Návod pro uživatele. Barevný televizor + DVD přehrávač Provozní příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod pro uživatele. Barevný televizor + DVD přehrávač Provozní příručka"

Transkript

1 Barevný televizor + DVD přehrávač Provozní příručka Návod pro uživatele Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento manuál a uschovejte ho pro případ potřeby. DISPLAY NA OBRAZOVCE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ FS TUNER PŘIPOJENÍ SCART BOČNÍ VSTUP AV ZABUDOVANÉ DVD PODPORA MPEG4

2 Informace o ochraně životního prostředí Nevyhazujte tento výrobek na konci jeho životnosti do běžného domácího odpadu; odevzdejte jej do sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. O metodách likvidace informují symboly na produktu, návod k použití nebo obal. Recyklovatelné materiály jsou označeny tímto symbolem. Recyklací, materiálovou recyklací nebo jinou formou opětovného využití starých zařízení významně přispíváte k ochraně našeho životního prostředí. Prosím zjistěte si u svých úřadů umístění povolených skládek.

3 Obsah Obsah 1 Navigace v menu Výstraha Počáteční nastavení(dvd) Blahopřejeme.4 Vlastnosti..5 Instalace Napájení 6 Kombinace VHF/UHF...7 Připojení volitelného zařízení.8 Funkce dálkového ovládání..9-12

4 Výstraha VÝSTRAHA RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍREJTE VÝSTRAHA: PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NESNÍMEJTE KRYT ANI ZADNÍ STĚNU. UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ DÍLY OPRAVITELNÉ UŽIVATELEM. OPRAVY SVĚŘTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISU. Blesk s šipkou v trojúhelníku naznačuje uživateli, že součástky uvnitř přístroje skrývají riziko úrazu elektrickým proudem pro osoby. Vykřičník v trojúhelníku naznačuje uživateli, že se v dokumentech doprovázejících přístroj nacházejí důležité instrukce pro provoz a údržbu. 2. Nevystavujte televizor přímému slunečnímu záření. 3. Nevystavujte televizor žádným tekutinám. VÝSTRAHA: PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE TENTO PŘÍSTROJ DEŠTI ANI VLHKOSTI A NEPOKLÁDEJTE NA NĚJ PŘEDMĚTY NAPLNĚNÉ TEKUTINOU, JAKO JSOU VÁZY. UPOZORNĚNÍ Změny nebo modifikace, které nejsou výslovně schváleny osobou odpovědnou za soulad s předpisy EU, by mohly uživatele zbavit povolení provozovat toto zařízení. Následující ilustrace znázorňují bezpečnostní opatření, která je třeba učinit při používání a manipulaci s vaším televizorem: 4. Jestliže se televizor porouchá, nezkoušejte jej spravit sami. Obraťte se na kvalifikované pracovníky servisu. 5. Za bouře (zejména s blesky) odpojte televizor ze zásuvky a od antény. 1. Nevystavujte televizor extrémním teplotám (pod 5ºC a nad 35ºC) ani extrémní vlhkosti (menší než 10% a větší než 75%). 6. Jestliže dálkové ovládání nepoužíváte po delší dobu, vyjměte baterie a uložte je na chladném, suchém místě.

5 Výstraha 7. OCHRANA SÍŤOVÝCH ŠŇŮR - Síťové šňůry musejí být vedeny tak, aby se na ně nešlapalo a nemohly být poškozeny předměty umístěnými na nich nebo proti nim. Zvýšené opatrnosti je třeba dbát na šňůry u zástrček, úchytů a v místech, kde vycházejí z přístroje. 8. ELEKTRICKÉ VEDENÍ - Vnější anténní systém nesmí být umístěn v blízkosti nadzemního elektrického vedení ani jiných elektrických nebo světelných okruhů nebo tam, kde by mohl na takové elektrické vedení nebo rozvody spadnout. Při instalaci vnějšího anténního systému je třeba věnovat velkou pozornost tomu, abyste se nedotkli takového elektrické vedení nebo rozvodu, protože kontakt s ním by mohl způsobit smrtelné zranění. 9. PŘETÍŽENÍ Nepřetěžujte zásuvky ve stěnách a prodlužovací šňůry, protože to může mít za následek požár nebo úraz elektrickým proudem. 10. VNIKNUTÍ PŘEDMĚTŮ A KAPALIN Neprostrkávejte žádné předměty otvory v přístroji, protože se mohou dotknout nebezpečných míst pod napětím nebo zkratovat součástky, což může vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Nikdy nelijte ani nerozprašujte žádnou kapalinu do přístroje. 11. UZEMNĚNÍ VNĚJŠÍ ANTÉNY Je-li venkovní anténa nebo kabelový systém připojen k jednotce, ujistěte se, že je anténa nebo kabelový systém uzemněn, aby byl chráněn proti napěťovému rázu a akumulující se statické elektřině. Informace o řádném uzemnění stožáru a podpůrných konstrukcí, uzemnění anténního svodu k vybíjecí jednotce antény, velikosti zemnících vodičů, umístění vybíjecí jednotky antény, připojení k zemnícím elektrodám a požadavcích pro zemnící elektrody jsou uvedeny v oddíle 810 normy National Electrical Code, ANSI/NFPA POŠKOZENÍ VYŽADUJÍCÍ OPRAVU Odpojte přístroj ze zásuvky ve stěně a opravy svěřte kvalifikovanému servisu za těchto podmínek: A. Jestliže přívodní šňůra nebo zásuvka je poškozena B. Jestliže byla rozlita tekutina nebo do přístroje spadl nějaký předmět. C. Byl-li přístroj vystaven dešti nebo vodě. D. Jestliže přístroj nepracuje normálně při dodržení provozních instrukcí. Nastavujte pouze ty ovládací prvky, které jsou popsány v provozní příručce, protože nesprávné nastavení jiných prvků může přístroj poškodit a návrat přístroje k normální funkce si vyžádá náročnou práci kvalifikovaného technika. E. Jestliže přístroj spadl nebo byla poškozena jeho skříň. F. Když přístroj vykazuje výraznou změnu ve výkonu, je to příznak toho, že je potřebná oprava. 14.NÁHRADNÍ DÍLY Jsou-li požadovány náhradní díly, ujistěte se, že servisní technik používá náhradní díly specifikované výrobcem nebo takové, které mají stejné charakteristiky jako původní díly. Nepovolená náhrada může mít za následek požár, úraz elektrickým proudem nebo jiné nebezpečí. 15. KONTROLA BEZPEČNOSTI Po dokončení jakéhokoli servisu nebo opravy požádejte servisního technika, aby provedl kontrolu bezpečnosti a posoudil, zda je přístroj v řádném provozním stavu. 16. ZAHŘÍVÁNÍ Výrobek musí být umístěn z dosahu zdrojů tepla jako jsou radiátory, měřiče tepla nebo jiné výrobky (včetně zesilovačů), které produkují teplo. PŘÍKLAD UZEMNĚNÍ ANTÉNY PODLE NORMY NEC S2898A ANTÉNNÍ SVOD 12. OPRAVY - Nepokoušejte se opravovat tento přístroj, protože otvíráním nebo odstraňováním krytu se vystavujete nebezpečnému napětí nebo jiným rizikům. Veškeré opravy předejte kvalifikovaným pracovníkům servisu. ZEMNÍCÍ SVORKA ELEKTRICKÉ SERVISNÍ ZAŘÍZENÍ NEC - NATIONAL ELECTRIC CODE VYBÍJECÍ JEDNOTKA ANTÉNY (NEC ODDÍL ) ZEMNÍCÍ VODIČE (NEC ODDÍL ) ZEMNÍCÍ SVORKY ELEKTRODY ELEKTRICKÉHO UZEMNĚNÍ (NEC ČL ČÁST H)

