obecně závaznou vyhlášku o závazných částech územního plánu sídelního útvaru obce Malečov č. 6/97

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "obecně závaznou vyhlášku o závazných částech územního plánu sídelního útvaru obce Malečov č. 6/97"

Transkript

1 OZV o závazných částech územního plánu obce Malečov Vyhláška c. 06/1997 ze dne Obec Malečov Obecní rada obce Malečov v souladu s ustanovením 29 odst. 2 a 3 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením 36 odst. 1 písm. n), 45 odst. 1, 24 odst 1 a 16 odst. 2 až 5 zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů vydává obecně závaznou vyhlášku o závazných částech územního plánu sídelního útvaru obce Malečov č. 6/97 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ článek 1 Účel vyhlášky 1. Obecně závazná vyhláška (dále jen vyhláška ) vymezuje závazné části územního plánu sídelního útvaru obce Malečov, schváleného Obecním zastupitelstvem obce Malečov dne 2. Vyhláška stanoví závazné regulativy pro funkční a prostorové uspořádání území, zásady uspořádání dopravy, technické infrastruktury, územního systému ekologické stability a vymezuje veřejně prospěšné stavby. článek 2 Rozsah platnosti 1. Vyhláška platí pro správní území obce Malečov, vymezené katastrálními územími a částmi obce Březí, Čeřeniště, Horní Zálezly, Malečov, Pohoří, Proboštov a Rýdeč a katastrálními územími Babiny I., Němčí a Řetouň. 2. Vyhláška se vydává na dobu neurčitou. Návrhový horizont územního plánu sídelního útvaru obce Malečov je rok Nedílnou součástí vyhlášky je grafická část územního plánu, která obsahuje soubor výkresů v mapových podkladech v měřítku 1: a 1:2 000, se zákresem podmínek uspořádání a využití řešených území, doplněných textovou částí.

2 4. Schválenou závaznou částí územně plánovací dokumentace se řídí rozhodování územně a věcně příslušných orgánů veřejné správy při úzením a stavebním řízení, popřípadně při správních řízeních souvisejících, nestanoví-li zvláštní předpisy, jimiž se zakládá vznik, změna nebo zánik práv a povinností fyzických a právnických osob jinak. článek 3 Vymezení pojmů 1. Závazné regulativy jsou: a) zásady pro uspořádání území b) limity využití území, kterými se stanoví hodnoty využití území 2. Urbanizované území tvoří: a) smíšené území malých sídel b) produkční (výrobní) území c) sportovní plochy a rekreace d) území veřejných prostorů 3. Neurbanizované území a) plochy zemědělského půdního fondu b) plochy lesního půdního fondu c) plochy veřejné zeleně d) vodní plochy a toky e) pozemky mimo zastavěné území obce 4. Veřejně prospěšné stavby 5. Územní systémy ekologické stability (dále jen ÚSES ČÁST DRUHÁ ZÁVAZNÉ ČÁSTI ÚPnSÚ článek 4 Závazné regulativy 1. Respektovat sídelní útvar obce Malečov jako jedno z význačných venkovských osídlení v CHKO České středohoří v jižní části okresu. 2. Urbanizované plochy tvoří zastavěné plochy a plochy územním plánem určené k zastavění. Hranice urbanizovaného území obce (dále jen SZÚO ), nemůže být pojmuta jako SZÚO bez souhlasu orgánů hájících zájem ochrany ZPF. Sestává z ploch stávajících a rozvojových. Nové rozvojové plochy budou začleněny do současně zastavěného území obce teprve na základě vydaného územního rozhodnutí pro každou jednotlivou stavbu, řešenou v rámci územního plánu. S ohledem na předpokládaný rozvoj obce, který je třeba usměrňovat, schválilo

3 zastupitelstvo obce tuto hranici urbanizovaného území jakou závaznou část územního plánu, bez dořešení vlastnických vztahů. Předmětem regulace může být: - funkční využití území (pozemky a objekty je možno využívat jen pro funkce, které jsou do plánu funkčního využití území přípustné nebo výjimečně přípustné), - intenzita využití území (koeficient zastavěnosti pozemku, podlažnosti, obestavěného prostoru, event. stanovení výšky a počtu podlaží), - umístění objektu (regulační čáry), - druh zástavby (izolovaný dům, řadový dům apod.), - zastřešení objektu, - architektonické řešení ve vztahu k historickému charakteru okolní zástavby nebo přírodnímu prostoru, - materiálového řeší, - termínů a způsobu realizace. Pro úroveň územního plánu sídelního útvaru přichází v úvahu ve většině případů pouze regulace funkčního využití území, i když v některých je možno tuto regulaci přiměřeně stanovenými podmínkami rozšířit. Záleží to však na velikosti řešeného území a podrobnosti řešení. 3. Neurbanizované území. Jde o ostatní plochy mimo urbanizované území obce. Jako směrná část územního plánu je vypracován územní generel krajiny. Jeho návrhová část řeší budoucí využití území a revitalizaci dnes značně poškozené krajiny. Jako závazná část územního plánu je v tomto územním generelu krajiny zkoordinováno řešení krajiny se závazným řešením územních systémů ekologické stability (dále jen ÚSES ). Jednotlivé prvky ÚSES jsou součástí veřejně prospěšných stabev, pozemky dotčené prvky ÚSES jsou chráněny ve smyslu zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí. článek 5 Funkční uspořádání 1. Vymezenému funkčnímu využití území a ploch musí odpovídat způsob jeho využití a zejména účel umísťovaných a povolovaných staveb, včetně jejich stavebních změn a změn v jejich užívání. Stavby a jiná opatření, které funkčnímu vymezení území neodpovídají, nesmí být na tomto území umístěny nebo povoleny. Funkční využití území a ploch je vymezeno na základním výkrese urbanistické situace schváleného územního plánu. 2. Smíšené území malých sídel funkční využití - obecné podmínky dominantní - rodinné bydlení s odpovídajícím zázemím užitkových zahrad s chovem drobného zvířectva, - hospodářská zařízení zemědělské výroby, - zařízení nerušící výroby a služeb, vhodné - provozy pro sběr a zpracování zemědělských produktů,

