N Y M B U R K ROZPIS SOUT mladších p ípravek žák , starších p ípravek žák a okresního poháru žák

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "N Y M B U R K ROZPIS SOUT mladších p ípravek žák , starších p ípravek žák a okresního poháru žák 2012-2013"

Transkript

1 Nerudova 512/ Nymburk Tel , mail: O k r e s n í f o t b a l o v ý s v a z N Y M B U R K ROZPIS SOUTĚŽÍ mladších přípravek žáků, starších přípravek žáků a okresního poháru žáků ročník

2 A. Všeobecná ustanovení 1. Řízení soutěže Podle tohoto rozpisu se řídí soutěže mladších přípravek žáků, starších přípravek žáků a okresního poháru žáků. Soutěže řídí Okresní fotbalový svaz dle souboru předpisů FAČR v platném znění, pravidel fotbalu malých forem, jejich doplňků a tohoto rozpisu soutěže prostřednictvím komise mládeže (KM). 2. Termíny utkání Termíny a úřední začátky jsou stanoveny termínovou listinou takto: Okresní pohár žáků neděle 10,00 hodin Starší přípravka žáků pondělí 17,00 hodin Mladší přípravka žáků středa 17,00 hodin Utkání lze sehrát i v jiném termínu při splnění těchto podmínek: V případě dohody o změně termínu utkání je povinností obou oddílů informovat o této skutečnosti nejpozději do 3 dnů po původně stanoveném termínu komisi mládeže, a to na ovou adresu nebo telefonicky na číslo (předseda KM). Totéž platí i pro pořádající oddíl v případě nesehrání utkání z důvodu nepříznivého počasí, náhlého onemocnění hráčů, školní akce apod. V případě neohlášení změny termínu utkání v určeném termínu bude klubu uložena pokuta 100,-- Kč. Nedošlo-li k dohodě oddílů nařídí komise mládeže utkání sehrát v náhradním termínu. Zejména se jedná o infekční onemocnění nebo školní akce (školy v přírodě, výlety, sportovní reprezentace školy apod.). Nařízení komise o přeložení utkání musí oddíly respektovat. Všechna utkání musí být sehrána pro podzimní část soutěžního ročníku do a pro jarní část soutěžního ročníku do V opačném případě budou nesehraná utkání oboustranně kontumována a oběma družstvu uložena pokuta ve výši 1.000,-- Kč za každé nesehrané utkání. Termínová listina OFS Nymburk PODZIM 2012 den datum Začátek Okresní pohár žáků Přípravka starší Přípravka mladší neděle :00 2.kolo pondělí :00 1.kolo středa :00 1.kolo neděle :00 3.kolo pondělí :00 2.kolo středa :00 2.kolo čtvrtek :00 1.kolo pátek :00 11.kolo neděle :00 4.kolo pondělí :00 3.kolo středa :00 3.kolo neděle :00 5.kolo pondělí :00 4.kolo středa :00 4.kolo pátek :00 13.kolo neděle :00 6.kolo

3 den datum Začátek Okresní pohár žáků Přípravka starší Přípravka mladší pondělí :00 5.kolo středa :00 5.kolo neděle :00 7.kolo pondělí :00 6.kolo středa :00 6.kolo neděle :00 8.kolo pondělí :30 7.kolo středa :30 7.kolo neděle :00 9.kolo pondělí :30 8.kolo středa :30 8.kolo neděle :00 10.kolo pondělí :30 9.kolo středa :00 9.kolo neděle :00 11.kolo pondělí :30 středa :30 10.kolo neděle :00 12.kolo Příslušné rozlosování bude včas uveřejněno pro oddíly na internetové adrese : 3. Start v soutěžích Základní podmínkou je: a) podání řádné přihlášky předepsaného typu v daném termínu. V přihlášce musí být uvedeno telefonické a ové spojení na vedoucího nebo trenéra družstva. b) složení určené soutěžní zálohy u OFS na krytí stanovených poplatků a pokut v daném termínu c) vyrovnání všech svých finančních závazků vůči OFS a ostatním TJ - SK z předcházejícího ročníku do stanoveného termínu! V případě nesplnění stanovených podmínek nebude družstvo TJ-SK zařazeno do mistrovských soutěží. Po uzávěrce přihlášek je možné dodatečné přihlášení družstva do soutěže nejpozději do doby konání losovacího aktivu proti uhrazení stanoveného poplatku a při současném splnění bodů b) a c) tohoto článku. Soutěží v rámci OFS se mohou zúčastnit i jiné spolky a sdružení, které nejsou členy ČSTV na základě řádné registrace u FAČR. Další povinnosti oddílů je řádně vybavená lékárnička včetně nosítek a dlah a na viditelném místě musí být vyvěšen plán dosažitelnosti první pomoci. 4. Pořadatel utkání Povinnosti pořadatele utkání vymezuje soutěžní řád čl.19 až 24. Povinnosti hostujícího družstva čl. 25. Pořadatel utkání: a) zajistí 3 pořadatele, kteří budou řádně označeni. b) zajistí připravenost hrací plochy a otevření kabin 30 minut před začátkem utkání. c) zajistí volný vstup pro 20 osob hostujícího družstva. d) zajistit bezpečné uložení osobních věcí hráčů, funkcionářů a rozhodčích v šatnách. Za škody na uložených věcech odpovídá pořadatel utkání podle zákona

4 e) zajistí zamezení vstupu všech osob do vymezených prostor f) zajistí bezpečnost hráčů, rozhodčích, delegovaných orgánů a diváků, jakož i pořádek na hřišti. g) zajistí zabezpečení pokynů rozhodčího při jeho upozornění na nevhodné chování na hráčských lavicích nebo při přerušení utkání např. pro vniknutí diváků na hrací plochu, při nesportovním chování diváků, vhazování předmětů a pod. i) zajistí přístup na hráčské lavice pouze náhradním hráčům v dresu a příslušníkům družstva uvedeným v zápise o utkání řádně označeným. j) podle článku 20 SŘ odst. 1 mít k dispozici formuláře zápisu o utkání, píšťalku, červenou a žlutou kartu, hodinky, minci na losování k) zajistí doručení zápisu o utkání na OFS do 48 hodin včetně jeho řádného a úplného vyplnění. 5. Start hráčů a) Hráč, který hodlá nastoupit k utkání prokazuje své členství ve FAČR tak, že klub, za nějž je registrován, uvede do zápisu o utkání jeho identifikační kód (ID), který je mu přidělen a zveřejněn na úředním seznamu na serveru b) Hráč, jehož ID není v zápise uveden, nemůže být připuštěn ke hře. c) Nastoupení hráče k utkání na základě uvedení neplatného ID se postihuje herními a disciplinárními důsledky podle příslušných předpisů FAČR. d) Ustanovením odstavce a) není dotčena povinnost předkládat rozhodčímu registrační průkaz podle čl. 13, odst. 1 soutěžního řádu. e) Ve všech utkáních žákovských kategorií se nepovoluje start hráče s vyměnitelnými kovovými kolíky! 6. Věkové kategorie V souladu se Soutěžním řádem fotbalu čl. 68 a 69. Okresní pohár žáků - startují chlapci narození a mladší - startují dívky narozené a mladší Přípravka starší - startují chlapci narození a mladší - startují dívky narozené a mladší Přípravka mladší - startují chlapci narození a mladší - startují dívky narozené a mladší Hráč může být zařazen do soutěží fotbalu nejdříve v den, kdy dovršil 6 let věku. O startu hráče v nejbližší vyšší věkové kategorii rozhoduje pouze oddíl, není omezen jeho počet startů v jednom dni. Oddíly jsou povinny si však vyžádat písemný souhlas rodičů nebo zákonných zástupců se starty ve vyšších věkových kategoriích a na požádání je předložit řídícímu orgánu soutěže. Veškerou odpovědnost za starty hráčů ve vlastní a vyšší věkové kategorii nese fotbalový oddíl. 7. Střídavý start talentovaných hráčů Střídavý start dle níže uvedených pravidel umožňuje hráčům nastoupení v soutěžích OFS Nymburk od úrovně kategorie mladší přípravky žáků do úrovně soutěže Okresního poháru žáků. Střídavý start se řídí následujícími pravidly: Střídavý start bude povolen hráči v žákovské kategorii, jehož mateřský oddíl je členem OFS Nymburk, bez ohledu na úroveň soutěže. Střídavý start se povoluje maximálně na jeden soutěžní ročník Žadatel předloží na OFS Nymburk vyplněný formulář Žádost o povolení střídavého startu (příloha tohoto rozpisu č.1). Se střídavým startem musí souhlasit oba kluby. K žádosti je

