4;# $74 1# '%7,-83, /"4753.%',-3,%& 3.%' 24;#34%' 3 /"4753.(+ / -(4(+,%6'3(# 24;#34 1, 3,-#39 /, 24;#34 ;'3* E-,$,,-3& =>)% H /, -4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4;# $74 1# '%7,-83, /"4753.%',-3,%& 3.%' 24;#34%' 3 /"4753.(+ / -(4(+,%6'3(# 24;#34 1, 3,-#39 /, 24;#34 ;'3* E-,$,,-3& =>)% H /, -4"

Transkript

1

2 !"#$%&#% '()*+, -./,0 1# /,,2#34 5,6,-3*+, +7'34),-*+, 286 $74 86 $74 1# 0#3, /,,693* 6$,-9 $, -.5)9 :% 3$ # *3#% 86 $74 1# /,;4-83, /"' #),3 )(' /3#7,-.(+,693.(+ $,%< 86 $74 1# $'%#32,-83, 3 24;#34,$ -,$,,-3*+, 24;# $74 =>)% $7# 6? AABB /, )#C, '# %43,4 D -,7$ 286 $74 # -;1# %,;3,4 2)7#34 (#7*+, /,, 67),3 286 $74 1# %,;3, '()9-9+,-1# /,)74 (#7. /,, 67),3 /"4$-3.% 2)74-(4% 9*%#% 7'%= -,"#3* /,-3.(+=,,03.(+ $47(< #? %% - 2#3.% )7#% E:FG,7'# F :%%H 9*% 2)7#34 1# 7,;#3 3 +, 34 %$7, 286 $74 -,"4 34% 1#$#3 (#7#), 34,/"#34 2)7#34 1# /,-#$#3, $, /,$ , 67),3 86 $74 # # #$3,7'-.(+ +7'34),-.(+ / -)< /,G'7 I J 2 +7'34)?? B I?? B /,G'7 /,70,-3. $. $7, 1# /,-#$#3, 2 /,G'7 I J >?=KA:J,-#34 1# "#5#3, /,%,(4 7#/#3.(+ ),#-? - L,-3' +, 34 /,$34 /"40)9 1 / 18

3 4;# $74 1# '%7,-83, /"4753.%',-3,%& 3.%' 24;#34%' 3 /"4753.(+ / -(4( %,3, M,$-,2#3, 2 +%,3,' +7'34),-.(+ /,G'7< )7, 3 / /# M +%,3, )7 1# '%7,-83 3 /,$34% /,G'7 286 $74 -,7$ # )#03,4!"#$/,)78$8 # /,;'4 6#2/#03,34+, )7 7,5N)9 $, K%%, +%,3,' )C% : )7, 3 2)7#34 B +%,3, )7 1# '%7,-83 3 %$7 286 $74 -,7$ # )#03,4!"#$/,)78$8 # /,;'4 6#2/#03,34+, )7 7,5N)9 $,?%%, +%,3,' > )C% J -4 B 1# 0#3 /, -.5)9 $, :% /, )#C, '' # *3 AABBJ 9(+7, -& >%!"#$/,)78$8 #,0'3'#7 D O P =K M 7) 3 (#7, /7,(+ 2)7#34 67),3 > 3+,$'7* $74 =>)% -,$,,-3& /,,693* /,, 9,%6'3(# 24;#34 1, 3,-#39 /, 24;#34 ;'3* E-,$,,-3& =>)% H /, -4 Q, -;, '34),-* /,G'79 /,70,-3* $* /,G'79 2# 7''39 RB??? E7C'H #%/#,-834 I??,2%& 9 ' %# '87 1, /,;'9 /,$7# /,;$-) 2$-#7#S!, -./,0# 1# -;,-83 /,1 %#2' #13.%' /,G'79 1), +.= %$7 1), )7,6,-. 2 / 18

4 3 / 18

5 !, -./,0# 6979 /,G'79 21#$3,$5#39 3,6$*734),-. /,G'7 ),3334 &3, M, #$)(# 1# 3 3& 6#2/#03*!,, ,$3, Prez: trubka hranatá Rozmry ve statice h = mm t1 = mm b = mm t2 = mm Prezová plocha: A = 9.5E+02 mm2 Obvod prezu: O = mm Souadnice tžišt: yt = mm zt = mm Momenty setrvanosti: Iy = 4.8E+05 mm4 Iz = 1.1E+06 mm4 Rozmry reálné 56,8 mm 4,00 mm 90,00 mm 3,00 mm 1183 mm2 45,00 mm 45,00 mm 5,3+05 mm4 1,33E+06 mm4 4 / 18

6 5 / 18

7 !, -./,0# 6979 /,G'79 21#$3,$5#39 3,6$*734),-. /,G'7 ),3334 &3, M, #$)(# 1# 3 3& 6#2/#03*!,, ,$3, Prez: trubka hranatá Rozmry ve statice h = mm t1 = mm b = mm t2 = mm 6 / 18

8 !, -./,0# 6979 /,G'79 21#$3,$5#39 3 /,G'7 ),3334 &3, M, #$)(# 1# 3 3& 6#2/#03* Prez: U hranatá Rozmry ve statice h = mm t1 = mm b = mm t2 = mm 86 $74 1# /,,2#3, 1), /,,,-8 ),3 )(# AA 1# %,;3, /,;4,0'3'#7 /, 24;#34 T P =A 7 / 18

9 -#$#3, +,$3, =>)% -;1#%# ' -# -'7*% %& M /, ),3,7 /#-3,' 286 $74 Vstupní údaje Parametry profil dílc Prezové charakteristiky profil dílc: Plocha prezu Smyk. plocha Mom. setrv. Sklon hl. os. Prez A [mm 2 ] A z [mm 2 ] A y [mm 2 ] I y [mm 4 ] I z [mm 4 ] φ [ ] tr hr 90/56,8/4/ ,552E+03 1,11648E+06 0,00 Svaovaný U-prez ,4252E+03 99,5476E+03 0,00 tr30/50/1,4/1, ,3470E+03 74,1508E+03 0,00 ty hranatá ,00000E ,000E+03 0,00 tr56,8/56,8/3/ ,410E ,410E+03 0,00 Materiálové charakteristiky profil dílc: Materiál hliník T66 - profil protlaovaný dutý Modul pružnosti Smykový modul Koef. tepl. rozt. Mrná tíha E [MPa] G [MPa] α t [1/K] γ [kn/m 3 ] 70,00E+03 27,00E+03 24,00E-06 27,0 0 8 / 18

