Mám ráda CONSTRUCTIVNÍ muïe!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mám ráda CONSTRUCTIVNÍ muïe!"

Transkript

1 ROČNÍK III. 2/ ŘÍJNA 2004 ZDARMA Muzikály bojovaly o náš pohár strana 12 Můj největší zážitek byl Hammer strana 6 Construct na stupních vítězů strana 10 Mám ráda CONSTRUCTIVNÍ muïe! JITKA KOCUROVÁ ISSN

2 CONSTRUCT A MÉDIA EDITORIAL A OBSAH P EDSTAVUJEME DANA CHROMÁ tisková mluvãí spoleãnosti CONSTRUCT Tiskovou mluvãí spoleãnosti je Dana Chromá. MÛ- Ïeme ji potkat nejen na chodbách a v kanceláfiích na í firmy, ale i v televizi, novinách ãi v rádiích. Zaãínala jsem v oddûlení zahraniãního obchodu. K m m povinnostem postupnû pfiibyla i ãinnost v oblasti marketingu, hovofií o sv ch zaãátcích Dana Chromá, která u nás pracuje od roku KdyÏ jsem se po matefiské dovolené vrátila na pûvodní místo, dostala jsem od vedení spoleãnosti nabídku, abych pfiijala ke své práci také funkci tiskové mluvãí spoleãnosti. Jak vidíte, neodmítla jsem. dodává Chromá s úsmûvem. Na nedostatek práce si rozhodnû stûïovat nemûïe. Kromû firemních prezentací a spolupráce s médii jde pfiedev ím o dûleïitou kaïdodenní komunikaci se zahraniãními odbûrateli. V leto ním roce mohli lidé zaznamenat zmûnu image na í spoleãnosti, za kterou stojí stojí nevyãísliteln poãet hodin práce celé spoleãnosti. Díky úpravû firemního designu dostáváte do rukou jiï druhé ãíslo na eho magazínu v novém kabátû. Nov magazín, nové webové stránky, celorepubliková billboardová kampaà, to v e nás leto ním rokem vede ke zvy ujícímu se povûdomí o v robcích a znaãce Construct v âr i v zahraniãí. NAPSALI O NÁS CONSTRUCT MÁ SVùTOVÉ ISO SVùT MOTORÒ CONSTRUCT A&D PLUS získal jako první ãeská spoleãnost v oboru zabezpeãování automobilû celosvûtovû uznávan certifikát ISO/TS :2002. Tato norma je velmi tvrdá a vyïadují ji v echny v znamné automobilky. JITKA KOCUROVÁ PÓZOVALA PRO CONSTRUCT idnes.cz Vicemiss âeské republiky z roku 1999 Jitka Kocurová nafotila sérii odváïn ch fotografií pro kalendáfi firmy Construct na druhé pololetí leto ního roku. Z ateliéru vze ly asi dvû desítky fotografií, z nichï je na plakátu s kalendáfiem vyuïita jen jedna, nûkolik dal ích otiskl magazín spoleãnosti Construct. Kocurová kleãí na snímku na kolenou, kolem krku i rukou má ostnaté obojky pro psy. Snímek je variací na logo firmy pro bezpeãnostní systémy aut. V pûvodní podobû je v ak v obojku uvázáno fietûzem ke garáïi ãervené autíãko. RIVALITA V DIVADLE VEâERNÍK PRAHA V Hudebním divadle v Karlínû vypukla naplno rivalita. Protagonisté muzikálu West Side Story pfieválcovali své kolegy ze zbrusu nového muzikálu Noc na Karl tejnû, kter se bude od ãtvrtka hrát na nádvofií Nostického paláce na Malé Stranû. Obû party si to mezi sebou pofiádnû rozdaly v bowlingu. Aãkoli vítûzství ve tfietím roãníku Construct Bowling Cupu na Chodovû bylo jen velmi tûsné (348: 340), i tak se zpûváci a taneãníci Tereza Duchková, Ernesto âekan, Roman Vojtek a BraÀo Polák z West Side Story pofiádnû zapotili, neï své soupefie porazili. Barvy poraïeného t mu z pfiipravovaného muzikálu Noc na Karl tejnû ãestnû hájili choreograf Richard Hes, éf obchodního oddûlení Eduard Tomas a protagonisté Tereza Janouchová a Jan Urban. V ichni to pak stateãnû zapíjeli. Nejvíc se zkouloval opût BraÀo Polák, kter na schodech málem rozbil svou v hru. Na snímku pfiedstavujeme vítûzn t m z muzikálu West Side Story - zleva: Ernesto âekan, Tereza Duchková, BraÀo Polák a Roman Vojtek. KAMPA CONSTRUCTU HRADECKÉ NOVINY Automobilisté s námi mohou vyhrát mechanické zabezpeãení Construct za deset tisíc jen na âerné Hofie! JITKO HLÍDEJ PO ÁDNù! BLESK Modelka Jitka Kocurová (25) pózuje v nové reklamní kampani na zabezpeãovací systémy Construct spoutaná masivním obojkem a pevn mi fietûzy. Îe by byl pfiítel Jitky Kocurové, fotbalov brankáfi Bl an Ale Chvalovsk (25) takhle pfiísn? Ne, k psí boudû sexy modelku opravdu nepfiipoutal on. Jitka by mu to ostatnû ani nedovolila. Spoutaná masivním obojkem a pevn mi fietûzy Jitka pouze pózuje v nové reklamní kampani na zabezpeãovací systémy Construct. Hlídá-li Jitka boudu anebo fietûzy Jitku, to je ov em otázka... P EKROâILI JSME RUBIKON Pfiekroãili jsme Rubikon. Tak bych nazval období, kter m nyní spoleãnost Construct prochází. Upustili jsme od zavedeného v hradnû mechanického zabezpeãení a vstoupili s ním do oblasti pro nás nové, do oblasti elektronické. Vûfiím, Ïe v echny úspûchy, kter ch jsme dosáhli, budou pokraãovat i s na í novinkou v oblasti zabezpeãování vozidel. Je to pro nás dal í moïnost, jak roz ífiit na i nabídku a vyhovût vût ímu spektru na ich zákazníkû pfii ochranû svého vozidla a uãinit je je tû spokojenûj ími. Tento rok je pro nás zcela zásadním. Po dlouhém a úspû ném v voji ve spolupráci se spoleãností SECAR Bohemia, a. s. (jedna z nejstar ích a nejvût ích v robcû elektronick ch vyhledávacích systémû zn. Sherlog) pfiicházíme na trh s revoluãní novinkou, která ve svûtû nemá obdoby. Je jí elektromechanické zabezpeãení vozidla proti krádeïi neboli automatické zamykání fiadicí páky. Je to prosté. Zaparkujete, zafiadíte zpáteãku ãi parking, vytáhnete klíãky ze zapalování a - auto se vám zamkne samo. Od té doby se o Va eho automobilového miláãka stará nejen zámek fiadící páky, ale i satelitní vyhledávací systém. V hodou je, Ïe pfies vysokou spolehlivost zafiízení nikterak nenaru uje interiér vozu. Po celosvûtovû uznávaném certifikátu ISO/TS :2002, kter jsme letos na jafie získali jako první a jediná firma v oboru v âr, je to tak pro nás dal í potvrzení, Ïe cílevûdomá práce pfiiná í své ovoce. V na em Construct magazínu kromû této v znamné zprávy najdete i reportáïe z automobilov ch závodû, v nichï zabodovali na i závodníci, muïskou ãást populace jistû potû í kalendáfi s topmodelkou Jitkou Kocurovou na první polovinu roku Jsme rovnûï potû eni va ím ohlasem na na i kfiíïovku z minulého ãísla Construct magazínu. V hercûm blahopfiejeme a tû íme se, Ïe nám i nadále zachováte pfiízeà. ProtoÏe je toto ãíslo Construct magazínu letos posledním, chci Vám v em, na im partnerûm a zákazníkûm popfiát pfiíjemné proïití svátkû vánoãních a hodnû zdraví, radosti a pohody do nového roku. Ing. Jifií Dufek generální fieditel spoleãnosti Construct NOVÝ VÝROBEK CONSTRUCT SAFETRONIC CS1 SPONZORUJEME AUTOSALON Zbynûk Merunka a Jitka âvanãarová jsou blázni do aut KALENDÁŘ S VICEMISS ČR Jitka Kocurová opût pózovala pro na i firmu BODUJEME NA ZÁVODECH koda Octavia Cup Rally Pfiíbram Zlatá pfiilba 2004 KALEIDOSKOP Construct Bowling Cup 2004 Tajn závod Autotec 2004 SOUTĚŽTE S NÁMI KfiíÏovka o ceny MÁTE ZABEZPEČENÝ VŮZ? Budoucnost patfií elektromechanickému zabezpeãení aut NAŠE EXPOZICE NA AUTOTEC 2004 CONSTRUCT MAGAZÍN 2/2004 VYDAVATEL: CONSTRUCT A&D PLUS, s. r. o., Durìákova 335, Brno, PSâ , IâO: VYROBILA: Ultima Thule, s. r. o., BoÏanovská 1602 Praha 9 - Horní Poãernice, tel.: ÉFREDAKTOR: Ale Kacl DESIGN: J&BKO DESIGN s.r.o. FOTOGRAFIE: Ale Kacl, Tomá Vrbata, Dana Chromá a archiv PRODEJ INZERCE: Ultima Thule s. r. o., , TISK: tiskárna GTS v Praze Construct magazín je registrován pod MK âr E a mezinárodním kódem ISSN Vychází 20. fiíjna 2004 (pololetník), neprodejné. Redakcí nevyïádané rukopisy, fotografie ãi kresby se nevracejí. Bez vûdomí a souhlasu redakce nelze publikované materiály dále ífiit. 3