6 Blahopřejeme Váš nový TV Monitor/Receiver má robustní chassis, které je konstruováno tak, že Vám poskytne mnoho let zábavy. Byl pečlivě testován a vyladěn v továrně pro nejlepší výkon. Design a specifikace podléhají změnám bez předchozího oznámení. Specifikace Přijímací systém: Systém barev: Obrazovka: Vnější anténa: Ext. In/Out: Reproduktor: BG DK I M PAL,NTSC 14 palců Koaxiální kabel 75 Ohm Audio/video -In ; plné připojení SCART 8 Ohm x 2 Audio výstup: 3W Napájení stř. proudem: Rozměry: AC V 50/60Hz š 366 x d 378 x v 372 (mm) Netto váha: 10.5KG

7 Vlastnosti Režim TV: Infračervené dálkové ovládání - elektronicky vyhledává a ukládá do paměti dostupné kanály pro perfektní příjem. Displej na obrazovce v 8 jazycích - tato TV může na obrazovce zobrazit menu v angličtině, španělštině, portugalštině, italštině, francouzštině, němčině, holandštině a ruštině. Nastavení obrazu dálkovým ovládáním - displej na obrazovce umožňuje dálkovým ovládáním přesně nastavit KONTRAST, SVĚTLOST, BARVU, TÓN a OSTROST. Sleep Timer tento televizor lze pomocí dálkového ovládání naprogramovat, aby se automaticky vypnul až po 180 minutách. Zálohování paměti tento systém zabraňuje ztrátě uložené volby kanálu v případě přerušení způsobeného výpadkem proudu. TELETEXT Teletext umí dekódovat všechny typy evropského teletextu, pokud televizní program teletext vysílá. Funkce automatického vypnutí když je vidět pouze pozadí. Jestliže po dobu pěti minut není žádný signál z antény nebo AV konektorů a televize nevysílá, televizor se automaticky vypne. Režim DVD: Náhodné přehrávání můžete přehrávat stopy v náhodném pořadí. Programovatelné přehrávání můžete programovat pořadí stop/kapitol pro přehrávání v libovolném pořadí. DVD menu v požadovaném jazyce můžete zobrazit menu DVD v požadovaném jazyce, pokud je na DVD dostupný. Spořič obrazovky / Automatické vypnutí - program spořiče obrazovky se spustí, když je vstup z TV/DVD po 3 minuty v režimu zastavení. Když je program spořiče obrazovky aktivován po 20 minut, televizor se automaticky vypne. Podtitulky v požadovaném jazyce pro zobrazované titulky můžete vybrat požadovaný jazyk, pokud je tento jazyk k dispozici na disku. Volba úhlu můžete zvolit požadovaný jazyk zvuku a režim zvuku, pokud jsou na disku k dispozici různé jazyky a režimy. Vyhledávání vyhledávání kapitoly / titulu / stopy / času. Opakování - kapitola / titul / stopa / skupina / vše / A-B. Pokračování přehrávání uživatel se může navrátit k přehrávání od místa, kde bylo přehrávání zastaveno. Dynamická kontrola rozsahu můžete ovládat rozsah hlasitosti. Výběr jazyka zvuku a režimu zvuku můžete zvolit požadovaný jazyk zvuku a zvukový režim, pokud jsou na disku k dispozici různé jazyky a režimy. Instalace Umístění televizoru Před rozhodnutím o umístění televizoru věnujte pozornost těmto doporučením: Vyhněte se nadměrnému slunečnímu záření nebo jasnému světlu, včetně odrazů. Udržujte odstup od nadměrného tepla nebo vlhkosti. Nedostatečné větrání může způsobit selhání vnitřních komponent. Fluorescentní osvětlení může snížit dosah dálkového ovládání. Udržujte odstup od magnetických zařízení, včetně motorů, větráků a vnějších reproduktorů. VÝSTRAHA: Používejte tento televizní přijímač pouze s pojízdným stolkem, stojanem, konzolou nebo stolkem specifikovaným výrobcem nebo prodávaným spolu s přístrojem. Jestliže používáte pojízdný stolek, dbejte na opatrnost při přesouvání stolku s přístrojem, aby nedošlo ke zranění při převrácení. Abyste zabránili zranění dětí, nikdy nepokládejte televizor na nábytek, který mohou děti rozkývat nahýbáním se na něj, tažením, stáním nebo lezením na něj. Padající televizor může způsobit vážné zranění nebo i smrt.

