Možnosti analýzy a hodnocení dopravní dostupnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Možnosti analýzy a hodnocení dopravní dostupnosti"

Transkript

1 Možnosti analýzy a hodnocení dopravní dostupnosti Autoři: Doc.Dr.Ing. Jiří Horák, Doc.RNDr. Milan Šimek, PhD., Lukáš Růžička, Dr. Ing. Bronislava Horáková OBSAH: 1. Způsoby hodnocení dopravní dostupnosti Metrické míry dostupnosti Topologické míry dostupnosti Cenové míry dostupnosti Vážené míry dostupnosti Určování dopravní dostupnosti pro dojížďku do zaměstnání a vztah k situaci v nezaměstnanosti v okrese Nový Jičín v roce Přímá euklidovská dostupnost Cestní dostupnost při individuální neveřejné dopravě Časová dostupnost při individuální neveřejné dopravě Časová dostupnost významných zaměstnavatelů s využitím veřejné hromadné dopravy Určování dopravní dostupnosti pro dojížďku do zaměstnání a v okrese Bruntál v roce Programové vybavení Vyhodnocení nalezených spojení Dopravní obslužnost částí obcí ve vztahu k dojížďce k významným zaměstnavatelům Dopravní dostupnost částí obcí, ve kterých sídlí významní zaměstnavatelé Literatura... 38

2 1. Způsoby hodnocení dopravní dostupnosti Řešení dopravní dostupnosti, její popis a analýza patří k žádaným a využívaným nástrojům prostorové analýzy trhu práce. Vždyť i funkční vymezení regionálního trhu práce je určeno pomocí dopravní dostupnosti zpravidla jako území, odkud je možné dojíždět denně za prací v rámci tohoto území. Pojem dostupnosti geografických objektů byl rozpracován již v 50. a 60.letech. K popisu dostupnosti se používají různé míry dostupnosti, významně se uplatňuje teorie grafů. Dostupnost je chápána jako určitý ukazatel, který na základě přístupnosti nebo dosažitelnosti daného objektu k ostatním objektům určuje jeho postavení v rámci dané prostorové struktury (Kusendová 1996). Dostupnost je chápána jako geografický pojem, geografická charakteristika objektu. Stanovuje se na základě vzdálenostních charakteristik v rámci bodové nebo liniové struktury. Míry dostupnosti dovolují popisovat dostupnost geografických objektů a uplatňují se především v socioekonomické geografii. Míry dostupnosti můžeme podle použité metriky (zjednodušeně podle použitých jednotek) dělit na: 1) Metrické 2) Časové 3) Topologické 4) Cenové (nákladové) 5) Ostatní Dostupnost lze dělit i podle jiných hledisek, např. podle dopravního prostředku, pro který je zjišťován. Někteří autoři dělí dopravu podle provozně organizačního hlediska na hromadnou a individuální, podle provozně technického hlediska na veřejnou a neveřejnou. Ze všech kombinací má smysl sledovat především neveřejnou individuální dopravu a veřejnou hromadnou dopravu. Naopak představitelem hromadné neveřejné dopravy může být např. zájezdová doprava, do skupiny individuální veřejné dopravy patří např. taxi. K termínu dostupnost má relativně blízko pojem dopravní obslužnost, která je vztahována k veřejné hromadné dopravě. Zákon č.111/1994 Sb. definuje dopravní obslužnost následovně: "Základní dopravní obslužnost území je doprava do škol, do úřadů, k soudům, do zdravotnických zařízení poskytujících základní zdravotní péči a do zaměstnání, včetně dopravy zpět." Přitom rozsah podílu státu na jejím zajištění stanovuje podle místních podmínek území příslušný dopravní úřad. Ostatní dopravní obslužností se rozumí zbývající dopravní potřeby území. Ostatní dopravní obslužnost zabezpečuje obec nebo svazek obcí smlouvou o závazcích veřejné služby. Je zřejmé, že sledování a zabezpečení dopravní obslužnosti území je předmětem zájmu především úřadů veřejné správy. Přitom zajištění dopravy do zaměstnání patří k jádru základní dopravní obslužnosti. Z hlediska trhu práce má největší význam posouzení dojížďky do zaměstnání. Tento termín vymezuje Hůrský (1969) pomocí: 1) délky intervalu dojíždění (tj. doby odloučení od stálého bydliště), kde se prakticky zabýváme především denní pohybem do zaměstnání, kterým se odlišuje od dojížďky sezónní, P2-2

3 2) stálosti dojížďkového cíle, kde je nutno řešit problém s proměnlivostí cíle dojížďky u stavebnictví, zemědělství, lesnictví a některých dalších odvětví, 3) způsobu přesunu, kde je potřebné vhodně zahrnout i pěší cesty, pokud trvají delší dobu než stanovený limit (je zřejmé, že pěší cesta může existovat jako varianta ke krátkým dojížďkám s.s.) Ve spojení s územním plánováním používali někteří autoři termín pracovní dojížďka, který zahrnuje dojížďku do zaměstnání, do škol a do učení (tj. za vzděláním). Pro praktické aplikace má význam stanovení přiměřené doby dojížďky, která bývá stanovena na 45 minut pro cestování v jednom směru. Pro posouzení situace na trhu práce je možné sledovat dostupnost zaměstnavatelů, odvozovat předpokládané parametry dojížďky do zaměstnání a posuzovat dopravní obslužnost území. 1.1 Metrické míry dostupnosti Míra přímé dostupnosti euklidovské U této míry dostupnosti není potřebná konstrukce grafu, využívají se pouze euklidovské (vzdušné) vzdálenosti, takže ji lze snadno vypočítat ze souřadnic zkoumaných míst. Nejlepší dostupnost má místo s nejmenší hodnotou přímé euklidovské vzdálenosti, což odpovídá těžišti cílových objektů. P D i = d j v ij P D i v d ij j míra přímé dostupnosti v místě i euklidovská vzdálenost mezi místy i a j index cíle Míra cestní dostupnosti Míra cestní dostupnosti používá výpočet vzdálenosti po trase přesunu, tedy vlastně délky cest v grafu. Cestní vzdálenost se stanovuje zpravidla na základě určitého modelu dopravní sítě, jehož přesnost je závislá na měřítku a úrovni generalizace. Často se odvozuje v prostředí GIS pomocí síťových funkcí typu nejkratší cesta. Nejlepší cestní dostupnost má místo s nejmenší hodnotou ukazatele: C D i = d j c ij C D i c d ij j míra cestní dostupnosti v místě i délka nejkratší cesty z místa i do j index cíle Při řešení nejkratší cesty se používají především techniky lineárního programování. Vedle základních údajů typu přímá vzdálenost a cestní vzdálenost se používají i další ukazatele typu rozvoj čáry (poměr mezi cestní a přímou vzdáleností) či koeficient okliky (o kolik % je cestní vzdálenost větší než přímá vzdálenost). P2-3

4 Do skupiny časových měr řadíme především časovou dostupnost. Vyjadřuje celkovou dobu cestování ze zkoumaného zdroje do všech cílů hvězdicovým způsobem. Nejlepší časovou dostupnost má potom uzel (místo) s nejmenší hodnotou časové dostupnosti. t D i = tij j t D i t ij j míra časové dostupnosti v místě i doba nejkratšího přesunu z místa i do j index cíle Zde se analogicky k cestní dostupnosti sčítají cestovní časy mezi uzly i a j. Cestovní časy můžeme chápat jako časovou vzdálenost (uvažují se potom pouze doby samostatného nejrychlejšího přesunu) nebo jako časovou ztrátu. Ta má smysl v případě využívání veřejné hromadné dopravy, kdy do doby cestování zahrnujeme i dobu čekání na odjezd dopravního prostředku. 1.2 Topologické míry dostupnosti Topologické míry dostupnosti využívají teorie grafů. Přímá topologická dostupnost Vyjadřuje celkový počet sousedních uzlů v grafu. Místo (uzel) s nejvyšším počtem sousedů má nejlepší přímou topologickou dostupnost. U D i = I j ij U D i I ij j míra přímé topologické dostupnosti v místě i indikátor sousedství uzlu j vzhledem k uzlu i (nabývá hodnoty 1 v případě existence sousedství, jinak 0, lze získat z matice sousednosti) index cíle Nepřímá topologická dostupnost Vzdálenosti mezi uzly jsou vyjadřovány počtem hran na nejkratší cestě mezi nimi. Nejlepší nepřímou topologickou dostupnost bude mít uzel s nejmenší hodnotou ukazatele, podle teorie grafů se jedná o střed grafu, tedy o uzel s minimální excentricitou. H D i = d j h ij H D i h d ij j míra nepřímé topologické dostupnosti v místě i počet hran na nejkratší cestě mezi místy i a j index cíle Pokud každý z uzlů představuje konečnou stanici dopravního prostředku, můžeme porovnávat dostupnost uzlů z hlediska minimálního počtu přesedání potřebného k cestování do ostatních uzlů sítě. P2-4

5 1.3 Cenové míry dostupnosti Cenové míry dostupnosti jsou založeny na ceně dopravy, v případě individuální dopravy na nákladech dopravy. U veřejné hromadné dopravy se sleduje cena placená za přepravu mezi jednotlivými místy (zpravidla základní jízdné bez různých slev). V některých případech se vybírá dopravní prostředek, v jiných měřeních se povoluje přestupovat mezi prostředky. Více variant nabízí sledování individuální dopravy, kde vedle výběru dopravního prostředku se může sledovat jen spotřeba pohonné látky (přepočtená na cenu) nebo se může zahrnout i amortizace vozidla. F D i = c j ij F D i c ij j míra cenové dostupnosti v místě i cena nejlevnější přepravy z místa i do j index cíle 1.4 Vážené míry dostupnosti Jednoduché míry dostupnosti považují všechny geografické objekty, které představují zdroje (resp. cíle) toků za rovnocenné a přidělují jim stejnou váhu. Proto prvním rozšířením uvedených základních modelů je zahrnutí atraktivity center, tedy cíle cestování. Příkladem může být vážená časová dostupnost vyjádřená D Tv i = D i t Fj j t * F j ij F j j míra časové dostupnosti v místě i atraktivita cíle j Jánošíková, Kubáni (2000) demonstrují použití takového ukazatele dostupnosti při analýze dopravní dostupnosti obcí Žilinského kraje. Atraktivita cíle je u dojížďky do zaměstnání vyjadřována počtem dojíždějícího ekonomicky aktivního obyvatelstva a pro případ dojížďky do školy počtem dojíždějících studentů. Podobně i další míry dostupnosti (např. cestní dostupnost) by bylo možné vážit. Zahrnutí atraktivity představuje první krok na přechodu k využívání zobecněných gravitačních modelů (resp. modelů maximalizujících entropii). Rozšíření modelů dostupnosti může zahrnout komplexní vyhodnocení dopravy, zvláště veřejné hromadné dopravy. Zde často nestačí v praktických socioekonomických úlohách sledovat např. nejkratší dobu t min ij cestování mezi 2 geografickými objekty (např. mezi 2 obcemi), ale spíše: dobu t T ij v čase T požadované přepravy (cestování do zaměstnání, do školy, na úřady, tedy všude, kde je stanoven požadovaný čas nástupu), počet spojení v určitý časový interval, počet přesedání (a s tím spojené zvýšení nepohodlí, riziko přerušení či zdržení spojení), komfort cestování (obsazení vozidel veřejné hromadné dopravy, jejich vybavenost) a použitelnost veřejné hromadné dopravy (bezbariérový přístup pro imobilní občany apod.). Významnou roli mají také geografické faktory kvality dopravy - především přístupnost zastávek veřejné hromadné dopravy. P2-5

