Mám ráda CONSTRUCTIVNÍ muïe!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mám ráda CONSTRUCTIVNÍ muïe!"

Transkript

1 ROČNÍK III. 2/ ŘÍJNA 2004 ZDARMA Muzikály bojovaly o náš pohár strana 12 Můj největší zážitek byl Hammer strana 6 Construct na stupních vítězů strana 10 Mám ráda CONSTRUCTIVNÍ muïe! JITKA KOCUROVÁ ISSN

2 CONSTRUCT A MÉDIA EDITORIAL A OBSAH P EDSTAVUJEME DANA CHROMÁ tisková mluvãí spoleãnosti CONSTRUCT Tiskovou mluvãí spoleãnosti je Dana Chromá. MÛ- Ïeme ji potkat nejen na chodbách a v kanceláfiích na í firmy, ale i v televizi, novinách ãi v rádiích. Zaãínala jsem v oddûlení zahraniãního obchodu. K m m povinnostem postupnû pfiibyla i ãinnost v oblasti marketingu, hovofií o sv ch zaãátcích Dana Chromá, která u nás pracuje od roku KdyÏ jsem se po matefiské dovolené vrátila na pûvodní místo, dostala jsem od vedení spoleãnosti nabídku, abych pfiijala ke své práci také funkci tiskové mluvãí spoleãnosti. Jak vidíte, neodmítla jsem. dodává Chromá s úsmûvem. Na nedostatek práce si rozhodnû stûïovat nemûïe. Kromû firemních prezentací a spolupráce s médii jde pfiedev ím o dûleïitou kaïdodenní komunikaci se zahraniãními odbûrateli. V leto ním roce mohli lidé zaznamenat zmûnu image na í spoleãnosti, za kterou stojí stojí nevyãísliteln poãet hodin práce celé spoleãnosti. Díky úpravû firemního designu dostáváte do rukou jiï druhé ãíslo na eho magazínu v novém kabátû. Nov magazín, nové webové stránky, celorepubliková billboardová kampaà, to v e nás leto ním rokem vede ke zvy ujícímu se povûdomí o v robcích a znaãce Construct v âr i v zahraniãí. NAPSALI O NÁS CONSTRUCT MÁ SVùTOVÉ ISO SVùT MOTORÒ CONSTRUCT A&D PLUS získal jako první ãeská spoleãnost v oboru zabezpeãování automobilû celosvûtovû uznávan certifikát ISO/TS :2002. Tato norma je velmi tvrdá a vyïadují ji v echny v znamné automobilky. JITKA KOCUROVÁ PÓZOVALA PRO CONSTRUCT idnes.cz Vicemiss âeské republiky z roku 1999 Jitka Kocurová nafotila sérii odváïn ch fotografií pro kalendáfi firmy Construct na druhé pololetí leto ního roku. Z ateliéru vze ly asi dvû desítky fotografií, z nichï je na plakátu s kalendáfiem vyuïita jen jedna, nûkolik dal ích otiskl magazín spoleãnosti Construct. Kocurová kleãí na snímku na kolenou, kolem krku i rukou má ostnaté obojky pro psy. Snímek je variací na logo firmy pro bezpeãnostní systémy aut. V pûvodní podobû je v ak v obojku uvázáno fietûzem ke garáïi ãervené autíãko. RIVALITA V DIVADLE VEâERNÍK PRAHA V Hudebním divadle v Karlínû vypukla naplno rivalita. Protagonisté muzikálu West Side Story pfieválcovali své kolegy ze zbrusu nového muzikálu Noc na Karl tejnû, kter se bude od ãtvrtka hrát na nádvofií Nostického paláce na Malé Stranû. Obû party si to mezi sebou pofiádnû rozdaly v bowlingu. Aãkoli vítûzství ve tfietím roãníku Construct Bowling Cupu na Chodovû bylo jen velmi tûsné (348: 340), i tak se zpûváci a taneãníci Tereza Duchková, Ernesto âekan, Roman Vojtek a BraÀo Polák z West Side Story pofiádnû zapotili, neï své soupefie porazili. Barvy poraïeného t mu z pfiipravovaného muzikálu Noc na Karl tejnû ãestnû hájili choreograf Richard Hes, éf obchodního oddûlení Eduard Tomas a protagonisté Tereza Janouchová a Jan Urban. V ichni to pak stateãnû zapíjeli. Nejvíc se zkouloval opût BraÀo Polák, kter na schodech málem rozbil svou v hru. Na snímku pfiedstavujeme vítûzn t m z muzikálu West Side Story - zleva: Ernesto âekan, Tereza Duchková, BraÀo Polák a Roman Vojtek. KAMPA CONSTRUCTU HRADECKÉ NOVINY Automobilisté s námi mohou vyhrát mechanické zabezpeãení Construct za deset tisíc jen na âerné Hofie! JITKO HLÍDEJ PO ÁDNù! BLESK Modelka Jitka Kocurová (25) pózuje v nové reklamní kampani na zabezpeãovací systémy Construct spoutaná masivním obojkem a pevn mi fietûzy. Îe by byl pfiítel Jitky Kocurové, fotbalov brankáfi Bl an Ale Chvalovsk (25) takhle pfiísn? Ne, k psí boudû sexy modelku opravdu nepfiipoutal on. Jitka by mu to ostatnû ani nedovolila. Spoutaná masivním obojkem a pevn mi fietûzy Jitka pouze pózuje v nové reklamní kampani na zabezpeãovací systémy Construct. Hlídá-li Jitka boudu anebo fietûzy Jitku, to je ov em otázka... P EKROâILI JSME RUBIKON Pfiekroãili jsme Rubikon. Tak bych nazval období, kter m nyní spoleãnost Construct prochází. Upustili jsme od zavedeného v hradnû mechanického zabezpeãení a vstoupili s ním do oblasti pro nás nové, do oblasti elektronické. Vûfiím, Ïe v echny úspûchy, kter ch jsme dosáhli, budou pokraãovat i s na í novinkou v oblasti zabezpeãování vozidel. Je to pro nás dal í moïnost, jak roz ífiit na i nabídku a vyhovût vût ímu spektru na ich zákazníkû pfii ochranû svého vozidla a uãinit je je tû spokojenûj ími. Tento rok je pro nás zcela zásadním. Po dlouhém a úspû ném v voji ve spolupráci se spoleãností SECAR Bohemia, a. s. (jedna z nejstar ích a nejvût ích v robcû elektronick ch vyhledávacích systémû zn. Sherlog) pfiicházíme na trh s revoluãní novinkou, která ve svûtû nemá obdoby. Je jí elektromechanické zabezpeãení vozidla proti krádeïi neboli automatické zamykání fiadicí páky. Je to prosté. Zaparkujete, zafiadíte zpáteãku ãi parking, vytáhnete klíãky ze zapalování a - auto se vám zamkne samo. Od té doby se o Va eho automobilového miláãka stará nejen zámek fiadící páky, ale i satelitní vyhledávací systém. V hodou je, Ïe pfies vysokou spolehlivost zafiízení nikterak nenaru uje interiér vozu. Po celosvûtovû uznávaném certifikátu ISO/TS :2002, kter jsme letos na jafie získali jako první a jediná firma v oboru v âr, je to tak pro nás dal í potvrzení, Ïe cílevûdomá práce pfiiná í své ovoce. V na em Construct magazínu kromû této v znamné zprávy najdete i reportáïe z automobilov ch závodû, v nichï zabodovali na i závodníci, muïskou ãást populace jistû potû í kalendáfi s topmodelkou Jitkou Kocurovou na první polovinu roku Jsme rovnûï potû eni va ím ohlasem na na i kfiíïovku z minulého ãísla Construct magazínu. V hercûm blahopfiejeme a tû íme se, Ïe nám i nadále zachováte pfiízeà. ProtoÏe je toto ãíslo Construct magazínu letos posledním, chci Vám v em, na im partnerûm a zákazníkûm popfiát pfiíjemné proïití svátkû vánoãních a hodnû zdraví, radosti a pohody do nového roku. Ing. Jifií Dufek generální fieditel spoleãnosti Construct NOVÝ VÝROBEK CONSTRUCT SAFETRONIC CS1 SPONZORUJEME AUTOSALON Zbynûk Merunka a Jitka âvanãarová jsou blázni do aut KALENDÁŘ S VICEMISS ČR Jitka Kocurová opût pózovala pro na i firmu BODUJEME NA ZÁVODECH koda Octavia Cup Rally Pfiíbram Zlatá pfiilba 2004 KALEIDOSKOP Construct Bowling Cup 2004 Tajn závod Autotec 2004 SOUTĚŽTE S NÁMI KfiíÏovka o ceny MÁTE ZABEZPEČENÝ VŮZ? Budoucnost patfií elektromechanickému zabezpeãení aut NAŠE EXPOZICE NA AUTOTEC 2004 CONSTRUCT MAGAZÍN 2/2004 VYDAVATEL: CONSTRUCT A&D PLUS, s. r. o., Durìákova 335, Brno, PSâ , IâO: VYROBILA: Ultima Thule, s. r. o., BoÏanovská 1602 Praha 9 - Horní Poãernice, tel.: ÉFREDAKTOR: Ale Kacl DESIGN: J&BKO DESIGN s.r.o. FOTOGRAFIE: Ale Kacl, Tomá Vrbata, Dana Chromá a archiv PRODEJ INZERCE: Ultima Thule s. r. o., , TISK: tiskárna GTS v Praze Construct magazín je registrován pod MK âr E a mezinárodním kódem ISSN Vychází 20. fiíjna 2004 (pololetník), neprodejné. Redakcí nevyïádané rukopisy, fotografie ãi kresby se nevracejí. Bez vûdomí a souhlasu redakce nelze publikované materiály dále ífiit. 3

