Mám ráda CONSTRUCTIVNÍ muïe!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mám ráda CONSTRUCTIVNÍ muïe!"

Transkript

1 ROČNÍK III. 2/ ŘÍJNA 2004 ZDARMA Muzikály bojovaly o náš pohár strana 12 Můj největší zážitek byl Hammer strana 6 Construct na stupních vítězů strana 10 Mám ráda CONSTRUCTIVNÍ muïe! JITKA KOCUROVÁ ISSN

2 CONSTRUCT A MÉDIA EDITORIAL A OBSAH P EDSTAVUJEME DANA CHROMÁ tisková mluvãí spoleãnosti CONSTRUCT Tiskovou mluvãí spoleãnosti je Dana Chromá. MÛ- Ïeme ji potkat nejen na chodbách a v kanceláfiích na í firmy, ale i v televizi, novinách ãi v rádiích. Zaãínala jsem v oddûlení zahraniãního obchodu. K m m povinnostem postupnû pfiibyla i ãinnost v oblasti marketingu, hovofií o sv ch zaãátcích Dana Chromá, která u nás pracuje od roku KdyÏ jsem se po matefiské dovolené vrátila na pûvodní místo, dostala jsem od vedení spoleãnosti nabídku, abych pfiijala ke své práci také funkci tiskové mluvãí spoleãnosti. Jak vidíte, neodmítla jsem. dodává Chromá s úsmûvem. Na nedostatek práce si rozhodnû stûïovat nemûïe. Kromû firemních prezentací a spolupráce s médii jde pfiedev ím o dûleïitou kaïdodenní komunikaci se zahraniãními odbûrateli. V leto ním roce mohli lidé zaznamenat zmûnu image na í spoleãnosti, za kterou stojí stojí nevyãísliteln poãet hodin práce celé spoleãnosti. Díky úpravû firemního designu dostáváte do rukou jiï druhé ãíslo na eho magazínu v novém kabátû. Nov magazín, nové webové stránky, celorepubliková billboardová kampaà, to v e nás leto ním rokem vede ke zvy ujícímu se povûdomí o v robcích a znaãce Construct v âr i v zahraniãí. NAPSALI O NÁS CONSTRUCT MÁ SVùTOVÉ ISO SVùT MOTORÒ CONSTRUCT A&D PLUS získal jako první ãeská spoleãnost v oboru zabezpeãování automobilû celosvûtovû uznávan certifikát ISO/TS :2002. Tato norma je velmi tvrdá a vyïadují ji v echny v znamné automobilky. JITKA KOCUROVÁ PÓZOVALA PRO CONSTRUCT idnes.cz Vicemiss âeské republiky z roku 1999 Jitka Kocurová nafotila sérii odváïn ch fotografií pro kalendáfi firmy Construct na druhé pololetí leto ního roku. Z ateliéru vze ly asi dvû desítky fotografií, z nichï je na plakátu s kalendáfiem vyuïita jen jedna, nûkolik dal ích otiskl magazín spoleãnosti Construct. Kocurová kleãí na snímku na kolenou, kolem krku i rukou má ostnaté obojky pro psy. Snímek je variací na logo firmy pro bezpeãnostní systémy aut. V pûvodní podobû je v ak v obojku uvázáno fietûzem ke garáïi ãervené autíãko. RIVALITA V DIVADLE VEâERNÍK PRAHA V Hudebním divadle v Karlínû vypukla naplno rivalita. Protagonisté muzikálu West Side Story pfieválcovali své kolegy ze zbrusu nového muzikálu Noc na Karl tejnû, kter se bude od ãtvrtka hrát na nádvofií Nostického paláce na Malé Stranû. Obû party si to mezi sebou pofiádnû rozdaly v bowlingu. Aãkoli vítûzství ve tfietím roãníku Construct Bowling Cupu na Chodovû bylo jen velmi tûsné (348: 340), i tak se zpûváci a taneãníci Tereza Duchková, Ernesto âekan, Roman Vojtek a BraÀo Polák z West Side Story pofiádnû zapotili, neï své soupefie porazili. Barvy poraïeného t mu z pfiipravovaného muzikálu Noc na Karl tejnû ãestnû hájili choreograf Richard Hes, éf obchodního oddûlení Eduard Tomas a protagonisté Tereza Janouchová a Jan Urban. V ichni to pak stateãnû zapíjeli. Nejvíc se zkouloval opût BraÀo Polák, kter na schodech málem rozbil svou v hru. Na snímku pfiedstavujeme vítûzn t m z muzikálu West Side Story - zleva: Ernesto âekan, Tereza Duchková, BraÀo Polák a Roman Vojtek. KAMPA CONSTRUCTU HRADECKÉ NOVINY Automobilisté s námi mohou vyhrát mechanické zabezpeãení Construct za deset tisíc jen na âerné Hofie! JITKO HLÍDEJ PO ÁDNù! BLESK Modelka Jitka Kocurová (25) pózuje v nové reklamní kampani na zabezpeãovací systémy Construct spoutaná masivním obojkem a pevn mi fietûzy. Îe by byl pfiítel Jitky Kocurové, fotbalov brankáfi Bl an Ale Chvalovsk (25) takhle pfiísn? Ne, k psí boudû sexy modelku opravdu nepfiipoutal on. Jitka by mu to ostatnû ani nedovolila. Spoutaná masivním obojkem a pevn mi fietûzy Jitka pouze pózuje v nové reklamní kampani na zabezpeãovací systémy Construct. Hlídá-li Jitka boudu anebo fietûzy Jitku, to je ov em otázka... P EKROâILI JSME RUBIKON Pfiekroãili jsme Rubikon. Tak bych nazval období, kter m nyní spoleãnost Construct prochází. Upustili jsme od zavedeného v hradnû mechanického zabezpeãení a vstoupili s ním do oblasti pro nás nové, do oblasti elektronické. Vûfiím, Ïe v echny úspûchy, kter ch jsme dosáhli, budou pokraãovat i s na í novinkou v oblasti zabezpeãování vozidel. Je to pro nás dal í moïnost, jak roz ífiit na i nabídku a vyhovût vût ímu spektru na ich zákazníkû pfii ochranû svého vozidla a uãinit je je tû spokojenûj ími. Tento rok je pro nás zcela zásadním. Po dlouhém a úspû ném v voji ve spolupráci se spoleãností SECAR Bohemia, a. s. (jedna z nejstar ích a nejvût ích v robcû elektronick ch vyhledávacích systémû zn. Sherlog) pfiicházíme na trh s revoluãní novinkou, která ve svûtû nemá obdoby. Je jí elektromechanické zabezpeãení vozidla proti krádeïi neboli automatické zamykání fiadicí páky. Je to prosté. Zaparkujete, zafiadíte zpáteãku ãi parking, vytáhnete klíãky ze zapalování a - auto se vám zamkne samo. Od té doby se o Va eho automobilového miláãka stará nejen zámek fiadící páky, ale i satelitní vyhledávací systém. V hodou je, Ïe pfies vysokou spolehlivost zafiízení nikterak nenaru uje interiér vozu. Po celosvûtovû uznávaném certifikátu ISO/TS :2002, kter jsme letos na jafie získali jako první a jediná firma v oboru v âr, je to tak pro nás dal í potvrzení, Ïe cílevûdomá práce pfiiná í své ovoce. V na em Construct magazínu kromû této v znamné zprávy najdete i reportáïe z automobilov ch závodû, v nichï zabodovali na i závodníci, muïskou ãást populace jistû potû í kalendáfi s topmodelkou Jitkou Kocurovou na první polovinu roku Jsme rovnûï potû eni va ím ohlasem na na i kfiíïovku z minulého ãísla Construct magazínu. V hercûm blahopfiejeme a tû íme se, Ïe nám i nadále zachováte pfiízeà. ProtoÏe je toto ãíslo Construct magazínu letos posledním, chci Vám v em, na im partnerûm a zákazníkûm popfiát pfiíjemné proïití svátkû vánoãních a hodnû zdraví, radosti a pohody do nového roku. Ing. Jifií Dufek generální fieditel spoleãnosti Construct NOVÝ VÝROBEK CONSTRUCT SAFETRONIC CS1 SPONZORUJEME AUTOSALON Zbynûk Merunka a Jitka âvanãarová jsou blázni do aut KALENDÁŘ S VICEMISS ČR Jitka Kocurová opût pózovala pro na i firmu BODUJEME NA ZÁVODECH koda Octavia Cup Rally Pfiíbram Zlatá pfiilba 2004 KALEIDOSKOP Construct Bowling Cup 2004 Tajn závod Autotec 2004 SOUTĚŽTE S NÁMI KfiíÏovka o ceny MÁTE ZABEZPEČENÝ VŮZ? Budoucnost patfií elektromechanickému zabezpeãení aut NAŠE EXPOZICE NA AUTOTEC 2004 CONSTRUCT MAGAZÍN 2/2004 VYDAVATEL: CONSTRUCT A&D PLUS, s. r. o., Durìákova 335, Brno, PSâ , IâO: VYROBILA: Ultima Thule, s. r. o., BoÏanovská 1602 Praha 9 - Horní Poãernice, tel.: ÉFREDAKTOR: Ale Kacl DESIGN: J&BKO DESIGN s.r.o. FOTOGRAFIE: Ale Kacl, Tomá Vrbata, Dana Chromá a archiv PRODEJ INZERCE: Ultima Thule s. r. o., , TISK: tiskárna GTS v Praze Construct magazín je registrován pod MK âr E a mezinárodním kódem ISSN Vychází 20. fiíjna 2004 (pololetník), neprodejné. Redakcí nevyïádané rukopisy, fotografie ãi kresby se nevracejí. Bez vûdomí a souhlasu redakce nelze publikované materiály dále ífiit. 3

