VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a Mateřské školy Nučice, okres Praha - západ. za školní rok 2013 /2014. Zpracovala: Mgr.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a Mateřské školy Nučice, okres Praha - západ. za školní rok 2013 /2014. Zpracovala: Mgr."

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE, okres Praha - západ Kubrova 136, Nučice IČO: tel: VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a Mateřské školy Nučice, okres Praha - západ za školní rok 2013 /2014 Zpracovala: Mgr. Jiřina Tafatová

2 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy 1.4 Základní údaje o součástech školy 1.5 Materiálně-technické podmínky školy 1.6 Údaje o školské radě 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání 2.2 Vzdělávací programy 2.3 Porady 2.4 Volitelné předměty 2.5 Učební plán školy 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy 3.2 Údaje o nepedagogických pracovnících 3.3 Údaje o pedagogických pracovnících 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce 4.2 Výsledky přijímacího řízení 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Počet žáků 5.2 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 5.3 Zájmové útvary 5.4 Údaje o integrovaných žácích 5.5 Výsledky výchovně-vzdělávacího procesu 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8. Kontroly 9. Základní údaje o hospodaření školy 10. Závěr 2

3 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Adresa školy Právní forma IČO IZO Identifikátor školy Vedení školy: ředitelka zástupkyně ředitelky pro ZŠ zástupkyně ředitelky pro MŠ Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, Nučice příspěvková organizace Mgr. Jiřina Tafatová Markéta Hobzková Marcela Kubátová Kontakt: Tel.: Zřizovatel název zřizovatele adresa zřizovatele kontakt Obec Nučice Kubrova 31, Nučice Tel.: fax: Součásti školy Kapacita IZO Základní škola Školní družina Školní klub Mateřská škola Školní jídelna Základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu 1. stupeň ZŠ ,6 2. stupeň ZŠ Školní družina Školní klub Mateřská škola ,33 3

4 1.5 Materiálně-technické podmínky školy Učebny Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna Odpočinkový areál, zahrada Sportovní zařízení Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Investiční rozvoj 12 a 3 MŠ 2 odborné pracovny (počítačové učebny), knihovna Předzahrada 136, nádvoří 117 s hřištěm, MŠ a zahrada Tělocvična, multifunkční a dopravní hřiště č. p. 338, hřiště č. p. 117, Sokolovna (pronájem) č. p. 136 (ZŠ): nábytek vyhovující, funkční č. p. 117 (ZŠ): nábytek vyhovující, funkční č. p. 177 (ŠD, ŠK): nábytek vyhovující, funkční č. p. 338 (MŠ): nový, v dostatečném počtu Vybavenost je na průměrné úrovni. Z prostředků přednostně kupujeme učebnice, vybavení je na průměrné úrovni. V tomto školním roce jsme zakoupili 1 interaktivní tabuli pro ZŠ do učebny č. 42. V budově č. p. 136 v učebně č. 2 byla položena nová PVC krytina. Do učebny č. 5 byly dokoupeny 2 nové lavice. Do 1. třídy bylo zakoupeno 6 nových lavic. V budově č. p. 117 byla vymalována chodba a šatny. V budově č. p. 136 byly vymalovány a opraveny sokly v chodbě v přízemí, šatna a vymalován celý vestibul školy. V budově MŠ byly vymalovány všechny šatny a třídy. Nově byla vymalována školní jídelna. Pro potřeby základní a mateřské školy byla zakoupena keramická pec, která je umístěna v budově MŠ ve sborovně. Pec byla pořízena z finančních prostředků investičního fondu. Byla zakoupena nová sekačka na údržbu zahrady. 1.6 Údaje o Školské radě Datum zřízení Počet členů Školské rady 6 Volby do školské rady MUDr. Martin Sklenář předseda Ing. Ladislav Míšek - místopředseda Mgr. Romana Míková Členové Mgr. Jiří Janovský Miloslav Douša Ludmila Svobodová MUDr. Martin Sklenář Kontakt 4

