ROČNÍK 59 leden - únor 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČNÍK 59 leden - únor 2009"

Transkript

1 ODBORNÝ ČASOPIS PRO PRŮMYSL SKLA, KERAMIKY A BIŽUTERIE VYDÁVÁ ČESKÁ SKLÁŘSKÁ SPOLEČNOST OBSAH ČÍSLA MATĚJ Jiří, DUŠEK Pavel, LANGROVÁ Anna Hladinová koroze kovových materiálů SMRČEK Josef, ANDERTOVÁ Jitka, MÍKA Martin, JANÍKOVÁ Helena, KOŘÍNEK Ivo Vliv tepelného zpracování tyčinek na ohybovou pevnost. Kdy to praskne? LIDMILA Pavel Kameninové lahve na minerální vody. Počátky organizovaného obchodu s minerálními vodami v Čechách Aktuality Sochař a sklář Jiří Harcuba osmdesátiletý (LANGHAMER, A.) Sklář a malíř Pavel Werner ve Fulneku (LANGHAMER, A.) Co se zkoumá v Číně? Symposium rytého skla bilancuje Drobné zprávy Trendy Obchod sklem roste Výroba obalového skla v Evropě v r vzrostla Miliardová pokuta pro výrobce autoskel Drobné zprávy Z domova České sklářství a keramika v roce 2007 (SMRČEK, A.) Drobné zprávy Česká sklářská společnost Česká a slovenská konference o skle Luhačovice Ing. Jaroslav Seifrt laureátem Sklářské ceny Zpráva o činnosti ČSS (BERÁNEK, P.) Valná hromada ČSS ČSS blahopřeje svým členům Společenská kronika Rozloučení s panem Zdeňkem Cozlem Doc. Ing. Jaroslav Kutzendörfer, CSc. (HANYKÝŘ, V.) Ing. Berthold Mann - jubilant Co je nového v časopise CERAMICS-SILIKÁTY Staré pověsti Americký obchodník v Dolním Rychnově Novinky ze světové odborné literatury Připravované akce... kuler Redakce: U Zámku 1929/4, Teplice, tel.: , č.ú /0800 ČS Teplice Administrace: Ing. Miroslava Kohlíčková, Středová 1767/17, Teplice, tel.: , Inzertní agentura: Ing. Greta Nováková, Johančina 3251, Teplice tel./fax: , mobil: , ROČNÍK 59 leden - únor 2009 SKKEAQ 59 ISSN X [1-2] 1-40 [2009] VEDOUCÍ VYDAVATELSTVÍ EDITOŘI Doc. Ing. Vladimír HANYKÝŘ, DrSc. REDAKČNÍ KRUH Doc. Ing. Stanislav KASA, CSc. Ing. Greta NOVÁKOVÁ Ing. Josef SMRČEK, CSc. REDAKTORKA Ing. Miroslava KOHLÍČKOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA Jan HRUBEŠ REDAKČNÍ RADA Ing. Ivan BERKA Ing. Miloslav BĚLOHRADSKÝ Ing. Luboš DIETZ Ing. Jan DOBIÁŠ Ing. Vít ENGLIŠ Ing. Ivan FANDERLIK, CSc. Rudolf HAIS Doc. Ing. Vladimír HANYKÝŘ, DrSc. Doc. Ing. Vladimír KLEBSA, CSc. Ing. Jiří KOUCKÝ, CSc. Prof. Ing. Marek LIŠKA, DrSc. Prof. Ing. Josef MATOUŠEK, DrSc. Prof. Ing. Lubomír NĚMEC, DrSc. Doc. Ing. František NOVOTNÝ, CSc. Ing. Karel PAVLÍK Ing. Magda PURKRÁBKOVÁ Ing. Sylvie SÁZAVOVÁ, CSc. Ing. Jaroslav STOKLASA Ing. Aleš SVÍTIL (předseda) Ing. Milan VONDRÁČEK Ing. Jiří ZAJÍC

2 PROFESSIONAL JOURNAL FOR GLASS INDUSTRY, CERAMIC INDUSTRY AND COSTUME JEWELLERY PUBLISHED BY THE CZECH GLASS SOCIETY CONTENTS OF ISSUE MATĚJ Jiří, DUŠEK Pavel, LANGROVÁ Anna Fluxline Corrosion of Metallic Materials SMRČEK Josef, ANDERTOVÁ Jitka, MÍKA Martin, JANÍKOVÁ Helena, KOŘÍNEK Ivo The Effect of Tthermal Treatment of Rods on Their Bending Strength. When Does it Crack? LIDMILA Pavel Stoneware Mineral Water Bottles. The Origin of Trade with Mineral Water in Bohemia Actualities Sculptor and glassmaker Jiří Harcuba - 80 years (LANGHAMER, A.) Glassmaker and painter Pavel Werner in Fulnek (LANGHAMER, A.) What is examined in China? Symposium on engraved glass Sundries Trends Glass trading grows Production of container glass in Europe grew in Milliard penalty for producer of automotive glass Sundries Home News Czech glass and ceramics in 2007 (SMRČEK, A.) Sundries The Czech Glass Society Czech and Slovak Conference on Glass in Luhačovice Ing. Jaroslav Seifrt won the Glass Prize Report on ČSS activity (BERÁNEK, P.) ČSS Annual Meeting Czech Glass Society congratulates its members Social Events Saying goodbye to Mr. Zdeněk Cozl Doc. Ing. Jaroslav Kutzendörfer, CSc. (HANYKÝŘ, V.) Ing. Berthold Mann celebrates his New Books What is new in Ceramic-Silikáty magazine Old Tales American businessman in Dolní Rychnov News from World Technical Literature Forthcoming Events. kulér Editor`s office: U Zámku 1929/4, Teplice, tel.: , č.ú /0800 ČS Teplice Administration: Ing. Miroslava Kohlíčková, Středová 1767/17, Teplice, tel.: , Advertisement agency: Ing. Greta Nováková, Johančina 3251, Teplice tel./fax: , mobil: , VOLUME 59 January - February 2009 SKKEAQ 59 ISSN X [1-2] 1-40 [2009] EDITOR IN CHIEF EDITORS Doc. Ing. Vladimír HANYKÝŘ, DrSc. EDITORIAL BOARD Doc. Ing. Stanislav KASA, CSc. Ing. Greta NOVÁKOVÁ Ing. Josef SMRČEK, CSc. EDITOR Ing. Miroslava KOHLÍČKOVÁ GRAPHIC ARRANGEMENT Jan HRUBEŠ EDITORIAL STAFF Ing. Ivan BERKA Ing. Miloslav BĚLOHRADSKÝ Ing. Luboš DIETZ Ing. Jan DOBIÁŠ Ing. Vít ENGLIŠ Ing. Ivan FANDERLIK, CSc. Rudolf HAIS Doc. Ing. Vladimír HANYKÝŘ, DrSc. Doc. Ing. Vladimír KLEBSA, CSc. Ing. Jiří KOUCKÝ, CSc. Prof. Ing. Marek LIŠKA, DrSc. Prof. Ing. Josef Matoušek, DrSc. Prof. Ing. Lubomír NĚMEC, DrSc. Doc. Ing. František NOVOTNÝ, CSc. Ing. Karel PAVLÍK Ing. Magda PURKRÁBKOVÁ Ing. Sylvie SÁZAVOVÁ, CSc. Ing. Jaroslav STOKLASA Ing. Aleš SVÍTIL Ing. Milan VONDRÁČEK Ing. Jiří ZAJÍC

3 ODBORNÝ ČASOPIS PRO PRŮMYSL SKLA, KERAMIKY A BIŽUTERIE VYDÁVÁ ČESKÁ SKLÁŘSKÁ SPOLEČNOST ČÍSLO 1-2 ROČNÍK 59 leden-únor 2009 HLADINOVÁ KOROZE KOVOVÝCH MATERIÁLŮ Jiří MATĚJ 1*, Pavel DUŠEK 2, Anna LANGROVÁ 3 1 Laboratoř anorganických materiálů ÚACH AV ČR a VŠCHT, Praha, ČR 2 Crystalex a.s., Nový Bor, ČR 3 Geologický ústav AV ČR, Praha, ČR * FLUXLINE CORROSION OF METALLlC MATERIALS The composition of the glass melt around the upper part of molybdenum top electrodes from electric melting of barium crystal glass refined by the combination of sodium sulfate and antimony trioxide has been studied. The fluxline corrosion of the Kanthal APM material in glass melt refined by antimony trioxide has also been experimentally modeled. At both the materials, the corrosion accompanied by precipitation of metallic antimony takes place near to glass surface. The precipitation of antimony is stimulated by presence of sulfate in case of molybdenum. The results enable to explain the origin of the great amount of metallic antimony around the upper part of the top molybdenum electrodes responsible for the heavy neck corrosion. Bylo studováno složení skloviny kolem horní části hladinových molybdenových elektrod použitých při tavení barnatého křišťálu čeřeného kombinací oxidu antimonitého a sulfátu. Byla též experimentálně modelována hladinová koroze materiálu Kanthal APM ve sklovině čeřené oxidem antimonitým. U obou materiálů se v blízkosti hladiny uplatňuje koroze spojená s vylučováním kovového antimonu. V případě molybdenových elektrod je vylučování antimonu stimulováno přítomností sulfátu. Popsané výsledky umožňují vysvětlit původ velkého množství kovového antimonu v okolí horní části hladinových elektrod jako příčinu jejich těžké krčkové koroze. ÚVOD Při elektrickém ohřevu skloviny jsou stále více užívány hladinové molybdenové elektrody, a to nejen v tavicí části, ale i v kanálech tavicích agregátů. Při tavení barnatého křišťálu čeřeného kombinací oxidu antimonitého a sulfátu byly pozorovány časté lomy elektrod v blízkosti hladiny, kde se vytvářel ostrý krček obsahující značné množství kovového antimonu a intermetalické sloučeniny Mo 3 Sb 7. Při tavení stejné skloviny čeřené samotným oxidem antimonitým docházelo k lomům v podstatně menší míře. Bezprostřední příčina vzniku krčku jako důsledek sekundární koroze molybdenu kovovým antimonem vznikajícím redukcí oxidů antimonu molybdenem byla [1] a dále bude popsána jinde. Nedávno bylo zjištěno, že k maximální korozi molybdenu dochází, pokud teplota kolísá kolem inkongruentního bodu tání intermetalické sloučeniny [2], což je v místě pod hladinou splněno. Předložená práce se zaměřuje především na výklad vzniku značného množství kovového antimonu v horní části elektrody. ANALÝZA SKLOVINY NA MOLYBDENOVÉ ELEKTRODĚ Z PROVOZU Složení barnatého křišťálu taveného pomocí hladinových molybdenových Tab. 1 - Výsledky analýzy skloviny pod krustou mezi elektrodami (*pro 6 vzorků) Obsah složky [hmot. %] Sb 2 O 3 SO 3 Na 2 O K 2 O minimální* 0,389 0,038 10,6 3,3 maximální* 0,424 0, ,4 průměr* 0,404 0,043 11,4 3,3 produkce 0,416 0,043 11,5 3,3 Ročník 59 (2009) č

