Aplikace SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU FOTBALU FAČR do působnosti MěFS Ostrava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aplikace SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU FOTBALU FAČR do působnosti MěFS Ostrava"

Transkript

1 Aplikace SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU FOTBALU FAČR do působnosti MěFS Ostrava (vybraná ustanovení SŘF FAČR, který byl nabyl účinnosti ) Článek 1 Působnost a Řídící orgán soutěže Soutěžní řád se vztahuje na členy FAČR účastnící se soutěží a všechny soutěže organizované FAČR, nebo jejími pobočnými spolky, pokud tento řád nebo jiný předpis nestanoví jinak (SŘF 3 bod 2 a 3). Soutěže řídí MěFS Ostrava prostřednictvím sportovně technické komise (dále STK ), na kterou deleguje své pravomoci (dále řídící orgán soutěží ). Další pravomoci řídícího orgánu soutěží jsou uvedeny v 6 Soutěžního řádu fotbalu FAČR (dále SŘF FAČR ). STK je v působnosti řídícího orgánu soutěží povinna v souladu s 7 SŘF FAČR : 1. Navrhovat k projednání disciplinární přečiny uvedené v SŘF 7 bod 1 s návrhem na uložení disciplinárního trestu kontumace utkání : a) odmítne-li družstvo v případě vyplňování písemného Zápisu o utkání předložit Listinu hráčů a současně neumožnit kontrolu totožnosti startujících hráčů b) odehraje-li členský klub soutěžní utkání v jiném termínu, nebo na jiném hřišti, než schválil řídící orgán soutěže c) není-li možné sehrát soutěžní utkání, protože organizátor utkání nepřipravil bez oprávněného důvodu hrací plochu tak, aby byla způsobilá ke hře, nebo ji nevyznačil dle PF d) nenastoupí-li družstvo členského klubu bez závažných důvodů k soutěžnímu utkání anebo nastoupí k utkání po uplynutí čekací doby stanovené PF e) opustí-li družstvo členského klubu bez závažných důvodů svévolně hrací plochu v průběhu soutěžního utkání anebo v takovém utkání bez závažných důvodů odmítne pokračovat a soutěžní utkání se z tohoto důvodu nedohraje f) bylo-li soutěžní utkání předčasně ukončeno v důsledku inzultace rozhodčího některým příslušníkem družstva účastných členských klubů g) bylo-li soutěžní utkání ovlivněno způsobem, který odporuje principu poctivého sportovního soutěžení h) nastoupí-li hráč neoprávněně k soutěžnímu utkání 2. Navrhovat k projednání disciplinární přečin odhlášení družstva členského klubu ze soutěže s návrhem na uložení disciplinárního trestu vyloučení družstva ze soutěže (SŘF 7 bod 2)) 3. Oprávněna uložit za porušení ustanovení řádu v souladu se SŘF 7 bod 3 písm. d) pořádkovou pokutu do výše ,- Kč. Článek 2 Rozpis soutěže a termínová listina ( 8 SŘF) 1. Rozpis soutěže obsahuje zejména: - termínovou listinu soutěže - práva a povinnosti účastníků soutěže - výši startovného - výši soutěžního vkladu - minimální požadavky na hřiště - stanovení počtu postupujících a sestupujících družstev, včetně systému postupů a sestupů 2. Termínová listina je závazná pro všechna družstva členských klubů příslušné soutěže. Družstva jsou oprávněna po vzájemné dohodě a se souhlasem řídícího orgánu soutěže odehrát utkání mimo stanovený termín. Dohoda družstev o změně termínu musí být uložena do informačního systému nejpozději 17 dnů před původně stanoveným termínem utkání. Souhlas řídícího orgánu soutěže musí být proveden nejpozději 10 dnů před stanoveným termínem utkání ( 8 bod 4 SŘF) formou zápisu do elektronického informačního systému (dále IS FAČR).

2 3. Řídící orgán soutěží stanovuje poplatek za schválení dohody klubů pro případ, kdy družstva uloží tuto dohodu do elektronického informačního systému v lhůtě kratší: - méně než 17 dní před původně stanoveným termínem utkání - 100,- Kč všechny kategorie - méně než 7 dní před původně stanoveným termínem utkání - 200,- Kč všechny kategorie - méně než 7 dní před původně stanoveným termínem utkání - 50,- Kč kategorie MINI Klub má možnost v termínu více jak 21 dnů před termínem mistrovského utkání změnit termín (so- ne - svátek) bez souhlasu soupeře (SŘF 11, Příloha 2) za poplatek - 600,- Kč Řídící orgán soutěže upozorňuje, že nebude schvalovat dopolední začátky mládežnických utkání hraných v pracovních dnech. 4. Začátky dopoledních utkání dle Termínové listiny se stanovují od 09,00 hod., dřívější začátek jen na základě vzájemné dohody. Utkání při umělém osvětlení je možno hrát po dohodě soupeřů a po schválení řídícím orgánem soutěže. 6. K zajištění regulérnosti soutěže může řídící orgán soutěže stanovit pro některá utkání jednotné začátky, zejména v závěrečných kolech. Řídící orgán soutěže může stanovit, že čekací dobu nelze čerpat v případech, kdy v zájmu regulérnosti průběhu soutěže nařídí sehrání některých utkání jednoho kola v jeden den a hodinu. 7. Náhradní termíny jsou středy, příp. se souhlasem řídícího orgánu i čtvrtek. V případě nesehraní nebo nedohraní utkání jsou obě družstva povinna dohodnout se na náhradním termínu, takové utkání musí být sehráno do 14 dnů po původním termínu. Svou dohodu uvedou kluby do Zápisu o utkání, ustanovení kontroluje rozhodčí. V případě, že se družstva nedohodnou, termín nařídí řídící orgán soutěže v souladu se SŘF FAČR. Článek 3 Zápis o utkání. 1. Zápis o utkání se pořizuje ve specializované aplikaci elektronického informačního systému (IS) k jehož vyplnění poskytuje organizátor utkání delegovanému HR potřebné vybavení dle 9 SŘF. 2. Pokud podmínky nedovolují zpracování Zápisu o utkání stanoveným způsobem, vyplní se tištěný formulář Zápisu o utkání ručně (tiskopis FAČR) a do systému bude převeden hlavním rozhodčím utkání (nařízení STK) dodatečně do 12 hod. následujícího dne a který i zodpovídá za doručení písemného zápisu řídícímu orgánu soutěží (osobně, dop. poštou) do 48 hod. po termínu utkání. V případě nedostavení se delegovaného rozhodčího, včetně pořízených Zápisů o utkání kategorie MINI U8-U9 a MěS ml. žáků (5+1) přebírá tuto zodpovědnost organizátor utkání. 3. Nezpracuje-li klub Zápis o utkání v elektronickém informačním systému bez závažného důvodu, bude řídícím orgánem soutěže potrestán uložením pořádkové pokuty dle SŘF a RS MěFS čl. 41 /1. Článek 4 Soupiska družstva 1. Soupiska družstva určuje příslušnost hráčů k příslušnému družstvu klubu. Způsob, povinnost vyplnění a termín předložení je stanovena 10 SŘF. Soupisku družstva vyplňuje klub, který má v soutěžích přihlášeno B ( C ) družstvo ve stejné kategorii. 2. Soupisku družstva je oprávněn vyplnit administrátor členského klubu na předepsaném formuláři v IS FAČR. Na soupisku družstva je povinen zařadit nejméně 11 hráčů z centrální evidence členství členského klubu dle příslušné věkové kategorie soutěže. V souladu s 11 bod 3 Přílohy č. 2 SŘF hráč uvedený na soupisce musí nastoupit nejméně ve třech utkáních v rozsahu délky jednoho poločasu za družstvo, na jehož soupisce je uveden, to znamená : - v kategorii mužů.. je povinen hráč ze soupisky odehrát min. 140 minut - v kategorii dorostu st... je povinen hráč ze soupisky odehrát min. 140 minut - v kategorii dorostu ml.. je povinen hráč ze soupisky odehrát min. 120 minut - v kategorii žáků st... je povinen hráč ze soupisky odehrát min. 110 minut - v kategorii žáků ml... je povinen hráč ze soupisky odehrát min. 90 minut

3 3. Soupiska družstva se vyhotovuje vždy k jednotlivé části daného soutěžního ročníku a to vždy nejpozději 7 dní před zahájením jednotlivé části soutěže. 4. Změny v soupisce družstva je administrátor členského klubu oprávněn provádět pouze před začátkem jednotlivé části soutěžního ročníku (SR). V průběhu příslušné části SR je administrátor oprávněn po schválení řídícím orgánem soutěže provádět změny v soupisce družstva pouze v případě, že dojde k přestupu či hostování hráče ze soupisky družstva, nebo k doloženému dlouhodobému zranění hráče ze soupisky. Případnou nečinnost hráče ze soupisky družstva zdůvodní klub písemně nejpozději do 3 dnů od posledního mistrovského utkání v dané části soutěže, byl-li důvodem nečinnosti zdravotní stav hráče je klub povinen předložit lékařskou zprávu. 5. Nepředloží-li klub řádné zdůvodnění nebo nezdůvodní-li nečinnost hráče vážnou překážkou, bude potrestán pořádkovou pokutou dle RS čl. 41 bod 4 za každého nečinného hráče ze soupisky 6. Ze soupisek družstev členského klubu vyšší soutěže jsou oprávněni startovat v jednom soutěžním utkání nižší soutěže pouze dva hráči. Článek 5 Mistrovské soutěže a hodnocení výsledků 1. Mistrovské soutěže se hrají každý s každým zpravidla dvoukolově dle tohoto SŘF a příslušného rozpisu soutěže v období Podzimní a Jarní části soutěžního ročníku (SŘF 11 a 12). 2. Hodnocení výsledků v mistrovských utkáních je stanoveno 14 SŘF mimo bod 2, neboť rozstřel ze značky pro pokutový kop v případě nerozhodného výsledku nebude v soutěžích MěFS prováděn. Článek 6 Zařazení družstva klubu do soutěže 1. Zařazení družstva klubu do soutěže provede řídící orgán soutěže na základě naplnění ustanovení 16 SŘF a návrh zařazení zveřejní před Losovacím aktivem na /Úřední deska. 2. Přihlášku družstva členského klubu do soutěže podle SŘF 16 odst. 1 písm. b) je členský klub povinen doručit řídícímu orgánu do kalendářního roku ( 11 bod 4 Příloha č.2 SŘF). Článek 7 Losovací aktiv ( SŘF 17) 1. Losovací aktiv pořádá řídící orgán soutěže nejdříve po ukončení soutěžního ročníku a po termínu losovacích aktivů vyšších mistrovských soutěží. 2. Losovacího aktivu jsou povinni účastnit se zástupci všech členských klubů, které podaly přihlášku družstva do soutěže. 3. Losovací aktiv schvaluje zařazení družstev do skupin soutěží. 4. Řídící orgán soutěže není oprávněn zahájit soutěžní ročník v případě, že není ukončen soutěžní ročník předchozí. 5. Soutěžní ročník je ukončen rozhodnutím řídícího orgánu soutěže o ukončení daného soutěžního ročníku zveřejněném na Portálu Úřední deska. Článek 8 Pořadí družstev v soutěži (SŘF 18) 1. Vítězem soutěže, nebo její skupiny je družstvo, které dosáhne nejvyššího počtu bodů. 2. Posledním družstvem, nebo její skupiny je družstvo, které dosáhne nejnižšího počtu bodů. 3. V případě shodného počtu bodů více družstev po odehrání všech soutěžních utkání příslušné soutěže rozhoduje o pořadí ustanovení SŘF 18 bod V případě shodného počtu bodů více družstev v průběhu soutěžního ročníku rozhoduje o pořadí ustanovení SŘF 18 bod V případě shodného počtu bodů více družstev v různých skupinách stejné soutěže po odehrání shodného počtu soutěžních utkání rozhoduje o pořadí ustanovení SŘF 18 bod 5.

