ročník: XXI. číslo: 4/2012 Zpravodaj obce Rusava cena: 15 Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ročník: XXI. číslo: 4/2012 Zpravodaj obce Rusava cena: 15 Kč"

Transkript

1 ročník: XXI. číslo: 4/2012 Zpravodaj obce Rusava LXIX cena: 15 Kč

2 dění v obci... Obnova komunikace a výstavba mostu u Grúně (viz článek str. 2)

3 Volební poločas Slovo má starosta... Jsou za námi již dva roky činnosti volebního období , tedy poločas, kdy je ideální příležitost nasbírat síly do jeho druhé poloviny. Proto je namístě krátké ohodnocení první půlky. Není pochyb, že i nadále pokračovalo dobře rozběhnuté stavební úsilí. Tzv. tah na branku se projevuje zejména u investičních projektů, které zkvalitňují vybavenost naší obce a přispívají k rozšiřování služeb pro občany. I když se obcí prohnala v loňském roce blesková povodeň, která nás vyburcovala k neodkladnému řešení vzniklých škod, pokračovali jsme i v plánovaných a připravovaných záměrech. Koupaliště se solárním ohřevem si propagaci vytváří samo, ale je nezbytné je doplňovat o trendové atrakce, které přitáhnou další návštěvníky. Díky nové vířivce si letos přes turnikety našlo cestu více jak příznivců letního koupání. S dotační podporou byla řešena např. i stavba mostu a cesty u Grůně. Výsledkem je nový asfaltový povrch místní komunikace a nová mostní konstrukce, která by měla propustit více jak stoletou vodu. Potěšující jsou i postupné opravy dalších můstků přes vodní toky u hasičské zbrojnice, na stanovém táboře či pěší lávky u obecního úřadu, které tak získaly slušivou úpravu. V rekonstrukcích mostů, lávek a propustků je však nutné pokračovat i v následujících letech, tak aby byla zajištěna jejich účelnost. Nezastupitelným pomocníkem v činnosti zastupitelstva obce jsou místní spolky a sdružení, které úspěšně zaštiťují dnes již zaběhnuté kulturní a sportovní akce. Můžeme Zpravodaj obce Rusava 1

4 se tak spolehnout na jejich schopnosti a obětavou a bezplatnou aktivitu, která vždy stmelovala občany. Tato občanská sdružení či kluby jsou dvanáctým hráčem obecní samosprávy a zaslouží si za svou práci velkou pochvalu. Několik slov i k samotnému mužstvu obecnímu zastupitelstvu. Bohužel se za dva roky ukázalo, že ne všichni odvádějí tolik potřebnou týmovou práci. Z celé jedenáctky (patnáctky) se aktivně zapojuje pouze osm členů. Věřme, že se do druhého poločasu s novým elánem zapojí i ti další, což zajistí slušný výkon celého mužstva a především kvalitní závěrečný výsledek. Je to jakási óda pro radost ve fotbalovém duchu, ale zároveň podstatný kus pravdy o životě a práci v naší obci. Bohumil Škarpich Sanace sesuvu na pozemku parc. č. 632/1 Po povodních ze dne se objevil sesuv na pozemku v lokalitě Hořansko u potůčku Mléčná v blízkosti katolického kostela. Od roku 1997 je to další území, které je nutné řešit a zajistit proti dalšímu poškození majetku obce (komunikace, kanalizace, vodovod, ale i majetek fyzických osob). Vyřizování formalit pro realizaci záměru není však jednoduchou záležitostí. Prvotním krokem, který se uskutečnil, bylo odtěžení dřevní hmoty, která svou hmotností zatěžovala svažitou plochu. Podařilo se také postupně dořešit majetkoprávní poměry. Za velmi příznivé ceny jsme vykoupili pozemky přímo pod sesuvem od Arcibiskupství olomouckého a od pí Ráblové z Libosvár. Vstřícnost byla zřejmá i ze strany správce přilehlého toku Lesů ČR, geologů a institucí, které stavbu povolovaly (Odbor životního prostředí a Odbor dopravně správní Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem). Počátkem roku 2012 byla žádost o dotaci na sanaci sesuvu spolu se stavbou mostu a cesty u Grúně zaregistrována na MMR ČR. Přemíra žádostí o dotaci nám umožnila upřednostnit pouze jednu akci. Nákladovost sanace sesuvu byla vyšší, a tím i větší finanční spoluúčast obce, než umožňovala výhledová zadluženost. Další příležitostí získat dotaci se objevila u Operačního programu životní prostředí, kde je možno až z 90 % využít evropské finanční prostředky na zafinancování uvažovaného projektu. Přepracovaná projektová dokumentace včetně nových dokumentů dokladujících nezbytnost provedení stavby byla s žádostí o dotaci a společně se všemi společnými přílohami předložena do dané výzvy Operačního programu životní prostředí, Prioritní osy 6 - Sanace sesuvů a skalních řícení. Doufáme a věříme v její kladné vyřízení tak, aby mohlo dojít k řádné stabilizaci ohroženého území na katastru naší obce. Podmínky výstavby budou však vyžadovat značnou opatrnost při jejím provádění, a to bez využití běžné těžké techniky. Bohumil Škarpich Obnova komunikace a výstavba mostu u Grúně Po povodních se značné škody na majetku obce podepsaly také na mostní konstrukci u chaty Grúň. O stavbě mostu nejsou žádné údaje, nenalezla se ani projektová dokumentace. Je zřejmé, že Jihomoravské státní lesní závody tento propustek se dvěma rourami o průměru 80 cm a 100 cm nahradily chátrající dřevěný most, který dříve sloužil jako příjezd k rodinnému domku manželů Světlíkových. 2 Zpravodaj obce Rusava