3 NOVÝ VÝROBEK Světová novinka na trhu! CONSTRUCT je unikátní zařízení, které ve svých vývojových laboratořích setrojily a připravily do výroby společnosti Construct A&D, a.s. ve spolupráci s partnerskou společností Secar Bohemia, a.s. je první zařízení na světě, které zamykání řadicí páky provádí zcela automaticky, z toho důvodu nemá žádné vnější prvky, které by zasahovaly do interiéru vozidla, například zámkové vložky. pracuje na elektromechanickém principu. Řídící jednotka dává pokyn k zablokování zpětného chodu po vyndání klíčku ze zapalování. Pro odblokování řazení musí řidič použít bezkontaktní čip, který přiloží na určité místo v interiéru vozidla. Pod tímto místem se skrývá identifikační modul, který zjistí, zda se jedná o oprávněného uživatele. Bez řádné identifikace není možno zařízení odblokovat. je konstruován i pro vozidla s automatickými převodovkami, volič řazení zamyká po vyndání klíče ze zapalování v poloze Parking. je plně kompatibilní se všemi typy vyhledávacích systémů Sherlog dodávaných společností Secar Bohemia, a.s. Odstraněním vnějších částí ještě více znesnadňuje krádež vozidla, nedá se demontovat, rozbít ani zmrazit kapalným dusíkem. žádným způsobem nenarušuje integritu elekronického vybavení vozidla ani eleganci interiéru. Po řidiči nevyžaduje žádnou obsluhu. Softwarové vybavení je natolik sofistikované, že zcela odstraňuje jakoukoli možnost chybné manipulace nebo nechtěného uzamčení vozidla během jízdy či během zastavení na křižovatce. byl vyvíjen tři roky a na jeho výrobu jsou použity speciální elektronické a mechanické součástky, které jsou schopny pracovat v extrémních klimatických podmínkách od minus 40 do plus 120 C. Zkoušky byly provedeny na cyklech bezchybného provozu. je patentově chráněn jako unikátní řešení zabezpečení vozidla proti krádeži. si můžete pořídit pouze v síti montážních míst společností Construct A&D, a.s. a Secar Bohamia, a.s. 5