4 Článek 9 Postupy a sestupy s doplňováním míst v soutěžích Podmínky postupu stanovuje 19 SŘF. Poslední družstvo skupiny soutěže sestupuje do nižší soutěže, pokud není jiným předpisem stanoveno jinak. V případě kolize více družstev klubu stanovuje podmínky sestupu a postupu 20 SŘF. Při doplňování uvolněných míst v soutěžích se postupuje podle 21 SŘF. 1. Soutěže mužů MěFS Ostrava - ustanovení STK do SR 2016/17 bude do soutěže MěP mužů přihlášeno : více než 14 mužstev, bude pro SR 2016/17 ustavena MěS mužů, která bude složena z nově přihlášených družstev a mužstev MěP, která se umístila na místě konečné tabulky MěP mužů SR 2015/16 (SŘF 16, bod 4)) a v návaznosti na sestupy z MS KFS. 2. Soutěže dorostu MěFS Ostrava - ustanovení STK do SR 2016/17 bude do soutěže MěP dorostu přihlášeno : více než 14 mužstev bude pro SR 2016/17 ustavena MěS dorostu která bude složena z nově přihlášených družstev a mužstev MěP, která se umístila na místě konečné tabulky MěP dorostu SR 2015/16 (SŘF 16, bod 4)) a v návaznosti na sestupy z MS KFS. 3. Soutěže žáků starších - ustanovení STK do SR 2016/17 bude do soutěže MěP žáků starších přihlášeno : více než 14 mužstev bude pro SR 2016/17 ustavena MěS žáků starších, která bude složena z nově přihlášených družstev a mužstev MěP, která se umístila na místě konečné tabulky MěP st. žáků SR 2015/16 (SŘF 16, bod 4)) a v návaznosti na sestupy z MS KFS. 4. Soutěže žáků mladších - ustanovení STK do SR 2016/17 bude do soutěže MěP žáků mladších přihlášeno : více jak 14 mužstev budou pro SR 2015/17 ustaveny dvě skupiny MěP ml. žáků (8+1) s ohledem na územní uspořádání soutěže, její systém a ekonomickou účelnost. O vítězi soutěže MěP ml. žáků (8+1) rozhodnou dvě finálová utkání mužstev, která se umístila na prvních místech ve svých skupinách po odehrání SR 2016/17 MěFS. Článek 10 Pohár FAČR ( SŘF 23-28) Řídícím orgánem Poháru MěFS Ostrava je STK, kdy organizace a systém poháru je stanovena RS. 1. Městský Pohár mužů doplňuje mistrovská utkání na základě samostatných Přihlášek a je kvalifikační soutěží mužů do Krajského poháru MS KFS. 2. Skončí-li pohárové utkání, včetně finálového utkání v normální hrací době nerozhodným výsledkem určí vítěze kopy z pokutové značky. Utkání Městského poháru se neprodlužuje. 3. Hraje se vylučovacím jednokolovým systémem (play-off) po ukončení Podzimní části SR 2015/16. Semifinálová a finálové utkání bude odehráno v Jarní části SR 2015/16 v rámci Ostravské Zimní Ligy Pohár MěFS Ostrava. O termínech a místech utkání rozhodne STK MěFS Ostrava Městský Pohár v kategorii žáků mladších a starších přípravek bude v SR 2015/16 odehrán formou samostatných soutěží IV. Ročníku Ostravské Zimní Ligy - Pohár MěFS Ostrava 2015/16 v jednotlivých kategoriích a to v měsících 02 03/2016 ve sportovních halách a vyřazovacím způsobem (play-off) na schválených hřištích UT3G. Článek 11 Příslušníci družstva Příslušníci družstva a jejich povinnosti jsou vyjmenovány v SŘF FAČR a 56 SŘF.

5 Článek 12 Družstva mládeže 1. Členské kluby hrající soutěže FAČR jsou povinny mít počet družstev v mládežnických kategoriích v souladu 33 SŘF FAČR. Členský klub je povinen uhradit příslušnému řídícímu orgánu soutěže, na základě jeho rozhodnutí, kompenzační poplatek v souladu se SŘF 33 bod 2 za : a) nepřihlášení žádného mládežnického družstva členského klubu do v SR b) vyloučení mládežnického družstva členského klubu ze soutěže v SR Článek 13 Účast cizinců v družstvu (SŘF 34) V soutěžním utkání je za družstvo oprávněno nastoupit nejvýše 5 hráčů, kteří nejsou občany členského státu Evropské unie. Článek 14 Práva a povinnosti členského klubu Členský klub je povinen v souladu se SŘF 35 : a) podat ve stanoveném termínu přihlášku družstva do příslušné soutěže b) zajistit, aby družstvo členského klubu dohrálo soutěž, do které bylo přihlášeno c) uvolňovat hráče pro účely reprezentace MěFS Ostrava v mládežnických kategoriích d) mít trenéra s trenérskou licencí podle Řádu trenérů FAČR e) mít registrovaného minimálně jednoho hlavního administrátora členského klubu f) dodržovat předpisy FAČR a jejich pobočných spolků (OFS, MěFS) g) mít k dispozici prohlášení hráče o své zdravotní způsobilosti h) do Zápisu o utkání uvést pouze hráče oprávněné startovat v utkání a ostatní příslušníky družstva oprávněné vykonávat funkce v níž jsou v Zápise uvedeni i) hrát domácí soutěžní utkání pouze na hřišti, které schválil příslušný řídící orgán j) umožnit nastoupení k utkání pouze hráčům uvedeným v Zápise o utkání k) mít odpovídající výpočetní techniku s internetovým připojením pro účely přístupu a administrace v elektronickém informačním sytému (IS FAČR) 1. Hrát se může pouze na hřištích schválených řídícím orgánem soutěže. Schválený Řád pořadatelské služby, včetně potvrzeného Plánku hřiště musí být k dispozici při mistrovském utkání. Veškeré změny nebo úpravy musí být schváleny řídícím orgánem soutěže. Nově přihlášené kluby předloží před zahájením soutěže ke schválení řídícímu orgán Řád pořadatelské služby včetně Plánku hřiště. 2. Mistrovská utkání v soutěžích MěFS se hrají výhradně na hřištích, která schválil řídící orgán (STK). Jedná se o hlavní i náhradní hrací plochu, které musí splňovat stanovená kritéria PF-1 pro daný SR. a) v období od do je povoleno organizátoru utkání použít hrací plochu se škvárovým nebo UT povrchem (poškození hlavní hrací plochy z důvodu nepříznivých klimatických podmínek) za předpokladu, že náhradní hrací plocha je schválená STK pro příslušnou soutěž. Zneužitím této výjimky se však domácí klub vystavuje možnosti finančního postihu řídícím orgánem soutěže. Hostující družstvo musí být připraveno na všechny možnosti. b) o způsobilosti hrací plochy rozhoduje výhradně HR. Neuzná-li rozhodčí hrací plochu za způsobilou k soutěžnímu utkání, nemůže být považována za způsobilou ani pro přátelské utkání. Na takové ploše nemůže řídit utkání ani jiný rozhodčí, PF -1, výklad k pravidlu 15. c) ve všech soutěžích je možno utkání odehrát na hrací ploše s umělou trávou (UT3G), na něž klub obdržel písemné atestační osvědčení od KSHP FAČR. Na hřišti s tímto povrchem však nelze používat sportovní obuv s vyměnitelnými kolíky V případech uvedených v bodech a) c) musí hostující družstvo s touto alternativou počítat.

6 3. Náležitosti hřiště pro soutěže a) řádně připravená a vyznačená travnatá (škvárová) hrací plocha (PF -1), b) kryté hráčské lavičky pro členy družstva v soutěžích MěFS Ostrava musí mít minimální délku 4 m c) vyznačená technická zóna ve směru od bočních stran laviček pro příslušníky družstev 1 m na obě strany a 1 m od pomezní čáry (PF Příloha B ), d) ohraničení hrací plochy v souladu s PF 1 výklad k pravidlu (7), e) samostatné šatny pro soupeře a rozhodčí musí být čisté, dostatečně velké, uzamykatelné, v chladných dnech vytápěné, které jsou vybaveny lavicemi a věšáky přístupné nejméně 1 hodinu před zahájením utkání, f) koupelna, sprchy s tekoucí teplou a studenou vodou, g) zajištění zdravotní služby s potřebným vybavením pro první pomoc s příslušnými zdravotnickými potřebami, zejména nosítky ( k dispozici u hrací plochy) a potřebně vybavenou lékárničkou h) v případě, že kolem hrací plochy není umístěno zábradlí, musí pořadatel utkání zabezpečit, aby se osoby nezúčastněné na hře nezdržovaly v blízkosti hrací plochy, tj. musí být vzdáleny minimálně 2 m od pomezních čar a min. 4 m od brankových čar, PF -1, výklad k pravidlu (7) i) umístění komerčních reklam je upřesněno v PF -1, výklad k pravidlu (13) j) vyznačená Technická zóna (TZ) u krytých laviček pro příslušníky družstva musí splňovat požadavky schválené IFAB tak, jak jsou schváleny v PF příloha B ( přední hranice TZ, která je rovnoběžná s pomezní čárou, která je od pomezní čáry vzdálena 1 m. Ze stran je TZ vymezená čárami vedenými kolmo k pomezní čáře a to ve vzdálenosti 1 m od bočních stran lavičky družstva. Článek 15 Práva a povinnosti hráčů 1. Práva a povinnosti hráčů jsou vymezena ustanovením 36 SŘF. 2. Povinnost lékařské prohlídky je stanovena 37 bod 1 SŘF 3. Prohlášení o zdravotní způsobilosti 37 bod 2 a 3 SŘF 4. Hráč nebo jeho zákonný zástupce či opatrovník odpovídá za škodu způsobenou výstrojí, která není označena jako Základní výstroj Pravidly fotbalu ( 38 SŘF). Výstroj hráčů, včetně upřesnění výkladu pravidel o používání termokalhot a pásky na stulpnách je stanovena v PF - 4. Každý hráč je povinen zabezpečit si ve svém vlastním zájmu a na své náklady informaci o své zdravotní způsobilosti ke sportovní činnosti. U hráčů mladších 18-ti let má tuto povinnost jejich zákonný zástupce v souladu s Vyhláškou č.391/2013sb o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu (povinná lékařská prohlídka). Hráč proto musí vlastnoručně podepsat Prohlášení následujícího znění: Prohlašuji na základě lékařského posouzení svého zdravotního stavu, že jsem způsobilý absolvovat fyzickou zátěž fotbalových tréninků a utkání bez nebezpečí poškození svého zdraví (SŘF 37 bod 2). Za hráče mladšího 18-ti let podepíše uvedené Prohlášení jeho zákonný zástupce. Prohlášení samotné musí být opatřeno datem a nesmí být starší než 1 rok (SŘF 37 bod 2). Dospělý hráč, který nosí brýle, může v utkání hrát na vlastní nebezpečí a současně odpovídá i za možné zranění jiných hráčů. U hráčů mladších 18-ti let, kteří nosí brýle, nesou odpovědnost zákonní zástupci hráče, kteří před soutěží předají vedoucímu družstva písemné prohlášení, kterým svoji odpovědnost potvrdí.

7 Článek 16 Organizátor utkání a pořadatelská služba 1. Organizátorem utkání je členský klub, který je v Zápise o utkání uveden na prvním místě (SŘF 39) Technické a pořádkové povinnosti organizátora utkání jsou uvedeny v 45 a 46 SŘF. 2. Hlavní pořadatel musí být členem FAČR a označen dle 40 SŘF formou rozlišovací vesty s popisem. 3. Povinnosti pořadatelské služby jsou stanoveny v 41 SŘF. Členové pořadatelské služby musí být označeni rozlišovacími vestami. STK MěFS Ostrava stanovila pro SR 2015/16 minimální počty osob pořadatelské služby následovně: MUŽI - MěP MUŽI - MěS V Dorost Žáci Domácí klub připraví formulář náhradního Zápisu o utkání a ke hře nejméně 3 míče. 5. Domácí klub je povinen zajistit a používat při střídání hráčů tabulky s dobře viditelnými čísly vysokými nejméně 25 cm, jejichž obsluhu zabezpečí člen pořadatelského sboru. 6. Za nesplnění nebo porušení povinností pořadatelské služby odpovídá organizátor utkání a hlavní pořadatel ( SŘF 42) Článek 17 Práva a povinnosti hostujícího družstva Povinnosti a práva jsou uvedeny v 47 a 48 SŘF. Článek 18 Čekací doba 1. Podmínky čerpání čekací doby jsou stanoveny v 49 SŘF. 2. Nedostaví-li se družstvo hostů k utkání je povinno uhradit organizátoru utkání na základě jeho požadavku (faktury) paušální částku náhrady nákladů spojených s přípravou utkání (SŘF 49 bod 7), která se stanovuje následovně: MěP muži 2000,- MěS muži V 600,- Dorost 1.000,- Žáci 800,- Článek 19 Příprava Zápisu o utkání 1. Administrátor organizátora utkání vyplní v Zápise o utkání nejpozději 15 minut před úředně stanoveným začátkem, příprava Zápisu o utkání je stanovena v 53 SŘF bod Administrátor hostujícího družstva vyplní v Zápise o utkání nejpozději 15 minut před úředně stanoveným začátkem příprava Zápisu o utkání je stanovena v 53 SŘF bod Rozhodčí utkání nejdříve 15 minut před úředně stanoveným začátkem utkání zkontroluje údaje v Zápise o utkání a na základě sdělení vedoucích družstev opraví případné nedostatky, uloží provedené změny a odhlásí se z elektronického informačního systému (SŘF 53 bod 3). Článek 20 Uzavření Zápisu o utkání (SŘF 61) 1. Rozhodčí je povinen neprodleně po ukončení utkání do Zápisu o utkání uvést : a) skutečný čas zahájení utkání b) konečný výsledek utkání c) střelce branek d) uložené tresty příslušníků družstva se stručným popisem skutku e) střídání f) dobu hry

