Mateřská škola v Žebráku, okres Beroun, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.150/2014 Účinnost od:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola v Žebráku, okres Beroun, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.150/2014 Účinnost od: 1. 9. 2014"

Transkript

1 Mateřská škola v Žebráku, okres Beroun, příspěvková organizace Hradní 68, Žebrák Tel ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.150/2014 Účinnost od: Vnitřní řád je závazný pro všechny zaměstnance výše uvedené mateřské školy, zákonné zástupce a jejich děti.

2 Obsah 1. CÍLE PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 1.1 Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání ( 33 Školského zákona) 1.2 Plnění základních cílů ( 2 Školského zákona) 1.3 Školní vzdělávací program ( 5 Školského zákona) 2. PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ A UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE 2.1 Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ( 34 Školského zákona) 2.2 Ukončení předškolního vzdělávání ( 35 Školského zákona) 3. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 3.1 Práva a povinnosti dětí 3.2 Práva zákonných zástupců dětí ( 21 Školského zákona) 3.3 Povinnosti zákonných zástupců dětí ( 22 Školského zákona) 3.4 Práva a povinnosti školy 4. PODMÍNKY A ORGANIZACE PŘEDŠOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 4.1 Podmínky provozu mateřské školy 4.2 Organizace vzdělávání v mateřské škole 4.3 Předávání dětí po ukončení vzdělávání 4.4 Způsob omlouvání dětí ze vzdělávání 4.5 Informační systém mateřské školy 5. OBSAH PŘEDŠOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 5.1 Školní vzdělávací program 6. ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 6.1 Úplata za předškolní vzdělávání 6.2 Úplata za stravovací služby 7. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ 7.1 Zabezpečení budovy mateřské školy 7.2 Péče o zdraví a bezpečnost dětí 7.3 Zajištění bezpečnosti a zdraví dětí mimo areál mateřské školy 7.4 Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 8. ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY 8.1 Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy 8.2 Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 9.1 Platnost směrnice a způsob seznámení s obsahem všech účastníků vzdělávání

3 Ředitelka Mateřské školy v Žebráku, okres Beroun, příspěvková organizace, Hradní 68, Žebrák v souladu s 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen Školský zákon), vyhláškou. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a její novelizací vyhláškou č. 43/2006 Sb., a dalšími souvisejícími normami, např. zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů vydává tento vnitřní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy podle konkrétních podmínek stanovených v Mateřské škole v Žebráku, okres Beroun, příspěvkové organizaci. 1. Cíle předškolního vzdělávání 1.1 Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání ( 33, Školský zákon ) 1. podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, 2. podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji, 3. podílí se na osvojování základních pravidel chování dítěte, 4. podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů, 5. vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, 6. napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání, 7. poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami 1.2 Plnění základních cílů vzdělávání ( 2, Školský zákon ) Plnění základních cílů vzdělávání se uskutečňuje v souladu se zásadami uvedenými v 2 odst. 1 školského zákona a řídí se platnými právními předpisy (Školský zákon, vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů. 1.3 Školní vzdělávací program ( 5, Školský zákon ) Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole. 2. Podmínky pro přijetí a ukončení vzdělávání 2.1 Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ( 34 Školského zákona) Ředitelka stanovuje po dohodě se zřizovatelem zpravidla v rozmezí od 1. března do 15. dubna místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku je li volná kapacita školy.

4 2.1.2 Dítě do mateřské školy přijímá na základě písemné žádosti rodičů ředitelka mateřské školy. Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy si rodiče vyzvednou v mateřské škole při zápisu, taktéž si vyzvednou Evidenční list dítěte (oba doklady řádně vyplní a předají ředitelce školy) Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které doporučil příslušný pediatr, podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, ostatní děti v souladu s kritérii k přijetí dětí. Ředitelka mateřské školy může stanovit zkušební pobyt na dobu tří měsíců k ověření schopností dítěte přizpůsobit se podmínkám v mateřské škole ( 34 odst. 3 zákon č. 561/2004 Sb.). Před přijetím dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě se zákonným zástupcem dítěte délku docházky v mateřské škole Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy vydává ředitelka zákonným zástupcům do 30 dnů od ukončení přijímacího řízení (kladná rozhodnutí vyvěsí po dobu 15 dnů na úřední desce, která je umístěna na vchodových vratech do dvora mateřské školy a na webových stránkách mszebrak.cz v sekci úřední deska; na žádost zákonných zástupců předá zákonným zástupcům písemné rozhodnutí, záporná rozhodnutí si osobně vyzvednou v určeném termínu v mateřské škole nebo se rozhodnutí zasílá poštou na doručenku) Informace o provozu mateřské školy, průběh adaptace a další konkrétní podrobnosti v daném školním roce se rodiče dozví na zahajovací schůzce rodičů v měsíci srpnu (poslední 35. týden). Rodiče dětí s odkladem školní docházky /informují ředitelku o odkladu školní docházky do / a kopii Rozhodnutí o odkladu školní docházky, o kterém rozhodl ředitel ZŠ, odevzdají ředitelce mateřské školy/ Rodič může využít adaptační program školy může se účastnit vzdělávání se svým dítětem v průběhu dne (ranní výchovné činnosti), pokud je to pro adaptaci dítěte přínosné a pokud to dovolují podmínky třídy (vždy po domluvě s konkrétní učitelkou). 2.2 Ukončení předškolního vzdělávání ( 35 Školského zákona) Ředitelka školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání jestliže, a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař nebo školské poradenské zařízení d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady (Zákon č. 561/2004 Sb., 123)

5 3. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání 3.1 Základní práva a povinnosti dětí Každé přijaté dítě do mateřské školy má právo: - na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1.1 tohoto školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti, - na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně, - na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole, - na individuálně adaptační režim Další práva, která dětem zaručuje Listina lidských práv a svobod a Úmluva o právech dítěte: - dítě má právo, aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit), - být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny), - na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým se svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku,..). Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu Základní povinnosti dětí: - respektovat a dodržovat společně dohodnutá pravidla a pokyny zaměstnanců mateřské školy - podřídit se v nezbytné míře omezení vyplývajících z nutnosti dodržovat potřebný řád a z hlediska bezpečnosti své i ostatních dětí - snažit se v rámci svých možností dodržovat pravidla slušného chování 3.2 Základní práva zákonných zástupcův průběhu předškolního vzdělávání dětí / 21, Školský zákon/ Rodiče dětí, popřípadě jiné osoby, jako opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen zákonní zástupci ), mají právo: - na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, - na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života, - po předchozí domluvě konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy, - vyjadřovat se k podstatným záležitostem, týkajících se vzdělávání jejich dítěte, - na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí,

6 - přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy, - na podání informace o změnách zdravotního stavu jejich dítěte v době pobytu v mateřské škole Další práva zákonných zástupců dětí v průběhu předškolního vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu. 3.3 Základní povinnosti zákonných zástupcův průběhu předškolního vzdělávání dětí / 22, Školský zákon/ Zákonní zástupci dětí jsou povinni: - zajistit, aby dítě docházelo řádně do mateřské školy a omluvit nepřítomnost dítěte ve škole, - dodržovat školní a provozní řád mateřské školy (omluvit nepřítomnost dítěte v mateřské škole, uhradit úplatu za vzdělávání a stravovací služby, nenarušovat provoz mateřské školy opakovanými pozdními příchody nebo vyzvedáváním dítěte v době po ukončení provozu), - na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte, - informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte, - oznamovat škole údaje a jejich změny do školní matriky (evidence dětí), která obsahuje: jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství, zdravotní pojišťovnu, místo trvalého i dlouhodobého pobytu dítěte, adresu pro doručování písemností, zajistit funkční telefonní spojení zákonného zástupce dítěte pro případ úrazu nebo zdravotních potíží dítěte, - svému dítěti na vyzvání mateřské školy zajistit při příznacích onemocnění v době pobytu v mateřské škole (teplota, zvracení, bolesti břicha) zdravotní ošetření či péči, - do kolektivu ostatních dětí v mateřské škole přivádět pouze dítě zdravé, jeví- li známky infekční či jiné nemoci nebo nachlazení ponechat si jej doma, - po zjištění infekčního onemocnění u dítěte jsou zákonní zástupci povinni informovat školu o druhu infekční nemoci, - dodržovat při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými zákonnými zástupci dětí a se všemi dětmi docházející do mateřské školy pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti. - ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a za stravování

