CHALLENGES 1 Peklad pokyn ke cviením v pracovním sešit

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHALLENGES 1 Peklad pokyn ke cviením v pracovním sešit"

Transkript

1 CHALLENGES 1 Peklad pokyn ke cviením v pracovním sešit GET READY strana 3 Slovní zásoba: zem/národnosti 1)Doplte jména zemí, použijte a, e, i, o nebo u. 2) Doplte tabulku s použitím pídavných jmen vytvoených z národností ze cviení 1. 3) Vyberte správné slovo. Gramatika: sloveso to be (Grammar reference strana 106) 4) Opravte chyby. 5) Doplte rozhovor za použití správného tvaru slovesa být (to be). 6) Piate (1-5) a (a-e) tak, abyste vytvoili otázky. 7) Napište skutené odpovdi na otázky ve cviení 6. Klíové výrazy: setkávání se s lidmi 8) Oíslujte správn vty rozhovoru tak, jak jdou za sebou. strana 4 Slovní zásoba: íslovky 1) Napište ísla vedle jejich písemného vyjádení. 2) Doplte íslovky koncovkou teen nebo ty Slovní zásoba: rodina 3) Doplte popis rodiny Fiony. 4) Pette si informace o rodin ze cviení 3. Napište, kdo je daná osoba. 5) Napište o tyech lidech z vaší rodiny. strana 5 Slovní zásoba: adové íslovky, msíce 6) Najdte osm adových íslovek. Napište je ve správném poadí. 7) Doplte kížovku. Gramatika: osobní zájmena, pivlastovací zájmena (Grammar reference strana 106) 8) Vyberte správnou odpov a, b nebo c. 9) Doplte text a použijte slova z rámeku. 10) Doplte text pravdivou informací. strana 6 Slovní zásoba: vci ve tíd 1) Podívejte se na obrázek a napište ke slovm správné íslo podle obrázku. 2) Doplte rébus slovy pedmt ze cviení 1. Co je skryto v tajence? 3) Doplte tabulku.

2 Gramatika: pedložky 4) Podívejte se na obrázek ve cviení 1. Doplte vty pedložkami v rámeku. 5) Co je to? strana 7 Slovní zásoba: školní pedmty 1) Doplte názvy školních pedmt. 2) Ohodnote pedmty ze cviení 1 známkami od 1 do 9 (1= váš oblíbený pedmt). Klíové výrazy: vyjádení asu 3) Napište as slovy i íslicí. Slovní zásoba: dny 4) Napište dny v týdnu ve správném poadí. 5) Napište dny pro tyto narozeniny. 6) Napište skutené vty o vašem rozvrhu. strana 8 Gramatika: rozkazy (Grammar reference strana 107) 7) Doplte instrukce. 8) Doplte plakát. Gramatika: zájmena v pedmtu (Grammar reference strana 106) 9) Vyberte správné slovo. 10) Doplte rozhovor. strana 9 Slovní zásoba: vci ve vaší ložnici 1) Podívejte se na obrázek a napište názvy vcí v ložnici. 2) Co máte v ložnici vy? Napište pt vcí. Slovní zásoba: barvy 3) Napište barvy. 4) Napište o své ložnici. Gramatika: this, that, these, those (Grammar reference strana 107) 5) Doplte vty s pomocí this, that, these nebo those 6) Doplte rozhovory s použitím this, that, these nebo those a se jmény vcí na obrázku. strana 10 Slovní zásoba: vzhled 1) Doplte popis osob. 2) Opravte pt chyb. 3) Doplte vty pravdivou informací. Použijte slova ze cviení 1. Gramatika: leny (Grammar reference strana 107) 4) Vyberte správná slova.

3 5) Doplte popis fotografie s použitím a, an nebo the. 6) Napište vty. MODULE 1 The Challenge strana 11 Píprava Slovní zásoba: zájmy 1) Podívejte se na obrázky. Napište název záliby. 2) nte si povídání osob a doplte formuláe. 3) Poslouchejte znovu. Piate osoby (1-3) k vtám (a-e). 4) Doplte formulá informacemi o sob. 5) Kdo má stejné zájmy jako ty: Angela, Ben nebo Susannah? strana 12 Slovní zásoba: dovednosti 1)Ve slovním hadovi najdte dvanáct dovedností a oznate každý obrázek. Gramatika: can (umt) (Grammar reference strana 107) 2)Napište vaše dovednosti do správného sloupeku. Použijte slovíka ze cviení 1. 3)Doplte vty. Použijte can nebo can t. strana 13 4) Piate popisy k obrázkm. 5)nte si osoby a doplte do tabulky / (can) nebo X (can t). 6) Doplte rozhovor s použitím can nebo can t. 7) Spojte vty a použijte spojky and nebo but. 8) Doplte vty pravdivou informací. strana 14 Slovní zásoba: slovesa + podstatná jména 1) Doplte graf a použijte slova z rámeku. 2) Doplte dopis. strana 15 Gramatika: tázací zájmena (Grammar reference strana 107) 3) Vyberte správné slovo. 4) Piate otázky ze cviení 3 a tyto odpovdi. 5) Doplte vty slovy z rámeku. Pak napište pravdivé odpovdi. 6) Doplte rozhovor a použijte své vlastní odpovdi. 7) Co jsem?

