Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ Školní rok 2012/

2 Obsah: a. Základní údaje o škole str. 3 b. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku str. 5 c. Přehled pracovníků školy str. 7 d. Údaje o zápisu k povinné školní docházce str. 8 e. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělávání str. 8 f. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků str. 10 g. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti str. 11 h. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI str. 16 Velké Přílepy Č.j.: ZŠVP 545/

3 a) Základní údaje o škole Základní škola Velké Přílepy leží na okrese Praha západ, severně od Prahy. Od je škola příspěvkovou organizací, která sdružuje tři součásti: základní školu, školní družinu a školní jídelnu. Ředitelkou školy (statutárním orgánem) je od jmenována paní Mgr. Zdeňka Hloušková, zástupkyní ředitelky školy (zástupcem statutárního orgánu) je od paní Mgr. Martina Chaloupková. Základní informace o škole: Název: Základní škola Velké Přílepy, okres Praha západ Adresa: Pražská 38, Velké Přílepy Telefony: ředitelství, 2. stupeň stupeň školní jídelna IČO: IZO: Identifikátor práv. osoby: Školní rok 2012/2013 zahájilo celkem 240 žáků, na konci školního roku naši školu navštěvovalo 237 žáků. Škola je plně organizovaná. Na 1. stupeň chodilo do sedmi tříd 143 žáků (v 2. pololetí 140 žáků), na druhý stupeň do čtyř tříd 97 žáků (2. pololetí 97 žáků). Počty žáků v jednotlivých ročnících viz tabulka č. 1. Kapacita Základní školy Velké Přílepy je 275 žáků. Tabulka č. 1: Přehled počtu žáků v jednotlivých třídách ve školním roce 2012/ pololetí Třída 1. stupeň Počet žáků Třída 2. stupeň Počet žáků I.A 21 VI. 25 I.B 20 VII. 27 II. 21 VIII. 23 III. 23 IX. 22 IV.A 23 IV.B 14 V pololetí Třída 1. stupeň Počet žáků Třída 2. stupeň Počet žáků I.A 21 VI. 25 I.B 19 VII. 28 II. 21 VIII. 21 III. 22 IX. 23 IV.A 23 IV.B 14 V

4 Zřizovatelem Základní školy Velké Přílepy je Obec Velké Přílepy. Základní údaje o zřizovateli: Adresa: Pražská 162, Velké Přílepy Telefon: Fax: e- mail: IČO: Školní družina měla v roce 2012/2013 tři oddělení. Družinu navštěvovalo celkem 75 žáků. Kapacita školní družiny je 75 žáků, IZO: Ve školní jídelně se ve školním roce 2012/2013 stravovalo 189 žáků a 25 zaměstnanců školy. Dodatkem Obecního úřadu Velké Přílepy ke zřizovací listině bylo do hlavní činnosti školní jídelny zařazeno i vaření obědů pro zaměstnance obecního úřadu. Na doporučení ČŠI byla tato činnost od zařazena do doplňkové činnosti. Této možnosti stravování využívalo celkem 15 zaměstnanců obecního úřadu. S účinností od je kapacita školní jídelny 250 strávníků, IZO: Naše škola se nachází v centru obce. Výuka probíhá ve dvou budovách. Ve staré budově se učí žáci 1. stupně, v nové budově žáci 2. stupně. Do naší školy dojíždí i žáci z okolních obcí Černý Vůl, Holubice, Kozinec, Lichoceves, Noutonice, Okoř, Statenice, Svrkyně, Úholičky a z dalších. V těchto obcích buď není žádná základní škola, nebo nemají plně organizovanou školu. Dopravní spojení mezi těmito obcemi a Velkými Přílepy je vyhovující. Dopravu zajišťují linkové autobusy DP ČSAD Kladno. V budově 1. stupně je šest učeben, tři oddělení školní družiny, školní jídelna a kuchyně, cvičná školní kuchyně a školní dílna. Svoji kancelář zde má vedoucí školní jídelny. V prvním patře se nachází sborovna. Ve všech třídách, které se užívají k výuce, jsou plastová protihluková okna. Třídy jsou světlé, čisté a pěkně vyzdobené. V učebně v 1. patře je interaktivní tabule SmartBoart, která je maximálně využívána při výuce. Další interaktivní tabuli SmartBoart se nám podařilo zakoupit na konci prázdnin a je umístěna v učebně ve 3. patře. Žáci s ní budou pracovat od příštího školního roku. Ve třídách i na chodbách jsou vystaveny práce žáků. Učitelé mají k dispozici ve sborovně počítač s připojením na internet, tiskárnu a kopírku. Do staré budovy chodí žáci 1. stupně. V letošním školním roce z provozních důvodů probíhala výuka 5. ročníku v budově 2. stupně. Důvodem byl malý počet učeben v prostorách 1. stupně. Během školního roku se dokončila přístavba 4.NP, která započala již o prázdninách minulého školního roku. Z tohoto důvodu byl také školní rok 2012/2013 zahájen s týdenním zpožděním (z důvodu stavebních prací bylo čerpáno 5 dnů ředitelského volna). Od příštího školního roku bude opět celý 1. stupeň v jedné budově. Kolaudace přístavby proběhla a slavnostní otevření nových prostor bylo v úterý 14. května Tento den byl také dnem otevřených dveří, kdy si nové prostory mohla prohlédnout i veřejnost. Další velká stavební úprava byla zahájena o prázdninách, rekonstrukcí prošlo přízemí budovy. Do 1.NP byly umístěny všechny šatny, které byly dříve na chodbách. Naše škola tak nyní splňuje všechny podmínky tzv. čistého provozu. Zrekonstruována a přemístěna byla i školní dílna. -4-

