Mateřská škola v Žebráku, okres Beroun, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.150/2014 Účinnost od:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola v Žebráku, okres Beroun, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.150/2014 Účinnost od: 1. 9. 2014"

Transkript

1 Mateřská škola v Žebráku, okres Beroun, příspěvková organizace Hradní 68, Žebrák Tel ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.150/2014 Účinnost od: Vnitřní řád je závazný pro všechny zaměstnance výše uvedené mateřské školy, zákonné zástupce a jejich děti.

2 Obsah 1. CÍLE PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 1.1 Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání ( 33 Školského zákona) 1.2 Plnění základních cílů ( 2 Školského zákona) 1.3 Školní vzdělávací program ( 5 Školského zákona) 2. PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ A UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE 2.1 Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ( 34 Školského zákona) 2.2 Ukončení předškolního vzdělávání ( 35 Školského zákona) 3. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 3.1 Práva a povinnosti dětí 3.2 Práva zákonných zástupců dětí ( 21 Školského zákona) 3.3 Povinnosti zákonných zástupců dětí ( 22 Školského zákona) 3.4 Práva a povinnosti školy 4. PODMÍNKY A ORGANIZACE PŘEDŠOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 4.1 Podmínky provozu mateřské školy 4.2 Organizace vzdělávání v mateřské škole 4.3 Předávání dětí po ukončení vzdělávání 4.4 Způsob omlouvání dětí ze vzdělávání 4.5 Informační systém mateřské školy 5. OBSAH PŘEDŠOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 5.1 Školní vzdělávací program 6. ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 6.1 Úplata za předškolní vzdělávání 6.2 Úplata za stravovací služby 7. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ 7.1 Zabezpečení budovy mateřské školy 7.2 Péče o zdraví a bezpečnost dětí 7.3 Zajištění bezpečnosti a zdraví dětí mimo areál mateřské školy 7.4 Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 8. ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY 8.1 Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy 8.2 Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 9.1 Platnost směrnice a způsob seznámení s obsahem všech účastníků vzdělávání

3 Ředitelka Mateřské školy v Žebráku, okres Beroun, příspěvková organizace, Hradní 68, Žebrák v souladu s 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen Školský zákon), vyhláškou. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a její novelizací vyhláškou č. 43/2006 Sb., a dalšími souvisejícími normami, např. zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů vydává tento vnitřní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy podle konkrétních podmínek stanovených v Mateřské škole v Žebráku, okres Beroun, příspěvkové organizaci. 1. Cíle předškolního vzdělávání 1.1 Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání ( 33, Školský zákon ) 1. podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, 2. podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji, 3. podílí se na osvojování základních pravidel chování dítěte, 4. podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů, 5. vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, 6. napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání, 7. poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami 1.2 Plnění základních cílů vzdělávání ( 2, Školský zákon ) Plnění základních cílů vzdělávání se uskutečňuje v souladu se zásadami uvedenými v 2 odst. 1 školského zákona a řídí se platnými právními předpisy (Školský zákon, vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů. 1.3 Školní vzdělávací program ( 5, Školský zákon ) Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole. 2. Podmínky pro přijetí a ukončení vzdělávání 2.1 Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ( 34 Školského zákona) Ředitelka stanovuje po dohodě se zřizovatelem zpravidla v rozmezí od 1. března do 15. dubna místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku je li volná kapacita školy.

