ROČNÍK 59 leden - únor 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČNÍK 59 leden - únor 2009"

Transkript

1 ODBORNÝ ČASOPIS PRO PRŮMYSL SKLA, KERAMIKY A BIŽUTERIE VYDÁVÁ ČESKÁ SKLÁŘSKÁ SPOLEČNOST OBSAH ČÍSLA MATĚJ Jiří, DUŠEK Pavel, LANGROVÁ Anna Hladinová koroze kovových materiálů SMRČEK Josef, ANDERTOVÁ Jitka, MÍKA Martin, JANÍKOVÁ Helena, KOŘÍNEK Ivo Vliv tepelného zpracování tyčinek na ohybovou pevnost. Kdy to praskne? LIDMILA Pavel Kameninové lahve na minerální vody. Počátky organizovaného obchodu s minerálními vodami v Čechách Aktuality Sochař a sklář Jiří Harcuba osmdesátiletý (LANGHAMER, A.) Sklář a malíř Pavel Werner ve Fulneku (LANGHAMER, A.) Co se zkoumá v Číně? Symposium rytého skla bilancuje Drobné zprávy Trendy Obchod sklem roste Výroba obalového skla v Evropě v r vzrostla Miliardová pokuta pro výrobce autoskel Drobné zprávy Z domova České sklářství a keramika v roce 2007 (SMRČEK, A.) Drobné zprávy Česká sklářská společnost Česká a slovenská konference o skle Luhačovice Ing. Jaroslav Seifrt laureátem Sklářské ceny Zpráva o činnosti ČSS (BERÁNEK, P.) Valná hromada ČSS ČSS blahopřeje svým členům Společenská kronika Rozloučení s panem Zdeňkem Cozlem Doc. Ing. Jaroslav Kutzendörfer, CSc. (HANYKÝŘ, V.) Ing. Berthold Mann - jubilant Co je nového v časopise CERAMICS-SILIKÁTY Staré pověsti Americký obchodník v Dolním Rychnově Novinky ze světové odborné literatury Připravované akce... kuler Redakce: U Zámku 1929/4, Teplice, tel.: , č.ú /0800 ČS Teplice Administrace: Ing. Miroslava Kohlíčková, Středová 1767/17, Teplice, tel.: , Inzertní agentura: Ing. Greta Nováková, Johančina 3251, Teplice tel./fax: , mobil: , ROČNÍK 59 leden - únor 2009 SKKEAQ 59 ISSN X [1-2] 1-40 [2009] VEDOUCÍ VYDAVATELSTVÍ EDITOŘI Doc. Ing. Vladimír HANYKÝŘ, DrSc. REDAKČNÍ KRUH Doc. Ing. Stanislav KASA, CSc. Ing. Greta NOVÁKOVÁ Ing. Josef SMRČEK, CSc. REDAKTORKA Ing. Miroslava KOHLÍČKOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA Jan HRUBEŠ REDAKČNÍ RADA Ing. Ivan BERKA Ing. Miloslav BĚLOHRADSKÝ Ing. Luboš DIETZ Ing. Jan DOBIÁŠ Ing. Vít ENGLIŠ Ing. Ivan FANDERLIK, CSc. Rudolf HAIS Doc. Ing. Vladimír HANYKÝŘ, DrSc. Doc. Ing. Vladimír KLEBSA, CSc. Ing. Jiří KOUCKÝ, CSc. Prof. Ing. Marek LIŠKA, DrSc. Prof. Ing. Josef MATOUŠEK, DrSc. Prof. Ing. Lubomír NĚMEC, DrSc. Doc. Ing. František NOVOTNÝ, CSc. Ing. Karel PAVLÍK Ing. Magda PURKRÁBKOVÁ Ing. Sylvie SÁZAVOVÁ, CSc. Ing. Jaroslav STOKLASA Ing. Aleš SVÍTIL (předseda) Ing. Milan VONDRÁČEK Ing. Jiří ZAJÍC

2 PROFESSIONAL JOURNAL FOR GLASS INDUSTRY, CERAMIC INDUSTRY AND COSTUME JEWELLERY PUBLISHED BY THE CZECH GLASS SOCIETY CONTENTS OF ISSUE MATĚJ Jiří, DUŠEK Pavel, LANGROVÁ Anna Fluxline Corrosion of Metallic Materials SMRČEK Josef, ANDERTOVÁ Jitka, MÍKA Martin, JANÍKOVÁ Helena, KOŘÍNEK Ivo The Effect of Tthermal Treatment of Rods on Their Bending Strength. When Does it Crack? LIDMILA Pavel Stoneware Mineral Water Bottles. The Origin of Trade with Mineral Water in Bohemia Actualities Sculptor and glassmaker Jiří Harcuba - 80 years (LANGHAMER, A.) Glassmaker and painter Pavel Werner in Fulnek (LANGHAMER, A.) What is examined in China? Symposium on engraved glass Sundries Trends Glass trading grows Production of container glass in Europe grew in Milliard penalty for producer of automotive glass Sundries Home News Czech glass and ceramics in 2007 (SMRČEK, A.) Sundries The Czech Glass Society Czech and Slovak Conference on Glass in Luhačovice Ing. Jaroslav Seifrt won the Glass Prize Report on ČSS activity (BERÁNEK, P.) ČSS Annual Meeting Czech Glass Society congratulates its members Social Events Saying goodbye to Mr. Zdeněk Cozl Doc. Ing. Jaroslav Kutzendörfer, CSc. (HANYKÝŘ, V.) Ing. Berthold Mann celebrates his New Books What is new in Ceramic-Silikáty magazine Old Tales American businessman in Dolní Rychnov News from World Technical Literature Forthcoming Events. kulér Editor`s office: U Zámku 1929/4, Teplice, tel.: , č.ú /0800 ČS Teplice Administration: Ing. Miroslava Kohlíčková, Středová 1767/17, Teplice, tel.: , Advertisement agency: Ing. Greta Nováková, Johančina 3251, Teplice tel./fax: , mobil: , VOLUME 59 January - February 2009 SKKEAQ 59 ISSN X [1-2] 1-40 [2009] EDITOR IN CHIEF EDITORS Doc. Ing. Vladimír HANYKÝŘ, DrSc. EDITORIAL BOARD Doc. Ing. Stanislav KASA, CSc. Ing. Greta NOVÁKOVÁ Ing. Josef SMRČEK, CSc. EDITOR Ing. Miroslava KOHLÍČKOVÁ GRAPHIC ARRANGEMENT Jan HRUBEŠ EDITORIAL STAFF Ing. Ivan BERKA Ing. Miloslav BĚLOHRADSKÝ Ing. Luboš DIETZ Ing. Jan DOBIÁŠ Ing. Vít ENGLIŠ Ing. Ivan FANDERLIK, CSc. Rudolf HAIS Doc. Ing. Vladimír HANYKÝŘ, DrSc. Doc. Ing. Vladimír KLEBSA, CSc. Ing. Jiří KOUCKÝ, CSc. Prof. Ing. Marek LIŠKA, DrSc. Prof. Ing. Josef Matoušek, DrSc. Prof. Ing. Lubomír NĚMEC, DrSc. Doc. Ing. František NOVOTNÝ, CSc. Ing. Karel PAVLÍK Ing. Magda PURKRÁBKOVÁ Ing. Sylvie SÁZAVOVÁ, CSc. Ing. Jaroslav STOKLASA Ing. Aleš SVÍTIL Ing. Milan VONDRÁČEK Ing. Jiří ZAJÍC

3 ODBORNÝ ČASOPIS PRO PRŮMYSL SKLA, KERAMIKY A BIŽUTERIE VYDÁVÁ ČESKÁ SKLÁŘSKÁ SPOLEČNOST ČÍSLO 1-2 ROČNÍK 59 leden-únor 2009 HLADINOVÁ KOROZE KOVOVÝCH MATERIÁLŮ Jiří MATĚJ 1*, Pavel DUŠEK 2, Anna LANGROVÁ 3 1 Laboratoř anorganických materiálů ÚACH AV ČR a VŠCHT, Praha, ČR 2 Crystalex a.s., Nový Bor, ČR 3 Geologický ústav AV ČR, Praha, ČR * FLUXLINE CORROSION OF METALLlC MATERIALS The composition of the glass melt around the upper part of molybdenum top electrodes from electric melting of barium crystal glass refined by the combination of sodium sulfate and antimony trioxide has been studied. The fluxline corrosion of the Kanthal APM material in glass melt refined by antimony trioxide has also been experimentally modeled. At both the materials, the corrosion accompanied by precipitation of metallic antimony takes place near to glass surface. The precipitation of antimony is stimulated by presence of sulfate in case of molybdenum. The results enable to explain the origin of the great amount of metallic antimony around the upper part of the top molybdenum electrodes responsible for the heavy neck corrosion. Bylo studováno složení skloviny kolem horní části hladinových molybdenových elektrod použitých při tavení barnatého křišťálu čeřeného kombinací oxidu antimonitého a sulfátu. Byla též experimentálně modelována hladinová koroze materiálu Kanthal APM ve sklovině čeřené oxidem antimonitým. U obou materiálů se v blízkosti hladiny uplatňuje koroze spojená s vylučováním kovového antimonu. V případě molybdenových elektrod je vylučování antimonu stimulováno přítomností sulfátu. Popsané výsledky umožňují vysvětlit původ velkého množství kovového antimonu v okolí horní části hladinových elektrod jako příčinu jejich těžké krčkové koroze. ÚVOD Při elektrickém ohřevu skloviny jsou stále více užívány hladinové molybdenové elektrody, a to nejen v tavicí části, ale i v kanálech tavicích agregátů. Při tavení barnatého křišťálu čeřeného kombinací oxidu antimonitého a sulfátu byly pozorovány časté lomy elektrod v blízkosti hladiny, kde se vytvářel ostrý krček obsahující značné množství kovového antimonu a intermetalické sloučeniny Mo 3 Sb 7. Při tavení stejné skloviny čeřené samotným oxidem antimonitým docházelo k lomům v podstatně menší míře. Bezprostřední příčina vzniku krčku jako důsledek sekundární koroze molybdenu kovovým antimonem vznikajícím redukcí oxidů antimonu molybdenem byla [1] a dále bude popsána jinde. Nedávno bylo zjištěno, že k maximální korozi molybdenu dochází, pokud teplota kolísá kolem inkongruentního bodu tání intermetalické sloučeniny [2], což je v místě pod hladinou splněno. Předložená práce se zaměřuje především na výklad vzniku značného množství kovového antimonu v horní části elektrody. ANALÝZA SKLOVINY NA MOLYBDENOVÉ ELEKTRODĚ Z PROVOZU Složení barnatého křišťálu taveného pomocí hladinových molybdenových Tab. 1 - Výsledky analýzy skloviny pod krustou mezi elektrodami (*pro 6 vzorků) Obsah složky [hmot. %] Sb 2 O 3 SO 3 Na 2 O K 2 O minimální* 0,389 0,038 10,6 3,3 maximální* 0,424 0, ,4 průměr* 0,404 0,043 11,4 3,3 produkce 0,416 0,043 11,5 3,3 Ročník 59 (2009) č