5 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy C/01 Základní škola ročník 2.2 Vzdělávací programy Vzdělávací program Školní vzdělávací program Učíme se pro život Č. j. 50/2012/ŘŠ Školní vzdělávací program Společně k úspěchu Č. j. 43/2013/ŘŠ Školní vzdělávací program Kdo si hraje, nezlobí Č. j. 20/2013/ŘŠ Zařazené třídy oddělení MŠ ročník ZŠ oddělení ŠD, ŠK 2.3 Pedagogické rady MŠ ZŠ Volitelné předměty 7. třída 2 hodiny Literárně dramatický seminář Mgr. Zuzana Kramarzová 7. třída 2 hodiny Praktika z přírodních věd Ing. Tomáš Mrázek 8. třída 1 hodina Ruský jazyk volitelný Mgr. Jiří Janovský 8. třída 1 hodina Praktika z přírodních věd Ing. Tomáš Mrázek 9. třída 2 hodiny Seminář ze společenskovědních předmětů Mgr. Jiří Janovský 5

6 2.5 Učební plán školy Názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem Český jazyk Anglický jazyk Další cizí jazyk Prvouka Vlastivěda Matematika Přírodověda Přírodopis Zeměpis Dějepis Fyzika Chemie Občanská výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní činnosti Výtvarná výchova Hudební výchova Informatika Volitelné předměty Celkem

7 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 38 Počet učitelů/ek ZŠ 17 (2 RD) Počet učitelek MŠ 7 (1 MD) Počet vychovatelek ŠD, ŠK 3 Počet THP Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Bartáková Alena vedoucí kuchařka Cintlová Ivana pomocná kuchařka, dlouhodobě nemocná Grublová Romana uklízečka ZŠ Chladová Jarmila kuchařka Kosová Blažena pomocná síla v kuchyni, uklízečka ŠJ McMahon Veronika vedoucí školní jídelny Miškovská Anna uklízečka a pomocnice v MŠ Němčíková Petra pomocná kuchařka Pauknerová Jaroslava hospodářka a pokladní Ševčík Miroslav školník ZŠ Třešňáková Olga domovnice MŠ Vanková Ivana sekretářka školy Veverková Jaroslava pomocná kuchařka, zástup za pí. Cintlovou 7

8 3. 3 Údaje o pedagogických pracovnících Jméno Funkční zařazení Délka praxe Pedagogická a odborná způsobilost Vyučuje předmětům Další vzdělávání, specializace Bartáková Kateřina, DiS. U 2 VOŠ pedagogická MŠ 0,94 Úvazek celkem Ostatní poznámky Ciprová Květoslava V 40 SPgŠ ŠK 0,825 Čapková Jana U, vedoucí V 18 Konzervatoř JJ, VOŠ ŠD, Aj, Hv 0,55; 0,45 0,55 vychovatelství, 0,45 učitelství Černá Jana U 3 SPgŠ MŠ 0,94 PP ukončen k Mgr. Draxler David U 7 FTVS UK, Tv Nj, Tv,Vv 0,5 Fischerová Barbora U 4 SPgŠ MŠ 0,94 Tereza Gecovová U 0 SŠL MŠ 0,94 PP od , zástup za RD paní Jirátové Hobzková Markéta U, zástupkyně ŘŠ ZŠ 15 SPgŠ Z, P, Vkz 1 Mgr. Janovský Jiří U 38 PedF, D - Rj D, Z, Rj, Ssp,Ov,Vv, Pč 1 Mgr. Kolofíková Michaela U 5 Kozáková Marcela, DiS. U 29 PedF, speciální pedagogika SZŠ, VOŠ pedagogická 8 dálkové studium Pedf UK, obor biologie, výchova ke zdraví, 3. ročník 1. stupeň 1 zástup za RD paní Yakouben MŠ 1 Mgr. Kramarzová Zuzana U 30 PedF UK, Čj - Ov 1. stupeň 1 Mgr. Křížová Věra U 36 PedF, Čj - Aj Čj, Aj 0,56 zástup za RD paní Ondřejkové Kubátová Marcela U, zástupkyně ŘŠ MŠ 28 SPgŠ MŠ 1 Libichová Jana V 1 OA ŠD 0,5 studium SPgŠ, PP ukončen k Makovičková Dita U 16 SPgŠ 1. stupeň Mgr. Míková Romana U, výchovná poradkyně preventista řečové výchovy 18 PedF, Čj - Ov Čj, Ov 1 ukončeno studium Výchovný poradce 1

