ročník: XXI. číslo: 4/2012 Zpravodaj obce Rusava cena: 15 Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ročník: XXI. číslo: 4/2012 Zpravodaj obce Rusava cena: 15 Kč"

Transkript

1 ročník: XXI. číslo: 4/2012 Zpravodaj obce Rusava LXIX cena: 15 Kč

2 dění v obci... Obnova komunikace a výstavba mostu u Grúně (viz článek str. 2)

3 Volební poločas Slovo má starosta... Jsou za námi již dva roky činnosti volebního období , tedy poločas, kdy je ideální příležitost nasbírat síly do jeho druhé poloviny. Proto je namístě krátké ohodnocení první půlky. Není pochyb, že i nadále pokračovalo dobře rozběhnuté stavební úsilí. Tzv. tah na branku se projevuje zejména u investičních projektů, které zkvalitňují vybavenost naší obce a přispívají k rozšiřování služeb pro občany. I když se obcí prohnala v loňském roce blesková povodeň, která nás vyburcovala k neodkladnému řešení vzniklých škod, pokračovali jsme i v plánovaných a připravovaných záměrech. Koupaliště se solárním ohřevem si propagaci vytváří samo, ale je nezbytné je doplňovat o trendové atrakce, které přitáhnou další návštěvníky. Díky nové vířivce si letos přes turnikety našlo cestu více jak příznivců letního koupání. S dotační podporou byla řešena např. i stavba mostu a cesty u Grůně. Výsledkem je nový asfaltový povrch místní komunikace a nová mostní konstrukce, která by měla propustit více jak stoletou vodu. Potěšující jsou i postupné opravy dalších můstků přes vodní toky u hasičské zbrojnice, na stanovém táboře či pěší lávky u obecního úřadu, které tak získaly slušivou úpravu. V rekonstrukcích mostů, lávek a propustků je však nutné pokračovat i v následujících letech, tak aby byla zajištěna jejich účelnost. Nezastupitelným pomocníkem v činnosti zastupitelstva obce jsou místní spolky a sdružení, které úspěšně zaštiťují dnes již zaběhnuté kulturní a sportovní akce. Můžeme Zpravodaj obce Rusava 1

4 se tak spolehnout na jejich schopnosti a obětavou a bezplatnou aktivitu, která vždy stmelovala občany. Tato občanská sdružení či kluby jsou dvanáctým hráčem obecní samosprávy a zaslouží si za svou práci velkou pochvalu. Několik slov i k samotnému mužstvu obecnímu zastupitelstvu. Bohužel se za dva roky ukázalo, že ne všichni odvádějí tolik potřebnou týmovou práci. Z celé jedenáctky (patnáctky) se aktivně zapojuje pouze osm členů. Věřme, že se do druhého poločasu s novým elánem zapojí i ti další, což zajistí slušný výkon celého mužstva a především kvalitní závěrečný výsledek. Je to jakási óda pro radost ve fotbalovém duchu, ale zároveň podstatný kus pravdy o životě a práci v naší obci. Bohumil Škarpich Sanace sesuvu na pozemku parc. č. 632/1 Po povodních ze dne se objevil sesuv na pozemku v lokalitě Hořansko u potůčku Mléčná v blízkosti katolického kostela. Od roku 1997 je to další území, které je nutné řešit a zajistit proti dalšímu poškození majetku obce (komunikace, kanalizace, vodovod, ale i majetek fyzických osob). Vyřizování formalit pro realizaci záměru není však jednoduchou záležitostí. Prvotním krokem, který se uskutečnil, bylo odtěžení dřevní hmoty, která svou hmotností zatěžovala svažitou plochu. Podařilo se také postupně dořešit majetkoprávní poměry. Za velmi příznivé ceny jsme vykoupili pozemky přímo pod sesuvem od Arcibiskupství olomouckého a od pí Ráblové z Libosvár. Vstřícnost byla zřejmá i ze strany správce přilehlého toku Lesů ČR, geologů a institucí, které stavbu povolovaly (Odbor životního prostředí a Odbor dopravně správní Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem). Počátkem roku 2012 byla žádost o dotaci na sanaci sesuvu spolu se stavbou mostu a cesty u Grúně zaregistrována na MMR ČR. Přemíra žádostí o dotaci nám umožnila upřednostnit pouze jednu akci. Nákladovost sanace sesuvu byla vyšší, a tím i větší finanční spoluúčast obce, než umožňovala výhledová zadluženost. Další příležitostí získat dotaci se objevila u Operačního programu životní prostředí, kde je možno až z 90 % využít evropské finanční prostředky na zafinancování uvažovaného projektu. Přepracovaná projektová dokumentace včetně nových dokumentů dokladujících nezbytnost provedení stavby byla s žádostí o dotaci a společně se všemi společnými přílohami předložena do dané výzvy Operačního programu životní prostředí, Prioritní osy 6 - Sanace sesuvů a skalních řícení. Doufáme a věříme v její kladné vyřízení tak, aby mohlo dojít k řádné stabilizaci ohroženého území na katastru naší obce. Podmínky výstavby budou však vyžadovat značnou opatrnost při jejím provádění, a to bez využití běžné těžké techniky. Bohumil Škarpich Obnova komunikace a výstavba mostu u Grúně Po povodních se značné škody na majetku obce podepsaly také na mostní konstrukci u chaty Grúň. O stavbě mostu nejsou žádné údaje, nenalezla se ani projektová dokumentace. Je zřejmé, že Jihomoravské státní lesní závody tento propustek se dvěma rourami o průměru 80 cm a 100 cm nahradily chátrající dřevěný most, který dříve sloužil jako příjezd k rodinnému domku manželů Světlíkových. 2 Zpravodaj obce Rusava