8 2. Vedoucí družstev jsou povinni po vyplnění Zápisu o utkání dle odstavce 1 na výzvu rozhodčího zkontrolovat a potvrdit zapsané údaje v Zápisu o utkání a za přítomnosti rozhodčího ověřením své totožnosti v IS FAČR prostřednictvím svého rodného čísla (za lomítkem), případně podpisem a rozhodčí je povinen Zápis o utkání v elektronickém informačním systému uzavřít. 3. Návazné povinnosti rozhodčího a delegáta utkání jsou stanoveny v SŘF 61 bod 3 a 4. Článek 21 Vedoucí družstva, trenér a ostatní příslušníci družstva 1. Vedoucím družstva může pouze osoba starší 18 let. Povinnosti vedoucího družstva jsou stanoveny v 30 SŘF FAČR. Bez vedoucího družstva nemůže být utkání zahájeno. 2. Povinnosti trenéra družstva, asistenta trenéra a trenéra brankářů stanovuje 31 SŘF FAČR, podrobnosti o výkonech stanoví Řád trenérů FAČR. 3. Povinnosti ostatních příslušníků družstva jsou stanoveny v 32 SŘF, kapitána družstva v 56 SŘF. Článek 22 Delegovaný rozhodčí utkání 1. Rozhodčí a asistenty rozhodčího deleguje komise rozhodčích MěFS Ostrava a uveřejňuje to v úředních zprávách KR MěFS na webové stránce / Úřední deska 2. Postup při nedostavení se delegovaného rozhodčího je popsán v 50 SŘF. 3. Práva a povinnosti rozhodčího utkání před zahájením utkání, v jeho průběhu a po ukončení utkání jsou stanovena 51 a 57 SŘF. 4. Rozhodčí neprodleně po utkání do Zápisu o utkání zaznamená stanovené údaje dle 61 SŘF, vyzve vedoucí družstev ke kontrole, potvrzení zapsaných údajů a Zápis o utkání uzavře. Do 12 hodin dne následujícího po utkání dokončí vyplnění stanovených údajů v Zápise o utkání v IS FAČR. 5. Pokud si klub stěžuje na kvalitu řízení utkání, zašle KR MěFS do 48 hodin po skončení utkání protest podepsaný dvěma funkcionáři klubu a kopií dokladu o zaplacení peněžitého vkladu ve výši 1.000,- Kč (u soutěže mládeže 500,- Kč). Oprávněnost bude posuzována pouze na základě hrubých chyb (ze Zprávy delegáta), které výrazně ovlivnily průběh převážné části utkání, nebo ovlivnily přímo výsledek utkání. U ostatních chyb rozhodčích (drobné chyby, které neovlivnily průběh utkání) se stížnost proti výkonu rozhodčích podaná klubem nebude posuzovat jako oprávněná. Za hrubou chybu se považuje: a) nenařízení či neoprávněné nařízení pokutového kopu b) uznání neregulérní či neuznání regulérní branky c) neudělení či nesprávné udělení ČK (i druhé ŽK) d) nesprávné vyhodnocení ofsajdové situace mající přímý vliv na dosažení či nedosažení branky. Po projednání v řídícím orgánu soutěže je o protestu rozhodnuto na nejbližším zasedání po jeho doručení. Pokud bude protest důvodný, vyhoví mu řídící orgán soutěže plně nebo částečně. Článek 23 Delegát utkání Práva a povinnosti delegáta utkání jsou uvedena v 52 SŘF. Delegáty svazu deleguje na KR MěFS a uveřejňuje to v úředních zprávách na Portálu MěFS / Úřední deska Článek 24 Zahájení utkání Povinnost nastoupení a podmínky zahájení utkání jsou uvedeny v 55 SŘF. Družstva členského klubu jsou povinna mít vedoucího družstva. Bez vedoucího družstva nemůže být utkání zahájeno ( SŘF 30 bod 3). 1. Družstvo hostí musí k utkání nastoupit v dresech odlišné barvy od družstva domácích tak, aby podle pokynu rozhodčího byla zajištěna dobrá rozlišitelnost hráčů obou družstev včetně brankářů. V každém utkání musí hostující klub respektovat tradiční barvy domácího klubu, tak jak je uvedeno v adresáři klubů, respektive v Rozpise soutěží MěFS pro SR 2015/16.

9 2. Dresy hráčů musí být na zadní straně opatřeny zřetelnými, nejméně 25 cm vysokými číslicemi. Čísla hráčů základní sestavy mhou být použita jakákoliv (1-99), ale v Zápise o utkání uvedena vzestupně (stejně tak u náhradníků). Čísla na dresech hráčů musí souhlasit s čísly uvedenými u jejich jmen v Zápise o utkání. 3. Součásti výstroje musí být u každého hráče i chrániče holení (PF -4). Rozhodčí je povinen toto kontrolovat a zároveň zkontrolují plnění ustanovení o nošení spodních oteplovacích kalhot. 4. Termokalhoty mohou kdykoliv použít hráči i jednotlivě za předpokladu, že tyto kalhoty mají stejnou barvu jako trenýrky a sahají nad kolena. Jsou-li trenýrky vícebarevné, musí mít oteplovací kalhoty tu barvu, která na trenýrkách převládá. 5. Doba hry: - utkání mužů 2 x 45 minut - žáci ml. (8+1) 2 x 30 minut - utkání dorostu st. 2 x 45 minut - žáci ml. (5+1) 2 x 25 minut (3 x 16-20min) - utkání žáků st. 2 x 35 minut - MINI (U8, U9) 2 x 20 minut (3 x 12-16min) Detailní rozpis časů u mladších žáků (5+1) a MINI fotbalu se řídí Pravidly fotbalu malých forem. Přestávka mezi oběma poločasy ve všech kategoriích trvá 15 minut včetně odchodu z hrací plochy a návratu družstev na hrací plochu. Při utkání mládeže 15-ti minutová doba poločasové přestávky musí být dodržena. Článek 25 Kontrola totožnosti ( 58 SŘF) 1. Kontrolu totožnosti hráčů a náhradníků družstev uvedených v Zápise o utkání je možné na žádost vedoucího družstva provést hromadně nejdříve 15 minut před úředně stanoveným začátkem utkání a nejpozději do zahájení druhého poločasu utkání. Do schválení Zápisu o utkání oběma vedoucími družstev po ukončení utkání je možno provést kontrolu pouze těch hráčů, kteří nastoupili v druhém poločase utkání. 2. Kluby jsou povinny pro kontrolu totožnosti doložit k danému mistrovskému utkání Listiny hráčů pro danou kategorii. Postup při provedení kontroly totožnosti je stanoven v 58 SŘF. Článek 26 Střídání Základní náležitosti pro střídání hráčů stanovuje 59 SŘF. 1. V soutěžích MěFS Ostrava je střídání hráčů upraveno v souladu s PF - 3 a to takto: - v utkání dospělých.. 5 hráčů včetně brankáře - v utkání mužů (VETERÁNI).. opakované střídání - v utkání staršího dorostu.. 5 hráčů včetně brankáře - v utkání starších žáků nejvýše.. 7 hráčů včetně brankáře ** - v utkání mladších žáků a MINI.. opakované střídání 2. V kategorii starších žáků může stanovené střídání, na základě dohody obou vedoucích družstev, být upraveno na opakované střídání. ** Rozhodčí je povinen zaznamenat tuto dohodu do Zápisu o utkání. 3. V soutěžích mladších žáků a MINI je možno v průběhu utkání libovolně v přerušené hře zapojovat všechny hráče uvedené v Zápise o utkání (nejvýše 18 hráčů); vždy však musí být dodržen maximální povolený počet hráčů na hřišti. To neplatí v posledních deseti minutách utkání řádné hrací doby i nastavení pro starší žáky a mladší žáky (8+1), kdy lze střídat standardním způsobem, nejvýše však 2 hráče; vystřídat spoluhráče mohou i ti, kteří se již předtím do utkání zapojili. Opakované střídání se do Zápisu o utkání neuvádí.

10 V utkáních fotbalu malých forem ( MINI 4+1, ml. žáků 5+1) jsou pravidla hry, způsoby střídání a počty hráčů uvedených v Zápise o utkání upraveny v Prováděcích pokynech jednotlivých kategorií. Článek 27 Přerušení a předčasné ukončení utkání Důvody vedoucí k přerušení a k předčasnému ukončení utkání včetně návazných ustanovení jsou uvedeny v 60 SŘF. Článek 28 Protest ( 62 SŘF) Členský klub je oprávněn podat protest za podmínek stanovených Procesním řádem. Článek 29 Nemistrovské soutěže a přátelská utkání Pokyny k nemistrovským soutěžím a přátelským utkáním jsem stanoveny v 43 SŘF. Článek 30 Věková kategorie mládeže ( 2 SŘF Mládeže) 1. Mládeží se dle tohoto řádu rozumí hráči do 18 let věku. 2. Mládež se rozřazuje do následujících věkových kategorií : Kategorie mládeže Věkové kategorie Základní věk Dovršený věk Přípravky Žáci Dorost Mladší přípravka Starší přípravka Žáci mladší Źáci starší Dorost mladší Dorost starší U6 5 let 6 let U7 6 let 7 let U8 7 let 8 let U9 8 let 9 let U10 9 let 10 let U11 10 let 11 let U12 11 let 12 let U13 12 let 13 let U14 13 let 14 let U15 14 let 15 let U16 15 let 16 let U17 16 let 17 let U18 17 let 18 let U19 18 let 19 let 3. Věkové kategorie pro SR 2015/2016 :, Hráči startují ve své nebo vyšší věkové kategorii. Start hráče z vyšší věkové kategorie za nižší věkovou kategorii je považován za neoprávněný a musí být postižen herními a disciplinárními důsledky (dle SŘF 7 bod 1, písm. h). - mladší přípravka (U-8, U-9) hráči narození a mladší - mladší žáci (5+1)- U11 hráči narození a mladší - mladší žáci (8+1) hráči narození a mladší - starší žáci hráči narození a mladší - starší dorost hráči narození a mladší Po dosažení příslušné věkové hranice může hráč dohrát rozehraný soutěžní ročník v dané věkové kategorie ( 3 bod 2 SŘF M) 4. V mládežnických družstvech jsou oprávněny startovat dívky o jeden rok starší než mládež zařazená do věkových kategorií dle odstavce 2, a to až do kategorie žáci starší ( 2 bod 3 SŘF M) 5. V SR 2015/16 MěFS Ostrava mohou v družstvu st. žáků nastoupit max. 3 žákyně (ročník 2000 a ml.) v jednom soutěžním utkání a v družstvu ml. žáků (8+1) v jednom soutěžním utkání max. 3 žákyně (ročník 2002 a ml.). V soutěži mladších žáků (5+1) a MINI neplatí žádné omezení.

11 Článek 31 Trenérské licence 1. Všechna družstva fotbalových klubů, která jsou zařazena na základě Přihlášky do mistrovských soutěží MěFS Ostrava v daném soutěžním ročníku jsou povinny splnit náležitosti 35 SŘF a v souladu se 35 bod d musí mít trenéra s trenérskou licencí podle 8 písm e) Řádu trenérů FAČR., Za opakované neplnění výše uvedené povinnosti se stanovuje kompenzační poplatek ve výši: - soutěže mužů ,- Kč - soutěže mládeže ,- Kč 2. Fotbalové kluby jsou povinny předložit do zahájení SR 2015/2016 jmenný seznam trenérů fotbalového klubu všech družstev dle jednotlivých kategorií. Článek 32 Reprezentace 1. Z důvodu plnění reprezentačních povinností ve výběrech MěFS Ostrava povolí řídící orgán soutěží předehraní soutěžního utkání, jsou-li povoláni dva nebo více hráčů ze základního kádru družstva klubu, který žádá změnu. V případě, že se kluby vzájemně nedohodnou, stanoví termín utkání STK MěFS, a to i případnou dohrávkou, nejpozději však do 14 dnů po původním termínu utkání (mimo posledních 3 kol mistrovských soutěží). 2. Účast hráče nominovaného do výběru FAČR, ŘK FAČR pro Moravu, MS KFS a MěFS Ostrava je ve smyslu fotbalových norem povinná. Při neomluvené neúčasti se hráč i klub vystavuje disciplinárnímu řízení dle DŘ FAČR. Článek 33 Ostatní opatření k řízení soutěží MěFS Ostrava 1. Předzápasová porada 2. Pozdrav před a po utkání 3. Další povinnosti klubů a) V soutěžích MěFS Ostrava je stanoven soutěžní vklad ve výši = 1000,- Kč / fotbalový klub (SŘF 8) b) Odhlásí-li se přihlášené družstvo ze soutěže po jejím rozlosování, avšak ještě před jejím zahájením, nebo vystoupí-li ze soutěže před ukončením její Podzimní části anebo bude v této době ze soutěže vyloučeno, nemůže být v témže SR zařazeno do jiné třídy soutěže a příští SR bude zařazeno do nejnižší třídy svého okresu. Klub bude postižen pořádkovou pokutou dle čl. 40 Rozpisu MěFS. Článek 34 Návrat ošetřovaného hráče na hrací plochu ( 7 SŘF Příloha 2) 1. Řídící orgán soutěže v souladu s Přílohou č. 2 SŘF 7 bod 1 uplatňuje ustanovení, kdy se ošetřovaný hráč na hrací ploše po jejím opuštění smí vrátit nejdříve po uplynutí doby 3 minut. 2. V případě vstupu osoby (lékaře, zdravotníka nebo jiné osoby ke zjištění zdravotního stavu hráče či jeho ošetření ) na hrací plochu, musí hráč hrací plochu opustit, i kdyby k ošetření vůbec nedošlo. 3. Ustanovení odstavce 2 se neužije pokud : a) je zraněn a ošetřován brankář b) jsou současně ošetřováni brankář a hráč soupeře z pole c) jsou ošetřováni dva hráči téhož družstva d) jsou ošetřováni dva hráči téhož družstva a s nimi hráč družstva soupeře e) je hráč ošetřován po přestupku, za který je provinivší se hráč soupeře vyloučen 4. Za dodržení doby 3 minut odpovídají asistenti rozhodčího, a pokud jich není, hlavní rozhodčí 5. V případě, že hráč opustí hrací plochu sám za účelem ošetření mimo ní, aniž by vstoupila na hrací plochu jiná osoba a ve hře se pokračuje, je oprávněn se vrátit na hrací plochu se svolením rozhodčího ihned po ošetření a nemusí čerpat dobu 3 minut.

