Rozvoj kritického myšlení v předmětu Náboženství na ZŠ Mgr. Jarmila Plačková

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvoj kritického myšlení v předmětu Náboženství na ZŠ Mgr. Jarmila Plačková"

Transkript

1 Rozvoj kritického myšlení v předmětu Náboženství na ZŠ Mgr. Jarmila Plačková O rozvíjení kritického myšlení pomocí Filosofie pro život se můžete dočíst v příspěvku Mgr. Jarmily Plačkové Rozvoj kritického myšlení v předmětu náboženství na ZŠ, který byl přednesen na konferenci Křesťanská výchova a etika ve výchovně vzdělávacím procesu, jenž byla zaštítěna Mons. ThLic. Vojtěchem Cikrlem, biskupem brněnským, a prof. PhDr. Petrem Fialou, Ph.D., rektorem Masarykovy univerzity. Konference se konala 11. prosince 2009 v Brně na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Proč je to tak, že někdo věří v Boha, někdo v osud, astrologii nebo v nic? Má nebo nemá náš svět začátek a konec? Může si věda porozumět s vírou? Dokázal bys věřit v něco, co neexistuje? Dají se špatné skutky omluvit? Může být válka spravedlivá? Jaké vlastnosti má přítel? Co se stane, když mě přítel obelže? Zůstává dál mým přítelem? Mít na něco vlastní názor není až tak složité. Mnohem složitější je umět svůj názor zdůvodnit, obhájit a najít pro něj dobré argumenty. A co je ještě složitější? Umět s otevřeností a pochopením vyslechnout názory a argumenty někoho druhého zvláště ve chvíli, kdy se rozcházejí s těmi našimi, a korigovat díky tomu svůj dosavadní pohled. Když Yves Bertrand popisuje a třídí obecné teorie vzdělávání, které rozvíjejí pedagogové v různých částech současného světa, uvádí mezi jinými i skupinu tzv. akademických vzdělávacích teorií. V Kalifornii vzniká Centrum pro kritické myšlení (Center for Critical Thinking), jehož zakladatelem je R. Paul. Navrhuje, aby vzdělávání rozvíjelo kritické myšlení. To nás přivádí k důležitým otázkám: Co to znamená myslet? Co to znamená uvažovat? Jak učit myslet? Centrum pro kritické myšlení vyjadřuje přesně, jak si lze představit vlastnosti kriticky myslícího člověka: Každé kritické myšlení nebo uvažování hodné toho jména skutečně zahrnuje určitý počet následujících prvků: cíl, problém, referenční rámec nebo hledisko, informace, klíčové pojmy, premisy, vyvozování a důsledky. Hlavními rysy kritického myšlení jsou: pokora, statečnost, zodpovědnost, kázeň, vcítění, zvídavost, vytrvalost, integrita a nezávislost ducha. Kvalitu daného úsudku poznáme, zjistíme-li, že je logický, úplný, jasný, přesný, specifický, srozumitelný, soudržný, hluboký, široký, adekvátní, správný, vhodný a podstatný. A konečně spočívá kritické myšlení na intelektuálních dovednostech, které lze seskupit do sedmi oblastí: rozpoznání, pochopení, aplikace, analýza, syntéza, vyhodnocení a tvořivost. Jak dosáhnout toho, aby se něco takového žáci naučili? 1

