Metodika vyplnění identifikace organizace a vyplnění masek pro správné generování daňových přiznání a kontrolních hlášení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika vyplnění identifikace organizace a vyplnění masek pro správné generování daňových přiznání a kontrolních hlášení"

Transkript

1 Metodika vyplnění identifikace organizace a vyplnění masek pro správné generování daňových přiznání a kontrolních hlášení 1. Identifikace organizace Pro správné vyplňování přiznání k dani z přidané hodnoty a kontrolní hlášení je nutné splnit několik nutných podmínek: - v souboru UCR.SYS je nutné nastavit parametr OXP=61, aby modul UCR vyplněné hodnoty v identifikaci organizace předal generátoru výkazů a sestav do potřebných proměnných - v souborech UCRT*.CFG je nutné nastavit parametr GAL=1, aby modul UCR správně vyhodnocoval řetězené podmínky při generování výkazu. Díky tomu se budou zadávat pouze potřebné údaje pro vykazované období. - správně vyplnit identifikaci organizace v prvních dvou záložkách. 1.1 Obecná záložka identifikace organizace Z obecné záložky identifikace organizace se pro přiznání k DPH i kontrolní hlášení využívají následující údaje: Údaje dle obchodního rejstříku: - IČO organizace - DIČ organizace vyplní se pouze číselný údaj bez uvedení CZ. - Název organizace Sídlo organizace: - Ulice + č.p. pokud číslo popisné má obsahovat i číslo orientační, tak je nutné nejprve uvést číslo popisné, potom uvést lomítko a bez mezer následuje číslo orientační např. 5064/6. Pořadí je nutné dodržet, protože dle daného pořadí se plní v XML dávce DPH i KH údaje c_pop a c_orient. - Obec - PSČ (pošta) vyplní se PSČ. Může být použita mezera mezi čísly. Např Kontaktní údaje: - Telefon mohou být použity oddělující mezery např ID datové schránky nově přidáno pro kontrolní hlášení Pokud má organizace zřízenou datovou schránku, tak její identifikaci musí uvádět v XML dávce kontrolního hlášení. 1

2 - - Pokud nemá organizace zřízenou datovou schránku, tak musí uvádět v XML dávce KH elektronickou adresu, kterou plátce uvede v souladu s 101g odst. 4 písm. b) a je výslovně určena pro účely doručování písemností vydaných správcem daně souvisejících s kontrolním hlášením (zejména případných výzev doručovaných podle 101g odst. 4 a 5). Potom zde nemůže být uvedena libovolná adresa organizace. 2

3 1.2 DPH záložka identifikace organizace Modul UCR spolupracuje s modulem PED, ze kterého dovede čerpat údaje z číselníku pro : Kód finančního úřadu, Kód územního pracoviště Hlavní ekonomickou činnost Další nutnou podmínkou je aktualizace číselníků v modulu PED. Pokud není modul PED přístupný, tak se nenabízí výběr kódů přes číselníky a je nutné správně vyplnit kód a jemu odpovídající správný název např. finančního úřadu. Napojení na modul PED se provádí v modulu UCR v menu Souhrn Změny Správce instancí modulu PED. Pomocí klávesy INSERT se vloží nový záznam o modulu PED. 3

4 Zadání nového záznamu potvrdíme stiskem tlačítka Uložit. V modulu PED se v menu Nastavení Číselníky EPO provede aktualizace číselníků: Územní finanční orgány (ufo) Pracoviště FÚ (pracufo) Činnosti (okec) Při stisku tlačítka Zobrazit se provede načtení číselníků pouze do paměti pro kontrolu. Teprve stiskem tlačítka Aktualizace programového číselníku se provede ostré načtení číselníku do modulu PED. V modulu UCR jsou načtené číselníky indikovány tlačítkem z číselníku se automaticky naplní i název pro zvolený kód. vedle pole pro zadání čísla kódu. Zvolením hodnoty Při stisku tlačítka u zvoleného kódu se zobrazí aktuální nápověda z číselníku: 4

5 Při vyplňování druhé záložky se používají pouze některé údaje v závislosti na konkrétní hodnotě jiného údaje. Pro usnadnění vyplňování jednotlivých údajů je vhodné využít kontextovou nápovědu. Kontextová nápověda se vyvolá u aktuálně vyplňovaného řádku tak, že se na zadávané pole umístí kurzor myši a po chvíli se zobrazí okno s výpisem správných kombinací. Např. kontextová nápověda pro Typ plátce je: P plátce daně podle 6 až 6f S skupina 5a I osoba identifikována k dani podle 6g až 6i A neplátce daně 19 nebo 108 Příklad kontextové nápovědy na záložce DPH u identifikace organizace: Z DPH záložky identifikace organizace se pro přiznání k DPH využívají všechny uvedené údaje mimo dvou řádků poznámky. Je to rezerva pro případné další nutné doplnění nových údajů v přiznání k DPH. Význam jednotlivých údajů: Cílový finanční úřad: - Kód FÚ vyplní se kód finančního úřadu dle vyhlášeného číselníku. Při napojení na modul PED se nabídne aktuální číselník finančních úřadů. Kód finančního úřadu (c_ufo) se použije v XML dávce DPH. V identifikaci organizace se musí vyplnit 3 místný kód finančního úřadu (z následující tabulky je to hodnota ze sloupce XML dávka), který se doplní do XML dávky DPH a KH. Po načtení XML dávky v aplikaci EPO se tento 3 místný kód zamění za 4 místný kód (z následující tabulky je to hodnota ze sloupce Kód EPO). 5

