Analýza vybraných produktů životního pojištění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza vybraných produktů životního pojištění"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Analýza vybraných produktů životního pojištění Bakalářská práce Autor: Barbora Šimůnková Bankovní management Vedoucí práce: doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D. Praha duben, 2009

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a s použitím uvedené literatury. V Praze dne Barbora Šimůnková

3 Poděkování Děkuji tímto doc. RNDr. Jarmile Radové, Ph.D. za odborné vedení a konzultování mé bakalářské práce. Dále bych ráda poděkovala Jakubu Sankotovi za grafické úpravy. Barbora Šimůnková

4 Anotace V této bakalářské práci jsem se snažila přiblížit téma životního pojištění, jeho podob a různých variant připojištění. Bakalářská práce je rozdělena do šesti kapitol, z nichž je nejdůležitější ta poslední, šestá. V prvních kapitolách vysvětluji pojem životního pojištění, jeho historii, právní úpravu pojišťovnictví a podoby životního pojištění s různými variantami připojištění. V kapitole poslední, šesté, porovnávám tři vybrané druhy životního pojištění podle různých kritérií, která jsou pro daný druh pojištění podstatná. Výsledky těchto tří analýz jsou seřazeny do přehledných tabulek a také nechybí slovní vyhodnocení a návrh optimálního produktu. Tato kapitola je hlavním předmětem mé bakalářské práce, ve které jsem se snažila poskytnout přehled o životním pojištění. Annotation In my bachelors thesis I have tried to outline a topic of the life insurance, its forms and different variants of supplementary insurance. My bachelors work is divided into six chapters, where the last one is the most important. In first chapters I explain the notion of the life insurance, its history, legal regulations of insurance system and forms of life insurance with different variants of supplementary insurance. In the last chapter, the sixth one, I compare three selected kinds of life insurance according to different criteria that are important for stated kind of insurance. The results of these three analyses are sorted out into general tables and oral evaluation and proposal of optimal product aren t missing too. This chapter is the main subject of my bachelors work where I tried to provide the overview of life insurance.

5 Obsah Úvod Historie pojišťovnictví Světové pojišťovnictví Československé a české pojišťovnictví Právní úprava pojišťovnictví Zákon o pojišťovnictví Podnikání v pojišťovnictví Subjekty provozující činnost v pojišťovnictví Základní jmění pojišťoven a zajišťoven Solventnost Účetnictví pojišťoven a zajišťoven Zákon o pojistné smlouvě Předmět právní úpravy Pojistná smlouva Základní pojmy Charakteristika životního pojištění Charakteristika životního pojištění Původní poslání životního pojištění Základní podoby životního pojištění Pojištění pro případ úmrtí Dočasné pojišťění pro případ úmrtí Časově neomezené pojištění pro případ úmrtí Pojištění pro případ dožití Důchodové pojištění Věnové pojištění Smíšené životní pojištění Univerzální životní pojištění Investiční životní pojištění Připojištění k životnímu pojištění Úrazové připojištění Připojištění pro případ nemoci

6 5. 3. Pojištění závažných onemocnění Zproštění od placení pojistného Výhrada vrácení pojistného v případě smrti pojištěného Analýza tří vybraných produktů životního pojištění Dětské pojištění Sluníčko od České pojišťovny Pastelka od Allianz Porovnání produktů Dětského pojištění Kapitálové životní pojištění Kapitálové životní pojištění České pojišťovny Allianz kapitálové pojištění Porovnání produktů Kapitálového životního pojištění Investiční životní pojištění DYNAMIK Plus od České pojišťovny Rytmus od Allianz Porovnání produktů Investičního životního pojištění Závěr Seznam použité literatury Seznam tabulek Přílohy

7 Úvod Bývaly doby, kdy jsme byli odpovědni jenom sami za sebe. Příliš jsme nepřemýšleli nad tím, co všechno by se mohlo stát, ale v dnešní uspěchané době je to nutnost. V životě každého z nás jednou přijde chvíle, kdy nebudeme mít zodpovědnost jen sami za sebe, ale i za ostatní, kteří se objevili v našem životě. Musíme se o ně umět postarat a dát jim minimálně to, co bychom dopřáli sami sobě. Tuto citaci jsem našla na internetových stránkách jedné z předních pojišťoven působící na českém trhu a myslím si, že je opravdu výstižná. Proto právě životní pojištění bylo jasnou volbou pro téma mé bakalářské práce. Jedná se zde o to nejcennější, co máme, život- zdraví nás a našich blízkých, toho, čeho bychom si měli vážit ze všeho nejvíce. Bohužel ale v dnešní hektické době se objevují u některých z nás i jiné priority, které posouvají to nejcennější na nižší příčky v pomyslném žebříčku priorit. Myslím si, že to je nezodpovědné, už jen kvůli těm, kteří do našeho života jednoho dne vstoupí, a budeme to my, koho budou naše děti mít, na koho se budou moci obrátit, když jim nebude zrovna nejlépe, budeme to my, kdo jim podá pomocnou rodičovskou ruku, kdo se o ně postará a kdo jim bude dávat to nejlepší co má. Měli bychom už teď myslet na to, co bude za pár let, až dostudujeme, najdeme si zaměstnání, které nás bude naplňovat, a založíme rodinu, která nám a my jí bude oporou, kterou nejenom díky našemu zaměstnání budeme schopni zabezpečit, a to i v případě, kdyby se stalo něco s námi, budoucími rodiči. Na našem trhu je, myslím, dostatek pojišťoven, které svým klientům nabízejí celou řadu produktů a některé produkty svým klientům ušijí na míru. Každý klient si najde určitě to, co hledá, co je pro něj i jeho rodinu vhodné, ale také výhodné. Za cíl mé bakalářské práce jsem si dala poskytnout přehled o životním pojištění, o jeho podobách a různých doplňkových připojištěních. Také bych byla velice ráda, kdyby hlavní bod v mé práci- Analýza tří vybraných produktů životního pojištění Vám pomohl při výběru optimálního produktu pro Vás a Vaše nejbližší. 7

