Význam piva v gastronomii a lázeňství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Význam piva v gastronomii a lázeňství"

Transkript

1 Význam piva v gastronomii a lázeňství Bakalářská práce Kristýna Zmatlíková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: Ing. Dana Johnová Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2014

2 Bachelor s Dissertation Significance of beer within gastronomy and wellness Kristýna Zmatlíková The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hospitality Management Major: Hotel Management Thesis Advisor: Ing. Dana Johnová Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2014

3 P r o h l a š u j i, že jsem bakalářskou práci na téma Význam piva v gastronomii a lázeňství zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s.r.o. Jméno a příjmení autora V Praze dne

4 Děkuji vedoucí mé práce Ing. Daně Johnové za cenné rady a poznámky, které mi pomohly při zpracování. Dále děkuji všem, kteří se zúčastnili mých rozhovorů a vřele odpovídali na mé otázky. Jmenovitě děkuji MUDr. Petru Marečkovi, MUDr. Michalu Pšeničkovi, MUDr. Aleně Polanské, MUDr. Věře Rakové, MUDr. Marelu Hujovi, Ivanu Chramosilovi, Ing. Janu Šuráňovi, Ing. Václavu Potěšilovi, Ing. Michalu Černému, Ing. Petru Janíkovi, Martinu Vávrovi, Ing. Janu Veselému, Aleši Dočkalovi, Ing. Oldřichu Kozovi, Ing. Tomáši Zoufalému, Ing. Ireně Zelinkové, Dagmar Hrdličkové, Radku Mrkosovi, Leoši Dobrotkovi, Marku Pešičkovi a Denise Bílkové. V neposlední řadě děkuji rodičům za podporu během celé doby studia.

5 Abstrakt ZMATLÍKOVÁ, Kristýna. Význam piva v gastronomii a lázeňství. [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha: s. Pivo je jedním z nejoblíbenějších nápojů na našem území. Česká republika se pravidelně umísťuje na předních příčkách v jeho konzumaci. Bakalářská práce se zabývá významem piva v gastronomii a lázeňství. Zkoumá otázku použití piva při snoubení s pokrmy již hotovými, stejně jako použití piva v kuchyni při výrobě samotných pokrmů. Věnuje se také vlivu piva na lidský organismus z pohledu jeho konzumování i použití v pivních lázních jako přísada do pivních koupelí. Cílem této práce je poukázat na využití piva v gastronomii a zjistit, zda je v současné době dostatečně využívané při snoubení s pokrmy i v kuchyni. Dalším cílem je zjistit a upozornit na vliv konzumace piva na lidský organismus. Třetím a posledním cílem je poukázat na to, zda pivo má skutečný vliv na lidský organismus při použití v pivních koupelích. Má práce obsahuje historii piva, jeho výrobu a jeho výskyt v gastronomii a lázeňství. Poukazuji na jeho využití v gastronomii, lázeňství a jeho vliv pro organismus člověka. Veškeré informace jsem čerpala především z osobních rozhovorů s pivovarníky, gastronomy a lékaři. Dále pak z odborných knih, periodik a vlastních zkušeností z oboru pivovarnictví a pivní lázeňství. Klíčová slova: gastronomie, lázeňství, lidský organismus, pivo, pokrmy

6 Abstract ZMATLÍKOVÁ, Kristýna. Significance of beer within gastronomy and wellness. [Bachelor s Dissertation] The Institute of Hospitality Management. Prague: pages. Beer is one of the most favourite drinks in the Czech Republic. Czech Republic is regularly rank as country with the highest consumption of beer in the world. This Bachelor s Dissertation deal with the importace of beer in gastronomy and wellness. The thesis is about matching beer with food and also about using the beer in the kitchen for preparing a meal. In this thesis I also wanted to find out the effect of consumption of beer on the human body. The last part of this thesis is about beer wellness and it s effect on the human body. The purpose of this Bachelor s Dissertation is to find out whether matching beer with food and also preparing the food with beer are used in the restaurants in these days. Another purpose is to highlight the influence of beer consumption on the human body. The final purpose is to identify whether beer has any effect on human body in the beer bath. In this thesis I briefly explain the history of beer, the brewing process and it s use in gastronomy and wellness. I show the use of beer in gastronomy, wellness and it s effect on the human body. All the information I gathered mainly from personal interviews with brewers, people in the gastronomy and doctors. Furthermore from the books, periodicals and my own experiences with the brewing and the beer wellness. Key words: beer, food, gastronomy, human body, wellness

7 Obsah Úvod TEORETICKÁ ČÁST Historie piva Pivo a suroviny pro výrobu Voda Slad Chmel Kvasnice Výroba piva Alkohol v pivu Koncentrace extraktu původní mladiny Pivo a gastronomie Pivní lázeňství Pivo a zdraví ANALYTICKÁ ČÁST Pivo v gastronomii Pivo v hotelích Snoubení pokrmů s pivem Kvalita vs. cena Experimentování v chutích Pivo v kuchyni Využití piva při přípravě pokrmů Význam piva pro organismus při vaření Budoucnost piva v kuchyni Pivo a lidské zdraví Prospěšnost piva pro lidský organismus Vliv konzumace piva na lidský organismus Pitný režim Vitaminy Trávicí soustava Kardiologie Onkologie... 52

8 Obezita Vylučovací soustava Ženy v menopauze Psychologický vliv Sociální vliv Nealkoholická piva Nízkoalkoholická a nízkostupňová piva Zdravotně šetrná piva Pivní lázeňství Důvod vzniku pivních lázní Pivní lázně a vliv na lidský organismus Vyhodnocení analytické části NÁVRHOVÁ ČÁST Závěr Literatura Přílohy... 81

9 Seznam tabulek Tabulka č. 1 - Spodně kvašená piva Tabulka č. 2 - Svrchně kvašená piva

10 Úvod Tato bakalářská práce se zabývá významem piva v gastronomii a lázeňství. Důvodem výběru tohoto tématu byl osobní zájem o význam piva v gastronomii, kuchyni, lázeňství a jeho vlivu na lidský organismus. O pivo, pivovarnictví, pivní lázeňství a vliv piva na organismus konzumenta se zajímám již několik let. Během studia pracuji v pivovaru a na praxi jezdím do pivních lázní. Proto je mi tato problematika velmi blízká. Jedním z cílů mé práce je zjistit a poukázat na to, jaký význam má pivo pro gastronomii, tzn., jaký vliv má pivo na pokrmy. Zajímala jsem se o pivo při snoubení s pokrmy již hotovými a chtěla jsem zjistit, zda je v současné době kombinace piva s pokrmy dostatečně využívaná. Zajímala jsem se také o pivo v kuchyni a jeho využití při přípravě pokrmů. Cílem bylo zjistit, zda je pivo v současné gastronomii náležitě využívanou surovinou pro přípravu pokrmů. Dalším cílem je zjistit vliv konzumace piva na lidský organismus. Pivo je alkoholický nápoj a chtěla jsem vyzkoumat, zda za určitých okolností může být příznivé pro organismus. Posledním cílem bylo zaměření se na zjištění významu piva v pivním lázeňství a jeho vlivu na lidský organismus při použití v pivních koupelích. Zda má pivo skutečný a opodstatněný účinek na organismus člověka nebo se jedná pouze o dobře vymyšlený reklamní tah. Pivo je v České republice velice rozšířené a je to jeden z nejkonzumovanějších nápojů u nás. Jeho historie sahá hodně daleko do minulosti a během té doby prostřídalo období vzestupů a pádů. Dříve bylo pivo považováno za nápoj králů. Poté bohužel nastal útlum a pivo se stalo jedním z těch obyčejnějších nápojů spojených s popíjením v putykách. V dnešní době se ale opět začíná vracet na tu úroveň, kde bylo dříve, tzn., že se pomalu, ale jistě začíná opět vracet na vrchol. Pivní lázeňství se v posledních letech na našem území velice rozmohlo a je zjevné, že rozrůstání pivního lázeňství jen tak neskončí. Od doby, kdy na našem území byly pouze jedny pivní lázně, tzv. První pivní lázně v Chodové Plané u pivovaru Chodovar, uběhlo několik let. V dnešní době stojí pivní lázně téměř u každého malého pivovaru. 10