7 3.4 Základní práva a povinnosti školy Práva školy: - ředitelka školy má právo vyzvat zákonné zástupce dětí, aby se osobně dostavili do školy k projednání závažných otázek, týkajících se vzdělávání dítěte, - ředitelka školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže: a) se dítě, bez omluvy zákonného zástupce, nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny, b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy, c) ukončení doporučí lékař nebo školské poradenské zařízení, d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady Povinnosti školy: - neprodleně informovat zákonné zástupce o změně zdravotního stavu jejich dítěte v době pobytu v mateřské škole, - informovat zákonné zástupce dětí o přerušení nebo omezení provozu mateřské školy nejméně 2 měsíce předem nebo neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne, - informovat zákonné zástupce dětí o výši úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku a tuto informaci zveřejní na přístupném místě nejpozději předcházejícího školního roku, - vykázat z areálu školy (budova, dvůr, zahrada) všechny návštěvníky, kteří by jakýmkoli způsobem propagovali politické strany a hnutí, v mateřské škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem předškolního vzdělávání, reklama a prodej výrobků ohrožující zdraví, psychický nebo morální vývoj dítěte nebo přímo ohrožující či poškozující životní prostředí (viz školský zákon 32) - všichni zaměstnanci školy jsou povinni dodržovat při vzájemném styku se zákonnými zástupci dětí, se všemi dětmi docházející do mateřské školy i návštěvníky školy pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti. 4. Podmínky a organizace předškolního vzdělávání 4.1 Podmínky provozu mateřské školy Mateřská škola v Žebráku, okres Beroun, příspěvková organizace je zřízena jako škola s celodenním provozem v době od do hodin. Předškolní vzdělávání zajišťují pedagogičtí pracovníci s odborným vzděláním.

8 4.1.2 V měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy, po dohodě se zřizovatelem, provoz omezit nebo přerušit. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům dětí nejméně dva měsíce předem ( 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů) Ze závažných důvodů lze provoz mateřské školy po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání a čerpání řádné dovolené pedagogických pracovníků. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne ( 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů). 4.2 Organizace vzdělávání v mateřské škole Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví písemně ředitelka mateřské školy, po dohodě se zákonnými zástupci dítěte, délku jeho pobytu v mateřské škole Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto změnu opět písemně dohodnout s ředitelkou mateřské školy Vzdělávání probíhá ve čtyřech homogenních třídách (věkově stejně starých dětí). Třída se naplňuje do maximálního počtu dětí takto: Ježci...15 dětí Sovičky 26 dětí Myšky. 26 dětí Žabky...28 dětí Režim dne je stanoven tak, aby se dal pedagogy pružně měnit podle momentální potřeby nebo aktuálních změn. Pevně je stanovena pouze doba přesnídávky, oběda, odpočinku dětí a odpolední svačina. Pozměněn může být v případě výletů, exkurzí, divadelních a filmových představení pro děti, předplavckého výcviku, ozdravného pobytu v solné jeskyni, veřejných vystoupení, besídek a jiných akcí. od 6.15 do 7.00 hodin - děti se scházejí ve svodné třídě Žabek a dle zájmu provozují spontánní hry, poté si je učitelky odvádějí na příslušné třídy. od 7.00 hod. do svačiny - probíhají zájmové a výchovně vzdělávací činnosti dětí (spontánní hry a činnosti, ranní cvičení, relaxační cvičení, jazykové a pohybové chvilky, výtvarné, hudební, pohybové, dramatické aktivity, atd.). Probíhá i tzv. Individuální péče s dětmi, které trvale nezvládají požadavky ve své věkové kategorii vyrovnávání rozdílů formou hry nebo kreativních činností. Proto by tyto děti měly do mateřské školy přicházet včas (nejpozději do 8.00 hod. na třídu), aby se mohla učitelka dětem pravidelně a v určitém rozsahu věnovat. od 8.30 do 9.00 hod. - provádí se na všech třídách hygiena a podávají se svačiny (jednou až dvakrát týdně teplá svačina se podává po třídách ihned po jejím dokončení kuchařkami).

9 Od svačiny do pobytu venku pokračuje výchovně vzdělávací činnost (didakticky cílená činnost, záměrné i spontánní učení, individuálně i ve skupinách, hra, pohybové chvilky, atd.). od 9.25 do hod. po třídách příprava na pobyt venku, pobyt venku a příprava na oběd. od do hod. hygiena, příprava na odpočinek, četba nebo poslech pohádky. od do hod. odpočinek dětí nebo klidové činnosti ve třídě, starší děti poznávací vycházka venku nebo pobyt na školní zahradě. od do hod. - odpolední svačina. od do hod. zájmová činnost na třídě, na zahradě, zájmové kroužky (v hod. odchod dětí i rodičů ze šatny!!!) Délka pobytu dítěte se řídí podle individuálních potřeb rodiny. Děti obvykle přicházejí do mateřské školy od 6.15 hod. do 8.00 hod., jinak po dohodě s třídní učitelkou podle aktuální potřeby rodičů, kromě doby pobytu dětí venku (předem je nutno nahlásit změny ve stravování). Do mateřské školy nebude dítě a doprovod vpuštěn před zahájením provozu tj. před hod Každé dítě v mateřské škole má přidělenou svoji značku, kterou používá po celý rok. Rodiče po převlečení dítěte uloží věci do šatní skříňky, označenou jeho značkou. Dítě by mělo být oblečené tak, aby se mohlo samostatně svlékat a oblékat (zapínání vpředu) a aby se mohlo volně pohybovat (oblečení volné, ne těsné; u děvčat nedávat sukně ani šaty na pobyt venku; dávat starší oblečení, které lze umazat, natrhnout, atd.). Obuv musí být pevná a odpovídat ročnímu období (ne pantofle, crosky, atd.). Veškeré oblečení a obutí musí být označeno (podepsáno nebo značka, kterou dítě pozná), aby nemohlo dojít k záměně. Každé dítě musí mít jeden oděv do třídy a jiný oděv na pobyt venku, v tašce náhradní prádlo (tričko, spodní prádlo, ponožky, tepláky nebo legíny). Zákonní zástupci dětí jsou povinni oblečení přizpůsobit počasí (podle něj oblékají děti) Zákonní zástupci dítěte nebo jimi písemně pověřené osoby jsou povinny předat dítě učitelce na třídě (nikdy neponechávají dítě samotné v šatně nebo jiných prostorách školy.) Informují pedagoga o zdravotním stavu dítěte a zodpovídají za dítě až do předání učitelce Pobyt venku se uskutečňuje denně. Za příznivého počasí tráví děti venku nejméně dvě hodiny. Cíl vycházky si volí pedagog sám a zodpovídá za bezpečnost prostředí i dětí (je povinen mít sebou mobil k přivolání pomoci). Při mrholení, mírném dešti a sněžení může pedagog pobyt dětí venku zkrátit. Klesne - li venkovní teplota na -10 C a více, je - li prudký vítr, hustá mlha, smogová situace, silný déšť nebo náledí je pobyt venku vynechán. V letních měsících, kdy teplota vystupuje nad +30 C se pobyt venku uskutečňuje maximálně do hodin. Pedagogové sledují, aby nedošlo k přehřátí dítěte, společně s kuchařkami zajistí po celou dobu pobytu venku dostatek tekutin. Součástí každé vycházky je záměrné pozorování okolní