4 ROZHOVOR ROZHOVOR TV Autosalon na autosalonu v PafiíÏi Nejkrásnûj í modelky mají Italové! nám líbily krásné modelky. V born marketingov tah! U kaïdého auta s krásn mi sleãnami bylo mnohem víc kamer a fotoaparátû. Celému PafiíÏskému autosalonu dominovaly italské automobilky, které mûly nejkrásnûj í modelky. Jitka: ZbyÀkÛÛ?! (zpytav pohled) âasto se vzájemnû dobíráte? Je to vïdy jen podle scénáfie? Zbynûk: Pfiíjemnû mû pfiekvapilo, Ïe jsme si s Jitkou velmi rychle porozumûli a jsme stejnû naladûni. Pracuje se s ní v bornû, protoïe je pro kaïdou legraci a improvizaci pfii natáãení. Chová se pfiirozenû a nedûlá ze sebe vût í dámu, neï je. Jitka: Legrácky si dûláme. Zbynûk je bezva parèák, sedneme si oba dva. Skamarádili jsme se velmi rychle. Je to kamarád, na kterého se ráda obrátím i mimo natáãení. Má podobn smysl pro humor jako já, klape nám to spolu. Populární pofiad Autosalon v TV Prima uvádí moderátorská dvojice Zbynûk Merunka a Jitka âvanãarová. KaÏd t den nás provádûjí nejïhavûj ími novinkami ze svûta motorizmu, nelítostn mi testy nov ch aut, které doplàují vtipn mi dialogy v nichï se vzájemnû kádlí. Spoleãnost Construct je uï druh m rokem sponzorem tohoto nejsledovanûj ího motoristického pofiadu u nás. Moderátofii v televizi vïdy mluví jasnû, plynnû a srozumitelnû a nikdy se nepfiefieknou. Praxe bûhem natáãení b vá jiná. Vzpomínáte si na nûjak hodnû poveden pfiefiek? Zbynûk: Brebty patfií k moderátorské práci jak ploutve k rybû. Nejlep í jsou ty dvojsmyslné, jako tfieba automobilka nûkoho podesírá místo podezírá. Já mám brebty rád, protoïe to vyjadfiuje vnitfiní rozpoloïení toho ãlovûka. Jitka: Samozfiejmû mám také spoustu pfiebrebtû, ale pokud platí ZbyÀkova teorie o projevení skryt ch my lenek, mohla bych se jejich uvedením znaãnû kompromitovat. (smích) Na co se pfii natáãení tû íte nejvíce? Zbynûk: Tû ím se, Ïe nebude pr et. âasto se nám stává, Ïe cel t den je hezky, a kdyï toãíme, padají trakafie. A tûïko tam budete pfied kamerou bûhat v kabátû. TakÏe v den natáãení obhlíïím oblohu. Tû ím se ale hodnû na kolegyni Jitku a nová auta. Natáãení ostatnû probíhá ve vût í pohodû, kdyï jsme obklopeni hezk mi auty, které sv m designem a kvalitou navodí pfiíjemnou atmosféru, aï tak, Ïe se sna- Ïíme b t také tak elegantní jako ta auta. Vût inou se to dafií a opravdu je to takové nakopnutí a vzpruha, kdyï toãíme neobvyklé vozy, které se urãitû budou líbit. I ta pohoda nás jako moderátorû je vût í. Jitka: Já na tu spontánní energii. Dûlají to pfiíjemní lidé, a tak mû to nûjak tou pozitivní energií nabije. Bûhem pofiadu jste na obrazovce nûkolik minut. To mûïe mnohé svádût k pfiedstavû, Ïe chodíte do práce jenom na pût minut t dnû? To by se mi také líbilo. Tak jak to tedy je, co moderování obná í? Zbynûk: B t ten den naprosto fit, mít dobrou náladu, b t v pohodû a v echny stresy hodit za hlavu. Autosalon je pofiad tak dynamick, Ïe tam nesmíme pûsobit unavenû nebo rezignovanû. Musíme okamïitû do sebe natáhnout atmosféru toho pofiadu, kter skuteãnû opl vá dynamikou a rytmem, a tomu pfiizpûsobujeme mluvu a dikci, abychom mezi rychl mi dravci na ãtyfiech kolech nepûsobili cizorodû. A sna- Ïíme se mít podobnou náladu, jako bychom byli majiteli tûch krásn ch aut. Scénáfie, jak je u nás dobr m zvykem, dostáváme v den vysílání, cestou na plac si je ãteme a dolaìujeme s autorem Josefem Vrtalem, kter nám ty texty ale vïdy napí e pfiímo do úst. Vûfiíme, Ïe nejlep í v sledek je tehdy, kdyï to udûláme z jedné vody naãisto a natoãí se to napoprvé. Jitka: Je to úplnû jiná práce neï v divadle nebo ve filmu. Není to Ïádná role, za kterou se mûïu jako herec schovat, pfiiná ím tam sebe a z toho ãerpám a doufám, Ïe to je pro diváky pfiíjemné. Pfiedstava, Ïe to máme za pût minut natoãené je úsmûvná. Natoãení jednoho pofiadu nám zabere mnohdy i cel den práce, zvlá tû pokud natáãíme testy aut. Nûkdy si po natáãení autosalonu pfiipadám vyãerpaná víc neï po generálce v divadle. Jéé to tam nepi te, nebo se mi budou kolegové smát a reïisér si bude myslet, Ïe se flákám. (smích) Texty dostáváme napsané pfiímo do pusy Jak máte vztah k automobilûm? Jitka: Velmi, velmi pozitivní. Já auta miluju, hlavnû ta rychlá. Je to relaxace a moje velká vá eà. Nasednout si do nového auta, zjistit jaké je a co umí. A co teprve sporèáky. To mám vïdycky touhu vyskou et si kdo z nás dvou - já a auto - je silnûj í. Nicménû jezdím tak dobfie a tak bezpeãnû Ïe se v ichni chlapi za mnou otáãejí. (smích) Zbynûk: Já si myslím, Ïe po tûch dlouh ch letech patfiím ke zdravému stfiedu. Uvûdomuji si nebezpeãí, Ïe sám nemusím udûlat chybu a stejnû se mûïu dostat do o emetné situace. Spoléhat, Ïe chybu neudûlá ten druh, je totiï hazard. Jaké to bylo na autosalonu v PafiíÏi? Jitka: Je to velik, krásn, spousta úïasn ch aut, davy lidí v ech velikostí, jazykû a barev plati. Krásné Ïeny, krásná auta, krásná PafiíÏ, prostû tamní autosalon nemá chybu. Ha, vlastnû jednu bych na la. Pfiekvapila mû rozbitá klimatizace uvnitfi v stavních hal. První den vedro k zalknutí. Druh den zase zima jak v psinci. (povzdech) Nejvût í záïitek mám z fiízení HUMMERa Zbynûk: V PafiíÏi to bylo velmi nároãné. Nevím, jestli to diváci tu í, ale expozice jsou velké desetitisíce ãtvereãních metrû, takïe natáãení je jedna vûc, a druhá vûc je mít dobré boty, protoïe tam nachodíte kilometry. Ze samotné PafiíÏe jsme toho moc nevidûli. Zato se Krade se, kradlo a krást bude ZbyÀku, jaké je podle Vás nejlep í auto? Zbynûk: Krásn ch limuzín a aut je hodnû. Nejvût í záïitek jsem mûl, kdyï jsem v terénu fiídil HUMMERa. To je skuteãnû auto, které nezná pfiekáïky a dostane se z jakékoliv situace, koda Ïe to není auto na dálnici. A Vy, Jitko? Jitka: To nemûïu pfiesnû fiíct. Mám ráda velká auta, tfieba jeepy. Ale taky kabriolety. Jezdím osobnû Citroënem Xsara. Jak jste se stali moderátory? Zbynûk: Pfied Autosalonem jsem moderoval rûzné pofiady, vãetnû Televizních novin na Novû. Mám zkrátka rád vzru ení a stres a chaos. Autosalon se mi líbí, znám lidi, ktefií to pfiipravují, a myslím si, Ïe auto vedle psa je nejlep í pfiítel ãlovûka. Jitka: Já jsem pfiekvapivû v Ïivotû nikdy nechtûla moderovat. Myslela jsem si, Ïe by mû to nemohlo bavit. Ale m lila jsem se, protoïe kdyï mû Autosalon pfiizval k moderování, úplnû mû to nadchlo. Zaãalo mû to bavit a plácli jsme si. Co byste vzkázali na im ãtenáfiûm? Zbynûk: AÈ si svoje auta hlídají jako oko v hlavû a aè si uvûdomí, Ïe jakákoliv investice do zabezpeãení se vyplatí. Krade se, kradlo a krást bude. Jinak pfieju samé Èastné kilometry za volantem a Èastn návrat domû. Jitka: Zajistûte si pofiádnû své auto a pak se v klidu dívejte na Autosalon na Primû. Udûláme pro vás maximum a dûláme to rádi! (upfiímnû) 6