5 třeba přiložit fotografii hráče (formát průkazkového fota). OFS Nymburk vystaví žadateli na počkání průkaz opravňující ke střídavému startu. Projednání žádosti a vystavení průkazu se provádí bez poplatku. 8. Rozhodčí Utkání řídí vedoucí nebo trenér hostujícího družstva. Pokud se řízení utkání zřekne, zajistí řízení pořádající oddíl. Rozhodčí je povinnen si zaznamenávat průběžný stav utkání, zejména vstřelené branky. 9. Zápis o utkání Na všechna utkání v působnosti OFS Nymburk musí být použit jednotný formulář zápisu o utkání. Jiný zápis o utkání nebude uznán! Vzor zápisu v příloze č. 2 tohoto rozpisu. Zápis o utkání musí být řádně vyplněn ve všech kolonkách. Příjmení a jména hráčů, vedoucích mužstev a rodná čísla musí být vyplněna čitelně hůlkovým písmem. Každé družstvo musí mít vedoucího staršího 18 let, který je uveden v zápise o utkání. Za řádné vyplnění zápisu o utkání a jeho a doručení na OFS (do 48 hodin po skončení utkání) odpovídá pořádající oddíl. Zápis o utkání lze doručit na OFS i prostřednictvím ové pošty nebo faxem. V takovém případě originál zápisu uchová pořádající oddíl, pro případnou kontrolu, až do skončení soutěžního ročníku. 10. Konfrontace hráčů Řídí se SŘ článek 35, provádí se před začátkem utkání, nejpozději však v poločasové přestávce. Hráč, který startoval v průběhu prvního poločasu, ale nenastoupí do druhého poločasu je povinen za účelem eventuálního provedení kontroly totožnosti setrvat v prostoru kabin svého družstva až do zahájení druhého poločasu utkání. Taktéž do podpisu zápisu oběma kapitány jsou povinni rovněž setrvat v prostoru kabin všichni hráči, kteří byli v době ukončení utkání účastni hry. V době mezi ukončením utkání a podpisem zápisu oběma kapitány je možno provést v individuálních případech kontrolu totožnosti každého z hráčů i tehdy, když se jí hráč již jednou podrobil. Pokud proti totožnosti hráče byla kapitánem družstva vznesena námitka, provede kontrolu osobních údajů takového hráče sám rozhodčí. Jestliže se přesvědčí, že hráč nastoupil na cizí registrační průkaz, tohoto hráče nepřipustí ke hře, popřípadě vyloučí, průkaz odebere a zašle řídícímu orgánu soutěže. Postup: Po napsání a podepsání zápisu vedoucí družstva společně s kapitánem provedou konfrontaci hráčů soupeřova družstva a její výsledek sdělí rozhodčímu, který toto uvede na zadní straně zápisu poznámkou Konfrontace provedena bez závad. Toto bude stvrzeno podpisy obou vedoucích a kapitánů. Pokud proti totožnosti bude uvedena námitka, vstoupí do průběhu konfrontace i rozhodčí a provede osobním dotazem zjištění následujících údajů, které zapíše do zápisu o utkání v tomto znění: Příklad: Potvrzuji pravdivost údajů, že hráč domácích ( hostí ) číslo 10 hraje na svůj registrační průkaz a je v uvedeném klubu řádně registrován a jmenuje se Vokoun Josef, narodil se a bydlí v Nymburce, Husova ul. 17. Toto sdělení potom podepíší: Uvedený hráč, kapitán a vedoucí příslušného družstva. Rozhodčí odebere ještě uvedenou registraci hráče a se zápisem zašle řídící komisi. Na nejbližší zasedání KM OFS se dostaví: kapitáni a vedoucí obou celků, hráči nebo hráč proti jehož startu byla vznesena námitka a rozhodčí utkání. Příslušní hráči vezmou s sebou svůj rodný list. Náklady s příslušným řízením, včetně případného úředního ověření podpisu půjdou k tíži viníka. Nedodrží-li při tomto jednání strana provinilá předepsané náležitosti bude se považovat neoprávněný start za prokázaný. V případě nedostavení se k jednání bude

6 postupováno v souladu s disciplinárním řádem. Za účast plně odpovídají příslušné oddíly. V případě odmítnutí podrobit se konfrontaci uvede rozhodčí tuto skutečnost do zápisu a proti viníkovi - družstvu budou vyvozeny herní a disciplinární důsledky. 11. Lékařská prohlídka Každý hráč je povinen mít si ve svém vlastním zájmu informaci o své způsobilosti ke hraní fotbalu. U hráčů mladších 18 let má tuto povinnost jejich zákonný zástupce, který musí vlastnoručně podepsat prohlášení následujícího změní: Prohlašuji na základě lékařského posouzení zdravotního stavu našeho syna, že je způsobilý absolvovat fyzickou zátěž fotbalových tréninků a utkání bez nebezpečí poškození svého zdraví. Prohlášení musí být opatřeno datem a nesmí být starší než jeden rok. Kluby jsou povinny mít k dispozici prohlášení všech svých hráčů. Kontrolu prohlášení může provádět řídící orgán soutěží. 12. Hráč v brýlích a hrající s použitím zdravotních pomůcek Hráč mladší 18ti let se musí rozhodčímu prokázat prohlášením svých zákonných zástupců, že souhlasí s tím, že jejich syn hraje v brýlích na vlastní nebezpečí a zodpovídá za možné zranění jiných osob způsobené brýlemi. Rozhodčí si toto prohlášení nechá u sebe po dobu utkání a pokud z této příčiny nedojde ke zranění, hráči je po utkání vrátí. Bez prohlášení zákonných zástupců rozhodčí hráče v brýlích ke hře nepřipustí. Rozhodčí v případě zranění toto prohlášení přiloží k zápisu o utkání. Stejný postup platí i při používání ostatních zdravotních pomůcek ortézy apod. O jejich způsobilosti s konečnou platností rozhoduje rozhodčí utkání. 13. Souhlas rodičů s ošetřením nezletilých hráčů Doporučujeme vedoucím mládežnických družstev, aby se vybavili písemným souhlasem rodičů s poskytnutím zdravotních služeb, jejichž potřeba nastane při sportovní činnosti nezletilých hráčů. Vzor souhlasu v příloze č. 3 tohoto rozpisu. 14. Pořádání turnajů a přátelských utkání: Pořadatel turnaje je povinen na řídící orgán zaslat žádost o jeho uspořádání a propozice turnaje. Pořadatel mládežnického turnaje zašle do b.r. řádné vyhodnocení, které musí obsahovat stručný popis průběhu turnaje, jmenovitý počet zúčastněných družstev, výsledky utkání, celkové pořadí v turnaji a rozpis nákladů spojených s uspořádáním turnaje. Řídící komise podá návrh k VV OFS na přiznání mimořádné dotace za uspořádaný turnaj. 15. Různé: a) Zástupce klubu, který se dostaví nebo je předvolán na jednání kterékoliv komise OFS musí mít platné členství ve FAČR a písemné pověření klubu. b) Veškerá rozhodnutí OFS budou zveřejňována výhradně na internetových stránkách FAČR. 16. Zasedání komisí : Orgán OFS Výkonný výbor Komise mládeže 1 x měsíčně od hodin Zasedá Disciplinární komise v období mistrovských soutěží každý čtvrtek od hodin, do hodin Komise rozhodčích

7 B. Technická ustanovení 1. Soutěže a herní systém soutěž počet účastníků Okresní pohár žáků 14 Starší přípravka žáků 26 Mladší přípravka žáků 11 Okresní pohár žáků se hraje dvoukolově podzim-jaro. Jedná se o nepostupovou soutěž. Starší přípravky žáků odehrají podzimní část soutěže jednokolově a pro jarní část postoupí 9 nejlepších týmů do okresního přeboru. Odmítnutí postupu do OP bude posuzováno jako odstoupení z rozehrané soutěže s vyměřením finančního postihu ve výši 5.000,-- Kč. Zbývající týmy vytvoří příslušný počet skupin okresní soutěže. Okresní přebor mladších přípravek žáků se hraje dvoukolově podzim-jaro. 2. Počet hráčů Okresní pohár žáků Starší přípravka žáků Mladší přípravka žáků Střídání V soutěžích žáků všech stupňů je možno v průběhu utkání libovolně v přerušené hře zapojovat všechny hráče uvedené v zápise o utkání (nejvýše 18 hráčů); přitom musí být dodržen maximální povolený počet hráčů na hřišti. Hráče lze střídat i opakovaně. 4. Hrací doba Okresní pohár žáků 2x 35 minut Starší přípravka žáků 2x 25 minut Mladší přípravka žáků 2x 25 minut, po dohodě vedoucích obou družstev je možná hrací doba 2x 20 minut Pro všechny kategorie povinná poločasová přestávka v délce 15 minut. 5. Míče Okresní pohár žáků a soutěže starších přípravek žáků se hrají míčem všech značek o velikosti č. 4. V soutěži mladších přípravek žáků se hraje míčem všech značek o velikosti č. 3. Domácí klub připraví ke hře 3 míče (2 rezervní). Rezervní míče budou připraveny za každou brankou.