3 NOVÝ VÝROBEK Světová novinka na trhu! CONSTRUCT je unikátní zařízení, které ve svých vývojových laboratořích setrojily a připravily do výroby společnosti Construct A&D, a.s. ve spolupráci s partnerskou společností Secar Bohemia, a.s. je první zařízení na světě, které zamykání řadicí páky provádí zcela automaticky, z toho důvodu nemá žádné vnější prvky, které by zasahovaly do interiéru vozidla, například zámkové vložky. pracuje na elektromechanickém principu. Řídící jednotka dává pokyn k zablokování zpětného chodu po vyndání klíčku ze zapalování. Pro odblokování řazení musí řidič použít bezkontaktní čip, který přiloží na určité místo v interiéru vozidla. Pod tímto místem se skrývá identifikační modul, který zjistí, zda se jedná o oprávněného uživatele. Bez řádné identifikace není možno zařízení odblokovat. je konstruován i pro vozidla s automatickými převodovkami, volič řazení zamyká po vyndání klíče ze zapalování v poloze Parking. je plně kompatibilní se všemi typy vyhledávacích systémů Sherlog dodávaných společností Secar Bohemia, a.s. Odstraněním vnějších částí ještě více znesnadňuje krádež vozidla, nedá se demontovat, rozbít ani zmrazit kapalným dusíkem. žádným způsobem nenarušuje integritu elekronického vybavení vozidla ani eleganci interiéru. Po řidiči nevyžaduje žádnou obsluhu. Softwarové vybavení je natolik sofistikované, že zcela odstraňuje jakoukoli možnost chybné manipulace nebo nechtěného uzamčení vozidla během jízdy či během zastavení na křižovatce. byl vyvíjen tři roky a na jeho výrobu jsou použity speciální elektronické a mechanické součástky, které jsou schopny pracovat v extrémních klimatických podmínkách od minus 40 do plus 120 C. Zkoušky byly provedeny na cyklech bezchybného provozu. je patentově chráněn jako unikátní řešení zabezpečení vozidla proti krádeži. si můžete pořídit pouze v síti montážních míst společností Construct A&D, a.s. a Secar Bohamia, a.s. 5