8 1. Historie pojišťovnictví 1.1 Světové pojišťovnictví 2500 let před Kristem Egypt Některé odkazy o historii pojištění uvádějí, že již ve starém Egyptě uzavírali kameníci dohody o společném krytí výdajů na pohřeb z pravidelně vybíraných příspěvků let před Kristem Babylónie Ve staré Babylónii za krále Chamurappiho uzavírali majitelé karavan dohody o vzájemném krytí ztrát, které by mohly vzniknout na plánovaných cestách let před Kristem Indie Ve staré Indii se vytvářely různé druhy pojištění úvěrů v kastě obchodníků, ale tato tvrzení nejsou nijak přesně doložena. 400 let před Kristem Antické Řecko Zde existoval jakýsi druh sociálního pojištění, pro případ vážného poškození zdraví nebo zmrzačení v průběhu války v Athénách kolem roku 400 před n. l. Ale toto tvrzení není průkazně doloženo. Počátek našeho letopočtu Starý Řím Ve starém Římě prokazatelně existovaly čtyři formy statutárních institucí, které si kladly za cíl zabezpečit důstojný pohřeb členů a později i finanční prostředky pro pozůstalé po svých členech. Byly to různé spolky s vlastními stanovami, ve kterých byla uvedena výše příspěvků, tresty za nedodržování těchto stanov, poskytnutí pojistné náhrady (vypravení důstojného pohřbu, poskytnutí věna nevěstě, atd.). 8

9 10. století Od konce 10. století ožil i námořní obchod, především ve Středomoří. V té době byla námořní doprava velice riskantní, a to nejen proto, že byly nedokonalé lodě, omezené navigační zařízení, ale i pro bující pirátství a neustále se opakující války. V souvislosti s tím se ve Středomoří a později i v zemích při Atlantiku vytvořilo námořní pojištění. 11. a 12. století Jak se rozvíjel obchod a řemesla, stále větší skupiny lidí začaly pociťovat naléhavou potřebu sdružovat se v zájmu přežití v různá profesní seskupení. V této době vznikla tzv. bratrstva neboli gildy, v nichž se sdružovali kupci a cechy, v nichž se spojovali řemeslníci. 14. století V Portugalsku se v šedesátých až osmdesátých letech 14. století vytvářela vzájemná společenství plavců s povinným přístupem. Z tohoto období je zachována první pojistná smlouva, která byla podepsána v italské Pise dne 13. dubna 1379, zahajující v Evropě éru komerčního námořního pojištění i počátky námořního práva. Velká rizika související s pojišťováním lodí a jejich nákladu vedla pojistitele ke snahám spojovat se při pojišťování zvláště nebezpečných rizik, tedy k pokusům rozdělovat riziko formou soupojištění (tzv. horizontální členění rizika ) a pak i cestou zajištění (tzv. vertikální členění rizika ). První doklady o zajistných smlouvách jsou dochovány ze 14. století v Anglii a Itálii. 15. století Od počátku 15. století vznikaly nové smlouvy, které se již podobají dnešnímu důchodovému pojištění. Vzorem tohoto pojištění byla smlouva z roku 1472, která je dosud uchovaná v městském archivu Leden v Holandsku. V této smlouvě jsou uvedeny podmínky důchodového pojištění, jako je výše důchodu, platební lhůty a podmínky při promeškání placení. 9

10 16. století 1. doložená pojistná událost 9. červen června byla uzavřena životní pojistka panem Richardem Martinem na život Williama Gibbone na období 12 měsíců na částku 382 liber. Pan William zemřel 9. června 1584 před uplynutím dvanácti měsíců a tato pojistka nebyla pojistitelem vyplacena. 17. století 1699 Vznikla první komerční životní pojišťovna londýnská Společnost pro pojišťování vdov a sirotků Tato pojišťovna byla částečně založena na vědeckých základech, provozovala pouze pojišťění pro případ smrti výplata byla prováděna buď jednorázově nebo formou důchodu. 18. století Revolucí v životním pojištění se stalo 18. století, kdy anglický vědec Edmond Halley zpracoval první úmrtnostní tabulky. V roce 1756 vznikly první tabulky prémiových sazeb v životním pojištění. Matematik James Dodson byl ve svých 46 letech považován pro pojistitele za velké riziko vzhledem k jeho věku a z tohoto důvodu ho odmítali pojistit. Pustil se do práce a prostudoval všechny dostupné informace o délce lidského života. To, s čím přišel, byly tabulky prémiových sazeb. Každý si mohl pojistit svůj život na určitou částku a na určitý počet let a toto pojistné bylo pak kalkulováno podle věku a délky pojištění. Tento Dodsonův princip je v životním pojištění používán dodnes. V roce 1778 byla založena životní pokladna v Hamburku. Začali tak vznikat životní pojišťovací společnosti i jinde než v Anglii. 19. století Stále větší pojistné částky byly důvodem členění rizik na kvalitativně vyšší úrovni = zajištění. Roku 1852 vznikla první Kolínská zajišťovací společnost na německém území. 10

11 1.2 Československé a české pojišťovnictví Založení První české vzájemné pojišťovny První česká vzájemná pojišťovna vznikla v roce 1827 v Praze. Tato pojišťovna začala provozovat požární pojištění nemovitostí. Od roku 1864 se také zaměřila na pojištění movitostí a krupobitní pojištění a od roku 1909 i na životní pojištění. Roku 1881 zaplatila za škodu způsobenou požárem Národního divadla téměř 300 tisíc zlatých. 2. polovina 19. století V tomto období dochází k expanzi zakládání českých pojišťoven a pojišťovacích spolků. V roce 1869 byla například založena Slávia, Vzájemná pojišťovací banka Praha a v roce 1872 již zmiňovaná důležitá instituce První česká zajišťovací banka v Praze. Znárodnění a monopolizace Několik stovek pojišťovacích subjektů bylo dekretem prezidenta republiky z 24. října 1945 znárodněno. Od bylo v Československu vytvořenou pouze pět pojišťoven, národních podniků. Po únoru 1948 byl zformován pouze jeden ústav Československá pojišťovna, národní podnik. V roce 1968 byly z jedné Státní pojišťovny vytvořeny dva samostatné subjekty Česká státní pojišťovna se sídlem v Praze a Slovenská štátna poisťovňa se sídlem v Bratislavě. Demonopolizace českého pojišťovnictví po listopadu r Dne byl přijat zákon č. 185/1991 Sb. o pojišťovnictví, který umožňoval provozovat pojišťovací činnost na území České republiky subjektů, které splní podmínky pro tuto činnost. V letech provozovalo pojišťovací činnost na našem území 20 dalších pojišťoven a toto číslo narůstalo až do roku Od je zákonem č. 168/1999 Sb. upraveno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla. V roce 2002 bylo v České republice 42 pojišťoven s licencí Ministerstva financí. 11