10 přírody a jevů, dále se uskutečňují pohybové hry a hry s různým materiálem (písek, sníh, sůl, přírodniny,..) a v různém prostředí (školní zahrada, město, hřiště, solná jeskyně,..atd.). V omezené míře se využívají i tematické návštěvy vzdálenějších míst města (Višňovka, Turkova rokle, vodárna, nová zástavba, atd.) Doba odpočinku je stanovena po obědě a v tuto dobu pedagogové odpočívajícím dětem na lůžku pravidelně čtou nebo vyprávějí pohádku. Děti do spánku nenutíme, respektujeme jejich biologické potřeby, pokud děti neusnou, mohou pouze odpočívat nebo se účastnit klidové činnosti u stolečku s ohledem na spící děti. Předškolní děti pouze odpočívají cca 30 minut po obědě a poté je jim nabídnuta klidová činnost u stolečků nebo za příznivého počasí mohou jít na odpolední pobyt ven. Pokud některé mladší děti pravidelně nespí, umožňují li to kapacitní podmínky předškolní třídy, účastní se po dohodě s rodiči také odpoledního programu v předškolní třídě Všechno ložní povlečení vlastní mateřská škola a stará se o jeho údržbu (pere se po 21 dnech, v případě znečištění ihned). Rodiče mění dětem 1 x týdně pyžama (v pátek je děti dostanou domů na vyprání). Děti ze třídy Myšek a Žabek si mohou po obědě před odpočinkem čistit zuby. Každé dítě má vlastní zubní pastu, kartáček i kelímek. Dezinfekci kartáčku i kelímku (také jedenkrát týdně vždy v pátek) zajišťují rodiče nebo po vzájemné domluvě pí. učitelka, která má odpolední službu. 4.3 Předávání dětí po ukončení vzdělávání Po ukončení vzdělávání přebírají dítě zákonní zástupci nebo jimi písemně pověření zástupci od pedagogického pracovníka ve třídě, popřípadě na zahradě mateřské školy. Dobu přebírání dětí zákonnými zástupci určuje Mateřská škola v Žebráku následovně: - po obědě tříd v rozmezí od hod hod. (nutno nahlásit ráno při příchodu do MŠ) - po odpočinku od hod. do hod. (nutno nahlásit ráno při příchodu do MŠ) - po odpolední svačině od hod. nejpozději v hod. (v hod. se budova MŠ uzamyká) Potřebuje li výjimečně zákonný zástupce odvést dítě mimo stanovenou dobu (lékařské vyšetření, náhlá změna,..), dohodne se s konkrétním pedagogem Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit i jinou osobu, která dítě z mateřské školy vyzvedne. Pokud se nechají zastupovat, sdělí tuto informaci na předepsaném formuláři třídní učitelce (Zmocnění rodičů k předávání dítěte tj. smlouva mezi zákonnými zástupci dětí a mateřskou školou). Jiná forma není dovolena Zákonní zástupci nebo pověřené osoby pro děti chodí ke dveřím třídy nebo na školní zahradu. Pokud se dítě ještě nenajedlo, čekají v prostorách chodby. Vstupovat do třídy, na sociální

11 zařízení, atd. smí zákonný zástupce jen se souhlasem příslušného pedagoga a to tak, aby nenarušoval vzdělávací činnost dětí Pokud si zákonný zástupce nebo pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušný pedagogický pracovník bude kontaktovat pověřené osoby telefonicky (využije kontakty do bytu, do zaměstnání rodičů, kontakty na prarodiče, na pověřené osoby). V případě, že je snaha bezvýsledná, přistoupí k dalšímu kroku. Ihned informuje ředitelku školy a ta podle 15 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí kontaktuje Městský úřad v Žebráku. Pokud se ani takto nepodaří dítě předat rodině, je kontaktován obecní úřad obce s rozšířenou působností (Odbor sociálně-právní ochrany dětí v Hořovicích). Ten má ze zákona oprávnění podat soudu návrh na rozhodnutí o předběžném opatření, kterým se dítě svěří do péče vhodné fyzické nebo právnické osoby Způsob omlouvání dětí ze vzdělávání Pokud zákonný zástupce předem ví, že se dítě krátkodobě nebude účastnit vzdělávání v mateřské škole, omluví jeho nepřítomnost do 13. hodiny předchozího dne. Ústně třídní učitelce nebo písemně do sešitu před třídou Ježků Onemocní- li dítě nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit předškolního vzdělávání, oznámí tuto skutečnost zákonný zástupce mateřské škole, neprodleně bez zbytečného odkladu telefonicky na čísle nebo osobně (včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole je-li známá). 4.5 Informační systém školy Ředitelka mateřské školy v posledním týdnu měsíce srpna svolává informativní schůzku k novému školnímu roku, na které jsou zákonní zástupci dětí informováni o všech podstatných záležitostech vzdělávání dětí Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku, informovat u pedagogického pracovníka vykonávajícího pedagogickou činnost ve třídě o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte v době při příchodu a předávání dítěte ke vzdělávání nebo při přebírání dítěte a odchodu z mateřské školy Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s ředitelkou mateřské školy nebo s pedagogickým pracovníkem školy vykonávajícím pedagogickou činnost ve třídě individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte Informace o připravovaných akcích v mateřské škole i mimo ni (výlety, divadelní a filmová představení, besídky, atd.) jsou vždy včas oznamovány na nástěnce v šatnách dětí a na webových stránkách školy : Informace o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole ve školním vzdělávacím programu, který je volně přístupný na

12 chodbě mateřské školy u nákladního výtahu nebo na webových stránkách sekce úřední deska V případě, že se vyskytne závažnější problém, vyzve ředitelka mateřské školy nebo pedagogický pracovník vykonávající pedagogickou činnost ve třídě zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte. 5. Obsah předškolního vzdělávání 5.1 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Vzdělávání v mateřské škole se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu, který je zpracován podle podmínek školy a v souladu se státním Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (Zákon č. 561/2004 Sb., 3 odst. 2) Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (dále jen ŠVP PV) vydává ředitelka školy (zákon č. 561/2004 Sb., 5 odst. 3) a je zveřejněn na přístupném místě ve škole na informační nástěnce školy na chodbě u nákladního výtahu pro kuchyni a na webových stránkách školy Do ŠVP PV může každý nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Každá třída pracuje podle vlastního třídního programu, který vychází ze školního vzdělávacího programu a každé téma je učitelkou zpracováno s přihlédnutím k individuálním schopnostem a možnostem dětí. Třídní vzdělávací programy jsou uloženy na jednotlivých třídách Všechny děti jsou vzdělávány ve všech oblastech výchovy: tělesné, pracovní, estetické (hudební, výtvarné), rozumové (poznávací, jazykové, matematické) a mravní, přiměřeně jejich věku, vývoji a schopnostem. Do ŠVP PV je začleněna problematika prevence sociálně patologických jevů u dětí, dopravní a environmentální výchova Škola organizuje i jiné aktivity, které zajišťují jiné subjekty a které jsou úplatné (kulturní, společenské a sportovní akce mimo areál školy, předplavecký výcvik, aj.). Tyto aktivity nejsou pro děti povinné, o jejich účasti rozhodují rodiče. O uskutečnění těchto akcí informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí nejméně týden před jejich zahájením a je nutný písemný souhlas zákonných zástupců dítěte. 6. Úplata za vzdělávání a školské služby 6.1 Úplata za předškolní vzdělávání Vzdělávání, které neposkytuje stupeň vzdělávání, lze poskytovat za úplatu, která je příjmem právnické osoby vykonávající činnost dané školy nebo školského zařízení.