5 Při větších vodních srážkách se roury pravidelně ucpávaly a voda se následně přelévala přes most a způsobovala erozi břehů u nosné konstrukce. K objektu chaty Grúň odmítala zajíždět zásobovací auta, vozidla svážející odpad, most byl i noční můrou pro některé osobní automobily. Ke zpracování projektové dokumentace byla vybrána spol. Kurečka mosty s.r.o., která dále zajistila zaměření, geologické průzkumné vrty, údaje o průtočnosti tak, aby stavba mostu přečkala i více jak stoletou vodu. Následně byla vypracována žádost o dotaci proti povodňovým škodám z rezortu Ministerstva pro místní rozvoj. Po fyzické kontrole pracovníky ministerstva byla žádost schválena. Součástí stavby mostu byla i obnova obecní komunikace od hlavní silnice až po závoru pro vjezd do obecního lesa. Při výběrovém řízení na dodavatele stavby byla vybrána spol. KKS spol. s r.o. ze Zlína, která již měla zkušenosti s podobnými stavbami. Celá stavební akce probíhala podle odsouhlaseného smluvního harmonogramu v termínu od do , kdy byl podepsán předávací protokol. Celkové náklady stavby obalované komunikace a nového mostu jsou ve výši 6,361 mil. Kč. Předávkou se dalo do užívání široké veřejnosti dílo, které bude sloužit zejména části místních občanů, chatových osadníků z Rusavy, Vlčkové i části Lukovečka, návštěvníkům a ubytovaným hostům chaty Grúň a vlastníkům lesních pozemků pro příjezd i možnost správy jejich majetků. Na stavbu byla poskytnuta dotace ve výši , - Kč, zbývající část řešila obec půjčkou z České spořitelny a z vlastních zdrojů. Bohumil Škarpich Schválený rozpočet obce na rok dle příjmových daňových položek - odvětvového členění (paragrafů) položka popis položky příjmy Výdaje 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti Daň z příjmů FO ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatek za provoz systému... odpadů Poplatek za psy Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Zpravodaj obce Rusava 3

6 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loterií a podobných her Správní poplatky Daň z nemovitostí Splátky půjčených prostředků Splátky půjčených prostředků Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Daňové příjmy celkem FiNaNCOVÁNí: Změna stavu krátkodobých prostředků 8115 na bankovních účtech 8124 paragraf Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků název paragrafu Ostatní záležitosti lesního hospodářství Sběr a zpracování druhotných surovin Vnitřní obchod Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Záležitosti ostatních drah Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod Základní školy Ostatní záležitosti - předškolní vzdělávání Činnosti knihovnické Činnosti muzeí a galerií Vydavatelská činnost Zpravodaj obce Rusava

7 3319 Ostatní záležitosti kultury Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sdělovací prostředky Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitost kultury, církve Ostatní tělovýchovná činnost Ostatní zájmová činnost a rekreace Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Prevence vzniku odpadů Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň Ostatní činnosti k ochraně přírody Ochrana obyvatelstva Požární ochrana profesionální Požární ochrana - dobrovolná část Zastupitelstvo obce Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní finanční operace Ostatní činnosti jinde nezařazené Celkem: Rozpočet schválen na 11. veřejném jednání Zastupitelstva obce Rusava dne Zpravodaj obce Rusava 5