9 Ing. Tomáš Mrázek U, metodik prevence Výroční zpráva za školní rok 2013/ ČVUT M, F, Př, Inf, Ppv, Tv, Vv 1 Ing. Hana Mrázková U 31 ČVUT M, F 0,725 zástup za nemoc pana Venclíka Mgr. Polanská Marcela U 15 PedF, I. stupeň 1. stupeň 1 Mgr. Rachotová Blanka U 39 PedF, I. stupeň 1. stupeň, Aj 1 Jirátová (Rejlková) Anna U 2 Ff UK, pedagogika MŠ 0,94 Rychterová Kateřina U 10 Gymnázium 1. stupeň Mgr. Tafatová Jiřina U, ředitelka školy preventista řečové výchovy 21 PedF, Bi - Ch P, Ch, Vkz 1 Mgr. Venclík Vlastimil U 40 PedF, M - F M, F, Pč 1 1 Pedagogika, Ff UK, magisterské studium, MD od dálkové studium PedF UK, učitelství I. stupně, 6. ročník Jméno Funkční zařazení Délka praxe Pedagogická a odborná způsobilost Vyučuje předmětům Další vzdělávání, specializace Úvazek celkem Ostatní poznámky Mgr. Ondřejková Veronika U 12 PedF MU, Čj - Ov Aj, Čj 0 RD Mgr. Yakouben Terezie U 8 PedF, speciální pedagogika 1. stupeň 0 RD Jirátová (Rejlková) Anna U 2 Ff UK, pedagogika MŠ 0 MD od

10 3.4 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 63 Učitelé 1. stupně 63 Učitelé 2. stupně 90 Učitelé 2. stupně 90 Učitelky MŠ 83 Učitelky MŠ 83 Vychovatelky ŠD, ŠK 66 Vychovatelky ŠD, ŠK Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důchod. věku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce Počet prvních tříd Počet dětí přijatých do první třídy Z toho počet dětí starších 6 - ti let (nástup po odkladu) Počet odkladů pro školní rok 2014/ Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřizovaná krajem 1 1 soukromá gymnázia - - církevní gymnázia - - b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: obchodní zdravotní průmyslové ostatní gymnázia SOU celkem akademie školy školy střední školy

11 c) na soukromé školy přijato: obchodní zdravotní průmyslové ostatní gymnázia SOU celkem akademie školy školy střední školy d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 3 - e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Počet žáků Ve školním roce 2013/2014 měla základní škola 9 tříd. K měla ZŠ 220 žáků, k žáků. Mateřská škola měla 3 oddělení se 70 dětmi. 5.2 Přehled o žácích a třídách (stav k ) Třída Třídní učitel/ka Počet žáků Chlapci Dívky Neprospěli Vystupující MŠ M. Kozáková, Šneci J. Černá MŠ - K.Bartáková, Žabky B. Fischerová M. Kubátová, MŠ - A. Jirátová (Rejlková) Delfíni (do ), T Gecovová I. D. Makovičková II. Mgr. M. Polanská III. Mgr. Z. Kramarzová IV. K. Rychterová

12 V. Mgr. M. Kolofíková VI. Mgr. R. Míková VII. M. Hobzková VIII. Mgr. J. Janovský IX. Mgr. V. Venclík Celkem Přehled o prospěchu - 1. stupeň (statistika za 2. pololetí) Třída Počet Prospělo Žáci Prospělo Neprospělo žáků s vyznamen. s dostatečnou Nehodnoceno I II III IV V Celkem stupeň (statistika za 2. pololetí) Třída Počet Prospělo Žáci Prospělo Neprospělo žáků s vyznamen. s dostatečnou Nehodnoceno VI VII VIII IX Celkem Celkový přehled (statistika za 2. pololetí) Počet Prospělo s Počet žáků s Neprospělo žáků vyznamenáním dostatečnou Nehodnoceno 1. stupeň stupeň Celkem Celkový přehled o chování (za celý školní rok) Počet Pochvala Pochvala Důtka Důtka NTU žáků TU ŘŠ TU ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň 1. stupeň stupeň Celkem