4 ROZHOVOR ROZHOVOR TV Autosalon na autosalonu v PafiíÏi Nejkrásnûj í modelky mají Italové! nám líbily krásné modelky. V born marketingov tah! U kaïdého auta s krásn mi sleãnami bylo mnohem víc kamer a fotoaparátû. Celému PafiíÏskému autosalonu dominovaly italské automobilky, které mûly nejkrásnûj í modelky. Jitka: ZbyÀkÛÛ?! (zpytav pohled) âasto se vzájemnû dobíráte? Je to vïdy jen podle scénáfie? Zbynûk: Pfiíjemnû mû pfiekvapilo, Ïe jsme si s Jitkou velmi rychle porozumûli a jsme stejnû naladûni. Pracuje se s ní v bornû, protoïe je pro kaïdou legraci a improvizaci pfii natáãení. Chová se pfiirozenû a nedûlá ze sebe vût í dámu, neï je. Jitka: Legrácky si dûláme. Zbynûk je bezva parèák, sedneme si oba dva. Skamarádili jsme se velmi rychle. Je to kamarád, na kterého se ráda obrátím i mimo natáãení. Má podobn smysl pro humor jako já, klape nám to spolu. Populární pofiad Autosalon v TV Prima uvádí moderátorská dvojice Zbynûk Merunka a Jitka âvanãarová. KaÏd t den nás provádûjí nejïhavûj ími novinkami ze svûta motorizmu, nelítostn mi testy nov ch aut, které doplàují vtipn mi dialogy v nichï se vzájemnû kádlí. Spoleãnost Construct je uï druh m rokem sponzorem tohoto nejsledovanûj ího motoristického pofiadu u nás. Moderátofii v televizi vïdy mluví jasnû, plynnû a srozumitelnû a nikdy se nepfiefieknou. Praxe bûhem natáãení b vá jiná. Vzpomínáte si na nûjak hodnû poveden pfiefiek? Zbynûk: Brebty patfií k moderátorské práci jak ploutve k rybû. Nejlep í jsou ty dvojsmyslné, jako tfieba automobilka nûkoho podesírá místo podezírá. Já mám brebty rád, protoïe to vyjadfiuje vnitfiní rozpoloïení toho ãlovûka. Jitka: Samozfiejmû mám také spoustu pfiebrebtû, ale pokud platí ZbyÀkova teorie o projevení skryt ch my lenek, mohla bych se jejich uvedením znaãnû kompromitovat. (smích) Na co se pfii natáãení tû íte nejvíce? Zbynûk: Tû ím se, Ïe nebude pr et. âasto se nám stává, Ïe cel t den je hezky, a kdyï toãíme, padají trakafie. A tûïko tam budete pfied kamerou bûhat v kabátû. TakÏe v den natáãení obhlíïím oblohu. Tû ím se ale hodnû na kolegyni Jitku a nová auta. Natáãení ostatnû probíhá ve vût í pohodû, kdyï jsme obklopeni hezk mi auty, které sv m designem a kvalitou navodí pfiíjemnou atmosféru, aï tak, Ïe se sna- Ïíme b t také tak elegantní jako ta auta. Vût inou se to dafií a opravdu je to takové nakopnutí a vzpruha, kdyï toãíme neobvyklé vozy, které se urãitû budou líbit. I ta pohoda nás jako moderátorû je vût í. Jitka: Já na tu spontánní energii. Dûlají to pfiíjemní lidé, a tak mû to nûjak tou pozitivní energií nabije. Bûhem pofiadu jste na obrazovce nûkolik minut. To mûïe mnohé svádût k pfiedstavû, Ïe chodíte do práce jenom na pût minut t dnû? To by se mi také líbilo. Tak jak to tedy je, co moderování obná í? Zbynûk: B t ten den naprosto fit, mít dobrou náladu, b t v pohodû a v echny stresy hodit za hlavu. Autosalon je pofiad tak dynamick, Ïe tam nesmíme pûsobit unavenû nebo rezignovanû. Musíme okamïitû do sebe natáhnout atmosféru toho pofiadu, kter skuteãnû opl vá dynamikou a rytmem, a tomu pfiizpûsobujeme mluvu a dikci, abychom mezi rychl mi dravci na ãtyfiech kolech nepûsobili cizorodû. A sna- Ïíme se mít podobnou náladu, jako bychom byli majiteli tûch krásn ch aut. Scénáfie, jak je u nás dobr m zvykem, dostáváme v den vysílání, cestou na plac si je ãteme a dolaìujeme s autorem Josefem Vrtalem, kter nám ty texty ale vïdy napí e pfiímo do úst. Vûfiíme, Ïe nejlep í v sledek je tehdy, kdyï to udûláme z jedné vody naãisto a natoãí se to napoprvé. Jitka: Je to úplnû jiná práce neï v divadle nebo ve filmu. Není to Ïádná role, za kterou se mûïu jako herec schovat, pfiiná ím tam sebe a z toho ãerpám a doufám, Ïe to je pro diváky pfiíjemné. Pfiedstava, Ïe to máme za pût minut natoãené je úsmûvná. Natoãení jednoho pofiadu nám zabere mnohdy i cel den práce, zvlá tû pokud natáãíme testy aut. Nûkdy si po natáãení autosalonu pfiipadám vyãerpaná víc neï po generálce v divadle. Jéé to tam nepi te, nebo se mi budou kolegové smát a reïisér si bude myslet, Ïe se flákám. (smích) Texty dostáváme napsané pfiímo do pusy Jak máte vztah k automobilûm? Jitka: Velmi, velmi pozitivní. Já auta miluju, hlavnû ta rychlá. Je to relaxace a moje velká vá eà. Nasednout si do nového auta, zjistit jaké je a co umí. A co teprve sporèáky. To mám vïdycky touhu vyskou et si kdo z nás dvou - já a auto - je silnûj í. Nicménû jezdím tak dobfie a tak bezpeãnû Ïe se v ichni chlapi za mnou otáãejí. (smích) Zbynûk: Já si myslím, Ïe po tûch dlouh ch letech patfiím ke zdravému stfiedu. Uvûdomuji si nebezpeãí, Ïe sám nemusím udûlat chybu a stejnû se mûïu dostat do o emetné situace. Spoléhat, Ïe chybu neudûlá ten druh, je totiï hazard. Jaké to bylo na autosalonu v PafiíÏi? Jitka: Je to velik, krásn, spousta úïasn ch aut, davy lidí v ech velikostí, jazykû a barev plati. Krásné Ïeny, krásná auta, krásná PafiíÏ, prostû tamní autosalon nemá chybu. Ha, vlastnû jednu bych na la. Pfiekvapila mû rozbitá klimatizace uvnitfi v stavních hal. První den vedro k zalknutí. Druh den zase zima jak v psinci. (povzdech) Nejvût í záïitek mám z fiízení HUMMERa Zbynûk: V PafiíÏi to bylo velmi nároãné. Nevím, jestli to diváci tu í, ale expozice jsou velké desetitisíce ãtvereãních metrû, takïe natáãení je jedna vûc, a druhá vûc je mít dobré boty, protoïe tam nachodíte kilometry. Ze samotné PafiíÏe jsme toho moc nevidûli. Zato se Krade se, kradlo a krást bude ZbyÀku, jaké je podle Vás nejlep í auto? Zbynûk: Krásn ch limuzín a aut je hodnû. Nejvût í záïitek jsem mûl, kdyï jsem v terénu fiídil HUMMERa. To je skuteãnû auto, které nezná pfiekáïky a dostane se z jakékoliv situace, koda Ïe to není auto na dálnici. A Vy, Jitko? Jitka: To nemûïu pfiesnû fiíct. Mám ráda velká auta, tfieba jeepy. Ale taky kabriolety. Jezdím osobnû Citroënem Xsara. Jak jste se stali moderátory? Zbynûk: Pfied Autosalonem jsem moderoval rûzné pofiady, vãetnû Televizních novin na Novû. Mám zkrátka rád vzru ení a stres a chaos. Autosalon se mi líbí, znám lidi, ktefií to pfiipravují, a myslím si, Ïe auto vedle psa je nejlep í pfiítel ãlovûka. Jitka: Já jsem pfiekvapivû v Ïivotû nikdy nechtûla moderovat. Myslela jsem si, Ïe by mû to nemohlo bavit. Ale m lila jsem se, protoïe kdyï mû Autosalon pfiizval k moderování, úplnû mû to nadchlo. Zaãalo mû to bavit a plácli jsme si. Co byste vzkázali na im ãtenáfiûm? Zbynûk: AÈ si svoje auta hlídají jako oko v hlavû a aè si uvûdomí, Ïe jakákoliv investice do zabezpeãení se vyplatí. Krade se, kradlo a krást bude. Jinak pfieju samé Èastné kilometry za volantem a Èastn návrat domû. Jitka: Zajistûte si pofiádnû své auto a pak se v klidu dívejte na Autosalon na Primû. Udûláme pro vás maximum a dûláme to rádi! (upfiímnû) 6

