TENKOSTNNÉ PROFILY Z, C a Σ pro vaznice a paždíky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TENKOSTNNÉ PROFILY Z, C a Σ pro vaznice a paždíky"

Transkript

1 Podnikatelská Praha 9 tel: fax: TENKOSTNNÉ PROFILY Z, C a Σ pro vaznice a paždíky POMCKA PRO PROJEKTANTY A ODBRATELE Rev /2013 Ing. Jaroslav Vácha

2 ÚVOD Tenkostnné Z, C a Σ profily se používají jako nosné prvky stech a stn jako vaznice, paždíky, stnové sloupky, lemování otvor pro vrata a okna apod. Jedná se o za studena tvarované profily, vyrobené z pozinkovaného plechu tloušky 1,5 až 3,0 mm. Vynikají vysokou únosností zejména pi použití spojitých systém pes celou délku objektu resp. dilataního úseku a snadnou montáží. Nezanedbatelnou není ani skutenost, že pozinkované profily se nenatírají a tím snižují operace na stavb na nejnižší možnou úrove. V pomcce jsou tabelovány únosnosti Z, C a Σ profil z materiálu S350GD dodávaných firmou Kovové profily s.r.o. Tabelované hodnoty nelze užít pro žádné profily jiných dodavatel ani v pípad, že by jiné profily byly oznaeny shodn. Statický návrh tenkostnných Z, C a Σ profil mže provádt pouze oprávnná osoba s potebnými znalostmi v oboru. Statické tabulky nesnímají z oprávnné osoby zodpovdnost za bezpený návrh. Použitím tabulek únosnosti oprávnná osoba stvrzuje, že je odborn zpsobilá návrh provést a že se ádn seznámila se všemi požadavky na zpsob návrhu, na technické ešení detail a na zpsob montáže tenkostnných Z, C a Σ profil. OBSAH poet stran: 32 1 ZÁKLADNÍ POPIS Z, C a Σ PROFIL 1.1 Výroba Oznaení Materiál Protikorozní ochrana Výrobní tolerance Zpsob dodávky KONSTRUKNÍ ZÁSADY Z, C a Σ PROFIL 2.1. Statické systémy Píné ezy a prezové charakteristiky Konstrukní zásady ÚNOSNOST Z, C a Σ PROFIL 3.1. Základní pedpoklady stanovení únosnosti Popis tabulek únosnosti Tabulky únosnosti Z profil Tabulky únosnosti C profil Tabulky únosnosti Σ profil P ÍPOJ PLÁŠT K Z, C a Σ PROFILM 4.1. Namáhání pípoj Specifikace spojovacích prostedk BOTKY 5.1. Konstrukní zásady Velikosti botek Seznam obrázk Seznam tabulek Seznam norem a literatury

3 1 ZÁKLADNÍ POPIS Z, C A Σ PROFIL 1.1 Výroba Z, C a Σ profily jsou tenkostnné tyové prvky urené pedevším pro vaznice a paždíky. Jsou vyrábny kontinuálním tvarováním za studena z ocelového pozinkovaného plechu dodávaného ve svitcích. Souástí výrobní linky je i zaízení pro prorážení standardních dr 14 nebo 18 mm do stojiny a linku proto profil opouští již jako hotový dílec ocelové konstrukce pesné délky, s provedenými dírami pro standardní pípoje a s konenou protikorozní ochranou. Tím odpadají jakékoliv další úpravy na staveništi a jedinou operací je montáž. y se vyrábjí v délkách od 1,8 až do 16 m. 1.2 Oznaení Z, C a Σ profily jsou tvarovány z plechu tloušky 1,5, 2,0, 2,5 nebo 3,0 mm. Výška celého profilu je od 120 do 300 mm. Zpsob znaení profilu je následující: Z 250/2,5 - S oznaení typu profilu tlouška profilu velikost profilu tvar profilu Z nebo C nebo Σ ( Σ lze znait i S ) Oznaení typu profilu je bezpodmínen nutné. Stejný zpsob znaení tenkostnných profil, tj. písmeno tvaru + výška profilu / tlouška, volí i další dodavatelé tenkostnných tyových prvk. Tvar píného ezu a jakost použitého materiálu jsou však u každého dodavatele jiné a profily rzných dodavatel proto nejsou vzájemn zamnitelné ani pi stejném znaení. 1.3 Materiál Z, C a Σ profily se tvarují z oceli S 350GD dle [10]. Mechanické vlastnosti dle [4] a [10] jsou následující: mez kluzu f yb,k = 350 [Mpa] mez pevnosti f u,k = 420 [Mpa] modul pružnosti E k = [Mpa] modul pružnosti ve smyku G k = E k /2,6 [Mpa] 1.4 Protikorozní ochrana Tenkostnné Z, C a Σ profily jsou vyrábny z oboustrann pozinkovaného plechu bez dalších povrchových úprav. Pozinkování je klasifikováno stupnm Z 275 dle [10]. 1.5 Výrobní tolerance Základní výrobní tolerance tenkostnných Z, C, Σ profil specifikované v [8]: Tab. D1.2 [8] - pímost (L = délka prvku) = ±L/750 - šíka mezi ohyby = -A/50 - vnjší šíka = -B/80 Tab. D1.8 [8] - podélná vzdálenost skupin dr = ±2 mm - vzájemná poloha dr ve skupin = ±2 mm (skupinou dr se rozumí kompletní pípoj profilu k botce) Funkní výrobní tolerance tenkostnných Z, C, Σ profil specifikované v [8]: Tab. D2.2 [8] - šíka vnitní ásti pro L<7 m = ±3 mm - šíka vnitní ásti pro L>7 m = -3/+5 mm - šíka vnjší ásti pro t<3 mm = -3/+6 mm - šíka vnjší ásti pro t>3 mm = -5/+7 mm - 2 -