4 strana 16 Dovednosti Slovní zásoba: pídavná jména vyjadující názor 1) Najdte v osmismrce osm pídavných jmen vyjadujících názor. 2) Doplte vty pravdivou informací. Klíové výrazy: názory 3) Doplte konverzaci. Vyberte a, b nebo c. strana 17 4) nte si a piate osoby (1-6) k jejich zálibám (a-h). tení 5) Podívejte se na tento formulá. Jsou následující vty pravdivé (/) nebo nepravdivé (X)? Psaní 6) Opravte šest chyb v tomto formulái. 7) Doplte formulá informacemi o Samovi. strana 18 Kontrola jazyka 1 Slovní zásoba 1) Seate písmena, abyste vytvoili zájmy. 2) Vyškrtnte slova, která se do vt nehodí. Gramatika 3) Doplte vty a použijte can nebo can t. 4) Doplte otázky tázacími zájmeny. Klíové výrazy 5) Vyberte správné slovo. MODULE 2 Exercise strana 19 Píprava Slovní zásoba: sport 1) Doplte rébus. Jaký je to sport, který se ukrývá v tajence? 2) Napište slova ze cviení 1 do správného sloupce. 3) Poslouchejte a napište správný název sportu. 4) Kdo je Kelly? Poslouchejte a vyberte správný obrázek. 5) Doplte vty o sportech pravdivou informací.

5 strana 20 Slovní zásoba: vzhled a obleení 1) Napište názvy obleení. 2) Napište slova do správného sloupce. 3) Piate k sob slova z rámek A a B. Tvoí jedno nebo dv slova? strana 21 Gramatika: have got/ has got (Grammar reference strana 107) 4) Napište dv vty. 5) Piate vty ze cviení 4 k fotografiím. 6) Vyberte správná slova. Pak vyberte správné jméno popisovaného lovka. 7) Napište otázky a pravdivé odpovdi. 8) Spojte vty. strana 22 Slovní zásoba: jídlo a nápoje 1) Doplte popisy. 2) Která jídla a nápoje ze cviení 1 jsou dobrá pro sportovce? 3) Vyškrtnte slovo, které se nehodí. 4) Napište ti píklady ze cviení 3 do seznamu. Gramatika: pivlastovací s (Grammar reference strana 108) 5) Podívejte se na podtržená slova. Pipište k nim, zda jsou v jednotném (singular) nebo množném ísle (plural). 6) Podívejte se na podtržená slova. Zatrhnte správný rámeek. strana 23 7) Doplte vty. Použijte pivlastovací s. 8) Pidejte podtrženým slovm apostrof ( ). strana 24 Dovednosti Klíové výrazy: jaké vci jsou/jak co je? (hovorov) 1) Peškrtnte špatnou odpov. 2) Poslouchejte Lindu, která mluví s Timem o tom, jak co je. Vyberte správnou odpov. strana 25 3) Doplte rozhovor. tení 4) Piate symboly (1-10) a slova (a-j).

6 5) Piate zprávy sms (1-5) a odpovdi (a-e). 6) Pepište zprávu sms v úplných vtách. 7) Pette si zprávu a vyberte správná slova. Psaní 8) Napište zprávu Claire. strana 26 etba 1 Kdo je Jeremy King? Who is Jeremy King? 1) Pette si text. Vyberte správné odpovdi. 2) Pette si dopis. Piate (1-4) a (a-d). strana 27 3) Pette si následující informaci a rozhovory. Kdo je opravdový Jeremy King? 4) Pedstavte si, že jste Jeremy King. Napište radu pro The Challenges Sports Club. strana 28 Kontrola jazyka 2 Slovní zásoba 1) Vyberte správná slova. 2) Doplte popis. Gramatika 3) Pidejte - s, -s nebo - k podtrženým slovm. 4) Doplte vty správným tvarem slovesa have got. Klíové výrazy 5) Vyberte správná slova. Module 3 - Risk strana 29 Píprava Slovní zásoba: zamstnání/povolání 1) Napište názvy povolání. 2) Piate slova (1-4) a (a-d). 3) Najdte v hadovi šest pídavných jmen. Pak napište slova vedle sebe jako protiklady. 4) nte si tyi lidi. Napište jejich zamstnání. 5) Jaký je váš názor? Napište pídavná jména pro tato povolání.