4 - obchody, veřejné stravování, zařízení školská, sociální, zdravotní, kulturní, správní, služby a drobné podnikání (živnostenské provozovny) bez negativních vlivů na sousední pozemky, - odstavná stání a parkoviště sloužící potřebě funkčního využití území, - nezbytné plochy technické vybaveosti, - příslušné komunikace, - zeleň liniová a plošná, výjimeně přípustné - hromadné zahrádky, - rekreační objekty, nepřípustné - bytové objekty, - všechny druhy činnosti, které svými nagativními vlivy přímo nebo nepřímo narušují sousední pozemky, - zařízení průmyslové výroby, doplňující ustanovení - jakákoliv hospodářská činnost musí být ekologicky nezávadná, - PHO nesmí překračovat hranice vlastního pozemku, - pachová zóna nesmí zasahovat obytnou zástavbu. 3. Produkční území slouží pro umísťování zemědělských výrobních činností, zemědělských a výrobních služeb, obchodních činností a technické vybavenosti. 4. Sportovní plochy a rekreace slouží pro umísťování sportovních a rekreačních zařízení a jejich zázemí. 5. Území veřejných prostorů jsou území volně přístupná, která v osbě obsahují komunikace, chodníky, cyklistické stezky, veřejnou doprovodnou zeleň, vodní plochy apod. 6. Plochy veřejně prospěšných staveb jsou plochy pro nově navrhované prospěšné stavby podle popisu v technické zprávě a se zakreslením na samostatném výkrese. 7. V neurbanizovaném území nesmí být umísťovány a povolovány novostavby s vyjímkou pozemních komunikací a liniových staveb technického vybavení, objektů zemědělské prvovýroby, meliorací zemědělské a lesní půdy a úprav vodních oků. Tato území se dělí podle funkčních kriterií na zemědělskou půdu, lesní půdu, plochy veřejné zeleně na nelesních pozemcích, vodní plochy a toky a ostatní pozemky mimo zastavěné území sídel. článek 6 Prostorové uspořádání Řešené území navazuje jihovýchodním směrem na území města Ústí nad Labem. Leží v atraktivní krajině s vysokou krajinářsko estetickou hodnotou, v centrální části chráněné krajinné oblasti České středohoří (dále jen CHKO ). Vlivem koncentračních tendencí ve vývoji osídlení v minulých desetiletích, které

5 podporovaly rozvoj pouze omezeného počtu významných středisek osídlení, došlo na druhé straně ve venkovském prostoru k výraznému úbytku trvale bydlících. Řešené území se stále výrazněji měnilo v rekreační zázemí města Ústí nad Labem, na kterém bylo závislé ve všem, protože možnost krytí základních potřeb obyvatel řešených obcí byla soustavně minimalizována. Ve větších sídlech (Malečov, Tašov, Březí) převládla funkce obytná, u menších, díky kvalitě prostředí a rostoucího zájmu o rekreační využívání pak funkce rekreační. Soustavně měnící se politicko ekonomické prostředí má za následek zastavení tohoto extenzivního rozvoje obytného území a vytváří podmínky pro obnovení kdysi poměrně velké samostatnosti a soběstačnosti obcí. článek 7 Uspořádání dopravy 1. Návrh dopravní sítě vychází z požadavků na optimální obsluhu řešeného území. Sleduje a zohledňuje požadavky obce a orgánů státní správy tak, aby byl zajištěn optimální a bezkonfliktní rozvoj sídla. 2. Zájmové území obce neleží v dopravně exponovaném prostoru a ani ve výhledu se nepředpokládá, že by výrazně stoupla potřeba jak tranzitní, tak i cílové či zdrojové dopravy. Obec bude nadále obsluhována silnicemi III. třídy. 3. Nejvýznačnější dopravní trasou je silnice třetí třídy č. III./25841, vedená z Ústí nad Labem přes Malečov, Tašov a Rýdeč do Třebušína. Její trasa je v území v současnosti stabilizována a v návrhové etapě územního plánu nedozná žádných podstatných směrových ani výškových úprav. 4. Nejbližšími nadřazenými trasami vnější silniční sítě zůstavají silnice č. II/261, vedená údolím řeky Labe ve směru od Litoměřic přes Ústí nad Labem do Malého Března. Zde se napojuje na další silnici II. třídy č. II/260, směřující na Úštěk. 5. Skupina místních komunikací je zastoupena soustavou obslužných MK, zpřístupňujících objekty bydlení, vybavenosti, výrobní provozovny, objekty rekreace apod. 6. V krajině jsou doplněny hospodářské komunikace. článek 8 Uspořádání a limity technického vybavení 1. Zásobování pitnou vodou. Malečov Vodovod v obci je z roku Zdrojem vody je vrt Ma-1 o celkové vydatnosti 2,5 l/sec. Stávající zdroj proto zajišťuje kapacitně požadovaný rozvoj. Nově navrhovanou zástavbu je možno napojit na stávající vodovod. Dostatečně je i

6 dimenzován vodojem. Březí Obec je napojena na přívodní řad pitné vody pro Kojetice a Střekov a potřebné množství vody je zajištěno kapacitou stávajících zdrojů. Obec je však bez vodojemu a proto nelze vodovod považovat za požární. Proboštov Vodovod v obci je z roku Zdroji vody jsou vrt PR-2 a jímka se zářezem. Vodojem má kapacitu 30 m 3. Zdrojově je tak spolehlivě zajištěn rozvoj po celé návrhové období. Vodojem nemá však požadovanou akumulaci pro případ požáru. Ostatní části obce Rozsah zásobování pitnou vodou v návrhovém horizontu územního plánu zůstane oproti současnému stavu beze změny. 2. Zásobování provozní a požární vodou. V sídelních lokalitách (vyjma Malečova), kde není veřejný vodovod a kde veřejné vodovody nemají parametry požárních vodovodů, je nutno zajistit potřebnou zásobu vody pro hašení v požárních nádržích. Dnes nefunkční nádrže je nutno obnovit a v ostatních případech vybudovat nové. Připravovaný vodovod Čeřeniště je potřeba dimenzovat jako požární. 3. Odkanalizování a čištění odpadních vod. Malečov V obci je splašková kanalizace a čistírna odpadních vod. Při výstavbě navržených rodinných domků a plném odkanalizování celé obce bud počítáno s intenzifikací čistírny. Březí V obci je nesoustavná dešťová kanalizace, jinak převažuje žumpový systém. Navrhuje se vybudovat splaškovou kanalizaci a lokální ČOV. Proboštov Zde je pouze žumpový systém. Navrhuje se vybudování splaškové kanalizace a lokální ČOV. Ostatní části obce Ponechány na individuálním řešení pomocí žump. 4. Zásobování plynem. Malečov Navrhuje se obec plynofikovat a plyn využívat pro vaření, ohřev užitkové vody a topení. Plynovikace vyžaduje realizaci redukční stanice. Březí Rovněž v této obci (části obce) bud provedena plynovikace, podmíněné vybudováním vysokotlaké plynovodní přípojky a redukční stanice. Proboštov a ostatní části obce V dosahu návrhového horizontu územního plánu se neuvažuje s plynofikací této časti osídlení. 5. Zásobování elektrickou energií. Malečov Elektrická energie bude využívána pouze pro běžnou spotřebu, přesto bude nutná výstavba nové sloupové trafostanice. Březí

