VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a Mateřské školy Nučice, okres Praha - západ. za školní rok 2010 /2011. Zpracovala: Mgr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a Mateřské školy Nučice, okres Praha - západ. za školní rok 2010 /2011. Zpracovala: Mgr."

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE, okres Praha - západ Kubrova 136, Nučice IČO: tel: VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a Mateřské školy Nučice, okres Praha - západ za školní rok 2010 /2011 Zpracovala: Mgr. Jiřina Tafatová

2 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy 1.4 Základní údaje o součástech školy 1.5 Materiálně-technické podmínky školy 1.6 Údaje o školské radě 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání 2.2 Vzdělávací programy 2.3 Porady 2.4 Volitelné předměty 2.5 Učební plán školy 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy 3.2 Údaje o nepedagogických pracovnících 3.3 Údaje o pedagogických pracovnících 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce 4.2 Výsledky přijímacího řízení 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Počet ţáků 5.2 Přehled o výsledcích vzdělávání ţáků 5.3 Zájmové útvary 5.4 Údaje o integrovaných ţácích 5.5 Výsledky výchovně-vzdělávacího procesu 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8. Kontroly 9. Základní údaje o hospodaření školy 2

3 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Adresa školy Právní forma IČO IZO Identifikátor školy Vedení školy: ředitelka zástupkyně ředitelky Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, Nučice příspěvková organizace Mgr. Jiřina Tafatová Markéta Hobzková Kontakt: Tel.: fax: Zřizovatel název zřizovatele Obec Nučice adresa zřizovatele Kubrova 31, Nučice kontakt Tel.: fax: Součásti školy Kapacita IZO Základní škola Školní druţina Školní klub Mateřská škola Školní jídelna

4 1.4 Základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu 1. stupeň ZŠ ,8 2. stupeň ZŠ ,25 Školní druţina ,5 Školní klub Mateřská škola Poznámka: Počet ţáků v jednotlivých ročnících je nevyrovnaný. Školní druţina a školní klub vyuţíval 2 samostatné místnosti a 1 kmenovou učebnu. Naše škola je spádovou školou pro některé okolní obce. 1.5 Materiálně-technické podmínky školy Učebny Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Sportovní zařízení Ţákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení ţáků učebnicemi a učebními texty Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou 12 a 2 školka 2 odborné pracovny (počítačové učebny), knihovna Předzahrada 136, nádvoří 117 s hřištěm, MŠ a zahrada Tělocvična č. 136: nábytek vyhovující, funkční č. 117: nábytek vyhovující, funkční MŠ: funkční, v dostatečném počtu Vybavenost je na průměrné úrovni. Z prostředků na pomůcky přednostně kupujeme učebnice. Učebna č. 28 byla vybavena 20 tenkými klienty + učitelské pracoviště, dotace EU peníze školám, 15 notebooků (dar), 6 LCD monitorů (dar), 11 PC HP (dar), 1 dataprojektor (dar), 2 kopírovací stroje (jeden odkoupený za 1,- Kč, jeden dar MŠ) Investiční rozvoj V budově Kubrova č.p.117: byly zakoupeny 2 nové tabule. Do ŠJ bylo nakoupeno nové nádobí pro zvětšující se kapacitu MŠ. V budově č. p. 136 byla stavebně upravena a vymalována šatna, zakoupeny nové ţidle k počítačovým stolům (učebna č. 28). Pro novou MŠ byl zakoupen nábytek, dekorace, lůţkoviny, hračky, didaktické pomůcky. 4

5 1.6 Údaje o Školské radě Datum zřízení Počet členů Školské rady 6 Členové Markéta Hobzková předseda JUDr.Aleš Novák Mgr. Romana Míková Petra Kopecká (odstoupila k ) Miloslav Douša Ludmila Svobodová Kontakt Markéta Hobzková

6 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy C/01 Základní škola ročník 2.2 Vzdělávací programy Vzdělávací program ZÁKLADNÍ ŠKOLA - Č. j /96-2 Školní vzdělávací program Společně k úspěchu Č. j. 31/2010/ŘŠ Zařazené třídy 5. ročník 1. 4., ročník 2.3 Pedagogické rady Pedagogická rada Volitelné předměty 7. třída 2 hodiny Seminář ze společenskovědních předmětů Mgr. J. Janovský 7. třída 2 hodiny Praktika z přírodních věd Mgr. J. Tafatová 8. třída 2 hodiny Praktika z přírodních věd Bc. M. Praţienka 9. třída 2 hodiny Ruský jazyk Mgr. J. Janovský 9. třída 2 hodiny Seminář ze společenskovědních předmětů Mgr. J. Janovský 6