11 Má práce má tři části. První část je teoretická. Nejprve se zaměřuji na pivo obecně, na jeho historii, na jednotlivé suroviny, ze kterých se vyrábí, alkohol, koncentraci původní mladiny a je vysvětlena i výroba piva samotného. Tato část bakalářské práce se dále věnuje využití piva v gastronomii od historie po současnost, jeho využití v lázeňství s popisem průběhu pivních koupelí a nepopiratelnému vlivu konzumace piva na lidský organismus. Výroba piva je mi velice dobře známa. Konkrétně v kapitole týkající se výroby jsem vycházela převážně ze svých osobních zkušeností. Pro tuto část jsem dále spolupracovala s pivovarníky, gastronomy a lékaři. Osobně jsem navštívila řadu pivovarů, minipivovarů a pivních lázní. V neposlední řadě jsem čerpala informace z odborné literatury, periodik a internetových zdrojů. Druhá část mé práce je analytická. Je zaměřena na zjišťování vlivu piva při snoubení s pokrmy již hotovými. V této části jsem se zabývala otázkou, zda si konzument uvědomuje snoubitelnost piva s pokrmy, zda je pro ně důležitější cena nebo kvalita piva a zda se nebojí experimentovat a ochutnávat nové styly piv. Dále jsem se zaměřila na vliv piva při použití jako jedné z výchozích surovin v kuchyni. Zabývala jsem se jeho vlivem na pokrmy při jejich přípravě a tím, jaké pivo je pro tyto účely nejlepší. V neposlední řadě jsem zjišťovala, zda je v současné době dostatečně využívanou surovinou. Z důvodu mého druhého cíle jsem se dále věnovala problematice vlivu piva na organismus konzumenta. Zda a za jakých okolností může být pivo prospěšné. Poslední část toho úseku mé práce se věnuje pivnímu lázeňství. Zkoumala jsem především prospěšnost pro lidský organismus. Výzkum jsem vedla formou rozhovorů. V této části mé práce jsem vycházela výhradně z rozhovorů s pivovarskými odborníky, gastronomy a lékaři, kteří se o pivo v gastronomii, lázeňství a jeho vlivu na lidský organismus zajímají. V neposlední řadě mi byly nápomocny osobní zkušenosti z pivovarů, minipivovarů a pivních lázní, odborná literatura a periodika. Na konci analytické části se nachází vyhodnocení zjištěných informací z rozhovorů. Třetí, návrhová část, vychází z toho, co jsem zjistila během svého výzkumu a jaké návrhy na případné zlepšení bych převedla do praxe. 11

12 Pro svou bakalářskou práci jsem si stanovila čtyři hypotézy, které byly na základě mnou vedeného výzkumu potvrzeny nebo vyvráceny. Hypotéza 1: Snoubení piva s pokrmy je v současné době na nízké úrovni. Hypotéza 2: Pivo je v kuchyni používanou a rozšířenou surovinou. Hypotéza 3: Konzumace piva je příznivá pro lidský organismus. Hypotéza 4: Použití piva v pivních koupelích je prospěšné pro lidský organismus. 12

13 1 TEORETICKÁ ČÁST Teoretická část této práce se zabývá historií piva a tím, jak tento nápoj doprovázel člověka již od dávných dob. Kromě toho je zde popsána výroba piva a suroviny, ze kterých se tento oblíbený zlatavý mok vyrábí. V neposlední řadě je zde popsáno využití piva v gastronomii, jak při párování a pokrmy, tak i v kuchyni. Dále jeho využití v lázeňství s popisem průběhu pivní koupele a celkový vliv konzumace piva na lidský organismus tak, jak je nám běžně znám. Tento úsek vychází především z vlastních zkušeností z oboru pivovarnictví a pivní lázeňství, z konzultací s pivovarníky, gastronomy a lékaři, z odborné literatury a periodik Historie piva Pivo je jeden z nejstarších nápojů vůbec a konkrétně u nás má dlouholetou historickou tradici. Je považováno za velice ušlechtilý královský nápoj. Během určité fáze v naší historii ztratil své výsostní postavení a stal se spíše nápojem v putykách. Do svého předního postavení se ale během posledních let opět vrací. Pokud budeme chtít znát přesné datum vzniku piva, odpověď nebude jednoduchá a je otázkou, zda toto datum bude někdy vůbec přesně odhaleno. Jak se ale shodují sami odborníci: vznik piva není vynález, ale došlo k tomu shodou náhod.,,a fine beer is not a discovery or simply a part of nature, but a work of art: a product of pure intention and imagination. 1 Této teorii napomáhá i známý příběh cca z mladší doby kamenné, který je považován za vznik pivovarnictví obecně. Příběh zní: Žena vařila pokrm z ječmene nebo pšenice. Vše vložila do kotlíku a začala vařit. Během krátké doby začalo pršet a do připravovaného pokrmu se dostala dešťová voda. Kvůli dešti se šla žena pravděpodobně schovat a na kotlík zapomněla. Po určité době v nádobě začalo kvašení. Když byl kotlík znovu nalezen, nacházel se v něm zkvašený produkt. 2 1 OLIVER, G., The brewmaster s table: discovering the pleasure of real beer with real food. New York: HarperCollins Publishers Inc., 2003, s Ing. Michal Černý při prohlídce a komentované degustaci v Pivovarském domě, v Praze. 13

14 Zajímavostí je, že pivo vařily a vše okolo něj v dávných dobách vykonávaly výhradně ženy. Muži je vystřídali až na konci středověku, kdy nastal rozvoj techniky pivovarů. Mezopotámie je všeobecně považována za kolébku piva a pivovarnictví. Obilí zde pěstovali již v 7. tisíciletí př. n. l. Sumerové později vařili kaš, což byl kvašený obilný nápoj. Samo pivo se v té době vařilo tak, že se upekl chleba, z ingrediencí potřebných k výrobě piva, který se poté rozlámal, zalil vodou a nechal kvasit. Z této doby pravděpodobně také pochází známá věta, že pivo je tekutý chléb. První písemností, která dokládá, že pivo bylo oblíbené mezi vládci nejen jako nápoj, ale i jako velice dobrý výdělečný prostředek, je Chammurabiho zákoník. V něm se uvádí, že za kažení piva byl dokonce ukládán trest smrti. Další historické zprávy jsou z Egypta, kde základem stravy bylo právě pivo. Příznivé účinky piva byly nejprve přičítány bohovi slunce, Raovi. Později i bohům Osiris, Menket a Tenemit. Byli to právě Egypťané, kdo se během svých dynastií postaral o vylepšování piva jako takového. Za samotný vrchol je považováno období Ptolemajovců, jakožto výhradního výrobce piva. V Řecku a Palestině se pivo vařilo z obilí a dochucovalo různými bylinami. Bylin v budoucnu využívaly i další národy, které do piva přidávaly všemožná dochucovadla, která pivu dodávala rozmanité chuti. Nejdále však v dochucování došli Keltové, kteří do piva přidávali i zdraví škodlivé látky, jako strychnin, opium nebo námel. Za nejnáruživější konzumenty piva byli považování Germáni, kteří příznivé účinky tohoto nápoje připisovali bohu Odinovi. Jelikož ale v té době pivo vyráběl kdekdo, proslulo především svojí nechvalnou pověstí. Naopak mezi náruživé konzumenty se rozhodně neřadili Římané, kteří upřednostňovali zejména víno. Nicméně i Gaius Julius Cesar nazval pivo váženým a mocným nápojem. 3 Různé kvašené nápoje z obilí, rýže nebo bambusu, ochucené bylinami a chmelem, byly vyráběny např. i v Africe, Číně či Tibetu. Piva z kukuřice, třtinového cukru a aloe, která kvasila za pomoci javorového sirupu, byla výrobkem Indiánů. 3 BASAŘOVÁ, G. a kol., České Pivo. 3. dopl. vyd. Praha : Havlíček Brain Team,