4 Al, zbytek jsou Fe a jako minoritní složky Si a C) v křišťálové sklovině s relativně vysokým obsahem oxidu antimonitého o složení (hmot. %) 5,2 Na 2 O; 10,4 K 2 O; 2,0 Li 2 O; 9,3 CaO; 1,35 ZnO; 0.7 Al 2 O 3 ; 2,3 TiO 2 ; 67,7 SiO 2 ; 0,5 B 2 O 3 ; 0,3 P 2 O 5 a 0,7 Sb 2 O 3 při teplotě 1100 C a trvání experimentu 20 h. Vzorky ve formě pásků o průřezu 4,5 x 2,5 mm procházely volně hladinou do skloviny v kelímku. Na obr. 1 je řez ztuhlým obsahem kelímku. Je vidět výraznou krčkovou korozi materiálu v místě průchodu hladinou, zatím co partie pod i nad hladinou jsou prakticky nedotčené. Řezy rozhraním materiálu a skloviny v různých hloubkách byly studovány elektronovou mikrosondou. Na obr. 2a, b jsou snímky rozhraní narušeného materiálu a skloviny v odražených elektronech v hloubce 2,5 mm pod hladinou. V tomto (a pouze v tomto) místě dochází k vylučování kapiček antimonu patrných na detailním snímku. Dále je zřejmé, že sklovina v tomto místě je značně nehomogenní, s výraznou hranicí složení, na níž došlo ke krystalizaci. Výsledky analýz v tab. 3 ukazují, že v místě průchodu hladinou (maximální koroze) je sklovina u rozhraní obohacena na oxid hlinitý a neobsahuje prakticky žádný oxid antimonitý, zatím co povrch materiálu je silně ochuzen na hliník. Maximální obohacení skloviny na hliník se však projevuje v hloubce 2,5 mm pod krčkem, a to uvnitř ostře ohraničené oblasti přilehlé k elektrodě (body 5 a 8 v tabulce). V této oblasti s výskytem kapiček antimonu je též sklovina silně ochuzena Obr. 1 - Hladinová koroze Kanthalu APM elektrod je 11,5 Na 2 O; 3,3 K 2 O; 7,9 CaO; 7,85 BaO; 1,4 ZnO; 1,4 Al 2 O 3 ; 66,0 SiO 2 ; 0,416 Sb 2 O 3 ; 0,043 SO 3 (výsledky RFA, hmot. %). Analýza nehomogenní skloviny pod krustou kmene mimo okolí elektrody (tab. 1) metodou RFA neprokázala žádné obohacení těchto partií na oxid antimonitý. Průměrný obsah všech složek je blízký složení produkované skloviny. To vylučuje zvýšený obsah oxidu antimonitého v důsledku jeho kondensace pod krustou jako příčinu zvýšeného vylučování kovového antimonu. Navíc bylo zjištěno narušení hladinové elektrody kovovým antimonem i v kanálu pece, kde toto obohacení nepřichází v úvahu. Elektronová mikroanalýza vrstvy reakčních produktů a přilehlé nehomogenní skloviny odloupnuté z vyňaté elektrody (tab. 2 - body 1-4) v oblasti 2-4 cm pod hladinou naproti tomu ukázala podstatné rozdíly oproti složení produkované skloviny. Sklovina je především silně ochuzena na oxid antimonitý a obohacená na oxid molybdenový. Ve sklovině se vyskytují kapičky antimonu. To svědčí o tom, že v těchto místech dochází k základní korozní reakci molybdenu s oxidy antimonu za vzniku kovového antimonu a oxidu molybdenového. Pozoruhodné je, že u dvou vzorků bylo zjištěno výrazné obohacení skloviny na oxid sírový. Tab. 2 - Obsah vybraných složek skloviny u horní části hladinové elektrody H... ~ 2 cm pod krustou, S... ~ 4 cm pod krustou obsah složky [hmot. %] Poloha čís. výskyt Sb ve sklovině SiO 2 SO 3 Sb 2 O 3 MoO 3 H 1 46, ,12 nalezen H 2 69,8 0, nalezen S 3 69,2 0,01 0 0,30 maximální S 4 60,5 0,19 0 0,74 maximální S 5 54,8 0,40 1,30 1,23 maximální S 6 52,7 0,57 3,33 0,65 maximální S 7 64,9 0,05 0,42 0,33 maximální S 8 67,3 0,10 0,40 0,29 maximální S 9 0 2,90 86,45 0 kulička Sb kanál 10 69,8 0,06 0,18 0,66 nalezen kanál 11 68,1 0,19 1,30 0 nalezen LABORATORNÍ SIMULACE HLADINOVÉ KOROZE A VÝKLAD ZVÝŠENÉHO VÝSKYTU ANTIMONU NA MOLYBDENOVÉ ELEKTRODĚ Byla vyšetřena koroze materiálu Kanthal APM (20,5-23,5% Cr; 5,9% Obr. 2a - Rozhraní Kanthalu APM (světlý) a skloviny v místě 2,5 mm pod hladinou 2 Ročník 59 (2009) č. 1-2

5 na oxid antimonitý, zatím co za ní se obsah tohoto oxidu blíží původnímu obsahu ve sklovině. I zde je povrchová vrstva materiálu silně ochuzena na hliník. V hloubce 10 mm pod krčkem se ve sklovině vyskytuje pouze vrstvička obohacená na oxid hlinitý, obsah oxidu antimonitého ve sklovině je podstatně vyšší a kovový materiál je podstatně méně ochuzen na hliník. Je dobře známa koroze keramických materiálů na rozhraní tří fází (plyn nebo roztavený kov, keramický materiál a tavenina), která se uplatňuje v místě hladiny, bubliny nebo kapičky roztaveného kovu. Příčinou zvýšené koroze je intenzívní proudění vyvolané rozdílem povrchových napětí původní skloviny a skloviny obohacené na rozpouštěnou složku. Pokud rozpouštěná složka povrchové napětí zvyšuje, je do kontaktu s materiálem vtahována stále čerstvá sklovina. Zmíněnou podmínku splňuje např. oxid hlinitý. Při korozi kovu ve sklovině je prvním krokem jeho oxidace, vzniklý oxid (který v případě oxidu hlinitého povrch materiálu chrání) je pak rozpouštěn. Proto může působení povrchových sil hrát významnou roli i při korozi kovů. Při oxidaci kovového materiálu probíhá souběžně redukce oxidujících složek taveniny (depolarizátorů koroze - např. oxid antimonitý). Je zřejmé, že urychleným rozpouštěním oxidu budou urychleny oba tyto základní korozní procesy. Tab. 3 - Obsah vybraných složek skloviny (G) u rozhraní s Kanthalem a obsah Al a Sb v tomto materiálu (M) v závislosti na hloubce pod hladinou. Označení i, 50 a BK znamená polohu do 10 µm od rozhraní, ve vzdálenosti 50 µm a v objemu vzorku Poloha čís. Obsah složky [hmot.%] SiO 2 Al 2 O 3 Sb Al Sb hladina G 1 72,5 6, hladina M, i ,15 0,02 hladina M, ,90 0 hladina M,BK ,55 0 2,5 mm G,vnitř. 5 70,6 14,3 0, ,5 mm G,vnitř. 8 70,3 14,4 0, ,5 mm G,lem 6 39,0 14, ,5 mm G,vně 7 72,7 3,0 0, ,5 mm G,BK 9 68,3 1,1 0, ,5 mm M,i ,11 0,07 2,5 mm M, ,23 0,04 2,5 mm M,BK , mm G, i 13 68,1 10,5 0, mm G, ,2 4,9 0, mm G, BK 15 69,2 1,0 0, mm M,i ,20 0,02 10 mm M, ,40 0 Obr. 2b - Detail obr. 2a: nehomogenní sklovina s krystaly a bílými kapičkami antimonu v okolí výběžku Kanthalu Působení hladinové koroze dobře vysvětluje vznik výrazného krčku i vylučování kovového antimonu v případě koroze Kanthalu obsahujícího hliník. U hladinových molybdenových elektrod je situace poněkud odlišná. Pokud jde o základní podmínku vzniku proudění na rozhraní tří fází, není účinek oxidu molybdenového jednoznačný. Podle Volfa [3] oxid molybdenový povrchové napětí výrazně snižuje. Podle hodnot aditivních faktorů pro výpočet povrchového napětí pro oxid molybdenový [4] tento oxid naopak povrchové napětí skloviny zvyšuje. Uvažovaná sklovina však obsahuje ještě oxid sírový, který je nepochybně povrchově aktivní složkou, silně snižuje povrchové napětí a mohl by tak přispívat ke zvýšení hnací síly povrchového proudění. Zvýšený obsah síry nalezený u povrchu molybdenu v některých místech byl již zmíněn výše. Pokud jde o potřebný kontakt s plynnou fází, není sice uvažovaná část elektrod - alespoň v tavicí části pece - v kontaktu s atmosférou, zato však se v těchto partiích pod krustou staveného kmene hojně vyskytují bub - liny plynů. Na obr. 3 je snímek rozhraní molybdenové elektrody a skloviny v místě maximálního vylučování kapek antimonu. Uprostřed snímku je v blízkosti vrstvy reakčních produktů odloupnuté z povrchu molybdenu vidět bublina, v níž se vykytují kulovité částice. Elektronová mikroanalýza povrchu těchto částic ukázala, že - stejně jako svítící okrouhlé částice v okolní sklovině - sestávají prakticky z čistého antimonu. V tab. 2 (body 5-8) jsou tučně vyznačeny analýzy skloviny v okolí této bubliny. Zatím co sklovina mezi bublinou a vrstvou reakčních produktů na povrchu materiálu (body 5 a 6) má několikanásobně zvýšený obsah oxidu sírového a vysoký obsah oxidu antimonitého i molybdenového, sklovina vně této bubliny (body 7 a 8) má obsah oxidu sírového srovnatelný se základní sklovinou Ročník 59 (2009) č

