4;# $74 1# '%7,-83, /"4753.%',-3,%& 3.%' 24;#34%' 3 /"4753.(+ / -(4(+,%6'3(# 24;#34 1, 3,-#39 /, 24;#34 ;'3* E-,$,,-3& =>)% H /, -4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4;# $74 1# '%7,-83, /"4753.%',-3,%& 3.%' 24;#34%' 3 /"4753.(+ / -(4(+,%6'3(# 24;#34 1, 3,-#39 /, 24;#34 ;'3* E-,$,,-3& =>)% H /, -4"

Transkript

1

2 !"#$%&#% '()*+, -./,0 1# /,,2#34 5,6,-3*+, +7'34),-*+, 286 $74 86 $74 1# 0#3, /,,693* 6$,-9 $, -.5)9 :% 3$ # *3#% 86 $74 1# /,;4-83, /"' #),3 )(' /3#7,-.(+,693.(+ $,%< 86 $74 1# $'%#32,-83, 3 24;#34,$ -,$,,-3*+, 24;# $74 =>)% $7# 6? AABB /, )#C, '# %43,4 D -,7$ 286 $74 # -;1# %,;3,4 2)7#34 (#7*+, /,, 67),3 286 $74 1# %,;3, '()9-9+,-1# /,)74 (#7. /,, 67),3 /"4$-3.% 2)74-(4% 9*%#% 7'%= -,"#3* /,-3.(+=,,03.(+ $47(< #? %% - 2#3.% )7#% E:FG,7'# F :%%H 9*% 2)7#34 1# 7,;#3 3 +, 34 %$7, 286 $74 -,"4 34% 1#$#3 (#7#), 34,/"#34 2)7#34 1# /,-#$#3, $, /,$ , 67),3 86 $74 # # #$3,7'-.(+ +7'34),-.(+ / -)< /,G'7 I J 2 +7'34)?? B I?? B /,G'7 /,70,-3. $. $7, 1# /,-#$#3, 2 /,G'7 I J >?=KA:J,-#34 1# "#5#3, /,%,(4 7#/#3.(+ ),#-? - L,-3' +, 34 /,$34 /"40)9 1 / 18

3 4;# $74 1# '%7,-83, /"4753.%',-3,%& 3.%' 24;#34%' 3 /"4753.(+ / -(4( %,3, M,$-,2#3, 2 +%,3,' +7'34),-.(+ /,G'7< )7, 3 / /# M +%,3, )7 1# '%7,-83 3 /,$34% /,G'7 286 $74 -,7$ # )#03,4!"#$/,)78$8 # /,;'4 6#2/#03,34+, )7 7,5N)9 $, K%%, +%,3,' )C% : )7, 3 2)7#34 B +%,3, )7 1# '%7,-83 3 %$7 286 $74 -,7$ # )#03,4!"#$/,)78$8 # /,;'4 6#2/#03,34+, )7 7,5N)9 $,?%%, +%,3,' > )C% J -4 B 1# 0#3 /, -.5)9 $, :% /, )#C, '' # *3 AABBJ 9(+7, -& >%!"#$/,)78$8 #,0'3'#7 D O P =K M 7) 3 (#7, /7,(+ 2)7#34 67),3 > 3+,$'7* $74 =>)% -,$,,-3& /,,693* /,, 9,%6'3(# 24;#34 1, 3,-#39 /, 24;#34 ;'3* E-,$,,-3& =>)% H /, -4 Q, -;, '34),-* /,G'79 /,70,-3* $* /,G'79 2# 7''39 RB??? E7C'H #%/#,-834 I??,2%& 9 ' %# '87 1, /,;'9 /,$7# /,;$-) 2$-#7#S!, -./,0# 1# -;,-83 /,1 %#2' #13.%' /,G'79 1), +.= %$7 1), )7,6,-. 2 / 18

4 3 / 18

5 !, -./,0# 6979 /,G'79 21#$3,$5#39 3,6$*734),-. /,G'7 ),3334 &3, M, #$)(# 1# 3 3& 6#2/#03*!,, ,$3, Prez: trubka hranatá Rozmry ve statice h = mm t1 = mm b = mm t2 = mm Prezová plocha: A = 9.5E+02 mm2 Obvod prezu: O = mm Souadnice tžišt: yt = mm zt = mm Momenty setrvanosti: Iy = 4.8E+05 mm4 Iz = 1.1E+06 mm4 Rozmry reálné 56,8 mm 4,00 mm 90,00 mm 3,00 mm 1183 mm2 45,00 mm 45,00 mm 5,3+05 mm4 1,33E+06 mm4 4 / 18

6 5 / 18

7 !, -./,0# 6979 /,G'79 21#$3,$5#39 3,6$*734),-. /,G'7 ),3334 &3, M, #$)(# 1# 3 3& 6#2/#03*!,, ,$3, Prez: trubka hranatá Rozmry ve statice h = mm t1 = mm b = mm t2 = mm 6 / 18

8 !, -./,0# 6979 /,G'79 21#$3,$5#39 3 /,G'7 ),3334 &3, M, #$)(# 1# 3 3& 6#2/#03* Prez: U hranatá Rozmry ve statice h = mm t1 = mm b = mm t2 = mm 86 $74 1# /,,2#3, 1), /,,,-8 ),3 )(# AA 1# %,;3, /,;4,0'3'#7 /, 24;#34 T P =A 7 / 18

9 -#$#3, +,$3, =>)% -;1#%# ' -# -'7*% %& M /, ),3,7 /#-3,' 286 $74 Vstupní údaje Parametry profil dílc Prezové charakteristiky profil dílc: Plocha prezu Smyk. plocha Mom. setrv. Sklon hl. os. Prez A [mm 2 ] A z [mm 2 ] A y [mm 2 ] I y [mm 4 ] I z [mm 4 ] φ [ ] tr hr 90/56,8/4/ ,552E+03 1,11648E+06 0,00 Svaovaný U-prez ,4252E+03 99,5476E+03 0,00 tr30/50/1,4/1, ,3470E+03 74,1508E+03 0,00 ty hranatá ,00000E ,000E+03 0,00 tr56,8/56,8/3/ ,410E ,410E+03 0,00 Materiálové charakteristiky profil dílc: Materiál hliník T66 - profil protlaovaný dutý Modul pružnosti Smykový modul Koef. tepl. rozt. Mrná tíha E [MPa] G [MPa] α t [1/K] γ [kn/m 3 ] 70,00E+03 27,00E+03 24,00E-06 27,0 0 8 / 18