10 Zatžovací stavy. 1 2 Souinitele pro kombinace Název Kód Typ γ f (γ f,inf )* Kateg.* ξ ψ * 0 ψ 1 ψ 2 Vlastní 1,35(0,90 0,8 Stálé tíha ) 5 0,7 0,5 0,3 Silové Promnné dlouhodobé 1,35 - A Promnné krátkodobé 0,6 0,2 0,0 1,50 - Vítr vítr G1 VLASTNÍ HMOTNOST KONSTRUKCE Q2 SKLO NA PARAPETNÍM PROFILU 3 W3 VÍTR NA ZÁBRADLÍ Silové 4 Q4 ZATÍŽENÍ ZÁBRADLÍ - 0,5kN/bm 5 W5 VÍTR NA ZASKLENÍ Silové 6 Q6 HMOTNOST ZASKLENÍ 6mm Silové Promnné krátkodobé 1,50 - A Promnné krátkodobé vítr 1,50 - Vítr Silové Promnné dlouhodobé 1,35 - A * γ f,inf pro pízniv psobící stálá zatížení ** Kategorie promnných zatížení podle tabulky A1.1 v EN 1990 Kombinace pro výpoet podle 1.ádu Kombinace 1. ád, pro posouzení mezního stavu únosnosti (MSÚ) Název a druh kombinace íslo Složení 1 Q2+W3+W5+Q6:G1; základní kombinace γ f,sup,1 *G1 + γ f,sup,2 *Q2 + γ f,sup,3 *W3 + γ f,sup,5 *W5 + γ f,sup,6 *Q6 2 Q2+W3:G1+Q4; základní kombinace, píznivý úinek stálých zatížení (inf) γ f,inf,1 *G1 + γ f,sup,2 *Q2 + γ f,sup,3 *W3 + γ f,sup,4 *ψ 0,4 *Q4 Vysvtlivky: (inf) = píznívý úinek psobení nkterých (pop. všech) stálých zatížení použitím souinitele zatížení γ f,inf 0,7 0 0,6 0 0,7 0 0,5 0 0,2 0 0,5 0 0,3 0 0,0 0 0,3 0 9 / 18

11 ! "#$%&'()* +,'-"*!#)./0*!1 234&' 2'1 10 / 18

12 5/1$*'2!+!,!+) 6 7/03,2!89:,!(*3 ;/8! 3<)230'(','02%&8! 11 / 18

13 ?/03,2!8!1$*)23 A/4&' 2'1 8!1$*)23 12 / 18

14 ,B4C:'(0'(','02D4'8! 3<)23/?E>7&&! <+96 /,21#%# 1), / <+96 /;$4) /, 6&;3. /,-,234 - #G, %(# P >K=: U?F?=::F? P JK=A%% P V M AAABB M,/ - M 6 M P>J%%! <+96 /"' #W *%34% 38/, -& %<;# $,8+3, +,$3,9 %% I, +,$3, 1# /,2#,)%;'8 E/"' 38/, -& H 13 / 18

15 !(*' 14 / 18

16 '*23&!(*' 15 / 18

17 1*'6+)$ 16 / 18

18 ,'-"*8!1$*)23 17 / 18

19 Kombinace 1. ád, pro posouzení mezního stavu únosnosti (MSÚ) Kladné extrémy: Max. R x R y R z RO x RO y RO z Kombinace Styník reakce [kn] [kn] [kn] [knm] [knm] [knm] Max.R x Kombinace ,02-1, Max.R y Kombinace ,00 3,62-4, Max.R z Kombinace ,47-4, Záporné extrémy: Max. R x R y R z RO x RO y RO z Kombinace Styník reakce [kn] [kn] [kn] [knm] [knm] [knm] Min.R x Kombinace ,72-3,62 4, Min.R y Kombinace ,72-3,62 4, Min.R z Kombinace , , Materiál: EN : S 355 Prez: ty kulatá Rozmry: Prmr D = 16.0 mm Vnitní síly: Zatžovací pípad N [kn] Q3 [kn] M2 [knm] Q2 [kn] M3 [knm] Zat. pípad Výsledky posouzení Rozhodující zatžovací pípad: Zat. pípad 1 Tída prezu: 1 Posudek smyku od posouvající síly Qz: kn < kn Vyhovuje Posudek smyku od posouvající síly Qy: kn < kn Vyhovuje Prez vyhovuje 3, /,;4 3 1#$3, ),-#34 %$7 W? M KK /,$34+, /,G'7 /,04 W? M KK 3. 9/ 286 $74 1# %,;3, /,;4 /,,693. $<% $, -.5)9 : B ' %# < 3$ # *3#%!#-3,3& 1# ),3 )(# 286 $74-9+,-14(4!"' %,38;' 286 $74 1# 33, 2-.5#3, /,2, 3, -&3,- 2),-#34,(#7,-.(+ ),#- $, ;76 &39,-9 %4 %4 %'3 / <%&?%% 2 %# '87 :>> 3#6, 7#/54!723' $3#? 3C 8(7-7%3, '2(# 0 :> 18 / 18

20

21

22

23

24

25

26 !"#$!#%&'()*+,-*./!-**0!12&!3*+ *+1()*)3%12'*+()*045"3245"32 /!.!1*-**561(5"*+6"*+,7'68#1"!(1!# 45"32/!-*92+41*- %!'*1'&%-1!3*+,&)*561,&)"*#:45"32/!"%#!10*+41* 1029!12*"+*"**+1()*029!12045"32;'# #21*2B+*3" 045"32! +9/! #*91*2 0'3!12 &!3()* -** 53'*1 45"32!!4+4 ",G"3*/!-*+!"!1*0!0"+*/!1()*-*C%3D8;E;EFHD88*+!12/!!7!1*-*#*&2/!"1(3!-!1('*+6G+I*+1%)*12-*"12-2.'6 29!12045"32/!%#3*+41*- 2371,#%*+1*#$1,#%029!12#%1-2371,&)-+&2&) 312)#*1*J*"+*0!1*0)#*1*%)3%12'*+,&)-*C%3: < '3* 1--! J)#*1* '3/! %#3* *"12#-*C%3 045"32 +*3"! '!.1*2!"-*'34"4!-*9%2 5!0-!.1*12)* '3 3*7K'6"* E##*)#*1*% < 'A# < F 8#-*'!A*%%!(1 -*"3! = 6&)3* +$<#!"-*'34"4!*.%1%!3B L M;EJ3'1&!3*-3*&)0'3!1253'*1 8 1)*"%3(1045"32;'# +*"**+1$-**561(-**6 *#5%1&!029!12/*1*+!16-*029!129%1(N+*"**+1$;'# O-*+2 D8;E;EF;##J-*"12-2.';3*-'6 1 / 14

27 * +,-*.! *C%36 0/!"1*"7!16 1 *5"(312'*+, -*C%3 '*1112 $1* J *!"'&!/!11$5!0-!.1( **+1412)*"1* Prez: trubka hranatá Materiál: Konstrukní ocel Rozmry ve statice h = mm t1 = mm b = mm t2 = mm Prezová plocha: A = 9.5E+02 mm2 Obvod prezu: O = mm Souadnice tžišt: yt = mm zt = mm Momenty setrvanosti: Iy = 4.8E+05 mm4 Iz = 1.1E+06 mm4 Rozmry reálné 56,8 mm 4,00 mm 90,00 mm 3,00 mm 1183 mm2 45,00 mm 45,00 mm 5,3+05 mm4 1,33E+06 mm4 2 / 14