2 V Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání jsou uvedeny cíle základního vzdělávání. Má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. V základním vzdělávání se proto usiluje o naplňování těchto cílů: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení, podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů, vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci, rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých, připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti, vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě. vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žit společně s ostatními lidmi. Program Filosofie pro děti K naplnění všech těchto cílů může výrazně přispět metoda Filosofie pro děti, která vychází z pragmatické pedagogiky Johna Deweye. Tento didaktický směr vznikl v sedmdesátých letech dvacátého století ve Spojených státech amerických. Jeho hlavním autorem je Matthew Lipman z Montclair State College a Ann Margaret Sharp. Filosofie pro děti je dnes rozšířena po celém světě a má úspěchy zejména v etických výchovných programech, v náboženské výchově a ve společenskovědních předmětech. Je efektivním prostředkem, jak vytvářet rovnováhu mezi výukou zaměřenou na prožitek a výukou zaměřenou na rozumové zdůvodňování. Stručně řečeno, jedná se o program, který chce dětem a stejně tak učitelům pomoci rozvíjet samostatné a kritické myšlení. Od jiných programů, které si kladou obdobný cíl, jej odlišuje snaha skloubit myšlení kritické s myšlením tvořivým a současně angažovaným (nelhostejným k diskutovanému problému, k průběhu diskuze i jejím účastníkům). Děti se učí nejen správně logicky uvažovat, tvořit dobře formulované otázky a solidně podložené argumenty, ale také respektovat ostatní i to, že samostatné uvažování nevylučuje spolupráci. Nejde o soutěž, kdo koho svými argumenty porazí, kdo má pravdu a kdo nikoli, ale o společné hledání. Uplatnění programu Filosofie pro děti ve výuce Je možné, aby se jedna metoda mohla podílet na dosahování tolika cílů? Jako ochutnávku nabízíme pár situací z jednoho dialogu se žáky 9. třídy církevní základní školy. Šlo o otázku, jaký postoj zaujímají žáci ke křesťanství. Jedna žákyně říká: Katolická církev vedla v minulosti samé války. Já nemám ráda války, stojí mnoho bolestí a životů Nemyslím si, že je dobré být křesťan. Učitelka: Myslíte si ostatní totéž co Monika? Hlásí se několik dětí. Jedno po druhém říká svůj názor. 2

3 Učitelka: Může někdo shrnout, jaké názory jsme tu teď slyšeli? Monika: Jirka mi odporoval. Řekl, že ne všechny války katolické církve byly nespravedlivé a vést spravedlivou válku, na tom nevidí nic špatného, i když to stojí životy. Jana mi taky odporovala, protože řekla, že katolická církev nevedla jen války, ale že se starala o chudé a nemocné lidi a že zakládala školy. Petr si myslí, že katolická církev je špatná, protože vede lidi k víře v Boha a to je nevědecké Moniččin výraz je přitom dosti smutný, evidentně se cítí být se svým názorem osamělá. Učitelka: Moniko, myslíš si, že některý z těchto argumentů je tak silný, že si díky němu můžeš poopravit svůj názor na křesťanskou víru a katolickou církev? Monika: No, když mi dá Jirka příklad nějaké spravedlivé katolické války, tak možná trochu, ale to co říká Petr, je také důležité. Učitelka: Je v tom nějaký rozdíl, když Monika nesouhlasí s křesťanskou vírou kvůli historii katolické církve a Petr kvůli obsahu křesťanského učení? atd. Co se během této krátké chvíle stalo? Učitelka vedla žáky k tomu, aby vyslovovali své názory, aby hledali logické argumenty na podporu svých argumentů, aby hledali jejich vzájemné vztahy, aby shrnovali informace, které se v diskusi objevily, aby na sebe navazovali, aby si kladli otázku, zda jsou pod tíhou argumentů ochotni změnit názor atd. Kterých cílů jsme se tím, zatím jen letmo, dotkli? Strategie učení, logického uvažování, tvořivého myšlení, otevřené komunikace, tolerance, vnímavosti vůči názorům druhých lidí V takto vedené diskuzi se učitel nalézá v roli podobné dirigentovi, který řídí to, co se má odehrávat. Vyjadřuje to i prostorovým rozmístěním skupiny: všichni, včetně něho, sedí v kruhu. Jeho úkolem není pouze udělovat slovo jednotlivým účastníkům, ani usměrňovat obsah diskuse. Jeho zásahy do diskuse jsou nenápadné, vždy jsou však zaměřeny na to, aby účastníci samostatně vyjádřili to, co vědí, aby dospěli sami k odpovědi na svou otázku a tuto odpověď uměli odůvodnit. Dělá to pomocí vhodně kladených otázek, které žákům nejdříve pomáhají vyjádřit své vlastní myšlenky a posléze i popsat a porovnat vzájemně své myšlenkové pochody. Učitel kladením otázek skupině žáků pomáhá, aby diskuze nezůstala jen na povrchu problému, aby se nestala psychoterapií nebo vyprávěním příběhů ze života bez dalšího prohloubení významu. Skutečnost, že děti ve skupinové diskusi vyjadřují své myšlenky, má tři rozměry: 1. rozměr rozumového poznání 2. sociální a etický rozměr 3. filosofický rozměr Rozměr rozumového poznání můžeme podporovat následujícími otázkami: Proč jsi to řekl? Jakými důvody můžeme podepřít toto tvrzení? Je to správný důvod? Co toto tvrzení předpokládá? 3