12 2. Právní úprava pojišťovnictví Stejně jako jakákoliv jiná oblast ekonomického směru, i podnikání v pojišťovnictví je upraveno souhrnem odpovídajících právních norem, které jsou obsaženy v obecně závazných předpisech, týkajících se pojištění a pojišťovnictví. V této kapitole se budu zabývat pouze základními právními předpisy upravující pojišťění, provozované podle zákona č. 363/ 1999 Sb. Zákon o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. Výše zmíněný zákon upravuje činnosti v pojišťovnictví, podmínky provozování pojišťovací a zajišťovací činností, zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví a také státní dozor nad provozováním těchto činností. V Občanském zákoníku (zákon č.40/1964 Sb.) byla dříve v části osmé, v hlavě XV zmíněna právní úprava pojistné smlouvy. Pojistnou smlouvu nyní upravuje samostatný zákon a to Zákon č. 37/2004 Sb., Zákon o pojistné smlouvě. Tento zákon upravuje vztahy účastníků pojištění vzniklého na základě pojistné smlouvy a nejsou-li některá práva a povinnosti účastníků pojištění upravena tímto zákonem či zvláštním právním předpisem, řídí se Občanským zákoníkem. Také v Obchodním zákoníku (zákon č.513/1991 Sb.) je zmínka o pojišťovnictví. Ustanovení 261, odst. 7 stanovuje, že pojistná smlouva se řídí občanským zákoníkem a zvláštními zákony. Obchodní zákoník v plném rozsahu odkazuje na Občanský zákoník a další právní předpisy. 2.1 Zákon o pojišťovnictví Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů, který nabyl účinnosti dnem upravuje činnosti v pojišťovnictví, podmínky provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti, zprostředkovatelské činnosti a státní dozor nad provozováním těchto činností (ustanovení 1 tohoto zákona) Tento zákon určuje formy podnikání v pojišťovnictví, upravuje zprostředkovatelskou činnost, stanoví podmínky jejího provozování, pravomoci a činnost státního dozoru nad pojišťovnictvím, stanoví výčet pojistně technických rezerv, které jsou pojišťovny povinny vytvářet, upravuje účetnictví pojišťoven a reguluje působení zahraničních subjektů na pojišťovacím trhu. 12

13 2.1.1 Podnikání v pojišťovnictví Základním úkolem a účelem pojišťovnictví je vytvářet a rozdělovat speciální peněžní rezervy a fondy a v rámci stanovených pravidel je užívat k uhrazování pojistných potřeb vznikajících z nahodilých událostí v závislosti na působení pojištěného rizika Subjekty provozující činnost v pojišťovnictví Zákon stanovuje, že na pojistném trhu v České republice mohou činnost v pojišťovnictví (pojišťovací, zajišťovací a zprostředkovatelskou činnost) provozovat pouze subjekty, které jsou v souladu s právní úpravou, kterou udává tento zákon. Pojišťovna a pojišťovací činnost Pojišťovnou je myšlena právnická osoba, které bylo Ministerstvem financí uděleno povolení k provozování pojišťovací činnosti. Pojišťovací činností se rozumí uzavírání pojistných smluv, dále pak správa pojištění a poskytování plnění z pojistných smluv. Zajišťovna a zajišťovací činnost Zajišťovnou se míněna právnická osoba se sídlem v České republice, která provozuje zajišťovací činnost podle tohoto zákona, nebo právnická osoba se sídlem v zahraničí, která provozuje zajišťovací činnost v souladu s právní úpravou země svého sídla. Zajišťovací činností je myšleno uzavírání smluv ( zajišťovacích smluv ), kterými se zajišťovna zavazuje poskytnout pojišťovně ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost, která je ve smlouvě označená. Zprostředkovatelé pojištění a zprostředkovatelská činnost Zprostředkovateli pojištění jsou pojišťovací agenti a pojišťovací makléři. Agentem je právnická nebo fyzická osoba, která provádí zprostředkovatelskou činnost na základě smlouvy sjednané s pojišťovnou. Makléřem se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která provádí zprostředkovatelskou činnost na základě smlouvy s osobou, která má zájem o uzavření pojistné nebo zajišťovací smlouvy. Zprostředkovatelskou činností v pojišťovnictví se rozumí odborná činnost směřující k uzavírání pojistných nebo zajišťovacích smluv. Za tyto činnosti se považuje i poradenská činnost, která souvisí s pojišťěním fyzických a právnických osob. 13

14 Zákon dále stanovuje, že pojišťovací či zajišťovací činnost na území České republiky může provozovat pouze organizace, které udělilo povolení k této činnosti Ministerstvo financí. Společnost, provozující pojišťovací činnost se sídlem v České republice musí být založena pouze jako akciová společnost nebo družstvo a společnost, provozující zajišťovací činnost, musí být založena pouze jako akciová společnost. Povolení k provozování pojišťovací, zajišťovací a zprostředkovatelské činnosti uděluje na základě písemné žádosti Ministerstvo financí. Žádost musí obsahovat předepsané údaje a navíc musí také obsahovat pojistné odvětví, pro které má být povolení uděleno Základní jmění pojišťoven a zajišťoven Výši základního jmění pojišťoven a zajišťoven určuje druh a počet provozovaných pojistných odvětví Solventnost Pojišťovny a zajišťovny musí mít podle zmiňovaného zákona po celou dobu své činnost vlastní zdroje nejméně ve výši minimální míry solventnosti. Tou se rozumí výše vlastních zdrojů, vypočítaná způsobem, který stanoví vyhláškou Ministerstvo financí Účetnictví pojišťoven a zajišťoven Pojišťovna a zajišťovna je povinna vést řádně účetnictví podle Zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví. Je povinna umožnit každému nahlédnout do účetní uzávěrky a výroční zprávy. Účetní závěrku ověřuje auditor, který pak předkládá písemnou zprávu ministerstvu. 14