7 Stávající sekundérní síť je již dnes plně vytížena. Přes uvažovanou plynofikaci musí být vybudována nová trafostanice. Proboštov a ostatní části obce Energetická koncepce je založena na trvalém zásobování osídlení elektrickým proudem. Zásobování rozvojových ploch v Proboštově si vyžádá výstavbu nové trafostanice. 6. Telekomunikace. Obec Malečov a její části jsou napojeny na hlavní ústřednu MTO Velké Březno. Řešené území je pokryto televizním a rozhlasovým signálem na vyhovující úrovni. článek 9 Ochrana přírody, krajiny a územní systémy ekologické stability 1. V rámci návrhu krajiny dochází k dílčím doporučeným změnám kultur. Cílem je snížení poměru orné půdy ve prospěch trvalých travních porostů (TTP). V celém řešeném území je posilována ekologická stabilita území, jsou vytipovány plochy mimoprodukční funkce zemědělských pozemků a jsou fixovány prvky ÚSES, významné krajinné prvky a interakční prvky. 2. Návrh vylučuje ukládání odpadů nebo jejich likvidaci ve volné krajině. Likvidace tuhého komunálního odpadu (t. j. svoz a ukládání) je zajištěna v lokalitě Modlany, a to do doby návrhového horizontu. 3. Zpřísněné ochraně ZPF podléhají půdy zařazené do I. a II. bonitní třídy, dále půdy, na kterých jsou provedena investiční zúrodňovací opatření a plochy vyčleněné pro pěstování speciálních plodin. 4. Olešnický a Proboštovský potok mají bystřinný charakter. Zástavba není ohrožována jejich povodňovými stavy. Ochranné pásmo a tím nezastavitelné území kolem vodních toků jsou min. 6 m na každou stranu od hrany vodního toku. Hlavní zásadou uplatňovanou při rozvoji území je nezasahování do přirozených úseků toků žádnými podstatnými regulačními úpravami. 5. Vodní plochy jsou v řešeném území stabilizovány, nepočítá se s výstavbou dalších nádrží. 6. Lesy v území musí plnit kromě krajinotvorné funkce i významnou vodohospodářskou funkci - infiltrační a desukční, ekostabilizační, funkci genové základny, rekreační apod. Poškození lesů dosahuje v řešeném území vzhledem k návětrné poloze a dřevinné skladbě značného stavu, přesto produkce dřevní hmoty zůstává dominantní funkcí lesů, zaměřená na těžbu. 7. Výstavba a hospodaření v krajině (investiční činnost) se řídí v územích ložisek, CHLÚ a ostatních ve smyslu zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (Horní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 8. Podle zákona č. 114/1992 Sb. se ochrana přírody a krajiny zajišťuje rovněž ochranou a vytvořením územních systémů ekologické sability (dále jen ÚSES ), které

8 představují účelové propojení ekologických stabilních částí krajiny do funkčního celku s cílem: a) zachovat biodiverzitu přírodních systémů b) stabilizačně působit na okolní antropicky narušenou krajinu. 9. Při navrhování systémů ekologické stability bylo přihlédnuto k místním podmínkám a stavu krajiny. Celý místní systém je napojen na regionální ÚSES a do území zasahují tři centra regionálního významu. Nadregionální biokoridor prochází mimo řešené území. 10. Plochy tvořící součást biocenter a biokoridorů, zahrnuté do území a ploch jsou nezastavitelné. 1. Ostatní regulační podmínky. článek 10 Ostatní limity využití území a další omezení - umožnit rozvoj obytné funkce jednotlivých obcí formou výstavby rodinných domků na navržených plochách, - veškerou novou bytovou výstavbu regulovat podle požadavku na stavby v chráněné krajinné oblasti - max. dvě nadzemní podlaží, sedlová střech, doporučený výběr materiálů, - preferovat stavbu v již zastavěných částech obcí a adaptace objektů, - podporovat proces přeměny v současné době rekreačně využívaných objektů, na objekty trvalého bydlení, - podporovat rozvoj drobných soukromých živností a řemesel, využít pro tyto účely stávajícího stavebního fondu, - v co nejširší míře podporovat rozvoj občanské vybavenosti a drobných podnikatelských aktivit, především ve stávajícím fondu a na územním plánem vymezených plochách, - pro realizaci výstavby rodinných domků na navrhovaných plochách zajistit zpracování podrobnějších studií, zejména pro lokality s věším počtem navrhovaných objektů, - podporovat a postupně uskutečňovat záměry obnovy krajiny, navržené ve zpracovaném územním generelu krajiny správního území obcí Malečov a Tašov, - respektovat prvky územního systému ekologické stability, - v místech předpokládaného výskytu radonu je nutno zabezpečit stavbu proti vnikání půdního radonu, - respektovat půdu s nevýrobní funkcí jako důležitou složku životního prostředí, - podporovat dolesnění území, nedovolit odlesnění stávajících zalesněných ploch, - realizovat výsadbu a úpravu navrhované veřejné zeleně a ochranné zeleně u areálů zemědělské výroby, - podporovat převod z orné půdy do trvalých travních porostů, - podporovat drobnou zemědělskou výrobu, - nedovolit jiné než zemědělské využití cennějších půd,