6 Byla studována koroze Kanthalu APM a molybdenu ve sklovinách s obsahem oxidu antimonitého v blízkosti hladiny. Při korozi obou těchto kovů sklovinou se může uplatnit proudění působením povrchových sil, které urychluje jak oxidaci kovu, tak i vylučování antimonu jako depolarizační reakci. V případě molybdenu se přitom pravděpodobně uplatňuje vliv oxidu sírového jako povrchově aktivní látky. To vysvětluje zvýšený výskyt kovového antimonu v blízkosti hladiny jako příčinu následné krčkové koroze molybdenu ve sklovině čeřené kombinací oxidu antimonitého a sulfátu. Poděkování: Tato práce byla součástí projektu č. 2A-1TP1/063, Nové skelné a keramické materiály a pokročilé postupy jejich příprav a výrob, realizovaného za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu. LITERATURA Obr. 3 - Rozhraní molybdenu a skloviny s částicemi antimonu v plynové bublině. Označené body odpovídají číslům analýz v tab. 2 a nižší obsah oxidu antimonitého i molybdenového. Semikvantitativní analýza složení povrchu kulovité částice (bod č. 9) ukazuje, že na povrchu částice, sestávající prakticky z čistého antimonu, se vyskytuje též nezane - dbatelné množství síry. Příčinou zvýšeného vylučování antimonu na povrchu molybdenové elektrody v blízkosti hladiny pod vrstvou sklářského kmene je tedy velmi pravděpodobně působení povrchových sil stimulované přítomností oxidu sírového. Zvýšená tvorba kovového antimonu byla též pozorována na elektrodě z kanálu pece, která prochází přímo hladinou. Analýza rozhraní elektrody a skloviny (body 10 a 11 v tab. 2) ukázala, že i v tomto případě se v blízkosti rozhraní vyskytuje proměnlivý obsah oxidu sírového, oxidu antimonitého a molybdenového. I zde se tedy pravděpodobně uplatňuje působení povrchových sil. ZÁVĚR [1] MATĚJ, J. - HULÍNSKÝ, V.: In: A. Bishay: Recent Advances in Science and Technology of Materials, Vol. 2, s. 339, Plenum Press, N. York, London [2] MATĚJ, J. - MARTINZ, H.-P. - LARCHER, H. - HULÍNSKÝ, V. - MA RYŠ KA, M.: Corrosion of Molybdenum in Molten Antimony and Effect of Doping by ZrO 2. Poster, 14. konf. o elektrickém a jiných vysoceúčinných způsobech tavení skla, České Budějovice, září [3] VOLF, M. B.: Chemie skla, s. 285, Praha SNTL [4] VOLF, M. B.: Hutní sklářská příručka: Tepelné vlastnosti skel, s. 126, Praha SNTL Došlo: Lektor: Ing. Josef SMRČEK, CSc. ČESKÁ SKLÁŘSKÁ SPOLEČNOST MÁ SVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY glass society.cz Na těchto stránkách najdete všechny potřebné adresy, kalendář akcí, zprávy o činnosti a mnoho dalších zajímavostí ze života České sklářské společnosti. 4 Ročník 59 (2009) č. 1-2

7 VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ TYČINEK NA OHYBOVOU PEVNOST. KDY TO PRASKNE? Josef SMRČEK, Electroheat s.v.p.d. Praha Jitka ANDERTOVÁ, Martin MÍKA, VŠCHT Praha Helena JANÍKOVÁ, Ivo KOŘÍNEK, Sklárny Kavalier a.s. Sázava THE EFFECT OF THERMAL TREATMENT OF RODS ON THEIR BENDING STRENGTH. WEN DOES IT CRACK? Rods of two different glasses have been subjected to heat expositions at a temperature of 20 C below Tg and measured strength in bending. The strength of hard Simax glass is affected low by temperature processing, the strength of Na-Ca glass (14% alkali) for 7-14 hours heating drops to 50% of the original value, the next heating will rise to 2/3 orig. value. There is an explanation of the formation of a removing microfractures size of tens of nanometers. Pevnost skla je ve značné míře ovlivněna stavem povrchu, přítomností defektů, resp. vznikem a šířením trhlinek na povrchu (Griffitovy trhlinky). To vede k dramatickému snížení teo - retické tahové pevnosti skla cca MPa na praktickou hodnou MPa. Vliv trhlinek je markantní a je dobře zadokumentován - viz např. Menšík [1]. Návrh a projekce skleněných zařízení běžně zohledňuje tuto skutečnost a životnost skleněného dílu se dimensuje v souladu s podmínkami lomové mechaniky (především s experimentálními daty definujícími rychlost rozvoje a šíření trhliny v daném materiálu). Na chování trhlinek má vliv i působení teploty. Při zahřátí na teplotu těsně pod transformační teplotu Tg může dojí k zacelení trhlinky stejně jako k jejímu zvětšení (resp. změně tvarové charakteristiky). Cílem předložené práce bylo ověřit vliv teplotní exposice při teplotě 20 K pod Tg u dvou typů skloviny odlišného chemického složení. Experimentální část Byly použity tyčinky ze dvou různých sklovin Simax a sodnovápenaté sklo. Složení uvádí tab. 1. Tab. 1 - Složení sklovin Simax a Na-Ca sklo (hm.%) Simax Na-Ca sklo SiO 2 80,3 73 Al 2 O 3 2,4 2 CaO + MgO 11 Na 2 O + K 2 O 4,3 14 B 2 O 3 13,0 transformační teplota Tg C koef. délkové roztažnosti 1/K 3, , teplota zpracování tyčinek C Tyčinky z Na-Ca skloviny byly ručně odborně vytaženy (průměr 5-7 mm) z kapky čerstvě utavené skloviny v celoelektrické vaně, nařezány a v laboratorní peci přechlazeny. Celkem připraveno vždy alespoň 60 vzorků. Tyčinky ze Simaxu byly použity z běžné výroby (tavení v celoelektrické peci, tažení metodou Vello. Pevnost v ohybu měřena tříbodovou metodou na zařízení pro stanovení mechanických vlastností ZD 10/80 (Rauenstein) s rychlostí posunu horního příčníku 0, m.s -1, při rozteči podpěr 50 mm, celková délka tyčinek 70 mm. Vždy porovnávána řada kontrolních, nezpracovaných vzorků s tepelně upravovanými, všechna měření za studena za stejných podmínek. Teplotní exposice vzorků provedena v muflové peci vždy souvislým ohřevem 7 hod při zadané teplotě, poté pec vypnuta a vzorky pomalu zchlazeny (chladnutí rychlostí 20K/hod.). Po vychlazení druhý den odebráno 10 vzorků a zbylé tyčinky opět vyhřáty (rychlostí 20K/min). Tento cyklus opakován 5x. Zpracování výsledků Ze zatížení při lomu vypočtena pevnost 8.F.L σ ohyb = π. D 3 kde F - síla, při níž nastává destrukce vzorku (N) Ročník 59 (2009) č

