Anglický jazyk - 3. ročník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Anglický jazyk - 3. ročník"

Transkript

1 Anglický jazyk - 3. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy porovnává náš mateřský jazyk s angličtinou, rozeznává pojmy mateřský a cizí jazyk seznámí se s výslovností a zeměmi, kde se mluví anglicky dokáže se zeptat na jméno a na tuto otázku odpovědět (I am) Tune into English Seznamování se PT - OSV (písničky, básničky a hry) PT - MKV (multikulturalita, význam angličtiny jako prostředku mezinárodní komunikace) PT MEGS (Evropa a svět nás zajímá) Vl, Př (zeměpisná orientace, zvířata a jejich prostředí), pozdravit a rozloučit se Pozdravy Vv (pracovní listy, kreslení) Hv (poslech písní) naučí se barvy a čísla 1-12 Barvy a čísla 1-12 M (sčítání a odčítání) pojmenuje různé věci ze školní tašky První slovní zásoba rozumí základním povelům používaných během výuky Asi 60 až 70 povelů během školního roku počítá od 13 do 20 Čísla M (sčítání a odčítání) zeptá se na věk a odpoví Otázky zeptá se na oblíbené barvy pojmenuje některé domácí mazlíčky Zvířata slovní zásoba Př (názvy zvířat) určí velký x malý (big x little) vytváří otázku Is it? A krátkou odpověď Přídavná jména a neurčité členy Otázky vyjádří různé pocity (I'm, she's, he's, Are you? + několik přídavných jmen) používá pozdravy pro různé denní doby anglicky pojmenuje části obličeje popíše vzhled člověka, rozpozná long, short, blond, dark, glasses (I've got, He's got, She's got) Pozdravy How are you? I'm fine, thank you. I've got, He's got, She's got popisuje členy rodiny This is my, Who's this? It's me.how many have you got? I haven't got popíše lidské tělo Př (názvy částí lidského těla) pojmenuje různé druhy oblečení zeptá se, čí je určitá věc, vytváří přivlastňovací pád (Nick's) You' ve got, Has it got?, It has got, Yes, it has. No, it hasn't. Přivlastňování Have you got? Yes, I have. No, I haven't.

2 pojmenuje některá zaměstnání vyjádří, co má rád za jídlo k snídani, obědu a večeři použije vazbu "někde něco je" a neurčitý člen Whose is this? What do you like? I like I don't like Do you like? Yes, I do. No, I don't. There is There are A, An pojmenuje zvířata a popíše je Zvířata Př (názvy zvířat) zeptá se Is there..? Are there..? A odpoví Yes, there is, No, there isn't. použije předložky on a in Vazba There is/are Předložky hláskuje anglickou abecedu a Abeceda, hláskování jednotlivé hlásky Hv (poslech písní) seznámí se se zvyky o Halloweenu Halloween Hv (poslech písní) jednoduše se seznámí s Vánocemi v Anglii Christmas PT MEGS (Objevujeme Evropu a PT - MEGS (Evropa a svět nás zajímá, pozitivní vztah k jinakosti, srovnání zvyků a tradic) PT MKV (multikulturarita) vyrobí si vánoční přání a zazpívá si koledu PT OSV (kreativita) VV (výroba vánočního přání) Hv (poslech koled) vytvoří přání k Velikonocům Easter Vv (výroba velikonočního přání) vyhledává specifické informace v textu. Čte přiměřeně dlouhé texty z učebnice a dalších materiálů, čte a odříkává básničky Čtení a vyhledávání informací PT MV (kritické čtení) Čj rozumí přiměřeně obtížným nahrávkám z učebnice a jazyku učitele zapojuje se do jednoduchých konverzací, ptá se a odpovídá na otázky Poslechy z učebnice, písničky, básničky, jazyk učitele PT OSV (písničky, básničky a hry) Hv (písničky a básničky) píše jednoduché anglické věty, tvoří krátké texty používá dvojjazyčný slovník seznamuje se s tradicemi a prostředím anglicky mluvících zemí (Velká Británie) Práce s pracovním sešitem a dalšími materiály Slovníček ke slovní zásobě v učebnici a v pracovním sešitě Čj (psaní) Čj (používání dvojjazyčného slovníku) PT - MEGS (Evropa a svět nás zajímá, pozitivní vztah k jinakosti, srovnání zvyků a tradic) PT MKV (multikulturarita)