6 2. Určování dopravní dostupnosti pro dojížďku do zaměstnání a vztah k situaci v nezaměstnanosti v okrese Nový Jičín v roce 2000 Následující podkapitoly uvádějí příklady jednotlivých typů analýz dostupnosti, kdy v rámci grantu Prostorová analýza nezaměstnanosti byla v roce 2000 zkoumána dostupnost území okresu Nový Jičín ve vztahu k zaměstnavatelům. Je potřebné poznamenat, že nebyly k dispozici výsledky SLDB s přesným rozpisem vyjížďky a dojížďky zaměstnanců (byly od roku 1991 zastaralé) ani výsledky speciálních šetření. Zjišťoval se tedy jistý potenciál pro dojíždění na základě analýzy geografického prostoru (především silniční sítě) a organizaci veřejné hromadné dopravy v daném území. Sledovala se vazba dostupnosti zaměstnavatelů na další ukazatele situace na trhu práce. Místo vyjadřování měr dostupnosti byly použity jiné nástroje. 2.1 Přímá euklidovská dostupnost K nejjednodušším nástrojů patří výpočet a sledování přímé euklidovské vzdálenosti k zaměstnavatelům. Jde o dostupnost vyjádřenou nejkratší přímou vzdáleností k cíli, která se stanoví jako vzdálenost k nejbližšímu libovolnému cíli. V prostředí GIS se k tomuto účelu využívá analýza okolí. Ke studiu byly vybrány pouze významní zaměstnavatelé. Jednalo se o firmy (resp. organizace) s počtem pracovníků nejméně 100 (dle evidence počtu pracovníků ve firmách z monitoringu prováděného Úřadem práce v Novém Jičíně), lokalizované na území okresu Nový Jičín. Při stanovení dostupnosti se používá minimální přímá vzdálenost k libovolné významné firmě. Úloha je tedy deterministická, protože se předpokládá, že zaměstnanci dojíždějí k nejbližšímu významnému zaměstnavateli. Výsledky provedené analýzy přímé vzdálenosti jsou uvedeny na obr. P2-1. Jako sídla jsou označeny přibližně stanovené intravilány obcí z digitální mapy DMU200. Obr. P2-1 Přímé vzdálenosti k firmám s nejméně 100 zaměstnanci v okrese Nový Jičín P2-6

7 Analýza nezahrnovala firmy lokalizované za hranicemi okresu, proto analýza nutně trpí hraničním problémem, tj. nejhorší dostupnost je identifikována při hranicích okresu, i když obyvatelé těchto obcí mohou dojíždět do zaměstnání do sousedních okresů, případně ještě dále. Vedle příhraničních oblastí, jejichž interpretace je stěží proveditelná, je možno uvnitř okresu identifikovat oblast, která je z hlediska sledovaného aspektu hůře dostupná. Jde o oblast v centru okresu zasahující obce Sedlnice, Bartošovice a Libhošť. Není bez zajímavosti, že obec Sedlnice byla hodnocena jako jedna z nejvíce kritických z pohledu nezaměstnanosti (Horák, Šimek 2000a). Je zřejmé, že tento typ analýzy má řadu nedostatků a omezení a jeho výhodou je snad jen jeho jednoduchost, explicitnost a snadná interpretace. Nedostatkem analýzy přímé vzdálenosti je také skutečnost, že nijak nezohledňuje rozdílný počet zaměstnanců a tedy rozdílný význam dojíždění do různých míst. Přitom v Novém Jičíně bylo situováno 23 velkých zaměstnavatelů, zatímco v Odrách 4, ve Fulneku 1 a v Bílovci také 1. Do modelu by bylo možné zahrnout různou atraktivitu cílů, vyjádřenou v tomto případě počtem zaměstnanců (nerozlišujeme mezi dojížďkou a docházkou, proto nás zajímá počet všech zaměstnanců, nejenom dojíždějících). V případě, že není počet zaměstnanců k dispozici, by bylo možné použít jistého odhadu počtu zaměstnanců (odvozeného z třídy velikosti firmy). 2.2 Cestní dostupnost při individuální neveřejné dopravě Další možností je sledování cestní dostupnosti k významným zaměstnavatelům, vyjádřené jako vzdálenost ze sídelních jednotek k nejbližšímu významnému zaměstnavateli po komunikacích (zpravidla silnicích). V GIS se pro tyto účely používá síťové analýza, která vede ke stanovení servisní sítě, resp. servisních území. Analýza je použita pro posouzení individuální automobilové dopravy do zaměstnání. Silniční síť byla převzata z digitální mapy DMU200 a hodnocena byla pouze vzdálenost, nikoliv čas dojezdu. Obr. P2-2 Cestní dostupnost firem s nejméně 100 zaměstnanci v okrese Nový Jičín P2-7

8 Výsledek je ovlivněn stejnými problémy jako v případě analýzy přímých vzdáleností nejsou zohledněny firmy umístěné za hranicemi okresu (např. v Ostravě) ani počet firem v jednotlivých místech. Jako špatně dostupná se jeví opět oblast v centru okresu obce Sedlnice, Bartošovice, ale již ne Libhošť, která leží na čtyřproudé silnici 1.třídy. Ještě hůře než tato oblast jsou hodnoceny některé obce na hranicích okresu Nový Jičín Luboměř, Vrchy, Zbyslavice, Vřesina, Klimkovice, Jistebník a v jižní části okresu Životice u Nového Jičína, Mořkov a Veřovice. Tato interpretace ale také ukazuje na nedostatky takovéto analýzy Zbyslavice, Vřesina, Klimkovice, Jistebník mají zajištěnu dopravní obslužnost do Ostravy, kde je řada velkých zaměstnavatelů. Je možno konstatovat, že analýza cestní vzdálenosti hodnotí dostupnost více realisticky, zůstává však řada omezení, která znesnadňují interpretaci. 2.3 Časová dostupnost při individuální neveřejné dopravě Další nástrojem pro sledování automobilové dostupnosti obcí z hlediska dojížďky do zaměstnání může být počet firem dostupných v určitý časový interval. Zpracování úlohy individuální automobilové dopravy do zaměstnání je založeno na síťové analýze (ve smyslu geografické analýzy), kde se úseky silniční sítě hodnotí jako hrany síťového grafu (Peňáz et al., 2000). Jako zdroj dat pro tuto úlohu byla z digitálních topologicko-vektorových databází DMÚ 25, DMÚ 200 a ArcČR 500, které jsou dostupné na trhu, vybrána DMÚ 200. Klíčovým momentem přípravy modelu dopravní sítě je ohodnocení jeho hran segmentů (úseků) hodnotami, které budou ovlivňovat modelovaný pohyb v síti. Implicitním parametrem vyjadřujícím odpor proti pohybu v síti (tzv. impedance nebo costs) je délka úseku sítě (length), která je systému známá díky vektorové reprezentaci sítě. V případě použitého modelu byl použit čas potřebný pro překonání úseku. Tento čas se však vypočítával z předpokládané průměrné rychlosti, kterou je možné úsek překonávat a z délky úseku. Pro účely tohoto modelování nejsou k dispozici podrobné údaje o reálných rychlostech, které je možné pro ohodnocení úseků použít. Proto došlo k zjednodušení při stanovování průměrných rychlostí. Doporučené průměrné rychlosti pro jednotlivé třídy silnic byly získány od specialisty na dopravní problematiku ing. Jiřího Datinského z Útvaru hlavního architekta Magistrátu města Ostravy. Průměrná rychlost byla stanovena na základě znalosti kategorie silničního úseku a na základě toho, zda je silniční úsek hlavním průjezdem obce. V případě hlavního průjezdu obcí, kde je maximální dovolená rychlost 80 km/h, byla jako průměrná rychlost pro překonání úseku zvoleno 60 km/h. Tabulka č.1 obsahuje průměrné rychlosti, přiřazené úsekům silniční sítě podle kategorie silnice. Tab.1 Číselník sémantického typu geoprvků liniové vrstvy sil_l v DMÚ 200 Kód - Styp Sémantický typ Průměrná rychlost [km/hod] 4300 dálnice, silnice dálničního typu silnice 1. Kategorie silnice 2. Kategorie Silnice 3. Kategorie Hlavní průjezd 4 proudé silnice Hlavní průjezd - ostatní 40 P2-8

9 Vlastní analýza se zaměřila na posouzení časové dostupnosti pro 8 obcí, náležejících z hlediska situace v nezaměstnanosti do dvou skupin. Do první skupiny náleží obce s kritickou situací v nezaměstnanosti (Heřmanice u Oder, Kujavy, Mankovice, Sedlnice) a do druhé skupiny obce nekritické (Albrechtičky, Lichnov, Velké Albrechtice, Životice u Nového Jičína). Vybrané obce se kvůli ověření relevantnosti výsledků nacházejí v podobné geografické pozici vůči hranicím okresu. Úloha zjišťovala počet firem nacházejících se v servisním území k dané obci, dosažitelné automobilem v časových vzdálenostech (intervalech) 0-30 minut v členění po 5 minutách. Pro každou vytvořenou zónu byl zjištěn počet uvnitř ležících firem. Protože některé zóny přesahovaly hranice okresu, za kterými již nebyly k dispozici lokalizované firmy, přistoupili jsme k výpočtu hraničních korekcí. Výsledkem byl upravený počet firem, který je v příslušný časový interval dostupný z vybrané obce. Po stanovení jednotlivých servisních území byly vybrány firmy příslušející k jednotlivým územím, zjištěn jejich počet a tento doplněn jako atribut jednotlivých území. Obr. P2-3 Srovnání počtu automobilem dostupných firem u obcí s vyššími a nižšími ukazateli nezaměstnanosti Na základě provedené analýzy je možné konstatovat, že na tomto modelu nebyla prokázána závislost mezi ukazateli nezaměstnanosti (především mírou nezaměstnanosti) a počtem firem dostupných z dané obce do 30 minut osobním automobilem. Nicméně ze skupiny sledovaných obcí má výrazně menší počet dostupných firem obec Heřmánky, která ovšem patří z hlediska multikriteriálního hodnocení obcí (viz Horák, Šimek 2000a) k nejhůře klasifikovaným obcím (k hodnota kritičnosti 0.543, tj. pátá nejhorší, a k dokonce 0.651, což je absolutně nejvyšší hodnota). Z toho by bylo možné usuzovat, že se problém dostupnosti projevuje na ukazatelích nezaměstnanosti až při extrémně špatné dostupnosti. 2.4 Časová dostupnost významných zaměstnavatelů s využitím veřejné hromadné dopravy Tato analýza dopravní dostupnosti byla založena na hodnocení jízdních řádů veřejné hromadné dopravy. Vychází se z předpokladu závislosti významu dopravní dostupnosti na velikosti cílové firmy. Jinak řečeno, firmy s větším počtem zaměstnanců musí mít lépe zajištěnu dopravní dostupnost a obráceně, z pohledu obcí je důležitější zajištění dopravy k významným zaměstnavatelům, pokud není dostatek pracovních příležitostí přímo v obci. Analýza byla provedena dvakrát - poprvé s využitím pouze autobusových jízdních řádů a se zohledněním zaměstnavatelů pouze z okresu Nový Jičín; druhá analýza již zahrnovala autobusovou i vlakovou dopravu a vybrané spoje MHD Ostrava a z hlediska zaměstnavatelů také významné firmy z okolních okresů. Analýza se zaměřila pouze na střední a velké zaměstnavatele s počtem zaměstnanců větším než 100. Lokalizace firem ukazovala na existenci shluků firem, které budou mít z hlediska dopravní dostupnosti stejné podmínky. Proto byla analýza prováděna pro shluky firem, pro které byly vybrány blízké autobusové zastávky. P2-9