10 Zatžovací stavy. 1 2 Souinitele pro kombinace Název Kód Typ γ f (γ f,inf )* Kateg.* ξ ψ * 0 ψ 1 ψ 2 Vlastní 1,35(0,90 0,8 Stálé tíha ) 5 0,7 0,5 0,3 Silové Promnné dlouhodobé 1,35 - A Promnné krátkodobé 0,6 0,2 0,0 1,50 - Vítr vítr G1 VLASTNÍ HMOTNOST KONSTRUKCE Q2 SKLO NA PARAPETNÍM PROFILU 3 W3 VÍTR NA ZÁBRADLÍ Silové 4 Q4 ZATÍŽENÍ ZÁBRADLÍ - 0,5kN/bm 5 W5 VÍTR NA ZASKLENÍ Silové 6 Q6 HMOTNOST ZASKLENÍ 6mm Silové Promnné krátkodobé 1,50 - A Promnné krátkodobé vítr 1,50 - Vítr Silové Promnné dlouhodobé 1,35 - A * γ f,inf pro pízniv psobící stálá zatížení ** Kategorie promnných zatížení podle tabulky A1.1 v EN 1990 Kombinace pro výpoet podle 1.ádu Kombinace 1. ád, pro posouzení mezního stavu únosnosti (MSÚ) Název a druh kombinace íslo Složení 1 Q2+W3+W5+Q6:G1; základní kombinace γ f,sup,1 *G1 + γ f,sup,2 *Q2 + γ f,sup,3 *W3 + γ f,sup,5 *W5 + γ f,sup,6 *Q6 2 Q2+W3:G1+Q4; základní kombinace, píznivý úinek stálých zatížení (inf) γ f,inf,1 *G1 + γ f,sup,2 *Q2 + γ f,sup,3 *W3 + γ f,sup,4 *ψ 0,4 *Q4 Vysvtlivky: (inf) = píznívý úinek psobení nkterých (pop. všech) stálých zatížení použitím souinitele zatížení γ f,inf 0,7 0 0,6 0 0,7 0 0,5 0 0,2 0 0,5 0 0,3 0 0,0 0 0,3 0 9 / 18

11 ! "#$%&'()* +,'-"*!#)./0*!1 234&' 2'1 10 / 18

12 5/1$*'2!+!,!+) 6 7/03,2!89:,!(*3 ;/8! 3<)230'(','02%&8! 11 / 18

13 ?/03,2!8!1$*)23 A/4&' 2'1 8!1$*)23 12 / 18

14 ,B4C:'(0'(','02D4'8! 3<)23/?E>7&&! <+96 /,21#%# 1), / <+96 /;$4) /, 6&;3. /,-,234 - #G, %(# P >K=: U?F?=::F? P JK=A%% P V M AAABB M,/ - M 6 M P>J%%! <+96 /"' #W *%34% 38/, -& %<;# $,8+3, +,$3,9 %% I, +,$3, 1# /,2#,)%;'8 E/"' 38/, -& H 13 / 18

15 !(*' 14 / 18

16 '*23&!(*' 15 / 18

17 1*'6+)$ 16 / 18

18 ,'-"*8!1$*)23 17 / 18

19 Kombinace 1. ád, pro posouzení mezního stavu únosnosti (MSÚ) Kladné extrémy: Max. R x R y R z RO x RO y RO z Kombinace Styník reakce [kn] [kn] [kn] [knm] [knm] [knm] Max.R x Kombinace ,02-1, Max.R y Kombinace ,00 3,62-4, Max.R z Kombinace ,47-4, Záporné extrémy: Max. R x R y R z RO x RO y RO z Kombinace Styník reakce [kn] [kn] [kn] [knm] [knm] [knm] Min.R x Kombinace ,72-3,62 4, Min.R y Kombinace ,72-3,62 4, Min.R z Kombinace , , Materiál: EN : S 355 Prez: ty kulatá Rozmry: Prmr D = 16.0 mm Vnitní síly: Zatžovací pípad N [kn] Q3 [kn] M2 [knm] Q2 [kn] M3 [knm] Zat. pípad Výsledky posouzení Rozhodující zatžovací pípad: Zat. pípad 1 Tída prezu: 1 Posudek smyku od posouvající síly Qz: kn < kn Vyhovuje Posudek smyku od posouvající síly Qy: kn < kn Vyhovuje Prez vyhovuje 3, /,;4 3 1#$3, ),-#34 %$7 W? M KK /,$34+, /,G'7 /,04 W? M KK 3. 9/ 286 $74 1# %,;3, /,;4 /,,693. $<% $, -.5)9 : B ' %# < 3$ # *3#%!#-3,3& 1# ),3 )(# 286 $74-9+,-14(4!"' %,38;' 286 $74 1# 33, 2-.5#3, /,2, 3, -&3,- 2),-#34,(#7,-.(+ ),#- $, ;76 &39,-9 %4 %4 %'3 / <%&?%% 2 %# '87 :>> 3#6, 7#/54!723' $3#? 3C 8(7-7%3, '2(# 0 :> 18 / 18

20

21

22

23

24

25

26 !"#$!#%&'()*+,-*./!-**0!12&!3*+ *+1()*)3%12'*+()*045"3245"32 /!.!1*-**561(5"*+6"*+,7'68#1"!(1!# 45"32/!-*92+41*- %!'*1'&%-1!3*+,&)*561,&)"*#:45"32/!"%#!10*+41* 1029!12*"+*"**+1()*029!12045"32;'# #21*2B+*3" 045"32! +9/! #*91*2 0'3!12 &!3()* -** 53'*1 45"32!!4+4 ",G"3*/!-*+!"!1*0!0"+*/!1()*-*C%3D8;E;EFHD88*+!12/!!7!1*-*#*&2/!"1(3!-!1('*+6G+I*+1%)*12-*"12-2.'6 29!12045"32/!%#3*+41*- 2371,#%*+1*#$1,#%029!12#%1-2371,&)-+&2&) 312)#*1*J*"+*0!1*0)#*1*%)3%12'*+,&)-*C%3: < '3* 1--! J)#*1* '3/! %#3* *"12#-*C%3 045"32 +*3"! '!.1*2!"-*'34"4!-*9%2 5!0-!.1*12)* '3 3*7K'6"* E##*)#*1*% < 'A# < F 8#-*'!A*%%!(1 -*"3! = 6&)3* +$<#!"-*'34"4!*.%1%!3B L M;EJ3'1&!3*-3*&)0'3!1253'*1 8 1)*"%3(1045"32;'# +*"**+1$-**561(-**6 *#5%1&!029!12/*1*+!16-*029!129%1(N+*"**+1$;'# O-*+2 D8;E;EF;##J-*"12-2.';3*-'6 1 / 14

27 * +,-*.! *C%36 0/!"1*"7!16 1 *5"(312'*+, -*C%3 '*1112 $1* J *!"'&!/!11$5!0-!.1( **+1412)*"1* Prez: trubka hranatá Materiál: Konstrukní ocel Rozmry ve statice h = mm t1 = mm b = mm t2 = mm Prezová plocha: A = 9.5E+02 mm2 Obvod prezu: O = mm Souadnice tžišt: yt = mm zt = mm Momenty setrvanosti: Iy = 4.8E+05 mm4 Iz = 1.1E+06 mm4 Rozmry reálné 56,8 mm 4,00 mm 90,00 mm 3,00 mm 1183 mm2 45,00 mm 45,00 mm 5,3+05 mm4 1,33E+06 mm4 2 / 14

28 3 / 14

29 ZATÍŽENÍ VTREM kategorie terénu 3 k 0,215 tecí výška z o 0,3 z min 5 rychlost vtru (m/s) referenní výška z 25 [m/s] 40 [m] souinitel drsnosti C r (z) = k r ln(z/z o ) 1,054 souinitel orografie C o (z) 1 intenzita turbulence I v (z) = k I / (c o (z) ln (z/z o )) 0,204 charakteristická stední rychlost vtru v m (z) = c r (z) * c o (z) * v b 26,347 [m/s] maximální charakteristický tlak q p (z) = [1+ 7 I v (z)] * 0,5 * v m 2 (z) 1,055 [kn/m 2 ] ZATÍŽENÍ w K = q p (z) * C pe *b zatžovací šíka b 0,525 [m] zábradlí souinitel tvaru C pe 0,8 tlak vtru w K 0,443 [kn/m 1 ] w K = q p (z) * C pe *b zatžovací šíka b 0,7 [m] zasklení souinitel tvaru C pe 0,8 tlak vtru w K 0,591 [kn/m 1 ] 4 / 14