13 5.5 Údaje o zameškaných hodinách (za celý školní rok) Počet Počet omluvených omluvených hodin hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1. stupeň , stupeň ,1 34 0,4 Celkem ,6 34 0,4 5.6 Údaje o integrovaných žácích Druh postižení: Ročník Počet žáků Sluchové postižení 2. 1 Zrakové postižení S vadami řeči Tělesné postižení S kombinací postižení S vývojovými poruchami učení - IVP 3., 4., 5., 6., 7., Poznámka: Všichni integrovaní žáci pracovali podle individuálních vzdělávacích plánů (IVP). Reedukace probíhaly pod vedením Mgr. M. Kolofíkové, K. Rychterové, Mgr. Z. Kramarzové (I. stupeň) a Mgr. R. Míkové (II. stupeň). 5.7 Zájmové útvary Angličtina s rodilým mluvčím Jazyková škola Easyspeak.cz MŠ Keramika J. Stryková MŠ Tanečky s Aničkou A. Jirátová (Rejlková) (I. pol.), J. Černá (II. pol.) MŠ Flétničky B. Fischerová MŠ Sportovní hry M. Kozáková MŠ Cvičení z českého jazyka Mgr. R. Míková II. stupeň ZŠ, 9. třída Cvičení z matematiky Mgr. V. Venclík II. stupeň ZŠ, 8., 9. třída Sportovní kroužek K. Rychterová, Mgr. M. Kolofíková (I. pol.) I. stupeň ZŠ Výtvarný kroužek K. Rychterová, Mgr. M. Kolofíková (II. pol.) I. stupeň ZŠ Pěvecký sbor Nučické zvonky Jana Čapková I. a II. stupeň ZŠ Flétničky - začátečníci D. Makovičková I. stupeň ZŠ Flétničky - pokročilí D. Makovičková I. stupeň ZŠ 13

14 Míčové hry D. Makovičková I. stupeň ZŠ Taekwon-do klub Taekwon-do I., II. stupeň ZŠ Šachový kroužek Šachová škola I., II. stupeň ZŠ Angličtina s rodilým mluvčím Jazyková škola Easyspeak.cz I., II. stupeň ZŠ 5.8 Výsledky výchovně-vzdělávacího procesu Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy Výchovně vzdělávací proces byl uskutečňován v souladu se školským zákonem, byly dodrženy předpisy, které upravují podmínky výchovy a vzdělávání ve škole. Povinnosti a práva žáků, učitelů a zákonných zástupců žáků jsou dány školním řádem, který byl nově projednáván na pedagogické radě a odsouhlasen Školskou radou Součástí školního řádu je i klasifikační řád, podle něhož je hodnoceno chování a prospěch žáků. Rozvrh hodin byl sestaven v souladu s psychohygienou. Žákům se specifickými vývojovými poruchami učení a chování (dále jen SPUCH) je věnována individuální péče v hodinách, někteří žáci jsou vyučováni na doporučení PPP podle individuálních vzdělávacích plánů. Dále je jim umožněna individuální výuka českého jazyka pod vedením Mgr. R. Míkové a Mgr. Z. Kramarzové, Mgr. M. Kolofíkové a K. Rychterové. Žáci, kteří projevují mimořádné nadání, jsou podporováni pedagogy k dalšímu rozvoji svých vloh a schopností. Jsou vysíláni na znalostní soutěže, kterým předchází důkladná příprava. Spádovou PPP je Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje v Králově Dvoře - Počaplech. Metodik prevence každý školní rok vypracovává Školní preventivní program a Plán proti šikaně. V rámci výuky se všichni učitelé a třídní učitelé v rámci třídnických hodin tomuto programu průběžně věnují. V průběhu roku byly připraveny projektové dny zaměřené na tuto tématiku. Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí byla součástí projektového dne Světový den zdraví. Komunikace se zákonnými zástupci probíhala prostřednictvím třídních schůzek, individuálních konzultací. Informace ze života školy se v průběhu školního roku zveřejňovaly na webových stránkách školy. O důležitých akcích školy jsme informovali veřejnost prostřednictvím místního a regionálního tisku. Průběh a výsledky vzdělávání Vzdělávání v mateřské škole probíhalo podle vzdělávacího programu Učíme se pro život, v základní škole podle vzdělávacího programu Společně k úspěchu, ve ŠD a ŠK podle vzdělávacího programu Kdo si hraje, nezlobí. Učitelky a učitelé výuku vhodně doplňují tematickými besedami, exkurzemi, výlety a kulturními představeními. Výsledky vzdělávání předkládají pedagogové pravidelně na pedagogických radách, zákonné zástupce seznamují pedagogové s výsledky jejich dětí na předem plánovaných a oznámených třídních schůzkách a při konzultacích. 14

