Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti. Gymnázium Jana Nerudy. Závěrečná práce studentského projektu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti. Gymnázium Jana Nerudy. Závěrečná práce studentského projektu."

Transkript

1 Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Gymnázium Jana Nerudy Závěrečná práce studentského projektu Rýže 2014 Marie Hrůzová, Andrea Šrollerová, Eva Pláničková, Anna Kudynová

2 Prohlašujeme, ţe jsme tuto práci vypracovali samostatně a výhradně s pouţitím uvedených zdrojů. 2

3 Anotace Rýţe je nepostradatelná v našem světě. Náš projekt jí postupně zkoumá hned z několika pohledů. V první části se věnujeme jejímu zařazení a popisu. Zde také najdeme funkci jednotlivých částí rostliny, jako jsou kořeny, stéblo, plody a další jako její chemické sloţení. Jaké obsahuje minerály, vitamíny, pak dále vlákninu a její celkovou energetickou hodnotu. V další části se dozvíte něco o jejím původu, rozšíření pak její dělení hned podle několika různých způsobů. Například podle velikosti zrna, technologické úpravy a podle odrůdy. Dále se pak věnujeme jejímu pěstování a zpracování. Zde je popsáno jak se správně o rýţi starat. V naší práci také můţete nalézt informace o škůdcích a chorobách. Hlavní ohroţení způsobují hmyz, hlodavci, plevel, ptáci a mnoho dalších. V genetické modifikaci se lze dočíst o způsobu úpravy rýţe tak, aby získala lepší vlastnosti obranyschopnosti nebo třeba získání lepších výţivových vlastností. Rýţe v lidské stravě a pokrmy je další zpracovávané téma. Zde se nachází vliv rýţe na lidské tělo způsoby zpracovávání a úpravy pokrmů. V neposlední řadě různé, chcete-li alternativní, vyţití rýţe, kde je moţnost se dočíst se něco o jejím vyuţití v tradičních zvycích, v lékařství, jako krmná surovina a podobně. A na závěr ekonomická důleţitost rýţe kde je popsaná její důleţitost v lidském ţivotě, export a import, výnosy z obchodu s ní a vše ostatní co se k ekonomice váţe. 3

4 Obsah Úvod Zařazení Popis Kořeny Stéblo Listy Květ Plody Chemické složení Původ a rozšíření Dělení Podle velikosti zrna Podle technologické úpravy Podle odrůdy Pěstování Zpracování Mlácení Loupání, hlazení a leštění Rýže parboiled Škůdci a choroby Genetická modifikace Zlatá rýže Xianyou 63 a Youming Rýže v lidské stravě Pozitivní přínosy konzumace rýže Konzumace rýže Základní pokrmy Potraviny vyráběné z rýže Alternativní využití rýže Lékařství Rýžové otruby Rýže v kulturách a tradiční zvyky Ekonomický význam...20 Závěr Zdroje

5 Úvod Rýţe je povaţována za nejdůleţitější a rovněţ nejstarší pěstovanou obilovinu světa. Pěstuje se uţ od počátku lidské civilizace a její původ pochází z Číny, konkrétně z údolí řeky Chang Jiang leţící na východu, kde došlo k domestikaci rýţe divoké. Rýţe se odtud postupně šířila nejprve do jiţní a jihovýchodní Asie, poté do zbytku Indočíny, do Afriky, zásluhou Alexandra Velikého byla dovezena do Evropy a nyní je rozšířena po celém světě. Způsob pěstování rýţe je v kaţdé zemi jiný. Ve všech případech však rýţe potřebuje ke svému růstu vlhkost, proto se musí rýţoviště přirozeně nebo uměle zavlaţovat. Dále rýţe vyţaduje vysoké jarní a letní teploty, úrodnou, dobře vyhnojenou a pečlivě obdělanou a srovnanou půdu. Existuje více neţ osm tisíc odrůd rýţe. Nejzákladnější dělení rýţe je na rýţi setou, která se pěstuje hlavně v níţinách a je náročnější na zavlaţování, a na rýţi horskou, pěstovanou ve vyšších nadmořských výškách, kde většinou není potřeba ji zavlaţovat. Podle velikosti a délky zrna se rýţe dělí na dlouhozrnnou, střednězrnnou, krátkozrnnou a kulatozrnnou. Různým zpracováním získáme rýţi hnědou, bílou nebo parboiled. Hnědá rýţe je zvaná natural neboli přírodní rýţe, protoţe je z ní odstraněna pouze slupka a klíček zůstává neporušený. Kompletním zbavením slupky, klíčku i obalu zrna získáme bílou rýţi, zvanou leštěná nebo loupaná. Ta patří mezi nejoblíbenější. Rýţe parboiled je speciálně upravovaná a má vyšší výţivovou hodnotu neţ rýţe hnědá a bílá. Rýţe je v lidské stravě naprosto nezbytnou potravinou. Pro obyvatele asijských zemí je dokonce kaţdodenním chlebem, potravinou, bez které by se neobešli. V Thajsku se lidé navzájem zvou na návštěvy slovy kin khao, coţ doslova znamená přijďte pojíst rýţi. Na důleţitost rýţe ve svém ţivotě odkazují Asiaté mnoha rituály. Například podle staročínského díla Šu-ťing (Kniha dokumentů) nařídil bájný císař Šen-nung kaţdoroční jarní slavnosti, při nichţ sám vyoral první brázdu pluhem, taţeným párem posvátných volů. Za přítomnosti všech princů a kněţských hodnostářů zasel císař několik hrstí rýţe, aby tak byla celému čínskému národu zdůrazněna její důleţitost. Rýţe je významná hlavně proto, ţe je snadno stravitelná, zároveň dobře sytí a slouţí jako výborný dodavatel energie, vitaminu B a minerálních látek jako je například ţelezo, hořčík či draslík. Rýţi můţeme konzumovat různými způsoby, přičemţ nejčastěji slouţí jako příloha nebo hlavní surovina známého rizota či japonského pokrmu sushi, který je velice oblíbený. Z rýţe se vyrábějí potraviny jako například rýţová mouka, rýţové nudle, alkoholický nápoj saké, rýţové mléko nebo rýţové pečivo. Rýţe neslouţí pouze jako potravina. Široké vyuţití má i v lékařství, kde se pouţívá zejména k léčení zaţívacích potíţí, staví průjem, pomáhá při tělesných zánětech a vysokých teplotách, sniţuje riziko rakoviny tlustého střeva, zmírňuje dráţdivost pokoţky nebo například pomáhá kontrolovat hladinu krevního cukru u diabetiků. Rýţové otruby, coţ jsou vnější hnědé vrstvy mezi rýţovým zrnem a slupkou, získávané obrušováním rýţového zrna, jsou velice kvalitní krmnou surovinou, zejména pro koně. Dále se z rýţových otrub vyrábí hnojivo, vosk nebo také rýţový olej, který má mnoho pozitivních účinků v kosmetice. 5

6 1. Zařazení Říše: rostliny (Plantae) Podříše: cévnaté rostliny (Tracheophyta) Pozn.: Jde o mnohobuněčné rostliny přizpůsobené ţivotu na souši (jen některé druhy jdou druhotně vodní). Oddělení: krytosemenné (Magnoliophyta) Pozn.: název je odvozen od vajíčka, které je ukryté v pestíku. Tím se semena nacházejí v plodu, která vznikla ze stěny semeníku. Jejich předpokládaný vznik se odhaduje na dobu triasu. Třída: jednoděloţné (Liliopsida) Pozn.: podle nejnovějších taxonometrických systémů (APG II, APG III) sem patří 11 řádů, coţ tvoří asi jednu čtvrtinu krytosemenných rostlin. Mezi nejpočetnější čeledi této třídy patří vstavačovité a lipnicovité. Dohromady tvoří asi jednu polovinu všech jednoděloţných. Řád: lipnicotvaré (Poales) Pozn.: pojetí lipnicotvarých se liší podle taxonomických systémů. Podle starších systémů je tento řád úţeji vymezen a to proto, ţe počítal jako jednotlivé řády například šáchotvaré, sítinotvaré atd., které nyní patří pod jiné řády. Podle nejnovějšího systému APG II je sem zařazeno celkem 17 čeledí. Jedná se o byliny, zřídka dřeviny. Jelikoţ patří mezi jednoděloţné rostliny, mají i jejich důleţité znaky (čárkovité čepele listů se souběţnou ţilnatinou apod.) mohou být jednodomé o dvoudomé, květy jednopohlavné nebo dvoupohlavné. Čeleď: lipnicovité (Poaceae) Pozn.: v češtině obecně označovány jako trávy. Do této čeledi patří všechny trávy a jim podobné z jiných čeledí, které trávami nejsou. Jsou většinou jednoleté, dvouleté či vytrvalé byliny, ale zřídka to mohou být i dřeviny. Jejich výška se různí od několika centimetrů aţ po 30 metrů (některé druhy bambusů). Stébla mívají dutá a rozdělená výraznými kolénky. Ty z nich, které jsou vytrvalé, mívají často oddenky nebo hlízy Rod: rýţe (Oryza) 2. Popis Rýţe patří mezi jednoděloţné rostliny z čeledi lipnicovitých. Lze jí dělit z botanického a kulturního hlediska. V tom prvním rozlišujeme kolem dvaceti druhů, z toho druhého se však dostáváme aţ na číslo v řádu desetitisíců. Stejně jako její příbuzné z čeledi lipnicovitých (např. ječmen, oves, proso, pšenice a mnoho dalších) je pěstována pro své plody - obilky. Je povaţována za základní potravinu v mnoha částech 6

