Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk"

Transkript

1 Nmecký jazyk 130

2 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení pedmtu Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu Nmecký jazyk vychází ze vzdlávacího oboru Další cizí jazyk vzdlávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Tento pedmt se vyuuje v roníku VG bez návaznosti na pedchozí jazykové znalosti ze ZŠ. Hodinová dotace je v 1.roníku navýšena o 1hodinu z disponibilní asové dotace vázané - viz tabulka níže. Tento pedmt se vyuuje také v Q O VG a navazuje na úrove jazykových znalostí A1 Spoleného evropského referenního rámce pro jazyky, kterých dosáhli žáci bhem výuky v tercii kvart nižšího gymnázia. Cílem výuky nmeckého jazyka je vytvoit u student pedpoklady pro mezikulturní komunikaci v rámci Evropy i svta a nauit je užívat jazyk k chápání a objevování skuteností, které pesahují oblast zkušeností zprostedkovaných mateským jazykem. Je kladen draz na komunikativní funkci jazyka, na bohatou slovní zásobu a na schopnost dorozumívat se nmeckým jazykem v bžných denních situacích. Do výuky jsou zaazeny i reálie nmecky mluvících zemí, jejich historie i souasnost, jako spojnice k pochopení jiných kultur a k toleranci k jiným národm. Výuka probíhá ve skupinách vytvoených ze student více tíd jednoho roníku, v max. potu 15, v klasických tídách, jazykových posluchárnách nebo poítaových uebnách, dle rozvrhových možností školy. Využívají se osvdené klasické vyuovací metody, ale také metody nové, nap. kooperativní, interaktivní nebo projektové. Podle možností a zájmu student je možné realizovat výuku i mimo školu v rámci poznávacích a jazykových pobyt v nmecky mluvících zemích. Ty jsou organizovány s jazykovými institucemi a kanceláemi, které se na tuto vzdlávací innost specializují. Velkým pínosem pro studium nmeckého jazyka jsou výmnné pobyty se studenty z družebního Gymnázia Berthy von Suttner v Berlín. Jazykov nadaní jedinci se zapojují každoron do soutží v nmecké konverzaci, které v rámci republiky organizuje MMT. Po absolvování VG dosáhne student v Základním kurzu vyuovacího pedmtu Nmecký jazyk úrovn B1 Spoleného evropského referenního rámce pro jazyky. 131

3 Základní kurz Roník Hodinová dotace 1. roník 4 2. roník 3 3. roník 3 4.roník 3 b) Zalenní tematických okruh prezových témat PREZOVÁ TÉMATA TEMATICKÝ CELEK RONÍK Osobnostní a sociální výchova Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti 1., 2.,3., 4 Q, X, Y, O Seberegulace, 1., 2.,3., 4 organizaní dovednosti a Q, X, Y, O efektivní ešení problém Sociální komunikace 1., 2.,3., 4 Q, X, Y, O Spolupráce a soutž 1., 2.,3., 4 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Q, X, Y, O Globalizaní a rozvojové 2. procesy Y, O Globální problémy, jejich 4. problémy a dsledky X Žijeme v Evrop 1., 2., 3., 4. Q, X, Y, O Základní problémy 3. sociokulturních rozdíl X, Y Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi 4. z rzného kulturního prostedí Environmentální výchova lovk a životní prostedí 4. X, O Kompetence k uení c) Výchovné a vzdlávací strategie uitel nabízí žákovi rzné metody pro efektivní uení nap. slovní zásoby uitel vytváí pro žáka motivaní prostedí uitel zaleuje dílí uivo do širších souvislostí uitel zdrazuje podstatné uivo uitel vybízí žáka k samohodnocení své práce 132