30 45"32/!-**0!1*/'*-***+4'*1'&!-*"3! *3" = >??/!-*9%*.%1%!3-*029!12 S M;? +!"!1*)*"1*;'# +9/!#!%+!+%3(##$J-*'*1*3-!+1*%045"32 5 / 14

31 !"#$%&'() *+&,!) "( -./) 0123%&1&0 6 / 14

32 4.0#)&1 * + *(5 6./ ')2 :.7 2;(12/&'&+&/1$%7 2;(12% 7 / 14

33 +<3=9&'/&'&+&/1>3&7 *-+J5JM8## :)65-*0/!#!/'*-:)65-2.3!0'3!12-*5$91,-*+*012+!C*#&!MN;J<;VO<JF;M;ET>H;FF>HM;V##MFFU<J+%0 :)65- %!W(#12#14-*+$#:9!"*4)1*)*"1*6V<##D*)*"1*/!-*0! *'#9%4N- %14-*+$O 8 / 14

34 ')&.183+ '12*+&,!).'&*)1B12*&05'#5/!7'8)( 9 / 14

35 &)12% ')& 10 / 14

36 0)&5*(# 11 / 14

37 ')&.183+ '12*+&,!).'&*)1B12*&05'#5 **9!-!+1*1$#"3*0!0/!"1*"7!1()*-*C%31!+6)*+$3*;-*+!"!#!-!+*"61R O!431*)*-*C%3J-**9!!/!"14*1#4)412-*0!*)65!#;#:9!#!-*92!"'&% -*#$!##*#!1:!+.1*% ;F<<T>H;FF>HM;X <O#2#!-*+(/!7$!"'&%'*!C-*029!12 S M;?;-**9!563*+9*+41*-31(029!12 ;T;?M ( #"(/#&/(121 0B15 Reakce ve vybraných stynících v kombinacích pro 1.ád Styník: 2; Globální souadný systém Síly [kn] Momenty [knm] Kombinace Kód RX RY RZ ROX ROY ROZ Kombinace 1 Prov Kombinace 1 Extr Kombinace 2 Prov Kombinace 2 Extr Kombinace 3 Prov Kombinace 3 Extr Styník: 7; Globální souadný systém Síly [kn] Momenty [knm] Kombinace Kód RX RY RZ ROX ROY ROZ Kombinace 1 Prov Kombinace 1 Extr Kombinace 2 Prov Kombinace 2 Extr Kombinace 3 Prov Kombinace 3 Extr Styník: 22; Globální souadný systém Síly [kn] Momenty [knm] Kombinace Kód RX RY RZ ROX ROY ROZ Kombinace 1 Prov Kombinace 1 Extr Kombinace 2 Prov Kombinace 2 Extr Kombinace 3 Prov Kombinace 3 Extr Styník: 28; Globální souadný systém Síly [kn] Momenty [knm] Kombinace Kód RX RY RZ ROX ROY ROZ Kombinace 1 Prov Kombinace 1 Extr Kombinace 2 Prov Kombinace 2 Extr Kombinace 3 Prov Kombinace 3 Extr / 14

38 Extrémy reakcí ve stynících od kombinací pro 1.ád pro všechny kombinace ve vybraných stynících bez ohledu na souadné systémy Kladné extrémy - provozní hodnoty: Reakce Kombinace Styník Hodnota [kn],[knm] RX Kombinace RY Kombinace RZ Kombinace ROX ROY ROZ Záporné extrémy - provozní hodnoty: Reakce Kombinace Styník Hodnota [kn],[knm] RX Kombinace RY Kombinace RZ Kombinace ROX ROY ROZ Kladné extrémy - extrémní hodnoty: Reakce Kombinace Styník Hodnota [kn],[knm] RX Kombinace RY Kombinace RZ Kombinace ROX ROY ROZ Záporné extrémy - extrémní hodnoty: Reakce Kombinace Styník Hodnota [kn],[knm] RX Kombinace RY Kombinace RZ Kombinace ROX ROY ROZ Pro ukotvení do betonové stny uvažujeme hodnotu 4,48kN. K tomu uvažujeme ohyb pi nedolehnutí ke zdi distance 50mm. 4,48 * 0,05 = 0,224kNm Vstupní hodnoty Materiál: EN : S 355 Prez: ty kulatá Rozmry: Prmr D = 16.0 mm Vnitní síly: Zatžovací pípad N [kn] Q3 [kn] M2 [knm] Q2 [kn] M3 [knm] Zat. pípad / 14

39 Klopení: Poítá se bez klopení. Výsledky posouzení Rozhodující zatžovací pípad: Zat. pípad 1 Tída prezu: 1 Posudek smyku od posouvající síly Qz: kn < kn Vyhovuje Vnitní síly: N = kn; My = knm; Mz = knm Posudek nejnepíznivjší kombinace prostého tahu a ohybu: Únosnosti: My_R = knm < 1 Vyhovuje Prez vyhovuje Nutno použít kotvu min M16- materiál S355!!!! 1, 6-045"32 /! #*91* -*92 -* *561, ":# "* +,7'6 %#!: 1"!(1!#!+1*1$ /! '*1'&! 045"32 +6)*+/2&2!C*#&! % #*149% 045"32 /! 11* 0+,7!1* -*0*1* +$1*+ 0'*+!12 *&!3*+,&) '*!+ "* 935 $16 *+6 #2 #2 #%1 -:#$ ## 0#!%43F1!5*3! %"1!V<< 1A4&3+3#1 14 / 14

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52 Zasklívací systémy, AL okna a dvee, hliníkové zábradlí, dodávka profil, pergoly, stechy %&$$'()!$&$$') Výrobce : Balkon systém,s.r.o., Dpoltovice 119, Nová Role, IO: !"#$% & '() & * + %,-./01102% %&( (++3( (4 ((( ( % 5 6,.+ %,-./01102% ((4'!)' EN 573-3, s mechanickými vlastnostmi podle EN :.,.;(78:99,#(((+ 78:99.<=3( ,9! > +40??1,2 5 '( # =A1?# =;!10%# ( B&+ %00/,<<:% #+>+ %,:C/,<<: + %C,/,<<<2% (( ()('D2878,0,91,E011,F G %%% H! &I((,%,%01,, IO: BANK. SPOJENÍ: SOB,a.s. SÍDLO FIRMY: KONTAKT: DI: CZ ÍSLO ÚTU: /0300 Dpoltovice 119 Tel.: Nová Role Fax:

Vlastnosti: - statické posouzení - kvalitní povrchová úprava - dlouhá životnost, - instalace pídavného zasklení lodžií

Vlastnosti: - statické posouzení - kvalitní povrchová úprava - dlouhá životnost, - instalace pídavného zasklení lodžií Vlastnosti: - bezúdržbové - statické posouzení - kvalitní povrchová úprava - dlouhá životnost, - instalace pídavného zasklení lodžií ; Záruka kvalitní montáže a výroby bezkonkurenní pomr mezi životností

Více

STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE

STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE Datum: 01/2016 Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení Zpracovatel: Ing. Karel

Více

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 2. SEZNAM NOREM A POUŽITÉ LITERATURY 3 3. GEOMETRIE KONSTRUKCE 4 4. MODEL KOSNTRUKCE VE SCIA ENGINEER 5

