VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a Mateřské školy Nučice, okres Praha - západ. za školní rok 2010 /2011. Zpracovala: Mgr.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a Mateřské školy Nučice, okres Praha - západ. za školní rok 2010 /2011. Zpracovala: Mgr."

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE, okres Praha - západ Kubrova 136, Nučice IČO: tel: VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a Mateřské školy Nučice, okres Praha - západ za školní rok 2010 /2011 Zpracovala: Mgr. Jiřina Tafatová

2 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy 1.4 Základní údaje o součástech školy 1.5 Materiálně-technické podmínky školy 1.6 Údaje o školské radě 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání 2.2 Vzdělávací programy 2.3 Porady 2.4 Volitelné předměty 2.5 Učební plán školy 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy 3.2 Údaje o nepedagogických pracovnících 3.3 Údaje o pedagogických pracovnících 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce 4.2 Výsledky přijímacího řízení 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Počet ţáků 5.2 Přehled o výsledcích vzdělávání ţáků 5.3 Zájmové útvary 5.4 Údaje o integrovaných ţácích 5.5 Výsledky výchovně-vzdělávacího procesu 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8. Kontroly 9. Základní údaje o hospodaření školy 2

3 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Adresa školy Právní forma IČO IZO Identifikátor školy Vedení školy: ředitelka zástupkyně ředitelky Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, Nučice příspěvková organizace Mgr. Jiřina Tafatová Markéta Hobzková Kontakt: Tel.: fax: Zřizovatel název zřizovatele Obec Nučice adresa zřizovatele Kubrova 31, Nučice kontakt Tel.: fax: Součásti školy Kapacita IZO Základní škola Školní druţina Školní klub Mateřská škola Školní jídelna

4 1.4 Základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu 1. stupeň ZŠ ,8 2. stupeň ZŠ ,25 Školní druţina ,5 Školní klub Mateřská škola Poznámka: Počet ţáků v jednotlivých ročnících je nevyrovnaný. Školní druţina a školní klub vyuţíval 2 samostatné místnosti a 1 kmenovou učebnu. Naše škola je spádovou školou pro některé okolní obce. 1.5 Materiálně-technické podmínky školy Učebny Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Sportovní zařízení Ţákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení ţáků učebnicemi a učebními texty Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou 12 a 2 školka 2 odborné pracovny (počítačové učebny), knihovna Předzahrada 136, nádvoří 117 s hřištěm, MŠ a zahrada Tělocvična č. 136: nábytek vyhovující, funkční č. 117: nábytek vyhovující, funkční MŠ: funkční, v dostatečném počtu Vybavenost je na průměrné úrovni. Z prostředků na pomůcky přednostně kupujeme učebnice. Učebna č. 28 byla vybavena 20 tenkými klienty + učitelské pracoviště, dotace EU peníze školám, 15 notebooků (dar), 6 LCD monitorů (dar), 11 PC HP (dar), 1 dataprojektor (dar), 2 kopírovací stroje (jeden odkoupený za 1,- Kč, jeden dar MŠ) Investiční rozvoj V budově Kubrova č.p.117: byly zakoupeny 2 nové tabule. Do ŠJ bylo nakoupeno nové nádobí pro zvětšující se kapacitu MŠ. V budově č. p. 136 byla stavebně upravena a vymalována šatna, zakoupeny nové ţidle k počítačovým stolům (učebna č. 28). Pro novou MŠ byl zakoupen nábytek, dekorace, lůţkoviny, hračky, didaktické pomůcky. 4

5 1.6 Údaje o Školské radě Datum zřízení Počet členů Školské rady 6 Členové Markéta Hobzková předseda JUDr.Aleš Novák Mgr. Romana Míková Petra Kopecká (odstoupila k ) Miloslav Douša Ludmila Svobodová Kontakt Markéta Hobzková

6 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy C/01 Základní škola ročník 2.2 Vzdělávací programy Vzdělávací program ZÁKLADNÍ ŠKOLA - Č. j /96-2 Školní vzdělávací program Společně k úspěchu Č. j. 31/2010/ŘŠ Zařazené třídy 5. ročník 1. 4., ročník 2.3 Pedagogické rady Pedagogická rada Volitelné předměty 7. třída 2 hodiny Seminář ze společenskovědních předmětů Mgr. J. Janovský 7. třída 2 hodiny Praktika z přírodních věd Mgr. J. Tafatová 8. třída 2 hodiny Praktika z přírodních věd Bc. M. Praţienka 9. třída 2 hodiny Ruský jazyk Mgr. J. Janovský 9. třída 2 hodiny Seminář ze společenskovědních předmětů Mgr. J. Janovský 6