10 a) Analýza autobusové dopravy K analýze dopravní dostupnosti bylo využito aplikace OBSLUZ, která byla vytvořena na Okresním úřadu Kutná Hora v prostředí jazyka Avenue (programovací jazyk ArcView). Aplikace dovoluje pracovat s reálnými jízdními řády veřejné dopravy, modelovat situaci při rušení a přidávání dalších spojů, event. zastávek, sledovat úpravy tras a rovněž vypočítat dostupnost vybraných míst. Datový model aplikace popisuje jízdní řád pomocí relací LINKY, SPOJE, JRAD a ZASTAVKY (a některých další), jejichž význam je popsán např. v Horák et al. (2000). Vzhledem k podobnosti logické stavby jízdních řádů ČSAD, ČD (přejímané i jinými dopravci) a místní hromadné dopravy, lze aplikace využít i při studiu kombinované dostupnosti, využívající návaznosti autobusové, vlakové a případně místní dopravy. Trasy spojů byly vytvářeny nad silniční sítí převzatou z DMÚ200. Při analýze se vycházelo z předpokladu, že zaměstnanci musí dojet na určitou hodinu z domovské obce do zaměstnání (uvažovali jsme jen o ranní směně, pokud je směnný provoz), pracuje 8,5 resp. 8 hodin a pak se zase musí vrátit do své obce. Doprava byla zjišťována pouze v pracovní dny, bylo uvažováno s maximálně jedním přestupem mezi autobusovými linkami a délka čekání se pohybuje mezi 1 a 15 minutami (Horák, Šimek 2000b). Jako vyhovující doba cestování do zaměstnání bylo zvoleno 45 minut s ohledem na hodnoty přiměřené dojížďky do zaměstnání uváděné řadou autorů. V aplikaci OBSLUZ byla vybrána skupina zastávek blízkých cílovým firmám. Při analýze bylo použito následující kombinace podmínek: Tab. 2 Typ operace a časové limity při řešení analýzy dostupnosti významných firem Typ operace Minimální čas odjezdu Maximální čas příjezdu Svoz 5:00 5:45 Svoz 6:00 6:45 svoz 7:00 7:45 rozvoz 14:30 15:45 rozvoz 15:30 16:45 rozvoz 16:30 17:45 Výsledkem zpracování byla sada zastávek vyhovujících zadané podmínce. Následně byl proveden průnik zastávek, dovolujících dojet do práce a v odpovídající čas se vrátit domů. Zaměstnání v době nebo je dobře dostupné, pokud je možné docestovat do místa práce mezi 5:00 a 5:45 a odcestovat mezi 14:30 a 15:45. Podobné intervaly byly zvoleny pro předpokládanou dobu zaměstnání 7:00-15:00 (resp.15:30) a 8:00-16:00 (resp ). Pro rozlišení nabídky cestování byly jednotlivé oblasti svozu/rozvozu váženy počtem sledovaných firem v cílovém shluku. Při následném zpracování byly počty firem dostupné z jednotlivých zastávek sečteny. Každá zastávka tak získá atribut počtu významných zaměstnavatelů dostupných právě z této zastávky. Výsledek pro časový interval 5:00-15:45 je uveden na obr. P2-4. V dalším kroku byla provedena agregace hodnot pro jednotlivé zastávky (výpočet některých statistických ukazatelů pro jednotlivé zóny) na území obcí a částí obcí. Z těchto ukazatelů byl pro další zpracování vybrán aritmetický průměr počtu dostupných firem. Vizualizace údajů ukázala nepříjemný vliv omezení na firmy nacházející se pouze na území okresu Nový Jičín. Oblast v blízkosti Ostravy je hodnocena jako špatně dostupná, přitom významná část obyvatel dojíždí do Ostravy. P2-10

11 Obr. P2-4 Počet dostupných velkých firem mezi 5:00 a 15:45 z autobusových zastávek pro okres Nový Jičín Získané hodnoty úrovně autobusové dopravní obslužnosti pro obce a části obcí (z hlediska dojížďky do zaměstnání) byly porovnány s údaji o nezaměstnanosti za odpovídající územní jednotky. Následně bylo provedeno vykreslení grafů závislosti míry nezaměstnanosti a specifických ukazatelů nezaměstnanosti (podíl nezaměstnaných matek, podíl nezaměstnaných se změněnou pracovní schopností, dlouhodobě nezaměstnaných, absolventů a nezaměstnaných do 25 let) na obslužnosti v jednotlivých časech. Hodnocení závislosti je obtížné a není jednoznačné, zvláště s ohledem na omezení v datech, která byla dříve zmíněna. Jako reálný se jeví vztah k míře nezaměstnanosti (tedy pokles míry nezaměstnanosti při růstu ukazatele dopravní obslužnosti). Pro vztah míry nezaměstnanosti na úrovni obslužnosti byla provedena regresní analýza (obr. P2-5). U dalších ukazatelů se neprojevuje podobná závislost (obr. P2-6). Celkově lze konstatovat, že míra závislosti ukazatelů nezaměstnanosti na úrovni autobusové dopravní obslužnosti v okrese Nový Jičín je nízká. Obr. P2-5 Závislost míry nezaměstnanosti na úrovni autobusové dopravní obslužnosti mezi 5:00 a 15:45 Obr. P2-6 Závislost podílu nezaměstnaných do 25 let na úrovni autobusové dopravní obslužnosti mezi 6:00 a 16:45 P2-11

12 Jedním z možných vysvětlení je názor, že v úrovni dopravní obslužnosti území okresu Nový Jičín nejsou tak výrazné rozdíly, aby se tento ukazatel významně projevil na úrovni nezaměstnanosti. b) komplexní analýza veřejné hromadné dopravy Komplexní analýza veřejné hromadné dopravy již zahrnuje sledování všech hlavních prostředků veřejné osobní dopravy - linkové (pravidelné) autobusové spoje, vlaková doprava, městská a místní hromadná doprava (ať již zajišťována ČSAD nebo soukromými dopravci či městskými dopravními podniky). Komplexní analýza veřejné hromadné dopravy z hlediska dojížďky do zaměstnání byla pro okres Nový Jičín provedena na podzim roku Byla využita data z aktuálního jízdního řádu autobusové dopravy (říjen 2000), data z jízdního řádu Českých drah pro období 2000/2001 a data z jízdního řádu vybraných linek MHD Ostrava (říjen 2000). Soubor velkých zaměstnavatelů, který představuje cíl dojíždění, byl revidován a doplněn o firmy ležící za hranicemi okresu Nový Jičín, do kterých je možné dojíždět. Tímto způsobem byl vytvořen komplexní datový model pro řešení analýzy, který již netrpí problémem hraničních oblastí ani výběrem jednoho typu dopravy. K uložení dat bylo využito stejné datové struktury jako v případě využití aplikace OBSLUZ. Datový model byl rozšířen o tabulku Prestupy, ve které jsou definovány možnosti přestupů z jedné zastávky na druhou s uvedením času na přestup a možných barier. Možnost přestupu z jedné zastávky na druhou je zpravidla popisována dvakrát tak, aby bylo možno rozlišit směr přestupu ( polaritu cesty") a tedy např. rozdílný čas na přestup mezi dvěma stejnými zastávkami, ale v opačném pořadí. Ke zpracování již nebylo použito aplikace OBSLUZ v prostředí ArcView, ale nově vytvořené databázové aplikace DOPRAVA v prostředí MS Access 97 programované ve Visual Basic for Applications. Výhodou tohoto řešení je možnost hromadného zpracování požadavků na analýzy, nevýhodou především ztráta přímé vazby na geografický informační systém a tudíž nemožnost ihned vizualizovat získané výsledky či dotazovat se interaktivně na jednotlivé spoje při ověřování linek. K vybraným firmám byly nalezeny nejbližší zastávky (zpravidla zastávky klíčové pro danou obec - vlaková zastávka, místní autobusové nádraží, zastávka MHD apod.) a uloženy do databáze. Pro každou zastávku byly dále definovány parametry analýzy - čas odjezdu, čas příjezdu, typ dopravy (svoz, kdy hledáme všechna místa, odkud do dané zastávky docestujeme; rozvoz, kdy hledáme všechna místa, kam z dané zastávky docestujeme), povolený počet přestupů (programově omezeno na maximálně dva přestupy), minimální a maximální čas čekání na přestup a dopravní omezení (tj. které dny v týdnu spoj jede). Ve shodě s předchozí analýzou byla sledována dopravní dostupnost pro stejné parametry cestování, pouze počet maximálních přestupů byl zvýšen na 2 a sledované časové intervaly byly rozšířeny i o interval vhodný pro dojížďku na druhou směnu (odjezd z bydliště nejdříve 13:00, příjezd nejpozději 13:45; odjezd z místa práce nejdříve 22:10 a příjezd nejpozději 23:30). V tabulce 3 je uvedena ukázka dat z tabulky používané pro zadání parametrů analýzy, kód v poli Omezeni znamená, že spoj musí jet v pracovní dny a nemusí jet v sobotu a v neděli. Tab.3 Ukázka obsahu tabulky StartZastavky ID CZAST CASDMin CASDMax Prestupy CASDPresMin CASDPresMax Svoz Omezeni ,01 5 5, ano ,01 6 6, ano ,01 7 7, ano , , ano ,01 14,3 15, ne ,01 15,3 16, ne ,01 16,3 17, ne ,01 22,1 23, ne P2-12

13 Výsledky zpracování se zapisují průběžně do tabulek VyslCilZastavky a Vysledky. První (tab. 4) obsahuje zápis všech cílových zastávek nalezených v jízdním řádu pro každou analýzu včetně identifikátoru spoje, času příjezdu v cíli, procestovaného času, procestované vzdálenosti a počtu přestupů. Cílové zastávky se mohou opakovat, nalezne-li se pro danou kombinaci podmínek více vyhovujících spojů. Tab. 4 Ukázka obsahu tabulky VyslCilZastavky ID CZAST LSP CASD CAS KM PRESTUP / ,417 1, / ,45 0, / ,417 0, / ,267 0, / ,317 0, / ,383 0, / , / ,3 0, Tabulka Vysledky (tab. 5) obsahuje již agregované hodnoty, pro které jsou jedinečné kombinace podmínek cestování, startovní a cílová zastávka. Pro spojení jsou udávány minimální a průměrný procestovaný čas, minimální a průměrná vzdálenost, minimální počet přestupů a počet spojení. Při hodnocení zde největší problémy vznikají s oceněním situace, kdy se někdy cestuje přímo a jindy s přestupy, někdy i s velkou objížďkou. Spojení nepřímá s objížďkami nelze z hodnocení automaticky vyloučit, protože reálně přispívají k zajištění dopravní obslužnosti (např. při nedostatku přímých spojení). Tab. 5 Ukázka obsahu tabulky Vysledky ID CZAST MinOfCAS AvgOfCAS MinOfKM AvgOfKM MinOfPRESTUP POCETSPOJU ,30 0, , ,867 0, ,917 0, ,983 0, ,900 0, Výsledky jsou dále zpracovávány sadou dotazů. V první řadě dotazy řeší průnik dopravní dostupnosti z/do zaměstnání (předpokládáme, že dopravní dostupnost bydliště-zaměstnavatel je dobrá, pokud občan za nastavených podmínek docestuje do zaměstnání a rovněž za nastavených podmínek docestuje zpět do bydliště). Další dotazy provádějí agregaci dat pro každou cílovou zastávku - zjišťuje se tak počet dostupných firem, průměrný čas dopravy, průměrná vzdálenost a minimální počet přestupů. Tyto výsledky je již možno vizualizovat a hodnotit. Při vizualizaci (obr. P2-7) lze rovněž identifikovat přirozené spádové oblasti některých skupin zaměstnavatelů - spádová oblast Ostravy v severovýchodní části okresu, spádová oblast Nového Jičína a spojená oblast Kopřivnice-Frenštát. U obrázku je zvýrazněno území dostupné pěší docházkou do vybraných zastávek (1 km široká obalová zóna), aby lépe vyniklo neobsloužené území. P2-13