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 2. SEZNAM NOREM A POUŽITÉ LITERATURY 3 3. GEOMETRIE KONSTRUKCE 4 4. MODEL KOSNTRUKCE VE SCIA ENGINEER 5 Lávka u obchodní akademie Beroun SO 201 - Lávka pes Litavku STATICKÝ VÝPOET vypracoval Ing. J.Hamouz kontroloval Ing. V. Engler datum 06/2013.zakázky 12NO03030 OBSAH 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 2. SEZNAM NOREM

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET REVITALIZACE CENTRA MČ PRAHA - SLIVENEC DA 2.2. PŘÍSTŘEŠEK MHD 08/2009 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY:

Více

bytová družstva Slevy pro Nejžádanější způsob zasklení přímo od výrobce originál CERTIFIKOVÁNO BALKONŮ A LODŽIÍ

bytová družstva Slevy pro Nejžádanější způsob zasklení přímo od výrobce originál CERTIFIKOVÁNO BALKONŮ A LODŽIÍ Výhody: Skla je možnost skládat k boční stěně lodžie. bezpečnostní skla bez svislých rámů uzamykatelná lodžie úspora tepla omezení hlučnosti omezení prašnosti snadné mytí dlouhá životnost BEZRÁMOVÉ ZASKLÍVÁNÍ

Více

STATICKÝ VÝPOČET. Ing. Jan Blažík

STATICKÝ VÝPOČET. Ing. Jan Blažík STATICKÝ VÝPOČET Zpracovatel : Zodpovědný projektant : Vypracoval : Ing. Pavel Charous Ing. Jan Blažík Stavebník : Místo stavby : Ondřejov u Rýmařova z.č. : Stavba : Datum : 06/2015 Stáj pro býky 21,5

Více

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB 1 Obsah: 1. statické posouzení dřevěného krovu osazeného na ocelové vaznice 1.01 schema konstrukce 1.02 určení zatížení na krokve 1.03 zatížení kleštin (zatížení od 7.NP) 1.04 vnitřní síly - krokev, kleština,

Více

VÝPOČET ZATÍŽENÍ SNĚHEM DLE ČSN EN :2005/Z1:2006

VÝPOČET ZATÍŽENÍ SNĚHEM DLE ČSN EN :2005/Z1:2006 PŘÍSTAVBA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ HŘIŠTĚ TJ MOŘKOV PŘÍPRAVNÉ VÝPOČTY Výpočet zatížení dle ČSN EN 1991 (730035) ZATÍŽENÍ STÁLÉ Střešní konstrukce Jednoplášťová plochá střecha (bez vl. tíhy nosné konstrukce)

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Zastřešení dvojlodního hypermarketu STATICKÝ VÝPOČET. Ondřej Hruška

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Zastřešení dvojlodního hypermarketu STATICKÝ VÝPOČET. Ondřej Hruška ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Zastřešení dvojlodního hypermarketu STATICKÝ VÝPOČET Ondřej Hruška Praha 2017 Statický výpočet Obsah 1. Zatížení... 2 1.1. Zatížení sněhem. 2 1.2.

Více

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU Vypracoval: Zodp. statik: Datum: Projekt: Objednatel: Marek Lokvenc Ing.Robert Fiala 07.01.2016 Zastínění expozice gibonů ARW pb, s.r.o. Posudek proveden dle: ČSN EN

Více

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ Vypracoval: Zodp. statik: Datum: Projekt: Objednatel: Marek Lokvenc Ing.Robert Fiala 07.01.2016 Zastínění expozice gibonů ARW pb, s.r.o. Posudek proveden dle: ČSN EN

Více

Technická zpráva a statický výpočet

Technická zpráva a statický výpočet Ing. Ferdian Jaromír, ferdi,výškovická 155, Ostrava-Výškovice, 700 30 Kancelář ul. Ruská 43, Ostrava-Vítkovice, 703 00, Tel. : 596693749, 603259826, Fax. :596693751 e-mail ferdian@mto-ok.cz, www.projektyostrava.cz,

Více

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu Průvodní zpráva ke statickému výpočtu V následujícím statickém výpočtu jsou navrženy a posouzeny nosné prvky ocelové konstrukce zesílení části stávající stropní konstrukce v 1.a 2. NP objektu ředitelství

Více

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Riegrova, 62 00 Brno Sdružení tel. 2 286, 60 323 6 email: zak.apk@arch.cz Investor : Stavba : Objekt : Jihomoravský kraj Brno, Žerotínovo nám. 3/, PSČ 60 82 KOMPETENČNÍ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY Akce: MŠ Černovice, Brno, nástavba, DSP - technická zpráva statiky Zak.č.:B-12-14 TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY 1. Účel a rozsah projektu Předmětem této statické části dokumentace pro stavební povolení nástavby

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE Stavba : Objekt : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE - Dokumentace : Prováděcí projekt Část : Konstrukční část Oddíl : Ocelové konstrukce

Více

Telefon: Zakázka: Dvoupolový nosník s p Položka: XY Dílec: Trám XY

Telefon: Zakázka: Dvoupolový nosník s p Položka: XY Dílec: Trám XY RIB Software SE BALKEN V19.0 Build-Nr. 20052019 Typ: Železobeton Soubor: Předpětí.Balx Informace o projektu Zakázka Popis Položka Prvek Dvoupolový nosník s p Nosník s předpětím XY Trám XY Systémové informace

Více

Cvičební texty 2003 programu celoživotního vzdělávání MŠMT ČR Požární odolnost stavebních konstrukcí podle evropských norem

Cvičební texty 2003 programu celoživotního vzdělávání MŠMT ČR Požární odolnost stavebních konstrukcí podle evropských norem 2.5 Příklady 2.5. Desky Příklad : Deska prostě uložená Zadání Posuďte prostě uloženou desku tl. 200 mm na rozpětí 5 m v suchém prostředí. Stálé zatížení je g 7 knm -2, nahodilé q 5 knm -2. Požaduje se

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet 47/2016 Strana: 1 Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Botanická 256, 362 63 Dalovice - Karlovy Vary IČO: 25 22 45 81, mobil: +420 602 455 293, +420 602 455 027, =================================================

Více

Filigránová stropní deska

Filigránová stropní deska RIB RIBTEC RTslab Program 2015 RIB Software AG V15.0 16012015 Filigránová stropní deska Projektinfo Autor: RIB Soubor: C:\Users\Public\Documents\RIB\RIBTEC\Demo\RIBtec\RTslab\Deska s vyložením.xpl Definice

Více

Telefon: Zakázka: Ocelové konstrukce Položka: Úvodní příklad Dílec: Hala se zavětrováním

Telefon: Zakázka: Ocelové konstrukce Položka: Úvodní příklad Dílec: Hala se zavětrováním RIB Software SE BEST V18.0 Build-Nr. 24072018 Typ: Ocelový sloup Soubor: Ztužený sloup se změnou profilu.besx Informace o projektu Zakázka Popis Položka Dílec Ocelové konstrukce Ztužený sloup se skokem

Více

Telefon: Zakázka: Ocelové konstrukce Položka: Přiklad 1 Dílec: Sloup v ose A/12

Telefon: Zakázka: Ocelové konstrukce Položka: Přiklad 1 Dílec: Sloup v ose A/12 RIB Software SE BEST V18.0 Build-Nr. 24072018 Typ: Ocelový sloup Soubor: Neztužený sloup se změnou profilu.besx Informace o projektu Zakázka Ocelové konstrukce Popis Neztužený sloup se skokem v průřezu,