7 2.5 Učební plán školy Názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem Český jazyk Cizí jazyk Prvouka Vlastivěda Matematika Přírodověda Přírodopis Zeměpis Dějepis Fyzika Chemie Občanská výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Výtvarná výchova Hudební výchova Informatika Volitelné předměty Celkem

8 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 29 Počet učitelů/ek ZŠ 14 Počet učitelek MŠ 2 Počet vychovatelek ŠD, ŠK 3 Počet THP Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Blaháková Marie uklízečka (pracovní poměr ukončila k ) Bartáková Alena vedoucí kuchařka Chladová Jarmila kuchařka Kosová Blaţena pomocná síla v kuchyni, uklízečka McMahon Veronika vedoucí školní jídelny Němčíková Petra pomocná kuchařka Pauknerová Jaroslava hospodářka a pokladní Sládková Alena uklízečka (pracovní poměr od ) Ševčík Miroslav školník ZŠ Třešňáková Olga domovnice MŠ Veselá Jana sekretářka školy, od do uklízečka Ţivcová Marie uklízečka (pracovní poměr ukončila k ) 8

9 3. 3 Údaje o pedagogických pracovnících Jméno Funkční zařazení Délka praxe Pedagogická a odborná způsobilost Vyučuje předmětům Další vzdělávání, specializace Ciprová Květoslava V 37 SPgŠ ŠD 1 Úvazek celkem Ostatní poznámky Čapková Jana vedoucí V, U 12 Konzervatoř JJ, VOŠ ŠD, Aj, Hv 1; 0,45 Dálkové studium ukončeno (02/2011) Draxler David, Mgr U 4 FTVS UK, Tv Tv,Vv 0,546 Flachsová Kateřina U 1 SPgŠ MŠ 1 Hobzková Markéta zástupkyně ŘŠ, U 12 SPgŠ Z, P 1 Dálkové studium VŠ PP ukončila k Jarošová Petra, Mgr U 15 FTVS UK, zdr.postiţ. 1. stupeň 1 PP ukončila k Janovský Jiří, Mgr. U 35 PedF, D - Rj D, Rj, Ssp,Ov,Vl, Aj 1 Jírová Zdeňka V 9 SŠ ŠK 0,5 PP ukončila k Kozáková Marcela U 26 SZŠ MŠ 1 Dálkové studium VOŠ Makovičková Dita U 13 SPgŠ 1. stupeň 9 preventista řečové výchovy Míková Romana, Mgr. U, VP 15 PedF, Čj - Ov Čj, Ov, výchovný poradce 1 Nedvědová Jaroslava U 49 SPgŠ 1. stupeň 0,91 Ondřejková Veronika Mgr. U 10 PedF MU, Čj - Ov Aj, Čj, Pč O, 95 Praţienka Miroslav, Bc. U 3 PřF UK, Bi - Ch Ch, P, F, Hv, Pč, Ppv, metodik prevence 1 Od do zahraniční pobyt v USA, zastupovala Nikola Štobová (DPČ) 0,59 Studium PřF UK Quagliato Marty, Mgr U 7,5 FTVS UK, TV - AJ Aj 0,5 PP ukončil k Rebcová Iva, Bc. U 8,5 UJAK, VOŠ pedagogická 1. stupeň 1 Rychterová Kateřina U 7 Gymnázium 1. stupeň preventista řečové PP od do , zástup za T. Yakouben, PN 1 Dálkové studium PedF UK

10 výchovy Tafatová Jiřina, Mgr. ŘŠ 18 PedF, Bi - Ch P, Ch, F, Ppv 1 Yakouben Terezie, Mgr. U 6 PedF, speciální pedagogika pro I. stupeň Venclík Vlastimil, Mgr. U 37 PedF, M - F M, Fy 1 1. stupeň 1 Od v pracovní neschopnosti Jméno Funkční zařazení Délka praxe Pedagogická a odborná způsobilost Vyučuje předmětům Další vzdělávání, specializace Úvazek celkem Ostatní poznámky Polanská Marcela, Mgr. U 12 PedF, I. stupeň 1. stupeň 0 MD, RD Slezáčková Kateřina, Mgr. U 7 PedF, vychovatelství 1. stupeň 0 MD, RD 10