8 L - rozteč podpěr D - průměr tyčinky (m) (m) Tab. 2 - Naměřené hodnoty ohybové pevnosti tepelně exponovaných tyčinek pevnost v ohybu MPa Výsledky jsou v tab. 2, kde jsou uvedeny průměrné pevnosti pro celou řadu, rozptyl měření, získaný běžným statistickým zpracováním (t.j. dle Gaussova rozdělení). Kromě toho byla měření zpracována za předpokladu platnosti Weibullova rozdělení chyb, které je pro pevnost přilehavější P (x) = 1 - exp (-x/x w ) m kde P(x) - pravděpodobnost výskytu pevnosti x x w - parametr měřítka, tedy střední pevnost dle Weibulla m - parametr, který charakterisuje rozptyl (stoupá s rozptylem) Parametry Weibullova rozdělení vyneseny na obr. 1 v závislosti na době tepelné exposice. Okamžitě je zřejmý obrovský rozdíl průměrné pevnosti obou sledovaných skel. tyčinky z Na-Ca skloviny jsou 10x méně pevné než ze Simaxu. Důvodem je jednak ruční tažení tyčinek, mírně kolísavý průměr, ale zřejmě i obsah alkálií, 3x vyšší než u Simaxu, jakkolivěk složení skloviny ovlivňuje pevnost nepřímo, přes snadnost tvorby trhlin (při manipulaci vzniká v měkkém Na-Ca skle více trhlinek než v tvrdém Simaxu). Naproti tomu pevnost Simaxu není podstatněji ovlivněna změnou průměru tyčinek. To znamená, že velikost objemu či povrchu namáhaného vzorku výrazně neovlivní základní pevnost za studena (což svádí ke tvrzení, že trhlin je ve vzorku jakéhokoliv objemu přítomno dostatek). Nejzajímavějším poznatkem je vliv tepelné exposice. Zde se uplatňuje jak její doba, tak počet cyklů ochlazení a vyhřátí. U Na-Ca skla již tak malá pevnost po 7-14 hod. ještě poklesne (až na 50 %), poté se pevnost opět zvýší na 2/3 původní. Parametr m stoupá (t.j. rozptyl klesne) a zdá se být ustálený i při vyhřívání a po dobu 35 hod (5 cyklů). Simax se chová podobně, také klesá jeho pevnost asi o 10% po prvním a druhém cyklu (a mění se parametr m), ovšem s dalším ohřevem se pevnost přiblíží původní (rozdíl 5-6%). Tedy vliv tepelného zpracování je daleko menší než u Na - Ca sklo. Předpokládáme-li viskositu skloviny 20 K pod Tg - η = Pas, pak pro maximální hydrostatický tlak vodorovně ležících tyčinek průměru 7 mm cca 175 Pa, který položíme rovný tečnému napětí τ, lze ze vzorce sklovina Na-Ca, průměr 5-7 mm hod. tepelné exposice průměrná pevnost MPa 7,07 4,93 4,20 5,76 5,50 5,48 prům. odchylka MPa 0,71 0,99 0,64 0,87 0,48 0,80 % rel chyba 10,04 19,97 15,34 15,14 8,64 14,67 počet vzorků sklovina Simax průměr 7 mm hod. tepelné exposice průměrná pevnost MPa 94,37 92,73 93,10 93,05 93,00 91,09 pr. odchylka MPa 18,97 7,57 27,02 14,28 13,54 16,05 % rel chyba 20,10 8,16 29,02 15,35 14,55 17,62 počet vzorků sklovina Simax průměr 15 mm hod. tepelné exposice 0 průměrná pevnost MPa 85,60 pr. odchylka MPa 4,76 % rel chyba 5,56 počet vzorků 6 sklovina Simax průměr 30 mm hod. tepelné exposice 0 průměrná pevnost MPa 88,12 pr. odchylka MPa 1,42 % rel chyba 1,61 počet vzorků 2 pro protahování vlákna [2] při měrné hmotnosti ρ =2500 kg/m 3 dl/dt = v = l 2. ρ. g/3η odhadnout rychlost viskozního toku pro l = d (průměr tyčinky) v = až m.sec -1, čemuž odpovídá dráha viskozního toku za 14 hod až m = 20 až 200 nm. Tedy trhliny, které teplotní exposice ovlivňuje mají rozměr v desítkách nanometrů. K podobným závěrům lze dospět i z práce Feiha, Thranera a Lilholta [3], kteří měřili pevnost v tahu na vláknech z E skloviny průměru 15,6 µm, lubrikovaných silanem nebo na vláknech, kde lubrikace byla odstraněna vypálením 1 hodinu na 500 C. Nevypalovaná vlákna měla mírně vyšší průměrnou pevnost (1680 MPa/1649 MPa), ovšem vypálená dosahovala vyšších hodnot u nejvyšších, nadprůměrných pevností, tedy v nepřítomnosti velkých trhlin se vypálením odstraní trhliny nanometrové. Závěry 1/ Pevnost skla v ohybu za studena je výrazně ovlivněna složením skla, t.j. měkčí sklo snáze tvoří mikrotrhliny. 2/ Zahřátím skel 20 K pod Tg se u tvrdého skla Simax dokonce i zvýší pevnost (zacelení trhlin?), avšak dalším zahříváním pevnost mírně poklesne (o 4 %) a zůstane téměř neměnná. U měkkého Na-Ca-skla prvotním zahřátím klesne pevnost o 50%, pak se trhlinky zahojují a pevnost stoupne na 2/3 původní. 3/ Vystavením sklovin těsně pod teplotu Tg má vliv na pevnost t.j. na vznik, rozevírání, či svírání trhlin. Z viskozního toku lze odhadovat, že jsou ovlivněny trhlinky rozměrů v desítkách nanometrů. Autoři děkují pp. Žoudlíkovi a ing. Bělohradskému za pomoc při přípravě vzorků. LITERATURA [1] MENŠÍK, J.: Pevnost a lom skla a keramiky SNTL Praha [2] STANĚK, J.: Elektrické tavení skla s. 80, SNTL Praha [3] FEIH, S. - THRANER, A. - LIL- HOLT, H.: Tensile stength and fracture surface characterisation of sized and unsized glass fibers. Jour. of Material. Sci. 40 (2005) s Došlo: Lektor: Ing. Vladimír NOVOTNÝ, CSc. 6 Ročník 59 (2009) č. 1-2

9 KAMENINOVÉ LAHVE NA MINERÁLNÍ VODY. POČÁTKY ORGANIZOVANÉHO OBCHODU S MINERÁLNÍMI VODAMI V ČECHÁCH Pavel LIDMILA Ústí nad Labem STONEWARE MINERAL WATER BOTTLES. THE ORIGIN OF TRADE WITH MINERAL WATER IN BOHEMIA On the opposite sites of the great European spa territory, there were originated two mineral water trading centres during the 17-th and 18-th century - one in the Western Bohemia (Cheb territory) and the second in Rhineland (Selters area). The evidence of this fact is, in addition to written notices, also ceramic marked bottles. Primarily there were the quadrilateral Cheb bottles filled in, which were also called as Waldenburg bottles. In Selters there was mineral water bottled into the ceramic pots with handle. Along the years there was mostly used the pot with handle filled in with acidulous water. Bitter water was still filled in the quadrilateral bottles without handle. Mineral water was bottled into the ceramic bottles over more than 200 years, before it was on turn of 19-th and 20-th century replaced with glass bottles as the recent sanitary packing. This article is in particular focused on the ceramic bottles from Bohemia. The published marks are originated from the second half of the 18-th century to the first quarter of the 19-th century. The bottles with all published marks are part of the author s collection. Článek seznamuje čtenáře s počátky obchodu s minerálními vodami. Minerální voda jako zboží je dopravována ve vhodném obalu zákazníkovi. Pro tento účel byly používány různé nádoby - dřevěné sudy, skleněné lahve nebo kameninové lahve a džbány. Nejdříve se kameninové lahve začaly používat v městech Cheb a Selters. Odtud pocházejí dva základní typy kameninových lahví. Čtyřboké lahve se v 17. a 18. století používaly pro chebskou kyselku a severočeské hořké vody, později pouze pro hořké vody. Kameninové lahve tvaru džbánku s ouškem pocházejí ze Selters a od konce 18. století se používaly pro všechny kyselky. Značené kameninové lahve se používaly od 17. století do konce 19. století, kdy byly definitivně nahrazeny levnějšími a hy gienicky vhodnějšími skleněnými lahvemi. Lahve s publikovanými značkami v příloze č. 1 jsou součástí autorovy sbírky. CHEB Léčivé prameny zajímaly člověka odedávna. To platí i pro naše území. Známé jsou nálezy římských a keltských mincí z Pravřídla v Teplicích nebo poklad bronzových spon z Obřího pramene u Duchcova. Koupele v teplých pramenech (Teplice, Pravřídlo 45,8 ºC [1], Karlovy Vary Vřídlo 72,2 ºC [2]) lákaly člověka trpícího chorobami pohybového ústrojí. V hlubokém dávnověku lidé objevili blahodárný vliv některých pramenů i při léčbě vnitřních nemocí. Nezůstalo jen u cest nebo poutí k pramenům léčivých vod. Minerální vody se začaly dopravovat tam, kde o ně byl zájem - vznikl obchod s léčivými vodami. O chebských kyselkách máme první dochovaný doklad, že se dopravovaly od pramene do města (cca 4 km) z roku 1406 [3]. V kupní smlouvě mezi Hancko Symonem ze Skalné a Heinrichem Schreulem z Chebu se jedná o Suché louce, která leží u kyselkové pěšiny, po které nosiči dopravovali kyselku ve džbánech do města. V roce 1542 píše Kaspar Bruschius v díle Beschreibung des Fichtelgebirges [4]: Pod hlavní branou je brána nazývaná mostní, pak je přes řeku (Ohři) dřevěný a pevný most. Pod touto branou je nedaleko města ušlechtilý a oblíbený pramen s kyselou vodou a proto je nazývána kyselka. Tato voda je velmi zdravá a chutná k pití a je v létě chlapci a děvčaty denně hojně ve džbánech do města donášena. Počátkem 18. století byly v Čechách lázněmi evropského významu Karlovy Vary a Teplice. V Teplicích ale není minerální voda vhodná k pitné kůře a v Karlových Varech bránila městská rada obchodu s minerální vodou z obavy, že by došlo k úbytku návštěvníků. V Chebu zase nebyl zájem o budování lázní. Slatinná kyselka (později pojmenovaná Ferdinandův pramen) se donášela do města. Tam se podávala hostům nebo stáčela do lahví. První zpráva o typizovaných kameninových lahvích na chebskou vodu je z roku Lahve se vyráběly v saském Waldenburgu (30 km západně od města Chemnitz). Waldenburské, nebo také chebské lahve jsou čtyřboké s protáhlým hrdlem, zakončeným cínovým uzávěrem. Dochované exempláře můžeme spatřit v muzeích. Lahev z Národního muzea (exponát na výstavě Člověk proti nemocem [5]) má rozměry: výška 30,3 cm, šířka 12 cm a objem 2700 cm 3. Pět podobných lahví se zachovalo v repositoriu kapucínské lékarny na Hradčanech [6]. Lahve nejsou označeny. Tvar a velikost lahví mohly být na trhu dostatečně vypovídající o obsahu a kromě toho byly označeny otiskem pečetidla městské rady na smolou a pergamenem obaleném cínovém uzávěru. Až v roce 1729 bylo započato s domácí výrobou kameninových lahví. V roce 1679 podává Balbín svědectví o obchodu s chebskou kyselkou ve svém díle Miscellanea historica regni bohemiae, I. kniha, XXV. kap.: Dnes předčila všechny prameny v Čechách chebská kyselka. Tolik lidí i z kruhů nejurozenějších k ní přichází, že tuto proslulost nelze přičíst jinému pramenu. Ti příslušníci šlechty, jimž zaneprázdnění nedovolí osobní návštěvu, vysílají zejména na jaře posly nebo povozy a dávají si domů dopravit množství lahví opatřených znakem městské rady v Chebu. SELTERS (NIEDERSELTERS) Na opačném konci velké evropské lázeňské oblasti v městečku Selters se také intenzívně rozvíjí obchod s minerální vodou. Pramen kyselky náležel říšskému kurfiřtovi, arcibiskupu trevírskému. Počátky obchodu lze doložit do období před rokem Nejstarší dochované exempláře lahví pocházejí z první čtvrtiny 18. století [7]. Láhev s letopočtem 1740 nese nápis CUR TRIER (kurfiřt trevírský). Kolem značky je modrý kruh. Láhev či spíše džbánek se plynule zužuje k ústí. Tvar vystihuje přívlastek břichatý. Pro snadnější manipulaci mají lahve ouško. V průběhu let se břichatý Ročník 59 (2009) č