4 uitel nechává žáky pracovat s internetovými stránkami v nmeckém jazyce Kompetence k ešení problém uitel pedkládá žákm vhodné problémy a nechá je ešit samostatn nebo ve skupin uitel pedkládá vhodné materiály a zdroje, ze kterých žáci mohou erpat pi práci uitel zapojuje žáky do jednoduchých projekt v nmeckém jazyce uitel vede k týmové spolupráci, nechává žáky zpracovávat problémy ve dvojici i menších skupinkách Kompetence komunikativní uitel zpoátku používá krátké a jednoduché pokyny uitel pracuje s poslechovými a audiovizuálními materiály a obrázky uitel vytváí modelové situace, ve kterých žáci musí spolu komunikovat v nmeckém jazyce (vzájemné otázky a odpovdi, jednoduché rozhovory) uitel poskytuje žákm texty s pevahou známých slov uitel zadává žákovi napsat krátký text i sdlení i vyplnit dotazník uitel vede žáka k vystupování ped kolektivem a prezentaci svého názoru v cizím jazyce Kompetence sociální a personální uitel vytváí metodami a formami práce prostor pro týmovou práci v rámci projekt v daném jazyce (každý se podílí svou mrou na spoleném výsledku) uitel vybízí žáka k samohodnocení své práce uitel seznamuje žáky s bžným životem v nmecky mluvících zemích uitel nutí žáky diskutovat o aktuálních spoleenských tématech Kompetence obanské uitel vede žáka k ešení jednoduchých problém uitel pibližuje mentalitu a zvyky nmecky mluvících lidí uitel rozšiuje kulturní pehled žáka uitel vytváí prostor pro diskusi, ve které každý svobodn vyjádí svj názor Kompetence k podnikavosti uitel vybízí žáka k samohodnocení své práce uitel zapojuje žáky do jednoduchých projekt v nmeckém jazyce uitel vede k týmové spolupráci, nechává žáky zpracovávat problémy ve dvojici i menších skupinkách 133

5 2. Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu Roník: 1. roník Oekávané výstupy Žák rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova komunikuje foneticky správn s použitím osvojené slovní zásob a gramatických prostedk vysvtlí gramaticky správn své názory a stanoviska písemnou i ústní formou na téma osobních zájm nebo každodenního života reaguje adekvátn a gramaticky správn v bžných, každodenních situacích užitím jednoduchých vhodných výraz a frazeologických obrat te nahlas plynule a foneticky vyhledá v jednoduchém textu správnou informaci rozumí hlavním bodm i myšlenkám autentického ústního projevu na bžné a známé téma sestaví jednoduché písemné sdlení napíše jednoduchý text vyplní údaje do formulá reprodukuje tený a slyšený text klade otázky druhé osob a odpovídá na otázky Obsah uiva JAZYKOVÉ PROSTEDKY A FUNKCE fonetika výslovnost nmeckých hlásek, slovní pízvuk, intonace pravopis pravidla u bžných slov, gramatika podstatná jména - len uritý, neuritý a nulový - skloování podstatných jmen se lenem - vynechání lenu - množné íslo podstatných jmen - míry, hmotnosti, množství pídavná jména, zájmena - pídavné jméno v písudku - osobní zájmena v 1. pád - pivlastovací zájmena v 1. pád - zájmeno man slovesa - asování sloves v pítomném ase - slovesa se zmnou kmene - sloveso ich möchte, mögen, wissen, können - vazba es gibt - infinitiv s zu další slovní druhy - základní pedložky v zempisných a asových údajích) - pedložky se 3. a 4. pádem - základní íslovky - urování asu (dny v týdnu) typy vt - oznamovací vta a otázka - nepímý poádek ve vt - tázací zájmena v 1. pád - zápor lexikologie ustálená slovní spojení PT a TO OSV: Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti; Seberegulace, organizaní dovednosti a efektivní ešení problém; Sociální komunikace; Spolupráce a soutž VMEGS: Žijeme v Evrop 134

6 KOMUNIKATIVNÍ FUNKCE JAZYKA A TYPY TEXT samostatný ústní projev interakce (rozhovor, interview vyjádení zájmu, nelibosti, souhlasu, nesouhlasu, zájmu, nezájmu, nabídky, odmítnutí nabídky písemný projev (krátký lánek, inzerát, , pání, odpov, osobní dopis, vzkaz, pozvánka) tený i slyšený text (informaní text) TEMATICKÉ OKRUHY A KOMUNIKANÍ SITUACE rodina, pátelé škola bydlení jídlo orientace ve mst obchody, nakupování REÁLIE STUDOVANÉHO JAZYKA životní styl v Nmecku seznámení s nkterými msty 135

