MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Řešení konfliktu pomocí sociálních her PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra sociální pedagogiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Řešení konfliktu pomocí sociálních her PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra sociální pedagogiky"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Řešení konfliktu pomocí sociálních her Diplomová práce Brno 2007 Autor práce: Magdaléna Kamencová Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a použila jen prameny uvedené v seznamu literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově univerzitě v Brně v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům. V Holešově dne 29.června 2007 Magdaléna Kamencová 2

3 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala PhDr. Mgr. Tomáši Čechovi, Ph.D. za odborné vedení a cenné rady při zpracování diplomové práce. 3

4 Obsah ÚVOD SOCIÁLNÍ HRY CO JSOU TO SOCIÁLNÍ HRY? Metody a techniky sociálních her Rozdělení sociálních her Principy práce se sociálními hrami ZAŘAZENÍ SOCIÁLNÍCH HER DO VÝUKY Cíle základního vzdělávání Osobnostní a sociální výchova ZÁSADY PRÁCE S DĚTMI KONFLIKT CO JE TO KONFLIKT? VZNIK KONFLIKTŮ A JEJICH ZVLÁDÁNÍ Rozvoj sociálních a komunikačních dovedností Aktivní naslouchání Já-výrok Empatická reakce Popis, informace, výběr Zpětná vazba Řešení konfliktů Brainstorming KONFLIKT A LIDSKÁ PRÁVA PREVENCE KLIMA VE TŘÍDĚ Ovlivňování klimatu třídy Diagnostika klimatu třídy PÉČE O SOCIÁLNÍ KLIMA A VZTAHY Vytváření pravidel Komunitní kruh HODNOCENÍ MEZILIDSKÉ VZTAHY A KOMUNIKACE OSOBNOST ŽÁKA VZTAHY MEZI ŽÁKY Nesoutěživé prostředí VZTAH UČITEL - ŽÁK EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE REALIZACE PROGRAMU POPIS A CHARAKTERISTIKA TŘÍDY Charakteristika jednotlivých žáků ORGANIZACE, PROGRAM, CÍL SOCIÁLNÍ HRY Já jsem výjimečný Indiánské jméno Sněhové vločky Na tobě mě zlobí Stejná strana cesty Mohu ti důvěřovat?

5 5.3.7 Společné kreslení To nestačí Vesmírná loď Čí boty? ZÁVĚR POUŽITÁ LITERATURA RESUMÉ SUMMARY SEZNAM PŘÍLOH PŘÍLOHY

6 Úvod Jak již napovídá samotný název, zabývá se předkládaná diplomová práce sociálními hrami. Cílem je podat ucelený pohled na současné možnosti jejich využití ve vyučování, který pak může podle svých možností použít každý učitel. Sociální hry spadají do oblasti, která reaguje na potřebu společnosti vychovávat sebevědomé, odpovědné lidi, schopné sociálního soužití a řešení konfliktů. Sociální hry umožňují učiteli pracovat s dětmi zcela nově, na jiném principu práce. Dávají daleko větší prostor dítěti k vyjádření vlastních myšlenek, k tvořivosti, k jednání. Je zapotřebí pomoci dětem vyrůst v osobnost se zdravou sebeúctou, učit je samostatně se rozhodovat a za svá rozhodnutí přijmout zodpovědnost. Je nezbytné u nich rozvíjet základní komunikační schopnosti, což ve svém důsledku napomáhá při vytváření a změně jejich postoje ke konfliktu. Je nepochybné, že tato cesta je složitá, ale mým cílem je dokázat, že je účelná, zvlášť v dnešní době plné netolerance, nenávisti a sobeckosti. Učení se prožitkem tak dětem nabízí možnost pochopit dnešní svět a orientovat se v něm navzdory naivním představám, které jim přináší média. Chci ukázat, že výbavou každého učitele by měla být schopnost takto s dětmi pracovat a obohacovat tak život jejich i svůj. Z hlediska systematiky práce se nejprve budu zabývat sociálními hrami, jejich rozdělením a zařazením do výuky a také jejich prospěšností ve školách. Pokusím se shromáždit výčet metod a prostředků uplatňování sociálních her na 1. stupni. Dále se zaměřím na konflikt, jeho definování, řešení a prevenci. Na závěr teoretické části se zamyslím nad mezilidskými vztahy a komunikací. Cílem druhé části bude dokázat, že sociální hry mohou být zábavné, ale i výchovné. Budu se snažit vytvořit program, během kterého by děti získaly nové sociální dovednosti a zkušenosti, nové zážitky a pocit vzájemné sounáležitosti. Důležitým záměrem je pěstování úcty k vlastní osobnosti a vytváření funkčních mezilidských vztahů. Přáli bychom si, aby každé dítě cítilo, že je nedílnou součástí kolektivu, aby získalo nové kamarády a aby si dovedlo hrát a spolupracovat s ostatními. Povedeme ho v poznání základních lidských citů, jakými jsou pocity štěstí, smutku, zloby, úzkosti. Poskytneme dětem určité podněty, které jim v citově obtížných momentech usnadní reagovat citlivě, s ohledem na ostatní. Rovněž věříme, že se děti 6