4 Neprotiřečí si tato dvě tvrzení? Jaký závěr můžeme udělat z toho, co říkáme? Můžeš svou otázku upřesnit? Je možné tuto hypotézu ověřit? Můžeš najít příklad, který by tuto hypotézu potvrdil? Existuje příklad, který uvádí naši hypotézu v pochybnost? Co je předmětem naší diskuze? Co jsme k tomu až dosud řekli? Obrátíme-li větu, kterou jsi právě řekl, bude ještě pravdivá? Mají tyto dvě věty stejný podmět? Co rozumíš pod slovem/pojmem? Můžeme se pokusit o definici tohoto pojmu? Této myšlenky? Podobá se tato myšlenka jiné myšlence? Je mezi těmito dvěma myšlenkami důležitý rozdíl? Jsou synonyma, která by nám pomohla lépe pochopit to, o čem mluvíme? Lze rozdělit tento problém, o kterém mluvíme, na několik částí? Může někdo pomoci lépe osvětlit jeho otázku? Je to přesně to, co jsi chtěl říct? Můžeme se na tento problém podívat z jiného hlediska? Pomohla by nám analogie k lepšímu pohledu na tento problém? Sociální a etický rozměr můžeme podporovat následujícími otázkami: Potřebuješ pomoc ostatních? Může někdo říci příklad na podporu hypotézy, kterou říká Jan? Může někdo říci příklad na podporu Pavlovy hypotézy? Může někdo pomoci Petrovi vysvětlit jeho příklad? Může někdo pomoci Jirkovi s upřesněním jeho otázky? Může někdo z vás Petrovu myšlenku vyjádřit formou hypotézy? Kdybychom vzali tento názor jako jednu z možností, co by to předpokládalo? Uznáme-li stanovisko Jany za přijatelné, jaké to bude mít následky? Má-li jeden z vás pravdu, znamená to, že se druhý mýlí? Existuje ještě jiné řešení, které jsme nevzali v úvahu? Filosofický rozměr můžeme podporovat postupnou volbou otázek, které mají své zakotvení v neformální logice, etice, estetice, gnoseologii, metafyzice. Například téma zločiny proti lidskosti, by mohly prohlubovat následující otázky. Například otázky neformální logiky: Myslíte si, že je nějaký rozdíl mezi člověkem, který je smutný, a člověkem, který pláče? Uměli byste vyjádřit vztah mezi pláčem a smutkem? Děláte nějaký rozdíl mezi pojmy provinit se spáchat zločin spáchat zločin proti lidskosti? 4