9 - nerozšiřovat plochy pro individuální pobytovou rekreaci, v ojedinělých případech a po pečlivém uvážení umožnit eventuelní dostavbu na vhodných plochách v intravilánech tzv. rekreačních sídel, - podporovat rozvoj turistiky v území, - na sesuvných plochách prověřit před výstavbou únosnost základové půdy, - MK v zastavěné části je třeba upravit a vozovky rekonstruovat tak, aby odpovídaly požadavkům na bezkonfliktní provoz, - omezit průjezd nečisté zemědělské dopravy v obci na minimum, - respektovat požadavky na potřebný počet odstavných a parkovacích stání, a to po etapách v závislosti na výhledových potřebách území a růstu automobilizace, - garáže stavět pouze na vlastních pozemcích, - pro obsluhu obcí je nezbytné zachovat systém autobusové dopravy osob, - s ohledem na kóty stávajícího vodojemu v Malečově neumísťovat nové rodinné domy nad kótu 529,0 m. n. m., - ve všech lokalitách respektovat navržená PHO vodních zdrojů, uvnitř PHO je nutno pro každou činnost zajisti souhlas správce zdrojů, - respektovat plochy navržené pro výstavbu ČOV v Březí a v Proboštově, včetně navržených ochranných pásem, - v Malečově a Březí realizovat plynofikaci, v plynofikovaných objektech využívat plyn pro vaření, ohřev vody a vytápění, - rozvojové plochy v těchto obcích zásobovat elektřinou z nově vybudované trafostanice, - u objektů nevyužívajících k vytápění elektřinu nebo plyn, upřednostňovat ekologická paliva - nové objekty budou zásadně vytápěny ekologickými palivy, - realizovat výstavbu trafostanice a vysokonapěťové přípojky, - v Proboštově realizovat výstavbu nové trafostanice, včetně vysokonapěťové linky 400 kv, - rozvíjet místní telekomunikační síť, 2. Památkově chráněné objekty a významné stavby. k. ú. Malečov Dům čp. 8 - lidová architektura z 18. stol. (reg. č. 213) Hrázděný dům čp. 30 (reg. č. 214) k. ú. Proboštov Kostel sv. Jana Křtitele (reg. č. 252/1) Ohradní zeď a dvě branky (reg. č. 252/2-4) (tato nemovitá kulturní památka má vyhlášené ochranné pásmo) Milník (254) Milník (35077) k. ú. Horní Zálezly Kamenný kříž (reg. č. 255) k. ú. Pohoří Dům čp. 1 - lidová architektura (reg. č. 3491) Dům čp. 2 - lidová architektura (reg. č. 3492) Dům čp. 5 - zemědělská usedlost (reg. č. 3494)

10 Všechny vyjmenované památky a významná místa jsou nedotknutelná ve smyslu jejich asanace, přestavby nebo narušení novou výstavbou. Rozhodnutí o jakýchkoliv úpravách je třeba konzultovat s orgány památkové péče. 3. Ložiska nerostných surovin. a) chráněné ložiskové území (CHLÚ) Rýdeč č. 041 (zdroj vyčerpán - stavební kámen) b) výhradní ložisko (návrh CHLÚ) Řetouň č Až do rozhodnutí MŽP ČR musí být při případném územním řízení v dané lokalitě postupováno podle 18 a 19 zákona č. 44/88 Sb. ve znění pozdějších předpisů. c) prognózní zdroje - ložisko Hlinná a okolí č (hnědé uhlí) - ložisko Proboštov č (náhrady živců) - ložisko Řetouň - Řetouňský vrch č (náhrady živců) - ložisko Horní Zálezly a okolí č (hnědé uhlí) 4. Sesuvná území a svahové deformace. Všechny lokalizované a evidované sesuvy se nacházejí na k. ú. Proboštov. Přesný popis lokalit a nezbytných prací je obsažen v textové části územního plánu. 5. Poddolovaná území. č lokalita Březí (pozn. 1.) č lokalita Horní Zálezly (pozn. 2.) č lokalita Pohoří (pozn. 2.) č lokalita Proboštov (pozn. 2.) č lokalita Malečov (pozn. 1.) č lokalita Němčí (pozn. 1.) č lokalita Čeřeniště (pozn. 1.) Přesná situace ani lokalizace důlních děl není známa. pozn. 1. Pro tuto lokalitu se nepředpokládají závažnější projevy na povrchu, nutno však upozornit stavebníky na možnost výskytu následků starého dolování. pozn. 2. V případě stavebních prací je nutno vyžádat si podrobnější stanovisko od Geofondu ČR. Zpracováno podle elaborátu poddolovaných a sesuvných území v okrese Ústí nad Labem, který vydal Geofond ČR Praha, pracoviště Kutná Hora v roce 1996 (revize). 6. Radonové riziko. Ve všech prozkoumaných lokalitách byly zjištěny všechny stupně možného radonového rizika (nízký, střední a vysoký). 7. Vodní zdroje. V řešeném území se nachází řada místních zdrojů pitné vody. Pro tyto místní zdroje

11 byla stanovena pásma hygienické ochrany. V širších ochranných pásmech musí být jakákoliv výstavba schválena vodohospodářským orgánem a orgánem hygienické služby. a) Sebuzín - Jedlina I., Svádov I. a Svádov II. (širší ochranná pásma zasahují do části obce Březí) b) Pohoří - Zlatohlavův pramen (I. PHO) c) Pohoří - Turkův pramen (I. PHO) d) Vrt Ma-1 pro Malečov (I. a II. PHO) e) Proboštov - vrt PR-1 (I. PHO) f) Proboštov - vrt PR-2 (I. a II. PHO) g) Studna Řetouň (I. PHO) h) Vrt Ry-1 v Rýdeči (I. a II. PHO) i) Tlučeň - zdroj okresu Litoměřice (II. PHO) j) Vrt Vc-1 (zdroj vodovodu Čeřeniště - návrh) poznámka: Pro vodní zdroje Sebuzín - Církvice zasahuje do území obce Malečov a jeho částí II. PHO (širší území vodohospodářských zájmů). 8. Vymezení ochranných pásem a chráněných území. Řešené území je součástí chráněné krajinné oblasti České středohoří, II. a III. ochranné pásmo. Ochranná pásma jsou vymezena ve výkresové části. - bezpečnostní pásmo VTL, - ochranné pásmo VVN a VN, - pásmo hygienické ochrany vodních zdrojů I. a II. stupně, - širší ochranné pásmo vodních zdrojů, - ochranné pásmo silnic III. třídy, - ochranné pásmo účelového objektů vojenské správy v k. ú. Malečov, ppč. 47 (kruhové - 50 m), - ochrané pásmo vojenského cvičiště v k. ú. Babiny I. (500 m od jeho hranice) - ochranná pásma vodních toků. Není navrženo žádné PHO k objektům živočišné výroby. Všechna ochranná pásma musí být respektována v plném rozsahu. Chráněnými stromy jsou dvě lípy v Čeřeništi, ve stejném prostoru je přírodní památka Babinské louky, vyhlášena v roce 1993 vyhláškou č. 9/93 Správou CHKO České středohoří dne ČÁST TŘETÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY článek 11 Veřejně prospěšně stavby (dále jen VPS ), pro které lze pozemky, stavby a práva k nim vyvlastnit nebo vlastnická práva k pozemkům omezit, jsou stavby podle