13 6.1.2 Výši úplaty stanoví ředitelka mateřské školy podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), zákon č.472/2011 Sb., a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb., vyhlášky č. 43/2006 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vždy na období školního roku a zveřejní ji na informační nástěnce mateřské školy (u nákladního výtahu) nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku. Měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole. Výpočet neinvestičních nákladů na dítě se provede podle pokynu ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání pro příslušný školní rok Je li provoz školy omezen nebo přerušen po dobu delší než 5 vyučovacích dnů bude výše úplaty stanovena a zveřejněna na přístupném místě ve škole (nástěnka u nákladního výtahu) nejpozději dva měsíce před plánovaným přerušením nebo omezením provozu mateřské školy podle 3 odst.1, v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí ředitelky mateřské školy o přerušení nebo omezení provozu. V měsíci srpnu je naše škola celý měsíc uzavřena a úplata se po dohodě se zřizovatelem neplatí V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku oznámí ředitelka mateřské školy stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí dítěte O osvobození od úplaty v konkrétních případech rozhoduje ředitelka mateřské školy ( 164, odst. a), školský zákon, a řídí se 6 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb.). Osvobozen od úplaty je: a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi ( 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.), a tuto skutečnost ředitelce školy písemně prokáže (písemné předložení oznámení nebo rozhodnutí, které vydal příslušný orgán státní sociální podpory na začátku období, na něž se příplatek přiznává, a dále vždy na začátku dalšího období), b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči ( 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.), a tuto skutečnost ředitelce školy písemně prokáže, c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči ( 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.) z důvodu péče o nezaopatřené dítě, a tuto skutečnost ředitelce školy písemně prokáže, d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče ( 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů), pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy nebo e) vzdělávání dětí v posledním ročníku mateřské školy, nejvýše ale po dobu 12 měsíců (zákon č. 472/2011 Sb., kterou se novelizuje zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon).

14 6.1.6 Snížení úplaty se řídí 6 odst. 3, 4, 5, 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. O snížení úplaty mohou žádat zákonní zástupci dítěte v těchto případech: a) dítě, které se v souladu s 34 odst. 9 školského zákona nezapočítává do počtu dětí v mateřské škole pro účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení stanoví výši úplaty ředitelka mateřské školy ( 6 odst. 1), nejvýše však ve výši odpovídající 2/3 výše úplaty stanovené pro příslušný provoz. b) pro kalendářní měsíc, v němž bude provoz mateřské školy omezen nebo přerušen podle 3 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů ( 6 odst. 5) se stanoví výše úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené podle odst. 1 až 3 odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy Splatnost úplaty se řídí 6 odst. 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Úplata za kalendářní měsíc je splatná po obdržení složenky nejpozději do 15 dne následujícího kalendářního měsíce, pokud ředitelka mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost. Úplata je hrazena čtvrtletně složenkou nebo bezhotovostním převodem na účet školy a je součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení této platby či nedodržení termínu (i v případě nepřítomnosti dítěte v MŠ, pokud zákonný zástupce dítěte nedohodne s ředitelkou jinak) je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, 35, odst. 1 d). Za sledování dodržení termínu i výše plateb je zodpovědná hospodářka školy. 6.2 Úplata za stravovací služby Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě s rodiči způsob a rozsah stravování dítěte. (Zákonní zástupci při nástupu dítěte do mateřské školy písemně podají přihlášku ke stravování a určí si způsob plateb, zda převodem z účtu nebo hotovostně u hospodářky). Rozsah se stanoví tak, aby dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, se stravovalo vždy Strava je připravována ve vlastní školní kuchyni. Výše stravného je stanovena ve stravovacím řádu mateřské školy, který je v souladu s vyhláškou č. 107 /2005 Sb., ve znění pozdějších úprav Jakékoliv změny ve stravování (odhlášení) musí rodič nahlásit nejpozději do hodiny předchozího dne (24 hodin předem). Může tak učinit ústně u třídní učitelky nebo u vedoucí stravování (hospodářky MŠ), písemně do sešitu před třídou Ježků či telefonicky na tel. čísle Pokud rodiče své dítě včas neodhlásí, jsou povinni tuto stravu zaplatit. První den absence dítěte si však mohou oběd odebrat do jídlonosiče ve výdejním okénku školní kuchyně v době od do hod.

15 Další dny nepřítomnosti dítěte, není na oběd právní nárok (v souladu s vyhláškou č. 107 /2005 Sb., ve znění pozdějších úprav). Změny v odebrání odpolední svačiny rodiče (nebo pověřený zástupce) hlásí ústně třídní učitelce ráno při příchodu s dítětem. Pokud tak neučiní, jsou povinni tuto stravu zaplatit, i když nebude dítětem odebrána Platby se provádějí až po ukončení měsíční závěrky. Z bezpečnostních a organizačních důvodů jsou stanoveny konkrétní dny pro příjem hotovosti od rodičů i cizích strávníků. Hotovostně se platí ve výběrové dny v kanceláři mateřské školy (termíny vyvěšuje hospodářka alespoň týden předem) nebo převodem z běžného účtu zákonných zástupců na účet školy. Příkaz na základě smlouvy se školou zadává ekonom školy kolem 20. v měsíci. Zda platba prošla, sleduje hospodářka vedoucí stravování Platby se provádějí zpětně podle skutečně odebraných obědů a svačin. Kromě měsíce července (prázdninový provoz), kdy je stravné placeno předem ve vyhlášeném termínu. Pokud strávník neodebere přihlášený počet obědů, svačin (pro nemoc či jiné závažné důvody, které jsou doloženy) jsou přeplatky měsíce července vráceny. Stravné může být požadováno také předem od zákonných zástupců dětí, kteří opakovaně neuhradí stravné za předchozí měsíc v termínu a to v plné výši (přesnídávka, oběd, svačina) za všechny pracovní dny Úplata za stravování dítěte v mateřské škole je platbou, která je pro rodiče povinná a je nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení stravného v termínu (pokud zákonný zástupce dítěte nedohodne s ředitelkou jinak) je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, 35, odst. 1 d) Při opakovaném nezaplacení stravného v termínu u cizích strávníků je škola oprávněná vyřadit cizího strávníka ze stravování. 7. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí 7.1 Zabezpečení budovy Zabezpečení budovy je nezbytnou podmínkou ochrany majetku školy a dětí. Budova je opatřena v přízemí ochrannými mřížemi a bezpečnostním signalizačním zařízením (hlavní vchod, okna do kanceláře hospodářky, ředitelny a dveře na únikové schodiště do dvora). Hlavní vchod do kanceláře hospodářky a ředitelky je ještě opatřen bezpečnostním zámkem. Ostatní dveře do tříd, kuchyně a pomocných prostor se po ukončení provozu rovněž uzamykají. Budova se uzamyká: od 8.10 hod. až do hod. od hod. až do hod. od hod. až do hod. (kromě dne, kdy je do hod. výtvarný kroužek)

16 Otevřená je: v době příjmu a výdeje dětí v době výdeje obědů (cizí strávníci) Za zabezpečení každé části budovy odpovídá ten pracovník, který daný prostor užíval naposledy. Poslední zaměstnanec je povinen zajistit budovu aktivací bezpečnostního signalizačního zařízení pomocí osobního kódu Všichni zaměstnanci Mateřské školy v Žebráku jsou pravidelně o zabezpečení budovy proti požáru, vyplavení vodou a proti cizímu vniknutí proškolováni na pracovní poradě v měsíci srpnu a březnu Je - li škola během svého provozu uzamčena, rodiče i ostatní osoby (příbuzní, zmocněné osoby, atd.) si musí zazvonit na kancelář, ředitelnu (případně kuchyni) a ohlásit se. Pracovník, který budovu otevře je povinen zjistit důvod návštěvy a nasměrovat ji za odpovědným pracovníkem (ředitelka, hospodářka školy) a zajistit, aby se návštěva samovolně nepohybovala v prostorách školy Z bezpečnostních důvodů se rodiče ani jiné osoby nesmí bez předchozí domluvy s pracovníkem školy, samostatně pohybovat v celém areálu školy (patří sem i školní zahrada, přístřešek na popelnice, atd.), kromě prostor určených k převlékání dětí. Rodiče (zákonní zástupci dítěte) se po vyzvednutí dítěte nezdržují déle než je nezbytně nutné a opustí neprodleně areál školy Rodiče se mohou zdržovat déle ve škole pouze s vědomím ředitelky školy např. na pozvání (třídní schůzky s rodiči, akce školy s rodiči) V budově školy platí přísný zákaz kouření, požívání alkoholu a jiných návykových látek, používání nepovolených elektrických spotřebičů, odkládání osobních věcí zaměstnanců na místa, která k tomu nejsou určena. 7.2 Péče o zdraví a bezpečnost dětí Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě (Vyhláška č. 14/ 2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů). Provozní pracovnice nejsou zodpovědné za převzetí dítěte a není dovoleno ani, aby dítě přišlo do třídy samo Pokud se rodiče nechají zastupovat, sdělí tuto informaci na předepsaném formuláři třídní učitelce (Zmocnění rodičů k předávání dítěte smlouva mezi zákonnými rodiči a mateřskou školou). Jiná forma není dovolena Při nástupu dítěte na začátku školního roku škola vyžaduje čestné prohlášení od rodičů, že se dítě nesetkalo v posledních třech dnech s infekční nemocí. Pokud tomu tak bylo je povinností

