TENKOSTNNÉ PROFILY Z, C a Σ pro vaznice a paždíky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TENKOSTNNÉ PROFILY Z, C a Σ pro vaznice a paždíky"

Transkript

1 Podnikatelská Praha 9 tel: fax: TENKOSTNNÉ PROFILY Z, C a Σ pro vaznice a paždíky POMCKA PRO PROJEKTANTY A ODBRATELE Rev /2013 Ing. Jaroslav Vácha

2 ÚVOD Tenkostnné Z, C a Σ profily se používají jako nosné prvky stech a stn jako vaznice, paždíky, stnové sloupky, lemování otvor pro vrata a okna apod. Jedná se o za studena tvarované profily, vyrobené z pozinkovaného plechu tloušky 1,5 až 3,0 mm. Vynikají vysokou únosností zejména pi použití spojitých systém pes celou délku objektu resp. dilataního úseku a snadnou montáží. Nezanedbatelnou není ani skutenost, že pozinkované profily se nenatírají a tím snižují operace na stavb na nejnižší možnou úrove. V pomcce jsou tabelovány únosnosti Z, C a Σ profil z materiálu S350GD dodávaných firmou Kovové profily s.r.o. Tabelované hodnoty nelze užít pro žádné profily jiných dodavatel ani v pípad, že by jiné profily byly oznaeny shodn. Statický návrh tenkostnných Z, C a Σ profil mže provádt pouze oprávnná osoba s potebnými znalostmi v oboru. Statické tabulky nesnímají z oprávnné osoby zodpovdnost za bezpený návrh. Použitím tabulek únosnosti oprávnná osoba stvrzuje, že je odborn zpsobilá návrh provést a že se ádn seznámila se všemi požadavky na zpsob návrhu, na technické ešení detail a na zpsob montáže tenkostnných Z, C a Σ profil. OBSAH poet stran: 32 1 ZÁKLADNÍ POPIS Z, C a Σ PROFIL 1.1 Výroba Oznaení Materiál Protikorozní ochrana Výrobní tolerance Zpsob dodávky KONSTRUKNÍ ZÁSADY Z, C a Σ PROFIL 2.1. Statické systémy Píné ezy a prezové charakteristiky Konstrukní zásady ÚNOSNOST Z, C a Σ PROFIL 3.1. Základní pedpoklady stanovení únosnosti Popis tabulek únosnosti Tabulky únosnosti Z profil Tabulky únosnosti C profil Tabulky únosnosti Σ profil P ÍPOJ PLÁŠT K Z, C a Σ PROFILM 4.1. Namáhání pípoj Specifikace spojovacích prostedk BOTKY 5.1. Konstrukní zásady Velikosti botek Seznam obrázk Seznam tabulek Seznam norem a literatury

3 1 ZÁKLADNÍ POPIS Z, C A Σ PROFIL 1.1 Výroba Z, C a Σ profily jsou tenkostnné tyové prvky urené pedevším pro vaznice a paždíky. Jsou vyrábny kontinuálním tvarováním za studena z ocelového pozinkovaného plechu dodávaného ve svitcích. Souástí výrobní linky je i zaízení pro prorážení standardních dr 14 nebo 18 mm do stojiny a linku proto profil opouští již jako hotový dílec ocelové konstrukce pesné délky, s provedenými dírami pro standardní pípoje a s konenou protikorozní ochranou. Tím odpadají jakékoliv další úpravy na staveništi a jedinou operací je montáž. y se vyrábjí v délkách od 1,8 až do 16 m. 1.2 Oznaení Z, C a Σ profily jsou tvarovány z plechu tloušky 1,5, 2,0, 2,5 nebo 3,0 mm. Výška celého profilu je od 120 do 300 mm. Zpsob znaení profilu je následující: Z 250/2,5 - S oznaení typu profilu tlouška profilu velikost profilu tvar profilu Z nebo C nebo Σ ( Σ lze znait i S ) Oznaení typu profilu je bezpodmínen nutné. Stejný zpsob znaení tenkostnných profil, tj. písmeno tvaru + výška profilu / tlouška, volí i další dodavatelé tenkostnných tyových prvk. Tvar píného ezu a jakost použitého materiálu jsou však u každého dodavatele jiné a profily rzných dodavatel proto nejsou vzájemn zamnitelné ani pi stejném znaení. 1.3 Materiál Z, C a Σ profily se tvarují z oceli S 350GD dle [10]. Mechanické vlastnosti dle [4] a [10] jsou následující: mez kluzu f yb,k = 350 [Mpa] mez pevnosti f u,k = 420 [Mpa] modul pružnosti E k = [Mpa] modul pružnosti ve smyku G k = E k /2,6 [Mpa] 1.4 Protikorozní ochrana Tenkostnné Z, C a Σ profily jsou vyrábny z oboustrann pozinkovaného plechu bez dalších povrchových úprav. Pozinkování je klasifikováno stupnm Z 275 dle [10]. 1.5 Výrobní tolerance Základní výrobní tolerance tenkostnných Z, C, Σ profil specifikované v [8]: Tab. D1.2 [8] - pímost (L = délka prvku) = ±L/750 - šíka mezi ohyby = -A/50 - vnjší šíka = -B/80 Tab. D1.8 [8] - podélná vzdálenost skupin dr = ±2 mm - vzájemná poloha dr ve skupin = ±2 mm (skupinou dr se rozumí kompletní pípoj profilu k botce) Funkní výrobní tolerance tenkostnných Z, C, Σ profil specifikované v [8]: Tab. D2.2 [8] - šíka vnitní ásti pro L<7 m = ±3 mm - šíka vnitní ásti pro L>7 m = -3/+5 mm - šíka vnjší ásti pro t<3 mm = -3/+6 mm - šíka vnjší ásti pro t>3 mm = -5/+7 mm - 2 -

