CHALLENGES 1 Peklad pokyn ke cviením v pracovním sešit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHALLENGES 1 Peklad pokyn ke cviením v pracovním sešit"

Transkript

1 CHALLENGES 1 Peklad pokyn ke cviením v pracovním sešit GET READY strana 3 Slovní zásoba: zem/národnosti 1)Doplte jména zemí, použijte a, e, i, o nebo u. 2) Doplte tabulku s použitím pídavných jmen vytvoených z národností ze cviení 1. 3) Vyberte správné slovo. Gramatika: sloveso to be (Grammar reference strana 106) 4) Opravte chyby. 5) Doplte rozhovor za použití správného tvaru slovesa být (to be). 6) Piate (1-5) a (a-e) tak, abyste vytvoili otázky. 7) Napište skutené odpovdi na otázky ve cviení 6. Klíové výrazy: setkávání se s lidmi 8) Oíslujte správn vty rozhovoru tak, jak jdou za sebou. strana 4 Slovní zásoba: íslovky 1) Napište ísla vedle jejich písemného vyjádení. 2) Doplte íslovky koncovkou teen nebo ty Slovní zásoba: rodina 3) Doplte popis rodiny Fiony. 4) Pette si informace o rodin ze cviení 3. Napište, kdo je daná osoba. 5) Napište o tyech lidech z vaší rodiny. strana 5 Slovní zásoba: adové íslovky, msíce 6) Najdte osm adových íslovek. Napište je ve správném poadí. 7) Doplte kížovku. Gramatika: osobní zájmena, pivlastovací zájmena (Grammar reference strana 106) 8) Vyberte správnou odpov a, b nebo c. 9) Doplte text a použijte slova z rámeku. 10) Doplte text pravdivou informací. strana 6 Slovní zásoba: vci ve tíd 1) Podívejte se na obrázek a napište ke slovm správné íslo podle obrázku. 2) Doplte rébus slovy pedmt ze cviení 1. Co je skryto v tajence? 3) Doplte tabulku.

2 Gramatika: pedložky 4) Podívejte se na obrázek ve cviení 1. Doplte vty pedložkami v rámeku. 5) Co je to? strana 7 Slovní zásoba: školní pedmty 1) Doplte názvy školních pedmt. 2) Ohodnote pedmty ze cviení 1 známkami od 1 do 9 (1= váš oblíbený pedmt). Klíové výrazy: vyjádení asu 3) Napište as slovy i íslicí. Slovní zásoba: dny 4) Napište dny v týdnu ve správném poadí. 5) Napište dny pro tyto narozeniny. 6) Napište skutené vty o vašem rozvrhu. strana 8 Gramatika: rozkazy (Grammar reference strana 107) 7) Doplte instrukce. 8) Doplte plakát. Gramatika: zájmena v pedmtu (Grammar reference strana 106) 9) Vyberte správné slovo. 10) Doplte rozhovor. strana 9 Slovní zásoba: vci ve vaší ložnici 1) Podívejte se na obrázek a napište názvy vcí v ložnici. 2) Co máte v ložnici vy? Napište pt vcí. Slovní zásoba: barvy 3) Napište barvy. 4) Napište o své ložnici. Gramatika: this, that, these, those (Grammar reference strana 107) 5) Doplte vty s pomocí this, that, these nebo those 6) Doplte rozhovory s použitím this, that, these nebo those a se jmény vcí na obrázku. strana 10 Slovní zásoba: vzhled 1) Doplte popis osob. 2) Opravte pt chyb. 3) Doplte vty pravdivou informací. Použijte slova ze cviení 1. Gramatika: leny (Grammar reference strana 107) 4) Vyberte správná slova.

3 5) Doplte popis fotografie s použitím a, an nebo the. 6) Napište vty. MODULE 1 The Challenge strana 11 Píprava Slovní zásoba: zájmy 1) Podívejte se na obrázky. Napište název záliby. 2) nte si povídání osob a doplte formuláe. 3) Poslouchejte znovu. Piate osoby (1-3) k vtám (a-e). 4) Doplte formulá informacemi o sob. 5) Kdo má stejné zájmy jako ty: Angela, Ben nebo Susannah? strana 12 Slovní zásoba: dovednosti 1)Ve slovním hadovi najdte dvanáct dovedností a oznate každý obrázek. Gramatika: can (umt) (Grammar reference strana 107) 2)Napište vaše dovednosti do správného sloupeku. Použijte slovíka ze cviení 1. 3)Doplte vty. Použijte can nebo can t. strana 13 4) Piate popisy k obrázkm. 5)nte si osoby a doplte do tabulky / (can) nebo X (can t). 6) Doplte rozhovor s použitím can nebo can t. 7) Spojte vty a použijte spojky and nebo but. 8) Doplte vty pravdivou informací. strana 14 Slovní zásoba: slovesa + podstatná jména 1) Doplte graf a použijte slova z rámeku. 2) Doplte dopis. strana 15 Gramatika: tázací zájmena (Grammar reference strana 107) 3) Vyberte správné slovo. 4) Piate otázky ze cviení 3 a tyto odpovdi. 5) Doplte vty slovy z rámeku. Pak napište pravdivé odpovdi. 6) Doplte rozhovor a použijte své vlastní odpovdi. 7) Co jsem?

4 strana 16 Dovednosti Slovní zásoba: pídavná jména vyjadující názor 1) Najdte v osmismrce osm pídavných jmen vyjadujících názor. 2) Doplte vty pravdivou informací. Klíové výrazy: názory 3) Doplte konverzaci. Vyberte a, b nebo c. strana 17 4) nte si a piate osoby (1-6) k jejich zálibám (a-h). tení 5) Podívejte se na tento formulá. Jsou následující vty pravdivé (/) nebo nepravdivé (X)? Psaní 6) Opravte šest chyb v tomto formulái. 7) Doplte formulá informacemi o Samovi. strana 18 Kontrola jazyka 1 Slovní zásoba 1) Seate písmena, abyste vytvoili zájmy. 2) Vyškrtnte slova, která se do vt nehodí. Gramatika 3) Doplte vty a použijte can nebo can t. 4) Doplte otázky tázacími zájmeny. Klíové výrazy 5) Vyberte správné slovo. MODULE 2 Exercise strana 19 Píprava Slovní zásoba: sport 1) Doplte rébus. Jaký je to sport, který se ukrývá v tajence? 2) Napište slova ze cviení 1 do správného sloupce. 3) Poslouchejte a napište správný název sportu. 4) Kdo je Kelly? Poslouchejte a vyberte správný obrázek. 5) Doplte vty o sportech pravdivou informací.