11 3.4 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 60 Učitelé 1. stupně 40 Učitelé 2. stupně 80 Učitelé 2. stupně 80 Učitelky MŠ 50 Učitelky MŠ 50 Vychovatelky ŠD, ŠK 66 Vychovatelky ŠD, ŠK Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důchod. věku v důchod. věku Celkem muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce Počet prvních tříd Počet dětí přijatých do první třídy Z toho počet dětí starších 6 - ti let (nástup po odkladu) Počet odkladů pro školní rok 2011/ Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřizovaná krajem 2 - soukromá gymnázia - - církevní gymnázia - - b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: obchodní zdravotní průmyslové ostatní gymnázia SOU celkem akademie školy školy střední školy

12 c) na soukromé školy přijato: obchodní zdravotní průmyslové ostatní gymnázia SOU celkem akademie školy školy střední školy d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z niţších ročníků 7 - e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet ţáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v niţším ročníku Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Počet žáků Ve školním roce 2010/2011 měla základní škola 9 tříd. K měla ZŠ 191 ţáků, k ţáků. Důvody odchodu 6 dětí: stěhování, přechod na specializované školy, umístění do diagnostického ústavu. Mateřská škola měla 1 oddělení s 22 dětmi. 5.2 Přehled o žácích a třídách (stav k ) Třída Třídní učitel/ka Počet žáků Chlapci Dívky Neprospěli Vystupující MŠ M. Kozáková, K. Flachsová I. K. Rychterová II. Mgr. P. Jarošová III. D. Makovičková IV. Mgr.T. Yakouben, Bc. I. Rebcová V. J. Nedvědová VI. Mgr. V. Venclík VII. Mgr. R. Míková VIII. M. Hobzková IX. Mgr. J. Janovský Celkem

13 5. 3 Přehled o prospěchu - 1. stupeň (statistika za 2. pololetí) Třída Počet Prospělo Ţáci Prospělo Neprospělo ţáků s vyznamen. s dostatečnou Nehodnoceno I II III IV V Celkem stupeň (statistika za 2. pololetí) Třída Počet Prospělo Ţáci Prospělo Neprospělo ţáků s vyznamen. s dostatečnou Nehodnoceno VI VII VIII IX Celkem Celkový přehled (statistika za 2. pololetí) Počet Prospělo s Počet ţáků s Neprospělo ţáků vyznamenáním dostatečnou Nehodnoceno 1. stupeň stupeň Celkem Celkový přehled o chování (za celý školní rok) Počet Pochvala Pochvala Důtka Důtka NTU ţáků TU ŘŠ TU ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň 1. stupeň stupeň Celkem Údaje o zameškaných hodinách (za celý školní rok) Počet Počet omluvených omluvených hodin hodin na ţáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na ţáka 1. stupeň , stupeň , ,02 Celkem , ,02 13

14 5.6 Údaje o integrovaných žácích Druh postiţení: Ročník Počet ţáků Sluchové postiţení MŠ 1 Zrakové postiţení S vadami řeči 6. 1 Tělesné postiţení S kombinací postiţení S vývojovými poruchami učení ročník 5 Poznámka: Všichni ţáci s SPU pracovali podle individuálních vzdělávacích plánů. V hodinách českého jazyka probíhala reedukace pod vedením Mgr. T. Yakouben (I. stupeň) a Mgr. R. Míkové (II. stupeň). 5.7 Zájmové útvary Veselá pastelka Mgr. P. Jarošová, D. Makovičková MŠ Angličtina Mgr. M. Quagliato (1. pololetí) MŠ Cvičení s jazýčkem K. Rychterová (2. pololetí) MŠ Angličtina K. Rychterová 1., 2. tř. Pohybové hry Mgr. P. Jarošová I. stupeň Flétničky D. Makovičková I. stupeň Klávesy Mgr. R. Klotková I., II. stupeň Keramika V. Mc Mahon I., II. stupeň Košíkaření O. Hejlová I., II. stupeň Cvičení z matematiky Mgr. V. Venclík II. stupeň Cvičení z českého jazyka Mgr. V. Ondřejková II. stupeň 14