5

6 SEZÓNA ZÁVODŮ SEZÓNA ZÁVODŮ ZLATÁ P ILBA 2004 Mezi závody, které spoleãnost Construct podporuje, patfií pardubická FUCHS OIL Zlatá pfiilba, která se letos konala v termínu 25. aï 26. záfií. Ve v sledkové listinû mezinárodního závodu se na první pozici umístil Australan Leigh Adams, na druhém místû skonãil âech Ale Dryml a tfietí dojel Hans Andersen ze védska. koda Octavia Cup 2004 Brno RALLY PŘÍBRAM Leto ní roãník âeská poji Èovna - koda Octavia CUP mûl piãkovou úroveà. SvÛj comeback nahlásila fiada v znamn ch jezdcû, auta pro la repasí motorû a tûra okruhov ch závodû po âeské republice mohla odstartovat. Hned úvodní okruhov závod v Mostû pfiinesl námi podporovan m závodníkûm zlaté pfiíãky. V barvách Constructu jeli Jifií Janák, Jan Kopeck a Jifií Gottwald. Kopeck získal 1. místo v závodu na 10 kol, Jifií Janák jr. skonãil na 3. místû v soutûïi na 20 kol. Osm roãník prestiïní okruhové série zakonãilo velké finále Podzimní ceny Brna. Ziskem 1. místa ve sprintu a tfietím místem v hlavním závodû si získal titul absolutního vítûze púchovsk student tefan Rosina, jeï obhájil titul z loàska. Dvojice závodníkû Jan Kopeck Filip Schovánek obhájila loàské prvenství na Rally Pfiíbram. Populární závod se jel na konci záfií a Constructem podporovaná vítûzná posádka si pfiipsala na své konto dal ích 30 bodû. Díky vítûzství se posunula pfied Václava Pecha, jenï s vozem Ford Focus WRC 04 dokonãil pfiíbramskou rally na druhém místû. 10 Jiří Gottwald TAJNÝ ZÁVOD DO 15. STOLETÍ Uzavfiená láhev s pozvánkou, tajná v zva v u, závod po trase, kterou se úãastníci dozvídali aï bûhem závodu SMSkami, kontrola pozic pomocí GPRS navigátorû, neãekané pfiekáïky na cestû a cíl na neznámém místû. Jen s mlhavou pfiedstavou nastupovali 5. fiíjna do sv ch vozidel obchodní fieditelé vût iny automobilek, poji Èoven a leasingov ch spoleãností. Startoval Tajn závod Autosalonu TV Prima, kter spolupofiádali spoleãnosti CONSTRUCT, SECAR Bohemia a T-Mobile. Ne lo v ak o klasick nelegální závod, ve kterém se fiidiãi pfiedhánûjí jako o Ïivot. lo o perfektnû zorganizované zábavní odpoledne. Závodníci z fiad na ich obchodních partnerû museli cestou z Prahy do zámku Dûtenice pfiekonávat rûzné pfiekáïky. âekala je napfiíklad jízda zruãnosti mezi kuïelkami v estimetrovém cadillacu v Lu tûnicích, v pískovnû Ujkovice mûli za úkol nabrat nakladaãem písek do lopaty, vyzkou eli si stfielbu z historické ku e na cíl nebo museli prodûlat kontrolu orgány VB ze 70 let. Nejlep ího ãasu nakonec dosáhli ãlenové t mu KIA Motors a po zásluze si odnesli solidní zásobu archivního vína. Na akci byl poté v sále zámku Dûtenice odtajnûn nov produkt SAFETRONIC CS1. Následná oslava probíhala v duchu stfiedovûké zábavy. Bujar program pfiinesl nejen hojnost jídla, pití, zpûvu i tance, ale tfieba i nafiãení nejmenované manaïerky jisté automobilové firmy z ãarodûjnictví a její v slech v kleci. Jisté je, Ïe nakonec se v ichni vrátili do 21. století ve v borné náladû Ïivi a zdrávi.

7 KALEIDOSKOP KALEIDOSKOP Muzikálové hvûzdy na na em turnaji Pomáháme postiženým NOVÝ BAZÉN DO MILOVIC Spoleãnost Construct se jako generální partner dlouhodobû podílí na spolufinancování potfieb Ústavu sociální péãe v Milovicích. Letos jsme pfiispûli v znamnou ãástkou na v stavbu venkovního bazénu, kter klienti uïívali celé léto. Pomocnou ruku jsme podali i pfii pofiizování nové praãky, lehátek i nákupem sportovního obleãení. EXPOZICE CONSTRUCTU OCENĚNA Na e expozice byla uï tradiãnû souãástí prestiïního veletrhu AUTOTEC BRNO Veletrh se uskuteãnil v ãervnu tohoto roku a Construct na nûm získal od odborné poroty nominaci za nejlep í stánek veletrhu. Expozice byla v duchu na eho nového designu a sklidila velk ohlas u náv tûvníkû i novináfiû. ReportáÏ o nás pfiinesl i znám motoristick pofiad Autosalon na TV Prima. Tfietí roãník populární spoleãenské akce s názvem Construct Bowling Cup probûhl v kvûtnu ve Squash Bowling Centru v Praze. Turnaj, kterého se zúãastnilo pfies 150 hostû, byl okofienûn soubojem muzikálov ch hvûzd West Side Story a Noc na Karl tejnû. Pohár Constructu nakonec získalo druïstvo West Side Story z Hudebního divadla v Karlínû ve sloïení Ernesto âekan, Tereza Duchková, BraÀo Polák a Roman Vojtek. Za nejlep í Ïensk v kon byla ocenûna Renata ZároÏÀová (132 bodû), za nejlep í nához Pavel Malík (173 bodû). Cenu útûchy si odnesl Václav Podzimek za úïasn v kon 40 bodû. Na vítûze ãekaly zlaté poháry, luxusní dárkové pfiedmûty od na í spoleãnosti, kvalitní vína a vyhlídkové lety nad Prahou, vûnované spoleãností ABA, a.s. AUTOSHOW PLZEŇ Námûstí Republiky v Plzni se stalo v polovinû záfií dûji tûm v stavy Autoshow PlzeÀ PrestiÏní akce s bohat m doprovodn m programem se zúãastnil i Construct. Mezi stánky obfiích automobilek Opel, Renault, Daewoo ãi Fiat na e epozice rozhodnû nezanikla. Nejen auto na obojku, ale i pûvabné mladinké hostesky budily v eobecnou pozornost. Aãkoliv sponzorujeme pofiad Autosalon, nebylo to na chování moderátorû vûbec znát. Generální fieditel Jifií Dufek se pfied kamerou fiádnû zapotil. U pultíku s hosteskami bylo vïdy plno zájemcû o Construct

