Analýza vnějšího prostředí organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza vnějšího prostředí organizace"

Transkript

1 a) Analýza poptávky Analýza vnějšího prostředí organizace Projekt Společně za práva a bezpečí se zaměřuje na 2 hlavní pilíře: První pilíř je zaměřen na poskytnutí podpory obyvatelům, kteří žijí ve vyloučených lokalitách nebo na ubytovnách v Ostravě v době konání extrémistických akcí. Život ve vyloučené lokalitě je charakteristický prostorovým a sociálním vyloučením, uzavřeností vůči světu, ohrožením diskriminačním chováním společnosti vůči romskému etniku, vysokou nezaměstnaností, finančními problémy, zvýšenou kriminalitou, narušenými mezilidskými vztahy mezi majoritou a minoritou a dalšími problémy. Obyvatelům těchto lokalit často chybí znalost efektivních strategií při řešení své životní situace, znalost využívat standardní institucionální prostředky. Terénní pracovníci se primárně zaměřují na vyhledávání osob žijících v sociálně vyloučených romských lokalitách města Ostravy, které se staly obětí trestných činů (podvodníků, lichvářů, úvěrových a leasingových podvodů a dalších) a zprostředkovávají jim odbornou pomoc, aktivizují je k participaci na řešení jejich situace a převzetí spoluzodpovědnosti za kvalitu svého života, napomáhají vybudování vzájemné důvěry mezi romskou komunitou a policií. Pomocná ruka poskytuje odbornou pomoc prostřednictvím terénní práce podporu jednotlivcům, ale i obyvatelům komunity. Nejčastějšími problémy těchto obyvatel jsou bytové, finanční problémy, nezaměstnanost, předluženost, diskriminace a problémy se zákonem. Díky každodennímu působení terénních pracovníků v lokalitách a na ubytovnách jsou pracovníci týmu Pomocná ruka v lokalitách známí, lidé jim důvěřují a svěřují se jim se svými problémy. Statistické ukazatele v roce 2013 Pochůzky s PČR v lokalitách Počet uskutečněných Ostrava Vítkovice 11 Ostrava Hrabůvka 14 Ostrava Přívoz 9 Ostrava Mar. Hory 14 Ostrava Poruba 8 Ostrava Slezská 12 Ostrava Radvanice 12 Ostrava Zábřeh 17 Celkem 97 Buňky v lokalitách Počet uskutečněných Ostrava Vítkovice 10 Ostrava Přívoz 10 Ostrava Slezská 10 Mariánské Hory 12 Celkem 42

2 S ohledem na současnou situaci, která je charakteristická zvýšeným počtem konaní extrémistických akcí, které jsou většinou zaměřeny právě proti lidem žijícím v sociálně vyloučených lokalitách, se tito obyvatelé cítí ohroženi na svých právech. Terénní pracovníci jsou přítomni v lokalitě v době konání extrémistické akce a pomáhají zmírňovat napětí mezi obyvateli, prostřednictvím volnočasových aktivit uklidňují ženy a děti, spolupracují s PČR a zároveň se snaží zabraňovat šíření poplašných zpráv, neboť nepravdivé informace a panika výrazně komplikují práci policie. Extrémistické akce, které jsme monitorovali v roce 2013: Vítkov Demonstrace Proti cikánskému rasismu a policejnímu násilí a demonstrace Proti rasismu a neonacismu Monitoring probíhal v Moravské Ostravě (v rámci Plánu postupu při řešení mimořádné situace hrozící eskalace napětí ve vyloučených lokalitách z důvodu hrozby akce s extrémistickým podtextem ) pracovníci byli rozmístěni v lokalitách: ubytovna ul.cihelní ubytovna ul.a a Fr. Ryšových ubytovna ul. Jílová ubytovna ul.sadová Demonstrace za lepší sousedské vztahy a Předvolební mítink dělnické strany sociální spravedlnosti na náměstí SNP v Ostravě Zábřehu Monitoring probíhal po celé Ostravě, pracovníci byli rozmístěni v lokalitách: ubytovna Hotelový dům Hlubina ubytovna Svinov ubytovna ul. Cihelní ubytovna ul. Jílová se konala protiromská demonstrace dělnické mládeže Pracovníci monitorovali ulici Palackého a přední Přívoz Protest proti porušování práv slušných občanů České republiky a demonstrace Barevná Ostrava Pracovníci byli rozmístěni v lokalitách: ul. Palackého ul. Cihelní ul. Chopinova ul. Nádražní ul. Sadová V podvečer pracovníci zklidňovali situaci na ulici Pláničkova. Role pracovníků: Monitorování lokality, uklidňování obyvatel, zabránění šíření paniky, předcházení protiakcí ze strany obyvatelů lokalit, snaha o setrvání obyvatel ve svých domovech, ověřování získaných informací a následné předávání Policii. Pomocná ruka je zahrnuta do Plánu postupu při řešení mimořádné situace hrozící eskalace napětí ve vyloučených lokalitách z důvodu hrozby akce s extrémistickým podtextem