5 strana 20 Slovní zásoba: vzhled a obleení 1) Napište názvy obleení. 2) Napište slova do správného sloupce. 3) Piate k sob slova z rámek A a B. Tvoí jedno nebo dv slova? strana 21 Gramatika: have got/ has got (Grammar reference strana 107) 4) Napište dv vty. 5) Piate vty ze cviení 4 k fotografiím. 6) Vyberte správná slova. Pak vyberte správné jméno popisovaného lovka. 7) Napište otázky a pravdivé odpovdi. 8) Spojte vty. strana 22 Slovní zásoba: jídlo a nápoje 1) Doplte popisy. 2) Která jídla a nápoje ze cviení 1 jsou dobrá pro sportovce? 3) Vyškrtnte slovo, které se nehodí. 4) Napište ti píklady ze cviení 3 do seznamu. Gramatika: pivlastovací s (Grammar reference strana 108) 5) Podívejte se na podtržená slova. Pipište k nim, zda jsou v jednotném (singular) nebo množném ísle (plural). 6) Podívejte se na podtržená slova. Zatrhnte správný rámeek. strana 23 7) Doplte vty. Použijte pivlastovací s. 8) Pidejte podtrženým slovm apostrof ( ). strana 24 Dovednosti Klíové výrazy: jaké vci jsou/jak co je? (hovorov) 1) Peškrtnte špatnou odpov. 2) Poslouchejte Lindu, která mluví s Timem o tom, jak co je. Vyberte správnou odpov. strana 25 3) Doplte rozhovor. tení 4) Piate symboly (1-10) a slova (a-j).

6 5) Piate zprávy sms (1-5) a odpovdi (a-e). 6) Pepište zprávu sms v úplných vtách. 7) Pette si zprávu a vyberte správná slova. Psaní 8) Napište zprávu Claire. strana 26 etba 1 Kdo je Jeremy King? Who is Jeremy King? 1) Pette si text. Vyberte správné odpovdi. 2) Pette si dopis. Piate (1-4) a (a-d). strana 27 3) Pette si následující informaci a rozhovory. Kdo je opravdový Jeremy King? 4) Pedstavte si, že jste Jeremy King. Napište radu pro The Challenges Sports Club. strana 28 Kontrola jazyka 2 Slovní zásoba 1) Vyberte správná slova. 2) Doplte popis. Gramatika 3) Pidejte - s, -s nebo - k podtrženým slovm. 4) Doplte vty správným tvarem slovesa have got. Klíové výrazy 5) Vyberte správná slova. Module 3 - Risk strana 29 Píprava Slovní zásoba: zamstnání/povolání 1) Napište názvy povolání. 2) Piate slova (1-4) a (a-d). 3) Najdte v hadovi šest pídavných jmen. Pak napište slova vedle sebe jako protiklady. 4) nte si tyi lidi. Napište jejich zamstnání. 5) Jaký je váš názor? Napište pídavná jména pro tato povolání.

7 strana 30 Slovní zásoba: bžné innosti/rutiny 1) Piate slova z rámek A a B a popište jimi obrázky. 2) Oíslujte slovesa ze cviení 1 v poadí, v jakém je vykonáváte (1= první) 3) Vyberte správné sloveso. Gramatika: pítomný as prostý (1) (Grammar reference strana 108) 4) Doplte vty slovesy v rámeku ve správném tvaru. strana 31 Gramatika: pítomný as prostý (2) (Grammar reference strana 108) 5) Opravte chyby, které jsou podtržené. 6) Doplte popis správným tvarem slovesa v pítomném ase prostém. Pak uhádnte povolání. 7) Podívejte se na obrázky a doplte text. Použijte správný tvar slovesa v ase pítomném prostém. 8) Doplte popis vašich sobot. Použijte slovesa z rámeku. 9) Napište pravdivé vty. strana 32 Slovní zásoba: bezpené a nebezpené aktivity 1) Piate slovesa (1-8) a slova (a-j). Nkterá slovesa mají dv možnosti. 2) Co myslíte? Pepište aktivity ze cviení 1 do tabulky. 3) Nahrate podtržená slova výrazy z rámeku. 4) Napište pravdivé vty o svém život a škole. Použijte slovesa z rámeku a výrazy ze cviení 3. strana 33 Gramatika: pítomný as prostý (3) (Grammar reference strana 108) 5) Podívejte se na obrázky. Napište otázky a odpovdi. 6) Kdo je ve cviení 5 v bezpeí? 7) Napište otázky pro dané odpovdi. 8) Doplte otázky v dotazníku. Pak napište pravdivé odpovdi. strana 34 Dovednosti Slovní zásoba: pocity 1) Oznate obrázky slovy z rámeku. 2) Popište své pocity. Klíové výrazy: preference 3) Napište výrazy ve správném poadí.

8 4) Poslouchejte a vyberte správnou odpov. strana 35 5) Doplte vty pravdivou informací. tení 6) Pette si zprávu a odpovzte na otázky. Psaní 7) Podívejte se na tabulku a najdte tyi chyby v první ásti zprávy. 8) Doplte zprávu. Použijte informace z tabulky. strana 36 Kontrola jazyka 3 Slovní zásoba 1) Napište slova do správného sloupeku. 2) Doplte správná slovesa. Gramatika 3) Doplte text a použijte správný tvar slovesa v ase pítomném prostém. 4) Doplte rozhovor. Klíové výrazy 5) Doplte vty. Module 4 Out and About strana 37 Píprava Slovní zásoba: místa 1) Podívejte se na obrázky a napište názvy míst. 2) Napište radu. Použijte názvy míst. 3) Kam chtjí jít? Piate osoby a místa. 4) Kam chcete jít? Vyberte vhodné místo pro tyto situace. strana 38 Slovní zásoba: volný as 1) Napište názvy aktivit z rámeku k popisu. 2) Oíslujte aktivity ve cviení 1 (1= tvoje oblíbená aktivita) Gramatika: píslovce (Grammar reference strana 108) 3) Napište slova na správné místo v tabulce. 4) Napište slova v závorce na správné místo ve vt. strana 39 5) nte si Tima, Martina a Rachel. Napište správné jméno pod graf.