15 5.8 Výsledky výchovně-vzdělávacího procesu Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy Výchovně vzdělávací proces byl uskutečňován v souladu se školským zákonem, byly dodrţeny předpisy, které upravují podmínky výchovy a vzdělávání ve škole. Povinnosti a práva ţáků, učitelů a zákonných zástupců ţáků jsou dány školním řádem, který byl projednáván na pedagogické radě a odsouhlasen Školskou radou Součástí školního řádu je i klasifikační řád, podle něhoţ je hodnoceno chování a prospěch ţáků. Rozvrh hodin byl sestaven v souladu s psychohygienou. Ţákům se specifickými vývojovými poruchami učení (dále jen SVPU) je věnována individuální péče v hodinách, ţáci jsou vyučováni podle individuálních studijních plánů. Dále je jim umoţněna výuka českého jazyka v krouţcích pod vedením Mgr. R. Míkové a Mgr. T. Yakouben. Výchovná poradkyně spolupracuje s pedagogicko-psychologickými poradnami (nejčastěji s PPP pro Prahu - západ, PPP Králův Dvůr), vypracovává a předává podklady vyučujícím, kteří pracují se ţáky s SPU. Ţáci, kteří projevují mimořádné nadání, jsou podporováni pedagogy k dalšímu rozvoji svých vloh a schopností. Jsou vysíláni na znalostní soutěţe, kterým předchází důkladná příprava. Na škole je rozpracován Školní preventivní program a Plán proti šikaně. V rámci výuky se všichni učitelé tomuto programu průběţně věnují. V průběhu roku byly připraveny projektové dny zaměřené na tuto tématiku. Ţáci mají ve škole k dispozici knihovničku, která je zaměřena na protidrogovou výchovu. Výchovná poradkyně se zúčastnila seminářů pořádaných pedagogicko-psychologickou poradnou. Komunikace s rodiči probíhala prostřednictvím třídních schůzek, individuálních konzultací. Informace ze ţivota školy se v průběhu školního roku zveřejňovaly na webových stránkách školy. O důleţitých akcích školy jsme informovali veřejnost prostřednictvím místního a regionálního tisku. Průběh a výsledky vzdělávání Vzdělávání v mateřské škole probíhalo podle vzdělávacího programu Učíme se pro ţivot, v základní škole podle vzdělávacího programu Společně k úspěchu. Učitelky a učitelé výuku vhodně doplňují tematickými besedami, exkurzemi, výlety a kulturními představeními. Výsledky vzdělávání předkládají pedagogové pravidelně na pedagogických radách, zákonné zástupce seznamují pedagogové s výsledky jejich dětí na předem plánovaných a oznámených třídních schůzkách a při konzultacích s rodiči. Materiální podpora výuky Škola ne zcela byla zajištěna v oblasti učebnic a učebních textů. V rámci dotace EU peníze školám byla vybudována počítačová učebna, která má tenké klienty ukryté v uzamykatelných stolech. Podle potřeby učitele slouţí učebna jako kmenová třída nebo jako počítačová učebna. Škola má v současné době 2 počítačové učebny, knihovnu. Chybí odborné učebny pro II. stupeň základní školy, ale i pomůcky. Škola dostala darem 15 notebooků. Někteří učitelé vyuţili moţnost získat sluţební notebook pro výuku. V 5 učebnách je na pevno nainstalován dataprojektor. Na dvoře budovy č. p. 117 bylo na začátku školního roku zprovozněno hřiště. 15

16 Vyučovací formy a metody Ve vyučování se učitelé snaţí vyuţívat nové formy vzdělávání, snaţí se o větší zapojení ţáků do výuky. Podporují osobnostní a sociální rozvoj dětí, jejich sebedůvěru, sebeúctu a vzájemné respektování a toleranci. Do práce v hodině se snaţí aktivně zapojit ţáky dle jejich individuálních moţností a schopností. V hodinách pouţívají učitelé výpočetní techniku, audiovizuální techniku, učebnice, pracovní sešity a ostatní výukové pomůcky. Při vyučování se vyuţívají aktivní metody, organizují se projektové dny. Výuku vyučující vhodně doplňují tematicky zaměřenými exkurzemi, besedami a výlety. Hlavním úkolem je dosaţení předem stanovených výchovně-vzdělávacích cílů, sociálního a osobnostního růstu ţáků. Učivo mají učitelé rozvrţené do tematických plánů na celý školní rok. Hospitační činností byl sledován stav výuky v průběhu celého roku. Bylo sledováno řízení výuky a vnitřní členění hodin, plnění stanovených cílů. Případné nedostatky byly individuálně s pedagogy probrány. 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy pracovník název akce financování Mgr. J. Tafatová Kvalifikační studium pro ředitele škol J. Čapková Studium v oblasti pedagogických věd, vychovatelství, PedF UK vlastní studium ukončeno 6.1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů K. Rychterová Učitelství I. stupeň, PedF Uk Bc. M. Praţienka Magisterské studium, PřF UK K. Flachsová Pedagog volného času, FTVS UP Olomouc M. Kozáková Předškolní a mimoškolní pedagogika, VOŠ pedagogická vlastní studium pokračuje vlastní studium pokračuje vlastní studium pokračuje vlastní studium pokračuje 16