3 Služba Pomocná ruka také dlouhodobě spolupracuje s Policií České republiky. Díky pravidelným pochůzkám s PČR, koordinačním schůzkám mají terénní pracovníci ucelený obraz o tom, co se právě v daných lokalitách děje. Pochůzky v roce 2013 Ostrava Vítkovice Ostrava Přívoz Ostrava Poruba Ostrava Radvanice Ostrava Hrabůvka Ostrava Mar. Hory Ostrava Slezská Ostrava Zábřeh 18% 11% 12% 15% 12% 8% 15% 9% Terénní pracovníci mají rozděleny lokality a obvodní oddělení PČR (OO PČR), ve kterých působí a ve kterých vykonávají pochůzkovou činnost s 1 až 2 konkrétními (stálými) policisty. Pochůzky se konají pravidelně 2x za měsíc. Při pochůzkách se řeší mimo jiné konkrétní podněty PČR, impulzy vyplývající z koordinačních schůzek, probíhá monitoring situace a problémů klientů, kteří vyžadují spolupráci s PČR. V žádném případě nejde o nástroj policie jako podpory represe, ale naopak o zpřístupnění policejní práce lidem z romské komunity. Při pochůzkách s PČR se také vyhledávali oběti trestných činů. Pomoc obětem tresných činů v roce 2013: Klientka Slezská Ov. domácí násilí - řešeno s PČR, kdy byla klientka vzata pod ochranu PČR, muž trestně stíhán. Klientka údajně napadena extrémisty událost šířila mezi obyvatele, řešeno ve spolupráci s PČR, klientka přiznala terénní pracovnici podání nepravdivé výpovědi PČR. Klientka ubytovna Chopinova - oběť trestného činu podvodu spolupráce s Kriminální Policií ČR, pachatelka zjištěna a usvědčena. Tato pachatelka se pohybovala ve vyloučených lokalitách, kde vyhledávala potencionální oběti. Nabízela obyvatelům byty, vyžádala si od nich peníze na kauce a poté s nimi přerušila kontakt. V těchto lokalitách terénní pracovníci PR informovali obyvatele o trestné činnosti této ženy. Obětem byly poskytovány doprovody na PČR, soud a písemné poradenství. Klient AD ul. Palackého - oběť vydírání, následného zastrašování - pachatelé v současné době ve vazbě proběhlo soudní líčení. Klientka Hotelového domu Hlubina oběť dlouhodobého domácího násilí, zprostředkován kontakt s policistou, následné řešení problému. Klient Přívoz oběť trestné činnosti, hrozila mu ztráta bydlení, pomoc při komunikaci s PČR, s majitelem bytu klienta, následné řešení situace

