NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34"

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34

2

3 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového t mu, Ïe pokud svûj zápas vyhraje, koupí mu kapitán muïstva kuffiík z kûïe aligátora. Jeden z marick ch novináfiû si na tuto sázku vzpomnûl a dal vzniknout Lacostovû pfiezdívce, kdyï napsal: Svou sázku a ta ku nevyhrál, ale bojoval jako aligátor. Po návratu domû se z aligátora stal krokod l a netrvalo dlouho, a Lacostovo sportovní sako co nevidût zdobil vy it krokod l. René Lacoste byl v letech 1926 a 1927 ãíslem jedna na Ïebfiíãku, vyhrál sedm grand slamû, a se sv mi t mov m spoluhráãi, Mu ket ry, dvakrát i Davis Cup. V roce 1933 se René Lacoste rozhodl zaãít s v robou dokonalého triãka na tenis, které navrhl jiï dfiíve pro horko amerického léta. PÛvodní sportovní ko ile, nazvaná 12.12, byla revolucí v pánském sportovním odívání. Ko ile mûla na levé stranû prsou vy itého krokod la, coï bylo poprvé, co bylo logo umístûno na vnûj í stranû ko ile. Dnes je dûdictvím Reného Lacosty svût znaãky LACOSTE : kompletní fiada odûvû a módních doplàkû navrhovan ch se stejnou úrovní kvality, pohodlí a uvolnûné elegance, s jak mi si znaãka LACOSTE vydobyla své jméno a které pfiedstavují její jedineãnost. Foto: René Lacoste jako vítûz turnaje Forest Hills v roce Práva vyhrazena. 3

4 4

5 Obsah Hodinky LACOSTE Péãe a údrïba Odolnost proti vodû Nárazy Informace o baterii PouÏití hodinek Modely se dvûma a tfiemi ruãiãkami Modely se zobrazením data Analogové hodinky s ãasomírou Modely s dvojím zobrazením ãasu Záruãní informace

6 Hodinky LACOSTE Znaãka LACOSTE, známá pro svou vysokou kvalitu a inovace, se mûïe chlubit nedostiïnou historií na trhu sportovních odûvû. Kolekce hodinek LACOSTE odráïí kvalitu, pohodlí a uvolnûnou eleganci, na nichï znaãka LACOSTE postavila své jméno a které pfiedstavují její jedineãnost. Tato nová kolekce hodinek se inspirovala v poãátcích znaãky LACOSTE. PouÏívá prvotfiídní materiály a jedineãn styl, a nese logo LACOSTE, které se v prûbûhu doby stalo nejãastûji poznávanou znaãkou na svûtû. Hodinky LACOSTE, vyrábûné s náleïitou péãí vûnovanou jakosti, funkci i detailûm, jsou zhotoveny z nerezové oceli, vybaveny pfiesn mi strojky s kfiemíkov m krystalem a minerálním sklíãkem odoln m proti po krábání. V echny hodinky LACOSTE jsou odolné proti vodû a v robce na nû poskytuje dvouletou omezenou záruku. Blahopfiejeme Vám ke koupi Va ich nov ch hodinek. Abyste se dozvûdûli více informací o technick ch vlastnostech sv ch hodinek a mohli zajistit jejich bezproblémovou funkci, pfieãtûte si prosím peãlivû následující pokyny a informace. 6

7 Péãe a údrïba Stejnû jako jiná delikátní mechanická zafiízení vyïadují i Va e hodinky LACOSTE pravidelnou údrïbu, která pomûïe zajistit jejich dlouhodobou optimální funkci. Servisní zásah údrïby pfiedstavuje kompletní rozebrání hodinek, jejich vyãi tûní a opûtné smontování a promazání strojku hodinek. Tuto údrïbu se doporuãuje provádût jednou za tfii aï pût let, vedle nutn ch v mûn baterie. Pravidelné prohlídky v autorizovaném servisním stfiedisku znaãky LACOSTE zajistí Va im hodinkám ochranu pfied vnikáním prachu a vlhkosti do pouzdra hodinek. Dal í informace o moïnostech servisu a oprav jsou uvedeny v ãásti této pfiíruãky pojednávající o záruce. Odolnost proti vodû V echny hodinky LACOSTE splàují mezinárodní normy odolnosti proti vodû do hloubky minimálnû 30 metrû, takïe je postfiíkání vodou z vodovodu nebo de tûm nemûïe po kodit, pokud je pouzdro hodinek a jejich sklíãko nepo kozené. Modely kolekce sportovních hodinek jsou odolné proti vodû aï do hloubky 50 metrû, takïe je lze bezpeãnû pouïívat pfii sprchování nebo plavání, nikoliv v ak pfii potápûní. UPOZORNùNÍ: Na hodinkách s ãasomírou nepouïívejte ovládací tlaãítka ãasomíry, pokud jsou hodinky pod vodou, protoïe tím dojde ke ztrátû odolnosti hodinek proti vodû. 7