17 M. Hobzková Kurz manaţerských dovedností pro pracovníky školských zařízení Strukturální fondy EU 6.2 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Bc. M. Praţienka Vzdělávání v oblasti přenosu nejlepší praxe prevence kriminality a sociálního začlenění mládeţe 6.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace K. Rychterová Preventista řečové výchovy D. Makovičková Preventista řečové výchovy K. Ciprová Papírové pletení Skřítci a víly J. Čapková Celostátní setkání pedagogických pracovníků ŠD a ŠK Přírodovědné činnosti ve ŠD Mgr. P. Jarošová Metody vyučování čtení Dyslexie a dysortografie prakticky Školení pro cvičitele jógy Podpora matematické gramotnosti, Násobilka x-krát jinak D. Makovičková Podpora matematické gramotnosti, Násobilka x-krát jinak Metody vyučování čtení Geometrie z provázku vlastní vlastní vlastní vlastní 17

18 6.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace Mgr. V. Ondřejková Diskuze, které fungují Jak rozvíjet psaní hravou formou K. Rychterová Činnostní učení v Čj v 1. ročníku ZŠ Činnostní učení v M v 1. a 2. ročníku ZŠ Skřítci a víly Kreativní výtvarně techniky Comenia Scipt Projekt EU peníze školám Jak vyplnit Mgr. J. Tafatová projektovou ţádost Novely právních předpisů vlastní vlastní vlastní Pro všechny pedagogické pracovníky školy byl v dubnu uspořádán vzdělávací seminář Lidské zdroje a personální řízení s podtématem Syndrom vyhoření. Seminář byl konán v rámci projektu Cesta k modernizaci vzdělávání ve Středočeském kraji a byl hrazen z Evropského sociálního fondu v ČR. V rámci samostudia byla učitelům ukládána příprava šablon pro projekt EU peníze školám. 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Údaje o významných školních aktivitách Spolupráce školy a dalších subjektů 18 Obec Nučice: Nučická stezka, Zpívání v kapličce, Jarmareční sobota v Nučicích, Vítání občánků (MŠ) Prokop o. s.: Vánoční koncert Česká obec legionářská: Exkurze do koncentračního tábora Flossenbürg Jeden svět na školách, příběhy bezpráví beseda s pí. Havlůjovou Děti bez dětství beseda s pí. Tykalovou JŠ Channel Crossings: Rozvoj komunikativní kompetence ţáků ZŠ zvýšení kvality jazykové

19 Významné akce školy Akce k prevenci sociálně patologických jevů výuky na II. stupni Absolventský ples ples pro ţáky 9. třídy Školní akademie Prevence rizikových projevů chování projektový den pro II. stupeň Rozsviťte hvězdy výchovný program pro MŠ a I. stupeň Třináctá komnata výchovný program pro II. stupeň Šikana a trestně právní odpovědnost mládeţe přednáška pro II. stupeň Xenofobie a rasismus výukový program pro II. stupeň Zdravý ţivot projektový den pro MŠ a I. stupeň Talent školy výstava úspěchů ţáků a učitelů naší školy a školky Seznamme se projekt pro 5. třídu a pro 5. třídy ze spádových obcí Sportovní den MŠ, I., II. stupeň Akce k environmentální výchově Akce ve spolupráci s rodiči Další akce (pouze výběr) Sběr papíru MŠ, I., II. stupeň, 2x ročně Houby přednáška Hrátky s bramborou aneb podzim je prima projektový den, MŠ, I. stupeň Poznej svého psa přednáška Tonda na cestách výukový program, MŠ, I. stupeň Hospodaření s odpady projektový den, MŠ, I. stupeň Den Země projektový den, MŠ, I., II. stupeň Den otevřených dveří Vánoční dílničky Nučickou tmou noční bojová hra pro rodinné týmy pořádaná v rámci Dne rodin Čáry a kouzla Koţíška divadlo, I. stupeň Brass Band vánoční koncert pro MŠ, I. stupeň 19