7 Roník: 2. roník Oekávané výstupy Obsah uiva PT a TO Žák rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova komunikuje foneticky správn s použitím osvojené slovní zásob a gramatických prostedk vysvtlí gramaticky správn své názory a stanoviska písemnou i ústní formou na téma osobních zájm nebo každodenního života reaguje adekvátn a gramaticky správn v bžných, každodenních situacích užitím jednoduchých vhodných výraz a frazeologických obrat te nahlas plynule a foneticky správn jednoduché texty, které obsahují známou slovní zásob vyhledá v jednoduchém textu správnou informaci rozumí hlavním bodm i myšlenkám autentického ústního projevu na bžné a známé téma sestaví jednoduché písemné JAZYKOVÉ PROSTEDKY A FUNKCE gramatika podstatná jména - 3. pád pídavná jména, zájmena - pivlastovací zájmena - 3. pád pivlastovacích a osobních zájmen - zájmeno wer - zvratná zájmena pedložky, urení asu - asové spojky - píslovená urení asu - datum - pedložky se 3. a 4. pádem slovesa - nepravidelná slovesa - slovesa können, wollen, müssen, dürfen, sollen - slovesa s pedponami - minulý as (perfektum) - rozkaz typy vt - souvtí podadné lexikologie ustálená slovní spojení OSV: Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti; Seberegulace, organizaní dovednosti a efektivní ešení problém; Sociální komunikace; Spolupráce a soutž VMEGS: Globalizaní a rozvojové procesy; Žijeme v Evrop 136

8 sdlení napíše jednoduchý text) vyplní údaje do formulá reprodukuje tený a slyšený text klade otázky druhé osob a odpovídá na otázky KOMUNIKATIVNÍ FUNKCE JAZYKA A TYPY TEXT samostatný ústní projev (popis a charakteristika) interakce (rozhovor, argumentace, diskuse, anketa) písemný projev (vzkaz, soukromý dopis, oznámení, životopis, poznámka) tený i slyšený text (informaní text) vyjadování vztah, mínní, prosby, lítosti, odmítnutí TEMATICKÉ OKRUHY A KOMUNIKANÍ SITUACE denní režim pátelé, charakteristika zdraví sport cestování kultura stát a spolenost (svt kolem nás) nehoda REÁLIE STUDOVANÉHO JAZYKA životní styl v Nmecku známé osobnosti a jejich úspchy 137

9 Roník: 3. roník Oekávané výstupy Obsah uiva PT a TO Žák rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova komunikuje foneticky správn s použitím osvojené slovní zásob a gramatických prostedk vysvtlí gramaticky správn své názory a stanoviska písemnou i ústní formou na téma osobních zájm nebo každodenního života reaguje adekvátn a gramaticky správn v bžných, každodenních situacích užitím jednoduchých vhodných výraz a frazeologických obrat te nahlas plynule a foneticky správn jednoduché texty, které obsahují známou slovní zásobu vyhledá v jednoduchém textu správnou informaci rozumí hlavním bodm i myšlenkám autentického ústního projevu na bžné a známé téma sestaví jednoduché písemné sdlení napíše jednoduchý text vyplní údaje do formulá reprodukuje tený a slyšený text klade otázky druhé osob a odpovídá na otázky JAZYKOVÉ PROSTEDKY A FUNKCE gramatika podstatná jména - 2. pád pídavná jména, zájmena - stupování píslovcí a pídavných jmen - skloování pídavných jmen - zájmena welcher a was für ein pedložky - zempisné údaje sloveso - sloveso werden - minulý as préteritum - budoucí as typy vt - souvtí podadné - konstrukce um... zu, statt... zu, ohne... zu - asové spojky lexikologie ustálená slovní spojení KOMUNIKATIVNÍ FUNKCE JAZYKA A TYPY TEXT samostatný ústní projev interakce (anketa, diskuse, vysvtlení, vyjádení návrhu, rady, obav, nadjí písemný projev (pohlednice, jednoduchý formální dopis, oznámení, inzerát, životopis tený i slyšený text (informaní text, statistika) OSV: Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti; Seberegulace, organizaní dovednosti a efektivní ešení problém; Sociální komunikace; Spolupráce a soutž VMEGS: Žijeme v Evrop MKV: Základní problémy sociokulturních rozdíl 138