4 2.1.2 Dítě do mateřské školy přijímá na základě písemné žádosti rodičů ředitelka mateřské školy. Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy si rodiče vyzvednou v mateřské škole při zápisu, taktéž si vyzvednou Evidenční list dítěte (oba doklady řádně vyplní a předají ředitelce školy) Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které doporučil příslušný pediatr, podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, ostatní děti v souladu s kritérii k přijetí dětí. Ředitelka mateřské školy může stanovit zkušební pobyt na dobu tří měsíců k ověření schopností dítěte přizpůsobit se podmínkám v mateřské škole ( 34 odst. 3 zákon č. 561/2004 Sb.). Před přijetím dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě se zákonným zástupcem dítěte délku docházky v mateřské škole Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy vydává ředitelka zákonným zástupcům do 30 dnů od ukončení přijímacího řízení (kladná rozhodnutí vyvěsí po dobu 15 dnů na úřední desce, která je umístěna na vchodových vratech do dvora mateřské školy a na webových stránkách mszebrak.cz v sekci úřední deska; na žádost zákonných zástupců předá zákonným zástupcům písemné rozhodnutí, záporná rozhodnutí si osobně vyzvednou v určeném termínu v mateřské škole nebo se rozhodnutí zasílá poštou na doručenku) Informace o provozu mateřské školy, průběh adaptace a další konkrétní podrobnosti v daném školním roce se rodiče dozví na zahajovací schůzce rodičů v měsíci srpnu (poslední 35. týden). Rodiče dětí s odkladem školní docházky /informují ředitelku o odkladu školní docházky do / a kopii Rozhodnutí o odkladu školní docházky, o kterém rozhodl ředitel ZŠ, odevzdají ředitelce mateřské školy/ Rodič může využít adaptační program školy může se účastnit vzdělávání se svým dítětem v průběhu dne (ranní výchovné činnosti), pokud je to pro adaptaci dítěte přínosné a pokud to dovolují podmínky třídy (vždy po domluvě s konkrétní učitelkou). 2.2 Ukončení předškolního vzdělávání ( 35 Školského zákona) Ředitelka školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání jestliže, a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař nebo školské poradenské zařízení d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady (Zákon č. 561/2004 Sb., 123)

5 3. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání 3.1 Základní práva a povinnosti dětí Každé přijaté dítě do mateřské školy má právo: - na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1.1 tohoto školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti, - na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně, - na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole, - na individuálně adaptační režim Další práva, která dětem zaručuje Listina lidských práv a svobod a Úmluva o právech dítěte: - dítě má právo, aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit), - být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny), - na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým se svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku,..). Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu Základní povinnosti dětí: - respektovat a dodržovat společně dohodnutá pravidla a pokyny zaměstnanců mateřské školy - podřídit se v nezbytné míře omezení vyplývajících z nutnosti dodržovat potřebný řád a z hlediska bezpečnosti své i ostatních dětí - snažit se v rámci svých možností dodržovat pravidla slušného chování 3.2 Základní práva zákonných zástupcův průběhu předškolního vzdělávání dětí / 21, Školský zákon/ Rodiče dětí, popřípadě jiné osoby, jako opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen zákonní zástupci ), mají právo: - na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, - na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života, - po předchozí domluvě konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy, - vyjadřovat se k podstatným záležitostem, týkajících se vzdělávání jejich dítěte, - na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí,

6 - přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy, - na podání informace o změnách zdravotního stavu jejich dítěte v době pobytu v mateřské škole Další práva zákonných zástupců dětí v průběhu předškolního vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu. 3.3 Základní povinnosti zákonných zástupcův průběhu předškolního vzdělávání dětí / 22, Školský zákon/ Zákonní zástupci dětí jsou povinni: - zajistit, aby dítě docházelo řádně do mateřské školy a omluvit nepřítomnost dítěte ve škole, - dodržovat školní a provozní řád mateřské školy (omluvit nepřítomnost dítěte v mateřské škole, uhradit úplatu za vzdělávání a stravovací služby, nenarušovat provoz mateřské školy opakovanými pozdními příchody nebo vyzvedáváním dítěte v době po ukončení provozu), - na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte, - informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte, - oznamovat škole údaje a jejich změny do školní matriky (evidence dětí), která obsahuje: jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství, zdravotní pojišťovnu, místo trvalého i dlouhodobého pobytu dítěte, adresu pro doručování písemností, zajistit funkční telefonní spojení zákonného zástupce dítěte pro případ úrazu nebo zdravotních potíží dítěte, - svému dítěti na vyzvání mateřské školy zajistit při příznacích onemocnění v době pobytu v mateřské škole (teplota, zvracení, bolesti břicha) zdravotní ošetření či péči, - do kolektivu ostatních dětí v mateřské škole přivádět pouze dítě zdravé, jeví- li známky infekční či jiné nemoci nebo nachlazení ponechat si jej doma, - po zjištění infekčního onemocnění u dítěte jsou zákonní zástupci povinni informovat školu o druhu infekční nemoci, - dodržovat při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými zákonnými zástupci dětí a se všemi dětmi docházející do mateřské školy pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti. - ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a za stravování