5

6 SEZÓNA ZÁVODŮ SEZÓNA ZÁVODŮ ZLATÁ P ILBA 2004 Mezi závody, které spoleãnost Construct podporuje, patfií pardubická FUCHS OIL Zlatá pfiilba, která se letos konala v termínu 25. aï 26. záfií. Ve v sledkové listinû mezinárodního závodu se na první pozici umístil Australan Leigh Adams, na druhém místû skonãil âech Ale Dryml a tfietí dojel Hans Andersen ze védska. koda Octavia Cup 2004 Brno RALLY PŘÍBRAM Leto ní roãník âeská poji Èovna - koda Octavia CUP mûl piãkovou úroveà. SvÛj comeback nahlásila fiada v znamn ch jezdcû, auta pro la repasí motorû a tûra okruhov ch závodû po âeské republice mohla odstartovat. Hned úvodní okruhov závod v Mostû pfiinesl námi podporovan m závodníkûm zlaté pfiíãky. V barvách Constructu jeli Jifií Janák, Jan Kopeck a Jifií Gottwald. Kopeck získal 1. místo v závodu na 10 kol, Jifií Janák jr. skonãil na 3. místû v soutûïi na 20 kol. Osm roãník prestiïní okruhové série zakonãilo velké finále Podzimní ceny Brna. Ziskem 1. místa ve sprintu a tfietím místem v hlavním závodû si získal titul absolutního vítûze púchovsk student tefan Rosina, jeï obhájil titul z loàska. Dvojice závodníkû Jan Kopeck Filip Schovánek obhájila loàské prvenství na Rally Pfiíbram. Populární závod se jel na konci záfií a Constructem podporovaná vítûzná posádka si pfiipsala na své konto dal ích 30 bodû. Díky vítûzství se posunula pfied Václava Pecha, jenï s vozem Ford Focus WRC 04 dokonãil pfiíbramskou rally na druhém místû. 10 Jiří Gottwald TAJNÝ ZÁVOD DO 15. STOLETÍ Uzavfiená láhev s pozvánkou, tajná v zva v u, závod po trase, kterou se úãastníci dozvídali aï bûhem závodu SMSkami, kontrola pozic pomocí GPRS navigátorû, neãekané pfiekáïky na cestû a cíl na neznámém místû. Jen s mlhavou pfiedstavou nastupovali 5. fiíjna do sv ch vozidel obchodní fieditelé vût iny automobilek, poji Èoven a leasingov ch spoleãností. Startoval Tajn závod Autosalonu TV Prima, kter spolupofiádali spoleãnosti CONSTRUCT, SECAR Bohemia a T-Mobile. Ne lo v ak o klasick nelegální závod, ve kterém se fiidiãi pfiedhánûjí jako o Ïivot. lo o perfektnû zorganizované zábavní odpoledne. Závodníci z fiad na ich obchodních partnerû museli cestou z Prahy do zámku Dûtenice pfiekonávat rûzné pfiekáïky. âekala je napfiíklad jízda zruãnosti mezi kuïelkami v estimetrovém cadillacu v Lu tûnicích, v pískovnû Ujkovice mûli za úkol nabrat nakladaãem písek do lopaty, vyzkou eli si stfielbu z historické ku e na cíl nebo museli prodûlat kontrolu orgány VB ze 70 let. Nejlep ího ãasu nakonec dosáhli ãlenové t mu KIA Motors a po zásluze si odnesli solidní zásobu archivního vína. Na akci byl poté v sále zámku Dûtenice odtajnûn nov produkt SAFETRONIC CS1. Následná oslava probíhala v duchu stfiedovûké zábavy. Bujar program pfiinesl nejen hojnost jídla, pití, zpûvu i tance, ale tfieba i nafiãení nejmenované manaïerky jisté automobilové firmy z ãarodûjnictví a její v slech v kleci. Jisté je, Ïe nakonec se v ichni vrátili do 21. století ve v borné náladû Ïivi a zdrávi.

7 KALEIDOSKOP KALEIDOSKOP Muzikálové hvûzdy na na em turnaji Pomáháme postiženým NOVÝ BAZÉN DO MILOVIC Spoleãnost Construct se jako generální partner dlouhodobû podílí na spolufinancování potfieb Ústavu sociální péãe v Milovicích. Letos jsme pfiispûli v znamnou ãástkou na v stavbu venkovního bazénu, kter klienti uïívali celé léto. Pomocnou ruku jsme podali i pfii pofiizování nové praãky, lehátek i nákupem sportovního obleãení. EXPOZICE CONSTRUCTU OCENĚNA Na e expozice byla uï tradiãnû souãástí prestiïního veletrhu AUTOTEC BRNO Veletrh se uskuteãnil v ãervnu tohoto roku a Construct na nûm získal od odborné poroty nominaci za nejlep í stánek veletrhu. Expozice byla v duchu na eho nového designu a sklidila velk ohlas u náv tûvníkû i novináfiû. ReportáÏ o nás pfiinesl i znám motoristick pofiad Autosalon na TV Prima. Tfietí roãník populární spoleãenské akce s názvem Construct Bowling Cup probûhl v kvûtnu ve Squash Bowling Centru v Praze. Turnaj, kterého se zúãastnilo pfies 150 hostû, byl okofienûn soubojem muzikálov ch hvûzd West Side Story a Noc na Karl tejnû. Pohár Constructu nakonec získalo druïstvo West Side Story z Hudebního divadla v Karlínû ve sloïení Ernesto âekan, Tereza Duchková, BraÀo Polák a Roman Vojtek. Za nejlep í Ïensk v kon byla ocenûna Renata ZároÏÀová (132 bodû), za nejlep í nához Pavel Malík (173 bodû). Cenu útûchy si odnesl Václav Podzimek za úïasn v kon 40 bodû. Na vítûze ãekaly zlaté poháry, luxusní dárkové pfiedmûty od na í spoleãnosti, kvalitní vína a vyhlídkové lety nad Prahou, vûnované spoleãností ABA, a.s. AUTOSHOW PLZEŇ Námûstí Republiky v Plzni se stalo v polovinû záfií dûji tûm v stavy Autoshow PlzeÀ PrestiÏní akce s bohat m doprovodn m programem se zúãastnil i Construct. Mezi stánky obfiích automobilek Opel, Renault, Daewoo ãi Fiat na e epozice rozhodnû nezanikla. Nejen auto na obojku, ale i pûvabné mladinké hostesky budily v eobecnou pozornost. Aãkoliv sponzorujeme pofiad Autosalon, nebylo to na chování moderátorû vûbec znát. Generální fieditel Jifií Dufek se pfied kamerou fiádnû zapotil. U pultíku s hosteskami bylo vïdy plno zájemcû o Construct