10 TEMATICKÉ OKRUHY A KOMUNIKANÍ SITUACE prázdniny, dovolená móda a obleení zamstnání vnitrostátní události, konflikty plány do budoucna partnerský život REÁLIE STUDOVANÉHO JAZYKA životní styl v Nmecku známé osobnosti a jejich úspchy významné události z historie 139

11 Roník: 4. roník Oekávané výstupy Obsah uiva PT a TO Žák rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova komunikuje foneticky správn s použitím osvojené slovní zásoby a gramatických prostedk vysvtlí gramaticky správn své názory a stanoviska písemnou i ústní formou na téma osobních zájm nebo každodenního života reaguje adekvátn a gramaticky správn v bžných, každodenních situacích užitím jednoduchých vhodných výraz a frazeologických obrat te nahlas plynule a foneticky správn vyhledá v jednoduchém textu správnou informaci rozumí hlavním bodm i myšlenkám autentického ústního projevu na bžné a známé téma sestaví jednoduché písemné sdlení napíše jednoduchý text vyplní údaje do formulá reprodukuje tený a slyšený text klade otázky druhé osob a odpovídá na otázky JAZYKOVÉ PROSTEDKY A FUNKCE gramatika pídavná jména, zájmena - záporná zájmena - neuritá zájmena - vztažná zájmena pedložky - vazby podstatných a pídavných jmen sloveso - slovesné vazby - podmiovací zpsob - píestí pítomné a minulé - trpný rod typy vt - pímá a nepímá e lexikologie ustálená slovní spojení anglicismy složeniny KOMUNIKATIVNÍ FUNKCE JAZYKA A TYPY TEXT samostatný ústní projev (vyprávní) interakce (diskuse, rozhovor) vyjádení rady, pedpokladu, pání, mínní, argument pro a proti písemný projev (poznámka, dopis, formální dopis, pohlednice) tený i slyšený text (informaní text, píse, novinový lánek, statistika) OSV: Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti; Seberegulace, organizaní dovednosti a efektivní ešení problém; Sociální komunikace; Spolupráce a soutž VMEGS: Globální problémy, jejich píiny a dsledky; Žijeme v Evrop MKV: Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z rzného kulturního prostedí EV: lovk a životní prostedí 140

12 TEMATICKÉ OKRUHY A KOMUNIKANÍ SITUACE mezilidské vztahy pání a sny životní prostedí REÁLIE STUDOVANÉHO JAZYKA životní styl v Nmecku významné události z historie geografické zaazení a struný popis 141

13 Roník: kvinta Oekávané výstupy Obsah uiva PT a TO Žák rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova komunikuje foneticky správn s použitím osvojené slovní zásob a gramatických prostedk vysvtlí gramaticky správn své názory a stanoviska písemnou i ústní formou na téma osobních zájm nebo každodenního života reaguje adekvátn a gramaticky správn v bžných, každodenních situacích užitím jednoduchých vhodných výraz a frazeologických obrat te nahlas plynule a foneticky vyhledá v jednoduchém textu správnou informaci rozumí hlavním bodm i myšlenkám autentického ústního projevu na bžné a známé téma sestaví jednoduché písemné sdlení napíše jednoduchý text vyplní údaje do formulá reprodukuje tený a slyšený text klade otázky druhé osob a odpovídá na otázky JAZYKOVÉ PROSTEDKY A FUNKCE fonetika výslovnost nmeckých hlásek, slovní pízvuk, intonace pravopis pravidla u bžných slov, gramatika podstatná jména - 2. pád pídavná jména, zájmena - zvratná zájmena - stupování pídavných jmen a píslovcí skloování pídavných jmen slovesa - slovesa sollen, werden - rozkazovací zpsob - minulý as (perfektum, ptréteritum) - budoucí as další slovní druhy - pedložky se 3. a 4. pádem - pedložky se 2. pádem - zempisné údaje - asové spojky typy vt - vedlejší vty - konstrukce um... zu, statt... zu, ohne... zu lexikologie ustálená slovní spojení OSV: Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti; Seberegulace, organizaní dovednosti a efektivní ešení problém; Sociální komunikace; Spolupráce a soutž VMEGS: Žijeme v Evrop MKV: Základní problémy sociokulturních rozdíl 142