8 SOUTĚŽTE S CONSTRUCTEM ZABEZPEČENÍ VOZŮ A ZE ZÁKULISÍ SAFETRONIC CS1 S VYHLEDÁVACÍM SYSTÉMEM SHERLOG DOSTIHL BUDOUCNOST Nové zabezpeãovací zafiízení Safetronic CS1 je nejen v slednicí spolupráce dvou firem CONSTRUCT a SECAR Bohemia, ale pfiedev ím spojením v hod dvou zabezpeãovacích systémû. Mechanického a e- lektronického. Podívejme se na tento produkt z pohledu rizika odcizení vozidla. Safetronic CS1 sniïuje moïnost lidské chyby pfii zamykání tím, Ïe uzamãení se provádí automaticky vytaïením klíãe ze zapalování. Vyfiazení zámku zpáteãky je nyní navíc prakticky nedostupné. Zb vá tedy je tû moïnost lidské chyby, resp. odtaïení apod. I na tuto moïnost je v ak Safetronic CS1 pfiipraven tím, Ïe umoïàuje napojení na kter koli z vyhledávacích systémû Sherlog. Jedná se o vyhledávací, monitorovací a lokalizaãní systémy odcizen ch vozidel. Jejich pfiedností je, Ïe umoïàují v okamïiku spáchání útoku proti vozidlu neprodlen pfienos potfiebn ch informací vãetnû smûru pohybu odcizeného vozidla. Tím se vytvofií dobré v chozí podmínky pro rychlé zaji tûní vozidla a zadr- Ïení pachatele. SYSTÉM RADIOVÉHO VYHLEDÁVÁNÍ VOZIDEL Gravitaãní detektor zaregistruje jakoukoli manipulaci s vozidlem (náklon, odtah, v skyt odstfiedivé síly) a v okamïiku odcizení vozidla automaticky aktivuje miniaturní vysílaã skrytû umístûn ve vozidle. Kód vyslan z vozidla je zachycen celostátní sítí radiolokátorû, které vymezí sektor, kde se odcizen vûz nachází. Jeho nev hodou je, Ïe urãí jen pfiibliïnou polohu vozidla. Pfiesná lokalizace se proto provádí pomocí v jezdov ch vozidel, letadel a vrtulníkû ve spolupráci s policií. Tento systém vykazuje 96% úspû nost vyhledání odcizen ch vozidel! VYHLEDÁVACÍ SYSTÉMY VYUŽÍVAJÍCÍ TECHNOLOGIE GPS/GSM Satelitní systém GPS (Global position system) se vyu- Ïívá pro pfiesné urãování polohy objektû na zemi, pfiesnost urãení polohy se pfiitom pohybuje od 20 do 100 m. Velkou pfiedností je, Ïe GPS signálem je dnes pokryt prakticky cel svût. Jakmile se vozidlo zaãne neoprávnûnû pohybovat, modul GSM odesílá na dispeãink SMS (krátké textové zprávy) s polohou vozidla. Na dispeãinku je pak moïné na obrazovce sledovat pohyb odcizeného vozidla. V hodou tohoto systému je pfiesnost a moïnost bleskového zásahu monitorující firmy a policie. Nev hodou je moïnost snadného ru ení GSM signálu. SAFETRONIC CS1 Budoucnost tedy má ten vyhledávací systém, kter je vyuïiteln na celém svûtû, je cenovû dostupn, kombinuje více prvkû zaji tûní a má dobrou vazbu na pojistné podmínky poji Èoven. Systém, kter je schopen pfiedat maximum informací o zmûnû polohy vozidla a údaje o jeho majiteli, coï je dûleïité pro taktiku zákroku. Nutná je také kompatibilita se systémy pouïívan mi v sousedních zemích. A právû takové charakteristiky poskytuje Safetronic CS1. CONSTRUCT buďte pánem svého auta! Křížovka z minulého čísla Construct magazínu nebyla lehká. Přesto jsme byli překvapeni množstvím správných odpovědí. Vyluštěnou tajenku nám zaslalo několik set našich čtenářů. Za všechny došlé dopisy Vám děkujeme. Správná odpovûì byla CONSTRUCT buìte pánem svého auta. Mezi va imi odpovûìmi se na lo i nûkolik nesprávn ch, ãasto chybûlo málo. ZamûÀovali jste na i znaãku nebo pouïívali jiná slova, která sice znamenala totéï, ale nebyla souãástí tajenky. V hercem mechanického zabezpeãení CONSTRUCT se stal Tomá Martínek z Prahy. Dal í vylosovaní, ktefií získávají dárkové pfiedmûty od na í spoleãnosti jsou: Jan Heidorn (Bohu ovice nad Ohfií), Daniela Bure ová (DomaÏlice), Katefiina Gasnárková (Brno), Ivana Slavíková (Luka nad Jihlavou), Roman Sedlák (Vy kov), Jan Vorel (Hradec Králové), Luká Hraãek (Hanice), Jan Melniãuk (Praha), Miroslav Martínek (T n nad Vltavou), Vlastislav Koubek ( umperk), Martina Jegrová (Hradec Králové), Radek DoleÏel (Ochoz u Brna), Ale Tauchman (Dobrovice), Jaroslava Jahodová (Mladá Boleslav), Ladislava PohÛnková (Velká Bíte ), Jana Ofie áková (Pfierov), Bohuslav Jablonick (Bfieclav), Vûra erychová (Jaromûfiice n. R.), Václav Mach (DomaÏlice), Alice MojÏí ová (Oldfiichov u Duchova). Gratulujeme! Tû íme se na dal í správné odpovûdi. Zasílejte nám je na novou adresu Construct magazínu. Napovíme tajenku - jedná se o vlastnosti na ich v robkû. redakce Vylu tûnou tajenku doplàte do kolonky na kuponu. První vylosovan získá zdarma mechanické zabezpeãení vozidel proti krádeïi vãetnû montáïe a triãko Construct, dal ích dvacet v hercû pak dárkové pfiedmûty od spoleãnosti Construct. Hodnû tûstí a pfiíjemnou zábavu! K U P O N SPRÁVNÉ ZNĚNÍ TAJENKY... SUPER âasopis ZA SUPER CENU! VYPLŇTE PROSÍME NÁSLEDUJÍCÍ ÚDAJE: PŘÍJMENÍ... JMÉNO... ADRESA... VĚK... MĚSTO... PSČ Kupon vystřihněte a pošlete na adresu Construct Magazín, Ultima Thule, s. r. o., Božanovská 1602, Praha 9 Horní Počernice a to nejpozději do 30. dubna Heslo na obálku: KŘÍŽOVKA.

CONSTRUCT VARIO Revoluční řešení v zabezpečení vozidel proti krádeži

CONSTRUCT VARIO Revoluční řešení v zabezpečení vozidel proti krádeži CONSTRUCT VARIO Revoluční řešení v zabezpečení vozidel proti krádeži 2013 Společnost CONSTRUCT Společnost CONSTRUCT je největším českým výrobcem mechanického zabezpečení vozidel proti krádeži na trhu je

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12.1 Právní úprava 92 (1) Zamûstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zamûstnanec mûl nepfietrïit odpoãinek v t dnu bûhem kaïdého období 7 po sobû jdoucích

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

YTONG - Vy í komfort staveb

YTONG - Vy í komfort staveb YTONG - Vy í komfort staveb Rodinn dûm je velmi sloïit v robek, jehoï v sledné vlastnosti ovlivàuje obrovská fiada okolností. Na první pohled dva velmi podobné domy mohou sv m uïivatelûm nabízet zcela

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace Saint-Gobain Pipe Division Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace > Proã Saint-Gobain Pipe Division......protoÏe S AINT-GOBAIN PIPE DIVISION nejvût í svûtov v robce trubních systémû navrhuje,

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná

ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná KAPITOLA 1, ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná Tady jde ze schodû za Kry tûfkem Robinem Michal Medvûd hlavou napfied, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale nûkdy mu pfiipadá,

Více

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny Vydala Grada Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 jako svou 2751. publikaci Odpovûdná

Více

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou.