4 - rovinnost = ±D/50 - vnitní polomr ohybu R = ±2 mm - úhel mezi pilehlými stranami = ±3 Tab. D2.7 [8] - uíznutá délka v tžišové ode = ±L/ mm - pímost = ±L/750 (min. 5 mm) - kolmost konc = ±D/100 - zkroucení = ±L/700 (min. 4 mm, max. 20 mm) 1.6 Zpsob dodávky Z, C a Σ profily jsou z výroby dodávány již jako hotové dílce pipravené pro montáž. Z výrobní linky jsou opateny standardními otvory 14 nebo 18 mm ve stojin pro pípoje profil k botkám nebo stykování v pesazích. Díry je možné provést v libovolném míst po délce profilu pi splnní podmínek minimálních vzdáleností skupin dr od konc viz obr Jejich umístní v píném ezu je pevn dáno polohou roztené áry resp. roztených ar, podrobnji viz kap Z profily jsou v rámci dodávky naskládány do sebe a mají proto minimální nároky na pepravní prostor. Pro objednávku profil je nutné pedat zjednodušenou výrobní dokumentaci jednotlivých prvk. Je nutné specifikovat délku každé položky a umístní dr po délce profilu. Díry se kótují se od zaátku profilu pro každou díru staniením. Poloha dr v píném ezu je standardní a není teba ji popisovat. Na výkrese každé jednotlivé položky je nutné rovnž schematicky naznait píný ez, aby byla jednoznan stanovena stranová orientace volných okraj pásnic. Píklad výrobní dokumentace je na obrázku 1. Dílec A1-5x Z 240/2,0 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 Obr. 1 - Výrobní výkres Z, C a Σ profilu pro objednávku 2 KONSTRUKNÍ ZÁSADY Z, C A Σ PROFIL 2.1 Statické systémy Tenkostnné tyové profily jsou ureny pedevším jako nosné prvky stech a stn - vaznice, paždíky, sloupky, lemovací profily prostup. Pi jejich návrhu je využíváno spolupsobení s plošnými prvky opláštní jako trapézovými plechy nebo sendviovými panely ke stabilizaci profilu. Proto je také nutné pi návrhu Z, C a Σ profilu zohlednit zpsob pipojení opláštní k pásnici profilu. Jako nosné prvky stech a stn se profily používají standardn až do rozptí 12 až 14 m. Všechny ti tvary profil lze používat jako prosté nosníky a spojité nosníky o dvou nebo pípadn o tech polích. Z profily je možné navíc použít pro velmi únosný a tím ekonomicky výhodný spojitý systém s pesahy jako spojitý nosník minimáln o tech polích. Pro spojitý systém s pesahy o pti a více polích jsou krajní pole z profilu o stupe tlustšího. y jsou dodávány v délkách polí zvtšených o standardizované pesahy nad vnitními podporami. Spojitosti nosníku je dosaženo vložením jednoho Z profilu do druhého a jejich vzájemným sešroubováním ve zdvojení nad vnitní podporou a na konci pesah. To, že profily lze do sebe vložit, je zajištno jejich specifickým nesymetrickým tvarem píného ezu, kdy jeden profil otoený kolem podélné osy profilu o 180 pesn kopíruje profil druhý. Pro systémy s lichým potem polí - 3 -

5 musí být krajní Z profily osazeny vždy se širší pásnicí smrem k plášti. Rovina pípadného ztužení se umísuje do úrovn pipojení botek Z, C a Σ profil k vazníkm resp. sloupm. Podrobnosti o statických systémech Z, C a Σ profil jsou na obrázku 2.1. PROSTÉ NOSNÍKY - profily "Z", "C" a "Σ" K K3 L L L L L SPOJITÉ NOSNÍKY S PESAHY - 3 až 4 POLE - pouze profily "Z" K3 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K3 L L L L SPOJITÉ NOSNÍKY S PESAHY - min. 5 POLÍ - pouze profily "Z" K3 K1 K2 K1 K1 K1 K1 K2 K1 K3 L - krajní pole L - vnitní pole L - vnitní pole L - vnitní pole L - krajní pole SPOJITÉ NOSNÍKY - 2 až 3 POLE - profily "Z", "C" a "Σ" K K3 L L L L L Obr Statické systémy Z, C a Σ profil K1 = 500 mm pro Z 120 až Z 180 resp. 600 mm pro Z 210 až Z 300 K2 = 750 mm pro Z 120 až Z 180 resp. 900 mm pro Z 210 až Z 300 K3 = min. 30 mm 2.2 Píné ezy a prezové charakteristiky Základní prezové charakteristiky a koty tvaru Z, C a Σ profil jsou v tabulce 2.1., obrázky píných ez na obrázku 2.2. WFb D1 Ø C B A H H A=C C=A B D1 ØØ D1 H C=A B A=C D1 D1 Ø WFo WF WF Obr Píné ezy Z, C a Σ profil - 4 -

6 PROFIL tl. G Tvar profilu Prezové charakteristiky [mm] [kg/m] H WF(b) WFo D1 φ A B C A Aeff Iy Iyeff Wyeff [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm2] [mm2] [mm4] [mm4] [mm3] x10 6 x10 6 x Z Z Z Z Z Z Z C C C C C C Σ Σ Σ Σ Σ Σ Konstrukní zásady Tab. 2 - Prezové charakteristiky a velikosti profil Z, C a Σ profily se používají jako vaznice, paždíky nebo stnové sloupky. V míst podpor je pipojení k nosné konstrukci provedeno standardn prostednictvím botky pro pipojení shora vazníku nebo vn sloupu nebo na výztuhu pi pipojení mezi vazníky resp. sloupy. Botka mže být z plechu nebo úhelníku, pípadn i s výztuhou. Konstrukní ešení a únosnosti vlastních botek jsou podrobn popsány v kapitole. 5. V míst podpory je pipojení k botce realizováno šrouby M12 pro Z 120, Z 140 a všechny profily C a Σ nebo šrouby M16 pro Z profily od Z 180 výše. Používají se šrouby jakosti 5,6 nebo 8,8. Tenkostnné profily jsou na botky zavšeny tak, že pásnice profil nejsou v kontaktu v podprnou konstrukcí. Detaily pípoj Z profil vaznic a paždík jsou na obr. 2.3 detaily pípoj C a Σ profil paždík jsou na obr