3 NOVÝ VÝROBEK Světová novinka na trhu! CONSTRUCT je unikátní zařízení, které ve svých vývojových laboratořích setrojily a připravily do výroby společnosti Construct A&D, a.s. ve spolupráci s partnerskou společností Secar Bohemia, a.s. je první zařízení na světě, které zamykání řadicí páky provádí zcela automaticky, z toho důvodu nemá žádné vnější prvky, které by zasahovaly do interiéru vozidla, například zámkové vložky. pracuje na elektromechanickém principu. Řídící jednotka dává pokyn k zablokování zpětného chodu po vyndání klíčku ze zapalování. Pro odblokování řazení musí řidič použít bezkontaktní čip, který přiloží na určité místo v interiéru vozidla. Pod tímto místem se skrývá identifikační modul, který zjistí, zda se jedná o oprávněného uživatele. Bez řádné identifikace není možno zařízení odblokovat. je konstruován i pro vozidla s automatickými převodovkami, volič řazení zamyká po vyndání klíče ze zapalování v poloze Parking. je plně kompatibilní se všemi typy vyhledávacích systémů Sherlog dodávaných společností Secar Bohemia, a.s. Odstraněním vnějších částí ještě více znesnadňuje krádež vozidla, nedá se demontovat, rozbít ani zmrazit kapalným dusíkem. žádným způsobem nenarušuje integritu elekronického vybavení vozidla ani eleganci interiéru. Po řidiči nevyžaduje žádnou obsluhu. Softwarové vybavení je natolik sofistikované, že zcela odstraňuje jakoukoli možnost chybné manipulace nebo nechtěného uzamčení vozidla během jízdy či během zastavení na křižovatce. byl vyvíjen tři roky a na jeho výrobu jsou použity speciální elektronické a mechanické součástky, které jsou schopny pracovat v extrémních klimatických podmínkách od minus 40 do plus 120 C. Zkoušky byly provedeny na cyklech bezchybného provozu. je patentově chráněn jako unikátní řešení zabezpečení vozidla proti krádeži. si můžete pořídit pouze v síti montážních míst společností Construct A&D, a.s. a Secar Bohamia, a.s. 5