7 světa. Z hospodářského hlediska mají význam pouze dva druhy, coţ je rýţe setá (Oryza sativa) a rýţe africká (Oryza glaberrima staud.), která je také nazývaná jako rýţe červená. Ostatní druhy patří spíše mezi rýţe divoké nebo plevelné. Asijské i africké rostliny jsou si však morfologicky natolik podobné, ţe můţe být velmi obtíţné je rozeznat. 2.1 Kořeny Klíčí ve vlhkém prostředí a to jedním primárním kořenem. Stejně jako u všech jednoděloţných rostlin se i u rýţe její primární kořen dělí na dva adventivní kořeny a ty postupně na další postranní kořeny. Mohutnost těchto kořenů je různá - závisí na druhu, odrůdě, pouţité agrotechnice, ale třeba i na počtu odnoţí jednotlivé rostlinky. Čím více má rostlinka odnoţí, tím větší musí mít samozřejmě i kořenový systém, aby ho měla čím vyţivovat. Nejdříve jsou kořeny rostliny bílé, později získávají nahnědlou aţ světle hnědou barvu. Kořeny vyrůstají z uzlů pod povrchem půdy. Ty z nich, které vyrůstají z uzlů nad povrchem, se nazývají uzlové kořeny. Uzlové kořeny se často vyskytují u rýţových odrůd pěstovaných ve vodě v hloubkách nad 80 centimetrů. Většina odrůd rýţe dosahuje hloubky 1 metr. Pokud však roste v měkkých horských půdách, můţe být hloubka i větší. Nicméně v půdách zaplavených vodou kořeny málokdy překročí hloubku 40-ti centimetrů. Příčinou bývá většinou omezený přístup kyslíku. Kořeny se zvětšují horizontálním směrem více neţ vertikálním, coţ má za následek, ţe rostlina čerpá ţiviny z povrchu půdy. Vývoj kořenů je ovlivněn texturou půdy, způsobem pěstování, kvalitou vody, obsahem vzduchu v půdě, mnoţstvím dostupných ţivin, systémem přesazování a dalšími faktory. 2.2 Stéblo Stéblo vyrůstá z odnoţovacího kolénka. Jeho délka dosahuje od jednoho do pěti metrů. Po celé jeho délce se vyskytují kolénka, ve kterých se stéblo dělí na odnoţe druhého popř. třetího řádu. Celkem pak můţe jedno kolénko dělit stéblo na deset aţ dvacet odnoţí. Ty z nich, které jsou neplodné, v průběhu vegetace postupně odumřou. Stéblo je děleno kolénky, z kterých vyrůstají listy, na jednotlivé internody. Čím jsou internody blíţe vrcholu rostliny, tím jsou internody delší. Stéblo má zelenou barvu, která se však vegetačním stářím můţe měnit na ţlutou a stébla některých druhů mohou mít i růţový nebo fialový nádech 2.3 Listy List je tvořen pochvou, jazýčkem a čepelí. Pochva obaluje stéblo. V určité vzdálenosti se však od stébla oddělí a utvoří čepel listu. V místě předělu pak můţeme najít chlupatá ouška a jazýček. Ouška v pozdějších vývojových fázích rostliny opadávají a jazýček je blanitý a bílý. Je dlouhý milimetrů a někdy bývá dokonce rozeklaný na dvě poloviny. Čepel je úzká 1 aţ 2 centimetry. Po celé své délce obsahuje podélnou ţilnatinu. Někdy je obalena chloupky nebo pigmentovaná. Její rub a líc se neliší 2.4 Květ Květ je na krátkém vřetenu a bývá obalen chlupatou, koţovitou a pětiţilnou pluchou. Tvoří ho blizna rozdělená na dvě části a šest tyčinek ve dvou kruzích a jednopouzdrový semeník, který je obalený dvěma plenkami. Jednotlivé kvítky vyrůstají v klasech. Ty se dohromady skládají v laty. Uspořádání lat se liší podle druhu. Tvoří jí jednotlivých klásků. Rýţe setá má jednokvěté klásky o šesti tyčinkách v latách. 2.5 Plody Plodem je obilka. Jedná se o suchý nepukavý plod lipnicových rostlin. Je sloţena z obalových vrstev (ektosperm), bílek (endosperm) a klíčku se zárodkem (embryo). To se nachází na bázi a je poloţeno šikmo. Od endospermu je odděleno štítkem. Obal je tvořen dvěma vrstvami. Těmi jsou 7

8 oplodí (pericarp) a osemení (testa). Na povrchu je obilka chráněna pluchou a pluškou. Pluchy jsou k rostlině přirostlé. Obilka obsahuje asi 8-12% bílkovin, 2,4% tuků, 68%sacharidů, 10%vlákniny, 4-5%% minerálních látek a hlavně vitamíny B 1, B 2 a B Chemické složení Rýţe je velmi bohatý zdroj komplexních sacharidů, které postupně uvolňují energii v organismu a tím zabezpečují vyváţenou hladinu glukózy v krvi. Dále obsahuje velké mnoţství vitamínů B (zvláště B 1,B 3 a B 6 ) a také významné mnoţství vlákniny. Obsah tuků je téměř nulový. Bílkoviny v rýţi nejsou plnohodnotné, protoţe neobsahují všechny potřebné aminokyseliny, dominující aminokyselinou je lysin. Tam, kde je rýţe hlavním zdrojem obţivy, je problém v zajištění adekvátní výţivy. Je nutné stravu doplnit o ţivočišné produkty a ryby, které poskytují potřebné esenciální aminokyseliny. Rýţe je bohatá i na minerální látky jako ţelezo, hořčík a zinek. Obsah těchto látek je závislý na zpracování a typu rýţe. Rýţe je také cenným zdrojem draslíku, který odvodňuje a pročisťuje tělo. Dále je např. zdrojem fosforu. Na rozdíl od ostatních běţných obilovin (pšenice, ţito, oves) neobsahuje rýţe lepek. Proto je vhodnou potravinou pro nemocné trpící celiakií. Energetická hodnota na 100 g rýţe se pohybuje mezi 1400 kj 1600 kj ( kcal). Obsah sacharidů na 100 g je okolo 73 g a bílkovin okolo 7 g. Obsah ve 100g rýţe Bílá rýţe leštěná Hnědá rýţe Natural sacharidy g 79,6 77,4 tuky g 1,3 1,9 bílkoviny g 10,4 7,5 B 1 mg 0,07 0,29 B 2 mg 0,03 0,05 B 3 mg 2,57 4,7 E mg 0,40 1,2 vápník mg 6,0 32,0 ţelezo mg 0,6 1,6 hořčík mg 40,0 119,0 fosfor mg 120,0 311,0 draslík mg 100,0 214,0 energie kcal 366,0 359,0 energie kj Tabulka č.1: Chemické sloţení rýţe 8

9 4. Původ a rozšíření Rýţe patří k nejstarším pěstovaným obilninám na světě, neví se však přesně rok, kdy se rýţe začala pěstovat. Některé zdroje uvádějí před 6000 lety a jiné zas před 8000 lety. Víme však, ţe původ rýţe leţí v Číně a to domestikací (zdomácnění) rýţe divoké. Podle většiny výzkumů k tomu došlo v údolí řeky Chang Jiang. Odtud se pak rýţe šířila do jiţní a jihovýchodní Asie a zbytku Indočíny. Podle archeologických vykopávek se rýţe šířila mnohem pomaleji neţ většina plodin, kvůli nutné potřebě vody. Do Evropy, blíţe určeno do Řecka, se rýţe dostala zásluhou Alexandra Velikého, který ji sem dovezl z Indie a to kolem roku před naším letopočtem. V době slávy římského impéria byla rýţe pěstována v jiţní Evropě a v okolí Středozemního moře. Do České republiky se rýţe dostala aţ v 16. století. Hůře na tom byla uţ jen Amerika, kam rýţe zavítala aţ na konci 17. století během kolonizace. V současné době se rýţe pěstuje po celém světě, v Asii, Africe, Americe, Austrálii i Evropě. Afrika Jiţ 3500 let se v Africe pěstovala rýţe. Postupně se rozšířila z východu přes moře z Indie nebo Arábie na západ. Rýţe dokonce pomohla v severní Africe v okolí řeky Nilu překonat hladomor v roce Severní Amerika Pravděpodobně se sem rýţe dostala v roce 1694 a to do Severní Karolíny z Madagaskaru. Od afrických otroků se Američané naučili hradit baţiny a pravidelně zalévat pole. Neţ byl vynalezen mlýn na rýţi, byla rýţe mleta ručně. V jiţní části Severní Ameriky se rýţe pěstovala ve státech Arkansas, Louisiana a Texas. Do Kalifornie se dostala aţ během zlaté horečky v roce Austrálie Rýţe pěstovaná britskými osadníky byla vůbec jedna z prvních plodin pěstovaných v Austrálii. První pokusy byly neúspěšné, jelikoţ většina rostlin byla zničena škůdci. Aţ v roce 1951 se našel druh rýţe vhodný pro australské podmínky a zároveň byl zaloţen první mlýn v obci Leeton v zemědělské oblasti Riverina. Evropa Zásluhou Alexandra Velikého byla rýţe dovezena do Evropy. Velké zásoby rýţe byly nalezeny v římských táborech v Německu. Muslimové údajně přinesli rýţi na Sicílii, kde se stala významnou plodinou. Po patnáctém století se značně rozšířila do států jako Francie a Itálie a postupem času do celé Evropy. Asie V dnešní době 92 procent veškeré produkce pochází z Asie a to hlavně z Číny, Japonska, Korey, Pákistánu, Indonésie, Myanmaru, Bangladéše, Vietnamu. Před mnoha lety zde došlo k domestikaci a to v okolí Perlové řeky nebo údolí řeky Chang Jiang. 5. Dělení Rýţí na celém světě existuje přes 8000 druhů. Můţeme ji dělit podle faktorů jako tvar, barva, velikost, odrůda, konzistence a mnoho dalších. Z hlediska botanického můţeme rýţi rozdělit na 2 druhy, a to rýţi setou a rýţi horskou. Rýţe setá, nazývána také baţinná, je nejrozšířenější a zároveň také obsahuje nejkvalitnější odrůdy vhodné pro vaření nebo také ty s největším obsahem škrobu. Pěstuje se většinou v níţinách, v teplých oblastech a má vysoké nároky na zavlaţování. Rýţe horská, nazývána také suchá, má méně kvalitní a menší zrno a také mnohem menší výnosy. Pěstuje se ve větších nadmořských výškách. A není náročná na závlahu, většinou se ani nezavlaţuje. 9