12 Článek 35 Sdružený start družstev (SŘF 9 Příloha č. 2) Sdružený start družstev lze uskutečnit v soutěžích MěFS Ostrava v souladu se SŘF Přílohou č. 2 9 a za níže stanovených podmínek : a) jedná se o start hráčů nejvýše dvou klubů za jedno družstvo v mládežnické kategorii b) členské kluby podají žádost o povolení sdruženého startu družstev řídícímu orgánu soutěže a společně s touto žádostí předloží Smlouvu o sdruženém startu družstva c) smlouva bude předložena na tiskopise vydané řídícím orgánem soutěže a bude podepsána statutárními zástupci obou členských klubů. Přílohou této smlouvy bude seznam hráčů, kteří budou startovat ve sdruženém družstvu. d) schválení smlouvy je účinné pouze pro soutěžní ročník, pro který byla žádost podána a termín podání žádosti se shoduje s termínem podání Přihlášek do soutěží (10.06.) Příslušná ustanovení sdruženého startu družstev jsou upřesněna v SŘF 9 Přílohy č. 2 bod 1 až 3. Článek 36 Náhrady rozhodčím a delegátům svazu: Náhrady se rozumí výdaje ve smyslu cestovní náhrady (dopravné) na utkání a zpět. Vyúčtování náležitostí rozhodčích a delegátů svazu se provádí v souladu s Řádem rozhodčích a delegátů FAČR Přílohou č. 1 písmene d) s účinností od a RS MěFS Ostrava. 1. Řídi-li rozhodčí v jednom dnu u téhož pořadatele dvě a více utkání, náleží mu plná odměna stanovená Sazebníkem odměn FAČR za každé utkání. 2. VV MěFS Ostrava rozhodl o níže uvedených sazbách stravného členů VV a Komisí pro SR 2015/16 v souladu s Vyhláškou č. 328/2014 Sb., příp. trvá-li pracovní (služební) cesta nebo akce : 5 až 12 hodin ve výši 70,- Kč 12 až 18 hodin ve výši 110,- Kč 18 hodin a více ve výši 170,- Kč 3. Jízdné se účtuje dle platného tarifu MHD a autobusových přepravců. 4. Pokud rozhodčí utkání použije osobní vozidlo k dopravě na hřiště organizátora utkání, lze mu vyplatit cestovní náhradu ve výši 5,- Kč/km za cestu z místa bydliště do místa konání mistrovského nebo pohárového utkání nejkratším směrem, max. však 300,- Kč (dle schváleného Kilometrovníku MěFS Ostrava ze dne ). Na utkání lze účtovat pouze jedno vozidlo. 5. Za poskytnutí místa k parkování dopravních prostředků a bezpečné uložení osobních věcí příslušníků družstev a delegovaných osob zodpovídá v souladu se SŘF 45 Organizátor utkání. 6. Rozhoduje-li rozhodčí utkání, v němž se střetávají soupeři různých věkových kategorií, náleží mu odměna podle kategorie nejvýše odměňované. 7. Rozhodčím kvalifikačních utkání o postup do vyšší soutěže náleží odměna podle té soutěže, pro kterou se kvalifikační utkání hrají. 8 Delegátům a členům Komisí MěFS Ostrava přináleží cestovní náhrada ve výši 5,-Kč/km nebo jízdné dle tarifu MHD a autobusových přepravců. 9. Odměny rozhodčím a delegátům svazu jsou vyplaceny bezhotovostním převodem před zdaněním. V důsledku toho jsou povinni postupovat podle ustanovení 7 odst. 2 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších platných předpisů. 10. Odměny rozhodčím a delegátům svazu jsou stanoveny v Sazebníku odměn rozhodčích v Příloze č. 1 písm. d) Řádu rozhodčích a delegátů FAČR s účinností od Paušální odměna delegátům svazu pro mistrovská a pohárová utkání v působnosti MěFS Ostrava je pro SR 2015/16 stanovena Řádem rozhodčích a delegátů FAČR ve výši 200,- Kč.

13 Článek Sazebník odměn rozhodčích (Kč) soutěže řízené MěFS Ostrava DRUH SOUTĚŽE utkání mistr. a mezinárodní utkání přátelská - turnaje normální hrací čas normální hrací čas zkrácený hr. čas MUŽI HR AR HR AR HR MěP muži 500,- 300,- 100,- 50,- 50,- MěS muži (III.- IV.) 400,- 250,- 80,- 50,- 50,- tř.) VETERÁNI 200,- - 80,- 50,- Pohár MěFS 200,- 120, Výběr MěFS 3000, ,- 80,- 50,- DOROST HR AR HR AR HR MěP dorost 300,- 200,- 60,- 30,- 30,- MěS dorost 200,- 100, Pohár MěFS 150,- 80, Výběr MěFS ,- 50,- 50,- ŽÁCI HR AR HR AR HR MěP st. žáci 250,- 150,- 50,- 30,- 30,- MěP ml. žáci (8+1) 150,- - 50,- - 30,- MěS ml. (5+1), MINI 100,- - 50,- - 30,- Pohár MěFS 100,- 50, Výběr MěFS ,- 50,- 50,- Zimní turnaje HR AR HR AR HR muži a ženy ,- 120,- 150,- dorost ,- 80,- 100,- žáci ,- 50,- 80,- MINI ,- - 50,- Pokud rozhodčí utkání použije osobní vozidlo k dopravě na hřiště klubů, lze mu vyplatit náhradu ve výši 5,- Kč/km za cestu z místa bydliště do místa konání mistrovského nebo pohárového utkání nejkratším směrem, maximálně však 300,- Kč (dle schváleného Kilometrovníku MěFS Ostrava ze dne ). Druhý rozhodčí nebo další dva se dopraví nejkratším směrem k jeho trase na utkání. Těmto rozhodčím lze pak vyplatit náhradu ve výší 5,- Kč/km z místa bydliště k místu na trase jízdy rozhodčího, se kterým se pak společně dopraví do místa konání utkání. Takto lze cestovat pouze na zápasy oddílů, kde nelze použít MHD, příp. je spojení velmi omezené, nebo bydliště delegovaného rozhodčího je mimo okres Ostrava. Na utkání lze účtovat pouze jedno vozidlo. Článek 37 - Přílohy Soutěžního řádu fotbalu FAČR - Příloha č. 1 SŘF FAČR - Podmínky atestace a užívání hřiště s umělým trávníkem 3. Generace ( 1 až 18) - Příloha č. 2 SŘF FAČR - Modifikace Soutěžních řádů fotbal FAČR do Rozpisu soutěží OFS- MěFS ( 1 až 11)

14 Článek 38 - Sazebník POKUTOVÉHO ŘÁDU DK MěFS Ostrava Disciplinární provinění (DŘ FAČR) 1. nepřístojnosti v areálu, mezi diváky a funkcionáři (DŘF 44) do 3000,- 2. nepřístojné chování příslušníků družstva a organizátora utkání (DŘF 45) do 5000,- 3. neomluvená neúčast hráče při reprezentaci a výběrech MěFS provinění klubu (DŘF 55/3) 500,- 4. neúčast zástupce klubu na VH a Losovacím aktivu MěFS (SŘF 17/3) 1000,- 5. zneužití formy zápisu tištěného formuláře ZoU mimo aplikaci IS FAČR (SŘF 9/5) 5000,- 6. ostatní neplnění a porušení PF, SŘF, DŘ a RS MěFS Ostrava (SŘF 7/3) do 3000,- Článek 39 - Sazebník POKUTOVÉHO ŘÁDU DK MěFS Ostrava (SŘF 7) Disciplinární přečiny s návrhem STK MěFS na uložení disciplinárního trestu kontumace utkání (SŘF 7/1) 1. nepředložení Listiny hráčů a neumožnění kontroly totožnosti startujících hráčů v případě vyplňování písemného Zápisu o utkání (SŘF 7/1/a) 2 000,- 2. změna termínu a hřiště bez souhlasu řídícího orgánu soutěže (SŘF 7/1/b) 3 000,- 3. porušení technických povinností organizátora utkání neodehrání utkání (SŘF 7/1/c) 5 000,- 4. neoprávněné čerpání čekací doby nenastoupení k utkání (SŘF 7/1/d) 5 000,- 5. neoprávněné čerpání čekací doby nastoupení po uplynutí čekací doby (SŘF 7/1/d) 2 000,- 6. svévolné opuštění hrací plochy bez závažných důvodů utkání nedohráno (SŘF 7/1/e) 4 000,- 7. inzultace rozhodčího příslušníkem družstva předčasné ukončení soutěžního utkání (SŘF 7/1/f) 5 000,- 8. fyzické napadení rozhodčího a delegáta svazu příslušníkem družstva (SŘF 7/1/f) 4 000,- 9. ovlivnění soutěžního utkání způsobem, který odporuje principu poctivého sportovního soutěžení (SŘF 7/1/g) ,- 10. neoprávněný start hráče v soutěžním (mistrovském) utkání (SŘF 7/1/h) 5 000,- Článek 40 - Sazebník POKUTOVÉHO ŘÁDU DK MěFS Ostrava (SŘF 7/3) Disciplinární přečin s návrhem STK MěFS na uložení disciplinárního trestu vyloučení družstva ze soutěže (SŘF 7/2) 1. družstva zařazená do MěP mužů (SŘF 7/3/d) 10000,- 2. družstva zařazená do MěS mužů (SŘF 7/3/d) 6000,- 3. družstva zařazená do MěP dorostu a MěP starších žáků (SŘF 7/3/d) 5000,- 4. družstva zařazená do MěS mužů -VETERÁNI a MěP mladších žáků (8+1) (SŘF 7/3/d) 3000,- 5. družstva zařazená do MINI mladší (U8-U9) a MěS mladších žáků (5+1) (SŘF 7/3/d) 2000,-

15 Článek 41 - Sazebník POKUTOVÉHO ŘÁDU STK MěFS Ostrava Porušení SŘF, PF a RS MěFS Ostrava nezpracování Zápisu o utkání (opakovaně) v elektronickém informačním systému (IS FAČR) nepřevedení tištěného ZoU do IS FAČR a nepředložení řídícímu soutěže v termínu dle SŘF (SŘF 9/5) 1 000,- (SŘF 9/4) 2 000,- 3. nezpracování Soupisky v aplikaci IS FAČR ve stanoveném termínu (SŘF 10/4) 1 000,- 4. porušení ustanovení o Soupisce RS čl. 4 bod 2 za každého hráče (SŘF 11/3 P/2) 500,- 5. porušení ustanovení o Povinnostech členského klubu (trenér s licencí dle Řádu trenérů FAČR,...) (SŘF 35) do 2 000,- 6. porušení ustanovení o Technických povinnostech organizátora utkání (SŘF 45) 2 000,- 7. porušení ustanovení o počtu družstev v mládežnických kategoriích (SŘF 33) do 3 000,- 8. nepředložení aktualizované Listiny hráčů (SŘF 30/h) 1 000,- 9. ostatní neplnění a porušení PF, SŘF a RS MěFS Ostrava a nařízení řídících orgánů FAČR (SŘF 7/3/d) do ,-

16 DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY schválený Výkonným výborem FAČR s účinností od 24. července 2015 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ ( 1 až 6) HLAVA II DISCIPLINÁRNÍ ODPOVĚDNOST ( 7 až 12) HLAVA III DISCIPLINÁRNÍ TRESTY ( 13 až 41) ČÁST DRUHÁ ZVLÁŠTNÍ ČÁST ( 42 až 69) ČÁST TŘETÍ DISCIPLINÁRNÍ ŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ ( 70 až 74) HLAVA II DISCIPLINÁRNÍ ORGÁNY A ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ ( 75 až 88) HLAVA II PRŮBĚH ŘÍZENÍ ( 89 až 110) HLAVA III MIMOŘÁDNÉ OPRAVNÉ PROSTŘEDKY ( 111 až 119) ČÁST ČTVRTÁ USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ ( 120 až 121) Článek 42 - Aplikace DISCIPLINÁRNÍHO ŘÁDU FAČR v působnosti v MěFS Ostrava (vybraná ustanovení Disciplinárního řádu FAČR, který byl schválen VV Asociace ) 42 - Surová hra porušení pravidla 12 (str. 15) Kdo se dopustí porušení pravidla XII Pravidel fotbalu 1. Nedošlo ke zranění : 1 6 SU, popř. i pokutou 2. Došlo ke zranění, hráč odstoupil ze hry : 2 10 SU, popř i pokutou 3. Došlo ke zranění, hráč s PN nad 7 dní nebo nehraje nad 6 týdnů : 2 18 měsíců, popř. pokutou 43 - Zmaření vyložené šance, zmaření dosažení branky, nesportovní chování (str. 16) 1 4 SU nebo důtka 44 - Nesportovní chování vůči soupeři, spoluhráči a funkcionářům, divákům (str. 16) 44/1 - kritika s hanlivým výrazem, pohoršující a urážlivé posunky a gesta: 1-4 SU nebo pokuta 44/2 - hrubá urážka a gesta nebo vyhrožování : 3 SU - 6 měsíců popř. i pokutou 45 - Nesportovní chování vůči rozhodčím, delegátům, orgánům FAČR (str.16) 45/1 - kritika s hanlivým výrazem, pohoršující a urážlivé posunky a gesta : 2-6 SU popř. i pokutou 45/2 - hrubá urážka a gesta nebo vyhrožování : 3 SU - 9 měsíců popř. i pokutou 48 - Tělesné napadení (str ) Tělesného napadení na hřišti se dopustí ten, kdo použije fyzické násilí proti soupeři, spoluhráči, trenéru, funkcionáři, pořadateli či diváku. 1. Cloumání, vrážení, udeření napadeného míčem nebo napadení jiným způsobem a spáchal tento přečin jako hráč : 2 SU 2 měsíce, popř. i pokutou 2. Kdo se dopustí jednání podle odst. 1. na rozhodčím nebo delegátovi : 3 SU 6 měsíců, popř. i pokutou 3. Kopnutí, udeření nebo podražení napadeného či v podobný způsob fyzického násilí, jestliže nedošlo ke zranění napadeného a spáchal tento přečin jako hráč : 3 SU 6 měsíců, popř. i pokuta