17 zákonného zástupce dítěte opětovně ověřit u ošetřujícího lékaře zdravotní stav dítěte a do kolektivu ostatních dětí jej zařadit pouze je-li zdravé (podle bodu 3.4) Rodiče mohou děti do mateřské školy vodit pouze tehdy, pokud jsou zcela zdravé a nemají žádné příznaky nemoci či infekce. Trvalý kašel, průjem, zvracení, přetrvávající zelená rýma, červené spojivky očí a podobné příznaky jsou příznaky nemoci, i když děti nemají teplotu! Škola není na izolaci nemocného dítěte od kolektivu zařízena ani stavebně ani personálně. V případě zjištění příznaku nemoci u dítěte v průběhu vzdělávání okamžitě informujeme rodiče a požadujeme jeho neprodlené vyzvednutí z kolektivu. Děti nemocné se samy necítí dobře běžný režim školy je pro ně zátěží a zároveň přenášejí infekci na další zdravé děti v kolektivu i zaměstnance školy Opatření při výskytu pedikulózy (zjištění vší ve škole) V souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a dle zákona č. 561/2004 sb., (školský zákon) stanovuje při objevení vší následující postup: a) pedagog oddělí dítě od skupiny dětí a vyzve zákonné zástupce, aby si dítě co nejdříve vyzvedli k provedení očisty a odnesli všechno náhradní oblečení k vyprání, b) současně je upozorní, že v případě neprovedení odvšivení, nebude v dalších dnech do dětského kolektivu jejich dítě přijato, zdůrazní, že za odvšivení ze zákona zodpovídají zákonní zástupci, škola tuto povinnost nemá, c) škola vymění ložní prádlo dítěte, zajistí vysátí koberců a dezinfekci šatní skříňky, provede filtr u ostatních dětí (předem musí být projednán souhlas rodičů na informativní schůzce před zahájením šk. roku) a pedagogové provedou zápis do přehledu výchovné práce, d) pokud zákonní zástupci se školou nespolupracují a posílají do kolektivu neodvšivené dítě, bude o této skutečnosti informován příslušný orgán sociální péče Vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře Není přípustné, aby se dítě účastnilo nadstandardních aktivit (zájmových kroužků, společných akcí), pokud do mateřské školy nedochází a přerušilo vzdělávání v důsledku nemoci Léky a léčebné prostředky (kapky, masti, léky, homeopatika) v mateřské škole nepodáváme Zákonní zástupci dětí odpovídají za to, co mají děti v šatně, učitelky nejsou povinny kontrolovat obsah kapes a šatních skříněk, zda neobsahují nebezpečné věci (ostré předměty, léky, bonbóny, apod.). Šatní skříňky slouží pouze k odkládání oblečení Rodiče plně odpovídají za oblečení a obutí svých dětí a za věci (např. šperky, knížky, hračky, atd.), které si dítě bere s sebou z domova do školy (mohou např. zapříčinit úraz dítěte nebo ostatních dětí).

18 Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny programem Školka u Alianz pojišťovny pro případ smrti následkem úrazu a pro případ trvalých následků úrazu, který se stal v době pobytu dítěte v mateřské škole a při akcích organizovaných mateřskou školou. Tento program neobsahuje denní odškodné. K tomu využijí zákonní zástupci dětí vlastní pojistku dítěte (je-li sjednána). Mateřská škola ze zákona nemá povinnost uzavírat pojištění v rozsahu denního odškodného, neboť předškolní vzdělávání není povinné a rodiče svěřují děti mateřské škole dobrovolně Do celého areálu mateřské školy, včetně školní zahrady, je z bezpečnostních a hygienických důvodů zakázáno vodit psi a jiná zvířata (je upozorněno značkou na vchodových vratech). 7.3 Zajištění bezpečnosti a zdraví dětí mimo areál mateřské školy Při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí, počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše: - 20 dětí z běžných tříd, nebo - 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením Při specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, určí ředitelka školy počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova, bezpečnost a ochrana zdraví dětí. Pedagogičtí pracovníci i ostatní zaměstnanci dodržují zásady BOZP podrobněji popsané ve směrnicích školy V prostředí náročném na bezpečnost nebo při zvýšeném počtu dětí (při pobytu venku, při sportovních činnostech, exkurzích, výletech, atd.) určí ředitelka mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům, a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy Zákonní zástupci dítěte musí předem vyjádřit svůj souhlas s akcí, pokud bude použito dopravního prostředku. U dětí se zdravotním postižením nebo na základě doporučení pediatra bude školou vyžadována přítomnost jednoho z rodičů (výlet, předplavecký výcvik, atd.). U předplaveckého výcviku je předem nutno předložit aktuální písemný souhlas příslušného pediatra Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci Mateřské školy v Žebráku pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa. Všichni jsou pravidelně proškolováni na pracovní poradě v měsíci srpnu a březnu Mateřská škola se řídí vlastní směrnicí k BOZP, která vychází z Metodického pokynu MŠMT k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských

19 zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne , čj / Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí Mateřská škola v Žebráku prostřednictvím školního vzdělávacího programu záměrně, nenásilnou formou a přiměřeně věku a schopnostem dětí provádí prevenci před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí. Pedagogičtí pracovníci sledují vztahy mezi dětmi a případné nevhodné chování ihned řeší se samotným dítětem nebo s jeho zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízení Součástí prevence je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí. 8. Zacházení s majetkem školy 8.1 Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy Po celou dobu vzdělávání dítěte v mateřské škole působí pedagogičtí pracovníci na děti tak, aby zacházely šetrně s hračkami, učebními pomůckami a dalšími vzdělávacími potřebami. Aby záměrně nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy. V případě, že dítě na upozornění pedagogem nereaguje, bude tato záležitost projednána s rodiči a požadována náprava v chování dítěte, oprava poškozené věci nebo náhrada škody. 8.2 Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole Zákonní zástupci dítěte jsou povinni chránit majetek mateřské školy a chovat se tak, aby nedocházelo k žádným škodám. V případě, že zjistí poškození majetku, jsou povinni nahlásit tuto skutečnost neprodleně některému zaměstnanci školy. 9. Závěrečná ustanovení 9.1 Platnost směrnice a způsob seznámení s obsahem všech účastníků vzdělávání Tato směrnice nabývá účinnosti dnem a je závazná pro všechny účastníky předškolního vzdělávání. Zrušuje se předchozí znění směrnice Č.j: 160/2013 ze dne Zákonní zástupci dětí jsou podrobně seznámeni s obsahem vnitřního řádu na zahajovací schůzce v srpnu (viz písemný zápis z informativní zahajovací schůzky) a po celý školní rok je

20 dokument volně přístupný na nástěnce u nákladního výtahu nebo na úřední desce webových stránek školy S obsahem tohoto školního řádu se zaměstnanci seznámí nejpozději do 15 dnů od nabytí jeho platnosti. Nově přijímané zaměstnance seznámí s touto směrnicí zaměstnavatel při jejich nástupu do práce. Na důkaz seznámení se s obsahem směrnice a jeho porozuměním zaměstnanci stvrzují svým podpisem. V Žebráku Bc. Alena Šínová, v.r. ředitelka mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zpracovaný v souladu se školským zákonem 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 43 ze dne 9. února 2006, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 14/2005 Sb.,

Více

MŠ Kytič. Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení

MŠ Kytič. Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení MŠ Kytič ka Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o. 460 06 L i b e r e c 6 IČO 72741465 Tel: 485 130 971 Školní řád Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let.

