ÚVOD CO JE OTEVŘENÝ KLUB?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVOD CO JE OTEVŘENÝ KLUB?"

Transkript

1 OTEVŘENÉ KLUBY MLÁDEŽE Bc. Jan Burda Mgr., Bc. Monika Janičatová Antonín Tomeček Národní institut dětí a mládeže Oddělení volného času prosinec 2007

2 ÚVOD Vzhledem k současným trendům životního stylu mladé generace, odklonu od organizovanosti, od zájmu navštěvovat pravidelné aktivity, pociťovat přímý vliv pedagoga či jiného organizátora, dostává se do popředí potřeba organizovat spontánní aktivity. Ty se stávají jednou z možností, jak do účelného využívání volného času zapojit mnohem širší populaci dětí a mladých lidí, často sociálně znevýhodněných, kteří jsou mnohem více vystaveni působení sociálně negativních vlivů. Vedle jednoznačného pohledu z hlediska primární prevence jsou zde i další důvody, proč spontánní aktivity realizovat: jsou možností, jak zaujmout velkou část tzv. neorganizované mládeže, včetně skupin romské mládeže, mladých nezaměstnaných či jinak sociálně znevýhodněných dětí a mládeže jsou formou zájmového vzdělávání, kterou preferuje většina dnešní mladé generace, které vyhovuje neformálnost a volnost poskytují mladým lidem prostor vyzkoušet si různé druhy činností, rozpoznat své vlohy pro danou činnost a i zvolit si tak dobrovolně, zda se jí chtějí soustavněji věnovat. Obecně by se dalo říci, že spontánní činnost je průběžná nabídka různých činností, která je využívána individuálně nebo skupinami účastníků neorganizovaně, dle jejich aktuálního zájmu je volně přístupná všem zájemcům a časově je vymezena pouze provozní dobou zařízení nebo délkou akce je organizačně a pedagogicky ovlivňována nepřímo. CO JE OTEVŘENÝ KLUB? Otevřený klub je jednou z forem spontánní činnosti, která může oslovit velkou část dětí a mládeže, jež nechce být nikde organizována. Vybudováním otevřeného klubu nabízíme místo, prostor, přirozené shromaždiště, kde se děti a mládež mohou neformálně sejít, popovídat si, posedět, kde mohou případně realizovat své zájmy a schopnosti, naučit se aktivně trávit volný čas. Je to místo, které je volně přístupné a otevřené, pokud možno co nejdéle, místo, jehož atmosféra odpovídá životnímu stylu mladých. Klub by se měl stát pro mladé bodem jistoty a bezpečí, místem, kde mohou najít zázemí i sebedůvěru

3 Otevřený klub by měl naplňovat i funkci kontaktního a poradenského místa, kde mohou návštěvníci najít i radu, případně pomoc v obtížných životních situacích (rodinné konflikty, školní problémy, problémy s uplatněním na trhu práce apod.). Otevřený klub by měl podtrhovat neformálnost i vlastním prostředím. Ideální je situace, kdy sami návštěvníci mají možnost vzhled svého klubu ovlivnit a přímo participovat na činnostech s tváří klubu souvisejících. Pomalované stěny, vylepené plakáty, artefakty vlastní výroby apod., to vše vytváří prostředí, se kterým se mladí ztotožňují lépe než s konformně zařízenými místnostmi. TYPY OTEVŘENÝCH KLUBŮ Při plánování provozu otevřeného klubu je třeba na základě pečlivé analýzy zvážit všechna fakta, která budou pro budoucí provoz určující, tj.: jaké máme k dispozici prostory jaký typ návštěvníků očekáváme (aspekt nejdůležitější) jaké máme možnosti personální jaké máme možnosti materiálně technické (aspekt nejméně podstatný) Podle výše uvedených hledisek, ale i dalších, vlastních kritérií, můžeme zvolit pro naše podmínky optimální variantu: typ herny možnost zahrát si např. stolní hry, kulečník, šipky, stolní tenis atd. typ klubu/čajovny mladí lidé mohou v nekuřáckém prostředí klubu např. posedět u nealkoholického občerstvení, poslechnout si hudbu (CD, MC) a nebo se zúčastnit klubových pořadů, které jsou pro ně organizovány nebo ještě lépe, které si sami uspořádají (hudební pořady, videoprodukce, divadelní představení, pohybové a sportovní aktivity, čtení vlastní tvorby či pořádání diskoték apod.) typ smíšený dohromady herna + klub PROČ ZALOŽIT KLUB? Důvodů pro založení klubu může být celá řada: vybudovat dětem a mládeži azyl pro jejich schůzky naučit mládež kvalitně trávit svůj volný čas a směřovat je ke správným návykům vést je k samostatnosti rozvinout jejich fantazii zapojit mládež ze sociálně slabších rodin do kolektivu rozšířit jejich možnosti navazovat nová přátelství - 3 -