6 - FÚ pro vyplní se název finančního úřadu dle vyhlášeného číselníku. Při napojení na modul PED se automaticky vyplní po zvolení kódu FÚ. Název finančního úřadu se použije v textovém i XLS tvaru DPH i KH. - Kód ÚP vyplní se kód územního pracoviště dle vyhlášeného číselníku. Při napojení na modul PED se nabídne aktuální číselník územních pracovišť. Kód územního pracoviště (c_pracufo) se použije v XML dávce DPH i KH. - Územní prac. v (ve) vyplní se sídlo územního pracoviště dle vyhlášeného číselníku. Při napojení na modul PED se automaticky vyplní po zvolení kódu ÚP. Sídlo územního pracoviště se použije v textovém i XLS tvaru DPH i KH. - Typ plátce zvolí se typ plátce, do kterého organizace spadá dle následujících možností: P plátce daně podle 6 až 6f S skupina 5a I osoba identifikována k dani podle 6g až 6i A neplátce daně 19 nebo 108 V XML dávce je typ plátce označen typ_platce. - Typ subjektu zvolí se typ daňového subjektu. V případě skupiny se uvede typ zastupujícího člena. Možnosti jsou: F fyzická osoba - v textovém i XLS tvaru DPH i KH se plní pole Příjmení, jméno a titul. Do pole titul se vybere pouze první uvedený titul v případě, že fyzická osoba má více titulů. Titul musí být ukončen tečkou. Pokud titul není ukončen tečkou, tak se bere jako součást příjmení nebo jména. - v XML dávce DPH se plní údaje prijmeni, jmeno, titul. P právnická osoba - v textovém i XLS tvaru DPH i KH se plní pole Název právnické osoby. - v XML dávce DPH se plní údaj zkrobchjm. V XML dávce je typ daňového subjektu označen typ_ds. Zástupce: - Typ vyplní se typ zástupce. Pokud přiznání k DPH či KH podává zástupce organizace, je pole povinné. Možnosti jsou: F fyzická osoba - v textovém i XLS tvaru DPH i KH se v oddílu Údaje o zástupci plní pole Příjmení, jméno a datum narození nebo Evidenční číslo osvědčení daňového poradce. - V XML dávce DPH i KH se plní údaje zast_prijmeni, zast_ jmeno, zast_dat_nar. P právnická osoba - v textovém i XLS tvaru DPH se v oddílu Údaje o zástupci plní pole Název právnické osoby, evidenční číslo osvědčení daňového poradce, IČO právnické osoby. - V XML dávce DPH i KH se plní údaje zast_nazev, zast_ev_cislo, zast_ic. V XML dávce je typ zástupce označen zast_typ. - Kód vyplní se kód zástupce. Číselný kód se použije podle níže uvedených typů zástupců: 6

7 Zástupce je fyzická osoba: 1 - zákonný zástupce 2 - ustanovený zástupce 3 - společný zástupce, smluvní zástupce 4a - obecný zmocněnec - fyzická osoba i právnická osoba 4b - fyzická osoba daňový poradce nebo advokát 5a - osoba spravující pozůstalost 5b - zástupce osoby spravující pozůstalost 6a - dědic po skončení řízení o pozůstalosti 6b - zástupce dědice po skončení řízení o pozůstalosti 7a - právní nástupce právnické osoby 7b - zástupce právního nástupce právnické osoby Zástupce je právnická osoba: 2 - ustanovený zástupce 3 - společný zástupce, smluvní zástupce 4a - obecný zmocněnec - fyzická osoba i právnická osoba 4c -právnická osoba vykonávající daňové poradenství 5a - osoba spravující pozůstalost 5b - zástupce osoby spravující pozůstalost 6a - dědic po skončení řízení o pozůstalosti 6b - zástupce dědice po skončení řízení o pozůstalosti 7a - právní nástupce právnické osoby 7b - zástupce právního nástupce právnické osoby V XML dávce je kód zástupce označen zast_kod. - Příjmení vyplní se příjmení fyzické osoby zástupce. Pokud zástupce je fyzická osoba, tak je údaj povinný. V XML dávce je příjmení zástupce označeno zast_prijmeni. - Jméno vyplní se jméno fyzické osoby zástupce. Pokud zástupce je fyzická osoba, tak je údaj povinný. V XML dávce je jméno zástupce označeno zast_jmeno. - Datum narození vyplní se datum narození fyzické osoby zástupce. Pokud je zástupce fyzická osoba, tak je datum narození nebo evidenční číslo povinné. V XML dávce je datum narození zástupce označeno zast_dat_nar. - Ev. Č. osvědčení DP vyplní se evidenční číslo osvědčení daňového poradce. Pokud je zástupce fyzická osoba, tak je datum narození nebo evidenční číslo povinné. V XML dávce je evidenční číslo osvědčení DP označeno zast_ev_cislo. - Název PO vyplní se název právnické osoby. Pokud zástupce je právnická osoba, je údaj povinný. V XML dávce je název PO označen zast_nazev. - IČO PO vyplní se IČO právnické osoby. Pokud zástupce je právnická osoba, je údaj povinný. V XML dávce je IČO PO označeno zast_ic. Oprávněná osoba: - Příjmení vyplní se příjmení oprávněné osoby. Vyplňuje se, je-li typ daňového subjektu nebo typ jeho zástupce právnická osoba. V XML dávce je příjmení oprávněné osoby označeno opr_prijmeni. - Jméno vyplní se jméno oprávněné osoby. Vyplňuje se, je-li typ daňového subjektu nebo typ jeho zástupce právnická osoba. V XML dávce je jméno oprávněné osoby označen opr_jmeno. - Vztah k právnické os. vyplní se vztah fyzické osoby oprávněné k podpisu k právnické osobě. Vyplňuje se, je-li typ daňového subjektu nebo typ jeho zástupce právnická osoba. V XML dávce je vztah fyzické osoby oprávněné k podpisu označen opr_postaveni. Přiznání sestavil: - Příjmení vyplní se příjmení osoby, která sestavila podání/tvrzení. V XML dávce je příjmení osoby označeno sest_prijmeni. 7

8 - Jméno vyplní se jméno osoby, která sestavila podání/tvrzení. V XML dávce je jméno osoby označeno sest_jmeno. - Telefon vyplní se telefon osoby, která sestavila podání/tvrzení. V XML dávce je telefon osoby označen sest_telef. Hlavní ekonomická činnost: - Kód NACE vyplní se číslo převažující ekonomické činnosti podle uskutečněných plnění za příslušné zdaňovací období. Toto číslo musí odpovídat nějakému číslu z číselníku CZ-NACE. Při napojení na modul PED se nabídne aktuální číselník CZ-NACE. Vypisuje se pouze v přiznání k DPH. V XML dávce je hlavní ekonomická činnost označena c-okec. - NACE (text) vyplní se název převažující ekonomické činnosti podle uskutečněných plnění za příslušné zdaňovací období. Tento text musí odpovídat nějakému názvu z číselníku CZ-NACE. Při napojení na modul PED se automaticky vyplní po zvolení kódu NACE. Vypisuje se pouze v přiznání k DPH. V textovém i XLS tvaru DPH je údaj vypsán v oddílu Hlavní ekonomická činnost. Poznámka: - 1. a 2. řádek je to rezerva pro případné další nutné doplnění nových údajů v přiznání k DPH. 8