5 Novou budovu navštěvují žáci 2. stupně a ve školním roce 2012/2013 výjimečně i žáci V. třídy. Sídlí zde ředitelství základní školy kanceláře ředitelky školy a zástupkyně ředitelky. V této budově je šest kmenových učeben a jedna odborná počítačová učebna. V počítačové pracovně je celkem 18 žákovských pracovišť a jedno pracoviště učitelské. Všechny počítače jsou připojeny k internetu. Ve třídě je dataprojektor a plátno. Žáci mohou používat tiskárnu a skener. V této třídě je umístěna také žákovská knihovna. Žáci mohou počítačovou učebnu využívat po dohodě s vyučujícími i v odpoledních hodinách. V učebně č. 6 je instalovaná interaktivní tabule. Další interaktivní tabule, kterou se nám podařilo v průběhu roku nakoupit z finančních prostředků projektu Moderní škola, je v učebně č. 4. V budově 2. stupně jsou čtyři kabinety společenských věd, fyziky a chemie, matematiky, přírodopisu a výtvarné výchovy. Obě budovy mají plynové vytápění, teplota ve třídách je nastavována průběžně pomocí regulačních ventilů. Učebny v obou budovách jsou postupně vybavovány novými nastavitelnými lavicemi a novými tabulemi. V roce 2012/2013 měly již všechny třídy 1. stupně nastavitelné lavice a nové lavice jsou i ve většině tříd 2. stupně. Chybí nám zakoupit lavice již jen do dvou učeben. Ve třídách 1. stupně byly během prázdnin opraveny a natřeny všechny tabule. Škola nemá vlastní tělocvičnu a pro tělesnou výchovu používá místní sál, fotbalové hřiště nebo pozemek v okolí nové budovy. Při Základní škole Velké Přílepy pracuje od roku 2004 školská rada. Školská rada má 9 členů 3 zástupci byli zvoleni z řad rodičů, tři zástupce zvolil zřizovatel a poslední tři zástupce zvolila základní škola z řad učitelů. Od června 2011 je předsedkyní školské rady paní Ing. Kamila Handlová. b) Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku Základní škola Velké Přílepy byla zapsána do rejstříku škol a školských zařízení školy Krajským úřadem Středočeského kraje č.j /2007/KUSK ze dne s účinností od s oborem vzdělání C/01 Základní škola denní studium. Ve školním roce 2012/2013 se žáci učili podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ, č.j.: ZŠVP 310/2011. Tabulka č. 2: Učební plán pro školní rok 2012/13 Učební plán pro 1. stupeň Předmět - ročník Český jazyk Anglický jazyk Matematika