4 - rovinnost = ±D/50 - vnitní polomr ohybu R = ±2 mm - úhel mezi pilehlými stranami = ±3 Tab. D2.7 [8] - uíznutá délka v tžišové ode = ±L/ mm - pímost = ±L/750 (min. 5 mm) - kolmost konc = ±D/100 - zkroucení = ±L/700 (min. 4 mm, max. 20 mm) 1.6 Zpsob dodávky Z, C a Σ profily jsou z výroby dodávány již jako hotové dílce pipravené pro montáž. Z výrobní linky jsou opateny standardními otvory 14 nebo 18 mm ve stojin pro pípoje profil k botkám nebo stykování v pesazích. Díry je možné provést v libovolném míst po délce profilu pi splnní podmínek minimálních vzdáleností skupin dr od konc viz obr Jejich umístní v píném ezu je pevn dáno polohou roztené áry resp. roztených ar, podrobnji viz kap Z profily jsou v rámci dodávky naskládány do sebe a mají proto minimální nároky na pepravní prostor. Pro objednávku profil je nutné pedat zjednodušenou výrobní dokumentaci jednotlivých prvk. Je nutné specifikovat délku každé položky a umístní dr po délce profilu. Díry se kótují se od zaátku profilu pro každou díru staniením. Poloha dr v píném ezu je standardní a není teba ji popisovat. Na výkrese každé jednotlivé položky je nutné rovnž schematicky naznait píný ez, aby byla jednoznan stanovena stranová orientace volných okraj pásnic. Píklad výrobní dokumentace je na obrázku 1. Dílec A1-5x Z 240/2,0 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 Obr. 1 - Výrobní výkres Z, C a Σ profilu pro objednávku 2 KONSTRUKNÍ ZÁSADY Z, C A Σ PROFIL 2.1 Statické systémy Tenkostnné tyové profily jsou ureny pedevším jako nosné prvky stech a stn - vaznice, paždíky, sloupky, lemovací profily prostup. Pi jejich návrhu je využíváno spolupsobení s plošnými prvky opláštní jako trapézovými plechy nebo sendviovými panely ke stabilizaci profilu. Proto je také nutné pi návrhu Z, C a Σ profilu zohlednit zpsob pipojení opláštní k pásnici profilu. Jako nosné prvky stech a stn se profily používají standardn až do rozptí 12 až 14 m. Všechny ti tvary profil lze používat jako prosté nosníky a spojité nosníky o dvou nebo pípadn o tech polích. Z profily je možné navíc použít pro velmi únosný a tím ekonomicky výhodný spojitý systém s pesahy jako spojitý nosník minimáln o tech polích. Pro spojitý systém s pesahy o pti a více polích jsou krajní pole z profilu o stupe tlustšího. y jsou dodávány v délkách polí zvtšených o standardizované pesahy nad vnitními podporami. Spojitosti nosníku je dosaženo vložením jednoho Z profilu do druhého a jejich vzájemným sešroubováním ve zdvojení nad vnitní podporou a na konci pesah. To, že profily lze do sebe vložit, je zajištno jejich specifickým nesymetrickým tvarem píného ezu, kdy jeden profil otoený kolem podélné osy profilu o 180 pesn kopíruje profil druhý. Pro systémy s lichým potem polí - 3 -

5 musí být krajní Z profily osazeny vždy se širší pásnicí smrem k plášti. Rovina pípadného ztužení se umísuje do úrovn pipojení botek Z, C a Σ profil k vazníkm resp. sloupm. Podrobnosti o statických systémech Z, C a Σ profil jsou na obrázku 2.1. PROSTÉ NOSNÍKY - profily "Z", "C" a "Σ" K K3 L L L L L SPOJITÉ NOSNÍKY S PESAHY - 3 až 4 POLE - pouze profily "Z" K3 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K3 L L L L SPOJITÉ NOSNÍKY S PESAHY - min. 5 POLÍ - pouze profily "Z" K3 K1 K2 K1 K1 K1 K1 K2 K1 K3 L - krajní pole L - vnitní pole L - vnitní pole L - vnitní pole L - krajní pole SPOJITÉ NOSNÍKY - 2 až 3 POLE - profily "Z", "C" a "Σ" K K3 L L L L L Obr Statické systémy Z, C a Σ profil K1 = 500 mm pro Z 120 až Z 180 resp. 600 mm pro Z 210 až Z 300 K2 = 750 mm pro Z 120 až Z 180 resp. 900 mm pro Z 210 až Z 300 K3 = min. 30 mm 2.2 Píné ezy a prezové charakteristiky Základní prezové charakteristiky a koty tvaru Z, C a Σ profil jsou v tabulce 2.1., obrázky píných ez na obrázku 2.2. WFb D1 Ø C B A H H A=C C=A B D1 ØØ D1 H C=A B A=C D1 D1 Ø WFo WF WF Obr Píné ezy Z, C a Σ profil - 4 -

6 PROFIL tl. G Tvar profilu Prezové charakteristiky [mm] [kg/m] H WF(b) WFo D1 φ A B C A Aeff Iy Iyeff Wyeff [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm2] [mm2] [mm4] [mm4] [mm3] x10 6 x10 6 x Z Z Z Z Z Z Z C C C C C C Σ Σ Σ Σ Σ Σ Konstrukní zásady Tab. 2 - Prezové charakteristiky a velikosti profil Z, C a Σ profily se používají jako vaznice, paždíky nebo stnové sloupky. V míst podpor je pipojení k nosné konstrukci provedeno standardn prostednictvím botky pro pipojení shora vazníku nebo vn sloupu nebo na výztuhu pi pipojení mezi vazníky resp. sloupy. Botka mže být z plechu nebo úhelníku, pípadn i s výztuhou. Konstrukní ešení a únosnosti vlastních botek jsou podrobn popsány v kapitole. 5. V míst podpory je pipojení k botce realizováno šrouby M12 pro Z 120, Z 140 a všechny profily C a Σ nebo šrouby M16 pro Z profily od Z 180 výše. Používají se šrouby jakosti 5,6 nebo 8,8. Tenkostnné profily jsou na botky zavšeny tak, že pásnice profil nejsou v kontaktu v podprnou konstrukcí. Detaily pípoj Z profil vaznic a paždík jsou na obr. 2.3 detaily pípoj C a Σ profil paždík jsou na obr

7 Z, C a Σ profily se používají pi splnní následujících konstrukních zásad, které vyplývají ze specifinosti tenkostnného profilu a požadavk norem pro navrhování : - profily musí být podepeny (pipojeny) tak, že mezi spodní pásnicí tenkostnného profilu a spodní konstrukcí musí být 5 mm vle; - u vaznic volný okraj horní pásnice Z profilu smuje vždy k hebeni stechy, tj. proti spádu; - pi montáži vaznic a paždík je nutné vhodným zpsobem provizorn zajistit stabilitu horního tlaeného pásu do doby, než bude pipojen pláš; - pi montáži paždík je nutné vhodným zpsobem provizorn zajistit profily proti svislé deformaci rozepením nebo vyvšením do doby, než bude pipojen stnový pláš, který paždíky svisle podpírá v provozním stavuje a který je svisle podepen zpravidla podezdívkou; - hebenové vaznice jsou navzájem propojeny bu prbžným pozinkovaným plechem tloušky 1,5 až 3 mm, který je pišroubován k vaznicím spolu s krytinou nebo spojovacími prvky v rozteích cca L/4 až L/6 resp. 1 až 1,5 m. Propojení vaznic v hebeni stechy je na obr U hebenových vaznic je nutné pro namáhání pipoíst svislou výslednici od šikmé složky zatížení, psobící ve spádu stech; - pi vtších spádech stechy nebo pi délkách spádu pes 20 m se doporuuje propojení mezilehlých vaznic do hebenové vaznice táhly v polovin rozptí, pi vtších rozptích vaznic ve tetinách rozptí dle obr trapézový plech, sendviový panel samovrtný (závitotvorný) šroub v každé vln vaznice "Z" M12 nebo M16 botka samovrtný (závitotvorný) šroub v každé vln botka min. 5 vazník trapézový plech, sendviový panel (paždíky netvoí svislé podepení plášt) paždík "Z" min. 5 M12 nebo M16 sloup Obr Pípoje Z profil vaznic a paždík pípojný plech botka samovrtný (závitotvorný) šroub v každé vln M12 samovrtný (závitotvorný) šroub v každé vln M12 trapézový plech, sendviový panel (paždíky netvoí svislé podepení plášt) paždík "C" nebo "Σ" sloup trapézový plech, sendviový panel (paždíky netvoí svislé podepení plášt) paždík "C" nebo "Σ" min. 5 sloup Obr Pípoje C a Σ profil paždík - 6 -