15 Slované vařili pivo z ječmene, pšenice i ovsa. Ve 4. století př. n. l. na naše území přišel, z Francie nebo Itálie, galský kmen Bójů, kteří sem přinesli i znalost výroby piva. Bójové nepatřili mezi kočovníky, ale měli rozšířené kupectví, řemesla i pěstování obilí. Podle nich se do teď naše země v některých zemích stále nazývá Bohemia. Po jejich odchodu na naše území přichází kočovný kmen Markomanů, kteří právě kvůli svému kočovnému životnímu stylu jen málo zasévali obilí, což znamenalo, že pivo se v té době nějak zvlášť nerozvíjelo. Z období po 4. století se objevují první zmínky o Slovanech na našem území, kteří stejně jako Markomané uměli bojovat, ale na rozdíl od nich nebyli kočovníci. Věnovali se hospodářství, obchodu, různým řemeslům. Mezi jejich oblíbené nápoje patřila medovina a pivo. Pivo připravovali pravděpodobně různými způsoby vycházející z různých národů, které postupně upravovali a přizpůsobovali. První zmínky o výrobě piva na našem území pochází z konce 10. století, z roku 993, kdy český biskup sv. Vojtěch zmiňuje produkci piva v Břevnovském klášteře. 4 Místní benediktini zde vyráběli jak pivo, tak i víno. V tomtéž roce sv. Vojtěch zakázal výrobu piva. Podle některých zdrojů kvůli tomu, že podle něj pivo znamenalo zkázu mravů, podle jiných z důvodu nadměrného užívání alkoholu v klášteře, podle dalších z nedostatku obilí pro stravování. Ať už byl důvod jakýkoliv, zrušen byl až po dvou stoletích králem Václavem I Pivo a suroviny pro výrobu Nejprve je důležité si definovat, co vlastně pivo je. Pivo je kvašený alkoholický nápoj vyráběný v pivovaru z obilného sladu, vody a chmele, za pomoci pivovarských kvasnic. Z těchto uvedených surovin se vyrábí nápoj, který je svým vzhledem každému známý. Vyznačuje se charakteristickou vůní, hustou pěnou a hořkou chutí. Zlatavý mok, který Češi tolik milují a nedají na něj dopustit. Dále popíši základní suroviny, kterých se využívá při výrobě piva. Právě tyto suroviny dělají z piva onen blahodárný nápoj. Patří sem voda, slad, chmel a pivovarské kvasnice. Kvalita 4 Ing. Michal Černý při prohlídce a komentované degustaci v Pivovarském domě, v Praze. 15

16 všech čtyř surovin je nesmírně důležitá pro kvalitu výsledného produktu. Z osobní zkušenosti vím, že sládek může být sebelepší, ale pokud nemá kvalitní suroviny, nedosáhne očekávaného výsledku. Především je důležité, aby sládek dobře znal všechny suroviny pro výrobu piva a hlavně jejich vliv na proces výroby. Jedině tak je možné skutečně dobře kontrolovat celý průběh výroby a dosáhnout touženého výsledku Voda Nejzákladnější surovinou při výrobě piva je právě voda, která tvoří více než 80 % tohoto zlatavého nápoje. Je známo, že voda se vyskytuje v různé kvalitě a tvrdosti s rozdílným množstvím příměsí. To znamená, že ne každá voda je vhodná pro výrobu každého piva. Voda totiž přímo ovlivňuje kvalitu piva a určuje, jestli pivo bude jemnější, tvrdší nebo sladší. 6 Určité kvality vody je možno dosáhnout pomocí úprav. Ty jsou ale většinou drahé a záleží na každém pivovaru zvlášť, jestli se jim vyplatí. Vodu při výrobě piva používáme ve dvou podobách. První, voda varní, se využívá přímo při výrobě piva a jsou kladeny velké hygienické a kvalitativní nároky, jelikož bezprostředně ovlivňuje konečný výsledek vaření. Druhá, voda užitková, se využívá při práci okolo vaření, např. k mytí, chlazení, oplachování atd. Vodu je možné získávat různě, např. ze studní, pramenů, jezer, řek. Je také možné zadržovat vodu dešťovou nebo za určitých předpokladů vyrobit pivo z vody mořské Slad Další ze základních surovin je tato obilovina, která pivu dodává škrob. Tím se tedy do piva dostávají i cukry, které se následně přeměňují na alkohol a oxid uhličitý. Slad dodává pivu chuť, barvu i vůni. Jeho výběru je velice důležité se náležitě věnovat. Jenom z velmi kvalitního sladu se dá vyrobit kvalitní pivo. Nejpoužívanější obilovinou pro výrobu piva je ječmen. Z velké části se skládá ze škrobu, čímž pivu dává jemnou a nasládlou chuť. Ječmene je mnoho druhů a každý z nich dává pivu svůj jedinečný osobitý charakter. Velkou výhodou ječmene je i to, že se díky plevám dá snadno filtrovat. 7 5 KUNZE, W., Technology Brewing and Malting. 4 th international edition. Berlin : VLB Berlin Germany, VERHOEF, B., Encyklopedie Piva. 2. vyd. Česlice : Rebo Productions, Osobní zkušenost při výrobě piva v Pivovarském domě, v Praze. 16

17 Často používanou obilovinou při výrobě piva je také pšenice. Její nevýhodou ale je, že se nedá filtrovat tak snadno jako ječmen. 8 Z tohoto důvodu se nepoužívá jako základní obilovina piva, ale přidává se k dalším. Nezanedbatelnou nevýhodou oproti ječmenu je také to, že pivu dává trpčí a kyselejší chuť, čímž se obtížněji zcukřuje a pro výrobu některých piv není vhodná. 9 Další obiloviny, které je možno využít při výrobě piva, je např. oves, proso nebo žito. Ty ovšem dají pivu svojí charakteristikou příchuť, která není příliš dobrá. Při vaření piva je možno využít i další suroviny, které fungují spíše jako přísady. Patří mezi ně rýže nebo kukuřice Chmel Chmel otáčivý, latinským názvem Humulus Lupulus, je popínavá rostlina stejné čeledi jako konopí a pěstuje se v oblastech s mírným nebo teplým podnebím. K výrobě piva se používají neoplodněné samičí šišky. 10 Chmelu se využívá nejen k dosažení hořčí chuti piva, ale i jako konzervantu. Právě jako konzervant vzniklo vysoké chmelení u piva typu India Pale Ale. Chmel se do piva přidává v různých formách. Používají se celé hlávky, chmelové granule nebo chmelový extrakt. Celé hlávky se v posledních letech vzhledem ke špatné skladovatelnosti už tolik nepoužívají. Co vím, jediným pivovarem, který garantuje použití klasických chmelových hlávek, je Budweiser Budvar. Mnohem používanější jsou chmelové granule, které se vyrábí slisováním sušených hlávek a odstraněním nežádoucích částí rostliny. Dosti používaný je také chmelový extrakt, který se vyrábí vyextrahováním důležitých látek z chmelových hlávek. Při vaření je velmi častá kombinace granulí s extraktem. 11 Podle Martina Vávry, hlavního sládka Pivovarského domu a Břevnovského klášterního pivovaru sv. Vojtěcha, jsou granule chmelu nejlepší. Jedná se totiž o slisované hlávky, které jsou zbaveny nečistot, brouků a pro výrobu piva nežádoucích částí chmele, které by se poté stejně musely odstranit během filtrace. Dále se mnohem lépe skladují a jejich přemisťování je jednodušší. 8 Osobní zkušenost při výrobě piva v Pivovarském domě, v Praze. 9 VERHOEF, B., Encyklopedie Piva. 2. vyd. Česlice: Rebo Productions, SCHRAMM, M. Léčení chmelem. Praha : PLOT, Osobní zkušenost při výrobě piva v Břevnovském klášterním pivovaru sv. Vojtěcha, v Praze. 17