7 strana 30 Slovní zásoba: bžné innosti/rutiny 1) Piate slova z rámek A a B a popište jimi obrázky. 2) Oíslujte slovesa ze cviení 1 v poadí, v jakém je vykonáváte (1= první) 3) Vyberte správné sloveso. Gramatika: pítomný as prostý (1) (Grammar reference strana 108) 4) Doplte vty slovesy v rámeku ve správném tvaru. strana 31 Gramatika: pítomný as prostý (2) (Grammar reference strana 108) 5) Opravte chyby, které jsou podtržené. 6) Doplte popis správným tvarem slovesa v pítomném ase prostém. Pak uhádnte povolání. 7) Podívejte se na obrázky a doplte text. Použijte správný tvar slovesa v ase pítomném prostém. 8) Doplte popis vašich sobot. Použijte slovesa z rámeku. 9) Napište pravdivé vty. strana 32 Slovní zásoba: bezpené a nebezpené aktivity 1) Piate slovesa (1-8) a slova (a-j). Nkterá slovesa mají dv možnosti. 2) Co myslíte? Pepište aktivity ze cviení 1 do tabulky. 3) Nahrate podtržená slova výrazy z rámeku. 4) Napište pravdivé vty o svém život a škole. Použijte slovesa z rámeku a výrazy ze cviení 3. strana 33 Gramatika: pítomný as prostý (3) (Grammar reference strana 108) 5) Podívejte se na obrázky. Napište otázky a odpovdi. 6) Kdo je ve cviení 5 v bezpeí? 7) Napište otázky pro dané odpovdi. 8) Doplte otázky v dotazníku. Pak napište pravdivé odpovdi. strana 34 Dovednosti Slovní zásoba: pocity 1) Oznate obrázky slovy z rámeku. 2) Popište své pocity. Klíové výrazy: preference 3) Napište výrazy ve správném poadí.

8 4) Poslouchejte a vyberte správnou odpov. strana 35 5) Doplte vty pravdivou informací. tení 6) Pette si zprávu a odpovzte na otázky. Psaní 7) Podívejte se na tabulku a najdte tyi chyby v první ásti zprávy. 8) Doplte zprávu. Použijte informace z tabulky. strana 36 Kontrola jazyka 3 Slovní zásoba 1) Napište slova do správného sloupeku. 2) Doplte správná slovesa. Gramatika 3) Doplte text a použijte správný tvar slovesa v ase pítomném prostém. 4) Doplte rozhovor. Klíové výrazy 5) Doplte vty. Module 4 Out and About strana 37 Píprava Slovní zásoba: místa 1) Podívejte se na obrázky a napište názvy míst. 2) Napište radu. Použijte názvy míst. 3) Kam chtjí jít? Piate osoby a místa. 4) Kam chcete jít? Vyberte vhodné místo pro tyto situace. strana 38 Slovní zásoba: volný as 1) Napište názvy aktivit z rámeku k popisu. 2) Oíslujte aktivity ve cviení 1 (1= tvoje oblíbená aktivita) Gramatika: píslovce (Grammar reference strana 108) 3) Napište slova na správné místo v tabulce. 4) Napište slova v závorce na správné místo ve vt. strana 39 5) nte si Tima, Martina a Rachel. Napište správné jméno pod graf.

9 6) Doplte text o lidech ze cviení 5 pomocí dvojic slov. Kdo ti je podobný? 7) Doplte graf o sob. Pak doplte shrnutí. 8) Napište slova ve správném poadí. 9) Pette si vty. Napište k nim silly (hloupost) nebo OK (v poádku). strana 40 1) Použijte slova z rámek A a B k doplnní vt. Gramatika: there is /there are s použitím some a any (Grammar reference strana 108) 2) Doplte popisy míst (1-3) pomocí is, are, isn t, aren t, some nebo any. Pak piate fotografie (a-c) k popism. strana 41 3) Doplte rozhovor slovy z rámeku. 4) Napište otázky a pravdivé odpovdi o svém mst. 5) Doplte informace o svém mst. 6) Pedstavte si svou ideální školu. Napište vtu o pti vcech z rámeku. strana 42 Dovednosti Slovní zásoba: místa 1) Doplte jména míst. Která místa jsou blízko vaší školy? Zaškrtnte rámeek. 2) Podívejte se na mapu. Doplte smr a použijte slova z rámeku. Klíové výrazy: dotazování se a udávání smru 3) Doplte rozhovor. strana 43 4) nte si rozhovory a napište jména míst (A, B a C) na mapu. tení 5) Pette si vzkaz a vyberte správnou informaci. 6) Oíslujte smr ve správném poadí. Pak napište velká písmena, kde je to nutné. Psaní 7) Napište vzkaz kamarádovi. Dejte mu/ jí instrukce na cestu ze školy k vám dom. Použijte first, then a then. strana 44 etba 2 1) Pette si definici, co je limerick.