9 6) Doplte text o lidech ze cviení 5 pomocí dvojic slov. Kdo ti je podobný? 7) Doplte graf o sob. Pak doplte shrnutí. 8) Napište slova ve správném poadí. 9) Pette si vty. Napište k nim silly (hloupost) nebo OK (v poádku). strana 40 1) Použijte slova z rámek A a B k doplnní vt. Gramatika: there is /there are s použitím some a any (Grammar reference strana 108) 2) Doplte popisy míst (1-3) pomocí is, are, isn t, aren t, some nebo any. Pak piate fotografie (a-c) k popism. strana 41 3) Doplte rozhovor slovy z rámeku. 4) Napište otázky a pravdivé odpovdi o svém mst. 5) Doplte informace o svém mst. 6) Pedstavte si svou ideální školu. Napište vtu o pti vcech z rámeku. strana 42 Dovednosti Slovní zásoba: místa 1) Doplte jména míst. Která místa jsou blízko vaší školy? Zaškrtnte rámeek. 2) Podívejte se na mapu. Doplte smr a použijte slova z rámeku. Klíové výrazy: dotazování se a udávání smru 3) Doplte rozhovor. strana 43 4) nte si rozhovory a napište jména míst (A, B a C) na mapu. tení 5) Pette si vzkaz a vyberte správnou informaci. 6) Oíslujte smr ve správném poadí. Pak napište velká písmena, kde je to nutné. Psaní 7) Napište vzkaz kamarádovi. Dejte mu/ jí instrukce na cestu ze školy k vám dom. Použijte first, then a then. strana 44 etba 2 1) Pette si definici, co je limerick.

10 2) Napište chybjící ádky z Limerick 1 na správné místo. Využijte rytmus, který vám pomže. 3) nte si Limerick 1 a zkontrolujte si své odpovdi ve cviení 2. 4) Vyberte správná slova v Limerick 2. Využijte rytmus, který vám pomže. 5) nte si Limerick 2 a zkontrolujte si své odpovdi ve cviení 4. strana 45 6) Doplte Limerick 3 slovy v rámeku. 7) nte si Limerick 3 a zkontrolujte si své odpovdi ve cviení 6. 8) Pette si Limerick 4 a oznate hlavní draz na každém ádku. 9) nte si Limerick 4 a zkontrolujte si své odpovdi ve cviení 8. 10) Napište ádky z Limerick 5 kompletn. Pemýšlejte o rytmu, který vám pomže. 11) nte si Limerick 5 a zkontrolujte si své odpovdi ze cviení ) Piate obrázky (a-e) k limericku (1-5). Pak pette svj oblíbený limerick nahlas. strana 46 Kontrola jazyka 4 Slovní zásoba 1) Doplte názvy míst. Použijte a, e, i, o nebo u. 2) Vyberte správné slovo. Gramatika 3) Seate písmena v závorce, aby tvoila správné slovo, a pak napište slovo na správné místo do vty. 4) Doplte rozhovor pomocí s, isn t, are, aren t, some nebo any. Klíové výrazy 5) Vyberte správné slovo. Module 5 The Weather strana 47 Píprava Slovní zásoba: poasí 1) Najdte v hadovi deset slov, která se týkají poasí. Napište je na správné místo pod obrázek. 2) Vyškrtnte nesprávné slovo. 3) Jaké je poasí v Británii? Poslouchejte a opište správné symboly typu poasí. 4) Doplte vty pravdivou informací.

11 strana 48 Slovní zásoba: oblasti, roní období, zvíata a rostliny 1) Napište písmenka ve správném poadí tak, aby se hodila do vt. 2) Najdte, které slovo se nehodí mezi ostatní. 3) Pette si vty. Napište silly (hloupost) nebo OK. 4) Doplte vty správným tvarem slova v závorce. Gramatika: poitatelná a nepoitatelná podstatná jména (Grammar reference strana 109) 5) Doplte tabulku názvy vcí. strana 49 6) V každé vt zakroužkujte poitatelná podstatná jména a podtrhnte nepoitatelná podstatná jména. 7) Vyberte správná slova. Která vta je nesprávná? 8) Doplte text slovy z rámeku. 9) Doplte text pravdivými informacemi o své zemi. 10) Napište otázky pro dané odpovdi. strana 50 Gramatika: pítomný as prbhový (Grammar refrence strana 109) 1) Napište ing tvar tchto sloves. 2) Co dlají? Poslouchejte a doplte vty s asem pítomným prbhovým. 3) Podívejte se na obrázek. Opravte vty. strana 51 4) Doplte od Alison pomocí sloves v ase pítomném prbhovém. 5) Napište otázky a pravdivé krátké odpovdi. 6) Pedstavte si svou oblíbenou fotografii. Doplte popis. 7) Zmte slova psaná kurzívou. Použijte osobní zájmena. strana 52 Dovednosti Slovní zásoba: jídlo a pití 1) Napište slova z rámeku do správného sloupeku. 2) Napište ceny ísly a slovy. Klíové výrazy: nakupování 3) Oíslujte ádky z rozhovoru ve správném poadí. 4) nte si rozhovor a doplte tabulku.

12 strana 53 tení 5) Pette si pohled a vyberte správné odpovdi. Psaní 6) Najdte a opravte jednu chybu v každé vt. 7) Pedstavte si, že jste s kamarády na víkendové expedici. Napište pohled rodin. Odpovzte na tyto otázky. strana 54 Kontrola jazyka 5 Slovní zásoba 1) Napište jména roních období a obal. 2) Vyberte správná slova. Gramatika 3) Opravte podtrženou chybu. 4) Doplte telefonní rozhovor s použitím sloves v pítomném ase prbhovém. Klíové výrazy 5) Napište slova ve správném poadí. Module 6 - Expeditions strana 55 Píprava Slovní zásoba: doprava/cestování 1) Podívejte se na obrázky a doplte kížovku. 2) Doplte seznam slovy ze cviení 1. 3) Poslouchejte a piate Amy, Jo a Daniela (1-3) k jejich oblíbenému zpsobu cestování (a-e). Dva zpsoby cestování jsou použity navíc. 4) Jak chcete cestovat? Vyberte typ cestování pro danou situaci. strana 56 Slovní zásoba: vesmír 1) Oznate obrázky slovy z rámeku. 2) Piate popisy (1-6) a slova (a-f). 3) Vytvote pídavná jména ze slov tak, abyste doplnili vty. 4) Zaškrtnte vty ze cviení 3, které jsou pro vás pravdivé. strana 57 Gramatika: was / were (Grammar reference strana 109) 5) Vyberte správné slovo. 6) Pette si informace o další misi na Msíc. Napište dvojice vt.