4 ROZHOVOR ROZHOVOR TV Autosalon na autosalonu v PafiíÏi Nejkrásnûj í modelky mají Italové! nám líbily krásné modelky. V born marketingov tah! U kaïdého auta s krásn mi sleãnami bylo mnohem víc kamer a fotoaparátû. Celému PafiíÏskému autosalonu dominovaly italské automobilky, které mûly nejkrásnûj í modelky. Jitka: ZbyÀkÛÛ?! (zpytav pohled) âasto se vzájemnû dobíráte? Je to vïdy jen podle scénáfie? Zbynûk: Pfiíjemnû mû pfiekvapilo, Ïe jsme si s Jitkou velmi rychle porozumûli a jsme stejnû naladûni. Pracuje se s ní v bornû, protoïe je pro kaïdou legraci a improvizaci pfii natáãení. Chová se pfiirozenû a nedûlá ze sebe vût í dámu, neï je. Jitka: Legrácky si dûláme. Zbynûk je bezva parèák, sedneme si oba dva. Skamarádili jsme se velmi rychle. Je to kamarád, na kterého se ráda obrátím i mimo natáãení. Má podobn smysl pro humor jako já, klape nám to spolu. Populární pofiad Autosalon v TV Prima uvádí moderátorská dvojice Zbynûk Merunka a Jitka âvanãarová. KaÏd t den nás provádûjí nejïhavûj ími novinkami ze svûta motorizmu, nelítostn mi testy nov ch aut, které doplàují vtipn mi dialogy v nichï se vzájemnû kádlí. Spoleãnost Construct je uï druh m rokem sponzorem tohoto nejsledovanûj ího motoristického pofiadu u nás. Moderátofii v televizi vïdy mluví jasnû, plynnû a srozumitelnû a nikdy se nepfiefieknou. Praxe bûhem natáãení b vá jiná. Vzpomínáte si na nûjak hodnû poveden pfiefiek? Zbynûk: Brebty patfií k moderátorské práci jak ploutve k rybû. Nejlep í jsou ty dvojsmyslné, jako tfieba automobilka nûkoho podesírá místo podezírá. Já mám brebty rád, protoïe to vyjadfiuje vnitfiní rozpoloïení toho ãlovûka. Jitka: Samozfiejmû mám také spoustu pfiebrebtû, ale pokud platí ZbyÀkova teorie o projevení skryt ch my lenek, mohla bych se jejich uvedením znaãnû kompromitovat. (smích) Na co se pfii natáãení tû íte nejvíce? Zbynûk: Tû ím se, Ïe nebude pr et. âasto se nám stává, Ïe cel t den je hezky, a kdyï toãíme, padají trakafie. A tûïko tam budete pfied kamerou bûhat v kabátû. TakÏe v den natáãení obhlíïím oblohu. Tû ím se ale hodnû na kolegyni Jitku a nová auta. Natáãení ostatnû probíhá ve vût í pohodû, kdyï jsme obklopeni hezk mi auty, které sv m designem a kvalitou navodí pfiíjemnou atmosféru, aï tak, Ïe se sna- Ïíme b t také tak elegantní jako ta auta. Vût inou se to dafií a opravdu je to takové nakopnutí a vzpruha, kdyï toãíme neobvyklé vozy, které se urãitû budou líbit. I ta pohoda nás jako moderátorû je vût í. Jitka: Já na tu spontánní energii. Dûlají to pfiíjemní lidé, a tak mû to nûjak tou pozitivní energií nabije. Bûhem pofiadu jste na obrazovce nûkolik minut. To mûïe mnohé svádût k pfiedstavû, Ïe chodíte do práce jenom na pût minut t dnû? To by se mi také líbilo. Tak jak to tedy je, co moderování obná í? Zbynûk: B t ten den naprosto fit, mít dobrou náladu, b t v pohodû a v echny stresy hodit za hlavu. Autosalon je pofiad tak dynamick, Ïe tam nesmíme pûsobit unavenû nebo rezignovanû. Musíme okamïitû do sebe natáhnout atmosféru toho pofiadu, kter skuteãnû opl vá dynamikou a rytmem, a tomu pfiizpûsobujeme mluvu a dikci, abychom mezi rychl mi dravci na ãtyfiech kolech nepûsobili cizorodû. A sna- Ïíme se mít podobnou náladu, jako bychom byli majiteli tûch krásn ch aut. Scénáfie, jak je u nás dobr m zvykem, dostáváme v den vysílání, cestou na plac si je ãteme a dolaìujeme s autorem Josefem Vrtalem, kter nám ty texty ale vïdy napí e pfiímo do úst. Vûfiíme, Ïe nejlep í v sledek je tehdy, kdyï to udûláme z jedné vody naãisto a natoãí se to napoprvé. Jitka: Je to úplnû jiná práce neï v divadle nebo ve filmu. Není to Ïádná role, za kterou se mûïu jako herec schovat, pfiiná ím tam sebe a z toho ãerpám a doufám, Ïe to je pro diváky pfiíjemné. Pfiedstava, Ïe to máme za pût minut natoãené je úsmûvná. Natoãení jednoho pofiadu nám zabere mnohdy i cel den práce, zvlá tû pokud natáãíme testy aut. Nûkdy si po natáãení autosalonu pfiipadám vyãerpaná víc neï po generálce v divadle. Jéé to tam nepi te, nebo se mi budou kolegové smát a reïisér si bude myslet, Ïe se flákám. (smích) Texty dostáváme napsané pfiímo do pusy Jak máte vztah k automobilûm? Jitka: Velmi, velmi pozitivní. Já auta miluju, hlavnû ta rychlá. Je to relaxace a moje velká vá eà. Nasednout si do nového auta, zjistit jaké je a co umí. A co teprve sporèáky. To mám vïdycky touhu vyskou et si kdo z nás dvou - já a auto - je silnûj í. Nicménû jezdím tak dobfie a tak bezpeãnû Ïe se v ichni chlapi za mnou otáãejí. (smích) Zbynûk: Já si myslím, Ïe po tûch dlouh ch letech patfiím ke zdravému stfiedu. Uvûdomuji si nebezpeãí, Ïe sám nemusím udûlat chybu a stejnû se mûïu dostat do o emetné situace. Spoléhat, Ïe chybu neudûlá ten druh, je totiï hazard. Jaké to bylo na autosalonu v PafiíÏi? Jitka: Je to velik, krásn, spousta úïasn ch aut, davy lidí v ech velikostí, jazykû a barev plati. Krásné Ïeny, krásná auta, krásná PafiíÏ, prostû tamní autosalon nemá chybu. Ha, vlastnû jednu bych na la. Pfiekvapila mû rozbitá klimatizace uvnitfi v stavních hal. První den vedro k zalknutí. Druh den zase zima jak v psinci. (povzdech) Nejvût í záïitek mám z fiízení HUMMERa Zbynûk: V PafiíÏi to bylo velmi nároãné. Nevím, jestli to diváci tu í, ale expozice jsou velké desetitisíce ãtvereãních metrû, takïe natáãení je jedna vûc, a druhá vûc je mít dobré boty, protoïe tam nachodíte kilometry. Ze samotné PafiíÏe jsme toho moc nevidûli. Zato se Krade se, kradlo a krást bude ZbyÀku, jaké je podle Vás nejlep í auto? Zbynûk: Krásn ch limuzín a aut je hodnû. Nejvût í záïitek jsem mûl, kdyï jsem v terénu fiídil HUMMERa. To je skuteãnû auto, které nezná pfiekáïky a dostane se z jakékoliv situace, koda Ïe to není auto na dálnici. A Vy, Jitko? Jitka: To nemûïu pfiesnû fiíct. Mám ráda velká auta, tfieba jeepy. Ale taky kabriolety. Jezdím osobnû Citroënem Xsara. Jak jste se stali moderátory? Zbynûk: Pfied Autosalonem jsem moderoval rûzné pofiady, vãetnû Televizních novin na Novû. Mám zkrátka rád vzru ení a stres a chaos. Autosalon se mi líbí, znám lidi, ktefií to pfiipravují, a myslím si, Ïe auto vedle psa je nejlep í pfiítel ãlovûka. Jitka: Já jsem pfiekvapivû v Ïivotû nikdy nechtûla moderovat. Myslela jsem si, Ïe by mû to nemohlo bavit. Ale m lila jsem se, protoïe kdyï mû Autosalon pfiizval k moderování, úplnû mû to nadchlo. Zaãalo mû to bavit a plácli jsme si. Co byste vzkázali na im ãtenáfiûm? Zbynûk: AÈ si svoje auta hlídají jako oko v hlavû a aè si uvûdomí, Ïe jakákoliv investice do zabezpeãení se vyplatí. Krade se, kradlo a krást bude. Jinak pfieju samé Èastné kilometry za volantem a Èastn návrat domû. Jitka: Zajistûte si pofiádnû své auto a pak se v klidu dívejte na Autosalon na Primû. Udûláme pro vás maximum a dûláme to rádi! (upfiímnû) 6