18 Česká republika je jedním z největších producentů chmele ve světě. Nejznámější je náš Žatecký poloraný červeňák, známý pro svou kvalitu a jemnou aromatickou vůni. Většina chmele vypěstovaného na našem území se vyváží. Chmelů je ovšem velká spousta druhů a ke každému stylu piva se hodí odlišný Kvasnice Jednobuněčné mikroorganismy, které se vyskytují téměř všude, ale jen některé jsou vhodné pro výrobu piva. 12 Kvašení přímo ovlivňuje aroma a chuť piva a je jedním z nejvíce komplikovaných kroků při výrobě, protože jeho průběh se dá velice těžko odhadnout a ovlivnit. Při výrobě piva se využívá dělení buněk pivovarských kvasinek, které způsobuje přeměnu cukrů na alkohol a oxid uhličitý, přičemž se vytváří i další látky podporující charakteristickou chuť piva. Velký krok při výrobě pivovarských kvasnic udělal Emil Hansen, který jako první vypěstoval speciální kmen kvasnic, kde byl přítomen pouze jeden jejich druh. Díky tomuto jevu je lepší možnost určité kontroly kvašení, která je při výrobě piva nesmírně důležitá. 13 Kvašení v pivovarnictví rozdělujeme na spontánní, svrchní a spodní. Spontánní, které bylo v historii nejvíce využívané, znamenalo zkvašení tím, co bylo ve vzduchu a tím, co zbylo v sudech po předchozí várce nebo po úplně jiném nápoji, např. whisky. 14 Nevýhodou tohoto kvašení byla nízká možnost kontroly průběhu kvašení, protože do piva se při tomto druhu kvašení mohlo dostat téměř cokoliv. To se v dnešní době velmi eliminovalo díky zvýšeným hygienickým podmínkám v pivovarech a důkladné kontrole průběhu kvašení. Mezi piva kvašená tímto způsobem patří např. Lambik, Kriek nebo Gueuze. Svrchní, využívající kvasnic pro svrchní kvašení, probíhá v cylindrokonických tancích, při teplotách okolo 20 o C po dobu cca 3 dnů. Kvasnice jsou během kvasného procesu nadnášeny CO 2 a stoupají nahoru do pěny. Tímto způsobem se kvasí piva pšeničná, stouty nebo piva typu Ale. 15 Tento způsob kvašení u nás do první poloviny 19. stol. převládal. 12 HASÍK, T. Svět piva a piva svět. Praha : Grada Publishing, a.s., Ing. Michal Černý při prohlídce a komentované degustaci v Pivovarském domě, v Praze. 14 Osobní zkušenost při výrobě piva v Břevnovském klášterním pivovaru sv. Vojtěcha, v Praze. 15 Osobní zkušenost při výrobě piva v Pivovarském domě, v Praze. 18

19 Spodní, využívající kvasnic pro spodní kvašení, probíhá v cylindrokonických tancích nebo v otevřených kádích z nerezové oceli s chlazením v plášti po dobu 6 až 10 dnů při teplotě mezi 5 o C až 12 o C. Kvasnice klesnou po kvasném procesu dolů, odkud se pak seberou. Toto kvašení je charakteristické pro ležáky. 16 Tuto metodu nejvíce proslavil Josef Groll, který tímto způsobem 5. října 1842 v Plzni poprvé uvařil světlý spodně kvašený ležák plzeňského typu. 17 Z vlastní zkušenosti vím, že kvasnice pro spodní kvašení mají lepší schopnost zpracovávat sacharidy než kvasnice pro kvašení svrchní. Díky tomuto jevu se díky kvasnicím pro spodní kvašení dosáhne lepšího prokvašení a piva jsou hořčí. Naopak svrchně kvašená piva jsou jemnější a většinou mají krásnou ovocnou vůni Výroba piva Výroba začíná ve sladovně, kde se slad vysladuje a následně se převeze do pivovaru. Pro samotnou výrobu piva je základem šrotování sladu ve šrotovně tak, aby vnitřek sladu byl rozdrcen a obaly sladu, tzv. pluchy, zůstaly celé. Pluchy slouží později při scezování sladiny jako přirozený filtr. Všechen slad, který je potřeba k jedné várce piva, se nazývá sypání. 18 Poté se pokračuje u varen, kterým se přezdívá srdce pivovaru. Pro menší pivovary je typické, že mají dvě nádoby, které jsou kombinované. První je mladinková/rmutovací pánev s elektrickým nebo přímým ohřevem, druhá se nazývá vystírací/scezovací káď pro scezování sladiny. Pro větší pivovary jsou běžné nádoby čtyři, což umožňuje vařit více várek najednou. Při výrobě tohoto mezi Čechy tolik oblíbeného nápoje jsem osobně několikrát byla a mohu popsat, jak výroba probíhá. Pro lepší orientaci jsem zvolila popis výroby ve čtyřnádobové varně, která je typická pro velké pivovary. Výroba piva začíná ve vystírací kádi. Zde se smíchá slad s vodou, která má 37 o C. V této fázi je nesmírně důležité velice důkladné promíchání. Po promíchání sladu s vodou mluvíme o vystírce. 16 Osobní zkušenost při výrobě piva v Pivovarském domě, v Praze. 17 SUSA, Z., Velká česká pivní kniha. Středokluky : Zdeněk Susa, Osobní zkušenost při výrobě piva v Pivovarském domě, v Praze. 19

20 Dalším podstatným krokem při výrobě piva je rmutování. Rmutování docílíme tím, že část vystírky, obvykle jednu třetinu, přečerpáme do rmutovací pánve. Rmut je zde zahřán postupně na 52 o C, 63 o C a 74 o C. Jedná se o teploty, při kterých se aktivují enzymy sladu, které rozštěpí škrob na cukry a bílkoviny. Proto je velice důležité, aby se na každé této teplotě ohřívání na určitou dobu zastavilo. Rmut je poté rychle povařen a vrácen do vystírací kádě. Pivo se může vařit jedním, dvěma nebo třemi rmuty. Popsané oddělování částí vystírky a její následné zahřívání a povařování je klasické pro dekokční způsob vaření, který je běžný pro výrobu ležáků. Nejběžnější je výroba se dvěma rmuty. Plzeňský Prazdroj, a.s. svůj spodně kvašený ležák rmutuje 3. Pro výrobu piv typu pšeničného, ALE nebo stout, je klasický způsob výroby pomocí infuze. Jedná se o situaci, kdy je veškerá vystírka přečerpána do rmutovací pánve a vše pohromadě je dovedeno k výše uvedeným teplotám. Třetí nádobou je káď scezovací, která má děravé (perforované) dno. Následuje oddělení pevných částí sladu od tekutých. Pevné části sladu zůstávají ve scezovací kádi a nazývají se mláto, které se poté prodává farmářům jako krmivo pro dobytek či prasata. Čistá tekutá část je scezována přes pluchy sladu a perforované dno scezovací kádě do mladinkové kádě, kde je již nazývána jako sladina. Ta má dvě části: předek, což je tekutina, která byla přefiltrována přímo přes mláto, a výstřelek, což je tekutina, která se z mláta nakonec vyluhuje horkou vodou. Jakmile je předek a výstřelek pohromadě, může začít chmelovar. Ten trvá okolo minut při teplotě 100 o C. Chmel se přidává v různých fázích chmelovaru, většinou natřikrát. Po tomto kroku máme mladinu. Jelikož je mladina vařící a nelze tedy okamžitě zahájit kvasný proces, je vše přečerpáno do vířivé kádě, kde se uprostřed kruhového dna usazují zbylé kaly. Poté je vše přečerpáno přes chladič a zchlazeno na startovací zákvasnou teplotu. Po sespílání následuje jeden ze tří výše uvedených způsobů kvašení na spilce pivovaru za pomoci pivovarských kvasnic. Nejčastěji se používá svrchní a spodní kvašení. Spontánní kvašení je k vidění spíše jen u speciálních piv. Po ukončení procesu kvašení máme mladé pivo. 20