3 Anglický jazyk - 4. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy zopakuje důležité fráze z předešlého ročníku Otázky vyjádří, co umí či neumí Sloveso can, can't PT OSV (sebepoznání a sebepojetí) pojmenuje některé hudební nástroje Hv (druhy hudebních nástrojů) mluví o svých sportovních schopnostech, vyjmenuje slovesa spojená se sportem pojmenuje místa a místnosti v domě, mluví o tom, kde věci jsou. Popíše dům/byt pojmenuje nábytek rozpozná zdravotní problémy, hovoří o tom, co je zdravé či nezdravé vyjadřuje příkazy s don't, zahraje si role-play "u doktora" rozšíří si znalost předložek (next to, opposite) zeptá se na cestu a určí směr na mapě města napíše, co je zajímavé ve městě, kde žije seznámí se s přítomným časem průběhovým (mluví o tom, co lidé právě dělají a o prázdninových činnostech), tvoření otázek se slovesem can Can you? Can he? Can she..? Yes, I can. No, I can't. - zařízení bytu, domu Předložky Where's the? + behind, under atd. What's the matter? I've got a, Eat... Don't eat...některé nemoci, další činnosti Předložky Navigace Psaní - popis Přítomný čas průběhový (He's drinking, reading) Hv (písničky, básničky a dramatizace) Tv, Ov (člověk a zdraví, zdravý životní styl) Z (navigace) Čj (popis) přidává ke slovesům koncovku -ing Tvorba příčestí přítomného napíše krátký dopis z dovolené popisuje druhy počasí (weather) seznámí se s velkými městy ve Velké Británii Psaní dopis Dear Love from Čj (dopis) London, Cardiff, Edinburgh, Oxford, Dublin PT MEGS (Objevujeme Evropu a vytvoří básničku popisuje druhy školních předmětů určuje čas (půl a celá hodina) popíše, jak vypadá jeho škola určuje čas po pěti minutách (digitálně) (We've got + předmět. Have we got? Yes, we have. No, we haven't.) Určování času What time is it? It's o'clock. It's half past (on + den, at + hodina) PT OSV (kreativita) Čj (báseň) ČJ (popis) Určování času (It's eight twenty-five)

4 popisuje druhy televizních programů (What TV programmes do you like? What channel is it on? What time? vyjadřuje, které má/nemá rád televizní programy čte a tvoří televizní program mluví o koníčcích a o tom, co dělá ve svém volném čase a ptá se druhých pojmenuje dny v týdnu, používá předložku on pro dny v týdnu mluví o zvířatech - co jí a kde žijí. Ptá se a odpovídá na otázky o zvířatech popisuje své oblíbené zvíře určuje velká čísla do 100, nakupuje v eurech, vyjádří cenu v eurech What do you do on Mondays? in your free time? I read books + další činnosti, I go skating + další přítomný čas prostý a místa, kde zvířata žíjí a čím se živí Přítomný čas prostý - 3.os. j.č. (What does the eat? It eats/doesn't eat Does it eat?yes, it does. No, it doesn't. Where does the...live? It lives It doesn't live ) Čísla PT OSV (sebepoznání a sebepojetí) PT OSV (komunikace, sebepoznání a sebepojetí) Z (povrch naší planety) Př (potrava různých zvířat, zvířata) M (čísla) PT MEGS (objevujeme Evropu a jmenuje měsíce v roce jednoduše se ptá druhého, kdy má narozeniny pojmenuje, mluví a čte o svátcích: Vánoce, Nový rok, sv. Valentýn, Velikonoce. mluví a čte o Velké Británii, Irsku a o Praze zapojuje se do jednoduchých konverzací, ptá se a odpovídá na otázky vyhledává specifické informace v textu. Čte přiměřeně dlouhé texty z učebnice, čte a odříkává básničky. Kalendářní měsíce Tradice a svátky Texty, komiksy a dodatečné materiály z učebnice PT MKV (multikulturalita) PT MEGS (srovnání zvyků a tradic) PT MKV (multikulturalita) PT MEGS (objevujeme Evropu a Z (Velká Británie) PT MKV (význam angličtiny jako prostředku mezinárodní komunikace) PT MV (kritické čtení) Čj rozumí přiměřeně obtížným nahrávkám z učebnice a jazyku učitele Poslech z učebnice, písničky, básničky, jazyk učitele Hv (písničky a básničky)