9 2. Generování řádného daňového přiznání Pro správné generování řádného měsíčního daňovém přiznání je nutné vyplnit masku omezení měsíce OD a DO stejnou hodnotou. Potom následuje dotaz na zadání zálohového koeficientu. Tento dotaz se nezobrazí, pokud je jeho hodnota naúčtována na účtu se ZJ=252. Koeficient se zadává v desetinném čísle a nikoliv v procentech např. hodnota 0,5 reprezentuje 50 %. Z vyplněné masky se přenese údaj měsíce do hlavičky řádného daňového přiznání: 9

10 Pro správné generování řádného čtvrtletního daňového přiznání je nutné vyplnit masku omezení měsíce OD a DO v intervalu 3 měsíců dle čtvrtletí (např. 1 až 3; 4 až 6; 7 až 9; 10 až 12). Z vyplněné masky intervalu měsíců se zjistí, o jaké čtvrtletí se jedná a čtvrtletí se přenese do hlavičky řádného daňového přiznání: 10

11 3. Řádné kontrolní hlášení Maska u řádného či opravného kontrolního hlášení se vyplňuje stejně jako u měsíčního přiznání k DPH pouze je maska v jiném tvaru. U kontrolního hlášení se doplněn nový dialog pro možnost zadání Čísla jednacího výzvy ve tvaru: /99/ Předvolena je volba Bez výzvy. Číslo jednací výzvy se vyplňuje pouze tehdy, pokud si Finanční úřad vyžádal zaslání řádného, opravného nebo následného kontrolního hlášení, potom se v dialogu zvolí volba Odpověď na výzvu. 11

12 4. Generování XML dávky rychlé odpovědi u kontrolního hlášení Po spuštění volby UCRGUDHR se zobrazí výběr pro umístění výstupní dávky, kdy lze ještě před generováním dávky upravit informace identifikace organizace pouze pro tento výstup stiskem tlačítka Změnit: Zobrazí se okno identifikace organizace pro editaci údajů: 12

13 Následuje zobrazení výběrové masky pro zadání období. Vždy se vyplňuje interval pouze měsíce a to i u čtvrtletního plátce DPH, protože pro právnické osoby je povinnost vykazovat kontrolní hlášení vždy měsíčně. Jako další se zobrazí nový dialog pro povinné vyplnění Druhu rychlé odpovědi na výzvu a Čísla jednacího výzvy. Rychlá odpověď na výzvu může nabývat pouze jedné ze dvou hodnot: Nemám povinnost podat kontrolní hlášení (v XML dávce je uvedeno vyzva_odp= B ) Potvrzuji správnost naposledy podaného kontrolního hlášení (v XML dávce je uvedeno vyzva_odp= P ) 13

14 Příklad celé dávky rychlé odpovědi. V rámečku je zvýrazněno zadané Číslo jednací výzvy a volba rychlé odpovědi: 14

15 5. Generování dodatečného daňového přiznání Pro správné naplnění zdaňovacího období v dodatečném daňovém přiznání se nepřebírá maska omezení měsíce a dne, protože obsahuje měsíc a den, kdy se o dodatečném daňovém přiznání účtovalo a nikoliv daňové období, ke kterému se dodatečné daňové přiznání vztahuje. Správné zdaňovací období dodatečného daňového přiznání se přebírá z druhé masky z vyplněného slova UZ ve tvaru 00000RRMM: Ze slova UZ se převezme jak měsíc, tak i rok. Pokud se v masce vyplní stejná hodnota OD a DO, tak se vyplní měsíc zdaňovacího období. Pokud jsou hodnoty UZ OD a DO odlišné (jako v našem případě), tak se podle masky UZ DO vyplní odpovídající čtvrtletí zdaňovacího období. Na konci generování se navíc objeví dotaz na zadání dne, kdy byly zjištěny důvody pro podání dodatečného daňového přiznání: 15

16 6. Generování následného kontrolního hlášení Nejprve si vysvětlíme rozdíl mezi dodatečným daňovým přiznáním (DDP) a následným kontrolním hlášením (NKH): DDP obsahuje pouze aktuální změnu DPH pro zvolené daňové období sestava se generuje ze stavů NKH obsahuje nejen aktuální změnu DPH, ale i všechny předcházející změny DPH za opravované daňové období + všechna data původního kontrolního hlášení sestava se generuje ze zápisů U následného kontrolního hlášení v porovnání s dodatečným daňovým přiznáním chybí první maska výběru dat a rovnou se zobrazí maska UZ pro výběr daňového období následného KH: Před koncem generování KH se zobrazí nový dotaz s možností zadání Čísla jednacího výzvy a povinného zadání Dne, kdy bylo zjištěny důvody pro podání následného KH: 16

17 Po ukončení dotazu se ještě zobrazí druhá maska pro zadání období řádného kontrolního hlášení, protože následné kontrolní hlášení musí obsahovat i data řádného kontrolního hlášení. Modul UCR nedovede vyseknout měsíc zadaný ve slově UZ a přenést ho do pole měsíc v druhé masce. Příklad vyplněného následného kontrolního hlášení: 17

18 7. Generování XML dávky ročního daňového přiznání Generování XML dávek řádného daňového přiznání se provádí pomocí voleb: UCRGUROZ* XML dávka ročního přiznání plátce XML UCRGURRZ* XML dávka ročního přiznání plátce-součást XML Postup je shodný s generováním řádného daňového přiznání, jenom na konci generování se navíc objeví dotaz na zadání čísla 0 až 2 pro označení kódu zdaňovacího období následujícího roku. Zadáním čísla: 0 - do výstupu se nevypíše údaj o tom, že by plátce DPH měnil zdaňovací období v následujícím roce 1 - zvolí se hodnota Q plátce, jehož zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc a který se rozhodl, že jeho zdaňovacím obdobím pro následující kalendářní rok bude kalendářní čtvrtletí ( 99a odst. 1) 2 - zvolí se hodnota M plátce, jehož zdaňovacím obdobím je kalendářní čtvrtletí a který se rozhodl, že jeho zdaňovacím obdobím pro následující kalendářní rok bude kalendářní měsíc nebo již nesplňuje podmínky pro čtvrtletní zdaňovací období dle 99a odst Generování XML dávky dodatečného daňového přiznání Generování XML dávek dodatečného daňového přiznání se provádí pomocí volby: UCRGUDDZ* XML dávka dodatečného přiznání členěno v ZJ XML Postup je shodný s generováním dodatečného daňového přiznání, jenom na konci generování se navíc objeví dotaz na zadání dne, kdy byly zjištěny důvody pro podání dodatečného daňového přiznání: 18