17 4. Kdo se dopustí jednání podle odst. 3. na rozhodčím nebo delegátovi : 2 24 měsíců, popř. i pokutou 5. Kdo se dopustí jednání uvedeného v v odstavcích 1 a 3 tohoto paragrafu a došlo ke zranění napadeného s PN nad 7 dní nebo nehraje nad 6 týdnů : 2 měsíce 5 let, popř. i pokuta 6. Kdo se dopustí jednání uvedeného v v odstavcích 2 a 4 tohoto paragrafu vůči rozhodčímu nebo delegátovi : 6 měsíců 10let, popř. i pokuta 50 - Neoprávněné nastoupení hráče k utkání a neoprávněný výkon funkce (str. 18) Hráč: 1. Kdo neoprávněně nastoupí jako hráč : Důtka 3 měsíce, popř. i pokuta 2. Kdo neoprávněně vykonává funkci trenéra, VD, hlavního pořadatele apod. : Důtka 3 měsíce, popř. i pokuta 3. Kdo umožnil neoprávněné nastoupení k utkání bez ohledu na věk hráče : 6 měsíců, popř. i pokuta 46 - Vyloučení po ŽK (str. 16) 1. Byl-li hráč vyloučen ze hry po druhém napomenutí : 1 SU 39 - Podmíněné odložení zbytku trestu (str.14 15) 1. Po vykonání poloviny délky trestu Zastavení činnosti (zákaz výkonu funkce) má potrestaný právo požádat o podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu 2. Zkušební doba se ukládá v rozmezí 2 měsíce 15 let 41 Prominutí výkonu zbytku trestu (str.15) V případě, že se jedná o první porušení tohoto řádu, lze zbytek výkonu trestu prominout Nenastoupení družstva k utkání (str. 20) FOTBALOVÝ KLUB 65 - Porušení povinností pořadatele utkání (str. 23) Odst. 1 a,b,c pokuta nebo odehrát utkání bez diváků, nebo uzavřením stadionu příp. kontumací v případě, že je utkání předčasně ukončeno nebo není zahájeno Odst. 2 a,b,c,d pokuta nebo odehrát utkání bez diváků, nebo uzavřením stadionu nebo kontumací případně odebráním soutěžních bodů v případě, že je utkání předčasně ukončeno nebo není zahájeno 66 - Porušení povinností hostujícího oddílu (str ) Odst 1 a,b - pokuta, případně že je utkání předčasně ukončeno nebo není zahájeno odehrát utkání bez diváků, uzavřením stadionu nebo kontumací Odst 2 a,b, c, d, e - pokuta, případně že je utkání předčasně ukončeno nebo není zahájeno odehrát utkání bez diváků, uzavřením stadionu nebo kontumací

18 68 Neoznámení disciplinárního přečinu (str. 24) Kdo neoznámí disciplinární přečin (úplatkářství, doping, podvod, narušení regulérnosti soutěže, který odporuje principu sportovního soutěžení ) : Pokuta nebo zákaz činnosti až na 2 roky 69 Porušení Soutěžního řádu (str ) Odst. 1 a,b,c,d,e kontumace utkání, popř. i pokuta Všechny pokuty jednotlivcům i oddílům jsou udělovány podle 20 DŘ FAČR.

19 PŘESTUPNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY (vybraná ustanovení Přestupního řádu FAČR, který nabyl účinnosti ) Článek 43 - Podmínky přestupu v režimu neprofesionálních hráčů Podmínky přestupu v režimu neprofesionálních hráčů stanoví Přestupní řád, část druhá Oddíl 2, 5 1. Přestup v režimu neprofesionálních hráčů lze uskutečnit pouze na základě takového on-line podání v IS FAČR směřujícího k registraci převodu hráče, které je uskutečněno v období od 1. července do 6. dubna bezprostředně následujícího roku. Kluby jsou povinny vyplnit a nechat podepsat hráčem (u hráčů mladších 15-ti let zákonným zástupcem) před podáním směřujícího k registraci jeho převodu formulář Žádost /Souhlas ( Přestupní lístek ), jejichž archivace je stanovena na dobu min. 3 let. 2. V jednom soutěžním ročníku může hráč přestup v režimu neprofesionálních hráčů uskutečnit pouze třikrát a je v této době oprávněn působit nejvýše ve čtyřech členských klubech, s možností nastoupit k soutěžnímu utkání organizovanému FAČR nebo jejím pobočným spolkem pouze ve třech z nich, s tím, že pro účely tohoto ustanovení se považuje: a) za přestup též hostování hráče; b) za členský klub též zahraniční fotbalový klub. 3. Přestup v režimu neprofesionálních hráčů nelze uskutečnit: a) dříve, než uplyne od registrace bezprostředně předcházejícího přestupu hráče doba 6 měsíců; b) nemá-li hráč ukončené hostování; c) hráč je v prodlení s plněním povinnosti vyplývající pro něj z rozhodnutí Arbitrážní komise; d) je-li nový klub ve výkonu trestu zákazu přestupů uloženého v disciplinárním řízení podle Disciplinárního řádu, popřípadě vyplývajícího z rozhodnutí Arbitrážní komise., 4. Na přestupy v režimu mládežnického fotbalu se vztahují v závislosti na postavení hráče v mateřském klubu a v novém klubu obdobná ustanovení Přestupního řádu FAČR (dále jen PŘ ), Oddíl 3, 8 o přestupech v režimu profesionálních hráčů nebo v režimu neprofesionálních hráčů, nevylučují-li to zvláštní podmínky stanovené Přestupním řádem. Článek 44 Podmínky hostování v režimu neprofesionálních hráčů Podmínky hostování v režimu neprofesionálních hráčů stanoví PŘ FAČR, část třetí, Oddíl 2, Hostováním v režimu neprofesionálních hráčů se rozumí hostování hráče, který v mateřském klubu působí jako neprofesionální hráč nebo poloprofesionální hráč. Kluby jsou povinny vyplnit a nechat podepsat hráčem (u hráčů mladších 15-ti let zákonným zástupcem) před podáním směřujícího k registraci jeho hostování v IS FAČR formulář Žádost /Souhlas, jehož archivace je stanovena na dobu min. 3 let. 2. Nestanoví-li Přestupní řád něco jiného, může se hostování v režimu neprofesionálních hráčů uskutečnit pouze se souhlasem mateřského klubu, a to některým z postupů vyplývajících z 26 odst. 1 až 16 a 20 až 24 Evidenčního a registračního řádu. 3. Hostování v režimu neprofesionálních hráčů lze uskutečnit pouze na základě takového podání směřujícího k registraci hostování hráče, které je uskutečněno v období: a) od do nebo b) od do Ustanovení odstavce 3 platí i pro případné prodloužení hostování na základě dohody mateřského klubu, hostícího klubu a hráče.

20 5. Hostování v režimu neprofesionálních hráčů nesmí být kratší než 1 měsíc, a to ani v případě předčasného ukončení hostování na základě dohody mezi mateřským klubem, hostícím klubem a hráčem. 6. Pro počet hostování hráče v jednom soutěžním ročníku platí obdobně ustanovení 5 odst. 5 Přestupního řádu (čl. 28 bod 2 výše uvedeného ustanovení) 7. Hostování v režimu neprofesionálních hráčů lze předčasně ukončit i bez souhlasu mateřského klubu na základě postupu hostícího klubu a hráče, kteří spolu uzavřou profesionální smlouvu (Přestupní řád, část třetí, oddíl 2, 12 bod 7.) 8. Na hostování v režimu mládežnického fotbalu se vztahují v závislosti na postavení hráče v mateřském klubu a novém klubu obdobně ustanovení tohoto PŘ, část třetí, oddíl 3, 14 o hostování v režimu profesionálních hráčů nebo v režimu neprofesionálních hráčů, nevylučují-li to zvláštní podmínky stanovené Přestupním řádem FAČR. Doba hostování hráčů v režimu mládežnického fotbalu nesmí u hráčů přesáhnout dobu, ve které je hráč oprávněn nastoupit k soutěžnímu utkání v té kategorii, v níž až dosud působí. Článek 45 ODSTUPNÉ (Přestupní řád FAČR, část čtvrtá, 17) Obecná ustanovení 1. Výše odstupného při změně registrace hráče ve formě přestupu nebo hostování je stanovena dohodou zúčastněných členských klubů. 2. V případech, kdy ke změně registrace podle odstavce 1 dochází za souhlasu mateřského klubu, musí být dohoda podle odstavce 1 uzavřena vždy. 3. V případech, kdy ke změně registrace podle odstavce 1 dochází bez souhlasu mateřského klubu a dohoda podle odstavce 1 není uzavřena, je výše odstupného stanovena podle tohoto řádu v závislosti na tom, zda jde o změnu registrace při: a) opakované žádosti podle 7 odst. 2 písm. b) Přestupního řádu; b) přestupu hráčů přípravek podle 8 odst. 3 Přestupního řádu; c) reamaterizaci podle 7 odst. 1 písm. a) Přestupního řádu; d) technickém hostování podle 14 odst. 12 Přestupního řádu; e) změně režimu profesionálních smluv. 4. V případech zrušení registrace hráče a jeho opětovné registrace platí odstavec 1 obdobně. Nedojde-li k dohodě, je výše odstupného stanovena podle toho, zda hráč v době zrušení registrace byl nebo nebyl profesionálním hráčem. 5. Peněžní částky (základní částky odstupného) uvedené v Přestupním řádu FAČR ( 18 až 23, část čtvrtá PŘ FAČR) se rozumí včetně daně z přidané hodnoty podle platných právních předpisů. 6. Odstupné při opakované žádosti o přestup stanoví PŘ, část čtvrtá, Odstupné při přestupu hráčů přípravek stanoví PŘ, část čtvrtá, Odstupné při technickém hostování stanoví PŘ, část čtvrtá, Odstupné při zrušení registrace hráče a jeho opětovné registraci stanoví PŘ, část čtvrtá, 23 bod 2

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Základní ustanovení 1. Fotbalová asociace České republiky (dále FAČR ), jakožto organizátor soutěží fotbalu

Více

FAČR-Okresní fotbalový svaz Znojmo, Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo R O Z P I S 2012-2013

FAČR-Okresní fotbalový svaz Znojmo, Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo R O Z P I S 2012-2013 FAČR-Okresní fotbalový svaz Znojmo, Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo R O Z P I S mistrovských soutěží zabezpečovaných VV OFS Znojmo pro soutěžní ročník Mistrovské soutěže: 2012-2013 Okresní přebor mužů

Více

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY Okresní fotbalový svaz Bruntál R O Z P I S mistrovských soutěží OFS Bruntál 2013 2014 Soutěžní ročník 2013/2014-1- FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY Okresní fotbalový

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD SVAZ MALÉHO FOTBALU BLANENSKO, z.s.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD SVAZ MALÉHO FOTBALU BLANENSKO, z.s. SOUTĚŽNÍ ŘÁD SVAZ MALÉHO FOTBALU BLANENSKO, z.s. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ SMFBL:

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MALÉ KOPANÉ BLANSKO o.s.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MALÉ KOPANÉ BLANSKO o.s. SOUTĚŽNÍ ŘÁD MALÉ KOPANÉ BLANSKO o.s. 1. ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ MK BLANSKO: 1.1 Řízením soutěží je pověřen výkonný výbor občanského sdružení Malá kopaná Blansko,o.s. (dále jen VV MKB). VV MKB nominuje a řídí veškeré

Více

R o z p i s /Úřední zpráva č. 1/ mistrovských soutěží řízených VV OFS v Kroměříži v soutěžním ročníku 2012-2013

R o z p i s /Úřední zpráva č. 1/ mistrovských soutěží řízených VV OFS v Kroměříži v soutěžním ročníku 2012-2013 FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY - Okresní fotbalový svaz v KROMĚŘÍŽI Vrchlického 2899, 767 01 Kroměříž IČ 22882472 Sekretariát: pan Kopčil Libor sekretář OFS Kroměříž Telefon: 573 336 390 Fax: 573 336

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD NOHEJBALU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD NOHEJBALU SOUTĚŽNÍ ŘÁD NOHEJBALU 21.2. 2004 1 Obsah 1 Všeobecná ustanovení............ 3 2 Řízení utkání...............4 2.1 Obecné zásady řízení utkání............4 2.2 povinnosti rozhodčích............ 4 2.3 Práva

Více

ŘÍZENÝCH OKRESNÍM FOTBALOVÝM SVAZEM JIČÍN

ŘÍZENÝCH OKRESNÍM FOTBALOVÝM SVAZEM JIČÍN ŘÍZENÝCH OKRESNÍM FOTBALOVÝM SVAZEM JIČÍN V SOUTĚZNÍM ROČNÍKU Za Okresní fotbalový svaz Jičín Jan Šotek v.r. předseda VV OFS Jičín Pavel Kozák, v.r. předseda STK OFS Jičín 1. Struktura soutěží mládeže

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 8.3.2015

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 8.3.2015 SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 8.3.205 Obsah: VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...4. Forma činnosti...4.2 Organizace a řízení soutěží...4.3 Kategorie soutěží...4.4 Druhy

Více

Rozpis mistrovských soutěží. dospělých a mládeže. pro soutěžní ročník 2012/13. Čl. 2 Pořadatelem utkání je oddíl uvedený v rozlosování na prvním místě

Rozpis mistrovských soutěží. dospělých a mládeže. pro soutěžní ročník 2012/13. Čl. 2 Pořadatelem utkání je oddíl uvedený v rozlosování na prvním místě FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ KARLOVY VARY Dr. Davida Bechera 18, 360 01 Karlovy Vary Tel.: 353 236 810, fax: 353 586 168, e-mail: fotbalkv@cstv-kv.cz Rozpis mistrovských soutěží

Více

MISTROVSKÉ SOUTĚŽE SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2011/2012 OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ V SOKOLOVĚ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ SOKOLOV. tel.