8 C. Pravidla Okresní pohár žáků 1. Hřiště tvoří polovina normální hrací plochy (NHP) viz plánek. Šířka hrací plochy je ohraničena půlící a brankovou čarou NHP. Délka hrací plochy je ohraničena postranními čarami NHP. 2. Branky velikosti 5x2 metru jsou umístěny na čáru ohraničující pokutové území. V mistrovských utkáních je možno použít i bezpečné branky o rozměrem 4,88x2,13 metru. 3. Pokutové území je ohraničeno značkami pro provedení zkráceného rohového kopu (16,5 m od každé brankové tyče) a pomyslnou čarou ve vzdálenosti 10 metrů od brankové čáry. Možno vyznačit kužely nebo praporky. Devět metru před brankou v její ose je vyznačena značka pokutového kopu. 4. Za přestupky bránícího hráče proti pravidlům ve vlastním pokutovém území se nařizuje pokutový kop. 5. Rohový kop se provádí ve vzdálenosti 16,5 m od pravé resp. levé brankové tyče. 6. Hraje se s míči č Každé družstvo má 8 hráčů, z nichž jeden musí být brankář (7+1). K utkání muže být nominováno max. 18 hráčů s možností opakovaného střídání. Utkání nesmí být zahájeno, jestliže některé družstvo má méně než šest hráčů. Klesne-li počet hráčů během hry pod 6 (vyloučení, zranění a podobně), utkání se končí. 8. Hrací doba utkání je 2x30 minut s dodržením poločasové přestávky 15 minut. 9. Pravidlo o ofsajdu platí ve vymezeném území. Tím se rozumí prostor mezi prodlouženou kratší čárou pokutového území NHP a postranní čárou NHP. Hra brankáře rukou se řídí pravidly fotbalu s počtem hráčů Při provádění volných kopů musí být hráči soupeře nejméně 5 metrů od místa přestupku, aby hráč, který kop provádí, mohl míč rozehrát bez zbytečného zdržování. 11. Při uvádění míče do hry brankářem musí být všichni hráči soupeře mimo pokutové území. Ze svého pokutového území uvede brankář míč do hry vyhozením rukou. Jakmile položí míč na zem, může ve hře pokračovat již jen nohou. 12. Při nesportovním chování či hrubém zákroku může rozhodčí hráče dočasně vyloučit na 2 min, či do konce poločasu dle míry provinění. Hráč bude vykázán ze hřiště ústně bez ukázání červené karty. Jeho místo smí zaujmout další hráč.

9 Plánek hřiště Soutěže starších přípravek žáků 1. Minimální rozměry hřiště 40x29 m (viz plánek). Hřiště je ohraničeno plastovými kužely. 2. Branky velikosti 5x2 metru jsou umístěny na čáru ohraničující pokutové území. V mistrovských utkáních je možno použít i bezpečné branky o rozměrem 4,88x2,13 metru. 3. Pokutové území je ohraničeno kužely pro provedení rohového kopu (10 m od každé brankové tyče) a pomyslnou čarou ve vzdálenosti 8 metrů od brankové čáry. Možno vyznačit kužely nebo praporky. Z šesti metrů před brankou v její ose se zahrává pokutový kop. 4. Za přestupky bránícího hráče proti pravidlům ve vlastním pokutovém území se nařizuje pokutový kop. 5. Hraje se s míčem č Každé družstvo má 6 hráčů, z nichž jeden musí být brankář (5+1). K utkání muže být nominováno max. 18 hráčů s možností opakovaného střídání. Utkání nesmí být zahájeno, jestliže některé družstvo má méně než čtyři hráče. 7. Hrací doba utkání je 2x25 minut s dodržením poločasové přestávky 15 minut.

10 8. Brankář může hrát rukou pouze ve vlastním pokutovém území. Ze svého pokutového území uvede brankář míč do hry buď vyhozením rukou nebo rozehráním nohou se spoluhráčem. Při uvádění míče do hry brankářem musí být všichni hráči soupeře mimo pokutové území. 9. Pokud je zahrána malá domů nohou, brankář ji nesmí chytit rukama. Pokud brankář chytí rukou malou domů od svého spoluhráče, bude tým potrestán nepřímým volným kopem z hranice pokutového území na vertikální linii přestupku. 10. Odehraje-li brankář ze svého pokutového území mimo něj míč nohou, musí jím zahraný míč dopadnout na vlastní polovinu hřiště, nebo se míče musí dotknout na vlastní polovině jiný hráč dříve, než míč přejde půlicí čáru. Tato podmínka platí i pro ostatní hráče ve vlastním pokutovém území, byl-li míč předtím ze hry. Porušení pravidla je trestáno přímým volným kopem z půlící čáry, kde ji míč přešel. 11. Při nesportovním chování či hrubém zákroku může rozhodčí hráče dočasně vyloučit na 2 min, či do konce poločasu dle míry provinění. Hráč bude vykázán ze hřiště ústně bez ukázání červené karty. Jeho místo smí zaujmout další hráč. 12. Při provádění volných kopů musí být hráči soupeře nejméně 4 metry od místa přestupku. 13. Auty se vhazují. 14. Utkání se hraje bez pravidla o postavení mimo hru. 15. Utkání řídí vedoucí nebo trenér hostujícího družstva. Pokud se řízení utkání zřekne, zajistí řízení pořádající oddíl. Rozhodčí je povinnen si zaznamenávat průběžný stav utkání, zejména vstřelené branky. 16. Plánek hřiště viz příloha číslo 4 Soutěže mladších přípravek žáků 1. Minimální rozměry hřiště 40x25 metrů (viz plánek). Hřiště je ohraničeno plastovými kužely. 2. Branky velikosti 5x2 metru jsou umístěny na čáru ohraničující pokutové území. V mistrovských utkáních je možno použít i bezpečné branky o rozměrem 4,88x2,13 metru. 3. Pokutové území je ohraničeno kužely pro provedení rohového kopu (10 m od každé brankové tyče) a pomyslnou čarou ve vzdálenosti 8 metrů od brankové čáry. Možno vyznačit kužely nebo praporky. Z šesti metrů před brankou v její ose se zahrává pokutový kop. 4. Za přestupky bránícího hráče proti pravidlům ve vlastním pokutovém území se nařizuje pokutový kop. 5. Hraje se s míčem č. 3

11 6. Každé družstvo má 5 hráčů, z nichž jeden musí být brankář (4+1). K utkání muže být nominováno max. 18 hráčů s možností opakovaného střídání. Utkání nesmí být zahájeno, jestliže některé družstvo má méně než tři hráče. 7. Hrací doba utkání je 2x25 minut s dodržením poločasové přestávky 15 minut. Po dohodě vedoucích obou družstev je možná hrací doba 2x 20 minut 8. Brankář může hrát rukou pouze ve vlastním pokutovém území. Ze svého pokutového území uvede brankář míč do hry buď vyhozením rukou nebo rozehráním nohou se spoluhráčem. Při uvádění míče do hry brankářem musí být všichni hráči soupeře mimo pokutové území. 9. Pokud je zahrána malá domů nohou, brankář ji smí chytit rukama. Míč to vhazování do rukou chytit nesmí. 10. Odehraje-li brankář ze svého pokutového území mimo něj míč nohou, musí jím zahraný míč dopadnout na vlastní polovinu hřiště, nebo se míče musí dotknout na vlastní polovině jiný hráč dříve, než míč přejde půlicí čáru. Tato podmínka platí i pro ostatní hráče ve vlastním pokutovém území, byl-li míč předtím ze hry. Porušení pravidla je trestáno přímým volným kopem z půlící čáry, kde ji míč přešel. 11. Při nesportovním chování či hrubém zákroku může rozhodčí hráče dočasně vyloučit na 2 min, či do konce poločasu dle míry provinění. Hráč bude vykázán ze hřiště ústně bez ukázání červené karty. Jeho místo smí zaujmout další hráč. 12. Při provádění volných kopu musí být hráči soupeře nejméně 4 metry od místa přestupku. 13. Utkání se hraje bez pravidla o postavení mimo hru. 14. Plánek hřiště viz příloha číslo 5 D. Kontakty Okresní fotbalový svaz Sídlo Nerudova 512/40, Nymburk tel , Předseda komise mládeže Fridrich Milan, tel , Sekretář OFS Krumpholc Antonín, tel , Předseda OFS Rytina Jiří, tel ,

12 O k r e s n í p o h á r ž á ků Klub Příjmení a jméno Mobil TJ Hrubý Jeseník Šona Luboš TJ Kamenné Zboží Srbová Michaela Sokol Krchleby Bareš Martin FK Loučeň Bašus Pavel SK Městec Králové Novák Jaroslav Sokol Netřebice Pinkas David SK Sokol Opočnice Pospíšil Richard TJ Pátek Kadlec Miroslav FC Trnavan Rožďalovice Hůlek Miroslav AFK Sokol Semice Havránek Jaroslav Sokol Stará Lysá Špecián Martin Sokol Stratov Horvát Josef SK Velenice Švarc Petr Sokol Všechlapy Hora Milan S t a r š í přípravky žáků Klub Příjmení a jméno Mobil TJ Budiměřice Šlotava Kolbaba Radek SK Kostelní Lhota Szikora Martin Sokol Kostomalty n.l. Včelka Josef Sokol Kovanice Král Pavel TJ Křinec o.s. Roza Pavel TJ Litol Jareš Michal FK Loučeň Bašus Pavel TK Slovan Lysá n.l. Podkonický Pavel SK Městec Králové Buldra Miroslav AFK Milovice Vostřel Jan SK Polaban Nymburk A Vlk Lukáš SK Polaban Nymburk B Vlk Lukáš SK Sokol Opočnice Blažek Petr SS Ostrá o.s. Blín Jaromír TJ Pátek Kruliš Vladimír FK Bohemia Poděbrady Soukup František SK Poříčany Bydlák Jaroslav SK Slovan Poděbrady Polák Jan Sokol Přerov n.l. Milaniak Dušan FC Trnavan Rožďalovice Kapal Petr AFK Sadská Drobný Jiří AFK Sokol Semice Bříza Štěpán Sokol Stará Lysá Tovara Milan Sokol Stratov Studený Petr Sokol Třebestovice Pobuda Josef Sokol Záhornice Douša Radek