19 9. Úložiště sestav DPH a kontrolních hlášení Předávané tištěné sestavy DPH a kontrolní hlášení i jejich XML dávky je možno po jejich vygenerování uložit do Úložiště daňových výstupů. Generování těchto sestav končí dotazem: Při kladné odpovědi se zobrazí další dialog pro zadání daňového období, za které byla sestava vygenerována: Uložené daňové sestavy jsou přístupné v menu Souhrn-Přehledy-Daňové výstupy : V Jihlavě dne

Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a

Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a Podle novely Zákona o DPH mají plátci DPH od 1.1.2016 povinnost podávat Kontrolní hlášení DPH. Hlášení se podává v elektronické podobě ve formátu XML.

Více

Kontrolní hlášení DPH platné od

Kontrolní hlášení DPH platné od 1 z 14 Kontrolní hlášení DPH platné od 1.1.016 : DPHKH1 Verze: 01.0.0 Ze dne: 1..015 Následující popis obsahuje specifikaci struktury souboru konkrétní písemnosti. Další informace lze získat v dokumentu

Více

Kontrolní hlášení DPH platné od

Kontrolní hlášení DPH platné od 1 z 14 Kontrolní hlášení DPH platné od 1.1.2016 : DPHKH1 Verze: 01.01.01 Ze dne: 17.7.2015 Následující popis obsahuje specifikaci struktury souboru konkrétní písemnosti. Další informace lze získat v dokumentu

Více

Postup pro zpracování kontrolního hlášení

Postup pro zpracování kontrolního hlášení Postup pro zpracování kontrolního hlášení 1. Zadávání dokladů Doklady se zadávají běžným způsobem tak jako dosud, výběrem sazby DPH (s číslem řádku přiznání) v položce dokladu se zároveň pro položku automaticky

Více

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2016

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2016 Novinky a nastavení ve verzi OZO 2016 Verze OZO 2016.006 Změna struktur XML v následném Kontrolním hlášení DPH Podvojné účetnictví doplnění kurzových rozdílů v bance dle data řádku Upravené sestavy pohledávek/závazků

Více

oznámení o změně registračních údajů

oznámení o změně registračních údajů Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územní pracoviště v, ve, pro 01 Daňové identifikační číslo C Z otisk podacího razítka

Více

Praktické rady a informace pro podnikající právnické i fyzické osoby

Praktické rady a informace pro podnikající právnické i fyzické osoby Praktické rady a informace pro podnikající právnické i fyzické osoby Bc. Lenka Rigo / daňový poradce 19. srpna 2015 1. Kontrolní hlášení z pohledu účetnictví Jaké základní údaje musíme mít k dispozici

Více

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E PŘÍRUČKA UŽIVATELE

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E PŘÍRUČKA UŽIVATELE E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E Daňová hlášení PŘÍRUČKA UŽIVATELE verze 2010/2 18.02.2010 H&M DataSoft spol. s r.o. - Žarošická 30, 628 00, BRNO HotLine: +420 548 214 162-3, fax: +420 548 214 160 e-mail:

Více

Rychlá odpověď na výzvu V Z O R. podle 101c a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (ZDPH)

Rychlá odpověď na výzvu V Z O R. podle 101c a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (ZDPH) Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Územní pracoviště v, ve, pro Daňové identifikační číslo C Z řádné následné opravné Důvody pro podání následného kontrolního hlášení zjištěny dne

Více

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územní pracoviště v, ve, pro 01 Daňové identifi kační číslo C Z otisk podacího razítka

Více

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územní pracoviště v, ve, pro 01 Daňové identifi kační číslo otisk podacího razítka

Více

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2016

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2016 Novinky a nastavení ve verzi OZO 2016 Verze OZO 2016.001 V programu OZO 2016 jsme se soustředili zejména na vytváření Kontrolního hlášení, které je obsaženo v Zákoně 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty

Více

1 Kontrolní hlášení DPH (CZ)

1 Kontrolní hlášení DPH (CZ) 1 Kontrolní hlášení DPH (CZ) S účinností od 1. 1. 2016 vzniká plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. Kontrolní hlášení je speciální daňové tvrzení, které nenahrazuje

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani dědické

P Ř IZNÁNÍ k dani dědické Postupujte podle instrukcí v přiznání a v Pokynech k vyplnění přiznání k dani dědické. Barevně označené řádky přiznání vyplňuje správce daně. Poplatník vyplní údaje podle předtisku v bílých řádcích. Nevyplněné

Více

POZOR DUEL 12 bude VŽDY hodnotu vyplněnou v údaji Další symbol chápat jako EČDD. Toto pole tedy nepoužívejte k jinému účelu.

POZOR DUEL 12 bude VŽDY hodnotu vyplněnou v údaji Další symbol chápat jako EČDD. Toto pole tedy nepoužívejte k jinému účelu. Kontrolní hlášení Kontrolní hlášení v programu DUEL Od 1.1.2016 došlo k aktualizaci zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a dle 101c přibude plátcům DPH povinnost podávat kontrolní hlášení (dále

Více

1 Kontrolní hlášení DPH (CZ)

1 Kontrolní hlášení DPH (CZ) 1 Kontrolní hlášení DPH (CZ) S účinností od 1. 1. 2016 vzniká plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. Kontrolní hlášení je speciální daňové tvrzení, které nenahrazuje

Více

FIS3000 a KONTROLNÍ HLÁŠENÍ od

FIS3000 a KONTROLNÍ HLÁŠENÍ od FIS3000 a KONTROLNÍ HLÁŠENÍ od 1. 1. 2016 Tento dokument je průběžně doplňován a aktualizován! Zde jsou základní pokyny a návod : Aktualizováno dne 8. února 2016 Jak se podává kontrolní hlášení Protože