7 naučí jednat s druhými s potřebným respektem a jemností, že se naučí být šlechetnými a při vhodné příležitosti ochotnými podat pomocnou ruku (Smith, 1994, str.15). Největší a nejúčinnější prevencí proti projevům násilí, šikany, myšlenkám a projevům rasismu je vést mladé lidi k přijetí názoru, že každý člověk má svou nesmírnou hodnotu. Chci-li tedy dosáhnout stanoveného cíle, musím především dokázat, aby si děti uvědomovaly, že mají svou hodnotu proto, čím jsou, naučit je objevovat své silné stránky a ty používat ku prospěchu všech. Děti by měly dokázat uvědomit si, v čem spočívá pravá hodnota člověka a na základě toho si vytvářet zdravou sebedůvěru. 7

8 1. Sociální hry Náplní a obsahem mého skupinového programu jsou sociální hry pro děti a mládež jako nejpřístupnější forma sociálního učení a také jako možnost řešení konfliktu. Hra je totiž přirozeným a zároveň spontánním projevem dětské činnosti. Sociální hry: o napomáhají navození pozitivních vztahů mezi dětmi, o upevňují pocity sounáležitosti se třídou u jednotlivých dětí, o zvyšují soudržnost mezi dětmi, o podporují základní životní hodnoty, o stanovují hodnoty dané třídy, o stanovují a podporují komunikační pravidla dané třídy, o napomáhají při trénování tolerance a akceptace sebe i druhých, o podporují nácvik empatie, o pomáhají při nácviku řešení problémů. 1.1 Co jsou to sociální hry? Sociální hry se zaměřují na rozvoj schopnosti dětí uvědomovat si tělesné a smyslové funkce, soustřeďují se na citový vývoj dětí, na schopnost začlenit se do kolektivu, řešit konflikty a chovat se vstřícně. Důraz je kladen na způsob dětského chápání vlastní osobnosti i osobností ostatních dětí, z toho plynoucího chování a dopad tohoto chování na vzájemné vztahy uvnitř dětského kolektivu (Smith, 1994, str.9). Základním principem, kterého sociální hry využívají je učení se přímým prožitkem, vlastní zkušeností. Děti dostávají možnost prožít situace běžného života, které si tak mohou vyzkoušet a dokonale je prozkoumat. Společně si pak sdělují své pocity a dojmy a snaží se najít nejlepší řešení dané situace spolupracují. Sociální hry dávají příležitost poznávat sebe sama, své vlastní schopnosti, ale také vyzkoušet si roli někoho jiného, podívat se na problém z jeho pohledu. Vcítění se do někoho jiného jim dovoluje poznat způsoby lidského jednání, chování a myšlení. Dokážou si totiž položit jednoduchou otázku: Jak bych se v dané situaci choval (cítil) já? 8

9 Skloubením předem připravených aktivit a více méně spontánních příležitostí lze vytvořit vhodné prostředí pro účinné vzájemné poznávání, které v dětech podnítí rozvoj smyslu pro kamarádství, soucítění, součinnost a přívětivost. Při sociálních hrách je instrukcí navozen kontakt mezi účastníky, při kterém se současně vzájemně o sobě něco dovídají a zároveň jsou upozorňováni na vznikající vlastní pocity, postoje a názory a na probíhající děje. Tímto je vyvoláno sociální učení na mnoha úrovních. Takto záměrně navozený proces sociální výchovy je nazýván sociálním psychologickým výcvikem. Má mnoho společného s ostatními formami aktivní či aktivizující výchovy, např. s výchovou dramatickou (Hermochová, 1994, str.6) Metody a techniky sociálních her Účinnost cvičení závisí na následujících okolnostech (Hermochová, 1994): Aktivní spoluúčast Při zpracování postupu sociálně psychologických her vycházíme z toho, že děti samy jsou aktivní a chtějí se na činnostech podílet. Aktivní spoluúčast se projeví tak, že mohou uplatnit své city i pocity, mohou si spolu popovídat, pohybovat se, hrát si na něco a na někoho, vzájemně si radit a zároveň se i samostatně rozhodovat. Je pouze na dětech, zda se budou chovat způsobem, kterým se chovaly dosud a nebo zda vyzkouší jinou možnost. Zpětná vazba Na každou svou aktivitu dostávají děti okamžitou odpověď. Ujasňují si, jak to, co dělaly, vidí ony samy a jaký názor mají ostatní. Jsou tedy současně aktivní a zároveň se dovídají, jaké důsledky má jejich chování. V tomto procesu se učí brát ohled na reakce ostatních, a tím formovat a upravovat své vlastní názory a postoje. Tím, že dítě dokáže aktivně formulovat a prezentovat své vlastní názory, přebírá na sebe zodpovědnost samo za sebe. 9