14 Obr. P2-7 Počet velkých firem dostupných ze zastávek veřejné dopravy v okrese Nový Jičín (práce 6:00-14:30) Obr. P2-8 Průměrný čas dojíždění k velkým zaměstnavatelům ze zastávek veřejné dopravy v okrese Nový Jičín (práce 6:00-14:30) P2-14

15 Obr. P2-9 Průměrná vzdálenost dojíždění k velkým zaměstnavatelům ze zastávek veřejné dopravy v okrese Nový Jičín (práce 6:00-14:30) ) Z hlediska průměrného procestovaného času (obr. P2-8) i průměrných vzdáleností (obr. P2-9) je možno konstatovat relativně velké dopravní časy v centru okresu (Hladké Životice a okolí), v některých okrajových částech okresu - překvapivě ve spádové oblasti Ostravy, na protější straně Luboměř (severozápadní okraj okresu) a poněkud překvapivě rovněž prostor mezi Kopřivnicí a Frenštátem (Lichnov), Rybí apod. Je třeba upozornit, že hodnocení je značně komplikováno komplexním charakterem zpracování, kdy se do výsledku promítají vlivy několikanásobných spojení s různými časy cestování a různou procestovanou vzdáleností. Proto se stává, že i dvě sousední blízké zastávky mohou být značně rozdílně hodnoceny. Vyhodnocení tedy vyžaduje další zkoumání konkrétní situace. Výsledky posouzení dopravní obslužnosti je možné prezentovat i v jiné podobě, využívající další agregace získaných ukazatelů, tentokrát na části obcí. Výsledek je již snadněji interpretovatelný. Z obr. P2-10 lze vymezit spádovou oblast Ostravy, která zahrnuje obce v severovýchodní části okresu dostupné MHD (Vřesina, Klimkovice) a obce dostupné autobusovou dopravou (Zbyslavice, Olbramice), dále obce podél hlavního železničního koridoru, která zasahuje díky rychlosti a četnosti vlakové dopravy na hlavním tahu podstatně dále, až po Suchdol nad Odrou. Jasně se vymezuje rovněž jižní část okresu s dostatečnou možností dojíždění k velkým zaměstnavatelům v Novém Jičíně, Kopřivnici, Frenštátu. K dispozici je rovněž možnost provedení agregace času a vzdálenosti cestování bez ohledu na hodinu odjezdu. Obr. P2-11 a P2-12 naznačují zastávky, resp. území, které je nejdále k velkým zaměstnavatelům. Jsou to obce v severovýchodní části okresu za hranicemi ostravské spádové oblasti (Slatina, Tísek, Bítov a některé části Bílovce) a na opačné straně okresu při železniční trati 323 (části obcí Hostašovice, Hodslavice, kde však již pozitivně působí nabídka autobusové dopravy) a severozápadní okraj okresu (především Heltínov z obce Luboměř). P2-15

16 Obr. P2-10 Počet firem dostupných z jednotlivých částí obcí okresu Nový Jičín pro dojíždění pro pracovní dobu 6:00-14:30 Obr. P2-11 Průměrný čas dojíždění k velkým zaměstnavatelům ze zastávek veřejné dopravy v okrese Nový Jičín (bez ohledu na interval dojíždění) P2-16

17 Obr. P2-12 Průměrná vzdálenost dojíždění k velkým zaměstnavatelům ze zastávek veřejné dopravy v okrese Nový Jičín (bez ohledu na interval dojíždění) Ukazatelé dopravní obslužnosti (počet firem, průměrný čas a vzdálenost dojížďky) pro velké zaměstnavatele byly dále posuzovány ve vztahu k ukazatelům nezaměstnanosti (míra nezaměstnanosti, podíl nezaměstnaných do 25 let, podíl absolventů, podíl uchazečů pečujících o děti do 15 let, podíl uchazečů evidovaných déle než 6 měsíců a podíl ZPS z celkového počtu uchazečů o práci). Vytvořené grafy závislosti ukazatelů nezaměstnanosti na ukazatele obslužnosti pro obce i části obcí zvlášť pro jednotlivé intervaly dojíždění nepotvrdily závislost těchto veličin. V případě míry nezaměstnanosti se sice objevuje předpokládaný pokles míry nezaměstnanosti s rostoucím počtem dostupných zaměstnavatelů, pro cestovní čas i vzdálenosti vykazují grafy opět klesající tendenci, což je v rozporu s předpokladem zhoršování ukazatelů nezaměstnanosti při horších podmínkách cestování. U dalších ukazatelů, u kterých by bylo možné závislosti očekávat (např. podíl uchazečů pečujících o děti do 15 let nebo podíl ZPS z celkového počtu uchazečů o práci), se neprojevuje žádná závislost, u ukazatele podílu absolventů je závislost naznačena, ale je komplikována zjevnou heteroskedascitou. Na základě vyzkoušeného dopravního modelu lze konstatovat, že v okrese Nový Jičín se neprojevuje zjevná závislost mezi ukazateli nezaměstnanosti a mírou dostupnosti velkých zaměstnavatelů. P2-17

18 3. Určování dopravní dostupnosti pro dojížďku do zaměstnání a v okrese Bruntál v roce 2003 Okres Bruntál patří mezi největší okresy v České republice a zároveň mezi okresy nejméně osídlené. Dopravní situace je zde komplikována i horským charakterem části okresu. Zabezpečení dopravní obslužnosti v okrese Bruntál je realizováno zčásti vlakovou, ale především autobusovou dopravou. Oba druhy dopravy byly v projektu sledovány. 1 1 Slezské Pavlovice 2 Rudná pod Pradědem 3 Oborná 4 Nové Heřminovy 5 Býkov-Láryšov 6 Milotice nad Opavou 7 Malá Štáhle 8 Moravskoslezský Kočov 9 Dlouhá Stráň 10 Horní Životice 11 Velké Štáhle 12 Nová Pláň 13 Leskovec nad Moravicí 14 Staré Heřminovy 15 Svobodné Heřmanice 16 Dětřichov nad Bystřicí 17 Křišťanovice Karlova Studánka Tvrdkov Stará Ves Horní Město Jiříkov Malá Morávka Dolní Moravice Rýmařov Ludvíkov Heřmanovice Vrbno pod Pradědem Huzová Andělská Hora Světlá Hora Václavov u Bruntálu Břidličná Ryžoviště Staré Město 8 Valšov Lomnice Petrovice Karlovice Moravský Beroun Široká Niva Janov Holčovice Bruntál Norberčany Mezina Jindřichov Třemešná Město Albrechtice Krasov 3 9 Roudno Hošťálkovy Čaková 6 4 Z á t o r Horní Benešov 13 R a z o v á Bílčice Dvorce Vysoká Hlinka Dívčí Hrad Bohušov Liptaň Rusín Brantice Lichnov Slezské Rudoltice K r n o v Sosnová 15 Osoblaha 5 Úvalno Obr. P2-13 Obce okresu Bruntál Kilometry Dopravní dostupnost významných zaměstnavatelů se hodnotí pro dojížďku ze všech částí obcí okresu Bruntál do částí obcí, v nichž sídlí významní zaměstnavatelé okresu Bruntál. Sledovaným kritériem byla především doba dojížďky. Základní parametry dojížďky jsou: všední pracovní den doprava do zaměstnání na začátek pracovní doby v 6:00, 7:00, 8:00 Předpokládáme, že zaměstnanec potřebuje 15 min. k přesunu na pracoviště, proto dojížďka do části obce zaměstnavatele musí být do 5:45, 6:45 resp. 7:45. P2-18

19 doprava ze zaměstnání, kde pracovní doba končí v 14:00, 15:00, 16:00 hodin (nebo o půl hodiny později, pokud není směnný provoz). Zaměstnanec může v obci zaměstnavatele vyřizovat své osobní záležitosti a dále potřebuje čas pro přesun na zastávku. Proto byl požadovaný odjezd z části obce zaměstnavatele nastaven na 14:45, 15:45, 16:45 hodin. maximální počet přestupů 5 Toto základní nastavení odpovídá parametrům vhodného dojíždění. Vedle toho jsme sledovali i teoretickou dojížďku, kdy je přípustná i delší doba cestování a volněji vymezený odjezd než jsou výše uvedené limity. Konkrétně se nastavoval příjezd již od 3:00 a odjezd v intervalu 14:00 a 19:00. Významní zaměstnavatelé okresu Bruntál byli vybráni na základě počtu zaměstnanců (více než 50), ke kterým byli expertně pracovníky Úřadu práce Bruntál vybráni další zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají sice méně než 50 zaměstnanců, ale kteří jsou svým umístěním významní pro své okolí (významní ve svém mikroregionu, na regionálním trhu práce). Výběr se týkal pouze zaměstnavatelů na území okresu Bruntál, protože podle vyjádření místního specialisty na trh práce, který výběr prováděl, není potřeba v tomto případě pro regionální trh práce uvažovat se zaměstnavateli podnikajícími na území sousedních okresů, neboť dojížďka za prací do obcí mimo území okresu je zcela minimální. Z výpisu významných zaměstnavatelů poskytnutým Úřadem práce v Bruntále byla sestavena databáze významných zaměstnavatelů okresu Bruntál. Byla provedena formalizace především adresy zaměstnavatele (číslo popisné, část obce, obec). Byla vytvořena položka Stanice, která obsahuje text části obce, který je nutno zadat do programu IDOS Jízdní řády (např. Krásné Loučky/Krnov). Položky JTSK_X, JTSK_Y byly vytvořeny za účelem pozdější lokalizace zaměstnavatelů. Na základě uvedené digitalizace umístění významných zaměstnavatelů bylo zjištěno, že sídla významných zaměstnavatelů se nacházejí v 35 částech obcí okresu Bruntál (tab.6). Tabulka 6: Počet významných zaměstnavatelů v částech obcí okresu Bruntál Název části obce Počet významných zaměstnavatelů do 50 zaměstnanců zaměstnanců 100 a více zaměstnanců Bílčice Bohušov Bruntál Břidličná Dětřichov nad Bystřicí Dvorce Hlinka Horní Benešov Horní Město Hošťálkovy Hynčice Jindřichov Karlova Studánka Krásné Loučky Leskovec nad Moravicí Lichnov P2-19

20 Liptaň Loučky Malá Morávka Město Albrechtice Milotice nad Opavou Moravský Beroun Ondrášov Osoblaha Pod Bezručovým vrchem Pod Cvilínem Rýmařov Staré Město Světlá Tylov Úvalno Valšov Velká Štáhle Vrbno pod Pradědem Zátor Počet zaměstnavatelů Rozdělení zaměstnavatelů podle jejich činnosti (pouze pro firmy do 100 zaměstnanců) uvádí tabulka č.7. Tabulka 7: Rozdělení významných zaměstnavatelů dle jejich zaměření Typ zaměstnavatele Počet Státní sektor 4 Školy 15 Firmy 60 Služby 8 Při prověřování možnosti dojíždění z jednotlivých částí obcí okresu Bruntál jsme zjistili deset částí obcí (tab. 8), které nemají vůbec autobusovou zastávku. Tyto byly vyloučeny z následujícího zpracování. Podobně jsme vyloučili části obce, které jsou blíž než 1 km od zastávky reprezentující centrum obce (tab. 9). Tabulka 8: Části obcí, které nemají odpovídající autobusové či vlakové zastávky KODOB Název obce KODCOB Název části Počet obyvatel dle SLDB Bohušov Ostrá Hora Bruntál Karlovec Dvorce Rejchartice Huzová Veveří Leskovec nad Moravicí Slezská Harta Město Albrechtice Česká Ves Město Albrechtice Piskořov 0 P2-20