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let. Organizace provozu mateřské školy Š k o l n í ř á d I. Přijímací řízení Zřizovatelem je Obec Dolní Chvatliny, která poskytuje finanční prostředky na provoz školy, část nákladů na provoz je hrazena formou

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Školní řád mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Školní řád mateřské školy Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Školní řád mateřské školy Chvalkovice březen 2010 Organizace provozu mateřské školy Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola je součástí

Více

Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ

Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ Vydal: Základní škola a Mateřská škola, Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Platnost: 1.9.2012 Závaznost: pro všechny žáky, pedagogy, zaměstnance Zpracovala:

Více

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců Základní škola a Mateřská škola Kopidlno ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Činnost mateřské školy vykonává Základní škola a Mateřská škola Kopidlno. Školní řád byl zpracován v souladu s těmito platnými právními

Více

Mateřská škola v Žebráku, okres Beroun, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.140/2015 Účinnost od: 1. 9. 2015

Mateřská škola v Žebráku, okres Beroun, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.140/2015 Účinnost od: 1. 9. 2015 Mateřská škola v Žebráku, okres Beroun, příspěvková organizace Hradní 68, 267 53 Žebrák Tel. 311 533 494 Email mszebrak@razdva.cz www.mszebrak.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.140/2015 Účinnost od: 1. 9. 2015 Školní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MŠ Rad/377/2013 2014/2015 Vypracovala: Spáčilová Pavla Schválil: Mgr.Milan Král Projednáno na pedagogické radě dne: 29.8.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2014

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, 580 01 Havlíčkův Brod Odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Ředitel Mateřské školy

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy IČO: 49 74 62 27 Č. j.: mš33/2014 Účinnost: od 1. září 2014 Počet stránek: 5 Školní řád mateřské školy Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující

Více

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace Školní řád - Mateřská škola Tážaly Školní řád je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb.( školský zákon) a prováděcí vyhláškou

Více

Mateřská škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace, Dolina 602 696 61 Vnorovy ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace, Dolina 602 696 61 Vnorovy ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace, Dolina 602 696 61 Vnorovy ŠKOLNÍ ŘÁD Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání: Mateřská škola v rámci

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY I. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č. p. 174, IČ 70983259 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Číslo jednací: ZŠ a MŠ AŠD / 206 / 2014 Spisový znak: 1.4.

Více

Š K O L N Í Ř Á D mateřské školy aktualizace k 1. 9. 2014

Š K O L N Í Ř Á D mateřské školy aktualizace k 1. 9. 2014 Š K O L N Í Ř Á D mateřské školy aktualizace k 1. 9. 2014 Školní řád mateřské školy je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Základní škola a Mateřská škola Úterý, ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Úterý, ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Předškolní

Více

Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřské školy Sluhy 1. Úvodní ustanovení Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Obsah: Školní řád mateřské školy Ředitelka mateřské školy Waldorfské školy Příbram mateřské školy, základní školy a střední školy v souladu s 30 odst. 1 a 3zák. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,

Více

Mateřská škola Beroun, Tovární 44 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Beroun, Tovární 44 ŠKOLNÍ ŘÁD Č. j.: PD 111/ 2013 Vypracoval: Schválil: Mateřská škola Beroun, Tovární 44 ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 29.8.2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2013 Hana Štětková Hana Štětková

Více

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011 Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace SMĚRNICE č. 4/2011 Školní řád Obsah : ČL. 1 Úvodní ustanovení ČL. 2 Práva a povinnosti osob účastných vzdělávání ČL. 3

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s 1. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Zápis dětí do mateřské školy: březen v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti zahajují školní docházku zpravidla 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Dubné

Základní škola a Mateřská škola Dubné Základní škola a Mateřská škola Dubné ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Schválil PhDr. Václav Meškan, ředitel školy Na provozní poradě projednáno dne Směrnice nabývá účinnosti dne 1.9.2013 Ředitel základní a mateřské školy,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŽĎÁRNÁ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŽĎÁRNÁ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŽĎÁRNÁ Vypracoval Schválil Na provozní poradě projednáno dne 25. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti dne 1. 9. 2015 Směrnice nabývá účinnosti dne 1. 9. 2015 Směrnice zrušuje směrnici

Více

Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY

Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY s účinností od 1. září 2013 Zřizovatelem školy obec Doubravčice, Doubravčice 94, 282 01. Školní řád je zpracován v souladu s platnými právními předpisy a normami. Články

Více

Základní škola a Mateřská škola Ohnišov ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Ohnišov ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Ohnišov ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy je předpis, který stanoví podmínky spolupráce mezi rodinou a školou. Obsahuje šest ustanovení, které jsou v souladu s platnými zákony a

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD - MŠ. Slapy u Tábora

ŠKOLNÍ ŘÁD - MŠ. Slapy u Tábora ŠKOLNÍ ŘÁD - MŠ Slapy u Tábora Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Lochovice, příspěvková organizace se sídlem náměstí Republiky 3, Lochovice, okres Beroun ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Ivana Eklová, ředitel

Více

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. mateřské školy

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. mateřské školy Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Zpracovala: Schválila: Marta Juklová Mgr. Jana Kunstová Projednáno na pedagogické radě dne : 20. 10. 2011 2 Na základě ustanovení 30 zákona

Více

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Ing. Jana Marková, vedoucí učitelka MŠ Schválil: Mgr. Markéta Chmelová, ředitelka školy Č.j.: Spisový znak: 106 Skartační znak: A 5 Počet příloh: 0 Změny: ----------

Více

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení Mateřská škola Pelhřimov, příspěvková organizace, pracoviště Pražská 767 Školní řád mateřské školy Č.j.:ŘMŠ/47/2013/1 Účinnost od: 1. 9. 2013 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Změny: Organizace provozu

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Cíle předškolního vzdělávání

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Cíle předškolního vzdělávání ŠKOLNÍ ŘÁD I. Cíle předškolního vzdělávání Cíle předškolního vzdělávání vychází ze školského zákona č.561/2004 Sb. a vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a rámcového vzdělávacího programu pro

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace. IČO: 72741724 tel.: 485 143 076 e-mail: zs-vitkov@volny,cz

Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace. IČO: 72741724 tel.: 485 143 076 e-mail: zs-vitkov@volny,cz Vydal: Základní škola a Mateřská škola,chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace Č.j.: Spisový / Skartační znak: Název: A.1-ŘŠ ŠV-ORG-03-09/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ S5 Vypracovala: Mgr. Romana Sobotková,

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Zpracovaný v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., a vyhláškou 14/2005 o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Školní řád. spěvková. Mateřská. organizace

Školní řád. spěvková. Mateřská. organizace Školní řád Mateřská škola Zlín, Santražiny 4224, přísp spěvková organizace Ředitelka Mateřské školy Zlín, Santražiny 4224, příspěvkové organizace vydává v souladu 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

Základní škola a Mateřská škola Ořechov, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ořechov, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ořechov, okres Brno-venkov, příspěvková organizace se sídlem Komenského 2, 664 44 Ořechov Školní řád mateřské školy Č.j.: Spisový znak Skartační znak 16/2014 Vypracovala:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřské školy speciální

ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřské školy speciální Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: e elpis@telecom.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřské školy speciální Číslo dokumentu

Více

ZŠ a MŠ Prosetín ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ZŠ a MŠ Prosetín ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZŠ a MŠ Prosetín ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 89/2014 Vypracoval: Jitka Štarhová, učitelka mateřské školy Schválil: Mgr.Ilona Lukášková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2014 Směrnice

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Článek I

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Článek I 1 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Ředitelka Základní a mateřské školy Chomutice, okres Chomutice, v souladu s 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Bc. Iva Malatová, vedoucí učitelka mateřské školy, Ilona Kašová, učitelka mateřské školy Schválil: 30.8.20132, Mgr. Zuzana Houdková, ředitel školy Projednáno: 30.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY JENEČ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY JENEČ Identifikační údaje : ZŠ a MŠ Jeneč, Lidická 265, 252 61 Jeneč ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY JENEČ Vypracovala: Irena Novosadová, DiS. vedoucí učitelka MŠ Jeneč Schválila: Mgr. Marta Jeřábková, ředitelka ZŠ