10 Obsahové a časové hranice Jednotlivá cvičení musí být přesně obsahově i časově vymezena. Obsahová i časová hranice musí být stanovena reálně a přiměřeně tak, aby pozitivně rozvíjela aktivitu dětí. Děti mohou pociťovat tělesné vyčerpání, které však nesouvisí s únavou z nedostatku z pohybu či frustrací. Otevřenost výsledku Ve většině cvičení sociálně psychologického výcviku neexistuje jediné správné řešení. Zatímco cíle her a cvičení jsou vytýčeny celkem jasně, jejich výsledek je otevřený. Nikdo předem neví, jakým směrem se cvičení uchýlí, kdo jak bude reagovat. Každý se rozhoduje a reaguje v závislosti na právě vzniklé situaci, na okamžitém stavu svých myšlenek a pocitů. Při tom využívá postojů a názorů ostatních. Interakce V průběhu sociálně psychologických her a cvičení se záměrně využívá energie, která v běžném pedagogickém procesu není žádoucí. To znamená, že děti mezi sebou mohou volně hovořit, pohybovat se (někdy i po místnosti), navazovat kontakty, celkově se uvolnit. Při interakci s ostatními dětmi probíhá sociální učení spontánně a intenzivněji, než v tradičních formách sociálního učení. Soutěživost a spolupráce V sociálně psychologických hrách a cvičeních je využíváno vrozené soutěživosti dětí. Všechny interakční hry záměrně rozvíjí smysl pro spolupráci a kooperaci. Na plnění úkolů se často podílejí dvojice či menší skupiny dětí. Závěrečné hodnocení rozvíjí schopnost společně formulovat názory a svá stanoviska konfrontovat s názory ostatních. Rovnoměrný podíl všech dětí na aktivitách skupiny Hodnocení sociálně psychologických her se zaměřuje na spontaneitu a tvořivost. Hodnocena je tedy otevřenost, odpovědnost, iniciativa, odvaha a schopnost vcítění se. Proto hry dávají šanci i těm, kteří jsou méně úspěšní v běžných školních situacích. Všechny děti dostávají příležitost své zkušenosti získané při hrách aplikovat na běžné každodenní situace. 10

11 Skupinová koheze Pokud se děti naučí žít ve skupině, v dospělosti se snadněji začlení do pracovních i jiných kolektivů. Proto naučit děti žít ve skupině je jedním z hlavních cílů různých interakčních her a cvičení. Každé dítě tak získává vědomí, že ke skupině patří, je jí akceptováno, a tím získává pocit bezpečí a jistoty. Zároveň se učí, jak se chovat k ostatním, aby i oni se cítili být skupinou přijati. Ve skupině, kde se všechny děti cítí bezpečně, můžeme snadněji dosahovat skupinových cílů. Pozice vedoucího skupiny Úlohou vedoucího skupiny je především podněcovat podmínky k vlastnímu učení. Po splnění tohoto úkolu jeho úloha ustupuje do pozadí, aby umožnil dětem aktivně prožít a pocítit vliv skupiny, samostatně dojít k závěrům a zjištěním. V průběhu cvičení se postavení vedoucího mění v souladu s aktuálními situacemi a potřebami skupiny. Prioritní úloha vedoucího skupiny nespočívá tedy v direktivním vedení, ale ve schopnosti vytvářet podmínky pro různé aktivity a pružně reagovat na nově vzniklé situace Rozdělení sociálních her Sociální hry můžeme rozdělit do tří základních skupin podle toho, kterou stránkou sociálního rozvoje se hry zabývají. 1. Hry a cvičení na kontakt a sociální komunikaci, skupinovou citlivost, dynamiku, důvěru a spolupráci. 2. Námětové hry a improvizace, které se bezprostředně zabývají sociálními vztahy, situacemi a dovednostmi, a to v té podobě, s jakou se běžně setkáváme v životě (společenské chování, sociální dovednosti, širší společenské uvědomění). 3. Improvizace založené na mezilidském kontaktu a komunikaci, na setkávání různých lidských jedinců v situacích, osob, které na sebe vzájemně působí, řeší střetávání svých postojů a potřeb, přání a směřování a vytvářejí tak děje. ( Rozdělení dle návrhu osnov dramatické výchovy pro obecnou školu.) 11