13 7) Doplte otázky tázacími zájmeny a was nebo were. 8) Kolik toho víte o vesmíru? Piate odpovdi k otázkám ze cviení 7. 9) Napište otázky a pravdivé krátké odpovdi. strana 58 Slovní zásoba: roky 1) Napište tyto roky slovy. Gramatika: minulý as prostý (1 a 2) (Grammar reference strana 110) 2) Doplte vty pomocí sloves v rámeku v ase minulém prostém. 3) Doplte text slovesy v minulém ase prostém. 4) Napište slovesa do správného sloupeku. U nepravidelných sloves napište jejich tvar minulého asu. strana 59 5) Doplte asovou osu tmito slovesy v minulém ase prostém. 6) Doplte Helenin popis jejich prázdnin pomocí informací z reklamy. 7) Doplte informace o vašich prázdninách. strana 60 Dovednosti Klíové výrazy: návrhy 1) Piate návrhy (1-5) k odpovdím (a-e). 2) Piate slova z rámek A a B. Napište návrhy pro tyto situace. strana 61 3) Sally a Leo plánují expedici. Které vci mže která osoba vzít? tení a psaní 4) Pette si Tomv a odpovdi jeho kamaráda. Napište správná jména. 5) Napište popis se správnými mezerami a interpunkcí. Kdo je to? 6) Napište slova ve správném poadí. Doplte správnou interpunkci. 7) Doplte vty pravdivou informací. 8) Napište Tomovi. strana 62 etba 3 1) Podívejte se na nadpis, mapu a fotografie. O em si myslíte, že text je? 2) Rychle si pette text a zkontrolujte si odpovdi ve cviení 1. strana 63 3) Pette si text znovu a odpovzte, jestli jsou dané výroky pravda (true - T) nebo nepravdivé (false - F).

14 4) Piate ísla z textu (1-6) a popisy (a-f). 5) Najdte tato slova v textu. 6) Najdte slova v textu, která odpovídají tmto definicím. 7) Pette si Martinv diá a vyberte správné odpovdi. 8) Odpovzte na otázky. strana 64 Kontrola jazyka 6 Slovní zásoba 1) Pette si popisy a doplte slova. Gramatika 2) Doplte rozhovor pomocí was, wasn t, were nebo weren t. 3) Doplte od Kima slovesy v minulém ase prostém. Klíové výrazy 4) Vyberte správná slova. Module 7 - Television strana 65 Píprava Slovní zásoba: televizní programy 1) Piate názory a televizní programy v rámeku. 2) nte si przkum o televizních programech a doplte informace. Máte podobné názory jako Fiona a Mike? 3) Pedstavte si, že máte svj vlastní televizní kanál. Naplánujte programy a asy pro tento veer. strana 66 Slovní zásoba: pídavná jména 1) Vyberte správná slova. 2) Doplte vty pravdivými informacemi. Gramatika: minulý as prostý (3) (Grammar reference strana 110) 3) Doplte text a použijte slovesa v rámeku v ase minulém prostém. 4) Podívejte se na televizní program verejšího veera. Najdte jednu nesprávnou vtu v každém textu ze cviení 3. Napište chybné vty a opravte je. 5) Doplte text pravdivou informací. Použijte slovesa v závorce ve správném tvaru. strana 67 6) Doplte vty slovesy v rámeku v záporu v ase minulém prostém. Pak piate vty (1-6) a dvody (a-f). 7) Napište dvojice vt.

15 8) Napište pravdivé vty. Použijte as minulý prostý v kladu a nebo v záporu. 9) Pedstavte si svou ideální sobotu. Napište, co jste dlali a nedlali. Použijte slova v rámeku a nebo své vlastní nápady. strana 68 Slovní zásoba: televize a filmy 1) Pette si vty o filmech. Vyberte správná slova. Gramatika: minulý as prostý (4) (Grammar reference strana 110) 2) nte si Lynn, Simon a Tonyho. Napište správná jména pod televizní program. 3) Napište otázky pro dané odpovdi. Kdo je skrytá hereka? strana 69 4) Doplte rozhovor slovesy v ase minulém prostém. 5) Pedstavte si, že máte svou vlastní chat show. Napište otázky pro svého oblíbeného herce, hereku, sportovce nebo zpváka. Použijte uvedená slova nebo vlastní nápady. 6) Doplte otázky o verejším dni se slovesy v ase minulém prostém. Pak zodpovzte otázky a podívejte se na výsledek. strana 70 Dovednosti Klíové výrazy: jak se lidé mají 1) Piate vty (1-6) a dvody (a-f). 2) Doplte rozhovor a použijte slova z rámeku. 3) nte si Lea a vyberte správnou odpov. strana 71 tení 4) Pette si . Jsou následující vty pravdivé (true - T) nebo nepravdivé (false -F)? 5) Vyberte správná slova. Psaní 6) Doplte vty pravdivými informacemi o minulém pondlí. Použijte then a after v každé vt. 7) Pette si první ást u. Najdte a opravte šest chyb. 8) Dokonete ze cviení 7. Použijte následující informace.

16 strana 72 Kontrola jazyka 7 Slovní zásoba 1) Napište televizní programy. 2) Pidejte koncovku ed nebo ing k pídavným jménm. Gramatika 3) Doplte vty a použijte slovesa z rámeku v záporu v ase minulém prostém. 4) Doplte rozhovor slovesy v ase minulém prostém. Klíové výrazy 5) Vyberte správná slova. Module 8 - Helping strana 73 Píprava Slovní zásoba: pomáhání 1) Doplte plakát a použijte slova z rámeku. 2) Poslouchejte a piate osoby (1-6) a aktivity (a-f). 3) Použijte slova z rámek A a B a napište pravdivé vty. strana 74 Slovní zásoba: problémy 1) Doplte básniku slovy z rámeku. 2) Vyberte pro básniku název. Gramatika: stupování (Grammar reference strana 110) 3) Opravte podtržené chyby. 4) Doplte rozhovor pomocí pídavných jmen ve druhém stupni. strana 75 5) nte si a doplte informace o dvou autech. 6) Opravte informace o autech ze cviení 5. 7) Napište pravdivé vty nebo názory. 8) Porovnejte dv msta ve své zemi. Použijte uvedená pídavná jména. 9) Napište o zmnách ve svém mst nebo škole. Použijte nápady v rámeku nebo použijte své vlastní nápady. strana 76 Slovní zásoba: zvíata 1) Piate jména zvíat (1-7) a obrázky (a-g). 2) Doplte vty dvojicemi pídavných jmen.