7 3.4 Základní práva a povinnosti školy Práva školy: - ředitelka školy má právo vyzvat zákonné zástupce dětí, aby se osobně dostavili do školy k projednání závažných otázek, týkajících se vzdělávání dítěte, - ředitelka školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže: a) se dítě, bez omluvy zákonného zástupce, nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny, b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy, c) ukončení doporučí lékař nebo školské poradenské zařízení, d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady Povinnosti školy: - neprodleně informovat zákonné zástupce o změně zdravotního stavu jejich dítěte v době pobytu v mateřské škole, - informovat zákonné zástupce dětí o přerušení nebo omezení provozu mateřské školy nejméně 2 měsíce předem nebo neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne, - informovat zákonné zástupce dětí o výši úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku a tuto informaci zveřejní na přístupném místě nejpozději předcházejícího školního roku, - vykázat z areálu školy (budova, dvůr, zahrada) všechny návštěvníky, kteří by jakýmkoli způsobem propagovali politické strany a hnutí, v mateřské škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem předškolního vzdělávání, reklama a prodej výrobků ohrožující zdraví, psychický nebo morální vývoj dítěte nebo přímo ohrožující či poškozující životní prostředí (viz školský zákon 32) - všichni zaměstnanci školy jsou povinni dodržovat při vzájemném styku se zákonnými zástupci dětí, se všemi dětmi docházející do mateřské školy i návštěvníky školy pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti. 4. Podmínky a organizace předškolního vzdělávání 4.1 Podmínky provozu mateřské školy Mateřská škola v Žebráku, okres Beroun, příspěvková organizace je zřízena jako škola s celodenním provozem v době od do hodin. Předškolní vzdělávání zajišťují pedagogičtí pracovníci s odborným vzděláním.

8 4.1.2 V měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy, po dohodě se zřizovatelem, provoz omezit nebo přerušit. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům dětí nejméně dva měsíce předem ( 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů) Ze závažných důvodů lze provoz mateřské školy po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání a čerpání řádné dovolené pedagogických pracovníků. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne ( 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů). 4.2 Organizace vzdělávání v mateřské škole Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví písemně ředitelka mateřské školy, po dohodě se zákonnými zástupci dítěte, délku jeho pobytu v mateřské škole Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto změnu opět písemně dohodnout s ředitelkou mateřské školy Vzdělávání probíhá ve čtyřech homogenních třídách (věkově stejně starých dětí). Třída se naplňuje do maximálního počtu dětí takto: Ježci...15 dětí Sovičky 26 dětí Myšky. 26 dětí Žabky...28 dětí Režim dne je stanoven tak, aby se dal pedagogy pružně měnit podle momentální potřeby nebo aktuálních změn. Pevně je stanovena pouze doba přesnídávky, oběda, odpočinku dětí a odpolední svačina. Pozměněn může být v případě výletů, exkurzí, divadelních a filmových představení pro děti, předplavckého výcviku, ozdravného pobytu v solné jeskyni, veřejných vystoupení, besídek a jiných akcí. od 6.15 do 7.00 hodin - děti se scházejí ve svodné třídě Žabek a dle zájmu provozují spontánní hry, poté si je učitelky odvádějí na příslušné třídy. od 7.00 hod. do svačiny - probíhají zájmové a výchovně vzdělávací činnosti dětí (spontánní hry a činnosti, ranní cvičení, relaxační cvičení, jazykové a pohybové chvilky, výtvarné, hudební, pohybové, dramatické aktivity, atd.). Probíhá i tzv. Individuální péče s dětmi, které trvale nezvládají požadavky ve své věkové kategorii vyrovnávání rozdílů formou hry nebo kreativních činností. Proto by tyto děti měly do mateřské školy přicházet včas (nejpozději do 8.00 hod. na třídu), aby se mohla učitelka dětem pravidelně a v určitém rozsahu věnovat. od 8.30 do 9.00 hod. - provádí se na všech třídách hygiena a podávají se svačiny (jednou až dvakrát týdně teplá svačina se podává po třídách ihned po jejím dokončení kuchařkami).