12 1.1.3 Principy práce se sociálními hrami Následující principy pomáhají při realizaci sociálních her (Šimanovský, Šimanovská, 2005, str. 28): Bezpečný prostor - je otevřená a přátelská atmosféra ve skupině, kde se přítomní cítí dobře. Nikdo nikoho neponižuje, nedeptá jízlivostmi nebo sarkasmem. Bez této atmosféry nelze pracovat. Je třeba ji budovat od počátku práce se skupinou i za cenu vědomých, řízených střetů s těmi, kdo mají zvyk povyšovat se na úkor sebeúcty druhých. Dialog - nepovedeme monology, ale dialogy. Tzn. budeme vnímat, co nám druhý říká slovně i mimoslovně. Otevřenost - je schopnost pojmenovat své pocity. Kdo není uzavřený, dostává více informací o tom, jak ho druzí chápou, více zpětné vazby. Být otevřený a upřímný, to není povinnost, ale jen možnost. Diskrétnost - dohoda skupiny o tom, že všechna citlivá sdělení ponecháme, kde zazněla. Nebudeme o nich mluvit jinde, s jinými lidmi. Nenucenost - každá hra i debata po hře je jen nabídka a kdokoli má právo ji kdykoli odmítnout i bez udání důvodu. Nekritičnost - orientujeme se hlavně na podporu, na zdůraznění toho, co se komu daří! Kritiku prožívání zcela vyloučíme. Kritiku mimoslovního a slovního jednání omezíme na minimum a dbáme, aby více motivovala, než deptala. 12

13 1.2 Zařazení sociálních her do výuky Sociální hry lze zařadit do výuky v rámci Dramatické výchovy. Podle RVP ZV (2006) je Dramatická výchova doplňující vzdělávací obor, který není povinnou součástí základního vzdělávání, jeho vzdělávací obsah pouze doplňují a rozšiřují. K očekávaným výstupům Dramatické výchovy také mimo jiné patří, že žák zkoumá témata a konflikty na základě vlastního jednání, rozlišuje herní a reálnou situaci, vstupuje do jednotlivých rolí a přirozeně v nich jedná. Ve druhém období žák propojuje somatické dovednosti a kombinuje je za účelem vyjádření vnitřních stavů a emocí vlastních i určité postavy, rozpoznává témata a konflikty v situacích a příbězích. Sociální hry mohou pomoci naplňovat cíle základního vzdělávání a mohou být využity i při plnění průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova Cíle základního vzdělávání Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. V základním vzdělávání se proto usiluje o naplňování těchto cílů: o umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení, o podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů, o vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci, o rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých, o připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti, o vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě, o učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný, 13

14 o vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi, o pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci Osobnostní a sociální výchova Charakteristika průřezového tématu. Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova v základním vzdělávání akcentuje formativní prvky, orientuje se na subjekt i objekt, je praktické a má každodenní využití v běžném životě. Reflektuje osobnost žáka, jeho individuální potřeby i zvláštnosti. Jeho smyslem je pomáhat každému žákovi utvářet praktické životní dovednosti. Specifikou Osobnostní a sociální výchovy je, že se učivem stává sám žák, stává se jím konkrétní žákovská skupina a stávají se jím více či méně běžné situace každodenního života, Jejím smyslem je pomáhat každému žákovi hledat vlastní cestu k životní spokojenosti založené na dobrých vztazích k sobě samému i k dalším lidem a světu (RVP ZV, 2006, str.90). Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka (RVP ZV, 2006, str.91). V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma: o vede k porozumění sobě samému a druhým o napomáhá k zvládání vlastního chování o přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni o rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace a k tomu příslušné vědomosti o utváří a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci o umožňuje získat základní sociální dovednosti pro řešení složitých situací (např. konfliktů). 14