15 2.2 Zákon o pojistné smlouvě Předmět právní úpravy Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně pozdějších zákonů upravuje vztahy účastníků pojištění vzniklého na základě pojistné smlouvy, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Pokud nejsou některá práva a povinnosti účastníků pojištění upravena tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem, řídí se občanským zákoníkem Pojistná smlouva Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách, kde se pojistitel zavazuje v případě vzniku nahodilé události poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné. Pojistná smlouva má vždy písemnou formu, s výjimkou případů, kdy se zakládá pojištění na dobu kratší než 1 rok. Pojistitel vydává pojistníkovi pojistku jako potvrzení o uzavření pojistné smlouvy. Pojistná smlouva musí obsahovat zákonem stanovené údaje. Součástí pojistné smlouvy jsou pojistné podmínky vydané pojistitelem. Obsahují zejména vymezení podmínek vzniku, trvání a zániku pojištění, vymezení pojistné události, stanovují, za kterých podmínek nevzniká pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění, atd. Pojistník s nimi musí být před podpisem pojistné smlouvy seznámen Základní pojmy Nahodilá skutečnost je skutečnost, u které není jisté, zda v době trvání pojištění vůbec nastane. Pojistná událost je nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě. Pojistník je fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela s pojišťovnou pojistnou smlouvu, je vlastníkem pojistky a zavázala se k placení pojistného. Pojistitel je právnická osoba mající oprávnění k pojišťovací činnosti. Pojištěný je osoba, na jejíž jméno je uzavřená pojistná smlouva. 15

16 Oprávněná osoba je fyzická nebo právnická osoba, která má právo, aby jí bylo vyplaceno pojistné plnění podle pojistné smlouvy. Pojistné plnění je cena za poskytovanou pojistnou ochranu. Výše je uvedena v pojistné smlouvě. Obmyšlená osoba je pojistníkem v pojistné smlouvě určená osoba, které vznikne právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného. Skupinové pojištění je soukromé pojištění, které se vztahuje na skupinu pojištěných blíže vymezených v pojistné smlouvě, jejichž totožnost v době uzavření smlouvy není obvykle známa. Pojistné nebezpečí je možná příčina vzniku pojistné události. Pojistná hodnota je nejvyšší možná majetková újma, která může v důsledku pojistné události nastat. Pojistné období je časové období dohodnuté v pojistné smlouvě, za které se platí pojistné. Všeobecné pojistné podmínky obsahují vymezení pojistné události, výluky z pojištění, rozsah a platnost pojistného plnění a stanoví povinnosti pojištěného. Tyto podmínky tvoří pojistitel a jsou součástí pojistné smlouvy. Zákonný zástupce je osoba, která je na základě nebo na základě rozhodnutí soudu oprávněna zastupovat osoby, které například nejsou způsobilé k právním úkonům. Promlčení nastává tehdy, nebylo-li právo uplatněno ve lhůtě stanovené zákonem. Promlčecí doba pro právo na plnění je tři roky a začíná plynout jeden rok od data, kdy nastala pojistná událost, to znamená čtyři roky od pojistné události. Pojistné riziko je riziko, na které může pojišťovna uzavřít pojistnou smlouvu na základě pojistných podmínek. 16

17 3. Charakteristika životního pojištění Charakteristika životního pojištění Životní pojištění představuje krytí rizik ohrožujících lidské životy. V rámci tohoto pojištění se uplatňují výplaty pojistných plnění v případě pojistných událostí, které se dotýkají života pojištěných nebo jiných osob. Výše pojistného plnění je dána velikostí pojistné částky, kterou si pojistník sjednal, nikoli velikostí škody, jak to bývá u jiných druhů pojištění, neboť škodu lze v tomto pojištění jen velice obtížně ohodnotit. V životním pojištění jsou kryta dvě základní rizika- riziko úmrtí a riziko dožití. V dnešní době životní pojištění různými způsoby kombinuje tato dvě rizika, přičemž bývají do krytí často zahrnuta ještě další rizika neživotního charakteru, jako například invalidita, úraz, vážné nemoci apod. V minulosti byl hlavní význam v životním pojištění přikládán krytí rizika úmrtí v návaznosti na krytí určitých potřeb finančně závislých osob při úmrtí pojištěného, který byl zpravidla živitelem rodiny. Krytí rizika úmrtí je stále nezbytnou součástí životního pojištění, ale větší význam se dnes přisuzuje zařazování rizika dožití do krytí v životním pojištění. V současné době je snahou uplatňovat životní pojištění jako jeden z nástrojů kryjících potřeby lidí ve stáří- zvyšuje se význam životního pojištění jako spořícího nástroje. Životní pojištění tím, že zahrnuje krytí rizika úmrtí a dožití prostřednictvím určité, pojistníkem zvolené velikosti pojistné částky, vlastně plní vedle krytí rizik úspornou funkci. Může být tedy chápáno jako spořící a investiční instrument, protože v rámci životního pojištění jsou vytvářeny specifickým způsobem úspory. Existuje podpora životního pojištění ze strany státu. Nejčastější je uplatňování daňového zvýhodnění pro pojistníka v případě sjednání životního pojištění. Pojistné v životním pojištění lze podle způsobu použití přijatelného k zabezpečení pojistného plnění rozdělit na dvě složky, a to: rizikové pojistné, jedná se o tu část netto pojistného, kde se hodnota pravděpodobnosti pojistné události po dobu trvání pojištění v čase výrazně nemění, kolísání kolem průměru není v čase příliš významné a tato část pojistného se 17

18 spotřebovává v průběhu pojistného období a není z něho tvořena dlouhodobá rezerva. 1 pojistné rezervotvorné, které tvoří tu část netto pojistného, kde hodnota pravděpodobnosti pojistné události v čase roste a kdy se podstatná část pojistného ukládá do rezervy na závazky budoucích let Původní poslání životního pojištění Životní pojištění bylo původně zamýšleno především jako zabezpečení určitých finančních zdrojů pro rodinu v případě úmrtí nebo ztráty výdělečně činné osoby v rodině. V historických prvopočátcích bylo v popředí zájmu nejzávažnější riziko předčasné smrti, spojené s finančním zabezpečením ohledně pohřbu a skromné podpory pro pozůstalé. Původní pojištění rizika smrti mělo většinově podobu tzv. pohřebního zajištění, s pojistnou částkou odpovídající zhruba nákladům na pohřeb. Tato podoba vymizela teprve nedávno. Dnešní životní pojištění je úplný opak. Původní význam se posouvá, rozšiřuje a rozvíjí. Velký podíl na tom má dnešní hektická doba. Na prvním místě zůstává základem obsahu životních produktů původní motiv: sjednáním vhodného životního pojištění může člověk získat na jedné straně jistotu, že v případě, že se mu stane něco osudově nepříznivého, budou jeho blízcí finančně zabezpečeni. Na druhé straně v případě, že se on sám ve zdraví dožije dohodnutého konce pojištění, bude mu vyplacena dohodnutá pojistná částka. Rostoucí bohatství společnosti, stále se zvyšující životní úroveň a také nákladnější životní styl kladou oproti minulosti na složení produktů životního pojištění zcela jiné nároky, zejména co se týče úrovně ekonomického zabezpečení pojištěného nebo jeho rodiny sjednanou pojistnou částkou. Základní poučka říká, že aby životní pojištění bylo skutečně účinné při řešení životních rizik jednotlivce, měla by sjednaná částka pro případ smrti i pro případ dožití činit minimálně čtyřnásobek jeho ročního přijmu. 1 DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 2. Vyd., str ISBN

