VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a Mateřské školy Nučice, okres Praha - západ. za školní rok 2010 /2011. Zpracovala: Mgr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a Mateřské školy Nučice, okres Praha - západ. za školní rok 2010 /2011. Zpracovala: Mgr."

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE, okres Praha - západ Kubrova 136, Nučice IČO: tel: VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a Mateřské školy Nučice, okres Praha - západ za školní rok 2010 /2011 Zpracovala: Mgr. Jiřina Tafatová

2 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy 1.4 Základní údaje o součástech školy 1.5 Materiálně-technické podmínky školy 1.6 Údaje o školské radě 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání 2.2 Vzdělávací programy 2.3 Porady 2.4 Volitelné předměty 2.5 Učební plán školy 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy 3.2 Údaje o nepedagogických pracovnících 3.3 Údaje o pedagogických pracovnících 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce 4.2 Výsledky přijímacího řízení 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Počet ţáků 5.2 Přehled o výsledcích vzdělávání ţáků 5.3 Zájmové útvary 5.4 Údaje o integrovaných ţácích 5.5 Výsledky výchovně-vzdělávacího procesu 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8. Kontroly 9. Základní údaje o hospodaření školy 2

3 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Adresa školy Právní forma IČO IZO Identifikátor školy Vedení školy: ředitelka zástupkyně ředitelky Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, Nučice příspěvková organizace Mgr. Jiřina Tafatová Markéta Hobzková Kontakt: Tel.: fax: Zřizovatel název zřizovatele Obec Nučice adresa zřizovatele Kubrova 31, Nučice kontakt Tel.: fax: Součásti školy Kapacita IZO Základní škola Školní druţina Školní klub Mateřská škola Školní jídelna

4 1.4 Základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu 1. stupeň ZŠ ,8 2. stupeň ZŠ ,25 Školní druţina ,5 Školní klub Mateřská škola Poznámka: Počet ţáků v jednotlivých ročnících je nevyrovnaný. Školní druţina a školní klub vyuţíval 2 samostatné místnosti a 1 kmenovou učebnu. Naše škola je spádovou školou pro některé okolní obce. 1.5 Materiálně-technické podmínky školy Učebny Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Sportovní zařízení Ţákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení ţáků učebnicemi a učebními texty Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou 12 a 2 školka 2 odborné pracovny (počítačové učebny), knihovna Předzahrada 136, nádvoří 117 s hřištěm, MŠ a zahrada Tělocvična č. 136: nábytek vyhovující, funkční č. 117: nábytek vyhovující, funkční MŠ: funkční, v dostatečném počtu Vybavenost je na průměrné úrovni. Z prostředků na pomůcky přednostně kupujeme učebnice. Učebna č. 28 byla vybavena 20 tenkými klienty + učitelské pracoviště, dotace EU peníze školám, 15 notebooků (dar), 6 LCD monitorů (dar), 11 PC HP (dar), 1 dataprojektor (dar), 2 kopírovací stroje (jeden odkoupený za 1,- Kč, jeden dar MŠ) Investiční rozvoj V budově Kubrova č.p.117: byly zakoupeny 2 nové tabule. Do ŠJ bylo nakoupeno nové nádobí pro zvětšující se kapacitu MŠ. V budově č. p. 136 byla stavebně upravena a vymalována šatna, zakoupeny nové ţidle k počítačovým stolům (učebna č. 28). Pro novou MŠ byl zakoupen nábytek, dekorace, lůţkoviny, hračky, didaktické pomůcky. 4

5 1.6 Údaje o Školské radě Datum zřízení Počet členů Školské rady 6 Členové Markéta Hobzková předseda JUDr.Aleš Novák Mgr. Romana Míková Petra Kopecká (odstoupila k ) Miloslav Douša Ludmila Svobodová Kontakt Markéta Hobzková

6 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy C/01 Základní škola ročník 2.2 Vzdělávací programy Vzdělávací program ZÁKLADNÍ ŠKOLA - Č. j /96-2 Školní vzdělávací program Společně k úspěchu Č. j. 31/2010/ŘŠ Zařazené třídy 5. ročník 1. 4., ročník 2.3 Pedagogické rady Pedagogická rada Volitelné předměty 7. třída 2 hodiny Seminář ze společenskovědních předmětů Mgr. J. Janovský 7. třída 2 hodiny Praktika z přírodních věd Mgr. J. Tafatová 8. třída 2 hodiny Praktika z přírodních věd Bc. M. Praţienka 9. třída 2 hodiny Ruský jazyk Mgr. J. Janovský 9. třída 2 hodiny Seminář ze společenskovědních předmětů Mgr. J. Janovský 6