4 V každém případě je nutné předem si důvody založení klubu ujasnit. Vědět, proč chceme klub založit. S tím totiž souvisí také realizace vybavení klubu a jeho propagace, která se může lišit vzhledem k hlavní cílové skupině a důvodům existence klubu. KDE ZÍSKAT PROSTORY A JAK JE VYBAVIT? Ideálním řešením jsou samostatné prostory, nejlépe v lokalitě, kde se mládež ráda schází, shromažďuje. Nemáme-li samostatné místo k dispozici, je možné pokusit se využití prostor střediska volného času. Klub je ale třeba umístit tak, aby nedocházelo k vzájemnému narušování s dalšími zájmovými aktivitami SVČ a abychom se vyvarovali negativních reakcí ze strany rodičů, jejichž děti navštěvují pravidelnou činnost. V každém případě by měl být zajištěn bezprahový přístup (bez omezování zvonkem, vrátnicí, přezouváním!) a pokud možno přímo z ulice. Samostatné prostory je možno získat zejména tam, kde dobře funguje spolupráce s městem, obcí, kde je ze strany zastupitelstva zájem o kvalitní řešení problematiky volného času mládeže a je ochotno participovat třeba tím, že bezúplatně poskytne vhodný prostor. Má-li klub více místností, je potom i nabídka aktivit variabilnější, čímž se zvyšuje i možnost oslovit více potenciálních návštěvníků. V maximalistickém pojetí, (kterého je možno dopracovat se většinou jen postupně), by bylo optimální následující členění prostoru: prostor pro volnou zábavu / čajovna herna (široké možnosti vyžití, např. PC, internet, stolní fotbálek, kulečník, šipky, stolní hry) pokud jsou prostory větší, je dobré oddělit počítače od ostatních činností relaxační / klidová zóna (křesla, stolky, televize, DVD, rádio, zázemí, kde si mohou udělat kávu nebo čaj) místnost pro rukodělné činnosti posilovna (tělocvična) sál pro hudební, taneční, divadelní produkci venkovní prostory hřiště, zahrada Při realizaci klubu mládeže a jeho vybavení je dobré dát dostatek prostoru jeho návštěvníkům. Například při výzdobě klubu je možné ponechat velký prostor nápadům dětí a jejich iniciativě