7 2.5 Učební plán školy Názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem Český jazyk Cizí jazyk Prvouka Vlastivěda Matematika Přírodověda Přírodopis Zeměpis Dějepis Fyzika Chemie Občanská výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Výtvarná výchova Hudební výchova Informatika Volitelné předměty Celkem

8 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 29 Počet učitelů/ek ZŠ 14 Počet učitelek MŠ 2 Počet vychovatelek ŠD, ŠK 3 Počet THP Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Blaháková Marie uklízečka (pracovní poměr ukončila k ) Bartáková Alena vedoucí kuchařka Chladová Jarmila kuchařka Kosová Blaţena pomocná síla v kuchyni, uklízečka McMahon Veronika vedoucí školní jídelny Němčíková Petra pomocná kuchařka Pauknerová Jaroslava hospodářka a pokladní Sládková Alena uklízečka (pracovní poměr od ) Ševčík Miroslav školník ZŠ Třešňáková Olga domovnice MŠ Veselá Jana sekretářka školy, od do uklízečka Ţivcová Marie uklízečka (pracovní poměr ukončila k ) 8

9 3. 3 Údaje o pedagogických pracovnících Jméno Funkční zařazení Délka praxe Pedagogická a odborná způsobilost Vyučuje předmětům Další vzdělávání, specializace Ciprová Květoslava V 37 SPgŠ ŠD 1 Úvazek celkem Ostatní poznámky Čapková Jana vedoucí V, U 12 Konzervatoř JJ, VOŠ ŠD, Aj, Hv 1; 0,45 Dálkové studium ukončeno (02/2011) Draxler David, Mgr U 4 FTVS UK, Tv Tv,Vv 0,546 Flachsová Kateřina U 1 SPgŠ MŠ 1 Hobzková Markéta zástupkyně ŘŠ, U 12 SPgŠ Z, P 1 Dálkové studium VŠ PP ukončila k Jarošová Petra, Mgr U 15 FTVS UK, zdr.postiţ. 1. stupeň 1 PP ukončila k Janovský Jiří, Mgr. U 35 PedF, D - Rj D, Rj, Ssp,Ov,Vl, Aj 1 Jírová Zdeňka V 9 SŠ ŠK 0,5 PP ukončila k Kozáková Marcela U 26 SZŠ MŠ 1 Dálkové studium VOŠ Makovičková Dita U 13 SPgŠ 1. stupeň 9 preventista řečové výchovy Míková Romana, Mgr. U, VP 15 PedF, Čj - Ov Čj, Ov, výchovný poradce 1 Nedvědová Jaroslava U 49 SPgŠ 1. stupeň 0,91 Ondřejková Veronika Mgr. U 10 PedF MU, Čj - Ov Aj, Čj, Pč O, 95 Praţienka Miroslav, Bc. U 3 PřF UK, Bi - Ch Ch, P, F, Hv, Pč, Ppv, metodik prevence 1 Od do zahraniční pobyt v USA, zastupovala Nikola Štobová (DPČ) 0,59 Studium PřF UK Quagliato Marty, Mgr U 7,5 FTVS UK, TV - AJ Aj 0,5 PP ukončil k Rebcová Iva, Bc. U 8,5 UJAK, VOŠ pedagogická 1. stupeň 1 Rychterová Kateřina U 7 Gymnázium 1. stupeň preventista řečové PP od do , zástup za T. Yakouben, PN 1 Dálkové studium PedF UK

10 výchovy Tafatová Jiřina, Mgr. ŘŠ 18 PedF, Bi - Ch P, Ch, F, Ppv 1 Yakouben Terezie, Mgr. U 6 PedF, speciální pedagogika pro I. stupeň Venclík Vlastimil, Mgr. U 37 PedF, M - F M, Fy 1 1. stupeň 1 Od v pracovní neschopnosti Jméno Funkční zařazení Délka praxe Pedagogická a odborná způsobilost Vyučuje předmětům Další vzdělávání, specializace Úvazek celkem Ostatní poznámky Polanská Marcela, Mgr. U 12 PedF, I. stupeň 1. stupeň 0 MD, RD Slezáčková Kateřina, Mgr. U 7 PedF, vychovatelství 1. stupeň 0 MD, RD 10