Více

CLIENT SERVERARCHITEKTURA

CLIENT SERVERARCHITEKTURA Systém WAK INTRA umožňuje automatické sestavení výkazu Kontrolní hlášení DPH (dále jen KH) dle novely zákona č. 235/2004 Sb., o DPH platné od 1.1.2016. Úpravy aplikace byly navrženy tak, aby kladly na

Více

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 verze 15.05.2 25.5.2015 Kontrola neobsazených čísel Oprava chyby při kontrole neobsazených čísel v případě duplicitních čísel faktur. verze 15.05.1 02.5.2015 Režim

Více

Výpis z evidence pro daňové účely podle 92a, platný od Exact Globe

Výpis z evidence pro daňové účely podle 92a, platný od Exact Globe Výpis z evidence pro daňové účely podle 92a, platný od 1.1.2012 Exact Globe Obsah Úvod... 4 Základní nastavení... 5 Kódy DPH... 5 Instalace... 7 Product Update 403 a vyšší... 7 Product Update 402 a nižší...

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro Manuál Uživatele aplikace informačního systému pro zjišťování údajů a vypracování Přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území Karlovarského

Více

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ NÁVOD PRO APLIKACI 1 Obsah: 1. Prvotní spuštění aplikace Část monitoring insolvenčního rejstříku 2. Hlavní okno 3. Monitorované subjekty 3.1 Skupiny monitorovaných subjektů

Více

Porovnání textu. Porovnané dokumenty 5401_17.pdf. 5401_18.pdf

Porovnání textu. Porovnané dokumenty 5401_17.pdf. 5401_18.pdf Porovnání textu Porovnané dokumenty 540_7.pdf 540_8.pdf Přehled 4 slov bylo přidáno 39 slov bylo odstraněno 85 slov je shodných bloků je shodných Abyste se podívali, kde jsou změny, rolujte prosím dolů.

Více

Kontrolní hlášení v Microsoft Dynamics NAV 2016 CZ. Stručný popis oddílů kontrolního hlášení

Kontrolní hlášení v Microsoft Dynamics NAV 2016 CZ. Stručný popis oddílů kontrolního hlášení Implementation Kontrolní hlášení v Microsoft Dynamics NAV 2016 CZ Consideration Blog Autor Jitka Urxová Datum Říjen 2015 Verze Microsoft Dynamics NAV 2016 CZ Kontrolní hlášení v Microsoft Dynamics NAV

Více

Kontrolní hlášení 2016 Praktické rady a informace pro podnikající právnické i fyzické osoby

Kontrolní hlášení 2016 Praktické rady a informace pro podnikající právnické i fyzické osoby Kontrolní hlášení 2016 Praktické rady a informace pro podnikající právnické i fyzické osoby Ing. Ondřej Havle/ partner, daňový poradce 7. října 2015 1. Kontrolní hlášení z pohledu účetnictví Jaké základní

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Datové schránky

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Datové schránky Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Nastavení datové schránky Datová schránka je elektronické úložiště, které je určené k doručování písemností státních institucí (orgánů veřejné moci)

Více

Pokyny k vyplnění souhrnného hlášení a následného souhrnného hlášení

Pokyny k vyplnění souhrnného hlášení a následného souhrnného hlášení Pokyny k vyplnění souhrnného hlášení a následného souhrnného hlášení Novelou zákona o DPH jsou do zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů transponovány směrnice Rady

Více

Způsob odeslání Přiznání k dani z přidané hodnoty, Souhrnného hlášení. a Výpisu z evidence pro účely z přidané hodnoty podle 92a zákona o DPH

Způsob odeslání Přiznání k dani z přidané hodnoty, Souhrnného hlášení. a Výpisu z evidence pro účely z přidané hodnoty podle 92a zákona o DPH Způsob odeslání Přiznání k dani z přidané hodnoty, Souhrnného hlášení a Výpisu z evidence pro účely z přidané hodnoty podle 92a zákona o DPH Od 1.1.2014 vznikla povinnost odevzdávat daňové přiznání k DPH

Více

POKYNY. k vyplnění Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období roku 2013

POKYNY. k vyplnění Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období roku 2013 5459-1_18.pdf POKYNY k vyplnění Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období roku 2013 Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období roku 2013 (dále jen Vyúčtování

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů daně z přidané hodnoty Systém WAK INTRA - modul Účetnictví menu Přiznání DPH / Formuláře / - seznam Přiznání k dani z přidané hodnoty (25 5401 MFin 5401 vzor č.17) - volba

Více

Modul IRZ návod k použití

Modul IRZ návod k použití Modul IRZ návod k použití Verze: 2 Datum: 26. 2. 2016 Tento dokument představuje stručný návod na použití modulu IRZ v programu EVI 8. Modul IRZ je určen na evidenci odpadů pro IRZ provozovny a hlášení

Více

Návod k programu pro zpracování statistického výkazu P 1c-01

Návod k programu pro zpracování statistického výkazu P 1c-01 Návod k programu pro zpracování statistického výkazu P 1c-01 Výkaz P 1c-01 o evidenčním počtu zaměstnanců v regionálním školství se vyplňuje podle stavu k 30. 9. daného roku a týká se pouze organizací,

Více

P Ř IZNÁNÍ. k dani z převodu nemovitostí dále jen přiznání

P Ř IZNÁNÍ. k dani z převodu nemovitostí dále jen přiznání PŘIPOJTE vybranou PŘÍLOHU č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí, typ K, S nebo O v POTŘEBNÉM POČTU Samostatné přiznání podá KAŽDÝ Z MANŽELŮ při převodu nebo přechodu vlastnictví k nemovitosti ze

Více

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI k dani z přidané hodnoty

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI k dani z přidané hodnoty 11Reg5104_4.pdf Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 01 Daňové identifi kační číslo 02 otisk podacího razítka fi nančního úřadu PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani dědické

P Ř IZNÁNÍ k dani dědické Postupujte podle instrukcí v přiznání a v Pokynech k vyplnění přiznání k dani dědické. Barevně označené řádky přiznání vyplňuje správce daně. Poplatník vyplní údaje podle předtisku v bílých řádcích. Nevyplněné