10 2) Napište chybjící ádky z Limerick 1 na správné místo. Využijte rytmus, který vám pomže. 3) nte si Limerick 1 a zkontrolujte si své odpovdi ve cviení 2. 4) Vyberte správná slova v Limerick 2. Využijte rytmus, který vám pomže. 5) nte si Limerick 2 a zkontrolujte si své odpovdi ve cviení 4. strana 45 6) Doplte Limerick 3 slovy v rámeku. 7) nte si Limerick 3 a zkontrolujte si své odpovdi ve cviení 6. 8) Pette si Limerick 4 a oznate hlavní draz na každém ádku. 9) nte si Limerick 4 a zkontrolujte si své odpovdi ve cviení 8. 10) Napište ádky z Limerick 5 kompletn. Pemýšlejte o rytmu, který vám pomže. 11) nte si Limerick 5 a zkontrolujte si své odpovdi ze cviení ) Piate obrázky (a-e) k limericku (1-5). Pak pette svj oblíbený limerick nahlas. strana 46 Kontrola jazyka 4 Slovní zásoba 1) Doplte názvy míst. Použijte a, e, i, o nebo u. 2) Vyberte správné slovo. Gramatika 3) Seate písmena v závorce, aby tvoila správné slovo, a pak napište slovo na správné místo do vty. 4) Doplte rozhovor pomocí s, isn t, are, aren t, some nebo any. Klíové výrazy 5) Vyberte správné slovo. Module 5 The Weather strana 47 Píprava Slovní zásoba: poasí 1) Najdte v hadovi deset slov, která se týkají poasí. Napište je na správné místo pod obrázek. 2) Vyškrtnte nesprávné slovo. 3) Jaké je poasí v Británii? Poslouchejte a opište správné symboly typu poasí. 4) Doplte vty pravdivou informací.

11 strana 48 Slovní zásoba: oblasti, roní období, zvíata a rostliny 1) Napište písmenka ve správném poadí tak, aby se hodila do vt. 2) Najdte, které slovo se nehodí mezi ostatní. 3) Pette si vty. Napište silly (hloupost) nebo OK. 4) Doplte vty správným tvarem slova v závorce. Gramatika: poitatelná a nepoitatelná podstatná jména (Grammar reference strana 109) 5) Doplte tabulku názvy vcí. strana 49 6) V každé vt zakroužkujte poitatelná podstatná jména a podtrhnte nepoitatelná podstatná jména. 7) Vyberte správná slova. Která vta je nesprávná? 8) Doplte text slovy z rámeku. 9) Doplte text pravdivými informacemi o své zemi. 10) Napište otázky pro dané odpovdi. strana 50 Gramatika: pítomný as prbhový (Grammar refrence strana 109) 1) Napište ing tvar tchto sloves. 2) Co dlají? Poslouchejte a doplte vty s asem pítomným prbhovým. 3) Podívejte se na obrázek. Opravte vty. strana 51 4) Doplte od Alison pomocí sloves v ase pítomném prbhovém. 5) Napište otázky a pravdivé krátké odpovdi. 6) Pedstavte si svou oblíbenou fotografii. Doplte popis. 7) Zmte slova psaná kurzívou. Použijte osobní zájmena. strana 52 Dovednosti Slovní zásoba: jídlo a pití 1) Napište slova z rámeku do správného sloupeku. 2) Napište ceny ísly a slovy. Klíové výrazy: nakupování 3) Oíslujte ádky z rozhovoru ve správném poadí. 4) nte si rozhovor a doplte tabulku.

12 strana 53 tení 5) Pette si pohled a vyberte správné odpovdi. Psaní 6) Najdte a opravte jednu chybu v každé vt. 7) Pedstavte si, že jste s kamarády na víkendové expedici. Napište pohled rodin. Odpovzte na tyto otázky. strana 54 Kontrola jazyka 5 Slovní zásoba 1) Napište jména roních období a obal. 2) Vyberte správná slova. Gramatika 3) Opravte podtrženou chybu. 4) Doplte telefonní rozhovor s použitím sloves v pítomném ase prbhovém. Klíové výrazy 5) Napište slova ve správném poadí. Module 6 - Expeditions strana 55 Píprava Slovní zásoba: doprava/cestování 1) Podívejte se na obrázky a doplte kížovku. 2) Doplte seznam slovy ze cviení 1. 3) Poslouchejte a piate Amy, Jo a Daniela (1-3) k jejich oblíbenému zpsobu cestování (a-e). Dva zpsoby cestování jsou použity navíc. 4) Jak chcete cestovat? Vyberte typ cestování pro danou situaci. strana 56 Slovní zásoba: vesmír 1) Oznate obrázky slovy z rámeku. 2) Piate popisy (1-6) a slova (a-f). 3) Vytvote pídavná jména ze slov tak, abyste doplnili vty. 4) Zaškrtnte vty ze cviení 3, které jsou pro vás pravdivé. strana 57 Gramatika: was / were (Grammar reference strana 109) 5) Vyberte správné slovo. 6) Pette si informace o další misi na Msíc. Napište dvojice vt.