28 3 / 14

29 ZATÍŽENÍ VTREM kategorie terénu 3 k 0,215 tecí výška z o 0,3 z min 5 rychlost vtru (m/s) referenní výška z 25 [m/s] 40 [m] souinitel drsnosti C r (z) = k r ln(z/z o ) 1,054 souinitel orografie C o (z) 1 intenzita turbulence I v (z) = k I / (c o (z) ln (z/z o )) 0,204 charakteristická stední rychlost vtru v m (z) = c r (z) * c o (z) * v b 26,347 [m/s] maximální charakteristický tlak q p (z) = [1+ 7 I v (z)] * 0,5 * v m 2 (z) 1,055 [kn/m 2 ] ZATÍŽENÍ w K = q p (z) * C pe *b zatžovací šíka b 0,525 [m] zábradlí souinitel tvaru C pe 0,8 tlak vtru w K 0,443 [kn/m 1 ] w K = q p (z) * C pe *b zatžovací šíka b 0,7 [m] zasklení souinitel tvaru C pe 0,8 tlak vtru w K 0,591 [kn/m 1 ] 4 / 14

30 45"32/!-**0!1*/'*-***+4'*1'&!-*"3! *3" = >??/!-*9%*.%1%!3-*029!12 S M;? +!"!1*)*"1*;'# +9/!#!%+!+%3(##$J-*'*1*3-!+1*%045"32 5 / 14

31 !"#$%&'() *+&,!) "( -./) 0123%&1&0 6 / 14

32 4.0#)&1 * + *(5 6./ ')2 :.7 2;(12/&'&+&/1$%7 2;(12% 7 / 14

33 +<3=9&'/&'&+&/1>3&7 *-+J5JM8## :)65-*0/!#!/'*-:)65-2.3!0'3!12-*5$91,-*+*012+!C*#&!MN;J<;VO<JF;M;ET>H;FF>HM;V##MFFU<J+%0 :)65- %!W(#12#14-*+$#:9!"*4)1*)*"1*6V<##D*)*"1*/!-*0! *'#9%4N- %14-*+$O 8 / 14

34 ')&.183+ '12*+&,!).'&*)1B12*&05'#5/!7'8)( 9 / 14

35 &)12% ')& 10 / 14

36 0)&5*(# 11 / 14

37 ')&.183+ '12*+&,!).'&*)1B12*&05'#5 **9!-!+1*1$#"3*0!0/!"1*"7!1()*-*C%31!+6)*+$3*;-*+!"!#!-!+*"61R O!431*)*-*C%3J-**9!!/!"14*1#4)412-*0!*)65!#;#:9!#!-*92!"'&% -*#$!##*#!1:!+.1*% ;F<<T>H;FF>HM;X <O#2#!-*+(/!7$!"'&%'*!C-*029!12 S M;?;-**9!563*+9*+41*-31(029!12 ;T;?M ( #"(/#&/(121 0B15 Reakce ve vybraných stynících v kombinacích pro 1.ád Styník: 2; Globální souadný systém Síly [kn] Momenty [knm] Kombinace Kód RX RY RZ ROX ROY ROZ Kombinace 1 Prov Kombinace 1 Extr Kombinace 2 Prov Kombinace 2 Extr Kombinace 3 Prov Kombinace 3 Extr Styník: 7; Globální souadný systém Síly [kn] Momenty [knm] Kombinace Kód RX RY RZ ROX ROY ROZ Kombinace 1 Prov Kombinace 1 Extr Kombinace 2 Prov Kombinace 2 Extr Kombinace 3 Prov Kombinace 3 Extr Styník: 22; Globální souadný systém Síly [kn] Momenty [knm] Kombinace Kód RX RY RZ ROX ROY ROZ Kombinace 1 Prov Kombinace 1 Extr Kombinace 2 Prov Kombinace 2 Extr Kombinace 3 Prov Kombinace 3 Extr Styník: 28; Globální souadný systém Síly [kn] Momenty [knm] Kombinace Kód RX RY RZ ROX ROY ROZ Kombinace 1 Prov Kombinace 1 Extr Kombinace 2 Prov Kombinace 2 Extr Kombinace 3 Prov Kombinace 3 Extr / 14

38 Extrémy reakcí ve stynících od kombinací pro 1.ád pro všechny kombinace ve vybraných stynících bez ohledu na souadné systémy Kladné extrémy - provozní hodnoty: Reakce Kombinace Styník Hodnota [kn],[knm] RX Kombinace RY Kombinace RZ Kombinace ROX ROY ROZ Záporné extrémy - provozní hodnoty: Reakce Kombinace Styník Hodnota [kn],[knm] RX Kombinace RY Kombinace RZ Kombinace ROX ROY ROZ Kladné extrémy - extrémní hodnoty: Reakce Kombinace Styník Hodnota [kn],[knm] RX Kombinace RY Kombinace RZ Kombinace ROX ROY ROZ Záporné extrémy - extrémní hodnoty: Reakce Kombinace Styník Hodnota [kn],[knm] RX Kombinace RY Kombinace RZ Kombinace ROX ROY ROZ Pro ukotvení do betonové stny uvažujeme hodnotu 4,48kN. K tomu uvažujeme ohyb pi nedolehnutí ke zdi distance 50mm. 4,48 * 0,05 = 0,224kNm Vstupní hodnoty Materiál: EN : S 355 Prez: ty kulatá Rozmry: Prmr D = 16.0 mm Vnitní síly: Zatžovací pípad N [kn] Q3 [kn] M2 [knm] Q2 [kn] M3 [knm] Zat. pípad / 14

39 Klopení: Poítá se bez klopení. Výsledky posouzení Rozhodující zatžovací pípad: Zat. pípad 1 Tída prezu: 1 Posudek smyku od posouvající síly Qz: kn < kn Vyhovuje Vnitní síly: N = kn; My = knm; Mz = knm Posudek nejnepíznivjší kombinace prostého tahu a ohybu: Únosnosti: My_R = knm < 1 Vyhovuje Prez vyhovuje Nutno použít kotvu min M16- materiál S355!!!! 1, 6-045"32 /! #*91* -*92 -* *561, ":# "* +,7'6 %#!: 1"!(1!#!+1*1$ /! '*1'&! 045"32 +6)*+/2&2!C*#&! % #*149% 045"32 /! 11* 0+,7!1* -*0*1* +$1*+ 0'*+!12 *&!3*+,&) '*!+ "* 935 $16 *+6 #2 #2 #%1 -:#$ ## 0#!%43F1!5*3! %"1!V<< 1A4&3+3#1 14 / 14

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52 Zasklívací systémy, AL okna a dvee, hliníkové zábradlí, dodávka profil, pergoly, stechy %&$$'()!$&$$') Výrobce : Balkon systém,s.r.o., Dpoltovice 119, Nová Role, IO: !"#$% & '() & * + %,-./01102% %&( (++3( (4 ((( ( % 5 6,.+ %,-./01102% ((4'!)' EN 573-3, s mechanickými vlastnostmi podle EN :.,.;(78:99,#(((+ 78:99.<=3( ,9! > +40??1,2 5 '( # =A1?# =;!10%# ( B&+ %00/,<<:% #+>+ %,:C/,<<: + %C,/,<<<2% (( ()('D2878,0,91,E011,F G %%% H! &I((,%,%01,, IO: BANK. SPOJENÍ: SOB,a.s. SÍDLO FIRMY: KONTAKT: DI: CZ ÍSLO ÚTU: /0300 Dpoltovice 119 Tel.: Nová Role Fax:

Vlastnosti: - statické posouzení - kvalitní povrchová úprava - dlouhá životnost, - instalace pídavného zasklení lodžií