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou. Pfiipojte se k nám! Ná SVùT do kaïdého mûsta! Karlovy Vary Karlovarsk Chomutov Ústí nad Labem Ústeck Liberec Libereck Trutnov Královehradeck Náchod Praha Hradec Králové Kolín PlzeÀsk PlzeÀ Bystfiice u

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel,

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, ING. CHRISTIAN WOZABAL MBA âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, nemocnice, domov dûchodcû, peãovatelsk dûm nebo podnik a chcete pomoci vyfie it problém jak

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 169 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 13. srpna 2010 O B S A H 2. Rozhodnutí hejtmana Libereckého

Více

Skupina PRE 1897> >2007. Jsme energie tohoto města

Skupina PRE 1897> >2007. Jsme energie tohoto města Skupina PRE 1897> >2007 Jsme energie tohoto města Ing. Drahomír Ruta pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel Vážení čtenáři, v dne ní dobû, kdy se bez elektrické energie neobejde Ïádn ãlovûk, Ïádná

Více

Problematika zabezpečení a vyhledávání motorových vozidel ve vazbě na oblast pojišťovnictví. Jan Toman

Problematika zabezpečení a vyhledávání motorových vozidel ve vazbě na oblast pojišťovnictví. Jan Toman Problematika zabezpečení a vyhledávání motorových vozidel ve vazbě na oblast pojišťovnictví Jan Toman 100023 Obsah Úvod k problematice Typy zabezpečení Přístup jednotlivých pojišťoven Porovnání pojišťoven

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

Návod k obsluze. merit -15B

Návod k obsluze. merit -15B Návod k obsluze merit -15B Louis Erard Duch ãasu âas je nekoneãné fluidum. Poãínaje tímto poznáním, vyjadfiil Louis Erard poetické své my lenky pfii rybafiení se sv m vnukem v roce 1956: âas je jako tok

Více

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk Moderní fiada Epson AcuLaser 2600 nejenom pfiiná í rychl a profesionální jednobarevn tisk. Nabízí vám také maximální flexibilitu. Jednoduch m pfiidáním

Více

FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ

FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ 06 FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ sgabriele Boiselle v Portugalsku Rok se s rokem se el a svûtoznámá fotografka koní opûtnû pofiádala semináfi pro fotografy, tentokrát v Portugalsku. A ãasopis Svût koní u toho samozfiejmû

Více

Fakulta sociálních vûd UK

Fakulta sociálních vûd UK Fakulta sociálních vûd UK Adresa: Smetanovo nábfi. 955/6, 110 01 Praha 1 Tel: 02/22 112 111 Fax: 02/24 23 56 44 Den otevfien ch dvefií : 27. ledna 2001 obor Bc. Ekonomie, Opletalova 26, Praha 1 Termín

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Kapitola I Bezvadn vtip. Bezvadn vtip Tatínek je v posledním taïení Jedeme na prázdniny Nastupovat! Cesta do panûlska

Kapitola I Bezvadn vtip. Bezvadn vtip Tatínek je v posledním taïení Jedeme na prázdniny Nastupovat! Cesta do panûlska Kapitola I Bezvadn vtip Bezvadn vtip Tatínek je v posledním taïení Jedeme na prázdniny Nastupovat! Cesta do panûlska 9 Bezvadn vtip Dneska pfii odpolední pfiestávce nám Jáchym vyprávûl senzaãní fór, kter

Více

Kapitola 1 DAR MIMOŘÁDNÉ CITLIVOSTI A KŘEHKÝ SILÁK CO TO JE?

Kapitola 1 DAR MIMOŘÁDNÉ CITLIVOSTI A KŘEHKÝ SILÁK CO TO JE? Kapitola 1 DAR MIMOŘÁDNÉ CITLIVOSTI A KŘEHKÝ SILÁK CO TO JE? Tato kniha pojednává o tom, jak se nauãit Ïít s obûma stránkami své osobnosti. S tou silnou, plnou energie, nápadû a názorû, tvûrãího potenciálu

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

1. lékafiská fakulta UK

1. lékafiská fakulta UK 1. lékafiská fakulta UK Adresa: Katefiinská 32, 121 08 Praha 2 Telefon: 02/961 511 11 Fax: 02/249 154 13 WWW adresa: www. lf1.cuni.cz Den otevfien ch dvefií: 25.11.2000 v 10.00 13.00 hodin Velká posluchárna

Více

Kvalitní pohon garázovych vrat

Kvalitní pohon garázovych vrat POHON GARÁÎOV CH VRAT _ Made by Hörmann Kvalitní pohon garázovych vrat 5P 5P 5P BezúdrÏbová technika s ozuben m pásem - Ïádn levn fietûz jízdního kola Pfiedmontovaná vodící kolejnice - za 90 sekund pfiipravená

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

www.brimak.sk brimak@brimak.sk tel.: 031 770 6116 fax: 031 770 6217

www.brimak.sk brimak@brimak.sk tel.: 031 770 6116 fax: 031 770 6217 V kúpelni sa začína i končí každý náš deň. Dodáva nám rannú energiu, sviežosť, a večer nás ukľudní a pripraví na zdravý spánok. Preto je dôležité, aby naša kúpelňa vyžarovala pozitívnu energiu, ktorá Vás

Více

Vítejte v TESLE Jihlava

Vítejte v TESLE Jihlava KONTAKTY HYPCON Vítejte v TESLE Jihlava Praha D1 Rozvadov (Műnchen) Jihlava Znojmo (Wien) Brno PROFIL SPOLEâNOSTI Akciová spoleãnost TESLA Jihlava se zamûfiuje na konektory a spínací prvky. Od roku 1958

Více

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY Letos vyhrajeme play off! Messier zachraàuje Rangers 14 PRO HOCKEY íkají mu kapitán kapitánû. Je pr lídrem, jak se nevidí. Na ledû i mimo nûj. Teì se má znovu dokázat, Ïe je to pravda. Pfied esti lety

Více

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 CZ MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 âesky Obrázek 1 MontáÏ klávesnice Obrázek 2 MontáÏ - vyhodnocovací pfiístroj Obrázek 3 Pfiipojení CTV 1 (ovládání impulzû) Obrázek 4 "2-bránov

Více

Fronius IG Plus. Nová generace fotovoltaick ch stfiídaãû urãen ch pro pfiipojení na síè.