8 hebenové vaznice "Z" spojovací pozinkovaný plech tl. 1,5-3,0 mm, prbžný nebo spojky á cca 1 m (L/6) hebenové vaznice "Z" spojovací pozinkovaný prvek á cca 1 až 1,5 m Obr Spojeni hebenových vaznic trapézový plech, sendviový panel samovrtný (závitotvorný) šroub v každé vln vaznice "Z" kulatina Obr Spojeni vaznic táhly 3 ÚNOSNOST Z, C A Σ PROFIL 3.1 Základní pedpoklady stanovení únosnosti Tabulky únosnosti Z, C a Σ profil jsou ešeny za uritých podmínek psobení profil a souasn pi uplatnní uritých výpoetních postup, ze kterých vyplývají následující pedpoklady: - únosnost Z, C a Σ profil je ešeny postupem dle [4] s uplatnním rámekových hodnot dle Národní pílohy γ M0 = γ M1 = 1,0 pro posouzení vlastního profilu a γ Mb = 1,25 pro posouzení šroubových pípoj profil k botkám a profil vzájemn pi styku v pesahu; - horní pásnice je stabilizována pišroubovaným pláštm jako trapézovými plechy nebo sendviovými panely; - do výpotu únosnosti je zohlednn i vliv šroubovaných pípoj profil k botkám a profil vzájemn pi styku v pesahu pi standardním ešení styk; - délkou pole se rozumí vzdálenost tžiš pípoj k botkám nebo styníkovým plechm; - výpoet únosnosti je proveden pro rovnomrné zatížení profilu, pípadn v kombinaci s osovou silou; - rovnomrné zatížení psobící jako tlak - u prostého nosníku je tlaena pásnice držená krytinou - nebo jako sání - u prostého nosníku je tlaena volná pásnice; - osová síla psobí jako tlak nebo tah v tžišové ose Z profilu (bez pídavného ohybu); - pro užití Z, C a Σ profil jako paždík je nutné, aby ve svislém smru byly paždíky podepeny stnovým pláštm

9 3.2 Popis tabulek únosnosti - všechny únosnosti dle MSÚ jsou v tabulkách v ádcích íslo 1 až 4 uvedeny v návrhových hodnotách - porovnáváme s návrhovou hodnotou zatížení profilu stanovenou dle [2]; - v tabulkách jsou uvedeny únosnosti pro samotné rovnomrné zatížení a pro kombinaci rovnomrného zatížení a osové síly N Ed = ±15 nebo ±30 kn pro profily Z o pti a více polích je osová síla uvažována pouze v krajních polích; - v tabelovaných hodnotách únosnosti není zohlednna vlastní tíha samotného Z, C a Σ profilu, vlastní tíhu je nutné zahrnout do rovnomrného zatížení profilu q Ed [kn/m]; - maximální zatížení pro limitní deformaci L/200 a L/300 v tabulkách na ádcích íslo 5 a 6 jsou v návrhových hodnotách se souinitelem zatížení γ F = 1,0, což odpovídá charakteristickým hodnotám; - tabulky lze použít i pro spojité nosníky s rznou délkou polí, maximální rozdíl délek je 25%, únosnost se vyhledá pro pole nejvtší délky; - statickým systémem pro Z profil mže být prostý nosník, spojitý nosník s pesahy o tech nebo tyech polích pi stejné velikosti profilu a spojitý nosník s pesahy o pti a více polích, kdy je profil krajních polí o stupe silnjší než profil vnitních polí; - statickým systémem pro C a Σ profily je prostý nosník, spojitý nosník o dvou polích a spojitý nosník o tech polích, rozptí spojitých nosník je limitováno maximální výrobní délkou profilu 16 m; - pokud je pi stanovení zatížení dle [2] v kombinaci s rovnomrným zatížením uplatován i vliv osamlého bemene P [kn], zahrne se vliv tohoto bemene redukcí tabelované únosnosti: prostý nosník : u Rd = u Rd -2,16/LxP u Rk = u Rk -1,44/LxP L = rozptí pole [m] spojitý nosník : u Rd = u Rd -3,18/LxP u Rk = u Rk -2,70/LxP u R = tabelovaná únosnost [kn/m] - 8 -

10 3.3 Tabulky únosnosti Z profil Z 120-S ádek. 2 : Únosnost s vlivem osové síly 15 kn (návrhová hodnota, osová síla v tlaku nebo tahu) ádek. 4 : Únosnost pro sání s vlivem osové síly 15 kn (návrhová hodnota, osová síla v tlaku nebo tahu) G [kg/m] Z 120/1, G =2,84 kg/m Z 120/2, G = 3,78 kg/m SPOJITÝ NOSNÍK O 3 NEBO 4 POLÍCH - PESAHY 0,5 m Z 120/1, Z 120/2, SPOJITÝ NOSNÍK O 5 A VÍCE POLÍCH - PESAHY 0,5 m + 0,75 m krajní : Z 120/2, vnitní : Z 120/1,

11 Z 140-S ádek. 2 : Únosnost s vlivem osové síly 15 kn (návrhová hodnota, osová síla v tlaku nebo tahu) ádek. 4 : Únosnost pro sání s vlivem osové síly 15 kn (návrhová hodnota, osová síla v tlaku nebo tahu) G [kg/m] Z 140/1, G =3,07 kg/m Z 140/2, G = 4,10 kg/m SPOJITÝ NOSNÍK O 3 NEBO 4 POLÍCH - PESAHY 0,5 m Z 140/1, Z 140/2, SPOJITÝ NOSNÍK O 5 A VÍCE POLÍCH - PESAHY 0,5 m + 0,75 m krajní : Z 140/2, vnitní : Z 140/1,

12 Z 180-S ádek. 2 : Únosnost s vlivem osové síly 15 kn (návrhová hodnota, osová síla v tlaku nebo tahu) ádek. 4 : Únosnost pro sání s vlivem osové síly 15 kn (návrhová hodnota, osová síla v tlaku nebo tahu) G [kg/m] Z 180/1, G =4,02 kg/m Z 180/2, G = 5,35 kg/m SPOJITÝ NOSNÍK O 3 NEBO 4 POLÍCH - PESAHY 0,5 m Z 180/1, Z 180/2, SPOJITÝ NOSNÍK O 5 A VÍCE POLÍCH - PESAHY 0,5 m + 0,75 m krajní : Z 180/2, vnitní : Z 180/1,