5 PT OSV (kreativita) napíše pohled a jednoduchý dopis, vytvoří školní rozvrh a vlastní televizní program, píše krátké anglické věty a tvoří jednoduché texty ČJ (psaní) používá dvojjazyčný slovník seznamuje se s tradicemi a prostředím anglicky mluvících zemí (Velká Británie, USA) Slovníček ke slovní zásobě v učebnici a v pracovním sešitě Čj (používání slovníku) PT - MEGS (Evropa a svět nás zajímá, pozitivní vztah k jinakosti, srovnání zvyků a tradic) PT MKV (multikulturarita) Anglický jazyk - 5. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy všeobecné výstupy prolínající se celým školním rokem: napíše jednoduché texty, rozumí významu jednoduchého autentického materiálu rozumí jednoduchému poslechovému textu podá potřebné informace, rozumí známým výrazům a jednoduchým větám PT - MEGS (žák si vytváří pozitivní vztah k jinakosti) PT -MKV (význam angličtiny jako prostředku mezinárodní komunikace) vyhledá v textu specifické informace a odpovídá na otázky zapojí se do jednoduché konverzace a dokáže se dorozumět v běžných situacích rozumí jednoduchým pokynům a adekvátně na ně reaguje čte se správnou výslovností vyhledává a vyhodnocuje informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení a v tvůrčích činnostech používá dvojjazyčný slovník seznamuje se s tradicemi a prostředím anglicky mluvících zemí (Velká Británie) PT MV (kritické čtení) Čj (čtení a vyhledávání informací v textu) Čj (čtení a vyhledávání informací v textu) PT - MEGS (Evropa a svět nás zajímá, pozitivní vztah k jinakosti, srovnání zvyků a tradic) PT MKV (multikulturarita)

6 zopakuje si pokyny vydávané ve třídě během výuky angličtiny vytvoří jednoduché pokyny týkající se školního prostředí a reaguje na ně aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem představí se a zeptá se na věk, používá řečnickou otázku Jak se máš? a zjišťuje, odkud lidé pocházejí jmenuje čísla v rozsahu sdělí své telefonní číslo a zeptá se na telefonní čísla druhých klade otázky o druhu a vzhledu věcí a odpovídá na ně. Sdělí, která je jeho nejoblíbenější barva. vytvoří jednoduché popisy věcí Classroom language slovní zásoba Pokyny týkající se školního prostředí. Come here, Close your book, Don't look atd. Hello. Pozdravy a představování. Hello, I'm How are you? Where are you from? Čísla What's this? It's a book. This is a yellow pencil. M (čísla) hláskuje anglickou abecedu a jednotlivé hlásky v celých slovech Abeceda, hláskování hovoří o různých osobách v jednotném i množném čísle říká, co komu patří, používá přivlastňovací zájmena tvoří pravidelné i nepravidelné množné číslo podstatných jmen zopakuje si dny v týdnu a barvy používá sloveso být pro jednotné i množné číslo v kladu i záporu a v otázce (i s who zeptá se, kdo je kdo) vede jednoduchou konverzaci o ostatních lidech, které představuje druhým Osobní zájmena Přivlastňování, přivlastňovací zájmena Množné číslo Barvy a dny v týdnu slovní zásoba Sloveso to be v oznamovací větě a v otázce Pozdravy, představování. To be v oznamovací větě, plné a zkrácené tvary (This is ) popisuje své pocity Přídavná jména - lidské pocity slovní zásoba rozumí jednoduchým údajům v textu s obrázky a informacím o různých lidech Sloveso to be, porozumění textu PT OSV(sebepoznání a sebepojetí) Čj (hledání informací v textu) vypracuje projekt o jednom anglickém městě používá předložky místa, říká, kde jsou umístěny různé věci popisuje věci ve třídě Projekt Předložky Třída slovní zásoba PT OSV (kreativita), MEGS (Evropa a svět nás zajímá) Vv (výtvarné zpracování projektu) Z (Velká Británie) dává rozkazy a zákazy Imperativ, slovesa PT OSV (mezilidské