7 Z, C a Σ profily se používají pi splnní následujících konstrukních zásad, které vyplývají ze specifinosti tenkostnného profilu a požadavk norem pro navrhování : - profily musí být podepeny (pipojeny) tak, že mezi spodní pásnicí tenkostnného profilu a spodní konstrukcí musí být 5 mm vle; - u vaznic volný okraj horní pásnice Z profilu smuje vždy k hebeni stechy, tj. proti spádu; - pi montáži vaznic a paždík je nutné vhodným zpsobem provizorn zajistit stabilitu horního tlaeného pásu do doby, než bude pipojen pláš; - pi montáži paždík je nutné vhodným zpsobem provizorn zajistit profily proti svislé deformaci rozepením nebo vyvšením do doby, než bude pipojen stnový pláš, který paždíky svisle podpírá v provozním stavuje a který je svisle podepen zpravidla podezdívkou; - hebenové vaznice jsou navzájem propojeny bu prbžným pozinkovaným plechem tloušky 1,5 až 3 mm, který je pišroubován k vaznicím spolu s krytinou nebo spojovacími prvky v rozteích cca L/4 až L/6 resp. 1 až 1,5 m. Propojení vaznic v hebeni stechy je na obr U hebenových vaznic je nutné pro namáhání pipoíst svislou výslednici od šikmé složky zatížení, psobící ve spádu stech; - pi vtších spádech stechy nebo pi délkách spádu pes 20 m se doporuuje propojení mezilehlých vaznic do hebenové vaznice táhly v polovin rozptí, pi vtších rozptích vaznic ve tetinách rozptí dle obr trapézový plech, sendviový panel samovrtný (závitotvorný) šroub v každé vln vaznice "Z" M12 nebo M16 botka samovrtný (závitotvorný) šroub v každé vln botka min. 5 vazník trapézový plech, sendviový panel (paždíky netvoí svislé podepení plášt) paždík "Z" min. 5 M12 nebo M16 sloup Obr Pípoje Z profil vaznic a paždík pípojný plech botka samovrtný (závitotvorný) šroub v každé vln M12 samovrtný (závitotvorný) šroub v každé vln M12 trapézový plech, sendviový panel (paždíky netvoí svislé podepení plášt) paždík "C" nebo "Σ" sloup trapézový plech, sendviový panel (paždíky netvoí svislé podepení plášt) paždík "C" nebo "Σ" min. 5 sloup Obr Pípoje C a Σ profil paždík - 6 -

8 hebenové vaznice "Z" spojovací pozinkovaný plech tl. 1,5-3,0 mm, prbžný nebo spojky á cca 1 m (L/6) hebenové vaznice "Z" spojovací pozinkovaný prvek á cca 1 až 1,5 m Obr Spojeni hebenových vaznic trapézový plech, sendviový panel samovrtný (závitotvorný) šroub v každé vln vaznice "Z" kulatina Obr Spojeni vaznic táhly 3 ÚNOSNOST Z, C A Σ PROFIL 3.1 Základní pedpoklady stanovení únosnosti Tabulky únosnosti Z, C a Σ profil jsou ešeny za uritých podmínek psobení profil a souasn pi uplatnní uritých výpoetních postup, ze kterých vyplývají následující pedpoklady: - únosnost Z, C a Σ profil je ešeny postupem dle [4] s uplatnním rámekových hodnot dle Národní pílohy γ M0 = γ M1 = 1,0 pro posouzení vlastního profilu a γ Mb = 1,25 pro posouzení šroubových pípoj profil k botkám a profil vzájemn pi styku v pesahu; - horní pásnice je stabilizována pišroubovaným pláštm jako trapézovými plechy nebo sendviovými panely; - do výpotu únosnosti je zohlednn i vliv šroubovaných pípoj profil k botkám a profil vzájemn pi styku v pesahu pi standardním ešení styk; - délkou pole se rozumí vzdálenost tžiš pípoj k botkám nebo styníkovým plechm; - výpoet únosnosti je proveden pro rovnomrné zatížení profilu, pípadn v kombinaci s osovou silou; - rovnomrné zatížení psobící jako tlak - u prostého nosníku je tlaena pásnice držená krytinou - nebo jako sání - u prostého nosníku je tlaena volná pásnice; - osová síla psobí jako tlak nebo tah v tžišové ose Z profilu (bez pídavného ohybu); - pro užití Z, C a Σ profil jako paždík je nutné, aby ve svislém smru byly paždíky podepeny stnovým pláštm