5

6 SEZÓNA ZÁVODŮ SEZÓNA ZÁVODŮ ZLATÁ P ILBA 2004 Mezi závody, které spoleãnost Construct podporuje, patfií pardubická FUCHS OIL Zlatá pfiilba, která se letos konala v termínu 25. aï 26. záfií. Ve v sledkové listinû mezinárodního závodu se na první pozici umístil Australan Leigh Adams, na druhém místû skonãil âech Ale Dryml a tfietí dojel Hans Andersen ze védska. koda Octavia Cup 2004 Brno RALLY PŘÍBRAM Leto ní roãník âeská poji Èovna - koda Octavia CUP mûl piãkovou úroveà. SvÛj comeback nahlásila fiada v znamn ch jezdcû, auta pro la repasí motorû a tûra okruhov ch závodû po âeské republice mohla odstartovat. Hned úvodní okruhov závod v Mostû pfiinesl námi podporovan m závodníkûm zlaté pfiíãky. V barvách Constructu jeli Jifií Janák, Jan Kopeck a Jifií Gottwald. Kopeck získal 1. místo v závodu na 10 kol, Jifií Janák jr. skonãil na 3. místû v soutûïi na 20 kol. Osm roãník prestiïní okruhové série zakonãilo velké finále Podzimní ceny Brna. Ziskem 1. místa ve sprintu a tfietím místem v hlavním závodû si získal titul absolutního vítûze púchovsk student tefan Rosina, jeï obhájil titul z loàska. Dvojice závodníkû Jan Kopeck Filip Schovánek obhájila loàské prvenství na Rally Pfiíbram. Populární závod se jel na konci záfií a Constructem podporovaná vítûzná posádka si pfiipsala na své konto dal ích 30 bodû. Díky vítûzství se posunula pfied Václava Pecha, jenï s vozem Ford Focus WRC 04 dokonãil pfiíbramskou rally na druhém místû. 10 Jiří Gottwald TAJNÝ ZÁVOD DO 15. STOLETÍ Uzavfiená láhev s pozvánkou, tajná v zva v u, závod po trase, kterou se úãastníci dozvídali aï bûhem závodu SMSkami, kontrola pozic pomocí GPRS navigátorû, neãekané pfiekáïky na cestû a cíl na neznámém místû. Jen s mlhavou pfiedstavou nastupovali 5. fiíjna do sv ch vozidel obchodní fieditelé vût iny automobilek, poji Èoven a leasingov ch spoleãností. Startoval Tajn závod Autosalonu TV Prima, kter spolupofiádali spoleãnosti CONSTRUCT, SECAR Bohemia a T-Mobile. Ne lo v ak o klasick nelegální závod, ve kterém se fiidiãi pfiedhánûjí jako o Ïivot. lo o perfektnû zorganizované zábavní odpoledne. Závodníci z fiad na ich obchodních partnerû museli cestou z Prahy do zámku Dûtenice pfiekonávat rûzné pfiekáïky. âekala je napfiíklad jízda zruãnosti mezi kuïelkami v estimetrovém cadillacu v Lu tûnicích, v pískovnû Ujkovice mûli za úkol nabrat nakladaãem písek do lopaty, vyzkou eli si stfielbu z historické ku e na cíl nebo museli prodûlat kontrolu orgány VB ze 70 let. Nejlep ího ãasu nakonec dosáhli ãlenové t mu KIA Motors a po zásluze si odnesli solidní zásobu archivního vína. Na akci byl poté v sále zámku Dûtenice odtajnûn nov produkt SAFETRONIC CS1. Následná oslava probíhala v duchu stfiedovûké zábavy. Bujar program pfiinesl nejen hojnost jídla, pití, zpûvu i tance, ale tfieba i nafiãení nejmenované manaïerky jisté automobilové firmy z ãarodûjnictví a její v slech v kleci. Jisté je, Ïe nakonec se v ichni vrátili do 21. století ve v borné náladû Ïivi a zdrávi.