15 V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: o pomáhá k utváření pozitivního (nezraňujícího) postoje k sobě samému a k druhým o vede k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci o vede k uvědomování si hodnoty různosti lidí, názorů, přístupů k řešení problémů o přispívá k uvědomování mravních rozměrů různých způsobů lidského chování o napomáhá primární prevenci sociálně patologických jevů a škodlivých způsobů chování. Tématické okruhy Osobnostní a sociální výchovy jsou členěny do tří částí, které jsou zaměřeny na osobnostní, sociální a mravní rozvoj. Pro jejich realizaci je užitečné zařazovat do výuky ta témata, která reflektují aktuální potřeby žáků, popřípadě vycházejí ze vzájemné domluvy s nimi. Všechna uvedená témata se uskutečňují prakticky, prostřednictvím vhodných her, cvičení, modelových situací a příslušných diskusí. Vzhledem k tomu, že se jedná o živá setkání dotýkající se osobní existence, je třeba počítat s tím, že na různé věci budou mít žáci různé názory, že se může objevit odmítání témat či technik, ostych, případně, že některé hry tzv. nevyjdou. Právě tyto okamžiky však bývají v Osobnostní a sociální výchově velmi užitečné, neboť nabízejí příležitost k přemýšlení o tom, co se děje (RVP ZV, 2006, str.92-93). Osobnostní rozvoj o rozvoj schopností poznávání cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů, o sebepoznání a sebepojetí já jako zdroj informací o sobě; druzí jako zdroj informací o mně; moje tělo, moje psychika, o seberegulace a sebeorganizace, o psychohygiena dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému; sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích, o kreativita. 15

16 Sociální rozvoj o poznávání lidí vzájemné poznávání se ve skupině/třídě, rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech, chyby při poznávání lidí, o mezilidské vztahy péče o dobré vztahy; chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc; lidská práva jako regulativ vztahů; vztahy a naše skupina/třída, o komunikace řeč těla, řeč zvuků a slov, ;cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání; dovednosti pro sdělování verbální i neverbální; specifické komunikační dovednosti; dialog; komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost apod.) o kooperace a kompetice rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci; rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny); rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence. Morální rozvoj o řešení problémů a rozhodovací dovednosti dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí, problémy v mezilidských vztazích, o hodnoty, postoje, praktická etika. 1.3 Zásady práce s dětmi Při realizaci sociálních her je nutné respektovat obecné zásady práce s dětmi. Měli bychom vždy počítat s reálnými výsledky, neočekávat dokonalost. Je třeba pracovat v atmosféře klidu, bezpečí, pohody a dobré nálady, nesmíme spěchat. Důležitá je podpora pocitu vzájemnosti ve skupině, dítě by mělo být skupinou přijato takové, jaké je. Nikdy nesmíme zapomenout na určení pravidel hry, děti musí vědět, co smí a co ne. A v neposlední řadě je vždy vhodně a přiměřeně motivujeme. Hry by měly v dětech pěstovat kooperativní jednání, rozpoznávání pocitů, schopnost řešit problémy, respektování ostatních, šlechetnost a ochotu pomáhat 16

17 druhým. Měly by vytvářet atmosféru porozumění, podporovat smysl pro skupinovou práci a ochotu dělit se s ostatními. 17

18 2. Konflikt Konflikty jsou přirozenou, nevyhnutelnou součástí života každého z nás. Většina lidí vnímá konflikt jako nesmiřitelné, destruktivní srážky, ve kterých jedna strana vyhrává na účet té druhé, jako útok proti své osobě, jako něco negativního. Nevidí v konfliktu možnost kreativního řešení, které může posunout věci kupředu. Schopnost vést konflikty a řešit je, je velmi důležitá, neboť konflikt je forma komunikace. Nový pohled na konflikt napomáhá k uvědomění si osobní zodpovědnosti, vede k rozšíření vztahových souvislostí konfliktu s jinými jevy např. hodnotami, předsudky, umožňuje vidět nejen negativní ale i jeho pozitivní stránky. Při efektivním a konstruktivním zacházení s konflikty je můžeme vidět jako příležitost pro zjištění nových informací, budování vztahů a kooperativní řešení. Konflikty jsou normální součástí života, jsou hojné a rozmanité, a také jejich řešení bývá různě těžké. Nemá smysl nebrat konflikty na vědomí a rychle je sprovodit ze světa jako rušivý faktor. Řešíme-li konflikty produktivně, pak je bereme vážně, tj. zabýváme se jimi tak, abychom nalezli nějaké východisko, při němž se žádný ze zúčastněných nemusí cítit poražený. Gordon takové řešení konfliktů nazývá překonání konfliktu metodou, při níž se neprohrává (Caiatiová, Delačová, Müllerová, 1994, str.51). Každý den se děti setkávají se svými vnitřními konflikty, s konflikty se spolužáky, s rodinou a společností. Zatímco většina lidí vidí konflikt jako negativní a destruktivní sílu, konflikt naopak může být příležitostí k růstu a učení. Pokud budou žáci vyučováni schopnostem vedení konfliktu, budou umět analyzovat sociální situaci, rozhodnout o správnosti svého konání a vzít na sebe zodpovědnost za důsledky svých činů. Schopnost nakládat s konfliktem konstruktivní cestou rozvíjí nejen mentální úroveň jedince, ale ve svém důsledku pozitivně ovlivňuje společnost jako celek ( Shapiro, 2002). Konflikty jsou často umocňovány rozdílným chápáním a nedostatečnou komunikací. Jakmile však pochopíme, že ostatní mohou mít různé úhly pohledu na daný problém a rozvineme naše komunikační schopnosti, jsme vybaveni k efektivnímu vedení konfliktu. 18