5 Při větších vodních srážkách se roury pravidelně ucpávaly a voda se následně přelévala přes most a způsobovala erozi břehů u nosné konstrukce. K objektu chaty Grúň odmítala zajíždět zásobovací auta, vozidla svážející odpad, most byl i noční můrou pro některé osobní automobily. Ke zpracování projektové dokumentace byla vybrána spol. Kurečka mosty s.r.o., která dále zajistila zaměření, geologické průzkumné vrty, údaje o průtočnosti tak, aby stavba mostu přečkala i více jak stoletou vodu. Následně byla vypracována žádost o dotaci proti povodňovým škodám z rezortu Ministerstva pro místní rozvoj. Po fyzické kontrole pracovníky ministerstva byla žádost schválena. Součástí stavby mostu byla i obnova obecní komunikace od hlavní silnice až po závoru pro vjezd do obecního lesa. Při výběrovém řízení na dodavatele stavby byla vybrána spol. KKS spol. s r.o. ze Zlína, která již měla zkušenosti s podobnými stavbami. Celá stavební akce probíhala podle odsouhlaseného smluvního harmonogramu v termínu od do , kdy byl podepsán předávací protokol. Celkové náklady stavby obalované komunikace a nového mostu jsou ve výši 6,361 mil. Kč. Předávkou se dalo do užívání široké veřejnosti dílo, které bude sloužit zejména části místních občanů, chatových osadníků z Rusavy, Vlčkové i části Lukovečka, návštěvníkům a ubytovaným hostům chaty Grúň a vlastníkům lesních pozemků pro příjezd i možnost správy jejich majetků. Na stavbu byla poskytnuta dotace ve výši , - Kč, zbývající část řešila obec půjčkou z České spořitelny a z vlastních zdrojů. Bohumil Škarpich Schválený rozpočet obce na rok dle příjmových daňových položek - odvětvového členění (paragrafů) položka popis položky příjmy Výdaje 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti Daň z příjmů FO ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatek za provoz systému... odpadů Poplatek za psy Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Zpravodaj obce Rusava 3

6 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loterií a podobných her Správní poplatky Daň z nemovitostí Splátky půjčených prostředků Splátky půjčených prostředků Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Daňové příjmy celkem FiNaNCOVÁNí: Změna stavu krátkodobých prostředků 8115 na bankovních účtech 8124 paragraf Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků název paragrafu Ostatní záležitosti lesního hospodářství Sběr a zpracování druhotných surovin Vnitřní obchod Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Záležitosti ostatních drah Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod Základní školy Ostatní záležitosti - předškolní vzdělávání Činnosti knihovnické Činnosti muzeí a galerií Vydavatelská činnost Zpravodaj obce Rusava

7 3319 Ostatní záležitosti kultury Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sdělovací prostředky Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitost kultury, církve Ostatní tělovýchovná činnost Ostatní zájmová činnost a rekreace Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Prevence vzniku odpadů Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň Ostatní činnosti k ochraně přírody Ochrana obyvatelstva Požární ochrana profesionální Požární ochrana - dobrovolná část Zastupitelstvo obce Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní finanční operace Ostatní činnosti jinde nezařazené Celkem: Rozpočet schválen na 11. veřejném jednání Zastupitelstva obce Rusava dne Zpravodaj obce Rusava 5

8 Organizace správy daně z nemovitostí od 1. ledna 2013 Od 1. ledna 2013 spravuje daň z nemovitostí v České republice 14 finančních úřadů se sídlem v jednotlivých krajských městech a v hlavním městě praze. Místně příslušným správcem daně z nemovitostí je ten finanční úřad, v jehož obvodu územní působnosti se předmětné nemovitosti nacházejí. Daňové povinnosti k dani z nemovitostí za všechny nemovitosti poplatníka, které se nacházejí na území příslušného kraje, jsou soustředěny do jednoho daňového spisu poplatníka uloženého na jednom spravujícím Územním pracovišti (dále jen ÚzP) příslušného finančního úřadu. Sloučení stávajících daňových povinností do jednoho spisu je k provedeno automaticky z moci úřední, bez nutnosti jakéhokoli úkonu poplatníka. Nedochází-li tedy oproti zdaňovacímu období 2012 ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně, není nutný žádný úkon ze strany poplatníka. Vznikne-li poplatníkovi povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitostí, podává počínaje rokem 2013 pouze jediné daňové přiznání za všechny své nemovitosti nacházející se v příslušném kraji na spravující ÚzP. Podává-li poplatník přiznání k dani z nemovitostí za nemovitosti na území příslušného kraje poprvé na rok 2013, určí se spravující ÚzP, vychází se však ze stavu nemovitostí k 1. lednu 2013 a z místa pobytu/ sídla poplatníka, aktuálního v den podání daňového přiznání. Je-li poplatník povinen podat daňové přiznání na zdaňovací období roku 2012 a předcházející, podává je vždy na spravujícím ÚzP se zohledněním obvodů územní působnosti původních FÚ v kraji, a to samostatným daňovým přiznáním za každý obvod územní působnosti původního FÚ. Podrobnější informace získáte na FÚ, úřední desce obecního úřadu nebo webových stránkách Zbavte se po Vánocích starého elektra a vyhrajte Dostali jste pod vánoční stromeček novou elektroniku? Dali jste ji svým blízkým? Nezapomeňte se pak ekologicky zbavit starých spotřebičů, které už nebudete potřebovat. Můžete díky nim vyhrát tablet Samsung a další zajímavé ceny. Stále totiž probíhá soutěž Sbírej a vyhraj!, kterou jsme pro vás připravili ve spolupráci se Zlínským krajem a neziskovou organizací ASEKOL. Zapojit se můžete ihned od okamžiku, kdy si vytisknete soutěžní leták z webových stránek obce nebo ze stránek Pak už jen stačí najít doma, v garáži, na půdě nebo na chatě staré vysloužilé elektro a odnést je spolu s tímto letákem na sběrný dvůr (Rusava otevírací doba sobota hodin). Tam vám letáček orazítkují (1 spotřebič = 1 razítko). Jakmile jich budete mít pět, vyplníte kontaktní údaje a odpovíte na otázku, zda elektro patří do směsného odpadu. pak leták odešlete na PO BOX č. 75, Liberec 3. Tisk letáků není omezen, naopak, čím více donesete elektra a odešlete orazítkovaných letáků, tím větší šanci máte na výhru zbrusu nového tabletu Samsung nebo další elektroniky. 6 Zpravodaj obce Rusava