8 Organizace správy daně z nemovitostí od 1. ledna 2013 Od 1. ledna 2013 spravuje daň z nemovitostí v České republice 14 finančních úřadů se sídlem v jednotlivých krajských městech a v hlavním městě praze. Místně příslušným správcem daně z nemovitostí je ten finanční úřad, v jehož obvodu územní působnosti se předmětné nemovitosti nacházejí. Daňové povinnosti k dani z nemovitostí za všechny nemovitosti poplatníka, které se nacházejí na území příslušného kraje, jsou soustředěny do jednoho daňového spisu poplatníka uloženého na jednom spravujícím Územním pracovišti (dále jen ÚzP) příslušného finančního úřadu. Sloučení stávajících daňových povinností do jednoho spisu je k provedeno automaticky z moci úřední, bez nutnosti jakéhokoli úkonu poplatníka. Nedochází-li tedy oproti zdaňovacímu období 2012 ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně, není nutný žádný úkon ze strany poplatníka. Vznikne-li poplatníkovi povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitostí, podává počínaje rokem 2013 pouze jediné daňové přiznání za všechny své nemovitosti nacházející se v příslušném kraji na spravující ÚzP. Podává-li poplatník přiznání k dani z nemovitostí za nemovitosti na území příslušného kraje poprvé na rok 2013, určí se spravující ÚzP, vychází se však ze stavu nemovitostí k 1. lednu 2013 a z místa pobytu/ sídla poplatníka, aktuálního v den podání daňového přiznání. Je-li poplatník povinen podat daňové přiznání na zdaňovací období roku 2012 a předcházející, podává je vždy na spravujícím ÚzP se zohledněním obvodů územní působnosti původních FÚ v kraji, a to samostatným daňovým přiznáním za každý obvod územní působnosti původního FÚ. Podrobnější informace získáte na FÚ, úřední desce obecního úřadu nebo webových stránkách Zbavte se po Vánocích starého elektra a vyhrajte Dostali jste pod vánoční stromeček novou elektroniku? Dali jste ji svým blízkým? Nezapomeňte se pak ekologicky zbavit starých spotřebičů, které už nebudete potřebovat. Můžete díky nim vyhrát tablet Samsung a další zajímavé ceny. Stále totiž probíhá soutěž Sbírej a vyhraj!, kterou jsme pro vás připravili ve spolupráci se Zlínským krajem a neziskovou organizací ASEKOL. Zapojit se můžete ihned od okamžiku, kdy si vytisknete soutěžní leták z webových stránek obce nebo ze stránek Pak už jen stačí najít doma, v garáži, na půdě nebo na chatě staré vysloužilé elektro a odnést je spolu s tímto letákem na sběrný dvůr (Rusava otevírací doba sobota hodin). Tam vám letáček orazítkují (1 spotřebič = 1 razítko). Jakmile jich budete mít pět, vyplníte kontaktní údaje a odpovíte na otázku, zda elektro patří do směsného odpadu. pak leták odešlete na PO BOX č. 75, Liberec 3. Tisk letáků není omezen, naopak, čím více donesete elektra a odešlete orazítkovaných letáků, tím větší šanci máte na výhru zbrusu nového tabletu Samsung nebo další elektroniky. 6 Zpravodaj obce Rusava

9 Šance se ještě zvyšuje, když se pustíte do povánočního úklidu, prohledáte půdy, sklepy a šuplíky, a vyhodíte všechno elektro, které už nebudete nikdy potřebovat nebo které vám nahradí nové. Více informací o soutěži a přesná pravidla jsou k dispozici na cs/leve-menu/sbirej-a-vyhraj.html. Vítězové budou losováni za celý kraj a první místo bude oceněno zbrusu novým tabletem od společnosti Samsung. Hodnotné spotřebiče obdrží i vylosovaní na místě. Zapojením do soutěže můžete vyhrát hodnotné ceny a zároveň přispějete recyklací elektra k ochraně životního prostředí. Každý spotřebič totiž obsahuje až 80 % materiálů, které lze znovu využít. Navíc se zabrání úniku škodlivých látek, jako je rtuť nebo olovo. Nenechte proto ležet staré elektro v šuplíku, raději sbírejte a vyhrávejte! Soutěž trvá do ! kácení stromů S podzimem přichází období krásných bohatých barev a také čas, kdy se můžeme připravit na bohatou nadílku listů na chodnících, dvorcích a záhumencích. Důležité je ale také vědět, že začíná období vegetačního klidu. Právě období vegetačního klidu ( ) je třeba mít na paměti v případě, že plánujete ošetření dřevin na vašem pozemku, šetrné kácení nebo případně obnovu dřevních porostů. Bližší upřesnění pravidel a omezení souvisejících s těmito kroky můžete nalézt v Zákoně o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. a ve vyhlášce Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb. Tyto výše uvedené normy mimo jiné stanovují ohlašovací povinnost. V praxi to znamená, že je třeba oficiálně zažádat o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les v případě, že obvod kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí přesahuje 80 cm, nebo pro souvislé keřové porosty nad 40 m 2 plochy. Žádost o povolení kácení musí vlastníkovi pozemku (případně nájemci se souhlasem vlastníka pozemku) schválit místně příslušný státní orgán - referát životního prostředí zastoupený obcí nebo městem. Žádost 1) o povolení kácení dřevin musí obsahovat: jméno a adresu žadatele souhlas vlastníka pozemku se zamýšleným kácením určení dřevin, které mají být káceny (počet, druh, velikost plochy keřů včetně situačního zákresu) udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí zdůvodnění žádosti (např. nemoc stromu, zvýšená nebezpečnost díky umístění atd.) Hlavní výhodou kácení v zimním období je šetrnost a ohleduplnost k životnímu prostředí. Důležité je však i to, že například zpracování zejména opadavých listnatých dřevin je v tomto období mnohem snazší a méně pracné. Je také faktem, že obsah vody vázané ve dřevě v zimních měsících klesá, díky čemuž palivové dřevo rychleji prosychá. Zpravodaj obce Rusava 7