7 2.5 Učební plán školy Názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem Český jazyk Cizí jazyk Prvouka Vlastivěda Matematika Přírodověda Přírodopis Zeměpis Dějepis Fyzika Chemie Občanská výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Výtvarná výchova Hudební výchova Informatika Volitelné předměty Celkem

8 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 29 Počet učitelů/ek ZŠ 14 Počet učitelek MŠ 2 Počet vychovatelek ŠD, ŠK 3 Počet THP Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Blaháková Marie uklízečka (pracovní poměr ukončila k ) Bartáková Alena vedoucí kuchařka Chladová Jarmila kuchařka Kosová Blaţena pomocná síla v kuchyni, uklízečka McMahon Veronika vedoucí školní jídelny Němčíková Petra pomocná kuchařka Pauknerová Jaroslava hospodářka a pokladní Sládková Alena uklízečka (pracovní poměr od ) Ševčík Miroslav školník ZŠ Třešňáková Olga domovnice MŠ Veselá Jana sekretářka školy, od do uklízečka Ţivcová Marie uklízečka (pracovní poměr ukončila k ) 8

9 3. 3 Údaje o pedagogických pracovnících Jméno Funkční zařazení Délka praxe Pedagogická a odborná způsobilost Vyučuje předmětům Další vzdělávání, specializace Ciprová Květoslava V 37 SPgŠ ŠD 1 Úvazek celkem Ostatní poznámky Čapková Jana vedoucí V, U 12 Konzervatoř JJ, VOŠ ŠD, Aj, Hv 1; 0,45 Dálkové studium ukončeno (02/2011) Draxler David, Mgr U 4 FTVS UK, Tv Tv,Vv 0,546 Flachsová Kateřina U 1 SPgŠ MŠ 1 Hobzková Markéta zástupkyně ŘŠ, U 12 SPgŠ Z, P 1 Dálkové studium VŠ PP ukončila k Jarošová Petra, Mgr U 15 FTVS UK, zdr.postiţ. 1. stupeň 1 PP ukončila k Janovský Jiří, Mgr. U 35 PedF, D - Rj D, Rj, Ssp,Ov,Vl, Aj 1 Jírová Zdeňka V 9 SŠ ŠK 0,5 PP ukončila k Kozáková Marcela U 26 SZŠ MŠ 1 Dálkové studium VOŠ Makovičková Dita U 13 SPgŠ 1. stupeň 9 preventista řečové výchovy Míková Romana, Mgr. U, VP 15 PedF, Čj - Ov Čj, Ov, výchovný poradce 1 Nedvědová Jaroslava U 49 SPgŠ 1. stupeň 0,91 Ondřejková Veronika Mgr. U 10 PedF MU, Čj - Ov Aj, Čj, Pč O, 95 Praţienka Miroslav, Bc. U 3 PřF UK, Bi - Ch Ch, P, F, Hv, Pč, Ppv, metodik prevence 1 Od do zahraniční pobyt v USA, zastupovala Nikola Štobová (DPČ) 0,59 Studium PřF UK Quagliato Marty, Mgr U 7,5 FTVS UK, TV - AJ Aj 0,5 PP ukončil k Rebcová Iva, Bc. U 8,5 UJAK, VOŠ pedagogická 1. stupeň 1 Rychterová Kateřina U 7 Gymnázium 1. stupeň preventista řečové PP od do , zástup za T. Yakouben, PN 1 Dálkové studium PedF UK

10 výchovy Tafatová Jiřina, Mgr. ŘŠ 18 PedF, Bi - Ch P, Ch, F, Ppv 1 Yakouben Terezie, Mgr. U 6 PedF, speciální pedagogika pro I. stupeň Venclík Vlastimil, Mgr. U 37 PedF, M - F M, Fy 1 1. stupeň 1 Od v pracovní neschopnosti Jméno Funkční zařazení Délka praxe Pedagogická a odborná způsobilost Vyučuje předmětům Další vzdělávání, specializace Úvazek celkem Ostatní poznámky Polanská Marcela, Mgr. U 12 PedF, I. stupeň 1. stupeň 0 MD, RD Slezáčková Kateřina, Mgr. U 7 PedF, vychovatelství 1. stupeň 0 MD, RD 10