10 džbánek postupně mění na válcovitou láhev s ouškem a tento tvar zachovávají láhve na uhličité minerální vody (kyselky) v celé oblasti od Porýní po severozápadní Čechy až do konce 19. stol. Postupně, v průběhu 18. a 19. století, vznikly v Porýní desítky plníren, které exportovaly minerální vody v typické kameninové láhvi s ouškem. SEDLEC A ZAJEČICE V oblasti mezi městy Most a Louny jsou vhodné geologické, geomorfologické a klimatické podmínky pro vznik hořkých síranových vod s výraznými projímavými účinky. Na přelomu 17. a 18. stol. došlo k prvním pokusům o získávání solí z pramenu v obci Sedlec u Mostu. Jako první popisuje v roce 1725 hořkou vodu od Sedlce (Sedlitz) doktor Friedrich Hoffmann [8]. Autor navštívil Sedlec v roce 1717 za svého pobytu v Teplicích. Srovnává sůl ze Sedlce se světoznámou solí z anglického Epsomu s poznámkou, že podobné prameny nejsou v Německu známy. Kromě hlavních údajů (složení vody, užívání, choroby) je v tomto díle také zmínka o Johannu Gottfriedu Müllerovi, chemikovi a lékárníkovi v Teplicích, který byl ředitelem a dohlížitelem nad dodávkami vody ve čtyřbokých kameninových lahvích. Podrobnější údaje o sedlecké hořké vodě podává v dalším díle z této doby (1727) J. A. Göritz [9]: V Sedlci se u studny 16 sáhů hluboké láhve naplnily a u rychtáře zapečetily. Rychtář láhve vydával proti písemnému potvrzení představeného řádu o zaplacení v Mostě (Sedlec v té době náležel řádu křížovníků s červenou hvězdou). Láhve, které se k tomuto účelu v Sedlci používaly byly velké čtyřboké s velkým vypáleným křížem pod hrdlem. Měly cínový šroub obalený papírem a zapečetěný pečetí s křížem. V Praze byl sklad, kam se vozila voda od pramene v sudech. Ve skladu se voda plnila do lahví od chebské kyselky nebo do lahví podobných. Plnění lahví v Praze bylo zřejmě slabinou odchodu, neboť autor připouští i falšování obsahu. S tím souvisí i kapitola o hanobitelích českých hořkých vod. Autorovi byla již známa Zaječická hořká voda, která je podle něj více hořká, ale méně čistá. V roce 1724 byla hořká minerální voda nalezena na pozemku sedláka Matyáše Kohla ze Zaječic [10]. Údajně jako první upozornil obecní pastýř na pozitivní účinky vody na dobytek, který ji pil. I na dalších pozemcích místních sedláků se našla hořká voda. Zpočátku těžili vodu za účelem obchodu jen sedláci a to proti vůli vrchnosti (Zaječice patřily k lobkowitzskému panství). Pouze vdova po Matyáši Kohlovi obdržela příslušné povolení. Těžba byla jednoduchá. Na poli byla vyhloubena několik sáhů hluboká jáma, do které se mělce podpovrchová hořká voda pomalu stahovala. Zpráva o nálezu léčivé vody se rychle rozšířila nejen v Čechách, ale i v Německu. Vozy se sudy čekaly i několik dní až na ně dojde řada. Vrchnost postupně od sedláků vykupovala pozemky se studnami s hořkou vodou. V roce 1761 vydává v Litoměřicích H.G.N. Troschel, teplický lékař, komplexní práci o Zaječické hořké vodě [11]. Podrobně popisuje i značky na lahvích. V jednom kulatém poli jsou pod baldachýnem s knížecí korunkou písmena F.V.L. s nápisem Gerechtes Saydschitzer Bitter Wasser. Zároveň udává, že lahve mají červené O nebo U, což značí Oberwasser (Zaječická) a Unterwasser (Sedlecká). To by znamenalo, že lobkowitzská vrchnost měla kontrolu nad oběma zdroji a to prostřednictvím nájmu od řádu křížovníků (Sedlec) a těžbou z vlastních studní (Zaječice). Autor uvádí tabulky léčivých kúr. Velká kúra trvala 31 dní, zkrácená 25 dní. Při velké kúře bylo třeba vypít 37 žejdlíků vody (+10 lotů soli), při zkrácené kúře se vypilo 24 žejdlíků (+8 lotů soli). V závěru jsou údaje o cenách: Ober Wasser (Zaječická) 1 láhev 24 kr. 1 bedna s 8 lahvemi pro velkou kůru bez soli 3 zl. 42 kr. se solí 4 zl. 18 kr. 1 bedna s 6 lahvemi pro malou kůru bez soli 2 zl. 45 kr. se solí 3 zl. 9 kr. Unter Wasser (Sedlecká) 1 láhev 18 kr. 1 bedna s 8 lahvemi pro velkou kůru bez soli 2 zl. 54 kr. se solí 3 zl. 30 kr. 1 bedna s 6 lahvemi pro malou kůru bez soli 2 zl. 9 kr. se solí 2 zl. 33 kr. Výše uvedené ceny platily pro sklad v Teplicích v lékárně u Zlatého lva. V roce 1744 zřídil studnu na svém pozemku v Zaječicích sedlák Matthias Lose [12] (* ) a byl i obchodně zdatný, neboť se dostal do sporu 8 Ročník 59 (2009) č. 1-2

11 s vrchností. V soudním procesu zakončeném v roce 1783 obhájil svoje práva na těžbu a obchod s minerální vodou. A tuto svoji suverenitu doložil i vlastní čtyřbokou lahví se značkou. Nápis na lahvi je velmi výmluvný: SAIDSCHITZZER MATTHIAS LO- SISCHES BITTER WASSER wird nür: versand vom WENZL KOSE in Saidschitz. V překladu: ZAJEČICKÁ MATYÁŠE LOSEHO HOŘKÁ VODA pravá jen: plněná od VÁCLAVA KOSEHO v Zaječicích. A kdo byl Wenzel Kose, jediný oprávněný distributor hořké vody z pramene Matthiase Loseho? Při zkušenostech Matthiase Loseho, které získal obchodováním a spory s vrchností nepřekvapí, že jde o rodinný podnik. Wenzel Kose byl jeho vnuk (*1768), syn dcery Salomeny. Tyto údaje umožňují poměrně přesně datovat láhev do let (plnoletost W. Kose - smrt M. Lose). V druhé polovině 18. stol. je obchod s hořkými vodami z nalezišť na mostecku realitou. Kromě ekonomicky silných podnikatelů, jako byl řád křížovníků s červenou hvězdou nebo kníže Lobkowitz, se do obchodu pustil i sedlák ze Zaječic. A v roce 1800 se objevil opravdu moderní podnikatel Adalbert Ulbricht, mostecký měšťan [13]. Tento podnikatel si pronajal zdroje hořké vody v obci Bylany u Mostu a zároveň vlastnil i palírnu kameninových lahví v Mostě. V první polovině 19. stol. vyvážel Bylanskou hořkou ve čtyřbokých kameninových lahvích do celého světa. ZÁVĚR I v obchodování s uhličitými minerálními vodami došlo v Čechách na přelomu 18. a 19. stol. k zásadním změnám. Na rozdíl od hořkých vod se prosadila láhev s ouškem po vzoru Nieder Selters. Do těchto lahví začalo plnit kyselku i město Cheb. Chebští měšťané konečně zahájili u Slatinné kyselky výstavbu lázní zvaných Franzensdorf (na počest císaře Františka I.), od roku 1807 přejmenované na Franzensbad (Františkovy Lázně). Premonstrátům v Teplé se konečně podařilo zlomit staletou nadvládu slavkovských dolů nad oblastí úšovických pramenů a založili Mariánské Lázně. (1807). Krátce nato započal vývoz kyselky v typizovaných lahvích s ouškem a se znakem kláštera v Teplé. I v Kyselce (Gieshübel) se začala plnit do lahví minerální voda. Džbánky mají značku GUISHIEBLER BUGSAUERBRUNN (Buková kyselka). Velký obchod započal. Statisíce lahví s ouškem s kyselkami i lahví čtyřbokých bez ouška s hořkými vodami se v 1. čtvrtině 19. stol. vyvážejí z Čech do Evropy i do zámoří. Láhve na minerální vodu s publikovanými značkami v příloze jsou součástí autorovy sbírky. LITERATURA [1] KAČURA, G. (1980): Minerální vody Severočeského kraje. ÚÚG Praha. [2] KOLÁŘOVÁ, M. - MYSLIL, V. (1980): Minerální vody Západočeského kraje. ÚÚG Praha. [3] MACEK, M. (1994): Františkovy Lázně. Historie města. Městské muzeum ve Františkových Lázních. [4] BRUSCHIUS, K. (1542): Beschreibung des Fichtelgebirges. Norimberk. (použit překlad M. Macka). [5] KUŽELKA, V. ( ): Člověk proti nemocem. Výstava Národního muzea. [6] MÁDL, M. (1999): Expozice starých lékáren. Průvodce. Národní muzeum Praha. [7] BALBÍN, B. (1679): Miscelanea historica regni Bohemiae. Praha.(Výbor z díla, český překlad H.Businská, Panorama Praha 1986). [8] WÜSTENFELD, F., ZABEL, N. (1982): Beiträge zur Niederselterses Brunnengeschichte. Seltersdruck & Verlag. [9] HOFFMAN, F. (1725): Gründliche Bericht von der herrlichen Würckung, vorteflichen Nutzen und rechten Gebrauch des zu Sedlitz in Böhmen Neuentdeckten Bittern Purgirenden Brunnens. Halle. [10] SOA Litoměřice. Lobkowitzský archiv v Žitenicích. Zpráva Teplického apatykáře z roku [11] TROSCHEL, H. G. N. (1761): Nathwendige Nachtricht von dem Wahrhaften Böhmisches Bitterwasser Saidschitzer Ursprungs aus dem Hochbetscher Berge. Leitmeritz. [12] SOA Litoměřice. Matrika narozených Bečov u Mostu 2/2. [13] WETZLER, J.E. (1827): Ueber den Nutzen und Gebrauch Püllnauer Bitterwassers. Leipzig. Došlo: Lektor: PhDr. Miroslav GRISA, CSc. Ročník 59 (2009) č