Více

Použití režimu přenesení daňové povinnosti v programu OZO 2012

Použití režimu přenesení daňové povinnosti v programu OZO 2012 Použití režimu přenesení daňové povinnosti v programu OZO 2012 (nově upravené vydání) 1) Legislativa Režim přenesení daňové povinnosti dle 92a zákona o DPH se použije v případě plnění pro jiného plátce

Více

Příručka SAP Business One 2007A, 8.8

Příručka SAP Business One 2007A, 8.8 Příručka SAP Business One 2007A, 8.8 Add-On Přiznání k DPH Verze dokumentu: 1.6 - RM 1.11.2010 Od verze SBO: 2007A SP00 PL46, 8.8 PL00 INFORIS s.r.o. Filipovská 73 tel: (+420) 381 257 133 CZ - 390 01 Tábor

Více

Následně je již možné provést vlastní přenos číselníků do Dotykačky a to v menu Sklad / Akce / Dotykačka / Export. Zde systém nejprve provede

Následně je již možné provést vlastní přenos číselníků do Dotykačky a to v menu Sklad / Akce / Dotykačka / Export. Zde systém nejprve provede Adresář Nové údaje pro zadání fyzické osoby s možností kontroly insolvence V adresáři firem je nyní možné zapsat i údaje o fyzické osobě. Pokud zároveň budete mít placenou funkci Credit Check hlídání insolvence

Více

Evidence žádostí o finanční příspěvek

Evidence žádostí o finanční příspěvek Evidence žádostí Obsah Evidence žádostí o finanční příspěvek... 3 Evidence žádostí... 4 Seznam žádostí... 4 Nová žádost... 6 Změny žádosti:... 7 Evidence žadatelů... 8 Seznam žadatelů... 8 Detail žadatele...

Více

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI 11Reg5101_16.pdf Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 01 Daňové identifi kační číslo 02 Registrace / oznámení změny*) otisk podacího razítka fi nančního

Více

Ing. Iva Tomanová. DUNA Kontrolní hlášení DPH od únor 2016

Ing. Iva Tomanová. DUNA Kontrolní hlášení DPH od únor 2016 DUNA Kontrolní hlášení DPH od 1.1.2016 únor 2016 Co si řekneme? Legislativa ke KH O co jde Jak to umí DUNA Příklady zápisu dokladů, běžné x méně obvyklé Na co si dát pozor 2 Legislativa ke Kontrolnímu

Více

Kontrolní hlášení postup instalace a nastavení v programu Účtárna

Kontrolní hlášení postup instalace a nastavení v programu Účtárna Kontrolní hlášení postup instalace a nastavení v programu Účtárna Pro správné fungování a sestavení kontrolního hlášení a jeho podpůrné evidence je třeba verze Účtárny 2.09 a verze Společného 1.64 a novější

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z nemovitostí na zdaňovací období roku

P Ř IZNÁNÍ k dani z nemovitostí na zdaňovací období roku 13MAJ5450_13.pdf Finančnímu úřadu pro Než začnete vyplňovat tiskopis přečtěte si prosím pokyny. Územnímu pracovišti v ve pro 101 Daňové identifi kační číslo C Z 102 Fyzická osoba 1 ) 103 Právnická osoba

Více

Modul účetnictví: Kontrolní výkaz DPH (SK) Podklady ke školení

Modul účetnictví: Kontrolní výkaz DPH (SK) Podklady ke školení Modul účetnictví: Kontrolní výkaz DPH (SK) Podklady ke školení 20.11.2017 Kalasová Barbora, DiS. Datum tisku 15.6.2018 2 Modul účetnictví: Kontrolní výkaz DPH (SK) Modul účetnictví: Kontrolní výkaz DPH

Více

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 1. Nastavení služeb z internetu Pro používání téměř všech novinek v programu (ověření u FÚ, načítání adres, elektronická hlášení na FÚ apod.) je nutné program

Více

TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004

TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 PŘIPOJTE vybranou PŘÍLOHU č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí, typ - K, S nebo O v POTŘEBNÉM POČTU Samostatné přiznání podá KAŽDÝ Z MANŽELŮ při převodu

Více

Offline formulář a jeho vyplnění EDS a SMVS

Offline formulář a jeho vyplnění EDS a SMVS Offline formulář a jeho vyplnění EDS a SMVS Datum: 13. 09. 2010 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Stažení a rozbalení off-line formuláře... 1 2 Popis prostředí klienta offline formuláře... 2 2.1 Nástrojová lišta offline

Více

Zpracování statistického výkazu P 1c-01

Zpracování statistického výkazu P 1c-01 Zpracování statistického výkazu P 1c-01 Výkaz se vyplňuje podle stavu k 30. 9. a týká se pouze organizací, které vyplácejí plat podle 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších

Více

Ověření spolehlivosti plátce DPH - online kontrola spolehlivosti plátce DPH dle DIČ

Ověření spolehlivosti plátce DPH - online kontrola spolehlivosti plátce DPH dle DIČ DPH 2016 Nastavení KDF pro evidenci a účtování o DPH Možnost účtování o DPH v modulu KDF vyžaduje: nastavení příznaku plátce DPH v parametrech úlohy KDF nastavení parametrů UST, UDP, DUD, DZP v KDF.CFG

Více

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadů Vykazovaný rok...

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadů Vykazovaný rok... Příloha č. 4 k vyhlášce č. 352/2005 Sb. Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadů Vykazovaný rok... Evidenční číslo (Vyplní MŽP) List č. Počet listů

Více

Ohlašování údajů pro vodní bilanci nápověda a příručka pro uživatele

Ohlašování údajů pro vodní bilanci nápověda a příručka pro uživatele Ohlašování údajů pro vodní bilanci nápověda a příručka pro uživatele Toto je příručka pro uživatele aplikace Ohlašování údajů pro vodní bilanci. Obsah Obsah...1 O aplikaci...2 Úvodní stránka...3 Přihlášení...4

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani darovací

P Ř IZNÁNÍ k dani darovací Postupujte podle instrukcí v přiznání a v Pokynech k vyplnění přiznání k dani darovací. V případě podílových spoluvlastníků je každý spoluvlastník samostatným em a platí daň podle velikosti svého podílu.