5 JAK VÉST KLUB? Spontánní aktivity, a tedy i činnosti provozované v otevřeném klubu, probíhají sice bez přímého pedagogického vedení, neznamená to však, že v klubu pedagog není přítomen vůbec. I když by co možná největší nabídka aktivit měla být víceméně "samoobslužná", osoba pedagoga je i tady nezastupitelná. Jeho funkce však zaznamenává značný posun - působí zde především jako rádce, informátor, příp. pomocník. Vedoucí klubu by měla být osoba, která je myšlením blízká kategorii mládeže (nezáleží až tak na věku i když ani to nelze zcela ignorovat). Musí umět jednat s lidmi, s úřady a institucemi, umí mládeži naslouchat, poradit jí v osobním trápení, ale i se školní úlohou. Při výběru správné osoby je důležité vzít v úvahu fakt, že otevřený klub je i útočištěm pro problematickou mládež, a tak by pracovníkem klubu měl být současně člověk s přirozenou autoritou. Osvědčeným řešením je tandem žena, muž. Tento způsob práce je velmi náročný, pedagog musí vědět, kdy aktivně vystoupit a zasáhnout (např. při řešení konfliktů) a kdy se naopak stáhnout do pozadí, aby účastníci činnosti neztráceli pocit samostatnosti a svobody rozhodování. Podle aktuální potřeby by měl vedoucí klubu střídat role rádce, organizátora a soudce a zároveň dohlížet i na dodržování pravidel bezpečnosti. Jako pomocníci se velmi osvědčují studenti, kteří mají nejblíže cílové skupině a mohou mezi návštěvníky klubu zapadnout. I když je klub ve své podstatně neorganizovaná nepravidelná činnost, je nutné, aby klub měl svá pravidla, svůj provozní a organizační řád stanovující podmínky, za jakých je možno aktivity realizovat. Například vymezení bezpečnostních pravidel činností, způsoby zapůjčování materiálu (sportovních potřeb), podmínky případné finanční spoluúčasti apod. Řád by měl být viditelně umístěn ve všech využívaných prostorách. Sestavení podobných pravidel je dobrou příležitostí k zapojení návštěvníků klubu, kteří si mohou pravidla sami vytvořit nebo se na jejich tvorbě podílet. V takovém případě je potom jejich dodržování mnohem snazší, protože návštěvníci klubu sami často dodržování pravidel kontrolují. Provozní doba musí odpovídat schématu denního rozvrhu mladého člověka, tzn. těžiště otevírací doby by mělo být v odpoledních hodinách a zavírací hodina by měla být co nejvíce posunuta do večerních hodin. (Pokud je tato provozní doba personálně neproveditelná, měla by být zvolena varianta alespoň se k ní přibližující, např. mít takovou otevírací dobu alespoň několik dnů v týdnu.) Pokud z personálních důvodů nemůže být klub otevřen po celý pracovní týden (což nebude v začátcích nic neobvyklého), je nanejvýš vhodné pevně stanovit neměnnou týdenní otevírací dobu. V začátcích je výhodnější mít omezenější otevírací dobu (třeba jen dva dny v týdnu) a aktivity i provozní dobu postupně rozšiřovat na základě zájmu návštěvníků

6 EKONOMICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Máme-li k dispozici vhodné prostory, lze s provozem klubu začít bez mimořádné vstupní finanční dotace. Nicméně finanční zabezpečení je většinou alfou i omegou každé činnosti. V lokalitách, kde je možná spolupráce rady nebo zastupitelstva města, je nastartování činnosti klubu velmi usnadněno. Pokud není otevřený klub pouhým "shromaždištěm", hernou, debatním klubem apod., potom tak jako u jiných činností i některé aktivity spontánní činnosti nabízené v rámci otevřeného klubu by měly být ze strany účastníků alespoň částečně či symbolicky hrazeny. Výše a forma účastnických poplatků se stanovují v rámci ekonomické rozvahy s ohledem na typ činnosti a možnosti účastníků. Na místě je také upozornit, jak důležité je vést mládež k samostatnému vyhledávání informací o dostupných finančních i materiálových zdrojích pro zabezpečení jejich činností, včetně toho, aby měli přímou participaci i na vypracovávání případných grantů. Na finanční krytí zavádění nových činností je vhodné využívat všech možností dotační politiky státu, obcí, regionů i nadací, a to jak českých, tak i v rámci evropských struktur (např. ČNA Mládež v akci, agentury Leonardo a Sokrates). Cenným a dosud málo využívaným zdrojem informací je síť Informačních center pro mládež a informační databáze Eurodesk). Při získávání finančních zdrojů by se v žádném případě nemělo zapomínat na promyšlené a dobře cílené vztahy s veřejností, které nám mohou pomoci získat spolupráci sponzorů. KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY ČINNOSTI turnaj v šipkách turnaj v kulečníku turnaj ve stolním fotbálku turnaje ve stolních hrách hry na PC videoprojekce a audiovizuální programy odpolední party diskotéky, rokotéky výstavy a prezentace organizované aktivity (sportovní akce, víkendové akce ) - 6 -