13 M l a d š í přípravky žáků Klub Příjmení a jméno Mobil TJ Budiměřice-Šlotava Ditrich Josef TJ Kamenné Zboží Pilát Tomáš Sokol Kounice Turek Milan TK Slovan Lysá n.l. Poborský Ondřej AFK Milovice 04 Bobčík Jaroslav AFK Milovice 05 Bobčík Jaroslav SK Polaban Nymburk Kovacs Karel FK Bohemia Poděbrady Zíma Tomáš Sokol Přerov n.l. Milaniak Dušan AFK Sadská Laštovka Milan AFK Sokol Semice Pavliš Josef Chybějící údaje u některých kontaktů nebyly příslušnými kluby doplněny, ani přes upozornění komise mládeže v zápise č. 32/11-12 ze dne a následné ústní výzvy předsedy OFS na losovacím aktivu dne

14 Příloha číslo 1 ŽÁDOST O POVOLENÍ STŘÍDAVÉHO STARTU (platí jen pro Okresní pohár žáků OFS Nymburk) Název klubu : Soutěž Sout.období : Jméno a příjmení : Identifikační kód : Mateřský klub : Soutěž : Žádá tímto o povolení střídavého startu pro : Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje na této žádosti o povolení střídavého startu využíval OFS výhradně pro mé účasti v soutěžích na základě zákona č.101/2000 Sb. a č. 133/2000 Sb, Směrnice FAČR o ochraně osobních údajů a podle řádů a předpisů FAČR po celou dobu mé registrace ve FAČR. Podpis hráče u hráčů do 15 let podpis zákonného zástupce : Vyjádření mateřského klubu : se střídavým startem souhlasíme Dva podpisy funkcionářů : Razítko: Datum : Vyjádření nového klubu : se střídavým startem souhlasíme Dva podpisy funkcionářů : Razítko: Datum : Rozhodnutí OFS Nymburk: Střídavý start povolen do: Střídavý start se nepovoluje. Střídavý start se zamítá z důvodu:..... razítko a podpis OFS

15 Příloha číslo 2 OFS Nymburk ZÁPIS O UTKÁNÍ Mladší přípravka * Starší přípravka * Pohár žáků * Soutěž Oddělení Kolo Číslo utkání Datum Domácí Č. Příjmení a jméno Hosté Identifikační kód Č. Příjmení a jméno Identifikační kód Výsledek utkání : Poločas utkání : Vítěz utkání:.. Podpis kap.domácích Podpis kap.hostí Jméno ved.domácích Podpis ved.domácích Jméno ved. hostí Podpis ved. hostí Čitelné jméno a příjmení rozhodčího Podpis rozhodčího V případě připomínek použijte i druhou stranu zápisu. * Nehodící se škrtněte.

16 Příloha číslo 3 Zmocnění a určení osoby oprávněné dle zákona o zdravotních službách Údaje zákonného zástupce: Příjmení a jméno: nar. dne. Kontakt (telefon, ): Údaje nezletilého dítěte: Příjmení a jméno: nar. dne. Trvale bytem:.. Jako zákonný zástupce zmocňuji pana/paní... (vedoucí nebo trenér družstva), nar.., trvale bytem, aby při fotbalové přípravě a fotbalových utkáních, v době od do uděloval za mé nezletilé dítě souhlas s poskytnutím zdravotních služeb, jejich potřeba v této době nastane (např. ošetření úrazu i takového, jenž nespadá do kategorie nezbytné péče, léčba běžných nemocí). Současně souhlasím s tím, aby ve shora uvedené době byl zmocněnec informován o zdravotním stavu mého nezletilého dítěte ve smyslu ustanovení 31 zák. č. 372/2011 Sb. Zároveň určuji pana/paní... (vedoucí nebo trenér družstva) osobou, na jejíž nepřetržitou přítomnost má moje nezletilé dítě právo při poskytování zdravotních služeb podle 28, odst. 3, písm. e), bod 1, a to ve shora uvedené době fotbalové přípravy a fotbalových utkání. V.. dne... podpis zákonného zástupce

17 Příloha číslo 4 Hrací plocha pro soutěže přípravek 5 + 1

18 Příloha číslo 5

ROZPIS SOUTĚŽÍ N Y M B U R K. O k r e s n í f o t b a l o v ý s v a z. ročník

ROZPIS SOUTĚŽÍ N Y M B U R K. O k r e s n í f o t b a l o v ý s v a z. ročník Nerudova 512/10 288 02 Nymburk Tel. 325 512 332, mail: fotbal@ostjsknb.cz O k r e s n í f o t b a l o v ý s v a z N Y M B U R K ROZPIS SOUTĚŽÍ ročník 2010-2011 A. Všeobecná ustanovení 1. Řízení soutěže:

Více

Okresní fotbalový svaz Nymburk Komise mládeže

Okresní fotbalový svaz Nymburk Komise mládeže z jednání konaného dne 23.8.202 Přítomni: Borovička, Fridrich, Rytina Omluven: Košvanec Okresní fotbalový svaz Nymburk Zápis č.0/2-3 Bod č. Kontrola zápisu č. 33 ze dne 29.6.202.. Zápis schválen. 2.. Informace

Více

10. F o t balový z pravodaj

10. F o t balový z pravodaj 10. F o t balový z pravodaj Ročník 2010-2011 1. listopadu 2010 Číslo..28. O F S N y m b u r k Úřední zprávy fotbalového svazu Sportovně technická komise Zápis č.11/10-11 z jednání konaného dne 29.října

Více

Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny:

Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny: ROČNÍK 2015-2016 15.dubna 2016 Z P R A V O D A J Číslo O F S N Y M B U R K 16...28.1 Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny: Sekretář: PO 11-16 hod ÚT 09-12 hod ČT 10-17 hod

Více

ŘÍZENÝCH OKRESNÍM FOTBALOVÝM SVAZEM JIČÍN

ŘÍZENÝCH OKRESNÍM FOTBALOVÝM SVAZEM JIČÍN ŘÍZENÝCH OKRESNÍM FOTBALOVÝM SVAZEM JIČÍN V SOUTĚZNÍM ROČNÍKU Za Okresní fotbalový svaz Jičín Jan Šotek v.r. předseda VV OFS Jičín Pavel Kozák, v.r. předseda STK OFS Jičín 1. Struktura soutěží mládeže

Více

MINIŽÁKŮ A MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ soutěžní ročník 2013 2014

MINIŽÁKŮ A MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ soutěžní ročník 2013 2014 Okresní fotbalový svaz srpen 2013 Mladá Boleslav R O Z P I S MINIŽÁKŮ A MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ soutěžní ročník 2013 2014 1. Základní ustanovení : Hraje se dle pravidel kopané, soutěžního řádu, Rozpisu soutěží

Více

Mistrovské soutěže. FAČR - MĚSTSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ - 601 98 BRNO 1, Zámečnická 2.

Mistrovské soutěže. FAČR - MĚSTSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ - 601 98 BRNO 1, Zámečnická 2. FAČR - MĚSTSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ - 601 98 BRNO 1, Zámečnická 2. Telefon: 542 212 675 sekretariát MěFS (fax i záznamník) E-mail: sekretar@fotbalbrno.cz web: http://fotbalbrno.cz http://www.fotbal.cz Další

Více

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ TURNAJŮ POHÁRU E.ON JUNIOR CUP 2014

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ TURNAJŮ POHÁRU E.ON JUNIOR CUP 2014 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ TURNAJŮ POHÁRU E.ON JUNIOR CUP 2014 1. Kontaktní osoby: 1. Generální partner poháru E.ON Junior Cup 2014 Generálním partnerem projektu je energetická společnost E.ON. 2. Pořadatel

Více

PROPOZICE mistrovské soutěže pro soutěžní ročník 2015-2016

PROPOZICE mistrovské soutěže pro soutěžní ročník 2015-2016 Okresní komise futsalu FIFA Sokolov Boženy Němcové 1780, 356 01 Sokolov Tel.: 603922110, e-mail: rodhonza@seznam.cz PROPOZICE mistrovské soutěže pro soutěžní ročník 2015-2016 Okresní soutěž mužů 1. třída

Více

FAČR-Okresní fotbalový svaz Znojmo, Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo R O Z P I S 2012-2013

FAČR-Okresní fotbalový svaz Znojmo, Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo R O Z P I S 2012-2013 FAČR-Okresní fotbalový svaz Znojmo, Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo R O Z P I S mistrovských soutěží zabezpečovaných VV OFS Znojmo pro soutěžní ročník Mistrovské soutěže: 2012-2013 Okresní přebor mužů

Více

E.ON Junior Cup 2013 21. dubna, 9:00-17:00, Bechyně - městský stadion

E.ON Junior Cup 2013 21. dubna, 9:00-17:00, Bechyně - městský stadion Šimon Cais (FC Bechyně) a Ivo Táborský (SK Dynamo) Tě zvou na E.ON Junior Cup 2013 21. dubna, 9:00-17:00, Bechyně - městský stadion Čeká Tě nabitý doprovodný program (elektrické koloběžky, čtyřkolky, Segway,

Více

7. kolo. 8. kolo. 9. kolo

7. kolo. 8. kolo. 9. kolo Postřižinský přebor mužů Loučeň Přerov nad L. A 22.8.2015 17:00 AFK Milovice A Sokol Běrunice A 22.8.2015 17:00 Rožďalovice A Kostelní Lhota A 22.8.2015 17:00 Všejany Městec Králové A 22.8.2015 17:00 Kovanice

Více

Rozpis mistrovských soutěží. dospělých a mládeže. pro soutěžní ročník 2012/13. Čl. 2 Pořadatelem utkání je oddíl uvedený v rozlosování na prvním místě