6 Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Informatika Tělesná výchova Týdenní dotace povinných předmětů Učební plán pro 2. stupeň Předmět ročník: Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Informatika Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Výchova ke zdraví Hudební výchova Výtvarná výchova

7 Pracovní činnosti Tělesná výchova Dramatická výchova Příprava pokrmů Etická výchova Environmentální výchova Německý jazyk Týdenní dotace povinných předmětů c) Přehled pracovníků školy Ve školním roce 2012/2013 bylo v Základní škole Velké Přílepy zaměstnáno celkem 33 zaměstnanců. Z tohoto počtu bylo 19 pedagogů základní školy (1x MD), 4 vychovatelé školní družiny (1xMD), 6 správních zaměstnanců základní školy a 4 zaměstnanci školní jídelny. Ve škole pracovalo celkem sedm důchodců (z toho dva pedagogičtí pracovníci). 14 pedagogů má vysokoškolské vzdělání, 3 pedagogové v současné době studují vysokou školu. Ve školním roce 2012/2013 byly na začátku školního roku uzavřeny čtyři nové pracovní poměry s pedagogy. Na konci školního roku byly ukončeny čtyři pracovní poměry - dohodou. Tabulka č. 3: Přehled pracovníků podle jednotlivých součástí Součást: Základní škola Pedagogičtí pracovníci Celkový počet pracovníků Ženy Z toho: Ženy na mateřské dovolené Muži Přepočtený úvazek ,86 Asistent pedagoga Nepedagogičtí pracovníci Školní družina Pedagogičtí pracovníci Školní jídelna Nepedagogičtí pracovníci Celkem za školu , , ,

8 d) Údaje o zápisu k povinné školní docházce Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2013/2014 proběhl v úterý 6. února K zápisu se dostavilo celkem 66 dětí, z tohoto počtu bylo u zápisu poprvé 57 žáků a 9 žáků přišlo po odkladu. Do 1. ročníku bylo přijato 45 žáků, patnácti dětem byl udělen odklad školní docházky. Odklad školní docházky byl udělen ve všech případech na doporučení odborného lékaře a pedagogicko-psychologické poradny. Šest žáků nastoupí do jiných základních škol. V příštím školním roce bude mít naše základní škola dvě první třídy. e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělávání Ve školním roce 2012/2013 se naši žáci učili podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ, č.j.: ZŠVP- 310/2011. V tabulkách číslo 4 a 5 jsou přehledně uspořádány výsledky vzdělávání žáků v 1. a 2. pololetí školního roku 2012/2013, hodnocení chování v 1. a 2. pololetí školního roku 2012/2013 a zameškané hodiny - počty omluvených a neomluvených hodin v 1. a 2. pololetí. Tabulka č. 4: Přehled klasifikace a chování v 1. a 2. pololetí školního roku 2012/2013 Třída I.A I.B II. III. IV.A IV.B V. VI. VII. VIII. IX. Počet žáků Pololetí Prospěli s vyznamenáním Prospěch Klasifikace chování Prospěli Neprospěli Nehodnoceni 2.stupeň 3.stupeň pochvaly

