CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE"

Transkript

1 CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE Autoři: Ing. Michal KŮS, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni - Výzkumné centrum Nové technologie, Anotace: V článku je uvedeno porovnání dvou typů geometrického uspořádání voštin křížového výměníku tepla. Na prvním typu voštin (rovné) je odladěn výpočet potvrzený detailním experimentálním měřením. Sleduje se přestup tepla a tlakové ztráty. Druhý typ (žaluziové, prostřídané) pak slouží k ověření možnosti použít shodné nastavení výpočtu i pro jiné typy voštin. Annotation: This article is pointed to the comparison of two different lamellae part constructions for radiator type heat exchanger. The first type with straight lamellae is used for the CFD model tuning in comparison with experimental data. Mainly the heat transfer and pressure losses are monitored and compared. The second type with louvered lamellae is used for the verification of gained computational methods also for another lamellae configuration. Úvod Článek se věnuje numerickým výpočtům v CFD programu Fluent výměníku stlačeného vzduchu typu vzduch-vzduch. Pro korektní nastavení CFD výpočtu je třeba detailně znát okrajové podmínky simulovaného děje, které je možné získat jen experimentální cestou. Jelikož se jedná o detailní simulaci vybraného segmentu na chladiči, je zapotřebí provést i adekvátně detailní experimentální měření. Jedině po zadání takto naměřeních dat je možné nalézt správné nastavení výpočtu a následně přejít ke geometrickým variantám jednotlivých voštin Princip a postup Článek navazuje na publikaci [3]. Celý princip je popsán v [1]. Na obr.1 je rozšířené stručné schéma z [3]. Je rozšířeno o druhý typ voštin (žaluziové s prostřídáním viz obr.2), který je použit na ověření nastavení výpočtu. Lze předpokládat, že při drobných změnách geometrie, jako je třeba jiná rozteč voštin, výška či hloubka, budou nalezené parametry fungovat. Úkolem je ověřit zda shodný model turbulence, stěnové funkce atd. jako na rovných voštinách bude fungovat i pro zásadně odlišné geometrie. Zvolený typ voštin se používá u výměníků kde je třeba zvýšit součinitel přestupu tepla α. Na jednotlivých náběžných a odtokových hranách voštiny se α zvyšuje a díky natočení a 1

2 prostřídání se vzduch lepe promíchává. Důsledek toho je ale zvýšená tlaková ztráta. Pokud je však k dispozici dostatek přetlaku, výměník pak vychází menších rozměrů. experiment segment experiment celek reálný výměník CFD reálné segmenty CFD porézní výměník s korektními vlastnostmi CFD porézní segment CFD porézní výměník v tunelu Obrázek 1: Schéma postupu prací pohled po proudu vodorovný řez Obrázek 2: Geometrie voštin chladícího vzduchu Popis výpočtového modelu a okrajové podmínky Vytčený segment je výřez z chladiče o šířce dvanácti voštin pro chladící vzduch, výšce do poloviny sousedních kanálů a hloubce odpovídající skutečné hloubky výměníku. Doména chladícího vzduchu je vytažena před segment o 50 mm a za o 100 mm. Obrázek s popisem výpočtové oblasti je na Obr.2. Tloušťka stěny jednotlivých voštin pro chladící vzduch a kanály pro chlazený vzduch jsou podrobně namodelovány v reálné tloušťce. Geometrie modelu je natolik komplikovaná, proto jsou na celý model použity čtyřstěny. Jen vstupní a výstupní část je vytažena ve směru proudění prismatickými buňkami a trojúhelníkovou základnou. Celý model je díky tomu velice robustní. Má 12.7 mil. buněk. Nejhorší buňka má skosení 0,91. Okrajové podmínky jsou zobrazeny na obr. 3. Na periodických stěnách je definována periodicita, na ostatních stěnách ohraničující vybraný segment je symetrie. Vstup chladícího 2