13 Z 210-S ádek. 2 : Únosnost s vlivem osové síly 30 kn (návrhová hodnota, osová síla v tlaku nebo tahu) ádek. 4 : Únosnost pro sání s vlivem osové síly 30 kn (návrhová hodnota, osová síla v tlaku nebo tahu) G [kg/m] Z 210/1, G =4,37 kg/m Z 210/2, G = 5,82 kg/m Z 210/2, G = 7,28 kg/m SPOJITÝ NOSNÍK O 3 NEBO 4 POLÍCH - PESAHY 0,6 m Z 210/1, Z 210/2, Z 210/2, SPOJITÝ NOSNÍK O 5 A VÍCE POLÍCH - PESAHY 0,6 m + 0,9 m krajní : Z 210/2, vnitní : Z 210/1, krajní : Z 210/2, vnitní : Z 210/2,

14 Z 240-S ádek. 2 : Únosnost s vlivem osové síly 30 kn (návrhová hodnota, osová síla v tlaku nebo tahu) ádek. 4 : Únosnost pro sání s vlivem osové síly 30 kn (návrhová hodnota, osová síla v tlaku nebo tahu) G [kg/m] Z 240/2, G =6,61 kg/m Z 240/2, G = 8,26 kg/m Z 240/3, G = 9,91 kg/m SPOJITÝ NOSNÍK O 3 NEBO 4 POLÍCH - PESAHY 0,6 m Z 240/2, Z 240/2, Z 240/3, SPOJITÝ NOSNÍK O 5 A VÍCE POLÍCH - PESAHY 0,6 m + 0,9 m krajní : Z 240/2, vnitní : Z 240/2, krajní : Z 240/3, vnitní : Z 240/2,

15 Z 270-S ádek. 2 : Únosnost s vlivem osové síly 30 kn (návrhová hodnota, osová síla v tlaku nebo tahu) ádek. 4 : Únosnost pro sání s vlivem osové síly 30 kn (návrhová hodnota, osová síla v tlaku nebo tahu) G [kg/m] Z 270/2, G = 7,08 kg/m Z 270/2, G = 8,85 kg/m Z 270/3, G = 10,62 kg/m SPOJITÝ NOSNÍK O 3 NEBO 4 POLÍCH - PESAHY 0,6 m Z 270/2, Z 270/2, Z 270/3, SPOJITÝ NOSNÍK O 5 A VÍCE POLÍCH - PESAHY 0,6 m + 0,9 m krajní : Z 270/2, vnitní : Z 270/2, krajní : Z 270/3, vnitní : Z 270/2,

16 Z 300-S ádek. 2 : Únosnost s vlivem osové síly 30 kn (návrhová hodnota, osová síla v tlaku nebo tahu) ádek. 4 : Únosnost pro sání s vlivem osové síly 30 kn (návrhová hodnota, osová síla v tlaku nebo tahu) Pípustné rovnomrné zatížení Pípustné [kn/m] pro rovnomrné pole rozp zatížení [kn/m] pro pole rozptí L [m] G [kg/m] Z 300/2, G = 7,55 kg/m Z 300/2, G = 9,44 kg/m Z 300/3, G = 11,33 kg/m SPOJITÝ NOSNÍK O 3 NEBO 4 POLÍCH - PESAHY 0,6 m Z 300/2, Z 300/2, Z 300/3, SPOJITÝ NOSNÍK O 5 A VÍCE POLÍCH - PESAHY 0,6 m + 0,9 m krajní : Z 300/2, vnitní : Z 300/2, krajní : Z 300/3, vnitní : Z 300/2, Tab Únosnost profil Z 120 až Z

17 3.4 Tabulky únosnosti C profil C 140-S ádek. 2 : Únosnost s vlivem osové síly 15 kn (návrhová hodnota, osová síla v tlaku nebo tahu) ádek. 4 : Únosnost pro sání s vlivem osové síly 15 kn (návrhová hodnota, osová síla v tlaku nebo tahu) G [kg/m] C 140/1, G =3,47 kg/m C 140/2, G = 4,63 kg/m SPOJITÝ NOSNÍK O 2 POLÍCH G [kg/m] C 140/1, G =3,47 kg/m C 140/2, G = 4,63 kg/m SPOJITÝ NOSNÍK O 3 POLÍCH G [kg/m] C 140/1, G =3,47 kg/m C 140/2, G = 4,63 kg/m

18 C 180-S ádek. 2 : Únosnost s vlivem osové síly 15 kn (návrhová hodnota, osová síla v tlaku nebo tahu) ádek. 4 : Únosnost pro sání s vlivem osové síly 15 kn (návrhová hodnota, osová síla v tlaku nebo tahu) G [kg/m] C 180/1, G =3,94 kg/m C 180/2, G = 5,26 kg/m SPOJITÝ NOSNÍK O 2 POLÍCH G [kg/m] C 180/1, G =3,94 kg/m C 180/2, G = 5,26 kg/m SPOJITÝ NOSNÍK O 3 POLÍCH G [kg/m] C 180/1, G =3,94 kg/m C 180/2, G = 5,26 kg/m

19 C 210-S ádek. 2 : Únosnost s vlivem osové síly 15 kn (návrhová hodnota, osová síla v tlaku nebo tahu) ádek. 4 : Únosnost pro sání s vlivem osové síly 15 kn (návrhová hodnota, osová síla v tlaku nebo tahu) C 210/1, G =4,30 kg/m C 210/2, G =5,73 kg/m C 210/2, G = 7,16 kg/m SPOJITÝ NOSNÍK O 2 POLÍCH C 210/1, G =4,30 kg/m C 210/2, G =5,73 kg/m C 210/2, G = 7,16 kg/m SPOJITÝ NOSNÍK O 3 POLÍCH C 210/1, G =4,30 kg/m C 210/2, G =5,73 kg/m C 210/2, G = 7,16 kg/m

20 C 240-S ádek. 2 : Únosnost s vlivem osové síly 15 kn (návrhová hodnota, osová síla v tlaku nebo tahu) ádek. 4 : Únosnost pro sání s vlivem osové síly 15 kn (návrhová hodnota, osová síla v tlaku nebo tahu) C 240/2, G =6,20 kg/m C 240/2, G =7,75 kg/m C 240/3, G = 9,30 kg/m G [kg/m] C 240/2, G =6,20 kg/m C 240/2, G =7,75 kg/m C 240/3, G = 9,30 kg/m SPOJITÝ NOSNÍK O 2 POLÍCH C 240/2, G =6,20 kg/m C 240/2, G =7,75 kg/m C 240/3, G = 9,30 kg/m

Statické tabulky profilů Z, C a Σ

Statické tabulky profilů Z, C a Σ Statické tabulky profilů Z, C a Σ www.satjam.cz STATICKÉ TABULKY PROFILŮ Z, C A OBSAH PROFIL PRODUKCE..................................................................................... 3 Profi ly Z,

Více

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica)

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica) Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica) Obsah: 1. Úvod 4 2. Statické tabulky 6 2.1. Vlnitý profil 6 2.1.1. Frequence 18/76 6 2.2. Trapézové profily 8 2.2.1. Hacierba 20/137,5

Více

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice Vaznice bude přenášet pouze zatížení působící kolmo k rovině střechy. Přenos zatížení působícího rovnoběžně se střešní rovinou bude popsán v poslední