8 POZNÁMKA: Doporuãujeme dbát toho, aby nedo lo k namoãení koïeného fiemínku hodinek. Vystavení kûïe pûsobení vody zpûsobí její pfiedãasné opotfiebení a stárnutí. Po vystavení hodinek pûsobení slané vody je peãlivû otfiete vlhk m hadfiíkem namoãen m v ãisté vodû. Nárazy V echny hodinky LACOSTE jsou vybaveny strojky odoln mi proti nárazu a procházejí zkou kami shody s podmínkami mezinárodních norem odolnosti proti nárazu. Informace o baterii Va e hodinky LACOSTE jsou pohánûny baterií navrïenou speciálnû pro náramkové hodinky. Tato baterie vydrïí v provozu za normálního pouïívání hodinek pfiibliïnû 36 mûsícû. POZNÁMKA: âasté pouïívání zvlá tních funkcí hodinek, jako jsou napfiíklad stopky, mûïe Ïivotnost baterie zkracovat. V mûna baterie: Za lete nebo doneste své hodinky do autorizovaného servisního stfiediska znaãky LACOSTE, kde vám baterii vymûní. Baterii se nepokou ejte vymûnit sami. 8

9 Modely se dvûma a tfiemi ruãiãkami PouÏití hodinek Obr. A Polohy korunky: Poloha 1 Normální poloha. Korunka je zatlaãená k pouzdru hodinek. Poloha 2 Nastavení âasu: Otáãejte korunkou v libovolném smûru. 9

10 Modely se zobrazením data Ukazatel data 10 Obr. B Polohy korunky: Poloha 1 Normální poloha. Korunka je zatlaãená k pouzdru hodinek. Poloha 2 Nastavení DATA*: Otáãejte korunkou ve smûru pohybu hodinov ch ruãiãek. Poloha 3 Nastavení âasu: Otáãejte korunkou v libovolném smûru. POZNÁMKA: Pokud datum nastavíte v dobû mezi 21:00 a 3:00, nemusí následujícího dne dojít k jeho zmûnû.

11 Analogové hodinky s ãasomírou Hodinky s ãasomírou v sobû spojují dvû funkce mûfiení ãasu. Vedle zobrazování aktuálního ãasu je lze pouïívat i k mûfiení krat ích ãasov ch úsekû jako stopky. Modely s ãasomírou se dvûma dílãími ciferníky Hodinová ruãiãka Minutová ruãiãka ãasomíry Minutová ruãiãka Ukazatel data Sekundová ruãiãka ãasomíry Malá sekundová ruãiãka Obr. C 11

12 Modely s ãasomírou se tfiemi dílãími ciferníky Minutová ruãiãka Zobrazení 24-hodinového formátu A Start/Stop Hodinová ruãiãka Malá sekundová ruãiãka Obr. D Sekundová ruãiãka ãasomíry B Meziãas/vynulování Ukazatel data Minutová ruãiãka ãasomíry 12 Polohy korunky: Poloha 1 Normální poloha. Korunka je zatlaãená k pouzdru hodinek. Poloha 2 Nastavení DATA*: Otáãejte korunkou proti smûru pohybu hodinov ch ruãiãek. Poloha 3 Nastavení âasu: Otáãejte korunkou v libovolném smûru. POZNÁMKA: Pokud datum nastavíte v dobû mezi 21:00 a 3:00, nemusí následujícího dne dojít k jeho zmûnû.

13 PouÏívání ãasomíry: POZNÁMKA: Pomocí ãasomíry lze mûfiit ãasové intervaly do délky trvání 59 minut, 59 sekund, s pfiesností na celé sekundy. âasomíra se ovládá pomocí tlaãítek A a B. DÒLEÎITÉ UPOZORNùNÍ: Pfied spu tûním ãasomíry musí b t korunka ve své normální poloze a ruãiãky ãasomíry ve sv ch nulov ch polohách. âasomíru se nepokou ejte pouïívat, pokud je korunka v poloze 2 nebo 3. V pfiípadû potfieby vynulujte ruãiãky ãasomíry pfied jejím pouïitím stisknutím tlaãítka B. Jednoduché funkce ãasomíry: Mûfiení jednoho souvislého ãasového intervalu: 1. Stisknutím tlaãítka A spusète bûh ãasomíry. 2. Opûtovn m stisknutím tlaãítka A bûh ãasomíry zastavíte. 3. Stisknutím tlaãítka B ruãiãky ãasomíry nastavíte zpût do jejich nulov ch poloh. Mûfiení ãasu sloïeného z více navzájem oddûlen ch ãasov ch intervalû (napfiíklad ãist ãas zápasu, kde je hra ãasto pfieru ována): 1. Stisknutím tlaãítka A spusète bûh ãasomíry souãasnû se zaãátkem zápasu. 13