4 Al, zbytek jsou Fe a jako minoritní složky Si a C) v křišťálové sklovině s relativně vysokým obsahem oxidu antimonitého o složení (hmot. %) 5,2 Na 2 O; 10,4 K 2 O; 2,0 Li 2 O; 9,3 CaO; 1,35 ZnO; 0.7 Al 2 O 3 ; 2,3 TiO 2 ; 67,7 SiO 2 ; 0,5 B 2 O 3 ; 0,3 P 2 O 5 a 0,7 Sb 2 O 3 při teplotě 1100 C a trvání experimentu 20 h. Vzorky ve formě pásků o průřezu 4,5 x 2,5 mm procházely volně hladinou do skloviny v kelímku. Na obr. 1 je řez ztuhlým obsahem kelímku. Je vidět výraznou krčkovou korozi materiálu v místě průchodu hladinou, zatím co partie pod i nad hladinou jsou prakticky nedotčené. Řezy rozhraním materiálu a skloviny v různých hloubkách byly studovány elektronovou mikrosondou. Na obr. 2a, b jsou snímky rozhraní narušeného materiálu a skloviny v odražených elektronech v hloubce 2,5 mm pod hladinou. V tomto (a pouze v tomto) místě dochází k vylučování kapiček antimonu patrných na detailním snímku. Dále je zřejmé, že sklovina v tomto místě je značně nehomogenní, s výraznou hranicí složení, na níž došlo ke krystalizaci. Výsledky analýz v tab. 3 ukazují, že v místě průchodu hladinou (maximální koroze) je sklovina u rozhraní obohacena na oxid hlinitý a neobsahuje prakticky žádný oxid antimonitý, zatím co povrch materiálu je silně ochuzen na hliník. Maximální obohacení skloviny na hliník se však projevuje v hloubce 2,5 mm pod krčkem, a to uvnitř ostře ohraničené oblasti přilehlé k elektrodě (body 5 a 8 v tabulce). V této oblasti s výskytem kapiček antimonu je též sklovina silně ochuzena Obr. 1 - Hladinová koroze Kanthalu APM elektrod je 11,5 Na 2 O; 3,3 K 2 O; 7,9 CaO; 7,85 BaO; 1,4 ZnO; 1,4 Al 2 O 3 ; 66,0 SiO 2 ; 0,416 Sb 2 O 3 ; 0,043 SO 3 (výsledky RFA, hmot. %). Analýza nehomogenní skloviny pod krustou kmene mimo okolí elektrody (tab. 1) metodou RFA neprokázala žádné obohacení těchto partií na oxid antimonitý. Průměrný obsah všech složek je blízký složení produkované skloviny. To vylučuje zvýšený obsah oxidu antimonitého v důsledku jeho kondensace pod krustou jako příčinu zvýšeného vylučování kovového antimonu. Navíc bylo zjištěno narušení hladinové elektrody kovovým antimonem i v kanálu pece, kde toto obohacení nepřichází v úvahu. Elektronová mikroanalýza vrstvy reakčních produktů a přilehlé nehomogenní skloviny odloupnuté z vyňaté elektrody (tab. 2 - body 1-4) v oblasti 2-4 cm pod hladinou naproti tomu ukázala podstatné rozdíly oproti složení produkované skloviny. Sklovina je především silně ochuzena na oxid antimonitý a obohacená na oxid molybdenový. Ve sklovině se vyskytují kapičky antimonu. To svědčí o tom, že v těchto místech dochází k základní korozní reakci molybdenu s oxidy antimonu za vzniku kovového antimonu a oxidu molybdenového. Pozoruhodné je, že u dvou vzorků bylo zjištěno výrazné obohacení skloviny na oxid sírový. Tab. 2 - Obsah vybraných složek skloviny u horní části hladinové elektrody H... ~ 2 cm pod krustou, S... ~ 4 cm pod krustou obsah složky [hmot. %] Poloha čís. výskyt Sb ve sklovině SiO 2 SO 3 Sb 2 O 3 MoO 3 H 1 46, ,12 nalezen H 2 69,8 0, nalezen S 3 69,2 0,01 0 0,30 maximální S 4 60,5 0,19 0 0,74 maximální S 5 54,8 0,40 1,30 1,23 maximální S 6 52,7 0,57 3,33 0,65 maximální S 7 64,9 0,05 0,42 0,33 maximální S 8 67,3 0,10 0,40 0,29 maximální S 9 0 2,90 86,45 0 kulička Sb kanál 10 69,8 0,06 0,18 0,66 nalezen kanál 11 68,1 0,19 1,30 0 nalezen LABORATORNÍ SIMULACE HLADINOVÉ KOROZE A VÝKLAD ZVÝŠENÉHO VÝSKYTU ANTIMONU NA MOLYBDENOVÉ ELEKTRODĚ Byla vyšetřena koroze materiálu Kanthal APM (20,5-23,5% Cr; 5,9% Obr. 2a - Rozhraní Kanthalu APM (světlý) a skloviny v místě 2,5 mm pod hladinou 2 Ročník 59 (2009) č. 1-2

5 na oxid antimonitý, zatím co za ní se obsah tohoto oxidu blíží původnímu obsahu ve sklovině. I zde je povrchová vrstva materiálu silně ochuzena na hliník. V hloubce 10 mm pod krčkem se ve sklovině vyskytuje pouze vrstvička obohacená na oxid hlinitý, obsah oxidu antimonitého ve sklovině je podstatně vyšší a kovový materiál je podstatně méně ochuzen na hliník. Je dobře známa koroze keramických materiálů na rozhraní tří fází (plyn nebo roztavený kov, keramický materiál a tavenina), která se uplatňuje v místě hladiny, bubliny nebo kapičky roztaveného kovu. Příčinou zvýšené koroze je intenzívní proudění vyvolané rozdílem povrchových napětí původní skloviny a skloviny obohacené na rozpouštěnou složku. Pokud rozpouštěná složka povrchové napětí zvyšuje, je do kontaktu s materiálem vtahována stále čerstvá sklovina. Zmíněnou podmínku splňuje např. oxid hlinitý. Při korozi kovu ve sklovině je prvním krokem jeho oxidace, vzniklý oxid (který v případě oxidu hlinitého povrch materiálu chrání) je pak rozpouštěn. Proto může působení povrchových sil hrát významnou roli i při korozi kovů. Při oxidaci kovového materiálu probíhá souběžně redukce oxidujících složek taveniny (depolarizátorů koroze - např. oxid antimonitý). Je zřejmé, že urychleným rozpouštěním oxidu budou urychleny oba tyto základní korozní procesy. Tab. 3 - Obsah vybraných složek skloviny (G) u rozhraní s Kanthalem a obsah Al a Sb v tomto materiálu (M) v závislosti na hloubce pod hladinou. Označení i, 50 a BK znamená polohu do 10 µm od rozhraní, ve vzdálenosti 50 µm a v objemu vzorku Poloha čís. Obsah složky [hmot.%] SiO 2 Al 2 O 3 Sb Al Sb hladina G 1 72,5 6, hladina M, i ,15 0,02 hladina M, ,90 0 hladina M,BK ,55 0 2,5 mm G,vnitř. 5 70,6 14,3 0, ,5 mm G,vnitř. 8 70,3 14,4 0, ,5 mm G,lem 6 39,0 14, ,5 mm G,vně 7 72,7 3,0 0, ,5 mm G,BK 9 68,3 1,1 0, ,5 mm M,i ,11 0,07 2,5 mm M, ,23 0,04 2,5 mm M,BK , mm G, i 13 68,1 10,5 0, mm G, ,2 4,9 0, mm G, BK 15 69,2 1,0 0, mm M,i ,20 0,02 10 mm M, ,40 0 Obr. 2b - Detail obr. 2a: nehomogenní sklovina s krystaly a bílými kapičkami antimonu v okolí výběžku Kanthalu Působení hladinové koroze dobře vysvětluje vznik výrazného krčku i vylučování kovového antimonu v případě koroze Kanthalu obsahujícího hliník. U hladinových molybdenových elektrod je situace poněkud odlišná. Pokud jde o základní podmínku vzniku proudění na rozhraní tří fází, není účinek oxidu molybdenového jednoznačný. Podle Volfa [3] oxid molybdenový povrchové napětí výrazně snižuje. Podle hodnot aditivních faktorů pro výpočet povrchového napětí pro oxid molybdenový [4] tento oxid naopak povrchové napětí skloviny zvyšuje. Uvažovaná sklovina však obsahuje ještě oxid sírový, který je nepochybně povrchově aktivní složkou, silně snižuje povrchové napětí a mohl by tak přispívat ke zvýšení hnací síly povrchového proudění. Zvýšený obsah síry nalezený u povrchu molybdenu v některých místech byl již zmíněn výše. Pokud jde o potřebný kontakt s plynnou fází, není sice uvažovaná část elektrod - alespoň v tavicí části pece - v kontaktu s atmosférou, zato však se v těchto partiích pod krustou staveného kmene hojně vyskytují bub - liny plynů. Na obr. 3 je snímek rozhraní molybdenové elektrody a skloviny v místě maximálního vylučování kapek antimonu. Uprostřed snímku je v blízkosti vrstvy reakčních produktů odloupnuté z povrchu molybdenu vidět bublina, v níž se vykytují kulovité částice. Elektronová mikroanalýza povrchu těchto částic ukázala, že - stejně jako svítící okrouhlé částice v okolní sklovině - sestávají prakticky z čistého antimonu. V tab. 2 (body 5-8) jsou tučně vyznačeny analýzy skloviny v okolí této bubliny. Zatím co sklovina mezi bublinou a vrstvou reakčních produktů na povrchu materiálu (body 5 a 6) má několikanásobně zvýšený obsah oxidu sírového a vysoký obsah oxidu antimonitého i molybdenového, sklovina vně této bubliny (body 7 a 8) má obsah oxidu sírového srovnatelný se základní sklovinou Ročník 59 (2009) č