3 vzduchu je definován hmotnostním průtokem, výstup tlakovou podmínkou. Strana chlazeného média je nahrazena okrajovou podmínkou teplota na stěně. Jelikož záměrem je sledovat vliv geometrie voštin chladícího vzduchu, vnitřní zástavba kanálů chlazeného média je záměrně odebrána. chladící vzduch (pressure-outlet) definována teplota na stěně chladící vzduch (temperature-profil) (mass-flow inlet) Obrázek 3: Okrajové podmínky výpočtového modelu Stanovením teploty vnitřní stěny kanálu chlazeného vzduchu simulujeme podmínky, které byly při simulacích a měření na segmentu s rovnými voštinami. Na stěnu je definována teploty 45 C (viz obr. 4) a je sledován průběh teploty v kanálu chladícího vzduchu. Ostatní nastavení okrajových podmínek je identické jako u výpočtů s rovnými voštinami [3]. Obrázek 4: Průběh teploty po výšce segmentu pro rovné voštiny z [3]. 3

4 Výsledky simulace Sledovaným kritériem je průběh teploty po výšce a délce segmentu. Srovnání žaluziových a rovných voštin je na následujícím obrázku 5. Bloky v pravém obrázku znázorňují hloubku výměníku. Jak na svislé tak i podélné lince je patrný vyšší přenos tepla. Teplota vzduchu v kanálu je vyšší i výstupní teploty za výměníkem je vyšší. Obrázek 5: Porovnání průběhu teploty po výšce (vlevo) a délce (vpravo) segmentu. V grafu na obr.6 je vynesen součinitel přestupu tepla α na voštinách ve vodorovném řezu (viz obr.2). Vlevo je průběh po celé hloubce výměníku, vpravo je detailní výřez na jednotlivé lamely. Patrný je velký nárůst součinitele na náběžné hraně, podél rovného úseku voštiny α klesne a na odtrhové hraně opět mírně vzroste. Tento jev se vyskytuje na rovných voštinách jen jednou, kdežto na žaluziových voštinách se opakuje s každou lamelou. Integrální hodnota α po celé ploše tímto vzrůstá. Obrázek 6: Průběh součinitele přestupu tepla α na žaluziové voštině ve vodorovném řezu. 4

5 Obrázek 6: Porovnání kontury teploty pro oba typy voštin. Obrázek 7: Vektory rychlostí žaluziovými voštinami Obrázek 7: Vektory rychlostí žaluziovými voštinami obarvené podle teploty. 5

6 Zhodnocení výsledků simulací Žaluziové voštiny vykazují vyšší přestup tepla do chladícího vzduchu. Pro ověření správnosti výsledku numerické simulace je zapotřebí provést detailní měření jako tomu bylo u výměníku s rovnými voštinami. Tím bude ověřena správnost nastavení a bude možné přikročit k simulaci celého výměníku. Poděkování Tento článek vznikl za finančního přispění GAČR v rámci projektu postdoktorského grantu 101/08/P356. LITERATURA: [1] KŮS M., 2009: Numerická simulace přestupu tepla v segmentu výměníku tepla, Konference ANSYS 2009, Praha : Arcadiea,, s ISBN [2] Kůs M., 2010: Měření a CFD simulace ve voštinovém kanálu mezichladiče stlačeného vzduchu, Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín a energetike, Žilina : Žilinská univerzita v Žilině, s ISBN [3] Kůs M., 2010: CFD simulace ve voštinovém kanálu chladiče LLK, XXIX. Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky, s , ISBN [4] Bejan A., Kraus A. D., 2003: Heat transfer handbook, USA [5] T. Kuppan, 2000: Heat exchanger design handbook 6

TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE

TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE Autoři: Ing. David LÁVIČKA, Ph.D., Katedra eneegetických strojů a zařízení, Západočeská univerzita v Plzni, e-mail:

Více

Model sedící osoby jako zdroje tepla ve vnitřním prostředí

Model sedící osoby jako zdroje tepla ve vnitřním prostředí Vnitřní prostředí Indoor Heat Source Ing. Petr ZELENSKÝ, Ing. Martin BARTÁK, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Prof. Dr. Ir. Jan HENSEN Eindhoven University of Technology, Building

Více

Jaderná energetika v pracích mladé generace 2008

Jaderná energetika v pracích mladé generace 2008 Odbor energetického inženýrství Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně Český svaz vědeckotechnických společností Česká nukleární společnost a Mladá generace ČNS, o.s. Energovýzkum, spol. s r.o. Jaderná

Více

STANOVENÍ SOUČINITELŮ MÍSTNÍCH ZTRÁT S VYUŽITÍM CFD

STANOVENÍ SOUČINITELŮ MÍSTNÍCH ZTRÁT S VYUŽITÍM CFD 19. Konference Klimatizace a větrání 010 OS 01 Klimatizace a větrání STP 010 STANOVENÍ SOUČINITELŮ MÍSTNÍCH ZTRÁT S VYUŽITÍM CFD Jan Schwarzer, Vladimír Zmrhal ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky

Více

SIMULACE AERODYNAMIKY KOLEJOVÝCH VOZIDEL

SIMULACE AERODYNAMIKY KOLEJOVÝCH VOZIDEL SIMULACE AERODYNAMIKY KOLEJOVÝCH VOZIDEL Autor: Dr. Ing. Milan SCHUSTER, ŠKODA VÝZKUM s.r.o., Plzeň, milan.schuster@skodavyzkum.cz Anotace Příspěvek je stručným přehledem řady řešených CFD simulací vnější

Více

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. za podpory Asociace leteckých výrobců ČR a České technologické. spolufinancované fondem EU 17. 9.

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. za podpory Asociace leteckých výrobců ČR a České technologické. spolufinancované fondem EU 17. 9. 3 Výzkumný a zkušební letecký ústav, a. s. za podpory Asociace leteckých výrobců ČR a České technologické platformy pro letectví a kosmonautiku spolufinancované fondem EU Modelování proudění v leteckých

Více

Řešení vnější aerodynamiky kolejových vozidel

Řešení vnější aerodynamiky kolejových vozidel Řešení vnější aerodynamiky kolejových vozidel Milan Schuster Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., Tylova 46, 301 00 Plzeň, e-mail: schuster@vzuplzen.cz Abstract: This paper deals with numerical simulations

Více

Optimalizace radiační geometrie světlých plynových zářičů

Optimalizace radiační geometrie světlých plynových zářičů České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Disertační práce Optimalizace radiační geometrie světlých plynových zářičů Technika prostředí Obor Doc. Ing. Jiří Bašta, Ph.D. Školitel Prof. Dr. Ir.

Více

Influence of Terrain Shape on Diffraction Loss Calculations

Influence of Terrain Shape on Diffraction Loss Calculations České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektromagnetického pole Vliv tvaru překážky na výpočet difrakčních ztrát Influence of Terrain Shape on Diffraction Loss Calculations

Více

Jaderná energetika, transmutační a vodíkové technologie v pracích mladé generace - 2009

Jaderná energetika, transmutační a vodíkové technologie v pracích mladé generace - 2009 Odbor energetického inženýrství Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně Česká nukleární společnost a Mladá generace ČNS, o.s. Český svaz vědeckotechnických společností Česká vodíková technologická platforma

Více

Vliv teploty na výkon stavebně integrovaných FV polí

Vliv teploty na výkon stavebně integrovaných FV polí Vliv teploty na výkon stavebně integrovaných FV polí Temperature influence on performance of BIPV fields Kamil Staněk, ČVUT, Fakulta stavební, Katedra konstrukcí pozemních staveb Thákurova 7, 166 29 Praha

Více

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA Vypracoval: Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc. Datum: 20. 12. 2005 PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří se zasloužili