Fronius IG Plus. Nová generace fotovoltaick ch stfiídaãû urãen ch pro pfiipojení na síè. Fronius IG Plus Nová generace fotovoltaick ch stfiídaãû urãen ch pro pfiipojení na síè. Maximální v tûïnost. Za kaïdého poãasí. První zafiízení pro v echny podmínky. Spolehlivé a s maximální jistotou v

Více

tisková zpráva Novinky v CONSTRUCTU Nové produkty řady Vario

tisková zpráva Novinky v CONSTRUCTU Nové produkty řady Vario Novinky v CONSTRUCTU Nové vedení společnosti Nové produkty řady Vario Aktualita NOVÉ VEDENÍ SPOLEČNOSTI Společnost CONSTRUCT, působící na českém trhu více než 20 let, prošla zásadní personální změnou.

Více

SECAR BOHEMIA, a.s. Firemní profil

SECAR BOHEMIA, a.s. Firemní profil SECAR BOHEMIA, a.s. SHERLOG SecurityCar Ing. Jiří Dufek SECAR BOHEMIA, a.s. SECAR BOHEMIA, a.s. Firemní profil Česká společnost, 100% v soukromém vlatnictví Společnost založena v roce 1992 v Československu

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

Opel ADAM Cup Day AUTODROM SOSNOVÁ, 12.2.2015

Opel ADAM Cup Day AUTODROM SOSNOVÁ, 12.2.2015 Opel ADAM Cup Day AUTODROM SOSNOVÁ, 12.2.2015 OPEL ADAM CUP DAY 2015 Andrej Barãák, Opel C&S, MKT fieditel Martin Hejral, Opel C&S, PR Manager Jifií Brynda, XTG motorsport, promotér Opel ADAM Cup, technick

Více

HISTORICKÁ MùSTA âeské REPUBLIKY K

HISTORICKÁ MùSTA âeské REPUBLIKY K HISTORICKÁ MùSTA âeské REPUBLIKY K 31. 12. 2005 Mûsta jako stfiediska fiemesel a obchodu vznikala uï v dávné minulosti. Teprve ve 13. století se v ak zaãal mûstsk Ïivot v raznûji odli ovat od venkovského.

Více

ZpoÏdûní letu / hod / hod. --- max max

ZpoÏdûní letu / hod / hod. --- max max Limity plnûní v Kã Poji tûní Comfort Exclusive Gold Léãebné v lohy 1 500 000 2 500 000 3 500 000 Dal í sluïby poskytované asistenãní sluïbou pojistitele Repatriace * 500 000 1 500 000 bez limitu Repatriace

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

JAK JE TO SE KŘTEM V DUCHU?

JAK JE TO SE KŘTEM V DUCHU? Dan Drápal JAK JE TO SE KŘTEM V DUCHU? Nakladatelství KMS Mgr. Dan Drápal Vydalo Nakladatelství KMS, s. r. o. Primátorská 41, 180 00 Praha 8 První vydání 2006 V echny biblické citace jou pfievzaty z âeského

Více

Kontrola pfiístupu. systém vyuïívající samostatn ch digitálních kódov ch zámkû

Kontrola pfiístupu. systém vyuïívající samostatn ch digitálních kódov ch zámkû Kontrola pfiístupu Systémy kontroly pfiístupu umoïàují kontrolovat vstup osob do objektû jako jsou kanceláfie, bytové domy, koly a v ude tam, kde je potfieba zamezit vniku nepovolan m osobám. Videx vyrábí

Více

cena 99 Kč/189 Sk tuningový měsíčník číslo 20 prosinec 2006, ročník 2 RX-7 VW Brouk Golf III VW Polo

cena 99 Kč/189 Sk tuningový měsíčník číslo 20 prosinec 2006, ročník 2 RX-7 VW Brouk Golf III VW Polo 001_titulka_HOTOVO 16.11.2006 13:31 Str. 1 číslo 20 číslo 20 tuningový měsíčník číslo 20 prosinec 2006, ročník 2 cena 99 Kč/189 Sk (pro předplatitele 74 Kč) VW Golf I VW Golf II Ford Escort VW Brouk Hyundai

Více

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL Toto je va e postava, ãlovûk, s nímï budete bûhem esti následujících misí hrát. Pojìme se na nûj podívat trochu blíïe. Datum narození: 5. 5. 1916 Místo narození: Rice Lake,

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje Strana 269 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2007 VùSTNÍK právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje âástka 8 Rozesláno dne 28. prosince 2007 O B S A H 3. Nafiízení Moravskoslezského

Více

přirozené! jednoduché! chytré!

přirozené! jednoduché! chytré! přirozené! jednoduché! chytré! www.popolini.cz Pleny doprovázejí Vás a Va e dítû hned od narození. Proto by se mûly pfiíjemnû nosit a umoïnit praktické a jednoduché pfiebalování. Vám nabízí urãitû více...

Více

Tuning&Performance SADA NÁSTAVCÒ PRAHÒ. Kód: 50901594

Tuning&Performance SADA NÁSTAVCÒ PRAHÒ. Kód: 50901594 Bravo Tuning&Performance SADA NÁSTAVCÒ PRAHÒ Kód: 50901594 2 Tuning&Performance KONCOVKA V FUKU Kód: 50901603 ZADNÍ SPOILER Kód: 50901595 3 Tuning&Performance SADA KOL Z LEHKÉ SLITINY 16" Ráfky z lehké

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY PRÒMYSLOV DEFERR PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku Pitná voda nesmí obsahovat více neï 0, mg/l Ïeleza a 0,05 mg/l hofiãíku. Pro technologické vyuïití vody mohou b t tyto limity dokonce

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Senátní magazín 2012. prim. MUDr. Harald âadílek. Senátní volební obvod 50. Svitavsko. Pracuji pro budoucnost na ich dûtí

Senátní magazín 2012. prim. MUDr. Harald âadílek. Senátní volební obvod 50. Svitavsko. Pracuji pro budoucnost na ich dûtí prim. MUDr. Harald âadílek Senátní volební obvod 50 Svitavsko Pracuji pro budoucnost na ich dûtí Obsah Dopis voliãûm: Rozhodnutí ve volbách je na Vás 3 Studia, profese, politická a spoleãenská angaïovanost

Více

Fronius IG Plus. Nová generace fotovoltaick ch stfiídaãû urãen ch pro pfiipojení na síè.

Fronius IG Plus. Nová generace fotovoltaick ch stfiídaãû urãen ch pro pfiipojení na síè. Fronius IG Plus Nová generace fotovoltaick ch stfiídaãû urãen ch pro pfiipojení na síè. Maximální výnos. Za kaïdého poãasí. První zafiízení pro v echny podmínky. Spolehlivé a s maximální jistotou v tûïnosti.