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Jak je definováno sklo? ztuhlá tavenina průhledných křemičitanů (pevný roztok) homogenní amorfní látka (bez pravidelné vnitřní struktury,

Více

TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI

TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ŽÁROBETONŮ (ŽB) Jiří Hamáček, Jaroslav Kutzendörfer VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Ústav skla a keramiky & ŽÁROHMOTY, spol. s r.o. Třemošná VŠCHT, Praha 2008 TERMOMECHANICKÉ

Více

Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír Šatava 2

Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír Šatava 2 Syntéza leucitové suroviny pro dentální kompozity 1 Ústav skla a keramiky VŠCHT Praha VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO- TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír

Více

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ Josef ČMAKAL, Jiří KUDRMAN, Ondřej BIELAK * ), Richard Regazzo ** ) UJP PRAHA a.s., * ) BiSAFE s.r.o., **

Více

CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE

CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE Autoři: Ing. Michal KŮS, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni - Výzkumné centrum Nové technologie, e-mail: mks@ntc.zcu.cz Anotace: V článku je uvedeno porovnání

Více

Prvky 8. B skupiny. FeCoNi. FeCoNi. FeCoNi 17.12.2011

Prvky 8. B skupiny. FeCoNi. FeCoNi. FeCoNi 17.12.2011 FeCoNi Prvky 8. B skupiny FeCoNi Valenční vrstva: x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 6 x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 7 x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 8 Tomáš Kekrt 17.12.2011 SRG Přírodní škola o. p. s. 2 FeCoNi Fe

Více

Chování látek v nanorozměrech

Chování látek v nanorozměrech Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem Chování látek v nanorozměrech Pavla Čapková Přírodovědecká fakulta Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem Březen 2014 Chování látek v nanorozměrech: Co se děje

Více

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Sekce X: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Rostislav Šulc, Pavel Svoboda 1 Úvod V rámci společného programu Katedry technologie staveb FSv ČVUT a Ústavu skla

Více

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami Step by Step Analysis of Combination Stress of Systems with Thin Films Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Západočeská

Více

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1.1 SVAŘOVACÍ DRÁTY Jako přídavný materiál se při plamenovém svařování používá drát. Svařovací drát podstatně ovlivňuje jakost svaru. Drát se volí vždy podobného

Více

TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE

TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE Autoři: Ing. David LÁVIČKA, Ph.D., Katedra eneegetických strojů a zařízení, Západočeská univerzita v Plzni, e-mail:

Více

BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU

BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU 2 2011 B U L L E T I N 2/11 Česká společnost pro mechaniku Asociovaný člen European Mechanics Society (EUROMECH) Předseda Redakce časopisu Jazyková korektura Prof.

Více

Chemické složení (%): SiO 2 6 Al 2 O 3 38 42 Fe 2 O 3 13 17 CaO 36 40 MgO < 1,5 SO 3 < 0,4

Chemické složení (%): SiO 2 6 Al 2 O 3 38 42 Fe 2 O 3 13 17 CaO 36 40 MgO < 1,5 SO 3 < 0,4 Všeobecně je normálně tuhnoucí, ale rychle tvrdnoucí hlinitanový cement s vysokou počáteční pevností. Na základě jeho výrobního postupu, jeho chemického složení a jeho schopnosti tuhnutí se výrazně liší

Více

ČSN EN ISO 9001:2001. Vysokoteplotní konstrukční a izolační materiály pro sklářství

ČSN EN ISO 9001:2001. Vysokoteplotní konstrukční a izolační materiály pro sklářství ČSN EN ISO 9001:2001 Vysokoteplotní konstrukční a izolační materiály pro sklářství Vysokoteplotní konstrukční a izolační materiály pro sklářství PROMASIL jsou lehké bezazbestové vysokoteplotní izolační

Více

HISTORIE SKLÁŘSKÉ A BIŢUTERNÍ VÝROBY

HISTORIE SKLÁŘSKÉ A BIŢUTERNÍ VÝROBY 5. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE HISTORIE SKLÁŘSKÉ A BIŢUTERNÍ VÝROBY V ČESKÝCH ZEMÍCH ŢELEZNÝ BROD 17. 19. září 2010 PROGRAM KONFERENCE Pořádající organizace Česká sklářská společnost sekce Historie skla Střední

Více

Naleziště po činnosti mlýna na kobaltovou rudu a přilehlé sklárny u Horní Blatné

Naleziště po činnosti mlýna na kobaltovou rudu a přilehlé sklárny u Horní Blatné Naleziště po činnosti mlýna na kobaltovou rudu a přilehlé sklárny u Horní Blatné Michal Gelnar V muzeu v Nejdku byly v roce 2005 v regionální expozici vystaveny reprodukce dvou map. První je nedatovaná

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE

MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE Definice pojmů sdílení tepla a tepelná vodivost Základní principy MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE Definice pojmů sdílení tepla a tepelná vodivost Co je to tepelná izolace? Jednoduše řečeno

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH Klára Jacková, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt

Více

Jednání představenstva Asociace

Jednání představenstva Asociace Obsah: Zprávy z jednání představenstva Asociace Noví členové Asociace Rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně uzavřené na období 2008-2010 Nové zkušební zařízení společnosti IKATES, s.r.o.

Více

Keramická technologie

Keramická technologie Keramika Slovo označuje rozmanité výrobky vzniklé vypalováním z vhodných přírodních surovin jílů, hlíny, křemene aj. První nálezy keramických nádob pocházejí podle archeologů už ze 7. tisíciletí př.n.l.

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_134 Datum: 4.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_134 Datum: 4.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

Teplotní roztažnost. Teorie. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Teplotní roztažnost. Teorie. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Teplotní roztažnost Teorie Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Teplotní roztažnost souvisí se změnou rozměru zahřívaného těles Při zahřívání se tělesa zvětšují, při ochlazování

Více

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů Největší hydrologická sucha 20. století The largest hydrological droughts in 20th century Příspěvek vymezuje a porovnává největší hydrologická sucha 20. století. Pro jejich vymezení byla použita metoda

Více

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření Metody využívající rentgenové záření Rentgenovo záření Rentgenografie, RTG prášková difrakce 1 2 Rentgenovo záření Vznik rentgenova záření X-Ray Elektromagnetické záření Ionizující záření 10 nm 1 pm Využívá

Více

Technologie I. Anodická oxidace hliníku. Referát č. 1. Povrchové úpravy

Technologie I. Anodická oxidace hliníku. Referát č. 1. Povrchové úpravy České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ústav strojírenské technologie Technologie I. Referát č. 1. Povrchové úpravy Anodická oxidace hliníku Vypracoval: Jan Kolístka Dne: 28. 9. 2009 Ročník:

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

SYMPOZIUM UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY 2007

SYMPOZIUM UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY 2007 SYMPOZIUM UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY 2007 PROGRAM 8. 6. 1 OBSAH Společné aktivity...2 Program pro účastníky na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské Kamenický Šenov...3 Program pro účastníky

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

2. Určete frakční objem dendritických částic v eutektické slitině Mg-Cu-Zn. Použijte specializované programové vybavení pro obrazovou analýzu.