19 2.1 Co je to konflikt? Kurikulum Konflikt a komunikace (2002) hovoří o základních stavebních jednotkách, na kterých je založeno vedení konfliktu: o Konflikt je neshoda mezi dvěma nebo více osobami nebo myšlenkami. Konflikt znamená interakci nebo dialog. o Konflikty jsou nezbytné pro rozvoj a růst. Způsob, jakým vede osoba konflikt, je důležitou částí jeho/její osobnosti. o Sebevědomí a sebepochopení přispívají ke konstruktivnímu vedení konfliktů. o Každý konflikt má pozitivní sílu. Ať už je konflikt vyřešen nebo ne, existuje zde základ pro poznávání a pochopení přání a potřeb toho druhého. Vzájemné vztahy mohou být zachovány nebo zlepšeny. o Konflikty nemohou být konstruktivně vyřešeny bez pozitivní interakce, která je formou komunikace. o K tomu, aby se konflikt stal příležitostí k růstu a zdokonalení, jsou potřebné specifické schopnosti. o Tyto specifické schopnosti se dají naučit. o Konflikt se dá řešit způsobem, který neporušuje lidská práva. 2.2 Vznik konfliktů a jejich zvládání Máme rozdílené zkušenosti a vnímáme svět z různých úhlů pohledu. Naše odlišnost je jedna z našich silných stránek: neexistují dva úplně stejní lidé. Tak může každý přispět k různobarevnosti a zajímavosti života. Naše jedinečnost se však může stát zdrojem problémů a konfliktů. Protože nevnímáme svět naprosto stejně, mohou vzniknout neshody, nepochopení a rozdíly v hodnotách a potřebách. Tyto rozdíly ovlivní to, jak jednáme, myslíme, cítíme a reagujeme (Shapiro, 2002, str.43). Podstatou řešení konfliktů je efektivní komunikace. Pokud se dostaneme do konfliktních situací, stává se komunikace komplikovanou a namáhavou. Základem efektivní komunikace je udržení otevřené mysli a naslouchání. 19

20 Při komunikaci s dětmi je důležité používat tzv. sociální a komunikační dovednosti, které zahrnují popis, informace, výběr, empatii, já-výroky (viz. kapitola Rozvoj sociálních a komunikačních dovedností 2.2.1) a další efektivní dovednosti. Důležité je, aby děti chápaly konflikty jako pozitivní zkušenost a nepokládaly je za něco zlého. V podstatě jsou neobyčejnou příležitostí, jak se poučit o pranici mezi lidmi, a této možnosti by měl člověk využít (Caiatiová, Delačová, Müllerová, 1994, str.52) Rozvoj sociálních a komunikačních dovedností Sociálním a komunikačním dovednostem se děti učí sociální nápodobou, což je velmi intenzivní učení. Její účinek však můžeme ještě podpořit tím, že s dětmi budeme hovořit o způsobech výchovy a komunikace, které používáme, a budeme je pojmenovávat. Další možností, jak učit děti potřebným komunikačním dovednostem, je přímý nácvik. Některé ze sociálních dovedností je třeba rozvíjet přednostně, zejména pro dobré soužití ve třídě. Na prvním místě bychom se měli zaměřit na naslouchání (výstižněji na aktivní naslouchání), protože děti si navzájem neumějí moc naslouchat. Důležité je i využívání tzv. já-výroku, kterým vyjadřujeme své pocity a potřeby. Děti by také měly respektovat pocity druhých lidí, což obnáší empatická reakce. Další komunikační dovedností je popis, poskytnutí informace, výzva k aktivitě, umožnění výběru. A v neposlední řadě zpětná vazba, vyjádření ocenění nebo uznání Aktivní naslouchání Dovednost naslouchat je jednou ze základních sociálních dovedností. Abychom si uvědomili, co je to aktivní naslouchání, měli bychom se zamyslet nad otázkami: Jak se cítíme, když nám někdo naslouchá a jak, když nenaslouchá? Jak poznáme, že nám někdo opravdu naslouchá? Jak se takový člověk chová, co dělá? 20