Více

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou HYDROIZOLACE STECH OBSAH stránka Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou 2 Popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Skladby stešních

Více

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY OBSAH Úvod do problematiky hydroizolací spodní stavby 2 stránka Rozdlení hydroizolací spodní stavby a popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Hydroizolace

Více

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu Průvodní zpráva ke statickému výpočtu V následujícím statickém výpočtu jsou navrženy a posouzeny nosné prvky ocelové konstrukce zesílení části stávající stropní konstrukce v 1.a 2. NP objektu ředitelství

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298 MALÉ POJÍZDNÉ SKLÁDACÍ LEŠENÍ AKG 170 Výrobce: FINTES Aluminium s.r.o. Píbraz 152 378 02 Stráž nad Nežárkou NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298 Tento návod musí být vždy k dispozici v míst používání lešení SESTAVOVAT

Více

STATICKÉ TABULKY stěnových kazet

STATICKÉ TABULKY stěnových kazet STATICKÉ TABULKY stěnových kazet OBSAH ÚVOD.................................................................................................. 3 SATCASS 600/100 DX 51D................................................................................

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ 7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní

Více

3. Tenkostěnné za studena tvarované OK Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu.

3. Tenkostěnné za studena tvarované OK Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu. 3. Tenkostěnné za studena tvarované O Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu. Tloušťka plechu 0,45-15 mm (ČSN EN 1993-1-3, 2007) Profily: otevřené uzavřené

Více

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Připojení konzoly IPE 180 na sloup HEA 220 je realizováno šroubovým spojem přes čelní desku. Sloup má v místě přípoje vyztuženou stojinu plechy tloušťky 10mm. Pro sloup

Více

KUSOVNÍK Zásady vyplování

KUSOVNÍK Zásady vyplování KUSOVNÍK Zásady vyplování Kusovník je základním dokumentem ve výrob nábytku a je souástí výkresové dokumentace. Každý výrobek má svj kusovník. Je prvotním dokladem ke zpracování THN, objednávek, ceny,

Více

SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 2. cvičení SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ Na spojování prvků ocelových konstrukcí se obvykle používají spoje šroubové (bez předpětí), spoje třecí a spoje svarové. Šroubové spoje Základní pojmy. Návrh spojovacího

Více

Z a C - profily ZED VAZNICOVÉ SYSTÉMY. Návrhové tabulky podle ČSN EN. pro sekundární ocelové konstrukce

Z a C - profily ZED VAZNICOVÉ SYSTÉMY. Návrhové tabulky podle ČSN EN. pro sekundární ocelové konstrukce ZED VZNICOVÉ SYSTÉMY Z a C - profily pro sekundární ocelové konstrukce Návrhové tabulky podle ČSN EN voestalpine PROFILFORM s.r.o. www.voestalpine.com/profilform-cz Konstrukční systémy METSEC jméno, kterému

Více

Statický výpoet OU a PrŠ Brno, Lomená 44, CENTRUM ODBORNÉHO VÝCVIKU

Statický výpoet OU a PrŠ Brno, Lomená 44, CENTRUM ODBORNÉHO VÝCVIKU Peklady 2.NP Popis konstrukce - Zatížení /m 2 / sedlová stecha, spád 10 o devné vazníky, plechová krytina na bednní rozte vazník - á 1,0 m zateplení + podhled na spodní pásnici vazníku STÁLÉ plech. krytina

Více

STAVBA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉHO PŘÍSTŘEŠKU PRO SPORTOVIŠTĚ - 6A4. první statická s.r.o. parcela č. 806/3 v k. ú. Vrátkov, Vrátkov

STAVBA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉHO PŘÍSTŘEŠKU PRO SPORTOVIŠTĚ - 6A4. první statická s.r.o. parcela č. 806/3 v k. ú. Vrátkov, Vrátkov první statická s.r.o. Na Zámecké 597/11, 140 00 Praha 4 email: stastny@prvnistaticka.cz ZODP.PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. ING.Ondřej FRANTA. ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. Akce:

Více

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015 2015 STAVBA STUPEŇ Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem DSP STATICKÝ POSUDEK srpen 2015 ZODP. OSOBA Ing. Jiří Surovec POČET STRAN 8 Ing. Jiří Surovec istruct Trabantská 673/18, 190

Více

Lindab Usnadňujeme výstavbu. LindabConstruline. Vaznice a paždíky. Konstrukční profily Z, C a U

Lindab Usnadňujeme výstavbu. LindabConstruline. Vaznice a paždíky. Konstrukční profily Z, C a U Lind_kat_vaznice a pazd09 23.9.2009 18:40 Str. 1 Lindab Usnadňujeme výstavbu TM LindabConstruline Vaznice a paždíky Konstrukční profily Z, C a U Lind_kat_vaznice a pazd09 23.9.2009 18:40 Str. 2 Lindab

Více

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MÍSTO STAVBY

Více

F Zug F H. F Druck. Desky Diamant 07/2010. Knauf Diamant. Diamant deska, která unese dům

F Zug F H. F Druck. Desky Diamant 07/2010. Knauf Diamant. Diamant deska, která unese dům F H F H F Zug F Druck Desky Diamant 07/2010 Knauf Diamant Diamant deska, která unese dům Základní předpoklady pro zatěžování Pro namáhání stěn jsou uvažovány třídy trvání zatížení dle ČSN EN 1995-1-1 +

Více

Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy

Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy podle ČSN EN 1991-1-4 Stavba: Stavba Obsah: Statické schéma střechy...1 Statický výpočet...3 Střecha +10,000...3 Schéma kotvení střechy...9 Specifikace

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

LANGERŮV TRÁM MOST HOLŠTEJN

LANGERŮV TRÁM MOST HOLŠTEJN LANGERŮV TRÁM MOST HOLŠTEJN Ing. Jiří Španihel, Firesta - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Konference STATIKA 2014, 11. a 12. června POPIS KONSTRUKCE Most pozemní komunikace přes propadání potoka Bílá

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE Datum : 10.2013 ís. zakázky: 01/2011 AIP : Vypracoval : Stupe : Akce : Ing. Anton Jurica Jan erník JPD k žádosti o stavební povolení a provádní

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ZDNÉ KONSTRUKCE M03 VYZTUŽENÉ A PEDPJATÉ ZDIVO

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ZDNÉ KONSTRUKCE M03 VYZTUŽENÉ A PEDPJATÉ ZDIVO VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. ROSTISLAV JENEŠ, ING. BOŽENA PODROUŽKOVÁ ZDNÉ KONSTRUKCE M03 VYZTUŽENÉ A PEDPJATÉ ZDIVO STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

Návod k montáži. tubusového světlovodu ALLUX 250 STANDARD...strana 2. tubusového světlovodu ALLUX 350 STANDARD...strana 6