10 Je dobré mít také na paměti, že neodborným zásahem do dřevin je možné způsobit nevratné poškození, a podstatně tak snížit životnost dřeviny. K tomu se váže také hrozba udělení finančního postihu odpovědným úřadem. Při provádění zásahů do dřevin je tady jistě nejvhodnější se obrátit na odborníky. Důležitými kroky při rozhodování na koho se obrátit o pomoc jsou mimo odbornosti zejména reference, dále je-li ošetřeno pojištění proti škodám a také, jestli je firma schopna poskytnout odborné poradenství. Mgr. Martin Kašpárek 1) Žádost si můžete vyzvednout v kanceláři obecního úřadu nebo vytisknout na úřední deska formuláře obecního úřadu. Činnost SpO na Rusavě v roce 2012 Ve Sboru pro občany na Rusavě pracuje nadále šest členek. V tomto roce jsme navštívily celkem 28 jubilantů, z toho 16 žen a 12 mužů ve věku od 70 do 92 let. 4. srpna tohoto roku jsme oslavili i zlatou svatbu Květoslavy a Eduarda Svobodových. Slavnostně jsme uvítali do života dvě děti: Dianu Krajcarovou a Irenu Svačinovou. V roce 2012 zemřelo 10 spoluobčanů - 4 ženy a 6 mužů, nejstarší z nich, paní Josefa Lipnerová, zemřela ve věku 98 let 28. listopadu v Domově důchodců v Holešově. Za SPO Jana Vávrová Dění v obci... Vzpomínka Na Rusavě na dole, pěkná lípa kvete, ona vúňu vydává, vydává, široko po světě Dne 21. září nás opustil pan Vratislav Bartošek z Rusavy. Byl to Valach tělem i duší. Jeho první taneční kroky byly v Rusavském krúžku, který vedla tetička Černá z Rusavy. Tančil ve valašském krúžku v Brně, kde byl 8 Zpravodaj obce Rusava

11 na vojně. Po rozpadu krúžku na Rusavě pomáhal obnovit nový, který se tady nově utvářel pod názvem Rusavjan. Pan Bartošek nám pomáhal a hlavně radil při tanci, byl i muzikant, pomáhal s muzikou i s písněmi. Hrál v cimbálové muzice, kterou v té době primášoval Ladislav Třasoň z Rusavy. Pan Bartošek byl také divadelní herec - ztvárnil mimo jiné i Jana Švrčka, zbojníka z Rusavy, který bohatým bral a chudým dával. Úmrtím pana Vratislava Bartoška odchází osobnost rusavského folkloru. Josef Hudec Včelínský knihovna V tomto roce jedenkrát za měsíc s výjimkou školních prázdnin navštěvovaly knihovnu děti ze školní družiny v čele s paní vychovatelkou. Děti si vždy vybraly knihu, kterou četly ve škole v době svého pobytu v družině. Dětem se v knihovně líbí a čtení je baví, důkazem čehož je příspěvek jednoho z těchto malých čtenářů. knížka je můj kamarád Jsem Lukáš Charvát, chodím do rusavské knihovny. Půjčil jsem si knížku Josefa Filgase Mezi brášky. Bráškové jsou Koblížek, Bukáček, Mluvka, Kuchaříček, Oříšek, Čárka, Kulička, Ušáček, Lišáček, Kovaříček, Bednaříček a Lajdáček. Jednou se stalo, že pytlák unesl Oříška. Bráškové šli za stařečkem, aby jim pomohl. V dalším díle byla potopa. Kovaříček vyrobil vor vzal brášky na vor. Kniha se mi moc líbila. (Lukáš Charvát, 3.třída) andělská nadílka Den před Mikulášem všude chodí Mikuláš s čerty a andělem. V knihovně děti z mateřské školy přivítal jen anděl, čertů nebylo potřeba, vždyť do školky chodí jen poslušné děti. Po přečtení krátkého příběhu o andílkovi, který sbírá přáníčka dětí pro Ježíška, děti po vzoru těch v pohádce také namalovaly svá přání. Poté, co každé dítko zazpívalo písničku či koledu, rozdal anděl balíčky dobrot. A co se stalo s přáníčky?? Anděl je přeci odnesl Ježíškovi!! Vánoce Poslední akce pořádaná knihovnou v tomto roce byla besídka pro školáky na téma Vánoce. Opět se četlo, tentokrát Vánoční příběh, příběh o zrození Ježíška v Betlémě. Potom už jsme si jen povídali o Vánocích, o jejich smyslu a tradicích, o tom, že Vánoce neznamenají jen příležitost mít vánoční prázdniny, ale že jsou to svátky připomínající Ježíšovo narození. Eva Kerčáková - knihovnice Zpravodaj obce Rusava 9