8 Instalace Instalace baterií dálkového ovládání Jsou třeba dvě baterie AA (přiloženy). Napájení POUŽITÍ NAPÁJENÍ STŘÍDAVÝM PROUDEM Používejte polarizovanou AC šňůru dodanou pro provoz na střídavý proud. Zástrčku šňůry zasuňte do standardní zásuvky 110V-240V 50/60HZ AC. POZNÁMKA: 1.Tento televizor smí být připojen ke specifikovanému napětí (AC 110~220 voltů / 50-60HZ). 2.Jestliže se polarizovaná AC šňůra nevejde do nepolarizované AC zásuvky, nepokoušejte se její hrany pilovat nebo řezat. Uživatel odpovídá za to, že zastaralou zásuvku vymění odborný elektrikář. Postup 1. Obraťte dálkové ovládání přední stranou dolů. Sejměte kryt baterií stiskem na značku na krytu a vysunutím naznačeným směrem. 2. Vložte baterie podle vyznačeného pólování (+) a (-). 3. Vraťte zpět kryt baterií zasunutím opačným směrem, dokud neklapne západka. Poznámka: Nesprávná instalace může způsobit vytečení baterií a korozi, která poškodí dálkové ovládání. Bezpečnostní opatření Vyměňujte vždy obě baterie. Nekombinujte typy baterií (zinkouhlíkovou s alkalickou). Baterie nenabíjejte, nezahřívejte, nezkratujte ani nepalte. 4.Jestliže při doteku přístroje dojde k výboji statické elektřiny a přístroj přestane fungovat, jednoduše odpojte přístroj ze zásuvky, počkejte několik minut a opět zapojte. Přístroj by se měl vrátit do normálního stavu.

9 Kombinace VHF/UHF Kombinace antén VHF/UHF (jednoduchý kabel 75 ohmů nebo dvoužilový svod 300 ohmů) Do anténního konektoru připojte kabel 75 ohmů z kombinace antén VHF/UHF. Kombinace antén VHF/UHF (oddělené dvoužilové svody 300 ohmů VHF a UHF) Zapojte dvoužilový svod UHF do slučovače (není součástí dodávky). Zapojte dvoužilový svod VHF do transformátoru ohmů (není součástí dodávky). Připojte transformátor ke slučovači. Připojte slučovač ke konektoru antény. Oddělené antény VHF/UHF Připojte kabel 75 ohmů z antény VHF a dvoužilový svod antény UHF do slučovače (není součástí dodávky). Připojte slučovač ke konektoru antény. POZNÁMKA: Jestliže má vaše Kombinace antén VHF/UHF anténa VHF dvoužilový svod, použijte transformátor Jednoduchý kabel 75 ohmů ohmů (není součástí dodávky), Dvoužilový svod 300 ohmů pak připojte transformátor ke slučovači. Pro předplatitele základní kabelové televize Pro základní kabelovou televizi, která nevyžaduje konvertor/dekodér, připojte koaxiální kabel CATV 75 ohmů přímo do anténního konektoru na zadní straně televizoru. Rozbočovač Anténa UHF Dvoužilový svod 300 ohmů Anténa VHF Jednoduchý kabel 75 ohmů Příchozí kabel CATV Dvoužilový svod 300 ohmů Odpojte rozbočovač ohm transformátor (nedodává se) Pro předplatitele kódované kabelové televize Jestliže máte předplacenou kabelovou televizi, která vyžaduje použití konvertoru/ dekodéru, připojte příchozí kabel do konvertoru/dekodéru a výstup konvertoru zapojte do anténního konektoru na zadní straně televizoru. Postupujte podle zapojení, jak je ukázáno vlevo. Nastavte televizor na výstup z konvertoru/ dekodéru (obvykle kanál 3 nebo 4) a pro volbu kanálů používejte konvertor. Pro uživatele nekódované základní kabelové televize s kódovanými prémiovými kanály Jestliže máte předplacenou kabelovou televizi, u které jsou základní kanály nekódované a prémiové kanály vyžadují konvertor/dekodér, můžete využít dvoucestný rozbočovač signálu a přepínač A/B, který dodá technik instalující kabel nebo jej lze zakoupit ve specializované elektronické prodejně. Postupujte podle instrukcí vlevo. S přepínačem v poloze B můžete přímo ladit nekódované kanály na svém televizoru. S přepínačem v poloze A nalaďte televizor na výstup z konvertoru (obvykle kanál 3 nebo 4) a pro volbu kanálů používejte konvertor ohm transformátor (nedodává se) SLUČOVAČ (nedodává se) konvertor/dekodér konvertor/dekodér rozbočovač přepínač A/B Tento televizor má rozšířený rozsah ladění a dokáže vyladit většinu kanálů bez použití konvertoru** od kabelové společnosti**. Některé kabelové společnosti nabízejí prémiové placené kanály, ve kterých je signál kódován. Odkódování těchto signálů pro normální sledování vyžaduje použití dekódovacího zařízení, které obvykle dodává kabelová společnost.

10 Zapojení volitelných zařízení Připojovací panely Skutečná konfigurace na vašem televizoru se může lišit v závislosti na modelu. Boční AV Přední ovládací panel VIDEO VSTUP AUDIO L/P VSTUP VCR VIDEO LEVÝ PRAVÝ SLUCHÁTKA VÝSTUP Zadní strana televizoru Zapojení sluchátek 1. COAXIAL OUT koaxiální výstup digitálního zvuku pro kanál DOLBY SCART AUDIO / VIDEO INPUT / OUTPUT konektor 3. Koaxiální připojení 75 ohmů pro anténu / kabelovou síť SCART postup Připojte zařízení podle vyobrazení do konektoru SCART. Televizor automaticky zkontroluje signál SCART a změní status SCART. COAXIAL postup Připojte koaxiální signál ke zvukovému zařízení. Stiskněte AV/DV na dálkovém ovládání, čímž změníte status DVD. Poznámka: koaxiální výstup funguje pouze při statusu DVD. 1. Nastavení hlasitosti 2. Volba programů 3. Displej menu 4. Zapnutí 5. Změna TV/DVD 6. DVD přehrávač pauza 7. Stop 8. Otevřít 9. Senzor dálkového ovládání 10. Indikátor napájení