19 4. Základní podoby životního pojištění Životní pojištění zahrnuje sice krytí pouze dvou rizik, ale v rámci životního pojištění je krytí kombinováno do různých podob, proto existuje celá řada druhů a podob tohoto pojištění. Životní pojištění můžeme rozdělit takto: Pojištění pro případ úmrtí zde je pojistnou událostí smrt pojištěného. Pojištění pro případ dožití zde je pojistnou událostí dožití sjednaného věku, který si určí sám pojištěný. Smíšené pojištění pro případ smrti nebo dožití... v tomto případě se kombinují tato dvě rizika. 4.1 Pojištění pro případ úmrtí Tento druh životního pojištění kryje pouze riziko úmrtí, tedy sjednaná pojistná částka je v případě realizace rizika vyplacena osobě, kterou si určí pojistník. Tato osoba musí být pojistníkem uvedena v pojistné smlouvě. Účelem výplaty pojistného v tomto druhu životního pojištění je obvykle zabezpečení pozůstalých pojištěné osoby, dále to může být úhrada závazků pojištěného, úhrada nákladů spojených s úmrtím, pohřbem apod. Tento druh životního pojištění se také označuje jako rizikové životní pojištění. Základní pojištění pro případ úmrtí bývá někdy automaticky rozšířeno o tzv. zproštění od placení pojistného. Jedná se o druh pojištění, jehož pojistnou událostí je přiznání plného invalidního důchodu pojištěnému, nebo pojistníkovi. Některé pojišťovny jej také vztahují na dlouhodobou pracovní neschopnost. Pokud nastane pojistná událost, je pojistník osvobozen od placení pojistného. Pojistnou ochranu lze formou připojištění rozšířit i o krytí dalších rizik, jako například plnou invaliditu či vážná onemocnění. Pojištění pro případ úmrtí se vyskytuje v několika podobách pojištění. Základní rozdělení je členění podle způsobu sjednání pojistné doby, a to na: dočasné pojištění pro případ úmrtí. časově neomezené pojištění pro případ úmrtí. 19

20 Dočasné pojišťění pro případ úmrtí Dočasné pojištění pro případ úmrtí kryje riziko úmrtí výhradně v rámci sjednané pojistné doby, to znamená, že pojistné plnění je vyplaceno pouze v případě, že k pojistné události dojde pouze v průběhu pojistné doby. Pokud k pojistné události v době pojistné doby nedojde, pojistné plnění vyplaceno není. Tento druh životního pojištění je hodně často využíván především v souvislosti s čerpáním úvěru, půjček apod., kdy se velikost pojistné částky odvíjí od velikosti částky čerpaného úvěru nebo půjčky, a kdy v případě úmrtí pojistníka by pojistné plnění pokrylo jeho závazek například vůči úvěrové instituci, které splácí úvěr nebo půjčku. V rámci základní podoby dočasného pojištění pro případ úmrtí se uplatňuje pevně sjednaná pojistná částka, ta se používá v případě potřeby dosáhnout stále stejně vysoké pojistné ochrany, například zajištění finančně závislých osob. Dále je tu také klesající pojistná částka, často se označuje jako úvěrové životní pojištění. Jak již sám název napovídá, je určena pro osoby splácející úvěr. V případě, nastane-li pojistná událost, pojišťovna většinou přímo bance, někdy i oprávněné osobě, uhradí nesplacenou část úvěru. Velikost pojistného odpovídá velikosti pravděpodobnosti úmrtí v příslušném věkovém období pojištěného Časově neomezené pojištění pro případ úmrtí Je takové pojištění, kdy je vždy vyplaceno pojistné plnění, jen není známo,v kterém okamžiku. V praxi bývá stanoven maximální horní věk jako možný termín pro vyplacení pojistného plnění (například 85 let) a současně je placení pojistného omezeno do určitého věku (například 65 let). Pravděpodobnost úmrtí pojištěné osoby roste s věkem. Této pravděpodobnosti by měla odpovídat i cena pojištění, pojistné. Cena pojištění závisí na pojistné částce, vstupním věku a pohlaví pojištěného a délce trvání pojištění, výjimečně i na úrokové míře zajišťovaného úvěru. Cena pojištění pro případ úmrtí by se tedy každý rok měla zvyšovat (přirozené pojistné). V praxi ale bývá cena tohoto pojištění sjednávána konstantně na celou dobu 20

21 trvání pojistné smlouvy (konstantní pojistné), to znamená, že pojištěný v prvním období zaplatí více na pojistném, než jaká je pravděpodobnost úmrtí. Pojišťovna tedy vytváří z tohoto vyššího pojistného rezervu, kterou čerpá v druhé části pojistné doby, kde pravděpodobnost úmrtí je větší. Výluky z plnění životního pojištění- Nejčastější výlukou v rizikovém životním pojištění bývá sebevražda pojištěné osoby, která má velmi specifické podmínky. Sebevražda je charakterizována jako jednání, kterým si osoba přivodí úmyslně vlastní smrt. Mezi další výluky, které nalezneme téměř u každé pojišťovny, patří válečné události a různé vnitrostátní nepokoje. Méně častá výluka je smrt způsobená radioaktivním zářením či nukleární katastrofou, při letectví (pojištěný nebyl cestujícím) a při motoristických závodech. Dále existují i jiné výluky z pojistného plnění, které jsou typické jen pro určitou pojišťovnu. Česká podnikatelská pojišťovna ve svých všeobecných podmínkách uvádí jako výluku pro životní pojištění letecké a extrémní sporty, ČSOB pojišťovna rozšiřuje výluky o řízení motorového vozidla bez oprávnění a třeba Komerční pojišťovna neplní, pokud je smrt způsobena teroristickým aktem. Snížení pojistného plnění Kromě případů úplných výluk pojišťovny ve svých všeobecných pojistných podmínkách vymezují příčiny smrti, jež zakládají právo na snížení pojistného plnění. Až na výjimky je toto snížení možné maximálně o jednu polovinu a zároveň nemůže klesnout pod aktuální rezervu pojištění nebo odbytné. Práva na snížení plnění pojišťovny nejčastěji využívají při smrti pojištěného v souvislosti s jednáním, jímž jinému způsobil těžkou újmu na zdraví nebo smrt (například automobilová havárie), se spácháním trestného činu nebo s požitím alkoholu, léků, toxických a omamných látek. 21