6 Byla studována koroze Kanthalu APM a molybdenu ve sklovinách s obsahem oxidu antimonitého v blízkosti hladiny. Při korozi obou těchto kovů sklovinou se může uplatnit proudění působením povrchových sil, které urychluje jak oxidaci kovu, tak i vylučování antimonu jako depolarizační reakci. V případě molybdenu se přitom pravděpodobně uplatňuje vliv oxidu sírového jako povrchově aktivní látky. To vysvětluje zvýšený výskyt kovového antimonu v blízkosti hladiny jako příčinu následné krčkové koroze molybdenu ve sklovině čeřené kombinací oxidu antimonitého a sulfátu. Poděkování: Tato práce byla součástí projektu č. 2A-1TP1/063, Nové skelné a keramické materiály a pokročilé postupy jejich příprav a výrob, realizovaného za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu. LITERATURA Obr. 3 - Rozhraní molybdenu a skloviny s částicemi antimonu v plynové bublině. Označené body odpovídají číslům analýz v tab. 2 a nižší obsah oxidu antimonitého i molybdenového. Semikvantitativní analýza složení povrchu kulovité částice (bod č. 9) ukazuje, že na povrchu částice, sestávající prakticky z čistého antimonu, se vyskytuje též nezane - dbatelné množství síry. Příčinou zvýšeného vylučování antimonu na povrchu molybdenové elektrody v blízkosti hladiny pod vrstvou sklářského kmene je tedy velmi pravděpodobně působení povrchových sil stimulované přítomností oxidu sírového. Zvýšená tvorba kovového antimonu byla též pozorována na elektrodě z kanálu pece, která prochází přímo hladinou. Analýza rozhraní elektrody a skloviny (body 10 a 11 v tab. 2) ukázala, že i v tomto případě se v blízkosti rozhraní vyskytuje proměnlivý obsah oxidu sírového, oxidu antimonitého a molybdenového. I zde se tedy pravděpodobně uplatňuje působení povrchových sil. ZÁVĚR [1] MATĚJ, J. - HULÍNSKÝ, V.: In: A. Bishay: Recent Advances in Science and Technology of Materials, Vol. 2, s. 339, Plenum Press, N. York, London [2] MATĚJ, J. - MARTINZ, H.-P. - LARCHER, H. - HULÍNSKÝ, V. - MA RYŠ KA, M.: Corrosion of Molybdenum in Molten Antimony and Effect of Doping by ZrO 2. Poster, 14. konf. o elektrickém a jiných vysoceúčinných způsobech tavení skla, České Budějovice, září [3] VOLF, M. B.: Chemie skla, s. 285, Praha SNTL [4] VOLF, M. B.: Hutní sklářská příručka: Tepelné vlastnosti skel, s. 126, Praha SNTL Došlo: Lektor: Ing. Josef SMRČEK, CSc. ČESKÁ SKLÁŘSKÁ SPOLEČNOST MÁ SVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY glass society.cz Na těchto stránkách najdete všechny potřebné adresy, kalendář akcí, zprávy o činnosti a mnoho dalších zajímavostí ze života České sklářské společnosti. 4 Ročník 59 (2009) č. 1-2

7 VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ TYČINEK NA OHYBOVOU PEVNOST. KDY TO PRASKNE? Josef SMRČEK, Electroheat s.v.p.d. Praha Jitka ANDERTOVÁ, Martin MÍKA, VŠCHT Praha Helena JANÍKOVÁ, Ivo KOŘÍNEK, Sklárny Kavalier a.s. Sázava THE EFFECT OF THERMAL TREATMENT OF RODS ON THEIR BENDING STRENGTH. WEN DOES IT CRACK? Rods of two different glasses have been subjected to heat expositions at a temperature of 20 C below Tg and measured strength in bending. The strength of hard Simax glass is affected low by temperature processing, the strength of Na-Ca glass (14% alkali) for 7-14 hours heating drops to 50% of the original value, the next heating will rise to 2/3 orig. value. There is an explanation of the formation of a removing microfractures size of tens of nanometers. Pevnost skla je ve značné míře ovlivněna stavem povrchu, přítomností defektů, resp. vznikem a šířením trhlinek na povrchu (Griffitovy trhlinky). To vede k dramatickému snížení teo - retické tahové pevnosti skla cca MPa na praktickou hodnou MPa. Vliv trhlinek je markantní a je dobře zadokumentován - viz např. Menšík [1]. Návrh a projekce skleněných zařízení běžně zohledňuje tuto skutečnost a životnost skleněného dílu se dimensuje v souladu s podmínkami lomové mechaniky (především s experimentálními daty definujícími rychlost rozvoje a šíření trhliny v daném materiálu). Na chování trhlinek má vliv i působení teploty. Při zahřátí na teplotu těsně pod transformační teplotu Tg může dojí k zacelení trhlinky stejně jako k jejímu zvětšení (resp. změně tvarové charakteristiky). Cílem předložené práce bylo ověřit vliv teplotní exposice při teplotě 20 K pod Tg u dvou typů skloviny odlišného chemického složení. Experimentální část Byly použity tyčinky ze dvou různých sklovin Simax a sodnovápenaté sklo. Složení uvádí tab. 1. Tab. 1 - Složení sklovin Simax a Na-Ca sklo (hm.%) Simax Na-Ca sklo SiO 2 80,3 73 Al 2 O 3 2,4 2 CaO + MgO 11 Na 2 O + K 2 O 4,3 14 B 2 O 3 13,0 transformační teplota Tg C koef. délkové roztažnosti 1/K 3, , teplota zpracování tyčinek C Tyčinky z Na-Ca skloviny byly ručně odborně vytaženy (průměr 5-7 mm) z kapky čerstvě utavené skloviny v celoelektrické vaně, nařezány a v laboratorní peci přechlazeny. Celkem připraveno vždy alespoň 60 vzorků. Tyčinky ze Simaxu byly použity z běžné výroby (tavení v celoelektrické peci, tažení metodou Vello. Pevnost v ohybu měřena tříbodovou metodou na zařízení pro stanovení mechanických vlastností ZD 10/80 (Rauenstein) s rychlostí posunu horního příčníku 0, m.s -1, při rozteči podpěr 50 mm, celková délka tyčinek 70 mm. Vždy porovnávána řada kontrolních, nezpracovaných vzorků s tepelně upravovanými, všechna měření za studena za stejných podmínek. Teplotní exposice vzorků provedena v muflové peci vždy souvislým ohřevem 7 hod při zadané teplotě, poté pec vypnuta a vzorky pomalu zchlazeny (chladnutí rychlostí 20K/hod.). Po vychlazení druhý den odebráno 10 vzorků a zbylé tyčinky opět vyhřáty (rychlostí 20K/min). Tento cyklus opakován 5x. Zpracování výsledků Ze zatížení při lomu vypočtena pevnost 8.F.L σ ohyb = π. D 3 kde F - síla, při níž nastává destrukce vzorku (N) Ročník 59 (2009) č

8 L - rozteč podpěr D - průměr tyčinky (m) (m) Tab. 2 - Naměřené hodnoty ohybové pevnosti tepelně exponovaných tyčinek pevnost v ohybu MPa Výsledky jsou v tab. 2, kde jsou uvedeny průměrné pevnosti pro celou řadu, rozptyl měření, získaný běžným statistickým zpracováním (t.j. dle Gaussova rozdělení). Kromě toho byla měření zpracována za předpokladu platnosti Weibullova rozdělení chyb, které je pro pevnost přilehavější P (x) = 1 - exp (-x/x w ) m kde P(x) - pravděpodobnost výskytu pevnosti x x w - parametr měřítka, tedy střední pevnost dle Weibulla m - parametr, který charakterisuje rozptyl (stoupá s rozptylem) Parametry Weibullova rozdělení vyneseny na obr. 1 v závislosti na době tepelné exposice. Okamžitě je zřejmý obrovský rozdíl průměrné pevnosti obou sledovaných skel. tyčinky z Na-Ca skloviny jsou 10x méně pevné než ze Simaxu. Důvodem je jednak ruční tažení tyčinek, mírně kolísavý průměr, ale zřejmě i obsah alkálií, 3x vyšší než u Simaxu, jakkolivěk složení skloviny ovlivňuje pevnost nepřímo, přes snadnost tvorby trhlin (při manipulaci vzniká v měkkém Na-Ca skle více trhlinek než v tvrdém Simaxu). Naproti tomu pevnost Simaxu není podstatněji ovlivněna změnou průměru tyčinek. To znamená, že velikost objemu či povrchu namáhaného vzorku výrazně neovlivní základní pevnost za studena (což svádí ke tvrzení, že trhlin je ve vzorku jakéhokoliv objemu přítomno dostatek). Nejzajímavějším poznatkem je vliv tepelné exposice. Zde se uplatňuje jak její doba, tak počet cyklů ochlazení a vyhřátí. U Na-Ca skla již tak malá pevnost po 7-14 hod. ještě poklesne (až na 50 %), poté se pevnost opět zvýší na 2/3 původní. Parametr m stoupá (t.j. rozptyl klesne) a zdá se být ustálený i při vyhřívání a po dobu 35 hod (5 cyklů). Simax se chová podobně, také klesá jeho pevnost asi o 10% po prvním a druhém cyklu (a mění se parametr m), ovšem s dalším ohřevem se pevnost přiblíží původní (rozdíl 5-6%). Tedy vliv tepelného zpracování je daleko menší než u Na - Ca sklo. Předpokládáme-li viskositu skloviny 20 K pod Tg - η = Pas, pak pro maximální hydrostatický tlak vodorovně ležících tyčinek průměru 7 mm cca 175 Pa, který položíme rovný tečnému napětí τ, lze ze vzorce sklovina Na-Ca, průměr 5-7 mm hod. tepelné exposice průměrná pevnost MPa 7,07 4,93 4,20 5,76 5,50 5,48 prům. odchylka MPa 0,71 0,99 0,64 0,87 0,48 0,80 % rel chyba 10,04 19,97 15,34 15,14 8,64 14,67 počet vzorků sklovina Simax průměr 7 mm hod. tepelné exposice průměrná pevnost MPa 94,37 92,73 93,10 93,05 93,00 91,09 pr. odchylka MPa 18,97 7,57 27,02 14,28 13,54 16,05 % rel chyba 20,10 8,16 29,02 15,35 14,55 17,62 počet vzorků sklovina Simax průměr 15 mm hod. tepelné exposice 0 průměrná pevnost MPa 85,60 pr. odchylka MPa 4,76 % rel chyba 5,56 počet vzorků 6 sklovina Simax průměr 30 mm hod. tepelné exposice 0 průměrná pevnost MPa 88,12 pr. odchylka MPa 1,42 % rel chyba 1,61 počet vzorků 2 pro protahování vlákna [2] při měrné hmotnosti ρ =2500 kg/m 3 dl/dt = v = l 2. ρ. g/3η odhadnout rychlost viskozního toku pro l = d (průměr tyčinky) v = až m.sec -1, čemuž odpovídá dráha viskozního toku za 14 hod až m = 20 až 200 nm. Tedy trhliny, které teplotní exposice ovlivňuje mají rozměr v desítkách nanometrů. K podobným závěrům lze dospět i z práce Feiha, Thranera a Lilholta [3], kteří měřili pevnost v tahu na vláknech z E skloviny průměru 15,6 µm, lubrikovaných silanem nebo na vláknech, kde lubrikace byla odstraněna vypálením 1 hodinu na 500 C. Nevypalovaná vlákna měla mírně vyšší průměrnou pevnost (1680 MPa/1649 MPa), ovšem vypálená dosahovala vyšších hodnot u nejvyšších, nadprůměrných pevností, tedy v nepřítomnosti velkých trhlin se vypálením odstraní trhliny nanometrové. Závěry 1/ Pevnost skla v ohybu za studena je výrazně ovlivněna složením skla, t.j. měkčí sklo snáze tvoří mikrotrhliny. 2/ Zahřátím skel 20 K pod Tg se u tvrdého skla Simax dokonce i zvýší pevnost (zacelení trhlin?), avšak dalším zahříváním pevnost mírně poklesne (o 4 %) a zůstane téměř neměnná. U měkkého Na-Ca-skla prvotním zahřátím klesne pevnost o 50%, pak se trhlinky zahojují a pevnost stoupne na 2/3 původní. 3/ Vystavením sklovin těsně pod teplotu Tg má vliv na pevnost t.j. na vznik, rozevírání, či svírání trhlin. Z viskozního toku lze odhadovat, že jsou ovlivněny trhlinky rozměrů v desítkách nanometrů. Autoři děkují pp. Žoudlíkovi a ing. Bělohradskému za pomoc při přípravě vzorků. LITERATURA [1] MENŠÍK, J.: Pevnost a lom skla a keramiky SNTL Praha [2] STANĚK, J.: Elektrické tavení skla s. 80, SNTL Praha [3] FEIH, S. - THRANER, A. - LIL- HOLT, H.: Tensile stength and fracture surface characterisation of sized and unsized glass fibers. Jour. of Material. Sci. 40 (2005) s Došlo: Lektor: Ing. Vladimír NOVOTNÝ, CSc. 6 Ročník 59 (2009) č. 1-2