5 Například otázky etiky: Jak velké viny se musí na druhém člověku někdo dopustit, jestliže ji označíme za zločin proti lidskosti? Když nějaký člověk ukradne bochník chleba a nejedl před tím tři dny, provinil se? Když někdo tvrdí, že netřídí odpad, protože v jeho obci nejsou příslušné kontejnery, proviňuje se proti šetrnému zacházení s okolním světem? Lze tvrdit, že člověk je jediný tvor na planetě Země, který zabíjí druhé nikoliv z hladu, ale z rozumu? Například otázky gnoseologie: Když tvrdím, že obloha je modrá, a někdo, kdo je barvoslepý, tvrdí, že je šedivá, kdo z nás dvou poznal pravdu o barvě oblohy? Když někdo tvrdí, že dvě a dvě jsou čtyři, odkud to ví? Když někdo tvrdí, že jeho maminka je nejkrásnější žena na světě, odkud to ví? Jestliže člověk může nezabít druhého i přesto, že má hlad, znamená to, že se jeho existence kvalitativně liší od existence zvířecí? Jestliže ano, má to nějaké důsledky? Například otázky metafyziky: Jestliže dodnes neexistuje žádný empirický důkaz o existenci vesmírných lidí, znamená to, že můžeme takovou existenci popřít? Jestliže náboženství říká, že Bůh vkládá do lidského těla duši, znamená to, že duše má jinou existenci než tělo, ve které pobývá? Lze z faktu, že veškerá existence v našem vesmíru je pomíjivá, usoudit na to, že může být existence, která je opakem pomíjivosti? Jestliže člověk zemře, mohou v nějaké formě žít dál jeho činy? Platí to i o těch, kteří se dopustili zločinů proti lidskosti? Z uvedených příkladů vidíme, že: V logice vedou otázky k obhajobě pravdy pomocí rozumových operací. V etice vedou otázky k posouzení základních kriterií dobra a zla a z toho plynoucích hodnot. V estetice vedou otázky k analyzování a zkoumání pojmů krásný, ošklivý, umění apod. a ke zkoumání kritérií těchto pojmů. V gnozeologii se zabýváme způsobem, jakým poznáváme věci a postupy vedoucí k poznání. V metafyzice směřují otázky k obecným zkušenostem, které nás vedou k základním životním otázkám týkajícím se samotného faktu, že něco je, existuje místo, aby nebylo nic Uvedené příklady nám přibližují, jak může filosofický rozhovor prohloubit úvahy žáků o určitém tématu v různých vyučovacích předmětech. Obsah učiva se stává předmětem filosofického zkoumání celé skupiny. Podívejme se, jak lze metodou Filosofie pro děti zpracovat téma v hodinách náboženství. Tímto způsobem jsme postupovali ve skupině dvaceti žáků z osmé a deváté třídy základní školy. 5

6 K dispozici jsme měli příběhy, které jsou z románu Ludmily Muchové aděje na s Nejprve jsme si přečetli asi dvoustránkový příběh, z něhož uvádíme následující ukázku: Úryvek z románu aděje na s Háré Kršna? Háré Kršna, Kršna háré, háré háré, Kršna háré Hlavní třída, která spojuje nádraží s náměstím tohoto velkého města, je v sobotu dopoledne plná lidí. Míří do obchodů, které hlasitě provolávají svou bezkonkurenční levnost v regionu, nebo jen tak bloumají od výlohy k výloze a lížou letošní poslední porce zmrzliny. Podzimní slunce je právě jen tak silné, aby bylo v předzahrádkách restaurací možné vypít pohodlně dopolední kávu. Což právě dělá Miriam se svou dcerou Evou. Zdola od nádraží se k nim řine radostný zpěv doprovázený bubínky: Háré Kršna, háré Kršna, Kršna háré, háré, háré Eva už v ohybu ulice průvod zahlédne: Muži s vyholenými hlavami, splývavé oblečení, ženy ve velkých pestrých šátkách. Kdyby mi to nebylo hloupý, hned bych si s nimi šla zakřepčit. Miriam se na Evu udiveně podívá. Když v tom skupinka Kršnovců míjí katolický kostel. Někdo otevřel dveře a z nitra kostela se jim line vstříc melodie varhanního provedení chorálu Bože, Tobě chvála, dík Smísení všech těch zvuků působí poněkud zmateně, zvlášť, když se k nim přidá ještě reklamní pokřik z reproduktoru v protějším obchodu. Jsme levnější než bankrot, věčný tvůrče všehomíra, háré, háré!!! Tímto tvůrčím spojením Eva jen přilila olej do doutnajícího ohýnku Miriamina neklidu. Mami, to je, viď? Tolik pokřiků, každej věří v toho svýho pána Boha, slyší on vůbec všechny? Nebo ty, co se spletli a volají třeba omylem Kršnu nebo Alláha, tak ty mají smůlu? Po přečtení celého příběhu žáci vytvořili skupinky a zformulovali tyto otázky: Proč je tolik náboženství? Slyší Bůh všechny? Má ten, v koho věříme, více jmen? Co se doopravdy stane s těmi, kdo nevěří v Boha? Proč se Eva bála smrti? Kdo je to hinduista? Jak je to v nebi? Co bude po smrti? Jaké jsou důvody k tomu, abychom věřili nebo nevěřili v Boha? Třída si vybrala k diskusi hned první otázku. Východiskem pro filosofický dialog se tak stala různost náboženství a různost předmětů lidské úcty. Učitelka měla k dispozici od tvůrců pracovního materiálu následující možnosti prohlubujících filosofických otázek: 6