15 Materiální podpora výuky Byla zakoupena 1 interaktivní tabule, kterou jsme umístili do učebny I. stupně. Pro potřeby základní a mateřské školy jsme zakoupili z investičního fondu na konci školního roku 2013/2014 keramickou pec, která bude sloužit při výuce pracovních činností, výtvarné výchovy, při polytechnické výuce v MŠ a také bude opět ve škole pracovat keramický kroužek. Vyučovací formy a metody Ve vyučování se učitelé snaží koordinovat plány učiva povinných a povinně volitelných předmětů z hlediska uplatňování mezipředmětových vztahů, zařazují do výuky oblasti výchovy k volbě povolání, environmentální výchovy, ochrany člověka za mimořádných situací, ochrany před násilím a prevenci rizikového chování. Učitelé sledují nové poznatky vyučovacích oborů a předmětů a zavádějí je do výuky. Podporují osobnostní a sociální rozvoj dětí, jejich sebedůvěru, sebeúctu a vzájemné respektování a toleranci. Dbají na zajištění optimálních zdravotních podmínek pro všechny děti Do práce v hodině se učitelé snaží aktivně zapojit žáky dle jejich individuálních možností a schopností. Zaměřují se na základní učivo, které musí zvládnout všichni žáci. Zajišťuje se důkladné procvičení a osvojení učiva. Rozšiřující učivo se zařazuje podle schopností žáků a tím se podporují nadané děti. V hodinách používají učitelé výpočetní techniku, audiovizuální techniku, učebnice, pracovní sešity a ostatní výukové pomůcky. Při vyučování se využívají aktivní metody, práce s chybou, výuka probíhá jak frontálně, tak skupinově, organizují se projektové dny. Výuku vyučující vhodně doplňují tematicky zaměřenými exkurzemi, besedami a výlety. Učivo mají učitelé rozvržené do tematických plánů na celý školní rok. Hospitační činností byl sledován stav výuky v průběhu celého roku. Především bylo sledováno řízení výuky a vnitřní členění hodin, plnění stanovených cílů výuky. Případné zjištěné nedostatky byly s pedagogy individuálně probrány. 15

16 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy 6.1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů pracovník název akce financování Výchovné Mgr. Romana poradenství, Míková postgraduální studium Kateřina Rychterová Markéta Hobzková Učitelství I. stupeň, PedF UK, 6. ročník Učitelství II. stupeň Bi-VkZ, PedF UK, 3. ročník Vlastní, studium pokračuje Vlastní, studium pokračuje Anna Jirátová (Rejlková) Pedagogika, FF UK, magisterské studium Vlastní, studium pokračuje 6.2 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Jana Čapková Teaching Englisch: Primary Schools II. Barbora Fischerová Klady a zápory hyperaktivity u dětí MŠ Jak úspěšně vést MŠ 6.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace Mgr. Jiří Janovský Evropská filmová brána Mgr. Michaela Kolofíková Seminář dětské tvořivosti Marcela Kozáková Podpora logopedické prevence a náprava ve vývoji řeči Jazyk a řeč jazykové chvilky v MŠ 16

17 Mgr. Zuzana Kramarzová Marcela Kubátová Comenia script Mateřské školy očima ČŠI Dita Makovičková Comenia script Mgr. Romana Míková Vzdělávací program pro učitele výchovný poradce Ing. Tomáš Mrázek Začínáme s Hejného metodou 6.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace Mgr. Blanka Rachotová Kateřina Rychterová Count me in inclusive practices in formal and non formal education and training (Řecko) Nudná vlastivěda? Ani náhodou Matematické prostředí - Děda Lesoň Začínáme s Hejného metodou Genetická metoda výuky čtení v praxi Letní škola s metodou Hejného na 1. stupni ZŠ pro začátečníky Projekt ESF Vlastní Vlastní Vlastní Mgr. Jiřina Tafatová Ekonomika a vedoucí pracovník ve školství 17