Více

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE , VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE Návod lze analogicky použít i pro ostatní podání na Českou daňovou správu (DPH, výpis z evidence 92, souhrnné hlášení, ). 1) Postavte se do firmy roku,

Více

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI 13Reg5125_4.pdf Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Územní pracoviště v, ve, pro Daňové identifikační číslo skupiny Otisk

Více

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Uživatelská příručka Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Ministerstvo zemědělství České republiky únor

Více

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Uživatelská příručka Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe verze pro mobilní zařízení a čtečky elektronických

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

Formulář NÚV v programu PPP4

Formulář NÚV v programu PPP4 Formulář NÚV v programu PPP4 Verze programu: 4.2.1.0 Datum: 16. 5. 2017 1. Nastavení programu PPP4 V programu je nutné nastavit: 1. cestu k programu Form Filler 602 (tento program musí mít každý uživatel

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Změny DPH od roku část Kontrolní hlášení k DPH

Změny DPH od roku část Kontrolní hlášení k DPH Změny DPH od roku 2016 1. část Kontrolní hlášení k DPH Ing. Jana Kolářová 2. Právní úprava Novela zákonem č. 360/2014 Sb. (vyhlášen ve Sbírce zákonů 31. 12. 2014) tzv. technická novela od 1. 1. 2015 s

Více

Postup podávání žádostí dle zákona o spotřebitelském úvěru REGIS

Postup podávání žádostí dle zákona o spotřebitelském úvěru REGIS Postup podávání žádostí dle zákona o spotřebitelském úvěru REGIS Vytvořeno dne: 31. října 2016 1 Obsah Žádosti o registrace Vázaných zástupců a Zprostředkovatelů vázaného spotřebitelského úvěru... 3 1.

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku

P Ř IZNÁNÍ k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku Finančnímu úřadu pro hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v ve pro Prahu 5 Než začnete vyplňovat tiskopis přečtěte si prosím pokyny. Daňové identifi kační číslo C Z 7 6 4 3 8 7 5 Rodné číslo Fyzická

Více

Informace pro uživatele programu HARMONIK Kontrolní hlášení DPH od 1.1.2016

Informace pro uživatele programu HARMONIK Kontrolní hlášení DPH od 1.1.2016 Informace pro uživatele programu HARMONIK Kontrolní hlášení DPH od 1.1.2016 Postup při zadávání údajů do deníku (podvojné účetnictví) Údaje pro kontrolní hlášení jsou součástí tabulky DPH. První údaj je

Více

Money S3 - Elektronická podání 1. Obsah

Money S3 - Elektronická podání 1. Obsah Elektronická podání Money S3 - Elektronická podání 1 Obsah Elektronická podání z Money S3...2 Seznam podporovaných elektronických písemností v Money S3...2 Možnosti komunikace s orgány státní správy...2

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské příručky

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ 5509_2.pdf - Adobe Acrobat Professional Finančnímu úřadu v, ve, pro Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. 01 Daňové identi kační číslo 02 Identi kační číslo 03 Daňové přiznání je

Více

Vyplňování silně orámované části nákladního listu prostřednictvím aplikace SOČ-NL mezinárodní přeprava zásilka CUV

Vyplňování silně orámované části nákladního listu prostřednictvím aplikace SOČ-NL mezinárodní přeprava zásilka CUV Vyplňování silně orámované části nákladního listu prostřednictvím aplikace SOČ-NL mezinárodní přeprava zásilka CUV Přístup k aplikaci SOČ-NL je umožněn přes webovou stránku ČD Cargo, a.s. na adrese http://www.cdcargo.cz/.

Více

Kontrolní hlášení. Centrum PUSSA. Doplnění nových údajů. Doplnění číselníku Druhy daňových dokladů. aktualizováno

Kontrolní hlášení. Centrum PUSSA. Doplnění nových údajů. Doplnění číselníku Druhy daňových dokladů. aktualizováno Kontrolní hlášení Centrum PUSSA aktualizováno 23.2.2016 Tento dokument slouží jako návod pro nastavení výchozích parametrů a doplnění dat, které jsou nutné pro sestavení kontrolního hlášení (KH), jeho

Více

Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1,

Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA VYHOTOVENÍ LESNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH PLÁNŮ ZA PODMÍNKY POSKYTNUTÍ DAT LESNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH PLÁNŮ V DIGITÁLNÍ FORMĚ PRO POTŘEBY STÁTNÍ SPRÁVY LESŮ šedé položky vyplňuje

Více

1.1.1 Kontrolní hlášení

1.1.1 Kontrolní hlášení 1.1.1 Kontrolní hlášení Kapitoly: V souvislosti se změnou legislativy pro rok 2016 vzniká od 1. ledna 2016 plátcům DPH povinnost podávat kontrolní hlášení. Jedná se o zcela nový speciální výkaz. 1.1.1.1

Více

Režim přenesení daňové povinnosti v programu STEREO

Režim přenesení daňové povinnosti v programu STEREO Režim přenesení daňové povinnosti v programu STEREO 1. Nastavení potřebných parametrů Pro korektní odevzdání výpisu z evidence RPDP je nutné vyplnit parametry ve volbě Ostatní / Parametry / (Sdílené) /

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské

Více

k modulu podnikový informační systém (ERP) RPDP Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti

k modulu podnikový informační systém (ERP) RPDP Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) RPDP Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti (dále RPDP) je specifická

Více

Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR

Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR Verze: 0 Září 2015 Helpline: ISKP.OPPR@praha.eu 1 Po přihlášení do portálu ISKP 14+ (https://mseu.mssf.cz/) je uživateli v levé horní části

Více

Identifikační a kontaktní údaje

Identifikační a kontaktní údaje Dokumentace Informačního systému Sisyfos Fakturace faktury vydané Identifikační a kontaktní údaje Obchodní jméno Právní forma Sídlo Adresa pro písemný styk Statutární zástupce Řešitel Alef Jeseník, s.r.o.