17 Gramatika: tetí stupe pídavných jmen (Grammar reference strana 110) 3) Co víte o zvíatech? Doplte otázky v kvízu. 4) Piate otázky ze cviení 3 a tyto odpovdi. strana 77 5) Doplte informace o tech organizacích. 6) Doplte názory z internetového chatu. napište své odpovdi. 7) Napište vty s použitím with. strana 78 Dovednosti Slovní zásoba: zvíata 1) Internetová stránka o centru pro zvíata má problém. Pidejte správné samohlásky (a, e, i, o, u) do slov. Klíové výrazy: žádosti 2) Najdte žádosti a odpovdi. 3) Poslouchejte a vyberte správnou informaci. strana 79 tení 4) Piate vzkazy (1-3) a odpovdi (a-c). 5) Pette si vzkazy a odpovdi ze cviení 4. Napište do vt správné jméno. Psaní 6) Doplte interpunkci v tchto vzkazech. Doplte otazníky (?) a árky (,), kde je to nutné. 7) Napište krátký vzkaz kamarádovi. strana 80 etba 4 1) V etb 4 je kus povídky The Winner. Podívejte se na název a fotografii. O em si myslíte, že povídka je? 2) Pette si úvod a plakát. Zkontrolujte si odpov ze cviení 1. 3) Pette si plakát znovu. Jsou tyto vty správn (true - T) nebo špatn (false- F)? 4) Pette si další ást povídky. Piate jména k vtám. strana 81 5) Co myslíte, že se stane dále? Pette si konec povídky a zkontrolujte si své nápady. 6) Oíslujte shrnutí povídky ve správném poadí. 7) Pette si otázky a vyberte správné odpovdi. 8) Odpovzte na otázky.

18 strana 82 Kontrola jazyka 8 Slovní zásoba 1) Napište slova z rámeku do správné skupiny slov. 2) Napište jména zvíat. Gramatika 3) Doplte vty pídavnými jmény z rámeku ve správném tvaru - druhý nebo tetí stupe. 4) Dejte pídavná jména do správného tvaru - druhý nebo tetí stupe. Klíové výrazy 5) Doplte rozhovory slovy v rámeku. Module 9 - Teams strana 83 Píprava Slovní zásoba: aktivity 1) Jakým zpsobem lidé obvykle dlají následující aktivity? Napište je do správné skupiny. 2) V jakém klubu nebo týmu jsou tito lidé? 3) nte si pt píklad týmové spolupráce. Piate osoby (1-5) a obrázky (a-e). strana 84 Slovní zásoba: vci 1) Doplte popis robota. Gramatika: can / can t, must / mustn t (Grammar reference strana 111) 2) nte si pravidla soutže robot. Doplte poznámky. 3) Doplte pravidla pro týmovou soutž robot. Použijte must nebo mustn t a informace ze cviení 2. strana 85 4) Piate symboly (1-6) a popisy (a-f). 5) Doplte pravidla pro klub mladých. 6) Napište vty o pravidlech u vás ve mst. Použijte can, can t, must a mustn t. 7) Jsou pravidla ve cviení 6 dobrá (good - G) nebo hloupá (silly- S)? Napište k nim G nebo S. 8) Napište ti pravidla pro vaši ideální školu a dm.

19 strana 86 Slovní zásoba: hudba 1) Použijte slova z rámek A a B k doplnní vt. Dejte slovesa do správného tvaru. 2) Použijte správnou formu slov v závorce k vytvoení otázek. 3) Piate odpovdi (a-j) a otázky (1-10) ve cviení 2. Gramatika: píslovce zpsobu (Grammar reference strana 111) 4) Kde je to nutné, opravte pídavná jména a píslovce. 5) Vyškrtnte nesprávná slova. strana 87 6) Vytvote píslovce z pídavných jmen v rámeku. Pak doplte píslovci vty. 7) Použijte slova v závorkách a pepište vty. 8) Napište pravdivé vty. strana 88 Dovednosti Klíové výrazy: varování a gratulace 1) Piate vty (1-6) a odpovdi (a-f). 2) Doplte rozhovory vtami z rámeku. 3) Poslouchejte a napište, jestli se jedná o varování (warning - W) nebo gratulaci (congratulation - C). 4) Poslouchejte znovu a vyberte správné odpovdi. strana 89 tení 5) Doplte vzkazy s použitím vt z rámeku. 6) Pette si vzkazy ze cviení 5 znovu. Jsou tyto vty pravdivé (true - T) nebo nepravdivé (false - F)? Psaní 7) Najdte a opravte deset chyb ve vzkazu. 8) Napište vzkaz kamarádovi. Použijte uvedené informace. strana 90 Kontrola jazyka 9 Slovní zásoba 1) Pette si popisy a napište správná slova. 2) Použijte správnou formu slov v závorce, abyste doplnili vtu. Gramatika 3) Doplte vty s použitím výraz v rámeku.

20 4) Vyberte správné slovo. Klíové výrazy 5) Napište vty se správnými mezerami a interpunkcí. Module 10 - Fun strana 91 Píprava Slovní zásoba: Zábava 1) Doplte kížovku. 2) Poslouchejte a piate rozhovory (1-5) a obrázky (a-e). 3) Doplte vty výrazy z rámeku. 4) Pepište vty ze cviení 3 pravdivou informací o sob. strana 92 Slovní zásoba: prázdniny 1) Napište slova z rámeku do správné skupiny slov. Gramatika: going to (Grammar reference strana 111) 2) Kim, Adam a Lisa si povídají o svých plánech na prázdniny. Poslouchejte a doplte informace do tabulky. 3) Opravte informace o prázdninách Kim. 4) Napište otázky pro dané odpovdi. strana 93 5) Pette si informace o prázdninách v Polsku. Doplte správným tvarem going to. 6) Napište otázky a pravdivé krátké odpovdi o vašich píštích prázdninách. 7) Napište popis svých ideálních prázdnin. 8) Doplte vty pravdivou informací. strana 94 Slovní zásoba: nezvyklý festival 1) Vyberte správná slova. 2) Doplte poznámky o nezvyklém festivalu, skuteném nebo vymyšleném. Pak doplte popis. Gramatika: pivlastovací zájmena (Grammar reference strana 106) 3) Piate vty (1-6) s reakcemi (a-f). 4) Nahrate podtržená slova pivlastovacími zájmeny. strana 95 5) Vyberte správná slova.