14 2. Opûtovn m stisknutím tlaãítka A zastavte ãasomíru pfii pfieru ení hry. 3. Dal ím stisknutím tlaãítka A opat ãasomíru spusète pfii obnovení hry. 4. Kroky 2 a 3 opakujte do skonãení zápasu. 5. Stisknutím tlaãítka B ruãiãky ãasomíry nastavíte zpût do jejich nulov ch poloh. Synchronizace ruãiãek ãasomíry: Po v mûnû baterie nebo v pfiípadû chyby mûïe b t zapotfiebí nastavit sekundovou ruãiãku ãasomíry do nulové polohy ruãnû: 1. Vytáhnûte korunku do polohy Stisknutím tlaãítka A nastavte sekundovou ruãiãku do poïadované polohy: s kaïd m stisknutím tlaãítka A se sekundová ruãiãka ãasomíry posune o jeden dílek. Pokud tlaãítko podrïíte stisknuté, bude se ruãiãka posouvat rychleji. 3. Jakmile se ruãiãka zarovnaná ve své nulové poloze, zatlaãte korunku zpût do normální polohy. 14

15 Modely s dvojím zobrazením ãasu Hodinová ruãiãka Minutová ruãiãka Ukazatel data Obr. E Sekundová ruãiãka ãasomíry Malá sekundová ruãiãka Hodinky LACOSTE GMT jsou vybaveny dvojím zobrazením ãasu, ve dvou rûzn ch ãasov ch pásmech, které tak umoïàují sledovat aktuální ãas na dvou místech svûta naráz. Odeãítání ãasu: Obrázek: aktuální ãas v místním ãasovém pásmu je 22:10:32, podle hodinov ch ruãiãek zobrazujících ãas na obvodu ciferníku. Aktuální ãas ve druhém ãasovém pásmu je 11:32, a ten ukazuje malá hodinová ruãiãka na vnitfiním 24-hodinovém prstenci. 15

16 POZNÁMKA: Minutová a sekundová ruãiãka jsou shodné pro obû ãasová pásma. Datum se synchronizuje s místním ãasov m pásmem. VÎDY nastavujte nejprve hodinovou ruãiãku pro druhé ãasové pásmo, a pak teprve místní ãas. Nastavení ruãiãky zobrazení ãasu druhého ãasového pásma: 1. Vytáhnûte korunku do polohy 3 v okamïiku, kdy sekundová ruãiãka dosahuje dvanáctky. 2. Otáãením korunkou v libovolném smûru, dokud nebude hodinová ruãiãka pro druhé ãasové pásmo a minutová ruãiãka hodinek ukazovat poïadovan ãas ve druhém ãasovém pásmu. 3. Pfii nastavování minutové ruãiãky ji nastavte pfiibliïnû o 10 minut za poïadovan ãas a pak ji posuàte zpût na pfiesnou hodnotu. Tímto krokem dojde k synchronizaci hodinové ruãiãky pro místní ãasové pásmo. 4. Spolu s ãasov m znamením zatlaãte korunku zpût do normální polohy. 16

17 Nastavení ãasu pro místní ãasové pásmo: 1. Vytáhnûte korunku do polohy Otáãením korunkou ve smûru pohybu hodinov ch ruãiãek nastavte poïadovan ãas: ruãiãka se pohybuje v krocích po 30 minutách pro snadnûj í nastavení. 3. Zatlaãte korunku zpût do normální polohy. POZNÁMKA: Nastavení hodinové ruãiãky na celou hodinu zaruãuje pfiesné zobrazování ãasu. Pokud je hodinová ruãiãka nastavená mezi cel mi hodinami, mûïe to bránit v pfiesném zobrazování a odeãítání ãasu. Datum zobrazované hodinkami se fiídí podle hodinové ruãiãky pro místní ãas, proto je pfii nastavování nutné dbát na správné nastavení ãasu pro dopoledne/odpoledne. Nastavení data: Datum zobrazované hodinkami se fiídí podle hodinové ruãiãky pro místní ãas. 1. Vytáhnûte korunku do polohy Otáãením korunkou ve smûru pohybu hodinov ch ruãiãek nastavte poïadované datum. 3. Zatlaãte korunku zpût do normální polohy. POZNÁMKA: Pokud se datum nastavuje v dobû mezi 21:00 a 1:00, nemusí následujícího 17 dne dojít k jeho zmûnû.