9 Od svačiny do pobytu venku pokračuje výchovně vzdělávací činnost (didakticky cílená činnost, záměrné i spontánní učení, individuálně i ve skupinách, hra, pohybové chvilky, atd.). od 9.25 do hod. po třídách příprava na pobyt venku, pobyt venku a příprava na oběd. od do hod. hygiena, příprava na odpočinek, četba nebo poslech pohádky. od do hod. odpočinek dětí nebo klidové činnosti ve třídě, starší děti poznávací vycházka venku nebo pobyt na školní zahradě. od do hod. - odpolední svačina. od do hod. zájmová činnost na třídě, na zahradě, zájmové kroužky (v hod. odchod dětí i rodičů ze šatny!!!) Délka pobytu dítěte se řídí podle individuálních potřeb rodiny. Děti obvykle přicházejí do mateřské školy od 6.15 hod. do 8.00 hod., jinak po dohodě s třídní učitelkou podle aktuální potřeby rodičů, kromě doby pobytu dětí venku (předem je nutno nahlásit změny ve stravování). Do mateřské školy nebude dítě a doprovod vpuštěn před zahájením provozu tj. před hod Každé dítě v mateřské škole má přidělenou svoji značku, kterou používá po celý rok. Rodiče po převlečení dítěte uloží věci do šatní skříňky, označenou jeho značkou. Dítě by mělo být oblečené tak, aby se mohlo samostatně svlékat a oblékat (zapínání vpředu) a aby se mohlo volně pohybovat (oblečení volné, ne těsné; u děvčat nedávat sukně ani šaty na pobyt venku; dávat starší oblečení, které lze umazat, natrhnout, atd.). Obuv musí být pevná a odpovídat ročnímu období (ne pantofle, crosky, atd.). Veškeré oblečení a obutí musí být označeno (podepsáno nebo značka, kterou dítě pozná), aby nemohlo dojít k záměně. Každé dítě musí mít jeden oděv do třídy a jiný oděv na pobyt venku, v tašce náhradní prádlo (tričko, spodní prádlo, ponožky, tepláky nebo legíny). Zákonní zástupci dětí jsou povinni oblečení přizpůsobit počasí (podle něj oblékají děti) Zákonní zástupci dítěte nebo jimi písemně pověřené osoby jsou povinny předat dítě učitelce na třídě (nikdy neponechávají dítě samotné v šatně nebo jiných prostorách školy.) Informují pedagoga o zdravotním stavu dítěte a zodpovídají za dítě až do předání učitelce Pobyt venku se uskutečňuje denně. Za příznivého počasí tráví děti venku nejméně dvě hodiny. Cíl vycházky si volí pedagog sám a zodpovídá za bezpečnost prostředí i dětí (je povinen mít sebou mobil k přivolání pomoci). Při mrholení, mírném dešti a sněžení může pedagog pobyt dětí venku zkrátit. Klesne - li venkovní teplota na -10 C a více, je - li prudký vítr, hustá mlha, smogová situace, silný déšť nebo náledí je pobyt venku vynechán. V letních měsících, kdy teplota vystupuje nad +30 C se pobyt venku uskutečňuje maximálně do hodin. Pedagogové sledují, aby nedošlo k přehřátí dítěte, společně s kuchařkami zajistí po celou dobu pobytu venku dostatek tekutin. Součástí každé vycházky je záměrné pozorování okolní