Návod k montáži. tubusového světlovodu ALLUX 250 STANDARD...strana 2. tubusového světlovodu ALLUX 350 STANDARD...strana 6 Návod k montáži tubusového světlovodu ALLUX 250 STANDARD...strana 2 tubusového světlovodu ALLUX 350 STANDARD...strana 6 tubusového světlovodu ALLUX 550 STANDARD...strana 10 NÁVOD K MONTÁŽI tubusového svtlovodu

Více

Ve výrobě ocelových konstrukcí se uplatňují následující druhy svařování:

Ve výrobě ocelových konstrukcí se uplatňují následující druhy svařování: 5. cvičení Svarové spoje Obecně o svařování Svařování je technologický proces spojování kovů podmíněného vznikem meziatomových vazeb, a to za působení tepla nebo tepla a tlaku s případným použitím přídavného

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ZDNÉ KONSTRUKCE MS 2 HALY, VÍCEPODLAŽNÍ BUDOVY

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ZDNÉ KONSTRUKCE MS 2 HALY, VÍCEPODLAŽNÍ BUDOVY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. ROSTISLAV JENEŠ, ING. BOŽENA PODROUŽKOVÁ ZDNÉ KONSTRUKCE MS 2 HALY, VÍCEPODLAŽNÍ BUDOVY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad) KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Tabulky statických únosností stropy HELUZ MIAKO Obsah tabulka č. 1 tabulka č. 2 tabulka č. 3 tabulka č. 4 tabulka č. 5 tabulka č. 6 tabulka č. 7 tabulka č. 8 tabulka č. 9 tabulka

Více

Roznášení svěrné síly z hlav, resp. matic šroubů je zajištěno podložkami.

Roznášení svěrné síly z hlav, resp. matic šroubů je zajištěno podložkami. 4. cvičení Třecí spoje Princip třecích spojů. Návrh spojovacího prvku V třecím spoji se smyková síla F v přenáší třením F s mezi styčnými plochami spojovaných prvků, které musí být vhodně upraveny a vzájemně

Více

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více

F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM

F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Hostivice p.. kat. 1161/57 okres Praha západ investor: Jií a Marie ajovi, Vondroušova 1160/1, Praha 6 F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM Vypracoval: ing. Vít Kocourek OBSAH: 1. Pedpoklady

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

Z a C profily ZED VAZNICOVÉ SYSTÉMY. Návrhové tabulky podle ČSN EN. pro sekundární ocelové konstrukce

Z a C profily ZED VAZNICOVÉ SYSTÉMY. Návrhové tabulky podle ČSN EN. pro sekundární ocelové konstrukce ZED VZNICOVÉ SYSTÉMY 02 / 2014 Velký sortiment Z a C - profilů Systémové řešení pro všechny sekundární ocelové konstrukce Střešní vaznice Stěnové paždíky Podlahové nosníky Z a C profily pro sekundární

Více

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová KERAMICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE ČSN EN 1992 Principy návrhu 28.3.2012 1 Ing. Zuzana Hejlová Přechod z národních na evropské normy od 1.4.2010 Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 0035 = > ČSN EN 1991 Navrhování

Více

Stední prmyslová škola na Proseku. Výpoetní technika. AutoCad. Obsah šablony pro AutoCad. šablona-sps na Proseku.dwt.

Stední prmyslová škola na Proseku. Výpoetní technika. AutoCad. Obsah šablony pro AutoCad. šablona-sps na Proseku.dwt. Výpoetní technika AutoCad Obsah šablony pro AutoCad šablona-sps na Proseku.dwt Lukáš Procházka Obsah Stední prmyslová škola na Proseku Obsah: Obsah.. 1 Úvod.... 2 Hladiny.... 2 Kótovací styl... 2 Styl

Více

Schöck Isokorb typ KS

Schöck Isokorb typ KS Schöck Isokorb typ 20 Schöck Isokorb typ 1 Obsah Strana Varianty připojení 16-165 Rozměry 166-167 Dimenzační tabulky 168 Vysvětlení k dimenzačním tabulkám 169 Příklad dimenzování/upozornění 170 Údaje pro

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení stavby

Více

BETONOVÉ KONSTRUKCE I

BETONOVÉ KONSTRUKCE I VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DOC. ING LADISLAV ÍRTEK, CSC BETONOVÉ KONSTRUKCE I MODUL CS1 BETONOVÉ KONSTRUKCE PRUTOVÉ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Betonové

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

GlobalFloor. Cofrastra 70 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 70 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 7 Statické tabulky Cofrastra 7. Statické tabulky Cofrastra 7 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofrastra

Více

PROFILY S VLNITOU STOJINOU POMŮCKA PRO PROJEKTANTY A ODBĚRATELE WT PROFILŮ

PROFILY S VLNITOU STOJINOU POMŮCKA PRO PROJEKTANTY A ODBĚRATELE WT PROFILŮ Průběžná 74 100 00 Praha 10 tel: 02/67 31 42 37-8, 02/67 90 02 11 fax: 02/67 31 42 39, 02/67 31 53 67 e-mail:kovprof@ini.cz PROFILY S VLNITOU STOJINOU POMŮCKA PRO PROJEKTANTY A ODBĚRATELE WT PROFILŮ verze

Více

Šroubované spoje namáhané smykem Šroubované spoje namáhané tahem Třecí spoje (spoje s VP šrouby) Vůle a rozteče. Vliv páčení

Šroubované spoje namáhané smykem Šroubované spoje namáhané tahem Třecí spoje (spoje s VP šrouby) Vůle a rozteče. Vliv páčení Šroubové spoje Šroubované spoje namáhané smykem Šroubované spoje namáhané tahem Třecí spoje (spoje s VP šrouby) Vůle a rozteče Vliv páčení 1 Kategorie šroubových spojů Spoje namáhané smykem A: spoje namáhané

Více

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost VUT Brno Fakulta stavební Studentská vdecká a odborná innost Akademický rok 2005/2006 Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost Jméno a píjmení studenta : Roník, obor

Více

PS 3B - LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠT OBVODOVÉ

PS 3B - LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠT OBVODOVÉ LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠT Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 26) listopad 2007 DRUHY KONSTRUKCÍ Fasádní konstrukce - roštové - rámové lištové polostrukturální strukturální Modulové fasády - rámové nebo

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

Investor: Měřítko: Počet formátů: Obec Vrátkov. Datum: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST DSP 04-2015

Investor: Měřítko: Počet formátů: Obec Vrátkov. Datum: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST DSP 04-2015 první statická s.r.o. Na Zámecké 597/11, 140 00 Praha 4 email: stastny@prvnistaticka.cz ZODP.PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. ING.Ondřej FRANTA. ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. Akce:

Více

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Stručný technický popis systému LindabRoof Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Vypracoval: Ing. Petr Hynšt Lindab s.r.o. Telefon: 233 107 200 Fax: 233 107 251 Na Hůrce 1081/6

Více

NAVRHOVANÉ OTVORY VE STROPNÍ DESCE A PODEPŘENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE...