13 7) Doplte otázky tázacími zájmeny a was nebo were. 8) Kolik toho víte o vesmíru? Piate odpovdi k otázkám ze cviení 7. 9) Napište otázky a pravdivé krátké odpovdi. strana 58 Slovní zásoba: roky 1) Napište tyto roky slovy. Gramatika: minulý as prostý (1 a 2) (Grammar reference strana 110) 2) Doplte vty pomocí sloves v rámeku v ase minulém prostém. 3) Doplte text slovesy v minulém ase prostém. 4) Napište slovesa do správného sloupeku. U nepravidelných sloves napište jejich tvar minulého asu. strana 59 5) Doplte asovou osu tmito slovesy v minulém ase prostém. 6) Doplte Helenin popis jejich prázdnin pomocí informací z reklamy. 7) Doplte informace o vašich prázdninách. strana 60 Dovednosti Klíové výrazy: návrhy 1) Piate návrhy (1-5) k odpovdím (a-e). 2) Piate slova z rámek A a B. Napište návrhy pro tyto situace. strana 61 3) Sally a Leo plánují expedici. Které vci mže která osoba vzít? tení a psaní 4) Pette si Tomv a odpovdi jeho kamaráda. Napište správná jména. 5) Napište popis se správnými mezerami a interpunkcí. Kdo je to? 6) Napište slova ve správném poadí. Doplte správnou interpunkci. 7) Doplte vty pravdivou informací. 8) Napište Tomovi. strana 62 etba 3 1) Podívejte se na nadpis, mapu a fotografie. O em si myslíte, že text je? 2) Rychle si pette text a zkontrolujte si odpovdi ve cviení 1. strana 63 3) Pette si text znovu a odpovzte, jestli jsou dané výroky pravda (true - T) nebo nepravdivé (false - F).

14 4) Piate ísla z textu (1-6) a popisy (a-f). 5) Najdte tato slova v textu. 6) Najdte slova v textu, která odpovídají tmto definicím. 7) Pette si Martinv diá a vyberte správné odpovdi. 8) Odpovzte na otázky. strana 64 Kontrola jazyka 6 Slovní zásoba 1) Pette si popisy a doplte slova. Gramatika 2) Doplte rozhovor pomocí was, wasn t, were nebo weren t. 3) Doplte od Kima slovesy v minulém ase prostém. Klíové výrazy 4) Vyberte správná slova. Module 7 - Television strana 65 Píprava Slovní zásoba: televizní programy 1) Piate názory a televizní programy v rámeku. 2) nte si przkum o televizních programech a doplte informace. Máte podobné názory jako Fiona a Mike? 3) Pedstavte si, že máte svj vlastní televizní kanál. Naplánujte programy a asy pro tento veer. strana 66 Slovní zásoba: pídavná jména 1) Vyberte správná slova. 2) Doplte vty pravdivými informacemi. Gramatika: minulý as prostý (3) (Grammar reference strana 110) 3) Doplte text a použijte slovesa v rámeku v ase minulém prostém. 4) Podívejte se na televizní program verejšího veera. Najdte jednu nesprávnou vtu v každém textu ze cviení 3. Napište chybné vty a opravte je. 5) Doplte text pravdivou informací. Použijte slovesa v závorce ve správném tvaru. strana 67 6) Doplte vty slovesy v rámeku v záporu v ase minulém prostém. Pak piate vty (1-6) a dvody (a-f). 7) Napište dvojice vt.

15 8) Napište pravdivé vty. Použijte as minulý prostý v kladu a nebo v záporu. 9) Pedstavte si svou ideální sobotu. Napište, co jste dlali a nedlali. Použijte slova v rámeku a nebo své vlastní nápady. strana 68 Slovní zásoba: televize a filmy 1) Pette si vty o filmech. Vyberte správná slova. Gramatika: minulý as prostý (4) (Grammar reference strana 110) 2) nte si Lynn, Simon a Tonyho. Napište správná jména pod televizní program. 3) Napište otázky pro dané odpovdi. Kdo je skrytá hereka? strana 69 4) Doplte rozhovor slovesy v ase minulém prostém. 5) Pedstavte si, že máte svou vlastní chat show. Napište otázky pro svého oblíbeného herce, hereku, sportovce nebo zpváka. Použijte uvedená slova nebo vlastní nápady. 6) Doplte otázky o verejším dni se slovesy v ase minulém prostém. Pak zodpovzte otázky a podívejte se na výsledek. strana 70 Dovednosti Klíové výrazy: jak se lidé mají 1) Piate vty (1-6) a dvody (a-f). 2) Doplte rozhovor a použijte slova z rámeku. 3) nte si Lea a vyberte správnou odpov. strana 71 tení 4) Pette si . Jsou následující vty pravdivé (true - T) nebo nepravdivé (false -F)? 5) Vyberte správná slova. Psaní 6) Doplte vty pravdivými informacemi o minulém pondlí. Použijte then a after v každé vt. 7) Pette si první ást u. Najdte a opravte šest chyb. 8) Dokonete ze cviení 7. Použijte následující informace.