9 Šance se ještě zvyšuje, když se pustíte do povánočního úklidu, prohledáte půdy, sklepy a šuplíky, a vyhodíte všechno elektro, které už nebudete nikdy potřebovat nebo které vám nahradí nové. Více informací o soutěži a přesná pravidla jsou k dispozici na cs/leve-menu/sbirej-a-vyhraj.html. Vítězové budou losováni za celý kraj a první místo bude oceněno zbrusu novým tabletem od společnosti Samsung. Hodnotné spotřebiče obdrží i vylosovaní na místě. Zapojením do soutěže můžete vyhrát hodnotné ceny a zároveň přispějete recyklací elektra k ochraně životního prostředí. Každý spotřebič totiž obsahuje až 80 % materiálů, které lze znovu využít. Navíc se zabrání úniku škodlivých látek, jako je rtuť nebo olovo. Nenechte proto ležet staré elektro v šuplíku, raději sbírejte a vyhrávejte! Soutěž trvá do ! kácení stromů S podzimem přichází období krásných bohatých barev a také čas, kdy se můžeme připravit na bohatou nadílku listů na chodnících, dvorcích a záhumencích. Důležité je ale také vědět, že začíná období vegetačního klidu. Právě období vegetačního klidu ( ) je třeba mít na paměti v případě, že plánujete ošetření dřevin na vašem pozemku, šetrné kácení nebo případně obnovu dřevních porostů. Bližší upřesnění pravidel a omezení souvisejících s těmito kroky můžete nalézt v Zákoně o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. a ve vyhlášce Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb. Tyto výše uvedené normy mimo jiné stanovují ohlašovací povinnost. V praxi to znamená, že je třeba oficiálně zažádat o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les v případě, že obvod kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí přesahuje 80 cm, nebo pro souvislé keřové porosty nad 40 m 2 plochy. Žádost o povolení kácení musí vlastníkovi pozemku (případně nájemci se souhlasem vlastníka pozemku) schválit místně příslušný státní orgán - referát životního prostředí zastoupený obcí nebo městem. Žádost 1) o povolení kácení dřevin musí obsahovat: jméno a adresu žadatele souhlas vlastníka pozemku se zamýšleným kácením určení dřevin, které mají být káceny (počet, druh, velikost plochy keřů včetně situačního zákresu) udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí zdůvodnění žádosti (např. nemoc stromu, zvýšená nebezpečnost díky umístění atd.) Hlavní výhodou kácení v zimním období je šetrnost a ohleduplnost k životnímu prostředí. Důležité je však i to, že například zpracování zejména opadavých listnatých dřevin je v tomto období mnohem snazší a méně pracné. Je také faktem, že obsah vody vázané ve dřevě v zimních měsících klesá, díky čemuž palivové dřevo rychleji prosychá. Zpravodaj obce Rusava 7

10 Je dobré mít také na paměti, že neodborným zásahem do dřevin je možné způsobit nevratné poškození, a podstatně tak snížit životnost dřeviny. K tomu se váže také hrozba udělení finančního postihu odpovědným úřadem. Při provádění zásahů do dřevin je tady jistě nejvhodnější se obrátit na odborníky. Důležitými kroky při rozhodování na koho se obrátit o pomoc jsou mimo odbornosti zejména reference, dále je-li ošetřeno pojištění proti škodám a také, jestli je firma schopna poskytnout odborné poradenství. Mgr. Martin Kašpárek 1) Žádost si můžete vyzvednout v kanceláři obecního úřadu nebo vytisknout na úřední deska formuláře obecního úřadu. Činnost SpO na Rusavě v roce 2012 Ve Sboru pro občany na Rusavě pracuje nadále šest členek. V tomto roce jsme navštívily celkem 28 jubilantů, z toho 16 žen a 12 mužů ve věku od 70 do 92 let. 4. srpna tohoto roku jsme oslavili i zlatou svatbu Květoslavy a Eduarda Svobodových. Slavnostně jsme uvítali do života dvě děti: Dianu Krajcarovou a Irenu Svačinovou. V roce 2012 zemřelo 10 spoluobčanů - 4 ženy a 6 mužů, nejstarší z nich, paní Josefa Lipnerová, zemřela ve věku 98 let 28. listopadu v Domově důchodců v Holešově. Za SPO Jana Vávrová Dění v obci... Vzpomínka Na Rusavě na dole, pěkná lípa kvete, ona vúňu vydává, vydává, široko po světě Dne 21. září nás opustil pan Vratislav Bartošek z Rusavy. Byl to Valach tělem i duší. Jeho první taneční kroky byly v Rusavském krúžku, který vedla tetička Černá z Rusavy. Tančil ve valašském krúžku v Brně, kde byl 8 Zpravodaj obce Rusava