7 KALEIDOSKOP KALEIDOSKOP Muzikálové hvûzdy na na em turnaji Pomáháme postiženým NOVÝ BAZÉN DO MILOVIC Spoleãnost Construct se jako generální partner dlouhodobû podílí na spolufinancování potfieb Ústavu sociální péãe v Milovicích. Letos jsme pfiispûli v znamnou ãástkou na v stavbu venkovního bazénu, kter klienti uïívali celé léto. Pomocnou ruku jsme podali i pfii pofiizování nové praãky, lehátek i nákupem sportovního obleãení. EXPOZICE CONSTRUCTU OCENĚNA Na e expozice byla uï tradiãnû souãástí prestiïního veletrhu AUTOTEC BRNO Veletrh se uskuteãnil v ãervnu tohoto roku a Construct na nûm získal od odborné poroty nominaci za nejlep í stánek veletrhu. Expozice byla v duchu na eho nového designu a sklidila velk ohlas u náv tûvníkû i novináfiû. ReportáÏ o nás pfiinesl i znám motoristick pofiad Autosalon na TV Prima. Tfietí roãník populární spoleãenské akce s názvem Construct Bowling Cup probûhl v kvûtnu ve Squash Bowling Centru v Praze. Turnaj, kterého se zúãastnilo pfies 150 hostû, byl okofienûn soubojem muzikálov ch hvûzd West Side Story a Noc na Karl tejnû. Pohár Constructu nakonec získalo druïstvo West Side Story z Hudebního divadla v Karlínû ve sloïení Ernesto âekan, Tereza Duchková, BraÀo Polák a Roman Vojtek. Za nejlep í Ïensk v kon byla ocenûna Renata ZároÏÀová (132 bodû), za nejlep í nához Pavel Malík (173 bodû). Cenu útûchy si odnesl Václav Podzimek za úïasn v kon 40 bodû. Na vítûze ãekaly zlaté poháry, luxusní dárkové pfiedmûty od na í spoleãnosti, kvalitní vína a vyhlídkové lety nad Prahou, vûnované spoleãností ABA, a.s. AUTOSHOW PLZEŇ Námûstí Republiky v Plzni se stalo v polovinû záfií dûji tûm v stavy Autoshow PlzeÀ PrestiÏní akce s bohat m doprovodn m programem se zúãastnil i Construct. Mezi stánky obfiích automobilek Opel, Renault, Daewoo ãi Fiat na e epozice rozhodnû nezanikla. Nejen auto na obojku, ale i pûvabné mladinké hostesky budily v eobecnou pozornost. Aãkoliv sponzorujeme pofiad Autosalon, nebylo to na chování moderátorû vûbec znát. Generální fieditel Jifií Dufek se pfied kamerou fiádnû zapotil. U pultíku s hosteskami bylo vïdy plno zájemcû o Construct

8 SOUTĚŽTE S CONSTRUCTEM ZABEZPEČENÍ VOZŮ A ZE ZÁKULISÍ SAFETRONIC CS1 S VYHLEDÁVACÍM SYSTÉMEM SHERLOG DOSTIHL BUDOUCNOST Nové zabezpeãovací zafiízení Safetronic CS1 je nejen v slednicí spolupráce dvou firem CONSTRUCT a SECAR Bohemia, ale pfiedev ím spojením v hod dvou zabezpeãovacích systémû. Mechanického a e- lektronického. Podívejme se na tento produkt z pohledu rizika odcizení vozidla. Safetronic CS1 sniïuje moïnost lidské chyby pfii zamykání tím, Ïe uzamãení se provádí automaticky vytaïením klíãe ze zapalování. Vyfiazení zámku zpáteãky je nyní navíc prakticky nedostupné. Zb vá tedy je tû moïnost lidské chyby, resp. odtaïení apod. I na tuto moïnost je v ak Safetronic CS1 pfiipraven tím, Ïe umoïàuje napojení na kter koli z vyhledávacích systémû Sherlog. Jedná se o vyhledávací, monitorovací a lokalizaãní systémy odcizen ch vozidel. Jejich pfiedností je, Ïe umoïàují v okamïiku spáchání útoku proti vozidlu neprodlen pfienos potfiebn ch informací vãetnû smûru pohybu odcizeného vozidla. Tím se vytvofií dobré v chozí podmínky pro rychlé zaji tûní vozidla a zadr- Ïení pachatele. SYSTÉM RADIOVÉHO VYHLEDÁVÁNÍ VOZIDEL Gravitaãní detektor zaregistruje jakoukoli manipulaci s vozidlem (náklon, odtah, v skyt odstfiedivé síly) a v okamïiku odcizení vozidla automaticky aktivuje miniaturní vysílaã skrytû umístûn ve vozidle. Kód vyslan z vozidla je zachycen celostátní sítí radiolokátorû, které vymezí sektor, kde se odcizen vûz nachází. Jeho nev hodou je, Ïe urãí jen pfiibliïnou polohu vozidla. Pfiesná lokalizace se proto provádí pomocí v jezdov ch vozidel, letadel a vrtulníkû ve spolupráci s policií. Tento systém vykazuje 96% úspû nost vyhledání odcizen ch vozidel! VYHLEDÁVACÍ SYSTÉMY VYUŽÍVAJÍCÍ TECHNOLOGIE GPS/GSM Satelitní systém GPS (Global position system) se vyu- Ïívá pro pfiesné urãování polohy objektû na zemi, pfiesnost urãení polohy se pfiitom pohybuje od 20 do 100 m. Velkou pfiedností je, Ïe GPS signálem je dnes pokryt prakticky cel svût. Jakmile se vozidlo zaãne neoprávnûnû pohybovat, modul GSM odesílá na dispeãink SMS (krátké textové zprávy) s polohou vozidla. Na dispeãinku je pak moïné na obrazovce sledovat pohyb odcizeného vozidla. V hodou tohoto systému je pfiesnost a moïnost bleskového zásahu monitorující firmy a policie. Nev hodou je moïnost snadného ru ení GSM signálu. SAFETRONIC CS1 Budoucnost tedy má ten vyhledávací systém, kter je vyuïiteln na celém svûtû, je cenovû dostupn, kombinuje více prvkû zaji tûní a má dobrou vazbu na pojistné podmínky poji Èoven. Systém, kter je schopen pfiedat maximum informací o zmûnû polohy vozidla a údaje o jeho majiteli, coï je dûleïité pro taktiku zákroku. Nutná je také kompatibilita se systémy pouïívan mi v sousedních zemích. A právû takové charakteristiky poskytuje Safetronic CS1. CONSTRUCT buďte pánem svého auta! Křížovka z minulého čísla Construct magazínu nebyla lehká. Přesto jsme byli překvapeni množstvím správných odpovědí. Vyluštěnou tajenku nám zaslalo několik set našich čtenářů. Za všechny došlé dopisy Vám děkujeme. Správná odpovûì byla CONSTRUCT buìte pánem svého auta. Mezi va imi odpovûìmi se na lo i nûkolik nesprávn ch, ãasto chybûlo málo. ZamûÀovali jste na i znaãku nebo pouïívali jiná slova, která sice znamenala totéï, ale nebyla souãástí tajenky. V hercem mechanického zabezpeãení CONSTRUCT se stal Tomá Martínek z Prahy. Dal í vylosovaní, ktefií získávají dárkové pfiedmûty od na í spoleãnosti jsou: Jan Heidorn (Bohu ovice nad Ohfií), Daniela Bure ová (DomaÏlice), Katefiina Gasnárková (Brno), Ivana Slavíková (Luka nad Jihlavou), Roman Sedlák (Vy kov), Jan Vorel (Hradec Králové), Luká Hraãek (Hanice), Jan Melniãuk (Praha), Miroslav Martínek (T n nad Vltavou), Vlastislav Koubek ( umperk), Martina Jegrová (Hradec Králové), Radek DoleÏel (Ochoz u Brna), Ale Tauchman (Dobrovice), Jaroslava Jahodová (Mladá Boleslav), Ladislava PohÛnková (Velká Bíte ), Jana Ofie áková (Pfierov), Bohuslav Jablonick (Bfieclav), Vûra erychová (Jaromûfiice n. R.), Václav Mach (DomaÏlice), Alice MojÏí ová (Oldfiichov u Duchova). Gratulujeme! Tû íme se na dal í správné odpovûdi. Zasílejte nám je na novou adresu Construct magazínu. Napovíme tajenku - jedná se o vlastnosti na ich v robkû. redakce Vylu tûnou tajenku doplàte do kolonky na kuponu. První vylosovan získá zdarma mechanické zabezpeãení vozidel proti krádeïi vãetnû montáïe a triãko Construct, dal ích dvacet v hercû pak dárkové pfiedmûty od spoleãnosti Construct. Hodnû tûstí a pfiíjemnou zábavu! K U P O N SPRÁVNÉ ZNĚNÍ TAJENKY... SUPER âasopis ZA SUPER CENU! VYPLŇTE PROSÍME NÁSLEDUJÍCÍ ÚDAJE: PŘÍJMENÍ... JMÉNO... ADRESA... VĚK... MĚSTO... PSČ Kupon vystřihněte a pošlete na adresu Construct Magazín, Ultima Thule, s. r. o., Božanovská 1602, Praha 9 Horní Počernice a to nejpozději do 30. dubna Heslo na obálku: KŘÍŽOVKA.