11 3.4 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 60 Učitelé 1. stupně 40 Učitelé 2. stupně 80 Učitelé 2. stupně 80 Učitelky MŠ 50 Učitelky MŠ 50 Vychovatelky ŠD, ŠK 66 Vychovatelky ŠD, ŠK Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důchod. věku v důchod. věku Celkem muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce Počet prvních tříd Počet dětí přijatých do první třídy Z toho počet dětí starších 6 - ti let (nástup po odkladu) Počet odkladů pro školní rok 2011/ Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřizovaná krajem 2 - soukromá gymnázia - - církevní gymnázia - - b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: obchodní zdravotní průmyslové ostatní gymnázia SOU celkem akademie školy školy střední školy

12 c) na soukromé školy přijato: obchodní zdravotní průmyslové ostatní gymnázia SOU celkem akademie školy školy střední školy d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z niţších ročníků 7 - e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet ţáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v niţším ročníku Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Počet žáků Ve školním roce 2010/2011 měla základní škola 9 tříd. K měla ZŠ 191 ţáků, k ţáků. Důvody odchodu 6 dětí: stěhování, přechod na specializované školy, umístění do diagnostického ústavu. Mateřská škola měla 1 oddělení s 22 dětmi. 5.2 Přehled o žácích a třídách (stav k ) Třída Třídní učitel/ka Počet žáků Chlapci Dívky Neprospěli Vystupující MŠ M. Kozáková, K. Flachsová I. K. Rychterová II. Mgr. P. Jarošová III. D. Makovičková IV. Mgr.T. Yakouben, Bc. I. Rebcová V. J. Nedvědová VI. Mgr. V. Venclík VII. Mgr. R. Míková VIII. M. Hobzková IX. Mgr. J. Janovský Celkem

13 5. 3 Přehled o prospěchu - 1. stupeň (statistika za 2. pololetí) Třída Počet Prospělo Ţáci Prospělo Neprospělo ţáků s vyznamen. s dostatečnou Nehodnoceno I II III IV V Celkem stupeň (statistika za 2. pololetí) Třída Počet Prospělo Ţáci Prospělo Neprospělo ţáků s vyznamen. s dostatečnou Nehodnoceno VI VII VIII IX Celkem Celkový přehled (statistika za 2. pololetí) Počet Prospělo s Počet ţáků s Neprospělo ţáků vyznamenáním dostatečnou Nehodnoceno 1. stupeň stupeň Celkem Celkový přehled o chování (za celý školní rok) Počet Pochvala Pochvala Důtka Důtka NTU ţáků TU ŘŠ TU ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň 1. stupeň stupeň Celkem Údaje o zameškaných hodinách (za celý školní rok) Počet Počet omluvených omluvených hodin hodin na ţáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na ţáka 1. stupeň , stupeň , ,02 Celkem , ,02 13

14 5.6 Údaje o integrovaných žácích Druh postiţení: Ročník Počet ţáků Sluchové postiţení MŠ 1 Zrakové postiţení S vadami řeči 6. 1 Tělesné postiţení S kombinací postiţení S vývojovými poruchami učení ročník 5 Poznámka: Všichni ţáci s SPU pracovali podle individuálních vzdělávacích plánů. V hodinách českého jazyka probíhala reedukace pod vedením Mgr. T. Yakouben (I. stupeň) a Mgr. R. Míkové (II. stupeň). 5.7 Zájmové útvary Veselá pastelka Mgr. P. Jarošová, D. Makovičková MŠ Angličtina Mgr. M. Quagliato (1. pololetí) MŠ Cvičení s jazýčkem K. Rychterová (2. pololetí) MŠ Angličtina K. Rychterová 1., 2. tř. Pohybové hry Mgr. P. Jarošová I. stupeň Flétničky D. Makovičková I. stupeň Klávesy Mgr. R. Klotková I., II. stupeň Keramika V. Mc Mahon I., II. stupeň Košíkaření O. Hejlová I., II. stupeň Cvičení z matematiky Mgr. V. Venclík II. stupeň Cvičení z českého jazyka Mgr. V. Ondřejková II. stupeň 14