12 drakiáda Rok utekl jako voda a je tu další ročník drakiády. Uskutečnila se jako předešlý rok na louce pod hřbitovem. Počasí bylo nádherné. Foukalo strašně moc. Ještě než odstartovali soutěž o tom, komu vyletí první drak na oblohu, už se někteří draci ocitli na nedalekém stromě. Draka, který vyletěl nejdříve a zároveň nejdál, měla Helenka Botíková. Nejpěknějšího draka měl Míša Třasoň a nejzlobivějšího Kryštůfek Uruba. Po vyčerpávajícím dovádění s draky si děti mohly opéci špekáčky a napít se čaje. Ani dospěláci nepřišli zkrátka, pro ty byl zase přichystaný opět výborný svařák. Nakonec každé dítě dostalo sladkou odměnu a mohli jsme jít domů. Příští rok se na vás opět budeme těšit. Za Aktivní klub Hana Pavelcová procházka s lampiony V pátek 9. listopadu jsme se opět setkali před hospůdkou Na Rozcestí, abychom podnikli naši večerní procházku s lampiony. Jak naše drobotina dobře ví už z minulých setkání, smyslem procházky je, aby sv. Martin viděl, kam má složit svou první sněhovou nadílku. A proto ty rozsvícené lampiony. I letos se sešla velká skupina dětí i rodičů, a tak jsme vyrazili na všem známou trasu na Šmarhánky, kde se všichni na chvilku zastavili, děti zakřičely do tmy, ať jim Martin dá znamením najevo, jestli letos opět dorazí. Vzápětí se na obloze objevila záplava světel, které se rozprskly do krásných obrazců. Většině dětí se to moc líbilo, ale pár se jich přece jen bálo. Poté jsme procházku ukončili ve dvoře za hospůdkou, kde byl pro děti již připraven oheň a špekáčky. Na závěr jsme vypustili lampiony štěstí, na které všechny napsaly svá tajná přání. A teď už jen zbývá čekat na sněhovou nadílku, ze které budou mít doufám radost nejen děti, ale i vlekaři. Za Aktivní klub Pavla Ševčáková Setkání se seniory Také letos na podzim si náš kulturní výbor při Obecním úřadě na Rusavě připravil do obecního domu program pro naše nejzkušenější spoluobčany na jejich každoroční setkání. Opět jsme začali od nejmenších - dětí z MŠ. Ty si pod vedením svých učitelek připravily pásmo básniček, písniček a také nám zahrály pohádku. Zaujaly krásné kostýmy kůzlátek (i když kůzlátka byla trochu drzá, k vlkovi si dovolovala víc než Pandrhola, když zabednil smrťáčka do sudu), hezké bylo i vystoupení skákajících pavoučků. Celé pásmo mělo také výchovný charakter, vedlo děti k pracovitosti. Nejvíc se činil junák, když piloval vlkovi jazyk. Při básničce byly děti nejpřesvědčivější, když recitovaly, jak pomáhají 10 Zpravodaj obce Rusava

13 dědovi sklízet jablka (přitom v jejich věku snad ještě nevědí, jaká je to záslužná činnost - kvasu není nikdy dost). Po školkařích přišli na řadu naši školáci, také oni se blýskli perfektně naučenými texty a krásnými písničkami. Dětskou část zakončili malí Valášci. Tentokrát udělali radost hlavně našim zemědělcům, když pořád seli a seli a seli (jen aby to pak někdo kupoval, když nás drtí z jedné strany Evropská unie a z druhé dovoz z Vietnamu). Po malých přišli na řadu velcí Valaši. Od začátku vystoupení nasadili pekelné tempo, mně by se točila hlava ještě ve středu. Děvčata ze Slavkova ukazovala, že jsou mnohem pohyblivější než jejich fotbalisté, kteří týden předtím od nás dostali na vlastním hřišti pět banánů (i Pavel Špekáček Krajcar by se vlezl do jejich sestavy, kdyby ho trenér viděl, jak se v kroji otáčí). Ale zpět k valašskému vystoupení. Moc se líbilo vystoupení cérek s kosákama, jasná nabídka seniorům, že pokud by potřebovali doma pomoc při ožínání kolem plotů, děvčata jsou připravena. Já jsem očekával, že bude následovat číslo chlapců s kladivy, zvlášť po nedávných volbách... Zlatý hřeb programu obstarali žáci Základní umělecké školy v Bystřici pod vedením Vladimíra Češka, jejich hraní opět nemělo chybu. Většina z nás si i zatančila, já jsem se inspiroval rolí kulturního referenta Herzána v Homolkovi a Tobolkovi, snad jsem svým netancem naše šikovné důchodkyně příliš nepohoršil (kdybych taneční neproseděl v hospodě, mohl jsem zazářit). Doufám, že se našim důchodcům odpoledne líbilo. Závěrem bych rád poděkoval děvčatům z obecního úřadu za pomoc s přípravou i všem vystupujícím. Za kulturní výbor Daniel Krajcar mikulášský jarmark Již posedmé se konal na parkovišti před obecním úřadem Mikulášský jarmark spojený s mikulášskou nadílkou pro děti a rozsvícením vánočního stromu. Přestože se první prosincový den konal jarmark i v nedaleké Chomýži a Holešově, navíc byl trochu problém zajistit dostatečný počet trhovců, protože se konal i obrovský jarmark ve Valašských Kloboukách, příjemnou atmosféru našeho jarmarku to neovlivnilo. Počasí nám přálo, těm, co se potřebovali ohřát ve vestibulu obecního úřadu, hráli na harmoniku k poslechu Ogaři z Hořanska, čímž se hlavní měrou zasloužili o pohodu, jaká uvnitř panovala. Samozřejmě k tomu přispělo i posezení u velmi dobré zelňačky. Dopřát si mohli návštěvníci i venku, hasiči servírovali zabijačkové dobroty. Kdo potřeboval maso zajest sladkým, ve stánku se prodávaly výborné valašské frgály nebo rakvičky a trubičky. (Aj slané tyčky byly!) Zapít to taky bylo čím, děvčata z AK uvařila pro větší svařák, pro děti čaj, o kus dál voněly tekuté trnky. Čertice si žádné dítě do pekla neodnesly, naopak každý prcek si po více či méně zvládnuté básničce odnesl balíček. Rozsvícení stromu předcházela fanfára v podání Ladika Zpravodaj obce Rusava 11