Vlastnosti: - statické posouzení - kvalitní povrchová úprava - dlouhá životnost, - instalace pídavného zasklení lodžií Vlastnosti: - bezúdržbové - statické posouzení - kvalitní povrchová úprava - dlouhá životnost, - instalace pídavného zasklení lodžií ; Záruka kvalitní montáže a výroby bezkonkurenní pomr mezi životností

Více

STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE

STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE Datum: 01/2016 Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení Zpracovatel: Ing. Karel

Více

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 2. SEZNAM NOREM A POUŽITÉ LITERATURY 3 3. GEOMETRIE KONSTRUKCE 4 4. MODEL KOSNTRUKCE VE SCIA ENGINEER 5

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 2. SEZNAM NOREM A POUŽITÉ LITERATURY 3 3. GEOMETRIE KONSTRUKCE 4 4. MODEL KOSNTRUKCE VE SCIA ENGINEER 5 Lávka u obchodní akademie Beroun SO 201 - Lávka pes Litavku STATICKÝ VÝPOET vypracoval Ing. J.Hamouz kontroloval Ing. V. Engler datum 06/2013.zakázky 12NO03030 OBSAH 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 2. SEZNAM NOREM

Více

STATICKÝ VÝPOČET. Ing. Jan Blažík

STATICKÝ VÝPOČET. Ing. Jan Blažík STATICKÝ VÝPOČET Zpracovatel : Zodpovědný projektant : Vypracoval : Ing. Pavel Charous Ing. Jan Blažík Stavebník : Místo stavby : Ondřejov u Rýmařova z.č. : Stavba : Datum : 06/2015 Stáj pro býky 21,5

Více

bytová družstva Slevy pro Nejžádanější způsob zasklení přímo od výrobce originál CERTIFIKOVÁNO BALKONŮ A LODŽIÍ

bytová družstva Slevy pro Nejžádanější způsob zasklení přímo od výrobce originál CERTIFIKOVÁNO BALKONŮ A LODŽIÍ Výhody: Skla je možnost skládat k boční stěně lodžie. bezpečnostní skla bez svislých rámů uzamykatelná lodžie úspora tepla omezení hlučnosti omezení prašnosti snadné mytí dlouhá životnost BEZRÁMOVÉ ZASKLÍVÁNÍ

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET REVITALIZACE CENTRA MČ PRAHA - SLIVENEC DA 2.2. PŘÍSTŘEŠEK MHD 08/2009 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY:

Více

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB 1 Obsah: 1. statické posouzení dřevěného krovu osazeného na ocelové vaznice 1.01 schema konstrukce 1.02 určení zatížení na krokve 1.03 zatížení kleštin (zatížení od 7.NP) 1.04 vnitřní síly - krokev, kleština,

Více

Technická zpráva a statický výpočet

Technická zpráva a statický výpočet Ing. Ferdian Jaromír, ferdi,výškovická 155, Ostrava-Výškovice, 700 30 Kancelář ul. Ruská 43, Ostrava-Vítkovice, 703 00, Tel. : 596693749, 603259826, Fax. :596693751 e-mail ferdian@mto-ok.cz, www.projektyostrava.cz,

Více

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU Vypracoval: Zodp. statik: Datum: Projekt: Objednatel: Marek Lokvenc Ing.Robert Fiala 07.01.2016 Zastínění expozice gibonů ARW pb, s.r.o. Posudek proveden dle: ČSN EN

Více

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ Vypracoval: Zodp. statik: Datum: Projekt: Objednatel: Marek Lokvenc Ing.Robert Fiala 07.01.2016 Zastínění expozice gibonů ARW pb, s.r.o. Posudek proveden dle: ČSN EN

Více

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Riegrova, 62 00 Brno Sdružení tel. 2 286, 60 323 6 email: zak.apk@arch.cz Investor : Stavba : Objekt : Jihomoravský kraj Brno, Žerotínovo nám. 3/, PSČ 60 82 KOMPETENČNÍ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY Akce: MŠ Černovice, Brno, nástavba, DSP - technická zpráva statiky Zak.č.:B-12-14 TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY 1. Účel a rozsah projektu Předmětem této statické části dokumentace pro stavební povolení nástavby

Více

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu Průvodní zpráva ke statickému výpočtu V následujícím statickém výpočtu jsou navrženy a posouzeny nosné prvky ocelové konstrukce zesílení části stávající stropní konstrukce v 1.a 2. NP objektu ředitelství

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE Stavba : Objekt : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE - Dokumentace : Prováděcí projekt Část : Konstrukční část Oddíl : Ocelové konstrukce

Více

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet 47/2016 Strana: 1 Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Botanická 256, 362 63 Dalovice - Karlovy Vary IČO: 25 22 45 81, mobil: +420 602 455 293, +420 602 455 027, =================================================

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem Stavba: Stavební úpravy skladovací haly v areálu firmy Strana: 1 Obsah: PROSTAB 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2 2. Seznam použité literatury 2 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním

Více

STATICKÝ VÝPOČET. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec. V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o.

STATICKÝ VÝPOČET. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec. V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Havlíčkovo nábřeží 38 702 00 Ostrava 1 Tel.: 597 578 405 E-mail: vav@vav-ova.cz Zak. číslo: DE-5116

Více

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica)

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica) Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica) Obsah: 1. Úvod 4 2. Statické tabulky 6 2.1. Vlnitý profil 6 2.1.1. Frequence 18/76 6 2.2. Trapézové profily 8 2.2.1. Hacierba 20/137,5

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení

Více

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Riegrova 44, 612 00 Brno Sdružení tel. 541 245 286, 605 323 416 email: zak.apk@arch.cz Investor : Stavba : Objekt : Jihomoravský kraj Brno, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ

Více

Akce: Modřice, Poděbradova 413 přístavba a stavební úpravy budovy. Náměstí Svobody Modřice STATICKÉ POSOUZENÍ

Akce: Modřice, Poděbradova 413 přístavba a stavební úpravy budovy. Náměstí Svobody Modřice STATICKÉ POSOUZENÍ Akce: Modřice, Poděbradova 413 přístavba a stavební úpravy budovy Investor: Město Modřice Náměstí Svobody 93 664 42 Modřice STATICKÉ POSOUZENÍ Vypracoval: Ing. Miroslav Dorazil Ivanovické náměstí 404/28a

Více

Zpráva è Výmìna lehkého obvodového pláštì tìlocvièny (objektu F) ZŠ Šumava, Na Šumavì 2300/43, k.ú., èást obce a obec Jablonec nad Nisou

Zpráva è Výmìna lehkého obvodového pláštì tìlocvièny (objektu F) ZŠ Šumava, Na Šumavì 2300/43, k.ú., èást obce a obec Jablonec nad Nisou Ing. Aleš Vacek autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb znalec v oboru stavebnictví, odvìtví stavby obytné a prùmyslové znalec v oboru ekonomika, odvìtví ceny a odhady, zvl. specializace oceòování

Více

STATICKÝ VÝPOČET původní most

STATICKÝ VÝPOČET původní most Akce: Oprava mostu na místní komunikaci přes řeku Olešku v obci Libštát (poloha mostu - u p.č. 2133 - k.ú. Libštát) strana 1(17) D. Dokumentace objektů 1. Dokumentace inženýrského objektu 1.2. Stavebně