MISTROVSKÉ SOUTĚŽE SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2011/2012 OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ V SOKOLOVĚ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ SOKOLOV. tel. OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ V SOKOLOVĚ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ SOKOLOV TĚLOVÝCHOVNÁ UNIE SOKOLOV Boženy Němcové 1780 356 01 Sokolov MISTROVSKÉ SOUTĚŽE tel./fax: 352 622 747 www.fotbal.cz e-mail: tvus@iol.cz

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 100 (1) Tento soutěžní řád je souhrnem sportovně-technických předpisů, platných pro vypisování, pořádání a řízení soutěží v korfbalu

Více

PROPOZICE mistrovské soutěže pro soutěžní ročník 2015-2016

PROPOZICE mistrovské soutěže pro soutěžní ročník 2015-2016 Okresní komise futsalu FIFA Sokolov Boženy Němcové 1780, 356 01 Sokolov Tel.: 603922110, e-mail: rodhonza@seznam.cz PROPOZICE mistrovské soutěže pro soutěžní ročník 2015-2016 Okresní soutěž mužů 1. třída

Více

DOTACE na automatické kotle ROJEK

DOTACE na automatické kotle ROJEK R O J E K - T R A D I C E O D R O K U 1 9 2 1 Formátovací pila ROJEK PK 250A Široká nabídka českých řemeslnických dřevoobráběcích strojů ROJEK DOTACE na automatické kotle ROJEK Komfortní levné a ekologické

Více

ROZPIS SOUTĚŽÍ N Y M B U R K. O k r e s n í f o t b a l o v ý s v a z. ročník

ROZPIS SOUTĚŽÍ N Y M B U R K. O k r e s n í f o t b a l o v ý s v a z. ročník Nerudova 512/10 288 02 Nymburk Tel. 325 512 332, mail: fotbal@ostjsknb.cz O k r e s n í f o t b a l o v ý s v a z N Y M B U R K ROZPIS SOUTĚŽÍ ročník 2010-2011 A. Všeobecná ustanovení 1. Řízení soutěže:

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD LIGY MALÉHO FOTBALU

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD LIGY MALÉHO FOTBALU DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD LIGY MALÉHO FOTBALU.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ článek 1 Působnost disciplinárního řádu Podle Disciplinárního řádu LMF (dále jen DŘ) se projednávají všechny disciplinární provinění. Tresty

Více

Mistrovské soutěže. FAČR - MĚSTSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ - 601 98 BRNO 1, Zámečnická 2.

Mistrovské soutěže. FAČR - MĚSTSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ - 601 98 BRNO 1, Zámečnická 2. FAČR - MĚSTSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ - 601 98 BRNO 1, Zámečnická 2. Telefon: 542 212 675 sekretariát MěFS (fax i záznamník) E-mail: sekretar@fotbalbrno.cz web: http://fotbalbrno.cz http://www.fotbal.cz Další

Více

ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ

ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ FAČR LIBERECKÝ KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2012 2013 1 Liberec červenec 2012 Obsah Rozpis Důležitá spojení Mistrovské soutěže Pohár Libereckého KFS Jiná opatření

Více

ROZPIS - FOTBAL. www.czechdeaffotbal.wz.cz M ČR - FOTBALOVÁ SOUTĚŽ NESLYŠÍCÍCH 2013 (M ČR - FSN 2013) SPORTOVNÍ TECHNICKÁ KOMISE FOTBALU (STK F)

ROZPIS - FOTBAL. www.czechdeaffotbal.wz.cz M ČR - FOTBALOVÁ SOUTĚŽ NESLYŠÍCÍCH 2013 (M ČR - FSN 2013) SPORTOVNÍ TECHNICKÁ KOMISE FOTBALU (STK F) SPORTOVNÍ TECHNICKÁ KOMISE FOTBALU (STK F) ČESKÝ SVAZ NESLYŠÍCÍCH SPORTOVCŮ (ČSNS) ROZPIS - FOTBAL M ČR - FOTBALOVÁ SOUTĚŽ NESLYŠÍCÍCH 2013 (M ČR - FSN 2013) www.czechdeaffotbal.wz.cz 1 OBSAH: 1. Sportovní

Více

SOUTÌŽNÍ ØÁD FOTBALU. Mistrovské soutìže dospìlých. Základní ustanovení. Rozpisy soutìží a termínové listiny. Výklad nìkterých pojmù.

SOUTÌŽNÍ ØÁD FOTBALU. Mistrovské soutìže dospìlých. Základní ustanovení. Rozpisy soutìží a termínové listiny. Výklad nìkterých pojmù. SOUTÌŽNÍ ØÁD FOTBALU Mistrovské soutìže dospìlých Èlánek 3 Základní ustanovení Èlánek 1 1. Soutìžní øád fotbalu (dále jen soutìžní øád ) stanoví základní podmínky organizace fotbalových soutìží poøádaných

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD HOKEJBALU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD HOKEJBALU SOUTĚŽNÍ ŘÁD HOKEJBALU 2012 VYSVĚTLIVKY Doručení Předání originálu dokumentů osobně (proti potvrzené kopii), registrovanou poštou, faxem nebo e-mailem na adresu, faxové číslo nebo adresu elektronické pošty

Více

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Článek 1. - Základní ustanovení 1.1. Soutěžní řád Šachového svazu České republiky (dále jen SŘ) stanoví základní podmínky organizace a řízení šachových soutěží

Více

FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL SOUTĚŽNÍ ŘÁD

FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL SOUTĚŽNÍ ŘÁD FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL SOUTĚŽNÍ ŘÁD Česká federace sálového fotbalu Futsal, o.s. vydává SOUTĚŽNÍ ŘÁD platný pro soutěže ve futsalu - sálovém fotbalu pořádané v rámci federace s platností od 13.10.2012. SOUTĚŽNÍ

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE Obsah článek 1 Základní ustanovení 16 článek 2 Ligové soutěže dospělých 16 článek 3 Organizace soutěží 17 článek 4 Náležitosti oddílů 18 článek 5 Náležitosti družstev

Více

pro soutěže řízené Krajskými výkonnými výbory Českého svazu ledního hokeje z. s. sezóna 2015-2016

pro soutěže řízené Krajskými výkonnými výbory Českého svazu ledního hokeje z. s. sezóna 2015-2016 V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N Í pro soutěže řízené Krajskými výkonnými výbory Českého svazu ledního hokeje z. s. sezóna 2015-2016 1. Stanovy a řády Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále jako ČSLH

Více

PROPOZICE SOUTĚŽÍ. ČESKÁ ASOCIACE INLINE HOKEJE 2015 info@inlinehokej.cz www.inlinehokej.cz. Vydané 25.11.2014

PROPOZICE SOUTĚŽÍ. ČESKÁ ASOCIACE INLINE HOKEJE 2015 info@inlinehokej.cz www.inlinehokej.cz. Vydané 25.11.2014 2015 PROPOZICE SOUTĚŽÍ 2015 ČESKÁ ASOCIACE INLINE HOKEJE 2015 info@inlinehokej.cz www.inlinehokej.cz Vydané 25.11.2014 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Česká Asociace Inline hokeje je řídícím orgánem všech mistrovských

Více

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Článek 1. - Základní ustanovení 1.1. Soutěžní řád Šachového svazu České republiky (dále jen SŘ) stanoví základní podmínky organizace a řízení šachových soutěží

Více

JIHOMORAVSKÝ TENISOVÝ SVAZ... Vídeňská 9, 639 00 Brno, 739 412 521, e-mail: info@tenis-morava.cz, http: //www.jts.cztenis.cz

JIHOMORAVSKÝ TENISOVÝ SVAZ... Vídeňská 9, 639 00 Brno, 739 412 521, e-mail: info@tenis-morava.cz, http: //www.jts.cztenis.cz JIHOMORAVSKÝ TENISOVÝ SVAZ... Vídeňská 9, 639 00 Brno, 739 412 521, e-mail: info@tenis-morava.cz, http: //www.jts.cztenis.cz mobil vedoucí soutěží: 739 412 543, PŘEBORNICKÉ SOUTĚŽE SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV 2015

Více

PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ Bezručova 6, 301 00 Plzeň OBLASTNÍCH SOUTĚŽÍ. Soutěžní ročník 2012-2013

PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ Bezručova 6, 301 00 Plzeň OBLASTNÍCH SOUTĚŽÍ. Soutěžní ročník 2012-2013 PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ Bezručova 6, 301 00 Plzeň OBLASTNÍCH SOUTĚŽÍ Soutěžní ročník 2012-2013 1.srpna 2012 O BSAH --- I. ROZPIS 3 --- II. VŠEOBECNÁ ČÁST 4 --- 1. SYSTÉM SOUTĚŽÍ 4 --- 2. ÚHRADA 4

Více

NÁVRH ZMĚN SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU RAGBY pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 s pozměňovacími návrhy

NÁVRH ZMĚN SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU RAGBY pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 s pozměňovacími návrhy NÁVRH ZMĚN SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU RAGBY pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 s pozměňovacími návrhy Ondřej Surga, předseda legislativní komise 20. května 2015 Po zveřejnění návrhu změn soutěžního řádu

Více

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ DOMAŽLICE Fügnerova 647, 344 01 Domažlice

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ DOMAŽLICE Fügnerova 647, 344 01 Domažlice OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ DOMAŽLICE Fügnerova 647, 344 01 Domažlice ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2013-2014 ÚVOD: Tento Rozpis soutěží, (dále jen RS), upřesňuje obecně platné ustanovení Soutěžního

Více

Vrcholné soutěže dospělých 2014/2015

Vrcholné soutěže dospělých 2014/2015 V Praze dne 29. 5. 2014 Vrcholné soutěže dospělých 2014/2015 1. a 2. liga mužů 1. a 2. liga žen P R O P O Z I C E, Zátopkova 100/2, P.O.Box 40, 160 17 Praha 6, IČ: 539 929, sekretář: Petr Holý tel.:+420

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALGOLFU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALGOLFU SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALGOLFU I. Základní ustanovení článek 1 1. Soutěžní řád fotbalgolfu stanoví základní podmínky organizace soutěží fotbalgolfu pořádaných v rámci České fotbalgolfové asociace (dále CFGA)

Více

ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ 2015 2016

ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ 2015 2016 FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY * OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ MLADÁ BOLESLAV ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ 2015 2016 OS ČSTV Mladá Boleslav MLADÁ BOLESLAV * ČERVENEC 2015 ROZPIS soutěží OFS MB pro ročník 2015-2016

Více

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BEROUN

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BEROUN OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BEROUN ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ - 2015 / 2016 - ( PODZIM ) Určeno: A) klubům, jež se svými družstvy účastní soutěží OFS Beroun B) rozhodčím a delegátům OFS Beroun. Rozpis je ke

Více

Výkonný výbor Okresního svazu stolního tenisu ve Frýdku - Místku. A. Všeobecná ustanovení

Výkonný výbor Okresního svazu stolního tenisu ve Frýdku - Místku. A. Všeobecná ustanovení Výkonný výbor Okresního svazu stolního tenisu ve Frýdku - Místku V Y P I S U J E Okresní dlouhodobé mistrovské soutěže družstev mužů na sezónu 2015 / 2016 *************************************************************************************

Více

ZLM 2015. Zimní liga mládeže v národní házené. (náhrada ZHP) v kategoriích dorostenek a dorostenců P R O P O Z I C E