11 na vojně. Po rozpadu krúžku na Rusavě pomáhal obnovit nový, který se tady nově utvářel pod názvem Rusavjan. Pan Bartošek nám pomáhal a hlavně radil při tanci, byl i muzikant, pomáhal s muzikou i s písněmi. Hrál v cimbálové muzice, kterou v té době primášoval Ladislav Třasoň z Rusavy. Pan Bartošek byl také divadelní herec - ztvárnil mimo jiné i Jana Švrčka, zbojníka z Rusavy, který bohatým bral a chudým dával. Úmrtím pana Vratislava Bartoška odchází osobnost rusavského folkloru. Josef Hudec Včelínský knihovna V tomto roce jedenkrát za měsíc s výjimkou školních prázdnin navštěvovaly knihovnu děti ze školní družiny v čele s paní vychovatelkou. Děti si vždy vybraly knihu, kterou četly ve škole v době svého pobytu v družině. Dětem se v knihovně líbí a čtení je baví, důkazem čehož je příspěvek jednoho z těchto malých čtenářů. knížka je můj kamarád Jsem Lukáš Charvát, chodím do rusavské knihovny. Půjčil jsem si knížku Josefa Filgase Mezi brášky. Bráškové jsou Koblížek, Bukáček, Mluvka, Kuchaříček, Oříšek, Čárka, Kulička, Ušáček, Lišáček, Kovaříček, Bednaříček a Lajdáček. Jednou se stalo, že pytlák unesl Oříška. Bráškové šli za stařečkem, aby jim pomohl. V dalším díle byla potopa. Kovaříček vyrobil vor vzal brášky na vor. Kniha se mi moc líbila. (Lukáš Charvát, 3.třída) andělská nadílka Den před Mikulášem všude chodí Mikuláš s čerty a andělem. V knihovně děti z mateřské školy přivítal jen anděl, čertů nebylo potřeba, vždyť do školky chodí jen poslušné děti. Po přečtení krátkého příběhu o andílkovi, který sbírá přáníčka dětí pro Ježíška, děti po vzoru těch v pohádce také namalovaly svá přání. Poté, co každé dítko zazpívalo písničku či koledu, rozdal anděl balíčky dobrot. A co se stalo s přáníčky?? Anděl je přeci odnesl Ježíškovi!! Vánoce Poslední akce pořádaná knihovnou v tomto roce byla besídka pro školáky na téma Vánoce. Opět se četlo, tentokrát Vánoční příběh, příběh o zrození Ježíška v Betlémě. Potom už jsme si jen povídali o Vánocích, o jejich smyslu a tradicích, o tom, že Vánoce neznamenají jen příležitost mít vánoční prázdniny, ale že jsou to svátky připomínající Ježíšovo narození. Eva Kerčáková - knihovnice Zpravodaj obce Rusava 9

12 drakiáda Rok utekl jako voda a je tu další ročník drakiády. Uskutečnila se jako předešlý rok na louce pod hřbitovem. Počasí bylo nádherné. Foukalo strašně moc. Ještě než odstartovali soutěž o tom, komu vyletí první drak na oblohu, už se někteří draci ocitli na nedalekém stromě. Draka, který vyletěl nejdříve a zároveň nejdál, měla Helenka Botíková. Nejpěknějšího draka měl Míša Třasoň a nejzlobivějšího Kryštůfek Uruba. Po vyčerpávajícím dovádění s draky si děti mohly opéci špekáčky a napít se čaje. Ani dospěláci nepřišli zkrátka, pro ty byl zase přichystaný opět výborný svařák. Nakonec každé dítě dostalo sladkou odměnu a mohli jsme jít domů. Příští rok se na vás opět budeme těšit. Za Aktivní klub Hana Pavelcová procházka s lampiony V pátek 9. listopadu jsme se opět setkali před hospůdkou Na Rozcestí, abychom podnikli naši večerní procházku s lampiony. Jak naše drobotina dobře ví už z minulých setkání, smyslem procházky je, aby sv. Martin viděl, kam má složit svou první sněhovou nadílku. A proto ty rozsvícené lampiony. I letos se sešla velká skupina dětí i rodičů, a tak jsme vyrazili na všem známou trasu na Šmarhánky, kde se všichni na chvilku zastavili, děti zakřičely do tmy, ať jim Martin dá znamením najevo, jestli letos opět dorazí. Vzápětí se na obloze objevila záplava světel, které se rozprskly do krásných obrazců. Většině dětí se to moc líbilo, ale pár se jich přece jen bálo. Poté jsme procházku ukončili ve dvoře za hospůdkou, kde byl pro děti již připraven oheň a špekáčky. Na závěr jsme vypustili lampiony štěstí, na které všechny napsaly svá tajná přání. A teď už jen zbývá čekat na sněhovou nadílku, ze které budou mít doufám radost nejen děti, ale i vlekaři. Za Aktivní klub Pavla Ševčáková Setkání se seniory Také letos na podzim si náš kulturní výbor při Obecním úřadě na Rusavě připravil do obecního domu program pro naše nejzkušenější spoluobčany na jejich každoroční setkání. Opět jsme začali od nejmenších - dětí z MŠ. Ty si pod vedením svých učitelek připravily pásmo básniček, písniček a také nám zahrály pohádku. Zaujaly krásné kostýmy kůzlátek (i když kůzlátka byla trochu drzá, k vlkovi si dovolovala víc než Pandrhola, když zabednil smrťáčka do sudu), hezké bylo i vystoupení skákajících pavoučků. Celé pásmo mělo také výchovný charakter, vedlo děti k pracovitosti. Nejvíc se činil junák, když piloval vlkovi jazyk. Při básničce byly děti nejpřesvědčivější, když recitovaly, jak pomáhají 10 Zpravodaj obce Rusava