9 Tabulka č. 5: Přehled docházky v 1. a 2. pololetí školního roku 2012/2013 Třída Pololetí Omluvené hodiny Neomluvené hodiny Průměrný počet zameškaných hodin I.A , ,95 I.B , ,27 II , ,05 III , ,00 IV.A , ,13 IV.B , ,84 V , ,30 VI , ,60 VII , ,43 VIII , ,19 IX , ,36 Všichni vyučující měli vypracovány tematické plány pro jednotlivé předměty na školní rok 2012/2013. Byly vypracovány podle školního vzdělávacího programu a tyto plány byly splněny. V srpnu 2013 jedna žákyně vykonala úspěšně opravnou zkoušku a postoupila do vyššího ročníku. Jedna žákyně neprospěla u opravné zkoušky z matematiky a bude opakovat osmý ročník. Během školního roku jsme řešili několik případů neomluvených hodin žáků. Při řešení problémů se záškoláctvím jsme spolupracovali i s Městským úřadem Černošice odd. sociálně právní ochrany dětí. Snížené známky z chování byly uloženy za neomluvené hodiny, za nekázeň, porušování školního řádu a hrubé vystupování (vůči spolužákům i dospělým). Škola po celý rok spolupracovala s Okresní pedagogicko-psychologickou poradnou Středočeského kraje, pracoviště Praha východ. Výchovné poradkyně absolvovaly akce pořádané poradnou. S pedagogicko-psychologickou poradnou byly konzultovány individuální vzdělávací plány žáků s doporučenou integrací. S pedagogicko-psychologickou poradnou spolupracoval i školní metodik prevence. Ve školním roce 2012/2013 se především žáci 9. ročníku pečlivě připravovali na přijímací zkoušky. S volbou a vyplňováním přihlášek jim pomáhala výchovná poradkyně pro volbu povolání. Přijímací zkoušky skládali žáci 5. ročníku na osmiletá gymnázia, žáci 7. ročníku na šestiletá gymnázia a žáci 9. ročníku. Podrobné výsledky jsou shrnuty v tabulce číslo

10 Tabulka č. 6: Přehled umístění žáků Základní školy Velké Přílepy v přijímacím řízení pro školní rok 2013/2014 Umístění žáků 5. ročníku na osmiletá gymnázia Přihlášeno 5 Přijato 4 Umístění žáků 7. ročníku na šestiletá gymnázia Přihlášeno 9 Přijato 2 Umístění žáků 8. ročníku (splněno 9 let povinné školní docházky) Přihlášeno 1 Přijato 1 Umístění žáků 9. ročníku Celkem Gymnázium SOŠ SPŠ Integ.SŠ SOU Bez umístění f) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků I ve školním roce 2012/2013 se řada učitelů vzdělávala v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Přehled účasti a jednotlivých seminářů je v tabulce č. 7. Školení byla hrazena částečně z projektu Moderní škola, částečně z provozních nákladů školy. Pro výchovné poradce a metodiky prevence pořádá celou řadu školení a schůzek také Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště pro Prahu západ. Těchto schůzek se zúčastnily obě výchovné poradkyně a školní metodik prevence. Ve školním roce 2012/2013 pokračovala naše spolupráce s Centrem pro inkluzivní vzdělávání (CPIV). Naše škola využila nabídky školení pro pedagogy i přednášek pro žáky. Učitelský sbor se školil v oblasti komunikace s rodiči, žáci VIII. třídy absolvovali školení na téma extrémismus. Všichni pedagogičtí pracovníci prošli školením v oblasti BOZP. Tabulka č. 7: Přehled seminářů a školení ve školním roce 2012/2013 Jméno: Školení nebo seminář: Mgr. Ben Saidová - Prezentace pomocí aplikace Microsoft PowerPoint 7 a 10 snadno a rychle - Matematika činnostně v 9. ročníku (Šablona IV/3) - 14-ti denní kurz anglického jazyka v zahraničí (šablona II/5) - Motivace žáka při rozvoji základních jazykových kompetencí ve výuce angličtiny (Šablona II/3) - Malé hravé recepty do výuky němčiny I. (Šablona II/3) Mgr. Bansethová - Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule do výuky (Šablona III/3) p. Farová - Nástroje Lesson Activity Toolkit pro snadnou přípravu učitele na výuku s interaktivní tabulí Smart Board (šablona III/2) p. Hajdová - Setkání VP v PPP Neklidné a nesoustředěné dítě ve třídě, radost i starost - Nástroje Lesson Activity Toolkit pro snadnou přípravu učitele na výuku s interaktivní tabulí Smart Board (šablona III/2) Mgr. Hloušková - Chemická legislativa a školní pokusy (Projekt 5P) - Chemie světla a barev (Projekt 5P) - Školní vzdělávací program změny a realizace ve výuce -10-