9 3.2 Popis tabulek únosnosti - všechny únosnosti dle MSÚ jsou v tabulkách v ádcích íslo 1 až 4 uvedeny v návrhových hodnotách - porovnáváme s návrhovou hodnotou zatížení profilu stanovenou dle [2]; - v tabulkách jsou uvedeny únosnosti pro samotné rovnomrné zatížení a pro kombinaci rovnomrného zatížení a osové síly N Ed = ±15 nebo ±30 kn pro profily Z o pti a více polích je osová síla uvažována pouze v krajních polích; - v tabelovaných hodnotách únosnosti není zohlednna vlastní tíha samotného Z, C a Σ profilu, vlastní tíhu je nutné zahrnout do rovnomrného zatížení profilu q Ed [kn/m]; - maximální zatížení pro limitní deformaci L/200 a L/300 v tabulkách na ádcích íslo 5 a 6 jsou v návrhových hodnotách se souinitelem zatížení γ F = 1,0, což odpovídá charakteristickým hodnotám; - tabulky lze použít i pro spojité nosníky s rznou délkou polí, maximální rozdíl délek je 25%, únosnost se vyhledá pro pole nejvtší délky; - statickým systémem pro Z profil mže být prostý nosník, spojitý nosník s pesahy o tech nebo tyech polích pi stejné velikosti profilu a spojitý nosník s pesahy o pti a více polích, kdy je profil krajních polí o stupe silnjší než profil vnitních polí; - statickým systémem pro C a Σ profily je prostý nosník, spojitý nosník o dvou polích a spojitý nosník o tech polích, rozptí spojitých nosník je limitováno maximální výrobní délkou profilu 16 m; - pokud je pi stanovení zatížení dle [2] v kombinaci s rovnomrným zatížením uplatován i vliv osamlého bemene P [kn], zahrne se vliv tohoto bemene redukcí tabelované únosnosti: prostý nosník : u Rd = u Rd -2,16/LxP u Rk = u Rk -1,44/LxP L = rozptí pole [m] spojitý nosník : u Rd = u Rd -3,18/LxP u Rk = u Rk -2,70/LxP u R = tabelovaná únosnost [kn/m] - 8 -

10 3.3 Tabulky únosnosti Z profil Z 120-S ádek. 2 : Únosnost s vlivem osové síly 15 kn (návrhová hodnota, osová síla v tlaku nebo tahu) ádek. 4 : Únosnost pro sání s vlivem osové síly 15 kn (návrhová hodnota, osová síla v tlaku nebo tahu) G [kg/m] Z 120/1, G =2,84 kg/m Z 120/2, G = 3,78 kg/m SPOJITÝ NOSNÍK O 3 NEBO 4 POLÍCH - PESAHY 0,5 m Z 120/1, Z 120/2, SPOJITÝ NOSNÍK O 5 A VÍCE POLÍCH - PESAHY 0,5 m + 0,75 m krajní : Z 120/2, vnitní : Z 120/1,

11 Z 140-S ádek. 2 : Únosnost s vlivem osové síly 15 kn (návrhová hodnota, osová síla v tlaku nebo tahu) ádek. 4 : Únosnost pro sání s vlivem osové síly 15 kn (návrhová hodnota, osová síla v tlaku nebo tahu) G [kg/m] Z 140/1, G =3,07 kg/m Z 140/2, G = 4,10 kg/m SPOJITÝ NOSNÍK O 3 NEBO 4 POLÍCH - PESAHY 0,5 m Z 140/1, Z 140/2, SPOJITÝ NOSNÍK O 5 A VÍCE POLÍCH - PESAHY 0,5 m + 0,75 m krajní : Z 140/2, vnitní : Z 140/1,

12 Z 180-S ádek. 2 : Únosnost s vlivem osové síly 15 kn (návrhová hodnota, osová síla v tlaku nebo tahu) ádek. 4 : Únosnost pro sání s vlivem osové síly 15 kn (návrhová hodnota, osová síla v tlaku nebo tahu) G [kg/m] Z 180/1, G =4,02 kg/m Z 180/2, G = 5,35 kg/m SPOJITÝ NOSNÍK O 3 NEBO 4 POLÍCH - PESAHY 0,5 m Z 180/1, Z 180/2, SPOJITÝ NOSNÍK O 5 A VÍCE POLÍCH - PESAHY 0,5 m + 0,75 m krajní : Z 180/2, vnitní : Z 180/1,

13 Z 210-S ádek. 2 : Únosnost s vlivem osové síly 30 kn (návrhová hodnota, osová síla v tlaku nebo tahu) ádek. 4 : Únosnost pro sání s vlivem osové síly 30 kn (návrhová hodnota, osová síla v tlaku nebo tahu) G [kg/m] Z 210/1, G =4,37 kg/m Z 210/2, G = 5,82 kg/m Z 210/2, G = 7,28 kg/m SPOJITÝ NOSNÍK O 3 NEBO 4 POLÍCH - PESAHY 0,6 m Z 210/1, Z 210/2, Z 210/2, SPOJITÝ NOSNÍK O 5 A VÍCE POLÍCH - PESAHY 0,6 m + 0,9 m krajní : Z 210/2, vnitní : Z 210/1, krajní : Z 210/2, vnitní : Z 210/2,

14 Z 240-S ádek. 2 : Únosnost s vlivem osové síly 30 kn (návrhová hodnota, osová síla v tlaku nebo tahu) ádek. 4 : Únosnost pro sání s vlivem osové síly 30 kn (návrhová hodnota, osová síla v tlaku nebo tahu) G [kg/m] Z 240/2, G =6,61 kg/m Z 240/2, G = 8,26 kg/m Z 240/3, G = 9,91 kg/m SPOJITÝ NOSNÍK O 3 NEBO 4 POLÍCH - PESAHY 0,6 m Z 240/2, Z 240/2, Z 240/3, SPOJITÝ NOSNÍK O 5 A VÍCE POLÍCH - PESAHY 0,6 m + 0,9 m krajní : Z 240/2, vnitní : Z 240/2, krajní : Z 240/3, vnitní : Z 240/2,

15 Z 270-S ádek. 2 : Únosnost s vlivem osové síly 30 kn (návrhová hodnota, osová síla v tlaku nebo tahu) ádek. 4 : Únosnost pro sání s vlivem osové síly 30 kn (návrhová hodnota, osová síla v tlaku nebo tahu) G [kg/m] Z 270/2, G = 7,08 kg/m Z 270/2, G = 8,85 kg/m Z 270/3, G = 10,62 kg/m SPOJITÝ NOSNÍK O 3 NEBO 4 POLÍCH - PESAHY 0,6 m Z 270/2, Z 270/2, Z 270/3, SPOJITÝ NOSNÍK O 5 A VÍCE POLÍCH - PESAHY 0,6 m + 0,9 m krajní : Z 270/2, vnitní : Z 270/2, krajní : Z 270/3, vnitní : Z 270/2,