11 Funkce dálkového ovládání REŽIM TV: POWER (napájení) Stiskem tohoto tlačítka zapnete nebo vypnete televizor Tlačítko MUTE (ztišení) Pro vypnutí zvuku stiskněte jednou toto tlačítko. Televizor bude ztišen a na obrazovce se objeví symbol MUTE. Ztišení se zruší opakovaným stiskem tlačítka MUTE nebo jedním z tlačítek VOL> nebo VOL<. Tlačítko TV/AV/DVD Přepíná TV/boční AV/SCART/DVD. Tlačítka přímé volby kanálů Umožňují přímý přístup na jakýkoli kanál. Tlačítko P.P Tlačítkem PP volíte mezi režimy <custom> (vlastní), <dynamic> (dynamický), <mild> /střední) nebo <standard> /standardní. P.P Tlačítko DISPLAY Když stisknete toto tlačítko, objeví se v horním pravém rohu obrazovky číslo kanálu. Opakovaným stiskem zobrazení kanálu zmizí. Tlačítko SLEEP (spát) Pro vypnutí televizoru po nastavené době stiskněte tlačítko SLEEP na dálkovém ovládání. Doba pro vypnutí se nastaví po každém stisku v pořadí 0, 30, 60, 90, 120, 150 nebo 180 minut. Tlačítko Q.VIEW (předchozí kanál) Toto tlačítko vám umožní vrátit se na předchozí zvolený kanál pouhým stiskem tlačítka Q.VIEW. Opakovaný stiskem se vrátíte na kanál, který právě sledujete. Tlačítko LOCK (zámek) Stiskem tohoto tlačítka uzamknete funkci na panelu televizoru. Tlačítko MENU Po stisku tohoto tlačítka se zobrazí menu. Tlačítka PROG +/- Stiskem tlačítka PROG +/- přejdete na vyšší / nižší číslo kanálu uloženého v paměti.

12 Funkce dálkového ovládání Režim TV: Tlačítka VOL +/- (hlasitost) Stiskem tlačítka VOL + zvýšíte nebo tlačítka VOL snížíte hlasitost zvuku. Tlačítko SYS. (systém) Stiskem přímo měníte barevný systém. TELETEXT: Tlačítko REVEAL (zviditelnit) Tímto tlačítkem zviditelníte skryté informace na některých teletextových stránkách. Tlačítko SIZE (velikost) Stiskem tohoto tlačítka změníte mód zobrazení teletextové obrazovky na:(1) zvětšenou horní polovinu obrazovky; (2) zvětšenou dolní polovinu obrazovky; (3) normální obrazovku. Tlačítko STOP Stiskem tohoto tlačítka zastavíte teletext. Tlačítko CLOCK (hodiny) Stiskem tohoto tlačítka zobrazíte v teletextu čas. Tlačítko INDEX Stiskem tohoto tlačítka zobrazíte stranu s obsahem. Tlačítko OFF (vypnout) Stiskem tohoto tlačítka vypnete teletext. Tlačítko ON/MIX (zapnout/mix) Stiskem tohoto tlačítka zapnete teletext. Tlačítko SUB.PAGE (pod stránkou) Stiskem tohoto tlačítka zobrazíte informace pod stránkou.

13 Funkce dálkového ovládání Režim DVD: POWER Stiskem tohoto tlačítka vypnete nebo zapnete televizor. Tlačítko OPEN/CLOSE (otevřít/zavřít) Po stisknutí tlačítka OPEN/CLOSE můžete vložit disk do přehrávače. Disk držte tak, abyste se nedotýkali povrchu. Položte jej potištěnou stranou vzhůru a zarovnejte do uchycení a uložte do správné pozice. Jestliže vložíte interaktivní DVD s ovládáním přehrávání, na obrazovce televizoru se objeví menu. Tlačítko DVD MENU Při přehrávání DVD se stiskem tohoto tlačítka vrátíte do základního menu obrazovky. Tlačítko PROGRAM Tlačítko SUBTITLE (podtitulky) Stiskem tohoto tlačítka můžete změnit jazyk podtitulků na jiný, než který jste zvolili v počátečním nastavení, pokud je další jazyk k dispozici. Tlačítko TITLE (titul) Stiskněte tlačítko PROGRAM. Na obrazovce se objeví **PROGRAM**. Potom stiskněte > a **ENTER** pro volbu **START** a sledujte požadovanou stopu. Tlačítko DVD SETUP (nastavení DVD) Tímto tlačítkem můžete prohlížet obrázky po jednom. Tlačítko AUDIO Stiskem tohoto tlačítka můžete změnit jazyk zvuku na jiný, než který jste zvolili v počátečním nastavení, pokud je další jazyk k dispozici Tlačítko GOTO (jdi na) Stiskem tohoto tlačítka přejdete na požadovanou pozici. Přehrávač má 3 způsoby vyhledávání. Když se tyto položky objeví na obrazovce, můžete vložit číslo označující hledaný sektor, pak stisknout PLAY a začít přehrávat. Číslo je neplatné, jestliže je za kapacitou stopy. Tlačítko DISPLAY Zobrazí OSD přehrávače. Tlačítko PREV/NEXT (předchozí/další) Stiskem tohoto tlačítka přejdete na předchozí/následující kapitolu (DVD). Tlačítko FR/FF (rychlý posun) Tato tlačítka umožňují přeskočit dopředu/dozadu pětinásobnou rychlostí. Pro návrat do normálního přehrávání stiskněte tlačítko **PLAY**.