21 6) Doplte vty dvojicí slov z rámeku. 7) Piate vty (1-7) a otázky (a-g). 8) Napište pravdivé odpovdi na otázky ze cviení 7. strana 96 Dovednosti Slovní zásoba: veírky 9)Použijte výrazy z rámeku a doplte deník. Klíové výrazy: Pozvání 2) Doplte rozhovor. 3) nte si ást 1 nahrávky. Doplte pozvánku na veírek Lea. 4) nte si ást 2 nahrávky. Kdo mže pijít na veírek Lea? Napište ano (yes) nebo ne (no). strana 97 tení 5) Pette si pozvánky (1-4). Piate popisy (a-d) a pozvánky. 6) Pette si pozvánky znovu a opravte informace. Psaní 7) Opravte interpunkci v u. Na kterou pozvánku ze cviení 5 je to odpov? 8) Napište odpov na jednu pozvánku ze cviení 5. 9) Pedstav si, že máš narozeniny. Napiš pozvánku kamarádovi. Napiš tyto informace. strana 98 etba 5 Bonfire Night 1) Pette si informace o Bonfire Night. Piate podtržená slova a definice. 2) Pette si o dnešní Bonfire Night. Najdte podtržené vci na obrázku. strana 99 3) Doplte hru s použitím slov v rámeku. 4) Vyberte si roli. Zahrajte si hru s kamarády. strana 100 Kontrola jazyka 10 Slovní zásoba 1) Napište správná slova. 2) Peškrtnte nesprávná slova. Gramatika 3) Doplte rozhovor. Použijte slova z rámeku a vazbu going to. 4) Vyberte správná slova.

22 Klíové výrazy 5) Vyberte správná slova.

CHALLENGES 2 Peklad pokyn ke cviením v pracovním sešit

CHALLENGES 2 Peklad pokyn ke cviením v pracovním sešit CHALLENGES 2 Peklad pokyn ke cviením v pracovním sešit BACK TO SCHOOL strana 3 : Školní pedmty a dny 1) Doplte názvy školních pedmt. 2) Pedstavte si svj rozvrh. Odpovzte na otázky. 3) Podívejte se na tyto

Více

Cviení PÍZVUK - VÝSLOVNOST - 1. Oznate pízvuk: - - / - 2. Rozdlte íslovky do skupin podle místa pízvuku: - / / - - / - -

Cviení PÍZVUK - VÝSLOVNOST - 1. Oznate pízvuk: - - / - 2. Rozdlte íslovky do skupin podle místa pízvuku: - / / - - / - - Cviení PÍZVUK - 1 Oznate pízvuk: - - / - 2 Rozdlte íslovky do skupin podle místa pízvuku: - / - - - / - - / - - 3 Rozdlte slova do skupin podle místa pízvuku: - / - / - - VÝSLOVNOST - 4 íkejte rychle:,,,,

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.)

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu anglický jazyk pro 1. stupe: 3. roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, rozumí jednoduchým pokynm a vtám, adekvátn na n reaguje pochopí

Více

Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu ANGLICKÝ JAZYK pro 2. stupe: 6. roník

Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu ANGLICKÝ JAZYK pro 2. stupe: 6. roník Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu ANGLICKÝ JAZYK pro 2. stupe: 6. roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (pezová témata, - te nahlas plynule a foneticky správn texty pimeného rozsahu -

Více

Peklad gramatiky Look 1 - Student s book

Peklad gramatiky Look 1 - Student s book Peklad gramatiky Look 1 - Student s book STARTER str. 6 Osobní zájmena I- já you- ty he- on she- ona it- to we- my you- vy they- oni str.7 Sloveso být (to be) klad - jednotné íslo (positive singular) I

Více

Výstupy žáka. Tematický okruh. Welcome Module. dmětové vztahy. Průřezov é téma. Mezipře. Poslech s porozuměním (P+R) Jazykové prostředky a funkce

Výstupy žáka. Tematický okruh. Welcome Module. dmětové vztahy. Průřezov é téma. Mezipře. Poslech s porozuměním (P+R) Jazykové prostředky a funkce 2. stupeň Welcome Module Představování se, seznamování Veřejná představování se, pozdravy, poděkování Osobní poskytování osobních informací Společenská hláskování vlastního jména Pracovní nakupování -

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012 Mluvnice Msíc: Záí Uivo: Jazyk a jeho útvary Náeí a nadnáení útvary Spisovný jazyk Jazykové píruky Zvuková stránka jazyka Hláskosloví

Více

CHALLENGES 1 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 106-111

CHALLENGES 1 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 106-111 CHALLENGES 1 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 106-111 GRAMMAR REFERENCE WB STRANA 106 Sloveso být - to be (lekce Get ready A, strana 3) Podívejte se na píklady slovesa

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit jednoduché

Více

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací)

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk Nmecký jazyk 130 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk vyšší úroveň obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací) čtení (s výběrem

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 7. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 7. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 7. roník na školní rok 2011 2012 Mluvnice Msíc: Záí Opakování 6. roníku Tvarosloví Co už umíme z tvarosloví Zájmeno jenž Zptná vazba: písemná práce:

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Jessica! I am in Spain now. I am here with a Spanish girl. Her name is

Více

HOT SPOT stupeň

HOT SPOT stupeň HOT SPOT 2 2. stupeň Module One Lidé a místa Veřejná životní styl Osobní moje rodina a místo, kde žiji Společenská preference Pracovní popis člověka Poslech s porozuměním (P+R) - žák rozumí informacím

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, mapy anglicky mluvících zemí, slovník, interaktivní tabule

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, mapy anglicky mluvících zemí, slovník, interaktivní tabule Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk (ANJ) Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERRJ Sekunda 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor,

Více

Project 1. My projects

Project 1. My projects Project 1 My projects Project 1: Unit 1 About me Úkol: Najdi (nakresli) fotky / obrázky, které zobrazují tebe a věci, které se tě týkají Napiš k nim popisky a věty. Výstup: plakát, 8 vět Nápady: moje hobby

Více

Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy

Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy Anglický jazyk 4. ročník učebnice CHIT CHAT II Vzdělávací obsah Úvodní lekce Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy Pozdraví a odpoví na pozdrav zdvořilým způsobem Klade zjišťovací

Více

ANGLIČTINA ODPOLEDNÍ 111, 113 (minulý semestr 111, 113) Angličtina velmi mírně pokročilí (3. semestry) Výukové materiály Předpokládaný rozsah učiva:

ANGLIČTINA ODPOLEDNÍ 111, 113 (minulý semestr 111, 113) Angličtina velmi mírně pokročilí (3. semestry) Výukové materiály Předpokládaný rozsah učiva: ANGLIČTINA ODPOLEDNÍ 111, 113 (minulý semestr 111, 113) Angličtina velmi mírně pokročilí (3. semestry) Předpokládaný rozsah učiva: 8. 12. lekce Gramatika: bude probráno základní použití následujících gramatických

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. - pozdraví a představí se, zeptá se na jméno a místo původu, tytéž otázky zodpoví; - rozumí názvům některých významných zemí; - zeptá se na telefonní číslo a tutéž otázku zodpoví; - počítá do sta; - identifikuje

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, mapy anglicky mluvících zemí, slovník, interaktivní tabule

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, mapy anglicky mluvících zemí, slovník, interaktivní tabule Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk (ANJ) Výstupy odpovídající úrovni A2 podle SERRJ Kvarta 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor,

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník. Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník. Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 8.ROČNÍK Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky - v poslechu i čtení rozumí popisu pravidelné

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27

2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27 2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27 - osobní a přivlastňovací zájmena - časování sloves BE a HAVE GOT - určitý a neurčitý člen - množné číslo podst. jmen - přivlastňovací

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

Hot Spot stupeň

Hot Spot stupeň Hot Spot 4 2. stupeň Module One Život ve městě a na venkově Veřejná způsob života Osobní nový kamarád Společenská seznamování Pracovní vynálezy Poslech s porozuměním (P+R) - rozumí informacím v jednoduchých

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk Jazyk a jazyková komunikace 1. ročník 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : a PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-psa-04 Z á k l a d o v ý t e x t : Facebook My friends M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-05 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Judy, My name s Caroline and I m from Leeds. I m 11 years old. I ve got

Více

Ročník IV. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník IV. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Opakování Základní pokyny Pozdravy Představení Barvy Věci, části těla Hry, poslech, čtení, psaní, diktáty Chápe základní pokyny, dovedou na ně reagovat, umí pozdravit a představit se, dokáží popsat postavu

Více

Sky Starter pehled gramatiky Banjo s Grammar Store

Sky Starter pehled gramatiky Banjo s Grammar Store Sky Starter pehled gramatiky Banjo s Grammar Store 1. Sloveso to be (být) 2. Osobní zájmena 3. Pivlastovací zájmena 4. Neuritý len a/an 5. Uritý len the 6. Ukazovací zájmena 7. Pivlastovací s 8. Množná

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012 Mluvnice Úvod do uiva Opakování uiva 7. roníku Zptná vazba: 1x týdn kratší pravopisné cviení/doplovaka, v prbhu ústní

Více

4. ročník (Click 2) 5. ročník (Project 1 4th edition)

4. ročník (Click 2) 5. ročník (Project 1 4th edition) 4. ročník (Click 2) - Introduction, Theme 1, Theme 2 příkazy přivlastňovací s There is/are přítomný čas průběhový věta kladná can ve větě kladné, záporné a otázce like ve větě kladné, záporné, otázce a

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : My family, my hobbies Present simple and continuous, Wh- questions

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : My family, my hobbies Present simple and continuous, Wh- questions PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 5. třída Eva Prokšová j5-doc-pro-psa-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Johny, My name s Pavel Novák and I m twelve years old. I m from Prague which

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu anglický jazyk 2. stupeň Anglický jazyk se vyučuje v 6. 9. ročníku ve 3 hodinách týdně. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. se představí, položí a zodpoví otázky o základních osobních údajích; - rozumí pokynům ve vyučování; - popíše, kde je a co právě dělá (či někdo jiný); - domluví se při nakupování v obchodě; - správně určí

Více

Tematický plán učiva

Tematický plán učiva Tematický plán učiva Předmět Jazyk anglický Školní rok 2013/2014 Třída-ročník 7. Vyučující : Mgr. Martina Štěpánová Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované konverzace dvou či více osob. 2. Když

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

Vyučovací hodiny mohou probíhat v multimediální učebně a odborných učebnách.

Vyučovací hodiny mohou probíhat v multimediální učebně a odborných učebnách. Charakteristika předmětu 2. stupně Anglický jazyk (AJ - BVJ, AJ RVJ) Anglický jazyk je zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět má časovou dotaci v 6., 7. a 9. ročníku

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 5. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 5. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Ročník: 5. OSV - rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 6. I. RUNŠTUKOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 6. I. RUNŠTUKOVÁ Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Žák: umí představit sebe, svoji rodinu a kamarády, vztahy v rodině popíše režim dne pojmenuje pořadí věcí či událostí sdělí, jak často dělá různé činnosti a na totéž

Více

Jak postupovat při zpracování jednotlivých částí testu: Flyers

Jak postupovat při zpracování jednotlivých částí testu: Flyers Jak postupovat při zpracování jednotlivých částí testu: Flyers Tip 1 Je třeba bezchybně porozumět zadání, které je vždy psané anglicky. Pomůže ti následující slovníček. Choose a word from the box. Vyber

Více

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů)

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) RVP ZV CIZÍ JAZYK 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) Typy textů 1 formulář, blahopřání, pozdrav, krátký neformální dopis,

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012 Msíc: Záí Mluvnice Úvod do uiva Opakování uiva 7. roníku Obohacování slovní zásoby Nauka o tvoení slov Zptná vazba:

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Obor vzdělávací oblasti: Anglický jazyk. Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Obor vzdělávací oblasti: Anglický jazyk. Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Obor vzdělávací oblasti: Anglický jazyk Ročník: 3. Výstupy - kompetence Učivo Průřezová témata,přesahy Poznámky - vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

HOT SPOT stupeň

HOT SPOT stupeň HOT SPOT 3 2. stupeň Module One Já a můj svět Veřejná místa, kde žijeme Osobní můj týdenní program Společenská plánování programu Pracovní péče o zvíře Poslech s porozuměním (P+R) - žák rozumí informacím

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 9. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 9. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 9. roník na školní rok 2011 2012 Mluvnice Msíc: Záí Opakování uiva 8. roníku Slovní zásoba a význam slova slovo, sousloví, vcné významy slov, rozvoj

Více

Anglický jazyk pro 6. ročník

Anglický jazyk pro 6. ročník Anglický jazyk pro 6. ročník (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu

Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu Opakování Svět práce IX. X. Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu Velká čísla Práce s textem