9 KAMENINOVÉ LAHVE NA MINERÁLNÍ VODY. POČÁTKY ORGANIZOVANÉHO OBCHODU S MINERÁLNÍMI VODAMI V ČECHÁCH Pavel LIDMILA Ústí nad Labem STONEWARE MINERAL WATER BOTTLES. THE ORIGIN OF TRADE WITH MINERAL WATER IN BOHEMIA On the opposite sites of the great European spa territory, there were originated two mineral water trading centres during the 17-th and 18-th century - one in the Western Bohemia (Cheb territory) and the second in Rhineland (Selters area). The evidence of this fact is, in addition to written notices, also ceramic marked bottles. Primarily there were the quadrilateral Cheb bottles filled in, which were also called as Waldenburg bottles. In Selters there was mineral water bottled into the ceramic pots with handle. Along the years there was mostly used the pot with handle filled in with acidulous water. Bitter water was still filled in the quadrilateral bottles without handle. Mineral water was bottled into the ceramic bottles over more than 200 years, before it was on turn of 19-th and 20-th century replaced with glass bottles as the recent sanitary packing. This article is in particular focused on the ceramic bottles from Bohemia. The published marks are originated from the second half of the 18-th century to the first quarter of the 19-th century. The bottles with all published marks are part of the author s collection. Článek seznamuje čtenáře s počátky obchodu s minerálními vodami. Minerální voda jako zboží je dopravována ve vhodném obalu zákazníkovi. Pro tento účel byly používány různé nádoby - dřevěné sudy, skleněné lahve nebo kameninové lahve a džbány. Nejdříve se kameninové lahve začaly používat v městech Cheb a Selters. Odtud pocházejí dva základní typy kameninových lahví. Čtyřboké lahve se v 17. a 18. století používaly pro chebskou kyselku a severočeské hořké vody, později pouze pro hořké vody. Kameninové lahve tvaru džbánku s ouškem pocházejí ze Selters a od konce 18. století se používaly pro všechny kyselky. Značené kameninové lahve se používaly od 17. století do konce 19. století, kdy byly definitivně nahrazeny levnějšími a hy gienicky vhodnějšími skleněnými lahvemi. Lahve s publikovanými značkami v příloze č. 1 jsou součástí autorovy sbírky. CHEB Léčivé prameny zajímaly člověka odedávna. To platí i pro naše území. Známé jsou nálezy římských a keltských mincí z Pravřídla v Teplicích nebo poklad bronzových spon z Obřího pramene u Duchcova. Koupele v teplých pramenech (Teplice, Pravřídlo 45,8 ºC [1], Karlovy Vary Vřídlo 72,2 ºC [2]) lákaly člověka trpícího chorobami pohybového ústrojí. V hlubokém dávnověku lidé objevili blahodárný vliv některých pramenů i při léčbě vnitřních nemocí. Nezůstalo jen u cest nebo poutí k pramenům léčivých vod. Minerální vody se začaly dopravovat tam, kde o ně byl zájem - vznikl obchod s léčivými vodami. O chebských kyselkách máme první dochovaný doklad, že se dopravovaly od pramene do města (cca 4 km) z roku 1406 [3]. V kupní smlouvě mezi Hancko Symonem ze Skalné a Heinrichem Schreulem z Chebu se jedná o Suché louce, která leží u kyselkové pěšiny, po které nosiči dopravovali kyselku ve džbánech do města. V roce 1542 píše Kaspar Bruschius v díle Beschreibung des Fichtelgebirges [4]: Pod hlavní branou je brána nazývaná mostní, pak je přes řeku (Ohři) dřevěný a pevný most. Pod touto branou je nedaleko města ušlechtilý a oblíbený pramen s kyselou vodou a proto je nazývána kyselka. Tato voda je velmi zdravá a chutná k pití a je v létě chlapci a děvčaty denně hojně ve džbánech do města donášena. Počátkem 18. století byly v Čechách lázněmi evropského významu Karlovy Vary a Teplice. V Teplicích ale není minerální voda vhodná k pitné kůře a v Karlových Varech bránila městská rada obchodu s minerální vodou z obavy, že by došlo k úbytku návštěvníků. V Chebu zase nebyl zájem o budování lázní. Slatinná kyselka (později pojmenovaná Ferdinandův pramen) se donášela do města. Tam se podávala hostům nebo stáčela do lahví. První zpráva o typizovaných kameninových lahvích na chebskou vodu je z roku Lahve se vyráběly v saském Waldenburgu (30 km západně od města Chemnitz). Waldenburské, nebo také chebské lahve jsou čtyřboké s protáhlým hrdlem, zakončeným cínovým uzávěrem. Dochované exempláře můžeme spatřit v muzeích. Lahev z Národního muzea (exponát na výstavě Člověk proti nemocem [5]) má rozměry: výška 30,3 cm, šířka 12 cm a objem 2700 cm 3. Pět podobných lahví se zachovalo v repositoriu kapucínské lékarny na Hradčanech [6]. Lahve nejsou označeny. Tvar a velikost lahví mohly být na trhu dostatečně vypovídající o obsahu a kromě toho byly označeny otiskem pečetidla městské rady na smolou a pergamenem obaleném cínovém uzávěru. Až v roce 1729 bylo započato s domácí výrobou kameninových lahví. V roce 1679 podává Balbín svědectví o obchodu s chebskou kyselkou ve svém díle Miscellanea historica regni bohemiae, I. kniha, XXV. kap.: Dnes předčila všechny prameny v Čechách chebská kyselka. Tolik lidí i z kruhů nejurozenějších k ní přichází, že tuto proslulost nelze přičíst jinému pramenu. Ti příslušníci šlechty, jimž zaneprázdnění nedovolí osobní návštěvu, vysílají zejména na jaře posly nebo povozy a dávají si domů dopravit množství lahví opatřených znakem městské rady v Chebu. SELTERS (NIEDERSELTERS) Na opačném konci velké evropské lázeňské oblasti v městečku Selters se také intenzívně rozvíjí obchod s minerální vodou. Pramen kyselky náležel říšskému kurfiřtovi, arcibiskupu trevírskému. Počátky obchodu lze doložit do období před rokem Nejstarší dochované exempláře lahví pocházejí z první čtvrtiny 18. století [7]. Láhev s letopočtem 1740 nese nápis CUR TRIER (kurfiřt trevírský). Kolem značky je modrý kruh. Láhev či spíše džbánek se plynule zužuje k ústí. Tvar vystihuje přívlastek břichatý. Pro snadnější manipulaci mají lahve ouško. V průběhu let se břichatý Ročník 59 (2009) č

10 džbánek postupně mění na válcovitou láhev s ouškem a tento tvar zachovávají láhve na uhličité minerální vody (kyselky) v celé oblasti od Porýní po severozápadní Čechy až do konce 19. stol. Postupně, v průběhu 18. a 19. století, vznikly v Porýní desítky plníren, které exportovaly minerální vody v typické kameninové láhvi s ouškem. SEDLEC A ZAJEČICE V oblasti mezi městy Most a Louny jsou vhodné geologické, geomorfologické a klimatické podmínky pro vznik hořkých síranových vod s výraznými projímavými účinky. Na přelomu 17. a 18. stol. došlo k prvním pokusům o získávání solí z pramenu v obci Sedlec u Mostu. Jako první popisuje v roce 1725 hořkou vodu od Sedlce (Sedlitz) doktor Friedrich Hoffmann [8]. Autor navštívil Sedlec v roce 1717 za svého pobytu v Teplicích. Srovnává sůl ze Sedlce se světoznámou solí z anglického Epsomu s poznámkou, že podobné prameny nejsou v Německu známy. Kromě hlavních údajů (složení vody, užívání, choroby) je v tomto díle také zmínka o Johannu Gottfriedu Müllerovi, chemikovi a lékárníkovi v Teplicích, který byl ředitelem a dohlížitelem nad dodávkami vody ve čtyřbokých kameninových lahvích. Podrobnější údaje o sedlecké hořké vodě podává v dalším díle z této doby (1727) J. A. Göritz [9]: V Sedlci se u studny 16 sáhů hluboké láhve naplnily a u rychtáře zapečetily. Rychtář láhve vydával proti písemnému potvrzení představeného řádu o zaplacení v Mostě (Sedlec v té době náležel řádu křížovníků s červenou hvězdou). Láhve, které se k tomuto účelu v Sedlci používaly byly velké čtyřboké s velkým vypáleným křížem pod hrdlem. Měly cínový šroub obalený papírem a zapečetěný pečetí s křížem. V Praze byl sklad, kam se vozila voda od pramene v sudech. Ve skladu se voda plnila do lahví od chebské kyselky nebo do lahví podobných. Plnění lahví v Praze bylo zřejmě slabinou odchodu, neboť autor připouští i falšování obsahu. S tím souvisí i kapitola o hanobitelích českých hořkých vod. Autorovi byla již známa Zaječická hořká voda, která je podle něj více hořká, ale méně čistá. V roce 1724 byla hořká minerální voda nalezena na pozemku sedláka Matyáše Kohla ze Zaječic [10]. Údajně jako první upozornil obecní pastýř na pozitivní účinky vody na dobytek, který ji pil. I na dalších pozemcích místních sedláků se našla hořká voda. Zpočátku těžili vodu za účelem obchodu jen sedláci a to proti vůli vrchnosti (Zaječice patřily k lobkowitzskému panství). Pouze vdova po Matyáši Kohlovi obdržela příslušné povolení. Těžba byla jednoduchá. Na poli byla vyhloubena několik sáhů hluboká jáma, do které se mělce podpovrchová hořká voda pomalu stahovala. Zpráva o nálezu léčivé vody se rychle rozšířila nejen v Čechách, ale i v Německu. Vozy se sudy čekaly i několik dní až na ně dojde řada. Vrchnost postupně od sedláků vykupovala pozemky se studnami s hořkou vodou. V roce 1761 vydává v Litoměřicích H.G.N. Troschel, teplický lékař, komplexní práci o Zaječické hořké vodě [11]. Podrobně popisuje i značky na lahvích. V jednom kulatém poli jsou pod baldachýnem s knížecí korunkou písmena F.V.L. s nápisem Gerechtes Saydschitzer Bitter Wasser. Zároveň udává, že lahve mají červené O nebo U, což značí Oberwasser (Zaječická) a Unterwasser (Sedlecká). To by znamenalo, že lobkowitzská vrchnost měla kontrolu nad oběma zdroji a to prostřednictvím nájmu od řádu křížovníků (Sedlec) a těžbou z vlastních studní (Zaječice). Autor uvádí tabulky léčivých kúr. Velká kúra trvala 31 dní, zkrácená 25 dní. Při velké kúře bylo třeba vypít 37 žejdlíků vody (+10 lotů soli), při zkrácené kúře se vypilo 24 žejdlíků (+8 lotů soli). V závěru jsou údaje o cenách: Ober Wasser (Zaječická) 1 láhev 24 kr. 1 bedna s 8 lahvemi pro velkou kůru bez soli 3 zl. 42 kr. se solí 4 zl. 18 kr. 1 bedna s 6 lahvemi pro malou kůru bez soli 2 zl. 45 kr. se solí 3 zl. 9 kr. Unter Wasser (Sedlecká) 1 láhev 18 kr. 1 bedna s 8 lahvemi pro velkou kůru bez soli 2 zl. 54 kr. se solí 3 zl. 30 kr. 1 bedna s 6 lahvemi pro malou kůru bez soli 2 zl. 9 kr. se solí 2 zl. 33 kr. Výše uvedené ceny platily pro sklad v Teplicích v lékárně u Zlatého lva. V roce 1744 zřídil studnu na svém pozemku v Zaječicích sedlák Matthias Lose [12] (* ) a byl i obchodně zdatný, neboť se dostal do sporu 8 Ročník 59 (2009) č. 1-2