14 Češka a jeho žáka. Ti poté přidali v rámci vánočního troubení ještě dvě krásné koledy a kulturní program zakončily živým betlémem děti z mateřské a základní školy na Rusavě. Líbilo se hlavně aranžmá (převleky) těch nejmenších a taky krásně osvícený betlém. Moc bych chtěl poděkovat všem, kteří nám s přípravou této vcelku velké akce pomohli, spolupráce se všemi zúčastněnými spolky byla z mé strany bezproblémová. Fotbalisté, hasiči, Valaši i holky z aktivního klubu mě opět přesvědčili, že se na ně můžu spolehnout stejně jako na děvčata z obecního úřadu i ze školy. Určitě je do dalšího ročníku co zlepšovat. Také já jsem se dopustil několika nepřesností (té největší, kardinální - u vyšívaných obrázků Moniky Mikeškové, když jsem si spletl Pannu Marii s Monou Lisou - dopříště omezit užívání valašského penicilinu, pak z toho blbnu). Věřím, že za rok přijdete zase a hlavně, že budete odcházet spokojeni. Za kulturní výbor Daniel Krajcar Vzpomínka na petra Urubu V sobotu dne se konala vzpomínková beseda na pilota 311. československé bombardovací perutě Britského královského letectva, plukovníka v.v., pana Petra Urubu. Nositel řádu československých, českých i zahraničních vyznamenání, Řádu Čestné legie, čestný občan obce Rusava by se dožil 15. prosince 2012 úctyhodných 96 let. Úvodním aktem byl průlet dvou historických letadel, pak následovala krátká reportáž z životopisu legendárního pilota v podání starosty obce. Besedu oživil svými vzpomínkami na pana Urubu holešovský rodák pan Milan Režňák, který nezapomněl ani na další piloty z bystřického regionu. Do 12 Zpravodaj obce Rusava

15 diskuse se zapojovali i další účastníci, kteří se zajímali o historické letecké události, k nimž došlo během II. světové války. Beseda byla ukončena výstavou sbírkových předmětů, dokumentů a fotografií, které ve velkém rozsahu zajistil pan Milan Ehrlich z Holešova. Zejména jemu patří velké poděkování za organizování celé akce, která by měla mít své další následné pokračování především proto, aby se nezapomínalo na oběti a letecké události neklidného dvacátého století. Bohumil Škarpich jak se dařilo rusavským dobrovolným hasičům Zdá se mi, že tento rok uběhl snad rychleji, než nám šla voda z proudnic při některých našich pokusech v požárním útoku. Nicméně se podařilo ve sboru udělat kus práce jak při ostrých zásazích s technikou, tak při zápolení v požárním sportu. Po dlouhých zimních dnech jsme měli poprvé v letošním roce možnost provětrat techniku při zalévání nově zasazeného trávníku v prostoru koupaliště u nového whirpool bazénu. Zálivka probíhala ve dnech 29. dubna a 1. května po trénincích sportovního družstva, které se v tu dobu připravovalo na okrskovou soutěž. Další zkouška naší připravenosti se uskutečnila 2. května, kdy nás prostřednictvím SDH Slavkov požádal tamní rybářský spolek o výpomoc při přečerpávání vody do nově opraveného rybníku směrem ke Slatině. Naše čtyřčlenná osádka měla na starosti poslední úsek dálkové dopravy vody z požární nádrže pod fotbalovým hřištěm. Délka dopravní cesty byla cca 500m a přečerpáno bylo celkem 170m 3 vody. 11. května nás zasáhla smutná zpráva a účastníme se pohřbu našeho dlouholetého člena Jaromíra Kolaji, který působil v SDH Rusava od roku května jsme v součinnosti s naším zřizovatelem provedli čištění kanálového prostupu pod příjezdovou komunikací na mysliveckou chatu Grůň, který byl následkem přívalových dešťů v roce 2011 do dvou třetin zanesen bahnem a kamením. V sobotu 2. června se uskutečnilo první kolo v požárním sportu okrsku Slavkov, tentokrát na hostitelské půdě sboru dobrovolných hasičů Rusava. Specialitou této soutěže bylo, že se nám poprvé v historii sboru podařilo složit také družstvo žen. Naše holky - sestry nastoupily k historicky prvnímu soutěžnímu pokusu v tomto složení: Marta Dudláková strojník, Lidka Mikšánková savice, Adéla Urubová koš, Markéta Vaculíková spoje B hadic, Katka Pavelcová rozdělovač, Katka Ponížilová levý proud. Katku Ponížilovou jsme si vypůjčili ze slavkovského sboru a ještě jednou tímto děkujeme za perfektní spolupráci. Na premiéru si vedly holky výborně a s minimální ztrátou 1,7 s v součtu všech disciplín obsadily druhé místo. Družstvo mužů se za své výkony také stydět nemuselo a celkovým časem 159,52 s skončilo rovněž na druhém místě. Zpravodaj obce Rusava 13