12 zpracované grafické části v měřítku 1:2 000 v tomto rozsahu: 1. Stavby dopravního charakteru a) směrová úprava a rozšíření, vč. rekonstrukce vozovky v oblouku pod Ovčárnou, ve směru na Rýdeč ( 1 ) b) zřízení výhybem na MK, zpřístupňující Němčí ( 2 ) c) směrová úprava (rozšíření, rozhled) oblouku v centru Malečova u prodejny Jednota ( 3 ) d) realizace otočky pro dopravní obsluhu v prostoru garáží za bytovkami v Malečově ( 4 ) e) zřízení přístupové účelové komunikace k navrhované ČOV v Březí ( 5 ) f) směrová úprava silnice č. III/25848 v křižovatce se sil. č. III/25849 v Horních Zálezlech, zpevnění otočky pro dopravní obsluhu obce ( 6 ) g) zřízení 6ti stání u hřbitova v Proboštově ( 7 ) 2. Stavby vodohospodářského charakteru a) propojení vodovodního řádu v Proboštově ( 1 ) b) požární nádrž v Březí ( 3 ) c) splašková kanalizace a ČOV v Březí ( 4 ) d) splašková kanalizace a ČOV v Proboštově ( 5 ) 3. Stavby energetické a) vysokotlaká přípojka a regulační stanice v Malečově ( 1 ) b) vysokotlaká přípojka a regulační stanice v Březí ( 2 ) c) místní středotlaká plynovodní síť v Malečově ( 3 ) d) místní středotlaká plynovodní síť v Březí ( 4 ) e) sloupová trafostanice a propojení na stávající sekundérní síť v Malečově, Březí a Proboštově ( 5 ) f) vysokotlaká přípojka ve všech řešených sídlech, v Malečově, Březí a v Proboštově ( 6 ) g) rozvoj místní telekominikační sítě v celém řešeném území ( 7 ) h) případné posílení primérních i sekundérních rozvodů elektřiny v ostatních sídlech řešeného území ( 8 ) 4. Veškeré prvky navrženého lokálního systému ekolog. stability. poznámka: číslo v ( * ) je identické s označením na výkrese VPS. článek 12 Vymezení ploch pro navrhované veřejně prospěšné stavby je podkladem pro vyvlastnění podle 108 zákona č. 50/1976 Sb. (Stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, pokud nedojde k dohodě s vlastníky pozemků nebo staveb. ČÁST ČTVRTÁ ZÁVĚREČÁ USTANOVENÍ článek 13

13 V případě sporných staveb, zařízení nebo jiných opatření v území, je oprávněn rozhodnout stavební úřad v součinnosti se starostou. článek 14 Dokumentace návrhu územního plánu sídelního útvaru obce Malečov je uložena na obecním úřadě v Malečově a dále na Stavebním úřadě referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Ústí nad Labem. článek 15 Změny a doplňky ÚPnSÚ bude schvalovat Zastupitelstvo obce Malečov. článek 16 Tato obecně závazná vyhláška o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Malečov nabývá účinnosti uplynutím zákonné patnáctidenní lhůty ode dne vyhlášení. V Malečově dne místostarosta starosta obce Malečov )

Obec. Velké Chvojno. Obecně závazná vyhláška č. 2/1999

Obec. Velké Chvojno. Obecně závazná vyhláška č. 2/1999 Obec Velké Chvojno Obecně závazná vyhláška č. 2/1999 O závazných částech územního plánu sídelního útvaru obce Velké Chvojno Starostka obce Velké Chvojno v souladu s ust. 29 odst. 2 a 3 zák. č. 50/1976

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY zakázkové číslo: 07-27 Jihlava, únor

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

TŘANOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

TŘANOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘANOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Obsah : a) Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů b) Požadavky

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ MORAVA

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ MORAVA ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ MORAVA Právní stav po vydání Změny č. 6 Závazná část Územního plánu obce Dolní Morava, který byl schválen Zastupitelstvem obce Dolní Morava dne 8. 2. 2001, změněného Změnou č. 1

Více

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury Změna č.1 územního plánu K Ř Í D L Ů V K Y Brno, únor 2009 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 říjen 2013 Název územně plánovací dokumentace - ÚPD: Územní plán Dušníky

Více

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce,

Více

Obec Město Albrechtice obecné závazná vyhláška č. 2/1996 ČÁST I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Obec Město Albrechtice obecné závazná vyhláška č. 2/1996 ČÁST I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obec Město Albrechtice obecné závazná vyhláška č. 2/1996 O ZÁVAZNÝCH ČÁSTECH ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU OBCE MĚSTO ALBRECHTICE Obecní zastupitelstvo v Městě Albrechticích na svém zasedání konaném

Více

VYHLÁŠKA o závazných částech územního plánu města TŘEMOŠNICE

VYHLÁŠKA o závazných částech územního plánu města TŘEMOŠNICE VYHLÁŠKA o závazných částech územního plánu města TŘEMOŠNICE Městské zastupitelstvo města Třemošnice schválilo na svém zasedání dne.28.,.1999 1999 výše uvedený územní plán města. Učinilo tak dle jemu vyhrazené

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš PROSINEC 2010 POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem adresa: Městský úřad Roudnice

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY

ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY OBJEDNATEL: OBEC HRADČANY DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP HRADČANY 2 Zastupitelstvo obce