11 3.4 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 60 Učitelé 1. stupně 40 Učitelé 2. stupně 80 Učitelé 2. stupně 80 Učitelky MŠ 50 Učitelky MŠ 50 Vychovatelky ŠD, ŠK 66 Vychovatelky ŠD, ŠK Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důchod. věku v důchod. věku Celkem muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce Počet prvních tříd Počet dětí přijatých do první třídy Z toho počet dětí starších 6 - ti let (nástup po odkladu) Počet odkladů pro školní rok 2011/ Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřizovaná krajem 2 - soukromá gymnázia - - církevní gymnázia - - b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: obchodní zdravotní průmyslové ostatní gymnázia SOU celkem akademie školy školy střední školy

12 c) na soukromé školy přijato: obchodní zdravotní průmyslové ostatní gymnázia SOU celkem akademie školy školy střední školy d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z niţších ročníků 7 - e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet ţáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v niţším ročníku Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Počet žáků Ve školním roce 2010/2011 měla základní škola 9 tříd. K měla ZŠ 191 ţáků, k ţáků. Důvody odchodu 6 dětí: stěhování, přechod na specializované školy, umístění do diagnostického ústavu. Mateřská škola měla 1 oddělení s 22 dětmi. 5.2 Přehled o žácích a třídách (stav k ) Třída Třídní učitel/ka Počet žáků Chlapci Dívky Neprospěli Vystupující MŠ M. Kozáková, K. Flachsová I. K. Rychterová II. Mgr. P. Jarošová III. D. Makovičková IV. Mgr.T. Yakouben, Bc. I. Rebcová V. J. Nedvědová VI. Mgr. V. Venclík VII. Mgr. R. Míková VIII. M. Hobzková IX. Mgr. J. Janovský Celkem

13 5. 3 Přehled o prospěchu - 1. stupeň (statistika za 2. pololetí) Třída Počet Prospělo Ţáci Prospělo Neprospělo ţáků s vyznamen. s dostatečnou Nehodnoceno I II III IV V Celkem stupeň (statistika za 2. pololetí) Třída Počet Prospělo Ţáci Prospělo Neprospělo ţáků s vyznamen. s dostatečnou Nehodnoceno VI VII VIII IX Celkem Celkový přehled (statistika za 2. pololetí) Počet Prospělo s Počet ţáků s Neprospělo ţáků vyznamenáním dostatečnou Nehodnoceno 1. stupeň stupeň Celkem Celkový přehled o chování (za celý školní rok) Počet Pochvala Pochvala Důtka Důtka NTU ţáků TU ŘŠ TU ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň 1. stupeň stupeň Celkem Údaje o zameškaných hodinách (za celý školní rok) Počet Počet omluvených omluvených hodin hodin na ţáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na ţáka 1. stupeň , stupeň , ,02 Celkem , ,02 13

14 5.6 Údaje o integrovaných žácích Druh postiţení: Ročník Počet ţáků Sluchové postiţení MŠ 1 Zrakové postiţení S vadami řeči 6. 1 Tělesné postiţení S kombinací postiţení S vývojovými poruchami učení ročník 5 Poznámka: Všichni ţáci s SPU pracovali podle individuálních vzdělávacích plánů. V hodinách českého jazyka probíhala reedukace pod vedením Mgr. T. Yakouben (I. stupeň) a Mgr. R. Míkové (II. stupeň). 5.7 Zájmové útvary Veselá pastelka Mgr. P. Jarošová, D. Makovičková MŠ Angličtina Mgr. M. Quagliato (1. pololetí) MŠ Cvičení s jazýčkem K. Rychterová (2. pololetí) MŠ Angličtina K. Rychterová 1., 2. tř. Pohybové hry Mgr. P. Jarošová I. stupeň Flétničky D. Makovičková I. stupeň Klávesy Mgr. R. Klotková I., II. stupeň Keramika V. Mc Mahon I., II. stupeň Košíkaření O. Hejlová I., II. stupeň Cvičení z matematiky Mgr. V. Venclík II. stupeň Cvičení z českého jazyka Mgr. V. Ondřejková II. stupeň 14