7 tvoří WH otázky (What, Where atd.) Otázky s tázacími zájmeny a odpovídá na ně dozvídá se základní informace o Spojeném království Spojené království Velké Británie a Severního Irska PT MEGS (Objevujeme Evropu a Z (Velká Británie) popisuje věci popisuje nábytek a místnosti domu či bytu a používá vazbu there is/ are rozumí jednoduchému textu o uspořádání domu, mluví o svém domově a ptá se druhých Přídavná jména a jejich opaky slovní zásoba Domov slovní zásoba Vazba there is/ there are používá jména zemí a národností, mluví s lidmi o jejich národnosti napíše pohlednici pojmenuje části lidského těla popisuje lidi a jejich vzhled používá neurčitý člen a, an ve větách : národy a národnosti Psaní pohlednice Lidské tělo slovní zásoba Sloveso to have v otázce i záporu Neurčitý člen a, an PT OSV (poznávání lidí, komunikace), MEGS (Objevujeme Evropu a, MKV (multikulturalita) Čj (tvorba sdělení) Př (lidské tělo) rozumí textu o školách v Británii, vytvoří vlastní rozvrh Britské školství, názvy předmětů, rozvrh hodin - projekt Čj (hledání informací v textu) PT MEGS (Evropa a svět nás zajímá, pozitivní vztah k jinakosti) PT OSV (kreativita) Vv - výtvarné zpracování projektu vytváří zdvořilé nabídky a odpovídá na nabídky druhých Would you like? popisuje různé druhy potravin a ptá se zdvořile, zda může něco dostat či si objednat popisuje své každodenní aktivity popisuje, jak často tyto aktivity dělá napíše krátký neformální dopis Potraviny. Can I have? Přítomný čas prostý Příslovce četnosti Psaní neformálních dopisů hovoří o dětech z jiných zemí a jejich Přítomný čas prostý oznamovací Čj PT MEGS (objevujeme Evropu a

8 aktivitách hovoří o jídelních návycích v jiných zemích vypracuje projekt na potraviny a jídlo z celého světa ptá se a odpovídá, kolik je hodin popisuje denní aktivity mluví o svých rutinách používá ve větách předmětná zájmena rozumí textu o multikulturní Británii věta (jednotné i množné číslo) Potraviny ve světě Určování času Denní činnosti slovní zásoba Přítomný čas prostý v otázce i záporu Předmětná zájmena Británie a její multikulturalita, MKV (multikulturalita) PT OSV (kreativita), MEGS (objevujeme Evropu a Vv (výtvarné zpracování projektu) PT MKV (multikulturalita), MEGS (objevujeme Evropu a hovoří o cenách zboží, zeptá se, kolik co stojí a kolik čeho je How much, how many, věci, které se dají koupit popisuje druhy oblečení a hovoří o nich Oblečení a ukazovací zájmena (this, that, these, those) slovní zásoba používá neurčité členy pro množné číslo rozumí textu o matematice a slovní zásobě s ním spojené hovoří o věcech, které umí, a ptá se druhých na jejich schopnosti žádá o povolení Some, any Matematika slovní zásoba Sloveso can Žádosti - Can I..? Čj (hledání informací v textu), M (početní operace) PT OSV (komunikace, sebepoznání a sebepojetí) popisuje názvy členů rodiny a hovoří o nich napíše krátký či vzkaz popisuje, co rád či nerad dělá hovoří po telefonu, sděluje své telefonní číslo a vyměňuje si ho s druhými sděluje informace, co právě dělá a ptá se, co dělají druzí používá řadové číslovky pojmenuje názvy kalendářních měsíců mluví o svých narozeninách a ptá se na narozeniny druhých tvoří ingové tvary sloves ptá se na momentální aktivity druhých napíše blahopřání Rodina slovní zásoba Psaní vzkazů a ů Slovesa love/like/hate + ing Telefonní konverzace, telefonní čísla Přítomný čas průběhový Řadové číslovky Měsíce roku slovní zásoba Datumy Přítomný čas průběhový Přítomný čas průběhový v otázce a záporu Psaní blahopřání Čj PT OSV (komunikace, sebepoznání a sebepojetí) M (číslovky) Vl (roční období) Čj (tvorba sdělení)

9 popisuje názvy hudebních nástrojů pozve druhého k nějaké aktivitě a zároveň na pozvání reaguje používá členy určité i neurčité ve větách rozeznává použití přítomných časů popisuje nábytek a umístění věcí Hudební nástroje slovní zásoba Would you like/ do you want? A, An, some, any, the Přítomný čas prostý a průběhový Nábytek a předložky místa slovní zásoba Hv (hudební nástroje) rozumí textu o penězích, seznámí se s názvy některých měn popisuje názvy obchodů a služeb Měny Obchody a služby slovní zásoba PT - MEGS (objevujeme Evropu a Z (měny v jednotlivých zemích) Čj (hledání informací v textu)

Předmět: anglický jazyk Ročník: 3.