10 přírody a jevů, dále se uskutečňují pohybové hry a hry s různým materiálem (písek, sníh, sůl, přírodniny,..) a v různém prostředí (školní zahrada, město, hřiště, solná jeskyně,..atd.). V omezené míře se využívají i tematické návštěvy vzdálenějších míst města (Višňovka, Turkova rokle, vodárna, nová zástavba, atd.) Doba odpočinku je stanovena po obědě a v tuto dobu pedagogové odpočívajícím dětem na lůžku pravidelně čtou nebo vyprávějí pohádku. Děti do spánku nenutíme, respektujeme jejich biologické potřeby, pokud děti neusnou, mohou pouze odpočívat nebo se účastnit klidové činnosti u stolečku s ohledem na spící děti. Předškolní děti pouze odpočívají cca 30 minut po obědě a poté je jim nabídnuta klidová činnost u stolečků nebo za příznivého počasí mohou jít na odpolední pobyt ven. Pokud některé mladší děti pravidelně nespí, umožňují li to kapacitní podmínky předškolní třídy, účastní se po dohodě s rodiči také odpoledního programu v předškolní třídě Všechno ložní povlečení vlastní mateřská škola a stará se o jeho údržbu (pere se po 21 dnech, v případě znečištění ihned). Rodiče mění dětem 1 x týdně pyžama (v pátek je děti dostanou domů na vyprání). Děti ze třídy Myšek a Žabek si mohou po obědě před odpočinkem čistit zuby. Každé dítě má vlastní zubní pastu, kartáček i kelímek. Dezinfekci kartáčku i kelímku (také jedenkrát týdně vždy v pátek) zajišťují rodiče nebo po vzájemné domluvě pí. učitelka, která má odpolední službu. 4.3 Předávání dětí po ukončení vzdělávání Po ukončení vzdělávání přebírají dítě zákonní zástupci nebo jimi písemně pověření zástupci od pedagogického pracovníka ve třídě, popřípadě na zahradě mateřské školy. Dobu přebírání dětí zákonnými zástupci určuje Mateřská škola v Žebráku následovně: - po obědě tříd v rozmezí od hod hod. (nutno nahlásit ráno při příchodu do MŠ) - po odpočinku od hod. do hod. (nutno nahlásit ráno při příchodu do MŠ) - po odpolední svačině od hod. nejpozději v hod. (v hod. se budova MŠ uzamyká) Potřebuje li výjimečně zákonný zástupce odvést dítě mimo stanovenou dobu (lékařské vyšetření, náhlá změna,..), dohodne se s konkrétním pedagogem Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit i jinou osobu, která dítě z mateřské školy vyzvedne. Pokud se nechají zastupovat, sdělí tuto informaci na předepsaném formuláři třídní učitelce (Zmocnění rodičů k předávání dítěte tj. smlouva mezi zákonnými zástupci dětí a mateřskou školou). Jiná forma není dovolena Zákonní zástupci nebo pověřené osoby pro děti chodí ke dveřím třídy nebo na školní zahradu. Pokud se dítě ještě nenajedlo, čekají v prostorách chodby. Vstupovat do třídy, na sociální

11 zařízení, atd. smí zákonný zástupce jen se souhlasem příslušného pedagoga a to tak, aby nenarušoval vzdělávací činnost dětí Pokud si zákonný zástupce nebo pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušný pedagogický pracovník bude kontaktovat pověřené osoby telefonicky (využije kontakty do bytu, do zaměstnání rodičů, kontakty na prarodiče, na pověřené osoby). V případě, že je snaha bezvýsledná, přistoupí k dalšímu kroku. Ihned informuje ředitelku školy a ta podle 15 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí kontaktuje Městský úřad v Žebráku. Pokud se ani takto nepodaří dítě předat rodině, je kontaktován obecní úřad obce s rozšířenou působností (Odbor sociálně-právní ochrany dětí v Hořovicích). Ten má ze zákona oprávnění podat soudu návrh na rozhodnutí o předběžném opatření, kterým se dítě svěří do péče vhodné fyzické nebo právnické osoby Způsob omlouvání dětí ze vzdělávání Pokud zákonný zástupce předem ví, že se dítě krátkodobě nebude účastnit vzdělávání v mateřské škole, omluví jeho nepřítomnost do 13. hodiny předchozího dne. Ústně třídní učitelce nebo písemně do sešitu před třídou Ježků Onemocní- li dítě nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit předškolního vzdělávání, oznámí tuto skutečnost zákonný zástupce mateřské škole, neprodleně bez zbytečného odkladu telefonicky na čísle nebo osobně (včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole je-li známá). 4.5 Informační systém školy Ředitelka mateřské školy v posledním týdnu měsíce srpna svolává informativní schůzku k novému školnímu roku, na které jsou zákonní zástupci dětí informováni o všech podstatných záležitostech vzdělávání dětí Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku, informovat u pedagogického pracovníka vykonávajícího pedagogickou činnost ve třídě o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte v době při příchodu a předávání dítěte ke vzdělávání nebo při přebírání dítěte a odchodu z mateřské školy Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s ředitelkou mateřské školy nebo s pedagogickým pracovníkem školy vykonávajícím pedagogickou činnost ve třídě individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte Informace o připravovaných akcích v mateřské škole i mimo ni (výlety, divadelní a filmová představení, besídky, atd.) jsou vždy včas oznamovány na nástěnce v šatnách dětí a na webových stránkách školy : Informace o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole ve školním vzdělávacím programu, který je volně přístupný na