11 s vrchností. V soudním procesu zakončeném v roce 1783 obhájil svoje práva na těžbu a obchod s minerální vodou. A tuto svoji suverenitu doložil i vlastní čtyřbokou lahví se značkou. Nápis na lahvi je velmi výmluvný: SAIDSCHITZZER MATTHIAS LO- SISCHES BITTER WASSER wird nür: versand vom WENZL KOSE in Saidschitz. V překladu: ZAJEČICKÁ MATYÁŠE LOSEHO HOŘKÁ VODA pravá jen: plněná od VÁCLAVA KOSEHO v Zaječicích. A kdo byl Wenzel Kose, jediný oprávněný distributor hořké vody z pramene Matthiase Loseho? Při zkušenostech Matthiase Loseho, které získal obchodováním a spory s vrchností nepřekvapí, že jde o rodinný podnik. Wenzel Kose byl jeho vnuk (*1768), syn dcery Salomeny. Tyto údaje umožňují poměrně přesně datovat láhev do let (plnoletost W. Kose - smrt M. Lose). V druhé polovině 18. stol. je obchod s hořkými vodami z nalezišť na mostecku realitou. Kromě ekonomicky silných podnikatelů, jako byl řád křížovníků s červenou hvězdou nebo kníže Lobkowitz, se do obchodu pustil i sedlák ze Zaječic. A v roce 1800 se objevil opravdu moderní podnikatel Adalbert Ulbricht, mostecký měšťan [13]. Tento podnikatel si pronajal zdroje hořké vody v obci Bylany u Mostu a zároveň vlastnil i palírnu kameninových lahví v Mostě. V první polovině 19. stol. vyvážel Bylanskou hořkou ve čtyřbokých kameninových lahvích do celého světa. ZÁVĚR I v obchodování s uhličitými minerálními vodami došlo v Čechách na přelomu 18. a 19. stol. k zásadním změnám. Na rozdíl od hořkých vod se prosadila láhev s ouškem po vzoru Nieder Selters. Do těchto lahví začalo plnit kyselku i město Cheb. Chebští měšťané konečně zahájili u Slatinné kyselky výstavbu lázní zvaných Franzensdorf (na počest císaře Františka I.), od roku 1807 přejmenované na Franzensbad (Františkovy Lázně). Premonstrátům v Teplé se konečně podařilo zlomit staletou nadvládu slavkovských dolů nad oblastí úšovických pramenů a založili Mariánské Lázně. (1807). Krátce nato započal vývoz kyselky v typizovaných lahvích s ouškem a se znakem kláštera v Teplé. I v Kyselce (Gieshübel) se začala plnit do lahví minerální voda. Džbánky mají značku GUISHIEBLER BUGSAUERBRUNN (Buková kyselka). Velký obchod započal. Statisíce lahví s ouškem s kyselkami i lahví čtyřbokých bez ouška s hořkými vodami se v 1. čtvrtině 19. stol. vyvážejí z Čech do Evropy i do zámoří. Láhve na minerální vodu s publikovanými značkami v příloze jsou součástí autorovy sbírky. LITERATURA [1] KAČURA, G. (1980): Minerální vody Severočeského kraje. ÚÚG Praha. [2] KOLÁŘOVÁ, M. - MYSLIL, V. (1980): Minerální vody Západočeského kraje. ÚÚG Praha. [3] MACEK, M. (1994): Františkovy Lázně. Historie města. Městské muzeum ve Františkových Lázních. [4] BRUSCHIUS, K. (1542): Beschreibung des Fichtelgebirges. Norimberk. (použit překlad M. Macka). [5] KUŽELKA, V. ( ): Člověk proti nemocem. Výstava Národního muzea. [6] MÁDL, M. (1999): Expozice starých lékáren. Průvodce. Národní muzeum Praha. [7] BALBÍN, B. (1679): Miscelanea historica regni Bohemiae. Praha.(Výbor z díla, český překlad H.Businská, Panorama Praha 1986). [8] WÜSTENFELD, F., ZABEL, N. (1982): Beiträge zur Niederselterses Brunnengeschichte. Seltersdruck & Verlag. [9] HOFFMAN, F. (1725): Gründliche Bericht von der herrlichen Würckung, vorteflichen Nutzen und rechten Gebrauch des zu Sedlitz in Böhmen Neuentdeckten Bittern Purgirenden Brunnens. Halle. [10] SOA Litoměřice. Lobkowitzský archiv v Žitenicích. Zpráva Teplického apatykáře z roku [11] TROSCHEL, H. G. N. (1761): Nathwendige Nachtricht von dem Wahrhaften Böhmisches Bitterwasser Saidschitzer Ursprungs aus dem Hochbetscher Berge. Leitmeritz. [12] SOA Litoměřice. Matrika narozených Bečov u Mostu 2/2. [13] WETZLER, J.E. (1827): Ueber den Nutzen und Gebrauch Püllnauer Bitterwassers. Leipzig. Došlo: Lektor: PhDr. Miroslav GRISA, CSc. Ročník 59 (2009) č

A BIŽUTERNÍCH SKLOVIN

A BIŽUTERNÍCH SKLOVIN NOVÉ MOŽNOSTI ELEKTRICKÉHO TAVENÍ KŘIŠŤÁLOVÝCH A BIŽUTERNÍCH SKLOVIN Stanislav Kasa +, Antonín Lisý +, Jiří Matěj ++, František Novotný + + Ústav skla a keramiky, VŠCHT Praha ++ Laboratoř anorganických

Více

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Jak je definováno sklo? ztuhlá tavenina průhledných křemičitanů (pevný roztok) homogenní amorfní látka (bez pravidelné vnitřní struktury,

Více

Sklářské a bižuterní materiály 2005/06

Sklářské a bižuterní materiály 2005/06 Sklářské a bižuterní materiály 005/06 Cvičení 4 Výpočet parametru Y z hmotnostních a molárních % Vlastnosti skla a skloviny Viskozita. Viskozitní křivka. Výpočet pomocí Vogel-Fulcher-Tammannovy rovnice.

Více

VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE

VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE INFLUENCE OF GRINDING OF FLY-ASH ON ALKALI ACTIVATION PROCESS Rostislav Šulc 1 Abstract This paper describes influence of grinding of fly - ash

Více

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA 2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA Pevnost skla reprezentující jeho mechanické vlastnosti nejčastěji bývá hlavním parametrem jeho využití. Nevýhodou skel je jejich poměrně nízká pevnost v tahu a rázu (pevnost

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla

Nauka o materiálu. Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla Nauka o materiálu Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla Úvod Keramika a nekovová skla jsou ve srovnání s kovy velmi křehké. Jejich pevnost v tahu je nízká a finálnímu lomu nepředchází

Více

Typologie tavicích pánví ze stanovišť zaniklých sklářských hutí v Lužických horách a jejich okolí do průmyslové revoluce

Typologie tavicích pánví ze stanovišť zaniklých sklářských hutí v Lužických horách a jejich okolí do průmyslové revoluce Typologie tavicích pánví ze stanovišť zaniklých sklářských hutí v Lužických horách a jejich okolí do průmyslové revoluce Michal Gelnar Tato první studie, resp. sonda, je zaměřena na typologii sklářských

Více

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A STRUKTURNÍ STABILITY SUPERSLITINY NA BÁZI NIKLU DAMERON. Karel Hrbáček a

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A STRUKTURNÍ STABILITY SUPERSLITINY NA BÁZI NIKLU DAMERON. Karel Hrbáček a VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A STRUKTURNÍ STABILITY SUPERSLITINY NA BÁZI NIKLU DAMERON. Karel Hrbáček a Božena Podhorná b Vítězslav Musil a Antonín Joch a a První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.,

Více

Vlny konečné amplitudy vyzařované bublinou vytvořenou jiskrovým výbojem ve vodě

Vlny konečné amplitudy vyzařované bublinou vytvořenou jiskrovým výbojem ve vodě 12. 14. května 2015 Vlny konečné amplitudy vyzařované bublinou vytvořenou jiskrovým výbojem ve vodě Karel Vokurka Technická univerzita v Liberci, katedra fyziky, Studentská 2, 461 17 Liberec karel.vokurka@tul.cz

Více

VLIV KOROZNÍHO PŮSOBENÍ OCELÍ S VYSOKÝM OBSAHEM MANGANU A CHROMU NA ŽÁRUVZDORNOU KERAMIKU. Libor BRAVANSKÝ, Kateřina KADLÍKOVÁ

VLIV KOROZNÍHO PŮSOBENÍ OCELÍ S VYSOKÝM OBSAHEM MANGANU A CHROMU NA ŽÁRUVZDORNOU KERAMIKU. Libor BRAVANSKÝ, Kateřina KADLÍKOVÁ VLIV KOROZNÍHO PŮSOBENÍ OCELÍ S VYSOKÝM OBSAHEM MANGANU A CHROMU NA ŽÁRUVZDORNOU KERAMIKU Libor BRAVANSKÝ, Kateřina KADLÍKOVÁ SEEIF Ceramic,a.s., Rájec-Jestřebí, Česká Republika libor.bravansky@ceramic.cz

Více

Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával.

Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával. Keramika Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával. Chceme li definovat pojem keramika, můžeme říci, že je to materiál převážně krystalický,

Více

LICÍ PÁNVE V OCELÁRNĚ ARCELORMITTAL OSTRAVA POUŽITÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VRSTVY

LICÍ PÁNVE V OCELÁRNĚ ARCELORMITTAL OSTRAVA POUŽITÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VRSTVY LICÍ PÁNVE V OCELÁRNĚ ARCELORMITTAL OSTRAVA POUŽITÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VRSTVY POURING LADLES IN ARCELORMITTAL OSTRAVA STEEL PLANT - UTILIZATION OF NEW INSULATION LAYER Dalibor Jančar a Petr Tvardek b Pavel

Více

ANORGANICKÁ POJIVA - VÁPNO

ANORGANICKÁ POJIVA - VÁPNO ANORGANICKÁ POJIVA - VÁPNO Vzdušné vápno Vzdušné vápno je typickým představitelem vzdušných pojiv a zároveň patří k nejdéle používaným pojivům vůbec. Technicky vzato je vápno názvem pro oxid vápenatý (CaO)

Více

OVMT Mechanické zkoušky

OVMT Mechanické zkoušky Mechanické zkoušky Mechanickými zkouškami zjišťujeme chování materiálu za působení vnějších sil, tzn., že zkoumáme jeho mechanické vlastnosti. Některé mechanické vlastnosti materiálu vyjadřují jeho odpor

Více

SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM

SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM 86/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (2/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM

Více

Tavení skel proces na míru?

Tavení skel proces na míru? Laboratoř anorganických materiálů Společné pracoviště Ústavu anorganické chemie AVČR, v.v.i a Vysoké školy chemicko-technologick technologické v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6, Česká Republika Tavení

Více

Adhezní síly v kompozitech

Adhezní síly v kompozitech Adhezní síly v kompozitech Nanokompozity Pro 5. ročník nanomateriály Fakulta mechatroniky Katedra materiálu Strojní fakulty Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2010 Vazby na rozhraní

Více

Karlovarský kraj Ústecký kraj

Karlovarský kraj Ústecký kraj Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Karlovarský kraj Ústecký kraj VY_32_INOVACE_PRE.3.11 1.

Více

Fotokatalytická oxidace acetonu

Fotokatalytická oxidace acetonu Fotokatalytická oxidace acetonu Hana Žabová 5. ročník Doc. Ing. Bohumír Dvořák, CSc Osnova 1. ÚVOD 2. CÍL PRÁCE 3. FOTOKATALYTICKÁ OXIDACE Mechanismus Katalyzátor Nosič-typy Aparatura 4. VÝSLEDKY 5. ZÁVĚR

Více

TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI

TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ŽÁROBETONŮ (ŽB) Jiří Hamáček, Jaroslav Kutzendörfer VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Ústav skla a keramiky & ŽÁROHMOTY, spol. s r.o. Třemošná VŠCHT, Praha 2008 TERMOMECHANICKÉ

Více

Chování látek v nanorozměrech

Chování látek v nanorozměrech Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem Chování látek v nanorozměrech Pavla Čapková Přírodovědecká fakulta Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem Březen 2014 Chování látek v nanorozměrech: Co se děje

Více

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Sekce X: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Rostislav Šulc, Pavel Svoboda 1 Úvod V rámci společného programu Katedry technologie staveb FSv ČVUT a Ústavu skla

Více

DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS

DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS HODNOCENÍ MECHANICKÝCH A ELASTO-PLASTICKÝCH VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ VYUŽITÍM NANOINDENTACE Martin Vizina a

Více

Křehké materiály. Technická univerzita v Liberci Nekovové materiály, 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek, 2008

Křehké materiály. Technická univerzita v Liberci Nekovové materiály, 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek, 2008 Křehké materiály Technická univerzita v Liberci Nekovové materiály, 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek, 2008 Základní charakteristiky Křehký lom bez znatelné trvalé deformace Mez pevnosti má velký rozptyl

Více

Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír Šatava 2

Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír Šatava 2 Syntéza leucitové suroviny pro dentální kompozity 1 Ústav skla a keramiky VŠCHT Praha VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO- TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír

Více

VYUŽITÍ AKTIVÁTORŮ ABSORPCE MIKROVLNNÉHO ZÁŘENÍ PŘI TERMICKÉ DESORPCI

VYUŽITÍ AKTIVÁTORŮ ABSORPCE MIKROVLNNÉHO ZÁŘENÍ PŘI TERMICKÉ DESORPCI VYUŽITÍ AKTIVÁTORŮ ABSORPCE MIKROVLNNÉHO ZÁŘENÍ PŘI TERMICKÉ DESORPCI Pavel Mašín - Dekonta, a.s Jiří Hendrych, Jiří Kroužek, VŠCHT Praha Martin Kubal Jiří Sobek - ÚCHP AV ČR Inovativní sanační technologie

Více

NOVÁ METODIKA PŘÍPRAVY 1 MM FÓLIÍ PRO TEM ANALÝZU AUSTENITICKÝCH OCELÍ OZÁŘENÝCH NEUTRONY. Kontaktní e-mail: bui@cvrez.cz

NOVÁ METODIKA PŘÍPRAVY 1 MM FÓLIÍ PRO TEM ANALÝZU AUSTENITICKÝCH OCELÍ OZÁŘENÝCH NEUTRONY. Kontaktní e-mail: bui@cvrez.cz NOVÁ METODIKA PŘÍPRAVY 1 MM FÓLIÍ PRO TEM ANALÝZU AUSTENITICKÝCH OCELÍ OZÁŘENÝCH NEUTRONY Petra Bublíková 1, Vít Rosnecký 1, Jan Michalička 1, Eliška Keilová 2, Jan Kočík 2, Miroslava Ernestová 2 1 Centrum

Více

VÝVOJ ŽÁROBETONŮ PRO ZAŘÍZENÍ SPALUJÍCÍCH BIOMASU DEVELOPMENT OF CASTABLES FOR BIOMAS BURNING EQUIPMENTS

VÝVOJ ŽÁROBETONŮ PRO ZAŘÍZENÍ SPALUJÍCÍCH BIOMASU DEVELOPMENT OF CASTABLES FOR BIOMAS BURNING EQUIPMENTS VÝVOJ ŽÁROBETONŮ PRO ZAŘÍZENÍ SPALUJÍCÍCH BIOMASU DEVELOPMENT OF CASTABLES FOR BIOMAS BURNING EQUIPMENTS Ing. Milan Henek, CSc. Ing. Naďa Pávková Průmyslová keramika, Rájec-Jestřebí, Česká republika Abstrakt

Více

MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA LITÝCH NIKLOVÝCH SLITIN PO DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY

MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA LITÝCH NIKLOVÝCH SLITIN PO DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA LITÝCH NIKLOVÝCH SLITIN PO DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY MECHANICAL PROPERTIES AND STRUCTURAL STABILITY OF CAST NICKEL ALLOYS AFTER LONG-TERM INFLUENCE OF TEMPERATURE

Více

DESIGN HALOGENOVÝCH VÝBOJEK

DESIGN HALOGENOVÝCH VÝBOJEK DESIGN HALOGENOVÝCH VÝBOJEK (Vliv koroze elektrod na světelný tok a barevnou teplotu u halogenových výbojek) Karel Chobot VŠB TU Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrsví Abstrakt V článku

Více

MODELOVÁNÍ A MĚŘENÍ DEFORMACE V TAHOKOVU

MODELOVÁNÍ A MĚŘENÍ DEFORMACE V TAHOKOVU . 5. 9. 007, Podbanské MODELOVÁNÍ A MĚŘENÍ DEFORMACE V TAHOKOVU Zbyšek Nový, Michal Duchek, Ján Džugan, Václav Mentl, Josef Voldřich, Bohuslav Tikal, Bohuslav Mašek 4 COMTES FHT s.r.o., Lobezská E98, 00

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 4. PROSKLENÉ STĚNY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Prvky 8. B skupiny. FeCoNi. FeCoNi. FeCoNi 17.12.2011

Prvky 8. B skupiny. FeCoNi. FeCoNi. FeCoNi 17.12.2011 FeCoNi Prvky 8. B skupiny FeCoNi Valenční vrstva: x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 6 x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 7 x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 8 Tomáš Kekrt 17.12.2011 SRG Přírodní škola o. p. s. 2 FeCoNi Fe

Více

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ NIKLOVÝCH SUPERSLITIN HEAT TREATMENT OF HIGH-TEMPERATURE NICKEL ALLOYS. Božena Podhorná a Jiří Kudrman a Karel Hrbáček b

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ NIKLOVÝCH SUPERSLITIN HEAT TREATMENT OF HIGH-TEMPERATURE NICKEL ALLOYS. Božena Podhorná a Jiří Kudrman a Karel Hrbáček b TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ NIKLOVÝCH SUPERSLITIN HEAT TREATMENT OF HIGH-TEMPERATURE NICKEL ALLOYS Božena Podhorná a Jiří Kudrman a Karel Hrbáček b a UJP PRAHA a.s., Nad Kamínkou 1345, 156 10 Praha Zbraslav, E-mail:

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ doc. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Fakulta strojní, VŠB TU Ostrava 1. Úvod Snižování spotřeby fosilních paliv a snižování škodlivých emisí vede k

Více

Sada 1 Technologie betonu

Sada 1 Technologie betonu S třední škola stavební Jihlava Sada 1 Technologie betonu 07. Chemické složení cementu Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona:

Více

Mezi krystalické látky nepatří: a) asfalt b) křemík c) pryskyřice d) polvinylchlorid

Mezi krystalické látky nepatří: a) asfalt b) křemík c) pryskyřice d) polvinylchlorid Mezi krystalické látky nepatří: a) asfalt b) křemík c) pryskyřice d) polvinylchlorid Mezi krystalické látky patří: a) grafit b) diamant c) jantar d) modrá skalice Mezi krystalické látky patří: a) rubín

Více

Adhezní síly. Technická univerzita v Liberci Kompozitní materiály, 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek 2008

Adhezní síly. Technická univerzita v Liberci Kompozitní materiály, 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek 2008 Adhezní síly Technická univerzita v Liberci Kompozitní materiály, 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek 2008 Vazby na rozhraní Mezi fázemi v kompozitu jsou rozhraní mezifázové povrchy. Možné vazby na rozhraní

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity Nauka o materiálu Úvod Technické materiály, které jsou určeny k dalšímu technologickému zpracování zahrnují širokou škálu možného chemického složení, různou vnitřní stavbu a různé vlastnosti. Je nutno

Více

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami Step by Step Analysis of Combination Stress of Systems with Thin Films Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Západočeská

Více

KOVOHUTE PRIBRAM NASTUPNICKA, a.s. INTEGRATED RECYCLING OF WASTES CONTAINING HEAVY- AND PRECIOUS- METALS

KOVOHUTE PRIBRAM NASTUPNICKA, a.s. INTEGRATED RECYCLING OF WASTES CONTAINING HEAVY- AND PRECIOUS- METALS Acta Metallurgica Slovaca, 12, 2006, (220-225) 220 KOVOHUTĚ PŘÍBRAM NÁSTUPNICKÁ, a.s. INTEGROVANÁ RECYKLACE ODPADŮ TĚŽKÝCH A DRAHÝCH KOVŮ Kunický Z. Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., 261 81 Příbram VI.,