11 Mgr. Chaloupková Ing. Chvojková Mgr. Lédlová Mgr. Mihalková p. Peroutka - Angličtina hravě PaedDr. Řezáčová Ing. Řičařová Mgr. Sedláčková úpravy platné od Zákoník práce, platové předpisy a evidence pracovní doby ve školské praxi (RESK) - SMART Klub aneb setkání uživatelů interaktivních tabulí - Zkušenosti nápady Šablony 2013 hodnocení DUMů z hlediska použitelnosti, metod a forem - Tvoříme vlastní výukové materiály s využitím pro interaktivní tabuli - pro pokročilejší uživatele interaktivní tabule SmartBoard (Šablony III/3) - Zkušenosti nápady Šablony 2013 hodnocení DUMů z hlediska použitelnosti, metod a forem - Školní vzdělávací program změny a realizace ve výuce úpravy platné od Toolkity školení AV Media - Angličtina hravě - Konference - metodické semináře zaměřené na různé aspekty výuky Aj na ZŠ - Seminář pro učitele Aj s rodilým mluvčím - Tvoříme vlastní výukové materiály s využitím pro interaktivní tabuli - pro pokročilejší uživatele interaktivní tabule Smart Board (Šablona III/3) - Matematika činnostně v 9. ročníku (Šablona IV/3) - Tvoříme vlastní výukové materiály s využitím pro interaktivní tabuli - pro pokročilejší uživatele interaktivní tabule Smart Board (Šablona III/3) - Setkání školních metodiků prevence v PPP - Didaktické hry z matematiky na 1. stupni základní školy (Šablona IV/3) - Nápadník do hodin českého jazyka (Šablona I/3) - Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule do výuky (Šablona III/3) - Tvoříme vlastní výukové materiály s využitím pro interaktivní tabuli - pro pokročilejší uživatele interaktivní tabule Smart Board (Šablona III/3) - Nápadník do hodin českého jazyka (Šablona I/3) g) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Během školního roku 2012/2013 se většina učitelů zapojila do projektu Moderní škola. Učitelé čerpali prostředky na další vzdělávání ve vybraných oblastech, tvořili digitální učební materiály (DUM) a žáci 2. stupně absolvovali osmihodinové kurzy Prevence rizikového chování pod vedením zkušených lektorů JUDr. Kašpara a PhDr. Kašparové. Z dotace byla zakoupena jedna interaktivní tabule, která byla umístěna v budově 2. stupně. Také v tomto školním roce mohli naši žáci navštěvovat mimoškolní aktivity a kroužky. Mimoškolní činnost je jednou z aktivit, kterými podle Minimálního preventivního programu chceme dětem nabídnout smysluplné využití volného času. V kroužcích jsou většinou žáci z různých tříd učí se tak spolupráci, pomoci mladším, ohleduplnosti a demokracii. Na škole v roce 2012/2013 byly tyto kroužky: -11-