10 5.1 Podle velikosti zrna Dlouhozrnná rýže Dlouhá a štíhlá, délka zrna je čtyřikrát aţ pětkrát větší neţ šířka. Po uvaření se málo lepí. Na světě je nejvíce rozšířená pro svoje univerzální pouţití. Střednězrnná rýže Baculaté kratší zrno, které ale nemá kulatý tvar. Délka dvakrát aţ třikrát větší neţ šířka. Po uvaření se lepí více neţ dlouhá zrna. Krátkozrnná rýže Skoro kulatá, po uvaření má tendenci se hodně lepit. Obsahuje více škrobu. Kulatozrnná rýže Kulatá aţ skoro baculatá zrna. Mazlavá a hladká, po uvaření drţí dobře pohromadě. 5.2 Podle technologické úpravy Hnědá rýže Nazývána také natural nebo přírodní rýţe. Při zpracování je z ní odstraněna pouze slupka a klíček zůstává neporušený, proto obsahuje vysoké mnoţství vitamínů B, B2, B6, E, hořčíku, fosforu a vápníku. Po uvaření má ţvýkavou, lehce tuhou konzistenci a příchuť oříšků. Kvůli vysokému obsahu tuku velice snadno ţlukne. Povaţuje se za nejméně upravovanou rýţi. Vzhledem k vysokému obsahu vlákniny a oleje v obalu zrna se vaří mnohem déle neţ rýţe bílá, přibliţně minut. Bílá rýže Známá také jako leštěná nebo loupaná rýţe, jeţ byla kompletně zbavena slupky, klíčku i obalu zrna při loupání a leštění. Vitamíny a minerály musí být přidávány, jelikoţ při zpracování se značný podíl ztrácí. Rýţe se vaří přibliţně 15 minut a oproti hnědé rýţi má delší trvanlivost a menší náchylnost ke ţluknutí. Rýže Parboiled Před mletím se musí tato rýţe namočit, podusit a usušit. Ţiviny ale zůstanou, pod tlakem se z vnějších vrstev dostanou do středu zrna. Povrch ztvrdne a dojde ke zpevnění obilky, přičemţ dojde ke sníţení obsahu škrobu. Rýţe se poté po uvaření nelepí a má pevnější strukturu. Doba vaření se pohybuje kolem 20 minut. 5.3 Podle odrůdy Jasmínová rýže Dlouhozrnná rýţe s jemnou květinovou nebo ovesnou vůní pocházející z Thajska. Velice připomíná rýţi Basmati, ale mnohem více se lepí. Pouţívá se zejména v čínské kuchyni. Má ţlutohnědou barvu a je dobrým zdrojem vitamínu B a komplexních sacharidů. Rýže Basmati Dlouhozrnná rýţe s oříškovou vůní vyuţívána hlavně v indické kuchyni. Říká se jí také princezna mezi rýţemi. Má měkkou strukturu a je snadno a lehce stravitelná. Po uvaření se skoro nelepí. Pěstuje se hlavně na indickém subkontinentu. Bhútánská rudá rýže Krátkozrnná rýţe pěstována ve vysoké nadmořské výšce v Himálajích na území Bhútánu. Rýţová pole jsou zavlaţována tisíce let starým ledovcem, který obsahuje stopové prvky a dává rýţi ořechovou příchuť. Rýţe má při sklizni červenohnědou bravu a po uvaření dokonce růţovou. 10

11 Rýže Arborio Kulatozrnná rýţe pocházející z malého italského městečka Arborio a obsahující velké mnoţství škrobu. Po uvaření je velice krémovitá, protoţe lehce vstřebává vodu. Rýže Carnaroli Střednězrnná rýţe pěstovaná také v Itálii a v dnešní době také na úpatí And v Jiţní Americe. Její kvalita je vyšší neţ u Arboria, jelikoţ obsahuje více škrobu. Pouţívá se na nejkvalitnější italská rizota. Divoká rýže Podlouhlá semínka vysoké vodní trávy nazývající se také indiánská nebo planá rýţe. Roste v přírodních jezírkách nebo pomalu tekoucích říčkách Severní Ameriky. Rýže Patna Dlouhozrnná rýţe nejvyšší kvality s jemnou chutí a skoro ţádným aromatem. Po vaření nelepí. Pochází z Indoganţské níţiny. 6. Pěstování Rýţe se dnes pěstuje nejen v Asii, ale také v Africe, Americe, Austrálii a dokonce i v Evropě (Itálie, východní pobřeţí Španělska, Portugalsko, jih Francie, Řecko, Bulharsko i Rumunsko). Rýţe v tropech se pěstuje převáţně jako monokultura, to znamená mnoho let po sobě na stejných pozemcích, coţ klade zvýšené nároky na udrţování úrodnosti půdy, na likvidaci chorob, škůdců a plevelů. Způsob, jakým se rýţe pěstuje, je v kaţdé zemi jiný. Liší se povahou a jakostí půdy, rázem krajiny, podnebím, ustálenými zvyky a jinými okolnostmi. Ať se však pěstuje rýţe způsobem jakýmkoli, jedné podmínce musí být vţdy vyhověno: rýţoviště se musí přirozeně nebo uměle zavodňovat a odvodňovat, protoţe rýţe vyţaduje ke svému růstu vlhkost. Dále rýţe potřebuje vysoké jarní a letní teploty a také úrodnou, dobře vyhnojenou a pečlivě obdělanou půdu. Půda se nejčastěji obdělává zvláštním pluhem taţeným buvoly nebo také rýčem a motykou, jak je tomu v Japonsku. První starostí pěstitele je mít pole dobře vyhnojené, zorané a znivelizované (řádně srovnané). Okolí ohradí pevnými, 3-6 dm vysokými hrázemi, aby se voda vypuštěná na rýţoviště mohla po celém poli stejnoměrně rozlít. Pro stejnoměrné zavodnění a snadnější znivelizování pěstitelé rozdělují rýţová pole na menší políčka. Výhodou je mírný sklon pole, protoţe voda pak nezůstává na políčkách stát, ale udrţuje se ve stálém, mírném pohybu. V opačném případě stojatá voda způsobuje zahnívání rostlin. Je-li krajina pahorkatá, zakládají se rýţoviště na návrších a stráních stupňovitě poloţená nad sebou, několik metrů široká a hodně dlouhá políčka. Přítok vody na pole je buď přirozený, nebo umělý. Nejčastěji se rozvádí voda po rýţových polích z blízkých potoků a řek, anebo se pouští voda přímo z velkých vodojemů. Přebytečná voda pak stéká průlomem v hrázi z políček výše poloţených na políčka níţe poloţená. Rýţe se sklízí dvakrát do roka, 3-4 roky, v Číně 6-8 let. Po této době se pole oseje jinou plodinou nebo se nechá půda odpočívat. Po důkladné přípravě rýţoviště, po obdělání a znivelizování půdy se začíná v jiţní Evropě v březnu a dubnu, v jiţní Číně na jaře a na podzim sít. Zrní se před výsevem namočí na 2-3 dny do vody, ve které je rozmočená i hlína, aby zrna byla těţší a zapadla při setí do zbahnělé půdy hlouběji. V jiţní Evropě se zrna zasévají do suché půdy, do země se zatlačují válem nebo ručně a teprve pak se pole zaplaví vodou. Rýţe setá začíná klíčit ve 2-3 týdnech, vrcholky rostliny vyčnívají z vody. Na rýţoviště se musí přivádět stále nová voda, s ohledem na vsakování do země a její vypařování. V některých zemích se pole zaplavují během vegetace asi pětkrát, v jiných zemích aţ patnáctkrát, záleţí na tom, jak rychle se voda do země vsakuje a jak mnoho se jí na pole vypustí. Pole se musí pravidelně odplevelovat. 11