14 KOMUNIKATIVNÍ FUNKCE JAZYKA A TYPY TEXT samostatný ústní projev interakce (rozhovor, diskuse vyjádení pocit, pedpoklad, návrhu, srovnání, klad a zápor, plán písemný projev (anketa, poznámka, pohlednice, jednoduchý formální dopis, inzerát, dopis, anketa) tený i slyšený text (informaní text) TEMATICKÉ OKRUHY A KOMUNIKANÍ SITUACE zdraví nehoda prázdniny, dovolená móda, obleení, popis osob povolání vnitrostátní události, konflikty plány do budoucna REÁLIE STUDOVANÉHO JAZYKA životní styl v Nmecku významné osobnosti historické události 143

15 Roník: sexta Oekávané výstupy Obsah uiva PT a TO Žák rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova komunikuje foneticky správn s použitím osvojené slovní zásob a gramatických prostedk vysvtlí gramaticky správn své názory a stanoviska písemnou i ústní formou na téma osobních zájm nebo každodenního života reaguje adekvátn a gramaticky správn v bžných, každodenních situacích užitím jednoduchých vhodných výraz a frazeologických obrat te nahlas plynule a foneticky správn jednoduché texty, které obsahují známou slovní zásob vyhledá v jednoduchém textu správnou informaci rozumí hlavním bodm i myšlenkám autentického ústního projevu na bžné a známé téma sestaví jednoduché písemné sdlení napíše jednoduchý text) vyplní údaje do formulá reprodukuje tený a slyšený text klade otázky druhé osob a odpovídá na otázky JAZYKOVÉ PROSTEDKY A FUNKCE gramatika pídavná jména, zájmena - vztažná zájmena - skloování pídavných jmen - zájmena welcher, was für ein - záporná zájmena - neuritá zájmena slovesa - podmiovací zpsob - slovesné vazby - trpný rod - píestí pítomné a minulé další slovní druhy - zájmenná píslovce - vazby podstatných a pídavných jmen typy vt - vztažné vty - nepímá e lexikologie ustálená slovní spojení anglicismy složeniny OSV: Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti; Seberegulace, organizaní dovednosti a efektivní ešení problém; Sociální komunikace; Spolupráce a soutž VMEGS: Globální problémy, jejich píiny a dsledky; Žijeme v Evrop MKV: Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z rzného kulturního prostedí EV: lovk a životní prostedí 144

16 KOMUNIKATIVNÍ FUNKCE JAZYKA A TYPY TEXT samostatný ústní projev (vyprávní) interakce (rozhovor, diskuse, argumentace) písemný projev (anketa, poznámka, dopis, pohlednice, zpráva) tený i slyšený text (informaní text, inzerát, píse, novinový lánek, statistika) vyjadování rady, pání, mínní, argument pro a proti TEMATICKÉ OKRUHY A KOMUNIKANÍ SITUACE mezilidské vztahy sny, pání cestování životní prostedí REÁLIE STUDOVANÉHO JAZYKA životní styl v Nmecku známé osobnosti a jejich úspchy historické události 145