12 - KMD (divadlo) žáci 2. stupně, p. Ing. Řičařová (učitelka) - Atletika dvě skupiny žáci 1. stupně, sl. Brzicová (učitelka) - Pěvecký kroužek žáci 1. stupně p. Husníková (učitelka) - Háčkování žáci 1. stupně p. Husníková (učitelka) - Knihovnický kroužek p. Mgr. Kouřimská (učitelka) - Kdo si hraje, nezlobí žáci VI. třídy - p. Hajdová (učitelka) - Příprava žáků na mezinárodní zkoušky z Aj p. Mgr. Lédlová Z přehledu je patrné, že většinu kroužků vedli učitelé. Všechny kroužky, které organizovala škola, byly pro děti zdarma. Žáci celé školy mohli navštěvovat i další aktivity, které ve škole probíhaly po celý rok. Žáci mohli navštěvovat kurz keramiky, o který byl tradičně již velký zájem. Tento kurz byl placený a pedagogický dozor vykonávala paní učitelka Ing. Řičařová. V prostorách školy působila i Základní umělecká škola z Libčic nad Vltavou. Několikrát týdně probíhala v prostorách staré budovy výuka hry na hudební nástroj. Také služby ZUŠ byly placené. Žáci prvního stupně mohli navštěvovat výtvarné kurzy Neposedné pastelky. Toto sdružení využívalo v 1. pololetí prostory školní družiny i pro své další aktivity dopolední kroužky pro rodiče s dětmi. Školní rok 2012/2013 byl zahájen 10. září 2012 v sále restaurace U Korychů slavnostním přivítáním našich prvňáčků. Prvňáčci byli představeni celému 1. stupni a každý z nich byl ošerpován stuhou. To ale nebyla jediná školní akce pro naše prvňáčky. V lednu skládali velkou zkoušku ze psaní u skřítků Pérka a Bombičky. Všichni úspěšní prvňáčci obdrželi jako odměnu pero a bombičky. V dubnu prvňáčky čekalo Pasování na čtenáře. Tato tradiční akce proběhla v prostorách Místní lidové knihovny Velké Přílepy. Prvňáčci skládali před komisí, složené z p. starostky, p. ředitelky a nejlepšího dětského čtenáře Místní lidové knihovny, zkoušku ze čtení. Jako odměnu za své dovednosti všichni obdrželi knihu a byli pasováni na čtenáře. Mohli se pak spolu s rodiči přihlásit jako noví členové Místní lidové knihovny. V listopadu 2012 se nám podařilo uspořádat za pomoci několika ochotných maminek a paní zástupkyně adventní výtvarnou dílnu. Na adventní dílně žáci vyráběli adventní věnce a různé vánoční vazby. Každoročně naše škola realizuje několik projektů jednodenních i celoročních. Ve školním roce 2012/2013 jsme zahájili práci tradičním projektem Poznáváme památná místa v našem okolí. První třídy poznávaly Velké Přílepy, žáci z II. a III. třídy poznávali Tursko, IV.A, IV.B a V. třída navštívila Říp. Žáci VI. třídy byli na vycházce na Levém Hradci, VII. třída navštívila Vyšehrad., VIII. třída si prohlédla Karlův most a IX. třída se vypravila do Holubic. Na rozdíl od loňského školního roku nám tentokrát počasí nepřálo celý den pršelo. Ve školním roce 2012/2013 pracovali naši žáci spolu s učiteli na projektu Žijeme v Evropě. Tento projekt organizujeme na škole vždy jednou za pět let. V letošním školním roce proběhl podruhé. Žáci spolu s učiteli začali na projektu pracovat již v říjnu Každá třída si zvolila jeden evropský stát a během školního roku o zvoleném státě sbírala co nejvíce informací. 30. dubna proběhl projektový den, na kterém žáci představili vybraný stát, uspořádali výstavy a připravili pro spolužáky i veřejnost vystoupení. Projektový den se žákům i učitelům vydařil, od návštěvníků sklidili velkou pochvalu. Naše škola je již několik let zařazena do školního recyklačního programu Recyklohraní, pořádaného pod záštitou MŠMT. Jak je patrné z názvu, tento projekt se zabývá především recyklací odpadů. Jenom ve školním roce 2012/2013 naši žáci nasbírali -12-