18 18

19 19

20 Servis: Klenoty Aurum s.r.o. U LibeÀského pivovaru Praha 8 Tel.:

SL-1200MK2 SL-1210MK2

SL-1200MK2 SL-1210MK2 Gramofon SL-1200MK2 SL-1210MK2 Návod k obsluze Pfied pouïitím pfiístroje si pozornû pfieãtûte tento návod k obsluze. Popis dílû gramofonu 1 Pant krytu KrouÏek nastavení v ky raménka pfienosky Stfiedov

Více

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE LSP-40L Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE DÛleÏité informace Obsah DÛleÏité informace Gratulujeme Vám, Ïe jste

Více

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje.

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje. Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly vyobrazené na tûlese

Více

Rider 11 Rider 11C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C. Návod k pouïití. âe tina

Rider 11 Rider 11C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C. Návod k pouïití. âe tina Návod k pouïití Rider 11 Rider 11C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm

Více

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka KAIMANN GmbH D-6 Hövelhof Hansastraße -5 Tel.: +9(0)5 57-9850-0 Fax: +9(0)5 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de MontáÏní pfiíruãka Dostává se Vám do rukou montáïní pfiíruãka, která má za cíl maximálnû

Více

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu Vestavné spotfiebiãe Varná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu OBSAH Technické údaje... 1 Instalace... 2 - Pokyny pro techniky provádûjící instalaci...

Více

ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER

ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER Pfiehledové schéma 2 Struãn návod k obsluze 3 DÛleÏité pokyny 4 V eobecné funkce 5 Provoz rádia 6 Provoz

Více

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic Návod pro instalaci Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic 6 0 60 6 CZ (0.98) OSW -./G Junkers Bosch Gruppe Z/ZW - MF K Pro Va i bezpeãnost JestliÏe ucítíte zápach plynu:

Více

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka MultiSync LCD1830 UÏivatelská pfiíruãka VAROVÁNÍ CHRA TE ZA ÍZENÍ P ED DE TùM A VLHKEM. ZABRÁNÍTE TAK NEBEZPEâÍ POÎÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICK M PROUDEM. POLARIZOVANOU ZÁSTRâKU JEDNOTKY NEPOUÎÍVEJTE VE SPOJENÍ

Více

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více

QUADRANT 3200. Slisuje v echno.

QUADRANT 3200. Slisuje v echno. QUADRANT 3200 Slisuje v echno. "Trh si Ïádá pfii konstantním vysokém stupni slisování mnohem vût í prûchodnost. To mûïe mít." Therry Bonhomme, vedoucí v roby QUADRANT UCF Obsah Interview 4 Technické provedení

Více

Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky

Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky Seals Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky Katalog 5701 CZ Obsah: Pfiehled v robkû Strana 1-3 Teplotní rozsahy pro pouïití rûzn ch druhû pryïí Strana 4 Materiály pro v robu O- krouïkû Strana 5 O- krouïky

Více

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH 2005-2006 VáÏení ãtenáfii, cílem na eho informaãního zpravodaje je upozoràovat na novinky v oblasti CAx/PLM technologií a vyzdvihovat efektivní postupy uïívání

Více

Blesk s automatikou úhlu vyzafiování SB-600. SB-600 (Cz) Návod k obsluze

Blesk s automatikou úhlu vyzafiování SB-600. SB-600 (Cz) Návod k obsluze CZ Blesk s automatikou úhlu vyzafiování SB-600 SB-600 (Cz) Návod k obsluze Obsah Pfiíprava Úvod...4-6 Tipy k práci s bleskem...7 Skupiny fotoaparátû a dostupné zábleskové režimy...8-9 Jednotlivé ãásti

Více

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2016 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A 1 08 45 3 PROG C NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Instalace.................................. 4 2. V bûr vhodného umístûní

Více

TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA

TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA âíslo 3, 2. VYDÁNÍ Mù ENÍ SÍLY A ODVOZEN CH VELIâIN http://www.omegaeng.cz e-mail: info@newport.cz TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA âíslo 3, 2. VYDÁNÍ Mù ENÍ SÍLY A ODVOZEN CH