12 chodbě mateřské školy u nákladního výtahu nebo na webových stránkách sekce úřední deska V případě, že se vyskytne závažnější problém, vyzve ředitelka mateřské školy nebo pedagogický pracovník vykonávající pedagogickou činnost ve třídě zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte. 5. Obsah předškolního vzdělávání 5.1 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Vzdělávání v mateřské škole se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu, který je zpracován podle podmínek školy a v souladu se státním Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (Zákon č. 561/2004 Sb., 3 odst. 2) Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (dále jen ŠVP PV) vydává ředitelka školy (zákon č. 561/2004 Sb., 5 odst. 3) a je zveřejněn na přístupném místě ve škole na informační nástěnce školy na chodbě u nákladního výtahu pro kuchyni a na webových stránkách školy Do ŠVP PV může každý nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Každá třída pracuje podle vlastního třídního programu, který vychází ze školního vzdělávacího programu a každé téma je učitelkou zpracováno s přihlédnutím k individuálním schopnostem a možnostem dětí. Třídní vzdělávací programy jsou uloženy na jednotlivých třídách Všechny děti jsou vzdělávány ve všech oblastech výchovy: tělesné, pracovní, estetické (hudební, výtvarné), rozumové (poznávací, jazykové, matematické) a mravní, přiměřeně jejich věku, vývoji a schopnostem. Do ŠVP PV je začleněna problematika prevence sociálně patologických jevů u dětí, dopravní a environmentální výchova Škola organizuje i jiné aktivity, které zajišťují jiné subjekty a které jsou úplatné (kulturní, společenské a sportovní akce mimo areál školy, předplavecký výcvik, aj.). Tyto aktivity nejsou pro děti povinné, o jejich účasti rozhodují rodiče. O uskutečnění těchto akcí informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí nejméně týden před jejich zahájením a je nutný písemný souhlas zákonných zástupců dítěte. 6. Úplata za vzdělávání a školské služby 6.1 Úplata za předškolní vzdělávání Vzdělávání, které neposkytuje stupeň vzdělávání, lze poskytovat za úplatu, která je příjmem právnické osoby vykonávající činnost dané školy nebo školského zařízení.

13 6.1.2 Výši úplaty stanoví ředitelka mateřské školy podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), zákon č.472/2011 Sb., a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb., vyhlášky č. 43/2006 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vždy na období školního roku a zveřejní ji na informační nástěnce mateřské školy (u nákladního výtahu) nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku. Měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole. Výpočet neinvestičních nákladů na dítě se provede podle pokynu ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání pro příslušný školní rok Je li provoz školy omezen nebo přerušen po dobu delší než 5 vyučovacích dnů bude výše úplaty stanovena a zveřejněna na přístupném místě ve škole (nástěnka u nákladního výtahu) nejpozději dva měsíce před plánovaným přerušením nebo omezením provozu mateřské školy podle 3 odst.1, v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí ředitelky mateřské školy o přerušení nebo omezení provozu. V měsíci srpnu je naše škola celý měsíc uzavřena a úplata se po dohodě se zřizovatelem neplatí V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku oznámí ředitelka mateřské školy stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí dítěte O osvobození od úplaty v konkrétních případech rozhoduje ředitelka mateřské školy ( 164, odst. a), školský zákon, a řídí se 6 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb.). Osvobozen od úplaty je: a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi ( 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.), a tuto skutečnost ředitelce školy písemně prokáže (písemné předložení oznámení nebo rozhodnutí, které vydal příslušný orgán státní sociální podpory na začátku období, na něž se příplatek přiznává, a dále vždy na začátku dalšího období), b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči ( 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.), a tuto skutečnost ředitelce školy písemně prokáže, c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči ( 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.) z důvodu péče o nezaopatřené dítě, a tuto skutečnost ředitelce školy písemně prokáže, d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče ( 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů), pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy nebo e) vzdělávání dětí v posledním ročníku mateřské školy, nejvýše ale po dobu 12 měsíců (zákon č. 472/2011 Sb., kterou se novelizuje zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon).