8 SOUTĚŽTE S CONSTRUCTEM ZABEZPEČENÍ VOZŮ A ZE ZÁKULISÍ SAFETRONIC CS1 S VYHLEDÁVACÍM SYSTÉMEM SHERLOG DOSTIHL BUDOUCNOST Nové zabezpeãovací zafiízení Safetronic CS1 je nejen v slednicí spolupráce dvou firem CONSTRUCT a SECAR Bohemia, ale pfiedev ím spojením v hod dvou zabezpeãovacích systémû. Mechanického a e- lektronického. Podívejme se na tento produkt z pohledu rizika odcizení vozidla. Safetronic CS1 sniïuje moïnost lidské chyby pfii zamykání tím, Ïe uzamãení se provádí automaticky vytaïením klíãe ze zapalování. Vyfiazení zámku zpáteãky je nyní navíc prakticky nedostupné. Zb vá tedy je tû moïnost lidské chyby, resp. odtaïení apod. I na tuto moïnost je v ak Safetronic CS1 pfiipraven tím, Ïe umoïàuje napojení na kter koli z vyhledávacích systémû Sherlog. Jedná se o vyhledávací, monitorovací a lokalizaãní systémy odcizen ch vozidel. Jejich pfiedností je, Ïe umoïàují v okamïiku spáchání útoku proti vozidlu neprodlen pfienos potfiebn ch informací vãetnû smûru pohybu odcizeného vozidla. Tím se vytvofií dobré v chozí podmínky pro rychlé zaji tûní vozidla a zadr- Ïení pachatele. SYSTÉM RADIOVÉHO VYHLEDÁVÁNÍ VOZIDEL Gravitaãní detektor zaregistruje jakoukoli manipulaci s vozidlem (náklon, odtah, v skyt odstfiedivé síly) a v okamïiku odcizení vozidla automaticky aktivuje miniaturní vysílaã skrytû umístûn ve vozidle. Kód vyslan z vozidla je zachycen celostátní sítí radiolokátorû, které vymezí sektor, kde se odcizen vûz nachází. Jeho nev hodou je, Ïe urãí jen pfiibliïnou polohu vozidla. Pfiesná lokalizace se proto provádí pomocí v jezdov ch vozidel, letadel a vrtulníkû ve spolupráci s policií. Tento systém vykazuje 96% úspû nost vyhledání odcizen ch vozidel! VYHLEDÁVACÍ SYSTÉMY VYUŽÍVAJÍCÍ TECHNOLOGIE GPS/GSM Satelitní systém GPS (Global position system) se vyu- Ïívá pro pfiesné urãování polohy objektû na zemi, pfiesnost urãení polohy se pfiitom pohybuje od 20 do 100 m. Velkou pfiedností je, Ïe GPS signálem je dnes pokryt prakticky cel svût. Jakmile se vozidlo zaãne neoprávnûnû pohybovat, modul GSM odesílá na dispeãink SMS (krátké textové zprávy) s polohou vozidla. Na dispeãinku je pak moïné na obrazovce sledovat pohyb odcizeného vozidla. V hodou tohoto systému je pfiesnost a moïnost bleskového zásahu monitorující firmy a policie. Nev hodou je moïnost snadného ru ení GSM signálu. SAFETRONIC CS1 Budoucnost tedy má ten vyhledávací systém, kter je vyuïiteln na celém svûtû, je cenovû dostupn, kombinuje více prvkû zaji tûní a má dobrou vazbu na pojistné podmínky poji Èoven. Systém, kter je schopen pfiedat maximum informací o zmûnû polohy vozidla a údaje o jeho majiteli, coï je dûleïité pro taktiku zákroku. Nutná je také kompatibilita se systémy pouïívan mi v sousedních zemích. A právû takové charakteristiky poskytuje Safetronic CS1. CONSTRUCT buďte pánem svého auta! Křížovka z minulého čísla Construct magazínu nebyla lehká. Přesto jsme byli překvapeni množstvím správných odpovědí. Vyluštěnou tajenku nám zaslalo několik set našich čtenářů. Za všechny došlé dopisy Vám děkujeme. Správná odpovûì byla CONSTRUCT buìte pánem svého auta. Mezi va imi odpovûìmi se na lo i nûkolik nesprávn ch, ãasto chybûlo málo. ZamûÀovali jste na i znaãku nebo pouïívali jiná slova, která sice znamenala totéï, ale nebyla souãástí tajenky. V hercem mechanického zabezpeãení CONSTRUCT se stal Tomá Martínek z Prahy. Dal í vylosovaní, ktefií získávají dárkové pfiedmûty od na í spoleãnosti jsou: Jan Heidorn (Bohu ovice nad Ohfií), Daniela Bure ová (DomaÏlice), Katefiina Gasnárková (Brno), Ivana Slavíková (Luka nad Jihlavou), Roman Sedlák (Vy kov), Jan Vorel (Hradec Králové), Luká Hraãek (Hanice), Jan Melniãuk (Praha), Miroslav Martínek (T n nad Vltavou), Vlastislav Koubek ( umperk), Martina Jegrová (Hradec Králové), Radek DoleÏel (Ochoz u Brna), Ale Tauchman (Dobrovice), Jaroslava Jahodová (Mladá Boleslav), Ladislava PohÛnková (Velká Bíte ), Jana Ofie áková (Pfierov), Bohuslav Jablonick (Bfieclav), Vûra erychová (Jaromûfiice n. R.), Václav Mach (DomaÏlice), Alice MojÏí ová (Oldfiichov u Duchova). Gratulujeme! Tû íme se na dal í správné odpovûdi. Zasílejte nám je na novou adresu Construct magazínu. Napovíme tajenku - jedná se o vlastnosti na ich v robkû. redakce Vylu tûnou tajenku doplàte do kolonky na kuponu. První vylosovan získá zdarma mechanické zabezpeãení vozidel proti krádeïi vãetnû montáïe a triãko Construct, dal ích dvacet v hercû pak dárkové pfiedmûty od spoleãnosti Construct. Hodnû tûstí a pfiíjemnou zábavu! K U P O N SPRÁVNÉ ZNĚNÍ TAJENKY... SUPER âasopis ZA SUPER CENU! VYPLŇTE PROSÍME NÁSLEDUJÍCÍ ÚDAJE: PŘÍJMENÍ... JMÉNO... ADRESA... VĚK... MĚSTO... PSČ Kupon vystřihněte a pošlete na adresu Construct Magazín, Ultima Thule, s. r. o., Božanovská 1602, Praha 9 Horní Počernice a to nejpozději do 30. dubna Heslo na obálku: KŘÍŽOVKA.