13 více jak kg starého papíru, po celý rok jsme třídili plasty, baterie a drobné elektrospotřebiče. Za vytříděný odpad škola obdržela body, za které koordinátor EVVO na konci školního roku objednal pro žáky odměny. Do sbírání a třídění odpadu jsme letos zařadili i novou aktivitu sběr plastových víček. Dalším tradičním projektem je projekt OČMU Ochrana člověka za mimořádných událostí. Tento projekt probíhá vždy ve dvou dnech. V prvním dnu se žáci teoreticky věnovali otázkám, které souvisí s ochranou člověka za mimořádných událostí. Ve druhém dnu pak proběhlo praktické prozkoušení a ověření vědomostí a dovedností žáků. Celý projekt letos proběhl v rámci školy v přírodě v rekreačním středisku Svor. V červnu 2013 proběhl další projektový den Akademie. I když je počítán mezi jednodenní projekty, žáci se na svá vystoupení většinou připravují několik týdnů. Celou akademii tradičně moderovali žáci z IX. třídy a Akademie měla velký ohlas. I v tomto školním roce žáci pod vedením paní učitelky Mgr. Chaloupkové vydávali školní časopis občasník Škola naplno. Během roku se jim podařilo vydat tři čísla. Pro žáky byla během školního roku připravena celá řada kulturních akcí - návštěvy divadel, kina, koncerty, besedy a také různé školní soutěže. Září: - Slavnostní zahájení školního roku - Slib žákovských senátorů jednotlivých tříd - Projektový den Poznáváme památná místa v našem okolí vycházky Říjen: - Beseda o extrémismu VIII. třída - Návštěva ZOO Praha savci - Návštěva Úřadu práce Praha západ volba povolání IX. třída - Co do koše nepatří třídění odpadu 2. stupeň - Představení v anglickém jazyce VIII. třída divadlo Reduta - Přednáška Galapágy VII. třída - Turnaj v košíkové dívky VIII. a IX. třída - Přírodovědný klokan VIII. a IX. třída - Halloween - Sběr starého papíru Listopad: - Sběr starého papíru - Školní kolo olympiády z Čj VIII. a IX. třída - Představení v anglickém jazyce The Detectives VII. a VIII. třída divadlo Reduta - Testování žáků VI. tříd - CLOSE - Vánoční fotografování žáků - Dějepisná olympiáda - školní kolo - Soutěž Zlatá vařečka žáci z IX. třídy - Turnaj ve florbalu hoši z VIII. a IX. třídy - Divadlo Lampion Mach a Šebestová IV. a V. třída - Návštěva SPŠ Třebešín žáci IX. třídy volba povolání - Turnaj ve florbale hoši ze VI. a VII. třídy - Představení v anglickém jazyce Love in Haus Department - VI. třída divadlo Reduta - Schola Pragensis veletrh SŠ IX. třída - Školní kolo biologické olympiády VI. IX. třída - Adventní dílna -13-

14 Prosinec: - Vánoční trhy - vystoupení žáků ZŠ - Den otevřených dveří ZŠ Velké Přílepy - Mladý Demosthenes školní kolo řečnické soutěže 2. stupeň - Mikuláši a čerti V. třída - Představení v Aj Frank Novotny and the case of Present Perfekt žáci IX. třídy divadlo Reduta - Návštěva Pidi divadla žáci I.A a I.B - Představení O ledové královně žáci I.A a I.B - Výstava betlémů IV.A, IV.B a V. třída - Filmové představení Hobit VIII. třída odměna za sběr - Divadlo Semafor Švanda Dudák VI. třída - Vánoční dílna pro I. V. třídu, Zpívání na schodech VI. IX. třída Leden: - Den otevřených dveří - Slavnost skřítků žáci I.A a I.B - Exkurze do ÚAV ČR žáci VIII. a IX. tříd - Školní kolo olympiády z Aj Únor: - Zápis do I. třídy - Okresní kolo olympiády z Čj - Školní kolo zeměpisné olympiády žáci 2. stupně - Školní kolo Pythagoriády matematická soutěž pro žáky 2. stupně Březen: - Okresní kolo zeměpisné olympiády - Velikonoční trhy vystoupení žáků ZŠ - Divadlo S + H žáci IV.A a IV.B - Jarní petrklíč hudební soutěž - Sběr starého papíru - Okresní kolo biologické olympiády VIII. a IX. třída Duben: - Beseda se spisovatelem Michalem Černíkem - Divadelní představení v Aj žáci IV.A, IV.B a V. třídy divadlo Reduta - Divadlo Lampion Mach a Šebestová I.A, I.B a II. Třída - Turnaj ve vybíjené 4. a 5. ročníky - Okresní kolo biologické olympiády VI. a VII. třída - Sběr plastových víček - Prevence rizikového chování program pro žáky VI. IX. tříd JUDr. Kašpar a PhDr. Kašparová - Pasování prvňáčků na čtenáře - Recitační soutěž - Botanická zahrada návštěva skleníku Fata Morgana VI. třída - Projektový den Žijeme v Evropě Květen: - Filmové představení IX. třída odměna za sběr starého papíru - Návštěva Městské knihovny Praha žáci ze 4. ročníků - Návštěva Národního divadla Hurá do opery IV.A, IV.B a V. třída - Atletická soutěž Pohár rozhlasu VI. a VII. třída - Slavnostní otevření přístavby budovy 1. stupně -14-