Rozpis mistrovských soutěží. dospělých a mládeže. pro soutěžní ročník 2012/13. Čl. 2 Pořadatelem utkání je oddíl uvedený v rozlosování na prvním místě FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ KARLOVY VARY Dr. Davida Bechera 18, 360 01 Karlovy Vary Tel.: 353 236 810, fax: 353 586 168, e-mail: fotbalkv@cstv-kv.cz Rozpis mistrovských soutěží

Více

Propozice FOTBALOVÉHO TURNAJE starších přípravek pro ročník 2005. pořádaného. OS Tygříci - FK Neratovice-Byškovice. 6. ročník: BYŠKOVICE CUP

Propozice FOTBALOVÉHO TURNAJE starších přípravek pro ročník 2005. pořádaného. OS Tygříci - FK Neratovice-Byškovice. 6. ročník: BYŠKOVICE CUP Propozice FOTBALOVÉHO TURNAJE starších přípravek pro ročník 2005 pořádaného OS Tygříci - FK Neratovice-Byškovice 6. ročník: BYŠKOVICE CUP 07.11.2015 Pořadatel : Termín : 07. listopadu 2015 Čas : 09:00-16:45

Více

PROPOZICE pro starší a mladší přípravky v roč. 2014-2015

PROPOZICE pro starší a mladší přípravky v roč. 2014-2015 PROPOZICE pro starší a mladší přípravky v roč. 2014-2015 Systém soutěže: OP - starší: OP - mladší: turnajově turnajově Starší: 4 skupiny A-B-C-D dvoukolový systém turnajů (podzim) Mladší: 6 skupin A-B-C-D-E-F

Více

ROZPIS - FOTBAL. www.czechdeaffotbal.wz.cz M ČR - FOTBALOVÁ SOUTĚŽ NESLYŠÍCÍCH 2013 (M ČR - FSN 2013) SPORTOVNÍ TECHNICKÁ KOMISE FOTBALU (STK F)

ROZPIS - FOTBAL. www.czechdeaffotbal.wz.cz M ČR - FOTBALOVÁ SOUTĚŽ NESLYŠÍCÍCH 2013 (M ČR - FSN 2013) SPORTOVNÍ TECHNICKÁ KOMISE FOTBALU (STK F) SPORTOVNÍ TECHNICKÁ KOMISE FOTBALU (STK F) ČESKÝ SVAZ NESLYŠÍCÍCH SPORTOVCŮ (ČSNS) ROZPIS - FOTBAL M ČR - FOTBALOVÁ SOUTĚŽ NESLYŠÍCÍCH 2013 (M ČR - FSN 2013) www.czechdeaffotbal.wz.cz 1 OBSAH: 1. Sportovní

Více

Jak se k nám dostanete?

Jak se k nám dostanete? Jak se k nám dostanete? Kde u Areálu zaparkovat? Turnaj: U10 Herní systém: 10 týmů rozdělených do dvou skupin Místo konání: Sportovní areál Jičín - www stránky Adresa: Jičín -Revoluční 863 Startovné: 1500

Více

R o z p i s /Úřední zpráva č. 1/ mistrovských soutěží řízených VV OFS v Kroměříži v soutěžním ročníku 2012-2013

R o z p i s /Úřední zpráva č. 1/ mistrovských soutěží řízených VV OFS v Kroměříži v soutěžním ročníku 2012-2013 FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY - Okresní fotbalový svaz v KROMĚŘÍŽI Vrchlického 2899, 767 01 Kroměříž IČ 22882472 Sekretariát: pan Kopčil Libor sekretář OFS Kroměříž Telefon: 573 336 390 Fax: 573 336

Více

ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍCH OFS BENEŠOV

ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍCH OFS BENEŠOV ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍCH OFS BENEŠOV ROČNÍK 2009-2010 Okresní fotbalový svaz v Benešově- Vnoučkova 1699 - tel. / zázn. 317 723 171 tel.- fax. 317 728 077, mob. 737 737 363, email: ofsbenesov@seznam.cz

Více

Pozvánka na halový turnaj FC Sparta Brno

Pozvánka na halový turnaj FC Sparta Brno Pozvánka na halový turnaj FC Pořadatel Kategorie Místo konání FC r. 2000 (U-14) Hráči narozeni po 1.1.2000 a mladší Sportovní hala Křenovice, Bratří Mrázků 635 (u Slavkova u Brna) Termín sobota 30.11.2013

Více

Okresní fotbalisté už dostali svůj jízdní řád. Kapelník Bacilů Jan Neckář on-line 18. 7. od 10 hodin! Přejít na obsah Přejít na hlavní navigaci

Okresní fotbalisté už dostali svůj jízdní řád. Kapelník Bacilů Jan Neckář on-line 18. 7. od 10 hodin! Přejít na obsah Přejít na hlavní navigaci Stránka č. 1 z 10 Přejít na obsah Přejít na hlavní navigaci Vybrat deník Napište nám poslední aktualizace: 23:06 V Deníku Hledat Výzva čtenářům: Kapelník Bacilů Jan Neckář on-line 18. 7. od 10 hodin! skrýt

Více

MISTROVSKÉ SOUTĚŽE SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2011/2012 OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ V SOKOLOVĚ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ SOKOLOV. tel.

MISTROVSKÉ SOUTĚŽE SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2011/2012 OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ V SOKOLOVĚ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ SOKOLOV. tel. OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ V SOKOLOVĚ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ SOKOLOV TĚLOVÝCHOVNÁ UNIE SOKOLOV Boženy Němcové 1780 356 01 Sokolov MISTROVSKÉ SOUTĚŽE tel./fax: 352 622 747 www.fotbal.cz e-mail: tvus@iol.cz

Více

Aplikace SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU FOTBALU FAČR do působnosti MěFS Ostrava

Aplikace SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU FOTBALU FAČR do působnosti MěFS Ostrava Aplikace SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU FOTBALU FAČR do působnosti MěFS Ostrava (vybraná ustanovení SŘF FAČR, který byl nabyl účinnosti 01.07. 2015) Článek 1 Působnost a Řídící orgán soutěže Soutěžní řád se vztahuje

Více

ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ PRAVIDLA POKUTY A PŘÍKLADOVÝ SAZEBNÍK TRESTŮ

ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ PRAVIDLA POKUTY A PŘÍKLADOVÝ SAZEBNÍK TRESTŮ ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ Soutěž řídí městský štáb Asociace plzeňského futsalu (APF). email: info@futsalpm.cz url: www.futsalpm.cz Kontaktní emaily: veškeré organizační informace by měly být na portálu www.futsalpm.cz,

Více

MEZIKRAJSKÁ SOUTĚŽ ŽÁKŮ U13, U14 2015/2016

MEZIKRAJSKÁ SOUTĚŽ ŽÁKŮ U13, U14 2015/2016 MEZIKRAJSKÁ SOUTĚŽ ŽÁKŮ U13, U14 2015/ 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Pořadatel: Fotbalová asociace České republiky Grassroots oddělení a Komise mládeže FAČR. Místo konání: oznámí organizátor utkání nejméně 14

Více

P R O P O Z I C E Z I M N Í C H H A L O V Ý C H P O H Á R Ů

P R O P O Z I C E Z I M N Í C H H A L O V Ý C H P O H Á R Ů P R O P O Z I C E Z I M N Í C H H A L O V Ý C H P O H Á R Ů JIHOMORAVSKÉ OBLASTI 2 0 1 4 2 0 1 5 A. V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N Í 1. Vypsané soutěže Jihomoravská oblastní soutěžní komise Svazu

Více

ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU o.s. Korespondenční adresa: Pražská 29, 30100 Plzeň

ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU o.s. Korespondenční adresa: Pražská 29, 30100 Plzeň ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU o.s. Korespondenční adresa: Pražská 29, 30100 Plzeň PROPOZICE POHÁRU 2015/2016 ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ Soutěž řídí organizační komise (dále již OK) Asociace plzeňského futsalu (dále

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 100 (1) Tento soutěžní řád je souhrnem sportovně-technických předpisů, platných pro vypisování, pořádání a řízení soutěží v korfbalu

Více

SPORTOVNÍ TECHNICKÁ KOMISE FOTBALU (STK F) ČESKÝ SVAZ NESLYŠÍCÍCH SPORTOVCŮ (ČSNS) ROZPIS - FUTSAL M ČR VE FUTSALU 2013. www.czechdeaffotbal.wz.