4 Terénní programy práce s oběťmi trestné činnosti Pomocná ruka nabízí pomoc, podporu a zprostředkovává odbornou pomoc a jiné služby osobám starším 16ti let, především ze sociálně vyloučených lokalit Ostravy a okolí, které se staly oběťmi trestné činnosti nebo vedou rizikový způsob života, nebo jsou tímto způsobem života ohroženy a v jeho důsledku se oběťmi trestné činnosti mohou stát, nebo již byly za svůj trestný čin odsouzeny a žádají nás o pomoc při prosazování svých práv a oprávněných zájmů. U klientů, se kterými pracujeme, se kumuluje více problémů najednou. Klienti se ocitají bez finančních prostředků (např. z důvodů nesplnění podmínek pro výplatu dávek hmotné nouze, důvodů úhrady vysokých nákladů na bydlení, které hradí i z prostředků, které mají na osobní potřeby aj.), nebo jsou zatíženi vysokým zadlužením, mají problémy s bydlením (žijí v nestabilním/nebo nevyhovujícím bydlení např. na ubytovnách, nebo v krátkodobých často předražených podnájmech). V důsledku této tíživé situace klienti často trpí nízkým sebevědomím, obavami a tyto problémy se také přenášejí na děti, které mají často problémy s plněním povinné školní docházky, s horším školním prospěchem, problémy výchovného charakteru. V roce 2013 jsme zpracovali analýzu Zpráva o ubytovnách na Ostravsku aneb jsou ubytovny opravdu vhodným řešením pro bydlení rodin s dětmi a lidí bez domova? Tato zpráva byla reakcí na závěrečnou zprávu Úkol B.10/BP: Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé, jejímž garantem bylo MMR a Ústavem územního rozvoje (ÚUR), kdy jsme poukazovali na negativa. Nemůžeme souhlasit se závěry zprávy MMR a ÚUR, že: sociální ubytovny by se mohly stát jednou složkou sociálního bydlení, a to jako jeden ze stupňů prostupného bydlení. U lidí, kteří žijí na ubytovnách, pozorujeme, že mají nižší úroveň vzdělanosti v rodině, tudíž ani nekladou takový důraz na pravidelnou školní docházku svých dětí. Dětem žijícím na ubytovnách chybí kultura bydlení, jsou také ohroženy na svých právech. Svůj volný čas tráví v prostorách nebo v okolí ubytoven, kde nemohou být dostatečně naplňovány jejich zájmy. V budoucím životě ve většině případů čerpají ze vzoru svých rodičů a svého prostředí. Život na ubytovnách či v nevyhovujícím bydlení sociálních lokalit je velice frustrující. Tito lidé nejsou schopni svou situaci řešit vlastními silami. Nevědí jak, protože neznají vhodné strategie pomoci. Volí krátkodobé životní strategie, které uspokojí jen jejich základní potřeby a přežití. Nerozumí společenskému prostředí a společenským normám. Žijí v pocitu ohrožení a strachu ze změn a jakýchkoliv nových věcí. V době konání extrémistických akcí zažívají pocity bezmoci a ohrožení. Tato traumata jsou velmi nepříznivá pro jejich budoucí vývoj. Druhým pilířem jsme chtěli působit preventivně na žáky a studenty, kteří jsou ve věku, kdy jsou lehce ovlivnitelní a přidávají se k některým radikálně smýšlejícím a vyhraněným skupinám a vyvolat u nich diskusi a zamyšlení se nad postoji, které panují mezi Romy a neromy. Na besedu přizveme Romské kolegy, popřípadě klienty, kteří budou demonstrovat příklady dobré praxe. Besedy na školách provádíme již řadu let. Jsou vedené pracovníky týmu Pomocná ruka. Cílem besed je vyvolání diskuse mezi mládeží, zkoumání a ovlivňování jejich postojů k etnickým či jiným menšinám, směřované převážně na vztah Romové neromové. Je vyvíjena snaha o potlačení generalizace poukázáním na pozitivní příklady. Pracovníci se takto snaží přispívat k vytvoření tolerantnějšího prostředí ve společnosti. Z uvedených statistických ukazatelů vyplývá, že obyvatelé vyloučených lokalit a lidé žijící na ubytovnách mají zájem o naši pomoc, naše služba je potřebná a bude využívaná i v budoucnu.

5 b) Analýza konkurence V Ostravě je několik neziskových organizací, které poskytují stejné či podobné služby. Jedná se například o Společně-Jekhetane o.p.s., Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, Bílý nosorožec o.p.s. a další, se kterými úzce spolupracujeme. Naším záměrem není vytvářet konkurenční prostředí, ale právě naopak se snažíme společným setkáváním se na koordinačních schůzkách předávat zkušenosti, diskutujeme na různá témata v souvislosti s děním v lokalitách a poskytovanými službami. Přestože se vyznačujeme stejnou cílovou skupinou a obdobnou nabídkou služeb, jako výše uvedené organizace, naše služba je využívána velkým počtem klientů, především romského etnika, kteří žijí na ubytovnách a v sociálně vyloučených lokalitách. Naše služba je specifická monitorováním extrémistických akcí a zastoupením jak romských tak neromských pracovníků, proto se na nás obyvatelé s důvěrou obrací. Ostatní organizace se těchto akcí nezúčastňují s ohledem na to, že tyto akce jsou většinou o víkendech a o státních svátcích. Jako jediná organizace na Ostravsku úzce spolupracujeme s Policií, jak před akcemi, tak v průběhu akcí. Informace máte tudíž přímo od policie - z první ruky, proto nám obyvatelé důvěřují. Naší iniciativou bylo také zorganizování a udržování konání koordinačních schůzek v lokalitách. Policie nás vnímá jako velmi potřebnou organizaci, proto je udržení pravidelného konání koordinačních schůzek a pochůzek důležité. Romští kolegové často snadněji získávají důvěru obyvatel romského etnika a snadněji s nimi dokáží navázat dialog. Zpracovala: Helena Jedináková