Více

Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279

Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279 Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279 Český Krumlov, Plešivec 279, 381 01 Telefon: 380 728 764 E-mail: mskola3.ck@tiscali.cz Vyhotovila a schválila: ředitelka Mateřské škola, Český Krumlov, Plešivec

Více

Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace. Odloučené pracoviště MŠ Zapletalova 67 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace. Odloučené pracoviště MŠ Zapletalova 67 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace Odloučené pracoviště MŠ Zapletalova 67 ŠKOLNÍ ŘÁD Tento Školní řád nabývá platnost dnem 1.9.2011. I. Cíle předškolního vzdělávání Cíle předškolního

Více

Školní řád - MŠ. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LIBEREC, BARVÍŘSKÁ 38/6, příspěvková organizace

Školní řád - MŠ. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LIBEREC, BARVÍŘSKÁ 38/6, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LIBEREC, BARVÍŘSKÁ 38/6, příspěvková organizace Barvířská 38/6, 460 01 Liberec 3 IČO 65635612 Tel./fax: 485 108 790 E-mail: info@zs-barvirska.cz Web: www.zs-barvirska.cz

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Škola : Nekoř Školní řád MŠ Čj. Účinnost od 1.9.2014 Spisový znak: 3-10 Skartační znak: A 5 Změny: Číslo: 1 Datum: 31.8.2014 změna doplnění Provedla: Vlasta Zářecká ORGANIZACE

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Tečovice, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 2008/2009 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Č.j. ZšmšHol/20/2013 Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Základní škola a mateřská škola Holetín Horní Holetín 178 539 71 Holetín Účinnost: 1. 9. 2013 Skartační znak: A5 Počet stran: 6 Podpis ředitele školy:

Více

Školní řád Mateřské školy

Školní řád Mateřské školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 1. Přijímací

Více

Mateřská škola U dvou sluníček, Brněnec, okres Svitavy Brněnec 22, 569 04 Brněnec, IČ: 75016257. Školní řád. Mateřské školy U dvou sluníček

Mateřská škola U dvou sluníček, Brněnec, okres Svitavy Brněnec 22, 569 04 Brněnec, IČ: 75016257. Školní řád. Mateřské školy U dvou sluníček Mateřská škola U dvou sluníček, Brněnec, okres Svitavy Brněnec 22, 569 04 Brněnec, IČ: 75016257 Školní řád Mateřské školy U dvou sluníček Ředitelka Mateřské školy U dvou sluníček, Brněnec, okres Svitavy

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616 platnost od 1. 1. 2011

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616 platnost od 1. 1. 2011 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616 platnost od 1. 1. 2011 Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku od 3 do 6 let, kapacita mateřské školy je

Více

Mateřská škola Dráček, Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Dráček, Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Dráček, Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Děti jsou přijímány ředitelkou MŠ na základě podání Žádosti o přijetí dítěte. Obec

Více

Věc: Informace pro zákonné zástupce dětí, přijatých k předškolnímu vzdělávání

Věc: Informace pro zákonné zástupce dětí, přijatých k předškolnímu vzdělávání MATEŘSKÁ ŠKOLA HAVÍŘOV-MĚSTO Švabinského 7/993,příspěvková organizace Telefon: 596411049, 731440471, 731440473, E:mail:svabinskeho@volny.cz http.:www.mssvabinskeho.cz Věc: Informace pro zákonné zástupce

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Hostivice, okres Praha- západ

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Hostivice, okres Praha- západ ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Hostivice, okres Praha- západ Vypracovala ředitelka školy: Petra Bělohlávková Projednáno na pedagogické radě dne: 17. 3. 2011 Platnost ode dne: 1. 4. 2011 Aktualizováno: 15.4.2014,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY, OKRES ŠUMPERK, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 9 / 2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY, OKRES ŠUMPERK, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 9 / 2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY, OKRES ŠUMPERK, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 9 / 2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 3. 9. 2012 Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Lazy 3695, 760 01 Zlín Č.j.: DDŠZL/1445/2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 3.3. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Mgr. Ivana

Více

Školní řád Mateřské školy Třebnouševes

Školní řád Mateřské školy Třebnouševes Školní řád Mateřské školy Třebnouševes ŠKOLA: Mateřská škola Třebnouševes ÚČINNOST OD: 1.9.2012 I. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Školní řád mateřské školy Lubná

Školní řád mateřské školy Lubná Školní řád mateřské školy Lubná Předškolní vzdělávání doplňuje rodinnou výchovu a uspokojuje přirozené potřeby dítěte. Nabízí dítěti zajímavé a podnětné prostředí s mnoha specifickými činnostmi, které

Více

ŘÁD M AT E Ř S K É ŠKOLY

ŘÁD M AT E Ř S K É ŠKOLY Článek 1 - Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární

Více

Školní řád MŠ Hluboká nad Vltavou Ruská 527, 373 41 Hluboká n. Vlt. Účinnost od: 1. 9. 2013

Školní řád MŠ Hluboká nad Vltavou Ruská 527, 373 41 Hluboká n. Vlt. Účinnost od: 1. 9. 2013 Školní řád MŠ Hluboká nad Vltavou Ruská 527, 373 41 Hluboká n. Vlt. Účinnost od: 1. 9. 2013 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školském zařízení

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Brodce

Masarykova základní škola a mateřská škola Brodce Masarykova základní škola a mateřská škola Brodce ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v Masarykově základní a mateřské škole v

Více

Základní škola a Mateřská škola Bezměrov, okres Kroměříž, příspěvková organizace Bezměrov 165, 767 01 Kroměříž, IČ 70 992 916

Základní škola a Mateřská škola Bezměrov, okres Kroměříž, příspěvková organizace Bezměrov 165, 767 01 Kroměříž, IČ 70 992 916 Základní škola a Mateřská škola Bezměrov, okres Kroměříž Školní řád MŠ Spis. sk.: 10.1. A5 V Bezměrově dne 20. 8. 2014 Pedagogická rada projednala: 22. 8. 2014 Zpracovala: Mgr. Alena Botková Účinnost 1.

Více

Datum vydání : 01.09.2006 Aktualizace: 08.03.2010 Aktualizace: 28.08.2012 Aktualizace: 27. 8.2013

Datum vydání : 01.09.2006 Aktualizace: 08.03.2010 Aktualizace: 28.08.2012 Aktualizace: 27. 8.2013 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vydává ředitelka Mateřské školy Letovice, Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Datum vydání : 01.09.2006 Aktualizace: 08.03.2010 Aktualizace: 28.08.2012 Aktualizace:

Více

Mateřská škola Sluníčko, Hradec Králové, Štefánikova 373

Mateřská škola Sluníčko, Hradec Králové, Štefánikova 373 Mateřská škola Sluníčko, Hradec Králové, Štefánikova 373 Školní řád 1. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání a vzdělávací program. Mateřská škola pracuje podle vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) upravuje

Více

Školní řád MŠ. Část první

Školní řád MŠ. Část první Školní řád MŠ Školní řád mateřské školy v Těchoníně vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), 30, odst. 1,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Se školním řádem byli zákonní zástupci seznámeni dne 11.9.2013.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Se školním řádem byli zákonní zástupci seznámeni dne 11.9.2013. Základní škola a Mateřská škola Jana Blahoslava Kralice nad Oslavou, Martinská 52, 675 72 Kralice nad Oslavou ŠKOLNÍ ŘÁD Vydal: ředitelka školy Účinnost: 01. 09. 2013 Závaznost: Školní řád je závazný pro

Více

Školní řád MŠ Hudlice. Č.j. MŠ 42/14 Platnost od 1. 9. 2014

Školní řád MŠ Hudlice. Č.j. MŠ 42/14 Platnost od 1. 9. 2014 Školní řád MŠ Hudlice Č.j. MŠ 42/14 Platnost od 1. 9. 2014 Školní řád byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy a normami: Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Školní řád pro školní rok 2015/2016