13 dědovi sklízet jablka (přitom v jejich věku snad ještě nevědí, jaká je to záslužná činnost - kvasu není nikdy dost). Po školkařích přišli na řadu naši školáci, také oni se blýskli perfektně naučenými texty a krásnými písničkami. Dětskou část zakončili malí Valášci. Tentokrát udělali radost hlavně našim zemědělcům, když pořád seli a seli a seli (jen aby to pak někdo kupoval, když nás drtí z jedné strany Evropská unie a z druhé dovoz z Vietnamu). Po malých přišli na řadu velcí Valaši. Od začátku vystoupení nasadili pekelné tempo, mně by se točila hlava ještě ve středu. Děvčata ze Slavkova ukazovala, že jsou mnohem pohyblivější než jejich fotbalisté, kteří týden předtím od nás dostali na vlastním hřišti pět banánů (i Pavel Špekáček Krajcar by se vlezl do jejich sestavy, kdyby ho trenér viděl, jak se v kroji otáčí). Ale zpět k valašskému vystoupení. Moc se líbilo vystoupení cérek s kosákama, jasná nabídka seniorům, že pokud by potřebovali doma pomoc při ožínání kolem plotů, děvčata jsou připravena. Já jsem očekával, že bude následovat číslo chlapců s kladivy, zvlášť po nedávných volbách... Zlatý hřeb programu obstarali žáci Základní umělecké školy v Bystřici pod vedením Vladimíra Češka, jejich hraní opět nemělo chybu. Většina z nás si i zatančila, já jsem se inspiroval rolí kulturního referenta Herzána v Homolkovi a Tobolkovi, snad jsem svým netancem naše šikovné důchodkyně příliš nepohoršil (kdybych taneční neproseděl v hospodě, mohl jsem zazářit). Doufám, že se našim důchodcům odpoledne líbilo. Závěrem bych rád poděkoval děvčatům z obecního úřadu za pomoc s přípravou i všem vystupujícím. Za kulturní výbor Daniel Krajcar mikulášský jarmark Již posedmé se konal na parkovišti před obecním úřadem Mikulášský jarmark spojený s mikulášskou nadílkou pro děti a rozsvícením vánočního stromu. Přestože se první prosincový den konal jarmark i v nedaleké Chomýži a Holešově, navíc byl trochu problém zajistit dostatečný počet trhovců, protože se konal i obrovský jarmark ve Valašských Kloboukách, příjemnou atmosféru našeho jarmarku to neovlivnilo. Počasí nám přálo, těm, co se potřebovali ohřát ve vestibulu obecního úřadu, hráli na harmoniku k poslechu Ogaři z Hořanska, čímž se hlavní měrou zasloužili o pohodu, jaká uvnitř panovala. Samozřejmě k tomu přispělo i posezení u velmi dobré zelňačky. Dopřát si mohli návštěvníci i venku, hasiči servírovali zabijačkové dobroty. Kdo potřeboval maso zajest sladkým, ve stánku se prodávaly výborné valašské frgály nebo rakvičky a trubičky. (Aj slané tyčky byly!) Zapít to taky bylo čím, děvčata z AK uvařila pro větší svařák, pro děti čaj, o kus dál voněly tekuté trnky. Čertice si žádné dítě do pekla neodnesly, naopak každý prcek si po více či méně zvládnuté básničce odnesl balíček. Rozsvícení stromu předcházela fanfára v podání Ladika Zpravodaj obce Rusava 11

14 Češka a jeho žáka. Ti poté přidali v rámci vánočního troubení ještě dvě krásné koledy a kulturní program zakončily živým betlémem děti z mateřské a základní školy na Rusavě. Líbilo se hlavně aranžmá (převleky) těch nejmenších a taky krásně osvícený betlém. Moc bych chtěl poděkovat všem, kteří nám s přípravou této vcelku velké akce pomohli, spolupráce se všemi zúčastněnými spolky byla z mé strany bezproblémová. Fotbalisté, hasiči, Valaši i holky z aktivního klubu mě opět přesvědčili, že se na ně můžu spolehnout stejně jako na děvčata z obecního úřadu i ze školy. Určitě je do dalšího ročníku co zlepšovat. Také já jsem se dopustil několika nepřesností (té největší, kardinální - u vyšívaných obrázků Moniky Mikeškové, když jsem si spletl Pannu Marii s Monou Lisou - dopříště omezit užívání valašského penicilinu, pak z toho blbnu). Věřím, že za rok přijdete zase a hlavně, že budete odcházet spokojeni. Za kulturní výbor Daniel Krajcar Vzpomínka na petra Urubu V sobotu dne se konala vzpomínková beseda na pilota 311. československé bombardovací perutě Britského královského letectva, plukovníka v.v., pana Petra Urubu. Nositel řádu československých, českých i zahraničních vyznamenání, Řádu Čestné legie, čestný občan obce Rusava by se dožil 15. prosince 2012 úctyhodných 96 let. Úvodním aktem byl průlet dvou historických letadel, pak následovala krátká reportáž z životopisu legendárního pilota v podání starosty obce. Besedu oživil svými vzpomínkami na pana Urubu holešovský rodák pan Milan Režňák, který nezapomněl ani na další piloty z bystřického regionu. Do 12 Zpravodaj obce Rusava