Více

Klasifikace zatížení

Klasifikace zatížení Klasifikace zatížení Stálá G - Vlastní tíha, pevně zabudované součásti - Předpětí - Zatížení vodou a zeminou - Nepřímá zatížení, např. od sedání základů Proměnná - Užitná zatížení - Sníh - Vítr - Nepřímá

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVENÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES SPORTOVNÍ HALA EXHIBITION

Více

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS)

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) Výstavba nového objektu ZPS na LKKV Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUČKNÍ ŘEŠENÍ Statický posudek a technická zpráva

Více

Řešený příklad: Nosník s kopením namáhaný koncovými momenty

Řešený příklad: Nosník s kopením namáhaný koncovými momenty Dokument: SX011a-CZ-EU Strana 1 z 7 Eurokód Vypracoval rnaud Lemaire Datum březen 005 Kontroloval lain Bureau Datum březen 005 Řešený příklad: Nosník s kopením namáhaný koncovými Tento příklad seznamuje

Více

D.1.2.c STATICKÉ POSOUZENÍ. Ing. Milan Drahoš. Ing. Miroslav Šalplachta. Ing. Václav Steinhaizl. Ing. arch. Žaneta Linhartová 02/2014

D.1.2.c STATICKÉ POSOUZENÍ. Ing. Milan Drahoš. Ing. Miroslav Šalplachta. Ing. Václav Steinhaizl. Ing. arch. Žaneta Linhartová 02/2014 ±0.000 =... relativní výškový systém PROJEKT / PROJECT ZÁKAZNÍK / CIENT VYPRACOVA / EABORATED BY Ing. Milan Drahoš ZPRACOVATE / CONCIEVED BY ZODPOVDNÝ PROJEKTANT / CHECKED BY Ing. Miroslav Šalplachta HIP

Více

Investor: Měřítko: Počet formátů: Obec Vrátkov. Datum: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST DSP 04-2015

Investor: Měřítko: Počet formátů: Obec Vrátkov. Datum: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST DSP 04-2015 první statická s.r.o. Na Zámecké 597/11, 140 00 Praha 4 email: stastny@prvnistaticka.cz ZODP.PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. ING.Ondřej FRANTA. ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. Akce:

Více

OCELOVÁ KONSTRUKCE. Obsah dokumentace

OCELOVÁ KONSTRUKCE. Obsah dokumentace OCELOVÁ KONSTRUKCE Obsah dokumentace složka str. A TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 B VÝKAZ MATERIÁLU 1 C VÝKRESY 7 D STATICKÝ VÝPO ET 7 VYPRACOVAL ZODP. PROJEKTANT VED. PROJEKTU Ing. M. Homola Ing. M. Homola KRAJ :

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení stavby

Více

Typ výpočtu. soudržná. soudržná

Typ výpočtu. soudržná. soudržná Posouzení plošného základu Vstupní data Projekt Datu : 2.11.2005 Základní paraetry zein Číslo Název Vzorek ϕ ef [ ] c ef [] γ [/ 3 ] γ su [/ 3 ] δ [ ] 1 Třída S4 3 17.50 7.50 2 Třída R4, přetváření křehké

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. STATICKÝ VÝPOČET

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. STATICKÝ VÝPOČET HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 STATICKÝ VÝPOČET Objednatel Stavba Objekt Část Stň : VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. : STAVEBNÍ ÚPRAVY V HALE ČEZ ARÉNA : SO 003 STAVEBNÍ ÚPRAVY

Více

NK 1 Zatížení 2. Klasifikace zatížení

NK 1 Zatížení 2. Klasifikace zatížení NK 1 Zatížení 2 Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ing. Jana Marková, Ph.D. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta

Více

STATICKÝ VÝPOČET: PŘESTUPNÍ UZEL HULVÁKY 1.ETAPA: obj. SO 01 Sociální zařízení MHD obj. SO 02 Veřejné WC

STATICKÝ VÝPOČET: PŘESTUPNÍ UZEL HULVÁKY 1.ETAPA: obj. SO 01 Sociální zařízení MHD obj. SO 02 Veřejné WC -1- STATICKÝ VÝPOČET: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI PŘESTUPNÍ UZEL HULVÁKY 1.ETAPA: obj. SO 01 Sociální zařízení MHD obj. SO 0 Veřejné WC A) SVISLÉ ZATÍŽENÍ STŘECHY: SKLON: 9 o ; sin 0,156; cos

Více

Ocelová rozhledna. Steel tower

Ocelová rozhledna. Steel tower ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Ocelová rozhledna Rozhledna Bernard Steel tower Observation tower Bernard Diplomová práce Studijní program:

Více

13. Zděné konstrukce. h min... nejmenší tloušťka prvku bez omítky

13. Zděné konstrukce. h min... nejmenší tloušťka prvku bez omítky 13. Zděné konstrukce Navrhování zděných konstrukcí Zděné konstrukce mají široké uplatnění v nejrůznějších oblastech stavebnictví. Mají dobrou pevnost, menší objemová hmotnost, dobrá tepelně izolační schopnost

Více

STATICKÝ POSUDEK Ocelová konstrukce výtahové šachty Architektonická projekční skupina A4L Smetanovo nám. 105, Litomyšl www. Atelier4l.

STATICKÝ POSUDEK Ocelová konstrukce výtahové šachty Architektonická projekční skupina A4L Smetanovo nám. 105, Litomyšl www. Atelier4l. Technická zpráva www. Atelier4l.cz STATICKÝ POSUDEK Ocelová konstrukce výtahové šachty Investor : Firma FAULHAMMER s.r.o. Tržek 38, Litomyšl 570 01 Projektant : Ing.Martin Šabata, tel.: 736107399 Autorizovaný

Více

STATICKÝ POSUDOK. Statický posudok nosných konštrukcií strechy

STATICKÝ POSUDOK. Statický posudok nosných konštrukcií strechy STATICKÝ POSUDOK Statický posudok nosných konštrukcií strechy Predmet: Rekonštrukcia a zastrešenie domu smútku Investor: Obec Bodza, Bodza 108, 946 16 Bodza Miesto: obec: Bodza, okres Komárno, k. ú.: Bodza,

Více

NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU

NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁU Navrhněte ohybovou výztuž do železobetonového nosníku uvedeného na obrázku. Kromě vlastní tíhy je nosník zatížen bodovou silou od obvodového pláště ostatním stálým rovnoměrným

Více

RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 tel.: +420 241 442 078 Praha 4 fax: +420 241 442 085 http://www.rib.cz email: info@rib.cz 21.

RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 tel.: +420 241 442 078 Praha 4 fax: +420 241 442 085 http://www.rib.cz email: info@rib.cz 21. RIB Lepený dřevěný vazník (CSN EN 1995-1) PrimyNosnikSozubemAprostupem.RTbsh Protokol zadání Geometrie nosníku 0.00 1.08 0.00 1.08 0.50 20.00 Typ nosníku = N.konstatní výšky Délka nosníku = 21.00 m Sklon

Více

Některá klimatická zatížení

Některá klimatická zatížení Některá klimatická zatížení 5. cvičení Klimatické zatížení je nahodilé zatížení vyvolané meteorologickými jevy. Stanoví se podle nejnepříznivějších hodnot mnohaletých měření, odpovídajících určitému zvolenému

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ. Tel.: Projekční ateliér: Projektant: Ing. Alexandr Cedrych IČO: Razítko:

STATICKÉ POSOUZENÍ. Tel.: Projekční ateliér: Projektant: Ing. Alexandr Cedrych IČO: Razítko: STATICKÉ POSOUZENÍ ENGINEERS CZ Tel.: +420 252546463 Projekční ateliér: IČO: 24127663 s.r.o. info@engineers-cz.cz Projektant: Ing. Alexandr Cedrych IČO: 43082734 Razítko: Kraj. úřad: Praha Investor: Vězeňská

Více

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Objekt: SO 201 Sanace svahu

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Objekt: SO 201 Sanace svahu 1 Technická zpráva ke statickému výpočtu... 2 1.1 Identifikační údaje... 2 1.1.1 Stavba... 2 1.1.2 Investor... 2 1.1.3 Projektant... 2 1.1.4 Ostatní... 2 1.2 Základní údaje o zdi... 3 1.3 Technický popis

Více

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady:

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady: Předložený statický výpočet řeší založení objektu SO 206 most na přeložce silnice I/57 v km 13,806 přes trať ČD v km 236,880. Obsahem tohoto výpočtu jsou pilotové základy krajních opěr O1 a O6 a středních

Více

STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH:

STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: 1 ZADÁNÍ A ŘEŠENÁ PROBLEMATIKA, GEOMETRIE... 2 2 POLOHA NA MAPĚ A STANOVENÍ KLIMATICKÝCH ZATÍŽENÍ... 2 2.1 SKLADBY STŘECH... 3 2.1.1 R1 Skladba střechy na objektu

Více

Ing. Jakub Kršík Ing. Tomáš Pail. Navrhování betonových konstrukcí 1D

Ing. Jakub Kršík Ing. Tomáš Pail. Navrhování betonových konstrukcí 1D Ing. Jakub Kršík Ing. Tomáš Pail Navrhování betonových konstrukcí 1D Úvod Nové moduly dostupné v Hlavním stromě Beton 15 Původní moduly dostupné po aktivaci ve Funkcionalitě projektu Staré posudky betonu

Více

RADIÁLNÍ VYPÍNÁNÍ ZADÁNÍ: VUT - FSI, ÚST Odbor technologie tváení kov a plast

RADIÁLNÍ VYPÍNÁNÍ ZADÁNÍ: VUT - FSI, ÚST Odbor technologie tváení kov a plast Cviení. Jméno/skupina Speciální technologie tváení ZADÁNÍ: Vypoítejte energosilové parametry vyskytující se pi tváení souásti metodami radiálního vypínání. Pro tváení souásti byl použit elastický nástroj

Více

! "#$ % &' ( /0123% + #4,5#6# 78-9: //:.2;*<+=> ?1#9#?.22 6?9#/#?.22

! #$ % &' ( /0123% + #4,5#6# 78-9: //:.2;*<+=> ?1#9#?.22 6?9#/#?.22 ! "#$ % &' ( )# *& + #, %##-. /0123% + #4,5#6# 78-9: //:.2;* # /.?@19?/.1 A &# B # 6)?1#9#?.22 6?9#/#?.22 &9-# C&'! "#$%)# D &' E ' F!)$FG'CD %#H&&5 F2..I5F3?5:# A2 # H'&F & F'E#

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ 7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní

Více

předběžný statický výpočet

předběžný statický výpočet předběžný statický výpočet (část: betonové konstrukce) KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY TEREZY V PRAZE . Základní informace.. Materiály.. Schéma konstrukce. Zatížení.. Vodorovné konstrukc.. Svislé konstrukce 4.

Více

STATICKÝ VÝPOČ ET. OCELOVÁ VESTAVBA FITNESS Praha 9-Kyje Za č erným mostem 1425, Praha Kyje na parcele č. 2886/98, k.ú.

STATICKÝ VÝPOČ ET. OCELOVÁ VESTAVBA FITNESS Praha 9-Kyje Za č erným mostem 1425, Praha Kyje na parcele č. 2886/98, k.ú. OCELOVÁ VESTAVBA FITNESS Praha 9-Kyje Za č erným mostem 1425, 198 Praha Kyje na parcele č. 2886/98, k.ú. Kyje DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ KONSTRUKČ NĚ STATICKÁ Č ÁST STATICKÝ VÝPOČ ET Investor:

Více

R-XPT-II-A4 NEREZOVÁ SVORNÍKOVÁ KOTVA

R-XPT-II-A4 NEREZOVÁ SVORNÍKOVÁ KOTVA MECHANICKÉ KOTVY R-XPT-II-A4 NEREZOVÁ SVORNÍKOVÁ KOTVA Nerezová svorníková kotva pro netrhlinový beton Schválení a certifikáty ETA-12/0384 (M8 - M16) Informace o produktu Vlastnosti a výhody Použití Materiál

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován Evropským

Více

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet 179/2013 Strana: 1 Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Certifikována podle ČSN EN ISO 9001: 2009 Botanická 256, 360 02 Dalovice - Karlovy Vary IČO: 25 22 45 81, tel., fax: 35 32 300 17, mobil: +420

Více

TENKOSTNNÉ PROFILY Z, C a Σ pro vaznice a paždíky

TENKOSTNNÉ PROFILY Z, C a Σ pro vaznice a paždíky Podnikatelská 545 190 11 Praha 9 tel: 267 090 211 fax: 281 932 300 servis@kovprof.cz www.kovprof.cz TENKOSTNNÉ PROFILY Z, C a Σ pro vaznice a paždíky POMCKA PRO PROJEKTANTY A ODBRATELE Rev. 2.0-10/2013

Více

Telefon: Zakázka: A Položka: H08 Dílec: ŽB nosník

Telefon: Zakázka: A Položka: H08 Dílec: ŽB nosník RIB Software AG BALKEN V16.0 Build-Nr. 13062016 Typ: Železobeton Soubor: Úvodní příklad.balx Informace o projektu Zakázka Popis Položka Dílec A122832015 Nosník o 4 polích H08 ŽB nosník Systémové informace

Více

Generace zatěžovacích případů

Generace zatěžovacích případů Zatížení na nosník se v programu Betonový výsek zadává stejným způsobem jako v ostatních programech FIN EC zadávají se průběhy vnitřních sil pro jednotlivé zatěžovací případy. Pro usnadnění zadávání je

Více

FAKULTA STAVEBNÍ. Stavební statika. Telefon: WWW:

FAKULTA STAVEBNÍ. Stavební statika. Telefon: WWW: VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STAVEBNÍ Stavební statika Vnitřní síly na nosnících Jiří Brožovský Kancelář: LP H 406/3 Telefon: 597 321 321 E-mail: jiri.brozovsky@vsb.cz WWW:

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ ZALOŽENÍ RD HOSTIVICE STATICKÉ POSOUZENÍ. p.č. 1161/57, k.ú. HOSTIVICE ING. ROMAN BALÍK ING. MARTIN KAMEŠ

STATICKÉ POSOUZENÍ ZALOŽENÍ RD HOSTIVICE STATICKÉ POSOUZENÍ. p.č. 1161/57, k.ú. HOSTIVICE ING. ROMAN BALÍK ING. MARTIN KAMEŠ STATICKÉ POSOUZENÍ VYPRACOVAL: SCHVÁLIL: ING. ROMAN BALÍK ING. MARTIN KAMEŠ OBJEDNATEL: FORMÁT A4: MÍSTO STAVBY: STAVBA - OBJEKT: AVEK s.r.o., PROSECKÁ 683/15, 190 00 PRAHA 9 p.č. 1161/57, k.ú. HOSTIVICE