Školní řád pro školní rok 2015/2016 Školní řád pro školní rok 2015/2016 Č.j MŠ-OSV-34/2015 Ředitelka Mateřské školy, Kroměříž, Osvoboditelů 60, vydala podle zákona 561/2004 Sb. 30 tento školní řád: I. Práva a povinnosti I.1. Práva zákonných

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval Bc. Barbora Mlčochová, Mgr. Věra Turková Schválil Mgr. Věra Turková Účinnost ode dne 1. 12. 2014 Číslo jednací 411/2014

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení SMĚRNICE Mateřská škola Ostrava Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace Strana 1/6 32/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Účinnost od: 1.9.2013 Zpracovala: Mgr. Věra Miklušová Dne: 28.08.2013 Schválil: Spisový znak: 2.1

Více

Školní řád mateřské školy Na Kopečku, Bradlecká 360, Kosmonosy 293 06

Školní řád mateřské školy Na Kopečku, Bradlecká 360, Kosmonosy 293 06 Školní řád mateřské školy Na Kopečku, Bradlecká 360, Kosmonosy 293 06 OBSAH: 1. Úvod 2. Přijímací řízení 3. Evidence dětí 4. Provoz mateřské školy 4.1 Organizace provozu 4.2 Docházka a omlouvání dětí 5.

Více

Školní řád. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Provoz a organizace mateřské školy

Školní řád. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Provoz a organizace mateřské školy Školní řád Mateřská škola, Praha 8, Klíčanská 20 Vydal a schválil: Mgr. Šárka Fišerová, ředitelka školy Č.j. Platnost ode dne: 31.8. 2014 Účinnost ode dne: 1.9. 2014 Spisový znak: Skartační znak: Změny:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Ředitelka Mateřské školy v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 559/2014/ŘZŠ S.z.: A3-10 ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOCHOVICE TOCHOVICE 76 262 81 TOCHOVICE IČO: 71007202 E-mail:zstochovice@atlas.cz, zsmstochovice@seznam.cz

Více

Mateřská škola Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace. Školní řád Mateřské školy Chomutov

Mateřská škola Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace. Školní řád Mateřské školy Chomutov Mateřská škola Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace Školní řád Mateřské školy Chomutov Obsah: Čl. 1. Základní ustanovení... 2 Čl. 2. Přijímací řízení... 2 Čl. 3 Evidence dítěte... 2 Čl. 4

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY LITVÍNOVICE MATEŘSKÁ ŠKOLA LITVÍNOVICE 49, ČESKÉ BUDĚJOVICE

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY LITVÍNOVICE MATEŘSKÁ ŠKOLA LITVÍNOVICE 49, ČESKÉ BUDĚJOVICE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY LITVÍNOVICE MATEŘSKÁ ŠKOLA LITVÍNOVICE 49, ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH: I. Úvodní ustanovení II. Přijímání dětí do mateřské školy III. Provoz mateřské školy IV. Zdravotní péče a bezpečnost

Více

Základní škola a Mateřská škola, Sentice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola. Čl. I

Základní škola a Mateřská škola, Sentice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola. Čl. I Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Základní školy a Mateřské školy v Senticích v souladu s 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Lazy 3695, 760 01 Zlín ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 3.3. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: DDŠZL/1147/2015 Mgr. Ivana

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 45/2012 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2012 Mgr. Jiřina Lacinová, ředitelka školy Mgr. Jiřina Lacinová, ředitelka školy Směrnice nabývá účinnosti

Více

Školní řád mateřské školy v Holasicích

Školní řád mateřské školy v Holasicích Základní škola a mateřská škola Holasice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Školní řád mateřské školy v Holasicích Č.j.: ZŠ 179/2013 Aktualizování ke dni: 3.3.2015 Spisový znak: A.1.4. Vydala:

Více

Přednostně jsou do MŠ přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky.

Přednostně jsou do MŠ přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky. Mateřská škola Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice Školní řád MŠ Ke Kašně Účinnost od: 1.9.2013 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v MŠ a podrobnosti o pravidlech

Více

Mateřská škola Tachov, Stadtrodská 1600, příspěvková organizace. Školní řád MŠ

Mateřská škola Tachov, Stadtrodská 1600, příspěvková organizace. Školní řád MŠ Mateřská škola Tachov, Stadtrodská 1600, příspěvková organizace Školní řád MŠ Zpracovaný v souladu se zák.č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZŠ a MŠ Hořičky, okres Náchod ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Čl. I PRÁVA A POVINNOSTÍ ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

ZŠ a MŠ Hořičky, okres Náchod ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Čl. I PRÁVA A POVINNOSTÍ ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ a MŠ Hořičky, okres Náchod ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Ředitel ZŠ a MŠ Hořičky v souladu s 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen Školský

Více

Školní řád MŠ. Č.j.: 22/2009

Školní řád MŠ. Č.j.: 22/2009 Školní řád MŠ Č.j.: 22/2009 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, č.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. ZŠ/0103/2014/04 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Platnost od 1. 9. 2014 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA VYSKYTNÁ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA VYSKYTNÁ Škola: Základní škola a Mateřská škola Vyskytná, okres Pelhřimov Příspěvková organizace, Vyskytná 151, 394 05 Vyskytná IČO: 70989192, číslo účtu: 000-622694369/0800 Školní řád Mateřské školky Vyskytná

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK Praha Tel. 241090230 Bankovní spojení: 75435041/0100 IČ: 48

Více

Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Školní řád Svobodné mateřské školy Sluníčko (dle č. 30 zákona č.

Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Školní řád Svobodné mateřské školy Sluníčko (dle č. 30 zákona č. Číslo jednací: 6/2013 Školní řád Svobodné mateřské školy Sluníčko (dle č. 30 zákona č. 561/2004) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Subjekt: Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr.M. Horákové 1720 Adresa:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nahořany, okres Náchod, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Směrnice č. 1 Č.j.: 13/12-MŠ Vypracoval: Schválil: / Mgr. Magda Michalová,

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Střelice okres Brno venkov příspěvková organizace Komenského 2/585 664 47 Střelice Školní řád mateřské školy V Cihelně 6, Střelice Účinnost od: 3. 9. 2012 zpracovala: Zuzana

Více

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice. Školní řád. Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice. Školní řád. Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice Školní řád Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice Účinnost od 1.9.2013 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných

Více

2. 2 Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a svobod a Úmluva o právech dítěte.

2. 2 Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a svobod a Úmluva o právech dítěte. a) na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti, b) na zajištění činností a služeb poskytovaných

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Školní řád mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Školní řád mateřské školy Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Školní řád mateřské školy Chvalkovice Školní řád Mateřské školy Chvalkovice Školní řád Mateřské školy Chvalkovice Je zpracován v souladu se Zákonem

Více

1. Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole, podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

1. Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole, podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky Škola: Mateřská škola Klatovy, Studentská 601 Školní řád Spisový znak: S/R/6 Účinnost od: 1. 9. 2013 Skartační znak: A5 Změny: V souladu s 30 odst 1 a 3 z.č 561/2004 Sb vydává ředitelka organizace ve spolupráci

Více

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice, příspěvková organizace Bezručova 141, 411 48 Křešice, tel. 416 786 144, e-mail: reditelna@zskresice.cz IČO - 750 03 635, www.zskresice.cz Část:

Více

Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99. Provozní řád

Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99. Provozní řád Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99 Provozní řád Základní škola a Mateřská škola, Bohuslavice, okres Šumperk, příspěvková organizace I. Údaje o zařízení Základní škola a Mateřská škola, Bohuslavice

Více

37. Školní řád. Číslo Datum Strana Účinnost od Provedl Poznámky ŠKOLNÍ ŘÁD

37. Školní řád. Číslo Datum Strana Účinnost od Provedl Poznámky ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. ÚDD/26/14 Účinnost: 1. 9. 2014 Spisový znak: 2-15 Mateřská škola Vora, Mariánské Lázně, Za Tratí 687, Skartační znak: S/10 Razítko školy: příspěvková organizace Počet stran: 7 Přílohy: Podpis ředitele

Více