21 Mladé pivo je převedeno do ležáckého sklepa ke zrání. Klasické zrání probíhá v nerezových tancích ve sklepních prostorách pivovaru. Teplota vzduchu ve sklepě je mezi 1 o C až 4 o C a pivo je zde po dobu odpovídající svému druhu. Obvykle zraje okolo tří týdnů až po několik měsíců. Během této doby se sytí přírodním oxidem uhličitým a vzniká zde jeho vůně, chuť i říz. Piva, která se už žádným způsobem neupravují, se po uplynutí doby zrání mohou přečerpat do výčepních tanků, sudů nebo lahví a putovat přímo ke spotřebiteli. Tato piva mají odlišný vzhled, chuť i barvu než piva dále upravovaná. Způsobů úpravy máme několik. 19 Prvním z nich je filtrace, což je čiření piva přes filtr s křemelinou. Cílem je, aby pivo bylo zbavené kvasnic a bylo čistší. Využívá se ho především u piva, které se stáčí do lahví a filtrací se zabrání tomu, aby pivo v lahvi nadále dozrávalo. Další z možností úpravy je pasterizace, což je krátké zahřátí piva, aby byly přerušeny mikrobiologické aktivity. Hlavním cílem pasterizace je prodloužení trvanlivosti. Stabilizace se využívá k dosažení mnohaměsíční trvanlivosti. Stabilizátory, např. kyselina askorbová, se do piva přidávají ke konci kvašení a poté následuje filtrace Alkohol v pivu Alkohol v pivu vzniká pomocí dělení buněk pivovarských kvasinek, které mění cukry právě na alkohol, oxid uhličitý a případně i jiné látky podporující chuť piva. Obsah alkoholu v běžných pivech odpovídá přibližně třetině hodnoty extraktu původní mladiny, tzn. v desítkách je cca 3 %, ve dvanáctkách cca 4 % hmotnostních. 20 Pivo je běžně charakterizováno jako slabě alkoholický nápoj, který obsahuje od 0,1 % do 13 % alkoholu. Jak prozradil pan Martin Vávra: Je možno uvařit i více alkoholická piva, ale ne z pivovarských kvasnic. Ty se po delším kvašení začnou požírat navzájem a intoxikace lihem je potom velká. Pokud chceme vyrobit více alkoholické pivo, je nutno přidat při kvašení jiné kvasnice, než pivovarské. Běžně se používají např. vinné. Nejvíce alkoholické pivo se vyrábí v Bavorku a má 57,7 % alkoholu. 19 VERHOEF, B., Encyklopedie Piva. 2. vyd. Česlice : Rebo Productions, BASAŘOVÁ, G. a kol., České Pivo. 2. vyd. Pacov : NUGA, 1999, s

Ad 1: Jednotky hořkosti piva (EBU)

Ad 1: Jednotky hořkosti piva (EBU) 4 6 Berliner Weisse (berlínské bílé) 6 12 Biere blanche (witbier) 6 18 Weissbier Ad 1: Jednotky hořkosti piva (EBU) Weissbier 8 16 American lager 12 24 Trapistická piva 16 24 Ležák 16 35 Kölsch 18 24 Tmavé

Více

VINOTÉKA na Krátké, Ostopovice Nabídka sudového piva.

VINOTÉKA na Krátké, Ostopovice Nabídka sudového piva. číslo katalogové číslo: VINOTÉKA na Krátké, Ostopovice Nabídka sudového piva. Vratná cena celkem popis KEG specifikace zálohamnožství s DPH 21% 1 11407 STAROBRNO ležák 12, plochá 30L Tento symbol českého

Více

SPECIFIKACE KATEGORIÍ PIV

SPECIFIKACE KATEGORIÍ PIV SPECIFIKACE KATEGORIÍ PIV 1. Světlé pivo výčepní Světlé pivo výčepní má nižší až střední plnost, světlou až mírně jantarovou barvu. je nižší až střední, vůně může být mírně esterová, chmelová a sladová.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

PIVOVAR LITOVEL a.s.

PIVOVAR LITOVEL a.s. PIVOVAR LITOVEL a.s. Pivovar Litovel byl založen r. 1893 jako Rolnický akciový pivovar se sladovnou v Litovli. Ve svém podtextu měl ještě přívlastek ryze český vlastenecký. Je pokračovatelem tradic vaření

Více

Pivovar Budějovický Budvar

Pivovar Budějovický Budvar Pivovar Budějovický Budvar Pivovar Budějovický Budvar byl založen roku 1895, ale co je na něm zajímavé, že jeho statut je stále národní podnik. Roční výstav neboli roční produkce piva činí 1,3 milionu

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operač í progra : Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělává í pro ko kure es hop ost Hotelová škola, V šší od

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Pivní zpravodaj. Chomutovský pivní zpravodaj. Informační bulletin pro příznivce Pivoték Království piva 2. vydání. Obsah: Právě na čepu

Pivní zpravodaj. Chomutovský pivní zpravodaj. Informační bulletin pro příznivce Pivoték Království piva 2. vydání. Obsah: Právě na čepu , Pivní zpravodaj Chomutovský pivní zpravodaj Informační bulletin pro příznivce Pivoték Království piva 2. vydání Obsah: Právě na čepu Připravujeme pro Vás Aktuality z pivotéky Pivní klub Právě na čepu

Více

HISTORIE "Brauerei von Mullschitzký & Comp. zu Hannsdorf - Halbseit" Pivovar Holba a.s.

HISTORIE Brauerei von Mullschitzký & Comp. zu Hannsdorf - Halbseit Pivovar Holba a.s. HISTORIE Již více než 136 let vyrábí pivovar Holba v překrásném prostředí Jeseníků ryzí pivo z hor, známé doma i v zahraničí. Zkušenosti sládků se v pivovaru předávají z generace na generaci od doby, kdy

Více

Informace o produktech Pivovarů Staropramen s.r.o., Nádražní 84, Praha, ČR

Informace o produktech Pivovarů Staropramen s.r.o., Nádražní 84, Praha, ČR Informace o produktech Pivovarů Staropramen s.r.o., Nádražní 84, Praha, ČR Tento dokument obsahuje informace pro spotřebitele vyžadované zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a

Více

Prezentace pro výklad látky a opakování učiva

Prezentace pro výklad látky a opakování učiva Název školy Název projektu Číslo projektu Odborné učiliště a Praktická škola, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ZB45 Číslo materiálu

Více

Exkurze v Mikrobiologickém ústavu akademie věd Třeboň a v Pivovaru Regent Třeboň

Exkurze v Mikrobiologickém ústavu akademie věd Třeboň a v Pivovaru Regent Třeboň Exkurze v Mikrobiologickém ústavu akademie věd Třeboň a v Pivovaru Regent Třeboň Termín: 23.4.2012 Trasa: Veselí nad Lužnicí Třeboň Účastníci: třída 2.A, třída 2.AT, dozor: Ing. Milena Hlásková, Pharm.