Více

KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda KAPALINY Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda Vlastnosti molekul kapalin V neustálém pohybu Ve stejných vzdálenostech, nejsou ale vázány Působí na sebe silami: odpudivé x přitažlivé Vlastnosti kapalin

Více

CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE

CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE Autoři: Ing. Michal KŮS, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni - Výzkumné centrum Nové technologie, e-mail: mks@ntc.zcu.cz Anotace: V článku je uvedeno porovnání

Více

OPTIMALIZACE REŽIMU TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ PRO ZVÝŠENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SLITINY ALSI9Cu2Mg

OPTIMALIZACE REŽIMU TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ PRO ZVÝŠENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SLITINY ALSI9Cu2Mg OPTIMALIZACE REŽIMU TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ PRO ZVÝŠENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SLITINY ALSI9Cu2Mg OPTIMIZATION OF HEAT TREATMENT CONDITIONS TO IMPROVE OF MECHANICAL PROPETIES OF AlSi9Cu2Mg ALLOY Jan Šerák,

Více

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE české pracovní lékařství číslo 1 28 Původní práce SUMMARy KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE globe STEREOTHERMOMETER A NEW DEVICE FOR measurement and

Více

Studentská vědecká konference 2004

Studentská vědecká konference 2004 Studentská vědecká konference 2004 Sekce: ANORGANICKÉ NEKOVOVÉ MATERIÁLY I, 26.11.2004 Zahájení v 9:00 hodin, budova A, posluchárna A02 Komise (ústav 107): Prof.Ing. Josef Matoušek, DrSc. - předseda Ing.

Více

Nálezy hornických želízek z let 2004 2006

Nálezy hornických želízek z let 2004 2006 Nálezy hornických želízek z let 2004 2006 Ivan Rous První rozhodnutí o prohledání dolů v oblasti Nového Města pod Smrkem a v oblasti Ještědského hřbetu padlo na začátku roku 2005 po delší diskuzi s archeology

Více

NEREZOVÉ DOPLŇKY ALEŠ BUBULA. Tel./fax: +420 596 75 22 41 Mobil: +420 602 76 25 04. www.nedo.cz info@nedo.cz PROVOZOVNA:

NEREZOVÉ DOPLŇKY ALEŠ BUBULA. Tel./fax: +420 596 75 22 41 Mobil: +420 602 76 25 04. www.nedo.cz info@nedo.cz PROVOZOVNA: NEREZOVÉ DOPLŇKY ALEŠ BUBULA PROVOZOVNA: Hrabovská 66/350 Ostrava-Nová Bělá 724 00 Tel./fax: +420 596 75 22 41 Mobil: +420 602 76 25 04 www.nedo.cz info@nedo.cz Vážení zákazníci, Dovolte mi, abych Vám

Více

Skupenské stavy látek. Mezimolekulární síly

Skupenské stavy látek. Mezimolekulární síly Skupenské stavy látek Mezimolekulární síly 1 Interakce iont-dipól Např. hydratační (solvatační) interakce mezi Na + (iont) a molekulou vody (dipól). Jde o nejsilnější mezimolekulární (nevazebnou) interakci.

Více

ČSN EN ISO 9001:2001. Vysokoteplotní konstrukční a izolační materiály pro sklářství

ČSN EN ISO 9001:2001. Vysokoteplotní konstrukční a izolační materiály pro sklářství ČSN EN ISO 9001:2001 Vysokoteplotní konstrukční a izolační materiály pro sklářství Vysokoteplotní konstrukční a izolační materiály pro sklářství PROMASIL jsou lehké bezazbestové vysokoteplotní izolační

Více

THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI

THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI Votava J., Černý M. Ústav techniky a automobilové dopravy, Agronomická fakulta,

Více

STANOVENÍ TVARU A DISTRIBUCE VELIKOSTI ČÁSTIC MODELOVÝCH TYPŮ NANOMATERIÁLŮ. Edita BRETŠNAJDROVÁ a, Ladislav SVOBODA a Jiří ZELENKA b

STANOVENÍ TVARU A DISTRIBUCE VELIKOSTI ČÁSTIC MODELOVÝCH TYPŮ NANOMATERIÁLŮ. Edita BRETŠNAJDROVÁ a, Ladislav SVOBODA a Jiří ZELENKA b STANOVENÍ TVARU A DISTRIBUCE VELIKOSTI ČÁSTIC MODELOVÝCH TYPŮ NANOMATERIÁLŮ Edita BRETŠNAJDROVÁ a, Ladislav SVOBODA a Jiří ZELENKA b a UNIVERZITA PARDUBICE, Fakulta chemicko-technologická, Katedra anorganické

Více

některých případech byly materiály po doformování nesoudržné).

některých případech byly materiály po doformování nesoudržné). VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ PRO VÝROBU TEPELNĚ IZOLAČNÍCH MALT A OMÍTEK UTILIZATION OF ORGANIC WASTES FOR PRODUCTION OF INSULATING MORTARS AND PLASTERS Jméno autora: Doc. RNDr. Ing. Stanislav Šťastník,

Více

Hodnocení opotřebení a změn tribologických vlastností brzdových kotoučů

Hodnocení opotřebení a změn tribologických vlastností brzdových kotoučů Hodnocení opotřebení a změn tribologických vlastností brzdových kotoučů Vedoucí práce: Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D. Konzultant: Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž Bc. Roman Voch Obsah 1) Cíle diplomové práce

Více

VÍŘIVÉ PROUDY DZM 2013 1

VÍŘIVÉ PROUDY DZM 2013 1 VÍŘIVÉ PROUDY DZM 2013 1 2 VÍŘIVÉ PROUDY ÚVOD Vířivé proudy tvoří druhou skupinu v metodách, které využívají ke zjišťování vad materiálu a výrobků působení elektromagnetického pole. Na rozdíl od metody

Více

MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM

MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM Daniela Lubasová a, Lenka Martinová b a Technická univerzita v Liberci, Katedra netkaných textilií,

Více

Kompozitní materiály. přehled

Kompozitní materiály. přehled Kompozitní materiály přehled Porovnání vlastností Porovnání vlastností (2) dřevo nemá konkurenci jako lehká tuhá konstrukce Porovnání vlastností (3) dobře tlumí slitiny Mg Cu a vlákny zpevněné plasty Definice

Více

PODKRITICKÝ RŮST TRHLINY VE SVAROVÉM SPOJI MEZI KOMOROU A PAROVODEM KOTLE VÝKONU 230 T/H. Jan KOROUŠ, Ondrej BIELAK BiSAFE, s.r.o.

PODKRITICKÝ RŮST TRHLINY VE SVAROVÉM SPOJI MEZI KOMOROU A PAROVODEM KOTLE VÝKONU 230 T/H. Jan KOROUŠ, Ondrej BIELAK BiSAFE, s.r.o. PODKRITICKÝ RŮST TRHLINY VE SVAROVÉM SPOJI MEZI KOMOROU A PAROVODEM KOTLE VÝKONU 230 T/H Jan KOROUŠ, Ondrej BIELAK BiSAFE, s.r.o., Praha V důsledku dlouhodobého provozu za podmínek tečení vznikají ve svarových

Více

CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON

CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON METAL 9 9... 9, Hradec nad Moravicí CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON Vlasák, T., Hakl, J., Čech, J., Sochor, J. SVUM a.s., Podnikatelská, 9 Praha 9,

Více

Úvod do koroze. (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají)

Úvod do koroze. (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají) Úvod do koroze (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají) Koroze je proces degradace kovu nebo slitiny kovů působením

Více

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Fyzikální vzdělávání 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 1 2 Termika 2.1Teplota, teplotní roztažnost látek 2.2 Teplo a práce, přeměny vnitřní energie tělesa 2.3 Tepelné motory 2.4 Struktura pevných

Více

LANDFILL LEACHATE PURIFICATION USING MEMBRANE SEPARATION METHODS ČIŠTĚNÍ PRŮSAKOVÝCH VOD ZE SKLÁDEK METODAMI MEMBRÁNOVÉ SEPARACE

LANDFILL LEACHATE PURIFICATION USING MEMBRANE SEPARATION METHODS ČIŠTĚNÍ PRŮSAKOVÝCH VOD ZE SKLÁDEK METODAMI MEMBRÁNOVÉ SEPARACE LANDFILL LEACHATE PURIFICATION USING MEMBRANE SEPARATION METHODS ČIŠTĚNÍ PRŮSAKOVÝCH VOD ZE SKLÁDEK METODAMI MEMBRÁNOVÉ SEPARACE Pavel Kocurek, Martin Kubal Vysoká škola chemicko-technologická v Praze,

Více

KOROZNÍ ODOLNOST ALUMINIDŮ ŽELEZA NA BÁZI Fe 3 Al V SODNOVÁPENATÉ SKLOVINĚ PŘI TEPLOTĚ 1200 C

KOROZNÍ ODOLNOST ALUMINIDŮ ŽELEZA NA BÁZI Fe 3 Al V SODNOVÁPENATÉ SKLOVINĚ PŘI TEPLOTĚ 1200 C KOROZNÍ ODOLNOST ALUMINIDŮ ŽELEZA NA BÁZI Fe 3 Al V SODNOVÁPENATÉ SKLOVINĚ PŘI TEPLOTĚ 1200 C CORROSION RESISTANCE OF Fe 3 Al BASED IRON ALUMINIDES IN SODA-POTASH MOLTEN GLASS AT 1200 C Adam Hotař a Vlastimil

Více

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH Klára Jacková, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt

Více

LEPENÉ SPOJE. 1, Podstata lepícího procesu

LEPENÉ SPOJE. 1, Podstata lepícího procesu LEPENÉ SPOJE Nárůst požadavků na technickou úroveň konstrukcí se projevuje v poslední době intenzivně i v oblasti spojování materiálů, kde lepení je často jedinou spojovací metodou, která nenarušuje vlastnosti

Více

METALOGRAFIE II. Oceli a litiny

METALOGRAFIE II. Oceli a litiny METALOGRAFIE II Oceli a litiny Slitiny železa, uhlíku a popřípadě dalších prvků se nazývají oceli a litiny. Oceli jsou slitiny železa obsahující do 2,14 hm. % uhlíku, litiny s obsahem uhlíku nad 2,14 hm.