15 5.8 Výsledky výchovně-vzdělávacího procesu Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy Výchovně vzdělávací proces byl uskutečňován v souladu se školským zákonem, byly dodrţeny předpisy, které upravují podmínky výchovy a vzdělávání ve škole. Povinnosti a práva ţáků, učitelů a zákonných zástupců ţáků jsou dány školním řádem, který byl projednáván na pedagogické radě a odsouhlasen Školskou radou Součástí školního řádu je i klasifikační řád, podle něhoţ je hodnoceno chování a prospěch ţáků. Rozvrh hodin byl sestaven v souladu s psychohygienou. Ţákům se specifickými vývojovými poruchami učení (dále jen SVPU) je věnována individuální péče v hodinách, ţáci jsou vyučováni podle individuálních studijních plánů. Dále je jim umoţněna výuka českého jazyka v krouţcích pod vedením Mgr. R. Míkové a Mgr. T. Yakouben. Výchovná poradkyně spolupracuje s pedagogicko-psychologickými poradnami (nejčastěji s PPP pro Prahu - západ, PPP Králův Dvůr), vypracovává a předává podklady vyučujícím, kteří pracují se ţáky s SPU. Ţáci, kteří projevují mimořádné nadání, jsou podporováni pedagogy k dalšímu rozvoji svých vloh a schopností. Jsou vysíláni na znalostní soutěţe, kterým předchází důkladná příprava. Na škole je rozpracován Školní preventivní program a Plán proti šikaně. V rámci výuky se všichni učitelé tomuto programu průběţně věnují. V průběhu roku byly připraveny projektové dny zaměřené na tuto tématiku. Ţáci mají ve škole k dispozici knihovničku, která je zaměřena na protidrogovou výchovu. Výchovná poradkyně se zúčastnila seminářů pořádaných pedagogicko-psychologickou poradnou. Komunikace s rodiči probíhala prostřednictvím třídních schůzek, individuálních konzultací. Informace ze ţivota školy se v průběhu školního roku zveřejňovaly na webových stránkách školy. O důleţitých akcích školy jsme informovali veřejnost prostřednictvím místního a regionálního tisku. Průběh a výsledky vzdělávání Vzdělávání v mateřské škole probíhalo podle vzdělávacího programu Učíme se pro ţivot, v základní škole podle vzdělávacího programu Společně k úspěchu. Učitelky a učitelé výuku vhodně doplňují tematickými besedami, exkurzemi, výlety a kulturními představeními. Výsledky vzdělávání předkládají pedagogové pravidelně na pedagogických radách, zákonné zástupce seznamují pedagogové s výsledky jejich dětí na předem plánovaných a oznámených třídních schůzkách a při konzultacích s rodiči. Materiální podpora výuky Škola ne zcela byla zajištěna v oblasti učebnic a učebních textů. V rámci dotace EU peníze školám byla vybudována počítačová učebna, která má tenké klienty ukryté v uzamykatelných stolech. Podle potřeby učitele slouţí učebna jako kmenová třída nebo jako počítačová učebna. Škola má v současné době 2 počítačové učebny, knihovnu. Chybí odborné učebny pro II. stupeň základní školy, ale i pomůcky. Škola dostala darem 15 notebooků. Někteří učitelé vyuţili moţnost získat sluţební notebook pro výuku. V 5 učebnách je na pevno nainstalován dataprojektor. Na dvoře budovy č. p. 117 bylo na začátku školního roku zprovozněno hřiště. 15

16 Vyučovací formy a metody Ve vyučování se učitelé snaţí vyuţívat nové formy vzdělávání, snaţí se o větší zapojení ţáků do výuky. Podporují osobnostní a sociální rozvoj dětí, jejich sebedůvěru, sebeúctu a vzájemné respektování a toleranci. Do práce v hodině se snaţí aktivně zapojit ţáky dle jejich individuálních moţností a schopností. V hodinách pouţívají učitelé výpočetní techniku, audiovizuální techniku, učebnice, pracovní sešity a ostatní výukové pomůcky. Při vyučování se vyuţívají aktivní metody, organizují se projektové dny. Výuku vyučující vhodně doplňují tematicky zaměřenými exkurzemi, besedami a výlety. Hlavním úkolem je dosaţení předem stanovených výchovně-vzdělávacích cílů, sociálního a osobnostního růstu ţáků. Učivo mají učitelé rozvrţené do tematických plánů na celý školní rok. Hospitační činností byl sledován stav výuky v průběhu celého roku. Bylo sledováno řízení výuky a vnitřní členění hodin, plnění stanovených cílů. Případné nedostatky byly individuálně s pedagogy probrány. 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy pracovník název akce financování Mgr. J. Tafatová Kvalifikační studium pro ředitele škol J. Čapková Studium v oblasti pedagogických věd, vychovatelství, PedF UK vlastní studium ukončeno 6.1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů K. Rychterová Učitelství I. stupeň, PedF Uk Bc. M. Praţienka Magisterské studium, PřF UK K. Flachsová Pedagog volného času, FTVS UP Olomouc M. Kozáková Předškolní a mimoškolní pedagogika, VOŠ pedagogická vlastní studium pokračuje vlastní studium pokračuje vlastní studium pokračuje vlastní studium pokračuje 16