SPORTOVNÍ TECHNICKÁ KOMISE FOTBALU (STK F) ČESKÝ SVAZ NESLYŠÍCÍCH SPORTOVCŮ (ČSNS) ROZPIS - FUTSAL M ČR VE FUTSALU 2013. www.czechdeaffotbal.wz. SPORTOVNÍ TECHNICKÁ KOMISE FOTBALU (STK F) ČESKÝ SVAZ NESLYŠÍCÍCH SPORTOVCŮ (ČSNS) ROZPIS - FUTSAL M ČR VE FUTSALU 2013 www.czechdeaffotbal.wz.cz 1 OBSAH: 1. Sportovní technická komise fotbalu adresy (e-maily)

Více

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY Okresní fotbalový svaz Bruntál R O Z P I S mistrovských soutěží OFS Bruntál 2013 2014 Soutěžní ročník 2013/2014-1- FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY Okresní fotbalový

Více

Rozpis meziokresního přeboru mužů okresů Beroun, Kladno, Praha-západ a Příbram na sezónu 2010/2011

Rozpis meziokresního přeboru mužů okresů Beroun, Kladno, Praha-západ a Příbram na sezónu 2010/2011 OVV ČSTV Beroun - svaz ledního hokeje Rozpis meziokresního přeboru mužů okresů Beroun, Kladno, Praha-západ a Příbram na sezónu 2010/2011 Řídící orgány : Sekretář: Sekretářka: OVV ČSTV Beroun Okružní 650

Více

Propozice III. ročníku zimního turnaje v kopané mužů - Memoriálu Oldřicha Vangora

Propozice III. ročníku zimního turnaje v kopané mužů - Memoriálu Oldřicha Vangora Propozice III. ročníku zimního turnaje v kopané mužů - Memoriálu Oldřicha Vangora Pořadatel: 1. HFK Olomouc a. s. Místo: stadion 1. HFK Olomouc, Staškova ul., Olomouc Holice (umělá tráva III. generace)

Více

Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny:

Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny: ROČNÍK 2017-2018 7.září 2017 Číslo 03...28.1 Z P R A V O D A J O F S N Y M B U RK Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny: Sekretář: PO 11-16 hod ÚT 09-12 hod ČT 10-17 hod Antonín

Více

Propozice k SFL 2012/2013

Propozice k SFL 2012/2013 Propozice k SFL 2012/2013 Českomoravský fotbalový svaz, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Asociace školních a sportovních klubů přichází s již 13.ročníkem fotbalové/futsalové soutěže pro všechny

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MALÉ KOPANÉ BLANSKO o.s.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MALÉ KOPANÉ BLANSKO o.s. SOUTĚŽNÍ ŘÁD MALÉ KOPANÉ BLANSKO o.s. 1. ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ MK BLANSKO: 1.1 Řízením soutěží je pověřen výkonný výbor občanského sdružení Malá kopaná Blansko,o.s. (dále jen VV MKB). VV MKB nominuje a řídí veškeré

Více

NÁVRH ZMĚN SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU RAGBY pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 s pozměňovacími návrhy

NÁVRH ZMĚN SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU RAGBY pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 s pozměňovacími návrhy NÁVRH ZMĚN SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU RAGBY pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 s pozměňovacími návrhy Ondřej Surga, předseda legislativní komise 20. května 2015 Po zveřejnění návrhu změn soutěžního řádu

Více

ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ 2015 2016

ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ 2015 2016 FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY * OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ MLADÁ BOLESLAV ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ 2015 2016 OS ČSTV Mladá Boleslav MLADÁ BOLESLAV * ČERVENEC 2015 ROZPIS soutěží OFS MB pro ročník 2015-2016

Více

Pravidla soutěže STARŠÍCH PŘÍPRAVEK OFS Brno - venkov (5+1)

Pravidla soutěže STARŠÍCH PŘÍPRAVEK OFS Brno - venkov (5+1) Pravidla soutěže STARŠÍCH PŘÍPRAVEK OFS Brno - venkov (5+1) Pravidlo I: Počet hráčů a počet minitýmů Hraje se s 5 hráči v poli a brankářem, buď na jednom minihřišti nebo souběžně na dvou minihřištích.

Více

DOTACE na automatické kotle ROJEK

DOTACE na automatické kotle ROJEK R O J E K - T R A D I C E O D R O K U 1 9 2 1 Formátovací pila ROJEK PK 250A Široká nabídka českých řemeslnických dřevoobráběcích strojů ROJEK DOTACE na automatické kotle ROJEK Komfortní levné a ekologické

Více

Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K

Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K ROČNÍK 2018-2019 9. listopadu 2018 Číslo 12...28.1 Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny: Sekretář: PO 08-15 hod ST 08-15 hod ČT 09-17

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE Obsah článek 1 Základní ustanovení 16 článek 2 Ligové soutěže dospělých 16 článek 3 Organizace soutěží 17 článek 4 Náležitosti oddílů 18 článek 5 Náležitosti družstev

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALGOLFU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALGOLFU SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALGOLFU I. Základní ustanovení článek 1 1. Soutěžní řád fotbalgolfu stanoví základní podmínky organizace soutěží fotbalgolfu pořádaných v rámci České fotbalgolfové asociace (dále CFGA)

Více

Halový turnaj k okresních výběrů žáků PROPOZICE TURNAJE. Sportovní hala Cheb, Skalná ročník

Halový turnaj k okresních výběrů žáků PROPOZICE TURNAJE. Sportovní hala Cheb, Skalná ročník Halový turnaj k okresních výběrů žáků O POHÁR PŘEDSEDY OFS Cheb PROPOZICE TURNAJE Sportovní hala Cheb, Skalná 10.2.2008 1. ročník Pořadatel Karlovarský krajský fotbalový svaz PROPOZICE HALOVÉHO TURNAJE

Více

R O Z P I S mistrovských soutěží dospělých 2008 2009 pro krajský přebor I.třídy mužů a žen a krajský přebor II.třídy mužů a žen PARDUBICKÝ KRAJ

R O Z P I S mistrovských soutěží dospělých 2008 2009 pro krajský přebor I.třídy mužů a žen a krajský přebor II.třídy mužů a žen PARDUBICKÝ KRAJ R O Z P I S mistrovských soutěží dospělých 2008 2009 pro krajský přebor I.třídy mužů a žen a krajský přebor II.třídy mužů a žen PARDUBICKÝ KRAJ V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N Í 1. Řízení soutěží Soutěže

Více

R O Z P I S mistrovských soutěží družstev dospělých ve stolním tenisu v okrese Semily pro sezónu 2011-2012

R O Z P I S mistrovských soutěží družstev dospělých ve stolním tenisu v okrese Semily pro sezónu 2011-2012 R O Z P I S mistrovských soutěží družstev dospělých ve stolním tenisu v okrese Semily pro sezónu 2011-2012 1. Vypsané soutěže 1.1. OP I. třídy mužů: /čtyřčlenná družstva/ Turnov D Studenec A Nová Ves A

Více

Soutěžní řád PKFL 1. PKFL 2. Administrátor 3. Rada PKFL

Soutěžní řád PKFL 1. PKFL 2. Administrátor 3. Rada PKFL Soutěžní řád PKFL 1. PKFL PKFL je zkratka pro Pražskou klubovou fotbalovou ligu. Jde o dlouhodobou soutěž v malém fotbale, hranou systémem dvoukolově každý s každým (doma a venku) podle PRAVIDEL PKFL na

Více

Fotbalový turnaj přípravek r. 2005 Velké Meziříčí 25. 11.2012

Fotbalový turnaj přípravek r. 2005 Velké Meziříčí 25. 11.2012 Fotbalový turnaj přípravek r. 2005 Velké Meziříčí 25. 11.2012 Pořadatel: FC Velké Meziříčí Termín: neděle25. 11.2012 Místo konáni: Sportovní hala - Velké Meziříčí, U Světlé Startují: Hráči narození 1.1.2005

Více

Zimní halové ligy mladších žáků ÚKFS

Zimní halové ligy mladších žáků ÚKFS Ústecký krajský fotbalový svaz PROPOZICE SOUTĚŽE 4. ročníku Zimní halové ligy mladších žáků ÚKFS Pořadatel: KM Ústeckého KFS LISTOPAD 2018 AŽ LEDEN 2019 PROPOZICE ZIMNÍ HALOVÉ LIGY MLADŠÍCH ŽÁKŮ ÚKFS 2017/18

Více

OFS TŘEBÍČ HORÁCKÉ NOVINY ZIMNÍ LIGA 2019 MLADŠÍ PŘÍPRAVKA

OFS TŘEBÍČ HORÁCKÉ NOVINY ZIMNÍ LIGA 2019 MLADŠÍ PŘÍPRAVKA OFS TŘEBÍČ HORÁCKÉ NOVINY ZIMNÍ LIGA 2019 MLADŠÍ PŘÍPRAVKA SOBOTA 09.02.2019 skupina B Propozice turnaje Pořadatel Sekretář turnaje Místo KM + STK OFS Třebíč Vrzáček Josef tel. : 723 985 596 email: vrzacekj@seznam.cz

Více

Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2009 2010

Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2009 2010 Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2009 2010 České Budějovice, 7. 9. 2009 OBSAH: Adresář členů VV str. 2 Všeobecná ustanovení str. 3 Grand Prix C dospělých str. 4 Grand Prix D dospělých

Více

ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ

ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ FAČR LIBERECKÝ KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2012 2013 1 Liberec červenec 2012 Obsah Rozpis Důležitá spojení Mistrovské soutěže Pohár Libereckého KFS Jiná opatření

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD SVAZ MALÉHO FOTBALU BLANENSKO, z.s.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD SVAZ MALÉHO FOTBALU BLANENSKO, z.s. SOUTĚŽNÍ ŘÁD SVAZ MALÉHO FOTBALU BLANENSKO, z.s. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ SMFBL:

Více

Fotbal. Počet hráčů v přihlášeném týmu: Pravidla. Hrací doba 1 x 15 minut

Fotbal. Počet hráčů v přihlášeném týmu: Pravidla. Hrací doba 1 x 15 minut Fotbal Hrací doba 1 x 15 minut Počet hráčů v přihlášeném týmu: Minimální počet hráčů v týmu je 5 (viz pravidla), maximální počet je 9. Maximum je zde z důvodu omezeného počtu medailí (9ks/oceněný tým).