7 ZÁVĚREM Zřízení a provoz otevřeného klubu není jednoduchá záležitost a je třeba ji dobře promyslet (zejména prostorové, personální a finanční možnosti). Samozřejmě je nutno připravit se na to, že plné a úspěšné rozvinutí klubové činnosti lze očekávat v delším časovém horizontu, je třeba věnovat se po celou dobu příprav, ale i v době vlastního provozu důsledné propagaci. Pokud vám tento metodický materiál poskytl základní informaci o zřízení a vedení otevřeného klubu, můžete se s důvěrou obrátit na pracovníky Klubu mládeže Oáza při SVČ Pohořelice, z jejichž praktických zkušeností tento materiál z větší části vycházel. (Kontaktní Při sestavování tohoto materiálu byly také použity informace z metodického materiálu Otevřené kluby ve SVČ, který vydal NIDM v roce

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Význam Střediska volného času Ivančice v prevenci sociálně patologických jevů Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí práce: Mgr. Jitka Kačerová

Více

TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Změna je život II Sborník závěrečných prací účastníků Funkčního studia pro vedoucí pracovníky školských zařízení pro zájmové vzdělávání a NNO pracujících s dětmi a mládeží, realizovaného v rámci projektu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pardubice 21. 4. 2015 Zpracovali: Mgr. Lenka Kupková, Bc. Hana Lieberzeitová, Martin Šantrůček, DiS, Bc. Ondřej Březina a Mgr. Miloš Adamů. Vydává: Mgr. Miloš Adamů, ředitel DDM

Více

METODICKÝ LIST K ZALOŽENÍ A ČINNOSTI INFORMAČNÍHO CENTRA PRO MLÁDEŽ

METODICKÝ LIST K ZALOŽENÍ A ČINNOSTI INFORMAČNÍHO CENTRA PRO MLÁDEŽ METODICKÝ LIST K ZALOŽENÍ A ČINNOSTI INFORMAČNÍHO CENTRA PRO MLÁDEŽ Aktualizace 08/2011, NICM 1 Tento metodický list k založení a činnosti ICM vychází z Koncepce rozvoje informačního systému pro mládež

Více

Projekt BEZPEČNÁ ŠKOLA

Projekt BEZPEČNÁ ŠKOLA Projekt Základní škola Kroměříž, Zeyerova 3354 BEZPEČNÁ ŠKOLA Motto: Každý úraz, který dítě utrpí, představuje mnoho bolesti, komplikací a starostí o něj, jeho rodiče i celou společnost. Mnohdy úraz končí

Více

Koncepce školy. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny

Koncepce školy. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA TRHOVÉ SVINY Nové Město 228, 374 01 Trhové Sviny, TEL/FAX: 386322726, I: 60076518, REDIZO: 600022226, www.zspssviny.cz, e-mail: skola@zspssviny.cz Koncepce

Více

Školský vzdělávací program

Školský vzdělávací program Dům dětí a mládeže,praha 5, Štefánikova 11 150 00 Praha 5, Štefánikova 235/11 IČO 45242941, IZO 600027520 fax / tel. 257323918 www.ddmpraha5.cz Školský vzdělávací program Zpracováno na základě podkladů

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Diplomová práce 2012 Bc. Jaroslava Stoklasová, DiS. Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská

Více

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Královéhradecký kraj Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Zpracovatel: HESTIA, o.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II. Registrační číslo