16 Z 300-S ádek. 2 : Únosnost s vlivem osové síly 30 kn (návrhová hodnota, osová síla v tlaku nebo tahu) ádek. 4 : Únosnost pro sání s vlivem osové síly 30 kn (návrhová hodnota, osová síla v tlaku nebo tahu) Pípustné rovnomrné zatížení Pípustné [kn/m] pro rovnomrné pole rozp zatížení [kn/m] pro pole rozptí L [m] G [kg/m] Z 300/2, G = 7,55 kg/m Z 300/2, G = 9,44 kg/m Z 300/3, G = 11,33 kg/m SPOJITÝ NOSNÍK O 3 NEBO 4 POLÍCH - PESAHY 0,6 m Z 300/2, Z 300/2, Z 300/3, SPOJITÝ NOSNÍK O 5 A VÍCE POLÍCH - PESAHY 0,6 m + 0,9 m krajní : Z 300/2, vnitní : Z 300/2, krajní : Z 300/3, vnitní : Z 300/2, Tab Únosnost profil Z 120 až Z

17 3.4 Tabulky únosnosti C profil C 140-S ádek. 2 : Únosnost s vlivem osové síly 15 kn (návrhová hodnota, osová síla v tlaku nebo tahu) ádek. 4 : Únosnost pro sání s vlivem osové síly 15 kn (návrhová hodnota, osová síla v tlaku nebo tahu) G [kg/m] C 140/1, G =3,47 kg/m C 140/2, G = 4,63 kg/m SPOJITÝ NOSNÍK O 2 POLÍCH G [kg/m] C 140/1, G =3,47 kg/m C 140/2, G = 4,63 kg/m SPOJITÝ NOSNÍK O 3 POLÍCH G [kg/m] C 140/1, G =3,47 kg/m C 140/2, G = 4,63 kg/m

18 C 180-S ádek. 2 : Únosnost s vlivem osové síly 15 kn (návrhová hodnota, osová síla v tlaku nebo tahu) ádek. 4 : Únosnost pro sání s vlivem osové síly 15 kn (návrhová hodnota, osová síla v tlaku nebo tahu) G [kg/m] C 180/1, G =3,94 kg/m C 180/2, G = 5,26 kg/m SPOJITÝ NOSNÍK O 2 POLÍCH G [kg/m] C 180/1, G =3,94 kg/m C 180/2, G = 5,26 kg/m SPOJITÝ NOSNÍK O 3 POLÍCH G [kg/m] C 180/1, G =3,94 kg/m C 180/2, G = 5,26 kg/m

19 C 210-S ádek. 2 : Únosnost s vlivem osové síly 15 kn (návrhová hodnota, osová síla v tlaku nebo tahu) ádek. 4 : Únosnost pro sání s vlivem osové síly 15 kn (návrhová hodnota, osová síla v tlaku nebo tahu) C 210/1, G =4,30 kg/m C 210/2, G =5,73 kg/m C 210/2, G = 7,16 kg/m SPOJITÝ NOSNÍK O 2 POLÍCH C 210/1, G =4,30 kg/m C 210/2, G =5,73 kg/m C 210/2, G = 7,16 kg/m SPOJITÝ NOSNÍK O 3 POLÍCH C 210/1, G =4,30 kg/m C 210/2, G =5,73 kg/m C 210/2, G = 7,16 kg/m

20 C 240-S ádek. 2 : Únosnost s vlivem osové síly 15 kn (návrhová hodnota, osová síla v tlaku nebo tahu) ádek. 4 : Únosnost pro sání s vlivem osové síly 15 kn (návrhová hodnota, osová síla v tlaku nebo tahu) C 240/2, G =6,20 kg/m C 240/2, G =7,75 kg/m C 240/3, G = 9,30 kg/m G [kg/m] C 240/2, G =6,20 kg/m C 240/2, G =7,75 kg/m C 240/3, G = 9,30 kg/m SPOJITÝ NOSNÍK O 2 POLÍCH C 240/2, G =6,20 kg/m C 240/2, G =7,75 kg/m C 240/3, G = 9,30 kg/m

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou HYDROIZOLACE STECH OBSAH stránka Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou 2 Popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Skladby stešních

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

Z a C - profily ZED VAZNICOVÉ SYSTÉMY. Návrhové tabulky podle ČSN EN. pro sekundární ocelové konstrukce

Z a C - profily ZED VAZNICOVÉ SYSTÉMY. Návrhové tabulky podle ČSN EN. pro sekundární ocelové konstrukce ZED VZNICOVÉ SYSTÉMY Z a C - profily pro sekundární ocelové konstrukce Návrhové tabulky podle ČSN EN voestalpine PROFILFORM s.r.o. www.voestalpine.com/profilform-cz Konstrukční systémy METSEC jméno, kterému

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Stručný technický popis systému LindabRoof Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Vypracoval: Ing. Petr Hynšt Lindab s.r.o. Telefon: 233 107 200 Fax: 233 107 251 Na Hůrce 1081/6

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Tepelně styčník s čelní deskou Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Praktické využití tepelně ho spoje Vnější části objektu (přístřešky, nevytápěné části objektu) Střešní nástavby Balkony,

Více

BETONOVÉ KONSTRUKCE I

BETONOVÉ KONSTRUKCE I VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DOC. ING LADISLAV ÍRTEK, CSC BETONOVÉ KONSTRUKCE I MODUL CS1 BETONOVÉ KONSTRUKCE PRUTOVÉ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Betonové

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA BAKALÁŘSKÝ PROJEKT Ubytovací zařízení u jezera v Mostě Vypracoval: Ateliér: Konzultace: Paralelka: Vedoucí cvičení: Jan Harciník Bočan, Herman, Janota, Mackovič,

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS)

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) Výstavba nového objektu ZPS na LKKV Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUČKNÍ ŘEŠENÍ Statický posudek a technická zpráva

Více

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN.