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY Letos vyhrajeme play off! Messier zachraàuje Rangers 14 PRO HOCKEY íkají mu kapitán kapitánû. Je pr lídrem, jak se nevidí. Na ledû i mimo nûj. Teì se má znovu dokázat, Ïe je to pravda. Pfied esti lety

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

tisková zpráva Novinky v CONSTRUCTU Nové produkty řady Vario

tisková zpráva Novinky v CONSTRUCTU Nové produkty řady Vario Novinky v CONSTRUCTU Nové vedení společnosti Nové produkty řady Vario Aktualita NOVÉ VEDENÍ SPOLEČNOSTI Společnost CONSTRUCT, působící na českém trhu více než 20 let, prošla zásadní personální změnou.

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Zeptejte se sami. Teď už můžete.

Zeptejte se sami. Teď už můžete. Zeptejte se sami. Teď už můžete. easyresearch.biz je nová webová sluïba, která vám umoïní jednodu e, rychle a levnû vytváfiet profesionální on-line dotazníky, distribuovat je e-mailem nebo umísèovat na

Více

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05 Po stopách dr. Doolittla Komunikace s kočkou Dá se s koãkou mluvit? KaÏd, kdo Ïije s koãkou, s ní i hovofií. Je to bûïná kaïdodenní samozfiejmost, která se uskuteãàuje spí e mimochodem. Nûkdy ov em probíhá

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

SECAR BOHEMIA, a.s. Firemní profil

SECAR BOHEMIA, a.s. Firemní profil SECAR BOHEMIA, a.s. SHERLOG SecurityCar Ing. Jiří Dufek SECAR BOHEMIA, a.s. SECAR BOHEMIA, a.s. Firemní profil Česká společnost, 100% v soukromém vlatnictví Společnost založena v roce 1992 v Československu

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilního onemocnûní BRNO, areál BVV 1. 2. fiíjna 2010 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti

Více

NABÍDKA PRO PREZENTACI VAŠÍ FIRMY NA MISTROVSTVÍ ČR V AUTOMOBILOVÝCH SOUTĚŽÍCH

NABÍDKA PRO PREZENTACI VAŠÍ FIRMY NA MISTROVSTVÍ ČR V AUTOMOBILOVÝCH SOUTĚŽÍCH NABÍDKA PRO PREZENTACI VAŠÍ FIRMY NA MISTROVSTVÍ ČR V AUTOMOBILOVÝCH SOUTĚŽÍCH Stručná charakteristika soutěže: soutěž seriálu mistrovství ČR v automobilových rally centrum soutěže v Okříškách cca 10 km

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack

4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack 4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack Zdá se,ïe mnoho lidí se náhodnosti nemûïe nabaïit.i kdyï jsou na e Ïivoty uï tak plné nejistoty, s oblibou to je tû dovr ujeme hraním náhodn ch her. Karty, kostky

Více

ZÁVùREâNÁ ZPRÁVA DANCE SHOW & TRADE EVENT FESTIVAL ZÁBAVY MEZINÁRODNÍ V STAVA KARAVANÒ A OBYTN CH AUTOMOBILÒ VELETRH DIVADELNÍ A JEVI TNÍ TECHNIKY

ZÁVùREâNÁ ZPRÁVA DANCE SHOW & TRADE EVENT FESTIVAL ZÁBAVY MEZINÁRODNÍ V STAVA KARAVANÒ A OBYTN CH AUTOMOBILÒ VELETRH DIVADELNÍ A JEVI TNÍ TECHNIKY SPORTOVNÍ VELETRH PRO V ECHNY 6. 9.11. 2014 BRNO -V STAVI Tù MEZINÁRODNÍ V STAVA KARAVANÒ A OBYTN CH AUTOMOBILÒ 6. 9.11. 2014 BRNO -V STAVI Tù VELETRH DIVADELNÍ A JEVI TNÍ TECHNIKY 6. 9.11. 2014 BRNO -V

Více

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková Marek, Simona a já Vlastnû to ukázal uï na zaãátku. I kdyï naprosto nechtûnû, pr nás pohostí, protoïe jsme se aï tak dobfie neznali. Pfiinesl lango e. Dole pod internáty je prodávali léta a nemohl vûdût,

Více

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč 001_titulka_1++s 1/19/07 5:49 PM Str. 1 číslo 2 2007 číslo 2 2007 Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč Ford Escort Opel Calibra Škoda Octavia Nissan 350 Z Audi TT BMW 325i Peugeot

Více

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Meditace klidu a vhledu U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S

Více

SKF Condition Monitoring. Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM

SKF Condition Monitoring. Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM SKF Condition Monitoring Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM Systém Multilog s programem PRISM 4 for Windows On-Line TM PROâ ON-LINE (P ÍMOSP AÎNÉ) MONITOROVÁNÍ? AÏ dosud nebylo snadné

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení âeská REPUBLIKA Vám fie ení Nabízíme Vám fie ení INNONOVA Highlight mezi systémy 70 edá tûsnûní velká stavební hloubka 70 mm stfiedové tûsnûní na rámu vynikající statické vlastnosti patentované uspofiádání