20 Kaţdá třída měla moţnost jeden den v měsíci si zorganizovat výlet, exkurzi, návštěvu výstavy, kina, divadla či koncertu dle svého výběru po dohodě se svým třídním učitelem. Akce Školní druţiny a Školního klubu Příprava předškoláků Hodina zpěvu koncert J. Uhlíře, I. stupeň + 6. třída Vánoční výstava MŠ, I. a II. stupeň Halloween a dušičky projektový den 2. a 3. třídy Svatý Martin projektový den 2. a 3. třídy Čertí den projektový den 4. a 5. třídy Karel IV. - projekt 4. a 5. třídy Masopust projektový den 1. třídy Romský holocaust, Kaunicovy koleje dějepisná exkurze 8., 9. třídy Den s čarodějnicí projektový den 1. třídy Lyţařský výcvikový kurz Školy v přírodě Berounská rozhledna a medvědi Koněpruské jeskyně Národní muzeum Muzeum čokolády Praha Mánes interaktivní výstava Národní technické muzeum Botanická zahrada Trója Školička nanečisto 7.2 Účast žáků školy v soutěžích Název soutěže 1. kolo 2. kolo 3. kolo Olympiáda v českém jazyce 6 ţáků Pythagoriáda 6. r.- 8. r. 40 ţáků Dějepisná olympiáda 1 ţák 1 ţák Chemická olympiáda 3 ţáci 3 ţáci Karlovarský skřivánek 1 ţák 7.3 Účast žáků ve sportovních soutěžích Název soutěže Počet žáků Umístění Atletické závody Chrášťany místo Stolní tenis Rudná 8 chlapci 11., dívky 9. Florbal Hamr Bráník 20 chlapci 14., dívky 4. Nohejbal Dobřichovice 10 chlapci 10., dívky

21 V 5. a 9. ročníku probíhalo testování SCIO. V 9. třídě dopadly výsledky průměrně, 50% škol bylo lepších neţ my. V 5. třídě naopak jsme zaznamenali úspěch, neboť jsme měli lepší výsledky neţ 80% zúčastněných škol. V matematickém Klokanu v kategorii Klokánek jsme měli úspěšnou řešitelku, ţákyni 5. třídy Hanu Necpalovou, která se umístila na 2. místě v okrese Praha západ a na 3. ve středočeském kraji. 8. Údaje o výsledcích kontrol 8.1 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2010/2011 neproběhla ţádná kontrola ze strany ČŠI na ZŠ a MŠ Nučice. 8.2 Údaje o výsledcích kontroly provedené Krajskou hygienickou stanicí Ve školním roce 2010/2011 proběhla kontrola z Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje během školy v přírodě v Cheznovicích. Nebyla shledána ţádná kontrolní zjištění. 8.3 Údaje o kontrole provedené Úřadem práce a Inspektorátem práce pro Středočeský kraj Ve školním roce 2010/2011 neproběhla ţádná kontrola ze strany ÚP a Inspektorátu práce pro Středočeský kraj na ZŠ a MŠ Nučice. 8.4 Údaje o kontrole provedené zřizovatelem Při veřejnoprávní kontrole na místě nebyly zjištěny nedostatky. 8.5 Údaje o kontrole Okresní správy sociálního zabezpečení Praha západ a VZP Byla provedena kontrola plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodrţování ostatních povinností plátce pojistného. Kontrolou nebyly shledány ţádné závady ve vyměřovacích základech a výpočtu pojistného za zaměstnance. 8.6 Kontrola BOZP Ve školním roce 2010/2011 neproběhla ţádná kontrola ze strany BOZP Jiné kontroly Kontrola projektu EU peníze školám kontrola veřejných zakázek. Nebyla shledána ţádná kontrolní zjištění. 21