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-psa-20 Z á k l a d o v ý t e x t : ear Thomas, I 1 like to apologize for what I did yesterday and explain why

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-04 Z á k l a d o v ý t e x t : Hi Mathew! We are in France now. We are in Paris today. It is a beautiful city

Více

Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu ESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 2. stupe: Jazyková výchova. 6. roník

Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu ESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 2. stupe: Jazyková výchova. 6. roník Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu ESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 2. stupe: Jazyková výchova 6. roník Samostatn pracuje s Pravidly eského pravopisu, SS a s dalšími slovníky a pírukami. Vyhledává samostatn

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 40

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk (ANJ) Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERRJ Prima 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor,

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina Latina 244 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení pedmtu Pedmt Latina

Více

CHALLENGES 2 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 109-128

CHALLENGES 2 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 109-128 CHALLENGES 2 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 109-128 GRAMMAR REFERENCE WB STRANA 109 (Modul Back to school, strany 3-4) Sloveso have got / has got (mít) když mluvíme o

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE CIZÍ JAZYK ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky What s your

Více

Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu ESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 1. stupe: 1. roník

Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu ESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 1. stupe: 1. roník Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu ESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 1. stupe: 1. roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (pr. témata, meziped. vztahy apod.) Jazyková výchova správn vyslovuje

Více

3. Další cizí jazyk. Anglický jazyk

3. Další cizí jazyk. Anglický jazyk 3. Další cizí jazyk Anglický jazyk 109 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Anglický jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové

Více

Next Move stupeň

Next Move stupeň Next Move 5 2. stupeň Unit 1 Poslech s porozuměním (P+R) - rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně požadované informace zaznamená - rozumí obsahu jednoduché

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Mgr. lice Kýrová aj9-jes-kyr-psa-03 Z á k l a d o v ý t e x t : letter from fan ear George, I'm writing to you (1) the zech Republic. I have

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Anglický jazyk 3. ročník (tab.1) Vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby - hláskuje jméno, jednoduchá slova, - rozeznává anglická jména v rodě ženském a mužském - orientuje

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Carl is for the first time in a new school. The teacher is asking Carl.

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

Anglický jazyk - 3. ročník

Anglický jazyk - 3. ročník Anglický jazyk - 3. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy porovnává náš mateřský jazyk s angličtinou, rozeznává pojmy mateřský a cizí jazyk seznámí se s výslovností a zeměmi, kde se mluví anglicky dokáže

Více

Školní vzdělávací plán: Planet 1

Školní vzdělávací plán: Planet 1 LEKCE 1 LEKCE 2 Klíčové Očekávané výstupy Učivo dané RVP pozdravit sociální a personální - navázat kontakt komunikativní - rozumět krátkému projevu doprovázenému ilustracemi LEKCE 3 k učení - umět vyhledat

Více

2.1 Pokyny k otev eným úlohám. 2.2 Pokyny k uzav eným úlohám. Testový sešit neotvírejte, po kejte na pokyn!

2.1 Pokyny k otev eným úlohám. 2.2 Pokyny k uzav eným úlohám. Testový sešit neotvírejte, po kejte na pokyn! MATEMATIKA základní úrove obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 50 bod Hranice úspšnosti: 33 % Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 26 úloh. asový limit pro ešení

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-psa-15 Z á k l a d o v ý t e x t : M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Tematická

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. - pozdraví a představí se; - popíše povolání a dotáže se na ně (interview); - čte inzerát nabídky práce; - sestaví žádost o práci (formální dopis); - vybídne druhé, aby něco udělali; - čte článek v časopise;

Více

Informace o jazykových kurzech

Informace o jazykových kurzech Informace o jazykových kurzech ANGLIČTINA 1. ročník roční školné: Kč 3.850/80 vyučovacích hodin - cena Kč 48/hod Eurolingua English 1, probírané učivo: Eurolingua English 1: 1. 11. lekce konverzační témata:

Více

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast (předmět) Autor ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ CZ.1.07/1.5.00/34.0705 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SLOVESA (ANGLICKÝ

Více

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

Předmět: Anglický jazyk

Předmět: Anglický jazyk 5.1.2 Obor: Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika předmětu anglický jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk, se realizuje v předmětu anglický jazyk a

Více

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008 učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Úvod do jazyka Barvy Výslovnost Sloveso "have" neurčitý člen- a žák se seznamuje s cizím jazykem- s jeho

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Srovnávací testy 5. ročníku - školní rok 2013/2014

Srovnávací testy 5. ročníku - školní rok 2013/2014 Srovnávací testy 5. ročníku - školní rok 2013/20 V letošním roce jsme se rozhodli vyuţít nabídky firmy PROŠKOLY zdarma otestovat ţáky 5. ročníku. Testování z českého jazyka a matematiky se zúčastnilo všech

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Mut goes shopping VY_22_INOVACE_27. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor: Anglický jazyk. Ročník: 6

Mut goes shopping VY_22_INOVACE_27. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor: Anglický jazyk. Ročník: 6 Mut goes shopping VY_22_INOVACE_27 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 6 1.Find the hidden words in the word search and write their meaning: A O U P T

Více

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK Žák vyslovuje foneticky správně odlišné hlásky. Umí se pozdravit při setkání a rozloučení. Popíše barvy ve svém okolí. Rozumí a reaguje na základní rozkazy a dokáže popsat školní věci, které má ve školní

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-psa-19 Z á k l a d o v ý t e x t : Hi Kate, I am sending greetings from London. We got here yesterday. Our

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-07 Z á k l a d o v ý t e x t : Margaret: Hi Eric. Eric: Oh, hi Margaret. How are you doing? Margaret:

Více

Vzd lávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Anglický jazyk

Vzd lávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Anglický jazyk Vzdlávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vyuovací pedmt: Anglický jazyk Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Základem vzdlávacího obsahu pedmtu Anglický jazyk je vzdlávací obsah vzdlávacího oboru

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 3.. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 3.. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. OSV - rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich

Více

Fachdid. Handouts DfMs Stand: 30.8.2006 DaF für die Mittelschule

Fachdid. Handouts DfMs Stand: 30.8.2006 DaF für die Mittelschule Linguistik/ Grammatik des Deutschen als Fremdsprache Allg. Syllabus A1 C1 (Gymnasium) 1. Studienjahr: 1. Používání len v nmin I. len uritý a neuritý (1.l.), len nulový (2.l.) 2. Osobní zájmeno I. tvary

Více