14 6.1.6 Snížení úplaty se řídí 6 odst. 3, 4, 5, 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. O snížení úplaty mohou žádat zákonní zástupci dítěte v těchto případech: a) dítě, které se v souladu s 34 odst. 9 školského zákona nezapočítává do počtu dětí v mateřské škole pro účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení stanoví výši úplaty ředitelka mateřské školy ( 6 odst. 1), nejvýše však ve výši odpovídající 2/3 výše úplaty stanovené pro příslušný provoz. b) pro kalendářní měsíc, v němž bude provoz mateřské školy omezen nebo přerušen podle 3 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů ( 6 odst. 5) se stanoví výše úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené podle odst. 1 až 3 odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy Splatnost úplaty se řídí 6 odst. 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Úplata za kalendářní měsíc je splatná po obdržení složenky nejpozději do 15 dne následujícího kalendářního měsíce, pokud ředitelka mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost. Úplata je hrazena čtvrtletně složenkou nebo bezhotovostním převodem na účet školy a je součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení této platby či nedodržení termínu (i v případě nepřítomnosti dítěte v MŠ, pokud zákonný zástupce dítěte nedohodne s ředitelkou jinak) je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, 35, odst. 1 d). Za sledování dodržení termínu i výše plateb je zodpovědná hospodářka školy. 6.2 Úplata za stravovací služby Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě s rodiči způsob a rozsah stravování dítěte. (Zákonní zástupci při nástupu dítěte do mateřské školy písemně podají přihlášku ke stravování a určí si způsob plateb, zda převodem z účtu nebo hotovostně u hospodářky). Rozsah se stanoví tak, aby dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, se stravovalo vždy Strava je připravována ve vlastní školní kuchyni. Výše stravného je stanovena ve stravovacím řádu mateřské školy, který je v souladu s vyhláškou č. 107 /2005 Sb., ve znění pozdějších úprav Jakékoliv změny ve stravování (odhlášení) musí rodič nahlásit nejpozději do hodiny předchozího dne (24 hodin předem). Může tak učinit ústně u třídní učitelky nebo u vedoucí stravování (hospodářky MŠ), písemně do sešitu před třídou Ježků či telefonicky na tel. čísle Pokud rodiče své dítě včas neodhlásí, jsou povinni tuto stravu zaplatit. První den absence dítěte si však mohou oběd odebrat do jídlonosiče ve výdejním okénku školní kuchyně v době od do hod.

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova 2, příspěvkové organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova 2, příspěvkové organizace Č.j. MŠŠk 1652014, 20. 8. 2014 Příloha ŠVP PV č. 1 MATEŘSKÁ ŠKOLA Telef. čísla: MŠ 585 427 601, 585 751 870, 585 751 871, stravovna - 585 750 107 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova

Více

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání Školní řád Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. I. Úvodní ustanovení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014 Č. j. D5/2014 Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany ŠKOLNÍ ŘÁD Tel.: ŠJ Smetanova 383 382 630 MŠ Smetanova 383 385 108 MŠ Výstavní 383 382 622 IČ: 63289971 e-mail: msvodnany@seznam.cz ms.vystavni@seznam.cz

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Tento Školní řád nabývá účinnost dne 1.9.2014 Č.j.: MŠ/128/2014 Obsah: I. Úvodní ustanovení.3 II. Cíle předškolního vzdělávání...3

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mateřská škola Mnichovice, okres Praha - východ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.:2/2014 2014/2015 Vypracoval: Schválil: Mgr.Zdeňka Holá Pedagogická rada projednala dne: 26.8.2014 Směrnice

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLÍN,TŘ.TOMÁŠE BATI 1285, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MS- 152/TB-2014 Počet stran: 18 Spisový znak: A 1 Účinnost od: 1.září 2014 Skartační znak: A10 Účinnost do:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Štramberk ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 3 / 2012 Vypracovaly: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30. 8. 2012 Mgr.