21 Aktivní naslouchání je provázené projevy zájmu, pozornosti a účasti. Tyto projevy jsou většinou neverbální. Nácvik začíná vyvozením pojmu (co to je, podle čeho zjistíme, že nám někdo naslouchá či nenaslouchá, jak se přitom cítíme). Pokračuje přes uvědomění významu (proč stojí za to naslouchat, co se v naší třídě změní, když si budeme umět naslouchat), různé hry a aktivity, které naslouchání procvičují, až po neustálou zpětnou vazbu Já-výrok Mezi důležité komunikační dovednosti patří já-výrok. Sdělujeme jím, jak se cítíme a proč, s čím jsme počítali nebo co potřebujeme a očekáváme. V širším smyslu jsou já-výroky jakákoliv sdělení o nás samotných. Používáme v nich tedy tvary zájmena já. V užším smyslu se označení já-výrok používá pro sdělení, v nichž hrají roli emoce a přání (Kopřiva, Nováčková, Nevolová, Kopřivová, 2006, str.113). Já-výrok je dovednost, jejíž zvládnutí dětem hodně pomáhá domluvit se a řešit případné konflikty. Jak učit děti já-výrokům? 1. Využití skutečných konfliktních situací mezi dětmi. 2. Vyžití scének a dramatizací. Já-výrokem to ale nekončí, za ním by měla následovat omluva a přijetí omluvy. K nácviku této dovednosti bychom opět mohli využít dramatizaci. Děti mohou samy navrhovat témata různých konfliktů a pak si ve dvojicích nebo ve skupinách zahrát, jak to vypadá obvykle a jak by to mohlo vypadat, když se použije já výrok omluva přijetí omluvy. Scénky by měly být krátké a nacvičovat by je měly všechny děti. Snazší je zpočátku používat maňásky, nakonec by se ale děti měly naučit mluvit za sebe. Důležitou součástí scének je reflexe: Jaké jsou rozdíly v prožívání a v dalším chování, používáme-li při řešení konfliktů běžné neefektivní postupy a používáme-li já-výroky a omluvu? 21

22 Empatická reakce Schopnost empatie je vrozená, empatické reakci se však potřebujeme učit. Empatie se definuje jako schopnost vcítit se do pocitů a jednání druhého člověka. Empatická reakce se skládá ze tří základních složek, které mohou v různých situacích v různé míře vystupovat do popředí: o aktivní naslouchání (soustředěné naslouchání provázené projevy účasti), o pojmenování pocitů, záměrů, očekávání druhé osoby, o vyjádření podpory Popis, informace, výběr Podstatou popisu je, že mluvíme o tom, co vnímáme, aniž bychom to posuzovali. Popis říká, že jsme si něčeho všimli, něco pozorujeme a sdělujeme to druhým. Buď něco je nebo není v pořádku, v druhém případě popisem naznačujeme, že očekáváme nápravu. Užíváme přátelský nebo aspoň věcný tón, k čemuž napomáhá oslovení jménem. Předností popisu je, že vyjadřuje partnerský vztah a navozuje pocit bezpečí (nechceme bojovat, ale spolupracovat). Informace jsou zprávy o tom, proč, jak či kdy se něco odehrává nebo dělá, co se očekává, jaké jsou důsledky určitých činností nebo chování. Informace pomáhají porozumět řádu a zákonitostem, podle nichž se řídí svět a lidé a věci v něm (Kopřiva, Nováčková, Nevolová, Kopřivová, 2006, str.57). Jejich předností je, že naplňují naši potřebu smysluplnosti. Informace je oznamovací věta s podmětem v 1. nebo 3.osobě. Možnost výběru vyjadřuje partnerský vztah. Spočívá ve vyjmenování dvou, nebo i více konkrétních možností a musí být přijatelný pro obě strany. Možnost výběru zvyšuje vnitřní motivaci, nesmí být však manipulací. Výběr ve škole zlepšuje nejen motivaci ale i klima Zpětná vazba Zpětná vazba je věcné vyjádření, že jsme si něčeho všimli (nejčastěji pomocí popisu nebo informace). Kdykoliv něco děláme nebo se nějak chováme, má to určité důsledky. Díky zpětné vazbě se dozvídáme, že něco je správné nebo naopak není. 22

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů:

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů: Ukázka převzata z pracovní verze ŠVP Základní školy praktické, Praha 2, Vinohradská ul. Ukázka je věnována propojení průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova se vzdělávacím obsahem jednotlivých

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

PROJEKT O s o b n o s t n í a s o c i á l n í v ý c h o v a íloha školního vzd lávacího programu Oáza