18 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Údaje o významných školních aktivitách Spolupráce školy a dalších subjektů Významné akce školy Akce k prevenci sociálně patologických jevů Obec Nučice: Nučická stezka, Jarmareční sobota v Nučicích, Vítání občánků (MŠ) Baráčníci: vystoupení dětí z MŠ Pasování prvňáků slavnostní přivítání žáků 1. třídy žáky 9. třídy, akce ZŠ Posvícení aneb štrúdlové slavnosti akce MŠ pro rodiče a veřejnost Kaplička vánoční zpívání dětí z MŠ a ZŠ, akce pro veřejnost Absolventský ples ples pro žáky 9. třídy, akce ZŠ Karneval akce MŠ pro rodiče a veřejnost Vánoční a Velikonoční jarmark akce MŠ pro veřejnost Sportovní setkání všech generací ke Dni rodin akce ZŠ a MŠ pro rodiče a veřejnost Rozloučení s předškoláky zahradní slavnost pro děti, akce MŠ pro rodiče a veřejnost Akademie k 110. výročí založení školy akce ZŠ pro rodiče a veřejnost Beseda s Policií ČR projekt MŠ Spaní ve stanech projekt 4. třídy Spaní ve škole projekt 1., 3. třídy Spaní ve škole projekt 6. třídy Barevné dny akce Školního parlamentu Světový den dětí projektový den pro třídu Světový den zdraví - projektový den pro třídu Postavení mimo hru projekce filmu a beseda s tvůrci filmu, 9. třída Tajný kamarád preventivní program pro třídu Nebezpečné sekty preventivní program pro 8. a 9. třídu Vztahy v kolektivu preventivní program v 6. třídě Etická výchova preventivní program v 7. třídě Bezpečnost na internetu preventivní program pro třídu Reprodukční zdraví a antikoncepce preventivní program 18

19 Akce k environmentální výchově Akce ve spolupráci s rodiči Další akce pro 8. a 9. třídu Moderní je nekouřit preventivní program pro 6. a 7. třídu Vítej na palubě preventivní program pro třídu Finanční gramotnost osvětově preventivní program pro II. stupeň ZŠ TAM TAM Orchestra výchovný koncert pro třídu Školka v přírodě Delfíni, Šneci Školy v přírodě třída Lyžařský výcvikový kurz I. a II. st. ZŠ Vícedenní výlety na konci školního roku třída Sběr papíru MŠ, I., II. stupeň ZŠ, 2x ročně Barvy všude kolem nás výukový program pro 4. a 5. třídu Projekt Ekoškola - celoročně Den Země projektový den, MŠ, I., II. stupeň ZŠ Čokoládové hrátky v MŠ Učení se zvířátky projekt MŠ Vycházka do Tachlovic na koně - MŠ Vynášení zimy a vítání jara MŠ Den otevřených dveří v MŠ i ZŠ Slavnosti světýlek dílničky, MŠ Drakiáda soutěž o nejzajímavějšího draka, MŠ Vánoční posezení s rodiči vánoční besídky MŠ Beseda pro rodiče školáků s PPP Beroun - MŠ Zajíčkova koleda dílničky, MŠ Vánoční výstava akce ZŠ pro rodiče a veřejnost Vánoční dílničky akce ZŠ pro rodiče a veřejnost Dopravní hřiště projekt MŠ Z pohádky do pohádky projekt MŠ Prarodiče čtou pohádku dětem projekt MŠ Čarodějnický slet projekt 1., 2. třídy a MŠ Toulavá kytara hudební pořad v MŠ Divadlo Tři prasátka, MŠ Svíčkárna Šestajovice exkurze MŠ Zámek Mníšek pod Brdy výlet MŠ Mikulášská nadílka MŠ, ZŠ Klub mladého diváka celoroční projekt Evropský den jazyků projektový den pro I. a II.stupeň ZŠ 19

20 Každá třída měla možnost jeden den v měsíci si zorganizovat výlet, exkurzi, návštěvu výstavy, kina, divadla či koncertu dle svého výběru po dohodě se svým třídním učitelem. K velmi oblíbeným patřily návštěvy divadel, kin a ZOO. Akce ŠD a ŠK Příprava předškoláků Celoroční soutěž třídních kolektivů ZŠ Kubrovák Světový den spoření projektový den pro I. a II. stupeň ZŠ Světový den poezie projektový den pro I. a II. stupeň ZŠ Peníze nebo život projektový den pro 4. a 5. třídu Noc s Astrid Lindgrenovou - projekt 4. třídy Tři králové projekt 2. třídy Divadlo O medvědu Ondřejovi 1., 3. třída Divadlo Jak jsem se ztratil třída Anglické divadlo Karkulka třída Anglické divadlo Columbo třída Divadlo Spejbla a Hurvínka třída Divadlo O Nosáčovi 1., 3. třída Divadlo O líné babičce 4., 5. třída Adopce lemura v ZOO Praha 8. třída Schola Pragensis přehlídka SŠ a SOU akce pro 8. a 9. třídu Vánoční dárečky pro ZOO interaktivní výstava Výstava panenek a autíček Školička nanečisto Vítěz 1. a 6. třída, třídní učitelka D. Makovičková a Mgr. Romana Míková, odměna pro děti: Den v Beckilandu, Den v Lasergame 7.2 Účast žáků školy v soutěžích Název soutěže 1. kolo 2. kolo 3. kolo Školní recitační soutěž 18 žáků - - Matematický klokan žáci třídy - - Přírodovědný klokan žáci 8. a 9. třídy - - Pythagoriáda žáci třídy Účast žáků ve sportovních soutěžích Název soutěže Počet žáků Umístění Turnaj ve vybíjené, 3., třída 12 - Minifotbal, 7., 8. třída 12 - Vánoční turnaj ve vybíjené místo Orion Florbal Cup 6., 7. třída 26 chlapci 3., dívky 5. Orion Florbal Cup 8., 9. třída 12 dívky 3. McDonald s CUP 26 3., 4. místo 20