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN. !"#$%&&! "#$%&& stupe dokumentace: DSP 1. Úvodní údaje:...1 2. Základní údaje:...1 3. Stanovení prostedí dle SN 332000-3 Z1/Z2/Z3, SN 332000-5-51 ed.3:...1 4.Rozdlení elektrického píkonu:...1 5. Ochrany:...1

Více

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1 Dimenzování - Deska Dimenzování - Deska Postup ve statickém výpočtu (pro BEK1): 1. Nakreslit navrhovaný průřez 2. Určit charakteristické hodnoty betonu 3. Určit charakteristické

Více

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400.

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400. Základní pohled na manipulaní jednotky Jednotlivé produkty (výrobky, materiály, polotovary apod.) jsou dodávány formou manipulaních jednotek. V prbhu balení a expedice je nutno mj. i z pohledu bezpenosti

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

HORSKÝ HOTEL V JESENÍKÁCH

HORSKÝ HOTEL V JESENÍKÁCH VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DEVNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES HORSKÝ HOTEL V JESENÍKÁCH

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY REKONSTRUKCE AREÁLU VAZAKA BLÁ POD BEZDZEM F DOKUMENTACE STAVBY Bezen 2008 OBSAH : 1.1 Architektonické a stavební ešení 1.1.1 Technická zpráva 1.1.2 Výkresová

Více

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady:

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady: Předložený statický výpočet řeší založení objektu SO 206 most na přeložce silnice I/57 v km 13,806 přes trať ČD v km 236,880. Obsahem tohoto výpočtu jsou pilotové základy krajních opěr O1 a O6 a středních

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

St ešní krytina - vlnitá Montážní návod

St ešní krytina - vlnitá Montážní návod Stešní krytina - vlnitá Montážní návod Obsah 1. Sortiment výrobk 3-4 2. Závazné podmínky montáže 5-8 3. Montáž stešní krytiny 9-12 4. Píslušenství vlnité stešní krytiny 13-21 5. ešení stešních detail 22-23

Více

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv ČEZ Distribuce, E.ON ČR, E.ON Distribuce Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv PNE 34 8250 1. vydání Odsouhlasení normy

Více

Ocelové konstrukce požární návrh

Ocelové konstrukce požární návrh Ocelové konstrukce požární návrh Zdeněk Sokol František Wald, 17.2.2005 1 2 Obsah prezentace Úvod Přestup tepla do konstrukce Požárně nechráněné prvky Požárně chráněné prvky Mechanické vlastnosti oceli

Více

TECHNICKÝ LIST. Systém na fixaci střech a plášťů halových objektů. Dřík: Ø 6,3 mm Délky: 19, 25, 38, 50 mm Vrtací kapacita: 2-6 mm

TECHNICKÝ LIST. Systém na fixaci střech a plášťů halových objektů. Dřík: Ø 6,3 mm Délky: 19, 25, 38, 50 mm Vrtací kapacita: 2-6 mm Název: FASTOVIS 6 TECHNICKÝ LIST Upevnění na ocelovém nosníku 285XXX Samovrtný šroub se šestihrannou hlavou (10 mm), s okroužkem Dřík: Ø 6,3 mm Délky: 19, 25, 38, 50 mm Vrtací kapacita: 2-6 mm Materiál:

Více

JSOU LEHKÉ, STABILNÍ, ALE VYDRŽÍ VELKOU ZÁTĚŽ

JSOU LEHKÉ, STABILNÍ, ALE VYDRŽÍ VELKOU ZÁTĚŽ TECHNICKÁ PŘÍRUČKA OBSAH Úvod 04 Přehled sortimentu 06 Otvory pro technické instalace 07 Návrhová tabulka 08 Výztuhy stojiny 09 Stropní konstrukce 10 Střecha 16 Stěna 20 Energetická úspornost 22 Zásady

Více

FERT a.s. PROSTOROVÁ PŘÍHRADOVÁ VÝZTUŽ DO BETONU TYPU E Označení: FK 005

FERT a.s. PROSTOROVÁ PŘÍHRADOVÁ VÝZTUŽ DO BETONU TYPU E Označení: FK 005 Strana: 1/8 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato podniková norma platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání svařované prostorové příhradové výztuže výrobce FERT a.s. Soběslav.

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD TMB PS 031 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ. pro automobily

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD TMB PS 031 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ. pro automobily 1 VW Golf IV. Hatchback (4x2) (1997 2004) VW Golf IV. Variant (4x2) (1999 2005) VW Bora. Sedan (4x2) (1998-2005) ŠKODA Octavia I. Hatchback/Combi (4x2) (1996 - ) AUDI A3 (4x2) (1996 4/03) SEAT Toledo (1999-2004)

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

ZIMNÍ STADION DĚČÍN - OBLOUKOVÁ ULICE

ZIMNÍ STADION DĚČÍN - OBLOUKOVÁ ULICE 1 ZIMNÍ STADION DĚČÍN - OBLOUKOVÁ ULICE REVIZE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ DLE ČSN 73 26 01 kap.vii rok 2013 Urgentní opravy POČET STRAN: 7 V LIBERCI: 21. dubna 2013 VYPRACOVAL: Ing. Jiří Khol ANTA.CT s.r.o.,

Více

K 21 Podhledy Knauf Fireboard

K 21 Podhledy Knauf Fireboard K 21 08/2007 K 21 Podhledy Knauf K 215 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 225 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 214 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora K 224 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