Více

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat IZOLAâNÍ PRAXE 1. Související vybrané právní a jiné pfiedpisy. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci Zákon ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon),

Více

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller V E V JEDNOM... Xcomfort JE VA ÍM VÍTÁ VÁS CHYTR DÒM Systém inteligentní elektrické instalace Xcomfort firmy SLUÎEBNÍKEM Moeller, kter fiídí ãinnost Va eho

Více

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 UF 1 Nová dimenze Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 Velk objem nádrïe: 900, 1200, 1500 nebo 1800 litrû Velké a malé pracovní zábûry postfiikovacích

Více

âeská ASOCIACE SPORT PRO V ECHNY KOMISE REKREAâNÍCH SPORTÒ PRAVIDLA BRÄNNBALLU

âeská ASOCIACE SPORT PRO V ECHNY KOMISE REKREAâNÍCH SPORTÒ PRAVIDLA BRÄNNBALLU âeská ASOCIACE SPORT PRO V ECHNY KOMISE REKREAâNÍCH SPORTÒ PRAVIDLA BRÄNNBALLU âaspv 2008 PRAVIDLA BRÄNNBALLU HLAVA PRVNÍ: Definice 1 Box pálkafiû: Je prostor pro pálkafie v zázemí o rozmûrech 8 2 m, mezi

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II.

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II. roãník II. fiíjen 2008 informacní bulletin Netoxické zápalky NONTOX dob vají svût. Jak svoji práci vidí ãlovûk, s jehoï jménem se úspûch zápalek pojí, se doãtete v rubrice Duel (str. 2) Pokud patfiíte

Více

MERLIN 1 2 3 mixér mlýnek odšťavňovač

MERLIN 1 2 3 mixér mlýnek odšťavňovač MERLIN 1 2 3 mixér mlýnek odšťavňovač Návod k obsluze a údržbě VáÏené zákaznice, váïení zákazníci! Srdeãnû Vám dûkujeme za Vá zájem o tento produkt. Vysoká kvalita v robku a ná zákaznick servis je zárukou

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Plynová kondenzaãní technika CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Projekãní podklady ZSBR 3-16 A ZSBR 7-28 A ZWBR 7-28 A ZBR 11-42 A ZSB 3-16 A ZB 7-22 A ZWB 7-26 A ZBS 3-16 MA ZBS 7-22 MA VáÏení obchodní

Více

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001 CZ Sensero-88 AC/Sensero-88 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001 Spodní strana pfiístroje Stmívací potenciometr Svûteln potenciometr De Èov potenciometr Obecnû 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off

Více

CHEMOTERAPIE A VY. Rady pro nemocné léãené chemoterapií. Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková

CHEMOTERAPIE A VY. Rady pro nemocné léãené chemoterapií. Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková CHEMOTERAPIE A VY Rady pro nemocné léãené chemoterapií Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková CHEMOTERAPIE A VY Rady pro nemocné léãené chemoterapií Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková,

Více

info 2000 2000/04 www.omegashop.cz Panelové pfiístroje s vestavûn m Internetem SLEVA @ nákup se slevou 10 % na v echno @ bezkonkurenãnû

info 2000 2000/04 www.omegashop.cz Panelové pfiístroje s vestavûn m Internetem SLEVA @ nákup se slevou 10 % na v echno @ bezkonkurenãnû info 2000 2000/ OMEGA Engineering, USA mûfiení a regulace Newport Electronics, âr jiï 10 let prodeje a kvalifikovaného servisu teplota tlak a tah panelové pfiístroje ph a vodivost prûtok a hladina sbûr

Více

MĚĎ ODBORNÁ INSTALACE MĚDĚNÝCH TRUBEK. Sešit řešení. je to nejlepší pro rozvod vody, plynu a pro vytápěcí soustavy

MĚĎ ODBORNÁ INSTALACE MĚDĚNÝCH TRUBEK. Sešit řešení. je to nejlepší pro rozvod vody, plynu a pro vytápěcí soustavy MĚĎ je to nejlepší pro rozvod vody, plynu a pro vytápěcí soustavy ODBORNÁ INSTALACE MĚDĚNÝCH TRUBEK Sešit řešení Obsah 1. Základy 4 5 2. Dûlení a oh bání 6 9 3. ZpÛsoby spojování 10 13 4. Instalaãní techniky

Více

V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y 810D 1110D

V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y 810D 1110D V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y S O R T I M E N T N Í M E T O D A H A R V E S T O R Y V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y VYVÁÎECÍ SOUPRAVY JOHN DEERE. SPOLEHLIV SPOLEâNÍK.

Více