Více

HLAVICE ÚZEMNÍ PLÁN. návrh. odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30

HLAVICE ÚZEMNÍ PLÁN. návrh. odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 pořizovatel: projektant: návrh HLAVICE Magistrát města Liberec odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 nadřízený orgán

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU JESENNÝ V PRÁVNÍM STAVU PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Zastupitelstvo obce Jesenný, jako příslušný správní orgán, vydalo Změnu č. 1 Územního plánu Jesenný dne : 3.12.2015 usnesením

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ I. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 PARÉ Č. 1 28.06.2013 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI 1 ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚP DEŠTNÁ VYDAL ČÍSLO JEDNACÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DEŠTNÁ VÚP 34684/09/Pb Razítka DATUM VYDÁNÍ ÚP DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV Datum: únor 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Fáze zpracování:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA 1 ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Datum: listopad 2014 Paré číslo: 1 Správní orgán Obec Borová Lada, 384 92 Borová Lada 38 o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce nabytí účinnosti

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava --------------------------------------------------------------------

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN OSOVÉ VYHOTOVENÍ PRÁVNÍHO STAVU PO ZMĚNĚ Č.1

Více

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Ing. Tomášem

Více

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ OBSAH ELABORÁTU A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. GRAFICKÁ ČÁST A.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ MĚŘ. 1 : 5 000 A.2 HLAVNÍ VÝKRES

Více

ÚP Jezkovice čistopis. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Září 2010

ÚP Jezkovice čistopis. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Září 2010 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní

Více

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Obsah textové části návrhu Územního plánu Hukvaldy A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: navratil@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895

Více

ÚPO KAMENEC U POLIČKY

ÚPO KAMENEC U POLIČKY 1 ZMĚNY č.1 ÚPO KAMENEC U POLIČKY II.1 ODŮVODNĚNÍ Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Polička Datum: Září 2008 2 Obsah: A. Vyhodnocení koordinace

Více

Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1

Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV. Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237. Srpen 2012

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV. Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237. Srpen 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV Objednatel: Pořizovatel: Schvalující orgán: Projektant: Obec Svárov Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237 Městský úřad Uherské Hradiště Odbor

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE zakázkové číslo: 13-38 Jihlava, březen

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY Správní orgán, který územní plán vydal: Určený zastupitel: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Střílky

Více

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1 Ú Z E M N Í P L Á N Č Á S T A N Á V R H str. 1 O B S A H: A/I.1 Vymezení zastavěného str. 4 A/I.2 A/I.3 A/I.4 A/I.5 A/I.6 A/I.7 A/I.8 Základní koncepce rozvoje obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot A/I.2a

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC OBJEDNATEL: OBEC STRUŽINEC POŘIZOVATEL: MĚÚ SEMILY, OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: URBANISTICKÉ

Více

NÁVRH PRO 1. OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

NÁVRH PRO 1. OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ MALÉ PŘÍTOČNO ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO 1. OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ Zpracovatel: Ing. arch. J. Mejsnarová, autorizovaný architekt Spolupráce: Ing. arch. M. Tunková, autorizovaný architekt,

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ČEČELOVICE

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ČEČELOVICE ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ČEČELOVICE Zadání : Vypracoval městský úřad Strakonice spolu s obcí Čečelovice. Obsah : a. Důvody pro pořízení a hlavní cíle rozvoje území 1 b. Výčet katastrálních území tvořících

Více

BĚLÁ POD BEZDĚZEM. Vyhláška č. 14 /2001 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Bělá pod Bezdězem

BĚLÁ POD BEZDĚZEM. Vyhláška č. 14 /2001 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Bělá pod Bezdězem BĚLÁ POD BEZDĚZEM Vyhláška č. 14 /2001 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Bělá pod Bezdězem Datum vydání: 11. dubna 2001 1 Vyhláška č. 14 / 2001 Města Bělá pod Bezdězem ze dne 11.dubna

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAŠLOVICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAŠLOVICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAŠLOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Krašlovice Záznam o účinnosti Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno a příjmení:

Více

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N ZHOTOVITEL : Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. Razítko: Jméno a příjmení : Funkce : Ing.arch. Vanda Ciznerová autorizovaný architekt č. 01

Více

Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech

Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Textová část úprava duben 2010 Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Pořizovatel: Zpracovatel: Městský úřad Rokycany Projektové

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI Obec Újezd pod Troskami Újezd pod Troskami č.p. 29 512 63 Rovensko pod Troskami Projektant: ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI REGIO, projektový ateliér s.r.o. Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC MORAŠICE DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP MORAŠICE 2 Zastupitelstvo obce

Více

NOVÝ DŮM ÚZEMNÍ PLÁN

NOVÝ DŮM ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ DŮM ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Obecní úřad Nový Dům PROJEKTANT: září 2011 Název územně plánovací dokumence: Územní plán Nový Dům Řešené území: Administrativní území obce Nový Dům zahrnující katastrální

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Digitální zpracování: Obec Údrnice Městský úřad Jičín Ing. arch. Karel Novotný Brožíkova 1684 500 12 Hradec Králové IČO: 44385803

Více

STRÁŽKOVICE. ZMĚNA č. 1 ÚP. místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

STRÁŽKOVICE. ZMĚNA č. 1 ÚP. místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č. 1 ÚP STRÁŽKOVICE místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice č.j... ze dne Změna č. 1 ÚP nabyla účinnosti

Více

IVAŇ. územního plánu NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel : Městský úřad Pohořelice Odbor územního plánování a stavební úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice

IVAŇ. územního plánu NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel : Městský úřad Pohořelice Odbor územního plánování a stavební úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice NÁVRH ZADÁNÍ územního plánu IVAŇ BŘEZEN 2008 Pořizovatel : Městský úřad Pohořelice Odbor územního plánování a stavební úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice A. Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje,

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava --------------------------------------------------------------------

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- KONCEPT ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DLOUHÁ BRTNICE Regulativy územního

Více

část první úvodní ustanovení

část první úvodní ustanovení OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 5/2002 o závazných částech novely územního plánu sídelního útvaru Strakonice a veřejně prospěšných stavbách Zastupitelstvo města Strakonic schválilo dne 18.