ZLM 2015. Zimní liga mládeže v národní házené. (náhrada ZHP) v kategoriích dorostenek a dorostenců P R O P O Z I C E ZLM 2015 Zimní liga mládeže v národní házené (náhrada ZHP) v kategoriích dorostenek a dorostenců P R O P O Z I C E 1. Všeobecná ustanovení 2. Technická ustanovení 3. Různé Příloha č. 1 Hospodářská směrnice

Více

ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ PRAVIDLA POKUTY A PŘÍKLADOVÝ SAZEBNÍK TRESTŮ

ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ PRAVIDLA POKUTY A PŘÍKLADOVÝ SAZEBNÍK TRESTŮ ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ Soutěž řídí městský štáb Asociace plzeňského futsalu (APF). email: info@futsalpm.cz url: www.futsalpm.cz Kontaktní emaily: veškeré organizační informace by měly být na portálu www.futsalpm.cz,

Více

P R O P O Z I C E pro ročník 2014-2015

P R O P O Z I C E pro ročník 2014-2015 Okresní komise futsalu FAČR Vyškov tisk 27.7.2014 František Tobolík, Osvobození 6, 682 01 Vyškov, tel. 776213627, icq 566589258, e-mail f.tobolik@tiscali.cz A. Okresní soutěže - podmínky účasti P R O P

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ. 1.3 Oddíl Oddíl je právnická osoba s právní subjektivitou, která užívá v rámci ČBA unikátní a nezaměnitelný název.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ. 1.3 Oddíl Oddíl je právnická osoba s právní subjektivitou, která užívá v rámci ČBA unikátní a nezaměnitelný název. SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ Kapitola 1 Základní pojmy 1.1 Soutěže mužů V kategorii mužů se hraje Extraliga (ExL), První liga (1L), Liga B-družstev (BL), jednotlivé regionální přebory (RP) a Český pohár (ČP). 1.2

Více

OFS Nymburk. aktiv klubů OFS

OFS Nymburk. aktiv klubů OFS info@ofsnymburk.cz www.ofsnymburk.cz aktiv klubů OFS 7.3.2018 Program aktivu: 18,30 zahájení aktivu 18,35 19,15 školení klubů soutěžní řád 19,15 19,25 přestávka 19,25 19,55 organizace soutěží v ročníku

Více

Vrcholné soutěže dospělých

Vrcholné soutěže dospělých Svaz národní házené Zátopkova 100/2, P.O. box 40, 160 17 Praha 6, tel./fax 220513274, tel. (GSM brána) 603646441, mobil 721820755 e-mail: narodnihazena@cstv.cz http: www.svaznarodnihazene.cz sekretář:

Více

ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍCH OFS BENEŠOV

ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍCH OFS BENEŠOV ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍCH OFS BENEŠOV ROČNÍK 2009-2010 Okresní fotbalový svaz v Benešově- Vnoučkova 1699 - tel. / zázn. 317 723 171 tel.- fax. 317 728 077, mob. 737 737 363, email: ofsbenesov@seznam.cz

Více

3 Přechod ve věkových kategoriích

3 Přechod ve věkových kategoriích SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE HLAVA I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Působnost 1. Dle této části tohoto řádu (dále Soutěžní řád mládeže ) se organizují

Více

Soutěžní řád basketbalu

Soutěžní řád basketbalu Čl. 1 Základní ustanovení (1) (SŘB) je souhrn pravidel pro plánování, organizaci a řízení basketbalových soutěží. (2) SŘB je závazný pro všechny orgány ČBF na všech stupních, jejich funkcionáře a sportovce,

Více

Krajský fotbalový svaz VYSOČINA

Krajský fotbalový svaz VYSOČINA Krajský fotbalový svaz VYSOČINA sekretariát : Evţena Rošického 6, 586 04 Jihlava Sekretář : Pavel Pech Telefon : 567 320 657, MO 607 990 658 Fax : 567 320 657 E-mail : pavelpech@cmail.cz Profesionální

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ. Kapitola 1 - Základní pojmy. Kapitola 2 - Herní plán

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ. Kapitola 1 - Základní pojmy. Kapitola 2 - Herní plán SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ Kapitola 1 - Základní pojmy 1.1 - Pořadatel a řídicí orgány Pořadatelem soutěží mužů je Česká baseballová asociace, jejíž Výkonný výbor pravomoci v řízení soutěží deleguje sám nebo prostřednictvím

Více

Složení VV a komisí OFS

Složení VV a komisí OFS Složení VV a komisí OFS Výkonný výbor Okresního fotbalového svazu Pelhřimov Václav MASOPUST Rohovka 28 mobil: 731 119 275 předseda VV OFS 393 01 Pelhřimov TZ: 565 325 666 e-mail: vmasopust@kupala.cz, masopustv@centrum.cz

Více

Pokyny k vyplňování Zápisu o utkání (Ostravice 21-23.11.2008 - seminář rozhodčích MS KFS)

Pokyny k vyplňování Zápisu o utkání (Ostravice 21-23.11.2008 - seminář rozhodčích MS KFS) Pokyny k vyplňování Zápisu o utkání (Ostravice 21-23.11.2008 - seminář rozhodčích MS KFS) POUŽÍVEJTE POUZE PŘEDEPSANÉ TISKOPISY Zápisu o utkání a před odchodem k řízení utkání se přesvědčte, zda tento

Více

MINIŽÁKŮ A MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ soutěžní ročník 2013 2014

MINIŽÁKŮ A MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ soutěžní ročník 2013 2014 Okresní fotbalový svaz srpen 2013 Mladá Boleslav R O Z P I S MINIŽÁKŮ A MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ soutěžní ročník 2013 2014 1. Základní ustanovení : Hraje se dle pravidel kopané, soutěžního řádu, Rozpisu soutěží

Více

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BENEŠOV ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ 2015 2016

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BENEŠOV ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ 2015 2016 OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BENEŠOV ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ 2015 2016 OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BENEŠOV Vnoučkova 1699, 256 01 Benešov SEKRETARIÁT: sekretář VÝKONNÝ VÝBOR: Předseda Místopředseda Členové REVIZNÍ

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Praha, 5. července 2008 Všeobecná ustanovení 1. Řízení Řídí Výkonný výbor ČKA prostřednictvím své Sportovně technické komise. 2. Pořadatel Pořadatelem každého vzájemného utkání

Více

ČBF - Oblast Jižní Čechy,

ČBF - Oblast Jižní Čechy, 1. Všeobecná ustanovení ČBF - Oblast Jižní Čechy, evidenční číslo ČBF 03 Máchova 108, 386 01 Strakonice IČO: 22713701 č. účtu: 203283688/0600 R O Z P I S oblastních soutěží v basketbalu pro sezónu 2015-2016

Více

ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH r. 2015/2016

ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH r. 2015/2016 ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH r. 2015/2016 a) muži extraliga f) dorostenci b) muži I. liga g) dorostenky c) muži II. liga h) st. žáci d) ženy extraliga ch) st. žákyně e) ženy I.liga Účastníci :

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE ČESKÝ SVAZ CYKLISTIKY SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE SÁLOVÉ CYKLISTIKY KOLOVÁ Platnost od: 1.1.2013 O B S A H: DISCIPLÍNY SÁLOVÉ CYKLISTIKY KOLOVÉ... 3 1. KOLOVÁ ELITE... 4 ELITE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY...

Více

BAIL OSTRAVSKÁ HOKEJBALOVÁ LIGA DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE A UPRAVENÉ PROPOZICE SOUTĚŽE

BAIL OSTRAVSKÁ HOKEJBALOVÁ LIGA DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE A UPRAVENÉ PROPOZICE SOUTĚŽE OBSAH 1) Propozice soutěže 2) Účastníci soutěže 3) Formát soutěže 4) Disciplinární komise 5) Komise rozhodčích 6) Rozpis soutěže 7) Specifika pravidel BOHbL pro sezónu 2011-12 8) Informační servis 9) Kontakty

Více

Soutěžní řád plavání 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 2. STRUKTURA SOUTĚŽÍ A VĚKOVÉ KATEGORIE

Soutěžní řád plavání 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 2. STRUKTURA SOUTĚŽÍ A VĚKOVÉ KATEGORIE Soutěžní řád plavání 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Soutěžní řád je souhrn zásad pro vypisování, pořádání a řízení soutěží v plavání na celém území České republiky. Ustanovení tohoto soutěžního řádu jsou závazná

Více

Soutěžní řád PKFL 1. PKFL 2. Administrátor 3. Rada PKFL

Soutěžní řád PKFL 1. PKFL 2. Administrátor 3. Rada PKFL Soutěžní řád PKFL 1. PKFL PKFL je zkratka pro Pražskou klubovou fotbalovou ligu. Jde o dlouhodobou soutěž v malém fotbale, hranou systémem dvoukolově každý s každým (doma a venku) podle PRAVIDEL PKFL na

Více

ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU o.s. Korespondenční adresa: Pražská 29, 30100 Plzeň

ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU o.s. Korespondenční adresa: Pražská 29, 30100 Plzeň ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU o.s. Korespondenční adresa: Pražská 29, 30100 Plzeň PROPOZICE POHÁRU 2015/2016 ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ Soutěž řídí organizační komise (dále již OK) Asociace plzeňského futsalu (dále

Více

PRAŽSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ Kozí 915/7, 110 10 Praha 1, Staré Město www.fotbalpraha.cz ROZPIS SOUTĚŽÍ SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2015 2016

PRAŽSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ Kozí 915/7, 110 10 Praha 1, Staré Město www.fotbalpraha.cz ROZPIS SOUTĚŽÍ SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2015 2016 PRAŽSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ Kozí 915/7, 110 10 Praha 1, Staré Město www.fotbalpraha.cz ROZPIS SOUTĚŽÍ SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2015 2016 URČENO: a) všem klubům, hrajícím soutěže PFS b) rozhodčím a delegátům PFS c) členům

Více

Soutěžní řád PKFL 1. PKFL 2. Administrátor 3. Rada PKFL

Soutěžní řád PKFL 1. PKFL 2. Administrátor 3. Rada PKFL Soutěžní řád PKFL 1. PKFL PKFL je zkratka pro Pražskou klubovou fotbalovou ligu. Jde o dlouhodobou soutěž v malém fotbale, hranou systémem dvoukolově každý s každým (doma a venku) podle PRAVIDEL PKFL na

Více

B. Karlovarská krajská soutěž - KvKS Soutěž čtyřčlenných družstev Karlovarského kraje. Hraje se ve dvou třídách - KvKS 1.třídy - KvKS 2.

B. Karlovarská krajská soutěž - KvKS Soutěž čtyřčlenných družstev Karlovarského kraje. Hraje se ve dvou třídách - KvKS 1.třídy - KvKS 2. KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ mistrovských soutěží družstev ročník 2015-2016 A. Karlovarský krajský přebor - KvKP Soutěž šestičlenných družstev Karlovarského kraje. B. Karlovarská krajská soutěž

Více

Složení VV a komisí OFS. Výkonný výbor OFS Pelhřimov

Složení VV a komisí OFS. Výkonný výbor OFS Pelhřimov Složení VV a komisí OFS Výkonný výbor OFS Pelhřimov Václav MASOPUST Rohovka 28 mobil: 731 119 275 předseda VV OFS 393 01 TZ: 565 325 666 e mail: vmasopust@kupala.cz Václav HRKAL Okružní 2075 mobil: 734

Více

N Y M B U R K ROZPIS SOUT mladších p ípravek žák , starších p ípravek žák a okresního poháru žák 2012-2013

N Y M B U R K ROZPIS SOUT mladších p ípravek žák , starších p ípravek žák a okresního poháru žák 2012-2013 Nerudova 512/10 288 02 Nymburk Tel. 325 512 332, mail: fotbal@ostjsknb.cz O k r e s n í f o t b a l o v ý s v a z N Y M B U R K ROZPIS SOUTĚŽÍ mladších přípravek žáků, starších přípravek žáků a okresního

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE Obsah článek 1 Úvodní ustanovení 31 článek 2 Disciplinární orgány 32 článek 3 Disciplinární tresty 32 článek 4 Postup v disciplinárním řízení 34 článek 5 Zásady

Více

Česká asociace stolního tenisu

Česká asociace stolního tenisu Česká asociace stolního tenisu v y p i s u j e 17. 5. 2016 EXTRALIGU DRUŽSTEV ŽEN VE STOLNÍM TENISU 2016/17 1. Řízení soutěže: Soutěž řídí VV ČAST prostřednictvím STK a ředitele soutěží. Kontaktní adresa

Více

povinnosti a odměňování rozhodčích

povinnosti a odměňování rozhodčích Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje z.s. č. 68 upravující povinnosti a odměňování rozhodčích Článek I - Definice pojmů 1. Český svaz ledního hokeje z.s. (dále také jako ČSLH ) je právnická osoba,

Více

WHIL ČESKO-SLOVENSKÁ MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ V HÁZENÉ ŽEN ŘÍDÍCÍ DOKUMENTY WOMEN HANDBALL INTERNATIONAL LEAGUE

WHIL ČESKO-SLOVENSKÁ MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ V HÁZENÉ ŽEN ŘÍDÍCÍ DOKUMENTY WOMEN HANDBALL INTERNATIONAL LEAGUE ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ SLOVENSKÝ ZVÄZ HÁDZANEJ WHIL WOMEN HANDBALL INTERNATIONAL LEAGUE ČESKO-SLOVENSKÁ MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ V HÁZENÉ ŽEN ŘÍDÍCÍ DOKUMENTY 2014-2015 1 ŘÍDÍCÍ DOKUMENTY WHIL Tato publikace obsahuje:

Více

Školení oddílů SKFS Velká Dobrá

Školení oddílů SKFS Velká Dobrá Školení oddílů SKFS Velká Dobrá 26.11.2016 Ing. Martin HAVEL, Jan HOŘEJŠÍ, Mgr. Zdeněk TASCH Mistrovství Evropy žen do 17 let v roce 2017 v České republice SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALU IS FAČR RMS 2016/2017 DISCIPLINÁRNÍ

Více

R O Z P I S mistrovských soutěží dospělých 2008 2009 pro krajský přebor I.třídy mužů a žen a krajský přebor II.třídy mužů a žen PARDUBICKÝ KRAJ

R O Z P I S mistrovských soutěží dospělých 2008 2009 pro krajský přebor I.třídy mužů a žen a krajský přebor II.třídy mužů a žen PARDUBICKÝ KRAJ R O Z P I S mistrovských soutěží dospělých 2008 2009 pro krajský přebor I.třídy mužů a žen a krajský přebor II.třídy mužů a žen PARDUBICKÝ KRAJ V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N Í 1. Řízení soutěží Soutěže

Více

SPORTOVNÍ TECHNICKÁ KOMISE FOTBALU (STK F) ČESKÝ SVAZ NESLYŠÍCÍCH SPORTOVCŮ (ČSNS) ROZPIS - FUTSAL M ČR VE FUTSALU 2013. www.czechdeaffotbal.wz.