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica)

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica) Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica) Obsah: 1. Úvod 4 2. Statické tabulky 6 2.1. Vlnitý profil 6 2.1.1. Frequence 18/76 6 2.2. Trapézové profily 8 2.2.1. Hacierba 20/137,5

Více

Telefon: Zakázka: Ocelové konstrukce Položka: Sloup IPE 300 Dílec: a

Telefon: Zakázka: Ocelové konstrukce Položka: Sloup IPE 300 Dílec: a RIB Software SE BEST V18.0 Build-Nr. 24072018 Typ: Ocelový sloup Soubor: Jednopodlažní sloup.besx Informace o projektu Zakázka Ocelové konstrukce Popis Jednopodlažní sloup, profil IPE 300, šikmý ohyb Položka

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ. Bakalářská práce

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ. Bakalářská práce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ Bakalářská práce Dvoulodní sportovní hala Two-Bay Sports Hall Statický výpočet Květen 2017 Vypracoval: Jan

Více

D.1.2.c STATICKÉ POSOUZENÍ. Ing. Milan Drahoš. Ing. Miroslav Šalplachta. Ing. Václav Steinhaizl. Ing. arch. Žaneta Linhartová 02/2014

D.1.2.c STATICKÉ POSOUZENÍ. Ing. Milan Drahoš. Ing. Miroslav Šalplachta. Ing. Václav Steinhaizl. Ing. arch. Žaneta Linhartová 02/2014 ±0.000 =... relativní výškový systém PROJEKT / PROJECT ZÁKAZNÍK / CIENT VYPRACOVA / EABORATED BY Ing. Milan Drahoš ZPRACOVATE / CONCIEVED BY ZODPOVDNÝ PROJEKTANT / CHECKED BY Ing. Miroslav Šalplachta HIP

Více

STATICKÝ VÝPOČET původní most

STATICKÝ VÝPOČET původní most Akce: Oprava mostu na místní komunikaci přes řeku Olešku v obci Libštát (poloha mostu - u p.č. 2133 - k.ú. Libštát) strana 1(17) D. Dokumentace objektů 1. Dokumentace inženýrského objektu 1.2. Stavebně

Více

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem Stavba: Stavební úpravy skladovací haly v areálu firmy Strana: 1 Obsah: PROSTAB 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2 2. Seznam použité literatury 2 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním

Více

Zpráva è Výmìna lehkého obvodového pláštì tìlocvièny (objektu F) ZŠ Šumava, Na Šumavì 2300/43, k.ú., èást obce a obec Jablonec nad Nisou

Zpráva è Výmìna lehkého obvodového pláštì tìlocvièny (objektu F) ZŠ Šumava, Na Šumavì 2300/43, k.ú., èást obce a obec Jablonec nad Nisou Ing. Aleš Vacek autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb znalec v oboru stavebnictví, odvìtví stavby obytné a prùmyslové znalec v oboru ekonomika, odvìtví ceny a odhady, zvl. specializace oceòování

Více

CO001 KOVOVÉ KONSTRUKCE II

CO001 KOVOVÉ KONSTRUKCE II CO00 KOVOVÉ KONSTRUKCE II PODKLADY DO CVIČENÍ Tento materiál slouží výhradně jako pomůcka do cvičení a v žádném případě objemem ani typem informací nenahrazuje náplň přednášek. Obsah TRAPÉZOVÉ PLECHY...

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení

Více

ZAST EŠENÍ NÁSTUPIŠT AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ VE VELKÉ BÍTEŠI ROOF STRUCTURE OF PLATFORM OF BUS STATION IN VELKÁ BÍTEŠ

ZAST EŠENÍ NÁSTUPIŠT AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ VE VELKÉ BÍTEŠI ROOF STRUCTURE OF PLATFORM OF BUS STATION IN VELKÁ BÍTEŠ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DEVNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES ZASTEŠENÍ NÁSTUPIŠT

Více

STATICKÝ VÝPOČET. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec. V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o.

STATICKÝ VÝPOČET. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec. V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Havlíčkovo nábřeží 38 702 00 Ostrava 1 Tel.: 597 578 405 E-mail: vav@vav-ova.cz Zak. číslo: DE-5116

Více

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Riegrova 44, 612 00 Brno Sdružení tel. 541 245 286, 605 323 416 email: zak.apk@arch.cz Investor : Stavba : Objekt : Jihomoravský kraj Brno, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ

Více

list číslo Číslo přílohy: číslo zakázky: stavba: Víceúčelová hala Březová DPS SO01 Objekt haly objekt: revize: 1 OBSAH

list číslo Číslo přílohy: číslo zakázky: stavba: Víceúčelová hala Březová DPS SO01 Objekt haly objekt: revize: 1 OBSAH revize: 1 OBSAH 1 Technická zpráva ke statickému výpočtu... 2 1.1 Úvod... 2 1.2 Popis konstrukce:... 2 1.3 Postup při výpočtu, modelování... 2 1.4 Použité podklady a literatura... 3 2 Statický výpočet...

Více

D STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

D STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ - TECHNICKÁ ZPRÁVA - STATICKÝ VÝPOČET Vypracoval: Ing. Andrej Smatana Autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb ČKAIT: 1005325 Tel.: 608 363 318 web: www.statikastaveb.eu

Více

Klasifikace zatížení

Klasifikace zatížení Klasifikace zatížení Stálá G - Vlastní tíha, pevně zabudované součásti - Předpětí - Zatížení vodou a zeminou - Nepřímá zatížení, např. od sedání základů Proměnná - Užitná zatížení - Sníh - Vítr - Nepřímá

Více

Akce: Modřice, Poděbradova 413 přístavba a stavební úpravy budovy. Náměstí Svobody Modřice STATICKÉ POSOUZENÍ

Akce: Modřice, Poděbradova 413 přístavba a stavební úpravy budovy. Náměstí Svobody Modřice STATICKÉ POSOUZENÍ Akce: Modřice, Poděbradova 413 přístavba a stavební úpravy budovy Investor: Město Modřice Náměstí Svobody 93 664 42 Modřice STATICKÉ POSOUZENÍ Vypracoval: Ing. Miroslav Dorazil Ivanovické náměstí 404/28a

Více

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS)

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) Výstavba nového objektu ZPS na LKKV Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUČKNÍ ŘEŠENÍ Statický posudek a technická zpráva

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ ANTÉNNÍHO STOŽÁRU Z PROSTOROVÉ PŘÍHRADOVÉ KONSTRUKCE

STATICKÉ POSOUZENÍ ANTÉNNÍHO STOŽÁRU Z PROSTOROVÉ PŘÍHRADOVÉ KONSTRUKCE Ing. Roan Doležal, Březinova 67, 58601, Jihlava IČ: 71913297 e-ail: roandolezal@centru.cz tel.: 775148786 Zak.číslo : 01-06 12 Objednatel : Štěpán ška WFetal, s.r.o. - kovovýroba, záečnictví STATICKÉ POSOUZENÍ

Více

OCELOVÁ KONSTRUKCE. Obsah dokumentace

OCELOVÁ KONSTRUKCE. Obsah dokumentace OCELOVÁ KONSTRUKCE Obsah dokumentace složka str. A TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 B VÝKAZ MATERIÁLU 1 C VÝKRESY 7 D STATICKÝ VÝPO ET 7 VYPRACOVAL ZODP. PROJEKTANT VED. PROJEKTU Ing. M. Homola Ing. M. Homola KRAJ :