7 1. Máte nějakou zkušenost s tím, jak různá náboženství nebo světonázory vyznávají různé způsoby víry v Boha, nebo v nějakou nadpřirozenou skutečnost, nebo jiné názory na svět? 2. Jestliže se v jediném okamžiku na hlavní třídě velkého města rozlehnou hlasy hned několika náboženství, znamená to, že si navzájem nedávají prostor? Nebo že se navzájem ignorují? Nebo že jedno nerespektuje to druhé? Nebo to může znamenat i něco jiného? (hledání předpokladů) 3. Jestliže se v jediném okamžiku na hlavní třídě velkého města rozlehnou hlasy hned několika náboženství, může to znamenat pro kolemjdoucí nějakou výzvu? (hledání důsledků) 4. Jestliže se v jediném okamžiku na hlavní třídě velkého města rozlehnou hlasy hned několika náboženství a prochází kolem katolík, znamená to pro něho jinou výzvu než pro nevěřícího? Nebo pro hinduistu? Nebo pro věřícího Žida? (logické hledisko) 5. Myslíte si, že když prochází po ulici průvod Háré Kršna nebo když z otevřených vrat kostela zaznívají varhany, že si tím dělají tato náboženství reklamu na svoji víru? (hledání důvodů) 6. Je nějaký rozdíl mezi tím, když prodejce dělá reklamu na svoje výrobky a když nějaké náboženství dělá reklamu na svoje vyznání? (logické hledisko) 7. Kdybychom předpokládali, že přítomnost různých náboženství na veřejných prostranstvích je součástí jejich reklamy na víru, znamenalo by to, že se jako občané pohybujeme na trhu náboženství, na němž si můžeme koupit to, které se k nám nejlépe hodí? Kdyby ano, jaké by to mělo důsledky? (vyvozování závěrů) 8. Proč se vůbec různá náboženství prezentují na veřejných prostranstvích? Mohou k tomu mít i jiné důvody než vlastní reklamu? Jaké? (hledání důvodů) 9. Je to dobré, že se člověk může setkat na ulici s různými náboženstvími? (etické hledisko) 10. Myslíte si, že by měl každý zastánce nějakého světového názoru mít právo vyznávat ho veřejně? Třeba na ulici, v televizi, v rozhlase, v novinách? Jestliže ano, proč? Jestliže ne, proč ne? (etické hledisko) 11. Jestliže se různá náboženství veřejně projevují, přispívá to podle vás spíše ke zmatku, spíše k harmonii, spíše ke konfliktům nebo ještě k něčemu jinému? (hledání důsledků) 12. Líbí se vám, že se můžete občas setkat s tím, jak někteří lidé vyznávají na veřejnosti svoji víru? (estetické hledisko) Na začátku diskuse měli někteří žáci jasné názory a tvrzení a nebyli schopni své argumenty zdůvodnit. Postupně se učili vyjadřovat a zpřesňovat své myšlenky a myšlenkové postupy, získávali od nich určitý odstup a hledali mezi nimi souvislosti a rozdíly. Během diskuse a dalších setkávání se také stávali vnímavějšími pro myšlenky a nápady druhých, brali je vážněji a dávali si námahu s jejich rozvíjením. Vzali na vědomí, že přes všechny své znalosti a zkušenosti je ve světě a v lidech mnoho tajemství, která sice asi v dohledné době nevyřešíme, přesto stojí za to je promýšlet. Všimli jsme si také i toho, že v diskusích jsme si nejen tříbili logiku svého uvažování, ale i své schopnosti akceptování a vcítění se vůči druhým, změnily se i naše vzájemné city. Učili jsme se chápat, že v programu Filosofie pro děti jde také o etickou rovinu jednání, kterou lze kritickým rozumem poznat. Způsobem, jakým byly vedeny diskuse, se měnilo postupně i chování žáků směrem k ochotě akceptovat druhé, tolerovat je a vzájemně si pomáhat při promýšlení odpovědí na kladené otázky. 7