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA SADA 3 NAVRHOVÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH PRVKŮ 12. DESKA JEDNOSTRANNĚ VETKNUTÁ - KONZOLA + OSAMĚLÉ BŘEMENO DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL PROJEKTU: SŠS JIHLAVA ŠABLONY REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Více

HORSKÝ HOTEL V JESENÍKÁCH

HORSKÝ HOTEL V JESENÍKÁCH VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DEVNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES HORSKÝ HOTEL V JESENÍKÁCH

Více

R-KF2 kotva chemická polyesterová

R-KF2 kotva chemická polyesterová CHEMICKÉ KOTVY R-KF2 kotva chemická polyesterová Vysoce jakostní chemická kotva na bázi polyesterové pryskyřice k použití v netrh linovém betonu Informace o produktu Vlastnosti a výhody Použití Ekonomická

Více

Princip, pravidla a posouzení kotvení (stabilizace) prvního montovaného stěnového panelu k spodní stavbě

Princip, pravidla a posouzení kotvení (stabilizace) prvního montovaného stěnového panelu k spodní stavbě MONTÁŽ RD HAAS FERTIGBAU Princip, pravidla a posouzení kotvení (stabilizace) prvního montovaného stěnového panelu k spodní stavbě Počet stran: 9 www.haas-fertigbau.cz Vypracoval: Ing. Ondřej Jirka tel:

Více

SVRKA. 1. Výpoet velikosti šroubu. Zadáno: - pítlaná síla F = 1000 N. Voleno: vyberte jednu z navržených variant a zdvodnte pro

SVRKA. 1. Výpoet velikosti šroubu. Zadáno: - pítlaná síla F = 1000 N. Voleno: vyberte jednu z navržených variant a zdvodnte pro SVRKA Navrhnte rozmry hlavních ástí svrky. o obrázku zakreslete tyy namáhání jednotlivých souástí svrky, která vznikají vlivem zatžující síly F. Provete rozbor úlohy. Šroub je namáhán v zatíženém stavu

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ČISTIČKA ODPADNÍCH

Více

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad) KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Tabulky statických únosností stropy HELUZ MIAKO Obsah tabulka č. 1 tabulka č. 2 tabulka č. 3 tabulka č. 4 tabulka č. 5 tabulka č. 6 tabulka č. 7 tabulka č. 8 tabulka č. 9 tabulka

Více

Oprava havárie na budově ZŠ Jičín, Husova 170 str. 1(8) STATICKÝ POSUDEK TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. SEZNAM DOKUMENTACE 1. - 2. Lokalizace havárie M 1:500 3. Zaměřený stav budovy, půdorysy, řezy M 1:50 4. Zaměřený

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 02 STATICKÝ VÝPOČET

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 02 STATICKÝ VÝPOČET VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES 02 STATICKÝ VÝPOČET

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET Dokumentace pro ohlášení stavby REKONSTRUKCE ČÁSTI DVOJDOMKU Jeremenkova 959/80, Praha 4 2011/05-149 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

1 Zadání konstrukce. Výška stěny nad terénem (horní líc) h= 3,5 m Sedlová střecha, sklon 45, hřeben ve směru delší stěny

1 Zadání konstrukce. Výška stěny nad terénem (horní líc) h= 3,5 m Sedlová střecha, sklon 45, hřeben ve směru delší stěny 1 1 Zadání konstrukce Základní půdorysné uspořádání i výškové uspořádání je patrné z obrázků. Dřevostavba má obytné zateplené podkroví. Detailní uspořádání a skladby konstrukcí stěny, stropu i střechy

Více

Izolaní materiály. Šastník Stanislav. 2. týden

Izolaní materiály. Šastník Stanislav. 2. týden Izolaní materiály 2. týden Šastník Stanislav Vysoké uení technické v Brn, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílc, Veveí 95, 602 00 Brno, Tel: +420 5 4114 7507, Fax +420 5 4114 7502,

Více

Řešený příklad: Prostě podepřená vaznice průřezu IPE

Řešený příklad: Prostě podepřená vaznice průřezu IPE Dokument: SX01a-CZ-EU Strana 1 z Eurokód Vpracoval Mladen Lukic Datum Leden 006 Kontroloval Alain Bureau Datum Leden 006 Řešený příklad: Prostě podepřená vaznice průřezu IPE Tento příklad se zabývá podrobným

Více

STATICKÝ VÝPOČET A TECHNICKÁ ZPRÁVA

STATICKÝ VÝPOČET A TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÝ VÝPOČET A TECHNICKÁ ZPRÁVA ZIMNÍ ZAHRADA Grafické znázornění ocelových konstrukcí Akce-stavba: PŘÍSTAVBA Č.P. 257, BROUMOV-ZIMNÍ ZAHRADA (zakázka číslo: SKÁLA & VÍT - 2012117) Návrh a posouzení

Více

LEMOVÁNÍ I ZADÁNÍ: VUT - FSI, ÚST Odbor technologie tváení kov a plast

LEMOVÁNÍ I ZADÁNÍ: VUT - FSI, ÚST Odbor technologie tváení kov a plast Cviení. Jméno/skupina Speciální technologie tváení ZADÁNÍ: Vypoítejte energosilové parametry vyskytující se pi tváení souástí z plechu metodou lemování. Pro tváení souástí byl v pípad lemování otvor použit

Více

Advance Design 2017 R2 SP1

Advance Design 2017 R2 SP1 Advance Design 2017 R2 SP1 První Service Pack pro Advance Design 2017 R2 přináší řešení pro statické výpočty a posuzování betonových, ocelových a dřevěných konstrukcí v souladu se slovenskými národními

Více

PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY. Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku.

PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY. Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku. PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku Skladba stropu: Podlaha, tl.60mm, ρ=400kg/m 3 Vlastní žb deska, tl.dle návrhu,

Více

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB Cvičení Program cvičení 1. Výklad: Zadání tématu č. 1, část 1 (dále projektu) Střešní vazník: Návrh účinky a kombinace zatížení,

Více

MEZNÍ STAVY POUŽITELNOSTI PŘEDPJATÝCH PRŮŘEZŮ DLE EUROKÓDŮ

MEZNÍ STAVY POUŽITELNOSTI PŘEDPJATÝCH PRŮŘEZŮ DLE EUROKÓDŮ 20. Betonářské dny (2013) Sborník Sekce ČT1B: Modelování a navrhování 2 ISBN 978-80-87158-34-0 / 978-80-87158-35-7 (CD) MEZNÍ STAVY POUŽITELNOSTI PŘEDPJATÝCH PRŮŘEZŮ DLE EUROKÓDŮ Jaroslav Navrátil 1,2

Více

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MÍSTO STAVBY

Více

D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Zak. č. 75/05/2014 DPU REVIT s.r.o. D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Název stavby: Energetické úspory Městského úřadu ve Ždánicích Místo stavby: Městečko 787 696 32, Ždánice Investor: Město Ždánice Městečko