16 strana 72 Kontrola jazyka 7 Slovní zásoba 1) Napište televizní programy. 2) Pidejte koncovku ed nebo ing k pídavným jménm. Gramatika 3) Doplte vty a použijte slovesa z rámeku v záporu v ase minulém prostém. 4) Doplte rozhovor slovesy v ase minulém prostém. Klíové výrazy 5) Vyberte správná slova. Module 8 - Helping strana 73 Píprava Slovní zásoba: pomáhání 1) Doplte plakát a použijte slova z rámeku. 2) Poslouchejte a piate osoby (1-6) a aktivity (a-f). 3) Použijte slova z rámek A a B a napište pravdivé vty. strana 74 Slovní zásoba: problémy 1) Doplte básniku slovy z rámeku. 2) Vyberte pro básniku název. Gramatika: stupování (Grammar reference strana 110) 3) Opravte podtržené chyby. 4) Doplte rozhovor pomocí pídavných jmen ve druhém stupni. strana 75 5) nte si a doplte informace o dvou autech. 6) Opravte informace o autech ze cviení 5. 7) Napište pravdivé vty nebo názory. 8) Porovnejte dv msta ve své zemi. Použijte uvedená pídavná jména. 9) Napište o zmnách ve svém mst nebo škole. Použijte nápady v rámeku nebo použijte své vlastní nápady. strana 76 Slovní zásoba: zvíata 1) Piate jména zvíat (1-7) a obrázky (a-g). 2) Doplte vty dvojicemi pídavných jmen.

17 Gramatika: tetí stupe pídavných jmen (Grammar reference strana 110) 3) Co víte o zvíatech? Doplte otázky v kvízu. 4) Piate otázky ze cviení 3 a tyto odpovdi. strana 77 5) Doplte informace o tech organizacích. 6) Doplte názory z internetového chatu. napište své odpovdi. 7) Napište vty s použitím with. strana 78 Dovednosti Slovní zásoba: zvíata 1) Internetová stránka o centru pro zvíata má problém. Pidejte správné samohlásky (a, e, i, o, u) do slov. Klíové výrazy: žádosti 2) Najdte žádosti a odpovdi. 3) Poslouchejte a vyberte správnou informaci. strana 79 tení 4) Piate vzkazy (1-3) a odpovdi (a-c). 5) Pette si vzkazy a odpovdi ze cviení 4. Napište do vt správné jméno. Psaní 6) Doplte interpunkci v tchto vzkazech. Doplte otazníky (?) a árky (,), kde je to nutné. 7) Napište krátký vzkaz kamarádovi. strana 80 etba 4 1) V etb 4 je kus povídky The Winner. Podívejte se na název a fotografii. O em si myslíte, že povídka je? 2) Pette si úvod a plakát. Zkontrolujte si odpov ze cviení 1. 3) Pette si plakát znovu. Jsou tyto vty správn (true - T) nebo špatn (false- F)? 4) Pette si další ást povídky. Piate jména k vtám. strana 81 5) Co myslíte, že se stane dále? Pette si konec povídky a zkontrolujte si své nápady. 6) Oíslujte shrnutí povídky ve správném poadí. 7) Pette si otázky a vyberte správné odpovdi. 8) Odpovzte na otázky.

18 strana 82 Kontrola jazyka 8 Slovní zásoba 1) Napište slova z rámeku do správné skupiny slov. 2) Napište jména zvíat. Gramatika 3) Doplte vty pídavnými jmény z rámeku ve správném tvaru - druhý nebo tetí stupe. 4) Dejte pídavná jména do správného tvaru - druhý nebo tetí stupe. Klíové výrazy 5) Doplte rozhovory slovy v rámeku. Module 9 - Teams strana 83 Píprava Slovní zásoba: aktivity 1) Jakým zpsobem lidé obvykle dlají následující aktivity? Napište je do správné skupiny. 2) V jakém klubu nebo týmu jsou tito lidé? 3) nte si pt píklad týmové spolupráce. Piate osoby (1-5) a obrázky (a-e). strana 84 Slovní zásoba: vci 1) Doplte popis robota. Gramatika: can / can t, must / mustn t (Grammar reference strana 111) 2) nte si pravidla soutže robot. Doplte poznámky. 3) Doplte pravidla pro týmovou soutž robot. Použijte must nebo mustn t a informace ze cviení 2. strana 85 4) Piate symboly (1-6) a popisy (a-f). 5) Doplte pravidla pro klub mladých. 6) Napište vty o pravidlech u vás ve mst. Použijte can, can t, must a mustn t. 7) Jsou pravidla ve cviení 6 dobrá (good - G) nebo hloupá (silly- S)? Napište k nim G nebo S. 8) Napište ti pravidla pro vaši ideální školu a dm.