2. Určete frakční objem dendritických částic v eutektické slitině Mg-Cu-Zn. Použijte specializované programové vybavení pro obrazovou analýzu. 1 Pracovní úkoly 1. Změřte střední velikost zrna připraveného výbrusu polykrystalického vzorku. K vyhodnocení snímku ze skenovacího elektronového mikroskopu použijte kruhovou metodu. 2. Určete frakční

Více

Ocelové konstrukce požární návrh

Ocelové konstrukce požární návrh Ocelové konstrukce požární návrh Zdeněk Sokol František Wald, 17.2.2005 1 2 Obsah prezentace Úvod Přestup tepla do konstrukce Požárně nechráněné prvky Požárně chráněné prvky Mechanické vlastnosti oceli

Více

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI - 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI Ing. K. Šplíchal, Ing. R. Axamit^RNDr. J. Otruba, Prof. Ing. J. Koutský, DrSc, ÚJV Řež 1. Úvod Rozvoj trhlin za účasti koroze v materiálech

Více

Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika

Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika Zpracoval: Mgr. Michal Havlík Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika Kapitola 4 - GEOLOGIE A TEPELNÉ

Více

U BR < 4E G /q -saturační proud ovlivňuje nárazovou ionizaci. Šířka přechodu: w Ge 0,7 w Si (pro N D,A,Ge N D,A,Si ); vliv U D.

U BR < 4E G /q -saturační proud ovlivňuje nárazovou ionizaci. Šířka přechodu: w Ge 0,7 w Si (pro N D,A,Ge N D,A,Si ); vliv U D. Napěťový průraz polovodičových přechodů Zvyšování napětí na přechodu -přechod se rozšiřuje, ale pouze s U (!!) - intenzita elektrického pole roste -překročení kritické hodnoty U (BR) -vzrůstu závěrného

Více

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Anorganická chemie Chemie Mgr. Soňa Krampolová 01 - Vlastnosti přechodných prvků -

Více

Inorganic technology

Inorganic technology Inorganic technology Sulfur and sulfur compounds Deposits: Elemental sulfur in sedimentary or volcanic deposits Sulfates Sulfides H 2 S in natural gas 1 Sulfuric acid Principle of sulfuric acid manufacture

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Ing. Tomáš Matuška,

Více

Diamonds are forever

Diamonds are forever Diamonds are forever technologie spojuje čistotu a hygienu klasické úpravy vody s příjemným pocitem bezchlorové úpravy vody. Inovativní AQUA DIAMANTE soda technologie je založená na aktivaci kyslíku z

Více

1. Úvod. 2. Rotační pece na spalování odpadů. 2.1. Provozní režim pecí

1. Úvod. 2. Rotační pece na spalování odpadů. 2.1. Provozní režim pecí Vyzdívky spaloven průmyslových a komunálních odpadů Rybák L., Pešek J., Korsa B., Fajfr P. - ŽÁROHMOTY, spol. s r.o., Třemošná Kučera Z. - LAFARGE ŽÁROMONOLITY, s.r.o., Ostrava 1. Úvod Jedním z negativních

Více

Keramika. 1) Keramika jako nejstarší konstrukční materiál

Keramika. 1) Keramika jako nejstarší konstrukční materiál Keramika 1) Keramika jako nejstarší konstrukční materiál 2) Modul pružnosti a pevnost 3) Podstata křehkosti 4) Statistická povaha pevnosti 5) Zkoušení keramik 6) Zhouževnaťování 1 Nejstarší konstrukční

Více

ČISTICÍ PROSTŘEDEK A VAŠE RUCE

ČISTICÍ PROSTŘEDEK A VAŠE RUCE ČISTICÍ PROSTŘEDEK A VAŠE RUCE Úvod Marta žije v městě, které má tvrdou vodu - obsahuje velké množství minerálních látek. 1 Jedním z problémů při používání tvrdé vody je, že v místech, kde voda stojí,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.3 Polovodiče a jejich využití Kapitola

Více

Názvosloví anorganických sloučenin

Názvosloví anorganických sloučenin Chemické názvosloví Chemické prvky jsou látky složené z atomů o stejném protonovém čísle (počet protonů v jádře atomu. Každému prvku přísluší určitý mezinárodní název a od něho odvozený symbol (značka).

Více

VLIV OCHRANNÝCH PLYNŮ NA VLASTNOSTI SVAROVÉHO SPOJE PŘI SVAŘOVÁNÍ NELEGOVANÝCH KONSTRUKČNÍCH OCELÍ METODOU 135 - MAG

VLIV OCHRANNÝCH PLYNŮ NA VLASTNOSTI SVAROVÉHO SPOJE PŘI SVAŘOVÁNÍ NELEGOVANÝCH KONSTRUKČNÍCH OCELÍ METODOU 135 - MAG VLIV OCHRANNÝCH PLYNŮ NA VLASTNOSTI SVAROVÉHO SPOJE PŘI SVAŘOVÁNÍ NELEGOVANÝCH KONSTRUKČNÍCH OCELÍ METODOU 135 - MAG Ing. Martin Roubíček, Ph.D., AIR LIQUIDE CZ, s.r.o. Prof. Ing. Václav Pilous, DrSc.,

Více

PŘÍČINY VZNIKU SKLOVITÝCH POVLAKŮ NA POVRCHU VYZDÍVKY PECNÍCH ZAŘÍZENÍ

PŘÍČINY VZNIKU SKLOVITÝCH POVLAKŮ NA POVRCHU VYZDÍVKY PECNÍCH ZAŘÍZENÍ PŘÍČINY VZNIKU SKLOVITÝCH POVLAKŮ NA POVRCHU VYZDÍVKY PECNÍCH ZAŘÍZENÍ Pavel Stolař a Filip Vráblík a Pavel Novák b a) Ecosond s.r.o., K vodárně 531, 257 22 Čerčany, ČR b) VŠCHT Praha, Technická 5, 160

Více

VY_32_INOVACE_C 07 03

VY_32_INOVACE_C 07 03 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 Hořčík Vlastnosti: - stříbrolesklý, měkký, kujný kov s nízkou hustotou (1,74 g.cm -3 ) - diagonální podobnost s lithiem

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Preparativní anorganická chemie

Preparativní anorganická chemie Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta Studijní opora pro dvouoborové kombinované bakalářské studium Preparativní anorganická chemie Ing. Fišerová Seznam úloh 1. Reakce

Více

Experiment C-16 DESTILACE 2

Experiment C-16 DESTILACE 2 Experiment C-16 DESTILACE 2 CÍL EXPERIMENTU Získání informací o třech klasických skupenstvích látek, změnách skupenství (jedné z fázových změn), křivkách ohřevu a ochlazování a destilační křivce. Prozkoumání

Více

5/2.7.10.3 Austenitické vysokolegované žáruvzdorné oceli

5/2.7.10.3 Austenitické vysokolegované žáruvzdorné oceli SVAŘOVÁNÍ KOVŮ V PRAXI část 5, díl 2, kap. 7.10.3, str. 1 5/2.7.10.3 Austenitické vysokolegované žáruvzdorné oceli Austenitické vysokolegované chrómniklové oceli obsahují min. 16,5 hm. % Cr s dostatečným

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Kolektor: SK 218 Objednatel:

Více

MONITOROVÁNÍ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE V OBLASTI KRKONOŠ. Monitoring of atmospheric deposition in the area of the Krkonoše Mountains

MONITOROVÁNÍ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE V OBLASTI KRKONOŠ. Monitoring of atmospheric deposition in the area of the Krkonoše Mountains OPERA CORCONTICA 37: 47 54, 2000 MONITOROVÁNÍ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE V OBLASTI KRKONOŠ Monitoring of atmospheric deposition in the area of the Krkonoše Mountains BUDSKÁ EVA 1, FRANČE PAVEL 1, SVĚTLÍK IVO

Více

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení Za tepla válcované tabule plechu durostat 400/450 Datový list srpen 2013 Tabule plechu Odolné proti opotřebení díky přímému kalení durostat 400 a durostat 450 dosahují typických povrchových tvrdostí přibližně

Více

STUDIUM ODUHLIČENÍ POVRCHOVÝCH VRSTEV LOŽISKOVÝCH OCELÍ 100Cr6. RESEARCH OF DECARBURIZATION SURFACE LAYER OF BEARING STEEL 100Cr6

STUDIUM ODUHLIČENÍ POVRCHOVÝCH VRSTEV LOŽISKOVÝCH OCELÍ 100Cr6. RESEARCH OF DECARBURIZATION SURFACE LAYER OF BEARING STEEL 100Cr6 STUDIUM ODUHLIČENÍ POVRCHOVÝCH VRSTEV LOŽISKOVÝCH OCELÍ 00Cr6 RESEARCH OF DECARBURIZATION SURFACE LAYER OF BEARING STEEL 00Cr6 Petr Dostál a Jana Dobrovská b Jaroslav Sojka b Hana Francová b a Profi am

Více

Uhlík a síra CH_102_Uhlík a síra Autor: PhDr. Jana Langerová

Uhlík a síra CH_102_Uhlík a síra Autor: PhDr. Jana Langerová Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie

Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Digitální tisk princip a vývoj Pavel Stelšovský a Miroslav Těhle 2009 Obsah Jehličkové tiskárny Inkoustové tiskárny Tepelné tiskárny

Více

TÉMA DIPLOMOVÉ PRÁCE

TÉMA DIPLOMOVÉ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA ZDRAVOTNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ TÉMA DIPLOMOVÉ PRÁCE DIPLOMOVÁ PRÁCE JMÉNO a PŘÍJMENÍ Vedoucí diplomové práce: Tituly, jméno příjmení, titul

Více

LAMINO DÝHA LAMINO DÝHA KOMAXIT NEREZ RR - 16 - K KOMAXIT NEREZ RR - 18 - K KOMAXIT NEREZ RS - K KOMAXIT NEREZ RR - 20 - K LAMINO DÝHA LAMINO DÝHA