15 5.8 Výsledky výchovně-vzdělávacího procesu Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy Výchovně vzdělávací proces byl uskutečňován v souladu se školským zákonem, byly dodrţeny předpisy, které upravují podmínky výchovy a vzdělávání ve škole. Povinnosti a práva ţáků, učitelů a zákonných zástupců ţáků jsou dány školním řádem, který byl projednáván na pedagogické radě a odsouhlasen Školskou radou Součástí školního řádu je i klasifikační řád, podle něhoţ je hodnoceno chování a prospěch ţáků. Rozvrh hodin byl sestaven v souladu s psychohygienou. Ţákům se specifickými vývojovými poruchami učení (dále jen SVPU) je věnována individuální péče v hodinách, ţáci jsou vyučováni podle individuálních studijních plánů. Dále je jim umoţněna výuka českého jazyka v krouţcích pod vedením Mgr. R. Míkové a Mgr. T. Yakouben. Výchovná poradkyně spolupracuje s pedagogicko-psychologickými poradnami (nejčastěji s PPP pro Prahu - západ, PPP Králův Dvůr), vypracovává a předává podklady vyučujícím, kteří pracují se ţáky s SPU. Ţáci, kteří projevují mimořádné nadání, jsou podporováni pedagogy k dalšímu rozvoji svých vloh a schopností. Jsou vysíláni na znalostní soutěţe, kterým předchází důkladná příprava. Na škole je rozpracován Školní preventivní program a Plán proti šikaně. V rámci výuky se všichni učitelé tomuto programu průběţně věnují. V průběhu roku byly připraveny projektové dny zaměřené na tuto tématiku. Ţáci mají ve škole k dispozici knihovničku, která je zaměřena na protidrogovou výchovu. Výchovná poradkyně se zúčastnila seminářů pořádaných pedagogicko-psychologickou poradnou. Komunikace s rodiči probíhala prostřednictvím třídních schůzek, individuálních konzultací. Informace ze ţivota školy se v průběhu školního roku zveřejňovaly na webových stránkách školy. O důleţitých akcích školy jsme informovali veřejnost prostřednictvím místního a regionálního tisku. Průběh a výsledky vzdělávání Vzdělávání v mateřské škole probíhalo podle vzdělávacího programu Učíme se pro ţivot, v základní škole podle vzdělávacího programu Společně k úspěchu. Učitelky a učitelé výuku vhodně doplňují tematickými besedami, exkurzemi, výlety a kulturními představeními. Výsledky vzdělávání předkládají pedagogové pravidelně na pedagogických radách, zákonné zástupce seznamují pedagogové s výsledky jejich dětí na předem plánovaných a oznámených třídních schůzkách a při konzultacích s rodiči. Materiální podpora výuky Škola ne zcela byla zajištěna v oblasti učebnic a učebních textů. V rámci dotace EU peníze školám byla vybudována počítačová učebna, která má tenké klienty ukryté v uzamykatelných stolech. Podle potřeby učitele slouţí učebna jako kmenová třída nebo jako počítačová učebna. Škola má v současné době 2 počítačové učebny, knihovnu. Chybí odborné učebny pro II. stupeň základní školy, ale i pomůcky. Škola dostala darem 15 notebooků. Někteří učitelé vyuţili moţnost získat sluţební notebook pro výuku. V 5 učebnách je na pevno nainstalován dataprojektor. Na dvoře budovy č. p. 117 bylo na začátku školního roku zprovozněno hřiště. 15