Předmět: anglický jazyk Ročník: 3. Předmět: anglický jazyk Ročník: 3. Sestavování gramaticky a formálně správného jednoduchého sdělení a odpovědi na sdělení. Rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova. Pozdraví a představí se. Odpoví na

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Anglický jazyk nabízí žákům možnost učit se jednomu z nejdůležitějších komunikačních nástrojů celého světa. Pomáhá dětem

Více

Předmět: Anglický jazyk

Předmět: Anglický jazyk 5.1.2 Obor: Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika předmětu anglický jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk, se realizuje v předmětu anglický jazyk a

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. a 2. ročníku - 1

Více

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK Žák si připomene dovednosti z nižších tříd. Umí přivítat spolužáky, popřát úspěch, reagovat na základní pokyny. Hláskuje jména, dokáže pracovat se slovníkem. Umí představit sebe a jiné. Žák jednoduše popíše

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk.

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 3 Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učebnice Happy House 2 Hry, soutěže, práce s obrázky a předměty Lekce 1 - učebnice Happy Street 1 úvod Hry s obrázky, slovy, písničky, básničky, Pokyny a příkazy ve škole rozkazovací způsob hry

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 0 0 99 99 99 Učební texty: Hello, kids!, Start

Více

5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk

5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk 5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk 5.2.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Cizí jazyk Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským

Více

Představování What is your name? My/Her/His name

Představování What is your name? My/Her/His name PŘEDMĚT: ANGLICKÝ JAZYK Školní výstupy Učivo Průřezová témata Produktivní a interaktivní řečové dovednosti Žák: představí se jménem, zeptá se druhého na jméno vyjádří se o tom, z jaké je země vyjmenuje

Více

1. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 1. stupeň. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. 1.1.1. Český jazyk a literatura. 1.

1. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 1. stupeň. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. 1.1.1. Český jazyk a literatura. 1. 1. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 1. stupeň 1.1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1.1. Český jazyk a literatura 1. ročník Očekávané výstupy z RVP Čj 1/1 porozumí písemným nebo mluveným pokynům

Více

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně Příloha č.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností, poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009 Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009 název školy REDIZO 600116042 IČ 709 95 346 adresa školy Šardice 521, 69613 ředitel Základní

Více

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace 5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty Anglická konverzace třída s rozšířenou výukou jazyků Německý jazyk třída s rozšířenou výukou jazyků Francouzský jazyk- třída s rozšířenou výukou jazyků

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

2. Charakteristika školy a ŠVP

2. Charakteristika školy a ŠVP 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy Úplnost a velikost školy ZŠ a MŠ Velký Újezd je úplnou základní školou s 9 postupnými ročníky včetně předškolního zařízení a školní družiny. Na

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

Školní Vzdělávací Program

Školní Vzdělávací Program Školní Vzdělávací Program Gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 4094/13, 466 01, příspěvková organizace Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP... 6 4 UČEBNÍ

Více

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ První aktualizace čj.: 123/13 2. Charakteristika školy 2. Úplnost a velikost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY U PROSTĚJOVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV SE ZMĚNAMI PLATNÝMI OD 1.9.2013 Projednán na pedagogické radě dne 26.8.2013

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM vzdělávací oblasti pro II.stupeň

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM vzdělávací oblasti pro II.stupeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM vzdělávací oblasti pro II.stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLY HABRMANOVA 130 HRADEC KRÁLOVÉ 1 OBSAH VZDĚLÁVACÍ OBLASTI PRO II.STUPEŇ 8. DRUHÝ STUPEŇ 8.1 Český jazyk: charakteristika a vzdělávací

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 3 týdně, povinný, dialog Žák: komunikuje a telefonuje - komunikuje a telefonuje (pozdraví, představí se, poprosí, poděkuje) - běžná komunikace, jednoduchý dialog (Do you remember

Více

Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1

Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1 Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Dnes jsme moudřejší než včera Škola: Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Ředitelka školy: Mgr. Jaroslava

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.3 Učební osnovy: Anglický jazyk

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.3 Učební osnovy: Anglický jazyk Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Anglický jazyk koordinovala Mgr. Renata Horáková. Časová dotace Nižší

Více

ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK Spirála Výstup Učivo Kompetence Průřezová témata Jazyková výchova Rozlišuje tiskací a psací písmena. Písmeno malé, velké, Řešení problémů tiskací, psané Tvoří jednoduché věty Krátké

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ANGEL Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12 Angelovova 3183, Praha 4 Modřany Ze školy by měl vycházet mladý člověk jako harmonická osobnost,

Více