LAMINO DÝHA LAMINO DÝHA KOMAXIT NEREZ RR - 16 - K KOMAXIT NEREZ RR - 18 - K KOMAXIT NEREZ RS - K KOMAXIT NEREZ RR - 20 - K LAMINO DÝHA LAMINO DÝHA 1 2450 KANCELÁŘSKÉ STOLY RR 16 RR 18 1 RR 22 RS 2550 2100 RR 16 D RR 18 D RR 20 D RS D 1 2100 RR 18 D6 RR 20 D6 RS D6 1630 2480 RR 16 K RR 18 K RR 20 K RS K 1630 2580 2850 RR 16 D K RR 18 D K RR 20 D K

Více

P r o t o k o l. č. 010 024077. o zkouškách betonových bloků GRAFITO

P r o t o k o l. č. 010 024077. o zkouškách betonových bloků GRAFITO Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka 0100 - Praha Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1018.5, Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.podle ČSN EN ISO/IEC 17 025 Prosecká 811/76a, 190

Více

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 1. ÚVOD DO STUDIA CHEMIE 1) Co studuje chemie? 2) Rozděl chemii na tři důležité obory. DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 2. NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN 1) Pojmenuj: BaO, N 2 0, P 4 O 10, H 2 SO 4, HMnO 4,

Více

Stanovení vody, popela a prchavé hořlaviny v uhlí

Stanovení vody, popela a prchavé hořlaviny v uhlí NÁVODY PRO LABORATOŘ PALIV 3. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA Michael Pohořelý, Michal Jeremiáš, Zdeněk Beňo, Josef Kočica Stanovení vody, popela a prchavé hořlaviny v uhlí Teoretický úvod Základním rozborem

Více

SIMULAČNÍ VÝPOČTY TUHNUTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY ZnAl4 V OCELOVÉ FORMĚ

SIMULAČNÍ VÝPOČTY TUHNUTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY ZnAl4 V OCELOVÉ FORMĚ 61/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (1/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 SIMULAČNÍ VÝPOČTY TUHNUTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY ZnAl4 V OCELOVÉ

Více

Polymerní kompozity. Bronislav Foller Foller

Polymerní kompozity. Bronislav Foller Foller Bronislav Foller Foller Polymerní kompozity ve ve stavebnictví stavebnictví a a strojírenství strojírenství Stavebnictví Strojírenství Vojenský průmysl Automobilový průmysl Letecký průmysl Lodní Lodníprůmysl

Více

BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů. BiM (BI-METAL) ruční pilové listy. Chemické složení ocelí:

BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů. BiM (BI-METAL) ruční pilové listy. Chemické složení ocelí: BiM (BI-METAL) ruční pilové listy BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů Bi-metalové ruční pilové listy jsou vyráběny z oceli jakostí M2 a D6A. Kombinace těchto dvou materiálů zaručuje

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Kde se vzala v Asii ropa?

Kde se vzala v Asii ropa? I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 24 Kde se vzala v Asii ropa? Pro

Více

územní jednotka -Severozápad

územní jednotka -Severozápad Mgr.J.Mareš Ústecký,Karlovarský EU-OP VK VY_32_INOVACE_719 územní jednotka -Severozápad Ústecký kraj naše hlavní a velká energetická základna.těţbou, tepelnými elektrárnami a těţkým průmyslem bylo v minulosti

Více

ANALÝZA A OPTIMALIZACE VÝROBNÍCH PROCESŮ MALOSÉRIOVÉ SLOŽITÉ VÝROBY V NOVÝCH VÝROBNÍCH PROSTORECH NA ZÁKLADĚ DISKRÉTNÍ SIMULACE

ANALÝZA A OPTIMALIZACE VÝROBNÍCH PROCESŮ MALOSÉRIOVÉ SLOŽITÉ VÝROBY V NOVÝCH VÝROBNÍCH PROSTORECH NA ZÁKLADĚ DISKRÉTNÍ SIMULACE ANALÝZA A OPTIMALIZACE VÝROBNÍCH PROCESŮ MALOSÉRIOVÉ SLOŽITÉ VÝROBY V NOVÝCH VÝROBNÍCH PROSTORECH NA ZÁKLADĚ DISKRÉTNÍ SIMULACE Doc. Václav Votava, CSc. (a), Ing. Zdeněk Ulrych, Ph.D. (b), Ing. Milan Edl,

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 15. 10.

Více

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Základní návrhové předpisy: - ČSN 73 1401/98 Navrhování ocelových

Více

2.4.6 Hookův zákon. Předpoklady: 2405. Podíváme se ještě jednou na začátek deformační křivky. 0,0015 0,003 Pro hodnoty normálového napětí menší než σ

2.4.6 Hookův zákon. Předpoklady: 2405. Podíváme se ještě jednou na začátek deformační křivky. 0,0015 0,003 Pro hodnoty normálového napětí menší než σ .4.6 Hookův zákon Předpoklady: 405 Podíváme se ještě jednou na začátek deformační křivky. 500 P 50 0,0015 0,00 Pro hodnoty normálového napětí menší než σ U je normálové napětí přímo úměrné relativnímu

Více

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí LABORATORNÍ CVIČENÍ 1. Téma: Ovlivňování průběhu reakce změnou koncentrace látek. podmínek průběhu reakce. Jednou z nich je změna koncentrace výchozích

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH36

DUM VY_52_INOVACE_12CH36 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH36 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Tvrdé pájení s tavidlem,v ochranném plynu nebo ve vakuu, se podobá pájení na měkko. Pracovní teplota je nad 500 C. Pájí se tvrdou pájkou, roztavenou

Tvrdé pájení s tavidlem,v ochranném plynu nebo ve vakuu, se podobá pájení na měkko. Pracovní teplota je nad 500 C. Pájí se tvrdou pájkou, roztavenou Pájení na tvrdo Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Iveta Konvičná Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.

Více

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek / 1 ZPRACOVAL Martin Hložek TMB MCK, 2011 ZADAVATEL PhDr. Margaréta Musilová Mestský ústav ochrany pamiatok Uršulínska 9 811 01 Bratislava OBSAH Úvod Skanovací elektronová mikroskopie (SEM) Energiově-disperzní

Více

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů 7. června/june 2013 9:30 h 17:30 h Laboratoř metalomiky a nanotechnologií, Mendelova univerzita v Brně a Středoevropský technologický institut Budova D, Zemědělská

Více

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Ing. Jan Brejcha, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., brejcha@vuhu.cz Voda a krajina 2014 1 Projekt č. TA01020592 je řešen s finanční

Více

Svědectví map. Informace o projektu NZM, FLD-ČZU a archivů České republiky

Svědectví map. Informace o projektu NZM, FLD-ČZU a archivů České republiky Svědectví map Informace o projektu NZM, FLD-ČZU a archivů České republiky Autoři: Prof. Ing. Ivan Roček, CSc. Ing. Petr Fencl od třetího dílu PhDr. Vladimír Waage Spolupracující instituce: NZM Praha, FLD

Více

č.. 6: Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

č.. 6: Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Pedologické praktikum - téma č.. 6: Práce v pedologické laboratoři - půdní fyzika Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Půdní

Více

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní.

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní. VESMÍR Model velkého třesku předpovídá, že vesmír vznikl explozí před asi 15 miliardami let. To, co dnes pozorujeme, bylo na začátku koncentrováno ve velmi malém objemu, naplněném hmotou o vysoké hustotě

Více

1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou.

1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou. 1 Pracovní úkoly 1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou. 2. Sestrojte graf této závislosti. 2 Teoretický úvod 2.1 Povrchové napětí

Více

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína Václav Fiala pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína v Klatovech Carrarský mramor, 155 x 500 cm Klatovy, Pražská 23 2012 Čeněk Vosmík: Pavel Kristián z Koldína, 1924 umělý kámen, schodiště klatovské

Více

POPTÁVKA PO VEŘEJNÉ DOPRAVĚ V ZÁVISLOSTI NA ŠKOLSTVÍ V KRAJI TRANSPORT DEMAND DEPENDS ON EDUCATION ON REGIONS

POPTÁVKA PO VEŘEJNÉ DOPRAVĚ V ZÁVISLOSTI NA ŠKOLSTVÍ V KRAJI TRANSPORT DEMAND DEPENDS ON EDUCATION ON REGIONS POPTÁVKA PO VEŘEJNÉ DOPRAVĚ V ZÁVISLOSTI NA ŠKOLSTVÍ V KRAJI TRANSPORT DEMAND DEPENDS ON EDUCATION ON REGIONS Kateřina Pojkarová Anotace:Dopravu vužívají lidé za různým účelem, mimo jiné i ke svým cestám

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.7 Základy klempířského minima Kapitola 3

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice KAPITOLA 2: PRVEK Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Abstract In the year 2007 research program on test locality Melechov continued

Více

ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE

ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE Ing. Tadeáš Franek, Refrasil, s.r.o., Průmyslová 7, Třinec Konská, Česká republika Abstrakt Vlivem celosvětové ekonomické krize

Více

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Úpravy povrchu Pozinkovaný materiál Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Aplikace žárově zinkovaných předmětů Běžnou metodou ochrany oceli proti korozi jsou ochranné povlaky,

Více

OZUBENÍ 1 OZUBENÍ 2 OZUBENÍ 3 OZUBENÍ 4 OZUBENÍ 5 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1

OZUBENÍ 1 OZUBENÍ 2 OZUBENÍ 3 OZUBENÍ 4 OZUBENÍ 5 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 Technické frézy pro pohon ohebným hřídelem Technical Cutters from High-speed Steel Technické frézy jsou nástroje sloužící k ručnímu opracování lehkých slitin barevných kovů, různých druhů umělých hmot,

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY

VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY Planety Terestrické planety Velké planety Planety sluneční soustavy a jejich rozdělení do skupin Podle fyzikálních vlastností se planety sluneční soustavy

Více