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z předmětu: Pojišťovnictví JS 2005/2006 Téma: Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Vypracoval: Marcela Dubová,

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová Pojišťovnictví Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví Pojišťovna Pojišťovna je právnická osoba, která má licenci k pojišťovací činnosti. Její základní kapitál je min. 500

Více

Seminární práce z Pojistné ekonomiky

Seminární práce z Pojistné ekonomiky Seminární práce z Pojistné ekonomiky Téma: Srovnání základních pojmů podle Všeobecných a zvláštních pojistných podmínek orientace na životní, úrazové a nemocenské pojištění Zpracovala: Michaela Janstová

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

ÚVOD DO POJIŠŤOVNICTVÍ 2 HISTORIE POJIŠŤOVNICTVÍ

ÚVOD DO POJIŠŤOVNICTVÍ 2 HISTORIE POJIŠŤOVNICTVÍ ÚVOD DO POJIŠŤOVNICTVÍ 2 HISTORIE POJIŠŤOVNICTVÍ Pojištění jako snaha odstranit či alespoň zmírnit finanční následky způsobené nepříznivými nahodilými událostmi jak z titulu objektivního, tak subjektivního

Více

Pojišťovnictví přednáška

Pojišťovnictví přednáška Pojišťovnictví 2.- 5. přednáška 1 Pojistný vztah, principy pojištění Pojistný vztah určitá forma společenského spojení osob nebo hospodářských subjektů a pojistitelů, který má ekonomický charakter. Obsahem

Více

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ Allianz pojišťovna a.s.... 2 Credit Suisse Life&Pension a.s... 3 Česká pojišťovna a.s..... 4 ČSOB pojišťovna a.s... 5 ING organizační složka... 6 Generali pojišťovna...

Více

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojištění ekonomická Kategorie právní Pojištění jako ekonomická kategorie ekonomická (peněžní) povaha pojištění pojištění jako efektivní způsob

Více

= zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu

= zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu Otázka: Pojišťovnictví Předmět: Ekonomie Přidal(a): zojiiik Pojišťovnictví = zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu - zaměřeno na tvorbu fondů, jejich spravování a používání

Více

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ :

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : Pojištění Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : 1. rizikové pojištění jeho obsahem je pojištění určitého rizika ( úrazu, smrti) pokud nedojde k pojistné události, pojistitel pojištěnému na konci pojištění

Více

Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005

Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005 Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005 Bylo by chybou prohlásit, že Česká pojišťovna jako poslední zavedla do své nabídky životního pojištění investiční pojištění. Pokusila se o to již před lety.

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

AMCICO... 2 Credit Suisse Life&Pension... 3 ČSOB pojišťovna... 4 Generali pojišťovna... 5 ING pojišťovna... 10

AMCICO... 2 Credit Suisse Life&Pension... 3 ČSOB pojišťovna... 4 Generali pojišťovna... 5 ING pojišťovna... 10 Martin Podávka, FinQ.cz 5x rizikové pojištění Na konci roku 2004 jsme se zeptali vybraných pojišťoven na jejich nabídku rizikového pojištění. Jedná se o cenově nejvýhodnější pojištění pro případ smrti,

Více

Regulace pojišťovnictví

Regulace pojišťovnictví Regulace pojišťovnictví Stanovení určitých pravidel pro činnost subjektů působících v rámci odvětví pojišťovnictví Existence: - Regulace obecně - Specifický přístup vzhledem ke specifičnosti pojišťovnictví

Více

Pojistná matematika 1 KMA/POM1

Pojistná matematika 1 KMA/POM1 Pojistná matematika 1 KMA/POM1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz web: http://aix-slx.upol.cz/~pavlacka (informace + podkladové materiály) Konzultační

Více

Životní a úrazové pojištění pro děti

Životní a úrazové pojištění pro děti Životní a úrazové pojištění pro děti Zajistěte své nejmilejší Garant junior Vaše děti nebo vnoučata jsou ve vašem životě bezpochyby to nejdůležitější. Každý z nás si jistě přeje, aby již od malička žily

Více

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Každý chce svým dětem dát to nejlepší, naučit je všechno důležité a potřebné, vybavit je do života a především je dostatečně

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

Pojištění a jeho optimalizace webinář. Jan Mareš 25. 6. 2014

Pojištění a jeho optimalizace webinář. Jan Mareš 25. 6. 2014 Pojištění a jeho optimalizace webinář Jan Mareš 25. 6. 2014 O čem to dnes bude? I. K čemu je pojištění? II. Něco z historie III. Jaké jsou druhy životního pojištění IV. Jak si můžeme pojištění koupit K

Více

Odvětví pojišťovnictví zahrnuje

Odvětví pojišťovnictví zahrnuje Pojišťovnictví Specializované finanční odvětví ekonomiky Odvětví ekonomiky zaměřené na provozování pojištění - pojistných produktů. V rámci pojišťovnictví se vlastně obchoduje s rizikem Ve srovnání s jinými

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995 2004 SPOLEČNOSTI KAPITOL POJIŠŤOVACÍ A FINANČNÍ PORADENSTVÍ, A.S. Přehled a porovnání produktů.

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

Pojistná smlouva. Bc. Alena Kozubová

Pojistná smlouva. Bc. Alena Kozubová Pojistná smlouva Bc. Alena Kozubová Právní norma Pojistnou smlouvu legislativně upravuje: Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. Před účinností tohoto zákona (1.1.2005) problematiku pojistných smluv

Více

Věra Keselicová. Prosinec 2011

Věra Keselicová. Prosinec 2011 VY_62_INOVACE_VK11 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace Věra Keselicová Prosinec 2011 8.