15 diskuse se zapojovali i další účastníci, kteří se zajímali o historické letecké události, k nimž došlo během II. světové války. Beseda byla ukončena výstavou sbírkových předmětů, dokumentů a fotografií, které ve velkém rozsahu zajistil pan Milan Ehrlich z Holešova. Zejména jemu patří velké poděkování za organizování celé akce, která by měla mít své další následné pokračování především proto, aby se nezapomínalo na oběti a letecké události neklidného dvacátého století. Bohumil Škarpich jak se dařilo rusavským dobrovolným hasičům Zdá se mi, že tento rok uběhl snad rychleji, než nám šla voda z proudnic při některých našich pokusech v požárním útoku. Nicméně se podařilo ve sboru udělat kus práce jak při ostrých zásazích s technikou, tak při zápolení v požárním sportu. Po dlouhých zimních dnech jsme měli poprvé v letošním roce možnost provětrat techniku při zalévání nově zasazeného trávníku v prostoru koupaliště u nového whirpool bazénu. Zálivka probíhala ve dnech 29. dubna a 1. května po trénincích sportovního družstva, které se v tu dobu připravovalo na okrskovou soutěž. Další zkouška naší připravenosti se uskutečnila 2. května, kdy nás prostřednictvím SDH Slavkov požádal tamní rybářský spolek o výpomoc při přečerpávání vody do nově opraveného rybníku směrem ke Slatině. Naše čtyřčlenná osádka měla na starosti poslední úsek dálkové dopravy vody z požární nádrže pod fotbalovým hřištěm. Délka dopravní cesty byla cca 500m a přečerpáno bylo celkem 170m 3 vody. 11. května nás zasáhla smutná zpráva a účastníme se pohřbu našeho dlouholetého člena Jaromíra Kolaji, který působil v SDH Rusava od roku května jsme v součinnosti s naším zřizovatelem provedli čištění kanálového prostupu pod příjezdovou komunikací na mysliveckou chatu Grůň, který byl následkem přívalových dešťů v roce 2011 do dvou třetin zanesen bahnem a kamením. V sobotu 2. června se uskutečnilo první kolo v požárním sportu okrsku Slavkov, tentokrát na hostitelské půdě sboru dobrovolných hasičů Rusava. Specialitou této soutěže bylo, že se nám poprvé v historii sboru podařilo složit také družstvo žen. Naše holky - sestry nastoupily k historicky prvnímu soutěžnímu pokusu v tomto složení: Marta Dudláková strojník, Lidka Mikšánková savice, Adéla Urubová koš, Markéta Vaculíková spoje B hadic, Katka Pavelcová rozdělovač, Katka Ponížilová levý proud. Katku Ponížilovou jsme si vypůjčili ze slavkovského sboru a ještě jednou tímto děkujeme za perfektní spolupráci. Na premiéru si vedly holky výborně a s minimální ztrátou 1,7 s v součtu všech disciplín obsadily druhé místo. Družstvo mužů se za své výkony také stydět nemuselo a celkovým časem 159,52 s skončilo rovněž na druhém místě. Zpravodaj obce Rusava 13

16 O týden později, 10. června, se obě naše soutěžní družstva zúčastnila pohárové soutěže, kterou pořádal sbor dobrovolných hasičů Brusné. V nabité konkurenci družstev, které se specializují právě na disciplínu požárního útoku, jsme určitě nezanechali špatný dojem čtvrtým místem žen a devátým místem mužů. Na prázdninový termín 7. července jsme se kolektivně dohodli, že by nebylo špatné spojit příjemné s užitečným a udělat generální úklid hasičské zbrojnice navíc s večerní grilovačkou. Podle ohlasů na tuto akci od všech zúčastněných to vypadá, že budeme uklízet každý rok a poměrně rádi. V letošním roce jsme oslavili 25. výročí založení okrsku Slavkov, do kterého patříme společně se sbory SDH Brusné, SDH Jankovice, SDH Chomýž a SDH Slavkov. Oslavy se konaly 21. července a jejich pořádání se ujaly Jankovice. Po úvodní řeči a připomenutí si krátké historie okrsku proběhla mše svatá, při níž byla vysvěcena nová motorová stříkačka PS-12 sboru Jankovice a soška svatého Floriána pro SDH Slavkov. Poté následovalo představení zásahové techniky jednotlivých sborů završené ukázkou hašení středně těžkou pěnou v podání slavkovského sboru. Další atrakcí byl několikanásobný přelet ultralehkého letadla a shození sladkostí ve formě padáčků, ze kterých měly radost nejenom děti. Na večerní hodiny byla připravena taneční zábava s olomouckou kapelou Trio Bene. Na ukončení sezony se 20. října konal téměř tradiční Sranda match pořádaný v Brusném. Letos byla soutěž pojata jako lehký návrat do minulosti. Požární útok spočíval v nasátí vody přes vývěvu a spojování některých hadic mimo základnu. Jelikož se tento způsob dnes při soutěžích už nepoužívá, tak s ním měla naše poměrně mladá družstva ve spojení s novou stříkačkou Jarčou docela velký problém. Celý útok vypadá asi následovně: Jarča nesaje strojník se diví a rozčiluje se proudaři se osvěží až v bufetu. Po vyhlášení ostrého požárního poplachu z centrály integrovaného záchranného systému přes obecní rozhlas se 10. listopadu naše zásahová jednotka v počtu účastnila technického zásahu v prostoru lesního porostu na Hadovně. Na místě, kde již zasahovali členové IZS Bystřice pod Hostýnem, se nacházel lesní dělník, který následkem pádu stromu a těžkého zranění na místě podlehl. Zde bylo nutné vyčkat příjezdu kriminalistů a poté dopravit tělo na příjezdovou cestu, kde jej převzala pohřební služba. V první prosincový den se nejenom děti, ale i většina Rusavjáků těšila na tradiční Mikulášský jarmark. Náš sbor se každoročně podílí na přípravách a zajištění technického zázemí pro tuto akci. V posledních dvou letech jsme se ale rozhodli naši aktivitu rozšířit a připravit pro navštěvníky jarmarku zabíjačkové pochoutky. Musíme přiznat, že jsme se na začátku obávali, jestli tento nápad řezníka sboru - Jardy Mozoly - a Luboše Mikšánka, 14 Zpravodaj obce Rusava

17 Rusavjan v Roce 2012 Portášské slavnosti - Valašská Bystřice Slavnosti Dřevohostice Krajské dožínky Zlínského kraje - Kroměříž Zpravodaj obce Rusava