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVENÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES SPORTOVNÍ HALA EXHIBITION

Více

Investor: Měřítko: Počet formátů: Obec Vrátkov. Datum: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST DSP 04-2015

Investor: Měřítko: Počet formátů: Obec Vrátkov. Datum: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST DSP 04-2015 první statická s.r.o. Na Zámecké 597/11, 140 00 Praha 4 email: stastny@prvnistaticka.cz ZODP.PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. ING.Ondřej FRANTA. ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. Akce:

Více

Řešený příklad: Nosník s kopením namáhaný koncovými momenty

Řešený příklad: Nosník s kopením namáhaný koncovými momenty Dokument: SX011a-CZ-EU Strana 1 z 7 Eurokód Vypracoval rnaud Lemaire Datum březen 005 Kontroloval lain Bureau Datum březen 005 Řešený příklad: Nosník s kopením namáhaný koncovými Tento příklad seznamuje

Více

Telefon: Zakázka: Kindmann/Krüger Položka: Pos.2 Dílec: Stropní nosník

Telefon: Zakázka: Kindmann/Krüger Položka: Pos.2 Dílec: Stropní nosník RIB Software SE BALKEN V18.0 Build-Nr. 31072018 Typ: Ocel Soubor: Plastická únosnost.balx Informace o projektu Zakázka Popis Položka Prvek Kindmann/Krüger Plastická únosnost Pos.2 Stropní nosník Systémové

Více

Nosné izolační ložisko NIL EX Y-G 20

Nosné izolační ložisko NIL EX Y-G 20 Nosné izolační ložisko NIL EX Y-G 20 STATICKÉ PARAMETRY - 1.ČÁST Schéma Nosné izolační ložisko NIL Y-G 20 EX (krytí 20+30) pro balkóny ze systému NEICO výšky 200 mm 2ФR10+2ФR10 balkón 200 mm strop 80 mm

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Diplomová práce BYTOVÝ DŮM D.1.2.3. STATICKÝ VÝPOČET Vypracovala: Vedoucí práce K134: Ing. Anna Kuklíková,

Více

Telefon: Zakázka: Položka: Dílec: masivní zákl.deska

Telefon: Zakázka: Položka: Dílec: masivní zákl.deska RIB Software SE BALKEN V18.0 Build-Nr. 31072018 Typ: Železobeton Soubor: Základová deska na pružném podloží.balx Informace o projektu Zakázka Popis Položka Prvek Základová deska na pružném podloží masivní

Více

NK 1 Zatížení 2. Klasifikace zatížení

NK 1 Zatížení 2. Klasifikace zatížení NK 1 Zatížení 2 Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ing. Jana Marková, Ph.D. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ A4 1) TECHNICKÁ ZPRÁVA 5 2) STATICKÝ VÝPOČET 6 3) ZÁVĚR 2 TP STATICKÉ TABULKY

STATICKÉ POSOUZENÍ A4 1) TECHNICKÁ ZPRÁVA 5 2) STATICKÝ VÝPOČET 6 3) ZÁVĚR 2 TP STATICKÉ TABULKY STATICKÉ POSOUZENÍ OBSAH: A4 1) TECHNICKÁ ZPÁVA 5 2) STATICKÝ VÝPOČET 6 3) ZÁVĚ 2 LITEATUA: ČSN EN-1-3 1991 (ČSN 73 0035) - ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTUKCÍ ČSN EN 1993 (ČSN 73 1401) - NAVHOVÁNÍ OCELOVÝCH

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení stavby

Více

F 1.2 STATICKÉ POSOUZENÍ

F 1.2 STATICKÉ POSOUZENÍ zak. č.47/4/2012 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO F 1.2 STATICKÉ POSOUZENÍ Název stavby: Dům č.p. 72 ulice Jiřího Trnky Výměna oken, zateplení fasády Místo stavby: ulice Jiřího Trnky č.p. 72 738

Více

Ocelová rozhledna. Steel tower

Ocelová rozhledna. Steel tower ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Ocelová rozhledna Rozhledna Bernard Steel tower Observation tower Bernard Diplomová práce Studijní program:

Více

Telefon: Zakázka: Prefabrikovaný vazní Položka: D10 Dílec: Trám D10

Telefon: Zakázka: Prefabrikovaný vazní Položka: D10 Dílec: Trám D10 RIB Software SE BALKEN V18.0 Build-Nr. 31072018 Typ: Železobeton Soubor: Atyp Prefa.Balx Informace o projektu Zakázka Popis Položka Prvek Prefabrikovaný vazní Vazník s proměnným průřezem D10 Trám D10 Systémové

Více

Část 5.9 Spřažený požárně chráněný ocelobetonový nosník

Část 5.9 Spřažený požárně chráněný ocelobetonový nosník Část 5.9 Spřažený požárně chráněný ocelobetonový nosník P. Schaumann, T. Trautmann University of Hannover J. Žižka České vysoké učení technické v Praze 1 ZADÁNÍ V příkladě je posouzen spřažený ocelobetonový

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES SDRUŽENÉ OCELOVÉ

Více

STATICKÝ POSUDOK. Statický posudok nosných konštrukcií strechy

STATICKÝ POSUDOK. Statický posudok nosných konštrukcií strechy STATICKÝ POSUDOK Statický posudok nosných konštrukcií strechy Predmet: Rekonštrukcia a zastrešenie domu smútku Investor: Obec Bodza, Bodza 108, 946 16 Bodza Miesto: obec: Bodza, okres Komárno, k. ú.: Bodza,

Více

Návrh a posudek osově namáhaného nosníku podle obou MS

Návrh a posudek osově namáhaného nosníku podle obou MS Návrh a posudek osově namáhaného nosníku podle obou MS 1) Statický rozbor 2) Dobře pochopit zadání definovat, v jakých hodnotách počítat (charakteristické x návrh.) 2) MSÚ nutný průřez dle MSÚ a) pevnost

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ. Tel.: Projekční ateliér: Projektant: Ing. Alexandr Cedrych IČO: Razítko:

STATICKÉ POSOUZENÍ. Tel.: Projekční ateliér: Projektant: Ing. Alexandr Cedrych IČO: Razítko: STATICKÉ POSOUZENÍ ENGINEERS CZ Tel.: +420 252546463 Projekční ateliér: IČO: 24127663 s.r.o. info@engineers-cz.cz Projektant: Ing. Alexandr Cedrych IČO: 43082734 Razítko: Kraj. úřad: Praha Investor: Vězeňská

Více

STATICKÝ POSUDEK Ocelová konstrukce výtahové šachty Architektonická projekční skupina A4L Smetanovo nám. 105, Litomyšl www. Atelier4l.

STATICKÝ POSUDEK Ocelová konstrukce výtahové šachty Architektonická projekční skupina A4L Smetanovo nám. 105, Litomyšl www. Atelier4l. Technická zpráva www. Atelier4l.cz STATICKÝ POSUDEK Ocelová konstrukce výtahové šachty Investor : Firma FAULHAMMER s.r.o. Tržek 38, Litomyšl 570 01 Projektant : Ing.Martin Šabata, tel.: 736107399 Autorizovaný

Více

RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 tel.: +420 241 442 078 Praha 4 fax: +420 241 442 085 http://www.rib.cz email: info@rib.cz 21.

RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 tel.: +420 241 442 078 Praha 4 fax: +420 241 442 085 http://www.rib.cz email: info@rib.cz 21. RIB Lepený dřevěný vazník (CSN EN 1995-1) PrimyNosnikSozubemAprostupem.RTbsh Protokol zadání Geometrie nosníku 0.00 1.08 0.00 1.08 0.50 20.00 Typ nosníku = N.konstatní výšky Délka nosníku = 21.00 m Sklon

Více

13. Zděné konstrukce. h min... nejmenší tloušťka prvku bez omítky

13. Zděné konstrukce. h min... nejmenší tloušťka prvku bez omítky 13. Zděné konstrukce Navrhování zděných konstrukcí Zděné konstrukce mají široké uplatnění v nejrůznějších oblastech stavebnictví. Mají dobrou pevnost, menší objemová hmotnost, dobrá tepelně izolační schopnost

Více

NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU

NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁU Navrhněte ohybovou výztuž do železobetonového nosníku uvedeného na obrázku. Kromě vlastní tíhy je nosník zatížen bodovou silou od obvodového pláště ostatním stálým rovnoměrným

Více

Posouzení piloty Vstupní data

Posouzení piloty Vstupní data Posouzení piloty Vstupní data Projekt Akce Část Popis Vypracoval Datum Nastavení Velkoprůměrová pilota 8..07 (zadané pro aktuální úlohu) Materiály a normy Betonové konstrukce Součinitele EN 99 Ocelové

Více

Některá klimatická zatížení

Některá klimatická zatížení Některá klimatická zatížení 5. cvičení Klimatické zatížení je nahodilé zatížení vyvolané meteorologickými jevy. Stanoví se podle nejnepříznivějších hodnot mnohaletých měření, odpovídajících určitému zvolenému

Více

STATICKÝ VÝPOČET: PŘESTUPNÍ UZEL HULVÁKY 1.ETAPA: obj. SO 01 Sociální zařízení MHD obj. SO 02 Veřejné WC

STATICKÝ VÝPOČET: PŘESTUPNÍ UZEL HULVÁKY 1.ETAPA: obj. SO 01 Sociální zařízení MHD obj. SO 02 Veřejné WC -1- STATICKÝ VÝPOČET: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI PŘESTUPNÍ UZEL HULVÁKY 1.ETAPA: obj. SO 01 Sociální zařízení MHD obj. SO 0 Veřejné WC A) SVISLÉ ZATÍŽENÍ STŘECHY: SKLON: 9 o ; sin 0,156; cos

Více

Úpravy schodiště v kulturním domě Dražice č.p.166

Úpravy schodiště v kulturním domě Dražice č.p.166 Úpravy schodiště v kulturním domě Dražice č.p.166 Investor: Obec Dražice Kú: Dražice u Tábora DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ( dle přílohy č.13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.) D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Více

Spojitý nosník. Příklady

Spojitý nosník. Příklady Spojitý nosník Příklady Příklad, zadání A = konst. =, m I = konst. =,6 m 4 E = konst. = GPa q =kn / m F kn 3 = M = 5kNm F = 5kN 8 F3 = 8kN 4,5 . způsob řešení n p = (nepočítáme pootočení ve styčníku č.3)

Více

Průvodní zpráva Urbanistické řešení Výtvarné řešení Materiálové řešení Technické řešení

Průvodní zpráva Urbanistické řešení Výtvarné řešení Materiálové řešení Technické řešení Anotace Předepsaná minimální světlá výška pro dolní plavební kanál a snaha o co nejjednodušší propojení obou břehů nás vede ke zvolení trámové konstrukce, na kterou je zavěšená konstrukce pochozí lávky.

Více

Typ výpočtu. soudržná. soudržná

Typ výpočtu. soudržná. soudržná Posouzení plošného základu Vstupní data Projekt Datu : 2.11.2005 Základní paraetry zein Číslo Název Vzorek ϕ ef [ ] c ef [] γ [/ 3 ] γ su [/ 3 ] δ [ ] 1 Třída S4 3 17.50 7.50 2 Třída R4, přetváření křehké

Více

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady:

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady: Předložený statický výpočet řeší založení objektu SO 206 most na přeložce silnice I/57 v km 13,806 přes trať ČD v km 236,880. Obsahem tohoto výpočtu jsou pilotové základy krajních opěr O1 a O6 a středních

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. STATICKÝ VÝPOČET

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. STATICKÝ VÝPOČET HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 STATICKÝ VÝPOČET Objednatel Stavba Objekt Část Stň : VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. : STAVEBNÍ ÚPRAVY V HALE ČEZ ARÉNA : SO 003 STAVEBNÍ ÚPRAVY

Více

Předběžný Statický výpočet

Předběžný Statický výpočet ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Předběžný Statický výpočet Stomatologická klinika s bytovou částí v Praze 5 Bakalářská práce Jan Karban Praha,

Více

NK 1 Zatížení 2. - Zásady navrhování - Zatížení - Uspořádání konstrukce - Zděné konstrukce - Zakládání staveb

NK 1 Zatížení 2. - Zásady navrhování - Zatížení - Uspořádání konstrukce - Zděné konstrukce - Zakládání staveb NK 1 Zatížení 2 Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ing. Jana Marková, Ph.D. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta

Více

Zdivo YTONG a statika

Zdivo YTONG a statika - České a evropské normy Zatížení staveb Statické parametry a návrh zdiva YTONG Ověření pevnosti zdiva zkouškami Vliv vlhkosti na pevnost zdiva Únosnost zdiva Ytong a Silka Návrh stěn budovy z materiálu

Více

RADIÁLNÍ VYPÍNÁNÍ ZADÁNÍ: VUT - FSI, ÚST Odbor technologie tváení kov a plast

RADIÁLNÍ VYPÍNÁNÍ ZADÁNÍ: VUT - FSI, ÚST Odbor technologie tváení kov a plast Cviení. Jméno/skupina Speciální technologie tváení ZADÁNÍ: Vypoítejte energosilové parametry vyskytující se pi tváení souásti metodami radiálního vypínání. Pro tváení souásti byl použit elastický nástroj

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ 7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní

Více

Posouzení záporové stěny kotvené ve více úrovních

Posouzení záporové stěny kotvené ve více úrovních Inženýrský manuál č. 7 Aktualizace: 04/2018 Posouzení záporové stěny kotvené ve více úrovních Program: Soubory: Pažení posudek Demo_manual_07.gp2 V tomto inženýrském manuálu je popsán návrh pažící konstrukce

Více

Stavební mechanika 2 (K132SM02)

Stavební mechanika 2 (K132SM02) Stavební mechanika (K13SM0) ednáší: doc. Ing. Matj Lepš, Ph.D. Katedra mechaniky K13 místnost D034 e-mail: matej.leps@fsv.cvut.cz konzultaní hodiny Pá 10:00-11:30 Matj Lepš 016 3.1 Prh vnitních sil po

Více

Ing. Jakub Kršík Ing. Tomáš Pail. Navrhování betonových konstrukcí 1D

Ing. Jakub Kršík Ing. Tomáš Pail. Navrhování betonových konstrukcí 1D Ing. Jakub Kršík Ing. Tomáš Pail Navrhování betonových konstrukcí 1D Úvod Nové moduly dostupné v Hlavním stromě Beton 15 Původní moduly dostupné po aktivaci ve Funkcionalitě projektu Staré posudky betonu

Více

Příloha B: Návrh založení objektu na základové desce Administrativní budova

Příloha B: Návrh založení objektu na základové desce Administrativní budova Příloha B: Návrh založení objektu na základové desce Administrativní budova Diplomová práce Vypracoval: Bc. Petr Janouch Datum: 27.04.2018 Konzultant: Ing. Jan Salák, CSc. Obsah 1 Úvod... 3 2 Geologie...