16 Vyučovací formy a metody Ve vyučování se učitelé snaţí vyuţívat nové formy vzdělávání, snaţí se o větší zapojení ţáků do výuky. Podporují osobnostní a sociální rozvoj dětí, jejich sebedůvěru, sebeúctu a vzájemné respektování a toleranci. Do práce v hodině se snaţí aktivně zapojit ţáky dle jejich individuálních moţností a schopností. V hodinách pouţívají učitelé výpočetní techniku, audiovizuální techniku, učebnice, pracovní sešity a ostatní výukové pomůcky. Při vyučování se vyuţívají aktivní metody, organizují se projektové dny. Výuku vyučující vhodně doplňují tematicky zaměřenými exkurzemi, besedami a výlety. Hlavním úkolem je dosaţení předem stanovených výchovně-vzdělávacích cílů, sociálního a osobnostního růstu ţáků. Učivo mají učitelé rozvrţené do tematických plánů na celý školní rok. Hospitační činností byl sledován stav výuky v průběhu celého roku. Bylo sledováno řízení výuky a vnitřní členění hodin, plnění stanovených cílů. Případné nedostatky byly individuálně s pedagogy probrány. 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy pracovník název akce financování Mgr. J. Tafatová Kvalifikační studium pro ředitele škol J. Čapková Studium v oblasti pedagogických věd, vychovatelství, PedF UK vlastní studium ukončeno 6.1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů K. Rychterová Učitelství I. stupeň, PedF Uk Bc. M. Praţienka Magisterské studium, PřF UK K. Flachsová Pedagog volného času, FTVS UP Olomouc M. Kozáková Předškolní a mimoškolní pedagogika, VOŠ pedagogická vlastní studium pokračuje vlastní studium pokračuje vlastní studium pokračuje vlastní studium pokračuje 16

17 M. Hobzková Kurz manaţerských dovedností pro pracovníky školských zařízení Strukturální fondy EU 6.2 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Bc. M. Praţienka Vzdělávání v oblasti přenosu nejlepší praxe prevence kriminality a sociálního začlenění mládeţe 6.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace K. Rychterová Preventista řečové výchovy D. Makovičková Preventista řečové výchovy K. Ciprová Papírové pletení Skřítci a víly J. Čapková Celostátní setkání pedagogických pracovníků ŠD a ŠK Přírodovědné činnosti ve ŠD Mgr. P. Jarošová Metody vyučování čtení Dyslexie a dysortografie prakticky Školení pro cvičitele jógy Podpora matematické gramotnosti, Násobilka x-krát jinak D. Makovičková Podpora matematické gramotnosti, Násobilka x-krát jinak Metody vyučování čtení Geometrie z provázku vlastní vlastní vlastní vlastní 17

18 6.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace Mgr. V. Ondřejková Diskuze, které fungují Jak rozvíjet psaní hravou formou K. Rychterová Činnostní učení v Čj v 1. ročníku ZŠ Činnostní učení v M v 1. a 2. ročníku ZŠ Skřítci a víly Kreativní výtvarně techniky Comenia Scipt Projekt EU peníze školám Jak vyplnit Mgr. J. Tafatová projektovou ţádost Novely právních předpisů vlastní vlastní vlastní Pro všechny pedagogické pracovníky školy byl v dubnu uspořádán vzdělávací seminář Lidské zdroje a personální řízení s podtématem Syndrom vyhoření. Seminář byl konán v rámci projektu Cesta k modernizaci vzdělávání ve Středočeském kraji a byl hrazen z Evropského sociálního fondu v ČR. V rámci samostudia byla učitelům ukládána příprava šablon pro projekt EU peníze školám. 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Údaje o významných školních aktivitách Spolupráce školy a dalších subjektů 18 Obec Nučice: Nučická stezka, Zpívání v kapličce, Jarmareční sobota v Nučicích, Vítání občánků (MŠ) Prokop o. s.: Vánoční koncert Česká obec legionářská: Exkurze do koncentračního tábora Flossenbürg Jeden svět na školách, příběhy bezpráví beseda s pí. Havlůjovou Děti bez dětství beseda s pí. Tykalovou JŠ Channel Crossings: Rozvoj komunikativní kompetence ţáků ZŠ zvýšení kvality jazykové