17 M. Hobzková Kurz manaţerských dovedností pro pracovníky školských zařízení Strukturální fondy EU 6.2 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Bc. M. Praţienka Vzdělávání v oblasti přenosu nejlepší praxe prevence kriminality a sociálního začlenění mládeţe 6.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace K. Rychterová Preventista řečové výchovy D. Makovičková Preventista řečové výchovy K. Ciprová Papírové pletení Skřítci a víly J. Čapková Celostátní setkání pedagogických pracovníků ŠD a ŠK Přírodovědné činnosti ve ŠD Mgr. P. Jarošová Metody vyučování čtení Dyslexie a dysortografie prakticky Školení pro cvičitele jógy Podpora matematické gramotnosti, Násobilka x-krát jinak D. Makovičková Podpora matematické gramotnosti, Násobilka x-krát jinak Metody vyučování čtení Geometrie z provázku vlastní vlastní vlastní vlastní 17

18 6.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace Mgr. V. Ondřejková Diskuze, které fungují Jak rozvíjet psaní hravou formou K. Rychterová Činnostní učení v Čj v 1. ročníku ZŠ Činnostní učení v M v 1. a 2. ročníku ZŠ Skřítci a víly Kreativní výtvarně techniky Comenia Scipt Projekt EU peníze školám Jak vyplnit Mgr. J. Tafatová projektovou ţádost Novely právních předpisů vlastní vlastní vlastní Pro všechny pedagogické pracovníky školy byl v dubnu uspořádán vzdělávací seminář Lidské zdroje a personální řízení s podtématem Syndrom vyhoření. Seminář byl konán v rámci projektu Cesta k modernizaci vzdělávání ve Středočeském kraji a byl hrazen z Evropského sociálního fondu v ČR. V rámci samostudia byla učitelům ukládána příprava šablon pro projekt EU peníze školám. 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Údaje o významných školních aktivitách Spolupráce školy a dalších subjektů 18 Obec Nučice: Nučická stezka, Zpívání v kapličce, Jarmareční sobota v Nučicích, Vítání občánků (MŠ) Prokop o. s.: Vánoční koncert Česká obec legionářská: Exkurze do koncentračního tábora Flossenbürg Jeden svět na školách, příběhy bezpráví beseda s pí. Havlůjovou Děti bez dětství beseda s pí. Tykalovou JŠ Channel Crossings: Rozvoj komunikativní kompetence ţáků ZŠ zvýšení kvality jazykové

19 Významné akce školy Akce k prevenci sociálně patologických jevů výuky na II. stupni Absolventský ples ples pro ţáky 9. třídy Školní akademie Prevence rizikových projevů chování projektový den pro II. stupeň Rozsviťte hvězdy výchovný program pro MŠ a I. stupeň Třináctá komnata výchovný program pro II. stupeň Šikana a trestně právní odpovědnost mládeţe přednáška pro II. stupeň Xenofobie a rasismus výukový program pro II. stupeň Zdravý ţivot projektový den pro MŠ a I. stupeň Talent školy výstava úspěchů ţáků a učitelů naší školy a školky Seznamme se projekt pro 5. třídu a pro 5. třídy ze spádových obcí Sportovní den MŠ, I., II. stupeň Akce k environmentální výchově Akce ve spolupráci s rodiči Další akce (pouze výběr) Sběr papíru MŠ, I., II. stupeň, 2x ročně Houby přednáška Hrátky s bramborou aneb podzim je prima projektový den, MŠ, I. stupeň Poznej svého psa přednáška Tonda na cestách výukový program, MŠ, I. stupeň Hospodaření s odpady projektový den, MŠ, I. stupeň Den Země projektový den, MŠ, I., II. stupeň Den otevřených dveří Vánoční dílničky Nučickou tmou noční bojová hra pro rodinné týmy pořádaná v rámci Dne rodin Čáry a kouzla Koţíška divadlo, I. stupeň Brass Band vánoční koncert pro MŠ, I. stupeň 19