12 V Číně, Japonsku a Sundských ostrovech (část Malajského souostroví mezi Ind. a Tichým oceánem) je pěstování rýţe náročnější. Často se v těchto zemích pěstuje po zahradnicku. Nejdříve se vypěstují ze semen rýţové sazeničky v semeništích, a kdyţ vyrostou do výšky 2-3 dm, přesadí se i s hlínou přichycenou na kořenech na rýţová pole do pravidelných řad ve vzdálenosti 1-3 dm. Do připravené, mělce zaplavené díry, se zasadí svazeček 4-6 sazeniček. Po zahradnicku vypěstované rýţové rostliny dávají o 20% více zrní. Před sklizní se musí rýţoviště úplně odvodnit. Srpem nebo kosou se zralé obilí pokosí vysoko nad zemí a nechá se dobře vyschnout na zbytcích stonků rýţových rostlin. V Japonsku se obilí suší také na bambusových tyčích nebo na nízkých stromech. V zemích, kde je obyvatelům rýţe kaţdodenním chlebem, se rýţové ţně zahajují slavnostním způsobem. Dobře vyschlá rýţe se váţe do malých snopů a přepraví se do stodoly, kde se hned vymlátí cepy nebo mlátícím strojem. V některých zaostalejších zemích rýţové zrní dosud vyšlapuje dobytek. Vymlácené zrní se vyčistí, nechá se dobře vyschnout a pak se odveze do mlýna. Tam se zbaví zrna slupky a v této podobě putuje do obchodů a k obchodníkům. Výnosy kolísají dle úrodnosti a obdělání půdy. Z 1 ha pole je moţno získat hektolitrů obilí, z něhoţ se ve mlýnech vyrobí asi 50% čisté rýţe. 7. Zpracování rýže 7.1 Mlácení Při sklizni rýţe se posuzuje, zda je rýţe dostatečně suchá. Pokud ano, vymlátí se přímo ve sklízecím kombajnu. Pokud není suchá, tak se pouze poseká a rozvěsí se na doschnutí. Někde se suší v pravidelných řadách, jinde se stavějí velké panáky uţ dosušené rýţe. Potom se rýţe mlátí. Mlácením se zrno zbavuje klasu, je nutno oddělit zrno od stonku a přilehlé slupky. Mlácení rýţe probíhá buď průmyslově, nebo postaru, ţe se snopem buší o větší kámen či podepřené prkno, nebo v mlátičkách či pomocí zvířat, která po posekaných stvolech šlapou. Zrna ze správně usušeného klasu mají lehce vypadnout. Pak se zametou na hromádku. Rýţe se dále třídí od plev, coţ se dříve provádělo třepáním či prohazováním přes síto. Po výmlatu se zrno dosouší na skladovací vlhkost. Rýţe je po vymlácení hnědá, tzv. neloupaná, které říkáme celozrnná. Neloupaná rýţe obsahuje celá rýţová zrna včetně slupky. Rýţe Basmati se po vymlácení uskladňuje minimálně rok a půl aţ dva roky v suchu a temnu. To je doba potřebná k tomu, aby rýţe správně vysychala, sníţila se její lepivost a zkrátila doba nutná k její přípravě. 7.2 Loupání, obrušování a leštění Rýţe se po vymlácení loupe, hladí nebo leští. Hnědá rýţe má několik vrstev. Mnoţství loupání jednotlivých vrstev rýţe má vliv na to, zda se vyrobí pololoupaná - neboli natural rýţe, či loupaná - bílá rýţe. Při výrobě natural rýţe je se zrno zbavuje dvou vnějších nestravitelných vrstev plev. Rýţe se bělí v několika krocích, kdy se pokaţdé obrousí několik vrstev slupky i klíčku. Postupným obrušováním vzniká nejdříve polorafinovaná rýţe. Po čtvrtém bělení a obrušování dochází ještě k dalším úpravám zrna, jako je leštění či olejování, čímţ vzniká na konci procesu rafinovaná leštěná rýţe loupaná/bílá. Během leštění se zrno stříká tenkou vrstvou glukózy a mastku, aby bylo bělejší a lesklejší. Tato vrstva brání příliš rychlému rozpadu zrna během vaření. Olejováním se zrno chrání před rozpadem na mouku. 12

13 7.3 Rýže parboiled Je to speciálně upravená rýţe, která má vyšší výţivovou hodnotu a vyšší stabilitu neţ běţná rýţe. Technologický proces pro výrobu parboiled rýţe byl vyvinutý v USA, ale stejný princip se pouţívá při přípravě rýţe jiţ po staletí v Indii a Pákistánu. Rýţe parboiled se upravuje jinak neţ všechny ostatní typy, kdy působením tepla a tlaku se dostanou ţiviny z vnějších vrstev do středu zrna, povrch zrna ztvrdne, dojde k přeměně škrobů, takţe se rýţe při vaření nelepí a vitaminy a minerální látky se při kuchyňské úpravě méně vyluhují. Úprava se skládá ze čtyř fází. V první fázi se neodslupkovaná rýţe umístí do vakuovací nádoby, aby se z ní odstranil vzduch, dále se namočí do horké vody, jejímţ působením se rozpustí vitamíny a minerální látky ze svrchní vrstev zrna, které se působením vysokotlaké páry vtlačí do vnitřku zrna a druhým ošetřením horkou párou se tam uzavřou. Po tomto procesu se rýţe zpracovává stejně jako rýţe neošetřená, ale v zrnu uzavřené vitamíny a minerální látky se při loupání a leštění rýţe neodstraní, jako při běţném zpracování. Působením zvýšené teploty se inaktivují enzymy, které štěpí tuk a nedochází tak ke vzniku vad chuti a vůně. Mění se i struktura škrobu, takţe se zlepší vařivost, rýţe je kyprá a nelepí se. Barva syrové parboiled rýţe je ţlutá, ale varem se stává zářivě bílou. Doba vaření je kratší neţ u rýţe natural. V úpravě parboiled se prodává rýţe loupaná a natural. 8. Škůdci a choroby Jako škůdci se označují všechny organismy nebo mikroorganismy, které můţou sníţit výnosy rýţe nebo kvalitu zrna. Mezi to se počítají patogeny, hmyz, plevel, hlodavci a ptáci. K rozšíření těchto škůdců napomáhá mnoho faktorů jako povětrnostní podmínky, přehnojení, nadměrné vyuţívání pesticidů nebo třeba klimatické podmínky na daném území. 8.1 Patogeny způsobující choroby Pyricularia grisea (houba), Bipolaris oryzae (houba), Xanthomonas oryzae (bakterie), Sarocladium oryzae (houba), Ustilaginoidea virens (houba), Claviceps oryzae-sativae Hashioka (houba) 8.2 Zvířecí škůdci Škůdce Latinský název škůdce Příznaky Mravenci Solenopsis geminata chybějící zrna chybějící rostliny mravenčí hnízda pod zemí Housenky Ptáci Mythimna separata Spodoptera mauritia acronyctoides Spodoptera exempta Lonchura spp. Ploceus sp. useknuté konce listů useknuté rostliny zpomalený růst rostliny prázdná zrna oţvýkaná zrna ptačí hnízda na blízku Krysy Rattus argentiventer viditelné stopy charakteristicky poničené rostliny Kobylky Brouci Nephotettix virescens Nephotettix nigropictus Nephotettix cincticeps Recilia dorsalis Leptocorisa oratorius Leptocorisa chinensis Leptocorisa acuta Scotinophara coarctata Scotinophara lurida bílá nebo ţlutá vajíčka v pouzdrech příznaky virových chorob barevná vajíčka ztmavení zrn a listů zakrnění a oslabení rostliny 13 Tabulka č. 2: Zvířecí škůdci

14 9. Genetická modifikace Jako genetická modifikace se rozumí zásah do genetického materiálu a následná změna. Vše je prováděno za účelem zvýšení odolnosti vůči škůdcům nebo zvýšení nutriční hodnoty, celkově zlepšení vlastností dané potraviny. V současné době se vznáší proti genetické modifikaci velká vlna odporu aktivistů a věřících. 9.1 Zlatá rýže Jiţ v roce 1999 byla švýcarskými a německými vědci připravena první geneticky modifikovaná zlatá rýţe. Výsledky však nebyly přesvědčivé a tak vznikla druhá zlatá rýţe, která je velice odolná proti škůdcům a zároveň obsahuje velké mnoţství provitamínu A (látka ze které lze získat vitamín metabolickou přeměnou). Oproti první rýţi obsahuje gen z kukuřice a ne z narcisu. Účel byl vytvořit potravinu pro rozvojové země, ve kterých rýţe tvoří hlavní zdroj výţivy. Normální rýţe ale neobsahuje dostatek vitamínu A a ţeleza, coţ zapříčiňuje zrakové problémy u mnoha milionů lidí. Podle UNICEF přes 100 miliónů předškolních dětí trpí nedostatkem vitamínu A. Vědci tvrdí, ţe zlatá rýţe by měla tento problém vyřešit. Název zlatá rýţe vznikl ze ţluté barvy, kterou rýţe po genetické modifikaci získá. Mezi odpůrce patří hnutí Greenpeace a představitelé katolické církve. V současné době by se pěstování zlaté rýţe mělo testovat na vybraných polí ve Filipínách. 9.2 Xianyou 63 a Youming 86 Jedná se o dvě linie geneticky modifikované rýţe pěstované v Číně. Obě linie jsou odolné proti hmyzím škůdcům za pomocí genu pro trypsin inhibitor. Jedná se však pouze o zkoušku vědců z čínské akademie věd spolu s americkými kolegy z University of California v Davisu a Rutgers University v New Brunswicku. Ukazatel Pěstitelé GM rýže Pěstitelé konvenční rýže Počet ošetření pesticidy (kolikrát se za rok stříkalo) 0,5krát 3,7krát Výdaje za pesticidy (v juanech na hektar) Množství spotřebovaných pesticidů (kg/ha) Práce vynaložená na postřiky (dny/ha) ,0 21,2 0,73 9,1 Výnos rýže (kg/ha) Počet zúčastněných farmářů Tabulka č. 3: Porovnáni GM rýţe a konvenční rýţe 10. Rýže v lidské stravě 10.1 Pozitivní přínosy konzumace rýže Rýţe je výborným dodavatelem energie v podobě komplexních polysacharidů, které rovnoměrně uvolňují glukózu do krevního oběhu. Dobře sytí. 14