21 10477 Norberčany Nová Véska Rýmařov Harrachov Tvrdkov Mirotínek 16 Tabulka 9: Části obcí, které jsou blíž než 1km od zastávky reprezentující centrum obce KODOB Název obce KODCOB Název části Počet obyvatel dle SLDB Václavov Horní Václavov Norberčany Trhavice 20 Pro účely tohoto projektu bylo tedy z celkového počtu 165 použito 153 částí obcí. 3.1 Programové vybavení K vyhledání spojení veřejnou hromadnou osobní dopravou bylo využito programu IDOS Jízdní řády, který obsahuje databázi jízdních řádů ČD s.o., ČSAD a.s., vybraných MHD a jiných dopravců včetně Českých aerolinií. Program dokáže vyhledávat spojení mezi dvěma místy, a to i v kombinaci jízdních řádů různých provozovatelů. Také dokáže vyhledat odjezdy z určité obce v určitý den. Některé jízdní řády jsou propojeny, což znamená, že jsou v nich definovány místa možných přestupů, docházkové vzdálenosti v místech přestupů a jsou přiřazeny zastávky k obcím a jejich částem. Pro automatizaci vyhledání spojení je využit program DOK. Program DOK je určen pro pomoc při určování dopravní dostupnosti obcí, k čemuž využívá program Jízdní řády. Autorem programu je absolvent oboru GIS, Tomáš Kettner. Tento program byl vytvořen v programovacím jazyku Visual Basic 5.0. Program DOK pracuje ve dvou časově oddělených krocích. V prvním kroku si DOK otevře databázi, kam uživatel zadává vstupní parametry hledaných spojení. DOK čte databázi a jakmile narazí na požadavek, jenž ještě nebyl vyhledán, přečte si jeho vstupní parametry, které pak vkládá do uživatelského rozhraní programu IDOS Jízdní řády a nechává požadované spojení vyhledat. Jakmile Jízdní řády vyhledají spojení, DOK nechá uložit nalezené spojení do textového souboru, aby mohl zpracovat nalezené spojení. Ve druhém kroku DOK prohledává textový soubor a zjišťuje parametry nalezeného spojení. Výsledky tohoto zpracování uloží do databáze. Tabulka 10: Struktura tabulky spoje_obce P2-21

22 Název pole Datový typ Popis kodcob * vstupní parametry text spoje_obce identifikátor části obce odkud se vyhledává spojení odkud text název části obce odkud se vyhledává spojení kam text *název části obce kam se vyhledává spojení datum datum/čas *datum pro které se spojení vyhledalo cas datum/čas *zadaný čas odjezdu cas prijezdu datum/čas *zadaný čas příjezdu odjezd datum/čas čas odjezdu příjezd datum/čas čas příjezdu doba datum/čas doba cestování km číslo délka spojení v km kc číslo cena jízdného prestupu číslo počet přestupů během cesty dobades číslo doba cestování v desetinném tvaru (hodiny) Tabulka 11: Ukázka obsahu databáze KODCOB Odkud Kam odjezd příjezd km Kč Počet přestupů Bučávka/Liptaň Bruntál 5:28 6: Bučávka/Liptaň Bruntál 5:28 7: Býkov Bruntál 4:57 6: Býkov Bruntál 4:57 6: Býkov Bruntál 6:42 7: Býkov Bruntál 6:42 7: Čabová/Moravský Beroun Bruntál 6:37 7: Čabová/Moravský Beroun Bruntál 4:19 5: Čabová/Moravský Beroun Bruntál 4:27 5: Čabová/Moravský Beroun Bruntál 5:19 6: Čaková Bruntál 6:02 6: Čaková Bruntál 4:32 5: P2-22

23 3.2 Vyhodnocení nalezených spojení Vyhledaná spojení k významným zaměstnavatelům byla zpracována v databázi s cílem určení dojížďky na určitou hodinu, zjištění možnosti dojíždět do zaměstnání (tedy příjezd do zaměstnání i odjezd ze zaměstnání) a popis dopravní obslužnosti pomocí počtu obsloužených částí obcí, resp. zaměstnavatelů. Pro dojížďku se vyhodnocoval dojezd na pracovní dobu začínající v 6:00, v 7:00 a v 8:00. Testovala se vhodná dojížďka a teoretická dojížďka, parametry jsou uvedeny v tabulkách 12 a 13. Pro svoz se vyhodnocoval dojezd na pracovní dobu začínající v 6:00, v 7:00 a v 8:00 s předpokladem příjezdu do příslušné části obce nejpozději 15 minut před začátkem pracovní doby. Pro rozvoz se vyhodnocoval odjezd z pracovní doby končící ve 14:00, v 15:00 a v 16:00 s předpokladem odjezdu z části obce významného zaměstnavatele nejdříve 45 minut po skončení pracovní doby. Tabulka 12: parametry vhodné dojížďky na 6. hodinu a zpět na 7. hodinu a zpět na 8. hodinu a zpět Příjezd (svoz) 5:15 5:45 6:15 6:45 7:15 7:45 odjezd (rozvoz) 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 doba cestování max. 45 min. max. 45 min. max. 45 min. Tabulka 13: parametry teoretické dojížďky na 6. hodinu a zpět na 7. hodinu a zpět na 8. hodinu a zpět Příjezd (svoz) do 6:00 do 7:00 do 8:00 odjezd (rozvoz) od 14:00 od 15:00 od 16:00 Vhodná dojížďka Vhodně dojíždět do zaměstnání 6:00-14:00 (resp.14:30) lze do 23 částí obcí, kde sídlí významní zaměstnavatelé. To znamená, že do 12 částí obcí nelze na 6:00 a zpět vhodně dojíždět. Tabulka 14: Části obcí, kde sídlí významný zaměstnavatel a kam lze vhodně dojíždět na 6:00 a zpět KODCOB Část obce, kam se dojíždí Počet částí obcí, ze kterých lze dojíždět Bílčice Bruntál Břidličná Dětřichov nad Bystřicí Dvorce Horní Benešov Jindřichov [BR] 9 P2-23

24 KODCOB Část obce, kam se dojíždí Počet částí obcí, ze kterých lze dojíždět Karlova Studánka Krásné Loučky Liptaň Město Albrechtice Milotice nad Opavou Moravský Beroun Ondrášov Pod Bezručovým vrchem Rýmařov Staré Město Světlá Hora Úvalno Valšov Velká Štáhle Vrbno pod Pradědem Zátor 9 Vhodně dojíždět do zaměstnání 7:00-15:00 (resp.15:30) lze do 21 částí obcí, kde sídlí významní zaměstnavatelé. To znamená, že do 14 částí obcí nelze na 7:00 a zpět vhodně dojíždět. Tabulka 15: Části obcí, kde sídlí významný zaměstnavatel a kam lze vhodně dojíždět na 7:00 a zpět KODCOB Část obce, kam se dojíždí Počet částí obcí, ze kterých lze dojíždět Bruntál Břidličná Dvorce Horní Benešov Horní Město Jindřichov Karlova Studánka Krásné Loučky Leskovec nad Moravicí Liptaň Malá Morávka Město Albrechtice 1 P2-24

25 KODCOB Část obce, kam se dojíždí Počet částí obcí, ze kterých lze dojíždět Milotice nad Opavou Pod Bezručovým vrchem Rýmařov Staré Město Světlá Úvalno Valšov Vrbno pod Pradědem Zátor 6 Vhodně dojíždět do zaměstnání 8:00-16:00 (resp.16:30) lze do 17 částí obcí, kde sídlí významní zaměstnavatelé. To znamená, že do 18 částí obcí nelze na 8:00 a zpět vhodně dojíždět. Tabulka 16: Části obcí, kde sídlí významný zaměstnavatel a kam lze vhodně dojíždět na 8:00 a zpět KODCOB Část obce, kam se dojíždí Počet částí obcí, ze kterých lze dojíždět Bílčice Bruntál Břidličná Dvorce Jindřichov Karlova Studánka Krásné Loučky Malá Morávka Město Albrechtice Milotice nad Opavou Pod Bezručovým vrchem Rýmařov Světlá Valšov Velká Štáhle Vrbno pod Pradědem Zátor 4 P2-25

26 Teoretická dojížďka Teoreticky dojíždět na 6:00 a zpět lze do všech 35 částí obcí, ve kterých sídlí významní zaměstnavatelé. Teoreticky dojíždět na 7:00 a zpět lze do všech 35 částí obcí, ve kterých sídlí významní zaměstnavatelé, přitom ovšem z části obce Loučky odjíždí spoj již 15:34 a pak již žádný nejede (testováno do 19:00) a podobně z části obce Tylov odjíždí spoj již 15:14. Teoreticky dojíždět na 8:00 a zpět lze do 33 částí obcí, ve kterých sídlí významní zaměstnavatelé. Do částí obcí Loučky a Tylov nelze na 8:00 a zpět teoreticky dojíždět (důvod popsán u dojížďky na 7:00). 3.3 Dopravní obslužnost částí obcí ve vztahu k dojížďce k významným zaměstnavatelům Dále byla sledována i dopravní obslužnost obcí ve vztahu k dojížďce k významným zaměstnavatelům. Vhodná dojížďka Tabulka 17: počet části obcí, ze kterých lze vhodně dojíždět na 6:00, 7:00, 8:00 a zpět Počet COB významných zaměstnavatelů, ke Počet COB, ze kterých lze vhodně dojíždět na kterým lze vhodně 6:00 7:00 8:00 dojíždět a zpět a zpět a zpět Obr.P2-14 Části obcí, ze kterých lze vhodně dojíždět do zaměstnání 6:00-14:30 a počet z nich dostupných obcí s významným zaměstnavatelem P2-26

27 Je evidentní, že pro dojížďku na 6:00 (a zpět) k významným zaměstnavatelům je nevhodná řada částí obcí, především v Osoblažském výběžku, v Holčovicích, v podhůří hlavního hřebene Hrubého Jeseníku a pak prakticky celý JZ okraj okresu (Jiříkov, Tvrdkov, Huzová a další obce). Další obrázek (obr. P2-15) má větší vypovídací schopnost, protože nás informuje o počtu dostupných zaměstnavatelů. Samozřejmě jsou zde zdůrazněna místa (části obce), ze kterých je možné dojíždět do hlavních center s největším počtem zaměstnavatelů tj. do Krnova a do Bruntálu. Obr. P2-15 Části obcí, ze kterých lze vhodně dojíždět do zaměstnání 6:00-14:30 a počet z nich dostupných významných zaměstnavatelů Na obr. P2-16 je znázorněn počet pracovních míst, který je v dosahu dojíždění z dané části obce. Jde samozřejmě jen o pracovní místa u významných zaměstnavatelů. I přesto obrázek ukazuje na velikost hendikepu v jižní části okresu a v jeho severní části, především v okolí Jindřichova ve Slezsku a v Osoblažského výběžku. P2-27

28 Obr. P2-16 Části obcí, ze kterých lze vhodně dojíždět do zaměstnání 6:00-14:30 a počet z nich dostupných pracovních míst u významných zaměstnavatelů Obr. P2-17 Části obcí, ze kterých lze vhodně dojíždět do zaměstnání 7:00-15:30 a počet z nich dostupných pracovních míst u významných zaměstnavatelů P2-28