Více

Soutěžní řád PKFL 1. PKFL 2. Administrátor 3. Rada PKFL

Soutěžní řád PKFL 1. PKFL 2. Administrátor 3. Rada PKFL Soutěžní řád PKFL 1. PKFL PKFL je zkratka pro Pražskou klubovou fotbalovou ligu. Jde o dlouhodobou soutěž v malém fotbale, hranou systémem dvoukolově každý s každým (doma a venku) podle PRAVIDEL PKFL na

Více

PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ Bezručova 6, 301 00 Plzeň OBLASTNÍCH SOUTĚŽÍ. Soutěžní ročník 2012-2013

PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ Bezručova 6, 301 00 Plzeň OBLASTNÍCH SOUTĚŽÍ. Soutěžní ročník 2012-2013 PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ Bezručova 6, 301 00 Plzeň OBLASTNÍCH SOUTĚŽÍ Soutěžní ročník 2012-2013 1.srpna 2012 O BSAH --- I. ROZPIS 3 --- II. VŠEOBECNÁ ČÁST 4 --- 1. SYSTÉM SOUTĚŽÍ 4 --- 2. ÚHRADA 4

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD HOKEJBALU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD HOKEJBALU SOUTĚŽNÍ ŘÁD HOKEJBALU 2012 VYSVĚTLIVKY Doručení Předání originálu dokumentů osobně (proti potvrzené kopii), registrovanou poštou, faxem nebo e-mailem na adresu, faxové číslo nebo adresu elektronické pošty

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Základní ustanovení 1. Fotbalová asociace České republiky (dále FAČR ), jakožto organizátor soutěží fotbalu

Více

pro soutěže řízené Krajskými výkonnými výbory Českého svazu ledního hokeje z. s. sezóna 2015-2016

pro soutěže řízené Krajskými výkonnými výbory Českého svazu ledního hokeje z. s. sezóna 2015-2016 V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N Í pro soutěže řízené Krajskými výkonnými výbory Českého svazu ledního hokeje z. s. sezóna 2015-2016 1. Stanovy a řády Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále jako ČSLH

Více

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová pořádá halový turnaj mladších žáků ročníku 2002 a mladších HEDVA CUP 2015 Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 10.01.2015 Startovné: Místo: Hrací plocha: 1.500,- Kč

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE ČESKÝ SVAZ CYKLISTIKY SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE SÁLOVÉ CYKLISTIKY KOLOVÁ Platnost od: 1.1.2013 O B S A H: DISCIPLÍNY SÁLOVÉ CYKLISTIKY KOLOVÉ... 3 1. KOLOVÁ ELITE... 4 ELITE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY...

Více

MALÁ KOPANÁ TŘINEC - PRAVIDLA

MALÁ KOPANÁ TŘINEC - PRAVIDLA MALÁ KOPANÁ TŘINEC - PRAVIDLA Pravidlo 1 Hrací plocha Hrací plocha fotbalové hřiště u 4. ZŠ s umělým povrchem. Brankové území má tvar obdélníku a je totožné s pokutovým územím. Branka je umístěna na brankové

Více

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BENEŠOV ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ 2015 2016

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BENEŠOV ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ 2015 2016 OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BENEŠOV ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ 2015 2016 OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BENEŠOV Vnoučkova 1699, 256 01 Benešov SEKRETARIÁT: sekretář VÝKONNÝ VÝBOR: Předseda Místopředseda Členové REVIZNÍ

Více

FOOLBALL.paragrafy Proč? HLAVA PRVNÍ Kapitola první technické podmínky Kapitola druhá počet hráčů Oddíl první

FOOLBALL.paragrafy Proč? HLAVA PRVNÍ Kapitola první technické podmínky Kapitola druhá počet hráčů Oddíl první 1 FOOLBALL.paragrafy Proč? Pravidla této hry jsem vymyslel proto, že se myslím, že na fotbalovém hřišti se dají provozovat i jiné hry než je fotbal. Podle nových pravidel půjde o hru, která nebude svázaná

Více

Vrcholné soutěže dospělých

Vrcholné soutěže dospělých Svaz národní házené Zátopkova 100/2, P.O. box 40, 160 17 Praha 6, tel./fax 220513274, tel. (GSM brána) 603646441, mobil 721820755 e-mail: narodnihazena@cstv.cz http: www.svaznarodnihazene.cz sekretář:

Více

Vrcholné soutěže dospělých 2014/2015

Vrcholné soutěže dospělých 2014/2015 V Praze dne 29. 5. 2014 Vrcholné soutěže dospělých 2014/2015 1. a 2. liga mužů 1. a 2. liga žen P R O P O Z I C E, Zátopkova 100/2, P.O.Box 40, 160 17 Praha 6, IČ: 539 929, sekretář: Petr Holý tel.:+420

Více

JIHOMORAVSKÝ TENISOVÝ SVAZ... Vídeňská 9, 639 00 Brno, 739 412 521, e-mail: info@tenis-morava.cz, http: //www.jts.cztenis.cz

JIHOMORAVSKÝ TENISOVÝ SVAZ... Vídeňská 9, 639 00 Brno, 739 412 521, e-mail: info@tenis-morava.cz, http: //www.jts.cztenis.cz JIHOMORAVSKÝ TENISOVÝ SVAZ... Vídeňská 9, 639 00 Brno, 739 412 521, e-mail: info@tenis-morava.cz, http: //www.jts.cztenis.cz mobil vedoucí soutěží: 739 412 543, PŘEBORNICKÉ SOUTĚŽE SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV 2015

Více

SOUTÌŽNÍ ØÁD FOTBALU. Mistrovské soutìže dospìlých. Základní ustanovení. Rozpisy soutìží a termínové listiny. Výklad nìkterých pojmù.

SOUTÌŽNÍ ØÁD FOTBALU. Mistrovské soutìže dospìlých. Základní ustanovení. Rozpisy soutìží a termínové listiny. Výklad nìkterých pojmù. SOUTÌŽNÍ ØÁD FOTBALU Mistrovské soutìže dospìlých Èlánek 3 Základní ustanovení Èlánek 1 1. Soutìžní øád fotbalu (dále jen soutìžní øád ) stanoví základní podmínky organizace fotbalových soutìží poøádaných

Více

Zpravodaj. OFS Nymburk

Zpravodaj. OFS Nymburk ROČNÍK 2011-2012 4. června 2012 Číslo Zpravodaj 26...28.1 OFS Nymburk Úřední zprávy okresního fotbalového svazu Výkonný výbor Zápis č.35 z jednání výkonného výboru Okresního fotbalového svazu Nymburk konaného

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Praha, 5. července 2008 Všeobecná ustanovení 1. Řízení Řídí Výkonný výbor ČKA prostřednictvím své Sportovně technické komise. 2. Pořadatel Pořadatelem každého vzájemného utkání

Více

KRAJSKÝ KUŢELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ KUŢELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO KRAJE KRAJSKÝ KUŢELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO KRAJE Praha, 16. července 2010 Všeobecná ustanovení 1. Řízení Řídí Výkonný výbor KKS Ústeckého kraje prostřednictvím své Sportovně technické komise. 2. Pořadatel Pořadatelem

Více

FK Jablonec, z.s. uspořádal v sobotu 17.1.2015 ve spolupráci s firmou JBC RADE s.r.o. JBCTRADE cup. pro hráče narozené 1.1.

FK Jablonec, z.s. uspořádal v sobotu 17.1.2015 ve spolupráci s firmou JBC RADE s.r.o. JBCTRADE cup. pro hráče narozené 1.1. Jablonec, z.s. uspořádal v sobotu 17.1.215 ve spolupráci s firmou JBC RADE s.r.o. JBCTRADE cup pro hráče narozené 1.1.27 a mladší Účastníci turnaje: BAUMIT Jablonec A,B, FC Hradec Králové, Mladá Boleslav,

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SOUTĚŽNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SOUTĚŽNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SOUTĚŽNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1.1.2014 Stránka 1 z 50 SOUTĚŽNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ČASQ SOUTĚŽNÍ ŘÁD I. ŘÍDÍCÍ ORGÁNY SOUTĚŽÍ Čl.1-2 soutěžní komise a komise vrcholového sportu Čl.1

Více

ROZPIS SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH SEZÓNY 2015-2016

ROZPIS SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH SEZÓNY 2015-2016 ZÁPADOČESKÝ BADMINTONOVÝ SVAZ ROZPIS SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH SEZÓNY 2015-2016 ( 1.9.2015 31.8.2016 ) Plzeň, září 2015 Západočeský badmintonový svaz vypisuje OBLASTNÍ PŘEBOR DRUŽSTEV DOSPĚLÝCH OP A, OP B, OP

Více

P R O P O Z I C E 18. ročníku volejbalového Mistrovství ČR superveteránů v roce 2016

P R O P O Z I C E 18. ročníku volejbalového Mistrovství ČR superveteránů v roce 2016 P R O P O Z I C E 18. ročníku volejbalového Mistrovství ČR superveteránů v roce 2016 M e m o r i á l V l a d i m í r a V y o r a l a A. Všeobecná ustanovení: 1. Vyhlašovatel a organizátor soutěže: Vyhlašovatel

Více

FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL SOUTĚŽNÍ ŘÁD

FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL SOUTĚŽNÍ ŘÁD FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL SOUTĚŽNÍ ŘÁD Česká federace sálového fotbalu Futsal, o.s. vydává SOUTĚŽNÍ ŘÁD platný pro soutěže ve futsalu - sálovém fotbalu pořádané v rámci federace s platností od 13.10.2012. SOUTĚŽNÍ

Více

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. 6. ročník 2013-2014

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. 6. ročník 2013-2014 Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS Východočeského poháru mládeže 6. ročník 2013-2014 Sportovně technická komise KKKS a PKKS Ústí nad Orlicí 6. září 2013