Více

Obsah. Charakteristika Typy chleba Kvašení Testy

Obsah. Charakteristika Typy chleba Kvašení Testy Obsah Charakteristika Typy chleba Kvašení Testy Charakteristika Chléb patří k základním potravinám připravovaným pečením, pařením, nebo smažením těsta sestávajícího minimálně z mouky a vody. Ve většině

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

ZNAČKA VYSOČINA regionální produkt byla udělena novým výrobkům

ZNAČKA VYSOČINA regionální produkt byla udělena novým výrobkům ZNAČKA VYSOČINA regionální produkt byla udělena novým výrobkům Ručně malované hedvábné výrobky Hana Čihalová Březinova 126, 586 01 Jihlava Tel.: +420 777 813 590 Web.: www.hcdesign.cz e-mail: anetastyle@seznam.cz

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

Minipivovar a restaurace PARNÍK Tovární č.p. 1021/5 750 02 Přerov

Minipivovar a restaurace PARNÍK Tovární č.p. 1021/5 750 02 Přerov Provozovatel: Provozovna: Rezervace, informace: Minipivovar Parník s.r.o. Denisova č.p. 2916/9 750 02 Přerov IČ: 62361449, DIČ: CZ62361449 Minipivovar a restaurace PARNÍK Tovární č.p. 1021/5 750 02 Přerov

Více

Nabídka služeb společnosti Chodovar. Tel.: +420 374 617 100 Fax.: +420 374 617 000 usladka@chodovar.cz GPS: 49 53'40.45"N, 12 43'45.

Nabídka služeb společnosti Chodovar. Tel.: +420 374 617 100 Fax.: +420 374 617 000 usladka@chodovar.cz GPS: 49 53'40.45N, 12 43'45. Tel.: +420 374 617 100 Fax.: +420 374 617 000 usladka@chodovar.cz GPS: 49 53'40.45"N, 12 43'45.32"E Tel.: +420 374 617 100 Fax.: +420 374 617 000 usladka@chodovar.cz GPS: 49 53'40.45"N, 12 43'45.32"E Tel.:

Více

Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje Významné destinace cestovního ruchu v ČR

Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje Významné destinace cestovního ruchu v ČR Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje Významné destinace cestovního ruchu v ČR 15. 3. 2011 Hlásíme rekordní návštěvnost za rok 2010! V roce 2010 překročila poprvé návštěvnost všech turistických destinací

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Výživa Živiny Anotace Pracovní list týkající se základních a dalších druhů živin důležitých pro organismus,

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Registrační č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

sleva Platnost od pondělí 3. 9. do neděle 16. 9. 2012 www.billa.cz 20% Jogurt ovocný 200 g, více druhů Jablko Gala 600 g, Itálie 100 g = 8,95 Kč

sleva Platnost od pondělí 3. 9. do neděle 16. 9. 2012 www.billa.cz 20% Jogurt ovocný 200 g, více druhů Jablko Gala 600 g, Itálie 100 g = 8,95 Kč Platnost od pondělí 3. 9. do neděle 16. 9. 2012 www.billa.cz Na všechny výrobky z tohoto letáku 20% Jogurt ovocný 200 g, více druhů 17 90 100 g = 8,95 Kč Jablko Gala 600 g, Itálie 56 90 100 g = 9,48 Kč

Více

Projekt: 65-51-E/02 Práce ve stravování. Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz

Projekt: 65-51-E/02 Práce ve stravování. Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801 Název: Modernizace výuky všeobecných a odborných předmětů Název sady: Technologické

Více

Ceník lázeňských a wellness pobytů

Ceník lázeňských a wellness pobytů WELLNESS SPA Ceník lázeňských a wellness pobytů 2015 1. 4. - 31. 10. 29. 12. - 1. 1. Ceník lázeňských a wellness pobytů 2015 2. 1. - 31. 3. 1. 11. - 28. 12. PODĚBRADY Platnost ceníku od 2. 1. 2015 LÁZEŇSKÉ

Více

Pracovní list Škrob, škrobová zrna II

Pracovní list Škrob, škrobová zrna II Pracovní list Škrob, škrobová zrna II Aktivita 2 Rozlišování škrobových zrn ve směsi Honza jde nakoupit. Má od maminky seznam. Má koupit nějaké pečivo, instantní hrachovou polévku, škrobovou moučku, hladkou

Více

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY 6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY VODA // ODKYSELENÍ TĚLA (UDRŽENÍ SPRÁVNÝCH HODNOT PH V TĚLE) // BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY VLÁKNINA MIKRO-ŽIVINY (VITAMÍNY, MINERÁLY, ENZYMY ) VODA NAPROSTO ZÁSADNÍ

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 4., 3. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Datum 25. 11. 2012 Anotace Použité zdroje a odkazy III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim Hygiena a školní zdravotnictví Výživa a pitný režim Diskuse Proč je zdravá výživa důležitá? Jak byste definovali zdravou výživu? Zdravá výživa a populace České republiky. Jakým způsobem vést dítě ke zdravé

Více

Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR. Lucie Grossová, DiS.

Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR. Lucie Grossová, DiS. Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR Lucie Grossová, DiS. Charakteristika soli Chlorid sodný (NaCl), běžně označován jako kuchyňská či jedlá sůl, je chemická sloučenina chlóru

Více

5. VALAŠSKÁ PIVNÍ BESÍDKA

5. VALAŠSKÁ PIVNÍ BESÍDKA 5. VALAŠSKÁ PIVNÍ BESÍDKA (3.10.2014, Restaurace Dům kultury Vsetín) OSVĚTOVÝ BULLETIN aneb co dnes poteče z pípy SLOVO ÚVODEM Vážení besedníci, vítáme Vás na 5. pivním (a snad dnes již můžeme říci i tradičním)

Více

Káva, čaj, thein, kofein, kávoviny Prezentace pro výklad látky a opakování učiva téma maso a vnitřnosti.

Káva, čaj, thein, kofein, kávoviny Prezentace pro výklad látky a opakování učiva téma maso a vnitřnosti. Název školy Odborné učiliště a Praktická škola, Plzeň, Vejprnická 56 Název projektu Číslo projektu Číslo šablony Digitalizace výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0977 VY_32_inovace_ZB59 Číslo materiálu 59 Autor Mgr.

Více

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol Co je cholesterol? - Cholesterol je steroidní látka, kterou lidský organismus potřebuje pro tvorbu hormonů a vitamínu D. - Cholesterol pomáhá tělu zpracovávat tuky, je také důležitý při tvorbě buněčných

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

MODUL 1. Historie a proces vaření piva Pilsner Urquell

MODUL 1. Historie a proces vaření piva Pilsner Urquell MODUL 1 Historie a proces vaření piva Pilsner Urquell MODUL 1 OBSAH Úvod Místo na mapě či místo v historii 1. Historie piva 2. Jak se zrodil Pilsner Urquell 3. Vývoj značky Pilsner Urquell Jak se správně

Více

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Falšování potravin MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Mendelova univerzita, 31.10.2013 Obsah přednášky úvod, historie co považujeme za falšování specifika falšování potravin nejčastější způsoby falšování u jednotlivých

Více

Výrobce: Masokombinát Plzeň s.r.o. Podnikatelská 15, 304 12, Plzeň

Výrobce: Masokombinát Plzeň s.r.o. Podnikatelská 15, 304 12, Plzeň 6201400 Bůčková roláda syrová Složení: vepřový bok bez kosti 80%, náplň 10% [hovězí maso 45%, vepřové maso 45%, antioxidanty (E315, E326), pitná voda, jedlá sůl, regulátor kyselosti (E262), dextróza],

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Registrační č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie DIETA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2118 (Dieta) Autor Mgr. Radek Zimčík Datum 4. 4.

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

Biotechnologie 2. Fermentační biotechnologie etanolové kvašení Výroba sladu a piva

Biotechnologie 2. Fermentační biotechnologie etanolové kvašení Výroba sladu a piva mezioborová integrace výuky zaměřená na rostlinnou biochemii a fytopatologii CZ.1.07/2.2.00/28.0171 Biotechnologie 2. Fermentační biotechnologie etanolové kvašení Výroba sladu a piva Marek Petřivalský

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s.