PROJEKT O s o b n o s t n í a s o c i á l n í v ý c h o v a íloha školního vzd lávacího programu Oáza Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace PROJEKT k průřezovému tématu Osobnostní a sociální výchova ) Příloha školního vzdělávacího programu Oáza Autor projektu: Mgr.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Matematický seminář

Charakteristika vyučovacího předmětu Matematický seminář 4.10.4. Charakteristika vyučovacího předmětu Matematický seminář 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Matematický seminář poskytuje prostor pro opakování a shrnutí vědomostí a dovedností nabytých

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 1. st. Charakteristika vzdělávacího oboru V rámci prvního stupně se žáci seznamují s etickou výchovou v rámci integrovaného vzdělávání, tzn. prolínání do různých vzdělávacích oblastí. Týká se to převážně

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Nejpřirozenější podporou sociálních dovedností ve školském prostředí je inkluzivní vzdělávání, které

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Program Škola podporující zdraví Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Historie a vývoj programu ŠPZ 1986 vytvořen a zahájen ve Skotsku 1992 přijat v ČR Cíl 13 programu Zdraví 21 Zdravé místní

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH VY_32_INOVACE_PSY_7 ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Vzdělávací oblast: Etická výchova Vyučovací předmět: ČJ, AJ, PR, VL, PŘ, VV, TV

Vzdělávací oblast: Etická výchova Vyučovací předmět: ČJ, AJ, PR, VL, PŘ, VV, TV 1. 2. 3. třída Základní komunikační dovednosti osvojí si: -oslovování křestními jmény - používání vhodných forem pozdravu -naslouchání -dodržování jednoduchých komunikačních pravidel ve třídě -poděkování

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Výchova k občanství - Prima

Výchova k občanství - Prima - Prima Výchova k občanství Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence občanská Kompetence sociální a personální Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

V.8 Člověk a zdraví V.8.1 Výchova ke zdraví

V.8 Člověk a zdraví V.8.1 Výchova ke zdraví 1/8 V.8 Člověk a zdraví V.8.1 Výchova ke zdraví V.8.1.II 2. stupeň V.8.1. II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět svým obsahem bezprostředně navazuje na obsah vzdělávací

Více

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie

7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie 7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie Obecné cíle výuky Psychologie Předmět a výuka Psychologie je koncipována tak, aby žáky vedla k utváření realistického

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

Přínos pro výchovnou a vzdělávací činnost školy. podporuje základní dovednosti dobré komunikace a spolupráce

Přínos pro výchovnou a vzdělávací činnost školy. podporuje základní dovednosti dobré komunikace a spolupráce 3. 7. Průřezová témata a jejich zařazení jako projekty Název Charakteristika Aktuální celoškolní celoroční tematický projekt Námětová základna se stanovenými společnými akcemi a konkrétními výstupy prolínajícími

Více

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže.

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova Prosociální výchova je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova se pod názvem etická výchova vyučuje jako volitelný, ale povinný

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ETICKÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Etická výchova žáka vede k navázání a udržování uspokojivých vztahů, vytvoření si pravdivé představy o sobě samém,

Více

6.ročník 7.ročník 8. ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8. ročník 9.ročník 5.1. - OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8. ročník 9.ročník cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění F - měření síly,pokusy s magnety a měření ostatních fyzikálních veličin, Tv,

Více

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Školní vzdělávací program Platný od 1.9.2013 Je vydán na základě zákona č.561/2004

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) 1. Obsahové vymezení Hlavním cílem předmětu je umožnit všem žákům dosažení pokročilé úrovně informační gramotnosti získat dovednosti v ovládání výpočetní

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr.

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr. Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013 Ředitel Mgr. Hana Gorgolová Telefon na ředitele 558 362 118 E-mail na ředitele

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 3. období 9. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. respektuje přijatá

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka Charakteristika předmětu Ve vyučovacím předmětu Český jazyk a literatura

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

6.ročník 7.ročník 8. ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8. ročník 9.ročník 1. Průřezové téma - OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8. ročník 9.ročník cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění F - měření síly,pokusy s magnety a měření ostatních fyzikálních

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU?

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU? ZAČÍT SPOLU ZÁKLADNÍ INFORMACE program Začít spolu (Step by Step) je realizován ve více než 30 zemích v ČR od 1994 v MŠ, 1996 v ZŠ pedagogický přístup orientovaný na dítě spojuje v sobě moderní poznatky

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Osobnostní a sociální výchova nabízí žákovi osvojení si základních životních kompetencí a dovedností, které jedinec využívá v každodenních životních situací.

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI

BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI CHARAKTERISTIKA TÉMATU Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových postojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více