Více

Úvod Požadavky podle platných technických norem Komentář k problematice navrhování

Úvod Požadavky podle platných technických norem Komentář k problematice navrhování ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ DŘEVOSTAVBY VE VZTAHU K TECHNICKÝM NORMÁM ČSN, PRINCIPY KONSTRUKĆNÍ OCHRANY DŘEVA PETR KUKLÍK Úvod Požadavky podle platných technických norem Komentář

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA SADA 3 NAVRHOVÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH PRVKŮ 09. DESKA DOKONALE VETKNUTÁ - NÁVRH DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL PROJEKTU: SŠS JIHLAVA ŠABLONY REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.09/1.5.00/34.0284

Více

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Připojení konzoly IPE 180 na sloup HEA 220 je realizováno šroubovým spojem přes čelní desku. Sloup má v místě přípoje vyztuženou stojinu plechy tloušťky 10mm. Pro sloup

Více

RM500 kotva chemická polyesterová bez styrenu - zděné podkla dy

RM500 kotva chemická polyesterová bez styrenu - zděné podkla dy CHEMICKÉ KOTVY RM500 kotva chemická polyesterová bez styrenu - zděné podkla dy Univerzální polyesterová (bez styrenu) pryskyřice - Evropské schválení pro 15 podkladů - bezkazetový systém (CFS +) Schválení

Více

Typový prefabrikovaný vazník RIB RTbalken SN EN 1992-1-1 2014 RIB Software AG Dílec: Typový prefabrikovaný vazník Soubor: Prefabrikovaný vazník.

Typový prefabrikovaný vazník RIB RTbalken SN EN 1992-1-1 2014 RIB Software AG Dílec: Typový prefabrikovaný vazník Soubor: Prefabrikovaný vazník. Typový prefabrikovaný vazník RIB RTbalken SN EN 1992-1-1 214 RIB Software AG Soubor: Prefabrikovaný vazník.rtbal Zat žov ací stav 1 - technologie Sníh max Dodate ná zatížení A - 1-2.8 2.8 B $ % 7.4 7.4

Více

Ve výrobě ocelových konstrukcí se uplatňují následující druhy svařování:

Ve výrobě ocelových konstrukcí se uplatňují následující druhy svařování: 5. cvičení Svarové spoje Obecně o svařování Svařování je technologický proces spojování kovů podmíněného vznikem meziatomových vazeb, a to za působení tepla nebo tepla a tlaku s případným použitím přídavného

Více

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111298.

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111298. VEKRA obchodní s.r.o. Obchodní zastoupení PRAHA-MODANY epická 22 Modanská 86/ 102 00 Praha 10 - Hostiva 147 00 Praha 4 - Hodkoviky Bankovní spojení: obch. zástupce: Jaroslav Novotný Citibank Europe plc.

Více

Přijímací zkoušky na magisterské studium, obor M

Přijímací zkoušky na magisterské studium, obor M Přijímací zkoušky na magisterské studium, obor M 1. S jakou vnitřní strukturou silikátů (křemičitanů), tedy uspořádáním tetraedrů, se setkáváme v přírodě? a) izolovanou b) strukturovanou c) polymorfní

Více

ING. VLASTIMIL BÁRTA Bezručova 1, Blansko tel.: Obsah:

ING. VLASTIMIL BÁRTA Bezručova 1, Blansko tel.: Obsah: Obsah: 1. VŠEOBECNÁ ČÁST... 2 1.1 Evidenční údaje... 2 1.2 Podklady pro výpočet... 2 1.3 Použitá literatura... 2 1.8 Popis konstrukce... 3 2. VÝPOČTOVÁ ČÁST... 5 2.1 Postup výpočtu... 5 2.2 Materiálové

Více

Program cvičení z mechaniky zemin a zakládání staveb

Program cvičení z mechaniky zemin a zakládání staveb Stavební fakulta ČVUT Praha Katedra geotechniky Rok 2004/2005 Obor, ročník: Posluchač/ka: Stud.skupina: Program cvičení z mechaniky zemin a zakládání staveb Příklad 1 30g vysušené zeminy bylo podrobeno

Více

PROJEKT OCELOVÁ KONSTRUKCE HALY S JEŘÁBOVOU DRÁHOU S NOSNOSTÍ 5 t, VARIANTNÍ POROVNÁNÍ S OPTIMALIZACÍ KONSTRUKCE

PROJEKT OCELOVÁ KONSTRUKCE HALY S JEŘÁBOVOU DRÁHOU S NOSNOSTÍ 5 t, VARIANTNÍ POROVNÁNÍ S OPTIMALIZACÍ KONSTRUKCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD KATEDRA MECHANIKY OBOR STAVITELSVÍ AKADEMICKÝ ROK 2013/2014 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PROJEKT OCELOVÁ KONSTRUKCE HALY S JEŘÁBOVOU DRÁHOU S NOSNOSTÍ 5 t, VARIANTNÍ

Více

D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Zak. č. 129/09/2014 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Název stavby: Energetické úspory objektu Mateřské školy na ul. Nádražní 306 ve Zlatých Horách Místo stavby:

Více

Přijímací zkouška do navazujícího magisterského programu FSv ČVUT

Přijímací zkouška do navazujícího magisterského programu FSv ČVUT - 1 - Pokyny k vyplnění testu: Na každé stránce vyplňte v záhlaví kód své přihlášky Ke každé otázce jsou vždy čtyři odpovědi, z nichž pouze právě jedna je správná o Za správnou odpověď jsou 4 body o Za

Více

Uplatnění prostého betonu

Uplatnění prostého betonu Prostý beton -Uplatnění prostého betonu - Charakteristické pevnosti - Mezní únosnost v tlaku - Smyková únosnost - Obdélníkový průřez -Konstrukční ustanovení - Základová patka -Příklad Uplatnění prostého

Více

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111298.

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111298. VEKRA obchodní s.r.o. Obchodní zastoupení PRAHA-MODANY epická 22 Modanská 86/ 102 00 Praha 10 - Hostiva 147 00 Praha 4 - Hodkoviky Bankovní spojení: obch. zástupce: Jaroslav Novotný Citibank Europe plc.

Více

ef c ef su 1 Třída F5, konzistence tuhá Třída G1, ulehlá

ef c ef su 1 Třída F5, konzistence tuhá Třída G1, ulehlá Výpočet tížné zdi Vstupní data Projekt Datum : 0.7.0 Geometrie konstrukce Pořadnice Hloubka X [m] Z [m] 0.00 0.00 0.00 0.60 0.0 0.6 0.0.80 0.0.0 6-0.79.0 7-0.79.80 8-0.70 0.00 Počátek [0,0] je v nejhořejším

Více

DOMOV PRO SENIORY IRIS - PŘÍSTAVBA A.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST A.2.3. PODROBNÝ STATICKÝ POSUDEK

DOMOV PRO SENIORY IRIS - PŘÍSTAVBA A.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST A.2.3. PODROBNÝ STATICKÝ POSUDEK DOMOV PRO SENIORY IRIS - PŘÍSTAVBA PD pro provedení stavby 7-3/13 A.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST A.2.3. PODROBNÝ STATICKÝ POSUDEK objekt: SO01 Přístavby vypracoval: ing. Robin Kulhánek kontroloval: ing.

Více