SPORTOVNÍ TECHNICKÁ KOMISE FOTBALU (STK F) ČESKÝ SVAZ NESLYŠÍCÍCH SPORTOVCŮ (ČSNS) ROZPIS - FUTSAL M ČR VE FUTSALU 2013. www.czechdeaffotbal.wz. SPORTOVNÍ TECHNICKÁ KOMISE FOTBALU (STK F) ČESKÝ SVAZ NESLYŠÍCÍCH SPORTOVCŮ (ČSNS) ROZPIS - FUTSAL M ČR VE FUTSALU 2013 www.czechdeaffotbal.wz.cz 1 OBSAH: 1. Sportovní technická komise fotbalu adresy (e-maily)

Více

PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV - ROZPIS PRO ROK 2 0 1 0 -

PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV - ROZPIS PRO ROK 2 0 1 0 - Východočeský tenisový svaz Milan Nosek vedoucí soutěží PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV - ROZPIS PRO ROK 2 0 1 0 - oficiální míč VČTS A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Podmínky startu a přihlašování Základní podmínkou

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Praha, 7. dubna 2012 Všeobecná ustanovení 1. Řízení Řídí Výkonný výbor ČKA prostřednictvím své Sportovně technické komise. 2. Pořadatel Pořadatelem každého vzájemného utkání

Více

Rozpis meziokresního přeboru mužů okresů Beroun, Kladno, Praha-západ a Příbram na sezónu 2010/2011

Rozpis meziokresního přeboru mužů okresů Beroun, Kladno, Praha-západ a Příbram na sezónu 2010/2011 OVV ČSTV Beroun - svaz ledního hokeje Rozpis meziokresního přeboru mužů okresů Beroun, Kladno, Praha-západ a Příbram na sezónu 2010/2011 Řídící orgány : Sekretář: Sekretářka: OVV ČSTV Beroun Okružní 650

Více

Moravskoslezský krajský svaz házené, Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava

Moravskoslezský krajský svaz házené, Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava Moravskoslezský krajský svaz házené, Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava SOUTĚŽÍ MSKSH soutěžní ročník 2013/2014 J A R O 2014 Ostrava, únor 2014 I. R O Z P I S soutěţí Moravskoslezského krajského svazu házené

Více

= R O Z P I S = ligové soutěže seniorů. v zápase ve volném stylu. ročník 2015. Svaz zápasu České republiky. v y d á v á

= R O Z P I S = ligové soutěže seniorů. v zápase ve volném stylu. ročník 2015. Svaz zápasu České republiky. v y d á v á Svaz zápasu České republiky v y d á v á = R O Z P I S = ligové soutěže seniorů v zápase ve volném stylu ročník 2015 Liga družstev seniorů ve volném stylu 1 1. Pořadatel: ligovou soutěž družstev seniorů

Více

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ OSTRAVA R O Z P I S

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ OSTRAVA R O Z P I S FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ OSTRAVA R O Z P I S MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ MĚSTSKÉHO FOTBALOVÉHO SVAZU OSTRAVA PRO SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2018 / 2019 P O D Z I M 2 0 1 8 FOTBALOVÁ ASOCIACE

Více

R O Z P I S mistrovských soutěží družstev dospělých ve stolním tenisu v okrese Semily pro sezónu 2011-2012

R O Z P I S mistrovských soutěží družstev dospělých ve stolním tenisu v okrese Semily pro sezónu 2011-2012 R O Z P I S mistrovských soutěží družstev dospělých ve stolním tenisu v okrese Semily pro sezónu 2011-2012 1. Vypsané soutěže 1.1. OP I. třídy mužů: /čtyřčlenná družstva/ Turnov D Studenec A Nová Ves A

Více

SOUBOR PROPOZIC MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ ČMSHb 2015-2016

SOUBOR PROPOZIC MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ ČMSHb 2015-2016 SOUBOR PROPOZIC MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ ČMSHb 2015-2016 ČESKOMORAVSKÝ SVAZ HOKEJBALU IČO: 49686485, DIČ: CZ49686485, Bankovní spojení: GE Money Bank, Praha 6, Číslo účtu: 1724200504/0600, www.hokejbal.cz

Více

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ OSTRAVA R O Z P I S soutěží Městského fotbalového svazu Ostrava pro soutěžní ročník 2017 / 2018 PODZIM 2017 FÉDÉRATION INTERNATIONAL DE FOOTBALL

Více

KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO A LIBERECKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO A LIBERECKÉHO KRAJE KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO A LIBERECKÉHO KRAJE Ústí nad Labem, 8. 7. 2014 Všeobecná ustanovení: 1. Řízení Řídí Výkonný výbor KKS Ústeckého a Libereckého kraje prostřednictvím společné Sportovně

Více

Herní řád malé kopané okresu Blansko

Herní řád malé kopané okresu Blansko Herní řád malé kopané okresu Blansko čl. 1 Hřiště a) Rozměry: minimální 15 x 30 m, maximální 30 x 60 m. b) Povrch: tráva, hlína, písek, prosívka, škvára, antuka, (umělý povrch). c) Hřiště musí být nalajnováno.

Více

l Soutěžní řád ČMBS sekce pool

l Soutěžní řád ČMBS sekce pool ČMBS, SEKCE POOL SOUTĚŽNÍ ŘÁD STRANA 1 Z 14 Sportovně technické předpisy ČMBS - sekce pool l Soutěžní řád ČMBS sekce pool l 1. Základní ustanovení Soutěžní řád stanoví organizaci a řízení sportovních soutěží

Více

Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje č. 49 upravující. povinnosti a odměňování rozhodčích

Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje č. 49 upravující. povinnosti a odměňování rozhodčích Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje č. 49 upravující povinnosti a odměňování ch Článek I. - Definice pojmů 1. Český svaz ledního hokeje (dále jen ČSLH ) je právnická osoba, občanské sdružení

Více

Okresní fotbalový svaz Kolín

Okresní fotbalový svaz Kolín FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY Okresní fotbalový svaz Kolín ROZPIS mistrovských fotbalových soutěţí okresu Kolín pro soutěţní ročník 2013-2014 Kolín srpen 2013 Okresní fotbalový svaz Kolín Kouřimská

Více

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ TURNAJŮ POHÁRU E.ON JUNIOR CUP 2014

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ TURNAJŮ POHÁRU E.ON JUNIOR CUP 2014 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ TURNAJŮ POHÁRU E.ON JUNIOR CUP 2014 1. Kontaktní osoby: 1. Generální partner poháru E.ON Junior Cup 2014 Generálním partnerem projektu je energetická společnost E.ON. 2. Pořadatel

Více

Soutěžní řád. Vydaný výkonným výborem ČMBS sekce snooker Platný od 22. listopadu 2013

Soutěžní řád. Vydaný výkonným výborem ČMBS sekce snooker Platný od 22. listopadu 2013 Soutěžní řád Vydaný výkonným výborem ČMBS sekce snooker Platný od 22. listopadu 2013 Obsah 1 Preambule... 4 2 Všeobecná ustanovení... 4 2.1 Působnost soutěžního řádu... 4 2.2 Výklad soutěžního řádu...

Více

Soutěžní řád Českého svazu karate

Soutěžní řád Českého svazu karate ČESKÝ SVAZ KARATE SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE stk@czechkarate.cz www.czechkarate.cz www.karaterec.com Směrnice STK ČSKe č. 1/2014 Soutěžní řád Českého svazu karate Obsah Část první... - 3 - Úvodní ustanovení

Více

Soutěžní řád České asociace go

Soutěžní řád České asociace go Soutěžní řád České asociace go Č l á n e k I - O b e c n á u s t a n o v e n í 1 Soutěžní řád České asociace go (dále jen SŘ) stanovuje základní podmínky organizace a pořádání soutěží go na území České

Více

ROZPIS OKRESNÍHO PŘEBORU V LEDNÍM HOKEJI ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

ROZPIS OKRESNÍHO PŘEBORU V LEDNÍM HOKEJI ŽĎÁR NAD SÁZAVOU ROZPIS OKRESNÍHO PŘEBORU V LEDNÍM HOKEJI ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 2011-2012 Vydal: Okresní výkonný výbor ČSLH Žďár nad Sázavou Český svaz ledního hokeje, Okresní výkonný výbor ve Žďáře nad Sázavou ROZPIS OKRESNÍHO

Více

David Kopec 24.6.2012 TURNAJ MINI CUP

David Kopec 24.6.2012 TURNAJ MINI CUP David Kopec pořádá 24.6.2012 závěrečný TURNAJ MINI CUP pro hráče ročník 2005 a mladší Praha, hřiště ČAFC Praha TECHNICKÁ USTANOVENÍ TURNAJE: Pořadatel: David Kopec,, Praha 111, tel. 777 234 679 Termín

Více

Pravidla kuželkářského sportu

Pravidla kuželkářského sportu Sportovně technické předpisy kuželkářského sportu Pravidla kuželkářského sportu Část první Všeobecná ustanovení Čl. 1 Pojem pravidel (1) Pravidla kuželkářského sportu jsou souhrn ustanovení, jimiž Česká

Více

Partneři soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Fotbalová asociace České republiky PROPOZICE A PRAVIDLA SOUTĚŽE

Partneři soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Fotbalová asociace České republiky PROPOZICE A PRAVIDLA SOUTĚŽE Coca-Cola Školský pohár 2012/2013 Název soutěže: Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE Vyhlašovatel a organizátor: Coca-Cola Services n.v. Partneři soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Pravidla kuželkářského sportu

Pravidla kuželkářského sportu Sportovně technické předpisy kuželkářského sportu Pravidla kuželkářského sportu Část první Všeobecná ustanovení Čl. 1 Pojem pravidel (1) Pravidla kuželkářského sportu jsou souhrn ustanovení, jimiž Česká

Více

Pravidla kuželkářského sportu

Pravidla kuželkářského sportu _ Pravidla kuželkářského sportu Pravidla kuželkářského sportu Čl. 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Pojem pravidel Pravidla kuželkářského sportu jsou souhrn ustanovení, jimiž Česká kuželkářská asociace řídí v

Více

ROZPIS SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH SEZÓNY 2015-2016

ROZPIS SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH SEZÓNY 2015-2016 ZÁPADOČESKÝ BADMINTONOVÝ SVAZ ROZPIS SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH SEZÓNY 2015-2016 ( 1.9.2015 31.8.2016 ) Plzeň, září 2015 Západočeský badmintonový svaz vypisuje OBLASTNÍ PŘEBOR DRUŽSTEV DOSPĚLÝCH OP A, OP B, OP

Více

Celorepublikové soutěže - 1 -

Celorepublikové soutěže - 1 - I. R O Z P I S Rep ublikových soutěž í ř íz enýc h Soutěžní kom isí ČSH Rozpisy soutěží jsou základními úplnými dokumenty obsahující provádění ustanovení a způsoby konání jednotlivých soutěží daného soutěžního

Více

E.ON Junior Cup 2013 21. dubna, 9:00-17:00, Bechyně - městský stadion

E.ON Junior Cup 2013 21. dubna, 9:00-17:00, Bechyně - městský stadion Šimon Cais (FC Bechyně) a Ivo Táborský (SK Dynamo) Tě zvou na E.ON Junior Cup 2013 21. dubna, 9:00-17:00, Bechyně - městský stadion Čeká Tě nabitý doprovodný program (elektrické koloběžky, čtyřkolky, Segway,

Více

Propozice k SFL 2012/2013

Propozice k SFL 2012/2013 Propozice k SFL 2012/2013 Českomoravský fotbalový svaz, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Asociace školních a sportovních klubů přichází s již 13.ročníkem fotbalové/futsalové soutěže pro všechny

Více

ŘÁD TRENÉRŮ FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

ŘÁD TRENÉRŮ FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ŘÁD TRENÉRŮ FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Základní ustanovení 1. Fotbalová asociace České republiky (dále FAČR ), jakožto spolek se širokou základnou členů, jejichž podstatnou

Více