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 32A

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 32A NÁVOD K OBSLUZE merit - 32A TOMMY HILFIGER WATCHES UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA ZÁRUKA A INFORMACE O SERVISU TOMMY HILFIGER WATCHES Hodinky mû fascinují uï od m ch dûtsk ch let. MÛj otec, kter strávil 42 let Ïivota

Více

IV. PrÛvodce ledov mi dûji, událostmi a náhodami

IV. PrÛvodce ledov mi dûji, událostmi a náhodami Led_Cechy_def_178_257 12.8.2010 20:04 Stránka 220 Náledû Mnohokrát uï udûlaly radost nám, bruslafiûm. Jsou to pruhy hladkého, ãasto silného ledu podél bfiehû. Nûkdy mohou pokraãovat pfies standardní ledovou

Více

Termostat TH-3. Návod k obsluze

Termostat TH-3. Návod k obsluze Termostat TH-3 Návod k obsluze Termostaty fiady TH-2 jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze dvou funkcí, a to b t v provozu (vytápût) nebo b t vypnut. Termostat

Více

Restaurací OsvûÏení v parném létû

Restaurací OsvûÏení v parném létû 1 / 1 9 9 9 Zpravodaj firmy A R A L â R pro partnery, spolupracovníky a pfiátele Aral klub Vysnûná cesta do Sydney Portrét Franti ka Jákla Restaurací OsvûÏení v parném létû Akce pro fiidiãe nákladních

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

KEVIN ALLEN PRO HOCKEY

KEVIN ALLEN PRO HOCKEY Jarome Iginla Slovo Iginla znamená v nigerij tinû velk strom. V jazyce hokejového svûta by mohlo znamenat neomezené moïnosti. Vedení NHL spatfiuje v Iginlovi vzorového reprezentanta celé ligy. Je mil,

Více

EVA URBANÍKOVÁ. Happy new year, Happy new year

EVA URBANÍKOVÁ. Happy new year, Happy new year 1. kapitola Mûla jsem to vûdût uï tehdy na silvestra. Pfiivolala jsem to. Tak to totiï je co vyslovíte jako my lenku, to si vesmír vezme za va e pfiání a uï se to na vás valí Neodhadla jsem to uï na zaãátku.

Více

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Na e jedineãná technologie inkoustû Epson UltraChrome K3 poskytuje dokonal ãernobíl a barevn tisk. Zatímco jiné sady inkoustû obsahují

Více

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ:

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: Strana: 1 Programovateln termostat TS-101 âásti balení: 1. Programovateln termostat 2. roubky 3. HmoÏdinky 4. Vrtání

Více

Fronius IG. Centrální fotovoltaick stfiídaã POWERING YOUR FUTURE

Fronius IG. Centrální fotovoltaick stfiídaã POWERING YOUR FUTURE Fronius IG Centrální fotovoltaick stfiídaã POWERING YOUR FUTURE VELKOLEPOST IG VLASTNÍ SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNA Fotovoltaika je neustále na vzestupu. Pfiíroda se raduje, energetické bilance jsou v pofiádku.

Více

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05 Po stopách dr. Doolittla Komunikace s kočkou Dá se s koãkou mluvit? KaÏd, kdo Ïije s koãkou, s ní i hovofií. Je to bûïná kaïdodenní samozfiejmost, která se uskuteãàuje spí e mimochodem. Nûkdy ov em probíhá

Více

Plážový volejbal Plážový fotbal Stolní tenis Petanque Šachy

Plážový volejbal Plážový fotbal Stolní tenis Petanque Šachy ICANDO CUP 07.07.2012 6. Mezinárodní Den Aktivace Lidských Schopností Turnaje o ceny v hodnotě 200.000 Kč Plážový volejbal Plážový fotbal Stolní tenis Petanque Šachy Žluté lázně start od 10 hod. www.icando-cup.cz

Více

právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje

právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2007 VùSTNÍK právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 26. bfiezna 2007 O B S A H 1. Nafiízení Královéhradeckého

Více

Pfiíslu enství. Razítko dealerství. www.lancia.cz

Pfiíslu enství. Razítko dealerství. www.lancia.cz Pfiíslu enství Razítko dealerství www.lancia.cz Standardní v bava jednotliv ch modelû i pfiíslu ná v bava na pfiání se mûïe mûnit v závislosti na specifick ch trïních nebo právních poïadavcích. Údaje v

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Jak používat vlastní mysl

Jak používat vlastní mysl Jak používat vlastní mysl Marcelka neustále pfiipomíná, Ïe cesta sebepoznání je vlastnû totéï jako vyprazdàování vlastní mysli. Zapomínáme sami na sebe právû proto, Ïe neustále tolik pfiem líme a vûãi

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

SOLODOOR D V E E A Z Á R U B N ù

SOLODOOR D V E E A Z Á R U B N ù SOLODOOR D V E E A Z Á R U B N ù GRAFICK MANUÁL FIRMY SOLODOOR OBSAH ÚVOD str. 3 LOGOTYP 1 str. 4 LOGOTYP barevné provedení - pozitiv LOGOTYP ãernobílé provedení - pozitiv LOGOTYP barevné provedení - negativ

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Úvod 4 Materiály a pomûcky 6 Parafín 6 Stearín 7 V tuku rozpustná barvítka 7 Bavlnûn knot 9 Forma na lampu 10 Vykrajovátka na plovoucí svíãky

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 261 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2007 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 14. záfií 2007 O B S A H 2. Nafiízení Libereckého kraje,

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Îe jsem vcelku zralá Ïena, jsem zjistila díky jednomu ãasopisu. Byl to anglick t deník svelk mi fotografiemi na patném, skoro prûsvitném papíru, ale

Îe jsem vcelku zralá Ïena, jsem zjistila díky jednomu ãasopisu. Byl to anglick t deník svelk mi fotografiemi na patném, skoro prûsvitném papíru, ale 1. Îe jsem vcelku zralá Ïena, jsem zjistila díky jednomu ãasopisu. Byl to anglick t deník svelk mi fotografiemi na patném, skoro prûsvitném papíru, ale u mofie to ãlovûku nevadí. Na dovolené vïdycky ãtu

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Je to, jako byste mûli t m kontrolorû kvality prohlíïejících a schvalujících kaïd Vá dokument ihned po jeho naskenování. www.dicomgroup.

Je to, jako byste mûli t m kontrolorû kvality prohlíïejících a schvalujících kaïd Vá dokument ihned po jeho naskenování. www.dicomgroup. Chápeme Vá poïadavek - pofiídit elektronicky dokumenty a data rozhodující pro Va e kaïdodenní operace co moïná nejrychleji a nepfiesnûji. âím lep í a kvalitnûj í zobrazení získáte ze svého skenování, tím

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 225 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2008 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 3. fiíjna 2008 O B S A H 1. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ ZDARMA. Pfiezletice prosinec/2009. CVIâENÍ PRO ÎENY OBEC P EZLETICE VYDÁVÁ. I ZAHRADA LÉâÍ

OBECNÍ ZPRAVODAJ ZDARMA. Pfiezletice prosinec/2009. CVIâENÍ PRO ÎENY OBEC P EZLETICE VYDÁVÁ. I ZAHRADA LÉâÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ vydává Obec Pfiezletice, evidenãní ãíslo MK âr E 19096, vychází ãtvrtletnû, náklad 500 kusû. Redakãní rada: ing. Ludmila âervínová, ing. Veronika Vrecionová, ing. Ladislava Kopáãová, grafická

Více

Obsah: edstavení produktu ník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce po ádané Sdružením

Obsah: edstavení produktu ník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce po ádané Sdružením Obsah: představení produktu měsíčník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce pořádané Sdružením další možnosti plnění Partnerství v Service Clubu Vám

Více