Více

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 1) Řešeným územím Územního plánu Budišovice je správní území obce Budišovice, které je tvořeno katastrálním územím Budišovice. Celková rozloha řešeného území je 702 ha. 2)

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN JANKOV vydaný Zastupitelstvem obce Jankov formou OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Projektant: Ing. arch. Dana Pavelková, ČKA 01633 architektonický ateliér ARSPRO Tovární 118, 381 01 Český Krumlov arspro.ck@worldonline.cz

Více

S-projekt plus,a.s. projektová a inženýrská činnost tř.tomáše Bati 508, 762 73 Zlín tel. 577594111, fax: 577212055 e-mail: atelier.b@s-projekt.

S-projekt plus,a.s. projektová a inženýrská činnost tř.tomáše Bati 508, 762 73 Zlín tel. 577594111, fax: 577212055 e-mail: atelier.b@s-projekt. 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Uherský Brod Odbor rozvoje města, Odd. územního plánování MĚSTO UHERSKÝ BROD URČENÝ ZASTUPITEL: Ing. Jan Hrdý - místostarosta města ZPRACOVATEL: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE Pořizovatel územního plánu: Orgán příslušný k vydání územního plánu: Úřad územního plánování odboru rozvoje Magistrátu města Děčín Zastupitelstvo města Česká

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY. : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY. : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY Pořizovatel územního plánu Krajský úřad : Městský úřad Třebíč, odbor rozvoje : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu Zpracovatel územního

Více

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ:

Více

KŇOVICE - LOKALITA Z12

KŇOVICE - LOKALITA Z12 KŇOVICE - LOKALITA Z12 ÚZEMNÍ STUDIE POŘIZOVATEL : ZHOTOVITEL : Městský úřad Sedlčany Odbor výstavby a územního plánování nám. T.G.Masaryka 32 264 01 Sedlčany pro Obec Kňovice, Kňovice 6, 264 01 Sedlčany

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava. projektant: Ing. arch.

ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava. projektant: Ing. arch. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV PŘÍLOHA Č. I.A A I.B OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 Datum: březen 2013 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST Obsah textové části Územního plánu Otice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce,

Více

Zadání územního plánu obce DYMOKURY

Zadání územního plánu obce DYMOKURY Zadání územního plánu obce DYMOKURY ( návrh ) Listopad 2007 1 Objednatel: Obec Dymokury (zastoupena p.jaroslavem Červinkou starostou obce ) Revoluční 97 289 01 Dymokury Pořizovatel: Městský úřad Poděbrady

Více

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský Z M Ě N A Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE N Á V R H K E S P O L E Č N É M U J E D N Á N Í listopad 2011 Ing. Lenka Samcová Ing. arch. Filip Dubský obsah výrokové části

Více

N Á V R H Z A D Á N Í D O U B I C E

N Á V R H Z A D Á N Í D O U B I C E N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č.1 Ú Z E M NÍ H O P L Á N U D O U B I C E Vypracoval : Odbor regionálního rozvoje a investic MěÚ Rumburk, Úřad územního plánování. Leden 2012 1 I. ÚVODNÍ ČÁST 1. ZÁKLADNÍ

Více

LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST

LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST Označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Lhota u Kamenných Žehrovic Číslo jednací: Datum nabytí účinnosti: Jméno a příjmení, funkce a podpis

Více

ÚP Krásensko návrh. Studio Region, Zelná 13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Leden 2010

ÚP Krásensko návrh. Studio Region, Zelná 13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Leden 2010 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní

Více

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 1) Řešeným územím Územního plánu Lučina je správní území obce Lučina, které je tvořeno k. ú. Lučina a k. ú Kocurovice. Celková rozloha řešeného území je 744 ha. 2) Zastavěné

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ. změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ. změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH září 2014 O B E C TĚCHOBUZ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015 Zastupitelstvo obce Těchobuz, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY Zpracovaný v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 11 a s přílohou

Více

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část Obsah dokumentace: Textová část Grafická část 1. Výkres základního členění území M 1 : 5 000 2. Hlavní výkres M 1 : 5 000 3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací M 1 : 5 000 2. Odůvodnění

Více

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ...

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ... OBSAH: A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 B. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT... 8 C. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY První svazek: Preambule opatření obecné povahy I. Textová část Změny č. 3 územního plánu II. Grafická část Změny č. 3 územního plánu seznam Orgán, který ÚPD vydal: Zastupitelstvo

Více

OBECNE ZA V AZNA VYHLASKA OBCE RUDNA

OBECNE ZA V AZNA VYHLASKA OBCE RUDNA v,, '"', OBECNE ZA V AZNA VYHLASKA OBCE RUDNA č. 1I1998 O ZÁVAZNÝCH ČÁSTECH ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU OBCE RUDNÁ SE ZAPRACOVANÝMI 1. A 2. ZMĚNAMI A DOPLŇKY Obecní zastupitelstvo obce Rudná se usneslo

Více

P O L E Ň ÚZEMNÍ PLÁN

P O L E Ň ÚZEMNÍ PLÁN OBEC O L E Ň KRAJ LZEŇSKÝ OKRES KLATOVY ÚZEMNÍ LÁN A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC OLEŇ, O L E Ň č.47, 339 01 OLEŇ OŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚ, NÁM. MÍRU č.62, 339 01 K L A T O V Y ZRACOVATEL : ARCHITEKTONICKÉ

Více

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16 SEZNAM DOKUMENTACE ZMĚNY č. I (ZM1/I-6/I) ÚPN SÚ VLASATICE I. N Á V R H Z M Ě N Y č. I I.A T E X T O V Á Č Á S T N Á V R H U strana : I.1 Vymezení zastavěného území... 3 I.2 Koncepce rozvoje území obce,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VEJPRNICE

ÚZEMNÍ PLÁN VEJPRNICE Ing. arch. Václav Mastný, nám T. G. Masaryka 9, 301 00 PLZEŇ ÚZEMNÍ PLÁN VEJPRNICE ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU č.1 - NÁVRH dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ke společnému jednání 03/2014 Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Tuhaň, Tuhaň 56 277 32 Byšice Městský úřad Mělník Odbor výstavby a rozvoje Náměstí Míru 1 276

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ zakázkové číslo: 03-30 Jihlava, srpen 2011 Záznam o účinnosti územně plánovací dokumentace Název dokumentace