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 10. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA Základním právním předpisem, který upravuje nároky na důchody ze základního důchodového pojištění, způsob stanovení výše důchodů a podmínky pro

Více

Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy FINANČNÍ GRAMOTNOST orientace na finančním trhu ČR

Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy FINANČNÍ GRAMOTNOST orientace na finančním trhu ČR Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_05 Název materiálu: SPOŘENÍ NA STÁŘÍ Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný výstup:

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Maximum Evolution PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty Pracovní list Workshop: Finanční trh, finanční produkty Úkol č. 1 Osobní půjčka Doplňte v následující tabulce kolik zaplatíte za úvěr celkem (vč. úroků) při jednotlivých RPSN. Současně porovnejte, zda

Více

ové motivace a ení v ČR R a ve vybrané zemi EU

ové motivace a ení v ČR R a ve vybrané zemi EU Životní pojištění,, jeho daňov ové motivace a postavení v systému důchodovd chodového zabezpečen ení v ČR R a ve vybrané zemi EU Vypracovali: Jakub Procházka Antonín Spálovský Obsah Smysl ŽP Význam a role

Více

Výpočet pojistného v životním pojištění. Adam Krajíček

Výpočet pojistného v životním pojištění. Adam Krajíček Výpočet pojistného v životním pojištění Adam Krajíček Dělení životního pojištění pojištění riziková - jedná se o pojištění, u kterých se předem neví, zda dojde k pojistné události a následně výplatě pojistného

Více

Setkání poradců nejen z Poradců

Setkání poradců nejen z Poradců Setkání poradců nejen z Poradců Praha 18.1.2014 Jak jsme to dělali v minulém století? Doba přinesla nové možnosti Jezdíme podle navigací Používáme mobilní telefony Místo dopisů posíláme e-maily Místo tabulek

Více

nezávislost Rizikové životní pojištění s dividendou

nezávislost Rizikové životní pojištění s dividendou Život & Þ nanční nezávislost Rizikové životní pojištění s dividendou Pan Pohoda živitel rodiny Pracuje jako účetní v jednom menším městě a jeho čistý měsíční příjem činí 22 000 Kč. Manželka je na mateřské.

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 21. 7. 2013 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění Změnu proveďte k datu splatnosti 1 ) Pojistitel: Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16 113 04 Praha 1 Česká republika IČ: 45272956 zapsaná v Obchodním

Více

Vstupní a výstupní věk. dovršených 18 let 70 let. dovršených 18 let

Vstupní a výstupní věk. dovršených 18 let 70 let. dovršených 18 let PŘEDSMLUVNÍ DOKUMENTACE Z2020 B) PRODUKTOVÝ LIST Tento produktový list nabývá účinnosti dne 1. 8. 2015 FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ JUNIOR Co pojištění nabízí Jedná se o pojištění sjednávané ve prospěch dítěte,

Více

Seminární práce z Pojistné ekonomiky

Seminární práce z Pojistné ekonomiky Seminární práce z Pojistné ekonomiky Téma: Srovnání základních pojmů podle Všeobecných a zvláštních pojistných podmínek orientace na životní, úrazové a nemocenské pojištění. Stručná charakteristika pojistných

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor Datum 15. 9. 2013 Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze,

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005

Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005 Kooperativy Aleš Náhlík, 2005 Kooperativa přišla na počátku roku 2005 s investičním pojištěním. (Minulý rok ho nabízela výhradně přes svou společnost Kapitol.) V březnu jsme navštívili pobočky Kooperativy

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová Důchodové připojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem Penzijní připojištění Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění osob"

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění osob Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Životní pojištění I. Cíl: seznámit posluchače s životním pojištěním jako druhem pojištěním Tento tématický celek

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ POJIŠTĚNÍ AVIVA VISION (VIS 1.0, VIS 2.0) A VISION (VIS 2.1, VIS 3.0, VIS 3.1, VIS 3.2, VIS 3.3)

SAZEBNÍK POPLATKŮ POJIŠTĚNÍ AVIVA VISION (VIS 1.0, VIS 2.0) A VISION (VIS 2.1, VIS 3.0, VIS 3.1, VIS 3.2, VIS 3.3) SAZEBNÍK POPLATKŮ POJIŠTĚNÍ AVIVA VISION (VIS 1.0, VIS 2.0) A VISION (VIS 2.1, VIS 3.0, VIS 3.1, VIS 3.2, VIS 3.3) Tento sazebník poplatků pojištění Aviva Vision (VIS 1.0, VIS 2.0) a Vision (VIS 2.1, VIS

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

Základní právní úprava

Základní právní úprava Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojem soukromé pojištění realizace ekonomických základů pojištění prostřednictvím právních vztahů: vztahy účastníků pojištění vzniklého na základě

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni 1. 12. 2016 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky a rizikové pojistné jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení

Více

Vdovský a vdovecký důchod

Vdovský a vdovecký důchod Vdovský a vdovecký důchod Důchody pozůstalých, tj. nejen vdovské důchody, ale i důchody vdovecké a sirotčí, patří historicky mezi nejstarší dávky, a to i v zahraničních důchodových systémech. V ČR jsou

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE

Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE platný od 1. 7. 2011 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou (prodejní

Více

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

PŘEHLED POPLATKŮ. Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou

PŘEHLED POPLATKŮ. Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou PŘEHLED POPLATKŮ Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou Podmínky pro placení mimořádného pojistného u investičního životního pojištění při jednorázovém mimořádném pojistném při pravidelně

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

Tvorba a čerpání. Uvolnil:: MK. Distribuce: Intranet. Účinnost od: Garant: R PLP. Verze: 03. Schválil: R PLP.