17 Roník: septima Oekávané výstupy Obsah uiva PT a TO Žák rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova komunikuje foneticky správn s použitím osvojené slovní zásob a gramatických prostedk vysvtlí gramaticky správn své názory a stanoviska písemnou i ústní formou na téma osobních zájm nebo každodenního života reaguje adekvátn a gramaticky správn v bžných, každodenních situacích užitím jednoduchých vhodných výraz a frazeologických obrat te nahlas plynule a foneticky správn jednoduché texty, které obsahují známou slovní zásobu vyhledá v jednoduchém textu správnou informaci rozumí hlavním bodm i myšlenkám autentického ústního projevu na bžné a známé téma sestaví jednoduché písemné sdlení napíše jednoduchý text vyplní údaje do formulá reprodukuje tený a slyšený text klade otázky druhé osob a odpovídá na otázky JAZYKOVÉ PROSTEDKY A FUNKCE gramatika - jeden z... - postavení píslovených urení lexikologie ustálená slovní spojení KOMUNIKATIVNÍ FUNKCE JAZYKA A TYPY TEXT samostatný ústní projev (vyprávní, popis obrázku) interakce (diskuse, argumentace) vyjádení názoru písemný projev (zpráva, dopis, referát, anketa, inzerát, pozvání, pohlednice) tený i slyšený text TEMATICKÉ OKRUHY A KOMUNIKANÍ SITUACE spoleenské problémy eská republika lovk móda, charakteristika bydlení škola povolání, práce OSV: Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti; Seberegulace, organizaní dovednosti a efektivní ešení problém; Sociální komunikace; Spolupráce a soutž VMEGS: Globalizaní a rozvojové procesy; Žijeme v Evrop MKV: Základní problémy sociokulturních rozdíl; Psychosociální aspekty interkulturality 146

18 REÁLIE STUDOVANÉHO JAZYKA životní styl v Nmecku známé osobnosti a jejich úspchy významné události z historie geografické zaazení a struný popis Roník: oktáva Oekávané výstupy Obsah uiva PT a TO Žák rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova komunikuje foneticky správn s použitím osvojené slovní zásoby a gramatických prostedk vysvtlí gramaticky správn své názory a stanoviska písemnou i ústní formou na téma osobních zájm nebo každodenního života reaguje adekvátn a gramaticky správn v bžných, každodenních situacích užitím jednoduchých vhodných výraz a frazeologických obrat te nahlas plynule a foneticky správn JAZYKOVÉ PROSTEDKY A FUNKCE slovní zásoba k jednotlivým tématickým okruhm KOMUNIKATIVNÍ FUNKCE JAZYKA A TYPY TEXT samostatný ústní projev (vyprávní, popis obrázku) interakce (diskuse, argumentace) písemný projev (dopis, anketa, inzerát, pozvání, pohlednice, vzkaz, zpráva) tený i slyšený text (rozhovor, hlášení, informaní texty, inzerát, popis, reklamní nabídka OSV: Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti; Seberegulace, organizaní dovednosti a efektivní ešení problém; Sociální komunikace; Spolupráce a soutž VMEGS: Globalizaní a rozvojové procesy 147

19 vyhledá v jednoduchém textu správnou informaci rozumí hlavním bodm i myšlenkám autentického ústního projevu na bžné a známé téma sestaví jednoduché písemné sdlení napíše jednoduchý text vyplní údaje do formulá reprodukuje tený a slyšený text klade otázky druhé osob a odpovídá na otázky TEMATICKÉ OKRUHY A KOMUNIKANÍ SITUACE rodina a pátelé jídlo a stravování nakupování cestování kultura sport REÁLIE STUDOVANÉHO JAZYKA životní styl v Nmecku 148

2. Cizí jazyk. Anglický jazyk

2. Cizí jazyk. Anglický jazyk 2. Cizí jazyk Anglický jazyk 47 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Cizí jazyk Vyuovací pedmt: Anglický jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Španlský jazyk

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Španlský jazyk Španlský jazyk 177 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Španlský jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté všeobecné studium Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté studium s matematickou profilací

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté studium s matematickou profilací Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté studium s matematickou profilací Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ STUDIUM S MATEMATICKOU

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

1. eský jazyk a literatura

1. eský jazyk a literatura 1. eský jazyk a literatura 27 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková Vzdlávací obor: eský jazyk a literatura Vyuovací pedmt: eský jazyk a literatura 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět německý jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk. Při výuce německého jazyka se využívají znalosti z dalších vzdělávacích