29 Z hlediska dojížďky do zaměstnání na 7:00 (a zpět) pozorujeme značné zúžení dostupného prostoru, kde se stává nedostupná nebo špatně dostupná severní část okresu (obce Heřmanovice, Holčovice, Hošťálkovy, Krasov, prakticky celý Ososblažský výběžek), podobně jižní a JV část okresu. Pokud jde o dojížďku na 8:00, situace se více podobá dojížďce na 6:00, možnosti se při srovnání se 7:00 částečně rozšířily. Nadáe zůstavá problematickou dojížďka z Osoblažského výběžku, nově se vymezuje špatně dostupná oblast kolem Horního Města. Ze všech 3 obrázků plyne, že řada částí obcí zůstává nevhodně dostupná pro každý ze zvolených nástupů do zaměstnání. Jde např. o obec Norberčany, Jiříkov (jižní strana), Vysoká, Rusín, Slezské Pavlovice (severní strana), překvapivě ale i některé obce uvnitř okresu, jako je Čaková, nebo některé části obcí uvnitř v Široké Nivě či Světlé Hoře. Na příkladu obce Čaková lze dokumentovat situaci: Z této obce jede první autobus do Krnova (Čaková 4:32 - Zátor(kult.d.) 4:57 - Brantice - Krnov aut.st. 5:20), toto však nevyhovuje zadané podmínce odjezd nejdříve v 5:00. Tedy ve skutečnosti na 6:00 do Krnova, kde je největší počet zaměstnavatelů i míst, lze cestovat, avšak stěží lze toto cestování hodnotit jako vhodné. Další spoj jede až po 6. hodině do Zátoru (1 významný zaměstnavatel) a další 7:24. Odpoledne jsou podobné problémy s dopravou zpět, což vede k neexistenci vhodného průniku. Obr. P2-18 Části obcí, ze kterých lze vhodně dojíždět do zaměstnání 8:00-16:30 a počet z nich dostupných pracovních míst u významných zaměstnavatelů P2-29

30 Teoretická dojížďka Tabulka 18: počet části obcí, ze kterých lze teoreticky dojíždět na 6:00, 7:00, 8:00 a zpět Počet COB významných zaměstnavatelů, ke Počet COB, ze kterých lze teoreticky dojíždět na kterým lze teoreticky 6:00 7:00 8:00 dojíždět a zpět a zpět a zpět Doporučujeme sledovat především vhodně omezenou dojížďku (doporučujeme délku cestování omezit na 45 minut ve shodě s řadou autorů) a nelimitovanou dojížďku sledovat jen ve zvláštních případech. Pokud se totiž zjistí pro danou obec její nedostupnost pro daný čas, je vhodnější se zaměřit pro tento daný případ na existující spojení a ověřit, za jakých podmínek by byla dojížďka možná. 3.4 Dopravní dostupnost částí obcí, ve kterých sídlí významní zaměstnavatelé Detailně byla sledována možnost dopravy do některých měst (resp. částí obcí), které představují významný pracovní potenciál. KODCOB Tabulka 19: části obcí, které představují významný pracovní potenciál NAZCOB Přibližný počet zaměstnanců Počet zaměstnavatelů Bruntál Pod Bezručovým vrchem Pod Cvilínem Břidličná Rýmařov Vrbno pod Pradědem Sledovaným kritériem byl především dopravní čas a cena spojení. Tab.20. časová dostupnost obcí, ve kterých sídlí význ. zaměstnavatelé Počet obcí, ze kterých lze Bruntál vhodně dojíždět časová dost. (min.) na 6:00 na 7:00 na 8: Tab.21. cenová dostupnost obcí, ve kterých sídlí význ. zaměstnavatelé Bruntál cenová dost. (kč) Počet obcí, ze kterých lze vhodně dojíždět na 6:00 na 7:00 na 8: P2-30

31 Obr. P2-19 Doba 1 cesty do zaměstnání v Bruntále na 6:00 Obr. P2-20 Cena 1 cesty do zaměstnání v Bruntále na 6:00 P2-31

32 Tab.22. časová dostupnost obcí, ve kterých sídlí význ. zaměstnavatelé Břidličná časová dost. (min.) Počet obcí, ze kterých lze vhodně dojíždět na 6:00 na 7:00 na 8: Tab.23. cenová dostupnost obcí, ve kterých sídlí význ. zaměstnavatelé Břidličná cenová dost. (kč) Počet obcí, ze kterých lze vhodně dojíždět na 6:00 na 7:00 na 8: Obr. P2-21 Doba 1 cesty do zaměstnání v Břidličné na 6:00 P2-32

33 Obr. P2-22 Cena 1 cesty do zaměstnání v Břidličné na 6:00 Tab.24. časová dostupnost obcí, ve kterých sídlí význ. zaměstnavatelé Počet obcí, ze kterých lze Krnov vhodně dojíždět časová dost. (min.) na 6:00 na 7:00 na 8: Tab.25. cenová dostupnost obcí, ve kterých sídlí význ. zaměstnavatelé Počet obcí, ze kterých lze Krnov vhodně dojíždět cenová dost. (kč) na 6:00 na 7:00 na 8: P2-33

34 Obr. P2-23 Doba 1 cesty do zaměstnání v Krnově na 6:00 Obr. P2-24 Cena 1 cesty do zaměstnání v Krnově na 6:00 P2-34

35 Tab.26. časová dostupnost obcí, ve kterých sídlí význ. zaměstnavatelé Rýmařov časová dost. (min.) Počet obcí, ze kterých lze vhodně dojíždět na 6:00 na 7:00 na 8: Tab.27. cenová dostupnost obcí, ve kterých sídlí význ. zaměstnavatelé Rýmařov cenová dost. (kč) Počet obcí, ze kterých lze vhodně dojíždět na 6:00 na 7:00 na 8: Obr. P2-25 Doba 1 cesty do zaměstnání v Rýmařově na 6:00 P2-35

Distribuce zaměstnavatelů v okrese Bruntál

Distribuce zaměstnavatelů v okrese Bruntál Distribuce zaměstnavatelů v okrese Bruntál Doc.Dr.Ing. Jiří Horák 1 Doc. RNDr. Milan Šimek, PhD. 2 Dr. Ing. Bronislava Horáková 1 1 Institut geoinformatiky VŠB Technická univerzita Ostrava tř. 17. listopadu

Více

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje kvalitní dopravní poloha je považována za nutnou, nikoliv za postačující

Více

Nová sociální rizika, jejich měření a možnosti řešení a prevence

Nová sociální rizika, jejich měření a možnosti řešení a prevence Nová sociální rizika, jejich měření a možnosti řešení a prevence Ing. Lubor Hruška-Tvrdý, Ph.D. sociolog, statistik- prostorové plánování předseda správní rady a hlavní expert společnosti Ing. Ivana Foldynová

Více

Místní akční skupiny Rozvoj Krnovska o.p.s. Ovocnářský kurz Město Albrechtice II 26.3.2011 ZDARMA!!

Místní akční skupiny Rozvoj Krnovska o.p.s. Ovocnářský kurz Město Albrechtice II 26.3.2011 ZDARMA!! Jaro 2011 Číslo 3 Místní akční skupiny Rozvoj Krnovska o.p.s. Vážení čtenáři, pravidelně v každém ročním období, vydáváme zpravodaj MAS Rozvoj Krnovska. Nyní se jedná o jarní vydání tohoto zpravodaje,

Více

2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely

2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely 2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely Vyučující: Ing. Jan Pacina, Ph.D. e-mail: jan.pacina@ujep.cz Pro přednášku byly použity texty a obrázky z www.gis.zcu.cz Předmět KMA/UGI, autor Ing. K.

Více

ANALÝZA DOJÍŽĎKY STUDENTŮ NA VŠB - TU OSTRAVA

ANALÝZA DOJÍŽĎKY STUDENTŮ NA VŠB - TU OSTRAVA ANALÝZA DOJÍŽĎKY STUDENTŮ NA VŠB - TU OSTRAVA Abstract Jiří Juroš Geoinformatika VŠB TU Ostrava 17. Listopadu 15 708 33 Ostrava Poruba E mail : jur289@vsb.cz This thesis is interested in analysis of commute

Více

Bruno Ježek, Jan Vaněk, Karel Antoš, Miroslav Procházka. FVZ UO Hradec Králové

Bruno Ježek, Jan Vaněk, Karel Antoš, Miroslav Procházka. FVZ UO Hradec Králové Bruno Ježek, Jan Vaněk, Karel Antoš, Miroslav Procházka FVZ UO Hradec Králové } Dostatečné množství dostupných zdrojů nejenom na místě MU Lidé Materiál Transportní prostředky } Rychlost poskytnutí pomoci

Více

TA02030394 - Model intermodální dostupnosti zaměstnání

TA02030394 - Model intermodální dostupnosti zaměstnání TA02030394 - Model intermodální dostupnosti zaměstnání Účelem nástroje je zpřesnění odhadu časové náročnosti průjezdu zadanou trasou, respektive zlepšení síťových analýz založených na době průjezdu trasy.

Více

Metodika plánování sociálních služeb v obcích s obecním úřadem Příručka dobré praxe plánování sociálních služeb obcí s obecním úřadem

Metodika plánování sociálních služeb v obcích s obecním úřadem Příručka dobré praxe plánování sociálních služeb obcí s obecním úřadem Závěrečná konference k individuálnímu projektu Moravskoslezského kraje Plánování sociálních služeb II reg. č. CZ.1.04/3.1.00/A9.00010, který byl podpořen z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Úvod Při pohledu do mapy současné železniční sítě v okolí Prahy je zřejmá disproporce mezi severozápadním sektorem a zbývajícím územím. Zatímco

Více

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC Kateřina Pojkarová 1 Anotace:Článek se věnuje železniční přepravě mezi kraji v České republice, se zaměřením na

Více

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ)

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) DOPRAVA DO/Z BEDŘICHOVA KONCEPT DOPRAVY V RELACI JABLONEC N.NIS. BEDŘICHOV Na základě charakteristik produkce a atrakce je třeba posuzovat

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT. Moravskoslezský kraj (geografické cvičení)

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT. Moravskoslezský kraj (geografické cvičení) Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 9. 5. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:

Více

STRATEGIE ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA ZLÍNA DO ROKU 2020 - ZLÍN 2020

STRATEGIE ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA ZLÍNA DO ROKU 2020 - ZLÍN 2020 STRATEGIE ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA ZLÍNA DO ROKU 2020 - ZLÍN 2020 MAPOVÝ ATLAS Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva Finální

Více

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ 1. Pojmy a definice Řešení autobusových nádraží v ČR upravuje ČSN 73 6075 Navrhovanie autobusových staníc. Při navrhování autobusových nádraží se přiměřeně uplatní pravidla

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX016Y6D1* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 54561/2013 Sp. zn.: DSH/2426/2013/Moš 276.11 S5 Vyřizuje:

Více

Analýza dopravních vztahů mezi krajskými městy Česka na základě nabídky a poptávky po železniční dopravě

Analýza dopravních vztahů mezi krajskými městy Česka na základě nabídky a poptávky po železniční dopravě Analýza dopravních vztahů mezi krajskými městy Česka na základě nabídky a poptávky po železniční dopravě Jakub CHMELÍK Viktor KVĚTOŇ Miroslav MARADA Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta,

Více

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod.

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod. Zákoník práce v kostce 2012 Str. 131 8.2 8.2 Pracovní cesta a podmínky jejího konání Pracovní cesta Pracovní cestou je podle 42 odst. 1 zákoníku práce časově omezená cesta k výkonu práce mimo sjednané

Více

Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění

Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění Mgr. Jiří Dufek MOTRAN Research, s.r.o. www.motran.info Cíl studie: přispět k diskusi o optimalizaci rozsahu a výše mýtného vytvořit podkladní materiál

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 NEMOVITÁ VĚC: pozemky, pozemek Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec Býkev, k.ú. Býkev Adresa nemovité věci: Býkev, 276 01 Býkev Vlastník

Více

Multimodální přeprava cestujících

Multimodální přeprava cestujících Dopravní kombinace Praha 26. 05. 2015 Multimodální přeprava cestujících Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ // prezident www.svazcestujicich.cz Kdy je v Praze největší dopravní zácpa?