Více

CITLIVOSTNÍ ANALÝZA JAKO NÁSTROJ PRO VERIFIKACI CFD MODELU A OPTIMALIZACI KONKRÉTNÍHO PRVKU

CITLIVOSTNÍ ANALÝZA JAKO NÁSTROJ PRO VERIFIKACI CFD MODELU A OPTIMALIZACI KONKRÉTNÍHO PRVKU Simulace budov a techniky prostředí 2006 4. konference IBPSA-CZ Praha, 7. listopadu 2006 CITLIVOSTNÍ ANALÝZA JAKO NÁSTROJ PRO VERIFIKACI CFD MODELU A OPTIMALIZACI KONKRÉTNÍHO PRVKU Ondřej Hojer 1, Jiří

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MECHANIKY TĚLES, MECHATRONIKY A BIOMECHANIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF SOLID MECHANICS,

Více

VSTŘIKOVÁNÍ KAPALNÉHO LPG - MODERNÍ ZPŮSOB TVOŘENÍ SMĚSI PRO VOZIDLOVÉ ZÁŽEHOVÉ MOTORY

VSTŘIKOVÁNÍ KAPALNÉHO LPG - MODERNÍ ZPŮSOB TVOŘENÍ SMĚSI PRO VOZIDLOVÉ ZÁŽEHOVÉ MOTORY INTERNATIONAL SYMPOSIUM MF-2513 9th International Symposium Tatranské Matliare, June, 14-17, 2010 Slovak Republic Summary LIQUID LPG INJECTION - MODERN WAY OF FUEL MIXTURE FORMATION FOR SPARK IGNITION

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PROBLEMATIKA ZNALECKÉ ANALÝZY JÍZDY A BRZDĚNÍ VOZIDLA V OBECNÉM PROSTOROVÉM OBLOUKU PŘI RYCHLOSTECH VYŠŠÍCH NEŽ 50 KM/H

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PROBLEMATIKA ZNALECKÉ ANALÝZY JÍZDY A BRZDĚNÍ VOZIDLA V OBECNÉM PROSTOROVÉM OBLOUKU PŘI RYCHLOSTECH VYŠŠÍCH NEŽ 50 KM/H VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING PROBLEMATIKA ZNALECKÉ ANALÝZY JÍZDY A BRZDĚNÍ VOZIDLA V OBECNÉM PROSTOROVÉM OBLOUKU

Více

M E T A L L U R G I C A L J O U R N A L

M E T A L L U R G I C A L J O U R N A L R O Č N Í K / V O L. R O K / Y E A R L X I V 2 0 1 1 2 M E T A L L U R G I C A L J O U R N A L O D B O R N Ý Č A S O P I S P R O M E TA L U R G I I A M AT E R I Á L O V É I N Ž E N Ý R S T V Í B R A N

Více

KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE PANELOVÝCH

KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE PANELOVÝCH KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE PANELOVÝCH DOMŮ V NÍZKOENERGETICKÉM STANDARDU VAV-SP-3G5-221-07 Abstrakt Mgr. František Macholda, MBA a kol. Prosinec 2010 Abstrakt Text je abstraktem ke zprávě k výzkumnému úkolu

Více

STAVEBNÍ OBZOR RO NÍK 12 ÍSLO 2/2003

STAVEBNÍ OBZOR RO NÍK 12 ÍSLO 2/2003 STAVEBNÍ OBZOR RO NÍK 12 ÍSLO 2/2003 Navigace v dokumentu OBSAH Lenner, R. Vliv p ných náb desek na pr hyby komorových most 33 Jiránek, M. Svoboda, Z. Teplotní pole pod objekty s ventila ním systémem podlo

Více

MODEL PREDIKCE KVALITY PLYNULE LITÝCH KRUHOVÝCH PŘEDLITKŮ NA ZPO 1 V TŽ, A.S.