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 8.3.2015

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 8.3.2015 SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 8.3.205 Obsah: VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...4. Forma činnosti...4.2 Organizace a řízení soutěží...4.3 Kategorie soutěží...4.4 Druhy

Více

Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K

Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K ROČNÍK 2018-2019 5. října 2018 Číslo 07...28.1 Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny: Sekretář: PO 08-15 hod ST 08-15 hod ČT 09-17 hod

Více

PRAŽSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ Kozí 915/7, 110 10 Praha 1, Staré Město www.fotbalpraha.cz ROZPIS SOUTĚŽÍ SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2015 2016

PRAŽSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ Kozí 915/7, 110 10 Praha 1, Staré Město www.fotbalpraha.cz ROZPIS SOUTĚŽÍ SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2015 2016 PRAŽSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ Kozí 915/7, 110 10 Praha 1, Staré Město www.fotbalpraha.cz ROZPIS SOUTĚŽÍ SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2015 2016 URČENO: a) všem klubům, hrajícím soutěže PFS b) rozhodčím a delegátům PFS c) členům

Více

Propozice turnaje mladších žáků FK Bolatice

Propozice turnaje mladších žáků FK Bolatice Fotbalový klub Bolatice Opavská 45, 747 23 Bolatice web: fotbal.bolatice.cz, email: FK.Bolatice@seznam.cz Propozice turnaje mladších žáků FK Bolatice Název akce: Termín akce: Zahájení akce: O pohár starosty

Více

ČFSF Futsal Sálový fotbal KŠSF ÚK 41. sezóna celostátní soutěže 2015/2016. Propozice. DeCe COMPUTERS Extraliga ÚK 2015/ 2016

ČFSF Futsal Sálový fotbal KŠSF ÚK 41. sezóna celostátní soutěže 2015/2016. Propozice. DeCe COMPUTERS Extraliga ÚK 2015/ 2016 Propozice DeCe COMPUTERS Extraliga ÚK 2015/ 2016 o pohár firmy DeCe COMPUTERS Děčín s. r. o. Pořadatel Krajský štáb sálového fotbalu ústeckého kraje (KŠSF ÚK) Řídící štáb soutěže Místopředseda KŠSF ÚK

Více

OFS TŘEBÍČ HORÁCKÉ NOVINY ZIMNÍ LIGA 2019 STARŠÍ PŘÍPRAVKA

OFS TŘEBÍČ HORÁCKÉ NOVINY ZIMNÍ LIGA 2019 STARŠÍ PŘÍPRAVKA OFS TŘEBÍČ HORÁCKÉ NOVINY ZIMNÍ LIGA 2019 STARŠÍ PŘÍPRAVKA SOBOTA 02.02.2019 skupina B Propozice turnaje Pořadatel Sekretář turnaje Místo KM + STK OFS Třebíč Vrzáček Josef tel. : 723 985 596 email: vrzacekj@seznam.cz

Více

Okresní fotbalový svaz Kolín

Okresní fotbalový svaz Kolín FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY Okresní fotbalový svaz Kolín ROZPIS mistrovských fotbalových soutěţí okresu Kolín pro soutěţní ročník 2013-2014 Kolín srpen 2013 Okresní fotbalový svaz Kolín Kouřimská

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Praha, 7. dubna 2012 Všeobecná ustanovení 1. Řízení Řídí Výkonný výbor ČKA prostřednictvím své Sportovně technické komise. 2. Pořadatel Pořadatelem každého vzájemného utkání

Více

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ KLATOVY Denisova 93/I, 339 01 Klatovy

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ KLATOVY Denisova 93/I, 339 01 Klatovy OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ KLATOVY Denisova 93/I, 339 01 Klatovy TERMÍNOVÁ LISTINA OFS KLATOVY JARO 2015 Den Datum UZ muži OPM, III. tř. IV. tř. sk. A IV. tř. sk. B OPD OPMŽ Příprav. MLADŠÍ Příprav. STARŠÍ

Více

Složení VV a komisí OFS

Složení VV a komisí OFS Složení VV a komisí OFS Výkonný výbor Okresního fotbalového svazu Pelhřimov Václav MASOPUST Rohovka 28 mobil: 731 119 275 předseda VV OFS 393 01 Pelhřimov TZ: 565 325 666 e-mail: vmasopust@kupala.cz, masopustv@centrum.cz

Více

Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K

Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K ROČNÍK 2018-2019 20. září 2018 Číslo 05...28.1 Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny: Sekretář: PO 08-15 hod ST 08-15 hod ČT 09-17 hod

Více

Halový fotbalový turnaj 01.02.2013 odpoledne vodňany U11 (2002)

Halový fotbalový turnaj 01.02.2013 odpoledne vodňany U11 (2002) Propozice Pořadatel: FC Písek Termín konání: pátek 1. 2. 2013 Čas: 12:30 17:00 Místo konání: víceúčelová hala Vodňany, Výstavní ul. 726 Hrací plocha: palubovka Rozměr plochy: 35 x 19 m, branky 3 x 2 m

Více

Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2014 2015

Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2014 2015 Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2014 2015 10.10.2014 OBSAH: Adresář členů VV JčBaS str. 2 Všeobecná ustanovení str. 3 Grand Prix C dospělých str. 4 Grand Prix D dospělých str. 6 Grand

Více

OFS TŘEBÍČ HORÁCKÉ NOVINY ZIMNÍ LIGA 2019 STARŠÍ PŘÍPRAVKA

OFS TŘEBÍČ HORÁCKÉ NOVINY ZIMNÍ LIGA 2019 STARŠÍ PŘÍPRAVKA OFS TŘEBÍČ HORÁCKÉ NOVINY ZIMNÍ LIGA 2019 STARŠÍ PŘÍPRAVKA SOBOTA 02.02.2019 skupina A Propozice turnaje Pořadatel Sekretář turnaje Místo KM + STK OFS Třebíč Vrzáček Josef tel. : 723 985 596 email: vrzacekj@seznam.cz

Více

27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší

27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší Okresní fotbalový svaz Opava

Více

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová Pořádá 8. 3. 2014 turnaj starší přípravky ročníku 2003 a mladších Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 8. 3. 2014 Startovné: Místo: 800,- Kč (na místě proti potvrzení)

Více

Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K

Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K ROČNÍK 2018-2019 21. června 2019 Číslo 27...28. Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny: Sekretář: PO 09-15 hod ST 09-13 hod ČT 10-17 hod

Více

Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K ROČNÍK

Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K ROČNÍK ROČNÍK 2012-2013 12. dubna 2013 Číslo Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K 17...28.1 Úřední zprávy okresního fotbalového svazu Úřední hodiny: Sekretář: PO 11-16 hod ÚT 09-12 hod ČT 10-17 hod Antonín Krumpholc

Více

P R O P O Z I C E pro ročník 2014-2015

P R O P O Z I C E pro ročník 2014-2015 Okresní komise futsalu FAČR Vyškov tisk 27.7.2014 František Tobolík, Osvobození 6, 682 01 Vyškov, tel. 776213627, icq 566589258, e-mail f.tobolik@tiscali.cz A. Okresní soutěže - podmínky účasti P R O P

Více

HALOVÝ TURNAJ V KATEGORII PŘÍPRAVEK (ročník narození 2007 a mladší po dosažení věku 6-ti let) PROPOZICE TURNAJE

HALOVÝ TURNAJ V KATEGORII PŘÍPRAVEK (ročník narození 2007 a mladší po dosažení věku 6-ti let) PROPOZICE TURNAJE HALOVÝ TURNAJ V KATEGORII PŘÍPRAVEK (ročník narození 2007 a mladší po dosažení věku 6-ti let) PROPOZICE TURNAJE Sportovní hala Otrokovice, Šterkoviště 17. února 2018 Pořadatel: Zlínský krajský fotbalový

Více

P R O P O Z I C E halového turnaje starších přípravek FAIR PLAY CUP /26. ročník/

P R O P O Z I C E halového turnaje starších přípravek FAIR PLAY CUP /26. ročník/ P R O P O Z I C E halového turnaje starších přípravek FAIR PLAY CUP /26. ročník/ A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Pořadatel: SK Slavia Praha - fotbal a.s. 2. Termín: sobota 5.12.2015 3. Místo: sportovní hala

Více

OFS Nymburk. aktiv klubů OFS

OFS Nymburk. aktiv klubů OFS info@ofsnymburk.cz www.ofsnymburk.cz aktiv klubů OFS 7.3.2018 Program aktivu: 18,30 zahájení aktivu 18,35 19,15 školení klubů soutěžní řád 19,15 19,25 přestávka 19,25 19,55 organizace soutěží v ročníku

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD NOHEJBALU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD NOHEJBALU SOUTĚŽNÍ ŘÁD NOHEJBALU 21.2. 2004 1 Obsah 1 Všeobecná ustanovení............ 3 2 Řízení utkání...............4 2.1 Obecné zásady řízení utkání............4 2.2 povinnosti rozhodčích............ 4 2.3 Práva

Více

PRAVIDLA sportovního klubu KUŽELKY

PRAVIDLA sportovního klubu KUŽELKY Sportovní klub Kuželky Heldovo náměstí 237 503 46 Třebechovice pod Orebem ID 1000492877 Pravidla Sportovního klubu KUŽELKY 1.Úvodní ustanovení Sportovní klub Kuželky v Třebechovicích pod Orebem (dále SKK)

Více