Statutární město Ostrava magistrát PLÁN. prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31

Statutární město Ostrava magistrát PLÁN. prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31 PLÁN prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31 Úvod Prevence kriminality je definována jako ofenzivní strategie boje s trestnou činností. Představuje soubor nejrůznějších aktivit

Více

výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA

výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA 2013 výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA 1 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. s. (do 22. října 2013) SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. (od 22. října 2013) Právní forma: obecně prospěšná společnost

Více

VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ o.p.s. OSTRAVA

VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ o.p.s. OSTRAVA VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ o.p.s. OSTRAVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Milí a vážení přátelé, je nám ctí, předložit Vám naši výroční zprávu za rok 2014. Rádi bychom tímto s Vámi sdíleli souhrn činností a údajů za uplynulý

Více

ODBOR BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY METODIKA ČINNOSTI ASISTENTŮ PŘI JEDNÁNÍ S POLICIÍ A DALŠÍMI ÚŘADY

ODBOR BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY METODIKA ČINNOSTI ASISTENTŮ PŘI JEDNÁNÍ S POLICIÍ A DALŠÍMI ÚŘADY ODBOR BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY METODIKA ČINNOSTI ASISTENTŮ PŘI JEDNÁNÍ S POLICIÍ A DALŠÍMI ÚŘADY Praha 2010 1 2 METODIKA ČINNOSTI ASISTENTŮ PŘI JEDNÁNÍ S POLICIÍ A DALŠÍMI ÚŘADY Obsah I. Úvod... 5 II. Historie

Více

Mgr. Helena Balabánová, Božena Dudy-Koťová, Lenka Martišová, Jan Bongilaj, PaedDr. Jan Effenberger

Mgr. Helena Balabánová, Božena Dudy-Koťová, Lenka Martišová, Jan Bongilaj, PaedDr. Jan Effenberger obecně prospěšná společnost Krajského soudu v Ostravě, oddíl O, vložka 1228 dne 14. prosince 2013 Palackého 13/49, 702 00 Ostrava 68145209 CZ68145209 Mgr. Helenou Balabánovou, ředitelkou www.jekhetane.cz

Více

MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2012 Příbram leden 2012 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv

MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2012 Příbram leden 2012 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2012 Příbram leden 2012 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv 1 Obsah: 1. Úvod 2. Aktuální bezpečnostní analýza 3. Projekty prevence kriminality

Více

ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O NAPLŇOVÁNÍ DOPORUČENÍ Z DRUHÉHO CYKLU UNIVERSÁLNÍHO PERIODICKÉHO PŘEZKUMU

ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O NAPLŇOVÁNÍ DOPORUČENÍ Z DRUHÉHO CYKLU UNIVERSÁLNÍHO PERIODICKÉHO PŘEZKUMU ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O NAPLŇOVÁNÍ DOPORUČENÍ Z DRUHÉHO CYKLU UNIVERSÁLNÍHO PERIODICKÉHO PŘEZKUMU 1 1. Česká republika (dále jen ČR) předkládá v souladu se svým závazkem předneseným na 22. zasedání Rady

Více

pro výkon terénní sociální práce

pro výkon terénní sociální práce Podpora vytváření systému Terénní sociální práce - vytvoření metodických příruček Metodická příručka Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce Realizátor veřejné zakázky: Ostravská univerzita

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Koncepce romské integrace na období 2010 2013

Koncepce romské integrace na období 2010 2013 III. Ministr pro lidská práva Koncepce romské integrace na období 2010 2013 Prosinec 2009 OBSAH 1. ÚVOD....3 2. VÝCHODISKA, ZÁKLADNÍ PRINCIPY A CÍLE KONCEPCE.....4 2.1 Východiska Koncepce... 4 2.1.1 Hledisko

Více

Bezpečnost a prevence kriminality PŘÍRUČKA PRO OBCE

Bezpečnost a prevence kriminality PŘÍRUČKA PRO OBCE Bezpečnost a prevence kriminality PŘÍRUČKA PRO OBCE Příručka pro obce Agentura pro sociální začleňování Bezpečnost a prevence kriminality 2 Příručka pro obce / Bezpečnost a prevence kriminality obsah Agentura

Více

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby Výroční zpráva 2014 OBSAH 1.1 O organizaci...str. 3 1.1.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi...str. 4 1.1.2 NZDM Klub Modrá kočka...str. 8 1.1.3 NZDM Caravan...str. 11 1.1.4 Poradenské středisko