MODEL PREDIKCE KVALITY PLYNULE LITÝCH KRUHOVÝCH PŘEDLITKŮ NA ZPO 1 V TŽ, A.S. MODEL PREDIKCE KVALITY PLYNULE LITÝCH KRUHOVÝCH PŘEDLITKŮ NA ZPO 1 V TŽ, A.S. Ing. Jan Morávka, Ph.D., Ing. Vladislav Mrajca, CSc. a Ing. Michal Adamik b Ing. Lubomír Lacina c a Třinecký inženýring, a.

Více

Petr Navrátil 1 PROCESNÍ VÝPOČTY

Petr Navrátil 1 PROCESNÍ VÝPOČTY Petr Navrátil 1 PROCESNÍ VÝPOČTY Abstrakt Článek pojednává o odborné praxi ve společnosti Královopolská RIA a.s., kterou jsem měl možnost absolvovat díky projektu Partnerství v energetice. Po přihlášení

Více

Automatické skladovací systémy, tyčové hutní polotovary, řetězový unášeč, skladovací kazeta, vodící článek.

Automatické skladovací systémy, tyčové hutní polotovary, řetězový unášeč, skladovací kazeta, vodící článek. ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA ABSTRAKT Cílem této práce je návrh konstrukčního řešení horizontálního pohonu unašeče skladovacího systému LLH. V úvodní části je popsána problematika skladování tyčového materiálu,

Více

AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR

AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR Martin Hanel, Stanislav Horáček, Jan Daňhelka, Martin Tomek, Kateřina Hánová, Adam Vizina, Ondřej Ledvinka, Pavel Treml, Eva Melišová

Více

Tvorba sestav vybraných CAD systémů s aplikací zaměřenou na základní architekturu PC

Tvorba sestav vybraných CAD systémů s aplikací zaměřenou na základní architekturu PC Tvorba sestav vybraných CAD systémů s aplikací zaměřenou na základní architekturu PC Create reports of selected CAD systems with applications focused on basic computer architecture Bakalářská práce Vypracoval:

Více

Charakteristika čerpání kapaliny.

Charakteristika čerpání kapaliny. Václav Slaný BS design Bystřice nad Pernštejnem Úvod Charakteristika čerpání kapaliny. Laboratorní zařízení průtoku kapalin, které provádí kalibraci průtokoměrů statickou metodou podle ČSN EN 24185 [4],

Více

Tepelné hodnocení konstrukčních řešení bioplynových stanic Thermal evaluation of biogas plants construction solutions

Tepelné hodnocení konstrukčních řešení bioplynových stanic Thermal evaluation of biogas plants construction solutions Tepelné hodnocení konstrukčních řešení bioplynových stanic Thermal evaluation of biogas plants construction solutions Jan Novotný 1), Jan Malaťák 1), Jiří Bradna 2) 1 Česká zemědělská univerzita v Praze

Více

SIMULACE AKTIVNÍCH PRVKŮ V PODVOZCÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL

SIMULACE AKTIVNÍCH PRVKŮ V PODVOZCÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL SIMULACE AKTIVNÍCH PRVKŮ V PODVOZCÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL J. Kalivoda * České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní Abstrakt Výhody aktivních prvků ve vypružení dopravních prostředků jsou všeobecně

Více

Spektrální analýza Korotkovových zvuků

Spektrální analýza Korotkovových zvuků ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra kybernetiky Diplomová práce Spektrální analýza Korotkovových zvuků Bc. Tomáš Michálek Vedoucí práce: Ing. Vratislav Fabián, Ph.D. Studijní

Více

vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Řada bezpečnostní inženýrství

vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Řada bezpečnostní inženýrství 1 2010 ročník V Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava SBORNÍK vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Řada bezpečnostní inženýrství TRANSACTIONS of the VŠB - Technical

Více

BEZPEČNOSTNÍ RÁM ZÁVODNÍHO VOZU RACE CAR ROLL CAGE

BEZPEČNOSTNÍ RÁM ZÁVODNÍHO VOZU RACE CAR ROLL CAGE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více