Více

Materiálové vlastnosti: Poissonův součinitel ν = 0,3. Nominální mez kluzu (ocel S350GD + Z275): Rozměry průřezu:

Materiálové vlastnosti: Poissonův součinitel ν = 0,3. Nominální mez kluzu (ocel S350GD + Z275): Rozměry průřezu: Řešený příklad: Výpočet momentové únosnosti ohýbaného tenkostěnného C-profilu dle ČSN EN 1993-1-3. Ohybová únosnost je stanovena na základě efektivního průřezového modulu. Materiálové vlastnosti: Modul

Více

Návrh žebrové desky vystavené účinku požáru (řešený příklad)

Návrh žebrové desky vystavené účinku požáru (řešený příklad) Návrh žebrové desky vystavené účinku požáru (řešený příklad) Posuďte spřaženou desku v bednění z trapézového plechu s tloušťkou 1 mm podle obr.1. Deska je spojitá přes více polí, rozpětí každého pole je

Více

Příklad 3: NÁVRH A POSUDEK TRAPÉZOVÉHO PLECHU A STROPNICE

Příklad 3: NÁVRH A POSUDEK TRAPÉZOVÉHO PLECHU A STROPNICE Příklad 3: NÁVRH A POSUDEK TRAPÉZOVÉHO PLECHU A STROPNICE Navrhněte a posuďte prostě uloženou ocelobetonovou stropnici na rozpětí 6 m včetně posouzení trapézového plechu jako ztraceného bednění. - rozteč

Více

1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU

1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU ÚVOD Předmětem tohoto statického výpočtu je návrh opěrných stěn, které budou realizovány v rámci projektu Chodník pro pěší Pňovice. Statický výpočet je zpracován

Více

STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH:

STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: 1 ZADÁNÍ A ŘEŠENÁ PROBLEMATIKA, GEOMETRIE... 2 2 POLOHA NA MAPĚ A STANOVENÍ KLIMATICKÝCH ZATÍŽENÍ... 2 2.1 SKLADBY STŘECH... 3 2.1.1 R1 Skladba střechy na objektu

Více

STATICKÝ VÝPOČ ET. OCELOVÁ VESTAVBA FITNESS Praha 9-Kyje Za č erným mostem 1425, Praha Kyje na parcele č. 2886/98, k.ú.

STATICKÝ VÝPOČ ET. OCELOVÁ VESTAVBA FITNESS Praha 9-Kyje Za č erným mostem 1425, Praha Kyje na parcele č. 2886/98, k.ú. OCELOVÁ VESTAVBA FITNESS Praha 9-Kyje Za č erným mostem 1425, 198 Praha Kyje na parcele č. 2886/98, k.ú. Kyje DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ KONSTRUKČ NĚ STATICKÁ Č ÁST STATICKÝ VÝPOČ ET Investor:

Více

Telefon: Zakázka: Rekonstrukce Položka: Dílec: Deskový vazník TT

Telefon: Zakázka: Rekonstrukce Položka: Dílec: Deskový vazník TT RIB Software SE FERMO V18.0 Build-Nr. 04052018 Typ: Prefabrikát Soubor: Přepočet.Ferx Systémové informace Normy: ČSN EN 1992-1-1:2016 Rekonstrukce Výpočet: spolupůsobící šířky se nezohledňují Druh stavby:

Více

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Objekt: SO 201 Sanace svahu

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Objekt: SO 201 Sanace svahu 1 Technická zpráva ke statickému výpočtu... 2 1.1 Identifikační údaje... 2 1.1.1 Stavba... 2 1.1.2 Investor... 2 1.1.3 Projektant... 2 1.1.4 Ostatní... 2 1.2 Základní údaje o zdi... 3 1.3 Technický popis

Více

ResiFix 3Plus VÝKONOVÁ DATA. Polyesterová kotevní pryskyřice bez styrenu ve formě 300 ml kartuše. Doba vytvrzení. Fyzikální vlastnosti. Str.

ResiFix 3Plus VÝKONOVÁ DATA. Polyesterová kotevní pryskyřice bez styrenu ve formě 300 ml kartuše. Doba vytvrzení. Fyzikální vlastnosti. Str. Doba vytvrzení Fyzikální vlastnosti Teplota pryskyřice Doba gelace Teplota podkladu Doba vytvrzení - 5 C 110 minut - 5 C 600 minut +5 C 18 minut +5 C 145 minut +5 až +10 C 10 minut +5 až +10 C 145 minut

Více

TENKOSTNNÉ PROFILY Z, C a Σ pro vaznice a paždíky

TENKOSTNNÉ PROFILY Z, C a Σ pro vaznice a paždíky Podnikatelská 545 190 11 Praha 9 tel: 267 090 211 fax: 281 932 300 servis@kovprof.cz www.kovprof.cz TENKOSTNNÉ PROFILY Z, C a Σ pro vaznice a paždíky POMCKA PRO PROJEKTANTY A ODBRATELE Rev. 2.0-10/2013

Více

Stavební mechanika 2 (K132SM02)

Stavební mechanika 2 (K132SM02) Stavení mechanika (K13SM0) ednáší: doc. Ing. Matj Lepš, Ph.D. Katedra mechaniky K13 místnost D034 e-mail: matej.leps@sv.cvut.cz konzultaní hodiny Pá 10:00-11:30 íklad: vykreslete prhy M(), N(), V() na

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován Evropským

Více

! "#$ % &' ( /0123% + #4,5#6# 78-9: //:.2;*<+=> ?1#9#?.22 6?9#/#?.22

! #$ % &' ( /0123% + #4,5#6# 78-9: //:.2;*<+=> ?1#9#?.22 6?9#/#?.22 ! "#$ % &' ( )# *& + #, %##-. /0123% + #4,5#6# 78-9: //:.2;* # /.?@19?/.1 A &# B # 6)?1#9#?.22 6?9#/#?.22 &9-# C&'! "#$%)# D &' E ' F!)$FG'CD %#H&&5 F2..I5F3?5:# A2 # H'&F & F'E#

Více

Část 5.3 Spřažená ocelobetonová deska

Část 5.3 Spřažená ocelobetonová deska Část 5.3 Spřažená ocelobetonová deska P. Schaumann, T. Trautmann University of Hannover J. Žižka České vysoké učení technické v Praze ZADÁNÍ Navrhněte průřez trapézového plechu spřažené ocelobetonové desky,

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN NOSNÁ KONSTRUKCE ŽB OBJEKTU PRO LEHKÝ PRMYSLOVÝ PROVOZ

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN NOSNÁ KONSTRUKCE ŽB OBJEKTU PRO LEHKÝ PRMYSLOVÝ PROVOZ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES NOSNÁ KONSTRUKCE

Více

I. Úvod ke statickému výpočtu

I. Úvod ke statickému výpočtu OBSAH strana I. Úvod ke statickému výpočtu... II. Použité podklady... III. Použité programy... IV. Objekt SO 0 - Střecha... IV.. Střešní panely Kingspan typ KS 000 RW spojitě s podporami max. po, m 4 IV..

Více

Posouzení mikropilotového základu

Posouzení mikropilotového základu Inženýrský manuál č. 36 Aktualizace 06/2017 Posouzení mikropilotového základu Program: Soubor: Skupina pilot Demo_manual_36.gsp Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit použití programu GEO5 SKUPINA

Více