8 Kde se dovědět víc Pro ty, u nichž tato didaktická cesta rozvíjení kritického myšlení vyvolala zájem, uvádíme informace, kde je možné se s tímto programem podrobněji seznámit. V Praze sídlí občanské sdružení Centrum Filosofie pro děti, které se zabývá především praxí. V Českých Budějovicích semináře Filosofie pro děti realizují pro studenty i pedagogy z praxe Teologická a Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity. V okolí Českých Budějovic studenti Teologické fakulty nabízejí na několika školách a střediscích volného času v rámci své pedagogické praxe vedení filosofické diskuse metodou Filosofie pro děti. Další organizací, která program rozvíjí a nabízí semináře, je Katechetické a pedagogické centrum Biskupství ostravsko-opavského. Semináře jsou určeny nejen pro vyučující společenskovědních předmětů na státních školách, ale také pro vyučující náboženství, kněze, katechetky a katechety. Semináře mají název Filosofie pro život, jsou akreditovány MŠMT ČR v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a absolventi obdrží osvědčení. Zdá se, že výchova ke kritickému myšlení má v programu Filosofie pro děti svou didaktickou cestu v celé vzdělávací atmosféře školy. Je potěšitelné, že se rozvíjí i v předmětu náboženství. 8

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Po čem rodič touží aneb co rodič chce nebo by měl chtít? WORKSHOP V KOLÍNĚ - MAP VZDĚLÁVÁNÍ NA KOLÍNSKU

Po čem rodič touží aneb co rodič chce nebo by měl chtít? WORKSHOP V KOLÍNĚ - MAP VZDĚLÁVÁNÍ NA KOLÍNSKU Po čem rodič touží aneb co rodič chce nebo by měl chtít? WORKSHOP 19.4.2016 V KOLÍNĚ - MAP VZDĚLÁVÁNÍ NA KOLÍNSKU Motto Cíle zákl. vzdělávání společný rámec Pomoci žákům utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) 1. Obsahové vymezení Hlavním cílem předmětu je umožnit všem žákům dosažení pokročilé úrovně informační gramotnosti získat dovednosti v ovládání výpočetní

Více

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Program Škola podporující zdraví Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Historie a vývoj programu ŠPZ 1986 vytvořen a zahájen ve Skotsku 1992 přijat v ČR Cíl 13 programu Zdraví 21 Zdravé místní

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Konference Úspěch pro každého žáka

Konference Úspěch pro každého žáka Konference Úspěch pro každého žáka Jak plánujeme cíle? Jak vyhodnocujeme dopady? Vladimír Srb, 3.10.2017 Zadání Představte cíle, s jakými akci děláte. Jak podporují dlouhodobé cíle vaší organizace? Jak

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

Název akce: JAK VYUŽÍVAT KRITICKÉ MYŠLENÍ PŘI PŘÍPRAVĚ LEKCÍ A PRACOVNÍCH LISTŮ

Název akce: JAK VYUŽÍVAT KRITICKÉ MYŠLENÍ PŘI PŘÍPRAVĚ LEKCÍ A PRACOVNÍCH LISTŮ Název akce: JAK VYUŽÍVAT KRITICKÉ MYŠLENÍ PŘI PŘÍPRAVĚ LEKCÍ A PRACOVNÍCH LISTŮ (Hradec Králové, SVK, 15.4.2011) PhDr. Jana Doležalová, Ph.D. I. EVOKACE: V čem vidíte pozitiva a negativa pracovních listů?

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ I Rovina čtenářské gramotnosti Vztah ke čtení Kritéria Vnímání čtení jako zdroje vnitřních zážitků a prožitků. Indikátory 1 Žák je podněcován k četbě i ve svém

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová.

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. Člověk a společnost 16. Vznik a význam filozofie www.ssgbrno.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Vznik a a význam vývoj filozofie Vznik a vývoj význam filozofie Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Škola nemá žádné specifické zaměření. Svojí činností chce škola v co největší míře naplnit cíle základního vzdělávání stanovené školským zákonem:

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Chemie Charakteristika předmětu V předmětu Chemie je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda oboru chemie. Předmět Chemie

Více

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Vzdělávací obor: Biologie. Jednoletý volitelný předmět pro 4. ročník (všechna zaměření) Předmět: Antropologický seminář

Vzdělávací obor: Biologie. Jednoletý volitelný předmět pro 4. ročník (všechna zaměření) Předmět: Antropologický seminář Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda Biologie Vzdělávací obor biologie je realizován v povinném předmětu biologie a ve volitelných předmětech seminář z biologie, seminář z molekulární biologie