19 Významné akce školy Akce k prevenci sociálně patologických jevů výuky na II. stupni Absolventský ples ples pro ţáky 9. třídy Školní akademie Prevence rizikových projevů chování projektový den pro II. stupeň Rozsviťte hvězdy výchovný program pro MŠ a I. stupeň Třináctá komnata výchovný program pro II. stupeň Šikana a trestně právní odpovědnost mládeţe přednáška pro II. stupeň Xenofobie a rasismus výukový program pro II. stupeň Zdravý ţivot projektový den pro MŠ a I. stupeň Talent školy výstava úspěchů ţáků a učitelů naší školy a školky Seznamme se projekt pro 5. třídu a pro 5. třídy ze spádových obcí Sportovní den MŠ, I., II. stupeň Akce k environmentální výchově Akce ve spolupráci s rodiči Další akce (pouze výběr) Sběr papíru MŠ, I., II. stupeň, 2x ročně Houby přednáška Hrátky s bramborou aneb podzim je prima projektový den, MŠ, I. stupeň Poznej svého psa přednáška Tonda na cestách výukový program, MŠ, I. stupeň Hospodaření s odpady projektový den, MŠ, I. stupeň Den Země projektový den, MŠ, I., II. stupeň Den otevřených dveří Vánoční dílničky Nučickou tmou noční bojová hra pro rodinné týmy pořádaná v rámci Dne rodin Čáry a kouzla Koţíška divadlo, I. stupeň Brass Band vánoční koncert pro MŠ, I. stupeň 19

20 Kaţdá třída měla moţnost jeden den v měsíci si zorganizovat výlet, exkurzi, návštěvu výstavy, kina, divadla či koncertu dle svého výběru po dohodě se svým třídním učitelem. Akce Školní druţiny a Školního klubu Příprava předškoláků Hodina zpěvu koncert J. Uhlíře, I. stupeň + 6. třída Vánoční výstava MŠ, I. a II. stupeň Halloween a dušičky projektový den 2. a 3. třídy Svatý Martin projektový den 2. a 3. třídy Čertí den projektový den 4. a 5. třídy Karel IV. - projekt 4. a 5. třídy Masopust projektový den 1. třídy Romský holocaust, Kaunicovy koleje dějepisná exkurze 8., 9. třídy Den s čarodějnicí projektový den 1. třídy Lyţařský výcvikový kurz Školy v přírodě Berounská rozhledna a medvědi Koněpruské jeskyně Národní muzeum Muzeum čokolády Praha Mánes interaktivní výstava Národní technické muzeum Botanická zahrada Trója Školička nanečisto 7.2 Účast žáků školy v soutěžích Název soutěže 1. kolo 2. kolo 3. kolo Olympiáda v českém jazyce 6 ţáků Pythagoriáda 6. r.- 8. r. 40 ţáků Dějepisná olympiáda 1 ţák 1 ţák Chemická olympiáda 3 ţáci 3 ţáci Karlovarský skřivánek 1 ţák 7.3 Účast žáků ve sportovních soutěžích Název soutěže Počet žáků Umístění Atletické závody Chrášťany místo Stolní tenis Rudná 8 chlapci 11., dívky 9. Florbal Hamr Bráník 20 chlapci 14., dívky 4. Nohejbal Dobřichovice 10 chlapci 10., dívky

21 V 5. a 9. ročníku probíhalo testování SCIO. V 9. třídě dopadly výsledky průměrně, 50% škol bylo lepších neţ my. V 5. třídě naopak jsme zaznamenali úspěch, neboť jsme měli lepší výsledky neţ 80% zúčastněných škol. V matematickém Klokanu v kategorii Klokánek jsme měli úspěšnou řešitelku, ţákyni 5. třídy Hanu Necpalovou, která se umístila na 2. místě v okrese Praha západ a na 3. ve středočeském kraji. 8. Údaje o výsledcích kontrol 8.1 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2010/2011 neproběhla ţádná kontrola ze strany ČŠI na ZŠ a MŠ Nučice. 8.2 Údaje o výsledcích kontroly provedené Krajskou hygienickou stanicí Ve školním roce 2010/2011 proběhla kontrola z Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje během školy v přírodě v Cheznovicích. Nebyla shledána ţádná kontrolní zjištění. 8.3 Údaje o kontrole provedené Úřadem práce a Inspektorátem práce pro Středočeský kraj Ve školním roce 2010/2011 neproběhla ţádná kontrola ze strany ÚP a Inspektorátu práce pro Středočeský kraj na ZŠ a MŠ Nučice. 8.4 Údaje o kontrole provedené zřizovatelem Při veřejnoprávní kontrole na místě nebyly zjištěny nedostatky. 8.5 Údaje o kontrole Okresní správy sociálního zabezpečení Praha západ a VZP Byla provedena kontrola plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodrţování ostatních povinností plátce pojistného. Kontrolou nebyly shledány ţádné závady ve vyměřovacích základech a výpočtu pojistného za zaměstnance. 8.6 Kontrola BOZP Ve školním roce 2010/2011 neproběhla ţádná kontrola ze strany BOZP Jiné kontroly Kontrola projektu EU peníze školám kontrola veřejných zakázek. Nebyla shledána ţádná kontrolní zjištění. 21