18 dění v obci... Drakiáda Fotbalové utkání Záříčí Procházka s lampiony Zpravodaj obce Rusava

19 Setkání se seniory Mikulášský jarmark Vánoční knihovna Zpravodaj obce Rusava

20 PRáce dětí ze základní školy... Petr Hrabal, 5. třída Soňa Doleželová, 4. třída Jiří Zapletal, 5. třída Lukáš Hudec, 3. třída Zpravodaj obce Rusava

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017

Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 Závazné ukazatele rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 ZÁVAZNÉ UKAZATELE V souladu se zákonem č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014 HLAVNÍ ČINNOST Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1111 1 990 000 Daň z příjmu FO ze SVČ 1112 40 000 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 1113 210 000 Daň z příjmu právnických

Více

Rozpočet města Bechyně na rok 2000

Rozpočet města Bechyně na rok 2000 Rozpočet města Bechyně na rok 2000 schváleno na zasedání ZM 5.4.2000 PŘÍJMY: položka 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 610 000 položka 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Závazné ukazatele rozpočtu 2014 Rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015

Závazné ukazatele rozpočtu 2014 Rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 Závazné ukazatele rozpočtu 2014 Rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč v tis. Kč 1. Druhové členění - podíl na rozpočtovém určení daní, nárokové transfery Příjmy výdaje paragraf položka Příjmy 2014

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Položka číslo. rozpočet 2015

Položka číslo. rozpočet 2015 Rozpočet 216 schválený vyvěsit org. ZJ UZ rozpočet 215 příloha 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 15 74, 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 98 18, 1113

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

ROZPOČET NA ROK 2014

ROZPOČET NA ROK 2014 Obec Šelešovice ROZPOČET NA ROK 2014 A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Druh příjmu Objem příjmů TŘÍDA 1 - Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 520 000,00 1112 Daň z příjmů

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Návrh rozpočtu 2016 (v tis. Kč)

Návrh rozpočtu 2016 (v tis. Kč) Návrh rozpočtu 2016 (v tis. Kč) Odd Par Pol ORJ Název položky RN 2016 Rozpočtové příjmy podseskupení rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 19 663,00

Více

OBEC JESENÍK NAD ODROU. Poskytnuté dary, příspěvky a dotace včetně spolúčasti na akcích v roce 2013

OBEC JESENÍK NAD ODROU. Poskytnuté dary, příspěvky a dotace včetně spolúčasti na akcích v roce 2013 Poskytnuté dary, příspěvky a dotace včetně spolúčasti na akcích v roce 2013 Položka Název Částka v Kč 5222 TJ Slavoj Jeseník nad Odrou 60 000,00 5223 Římskokatolická farnost Jeseník nad Odrou 50 000,00

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016 I. Rozpočtové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 360 000,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 20 000,00 1113 Daň z příjmů

Více

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč)

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Par Pol ORJ Název položky RN 2013 Rozpočtové příjmy rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 16 250,00

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY CELKEM: ,-

PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY CELKEM: ,- ROZPOČET OBCE 2017 PŘÍJMY ROZPOČTU Paragraf Položka Text obsah položky Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 620.000,- 1112 Daň z příjmu fyzických osob s výjimkou výnosů 150.000,- 1113

Více

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Para PoložkText návrh 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 000 000 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 64 000 0000 1113 Daň z příjmů fyzických

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Dne se konala brigáda na sázení stromků. Dne proběhl v naší obci sběr starého železa. Náš sbor má 50 členů. Z toho je 19 žen a 31 mužů.

Dne se konala brigáda na sázení stromků. Dne proběhl v naší obci sběr starého železa. Náš sbor má 50 členů. Z toho je 19 žen a 31 mužů. 2007 Náš sbor má 50 členů. Z toho je 19 žen a 31 mužů. Dne 10. 3. se konala brigáda na sázení stromků. Dne 31. 3. proběhl v naší obci sběr starého železa. - 1 - Dne 1. 5. proběhlo na sportovním areálu

Více

Rozpočet města Velké Bílovice pro rok 2017 schválený zastupitelstva města usnesením č. 5/14/ZM/2017 ze dne PŘÍJMY POL NÁZEV Kč

Rozpočet města Velké Bílovice pro rok 2017 schválený zastupitelstva města usnesením č. 5/14/ZM/2017 ze dne PŘÍJMY POL NÁZEV Kč Rozpočet města Velké Bílovice pro rok 2017 schválený zastupitelstva města usnesením č. 5/14/ZM/2017 ze dne 14.2.2017 PŘÍJMY POL NÁZEV Kč 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 700

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Jankovice Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 8.4.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Jankovice Jankovice 68704 Jankovice 00542369 Obec nebo městská část hlavního města

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Schválený rozpočet městyse Prosiměřice na rok 2015

Schválený rozpočet městyse Prosiměřice na rok 2015 HLAVNÍ ČINNOST Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1111 2 090 000 Daň z příjmu FO ze SVČ 1112 35 000 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 1113 240 000 Daň z příjmu právnických

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství Příjmy 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 285 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 102 0 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 29 0 1121

Více

Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017

Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017 Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017 členění SKUPINA TŘÍDA DRUH PŘÍJMU V tis. Kč Třída 1 Daňové příjmy 20 070 Seskupení 11 Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů 17 100-1111 Daň z příjmů fyzických

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

Schválený rozpočet na rok 2013 po 1. rozpočtové změně

Schválený rozpočet na rok 2013 po 1. rozpočtové změně Město Vrbno pod Pradědem Schválený rozpočet na rok 2013 po 1. rozpočtové změně Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč Daně 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