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

Vyučovací předmět:: Fyzikální praktika. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Fyzikální praktika. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Fyzikální praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu fyzikální praktika je časové vymezení dáno učebním

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Pedagogika I Zimní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika I Zimní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika I Zimní semestr Akademický rok 2014/15 Cíle výchovy a vzdělávání: Otázky spojené s konceptem klíčových kompetencí podle RVP. Učitel a cíle výuky. Pavla Zieleniecová, MFF UK 1 Obsah: 1. Tři otázky

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI PROJEKT ZŠ ZLATÉ HORY UČÍME SE MODERNĚ, UČÍME SE PRO ŽIVOT! CZ.1.07/1.1.26/02.0020 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI PROJEKTOVÉ VÝUKY DIDAKTICKÉ ZÁSADY PŘI TVORBĚ PROJEKTOVÝCH ÚKOLŮ Mgr. Michal Sedláček, Ph.D.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň 5.1.3.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Vzdělávací obsah předmětu přispívá k chápání a objevování skutečností,poskytuje jazykový základ pro komunikaci ů v rámci Evropy a světa,snižuje

Více

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek.

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek. Program: OP VK Projekt: Klíče pro život Registrační číslo: CZ.1.7/4.1.00/06.0011 Akce: Odbornostní setkání Tvořivé aktivity Termín: 6. 7. 10. 2012 Místo: Mahlerův penzion, Jihlava Lektor: Anna Svobodová,

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co nás čeká? Obsah vzdělávání (vědomosti, dovednosti, hodnoty, vlastnosti) Kurikulum (charakteristika, typy) Kurikulární dokumenty Standardy

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Matematický seminář

Charakteristika vyučovacího předmětu Matematický seminář 4.10.4. Charakteristika vyučovacího předmětu Matematický seminář 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Matematický seminář poskytuje prostor pro opakování a shrnutí vědomostí a dovedností nabytých

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. ociální pedagog. Osobnost pedagoga volného času

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. ociální pedagog. Osobnost pedagoga volného času Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická ociální pedagog Osobnost pedagoga volného času O čem to bude Kuchařka jak na to je v nás Každý jsme jiný, proto každý bude upřednostňovat jiné

Více

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

2.3. Charakteristika ŠVP

2.3. Charakteristika ŠVP 2.3. Charakteristika ŠVP A. Zaměření školy Škola se ve své koncepci zaměřuje na všeobecné osmileté studium. Žáci se po absolvování společného základu v primě až kvintě mohou specializovat v rámci volitelných

Více

Anketa pro žáky soubor otázek

Anketa pro žáky soubor otázek Anketa pro žáky soubor otázek Nabídka všech otázek nástroje pro základní školu MOTIVACE: Co je pro Tebe ve škole důležité? Co by Ti měla škola pomoci dosáhnout? naučit se co jvíce připravit se na přijímací

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 CHARAKTERISTIKA PŘEDĚTU ATEATIKA 1 1. Obsahové vymezení (čtyřleté a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) atematika prolíná celým základním vzděláváním a její výuka vede žáky především: k logickému, abstraktnímu

Více

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 BAREVNÁ OKNA ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina ul. Sv. Čecha 565 Příbor 742 58 tel. 556 725 595 Naše školní družina má vlastní domek se zahradou. Z toho vychází i

Více

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016 ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne 30. 8. 2016 č. j. ZSHost/36 /2016 Obsah 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu 1. 2. Předkladatel základní údaje 1. 3. Zřizovatel školy 1. 4. Platnost

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZŠ BÁNOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZŠ BÁNOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZŠ BÁNOV Charakteristika Školního klubu ZŠ Bánov Školní klub (dále jen ŠK) jsme založili, abychom zapojili děti do aktivní činnosti v jejich volném čase a také,

Více

- rozumí křesťanským symbolům, se kterými se setkává v kultuře a umění

- rozumí křesťanským symbolům, se kterými se setkává v kultuře a umění Nepovinný předmět 5.26 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: NÁBOŽENSTVÍ OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Charakteristika vyučovacího předmětu: Předmět náboženství rozvíjí a podporuje základní předpoklady křesťanského