19 strana 86 Slovní zásoba: hudba 1) Použijte slova z rámek A a B k doplnní vt. Dejte slovesa do správného tvaru. 2) Použijte správnou formu slov v závorce k vytvoení otázek. 3) Piate odpovdi (a-j) a otázky (1-10) ve cviení 2. Gramatika: píslovce zpsobu (Grammar reference strana 111) 4) Kde je to nutné, opravte pídavná jména a píslovce. 5) Vyškrtnte nesprávná slova. strana 87 6) Vytvote píslovce z pídavných jmen v rámeku. Pak doplte píslovci vty. 7) Použijte slova v závorkách a pepište vty. 8) Napište pravdivé vty. strana 88 Dovednosti Klíové výrazy: varování a gratulace 1) Piate vty (1-6) a odpovdi (a-f). 2) Doplte rozhovory vtami z rámeku. 3) Poslouchejte a napište, jestli se jedná o varování (warning - W) nebo gratulaci (congratulation - C). 4) Poslouchejte znovu a vyberte správné odpovdi. strana 89 tení 5) Doplte vzkazy s použitím vt z rámeku. 6) Pette si vzkazy ze cviení 5 znovu. Jsou tyto vty pravdivé (true - T) nebo nepravdivé (false - F)? Psaní 7) Najdte a opravte deset chyb ve vzkazu. 8) Napište vzkaz kamarádovi. Použijte uvedené informace. strana 90 Kontrola jazyka 9 Slovní zásoba 1) Pette si popisy a napište správná slova. 2) Použijte správnou formu slov v závorce, abyste doplnili vtu. Gramatika 3) Doplte vty s použitím výraz v rámeku.

20 4) Vyberte správné slovo. Klíové výrazy 5) Napište vty se správnými mezerami a interpunkcí. Module 10 - Fun strana 91 Píprava Slovní zásoba: Zábava 1) Doplte kížovku. 2) Poslouchejte a piate rozhovory (1-5) a obrázky (a-e). 3) Doplte vty výrazy z rámeku. 4) Pepište vty ze cviení 3 pravdivou informací o sob. strana 92 Slovní zásoba: prázdniny 1) Napište slova z rámeku do správné skupiny slov. Gramatika: going to (Grammar reference strana 111) 2) Kim, Adam a Lisa si povídají o svých plánech na prázdniny. Poslouchejte a doplte informace do tabulky. 3) Opravte informace o prázdninách Kim. 4) Napište otázky pro dané odpovdi. strana 93 5) Pette si informace o prázdninách v Polsku. Doplte správným tvarem going to. 6) Napište otázky a pravdivé krátké odpovdi o vašich píštích prázdninách. 7) Napište popis svých ideálních prázdnin. 8) Doplte vty pravdivou informací. strana 94 Slovní zásoba: nezvyklý festival 1) Vyberte správná slova. 2) Doplte poznámky o nezvyklém festivalu, skuteném nebo vymyšleném. Pak doplte popis. Gramatika: pivlastovací zájmena (Grammar reference strana 106) 3) Piate vty (1-6) s reakcemi (a-f). 4) Nahrate podtržená slova pivlastovacími zájmeny. strana 95 5) Vyberte správná slova.

21 6) Doplte vty dvojicí slov z rámeku. 7) Piate vty (1-7) a otázky (a-g). 8) Napište pravdivé odpovdi na otázky ze cviení 7. strana 96 Dovednosti Slovní zásoba: veírky 9)Použijte výrazy z rámeku a doplte deník. Klíové výrazy: Pozvání 2) Doplte rozhovor. 3) nte si ást 1 nahrávky. Doplte pozvánku na veírek Lea. 4) nte si ást 2 nahrávky. Kdo mže pijít na veírek Lea? Napište ano (yes) nebo ne (no). strana 97 tení 5) Pette si pozvánky (1-4). Piate popisy (a-d) a pozvánky. 6) Pette si pozvánky znovu a opravte informace. Psaní 7) Opravte interpunkci v u. Na kterou pozvánku ze cviení 5 je to odpov? 8) Napište odpov na jednu pozvánku ze cviení 5. 9) Pedstav si, že máš narozeniny. Napiš pozvánku kamarádovi. Napiš tyto informace. strana 98 etba 5 Bonfire Night 1) Pette si informace o Bonfire Night. Piate podtržená slova a definice. 2) Pette si o dnešní Bonfire Night. Najdte podtržené vci na obrázku. strana 99 3) Doplte hru s použitím slov v rámeku. 4) Vyberte si roli. Zahrajte si hru s kamarády. strana 100 Kontrola jazyka 10 Slovní zásoba 1) Napište správná slova. 2) Peškrtnte nesprávná slova. Gramatika 3) Doplte rozhovor. Použijte slova z rámeku a vazbu going to. 4) Vyberte správná slova.