16 O týden později, 10. června, se obě naše soutěžní družstva zúčastnila pohárové soutěže, kterou pořádal sbor dobrovolných hasičů Brusné. V nabité konkurenci družstev, které se specializují právě na disciplínu požárního útoku, jsme určitě nezanechali špatný dojem čtvrtým místem žen a devátým místem mužů. Na prázdninový termín 7. července jsme se kolektivně dohodli, že by nebylo špatné spojit příjemné s užitečným a udělat generální úklid hasičské zbrojnice navíc s večerní grilovačkou. Podle ohlasů na tuto akci od všech zúčastněných to vypadá, že budeme uklízet každý rok a poměrně rádi. V letošním roce jsme oslavili 25. výročí založení okrsku Slavkov, do kterého patříme společně se sbory SDH Brusné, SDH Jankovice, SDH Chomýž a SDH Slavkov. Oslavy se konaly 21. července a jejich pořádání se ujaly Jankovice. Po úvodní řeči a připomenutí si krátké historie okrsku proběhla mše svatá, při níž byla vysvěcena nová motorová stříkačka PS-12 sboru Jankovice a soška svatého Floriána pro SDH Slavkov. Poté následovalo představení zásahové techniky jednotlivých sborů završené ukázkou hašení středně těžkou pěnou v podání slavkovského sboru. Další atrakcí byl několikanásobný přelet ultralehkého letadla a shození sladkostí ve formě padáčků, ze kterých měly radost nejenom děti. Na večerní hodiny byla připravena taneční zábava s olomouckou kapelou Trio Bene. Na ukončení sezony se 20. října konal téměř tradiční Sranda match pořádaný v Brusném. Letos byla soutěž pojata jako lehký návrat do minulosti. Požární útok spočíval v nasátí vody přes vývěvu a spojování některých hadic mimo základnu. Jelikož se tento způsob dnes při soutěžích už nepoužívá, tak s ním měla naše poměrně mladá družstva ve spojení s novou stříkačkou Jarčou docela velký problém. Celý útok vypadá asi následovně: Jarča nesaje strojník se diví a rozčiluje se proudaři se osvěží až v bufetu. Po vyhlášení ostrého požárního poplachu z centrály integrovaného záchranného systému přes obecní rozhlas se 10. listopadu naše zásahová jednotka v počtu účastnila technického zásahu v prostoru lesního porostu na Hadovně. Na místě, kde již zasahovali členové IZS Bystřice pod Hostýnem, se nacházel lesní dělník, který následkem pádu stromu a těžkého zranění na místě podlehl. Zde bylo nutné vyčkat příjezdu kriminalistů a poté dopravit tělo na příjezdovou cestu, kde jej převzala pohřební služba. V první prosincový den se nejenom děti, ale i většina Rusavjáků těšila na tradiční Mikulášský jarmark. Náš sbor se každoročně podílí na přípravách a zajištění technického zázemí pro tuto akci. V posledních dvou letech jsme se ale rozhodli naši aktivitu rozšířit a připravit pro navštěvníky jarmarku zabíjačkové pochoutky. Musíme přiznat, že jsme se na začátku obávali, jestli tento nápad řezníka sboru - Jardy Mozoly - a Luboše Mikšánka, 14 Zpravodaj obce Rusava

17 Rusavjan v Roce 2012 Portášské slavnosti - Valašská Bystřice Slavnosti Dřevohostice Krajské dožínky Zlínského kraje - Kroměříž Zpravodaj obce Rusava

18 dění v obci... Drakiáda Fotbalové utkání Záříčí Procházka s lampiony Zpravodaj obce Rusava

19 Setkání se seniory Mikulášský jarmark Vánoční knihovna Zpravodaj obce Rusava

20 PRáce dětí ze základní školy... Petr Hrabal, 5. třída Soňa Doleželová, 4. třída Jiří Zapletal, 5. třída Lukáš Hudec, 3. třída Zpravodaj obce Rusava

ročník: XVIII. červen 2/2008 ZPRAVODAJ obce Rusava cena: 10 Kč

ročník: XVIII. červen 2/2008 ZPRAVODAJ obce Rusava cena: 10 Kč ročník: XVIII. červen 2/2008 ZPRAVODAJ obce Rusava LI. cena: 10 Kč Májový průvod v čele s valašskou drobotinou Májový průvod prošel celou obcí I letos se kácání mája vydařilo Svým vystoupením potěšily

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

ZPRAVODAJ obce Rusava

ZPRAVODAJ obce Rusava ročník: XVII. září 3/2008 ZPRAVODAJ obce Rusava LII. cena: 10 Kč Daň z nemovitosti Slovo má starosta... Zastupitelstvo obce schválilo dne 19. 6. 2008 vyhlášku obce, kterou se zvyšuje daň z nemovitosti.

Více

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, než se pustím do bilancování uplynulého času, chtěl bych Vám všem nejprve poděkovat za to, že jste šli k volbám do obecního zastupitelstva, které proběhly

Více

V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let.