21 8. Údaje o výsledcích kontrol 8.1 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2013/2014 proběhla ve dnech kontrola ČŠI. Kontrola sledovala dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola proběhla podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Inspekční zpráva je zveřejněna na webových stránkách školy dále na webových stránkách ČŠI 8.2 Údaje o výsledcích kontroly provedené Krajskou hygienickou stanicí Ve školním roce 2013/2014 proběhla dne kontrola KHS Středočeského kraje. Předmětem kontroly byla ochrana veřejného zdraví, zda škola má nasmlouvané pracovně lékařské služby, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, podmínky ochrany zdraví při práci. Závěr kontroly: kategorizace prací je v souladu s ustanovením 37 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, budou doložena pravidla s nakládáním s chemickými látkami a přípravky ( 44 a) zákona č. 258/2000 Sb.). Pravidla byla projednána a schválena KHS. 8.3 Údaje o kontrole provedené Úřadem práce a Inspektorátem práce pro Středočeský kraj Ve školním roce 2013/2014 neproběhla žádná kontrola ze strany ÚP a Inspektorátu práce pro Středočeský kraj na ZŠ a MŠ Nučice. 8.4 Údaje o kontrole provedené zřizovatelem Předmětem kontroly byla kontrola hospodaření příspěvkové organizace za období od do Kontrola byla vykonávána v době od do Závěr kontroly: nebyly shledány nedostatky, úroveň vedení účetnictví a hospodaření ZŠ a MŠ Nučice lze hodnotit jako dobrou. 8.5 Údaje o kontrole Okresní správou sociálního zabezpečení Praha západ a ZP Ve školním roce 2013/2014 neproběhla žádná kontrola ze strany OSSZ Praha západ a ZP. 8.6 Kontrola BOZP Dne byla provedena roční prověrka stavu BOZP a PO. Nebyly zjištěny zjevné nedostatky. 21

22 9. Základní údaje o hospodaření školy Za rok 2013 (k ) za 1. pol. roku 2014 (k 30.6.) základní údaje o hospodaření školy v tis. Kč činnost činnost hlavní doplňková hlavní doplňková 1. náklady celkem ,34 339, ,60 186,90 2. výnosy celkem ,99 390, ,62 213,82 z příspěvky a dotace na provoz (úč.672) ,92 0, ,37 0,00 toho ostatní výnosy 1 927,07 390, ,25 213,82 3. hospodářský výsledek před zdaněním 42,65 50,37 249,02 26,92 přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč 1. přijaté dotace ze státního rozpočtu celkem (INV) za rok 2013 (31.12.) 2. přijaté dotace z rozpočtu obce celkem (INV) 61,42 3. z toho 4. z toho přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu přes účet zřizovatele (MŠMT apod.) celkem (NIV) ,75 přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ ) ,75 z toho mzdové výdaje (platy a OON) 8 702,01 ostatní celkem (vypsat všechny - např. UZ , ) UZ posílení platů PP 0,00 z toho UZ hustota a specifika 0,00 UZ škol. potřeb. pro I.ročník 0,00 přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z obce celkem (NIV) 2 300,00 běžné provozní výdaje celkem 1 950,00 ostatní účelové výdaje celkem 350,00 opravy a údržba 298,71 z toho zařízení, služby, materiál 51,29 0,00 0,00 5. z jiných zdrojů (sponzorské dary, strukturální fondy EU, FM 1,16 EHP/ Norsko atd.) Dotace EU 1,16 z toho 22