14 Funkce dálkového ovládání Režim DVD: Tlačítko REPEAT (opakovat) Stisknutím tohoto tlačítka můžete opakovaně přehrávat titul (DVD) nebo všechny stopy (CD), když se na obrazovce objeví **ALL**, nebo můžete opakovaně přehrávat kapitolu (DVD) nebo jednu stopu (CD), když se na obrazovce objeví **Repchapter**. Opakování můžete zrušit, když se na obrazovce objeví **Repeat off**. Tlačítko PLAY/PAUSE Stiskem tohoto tlačítka zahájíte přehrávání. Dalším stiskem přehrávání pozastavíte. Tlačítko STOP Když je toto tlačítko stisknuto jednou, přístroj si zapamatuje místo zastavení, odkud bude přehrávání pokračovat (funkce pokračování), jestliže potom stisknete tlačítko **PLAY**. Jestliže ale místo Play stisknete opět STP, funkce pokračování se neaktivuje. Tlačítko TITLE DVD: Stiskněte tlačítko TITLE, pak se zobrazí menu DVD nebo tituly, které jsou na disku. Pak můžete použít šipky a tlačítko ENTER pro volbu programů. Tlačítko ZOOM (zvětšení) 1.Během přehrávání nebo pozastaveného přehrávání stiskněte ZOOM, čímž aktivujete funkci Zoom. Na chvíli se v pravém rohu obrázku objeví čtvereček. 2. Každé stisknutí tlačítka ZOOM mění obrazovku v tomto pořadí: 2x velikost -> 3x velikost -> 4x velikost -> 1/2 velikosti -> 1/3 velikosti -> 1/4 velikosti -> normální velikost 3. Pro pohyb zvětšeným obrázkem použijte šipky. 4. Pro návrat do normální velikosti tiskněte opakovaně tlačítko ZOOM, dokud nebude mít obrazovka normální velikost. Poznámka: U některých DVD zoom nemusí fungovat. Tlačítko ANGLE (úhel) Jestliže disk obsahuje scény zaznamenané kamerami z různých úhlů, můžete během přehrávání změnit úhel pohledu. Během přehrávání tiskněte opakovaně a zvolte požadovaný úhel. Povšimněte si, že se číslo daného úhlu objevuje na obrazovce. Poznámka: Během scén zaznamenaných z různých úhlů bude na obrazovce blikat indikátor úhlu na znamení, že je možné měnit úhel pohledu. Tlačítko SLOW (pomalu) Stiskem tohoto tlačítka během přehrávání aktivujete funkci zpomalení. Pokaždé, když toto tlačítko stisknete, bude se obrazovka měnit v tomto pořadí: 1/2-1/4-1/8-1/16 normální rychlosti.

15 Navigace v menu NASTAVENÍ TELEVIZORU: Navigace v menu Stiskem tlačítka ** MENU** se zobrazí funkce. Dalšími stisky se změní zobrazení funkcí v tomto pořadí: ** PRESET -> PICTURE- > SOUND- > SYSEM-> TIME**. Dalším stiskem tohoto tlačítka odejdete z módu zobrazení funkcí. Stiskem ** PROG +/-** zvolíte požadovanou funkci Stiskem ** VOL +/-** nastavíte nebo aktivujete funkci Upravuje tmavé nebo bílé plochy obrazu (BRIGHTNESS) Upravuje požadovaný kontrast (CONTRAST) Upravuje požadovanou intenzitu barev (COLOUR) Upravuje jasnost obrysů detailu (SHARPNESS) Upravuje vyvážení zvuku (BALANCE) Upravuje basy (BASS) Upravuje výšky (TREBLE) Zapíná/vypíná prostorový zvuk (SURROUND OFF) CHANNEL Pro volbu požadovaného kanálu můžete stisknout digitální tlačítko SKIP OFF Nastavte tuto položku, aby přeskočila na kanál, který právě sledujete 61.25mhZ Frekvence současného kanálu ASM.SIP 6.0M Zvukový systém současného kanálu FINE Jemné nastavení frekvence současného kanálu SEARCH Manuální vyhledávání programů ASM Automatické vyhledávání programů Můžete zvolit libovolný jazyk (LANGUAGE) Systém barev (COL.SYS AUTO) Zvukový systém (SIF.SYS 6.0M)

16 Navigace v menu (CLOCK 00:00:00) V CLOCK musí být nastaven čas, aby bylo možné pracovat s funkcemi času (TIME) (TIMING OFF) Funkce TIME můžete využívat po zapnutí funkce TIMING (časování) (TVON) Televizor se zapne ve zvoleném čase (TVOFF) Televizor se vypne ve zvoleném čase (AWOKE) Vypne/zapne funkci buzení (AWTIMR) Televizor se probudí ve zvoleném čase PROVOZ TELEVIZORU 1. Ujistěte se, že jsou k televizoru připojeny všechny potřebné signály. 2. Stiskem tlačítka POWER zapnete televizor a rozsvítí se LED kontrolka napájení. 3. Jestliže používáte tento televizor poprvé, musíte vyhledat programy. Jakmile to provedete, seznam programů se uloží do paměti televizoru. Stiskněte jednou tlačítko MENU a až se na obrazovce zobrazí menu funkce ** PRESET**, zvolte ** ASM** a pak stiskněte **VOL +**, čímž začne vyhledávání. Po dokončení vyhledávání přejde kanál automaticky na první program. 4. Tlačítka PROG +/- Stiskem tlačítka PROG +/- se kanál automaticky zastaví na dalším/předešlém kanále nastaveném v paměti. Když tlačítko budete držet stisknuté, budou se kanály měnit rychleji. Tlačítka přímé volby kanálů (0-9) Stiskem těchto tlačítek volíte kanál přímo. V pravém horním rohu obrazovky se objeví číslo kanálu. Je-li zvoleno neplatné číslo kanálu, vrátí se displej na předcházející kanál. 5. Hlasitost lze nastavit na požadovanou úroveň stiskem tlačítka VOL +/-. Úroveň hlasitosti bude znázorněna na obrazovce zelenými sloupci a číslem. Se zvyšováním hlasitosti poroste počet sloupců a číslo, opačně při snižování hlasitosti. POZNÁMKA: Jestliže sledovaná stanice přestane vysílat a zobrazuje se pouze pozadí, televizor se po pěti minutách automaticky vypne.