22 9. Základní údaje o hospodaření školy Za rok 2010 (k ) za 1. pol. roku 2011 (k 30.6.) základní údaje o hospodaření školy v tis. Kč činnost činnost hlavní doplňková hlavní doplňková 1. náklady celkem ,00 259, ,35 194,56 2. výnosy celkem ,87 339, ,64 262,41 z příspěvky a dotace na provoz (úč.691) ,64 0, ,46 0,00 toho ostatní výnosy 1 155,23 339,40 708,18 262,41 3. hospodářský výsledek před zdaněním 32,87 80,20 17,29 67,85 přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč 1. přijaté dotace ze státního rozpočtu celkem (INV) za rok 2010 (31.12.) 2. přijaté dotace z rozpočtu obce celkem (INV) 120,00 3. z toho 4. z toho přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu přes účet zřizovatele (MŠMT apod.) celkem (NIV) 0, ,64 přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ ) 9 012,64 z toho mzdové výdaje (platy a OON) 6 550,10 ostatní celkem (vypsat všechny - např. UZ , ) z toho 28,00 UZ zvýšení nenár. sloţek platů pedag. 0,00 UZ hustota a specifika 0,00 UZ pos. odm. nepedag. prac. 0,00 UZ škol. potřeb. pro I.ročník 28,00 přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z obce celkem (NIV) 1 910,00 běţné provozní výdaje celkem 1 680,00 ostatní účelové výdaje celkem 230,00 opravy a údrţba 121,15 z toho zařízení, sluţby, materiál 108,85 5. z jiných zdrojů (sponzorské dary, strukturální fondy EU, FM EHP/ Norsko atd.) 57,80 sponzorské dary 27,80 z toho fond prevence (STČK) UZ ,00 22

23 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Nučice za školní rok 2010/2011 byla projednána na pedagogické radě dne byla schválena Školskou radou dne byla odevzdána zřizovateli dne Mgr. Jiřina Tafatová, ředitelka ZŠ 23

24

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace Výroční zpráva 2008 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Boţičany, okres

Více

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 zpracovala ředitelka Mgr. Jana Šejbová ŠR schválila dne: Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává v souladu s 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.,

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Za školní rok 2013/2014 Ekonomická zpráva za rok 2013 Zprávu předkládá: Mgr. Dagmar Adamová, ředitelka školy Mgr.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013 Zpracovala: Mgr. Jana 24. 7. 2013 Č.j.:171/013 Stránka 1 z 17 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Šebetov,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 2010 Hradec Králové, říjen 2010 Obsah 1 Základní údaje o škole. 3 1.1 Škola..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2006-2007. ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Chyšky adresa školy Chyšky 96, 398 53 Chyšky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun 1. Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun Tlustice

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 V Krupce v říjnu 2014 Mgr. Bc. Ctirad Vaník ředitel školy Masarykova základní škola a Mateřská škola

Více

Masarykova základní škola Dolní Roveň. okres Pardubice PSČ 533 71. Výroční zpráva o činnosti školy. a hospodaření školy

Masarykova základní škola Dolní Roveň. okres Pardubice PSČ 533 71. Výroční zpráva o činnosti školy. a hospodaření školy Masarykova základní škola Dolní Roveň okres Pardubice PSČ 533 71 Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření školy za školní rok 2008-2009 O b s a h 1/ Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice.

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice. Základní škola Strančice, okres Praha východ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRANČICE, OKRES PRAHA VÝCHOD ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně-technické

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Česká Ves, okres Jeseník Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Projednáno v pedagogické radě dne: 14.09.2010 Schválení ve školské radě dne: Mgr. Zdeňka Blišťanová ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Obsah 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 ZPRACOVAL: Mgr. Pavel PETRŽELA - ředitel školy Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1 Název, adresa, právní forma, IČO, zřizovatel školy 1.2 Zařazení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace 1. 9. 2011 Obsah 1.1. Základní údaje

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Masarykova základní škola Dolní Roveň okres Pardubice PSČ 533 71 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 O b s a h 1/ Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy

Více

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole . ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Chyšky adresa školy Chyšky 96, 398 53 Chyšky právní forma příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/2 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/2. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2012/2013 Dolní Benešov Vypracovala: Mgr. Marie Sovíková 10. 10. 2013 Obsah Obsah... 2 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 4. základní škola Cheb, Hradební 14, 350 02 Cheb Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Podle zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Mnichovo

Více