Více

Francouzský jazyk vyšší gymnázium

Francouzský jazyk vyšší gymnázium Francouzský jazyk vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Další cizí jazyk. Obsah výuky DCJ je na čtyřletém gymnáziu i na vyšším stupni víceletého

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň 5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Anglický jazyk patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk 4.3.5. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Cílem předmětu je získat zájem studentů o studium tohoto jazyka, rozšířit a prohloubit

Více

Německý jazyk nižší gymnázium

Německý jazyk nižší gymnázium Německý jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Německý jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, která se realizuje ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura,

Více

Fachdid. Handouts DfMs Stand: 30.8.2006 DaF für die Mittelschule

Fachdid. Handouts DfMs Stand: 30.8.2006 DaF für die Mittelschule Linguistik/ Grammatik des Deutschen als Fremdsprache Allg. Syllabus A1 C1 (Gymnasium) 1. Studienjahr: 1. Používání len v nmin I. len uritý a neuritý (1.l.), len nulový (2.l.) 2. Osobní zájmeno I. tvary

Více

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

DCJ - Španělský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk.

DCJ - Španělský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk. 4.1.3 Německý jazyk a Španělský jazyk Žák si volí další cizí jazyk německý nebo španělský. 4.1.3.1 Německý jazyk* * přečíslení kapitoly v rámci Dodatku 1 k ŠVP 4.1.3.2 Španělský jazyk DCJ - Španělský jazyk

Více

7.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk ( 2. cizí jazyk )

7.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk ( 2. cizí jazyk ) 7.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk ( 2. cizí jazyk ) Obecné cíle výuky německého jazyka jako dalšího cizího jazyka Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je na oboru cestovní ruch zastoupena

Více

7.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk 2

7.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk 2 7.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk 2 Obecné cíle výuky Německéhojazyka jako dalšího cizího jazyka Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je na ekonomickém lyceu zastoupena vzdělávacími

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.4 Učební osnovy: Cizí jazyk 2 - Německý jazyk

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.4 Učební osnovy: Cizí jazyk 2 - Německý jazyk Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Německý jazyk koordinovali Mgr. Pavla Mračková a Mgr. Vladimír Böhm.

Více

6.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk 2

6.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk 2 6.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk 2 Obecné cíle výuky Německého jazyka jako dalšího cizího jazyka Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je na gymnáziu zastoupena vzdělávacími obory

Více

5.2 Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk na nižším i vyšším gymnáziu a ve čtyřletém studiu vychází ze

Více

4.1.6. Španělský jazyk (vzdělávací obor Další cizí jazyk)

4.1.6. Španělský jazyk (vzdělávací obor Další cizí jazyk) 4.1.6. Španělský jazyk (vzdělávací obor Další cizí jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Španělský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Je určen žákům prvního až

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Další cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení V rámci výuky dalšího cizího jazyka nabízí škola dva volitelné předměty německý jazyk a

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Německý jazyk. Obsahové, organizační a časové vymezení

Německý jazyk. Obsahové, organizační a časové vymezení Německý jazyk Obsahové, organizační a časové vymezení Hlavním cílem jazykového vzdělávání je podpora příznivého rozvoje celé žákovy osobnosti a žákova smyslu pro vlastní identitu na základě zkušeností

Více

6.3 Německý jazyk. 6.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení předmětu:

6.3 Německý jazyk. 6.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení předmětu: 6.3 Německý jazyk 6.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Německý jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk v Rámcovém vzdělávacím programu pro

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Školní vzdělávací plán: Delfin B1. Stoffverteilung Delfin B1, 2010 Hueber Verlag, Ismaning 1. Německý jazyk. Obsahové, organizační a časové vymezení

Školní vzdělávací plán: Delfin B1. Stoffverteilung Delfin B1, 2010 Hueber Verlag, Ismaning 1. Německý jazyk. Obsahové, organizační a časové vymezení Německý jazyk Obsahové, organizační a časové vymezení Hlavním cílem jazykového vzdělávání je podpora příznivého rozvoje celé žákovy osobnosti a žákova smyslu pro vlastní identitu na základě zkušeností

Více