15 Je lehce stravitelná vyuţívá se při onemocněních zaţívacího traktu (poruchy trávení, průjmy, zácpa), nepůsobí plynatost, je vhodná pro jedince s ţaludeční, ţlučníkovou či pooperační dietou. Je bohatá na slizotvorné substance, coţ má význam pro léčbu zaţívacích potíţí a střevních onemocnění Pravidelná konzumace rýţe sniţuje riziko vzniku nádorových onemocnění trávicího traktu Neobsahuje lepek (gluten) proto je výbornou sacharidovou potravinou pro nemocné s celiakií Neobsahuje cholesterol a nasycené mastné kyseliny působí preventivně proti vzniku srdečně cévních onemocnění Díky obsahu minerálních látek a vitamínů je hnědá rýţe ideální potravinou pro zdravé vlasy, nehty, kůţi a kosti Konzumování rýţe zlepšuje stav kůţe při lupence. Rýţe obsahuje 8 esenciálních aminokyselin. Pokud uvaříme rýţi s luštěninami (např. čočkou, hrachem či sójou), získáme plnohodnotný zdroj bílkovin Vývar z rýţe pomáhá při vysokých teplotách a zánětech 10.2 Konzumace rýže Rýţi konzumujeme v různých variantách. Nejčastěji můţe být připravena jako příloha k masu, drůbeţi, či rybám. Přidává se do polévek, je hlavní surovinou pro nákypy, rizota a saláty. V Asii najdeme celou řadu dalších úprav rýţe. Je základem i pro populární japonský pokrm sushi, kde se s různými náplněmi motá do mořských řas. Také se dá pouţít i k výrobě alkoholického nápoje známé jako saké kde se rýţe musí nechat kvasit. Rýţi můţeme konzumovat i na sladko v podobě nákypů a kaší. K rýţi existuje nespočet příloh a jejích variací je ještě více. Na trhu můţeme nalézt různé rýţové výrobky - rýţový chléb, rýţové pečivo, rýţové nudle, rýţový papír, raciolky a podobně Základní pokrmy z rýže Vařená rýže, určená jako příloha Pro správný způsob vaření rýţe existuje spousta receptů. Rýţi je vţdy nutno před vařením propláchnout. Je to proto, ţe je nutno rýţi zbavit škrobu a dále proto, ţe je rýţe chemicky ošetřena. Jednoduchý způsob vaření rýže Pro uvaření 0,5kg rýţe se nechá vařit v 1,5 2 litrech osolené vody. Do vody lze přidat cibuli, hřebíček, bobkový list nebo i jiná koření jako kari apod. Rýţe se sype do vařící vody, kdyţ se voda opět začne vařit, ztlumíme sporák a dále vaříme za nízké teploty asi minut neţ se voda vstřebá do zrnek rýţe. Osmahlá rýže Nejdříve se osmaţí drobně nakrájená cibule v širší pánvičce, aţ zesklovatí, pak se přidá ½ hrnku rýţe, která se za stálého míchání nechá opraţit a potom se zalije 1 hrnkem vody a nechá se vařit cca 10 minut, neţ se voda odpaří. Vaření rýže v cedníku Rýţe se dá do cedníku, který má přibliţně stejný průměr jako hrnec. Na dno hrnce se nalije vroucí voda. Cedník s rýţí se vloţí do hrnce, voda se nesmí dotýkat rýţe. Vidličkou se rýţe promíchá a přikryje se pokličkou. Jak se voda vaří a stoupá z ní pára, rýţe se uvaří. 15

16 Vaření rýže v mikrovlnce 1 hrnek rýţe se zalije 2 hrnky vařící vody z rychlovarné konvice, sůl, lţička másla a dáme vařit do mikrovlnky na 8 minut bez přikrytí na 750 W. Pak se rýţe promíchá, přikryje a vaří dalších 8 minut na W. Rýže v posteli 1 hrnek rýţe se osmahne na másle, zaleje 1,5 hrnkem vody. Pak se dá vařit na 1 aţ 2 minuty, přikryje se pokličkou a zabalí do utěrek nebo ručníku a odnese se do postele, kde se hrnec přikryje peřinami. Za 40 minut je rýţe hotová. Rýže v papiňáku Rýţe se dá do studené vody do papiňáku, dá se vařit, a jakmile začne papiňák odfukovat, je rýţe cca po 10 minutách hotová. Smažená rýže Smaţená rýţe se podává buď jako příloha, nebo jako hlavní pokrm. Její příprava spočívá v osmaţení na pánvi jiţ dopředu uvařené rýţe. V kombinaci s kořením kurkuma, vaječnou omeletou, česnekem, sójovou omáčkou a smaţenou zeleninou se jedná o dobré a zajímavé jídlo. Nejznámějším pokrmem ze smaţené rýţe je Nasi goreng. Jedná se o národní pokrm v Indonésii, je velice populární i v Holandsku. Zapékaná rýže Zapékaná rýţe je oblíbená díky jednoduché přípravě. Do zapékací misky se nalije trochu oleje a koření. Potom se nasype rýţe, přidají se oblíbené suroviny, zalije se vodou a dá se péci. Ve chvíli, kdy se tekutina vypeče, je rýţe hotová. Rizoto Rizoto je tradiční italské jídlo. Pro přípravu rizota se pouţívá rýţe s vysokým obsahem škrobu. Je to proto, ţe absorbuje tekutinu, uvolní škrob a je lepkavější. Je mnoho různých receptů na rizoto s různými přísadami. Rýţe je nejdříve vařena krátce na másle nebo olivovém oleji, aby kaţdé zrno bylo pokryto tukovým filmem, následně se přidá bílé víno, které musí zrna absorbovat. Během vaření se přidává vývar. Nakonec se přidá nasekané máslo a jemně strouhané sýry. Rizoto se připravuje s různými druhy zeleniny, masa, ryb, mořských plodů a luštěnin. Druhy rizota: Rizoto bianco k cibuli se přidá čerstvá šalvěj, zalévá se sklenicí bílého vína. Na závěr se přidá máslo a parmazán. Milánské rizoto je zabarvené šafránem. Cibulka se nechá zpěnit na hovězím morku, dále se přidá máslo a parmazán. Rizoto agli asparagi - rizoto se zeleným chřestem. Rizoto nero - černé rizoto se upravuje s malými sépiemi. Barvu dostane od inkoustových váčků sépiový inkoust. Zalévá se bílým vínem. Rizoto ai funghi - rizoto s houbami. Risi bisi - rýţe s hrachem je klasikou benátské kuchyně. K přípravě se pouţívá slanina, cibule a petrţel, opéká se ve směsi z olivového oleje a másla, přidá se mladý hrášek, málo silný hovězí vývar. Konzumuje se správně lţící, ne vidličkou. Paella Paella je typické španělské jídlo, podobné rizotu. Jeho základem je rýţe, plody moře a zelenina a barvu dodává šafrán. Připravuje se na nízké rovné pánvi s uchy zvané paellera. Při přípravě se rýţe neomývá, jelikoţ škrob zajistí potřebné zahuštění. Rýţe v paelle se nikdy nenechá dovařit, má být uvnitř lehce křupavá. Pokrm by neměl být ostrý či pikantní. 16

17 Pilav Jeho základem je kromě rýţe skopové nebo jehněčí maso. Maso se osmaţí na oleji, potom se vaří v kořeněném bujónu. Pilav se vaří převáţně ve Východní Evropě, na Středním východě, nebo v jihoasijské kuchyni. Suši Suši je jedno z nejznámějších japonských jídel. Je to především rýţe spojená speciální octovou omáčkou. Suši se stalo velice oblíbeným pokrmem po celém světě, nejenom díky svojí netradičnosti, ale také výţivovou hodnotou. Pro přípravu suši se nejvíce pouţívají syrové ryby, které jsou zdraví prospěšné. Kromě ryb se pouţívají krevety, chobotnice, sépie, kaviár, mořské řasy, houby, avokádo a zelenina. Suši se připravuje tak, se se na rolovací podloţku poloţí řasa nori a na ní se rozloţí rýţe. Rýţe se potře kořením wasabi a poté se na rýţi rozloţí plátky ryb, můţe se pouţít i zelenina. Druhy suši: 1. Sushi-Maki jedná se o nejzákladnější druh suši, jeho sloţení je rýţe plněná masem s kousky zeleniny, to vše je obaleno v řase nori. Rolka je krájena na kolečka. Podává se se sójovou omáčkou, křenem Wasabi a zázvorem. 2. Sushi California roll připravuje se obdobným způsobem jako Sushi-Maki, ale rolování je naopak. Místo řasy je na povrchu rýţe 3. Sushi-Nigiri příprava spočívá v tom, ţe se mokrou rukou vytvaruje z rýţe váleček, který se zdobí nakrájenou rybou, zeleninou nebo vejcem 4. Sushi-Temaki rýţe se plní do řasy nori, která je ve tvaru kornoutu, dále se kombinuje s masem, nebo kaviárem 5. Sushi-Sashimi syrová ryba se nakrájená namáčí do sójové omáčky a wasabi 6. Sushi-Gunkan kaviár je obtočen mořskou řasou. Rýžová kaše Rýţová kaše je velice jednoduchá na přípravu. Rýţe se nechá vařit v mléce téměř do rozvaření. Podává se na sladko, třeba s kakaem a ovocem.tradiční čínská rýţová kaše se připravuje jako kaţdodenní snídaně. Rýţe se ale vaří ve vodě. Výhodou je obrovská výţivnost a velmi dobrá stravitelnost. Je vhodná při rekonvalescenci, průjmech, akutních i chronických nemocí zaţívacího systému Potraviny vyráběné z rýže Rýžová mouka Rýţová mouka neosahuje lepek, obvykle se míchá s jinými druhy mouky. Je dobrým zahušťovadlem. Vyuţívá se k přípravě sladkých a nepečených dezertů. Zvyšuje objem a pojivost směsí. Rýţová mouka se vyrábí dvěma způsoby: 1. Rýţe se nasucho opraţí a potom se rozdrtí a prosije 2. Rýţe se dokonale rozvaří ve vodě, rozmixuje a na větší ploše se nechá usnout. Potom se rozmačká válečkem a přesije. Listy z rýžového papíru Listy z rýţového papíru se pouţívají především pro rýţové závitky. Ty se plní mletým masem a zeleninou. Mohou se také zabalit kolem zákusku či něčeho sladkého. Závitky se připravují tak, ţe se listy rýţového papíru namáčí jednotlivě do mísy s vlaţnou vodou na utěrce, aby se vsákla přebytečná voda. Poté se plní a pevně zabalí. Masové závitky se smaţí v oleji dozlatova. Rýţový papír se vyrábí z bílé rýţe, mouky, tapioka mouky, soli a vody. Prášek tapioka dělá rýţový papír lepkavý a hladký. 17