22 Klíové výrazy 5) Vyberte správná slova.

2. Cizí jazyk. Anglický jazyk

2. Cizí jazyk. Anglický jazyk 2. Cizí jazyk Anglický jazyk 47 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Cizí jazyk Vyuovací pedmt: Anglický jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní

Více

CHALLENGES 2 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 109-128

CHALLENGES 2 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 109-128 CHALLENGES 2 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 109-128 GRAMMAR REFERENCE WB STRANA 109 (Modul Back to school, strany 3-4) Sloveso have got / has got (mít) když mluvíme o

Více

VYBRANÉ JEVY ANGLICKÉ GRAMATIKY

VYBRANÉ JEVY ANGLICKÉ GRAMATIKY VYBRANÉ JEVY ANGLICKÉ GRAMATIKY Obsah Pítomný as prostý: sloveso to be... 2 Minulý as prostý: sloveso to be... 2 Existencionální vazba there is/there are... 3 Pítomný as prostý: plnovýznamová slovesa...

Více

Vzd lávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Anglický jazyk

Vzd lávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Anglický jazyk Vzd lávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Anglický jazyk Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Anglický jazyk je vzd lávací obsah vzd

Více

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně Příloha č.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností, poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH

GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH Pízvuk Výslovnost Pehled pravopisných pravidel Samohlásky Souhlásky Podstatná jména Rod podstatných jmen íslo podstatných jmen Životná a neživotná podstatná jména Pády a pádové

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, HAVÍŘOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Dodatek č. 1 platný od 1. září 2013

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, HAVÍŘOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Dodatek č. 1 platný od 1. září 2013

Více

5.6 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou výtvarné výchovy

5.6 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou výtvarné výchovy 5.6 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou výtvarné výchovy eský jazyk Anglický jazyk Matematika Informa ní a komunika ní technologie jepis Výchova k ob anství Fyzika Chemie írodopis

Více

Představování What is your name? My/Her/His name

Představování What is your name? My/Her/His name PŘEDMĚT: ANGLICKÝ JAZYK Školní výstupy Učivo Průřezová témata Produktivní a interaktivní řečové dovednosti Žák: představí se jménem, zeptá se druhého na jméno vyjádří se o tom, z jaké je země vyjmenuje

Více

MOBILNÍ TELEFONY. Annette Jäpelt *

MOBILNÍ TELEFONY. Annette Jäpelt * MOBILNÍ TELEFONY Annette Jäpelt * ÚVOD Didaktický návrh, který zde pedstavujeme a který se týká mobilních telefon, je píspvkem k projektu LOSST-IN-MATH. Sestává se z porovnání rzných tarifních systém,

Více

Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 2

Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 2 2 Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 2 Prosíme uitele, aby píruku pro rodie nakopírovali Milí rodie! Všichni jsme si vdomi toho, jak dležitou úlohu hrajeme v život našich dtí otevíráme ped nimi svt a jsme

Více

Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 1

Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 1 1 Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 1 Prosíme uitele, aby píruku pro rodie nakopírovali Milí rodie! Všichni jsme si vdomi toho, jak dležitou úlohu hrajeme v život našich dtí otevíráme ped nimi svt a jsme

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

Nová angličtina do ucha

Nová angličtina do ucha Nová angličtina do ucha Vážený zákazníku, dostává se Vám do ruky audioučebnice, která vznikala téměř dva roky a při její tvorbě jsme uplatnili nejmodernější výukové postupy a metody. Jedná se o nejkomplexnější

Více

Anglický jazyk - 4. ročník

Anglický jazyk - 4. ročník Anglický jazyk - 4. ročník Odpovídající úroveň podle ERR: A2 Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a

Více

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK Vypracovala skupina pro přípravu standardů z anglického jazyka ve složení: Vedoucí: Mgr. Štěpánka Legemzová, ZŠ Angel, Praha 12 Koordinátor za VÚP: Členové: Mgr. Kamila Sladkovská,

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Anglický jazyk nabízí žákům možnost učit se jednomu z nejdůležitějších komunikačních nástrojů celého světa. Pomáhá dětem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM vzdělávací oblasti pro II.stupeň

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM vzdělávací oblasti pro II.stupeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM vzdělávací oblasti pro II.stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLY HABRMANOVA 130 HRADEC KRÁLOVÉ 1 OBSAH VZDĚLÁVACÍ OBLASTI PRO II.STUPEŇ 8. DRUHÝ STUPEŇ 8.1 Český jazyk: charakteristika a vzdělávací

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté všeobecné studium Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno

Více

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk.

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 3 Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace 5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty Anglická konverzace třída s rozšířenou výukou jazyků Německý jazyk třída s rozšířenou výukou jazyků Francouzský jazyk- třída s rozšířenou výukou jazyků

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

Volere Šablona pro specifikaci požadavk

Volere Šablona pro specifikaci požadavk Volere Šablona pro specifikaci požadavk 9. vydání James & Suzanne Robertson editelé spolenosti Atlantic Systems Guild Londýn, Cáchy & New York Email james@systemsguild.com suzanne@systemsguild.com Copyright

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. a 2. ročníku - 1

Více

Předmět: anglický jazyk Ročník: 3.

Předmět: anglický jazyk Ročník: 3. Předmět: anglický jazyk Ročník: 3. Sestavování gramaticky a formálně správného jednoduchého sdělení a odpovědi na sdělení. Rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova. Pozdraví a představí se. Odpoví na

Více