Více

Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279

Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279 Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279 Český Krumlov, Plešivec 279, 381 01 Telefon: 380 728 764 E-mail: mskola3.ck@tiscali.cz Vyhotovila a schválila: ředitelka Mateřské škola, Český Krumlov, Plešivec

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 176 /2013 Spisový znak A. 1. Skartační znak Vypracoval: Schválil:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: Vypracovala: Schválila: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1 /2013 Mgr. Martina Holubová, ředitelka školy Mgr. Martina Holubová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2013 Směrnice nabývá

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko Školní 446, 679 02 Rájec-Jestřebí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Schválil: Mgr. Jaroslav Brázda, ředitel školy Směrnice nabývá

Více

Školní řád MŠ Pohádka

Školní řád MŠ Pohádka Školní řád MŠ Pohádka Č.j.: mand/384/2015 Účinnost od: 18.2.2015 Spisový znak:1.2. Skartační znak: A5 Ředitel školy v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLÍN TŘ.TOMÁŠE BATI 1285, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MÍSTO POSKYTOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PROSTŘEDNÍ 3488 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MS-153 /TB- 2014 Počet stran: 19 Spisový znak: Účinnost od:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: Vypracovala: Schválila: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Jana Kosinská, ředitelka školy Jana Kosinská, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.1.2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.

Více

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Č.j.: ZŠMŠU57/2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Vypracoval: Schválil: Mgr. Helena Výkrutová, ředitelka školy Mgr. Helena Výkrutová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD Čj.: 102/2014 Platnost od: 1. 1. 2015 Spisový a skartační znak: Účinnost od: 1. 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Hostín u Vojkovic

Základní škola a Mateřská škola Hostín u Vojkovic Základní škola a Mateřská škola Hostín u Vojkovic ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Všeobecné pojetí Školního řádu Školní řád Mateřské školy Hostín u Vojkovic (dále MŠ) vychází z platných právních předpisů a slouží

Více

Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace

Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace I. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Mateřská škola Praha 10, Přetlucká 51/2252, Praha 10 Strašnice. Školní řád

Mateřská škola Praha 10, Přetlucká 51/2252, Praha 10 Strašnice. Školní řád Mateřská škola Praha 10, Přetlucká 51/2252, Praha 10 Strašnice Školní řád Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech

Více

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Žabčice, Brno venkovse sídlem Školní 447, 664 63 Žabčice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 37. Školní řád Mateřské školy Č.j.: 127/2014 Vypracoval: Mgr. Kateřina Svobodová, ředitelka

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Hostivice, okres Praha- západ

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Hostivice, okres Praha- západ ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Hostivice, okres Praha- západ Vypracovala ředitelka školy: Petra Bělohlávková Projednáno na pedagogické radě dne: 17. 3. 2011 Platnost ode dne: 1. 4. 2011 Aktualizováno: 15.4.2014,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY Upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole Čakovičky, Kojetická 32, 250 63 Čakovičky (dále jen mateřská škola) a podrobnosti o pravidlech

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 158/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: * Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Středokluky, okres Praha západ odloučené pracoviště mateřská škola 252 68 Středokluky, Starý Vrch 102,tel.233900389 e-mail: reditelstvi@zsamsstredokluky.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ

Více

Mateřská škola Brno, Soukenická 8, PO. Školní řád

Mateřská škola Brno, Soukenická 8, PO. Školní řád Mateřská škola Brno, Soukenická 8, PO Školní řád Ředitelka Mateřské školy v souladu s 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále

Více

Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014

Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: 2.2 Skartační znak: A 5 Počet stran: 13 Podpis ředitelky

Více

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY č.j. mszskyj-237/2013 1 Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Školní 3208 Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD I. ÚVOD II. III. IV. ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ

Více