15 - Den otevřených dveří - Atletická soutěž Pohár rozhlasu VIII. a IX. třída - Fotografování tříd - Zkouška žáků z Aj Young Learners Exam - Krajské kolo biologické olympiády - Škola v přírodě Svor - Konkurz na moderátory Akademie Červen: - Škola v přírodě Svor - OČMU teoretická i praktická část - Akademie - Sběr elektroodpadu - Exkurze do Národní technické knihovny Knihovnický kroužek - Sběr plastových víček - Beseda se spisovatelem panem Hníkem 1. stupeň - Den Země pro žáky 1. stupně připravují žáci IX. třídy - Slavnostní zakončení školního roku předávání vysvědčení žákům IX. třídy v Galerii - Poslední zvonění, uvítání žáků V. třídy na 2. stupni Z přehledu pořádaných akcí je zřejmé, že se naši žáci účastnili celé řady soutěží a olympiád. V řadě soutěží dosáhli velmi pěkného umístění. V okresním kole Zeměpisné olympiády obsadila naše žákyně Klára Biskupová (IX.) 7. místo v kategorii C, ve stejné kategorii byla Barbora Smetanová (IX.) na 11. místě. V kategorii B se na 8. místě umístila Adéla Stryžaková (VII.) a na 12. místě Diana Kovalová (VII.). V kategorii A byla Kristýna Snopová (VI.) na 7. místě a Nina Bohánková (VI.) na 14. místě. V okresním kole Olympiády v českém jazyce obsadila Tereza Trojanová (IX.) 6. místo a Tereza Modrová (IX.) 12. místo. V okresním kole Biologické olympiády obsadila v kategorii D Adéla Stryžaková (VII.) 3. místo a postoupila do krajského kola Biologické olympiády, kde naši školu velmi pěkně reprezentovala. Naši žáci se zúčastnili také hudební soutěže Jarní petrklíč Ve finále hudebního festivalu získala Daniela Tupá (V.) stříbrnou stuhu v kategorii mladší instrumentalisté. Naši žáci uspěli v tomto školním roce i ve sportovních soutěžích. Tým chlapců z 2. stupně získal 3. místo v okresním finále Praha západ ve florbalu. V poháru Josefa Masopusta 2012/2013 ve fotbalu obsadili naši žáci 3. místo v základní skupině okresu Praha západ. V Preventan Cupu ve vybíjené naši žáci získali 2. místo v okrskovém finále celostátní soutěže. V Poháru rozhlasu (atletická soutěž) skončili mladší žáci na 11. místě a mladší žákyně na 12. místě. Ota Matousch získal ve skoku dalekém 1. místo v mladších žácích. h) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2012/2013 neproběhla na naší škole žádná kontrola ČŠI. -15-

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ Výroční zpráva o činnosti Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ Školní rok 2011/2012-1- Obsah: a. Základní údaje o škole str. 3 b. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje a jsou zařazeny

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva. ZŠ Dolní Dobrouč

Výroční zpráva. ZŠ Dolní Dobrouč Výroční zpráva ZŠ Dolní Dobrouč školní rok 2011 2012 Název školy: Základní škola Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí Adresa: 561 02 Dolní Dobrouč 423 Zřizovatel: Obec Dolní Dobrouč Telefon: 465 543 421

Více

Výroční zpráva. Základní školy T. G. Masaryka a školní jídelny Komenského 478, Hrádek nad Nisou

Výroční zpráva. Základní školy T. G. Masaryka a školní jídelny Komenského 478, Hrádek nad Nisou Výroční zpráva Základní školy T. G. Masaryka a školní jídelny Komenského 478, Hrádek nad Nisou za školní rok 2013/2014 Základní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Mgr.et Bc. Eva Víchová ředitelka školy 1 Obsah:

Více

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny I. Úvod OBSAH 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2012/2013 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Adresa školy Nová Dědina 368, 789 61 Bludov IČO 63696487 Bankovní spojení 220003510/0300, 220003590/0300- ŠJ DIČ CZ63696487

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Praha Lipence, Černošická 168 IČO: 70108145, IZO: 600038335 TEL.: 257921479, FAX.:257924141 info@zslipence.cz, http://zslipence.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 2. 10. 2014 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více