Více

Modul Intrastat. www.money.cz

Modul Intrastat. www.money.cz Modul Intrastat www.money.cz 2 Money S5 Intrastat Co je Intrastat Intrastat je statistika obchodu se zbožím mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropské unie. Informace lze najít na www.czso.cz,

Více

1. Podmínky chodu aplikace

1. Podmínky chodu aplikace 1 / 15 1. Podmínky chodu aplikace Licenční instalace určení pro značku, lokální instalace, nebo síťová licencovaná MAS serverem. 1.1. Instalace podpory MicroCat na lokální stanici Na dané stanici musí

Více

SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ

SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ Obsah dokumentu Tento dokument popisuje a vysvětluje specifické činnosti vedení evidence v programu

Více

Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy

Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 01.09.2014 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 28.1.2013

Více

Zvláštní režim DPH. podnikový informační systém (ERP) k modulu

Zvláštní režim DPH. podnikový informační systém (ERP) k modulu Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Evidence nákupu a prodeje cestovních služeb, použitého zboží, uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností Vykazování DPH ve zvláštním režimu

Více

Tento dokument je určen oprávněným uživatelům programového vybavení Avensio Software za těchto podmínek:

Tento dokument je určen oprávněným uživatelům programového vybavení Avensio Software za těchto podmínek: FKSP (sociální fond) 1 Tento dokument je určen oprávněným uživatelům programového vybavení Avensio Software za těchto podmínek: 1. Celý text musí být ponechán v původním znění bez úprav a se zahrnutím

Více

Průvodce novým elektronickým systémem IS-SPORT

Průvodce novým elektronickým systémem IS-SPORT Průvodce novým elektronickým systémem IS-SPORT SEMINÁŘ NA TÉMA: STÁTNÍ PODPORA TĚLOVÝCHOVNÝCH JEDNOT A SPORTOVNÍCH KLUBŮ V ROCE 2017 PRAŽSKÁ TĚLOVÝCHOVNÁ UNIE, 14./15.11.2016 Úvodní informace Informační

Více

Kontrolní hlášení. hlášení.

Kontrolní hlášení. hlášení. Kontrolní hlášení Súčinností od 1. 1. 2016 vzniká plátcům DPH nová zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. Kontrolní hlášení je speciální daňové tvrzení, které nenahrazuje řádnéé daňovéň přiznání

Více

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Příručka ke školení IS ARGIS 2.2 - modul Hospodářská mobilizace pro dodavatele mobilizační dodávky verze 1.0 Informační systém ARGIS Informační systém pro plánování civilních

Více

POKYNY k vyplnění daňového přiznání k dani ze zemního plynu platné od k tiskopisu GŘC vzor č. 3

POKYNY k vyplnění daňového přiznání k dani ze zemního plynu platné od k tiskopisu GŘC vzor č. 3 25 642P_3.pdf - Adobe Acrobat Professional POKYNY k vyplnění daňového přiznání k dani ze zemního plynu platné od 1. 1. 29 - k tiskopisu 25 642 GŘC vzor č. 3 Daňové přiznání se podává: 1) do 25. dne po

Více

Postup při zápisu údajů do AIS EO soudy prvního stupně

Postup při zápisu údajů do AIS EO soudy prvního stupně Postup při zápisu údajů do AIS EO soudy prvního stupně Zápis zákazu pobytu prostřednictvím formulářů CzechPOINT verze 1.00 Zpracoval: odbor správních činností 1 Zápis údajů do agendového informačního systému

Více

HELIOS Fenix. Rozšířený PAP Asseco Solutions, a.s.

HELIOS Fenix. Rozšířený PAP Asseco Solutions, a.s. HELIOS Fenix Rozšířený PAP 2016 Asseco Solutions, a.s. 2016 Tento dokument je také uložen v sekci Dokumentace/ Ekonomika/ Metodický postup/ Rozšířený PAP na WIKI pro veřejnou správu. Rozšířený výkaz PAP

Více

Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV

Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV Obsah Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV... 2 Nastavení systému... 2 Úloha Klasifikace CPV... 3 Úloha Limity CPV... 3 Postup vytvoření limitu CPV... 3 Karta Seznam CPV... 4 Funkce úlohy

Více

PŘEKLAD EVROPSKÉHO PATENTOVÉHO SPISU A NÁROKŮ

PŘEKLAD EVROPSKÉHO PATENTOVÉHO SPISU A NÁROKŮ ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ www.upv.cz Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 Tel.: 220 383 111 Fax: 224 324 718 E-mail: posta@upv.cz Datová schránka: ix6aa38 PŘEKLAD EVROPSKÉHO PATENTOVÉHO SPISU A NÁROKŮ

Více

Zpracování statistického výkazu P 1-04

Zpracování statistického výkazu P 1-04 Zpracování statistického výkazu P 1-04 Výkaz se vyplňuje do internetového formuláře. Před vyplňováním výkazu je nezbytně nutné si přečíst příslušné Pokyny a vysvětlivky k jeho vyplňování. Pokud nepřenášíte

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA VYHOTOVENÍ LESNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH PLÁNŮ

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA VYHOTOVENÍ LESNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH PLÁNŮ ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA VYHOTOVENÍ LESNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH PLÁNŮ Žádost vyplňte strojem, čitelným písmem nebo ji nahraďte sestavou stejné struktury. Šedé položky jsou vyhrazeny pro potřeby

Více

(podle stavu k , resp )

(podle stavu k , resp ) Metodický návod pro vyplnění R 43-01 - Přílohy výkazu o škole/školském zařízení o poskytovaných podpůrných opatřeních personálního charakteru a jejich finanční náročnosti pro rozpočtové účely roku 2019

Více

Oznámení FATCA. FATHLA - Struktura vět. FATHLA - e-přílohy. Zkratka: FATHLA Verze: 01.01 Ze dne: XX.XX.XXXX

Oznámení FATCA. FATHLA - Struktura vět. FATHLA - e-přílohy. Zkratka: FATHLA Verze: 01.01 Ze dne: XX.XX.XXXX Oznámení FATCA Zkratka: FATHLA Verze: 01.01 Ze dne: XX.XX.XXXX Následující popis obsahuje specifikaci struktury souboru konkrétní písemnosti. Další informace lze získat v dokumentu Obecný popis struktury

Více

INFORMACE MZDY

INFORMACE MZDY INFORMACE MZDY 10-11.2018 1. ŠKOLENÍ MZDY PRO ZAČÁTEČNÍKY... 1 2. ZMĚNY VE VÝKAZU TREXIMA... 1 2.1. Řešení v IMES:... 1 3. NOVÁ KONTROLA PO VÝPOČTU ČM... 3 4. SESTAVY_MH/5PN9_úprava filtru sestav nemocenských...

Více