ZDNÉ KONSTRUKCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. ROSTISLAV JENEŠ, ING. BOŽENA PODROUŽKOVÁ M01 ZÁKLADY NAVRHOVÁNÍ FAKULTA STAVEBNÍ

ZDNÉ KONSTRUKCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. ROSTISLAV JENEŠ, ING. BOŽENA PODROUŽKOVÁ M01 ZÁKLADY NAVRHOVÁNÍ FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. ROSTISLAV JENEŠ, ING. BOŽENA PODROUŽKOVÁ ZDNÉ KONSTRUKCE M01 ZÁKLADY NAVRHOVÁNÍ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Zdné

Více

Ocelová konstrukce a opláštění haly hangáru v Ostravě-Mošnově. vnější úpravy budov. Stavba hangáru

Ocelová konstrukce a opláštění haly hangáru v Ostravě-Mošnově. vnější úpravy budov. Stavba hangáru vnější úpravy budov text: František Švejda foto: archiv EXCON, a.s. Ocelová konstrukce včetně střešního pláště byla smontována na zemi Ocelová konstrukce a opláštění haly hangáru v Ostravě-Mošnově Ing.

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET REVITALIZACE CENTRA MČ PRAHA - SLIVENEC DA 2.2. PŘÍSTŘEŠEK MHD 08/2009 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

HAVÁRIE KONZOL SKLADU EXPEDICE VLIVEM PŘETÍŽENÍ ŘEZIVEM

HAVÁRIE KONZOL SKLADU EXPEDICE VLIVEM PŘETÍŽENÍ ŘEZIVEM IV. ročník celostátní konference SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ Téma: Posudek - poruchy - havárie 81 23.až 24.4.2003 Dům techniky Ostrava ISBN 80-02-01551-7 HAVÁRIE KONZOL SKLADU EXPEDICE VLIVEM PŘETÍŽENÍ ŘEZIVEM

Více

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část základní technické údaje a použití Keramické stropy HELUZ MIAKO jsou tvořené cihelnými vložkami HELUZ MIAKO a keramobetonovými

Více

Dřevěné a kovové konstrukce

Dřevěné a kovové konstrukce Učební osnova předmětu Dřevěné a kovové konstrukce Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 4. ročník: 32 týdnů

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ KOVOVÉ KONSTRUKCE I MODUL BO04-M01 USPOŘÁDÁNÍ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ PRŮMYSLOVÝCH BUDOV

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ KOVOVÉ KONSTRUKCE I MODUL BO04-M01 USPOŘÁDÁNÍ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ PRŮMYSLOVÝCH BUDOV VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ KOVOVÉ KONSTRUKCE I MODUL BO04-M01 USPOŘÁDÁNÍ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ PRŮMYSLOVÝCH BUDOV STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Kovové

Více

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u ových desek pronikajících do stropních polí. Prvek přenáší kladné i záporné ohybové momenty a posouvající síly. 105 Schöck Isokorb

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u volně vyložených stěn. Přenáší záporné ohybové momenty a kladné posouvající síly. Navíc přenáší i vodorovné síly působící střídavě opačnými směry. 115

Více

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Stední prmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Píjmení: Hladna íslo úlohy: 9 Jméno: Jan Datum mení: 23.

Více

lehké ocelové konstrukce pro stavebnictví

lehké ocelové konstrukce pro stavebnictví 2014 lehké ocelové konstrukce pro stavebnictví SPOLEHLIVÝ PARTNER Společnost WOXI vyrábí a dodává lehké skeletové konstrukce z pozinkovaných, za studena tvářených ocelových profilů ve formě panelů a příhradových

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a. s.

STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a. s. STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a. s. ředitelství Zvláštních obnovovacích závodů MD ČR - Praha www.soz.cz Konstrukce železničního mostu ŽM-16, zásady montáže a plánování stavby dle hrubých norem Cíl podat základní

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

DUM. Databáze - úvod

DUM. Databáze - úvod DUM Název projektu íslo projektu íslo a název šablony klíové aktivity Tematická oblast - téma Oznaení materiálu (pílohy) Inovace ŠVP na OA a JŠ Tebí CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace a zkvalitnní výuky

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY Akce: MŠ Černovice, Brno, nástavba, DSP - technická zpráva statiky Zak.č.:B-12-14 TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY 1. Účel a rozsah projektu Předmětem této statické části dokumentace pro stavební povolení nástavby

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

Technická dokumentace a specifikace p edm tu koup

Technická dokumentace a specifikace p edm tu koup ást 2 zadávací dokumentace Technická dokumentace a specifikace pedmtu koup Úvod k technickému zadání Zadavatel požaduje nabídku na níže specifikované ešení. Specifikace ešení se skládá ze ty ástí (kapitol):

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Úvod I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Zatímco stavební praxe vystačí pro betonové, dřevěné a ocelobetonové konstrukce se třemi evropskými normami, pro ocelové konstrukce je k

Více

7. Haly. Dispozice, střešní konstrukce.

7. Haly. Dispozice, střešní konstrukce. 7. Haly. Dispozice, střešní konstrukce. Halové stavby: terminologie, dispoziční řešení (příčný a podélný směr, střešní rovina). Střešní konstrukce: střešní plášť, vaznice (prosté, spojité, kloubové, příhradové,

Více

STEŠNÍ A OKAPOVÉ SYSTÉMY

STEŠNÍ A OKAPOVÉ SYSTÉMY platí od 12.ervence 2015 STEŠNÍ A OKAPOVÉ SYSTÉMY CENÍK lehké stešní krytiny, plechy, svitky, okapy Legos s.r.o. tel./fax : +420 321 763 372 http : //www.legos.cz e-mail : legos@legos.cz tašková krytina

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

1. Úvod... 3. 2. Návrh trapézových plechů... 3. 2.3. Šířky podpor... 13. 2.5. Spojitost trapézových plechů... 14

1. Úvod... 3. 2. Návrh trapézových plechů... 3. 2.3. Šířky podpor... 13. 2.5. Spojitost trapézových plechů... 14 Technická příručka pro výběr trapézových plechů Leden 2009 OBSAH PŘÍRUČKY 1. Úvod............................................................................. 3 2. Návrh trapézových plechů............................................................