Více

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje:

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje: Úvod Existuje celá fiada uïivatelû mobilních radiostanic. KaÏd má své specifické potfieby, poïadavky a pracuje v rûzn ch podmínkách. Spoleãnost Motorola dodává kompletní fie ení a nabízí irok v bûr mikrofonû,

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1 VERLAG DASHÖFER 10/2006 Odborné nakladatelství personální a mzdové literatury prosinec 2006 Nejen o nákupech Jednou jsem se s malou netefií vypravila v dobû, kdy uï pfii la o iluze, Ïe dárky nosí JeÏí

Více

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123 OBSAH Z DOBY NEJSTAR Í S ST EDNÍ Jak pfii li na svût Chodové (DomaÏlicko)... 8 Jak to s Jidá em zaãalo ve Kdyni (DomaÏlicko)... 10 KdyÏ Radou na Radyni vládl (PlzeÀsko)... 12 Bolfánek a âernínové z Chudenic

Více

Praktick rádce zadavatele tisku

Praktick rádce zadavatele tisku Praktick rádce zadavatele tisku Komunikace s dodavateli Moderní trendy zadávání zakázek Kontrolní nátisk V bûr tiskové technologie Papíry pro polygrafii Knihafiské zpracování Povrchová úprava tiskovin

Více

03/2004 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele POHONNÉ HMOTY, ZAHRADNICKÉ STROJE, VIZE 97, SOUTĚŽ

03/2004 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele POHONNÉ HMOTY, ZAHRADNICKÉ STROJE, VIZE 97, SOUTĚŽ 03/2004 KLUB zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele POHONNÉ HMOTY, ZAHRADNICKÉ STROJE, VIZE 97, SOUTĚŽ 101 OBSAH 03 aktualita Na í prioritou bude rozvoj Gastronomie 04 mix 06

Více

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém IV. A pfiece mi to nedá. Posílen snídaní a dlouh m spánkem zkusím se je tû vrátit k vãerej í rozpravû s Bohyní noci a jsem pevnû rozhodnut roztoãit pedály a urazit s doprovodn m vozem va í pozornosti alespoà

Více

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Magazín spoleãnosti INEKON SYSTEMS 1/2012 Navigátor V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Opravdov gigant BNS zefektivàuje konsolidaci dat ve spoleãnosti AGROFERT HOLDING,

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

DENTÁLNÍ HYGIENA. Z OBSAHU: Jsme skutečně solidární? A pršelo, jen se lilo... Archeologové v Přezleticích Vyhlašujeme nové soutěže

DENTÁLNÍ HYGIENA. Z OBSAHU: Jsme skutečně solidární? A pršelo, jen se lilo... Archeologové v Přezleticích Vyhlašujeme nové soutěže DENTÁLNÍ HYGIENA 2. září 2013 zahajuje provoz pracoviště dentální hygieny v Praze - Vinoři v nově zrekonstruovaných prostorech zdravotního střediska (vedle Normy). Objednávky na ošetření na tel.: 607 045

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G.

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G. Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE Národní konference Pilot G Zku enosti Inspirace 20. 11. 2006 OBSAH ÚVODEM... 2 PILOT G/GP V DATECH... 3 PILOTNÍ KOLY SE P EDSTAVUJÍ... 6 GYMNÁZIUM

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

V Venhodová. MUDr. Alena. Alena Venhodová. volby do Senátu, fiíjen 2010. Více pracovních pfiíleïitostí Více investic Více vzdûlání Více porozumûní

V Venhodová. MUDr. Alena. Alena Venhodová. volby do Senátu, fiíjen 2010. Více pracovních pfiíleïitostí Více investic Více vzdûlání Více porozumûní MUDr. Alena Venhodová volby do Senátu, fiíjen 2010 senátní volební obvod 79 Hodonín Alena Venhodová kandidátka do Senátu za Hodonín www.venhodova.cz V Venhodová Více pracovních pfiíleïitostí Více investic

Více

Aral klub. Kdo by se staral, kdyï vafií Aral. Truckefii mají vyhráno. Nové ãerpací stanice v Hodonínû a Mladé Boleslavi

Aral klub. Kdo by se staral, kdyï vafií Aral. Truckefii mají vyhráno. Nové ãerpací stanice v Hodonínû a Mladé Boleslavi 4 / 2 0 0 0 Zpravodaj firmy A R A L â R pro partnery, spolupracovníky a pfiátele Aral klub Kdo by se staral, kdyï vafií Aral Truckefii mají vyhráno Nové ãerpací stanice v Hodonínû a Mladé Boleslavi e d

Více

CHAMELEON. Tepelná a fiídicí jednotka, která se umí pfiizpûsobit. www.tcmach.cz

CHAMELEON. Tepelná a fiídicí jednotka, která se umí pfiizpûsobit. www.tcmach.cz CHAMELEON Tepelná a fiídicí jednotka, která se umí pfiizpûsobit www.tcmach.cz Chameleon je zvífie, jenï se velmi dobfie pfiizpûsobuje okolnímu prostfiedí. Pfiesnû taková je i nová energetická jednotka

Více

CONSTRUCT: VÍCE NEŽ MECHANICKÉ ZABEZPEČENÍ VOZIDEL PROTI KRÁDEŽI

CONSTRUCT: VÍCE NEŽ MECHANICKÉ ZABEZPEČENÍ VOZIDEL PROTI KRÁDEŽI CONSTRUCT: VÍCE NEŽ MECHANICKÉ ZABEZPEČENÍ VOZIDEL PROTI KRÁDEŽI Nová filozofie společnosti Nové portfolio Registrovaná montáž NOVÁ FILOZOFIE SPOLEČNOSTI Společnost CONSTRUCT již více než 20 let vyrábí

Více

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ KOMPLETNù Z JEDNÉ RUKY Déle jak deset let je na trhu osvûdãená roletová schránka ROKA THERM. Né vïdy je moïnost vyhovût pfiání a zakomponovat pfiekladové schránky do

Více

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû Modulární technika pro každého

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

kombinované, které ãtou CD i DVD a umoïàují zápis diskû CD-R a pfiepis diskû CD-RW. Tûm se ale budeme vûnovat nûkdy jindy.

kombinované, které ãtou CD i DVD a umoïàují zápis diskû CD-R a pfiepis diskû CD-RW. Tûm se ale budeme vûnovat nûkdy jindy. 58 hardware: srovnávací testy Test 18 mechanik DVD-ROM DV MÍSTO C Asi nastal ten správn ãas na to, pofiídit si mechaniku DVD-ROM nebo nejménû na to, abyste pfii koupi nového poãítaãe popfiem leli, zda