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s. 17. - 18. 4. 2013 Hospitality & Tourism Summit - Hotel Aquapalace Praha TVORBA PRODUKTOVÉ NABÍDKY NA ROK 2013 Ing. Jiří Dědek, MBA obchodní ředitel Lázně Luhačovice, a.s. Spa & Wellness Nature Resorts

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivní kultura v České republice podle hodnocení

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Objednávky na telefonu: 725 857 682 SORTIMENT NÁPOJŮ. Hot drink Ice drink Milk shake Ice & Hot Tea Caffe Frappé a další

Objednávky na telefonu: 725 857 682 SORTIMENT NÁPOJŮ. Hot drink Ice drink Milk shake Ice & Hot Tea Caffe Frappé a další Objednávky na telefonu: 725 857 682 SORTIMENT NÁPOJŮ Hot drink Ice drink Milk shake Ice & Hot Tea Caffe Frappé a další Gastro 21 Objednávky na telefonu: 725 857 682 Hot Drink HOT DRINK / ICE DRINK / MILK

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění:

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění: SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška, kterou se provádí 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb.,o potravinách a tabákových výrobcích

Více

Předmět: Potraviny a výživa Ročník: první Téma: Technologie v souvztažnosti s předmětem Potraviny a výživa

Předmět: Potraviny a výživa Ročník: první Téma: Technologie v souvztažnosti s předmětem Potraviny a výživa Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Potraviny a výživa Ročník: první Téma: Technologie

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra antropologie a zdravovědy Diplomová práce Bc. Igor Šiška Přístupy ke konzumaci piva v České republice Olomouc 2013 Vedoucí práce: Mgr. Michaela

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Základní Předmět Zdravověda Téma /

Více

Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb. co je OUT?

Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb. co je OUT? Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb co je OUT? Kombinace masová polévka + sladký pokrm + Gulášová polévka Honzovy buchty + Ruský boršč Šišky s mákem Proč out? Tuto klasiku jsme milovali.

Více

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY Střední odborná škola a střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY Určení nabídky povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky Obor:

Více

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1 Druhy Cvičení č. 1 Vyučující: Martina Bednářová a složení potravin 1 2 Požadavky na splnění předmětu Druhy a složení potravin - cvičení 1x za 14 dní, (celkem 7 cvičení) 2x 45 min. (90 min) Absence 1x omluvená

Více

Extra panenský olivový olej Benoit 500 ml, 750 ml, 5 l

Extra panenský olivový olej Benoit 500 ml, 750 ml, 5 l Product Catalogue Extra panenský olivový olej Benoit 500 ml, 750 ml, 5 l Extra panenský olivový olej Benoit s lehkou ovocnou chutí a jemným dotykem vůně květin je lisovaný za studena výlučně mechanickým

Více

Stanovení obsahu alkoholu ve vzorku piva

Stanovení obsahu alkoholu ve vzorku piva chemie Stanovení obsahu alkoholu ve vzorku piva Pivo je nápoj, který v nadměrném množství může působit škodlivě. Některé nekvalitní nealkoholické nápoje plné barviv a umělých chemických přísad jsou pro

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 19. 10.

Více

VILÉM spol. s r.o. Havlíčkův Brod Složení a záruky nebalených výrobků číslo Název výrobku Minimální

VILÉM spol. s r.o. Havlíčkův Brod Složení a záruky nebalených výrobků číslo Název výrobku Minimální Složení a záruky nebalených výrobků číslo Název výrobku Minimální Složení výrobku trvanlivost 2040 Chléb pšenično žitný 4 72 hodin voda,pšeničná mouka, žitná mouka, sůl,droždí, kmín, látka zlepš.mouku(

Více

Změny v českém pivovarství na přelomu tisíciletí

Změny v českém pivovarství na přelomu tisíciletí Změny v českém pivovarství na přelomu tisíciletí Vratislav Kozák, Věra Kozáková Radim Bačuvčík VeRBuM, 2013 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 2 Vratislav Kozák, Věra Kozáková KATALOGIZACE

Více

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s.

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Systém hodnocení potravina je hodnocena ve třech kategoriích, které spolu úzce souvisí: označování bezpečnost složení potravin V každé kategorii získá

Více

DÁRKOVÁ BALENÍ. Objednávky: Objevujte s námi nové tváře vína. společnosti Soare sekt a Vinařství Zaječí

DÁRKOVÁ BALENÍ. Objednávky: Objevujte s námi nové tváře vína. společnosti Soare sekt a Vinařství Zaječí Objevujte s námi nové tváře vína Společnost Soare sekt přináší na trh kolekci prestižních souprav s moravskými tichými víny a francouzskými sekty. Věříme, že si vyberete vhodnou kombinaci, která udělá

Více

Návštěva vinařství a vinného sklepa VÍNO HRUŠKA BLATNIČKA

Návštěva vinařství a vinného sklepa VÍNO HRUŠKA BLATNIČKA firemní večírky školení rodinné oslavy svatby Návštěva vinařství a vinného sklepa VÍNO HRUŠKA BLATNIČKA Rádi Vás přivítáme ve vinném sklípku VÍNO HRUŠKA ve vinařské obci Blatnička. Nabízíme Vám stylové

Více

DEN ČESKÉHO PIVA 27.9.2013

DEN ČESKÉHO PIVA 27.9.2013 DEN ČESKÉHO PIVA 27.9.2013 Cíl projektu Den českého piva Je vytvoření tradice oslavy českého piva v předvečer svátku Sv. Václava. Z našich znalostí vyplývá, že pouze málo Čechů má ponětí, kdo je patronem

Více

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek charakterizuje poptávku po pivu v domácnostech

Více

Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny?

Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny? Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny? Jak nakupujete potraviny? Zamyslete se, co je vašimi hlavními kritérii při nákupu potravin cena složení výživové údaje přítomnost éček chuť vzhled

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO.

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO. Pěstování vína Pěstitelé odrůd révy vinné neustále hledají příležitosti ke zlepšení kvality jejich vína. Vyrobit hrozny nejlepší kvality je náročné, a také je to závislé na mnoha faktorech, zahrnujících

Více

Komparativní analýza pivovarů v Plzni

Komparativní analýza pivovarů v Plzni Komparativní analýza pivovarů v Plzni Bakalářská práce Natalie Křížová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra ekonomie a ekonomiky Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: PhDr.

Více

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO.

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO. Pěstování vína Pěstitelé odrůd révy vinné neustále hledají příležitosti ke zlepšení kvality jejich vína. Vyrobit hrozny nejlepší kvality je náročné, a také je to závislé na mnoha faktorech, zahrnujících

Více

MIND MASTER OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR MIND MASTER

MIND MASTER OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR MIND MASTER MIND MASTER OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR MIND MASTER Obsah I. Čím je Mind Master jedinečný? S 3 II. Kdy mám Mind Master užívat? S 3 III. Jak se má Mind Master užívat? Může se vyskytnout

Více

1. Polotmavá, tmavá a ochucená piva

1. Polotmavá, tmavá a ochucená piva 1. Polotmavá, tmavá a ochucená piva Achel bruin 0,33l: Jde o typické trapistické pivo teplé hnědé barvy s barevnými podtóny bordeaux. V tomto sametově jemném pivu je možno vychutnat také chmelové doznívání.

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Odpovídá potřebám co do kvality i kvantity Primární prevence Z vědeckých poznatků a zvyklostí jednotlivých zemí Proto jsou

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 07. 09.