NAVRHOVANÉ OTVORY VE STROPNÍ DESCE A PODEPŘENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE... STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: 1 NAVRHOVANÉ OTVORY VE STROPNÍ DESCE A PODEPŘENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE... 4 2 ZADÁNÍ A ŘEŠENÁ PROBLEMATIKA, GEOMETRIE... 4 3 VÝPOČET ZATÍŽENÍ NA KONSTRUKCI PLOCHÉ

Více

Tabulky únosnosti tvarovaných / trapézových plechů z hliníku a jeho slitin.

Tabulky únosnosti tvarovaných / trapézových plechů z hliníku a jeho slitin. Tabulky únosnosi varovaných / rapézových plechů z hliníku a jeho sliin. Obsah: Úvod Základní pojmy Příklad použií abulek Vysvělivky 4 5 6 Tvarovaný plech KOB 00 7 Trapézové plechy z Al a jeho sliin KOB

Více

Smykové trny Schöck typ ESD

Smykové trny Schöck typ ESD Smykové trny Schöck typ kombinované pouzdro HK kombinované pouzdro HS pouzdro HSQ ED (pozinkovaný) ED (z nerezové oceli) -B Systémy jednoduchých trnů Schöck Obsah strana Typy a označení 36-37 Příklady

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Tepelně styčník s čelní deskou Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Praktické využití tepelně ho spoje Vnější části objektu (přístřešky, nevytápěné části objektu) Střešní nástavby Balkony,

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

9. Obvodové stěny. Jeřábové konstrukce.

9. Obvodové stěny. Jeřábové konstrukce. 9. Obvodové stěny. Jeřábové konstrukce. Větrová a brzdná ztužidla ve stěnách. Obvodové stěny: sloupky, paždíky (kazety), ztužení, plášť. Jeřáby: druhy, návrh drah pro mostové jeřáby (dispoziční řešení,

Více

Vlastnosti: - statické posouzení - kvalitní povrchová úprava - dlouhá životnost, - instalace pídavného zasklení lodžií

Vlastnosti: - statické posouzení - kvalitní povrchová úprava - dlouhá životnost, - instalace pídavného zasklení lodžií Vlastnosti: - bezúdržbové - statické posouzení - kvalitní povrchová úprava - dlouhá životnost, - instalace pídavného zasklení lodžií ; Záruka kvalitní montáže a výroby bezkonkurenní pomr mezi životností

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB 1 Obsah: 1. statické posouzení dřevěného krovu osazeného na ocelové vaznice 1.01 schema konstrukce 1.02 určení zatížení na krokve 1.03 zatížení kleštin (zatížení od 7.NP) 1.04 vnitřní síly - krokev, kleština,

Více

Architektonické a stavebn technické ešení

Architektonické a stavebn technické ešení F.1.1 Architektonické a stavebn technické ešení F.1.1.1. Technická zpráva a) Úel objektu Budova mateské školky je situována v zastavném území obce v K.Varech na okraji sídlišt Ržový vrch, k.ú. Rybáe, na

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Tesařské kování. OKLK, s.r.o. Stříbrohorská 687 407 77 Šluknov. tel. : 724 056 930 e-mail : oklk@oklk.cz

Tesařské kování. OKLK, s.r.o. Stříbrohorská 687 407 77 Šluknov. tel. : 724 056 930 e-mail : oklk@oklk.cz OKLK, s.r.o. Stříbrohorská 687 407 77 Šluknov tel. : 724 056 930 e-mail : KOVÁNÍ PRO KONSTRUKCE ZE DŘEVA 1 OBSAH ÚVOD STR. 3 ÚHELNÍKY 90 TYP 1 4 ÚHELNÍKY 90 TYP 2 5 ÚHELNÍKY 90 TYP 3 6 ÚHELNÍKY 90 TYP

Více

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA BAKALÁŘSKÝ PROJEKT Ubytovací zařízení u jezera v Mostě Vypracoval: Ateliér: Konzultace: Paralelka: Vedoucí cvičení: Jan Harciník Bočan, Herman, Janota, Mackovič,

Více

Schöck Isokorb typ QS

Schöck Isokorb typ QS Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Obsah Strana Varianty připojení 182 Rozměry 183 Pohledy/čelní kotevní deska/přídavná stavební výztuž 18 Dimenzační tabulky/vzdálenost dilatačních spar/montážní tolerance

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE Stavba : Objekt : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE - Dokumentace : Prováděcí projekt Část : Konstrukční část Oddíl : Ocelové konstrukce

Více

Nahrazuje: FK009 ze dne 01.02.2015 Vypracoval: Ing. Vojtěch Slavíček Schválil dne:01.08.2015 František Klípa

Nahrazuje: FK009 ze dne 01.02.2015 Vypracoval: Ing. Vojtěch Slavíček Schválil dne:01.08.2015 František Klípa SVAŘOVANÁ SÍŤ TYPU P Strana: 1/6 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato podniková norma platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání svařované sítě FERT typu P, výrobce FERT a.s. Soběslav.

Více

Konstrukce a kalibrace t!íkomponentních tenzometrických aerodynamických vah

Konstrukce a kalibrace t!íkomponentních tenzometrických aerodynamických vah Konstrukce a kalibrace t!íkomponentních tenzometrických aerodynamických vah Václav Pospíšil *, Pavel Antoš, Ji!í Noži"ka Abstrakt P!ísp#vek popisuje konstrukci t!íkomponentních vah s deforma"ními "leny,

Více

10 Navrhování na účinky požáru

10 Navrhování na účinky požáru 10 Navrhování na účinky požáru 10.1 Úvod Zásady navrhování konstrukcí jsou uvedeny v normě ČSN EN 1990[1]; zatížení konstrukcí je uvedeno v souboru norem ČSN 1991. Na tyto základní normy navazují pak jednotlivé

Více

Technické pokyny pro manipulaci a provádní instalace tepelné a akustické izolace. metodou nástik CLIMATIZER PLUS. Verze 2005 1/5

Technické pokyny pro manipulaci a provádní instalace tepelné a akustické izolace. metodou nástik CLIMATIZER PLUS. Verze 2005 1/5 Technické pokyny pro manipulaci a provádní instalace tepelné a akustické izolace metodou nástik CLIMATIZER PLUS Verze 2005 1/5 1. ÚVOD Tato smrnice upravuje základní pravidla pro provádní aplikace materiálu

Více

HORSKÝ HOTEL V JESENÍKÁCH

HORSKÝ HOTEL V JESENÍKÁCH VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DEVNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES HORSKÝ HOTEL V JESENÍKÁCH

Více

9. Spřažené ocelobetonové nosníky Spřažené ocelobetonové konstrukce, návrh nosníků teorie plasticity a pružnosti.

9. Spřažené ocelobetonové nosníky Spřažené ocelobetonové konstrukce, návrh nosníků teorie plasticity a pružnosti. 9. Spřažené ocelobetonové nosníky Spřažené ocelobetonové konstrukce, návrh nosníků teorie plasticity a pružnosti. Spřažené ocelobetonové konstrukce (ČSN EN 994-) Spřažené nosníky beton (zejména lehký)