18 Rýžové nudle Rýţové nudle mají stejné sloţení jako pšeničné, ale obsahují rýţovou mouku, která mění vlastnosti výsledné nudle. Jsou mnohem měkčí a vaří se kratší dobu. K výrobě se pouţívá rýţová mouka, voda, sůl a vejce. Tím vznikne nelepivé těsto, které je rozváleno, nakrájeno a sušeno parou. Číňané věří, ţe čím víc nudlí se sní, tím lepší a delší ţivot je čeká. Saké Saké je v podstatě rýţové víno. Je to velice populární nápoj v Japonsku. Pro výrobu saké se pouţívá speciální druh rýţe. Rýţe se musí nejdříve obrousit, dále se rýţe nechá nasát vodou a umístí se do napařovačky, kde proud horké vody rýţi v podstatě uvaří. Část rýţe je oddělena a infikována speciální plísní. Enzymy, které se z této plísně šíří, rozbourávají škrob na cukry, které se poté nechají prokvasit na alkohol. Pufovaná rýže Pufování je způsob připravování pokrmů, při kterém nabývají suroviny do velikosti. Pufování probíhá za vysokého tlaku v expanzní formě, tekutina se vypařuje z pufované suroviny. Nejznámějším pufovaným výrobkem jsou rýţové chlebíčky, kterým se lidově říká polystyrén, který ho svou strukturou připomíná. Rýžové mléko Rýţové mléko je velmi zdravý nápoj a velmi vhodná alternativa kravského mléka, neboť je mnohem lehčí pro zaţívání a nezpůsobuje alergické reakce. Rýţové mléko neobsahuje cholesterol, alergii na laktózu a není znečištěno viry, bakteriemi, antibiotiky a pesticidy. Nezahleňuje a nepřekyseluje organismus a posiluje naši obranyschopnost. 11. Alternativní využití rýže 11.1 Lékařství Rýţe se velmi dlouho pouţívá k léčení zaţívacích obtíţí od poruch trávení aţ po divertikulitidu (zánětlivé onemocnění tlustého střeva). Pomáhá také upravovat mírné průjmy a zácpu. Osolený odvar z loupané rýţe staví průjem a je vhodný při kataru (zánětu sliznice) ţaludku a střev, kdy se podává jednak ústy, ale i formou léčebného klyzmatu (vpravení látky konečníkem do tlustého střeva). Tento odvar působí léčebně také při vysokých teplotách a nejrůznějších tělesných zánětech. Nejnovější výzkumy doporučují jíst rýţové otruby, coţ je obroušená vnější hnědá vrstva rýţe s klíčkem, která slouţí jako vhodný prostředek ke sniţování rizika rakoviny tlustého střeva. Rýţe obsahuje blokátory enzymu proteázy, coţ způsobuje, ţe národy, které konzumují hodně rýţe, mají výrazně menší výskyt nádorového onemocnění střev a konečníku. Dalším předmětem farmaceutického vyuţití je rýţový škrob (Amylum oryzae). Hlavní účinnou sloţkou škrobu jsou polysacharidy. Škrob vykazuje mimořádný ochranný vliv na sliznice trávicího ústrojí. Kromě toho ovlivňuje transport léčivých látek v trávicím systému a jejich rovnoměrné vstřebávání. Při zevní aplikaci dominuje schopnost škrobu absorbovat vodu a koţní maz, čímţ zmírňuje dráţdivost pokoţky a zlepšuje její vysušování. Při pravidelné konsumaci rýţe se zlepšuje stav nemocných, trpících lupénkou. Při proktokolitidě (zánět tlustého střeva a konečníku), při ulcerózní kolitidě (chronické onemocnění střevní sliznice) i při některých formách Crohnovy choroby (chronické zánětlivé onemocnění trávicího ústrojí, nejčastěji tenkého a tlustého střeva) se osvědčilo podávání rýţového škrobu formou škrobového mazu, podávaného per rectum, tedy jako léčebné klyzma. Škrob v bílé i hnědé rýţi se tráví a absorbuje pomalu a při tom trvale uvolňuje do krve glukózu, coţ pomáhá kontrolovat hladinu krevního cukru u diabetiků. Rýţe neobsahuje lepek, je proto vhodná pro nemocné s nesnášenlivostí pšenice a pro pacienty s celiakií. 18

19 Rýţe je také vhodnou redukční potravinou. Neloupaná bílá rýţe je důleţitým základem některých diet (diabetické, protialergické apod.). V šedesátých letech byly velmi populární makrobiotické diety zaloţené na poţívání hnědé rýţe. Došlo však k několika úmrtí mezi lidmi, kteří se pokusili ţít pouze o hnědé rýţi. Diety s vysokými dávkami hnědé rýţe jsou zvlášť nevhodné pro děti, protoţe vyvolávají nedostatek minerálů. Neloupaná rýţe při pravidelné konzumaci mírně sniţuje krevní tlak, ovšem pouze u hypertoniků (lidé s vysokým krevním tlakem). Sniţuje i obsah cholesterolu v krvi. Draslík obsaţený v rýţi odvodňuje a pročišťuje ledviny a napomáhá tzv. detoxikaci, coţ je proces čištění těla od nahromaděných toxinů pocházejících ze stravy a vlivu ţivotního prostředí. Rýţe působí profylakticky (prevenčně), ale i léčebně proti kalciovým ledvinným kaménkům. K tomuto účelu se uvaří 10 gramů rýţe a konzumuje se dvakrát denně. Při podávání rýţe nejsou známy ţádné neţádoucí nebo škodlivé účinky, snad s výjimkou eventuálního přejídání, které by přetěţovalo metabolismus a mohlo by vést ke vzniku nebo prohloubení obezity Rýžové otruby Rýţové otruby jsou surovinou, vznikající při zpracování rýţe. Jedná se o vnější hnědou vrstvu mezi rýţovým zrnem a slupkou. Získává se obroušením rýţového zrna. Při lisování oleje z rýţových otrub vznikají otruby odtučněné, které poskytují zajímavé výhody pro zdraví. Rýţové otruby jsou povaţovány za nutričně nejbohatší části rýţe. Rýţové otruby jsou velice kvalitní krmnou surovinou. Svým obsahem se lehce stávají vysoce vyuţitelným zdrojem energie, zejména pro všechny kategorie koní. Jsou však bohaté také na vlákninu. Představují dobře vstřebatelný a vyuţitelný přírodní zdroj vitamínů B a E, celé řady důleţitých minerálů a stopových prvků (vápníku, fosforu, hořčíku, draslíku a ţeleza), mastných kyselin a nejrůznějších antioxidantů, včetně Gamma Oryzanolu, který především chrání buněčnou membránu svalových buněk před vlivem volných radikálů a tím podporuje tvorbu svalové hmoty. Tyto vlastnosti je činí nezastupitelným krmným doplňkem při bezpečném nasvalování koní, ať uţ po nemoci nebo před závodní sezonou či pro koně trpící tuhnutím svalů (tying-up). Velmi přispívají ke zlepšení kvality kůţe a srsti. Rýţové otruby jsou vhodné jako krmivo i pro skot, prasata a drůbeţ. Z rýţových otrub se vyrábí rýţový olej. Ten má v kosmetice pozitivní vliv na růst vlasů, je vhodný i v péči o dětskou pokoţku, napomáhá regeneraci pokoţky, zabraňuje vzniku vrásek, zabraňuje změnám v pigmentaci pokoţky (zabraňuje tvorbě volných radikálů), je to vynikající přírodní antioxidant (má vysoký obsah vitamínu E). Rýţový olej se pouţívá na výrobu mýdla. Rýţové otruby zbavené oleje se dají pouţít k výţivě rostlin jako hnojivo. Voskem z rýţových otrub se natírá cukroví, ovoce a zelenina, protoţe zabraňuje ztrátě vlhkosti a smršťování. Je také vyuţíván na výrobu papíru a svíček Rýže v kulturách a tradiční zvyky V některých orientálních kulturách je rýţe symbolem plodnosti. Je široce rozšířeným zvykem, ţe Asiaté házejí na novomanţele rýţi, aby měli hodně dětí. Dţbánek s rýţí, postavený na zápraţí, ochraňuje dům. Rýţe se pouţívá také v jednom ze světových náboţenství buddhismu, kde z ní buddhističtí mniši vytvářejí mandaly. Mandaly jsou energetické obrázky ve tvaru kruhu. Buddhističtí mniši sypou mandaly z obarvené rýţové mouky, většinou k příleţitosti nějaké iniciace, oslavy nebo jinak významné události. Mandalu pečlivě tvoří několik dní a po dokončení ji jako symbol pomíjivosti smetou a rozpráší. 19

20 Mniši také vycházejí kaţdé ráno z klášterů a obcházejí města či vesnice a ţádají o jídlo na celý den. Existuje totiţ pravidlo, ţe smějí jíst jen to, co dostanou. Před domy na ně čekají ţeny, které jim dávají do misek rýţi a mniši jim za to na oplátku ţehnají. Z jemného rýţového škrobu se připravuje bílé čínské líčidlo, které se smícháním se saflorem stává červeným líčidlem. Z rýţe se také dělají tzv. rýţová košťata a rýţové kartáče. 12. Ekonomický význam Lidská spotřeba rýţe představuje 85 % z celkové produkce, ve srovnání se 72 % u pšenice a 19 % u kukuřice. Téměř polovina světové populace, to je asi 3 miliardy lidí, potřebuje rýţi k přeţití. Velká část populace v Asii konzumuje rýţi při kaţdém jídle. V mnoha zemích rýţe představuje více neţ 70% lidského příjmu kalorií. Největší produkující země jsou Čína, Indie, Indonésie, Bangladéš, Vietnam a Thajsko. Dohromady tvoří více neţ tři čtvrtiny světové produkce rýţe. Největší nárůst zaznamenala v 90. letech produkce rýţe na Kubě, Dominikánské republice a Guyaně. K poklesu produkce došlo ve stejném období zejména v Guineji-Bissau, Haiti, Fidţi a Surinamu. Po celém světě je exportováno pouze 5-6 % z celkové produkce rýţe. Vzhledem k vysoké spotřebě rýţe v zemích, které rýţi produkují, se její hospodářský význam liší od tradičních vývozců. Například Japonsko, které spotřebovává celou svou domácí produkci, musí kaţdý rok ještě dováţet kolem 8%. Nicméně, tahle dovezená rýţe není uvolněna na domácím trhu, protoţe má pouze zajistit vyšší lokální cenu. Produkující země nesmí podlehnout místním katastrofám, jako je selhání úrody z důvodu nepříznivého počasí (např. příliš mnoho nebo příliš málo dešťů), přemnoţení hmyzích škůdců nebo různé nemoci, jako jsou třeba houbové choroby. Kromě toho, ţe je rýţe výţivou, hraje důleţitou kulturní roli v mnoha zemích. Výrobky z rýţe rostliny se pouţívají pro celou řadu různých účelů, jako je palivo, došky, průmyslový škrob, a umělecká díla. V Japonsku byla rýţe historicky produkt pro bohaté, a je nyní vysoce ceněnou plodinou. Součástí mnoha rituálů je příprava rýţových lůţek, setí této plodiny a sklizeň. V Číně se rýţe pěstuje let, kdy se postupně stala důleţitou součástí šlechtického ţivota. Čínská venkovská kultura se vyvinula kolem pěstování rýţe, takţe potraviny vyrobené z rýţe jsou základem festivalů, jako je Zemi Otevírací festival, který označuje začátek jara a začátek pěstování rýţové sezóny. I v západních zemích, je rýţe důleţitou součástí kultury. Nelze si představit Itálii bez rizota nebo Španělsko bez paelly. Výnos z rýţe se od roku 1960 zvyšuje, ale od roku 1990 byl růst a produkce rýţe pomalejší neţ růst počtu obyvatel. Nyní jsou světové zásoby na zhruba 72 miliónech tun, nejníţe od poloviny 70. let, to je zhruba 17 % světové roční spotřeby rýţe. Předpokládá se, ţe se produkce rýţe bude muset zvýšit o 30 % do roku 2025, aby bylo moţné uţivit ty, kteří ji potřebují. Nicméně, změna klimatu, zejména přístup k vodě, eroze půdy a další problémy ohroţují výnosy rýţe. Studie Mezinárodního vodohospodářského ústavu připouští, ţe by do roku 2020 jedna třetina Asie mohla čelit nedostatku vody. Světové zásoby rýţe klesly v poslední době na polovinu dříve běţného stavu a ceny se podobně jako u ostatních obilovin zhruba zdvojnásobily. 20