Více

BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA

BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA Dana Krištofová,Vladimír Čablík, Peter Fečko a a) Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba, ČR, dana.kristofova@vsb.cz

Více

Koroze kovů. Koroze lat. corode = rozhlodávat

Koroze kovů. Koroze lat. corode = rozhlodávat Koroze kovů Koroze lat. corode = rozhlodávat Koroze kovů Koroze kovů, plastů, silikátových materiálů Principy korozních procesů = korozní inženýrství Strojírenství Mechanická pevnost Vzhled Elektotechnika

Více

Počet stran protokolu Datum provedení zkoušek: 9. 3. - 25. 4. 2012

Počet stran protokolu Datum provedení zkoušek: 9. 3. - 25. 4. 2012 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba http://www.hgf.vsb.cz/zl Tel.: 59 732 5287 E-mail: jindrich.sancer@vsb.cz Protokol o zkouškách č. 501 Zákazník:

Více

Proudění vzduchu v chladícím kanálu ventilátoru lokomotivy

Proudění vzduchu v chladícím kanálu ventilátoru lokomotivy Proudění vzduchu v chladícím kanálu ventilátoru lokomotivy P. Šturm ŠKODA VÝZKUM s.r.o. Abstrakt: Příspěvek se věnuje optimalizaci průtoku vzduchu chladícím kanálem ventilátoru lokomotivy. Optimalizace

Více

Keramika. Technická univerzita v Liberci Nekovové materiály, 5. MI Doc. Ing. K. Daďourek 2008

Keramika. Technická univerzita v Liberci Nekovové materiály, 5. MI Doc. Ing. K. Daďourek 2008 Keramika Technická univerzita v Liberci Nekovové materiály, 5. MI Doc. Ing. K. Daďourek 2008 Tuhost a váha materiálů Keramika má největší tuhost z technických materiálů Keramika je lehčí než kovy, ale

Více

NOVÉ POZNATKY O STRUKTUŘE TVÁŘENÉ SLITINY AlSi12CuMgNi (AA 4032) Katedra náuky o materiáloch, Slovenská republika

NOVÉ POZNATKY O STRUKTUŘE TVÁŘENÉ SLITINY AlSi12CuMgNi (AA 4032) Katedra náuky o materiáloch, Slovenská republika 19/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (1/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 NOVÉ POZNATKY O STRUKTUŘE TVÁŘENÉ SLITINY AlSi12CuMgNi (AA

Více

, Hradec nad Moravicí

, Hradec nad Moravicí KOROZNÍ ÚČINEK SKLOVINY NA SLITINY NA BÁZI Fe 3 Al THE CORROSION EFFECT OF MOLTEN GLASS TO Fe 3 Al BASED ALLOYS Adam Hotař a a katedra materiálu, TU v Liberci, Hálkova 6, 461 17 Liberec, adam.hotar@tul.cz

Více

Technologie I. Pájení

Technologie I. Pájení Technologie I. Pájení Pájení Pájením se nerozebíratelně metalurgickou cestou působením vhodného TU v zdroje Liberci tepla, spojují stejné nebo různé kovové materiály (popř. i s nekovy) pomocí přídavného

Více

MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ II

MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ II MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ II KÁMEN, KAMENNÉ ZDIVO Kamenné zdivo má hodnotu Historického dokumentu dobového způsobu zdění a opracování kamene, je svědkem podoby historické architektury. Estetickou, což se

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT POTRAVINY A VÝŽIVA

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT POTRAVINY A VÝŽIVA PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 PŘEDMĚT POTRAVINY A VÝŽIVA Obor: Ročník: Zpracovala: Gastronomie Čtvrtý Mgr. Vladimíra Poláchová TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Adhezní síly v kompozitních materiálech

Adhezní síly v kompozitních materiálech Adhezní síly v kompozitních materiálech Obsah přednášky Adhezní síly, jejich původ a velikost. Adheze a smáčivost. Metoty určování adhezních sil. Adhezní síly na rozhraní Mezi fázemi v kompozitu jsou rozhraní

Více

Uchovávání předmětů kulturního dědictví v dobrém stavu pro budoucí generace Prezentování těchto předmětů veřejnosti Vědecký výzkum

Uchovávání předmětů kulturního dědictví v dobrém stavu pro budoucí generace Prezentování těchto předmětů veřejnosti Vědecký výzkum NEDESTRUKTIVNÍ PRŮZKUM PŘEDMĚTŮ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Ing. Petra Štefcová, CSc. Národní muzeum ZÁKLADNÍM M POSLÁNÍM M MUZEÍ (ale i další ších institucí obdobného charakteru, jako např.. galerie či i archivy)

Více

MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER

MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER Kamil Krybus a Jaromír Drápala b a OSRAM Bruntál, spol. s r.

Více

Simulace letního a zimního provozu dvojité fasády

Simulace letního a zimního provozu dvojité fasády Simulace letního a zimního provozu dvojité fasády Miloš Kalousek, Jiří Kala Anotace česky: Příspěvek se snaží srovnat vliv dvojité a jednoduché fasády na energetickou náročnost a vnitřní prostředí budovy.

Více

Inovativní výrobky a environmentální technologie (reg. č. CZ.1.05/3.1.00/ ) ENVITECH

Inovativní výrobky a environmentální technologie (reg. č. CZ.1.05/3.1.00/ ) ENVITECH Inovativní výrobky a environmentální technologie (reg. č. CZ.1.05/3.1.00/14.0306) ENVITECH Zpráva o řešení IA 01 Využití přírodních organicko-anorganických plniv v polymerních systémech Vedoucí aktivity:

Více

RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti

RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti Autor RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti Blok BK14 - Sekundární prašnost Datum Prosinec 2001 Poznámka Text neprošel

Více

PŘÍPOJNICE PRO VYSOKONAPĚŤOVÉ STANICE

PŘÍPOJNICE PRO VYSOKONAPĚŤOVÉ STANICE PŘÍPOJNICE PRO VYSOKONAPĚŤOVÉ STANICE EGE Trading, s.r.o. byla založena v roce 1997 jako dceřiná společnost EGE, spol. s r.o. České Budějovice. Společnost se specializuje na obchodní, konzultační a poradenskou

Více

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1.1 SVAŘOVACÍ DRÁTY Jako přídavný materiál se při plamenovém svařování používá drát. Svařovací drát podstatně ovlivňuje jakost svaru. Drát se volí vždy podobného

Více

Problémy spojené s použitím pozinkované výztuže v betonu

Problémy spojené s použitím pozinkované výztuže v betonu Obsah Problémy spojené s použitím pozinkované výztuže v betonu Rovnaníková P. Stavební fakulta VUT v Brně Použití pozinkované výztuže do betonu je doporučováno normou ČSN 731214, jako jedna z možností

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Elektrolytické vylučování mědi (galvanoplastika)

Elektrolytické vylučování mědi (galvanoplastika) Elektrolytické vylučování mědi (galvanoplastika) 1. Úvod Často se setkáváme s požadavkem na zhotovení kopie uměleckého nebo muzejního sbírkového předmětu. Jednou z možností je použití galvanoplastické

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

OBSAH ODOLNOST ENERGOSÁDRY PROTI ZMRAZOVACÍM CYKLŮM THE FROST RESISTANCE OF FLUE GAS DESULFURIZATION (FGD) GYPSUM

OBSAH ODOLNOST ENERGOSÁDRY PROTI ZMRAZOVACÍM CYKLŮM THE FROST RESISTANCE OF FLUE GAS DESULFURIZATION (FGD) GYPSUM ODOLNOST ENERGOSÁDRY PROTI ZMRAZOVACÍM CYKLŮM THE FROST RESISTANCE OF FLUE GAS DESULFURIZATION (FGD) GYPSUM Pavla Rovnaníková, Jitka Meitnerová Stavební fakulta VUT v Brně Abstract: The properties of flue

Více

Materiál odebraný v opuštěném lomu s označením 146C a 146D

Materiál odebraný v opuštěném lomu s označením 146C a 146D Příloha číslo I. ZÁKLADNÍ OPTICKÁ MIKROSKOPIE I. A Materiál odebraný v opuštěném lomu s označením 146C a 146D Makroskopický popis: světlá, šedá až šedozelená místy narůžovělá jemnozrnná hornina granitoidního

Více

Trysky pro distributor vzduchu fluidního kotle v úpravě pro spalování biomasy

Trysky pro distributor vzduchu fluidního kotle v úpravě pro spalování biomasy Trysky pro distributor vzduchu fluidního kotle v úpravě pro spalování biomasy Jan HRDLIČKA 1, * 1 ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav energetiky, Technická 4, 166 07 Praha 6 * Email: jan.hrdlicka@fs.cvut.cz

Více

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ Transfer inovácií 2/211 211 VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ Ing. Libor Černý, Ph.D. 1 prof. Ing. Ivo Schindler, CSc. 2 Ing. Petr Strzyž 3 Ing. Radim Pachlopník

Více

HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY

HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY Vít Janík a,b, Eva Kalabisová b, Petr Zuna a, Jakub Horník

Více

Atmosféra, znečištění vzduchu, hašení

Atmosféra, znečištění vzduchu, hašení Atmosféra, znečištění vzduchu, hašení Zemská atmosféra je vrstva plynů obklopující planetu Zemi, udržovaná na místě zemskou gravitací. Obsahuje přibližně 78 % dusíku a 21 % kyslíku, se stopovým množstvím

Více

Příloha-výpočet motoru

Příloha-výpočet motoru Příloha-výpočet motoru 1.Zadané parametry motoru: vrtání d : 77mm zdvih z: 87mm kompresní poměr ε : 10.6 atmosférický tlak p 1 : 98000Pa teplota nasávaného vzduchu T 1 : 353.15K adiabatický exponent κ

Více

Simulace oteplení typového trakčního odpojovače pro různé provozní stavy

Simulace oteplení typového trakčního odpojovače pro různé provozní stavy Konference ANSYS 2009 Simulace oteplení typového trakčního odpojovače pro různé provozní stavy Regina Holčáková, Martin Marek VŠB-TUO, FEI, Katedra elektrických strojů a přístrojů Abstract: Paper focuses

Více

VLASTNOSTI KOVOVÝCH VRSTEV DEPONOVANÝCH MAGNETRONOVÝM NAPRAŠOVÁNÍM NA SKLENENÝ SUBSTRÁT

VLASTNOSTI KOVOVÝCH VRSTEV DEPONOVANÝCH MAGNETRONOVÝM NAPRAŠOVÁNÍM NA SKLENENÝ SUBSTRÁT VLASTNOSTI KOVOVÝCH VRSTEV DEPONOVANÝCH MAGNETRONOVÝM NAPRAŠOVÁNÍM NA SKLENENÝ SUBSTRÁT PROPERTIES OF METAL LAYERS DEPOSITED BY MAGNETRON SPUTTERING ON GLASS SUBSTRATE David Petrýdes a Ivo Štepánek b a

Více

ČSN EN 206. Chemické korozní procesy betonu. ph čerstvého betonu cca 12,5

ČSN EN 206. Chemické korozní procesy betonu. ph čerstvého betonu cca 12,5 Návrhové parametry betonu Diagnostika g železobetonovch konstrukcí Ing. Zdeněk Vávra vavra.z@betosan.cz +420 602 145 570 Pevnost v tlaku Modul pružnosti Vlastnosti betonu dle SVP Konzistence Maximální

Více

Získávání lithia a rubidia z cinvalditových odpadů po těžbě Sn-W rud na Cínovci

Získávání lithia a rubidia z cinvalditových odpadů po těžbě Sn-W rud na Cínovci Získávání lithia a rubidia z cinvalditových odpadů po těžbě Sn-W rud na Cínovci doc. Ing. Jitka Jandová, CSc. Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Více