22 9. Základní údaje o hospodaření školy Za rok 2010 (k ) za 1. pol. roku 2011 (k 30.6.) základní údaje o hospodaření školy v tis. Kč činnost činnost hlavní doplňková hlavní doplňková 1. náklady celkem ,00 259, ,35 194,56 2. výnosy celkem ,87 339, ,64 262,41 z příspěvky a dotace na provoz (úč.691) ,64 0, ,46 0,00 toho ostatní výnosy 1 155,23 339,40 708,18 262,41 3. hospodářský výsledek před zdaněním 32,87 80,20 17,29 67,85 přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč 1. přijaté dotace ze státního rozpočtu celkem (INV) za rok 2010 (31.12.) 2. přijaté dotace z rozpočtu obce celkem (INV) 120,00 3. z toho 4. z toho přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu přes účet zřizovatele (MŠMT apod.) celkem (NIV) 0, ,64 přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ ) 9 012,64 z toho mzdové výdaje (platy a OON) 6 550,10 ostatní celkem (vypsat všechny - např. UZ , ) z toho 28,00 UZ zvýšení nenár. sloţek platů pedag. 0,00 UZ hustota a specifika 0,00 UZ pos. odm. nepedag. prac. 0,00 UZ škol. potřeb. pro I.ročník 28,00 přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z obce celkem (NIV) 1 910,00 běţné provozní výdaje celkem 1 680,00 ostatní účelové výdaje celkem 230,00 opravy a údrţba 121,15 z toho zařízení, sluţby, materiál 108,85 5. z jiných zdrojů (sponzorské dary, strukturální fondy EU, FM EHP/ Norsko atd.) 57,80 sponzorské dary 27,80 z toho fond prevence (STČK) UZ ,00 22

23 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Nučice za školní rok 2010/2011 byla projednána na pedagogické radě dne byla schválena Školskou radou dne byla odevzdána zřizovateli dne Mgr. Jiřina Tafatová, ředitelka ZŠ 23

24

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel: 311 678 182 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel: 311 678 182 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel: 311 678 182 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a Mateřské školy Nučice za školní rok 2009

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a Mateřské školy Nučice, okres Praha - západ. za školní rok 2013 /2014. Zpracovala: Mgr.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a Mateřské školy Nučice, okres Praha - západ. za školní rok 2013 /2014. Zpracovala: Mgr. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a Mateřské školy Nučice,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -1- VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -2-1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 60 611 910 IZO 102 264 708 RED_IZO 600 070 352 Základní škola

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola Suchomasty Výroční zpráva 2014/2015 Č.j.: Spisový znak:1.2.6 Skartační znak a lhůta: A 10

Masarykova základní škola a Mateřská škola Suchomasty Výroční zpráva 2014/2015 Č.j.: Spisový znak:1.2.6 Skartační znak a lhůta: A 10 Masarykova základní škola a Mateřská škola Suchomasty Výroční zpráva 2014/2015 Č.j.: Spisový znak:1.2.6 Skartační znak a lhůta: A 10 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola, zřizovatel, součásti školy

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009-2010 Hradec Králové, září 2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2.

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno č. j.: 446/12 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 V Kolči, dne 29. 10. 2012 Vypracovala: Mgr. Michaela Kalkušová Výroční

Více

Výroční zpráva ZŠ Řevnice

Výroční zpráva ZŠ Řevnice Výroční zpráva ZŠ Řevnice školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo, zřizovatel, školská rada 1.2. Charakteristika školy 2. Přehled oborů vzdělání 2.1. učební plan pro 1.stupeň

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RÁJEČKO, OKRES BLANSKO Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Vypracoval: PaedDr. Pavel Vaverka (ředitel školy) Struktura výroční zprávy podle 7 vyhlášky

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Výroční zpráva ZŠ Nemyčeves za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva ZŠ Nemyčeves za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva ZŠ Nemyčeves za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 701 88 475 RED - IZO 600092275 identifikátor školy 000 000 000 Základní

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více