17 Navigace v menu Režim DVD: Tlačítko OPEN/CLOSE (otevřít/zavřít) Vložení disku na nosič umožníte stiskem tlačítka OPEN/CLOSE. Disk držte tak, abyste se nedotýkali povrchu. Položte jej potištěnou stranou vzhůru a zarovnejte do uchycení a uložte do správné pozice. Jestliže vložíte interaktivní DVD s ovládáním přehrávání, na obrazovce televizoru se objeví menu. ČÍSELNÁ TLAČÍTKA(0-9): Požadovaný titul (DVD) můžete zvolit přímo těmito tlačítky pouze tehdy, jestliže číslo titulu nebo stopy je menší než 10. Je-li číslo titulu nebo stopy větší než 10, například chcete-li stopu "28", stiskněte dvakrát "10+" a potom stiskněte číslo "8". Tlačítko GO TO (jdi na) Stiskem tohoto tlačítka přejdete na požadovanou pozici. Přehrávač má 3 způsoby vyhledávání. Tlačítko AUDIO Stiskem tohoto tlačítka můžete změnit jazyk zvuku na jiný, než který jste zvolili v počátečním nastavení, pokud je další jazyk k dispozici. Tlačítko SUBTITLE (podtitulky) Stiskem tohoto tlačítka můžete změnit jazyk podtitulků na jiný, než který jste zvolili v počátečním nastavení, pokud je další jazyk k dispozici. Tlačítko DISPLAY Jedním stiskem tohoto tlačítka zobrazíte na obrazovce hlavní informace o přehrávání. Opakovaným stiskem zobrazíte dobu přehrávání. Po pátém stisku se displej zruší. Tlačítko DVD SETUP BUTTON Při přehrávání DVD se stiskem tohoto tlačítka vrátíte do základního menu. Při přehrávání DVD můžete využít funkce MENU, PROGRAM a RANDOM. Když se tyto položky objeví na obrazovce, můžete vložit číslo označující hledaný sektor, pak stisknout PLAY a začít přehrávat. Číslo je neplatné, jestliže je za kapacitou stopy

18 Navigace v menu Tlačítko REPEAT (opakovat) Stisknutím tohoto tlačítka můžete opakovaně přehrávat titul (DVD) nebo všechny stopy (CD), když se na obrazovce objeví, nebo můžete opakovaně přehrávat kapitolu (DVD) nebo jednu stopu (CD), když se na obrazovce objeví **Repchapter**. Opakování můžete zrušit, když se na obrazovce objeví **Repeat off**. Tlačítko DVD MENU DVD: Po stisku tlačítka TITLE se zobrazí menu DVD nebo tituly na disku. Pak můžete použít šipky a tlačítko ENTER k volbě programů. Tlačítko PROGRAM Jestliže chcete přehrát pouze část stop/kapitol disku (DVD) nebo uspořádat pořadí stop/kapitol, budete potřebovat funkci programování. Udělejte toto: Stiskněte tlačítko PROG. Na obrazovce se objeví "PROGRAM". Stiskněte čísla stop v pořadí, v jakém je chcete uspořádat. Například když chcete přehrát stopy 1, 3 a 8, prostě je zapište v pořadí Když se zmýlíte v zadávání čísla stopy, můžete vstup zrušit tlačítkem CLEAR (vymazat). Nyní můžete použít šipky a tlačítko "ENTER" pro volbu ** START** a poslouchat požadované stopy. Tlačítko STOP BUTTON Když je toto tlačítko stisknuto jednou, přístroj si zapamatuje místo zastavení, odkud bude přehrávání pokračovat (funkce pokračování), jestliže potom stisknete tlačítko **PLAY**. Jestliže ale místo Play stisknete opět STP, funkce pokračování se neaktivuje. Tlačítko PREV/NEXT Stiskem tohoto tlačítka přejdete na předchozí/další kapitolu (DVD). Když přehráváte CD, stiskem tlačítka dvakrát zvolíte předchozí skladbu. Tlačítko FR/FF (rychlý posun) Tato tlačítka umožňují přeskočit dopředu/dozadu pětinásobnou rychlostí. Pro návrat do normálního přehrávání stiskněte tlačítko **PLAY**. Tlačítko PLAY a PAUSE (hrát a pauza) Stiskem tohoto tlačítka zahájíte přehrávání. Dalším stiskem přehrávání pozastavíte.

19 Počáteční nastavení (DVD) SPOLEČNÉ PROCEDURY POČÁTEČNÍHO NASTAVENÍ Stiskem tlačítka SETUP se dostanete do menu nastavení. Na požadovanou položku se dostanete pomocí směrových šipek. Po dokončení nastavení stiskněte opět SETUP pro návrat do televizního obrazu. Tyto položky menu lze změnit: GENERAL (všeobecné): zvolí menu GENERAL PAGE (všeobecná stránka). AUDIO: zvolí menu Audio. DOLBY: zvolí menu nastavení DOLBY DIGITAL. PREFERENCE: zvolí menu PREFERENCE PAGE (oblíbené). STRÁNKA VŠEOBECNÉHO NASTAVENÍ STRÁNKA NASTAVENÍ AUDIO Tato stránka nastavuje výstup reproduktorů. DOWNMIX LT/RT: Dvoukanálový výstup, hlavní kanál s prostorovým zvukem. STEREO: Dvoukanálový výstup, hlavní pravý kanál s pravým prostorovým zvukem; hlavní levý kanál s levým prostorovým zvukem. DIGITAL OUTPUT: volí výstup digitálního zvuku: SPDIFOFF,SPDIF/RAW, SPDIF/ PCM. STRÁNKA NASTAVENÍ DOLBY DIGITAL Tyto položky menu lze změnit: TV DISPLAY: volí poměr stran přehrávaného obrazu. NORMAL/PS: obrazovka pan & scan. NORMAL/LB: obrazovka letterbox. WIDE: širokoúhlá obrazovka. ANGLE MARK: možnost změny pozorovacího úhlu (je-li k dispozici). Viz změna úhlu na straně 10. DIGITAL OUT: Nastavuje výstup SPDIF podle vašeho připojeného volitelného zvukového zařízení. SPDIF OFF: Vypíná výstup SPDIF. SPDIF/RAW: Jestliže máte připojen výstup DIGITAL AUDIO OUT k multikanálovému dekodéru/receiveru. SPDIF/PCM: Pouze pokud váš receiver není schopen dekódovat multikanálové audio. CAPTIONS: Zapíná nebo vypíná titulky. SCREEN SAVER: Zapíná/vypíná spořič obrazovky. Tyto položky menu lze změnit: DUAL MONO: Způsob reprodukce, používaný pouze tehdy, jestliže vstup sestává ze dvou nezávislých (mód 1/1). Možné volby jsou tyto: STEREO: Reprodukuje oba kanály tak, jak jsou. L-MONO: Reprodukuje pouze levý kanál. R-MONO: Reprodukuje pouze pravý kanál. Default je STEREO. DYNAMIC: Dynamická komprese rozsahu.