Více

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Jindřišská 889/17 110 00 Praha 1 Česká republika e-mail: cityplan@afconsult.com Telefon: (+420) 277 005 500 Fax: (+420) 224 922 072 IČO: 47307218

Více

Stanovení reálných nákladů na dojíždění do zaměstnání a jejich porovnání s cenou práce

Stanovení reálných nákladů na dojíždění do zaměstnání a jejich porovnání s cenou práce Stanovení reálných nákladů na dojíždění do zaměstnání a jejich porovnání s cenou práce Doc.Dr.Ing. Jiří Horák - Ing. Monika Šeděnková Institut geoinformatiky VŠB Technická univerzita Ostrava tř. 17. listopadu

Více

BODOVÉ HODNOCENÍ PŘÍPRAVA A ROZVOJ PODNIKATELSKÝCH ZÓN

BODOVÉ HODNOCENÍ PŘÍPRAVA A ROZVOJ PODNIKATELSKÝCH ZÓN BODOVÉ HODNOCENÍ PŘÍPRAVA A ROZVOJ PODNIKATELSKÝCH ZÓN K 1 Úroveň nezaměstnanosti ve spádové oblasti podnikatelské zóny 30% bodů K 1.1 Míra nezaměstnanosti ve spádové oblasti PZ K 1.2 Počet uchazečů o

Více

Usnesení č. 16/1358 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5

Usnesení č. 16/1358 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5 Usnesení č. 16/1358 - Příloha č. 1 Strana 1 Poskytnutí neinvestiční účelové dotace obcím pro období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 na členů vykonávajících službu v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce

Více

Usnesení č. 10/875/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5

Usnesení č. 10/875/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5 Usnesení č. 10/875/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Poskytnutí neinvestiční účelové dotace obcím pro období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 na pojištění členů vykonávajících službu v jednotce sboru dobrovolných

Více

Svazek 5. Postup při vymezování regionů se soustředěnou podporou státu

Svazek 5. Postup při vymezování regionů se soustředěnou podporou státu Svazek 5 Postup při vymezování regionů se soustředěnou podporou státu Praha, květen 2000 Obsah OBSAH 1. SYSTÉM VYMEZENÍ... 3 2. VYMEZENÍ REGIONŮ... 3 2.1 STRUKTURÁLNĚ POSTIŽENÉ REGIONY... 3 2.1.1 Ukazatele

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

SmartMaps OFFICE Mapový informační systém pro PC

SmartMaps OFFICE Mapový informační systém pro PC SmartMaps OFFICE Mapový informační systém pro PC Ideální mapový software pro správu vlastních objektů a databází, pro optimalizaci naplánovaných cest a pro tvorbu mapových výřezů pro tisk a www. Software

Více

POPTÁVKA PO VEŘEJNÉ DOPRAVĚ V ZÁVISLOSTI NA ŠKOLSTVÍ V KRAJI TRANSPORT DEMAND DEPENDS ON EDUCATION ON REGIONS

POPTÁVKA PO VEŘEJNÉ DOPRAVĚ V ZÁVISLOSTI NA ŠKOLSTVÍ V KRAJI TRANSPORT DEMAND DEPENDS ON EDUCATION ON REGIONS POPTÁVKA PO VEŘEJNÉ DOPRAVĚ V ZÁVISLOSTI NA ŠKOLSTVÍ V KRAJI TRANSPORT DEMAND DEPENDS ON EDUCATION ON REGIONS Kateřina Pojkarová Anotace:Dopravu vužívají lidé za různým účelem, mimo jiné i ke svým cestám

Více

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA Nabídka PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA ČESKÁ REPUBLIKA Duben 2010 Investorsko In enýrská a.s., Gorkého 658/15, 460 01 Liberec Tel. +420 485 253 333, fax +420 485 253 344, www.iias.cz, e-mail ii@iias.cz Vážení,

Více

Rizikové úseky silnic z pohledu dopravních nehod

Rizikové úseky silnic z pohledu dopravních nehod Rizikové úseky silnic z pohledu dopravních nehod Ing. Jan TESLA, Ing. Igor IVAN, Ph.D. INSTITUT GEOINFORMATIKY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Cíle projektu Zpracování dat o dopravních

Více

A/ URBANISTICKÉ VSTUPY A PŘEDPOKLADY

A/ URBANISTICKÉ VSTUPY A PŘEDPOKLADY OBSAH TABULKOVÉ ČÁSTI A/ URBANISTICKÉ VSTUPY A PŘEDPOKLADY Hodnoty zdrojů a cílů za katastrální území v plochách stabilizovaných, Hodnoty zdrojů a cílů v plochách návrhových, Souhrnný přehled hodnot zdrojů

Více

Možnosti hodnocení modal splitu hlavních dopravních módů: příklad vybraných dálkových spojení v Česku

Možnosti hodnocení modal splitu hlavních dopravních módů: příklad vybraných dálkových spojení v Česku Možnosti hodnocení modal splitu hlavních dopravních módů: příklad vybraných dálkových spojení v Česku Jakub CHMELÍK Viktor KVĚTOŇ Miroslav MARADA Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra

Více

2.4 Nová bytová výstavba

2.4 Nová bytová výstavba 2.4 Nová bytová výstavba Nová bytová výstavba spolu s poptávkou po bydlení jsou důležitými faktory populačního vývoje suburbánní zóny Prahy. Jako hlavní determinanty migračního chování se odrážejí ve vývoji

Více

GEOINFORMATICKÁ PODPORA CHARAKTERISTIKY OBYVATELSTVA ČESKÉHO SLEZSKA

GEOINFORMATICKÁ PODPORA CHARAKTERISTIKY OBYVATELSTVA ČESKÉHO SLEZSKA GEOINFORMATICKÁ PODPORA CHARAKTERISTIKY OBYVATELSTVA ČESKÉHO SLEZSKA Bakalářská práce SIRNÝ Lukáš Institut geoinformatiky VŠB - Technická univerzita Ostrava 17. Listopadu 15 708 33 Ostrava Poruba E mail:

Více

270 Č. Třebová Zábřeh Olomouc Přerov Hranice Bohumín

270 Č. Třebová Zábřeh Olomouc Přerov Hranice Bohumín Novinky v jízdním řádu vlaků 2014 025 Dolní Lipka Hanušovice - Na základě požadavku Pardubického kraje jsou objednány o víkendu 4 páry vlaků, jeden je veden také v pátek (v Hanušovicích nově příjezd v

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

Znalecký posudek č. 2009/128 Pozemky, parcely č. 766/32, 2748, v katastrálním území Kopřivnice, obec Kopřivnice, okres Nový Jičín, kraj Moravskoslezský. Exekutorský úřad Ostrava JUDr. Milan Vlha, soudní

Více

7. Geografické informační systémy.

7. Geografické informační systémy. 7. Geografické informační systémy. 154GEY2 Geodézie 2 7.1 Definice 7.2 Komponenty GIS 7.3 Možnosti GIS 7.4 Datové modely GIS 7.5 Přístup k prostorovým datům 7.6 Topologie 7.7 Vektorové datové modely 7.8

Více

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky.

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Demografický vývoj Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Tab. č.1: Vývoj počtu obyvatel ve Vnorovech v období

Více

KONKURENCESCHOPNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI DRUHY DOPRAVY: OBECNÉ TEZE A SITUACE V ČR

KONKURENCESCHOPNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI DRUHY DOPRAVY: OBECNÉ TEZE A SITUACE V ČR KONKURENCESCHOPNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI DRUHY DOPRAVY: OBECNÉ TEZE A SITUACE V ČR Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D. Mgr. Martina Červenková Mgr. Lenka Marešová Geografický ústav Přírodovědecká

Více

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Průzkumy a šetření 1) Automobilová doprava (křižovatkový a kordonový průzkum) 2) Hromadná doprava (kalibrační profilový průzkum) 3) Cyklistická doprava

Více

Přednáška č. 11 NAVRHOVÁNÍ SYSTÉMU MHD

Přednáška č. 11 NAVRHOVÁNÍ SYSTÉMU MHD Přednáška č. 11 NAVRHOVÁNÍ SYSTÉMU MHD 1. Vztah dopravy a města Doprava je ovlivněna prostorovým uspořádáním města a současně sama toto město ovlivňuje. Je jedním z nejdůležitějších elementů v koncepci

Více

Socio-ekonomická evaluace aglomerace z hlediska potřeb a aktivit investorů

Socio-ekonomická evaluace aglomerace z hlediska potřeb a aktivit investorů Klub regionalistů 11.11.2010 Projekt SGS SP/2010 Socio-ekonomická evaluace aglomerace z hlediska potřeb a aktivit investorů Jiří Adamovský Lucie Holešinská Katedra regionální a environmentální ekonomiky

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Číslo: SR/03/2011 Účinnost od: 6. 5. 2011 Směrnice synodní rady jsou se všemi právy, povinnostmi

Více

Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická - aktualizace

Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická - aktualizace Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická Zpracovatel: Vedoucí projektu: ATELIÉR DPK, s.r.o. Žižkova 5 602 00 Brno Ing. Petr Soldán Říjen 2007 Obsah: 1 ÚVOD...

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE červen 2013 1 Zpracovatel: GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3 602 00 Brno RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. RNDr. Kateřina Synková Ing. Jan Binek, Ph.D. 2 1.

Více

MATEMATIKA. Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc., Přírodovědecká fakulta MU Brno. Ing. Milan Hausner, ZŠ Lupáčova, Praha 3

MATEMATIKA. Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc., Přírodovědecká fakulta MU Brno. Ing. Milan Hausner, ZŠ Lupáčova, Praha 3 MATEMATIKA Vypracovala skupina pro přípravu standardů z matematiky ve složení: Vedoucí: Koordinátor za VÚP: Členové: Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc., Přírodovědecká fakulta MU Brno RNDr. Eva Zelendová, VÚP

Více

Rozvoj území polsko-česk eského příhranip hraničí v závislosti z na obnově a modernizaci trati Broumov Tłumaczów Broumov, 17. 6.. 2011 Obnova trati Broumov Otovice Tłumaczów v širších souvislostech Králov

Více

Územně-správní členění ČR

Územně-správní členění ČR Územně-správní členění ČR Vývoj územně-správní členění ČR 1. etapa: počátky od poloviny 13. stol. stavovské zřízení Čechy rozděleny na 12 krajů s rozsáhlými pravomocemi správními i soudními hejtmané zpravidla

Více

INFORMACE PRO KLIENTY 1

INFORMACE PRO KLIENTY 1 INFORMACE PRO KLIENTY 1 leden 2012 Cestovní náhrady Vážená klientko, vážený kliente! V důsledku změn Zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2012 došlo i k zásadním změnám v oblasti poskytování cestovních

Více

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Dva IDS v jedné aglomeraci: PID a SID založena 1993 celé území Prahy a 1/3 území SČK metro, tramvaje, železnice, autobusy,

Více

Vliv realizace, vliv přesnosti centrace a určení výšky přístroje a cíle na přesnost určovaných veličin

Vliv realizace, vliv přesnosti centrace a určení výšky přístroje a cíle na přesnost určovaných veličin Vliv realizace, vliv přesnosti centrace a určení výšky přístroje a cíle na přesnost určovaných veličin doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D. Fakulta stavební ČVUT v Praze 1 Úvod Při přesných inženýrsko geodetických

Více

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4%

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4% Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Pardubického kraje 6,9 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 23 825. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Výchozí situace: INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY - suburbanizace roste počet cest přes hranici město / region - nekoordinované jízdní řády bez (garantované) návaznosti spojů - souběžné vedení spojů / druhů

Více

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO THE PUBLIC PARTICIPATION AND COMMUNICATION CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 Dan Škaroupka Úsek technický Magistrátu města Brna OBSAH PREZENTACE STRATEGICKÁ

Více

Podmínky pro podnikání v Opavě

Podmínky pro podnikání v Opavě Podmínky pro podnikání v Opavě Podmínky pro podnikání v Opavě OBSAH PREZENTACE 1. MĚSTO místo, památky, zeleň, občanská vybavenost 2. DOPRAVA dostupnost, výhled 3. LIDÉ vzdělanost, vzdělávání, kvalifikace

Více

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015 1 V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila ITI Olomoucké metropolitní oblasti konference Olomouc, 29.4.2015 1. Část jak vidím město a obec 2. Část data 3. Část principy plánů udržitelné

Více

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E Úvodní informace Základním principem řešení v rámci této studijní rozvahy je ověření možností alternativního

Více

Příloha č. 5 opatření obecné povahy ZÚR MSK. Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí ZÚR MSK - KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY.