Více

2. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

2. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 1/4 OBSAH 1. ANOTACE... 2 2. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ... 2 2.1 Krov... 2 2.2 Vodorovné konstrukce... 2 2.3 Svislé konstrukce... 2 2.4 Schodiště, rampy... 2 2.5 Základy... 3 3. HODNOTY UŽITNÝCH, KLIMATICKÝCH

Více

Novela komínové normy SN 73 4201

Novela komínové normy SN 73 4201 Novela komínové normy SN 73 4201 Ing. Jaromír Jurajda Nová komínová norma definuje mimo jiné i nové odborné termíny týkající se komín, kouovod a spotebi: Spalinová cesta - souhrnné oznaení pro vedení spalin

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES TROJLODNÍ SKLADOVÝ

Více

D2.2a.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA A SPECIFIKACE

D2.2a.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA A SPECIFIKACE Akce : Objekt : STAVEBNÍ ÚPRAVY VÝROBNÍCH HAL NA POZEMCÍCH PARC.Č. 724/51, 724/55 A 724/6 V K.Ú. Č.BUDĚJOVICE 6 SO 02 ZVÝŠENÍ SVĚTLOSTI ČÁSTI VÝROBNÍ HALY NA P.Č. 724/6 Část : D2.2a - Konstrukční část

Více

TECHNICKÝ POPIS K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBA ÁSTI OPLOCENÍ HBITOVA NA P.P..199/3, K.Ú. HRADIŠT U CHEBU

TECHNICKÝ POPIS K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBA ÁSTI OPLOCENÍ HBITOVA NA P.P..199/3, K.Ú. HRADIŠT U CHEBU TECHNICKÝ POPIS K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBA ÁSTI OPLOCENÍ HBITOVA NA P.P..199/3, K.Ú. HRADIŠT U CHEBU Název akce : Stupe PD : Místo stavby : Stavební úad : Investor (stavebník): Projektant: Zodpovdný

Více

DEKPANEL D montážní návod

DEKPANEL D montážní návod DEKPANEL D montážní návod -1- Obsah: Obsah:...2 1.ÚVOD...4 2.MATERIÁLY KONSTRUKNÍHO SYSTÉMU DEKPANEL D...5 2.1. DEKPANEL D...5 2.2. OSTATNÍ MATERIÁLY A VÝROBKY SYSTÉMU DEKPANEL D...10 3.NÁADÍ A NÁSTROJE...12

Více

BETONOVÉ KONSTRUKCE I

BETONOVÉ KONSTRUKCE I VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ZDENK BAŽANT BETONOVÉ KONSTRUKCE I MODUL CS 4 BETONOVÉ KONSTRUKCE PLOŠNÉ ÁST STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Betonové konstrukce

Více

Statické tabulky trapézové plechy

Statické tabulky trapézové plechy Statické tabulky trapézové plechy LTP 20 LTP 45 T-18 B T-35 B T-45 B T-50 B TN-18 B TN-35 B TN-45 B TN-50 B březen 2011 zpracováno programem Lindab Structural Designer v.1.0 Statické tabulky Lindab byly

Více

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE 1 TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Obsah přednášek 2 Stabilita stěn, nosníky třídy 4. Tenkostěnné za studena tvarované profily. Spřažené ocelobetonové spojité

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

Průmyslová střední škola Letohrad. Ing. Soňa Chládková. Sbírka příkladů. ze stavebních konstrukcí

Průmyslová střední škola Letohrad. Ing. Soňa Chládková. Sbírka příkladů. ze stavebních konstrukcí Průmyslová střední škola Letohrad Ing. Soňa Chládková Sbírka příkladů ze stavebních konstrukcí 2014 Tento projekt je realizovaný v rámci OP VK a je financovaný ze Strukturálních fondů EU (ESF) a ze státního

Více

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS)

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) Výstavba nového objektu ZPS na LKKV Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUČKNÍ ŘEŠENÍ Statický posudek a technická zpráva

Více

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400.

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400. Základní pohled na manipulaní jednotky Jednotlivé produkty (výrobky, materiály, polotovary apod.) jsou dodávány formou manipulaních jednotek. V prbhu balení a expedice je nutno mj. i z pohledu bezpenosti

Více

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více

Namáhání na tah, tlak

Namáhání na tah, tlak Namáhání na tah, tlak Pro namáhání na tah i tlak platí stejné vztahy a rovnice. Velikost normálového napětí v tahu, resp. tlaku vypočítáme ze vztahu: resp. kde je napětí v tahu, je napětí v tlaku (dále

Více

Město Odolena Voda. Paré: Zodp. Projektant/ Engineer: HIP/Design Manager. Vypracoval/Drawn: Ing. arch Ing. T. Lohniský.

Město Odolena Voda. Paré: Zodp. Projektant/ Engineer: HIP/Design Manager. Vypracoval/Drawn: Ing. arch Ing. T. Lohniský. Poznámky/Notes: Dokumentace slouží pouze pro účely stvebního řízení,nejedná se o prováděcí dokumentaci zhotovitel stavby a jejích částí doloží dílenskou dokumentaci, materiálové listy a statické posouzení

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Projekt manipulace s materiálem

Projekt manipulace s materiálem Pedmt magisterského studia: Manipulace s materiálem Název technické dokumentace (protokolu): Projekt manipulace s materiálem Název zadání: Manipulace s materiálem ve stíhárn plech, v lisovn a v pidružených

Více

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN.

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN. !"#$%&&! "#$%&& stupe dokumentace: DSP 1. Úvodní údaje:...1 2. Základní údaje:...1 3. Stanovení prostedí dle SN 332000-3 Z1/Z2/Z3, SN 332000-5-51 ed.3:...1 4.Rozdlení elektrického píkonu:...1 5. Ochrany:...1

Více

F 2.4 ELEKTROINSTALACE

F 2.4 ELEKTROINSTALACE NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Hostivice p.. kat. 1161/57 okres Praha západ investor: Jií a Marie ajovi, Vondroušova 1160/1, Praha 6 F 2.4 ELEKTROINSTALACE Vypracoval: ing. Vít Kocourek List: 1 / List:7 A.

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č.

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Střední část 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného systému

Více

Stropní konstrukce, která Vás unese. lehká levná bezpečná

Stropní konstrukce, která Vás unese. lehká levná bezpečná Stropní konstrukce, která Vás unese lehká levná bezpečná VÝHODY je stropní konstrukce použitelná pro všechny typy staveb (rodinné domky, bytové domy, průmyslové stavby, rekonstrukce atd.). Skládá se z

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICAL REPORT

TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICAL REPORT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 tel.: +420 241 442 078 Praha 4 fax: +420 241 442 085 http://www.rib.cz email: info@rib.cz 21.

RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 tel.: +420 241 442 078 Praha 4 fax: +420 241 442 085 http://www.rib.cz email: info@rib.cz 21. RIB Lepený dřevěný vazník (CSN EN 1995-1) PrimyNosnikSozubemAprostupem.RTbsh Protokol zadání Geometrie nosníku 0.00 1.08 0.00 1.08 0.50 20.00 Typ nosníku = N.konstatní výšky Délka nosníku = 21.00 m Sklon

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více