20 Kaţdá třída měla moţnost jeden den v měsíci si zorganizovat výlet, exkurzi, návštěvu výstavy, kina, divadla či koncertu dle svého výběru po dohodě se svým třídním učitelem. Akce Školní druţiny a Školního klubu Příprava předškoláků Hodina zpěvu koncert J. Uhlíře, I. stupeň + 6. třída Vánoční výstava MŠ, I. a II. stupeň Halloween a dušičky projektový den 2. a 3. třídy Svatý Martin projektový den 2. a 3. třídy Čertí den projektový den 4. a 5. třídy Karel IV. - projekt 4. a 5. třídy Masopust projektový den 1. třídy Romský holocaust, Kaunicovy koleje dějepisná exkurze 8., 9. třídy Den s čarodějnicí projektový den 1. třídy Lyţařský výcvikový kurz Školy v přírodě Berounská rozhledna a medvědi Koněpruské jeskyně Národní muzeum Muzeum čokolády Praha Mánes interaktivní výstava Národní technické muzeum Botanická zahrada Trója Školička nanečisto 7.2 Účast žáků školy v soutěžích Název soutěže 1. kolo 2. kolo 3. kolo Olympiáda v českém jazyce 6 ţáků Pythagoriáda 6. r.- 8. r. 40 ţáků Dějepisná olympiáda 1 ţák 1 ţák Chemická olympiáda 3 ţáci 3 ţáci Karlovarský skřivánek 1 ţák 7.3 Účast žáků ve sportovních soutěžích Název soutěže Počet žáků Umístění Atletické závody Chrášťany místo Stolní tenis Rudná 8 chlapci 11., dívky 9. Florbal Hamr Bráník 20 chlapci 14., dívky 4. Nohejbal Dobřichovice 10 chlapci 10., dívky

21 V 5. a 9. ročníku probíhalo testování SCIO. V 9. třídě dopadly výsledky průměrně, 50% škol bylo lepších neţ my. V 5. třídě naopak jsme zaznamenali úspěch, neboť jsme měli lepší výsledky neţ 80% zúčastněných škol. V matematickém Klokanu v kategorii Klokánek jsme měli úspěšnou řešitelku, ţákyni 5. třídy Hanu Necpalovou, která se umístila na 2. místě v okrese Praha západ a na 3. ve středočeském kraji. 8. Údaje o výsledcích kontrol 8.1 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2010/2011 neproběhla ţádná kontrola ze strany ČŠI na ZŠ a MŠ Nučice. 8.2 Údaje o výsledcích kontroly provedené Krajskou hygienickou stanicí Ve školním roce 2010/2011 proběhla kontrola z Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje během školy v přírodě v Cheznovicích. Nebyla shledána ţádná kontrolní zjištění. 8.3 Údaje o kontrole provedené Úřadem práce a Inspektorátem práce pro Středočeský kraj Ve školním roce 2010/2011 neproběhla ţádná kontrola ze strany ÚP a Inspektorátu práce pro Středočeský kraj na ZŠ a MŠ Nučice. 8.4 Údaje o kontrole provedené zřizovatelem Při veřejnoprávní kontrole na místě nebyly zjištěny nedostatky. 8.5 Údaje o kontrole Okresní správy sociálního zabezpečení Praha západ a VZP Byla provedena kontrola plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodrţování ostatních povinností plátce pojistného. Kontrolou nebyly shledány ţádné závady ve vyměřovacích základech a výpočtu pojistného za zaměstnance. 8.6 Kontrola BOZP Ve školním roce 2010/2011 neproběhla ţádná kontrola ze strany BOZP Jiné kontroly Kontrola projektu EU peníze školám kontrola veřejných zakázek. Nebyla shledána ţádná kontrolní zjištění. 21