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŽIVA > stejně důleţitá sloţka přípravy jako trénování > výţiva není pouze o svalové tkáni, ale i ostatních tkáních a orgánech > sportovec musí

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 4., 3. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Datum 25. 11. 2012 Anotace Použité zdroje a odkazy III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Pracovní list Škrob, škrobová zrna II

Pracovní list Škrob, škrobová zrna II Pracovní list Škrob, škrobová zrna II Aktivita 2 Rozlišování škrobových zrn ve směsi Honza jde nakoupit. Má od maminky seznam. Má koupit nějaké pečivo, instantní hrachovou polévku, škrobovou moučku, hladkou

Více

Kdo jsme? Jak to všechno začalo?

Kdo jsme? Jak to všechno začalo? Katalog rýže Kdo jsme? Jak to všechno začalo? Jsme rodinná firma, která začala v roce 2010. Byla jsem doma, těhotná s první dcerou a potřebovala jsem se nějak zaměstnat. U nás v rodině jsme vždycky měli

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Vliv zdravé stravy na sportovní výkon

Vliv zdravé stravy na sportovní výkon Vliv zdravé stravy na sportovní výkon Martin Poklop SCM soustředění - 27.10.2014 Kladky u Konice Motivace Program přednášky Sportovní výkon z pohledu výživy Co si tedy dát? Zajímavá témata z pohledu zdravé

Více

TEXT A VEGETARIÁNSTVÍ

TEXT A VEGETARIÁNSTVÍ TEXT A VEGETARIÁNSTVÍ Vegetariánský způsob stravování patří k nejstarším a nejrozšířenějším z alternativních způsobů stravování. Jedná se o bezmasou stravu. Myšlenka bezmasé stravy sahá hluboko do historie,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

FitLine All-in-1000 Plus

FitLine All-in-1000 Plus Probiotický - nové heslo? Mluvíme-li dnes o jogurtu a jiných kysaných mléčných výrobcích, nesmí chybět pojem probiotický. Ale co toto slovo vlastně znamená? Probiotica ( probiotický ) = pro život - jsou

Více

Instantní dehydratovaný proteinový produkt s vitamíny, pro přípravu hotového pokrmu.

Instantní dehydratovaný proteinový produkt s vitamíny, pro přípravu hotového pokrmu. BOLOŇSKÉ ŠPAGETY Bezvaječné těstoviny z tvrdé pšenice s hovězím masem, rajčaty a cibulí. Instantní dehydratovaný proteinový produkt s vitamíny, pro přípravu hotového pokrmu. Energetická hodnota 100 g 1

Více

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Mateřské mléko Nejlepší způsob výživy je mateřské mléko složení je přizpůsobeno výživovým potřebám v různých fázích vývoje Složení mateřského

Více

Bezlepkové výrobky. POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz

Bezlepkové výrobky. POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz Bezlepkové výrobky POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz Snídaňové cereálie vhodné také jako rychlá svačina, do školy, snack na cesty, jako alternativa

Více

Jak číst. 500g. Množství. Název výrobku. Trvanlivost. Výrobce/ dovozce. červen 2008. 3 Seznam složek

Jak číst. 500g. Množství. Název výrobku. Trvanlivost. Výrobce/ dovozce. červen 2008. 3 Seznam složek EVROPSKÁ KOMISE Jak číst vločky z rýže a celých pšeničných zrn, obohacené vitamíny (B1, B2, B3, B6, kyselina listová, B12, C) a železem Čistá hmotnost: MINIMÁLNÍ TRVANLIVOST červen 2008 1 2 Množství Název

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie?

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie? alergie Potravinové alergie Co to je potravinová alergie? O potravinové alergii hovoříme při neadekvátní reakci organismu na konzumaci stravy, která obsahovala netolerovanou potravinu, popřípadě její určitou

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Celiakie a. alergie na lepek. Co dělat?

Celiakie a. alergie na lepek. Co dělat? Celiakie a alergie na lepek Co dělat? Celiakie a alergie na lepek Celiakie je onemocnění, při kterém tělo není schopné strávit lepek, bílkovinu nacházející se v různých druzích obilovin. Mírnější forma

Více

OSVĚŽENÍ MLÉKEM. Karolína Hlavatá

OSVĚŽENÍ MLÉKEM. Karolína Hlavatá OSVĚŽENÍ MLÉKEM Karolína Hlavatá Mléko v dobách našich předků Mléko a mléčné výrobky jsou součástí výživy člověka již od mladší doby kamenné, kdy se člověk usadil a začal pěstovat obilí a chovat dobytek

Více

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc.

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc. OSLAVA MLÉKA 2009 Ing. Jiří Kopáček, CSc. Od roku 1957 slaví světová mlékařská veřejnost každé čtvrté úterý v měsíci květnu SVĚTOVÝ DEN MLÉKA Podnět t k tomuto svátku dala konference významných světových

Více

DOMOV BŘEZINY, p.o. Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, Tel: 596 541 238, e-mail: domovbreziny@domovbreziny.cz DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY

DOMOV BŘEZINY, p.o. Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, Tel: 596 541 238, e-mail: domovbreziny@domovbreziny.cz DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY Seznam diet platných v Domově Březiny 0 tekutá 1 kašovitá 2 šetřící 3 racionální 3 M racionální mleté maso 9 diabetická 9 M diabetická mleté maso 9/2 diabetická šetřící BON

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak.

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Řada Tesco Healthy Living nabízí širokou škálu výrobků pro podporu zdravého životního stylu. V nabídce najdete různé

Více

CO JÍST PŘED POSILOVÁNÍM

CO JÍST PŘED POSILOVÁNÍM Autor: MUDr. Marie Skalská, Pro Fit Institut STRAVA PŘED CVIČENÍM A PO CVIČENÍ VÝZNAMNĚ OVLIVŇUJE VÝKON, RYCHLOST REGENERACE, PÁLENÍ TUKŮ, ZOTAVENÍ PO VÝKONU, NÁRŮST SVALOVÉ HMOTY, A TAKÉ TŘEBA TO, JESTLI

Více

Koření. Vybrané druhy koření a jejich využití, zpracování, jejich mikroskopická struktura a průkaz falšování

Koření. Vybrané druhy koření a jejich využití, zpracování, jejich mikroskopická struktura a průkaz falšování Koření Vybrané druhy koření a jejich využití, zpracování, jejich mikroskopická struktura a průkaz falšování Co je to koření? kořením se rozumí části rostlin jako kořeny, oddenky, kůra, listy, nať, květy,

Více

Druhy a složení potravin

Druhy a složení potravin Druhy a složení potravin Přednáška 2 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Obsah přednášky Složení potravin, energetická a biologická hodnota potravin Význam jednotlivých složek potravin pro výživu Složení

Více

Předmět: Potraviny a výživa Ročník: první Téma: Technologie v souvztažnosti s předmětem Potraviny a výživa

Předmět: Potraviny a výživa Ročník: první Téma: Technologie v souvztažnosti s předmětem Potraviny a výživa Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Potraviny a výživa Ročník: první Téma: Technologie

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_09 Název materiálu: Mlýnské výrobky Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Mlýnské výrobky.

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

Outshine high oil supplement granule, neobsahuje oves, dostihy a sport

Outshine high oil supplement granule, neobsahuje oves, dostihy a sport OS65 /OS20 Outshine high oil supplement granule, neobsahuje oves, dostihy a sport Použití: sport, dostihy; intenzivní zátěž; koně se svalovými problémy Vlastnosti: pomáha při vytváření svalové hmoty a

Více

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka Lučina 23.516 Lučina nasladko Lučinu smícháme s vanilkovým cukrem. Mažeme na celozrnnou večku, zdobíme pomerančem. - 1,3,7,11 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví Lučinu rozetřeme vidličkou, přidáme flóru,

Více

Čočkové karbanátky HLAVNÍ JÍDLA. příprava: 25 min. k ih JEZTE ČESKY rok v naší kuchyni. Jana Vašáková, Zdena Skokanová N.