Tvorba a čerpání. Uvolnil:: MK. Distribuce: Intranet. Účinnost od: Garant: R PLP. Verze: 03. Schválil: R PLP. Tvorba a čerpání z FKSP Obsah: Účel... 2 1. Platnost dokumentu... 2 2. Použité zkratky a pojmy... 2 3. Postup při čerpání FKSP... 2 3.1 Tvorba fondu... 2 3.2 Pravidla hospodaření s fondem... 2 3.3 Použití

Více

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

Životní pojištění Rodina. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016

Životní pojištění Rodina. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 Životní pojištění Rodina Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 OBSAH Přehled poplatků 04 05 Sazebník 06 20 Produktové limity 06 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (KR1C) 07 08 Sazebník

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006)

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006) Doktorand: Jiří Vopátek VŠE Praha, Fakulta managementu v J. Hradci Anotace: Příspěvek je zaměřen na problematiku II. pilíře v rámci důchodového zabezpečení ve stáří. Příspěvek přibližuje uvedený pilíř

Více

předmětu POJIŠŤOVNICTVÍ 1

předmětu POJIŠŤOVNICTVÍ 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tematického celku: Úvod do pojišťovnictví a význam pojišťovnictví v odvětví ekonomiky Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je seznámit

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 12 V Y H L Á Š K A m i n i s t e r s t v a f i n a n c í Č e s k é s o c i a l i s t i c k é r e p u b l

Více

Nová funkční výbava. Konec některých rizik doživotní péče, stará invalidita, asistenční služby, zproštění investice

Nová funkční výbava. Konec některých rizik doživotní péče, stará invalidita, asistenční služby, zproštění investice Rytmus (risk) 6.0 Funkcionalita Nová funkční výbava Konec některých rizik doživotní péče, stará invalidita, asistenční služby, zproštění investice Rušíme pro 1. pojištěného smrt v připojištěních (konstantní

Více

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s.

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. 1 Základní údaje 1.1. Penzijní fond České pojišťovny, a. s. (dále jen "Penzijní fond"), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb. o penzijním

Více

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2017

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2017 Životní pojištění NN Smart Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2017 OBSAH Přehled poplatků...03 Produktové limity...04 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UZ3C, UM5C)...06 Sazebník hlavního

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

Penzijní plán č. 1 Penzijního fondu České pojišťovny, a.s.

Penzijní plán č. 1 Penzijního fondu České pojišťovny, a.s. Penzijní plán č. 1 Penzijního fondu České pojišťovny, a.s. 1 Základní údaje 1.1 Penzijní fond České pojišťovny, a.s. (dále jen Penzijní fond ), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním

Více

Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu

Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ OBČANSKÝCH RIZIK PFO Metodické listy pro I.semestr 1. Charakteristika pojištění a přehled pojistných odvětví, sdružené formy pojištění.

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 Životní pojištění NN Smart Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 OBSAH Přehled poplatků 03 05 Sazebník 07 38 Produktové limity 06 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UZ2C, UM2C) 07

Více

Byl zřízen důchodový účet státního rozpočtu (v r. 1996). Z toho důvodu bývají důchody uváděny samostatnou položkou v zákoně o státním rozpočtu.

Byl zřízen důchodový účet státního rozpočtu (v r. 1996). Z toho důvodu bývají důchody uváděny samostatnou položkou v zákoně o státním rozpočtu. Otázka: Důchodové pojištění, penzijní připojištění Předmět: Ekonomie Přidal(a): Kaččka Důchodové pojištění Byl zřízen důchodový účet státního rozpočtu (v r. 1996). Z toho důvodu bývají důchody uváděny

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

POJIŠŤOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková POJIŠŤOVNICTVÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1)

Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1) Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1) Platnost od 01.01.2014 PARAMETRY POJIŠTĚNÍ Minimální běžné pojistné Lhůta placení Měsíční Čtvrtletní Pololetní Roční Min. celkové lhůtní pojistné 300 Kč

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

Definujte pojištění, jeho význam a postavení v ekonomice a principy jeho fungování

Definujte pojištění, jeho význam a postavení v ekonomice a principy jeho fungování Definujte pojištění, jeho význam a postavení v ekonomice a principy jeho fungování Definice pojištění Všechny lidské činnosti jsou ohrožovány různými nebezpečími, které svými negativními projevy působí

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Pojištění osob Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_13 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra Kozáková

Více

Soubor pojistných podmínek. pro. Životní pojištění s Filipem PLUS

Soubor pojistných podmínek. pro. Životní pojištění s Filipem PLUS Soubor pojistných podmínek pro Životní pojištění s Filipem PLUS + Informace pro zájemce o uzavření pojistné smlouvy - 1 - se sídlem Praha 4, 140 21, Budějovická 5, Česká republika zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013 Pojištění HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 5. 6. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Pojištění. 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Kdo jsme 100% akcií skupiny ERGO největší zajišťovna na světě působí ve 150 zemích 184 miliard kapitálové vklady 2,56 mld zisk v roce 2009

Více

Pojistný trh Eva Ducháčková

Pojistný trh Eva Ducháčková Pojistný trh Eva Ducháčková Literatura: DUCHÁČKOVÁ, E. Pojištění a pojišťovnictví. 1. vyd. Praha: Ekopress, s.r.o, 2015. 305 s. ISBN 978-80- 87865-25-5. DUCHÁČKOVÁ, E., DAŃHEL, J. Pojistné trhy: změny

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu II.

Pojištění odpovědnosti za škodu II. Pojištění odpovědnosti za škodu II. Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání Povinná smluvní pojištění odpovědnosti za škodu z provozu pozemních vozidel

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 1. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PLUS KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ RIZIKOVÉ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ ÚVĚRU DAŇOVÉ VÝHODY

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PLUS KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ RIZIKOVÉ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ ÚVĚRU DAŇOVÉ VÝHODY ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DAŇOVÉ VÝHODY PLUS KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ RIZIKOVÉ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ ÚVĚRU 841 444 555 www.cpp.cz CPP_Desky_ZPFilipPLUS.indd 11 Desky_ZP_Filip_Plus_A4.indd

Více

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou Životní pojištění obecně Zpracování žádosti pojistníka o zrušení pojištění s výplatou

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Mgr. Silvie Kafková Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Mgr. Silvie Kafková Masarykova univerzita Správa aktiv pojišťovny, investiční činnost Implementace Směrnic EU do české legislativy v pojišťovnictví Změna dohledu nad pojišťovnictvím od tzv. materiální kontroly na kontrolu solventnosti a managementu.

Více

Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM

Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3433 Pro běžné pojistné Pro mimořádné pojistné Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM

Více

Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS

Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a

Více

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Struktura přednášky 1. Životní pojištění definice, charakteristika, význam, produkty 2. Pojistný trh

Více

Pojištění není spoření!

Pojištění není spoření! Asociace finančních poradců České republiky, spolek Tento krátký e- book je určen pro všechny občany České republiky. Přečtení a pochopení tohoto ebooku vám v budoucnu může ušetřit nemalé peníze a připraví

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Seminární práce pojišťovnictví

Seminární práce pojišťovnictví Seminární práce pojišťovnictví Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla v ČR, jeho transformace na smluvní povinné pojištění a zkušenosti s novým systémem, kritéria pro výběr pojišťovny,

Více