23 10. Závěr Ve školním roce 2013/2014 zorganizovala Základní škola a Mateřská škola Nučice pro rodiče a veřejnost několik úspěšných akcí. Hned v září mateřská škola všechny zvala na Posvícení aneb štrúdlové slavnosti. Akce s pouťovými atrakcemi, opékáním špekáčků a ochutnáváním jablečných závinů se velmi povedla, ale zradilo nás počasí. Občané Nučic si také oblíbili naše tradiční vánoční a velikonoční jarmarky pořádané v MŠ, vánoční zpívání v Kapli sv. Prokopa. Z dalších úspěšných akcí bych ráda ještě vyzdvihla Absolventský ples, karneval pro děti, Akademii a rozloučení s předškoláky na zahradě školy. Během školního roku pedagogové připravili spoustu projektů a projektových dnů pro děti v MŠ i žáky ZŠ. Projekty byly zaměřené na environmentální výchovu, na výchovu ke zdravému životnímu stylu a na prevenci sociálně patologických jevů. V ZŠ pracuje Školní parlament, který během školního roku zorganizoval barevné dny pro děti. Ve spolupráci se Školním parlamentem si základní škola adoptovala v pražské ZOO surikatu. Členové Školního parlamentu na svých schůzkách dávají podněty pro zlepšení chodu školy, vyjadřují své připomínky a požadavky, navrhují z pohledu dětí případná řešení. V oblasti mezd se škola pohybovala v dobrých relacích, úvazky byly vytvořeny dle skutečných potřeb školy. Krajský normativ stačil pokrýt reálnou potřebu mzdových prostředků. Pedagogové a provozní zaměstnanci ve školním roce 2013/2014 v prosinci a červenci dostali odměny. Pedagogický sbor ve školce i škole je stabilizovaný. V lednu v mateřské škole došlo ke změně. Na mateřskou dovolenou odešla paní učitelka Anna Jirátová (Rejlková) a na její místo nastoupila paní učitelka Tereza Gecovová. K ukončily pracovní poměr 2 zaměstnankyně paní učitelka z MŠ Jana Černá a paní vychovatelka ze ŠD Jana Libichová. 23

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a Mateřské školy Nučice, okres Praha - západ. za školní rok 2010 /2011. Zpracovala: Mgr.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a Mateřské školy Nučice, okres Praha - západ. za školní rok 2010 /2011. Zpracovala: Mgr. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a Mateřské školy Nučice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRANČICE, OKRES PRAHA VÝCHOD ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ NUČICE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ NUČICE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ NUČICE pro školní rok 2014/2015 s účinností od 1. září 2014 adresa: Kubrova 136, Nučice, 252 16 ředitelka školy: Mgr. Jiřina Tafatová zástupkyně ředitelky: Markéta Hobzková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fa : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 V Krupce v říjnu 2014 Mgr. Bc. Ctirad Vaník ředitel školy Masarykova základní škola a Mateřská škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fax : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole . ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1 1.1 škola název školy Základní škola Chyšky adresa školy Chyšky 96, 398 53 Chyšky právní forma příspěvková organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 31. srpnu 2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 31. srpnu 2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 31. srpnu 2014 [1] 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2012/2013

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2012/2013 Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 do 31. 7. 2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a

Více

1. Základní charakteristika školy

1. Základní charakteristika školy 1. Základní charakteristika školy 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž Adresa školy Kostelec u Holešova č. 191, 768 43, okr. Kroměříž IČ 708 427 61

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 V Krupce v říjnu 2012 Mgr. Bc. Ctirad Vaník ředitel školy Masarykova základní škola a Mateřská škola

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2008 2009 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice.

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice. Základní škola Strančice, okres Praha východ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRANČICE, OKRES PRAHA VÝCHOD ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/09 Obsah 1.Základní charakteristika školy...6 1.1.Škola...6 1.2.Zřizovatel...6 1.3.Součásti

Více

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 zpracovala ředitelka Mgr. Jana Šejbová ŠR schválila dne: Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává v souladu s 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2006-2007. ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Chyšky adresa školy Chyšky 96, 398 53 Chyšky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013 Zpracovala: Mgr. Jana 24. 7. 2013 Č.j.:171/013 Stránka 1 z 17 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Šebetov,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. července 2014 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole . ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Chyšky adresa školy Chyšky 96, 398 53 Chyšky právní forma příspěvková organizace

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461. Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mgr. Bc. Ctirad Vaník ředitel školy

Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461. Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mgr. Bc. Ctirad Vaník ředitel školy Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mgr. Bc. Ctirad Vaník ředitel školy V Krupce v říjnu 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2010/2011

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více