Více

b. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

b. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT V. SROVNÁVACÍ TEXT a. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Obec má 1 katastrální území k. ú. Dlouhoňovice o výměře 390 ha. Hranice zastavěného území byla stanovena v souladu s 58 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení

A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení I. ÚZEMNÍ PLÁN I.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE

ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK ZPRACOVATEL: ING. ARCH. MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD SVITAVY OBJEDNATEL: OBEC JAVORNÍK DATUM: 09/2011 NÁVRH ÚP JAVORNÍK 2 Zastupitelstvo obce

Více

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část Územní plán LAŽANY I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE LAŽANY číslo jednací:... datum vydání:... datum nabytí

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN H L U Š O V I C E

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN H L U Š O V I C E OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN H L U Š O V I C E Autoři: Urbanismus Ing. arch. Petr Leinert Schweitzerova 19, 779 00 Olomouc tel.fax: 585 436 923, m.: 603 495 430, e-mail: leinert@volny.cz Doprava

Více

Plochy technického vybavení

Plochy technického vybavení Plochy technického vybavení ( 1 ) Plochy technického vybavení jsou plochy k umisťování staveb a zařízení, které slouží pro zřízení a provozování zásobovacích sítí (ČOV, regulační stanice plynu, objekty

Více

2.1 Řešené území UPN SÚ je vymezeno katastrálním územím města Rosice.

2.1 Řešené území UPN SÚ je vymezeno katastrálním územím města Rosice. VYHLÁŠKA č. 19 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru MĚSTA ROSICE Městské zastupitelstvo v Rosicích schválilo podle 16 zákona č.367/1990 Sb., o obcích ( obecní zřízení), ve znění pozdějších

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DIVÁKY TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN DIVÁKY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Miloslav SOHR, Ph.D., Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN DIVÁKY TEXTOVÁ ČÁST Spolufinancováno Jihomoravským krajem Pořizovatel ÚPD: Městský úřad Hustopeče Odbor regionálního rozvoje Objednatel

Více

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA I.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK

ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ÚJEZD Návrh územního plánu Závazná část územního plánu (Regulativy územního rozvoje) Pořizovatel: Obec Újezd starosta: Alena Frühaufová Zpracovatel: Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o. Projektant:

Více

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu.

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu. ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK - NÁVRH - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Valašské Klobouky Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu Josef Mana OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: určený

Více

BEŘOVICE ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Slaný, Stavební úřad, úřad územního plánování

BEŘOVICE ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Slaný, Stavební úřad, úřad územního plánování BEŘOVICE ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Slaný, Stavební úřad, úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Červenec 2015 Název územně plánovací dokumentace

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JIŘÍKOV.

ÚZEMNÍ PLÁN JIŘÍKOV. MĚSTO JIŘÍKOV Náměstí 464, 407 53 Jiříkov Č.j.: Výst.: JirikovD/3115/2015 V Jiříkově dne 30. 9. 2015 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN JIŘÍKOV Zastupitelstvo města Jiříkov, příslušné podle ustanovení

Více

b) koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot

b) koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot Město Javorník Č.J.: MEJV/791/2013 Datum 18.3.2013 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo města Javorník, příslušné podle 6 odstavce 5 písm. c) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis Zastupitelstvo obce Velké Přílepy otisk úředního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ČAKOV v k. ú. Čakov u Českých Budějovic, Čakovec vydaný Zastupitelstvem obce Čakov formou opatření obecné povahy

ÚZEMNÍ PLÁN ČAKOV v k. ú. Čakov u Českých Budějovic, Čakovec vydaný Zastupitelstvem obce Čakov formou opatření obecné povahy ÚZEMNÍ PLÁN ČAKOV v k. ú. Čakov u Českých Budějovic, Čakovec vydaný Zastupitelstvem obce Čakov formou opatření obecné povahy Projektant: Ing. arch. Václav Štěpán Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á. Zpracoval:

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á. Zpracoval: N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á Zpracoval: Městský úřad Semily Obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování Husova 82, 513 13 Semily jako úřad územního plánování 04/2010

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh

ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh Tento projekt byl spolufinancován za podpory Plzeňského kraje ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh projektant: Ing.arch. A. Kasková datum: listopad 2015 A. Textová část 1 Název: Územní plán Svojšín Stupeň: Úprava

Více

Územní plán Velké Žernoseky Opatření obecné povahy

Územní plán Velké Žernoseky Opatření obecné povahy Územní plán Velké Žernoseky Opatření obecné povahy Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Číslo jednací : Datum nabytí účinnosti územního plánu: Jméno a příjmení, funkce a podpis oprávněné

Více

VYHLÁŠKA č. 6/2002 (původní 33/2002)

VYHLÁŠKA č. 6/2002 (původní 33/2002) VYHLÁŠKA č. 6/2002 (původní 33/2002) MĚSTA ČERVENÉHO KOSTELCE kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu města Červený Kostelec Zastupitelstvo města Červený Kostelec schválilo na svém zasedání dne

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č... Územní plán KOTOVICE. Prosinec 2015 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Vydáno Zastupitelstvem obce Kotovice Nabytí účinnosti dne...

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č... Územní plán KOTOVICE. Prosinec 2015 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Vydáno Zastupitelstvem obce Kotovice Nabytí účinnosti dne... OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č... Územní plán KOTOVICE Prosinec 2015 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydáno Zastupitelstvem obce Kotovice Nabytí účinnosti dne...... MÚ Stod, odbor výstavby Ing. Hana Roudnická, oprávněná

Více

1 Výkres základního členění území... 1 : 5.000 2 Hlavní výkres... 1 : 5.000 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací... 1 : 5.

1 Výkres základního členění území... 1 : 5.000 2 Hlavní výkres... 1 : 5.000 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací... 1 : 5. SEZNAM DOKUMENTACE ZMĚNY č. 3 ÚPO BOROVÁ část I. N Á V R H Z M Ě N Y č. 3 I.A T E X T O V Á Č Á S T N Á V R H U strana : I.1 Vymezení zastavěného území... 3 I.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č.

PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č. Ú Z E M N Í P L Á N ANENSKÁ STUDÁNKA Katastrální území Anenská Studánka, Helvíkov PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č. 1 A1. TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU III. 2015 Pořizovatel : Objednatel : Vypracoval : Městský

Více