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Dobrý učitel fyziky pohledem žáků

Dobrý učitel fyziky pohledem žáků Dobrý učitel fyziky pohledem žáků Jak učím fyziku? Vlachovice 00 Dobrý učitel fyziky pohledem žáků Leoš Dvořák, I. Dvořáková,R., Kolářová Každý z účastníků tohoto semináře obdržel příručku L. Dvořák a

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

ETIKA. Benedictus de SPINOZA

ETIKA. Benedictus de SPINOZA ETIKA Benedictus de SPINOZA Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Benedictus de Spinoza ETIKA ETIKA Benedictus de SPINOZA ETIKA Translation Karel Hubka, 1977 Czech edition dybbuk, 2004

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Pekař Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: Zřizovatel: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Pardubický kraj Název

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová Společensko-vědní seminář je volitelný předmět v časové dotaci 1 hodiny týdně.

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

Charakteristika ŠVP. Chceme navázat na dobré tradice naší školy a dále je rozvíjet a obohacovat.

Charakteristika ŠVP. Chceme navázat na dobré tradice naší školy a dále je rozvíjet a obohacovat. Charakteristika ŠVP Chceme a dokážeme. Tento motivační název není nahodilý, vyjadřuje základní myšlenku našeho vzdělávacího programu, být školou, která připraví své žáky pro život. Chceme vést žáky k přátelství,

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Seznam příloh. Příloha A: Dotazník sebepojetí školní úspěšnosti dětí (SPAS) Příloha B: Dotazník vztahů ve třídě (B-3)

Seznam příloh. Příloha A: Dotazník sebepojetí školní úspěšnosti dětí (SPAS) Příloha B: Dotazník vztahů ve třídě (B-3) Seznam příloh Příloha A: Dotazník sebepojetí školní úspěšnosti dětí (SPAS) Příloha B: Dotazník vztahů ve třídě (B-3) Příloha C: Struktura pro rozhovor s Chlapcem 3 se specifickými poruchami učení Příloha

Více

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ 2.1.1 Poslech rozpoznat téma pochopit hlavní myšlenku pochopit záměr/názor mluvčího postihnout hlavní body postihnout specifické informace porozumět

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ Immanuel Kant - maturitní otázka ZV www.studijni-svet.cz - polečenské vědy - http://zsv-maturita.cz Otázka: Immanuel Kant Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Immanuel Kant => periodizace

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola

Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola Rozhovor č. 1: ZŠ Rajhrad Základní škola. Máme dyslektický kroužek. Ne. Nijak, budu stále pracovat na rozvoji

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Zaměření školy

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Základní vzdělávání musí být užitečnou službou občanům a má reflektovat i jejich očekávání a individuální potřeby. Takového cíle nelze

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

Metody a formy výuky

Metody a formy výuky Projekt: AUTOEVALUACE V LIBERECKÉM KRAJI Reg. č. CZ.1.07/1.1.22/02.0024 Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Metody a formy výuky Zpráva z evaluačního

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace OP Vzdělávání pro konkurence schopnost Modernizace výuky technických škol LK prostřednictvím ŠVP a kurikula

Více

Technická praktika. Oblast

Technická praktika. Oblast 5.20.10 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 3 2 2 9 Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Název předmětu

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0007 Sada metodických listů: KABINET CHEMIE Název metodického

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

Rozvíjení rozumových dovedností (uvažovat a kriticky myslet) krok za krokem

Rozvíjení rozumových dovedností (uvažovat a kriticky myslet) krok za krokem Rozvíjení rozumových dovedností (uvažovat a kriticky myslet) krok za krokem 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život 1. krok ÚROVEŇ 1 Dovednosti potřebné pro práci s informacemi Nalézt informace

Více

Rozvíjení komunikačních dovedností krok za krokem 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život. 1. krok ÚROVEŇ 1

Rozvíjení komunikačních dovedností krok za krokem 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život. 1. krok ÚROVEŇ 1 Rozvíjení komunikačních dovedností krok za krokem 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život 1. krok ÚROVEŇ 1 vytvářet představy (vizualizace), vyjadřovat je slovy nebo jednoduchými výrazy sdílet

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více