V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let. č. 3/2014 vydáno dne 04.04.2014 Vydavatel Obec Bulovka, se sídlem Bulovka č.p.101, 464 01 Frýdlant, IČ 00262692. Místo vydání Bulovka č.p.101, 464 01 Frýdlant Vydáváno 1x měsíčně. Tel./fax: 482 343 006,

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

ročník: XIX. číslo: 3/2010 Zpravodaj obce Rusava cena: 10 Kč

ročník: XIX. číslo: 3/2010 Zpravodaj obce Rusava cena: 10 Kč ročník: XIX. číslo: 3/2010 Zpravodaj obce Rusava LX. cena: 10 Kč Vzhledem k blížícím se komunálním volbám nebude v tomto čísle zpravodaje úvodní slovo starosty zveřejněno. Rozhovor s kronikářkou obce

Více

Číslo 1 Ročník 14 červen 2015

Číslo 1 Ročník 14 červen 2015 Číslo 1 Ročník 14 červen 2015 Vážení spoluobčané! Dovolte mi krátký přehled dění v obci v roce 2014 a stručný výhled na rok 2015 týkající se akcí obce. V roce 2014 byly poprvé pořádány hody bez stárků

Více

ročník: XX číslo: 3/2011 Zpravodaj obce Rusava cena: 10 Kč

ročník: XX číslo: 3/2011 Zpravodaj obce Rusava cena: 10 Kč ročník: XX číslo: 3/2011 Zpravodaj obce Rusava LXIV cena: 10 Kč BLesKoVá povodeň 30. 6. 2011 Hořansko pod Kocfeldovým U Obecního úřadu Most u Hurbanovy studánky Dolansko Zákopanica Šmarhánky Slovo má starosta...

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o podzim 2013 Téma: Investice 2013 Foto: LUKÁŠ STRAŠÍK Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem První červencový

Více

Tlumačovské novinky - červen 2006 1 Z DNEŠNÍHO ČÍSLA. Slovo starosty. - Zlatý erb - Hanácký den - Tlumačovští chovatelé - Školní vzdělávání

Tlumačovské novinky - červen 2006 1 Z DNEŠNÍHO ČÍSLA. Slovo starosty. - Zlatý erb - Hanácký den - Tlumačovští chovatelé - Školní vzdělávání Tlumačovské novinky - červen 2006 1 Z DNEŠNÍHO ČÍSLA - Slovo starosty - Zlatý erb - Hanácký den - Tlumačovští chovatelé - Školní vzdělávání Pohled na zatopené Ameriky od Kvasic Z redakce Příspěvky do Tlumačovských

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka KUNOVJAN kunovjan Městský zapravodaj ročník 25 Číslo: 1/2015 www.mesto-kunovice.cz CENA 10 Kč Nechť tato světla prozáří vaše dny V novém roce konejte dobro, i když bude zapomenuto. Nevzdávejte se úspěchu,

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Přejeme všem spoluobčanům krásnou vánoční atmosféru vyplněnou nezměrným množstvím lásky a vzájemnosti a pohodový rok 2014. Členové zastupitelstva a

Přejeme všem spoluobčanům krásnou vánoční atmosféru vyplněnou nezměrným množstvím lásky a vzájemnosti a pohodový rok 2014. Členové zastupitelstva a DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Přejeme všem spoluobčanům krásnou vánoční atmosféru vyplněnou nezměrným množstvím lásky a vzájemnosti a pohodový rok 2014. Členové

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

Začínají prázdniny. Obsah:

Začínají prázdniny. Obsah: Obsah: - Z jednání zastupitelstva - Jak je to s tenisovými kurty - O historii města s naší p. kronikářkou - Nemáte doma pěkný betlém? - Hasiči předvedli dětem svou techniku - Závěr roku S flétničkou ve

Více

Vánoční rozhovor s učitelem náboženství Petrem Gabrhelem

Vánoční rozhovor s učitelem náboženství Petrem Gabrhelem TELNICE www.telnice.eu TELNICKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 3 PROSINEC 2008 Sokolské oslavy vzniku ČSR Adventní pohlazení ve škole Drakiáda na Orlovně Vánoční rozhovor s učitelem náboženství Petrem Gabrhelem

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná HORAŽĎOVICKÝ LEDEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU REVITALIZACE NÁMĚSTÍ STR. 1, 2, 19 Z RADNICE STR. 7 11 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA STR. 14 15 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

S lo vo st aros ty S lo vo t aj emn ic e

S lo vo st aros ty S lo vo t aj emn ic e Vážení občané, Slovo starosty úvodem bych chtěl poděkovat za vaši účast v uplynulých komunálních volbách a rovněž za to, že vám není vývoj města lhostejný a že se touto formou podílíte na jeho rozvoji.

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ

1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ LANŠTORFSKÝ ZPRAVODAJ P R A V O J 1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ Obec Ladná se zúčastnila III.ročník soutěže Nejlépe opravená památka Jihomoravského kraje za rok 2009. Na doporučení Odboru dotací a rozvoje

Více

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Z usnesení XXII. ZM str. 2 Noví pracovníci MěÚ str. 3 Vandalové na hřišti str. 4 Rozhovor s místostarostkou str. 5-7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Přijetí

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. Podívejte se na náš web UDÁLOSTI VE MĚSTĚ SPOLEČNOST

LUHAČOVICKÉ NOVINY. Podívejte se na náš web UDÁLOSTI VE MĚSTĚ SPOLEČNOST LUHAČOVICKÉ NOVINY Květen 2014 ročník XXI. První dáma v Luhačovicích Rozpočet města 2014 Druhá Lázeňská restaurace Jarní setkání seniorů www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web UDÁLOSTI VE MĚSTĚ Otevírání

Více