Více

Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU

Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Rok 2007 Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Cíle vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality listopad 2007 OBSAH ÚVOD 3 SOCIÁLNÍ PREVENCE 5 Sportovní aktivity 6 Skate + in line 7 Školní hřiště 8 Sportovní plácky

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Městský program prevence kriminality na rok 2010. Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv

MĚSTO PŘÍBRAM. Městský program prevence kriminality na rok 2010. Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2010 Příbram leden 2010 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv Obsah: 1. Úvod 2. Aktuální bezpečnostní analýza 3. Projekty prevence kriminality

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Eden Praha 10, Vladivostocká 6/1035 Motto : Se sportem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název školního vzdělávacího programu...3

Více

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Název projektu: Podpora žáků základních škol Prahy 14, CZ.2.17/3.1.00/36325, Operační program Praha Adaptabilita. Projekt

Více

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ANALÝZA Č INNOSTI ICM V ČR

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ANALÝZA Č INNOSTI ICM V ČR INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ANALÝZA Č INNOSTI ICM V ČR PRAHA, PROSINEC 2003 Obsah strana: Úvod 3 I. Otevírací doba ICM a průměrná denní návštěvnost 5 II. Technické

Více

Rodina a sociálněprávní PŘÍRUČKA PRO OBCE

Rodina a sociálněprávní PŘÍRUČKA PRO OBCE Rodina a sociálněprávní ochrana dítěte PŘÍRUČKA PRO OBCE Příručka pro obce Agentura pro sociální začleňování Rodina a sociálně-právní ochrana dítěte 2 Příručka pro obce / Rodina a sociálně-právní ochrana

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI Plzeň leden 2012 AUTORKA: LENKA HAUEROVÁ P r o

Více

Standardy kvality v sociálních službách

Standardy kvality v sociálních službách Standardy kvality v sociálních službách Pojďme se spolu vydat na pouť za naplňováním standardů kvality sociálních služeb. Obsah Úvod... 2 Procedurální standardy kvality sociálních služeb... 4 Personální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody - příspěvková organizace Ralsko Kuřívody 700, 471 24 Mimoň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1 ,, žákovu práci usnadníš, jestliže

Více

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL A-Skills Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti Obsah Obsah...3 1 ÚVOD...5 1.1 Stručně o projektu...5 1.2 Stručně o Manuálu...5 2 SOCIÁLNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI...6 2.1 Sociální

Více

KOLEKTIVNÍ ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY PÉČE O DĚTI V ČR

KOLEKTIVNÍ ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY PÉČE O DĚTI V ČR KOLEKTIVNÍ ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY PÉČE O DĚTI V ČR Metodika pro rodiče Věra Kuchařová Kristýna Peychlová VÚPSV, v. v. i. 2014 Studie vznikla v rámci projektu Nové formy denní péče o děti v České republice CZ.1.04/5.1.01/77.00038

Více

Metodika zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro osoby se zdravotním postižením

Metodika zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro osoby se zdravotním postižením Metodika zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro osoby se zdravotním postižením Zpracoval Vzdělávací institut Středočeského kraje Tato publikace je realizována v rámci klíčové aktivity

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Dle zákona zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s novelou vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Prevence kriminality u žáků základních škol v souvislosti s jejich volnočasovými aktivitami Diplomová práce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 Ševčíkova 273/II, 383 01 Prachatice IČO 75 04 44 98 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM PRACHATICE Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 Sídlo organizace:

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 Odbor prevence kriminality MV Zpracovali: Martin Dočkal, Ivana Dostálová, 2008 Ilustrace Pavel Koutský OBSAH ÚVOD

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

Senioři v komunitní knihovně

Senioři v komunitní knihovně Senioři v komunitní knihovně Metodický materiál Masarykova veřejná knihovna Vsetín Leden 2008 Helena Gajdušková, Marie Pokorná, Kateřina Janošková, Hana Pekárková, Alena Zubková, Zuzana Ježková 1 Obsah:

Více