20 Počáteční nastavení (DVD) STRÁNKA NASTAVENÍ DIGITÁLNÍHO VIDEA STRÁNKA ZMĚNY HESLA Tyto položky menu lze změnit: Sharpness: ostrost Brightness: světlost. Contrast: kontrast. STRÁNKA NASTAVENÍ PREFERENCÍ Tyto položky menu lze změnit: AUDIO: volí jazyk zvuku (je-li k dispozici). SUBTITLE: volí jazyk titulků (je-li k dispozici). DISC MENU: volí jazyk pro menu disku (je-li k dispozici). PARENTAL(rodičovský zámek) [pouze DVD]: Znemožňuje přehrávání určitých DVD, které nejsou vhodné pro děti. Některé DVD jsou kódovány specifickou rychlostí. Je-li rychlost disku vyšší než jaká je stanovená v nastavení, přehrávání tohoto disku je zakázáno. Po volbě položky z PARENTAL se obrazovka změní na stránku PASSWORD (heslo) a požaduje vložení hesla. Tovární nastavení je PASSWORD: volí nastavení stránky PASSWORD CHANGE (změna hesla). OLD PASSWORD (STARÉ HESLO): vložte původní heslo (tovární nastavení je 1369) a kurzor automaticky přeskočí na NEW PASSWORD (nové heslo). NEW PASSWORD: vložte nové heslo. Stiskněte čtyři číslice na dálkovém ovládání a kurzor automaticky přeskočí na CONFIRM PASSWORD (potvrďte heslo). CONFIRM PASSWORD: potvrďte nové heslo tím, že jej znovu zapíšete. Není-li potvrzení správné, kurzor zůstane stát v tomto políčku. Po vložení správného nového hesla přeskočí kurzor automaticky na OK. OK: Když je kurzor na tomto tlačítku, stiskněte ENTER pro potvrzení nastavení. DEFAULT: zpátky na tovární nastavení

19 TV. Operation Manual. Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O.

19 TV. Operation Manual. Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O. Operation Manual Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O. Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7, Czech Republic Tel: 0042 (0) 242408849 Fax: 0042 (0) 220951190 Service E-mail: info@changhongeurope.cz

Více

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač Věříme, že budete s naším výrobkem spokojeni Při návštěvě stránek www.philips.com/support zadejte název výrobku, zobrazí se: FAQ, často kladené otázky poslední verze

Více

Uživatelská příručka. Přijímač digitální kabelové televize. Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby.

Uživatelská příručka. Přijímač digitální kabelové televize. Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby. Uživatelská příručka Přijímač digitální kabelové televize Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby. 2 strana obálky Obecné bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM

Více

25D-250 25D-254 (VPS/PDC) 25D-450 25D-454 (VPS/PDC)

25D-250 25D-254 (VPS/PDC) 25D-450 25D-454 (VPS/PDC) Návod k použití videorekordér 25D-250 25D-254 (VPS/PDC) 25D-450 25D-454 (VPS/PDC) PAL Přečtěte si prosím před použitím tohoto výrobku DŮLEŽITÉ INFORMACE O AUTORSKÝCH PRÁVECH Neoprávněné nahrávání či sledování

Více

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI LT-20C70BU LCD PANEL TV MAGYAR INSTRUCTIONS 1 LT-20C70BU TELEVIZOR S PANELEM LCD POKYNY Upozornění NEODPOJUJTE

Více

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox 2 OBSAH OBSAH...3 Důležitá upozornění...5 1. Důležité informace týkající se bezpečnosti...5 2. Upozornění...5

Více

LC-19SH7E LC-26SH7E LC-32SH7E LC-42SH7E

LC-19SH7E LC-26SH7E LC-32SH7E LC-42SH7E PIN SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH Sonnistraße 3, D-20097 Hamburg, Deutschland SHARP CORPORATION http://www.sharp-eu.com Wydrukowano w Polsce Nyomtatás helye: Lengyelország Vytištěno v Polsku Vytlačené

Více

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU ШИРОКОЭКРАННЫЙ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР PANORAMICZNY TELEWIZOR LCD ŠIROKOÚHLÝ LCD MONITOR SZÉLESVÁSZNÚ LCD-KIJELZŐ TV

Více

S integrovaným dekódovacím systémem CONAX a rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CI. Pro příjem nezakódovaných a zakódovaných kabelových programů.

S integrovaným dekódovacím systémem CONAX a rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CI. Pro příjem nezakódovaných a zakódovaných kabelových programů. S integrovaným dekódovacím systémem CONAX a rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CI. Pro příjem nezakódovaných a zakódovaných kabelových programů. CZ DIGIT K3X e 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Ilustrace...6 3 Přečtěte

Více

7. PŘIPOJENÍ VAŠEHO SYSTÉMU

7. PŘIPOJENÍ VAŠEHO SYSTÉMU TM OBSAH 1. BEZPEČNOST................... 3 2. ÚVOD.......................... 3 3. VLASTNOSTI.................... 3 4. DÁLKOVÝ OVLADAČ............. 4 5. FRONT PANEL.................. 5 6. ZADNÍ PANEL...................