Více

Evropské technické schválení ETA-05/0280

Evropské technické schválení ETA-05/0280 TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +42 286 019 412 Fax: +42 286 883 897 Internet: www.tzus.cz Authorised and notified according to Article 10 of the

Více

Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec

Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec JB-D je systémová montáž předsazených oken s mnoha + plusovými body Montážní systém

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. ING. JIÍ KYTÝR, CSc. ING. PETR FRANTÍK, Ph.D. STATIKA I MODUL BD03-MO1 ROZŠÍENÝ PRVODCE

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. ING. JIÍ KYTÝR, CSc. ING. PETR FRANTÍK, Ph.D. STATIKA I MODUL BD03-MO1 ROZŠÍENÝ PRVODCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. JIÍ KYTÝR, CSc. ING. PETR FRANTÍK, Ph.D. STATIKA I MODUL BD-MO ROZŠÍENÝ PRVODCE STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Statika

Více

IDEA StatiCa novinky

IDEA StatiCa novinky strana 1/22 IDEA StatiCa novinky IDEA StatiCa novinky verze 5 strana 2/22 IDEA StatiCa novinky IDEA StatiCa... 3 Natočení podpor... 3 Pružné podpory... 3 Únava a mimořádné návrhové situace... 4 Změny a

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 Díly potrubí kruhového skupiny III (dále jen díly) se rozumí trouby, oblouky, oblouky s troubou a rozbočky.

Více

Zarážený profil MSP-HDG-RP

Zarážený profil MSP-HDG-RP Zarážený profil MSP-HDG-RP Ražený nosný sloupek pro konstrukci pozemního solárního parku Dostupný v různých délkách 1500 až 3600 mm Přenos síly a momentů díky tvarovaným spojům. Žárově zinkované provedení

Více

EXCEL THERM mineral 12.10.2006 11.10.2011. 922 31 Sokolovce Slovak Republic. 18 stran. 18 pages

EXCEL THERM mineral 12.10.2006 11.10.2011. 922 31 Sokolovce Slovak Republic. 18 stran. 18 pages TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +42 286 019 412 Fax: +42 286 883 897 Internet: www.tzus.cz Authorised and notified according to Article 10 of the

Více

PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ MODUL BO02-M03

PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ MODUL BO02-M03 VYSOKÉ UEÍ TECHICKÉ V BR FAKULTA STAVEBÍ PROF. IG. JIDICH MELCHER,DR.SC. IG. MARCELA KARMAZÍOVÁ, CSC. IG. MIROSLAV BAJER,CSC. IG. KAREL SÝKORA PRVKY KOVOVÝCH KOSTRUKCÍ MODUL BO0-M0 PRUTY AMÁHAÉ TAHEM A

Více

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Výroková ást zmny: Z 1875 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Parcelní íslo: v úseku "Pankrác Budjovická Hlavní cíl zmny: Zmna funkního

Více

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. I C T P L Á N Š K O L Y 2010/2011 školní rok 2010/2011 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY...3 2. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU...4 2.1 Žáci...4 2.2 Pedagogití pracovníci...4 3. INFRASTRUKTURA

Více

1. pi otevírání dveí ven 900 x 1200mm (pi boním umístní dveí se doporuuje 1300mm)

1. pi otevírání dveí ven 900 x 1200mm (pi boním umístní dveí se doporuuje 1300mm) NORMY A PARAMETRY PI NAVRHOVÁNÍ RD NEBO BD Orientace ke svtovým stranám -kuchy V, SV, S na jih a západ se nedoporuuje (orientace na jih-v lét pehívání, na západ nízké letní sluníko-oslunní) -ložnice možnost

Více

Ocelové konstrukce. Jakub Stejskal, 3.S

Ocelové konstrukce. Jakub Stejskal, 3.S Ocelové konstrukce { Jakub Stejskal, 3.S Výhody a nevýhody ocelových konstrukcí Výhody Vysoká pevnost vzhledem ke hmotnosti Průmyslová výroba (přesnost, produktivita, automatizace, odstranění sezónnosti,

Více

Plastová okna a dvee

Plastová okna a dvee Montážní píruka Plastová okna a dvee íjen 2005 Spolenost pro kvalitu plastových okenních systém v rámci Svazu pro kvalitu plastových výrobk (zapsaná spolenost) znaka kvality plastových výrobk Montážní

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení PROBLÉMY STABILITY 9. cvičení S pojmem ztráty stability tvaru prvku se posluchač zřejmě již setkal v teorii pružnosti při studiu prutů namáhaných osovým tlakem (viz obr.). Problematika je však obecnější

Více

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111298.

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111298. VEKRA obchodní s.r.o. Obchodní zastoupení PRAHA-MODANY epická 22 Modanská 86/ 102 00 Praha 10 - Hostiva 147 00 Praha 4 - Hodkoviky Bankovní spojení: obch. zástupce: Jaroslav Novotný Citibank Europe plc.

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET Dokumentace pro ohlášení stavby REKONSTRUKCE ČÁSTI DVOJDOMKU Jeremenkova 959/80, Praha 4 2011/05-149 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE SKELETŮ. Funkční řešení

PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE SKELETŮ. Funkční řešení PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE SKELETŮ Funkční řešení ZÁKLADOVÉ KALICHY A PATKY Použití a konstrukce: - Založení železobetonových sloupů skeletů, ale případně i ocelových sloupů - Založení a kotvení libovolných

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr

Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr Jaké jsou základní dvody, které vedou subjekty psobící v odpadovém hospodáství ke zrušení

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více