Více

Inovace cílené na nové spotřebitele

Inovace cílené na nové spotřebitele Inovace cílené na nové spotřebitele Luboš Kastner 12.4.2012 1 Agenda 1. Trendy pivní kategorie 2. Jak vrátit spotřebitele do provozoven? 2 Současní spotřebitelé Jejich chuťové preference se mění, nejen

Více

Anketa školní jídelny celoškolní projekt Jíme zdravě s rozumem

Anketa školní jídelny celoškolní projekt Jíme zdravě s rozumem Anketa školní jídelny celoškolní projekt Jíme zdravě s rozumem 1. Při přípravě obědů ve školní jídelně bych uvítal(a) posun ve výběru surovin z dnešního pohledu k výživově vhodnějším: ANO - NE 2. Jsem

Více

Jméno studenta. Porovnání technologie úpravy jídel v klasické, tradiční. a moderní kuchyni a jejich ekonomik. Maturitní práce z hotelového provozu

Jméno studenta. Porovnání technologie úpravy jídel v klasické, tradiční. a moderní kuchyni a jejich ekonomik. Maturitní práce z hotelového provozu Vzor titulní strany (pevné desky) SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA BUKASCHOOL s.r.o. v MOSTĚ Jméno studenta Porovnání technologie úpravy jídel v klasické, tradiční a moderní kuchyni a jejich ekonomik Maturitní

Více

Otazníky kolem řepkového oleje

Otazníky kolem řepkového oleje Otazníky kolem řepkového oleje Řepkový olej představuje nutričně velmi hodnotnou potravinu, a přesto není jeho význam českými spotřebiteli dostatečně doceňován, což vyplývá z výzkumného šetření společnosti

Více

STÁLÉ MENU. 0,33l Hovězí vývar s nudlemi 25,00 Kč 0,33l Česnečka se sýrem a opečeným chlebem 30,00 Kč

STÁLÉ MENU. 0,33l Hovězí vývar s nudlemi 25,00 Kč 0,33l Česnečka se sýrem a opečeným chlebem 30,00 Kč STÁLÉ MENU Polévky: 0,33l Hovězí vývar s nudlemi 0,33l Česnečka se sýrem a opečeným chlebem 30,00 Kč Dle denní nabídky Hotová jídla: 150g Moravský vrabec, bramborový špalíček, zelí 88,00 Kč 100g Ďábelská

Více

Přírodní látky pracovní list

Přírodní látky pracovní list Přírodní látky pracovní list VY_52_INOVACE_199 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9 Přírodní látky pracovní list 1)Doplňte křížovku Tajenkou je název skupiny přírodních

Více

Jak číst. 500g. Množství. Název výrobku. Trvanlivost. Výrobce/ dovozce. červen 2008. 3 Seznam složek

Jak číst. 500g. Množství. Název výrobku. Trvanlivost. Výrobce/ dovozce. červen 2008. 3 Seznam složek EVROPSKÁ KOMISE Jak číst vločky z rýže a celých pšeničných zrn, obohacené vitamíny (B1, B2, B3, B6, kyselina listová, B12, C) a železem Čistá hmotnost: MINIMÁLNÍ TRVANLIVOST červen 2008 1 2 Množství Název

Více

* TĚŽKÉ KOVY * CHUŤ As méně A VŮNĚ než 3 mg/kg Pb méně než 10 mg/kg Cd méně než 1 mg/kg Hg méně než 1 mg/kg

* TĚŽKÉ KOVY * CHUŤ As méně A VŮNĚ než 3 mg/kg Pb méně než 10 mg/kg Cd méně než 1 mg/kg Hg méně než 1 mg/kg rozpouštědla - voda, glycerol (E 422 20%) ČÍSLO aromatické VÝROBKU složky - aromatické 518255 přípravky, aromatické látky v. 2 NÁZEV VÝROBKU látka - E GRIOTTE 202 (1500 AROMA mg/kg) NT PRO CUKRÁŘSKÉ VÝROBKY

Více

MINIPIVOVARY. Technicko-obchodní specifikace. Balkon system,s.r.o

MINIPIVOVARY. Technicko-obchodní specifikace. Balkon system,s.r.o MINIPIVOVARY Technicko-obchodní specifikace Balkon system,s.r.o 2015 Obsah OBSAH...2 1 ÚVOD...4 2 TECHNOLOGIE DOMÁCÍHO PIVOVARU...4 2.1 POPIS TECHNOLOGIE... 4 3 STAVEBNÍ POŽADAVKY NA TECHNOLOGII...5 3.1

Více

CHEMIE. Pracovní list č. 6 - žákovská verze Téma: Kvašení. Mgr. Kateřina Dlouhá

CHEMIE. Pracovní list č. 6 - žákovská verze Téma: Kvašení. Mgr. Kateřina Dlouhá www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č. 6 - žákovská verze Téma: Kvašení Lektor: Mgr. Kateřina Dlouhá Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie: Kvašení je anaerobní

Více

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE! Pot je dobrý. Pot je společníkem dříčů, pro které není první krůpěj důvodem přestat, ale důkazem, že jsme ze sebe něco vydali a blahodárným povzbuzením. Povzbuzením, jenž se stalo tělesnou rozkoší, která

Více

Název výrobku ( případně vžitý název) : Výrobce - název a adresa: Složení výrobku

Název výrobku ( případně vžitý název) : Výrobce - název a adresa: Složení výrobku Šumavské párky skop. střevo EAN/obj.číslo 10101 vepřové maso 34%, hovězí maso 10%, vepřové sádlo, voda, vepřové kůže, sója, solící směs ( jedlá sůl, konzervant E250, dextróza), bramborový škrob, stabilizátor

Více

www.zlinskedumy.cz MLÉČNÉ VÝROBKY Odborné učiliště Kelč Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání

www.zlinskedumy.cz MLÉČNÉ VÝROBKY Odborné učiliště Kelč Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání MLÉČNÉ VÝROBKY Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání Odborné učiliště Kelč Rozvoj handicapovaných žáků a ICT CZ.1.07/1.5.00/34.0736 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Kompek spol. s r.o., J. Hory 671, 272 64 Kladno SOUHRNNÁ SPECIFIKACE VÝROBKŮ PEKÁRNA

Kompek spol. s r.o., J. Hory 671, 272 64 Kladno SOUHRNNÁ SPECIFIKACE VÝROBKŮ PEKÁRNA Kompek spol. s r.o., J. Hory 671, 272 64 Kladno SOUHRNNÁ SPECIFIKACE VÝROBKŮ PEKÁRNA PLATNOST OD: 20.11.2013 Výrobky neobsahují suroviny z GMO (geneticky modifikovaných organismů), suroviny nebyly ošetřeny

Více

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření MOJE ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Výchozí hmotnost Cílová hmotnost Cíle krátkodobé: 1. měsíc... 2. měsíc... 3.

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Gambrinus slaví 140 let

Gambrinus slaví 140 let Gambrinus slaví 140 let 17. května slaví Gambrinus 140 let. V roce 1869 v tento den císařské úřady povolily založit První plzeňský akciový pivovar, pozdější pivovar Gambrinus. Za 140letou historii bylo

Více

Jak číst. 500g. Množství. Název výrobku. Trvanlivost. Výrobce/ dovozce. červen 2008. 3 Seznam složek

Jak číst. 500g. Množství. Název výrobku. Trvanlivost. Výrobce/ dovozce. červen 2008. 3 Seznam složek EVROPSKÁ KOMISE Jak číst vločky z rýže a celých pšeničných zrn, obohacené vitamíny (B1, B2, B3, B6, kyselina listová, B12, C) a železem Čistá hmotnost: MINIMÁLNÍ TRVANLIVOST červen 2008 1 2 Množství Název

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více

Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace ŘÁD HACCP 1. 2. 2014 1. 2. 2014

Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace ŘÁD HACCP 1. 2. 2014 1. 2. 2014 Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace ŘÁD HACCP Č.j.: 8/2014 Vypracovala: Schválila: Mgr. Marie Michnová, Veronika Veselá Mgr. Marie Michnová Pedagogická rada

Více