revue www.construct.cz

revue www.construct.cz revue www.construct.cz Ročník V. 1/2006 ZDARMA TOMÁŠ PIVODA DO PRVNÍ DESÍTKY V EVROPù! str. 15 SLAVÍME 15. V ROâÍ str. 4 MONIKA ABSOLONOVÁ: CHCI ÎÍT TADY A TEë NOVINKA MZ CONSTRUCT PRO KODU ROOMSTER! OBSAH

Více

03/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA

03/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA 03/2003 KLUB zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA OBSAH 03 aktualita 03 mix 04 reportáï Jak se rodí nová image Aral shopû 06

Více

Nepofiádek v obci. Důležité upozornění

Nepofiádek v obci. Důležité upozornění Důležité upozornění Nepofiádek v obci Na Ïádost pracovníkû pfiezletick ch technick ch sluïeb dûraznû upozoràujeme, Ïe tito pracovníci nejsou v Ïádném pfiípadû povinni uklízet vá nepofiádek, kter odkládáte

Více

Horník. âsa + Lazy = DÛl Karviná. Mimofiádná odmûna za dobrou práci. Pohár Horníka fini uje

Horník. âsa + Lazy = DÛl Karviná. Mimofiádná odmûna za dobrou práci. Pohár Horníka fini uje Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 3. dubna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 14 Pohár Horníka fini uje strany 6 a 7 Personální fieditelkou Miloslava TrgiÀová OSTRAVA Personální fieditelkou

Více

keramik L A S S E L S B E R G E R, A. S. N E P R O D E J N É

keramik L A S S E L S B E R G E R, A. S. N E P R O D E J N É keramik L A S S E L S B E R G E R M A G A Z Í N P R O Z Á K A Z N Í K Y S P O L E Č N O S T I L A S S E L S B E R G E R, A. S. 2 2 0 0 7 N E P R O D E J N É editorial Obsah editorial 2 ze (života) společnosti

Více

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky městské části Brno-střed prázdniny 2007 Fotografií se vracíme na zaãátek ãervna, kdy na e radnice ve spolupráci s Kulturním a vzdûlávacím stfiediskem U Tfií kohoutû pfiipravila v parku na Moravském námûstí

Více

zpfiístupnûní nov ch uheln ch zásob, napfi. otvírka 9. kry na Dole

zpfiístupnûní nov ch uheln ch zásob, napfi. otvírka 9. kry na Dole Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 14. února 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 7 Máte na to je tû 12 dnû Uzávûrka pfiihlá ek 25. 2. 2008! strana 7 DNES V HORNÍKU Zase bude plakát STA Íâ Ve

Více

Aral klub. Kdo by se staral, kdyï vafií Aral. Truckefii mají vyhráno. Nové ãerpací stanice v Hodonínû a Mladé Boleslavi

Aral klub. Kdo by se staral, kdyï vafií Aral. Truckefii mají vyhráno. Nové ãerpací stanice v Hodonínû a Mladé Boleslavi 4 / 2 0 0 0 Zpravodaj firmy A R A L â R pro partnery, spolupracovníky a pfiátele Aral klub Kdo by se staral, kdyï vafií Aral Truckefii mají vyhráno Nové ãerpací stanice v Hodonínû a Mladé Boleslavi e d

Více

Îenu ani kvûtinou neuhodí

Îenu ani kvûtinou neuhodí Ti tûná verze: ISSN 1214-9632, online verze: ISSN 1801-0415 cena 5 Kã Informaãní zpravodaj NESEHNUTÍ ãíslo 25 + 26/prosinec 2004 Sloupek redaktora Cena ALARMu Milí ãtenáfii a ãtenáfiky, je na mnû, abych

Více

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G.

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G. Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE Národní konference Pilot G Zku enosti Inspirace 20. 11. 2006 OBSAH ÚVODEM... 2 PILOT G/GP V DATECH... 3 PILOTNÍ KOLY SE P EDSTAVUJÍ... 6 GYMNÁZIUM

Více

Horník. Díky za nároãnou práci a vynikající v sledky. Sváteãní recepty star ch havífiû. strana 8 NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E

Horník. Díky za nároãnou práci a vynikající v sledky. Sváteãní recepty star ch havífiû. strana 8 NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 51-52 Sváteãní recepty star ch havífiû strana 8 Díky za nároãnou práci a vynikající v sledky VáÏení kolegové, letos jsem s Vámi

Více

Ceny inzerce v ãasopisu (dvoumûsíãník) PSÁRSK ZPRAVODAJ

Ceny inzerce v ãasopisu (dvoumûsíãník) PSÁRSK ZPRAVODAJ Milí obãané, leto ní zima je hfiíãkou paní Pfiírody, která si s námi zahrává, jak se jí zlíbí. Dé È, vítr, slunce, pár vloãek snûhu a zase slunce, dé È a vítr, teploty pfieváïnû nad nulou. Tedy alespoà

Více

Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión. Dobr den, květen 2008. Poplatek za komunální odpad str. 3. Pfiijìte si zabûhat.

Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión. Dobr den, květen 2008. Poplatek za komunální odpad str. 3. Pfiijìte si zabûhat. květen 2008 Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión Mobilní kluzi tû Nové sady v prostoru tzv. Malé Ameriky najde vyuïití i mimo zimní sezónu. Mûstská ãást Brno-stfied zde totiï investicí

Více

VYDÁVÁ MùSTSK Ú AD KLECANY KLECANSK. Cena v tisku 7 Kã Roãník XXIX, âerven 2010 / âíslo 6

VYDÁVÁ MùSTSK Ú AD KLECANY KLECANSK. Cena v tisku 7 Kã Roãník XXIX, âerven 2010 / âíslo 6 VYDÁVÁ MùSTSK Ú AD KLECANY KLECANSK Z P R A V O D A J Cena v tisku 7 Kã Roãník XXIX, âerven 2010 / âíslo 6 Klecansk zpravodaj ãerven 2010 Kolektiv M JUBILANTI V âervnu Bfiendová Vûra (74) Rathuská Zuzana

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005. Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč. První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech.

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005. Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč. První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech. RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech. Od 3. záfií je otevfiena v

Více

www.tisnov.cz Roãník XVIII. íjen 2008 ãíslo 17

www.tisnov.cz Roãník XVIII. íjen 2008 ãíslo 17 Roãník XVIII. íjen 2008 ãíslo 17 19. záfií bylo slavnostnû pfiedáno Sboru dobrovoln ch hasiãû nové poïární vozidlo CAS 20 na podvozku TATRA T 815 4 x 4. www.tisnov.cz íjnové slovo starosty Témûfi jako

Více

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû VáÏení ãtenáfii, poslední bulletin v tomto roce k Vám pfiichází jako obvykle v období pfiípravy na zkou ky. Informace potfiebné pro Va i pfiípravu

Více

Likvidace a odvoz odpadu Pavel Jančovič

Likvidace a odvoz odpadu Pavel Jančovič Vás zve na vydatné obědy z domácí kuchyně v cenách od 59,- do 79,- Kč Večery se sportovními přenosy, kvalitní kuchyní a dobrými nápoji. TEPLÁ JÍDLA PO CELÝ DEN zv hodnûné ceny destilátû, jukebox, country

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

Aktuální informace z městské části na www.praha4.cz

Aktuální informace z městské části na www.praha4.cz MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XX KVĚTEN 2010 MČ PRAHA 4 BRANÍK, HODKOVIČKY, KAČEROV, KRČ, LHOTKA, MICHLE, NOVODVORSKÁ, NUSLE, PANKRÁC, PODOLÍ, SPOŘILOV, ZÁBĚHLICE Konečně jaro! ANKETA O čistotě

Více

12/2011 č. 1230 ročník 114

12/2011 č. 1230 ročník 114 12/2011 č. 1230 ročník 114 Editorial Co jsem se doãetl o adventní nedûli Je druhá adventní nedûle. Jedu koupit vánoãní stromeãek k na emu Lidlu. Jedin, kter se mi líbí, pfiimûfienû vzrostl a soumûrn, stojí

Více

Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEOstr.

Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEOstr. Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEO str.10 editorial Milí čtenáři, vážení zaměstnanci! Máme za

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK23/Č.1/2013www.jundrov.info ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV D R U H J U N D R O V S K P L E S Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce Motoristé budou jezdit po opraven ch komunikacích

Více

Jan Saudek retrospektiva Tik tak... ... strana 5

Jan Saudek retrospektiva Tik tak... ... strana 5 LISTY PRAHY1 KULTURNù SPOLEENSK MùSÍNÍK www.listyprahy1.cz 1. 31. 1. 2006 Procházka po domû plném Ïivota Pozdrav z Holandska... strana 2 Ateliér s vûní kûïe Eurocentrum Praha e i v Antarktidû Triglav páka...

Více

Září 2010 16. ročník. Cena: 15,- Kč. Stanislav Mo a, fieditel MdB

Září 2010 16. ročník. Cena: 15,- Kč. Stanislav Mo a, fieditel MdB vítejte v nové divadelní sezonû! Soubor na ich premiér jsme vám jiï nûkolikrát pfiedstavili a myslím si, Ïe vskutku je na co se tû it obdobnû jako v sezonách pfiedcházejících a doufám, Ïe i v budoucnosti.

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008. Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč. âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008. Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč. âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu Vefiejnost nav tívila interiéry janovického zámku Poznejte

Více

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti Z OBSAHU: Rozpoãet skonãil s pfiebytkem str. 4 Nájemné ve mûstû vzroste maximálnû o 4 procenta str. 5 Co ovlivní samospráva? str. 7 Karolina vãera, dnes a zítra str. 8 9 Státní milion pro Ostravu str.

Více

Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12. Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz

Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12. Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12 Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz Radnice informuje Usnesení ze zasedání ZM ã. 03/2010 konaného dne 3. ãervna 2010 ZM schvaluje:

Více

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 01-29_gh0210:Sestava 1 31.3.2010 21:17 Stránka 1 EDITORIAL I GASTRO & HOTEL 1 bfiezen duben 2010 Redakce: Pfiístavní 24, 170 00 Praha 7 F: +420 296 837 232 W: www.gastroahotel.cz Vydavatel: Martin Sobotka

Více