Více

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF CZ Obsah -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Nastavení

Více

Návod k obsluze ARIVA 200. Čeština

Návod k obsluze ARIVA 200. Čeština Návod k obsluze ARIVA 200 Čeština VAROVÁNÍ!!! Satelitní přijímače značky Ferguson umožňují nahrávat na externí pevné disky HDD a paměti typu flash (flash disky). Správná funkce nahrávání závisí na druhu

Více

Uživatelský manuál. High Definition satelitní přijímač GS-7050HDi INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ

Uživatelský manuál. High Definition satelitní přijímač GS-7050HDi INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ Uživatelský manuál INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ Přístroj nevhazujte do komunálního odpadu. Odneste jej na sběrné místo, kde bude ekologicky zlikvidován. Přístroj je zhotoven z recyklovatelných materiálů,

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 2050 CRCI

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 2050 CRCI UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 2050 CRCI OBSAH I. Úvod 1.1 Bezpečnostní instrukce 1.2 Přední panel 1.3 Zadní panel 1.4 Dálkové ovládání 1.5 Instalace 1.6 Způsoby připojení II. Kanály / Události 2.1 Správce kanálů

Více

TELEVIZOR A MONITOR LED LCD

TELEVIZOR A MONITOR LED LCD ČESKY NÁVOD K OBSLUZE TELEVIZOR A MONITOR LED LCD Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. MODELY TELEVIZORU A MONITORU LED LCD M080D M80D

Více

Aspire Řady 3000/5000. Uživatelská Příručka

Aspire Řady 3000/5000. Uživatelská Příručka Aspire Řady 3000/5000 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská Příručka Aspire Řady 3000/5000 Původní Vydání: Únor 2005 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks. Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku.

Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks. Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku. Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks CR-FOX CI Návod k obsluze Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku. Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto výrobku.

Více

Uživatelský manuál. FK-Series. Česky

Uživatelský manuál. FK-Series. Česky Uživatelský manuál FK-Series Česky POZOR!!! Funkce USB Memory umožňuje nahrávat vysílání jako např. USB paměťová karta nebo externí USB HDD (Hard disk). Pro správnou funkci dodržujte podmínky, které jsou

Více

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60 TX-P42GT60E TX-P50GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GTW60 enápověda Česky Sledování Moje úvod. obrazovka Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Základy Zapojení 15 Výběr kanálu 18 Informační pruh 20 Volby 22 Titulky

Více

Obsah. český manuál 2 / 76

Obsah. český manuál 2 / 76 ČESKÝ MANUAL R2750 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Předmluva... 3 1.2 Obsah balení... 4 1.3 Varování... 5 1.4 Připojení... 7 1.5 Napajení On (zapnuto) / Off (vypnuto)... 13 1.6 Jazyk v menu... 14 1.7 HDD Format...

Více

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W Projektor L102W Návod pro uživatele Č. modelu NP-L102W Ver.2/03/2014 DLP, DLP logo, DLP Link a BrilliantColor jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky Texas Instruments. IBM je obchodní značka

Více

Návod k použití. Digital. Digital. Digital. Innovative Mobile Technology

Návod k použití. Digital. Digital. Digital. Innovative Mobile Technology Návod k použití Digital Digital Digital Innovative Mobile Technology Stav: 08/2011 Jazyk: čeština Obsah Všeobecné Úvod 3 Účelové použití 5 Mít zvláště na zřeteli 6 Ovládací prvky přijímače Dálkové ovládání

Více

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B CS Návod k použití Než začnete tento produkt používat, pečlivě si přečtěte veškerou dokumentaci, která k němu náleží, a uschovejte ji pro budoucí potřebu. CECH-2104A CECH-2104B 7015888 VÝSTRAHA 2 Neotvírejte

Více

Navigační systém vozidla. Rio NÁVOD K OBSLUZE

Navigační systém vozidla. Rio NÁVOD K OBSLUZE Navigační systém vozidla NÁVOD K OBSLUZE Rio Prosím, prostudujte si tuto příručku pečlivě, než začnete svoji jednotku používat, a příručku uschovejte pro budoucí použití. Design a technické parametry se

Více

Navigace vozidla. Sorento UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Čeština

Navigace vozidla. Sorento UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Čeština Navigace vozidla UŽIVATELSKÝ NÁVOD Sorento Před použitím zařízení si prosím nejdříve pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí. Provedení a technické podmínky jsou předmětem

Více

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E e Nápověda Česky Můj Home Screen Můj Home Screen Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15 Seznam aplikací Informace 16 Použití 17 Nastavení 18 Sledování Základy

Více

NÁVOD K OBSLUZE Televizor LCD / Televizor LED LCD /Plazmový televizor

NÁVOD K OBSLUZE Televizor LCD / Televizor LED LCD /Plazmový televizor NÁVOD K OBSLUZE Televizor LCD / Televizor LED LCD /Plazmový televizor Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. www.lg.com 2 LICENCE LICENCE

Více

Uživatelská příručka. Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV.

Uživatelská příručka. Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV. Uživatelská příručka Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV. Obsah této příručky může být za účelem zlepšení kvality změněn bez předchozího upozornění. Zobrazení informací o programu Zobrazení

Více

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 8/16 KANÁLŮ VER X4K(A01)-V1.0 Děkujeme vám za zakoupení tohoto digitálního video rekordéru. Před použitím tohoto DVR pročtěte pozorně tuto uživatelskou příručku.

Více

TH-M303 INSTRUCTIONS PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI UTASÍTÁSA

TH-M303 INSTRUCTIONS PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI UTASÍTÁSA Česky DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD SYSTÉM DIGITÁLNÍHO KINA DVD CYFROWY SYSTEM KINA DOMOWEGO DIGITÁLIS DVD-MOZIRENDSZER Polski TH-M303 Consists of XV-THM303, SP-PWM303, SP-THM303F, SP-THM303C and SP-THM303S

Více