22 9. Základní údaje o hospodaření školy Za rok 2010 (k ) za 1. pol. roku 2011 (k 30.6.) základní údaje o hospodaření školy v tis. Kč činnost činnost hlavní doplňková hlavní doplňková 1. náklady celkem ,00 259, ,35 194,56 2. výnosy celkem ,87 339, ,64 262,41 z příspěvky a dotace na provoz (úč.691) ,64 0, ,46 0,00 toho ostatní výnosy 1 155,23 339,40 708,18 262,41 3. hospodářský výsledek před zdaněním 32,87 80,20 17,29 67,85 přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč 1. přijaté dotace ze státního rozpočtu celkem (INV) za rok 2010 (31.12.) 2. přijaté dotace z rozpočtu obce celkem (INV) 120,00 3. z toho 4. z toho přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu přes účet zřizovatele (MŠMT apod.) celkem (NIV) 0, ,64 přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ ) 9 012,64 z toho mzdové výdaje (platy a OON) 6 550,10 ostatní celkem (vypsat všechny - např. UZ , ) z toho 28,00 UZ zvýšení nenár. sloţek platů pedag. 0,00 UZ hustota a specifika 0,00 UZ pos. odm. nepedag. prac. 0,00 UZ škol. potřeb. pro I.ročník 28,00 přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z obce celkem (NIV) 1 910,00 běţné provozní výdaje celkem 1 680,00 ostatní účelové výdaje celkem 230,00 opravy a údrţba 121,15 z toho zařízení, sluţby, materiál 108,85 5. z jiných zdrojů (sponzorské dary, strukturální fondy EU, FM EHP/ Norsko atd.) 57,80 sponzorské dary 27,80 z toho fond prevence (STČK) UZ ,00 22

23 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Nučice za školní rok 2010/2011 byla projednána na pedagogické radě dne byla schválena Školskou radou dne byla odevzdána zřizovateli dne Mgr. Jiřina Tafatová, ředitelka ZŠ 23

24

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel: 311 678 182 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel: 311 678 182 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel: 311 678 182 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a Mateřské školy Nučice za školní rok 2009

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a Mateřské školy Nučice, okres Praha - západ. za školní rok 2013 /2014. Zpracovala: Mgr.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a Mateřské školy Nučice, okres Praha - západ. za školní rok 2013 /2014. Zpracovala: Mgr. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a Mateřské školy Nučice,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -1- VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -2-1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 60 611 910 IZO 102 264 708 RED_IZO 600 070 352 Základní škola

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14 Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace, Vilémov 41 783 22 Cholina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Mgr. Dagmar Zapletalová ředitelka Č. j. 63/2014 Obsah: 1.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/2012 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Zřizovatel: Diakonie Českobratrské církve evangelické Belgická

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a Mateřské školy Nučice, okres Praha - západ. za školní rok 2014 /2015. Zpracovala: Mgr.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a Mateřské školy Nučice, okres Praha - západ. za školní rok 2014 /2015. Zpracovala: Mgr. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE, okres Praha západ, příspěvková organizace, Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní a mateřská škola Jetřichov, okres Náchod adresa školy Jetřichov 126 549 83 Meziměstí 3 právní

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r.

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r. 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75027704 IZO 600138097 identifikátor školy 102232733 Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice,

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Termín vlastního hodnocení: 17. 6. 2007 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY Soulad školního programu s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555 Školní rok 2010/2011 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 3. Přehled pracovníků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŢÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ Mozartova 7, 360 20 Karlovy Vary Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 V Karlových Varech 15.08.2011 zpracovala: Mgr. Klára Píšová ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA MANAGEMENTU A PRÁVA, s.r.o. pobočka Rumburk Žitná 1119/12, Rumburk 408 01 Obsah : Základní údaje o škole, zřizovatel, součásti školy Materiálně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Pocinovice, Pocinovice135 345 09 Pocinovice ZŠ IZO 102004153, MŠ IZO 107540401 IČO

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2008/2009 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2010/2011 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Radostice, okres Brno - venkov V Radosticích dne 1. srpna 2014 Předkládá: Mgr. Drahoslava Drábková, ředitelka školy Schváleno na

Více

Plán práce školy 2010/2011

Plán práce školy 2010/2011 Obsah: Plán práce školy 2010/2011 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy pro školní rok 2009/2010 (s určením disponibilních

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 Základní škola Smečno, okres Kladno Školská 284, Smečno 273 05 1 Základní údaje o škole Název : Základní škola Smečno, okres Kladno Adresa školy: Školská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Základní škola a Mateřská škola OLOMOUC, Nedvědova 17, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 V Olomouci 9.10.2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Pala ředitel školy (od

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole: Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 má škola právní

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více