Více

Závěrečný účet obce Jestřabí Lhota za rok 2006. Rozpočtové příjmy. A) Daně, poplatky a dotace

Závěrečný účet obce Jestřabí Lhota za rok 2006. Rozpočtové příjmy. A) Daně, poplatky a dotace Rozpočtové příjmy A) Daně, poplatky a dotace Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách ke 31.12.2006 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. 500 000,00 487 264,00 486 584,49 1112

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 MĚSTO PODIVÍN Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495 NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 Obsah: str. 2-4 Závazné ukazatele příjmů, výdajů, financování str. 5 Závazné ukazatele pro

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Příjmy celkem 2.005,9 ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2013 (TIS. KČ) - NÁVRH

Příjmy celkem 2.005,9 ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2013 (TIS. KČ) - NÁVRH ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2013 (TIS. KČ) - NÁVRH PŘÍJMY položka SCHVÁLEN Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1111-280,0 Daň z příjmů fyzických osob ze samost. činnosti 1112 20,0 Daň z příjmů

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Prosinec čas Adventu

Prosinec čas Adventu NEWSLETTER Leden 2017 Prosinec čas Adventu Měsíc prosinec byl v naší školce opravdu časem příchodu a očekávání. Děti měly plný a pestrý program, který jste mohli sledovat v každé třídě. Pracovaly na výzdobě

Více

Návrh rozpočtu roku 2016

Návrh rozpočtu roku 2016 roku 2016 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 600 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013 Rozpočet města Třešť na rok 2013 Schválen na 17. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 193/S,OS/2012-10/12-Z dne 10. 12. 2012. Obsah: Souhrnné údaje.. 1 A) Příjmy rozpočtu.... 1 1) daňové příjmy

Více

NÁVRH ROZPOČTU Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetku odvádění odpadních vod činnost knihovnická

NÁVRH ROZPOČTU Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetku odvádění odpadních vod činnost knihovnická Obec Dymokury ROZPOČET NA ROK 1 (návrh) 1 NÁVRH ROZPOČTU 1 Třída 1 Daňové příjmy (v tis. Kč) 000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 1 800 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výděl. činnosti

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 4. 1. 2014 Vážení bratři hasiči, vážení hosté. Dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2013. K dnešnímu dni má náš sbor 45 členů.

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2017

Návrh rozpočtu obce pro rok 2017 Rekapitulace Návrh rozpočtu obce pro rok 2017 Rekapitulace Pos. Položka A Rozpočtové příjmy 18 404 650,00 Kč B Rozpočtové výdaje 18 404 650,00 Kč Hospodaření 2016 0,00 V návrhu rozpočtu mj. zařazeno: odhad

Více

Návrh rozpočtu 2017 (v tis. Kč)

Návrh rozpočtu 2017 (v tis. Kč) Návrh rozpočtu 2017 (v tis. Kč) Odd Par Pol ORJ Název položky 2017 podseskupení 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin. a funkč. požitků 21 433,00 rozpočtových položek 112 Daň z příjmů právnických

Více

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19 Tel.: 381 594 716, 381 594 736 e-mail: outucapy@volny.cz www.tucapy.cz NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně

Více

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov V roce 2006 bylo u nás registrováno ve třech oddílech celkem 68 členů, z toho oddíl děvčat Slunečnice měly 5 světlušek, 8 skautek, 2 rangers a 4 vedoucí. Oddíl

Více

N Á V R H R O Z P O Č T U

N Á V R H R O Z P O Č T U Obec Těrlicko N Á V R H R O Z P O Č T U 2011 Návrh rozpočtu obce Těrlicko pro rok 2011 - příjmy Oddíl (paragraf) Položka Popis Návrh rozpočtu 2011 (v tis. Kč) ORJ 14 - Stavební řízení a sil. správní agenda

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Město Vrbno pod Pradědem Rozpočet na rok 2015 po 1. rozpočtové změně

Město Vrbno pod Pradědem Rozpočet na rok 2015 po 1. rozpočtové změně Město Vrbno pod Pradědem Rozpočet na rok 2015 po 1. rozpočtové změně Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč Daně 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 11 000 11

Více

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Město Vratimov hospodařilo v roce 2013 dle schváleného rozpočtu ve výši 128.267.012,- Kč, který byl v průběhu roku dle potřeby upraven na 129.278.243,95 Kč. Příjmy:

Více

ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka

ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka v tis. Kč text Příjem daní a poplatků - 1031 1111 1 080,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 500,00 " ze sam. čin. 1113 80,00

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 Příjmy: OBEC STUDENÁ Nám. sv. J. Nepomuckého 18, 378 56 STUDENÁ Rozpočet schválen zastupitelstvem dne: Starosta obce (podpis,razítko): OdPa ÚZ NZD ORG Položka Text Rozpočet 2017

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Kozomín Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 14.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Kozomín Kralupská 28 27745 Úžice IČ Právní forma 00662283 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 17 PŘÍJMY Daňové příjmy 11 Daň z příjmů právnických osob za obce 9 1341 Poplatek ze psů 43 134 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 38 1343 Poplatek

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd. půdního fondu 0,000

1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd. půdního fondu 0,000 Schválený rozpočet na rok Org. Odd. Položka PŘÍJMY Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závis. čin. a fčních pož 7 500,000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti 200,000 1113 Daň

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KRHOVÁ pro rok 2016

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KRHOVÁ pro rok 2016 NÁVRH ROZPOČTU OBCE KRHOVÁ pro rok 2016 dle zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů PŘÍJMY DAŇOVÉ PŘÍJMY Název SU OD/PA POL V KČ daň z příjmů fyzických osob - ze závislé činnosti

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova je na rok 2014 koncipován s ohledem na stabilizaci financí. Vzhledem k velkým výdajům v roce 2013, bude následující rok finančně sledovat

Více