Více

Koncepce sociální inkluze. vyloučené romské lokality. ve městě Litoměřice

Koncepce sociální inkluze. vyloučené romské lokality. ve městě Litoměřice Koncepce sociální inkluze vyloučené romské lokality ve městě Litoměřice na období 2014-2016 Obsah: Úvod.. 3 1 Charakteristika regionu. 4 2 Charakteristika vyloučených lokalit. 4 3 Neziskové organizace,

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 Tato publikace vznikla jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb

Více

Koncepce pro národnostní menšiny a cizince v Prostějově

Koncepce pro národnostní menšiny a cizince v Prostějově Koncepce pro národnostní menšiny a cizince v Prostějově Zpracovaný Expertním týmem č. II v rámci projektu Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Prostějově (CZ.1.04/3.1.03/78.00053)

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Městský program prevence kriminality na rok 2011. Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv

MĚSTO PŘÍBRAM. Městský program prevence kriminality na rok 2011. Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2011 Příbram leden 2011 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv 1 Obsah: 1. Úvod 2. Aktuální bezpečnostní analýza 3. Projekty prevence kriminality

Více

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách O IQ Roma servis, o.s. IQ Roma servis, o. s. funguje jako nezisková organizace již od roku 1997. Poskytuje a rozvíjí bezplatné komplexní

Více

Závěrečná brožura Individuálních projektů Karlovarského kraje

Závěrečná brožura Individuálních projektů Karlovarského kraje Závěrečná brožura Individuálních projektů Karlovarského kraje Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji a Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně

Více

Priorita VIII. Podpora volnočasových a vzdělávacích aktivit

Priorita VIII. Podpora volnočasových a vzdělávacích aktivit Opatření VIII. 1.: Udržení klubových aktivit pro občany V současné době je činnost klubů důchodců města organizována a financována odborem sociálních věcí Magistrátu města Mladá Boleslav. Jsou to kluby

Více

Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků

Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků 1 Ostravská univerzita v Ostravě Zdravotně sociální fakulta katedra sociální práce Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků Sborník studijních textů pro terénní sociální pracovníky Ostrava 2008

Více

Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011

Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 verze 01 Tento materiál je pouze informativní rozpracovanou verzí jednotlivých

Více

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. na období 2012 až 2016

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. na období 2012 až 2016 PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana Volfová (Kostka

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1064 ze dne 12.5.2015 k návrhu na udělení grantů v oblasti prevence kriminality v roce 2015 Rada hlavního města Prahy

Více

ANALÝZA POTŘEB CÍLOVÉ SKUPINY OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A NACHÁZEJÍCÍ SE V NEPŘÍZNIVÉ SITUACI

ANALÝZA POTŘEB CÍLOVÉ SKUPINY OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A NACHÁZEJÍCÍ SE V NEPŘÍZNIVÉ SITUACI Tato analýza vznikla v rámci projektu Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Mladá Boleslav na období 2014-2018, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 Tento dokument vznikl v rámci projektu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Východiska pro formulaci a implementaci politiky začleňování obyvatel vyloučených lokalit do české společnosti a její sociální a ekonomické struktury

Východiska pro formulaci a implementaci politiky začleňování obyvatel vyloučených lokalit do české společnosti a její sociální a ekonomické struktury VÝCHODISKA STRATEGIE BOJE PROTI SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ strana 1 Východiska strategie boje proti sociálnímu vyloučení Východiska pro formulaci a implementaci politiky začleňování obyvatel vyloučených lokalit

Více

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2013 Tato studie byla vytvořena v rámci projektu Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě

Více

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze)

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) www.osu.cz/metakor Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby

Více

1 RODINNÁ POLITIKA. 1.1 Rodina. 1.1.1 Dělení rodiny

1 RODINNÁ POLITIKA. 1.1 Rodina. 1.1.1 Dělení rodiny 1 RODINNÁ POLITIKA Rodina je nejstarší a základní jednotka společnosti, nejpřirozenější místo života lidí. Život téměř každého člověka se odehrává v rodinném prostředí, které na něj působí, formuje ho

Více

VEŘEJNÁ SLUŽBA. Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky PUBLIC SERVICE. Bakalářská diplomová práce

VEŘEJNÁ SLUŽBA. Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky PUBLIC SERVICE. Bakalářská diplomová práce Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky VEŘEJNÁ SLUŽBA PUBLIC SERVICE Bakalářská diplomová práce Blanka Zahradníková Vedoucí bakalářské diplomové práce: PhDr.

Více