Více

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny malujeme na kameny 29.1.2007 17:33 Stránka 2 CMYK TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny Vydala Grada Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220 386 401, fax: +420

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

SAZKA ARENA. Ostatnû, pfiesvûdãte se sami. Centrální ËASTN NOV ROK 2004! C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA

SAZKA ARENA. Ostatnû, pfiesvûdãte se sami. Centrální ËASTN NOV ROK 2004! C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA www.sazkaarena.cz www.sazkaarena.com SAZKA ARENA Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 10 Prosinec 2003 C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA Jan Kode, b val tenisov reprezentant, mimo jiné vítûz Wimbledonu 1973 a

Více

Nepofiádek v obci. Důležité upozornění

Nepofiádek v obci. Důležité upozornění Důležité upozornění Nepofiádek v obci Na Ïádost pracovníkû pfiezletick ch technick ch sluïeb dûraznû upozoràujeme, Ïe tito pracovníci nejsou v Ïádném pfiípadû povinni uklízet vá nepofiádek, kter odkládáte

Více

Rámcová nabídka a prezentace

Rámcová nabídka a prezentace Rámcová nabídka a prezentace Judo Show Cup Obsah 1.Představení Judo Show Cup 1.1. Co je Judo Show Cup 1.2. Záštity akce 1.3. Charitativní účel akce 1.4. Pro koho je Judo Show Cup určen 1.5. Program 1.6.

Více

V roãní zpráva 2001 RadioMobil a.s. Obsah

V roãní zpráva 2001 RadioMobil a.s. Obsah V roãní zpráva 2001 RadioMobil a.s. Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 3 Rozhovor s generálním fieditelem spoleãnosti RadioMobil Rolandem Mahlerem 7 VIZE: Chceme b t pfiátelsk m prûvodcem Va

Více

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Spolupráce s přidanou hodnotou pro silovou a datovou technickou infrastrukturu EGS systémy instalaãních

Více

Satelitní vyhledávání a monitorování vozidel

Satelitní vyhledávání a monitorování vozidel Satelitní vyhledávání a monitorování vozidel www.carloc.cz Měnící se potřeby a přání klientů spolu s rozvojem techniky, inovací produktů a vývojem legislativy vytvářejí základ pro strategii naší společnosti.

Více

LázeÀsk ples pod zá titou první dámy

LázeÀsk ples pod zá titou první dámy 31. ledna 2008 ãíslo 1 roãník XII Cena 5 Kã Milí ãtenáfii, v úvodním ãísle kaïdého dal ího roãníku LázeÀsk ch listû jsme Vás vïdy zdravili zasnûïen m obrázkem z Va ich oblíben ch Luhaãovic, letos v ak

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

zabezpečení vozidel proti krádeži

zabezpečení vozidel proti krádeži ROČNÍK III. 1/2004 27. KVĚTNA 2004 ZDARMA Mám ráda Constructivní muže strana 15 Začal jsem s aerovkou strana 6 Naši jezdci stříbrní strana 10 mechanické zabezpečení vozidel proti krádeži CONSTRUCT A MÉDIA

Více

UCZ/Kas/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âlánek 4 Pojistná ãástka. Úvodní ustanovení

UCZ/Kas/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âlánek 4 Pojistná ãástka. Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást UCZ/Kas/10 EU

Více

VYDÁVÁ MùSTSK Ú AD KLECANY KLECANSK. Cena v tisku 7 Kã Roãník XXIX, âerven 2010 / âíslo 6

VYDÁVÁ MùSTSK Ú AD KLECANY KLECANSK. Cena v tisku 7 Kã Roãník XXIX, âerven 2010 / âíslo 6 VYDÁVÁ MùSTSK Ú AD KLECANY KLECANSK Z P R A V O D A J Cena v tisku 7 Kã Roãník XXIX, âerven 2010 / âíslo 6 Klecansk zpravodaj ãerven 2010 Kolektiv M JUBILANTI V âervnu Bfiendová Vûra (74) Rathuská Zuzana

Více

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému 8/2013 JURISPRUDENCE âlánky dy daà osoba jiná neï poplatník vãetnû provedení nezbytné identifikace platby na daàov úãet pronajímatele, kter vedou jednotlivé místnû a vûcnû pfiíslu né finanãní úfiady, mûlo

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001 strana 3 PODÍLOVÉ FONDY Pfiílohu pfiipravila Ochrana investorû se zvy uje Investice do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) jsou pro obãany z dlouhodobého hlediska jednou z nejefektivnûj ích forem zhodnocování

Více

03/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA

03/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA 03/2003 KLUB zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA OBSAH 03 aktualita 03 mix 04 reportáï Jak se rodí nová image Aral shopû 06

Více

Praktický rádce. Nosiče reklamy. 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA

Praktický rádce. Nosiče reklamy. 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA Praktický rádce Nosiče reklamy 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA Praktick rádce Nosiče reklamy VáÏení pfiátelé, Praktick rádce Nosiãe reklamy Vydavatel:

Více

ROZHODUJÍ KVALITNÍ PROJEKTY

ROZHODUJÍ KVALITNÍ PROJEKTY EUROZPRAVODAJ Informaãní a ekonomick ãasopis VII. ROâNÍK â. 1/2008 PROFILY Mezinárodní veletrhy Služby brněnského výstaviště pro podnikatele PrÛmyslové izolace Vlastní vývoj umožňuje držet krok s ostatními

Více

Nabídka reklamní spolupráce

Nabídka reklamní spolupráce Nabídka reklamní spolupráce v rámci konání 58. ročníku Zlaté přilby v Pardubicích 14.-15. 10. 2006 Zlatá stuha juniorů - Zlatá přilba - přímý televizní přenos na ČT 2-20 000 diváků na stadionu - 2 000

Více

OMEGA termoãlánkové sondy

OMEGA termoãlánkové sondy ZPRAVODAJ#99-3 OMEGA termoãlánkové sondy h o l é t e r m o ã l á n k y i z o l o v a n é t e r m o ã l á n k y p l á È o v é s k o n e k t o r e m dvojité termoãlánky p l á È o v é s p fi í v o d n í m

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 040. czech made F 040 DOLCE VITA

DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 040. czech made F 040 DOLCE VITA DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 040 czech made F 040 DOLCE VITA DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 041 VINTAGE SESSION KDYŽ CHCETE PŘIVOLAT MÚZY, POŘIĎTE SI ATELIÉR V NEJVYŠŠÍM PATŘE

Více