Příloha č. 5 opatření obecné povahy ZÚR MSK. Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí ZÚR MSK - KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY. Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí Tabulka 1.1: ZÚR MSK - KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY Silniční doprava DZ1 silnice I/11 Stabilizace koridoru čtyřpruhové směrově dělené silnice I.třídy v úseku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6897/63-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6897/63-2014 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6897/63-2014 o ceně nemovitosti pozemkových parcel čk. 104/4 a 104/5, včetně součástí a příslušenství, v k.ú. Vendolí, obec Vendolí, okres Svitavy Objednavatel posudku: Exekutorský

Více

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024 Strategie území správního obvodu ORP Bruntál v oblasti: ------------------------------------------- - předškolní výchovy a základního školství - sociálních služeb - odpadového hospodářství - zaměstnanosti

Více

Big Data a oficiální statistika. Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc.

Big Data a oficiální statistika. Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc. Big Data a oficiální statistika Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc. Obsah příspěvku Charakteristiky Big Data Výzvy a úskalí z perspektivy statistiky Výzvy z perspektivy computing

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území Dopravní obsluha území 1, rozsah řešeného území systém městské dopravy systém regionální dopravy součást integrovaného dopravního

Více

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou Statutární město Olomouc Město s dobrou adresou RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., náměstek primátora 29.4.2015 Asociace měst pro cyklisty, CIVINET Olomouc je zakládajícím členem asociace Olomouc je zakládajícím

Více

Prezentace pro VŠE Praha 13.12.2013

Prezentace pro VŠE Praha 13.12.2013 Prezentace pro VŠE Praha 13.12.2013 Obsah Úvod přednášky Geocontrolling Geografické informace a podnikání Co je to Geocontrolling? Geografický informační systém (GIS) Podpora studentů Diskuse Kontakty

Více

Nové železniční spojení Praha Liberec s ohledem na mezinárodní dopravu

Nové železniční spojení Praha Liberec s ohledem na mezinárodní dopravu Nové železniční spojení Praha Liberec s ohledem na mezinárodní dopravu Projekt Železniční síť České republiky a Evropy Martin Farbiak Michal Tvrdík V úvodní časti projektu jsme se zaměřili na zmonitorování

Více

Jihočeský kraj - Ing. Ladislav Sochor Jihomoravský kraj - Mgr. Michaela Výduchová

Jihočeský kraj - Ing. Ladislav Sochor Jihomoravský kraj - Mgr. Michaela Výduchová Jihočeský kraj - Ing. Ladislav Sochor Jihomoravský kraj - Mgr. Michaela Výduchová Vedoucí partner: Projektoví partneři: Weinviertel Management Úřad dolnorakouské vlády Jihočeský kraj Jihomoravský kraj

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Zlínského kraje 7,7 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 30 643. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 13 GEOGRAFIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Příloha - E Aktualizační úložiště. INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o.

Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Příloha - E Aktualizační úložiště. INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o. Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Příloha - E Aktualizační úložiště INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o. 4. 2. 2015 1 Tato část je nově zpracovanou přílohou ke Studii

Více

Zavedení taktového provozu na tratích 225 a 227

Zavedení taktového provozu na tratích 225 a 227 Prosinec 2012 Zavedení taktového provozu na tratích 225 a 227 Zlepšení vlakového spojení Telče, Jihlavy, Havlíčkova Brodu a jejich okolí Shrnutí stavu vlakového spojení Telč Jihlava / Havlíčkův Brod, návrh

Více

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE Úvodem Spedice je nová agenda WEBDISPEČINKU, která nahrazuje dosavadní Optimalizaci rozvozů a svozů. Umožňuje vytvářet rozvozové trasy (přepravy), zastávky

Více

V souvislosti s tímto omezením jsme jako dopravce nuceni přistoupit k zavedení náhradní autobusové dopravy za vlakové spoje:

V souvislosti s tímto omezením jsme jako dopravce nuceni přistoupit k zavedení náhradní autobusové dopravy za vlakové spoje: Váš dopis čj. Ze dne Dle rozdělovníku -zasláno elektronicky- Naše čj. 574/2015-ROC OLC Datum 7. 7. 2015 Vyřizuje Pavel Salvet T: 972 740 524, MT: 725 547 158 E: salvet@gr.cd.cz Informace k výluce Vážená

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2858-74/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2858-74/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2858-74/2012 O ceně pozemku p.č.71/3, ostatní plocha, jiná plocha, o velikosti 600 m 2, včetně příslušenství, vše zapsáno na LV č.38 pro k.ú.dívčí Hrad Objednatel znaleckého posudku:

Více

Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce

Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 5. 4. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: III/2 - Inovace

Více

Dopravní stavitelství Přednáška 2. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

Dopravní stavitelství Přednáška 2. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Dopravní stavitelství Přednáška 2 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Podle způsobu vzniku 1. Rostlá města (vývojová) vznikla přirozeným vývojem,

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 2020

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 2020 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 2020 Zpracovatel: odbor sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ve spolupráci s pracovními skupinami zapojenými

Více

9 Prostorová grafika a modelování těles

9 Prostorová grafika a modelování těles 9 Prostorová grafika a modelování těles Studijní cíl Tento blok je věnován základům 3D grafiky. Jedná se především o vysvětlení principů vytváření modelů 3D objektů, jejich reprezentace v paměti počítače.

Více

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat Ing. Luděk Dostál Společné evropské indikátory ukazatele, hodnotící rozvoj města a kvalitu života obyvatel využitelné pro vedení města pro informovanost

Více

Optimalizace dopravní obslužnosti Kraje Vysočina drážní a veřejnou linkovou dopravou. Dílčí část A1, A2. Denis Sitora Rostislav Vašíček.

Optimalizace dopravní obslužnosti Kraje Vysočina drážní a veřejnou linkovou dopravou. Dílčí část A1, A2. Denis Sitora Rostislav Vašíček. RK-20-2015-36, př. 1 Počet stran: 9 Odborný zpracovatel optimalizace dopravní obslužnosti, jednotného tarifu a technické části zadávací dokumentace pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě

Více

GEOINFORMATIKA. -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi. Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO

GEOINFORMATIKA. -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi. Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO GEOINFORMATIKA -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO GEOINFORMATIKA JE spojením informatiky a geografie uplatnění geografie v počítačovém prostředí je obor, který

Více

Příklady využití GIS pro práci odboru dopravy Libereckého kraje. I. Analýza nehodových úseků z roku 2005 dílčí výstupy

Příklady využití GIS pro práci odboru dopravy Libereckého kraje. I. Analýza nehodových úseků z roku 2005 dílčí výstupy Příklady využití GIS pro práci odboru dopravy Libereckého kraje I. Analýza nehodových úseků z roku 2005 dílčí výstupy Úvodní informace k nehodovosti LK ročně registruje přes 9 000 nehod Úlohy kraje - monitorovat

Více

Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Příloha - C Tabulky a grafy. INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o.

Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Příloha - C Tabulky a grafy. INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o. Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Příloha - C Tabulky a grafy INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o. 4. 2. 2015 Tato část je přílohou ke Studii sídelní struktury Moravskoslezského

Více

Kartogramy. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Kartogramy. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Kartogramy Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vytvoření dokumentu: 20. 9. 2004 Datum poslední aktualizace: 17. 10. 2011 Definice Kartogram je

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2448/2012. Murmanská 4 100 00 Praha 10. dražby.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2448/2012. Murmanská 4 100 00 Praha 10. dražby. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2448/2012 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 466/30 v objektu čp. 466, ulice Tupolevova, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku

Více

č í s l o 144-7 / 2007

č í s l o 144-7 / 2007 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č í s l o 144-7 / 2007 o ceně pozemku a lesních porostů v katastrálním území Deštná u Jindřichova, obci Deštná, okres Jindřichův Hradec, evidovaných na listu vlastnictví č.

Více

Kulatý stůl Energeticky efektivní městská doprava. Ing. Věra Fuksová Jednatelka společnosti

Kulatý stůl Energeticky efektivní městská doprava. Ing. Věra Fuksová Jednatelka společnosti Kulatý stůl Energeticky efektivní městská doprava Ing. Věra Fuksová Jednatelka společnosti tis. Kč Vývoj prokazatelné ztráty a tržeb v autobusové dopravě Finanční prostředky na úhradu prokazatelné ztráty

Více

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly a algoritmů matematického aparátu Vyjádří a zapíše část celku. Znázorňuje zlomky na číselné ose, převádí zlomky na des. čísla a naopak. Zapisuje nepravé zlomky ve tvaru smíšeného čísla. ZLOMKY Pojem zlomku,

Více

Ševětín, Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse

Ševětín, Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse Příloha č. 3 opatření obecné povahy ÚP Ševětín Ševětín, okres České Budějovice Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse Zadavatel: Městys Ševětín, náměstí Šimona Lomnického 2, 373 63, Ševětín Zhotovitel:

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Úvod do databázových systémů 2012/2013 IS MHD

Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Úvod do databázových systémů 2012/2013 IS MHD Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Úvod do databázových systémů 2012/2013 IS MHD Jiří Znoj, (zno0011) Ostrava, 29. listopadu 2012 I. Obsah I. Obsah...

Více

2.2. DOPLATEK NA BYDLENÍ

2.2. DOPLATEK NA BYDLENÍ 2.2. DOPLATEK NA BYDLENÍ Doplatek na bydlení je dávka pomoci v hmotné nouzi, která společně s vlastními příjmy občana a příspěvkem na bydlení ze systému státní sociální podpory pomáhá uhradit odůvodněné

Více

Nový Jičín Nový Jičín 19. 66,přízemí,učebna Nový Jičín, Komenského 571/66 731136417. Základní škola,komenského. Základní škola,komenského

Nový Jičín Nový Jičín 19. 66,přízemí,učebna Nový Jičín, Komenského 571/66 731136417. Základní škola,komenského. Základní škola,komenského Telefonní seznam volebních místností v obcích správního obvodu MěÚ Nový Jičín jako POÚ obec s poveřeným obecním úřadem obec okrsek č. sídlo okrsku adresa okrsku telefonní číslo Nový Jičín Bernartice nad

Více

46 Objekty a atributy

46 Objekty a atributy 46 Objekty a atributy Modul Objekty a atributy je určen pro pokročilé uživatele zodpovědné za mapování přístupnosti architektonických bariér. Modul umožňuje stanovit jaké objekty budou mapovány, jaké skutečnosti

Více