Čočkové karbanátky HLAVNÍ JÍDLA. příprava: 25 min. k ih JEZTE ČESKY rok v naší kuchyni. Jana Vašáková, Zdena Skokanová N. 4 porce Červená čočka loupaná BIOHARMONIE 500 g Špaldová mouka hladká BIOHARMONIE 1 kg HLAVNÍ JÍDLA příprava: 25 min. R Recept t je j použit žit z knihy k ih JEZTE ČESKY rok v naší kuchyni. Jana Vašáková,

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 327

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 327 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 327 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829 Střední

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Registrační č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol Co je cholesterol? - Cholesterol je steroidní látka, kterou lidský organismus potřebuje pro tvorbu hormonů a vitamínu D. - Cholesterol pomáhá tělu zpracovávat tuky, je také důležitý při tvorbě buněčných

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE Pavel Suchánek Jaké jsou výkonnostní požadavky na sportovce? Rychlost, ryclost na větš Akcelerace, výbušnost Síla, vytrvalost Dlouhodobá vysoká

Více

www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice Mgr. Alena Marková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice Mgr. Alena Marková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Klíčová slova Střední odborná škola Luhačovice

Více

JÍDELNÍČEK DUBEN 2015

JÍDELNÍČEK DUBEN 2015 JÍDELNÍČEK DUBEN 2015 1.4. ST * Hrachová polévka s majoránkou 2. Smažený kuřecí řízek s plátkem citrónu podávaný s tymiánovou bramborovou kaší 5. / GF, DF, V/ hrachová s majoránkou Lečo s bramborem z páry*cibule*rajče*paprika*vejce*brambory*sůl*olivový

Více

ČERVEN 2014. Jídlo. energie

ČERVEN 2014. Jídlo. energie ČERVEN 2014 Jídlo a energie Záměna nezdravých, rychlých pochoutek jako jsou čokoládové tyčinky, šumivé nápoje a kofein za potraviny, které poskytují přirozenou vzpruhu Výživa pro lepší život Jídlo a energie

Více

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH MOŽNOSTI ÚPRAVY DIETNÍHO REŽIMU HEMODIALYZOVANÝCH PACIENTŮ PŘI HOSPITALIZACI Mengerová O. 1, Duchková M. 1, Hanzlíková P. 1, Teplan V. 2 ÚOP 1, KN TC 2 ; IKEM Praha DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH Musí

Více

Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny?

Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny? Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny? Jak nakupujete potraviny? Zamyslete se, co je vašimi hlavními kritérii při nákupu potravin cena složení výživové údaje přítomnost éček chuť vzhled

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU HYGIENICKÁ SLUŽBA STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV PROJEKT ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA TEORETICKÁ VÝCHOVA A PRAKTICKÁ APLIKACE KE SPRÁVNÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU,

Více

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE! Pot je dobrý. Pot je společníkem dříčů, pro které není první krůpěj důvodem přestat, ale důkazem, že jsme ze sebe něco vydali a blahodárným povzbuzením. Povzbuzením, jenž se stalo tělesnou rozkoší, která

Více

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život SRPEN 2014 Mastné kyseliny omega-3 a omega-6 Esenciální mastné kyseliny naše tělo neumí produkovat v dostatečném množství. Podporují růst, zrak a správnou funkci mozku. & omega 3 omega 6 Mastné kyseliny

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim Hygiena a školní zdravotnictví Výživa a pitný režim Diskuse Proč je zdravá výživa důležitá? Jak byste definovali zdravou výživu? Zdravá výživa a populace České republiky. Jakým způsobem vést dítě ke zdravé

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Výživa

Více

Desatero zdravé výživy. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová

Desatero zdravé výživy. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Desatero zdravé výživy PaedDr. & Mgr. Hana Čechová OSNOVA aneb 10 x P 1. Pravidelnost, pestrost, vyváženost stravy 2. Příprava a úprava stravy 3. Příjem - výdej energie 4. Preferujte chutě 5. Přijímejte

Více

ROSTLINY A ČLOVĚK - KOŘENÍ

ROSTLINY A ČLOVĚK - KOŘENÍ Koření = části rostlin, které používáme k ochucování jídel Svou charakteristickou chutí a vůní působí na smysly a povzbuzují k činnosti trávicí ústrojí Pestrá paleta koření využívaného v přiměřených dávkách

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Odpovídá potřebám co do kvality i kvantity Primární prevence Z vědeckých poznatků a zvyklostí jednotlivých zemí Proto jsou

Více

makroelementy, mikroelementy

makroelementy, mikroelementy ESENCIÁLNÍ ANORGANICKÉ (MINERÁLNÍ) LÁTKY makroelementy, mikroelementy MAKROELEMENTY Ca - 70kg/ 1200g Ca 98% kosti - 800 mg/denně, gravidní a kojící ženy o 20% více Obsah Ca v mg/100 g mléko 125 mg jogurt

Více

RNDr. Milada Kosnarová. Rady a diety pro zdraví

RNDr. Milada Kosnarová. Rady a diety pro zdraví RNDr. Milada Kosnarová Rady a diety pro zdraví Centrum regulativní medicíny 2011 OBSAH Předmluva 7 Úvod 9 1. Držení těla a pohyb 11 2. Stravování 12 1. Plísně a baktérie 14 2. Volné radikály 15 3. Vitamíny

Více

Jak číst. 500g. Množství. Název výrobku. Trvanlivost. Výrobce/ dovozce. červen 2008. 3 Seznam složek

Jak číst. 500g. Množství. Název výrobku. Trvanlivost. Výrobce/ dovozce. červen 2008. 3 Seznam složek EVROPSKÁ KOMISE Jak číst vločky z rýže a celých pšeničných zrn, obohacené vitamíny (B1, B2, B3, B6, kyselina listová, B12, C) a železem Čistá hmotnost: MINIMÁLNÍ TRVANLIVOST červen 2008 1 2 Množství Název

Více

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč je strava tolik důležitá? Dostatečný příjem kvalitní stravy je jednou ze základních podmínek života Výživa ovlivňuje

Více

Žitné mouky T 960 Žitná chlebová T 1700 Žitná celozrnná

Žitné mouky T 960 Žitná chlebová T 1700 Žitná celozrnná Pšeničné mouky 00 Pšeničná mouka hladká světlá T 400 Pšeničná výběrová polohrubá T 405 je umletá ze zrna, které má odstraněný klíček a obal (otrubu) a je vlastně nejsvětlejší a tedy nejmíň celozrnná. T

Více

VY_32_INOVACE_Z.2.08 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia

VY_32_INOVACE_Z.2.08 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

MÝTY O MLÉCE KRÁTKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU

MÝTY O MLÉCE KRÁTKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU MÝTY O MLÉCE KRÁTKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU Češi patří ve srovnání s obyvateli ostatních zemí se svou průměrnou spotřebou 51,5 litru mléka na hlavu/rok (podle průzkumu z roku 2006) mezi průměrné konzumenty

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 19. 10.

Více

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing.

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Priorita pátá PRAVDIVOST V OBLASTI VÝŽIVY

Priorita pátá PRAVDIVOST V OBLASTI VÝŽIVY Díl 7. Priorita pátá PRAVDIVOST V OBLASTI VÝŽIVY Díky množství informací množství informací, které lze o výživě získávat, si častokrát nevíme rady, co je vlastně pravda. Oficiální doporučení vycházejí

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014)

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Správným jídlem lze pozitivně ovlivnit schopnost koncentrace, duševní schopnosti a odolnost vůči stresu. Ing. Tereza

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ VÝŽIVA Její role nezastupitelná Součástí tréninku Správná aplikace může snížit rizika přinášená specifickým tréninkovým

Více

Minikuchařka zdravého stravování

Minikuchařka zdravého stravování Minikuchařka zdravého stravování Pokrmy zde uvedené byly připraveny žáky školy pod vedením učitelů odborného výcviku ISŠ HPOS Příbram v rámci projektu Čas pro prváky Realizace projektu byla spolufinancována

Více

Rajčatový koláč. Připravíme si na těsto: Na náplň: 1/8 porce obsahuje přibližně: 360 kcal = 1 505 kj 14 g bílkovin, 21 g tuků, 29 g sacharidů

Rajčatový koláč. Připravíme si na těsto: Na náplň: 1/8 porce obsahuje přibližně: 360 kcal = 1 505 kj 14 g bílkovin, 21 g tuků, 29 g sacharidů Rajčatový koláč Připravíme si na těsto: 250 g hladké mouky 150 g másla nebo tuku na pečení 1 žloutek Na náplň: 2 lžíce olivového oleje 2 velké cibule 10 velkých rajčat (nebo 2 plechovky po 400 g loupaných

Více

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY 6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY VODA // ODKYSELENÍ TĚLA (UDRŽENÍ SPRÁVNÝCH HODNOT PH V TĚLE) // BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY VLÁKNINA MIKRO-ŽIVINY (VITAMÍNY, MINERÁLY, ENZYMY ) VODA NAPROSTO ZÁSADNÍ

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_07 Název materiálu: Zpracování zeleniny II Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Zelenina

Více

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie DIETA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2118 (Dieta) Autor Mgr. Radek Zimčík Datum 4. 4.

Více

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Falšování potravin MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Mendelova univerzita, 31.10.2013 Obsah přednášky úvod, historie co považujeme za falšování specifika falšování potravin nejčastější způsoby falšování u jednotlivých

Více

Lepek a jeho zavádění do kojenecké stravy

Lepek a jeho zavádění do kojenecké stravy Lepek a jeho zavádění do kojenecké stravy Co je lepek Lepek, jinak také gluten, je směsí dvou bílkovin, které se nacházejí společně se škrobem ve vnitřní části semen (endospermu) některých obilovin, především

Více

Zdravé svačiny do škol. Projekt zdravého stravování studentů základních a středních škol

Zdravé svačiny do škol. Projekt zdravého stravování studentů základních a středních škol Zdravé svačiny do škol Projekt zdravého stravování studentů základních a středních škol Co nabízíme? Zdravé a pestré každodenní svačiny pro malé školáky i studenty středních škol Vyvážené menu plné výživově

Více

ZPRAVODAJ ZHUBNĚTE DO PLAVEK SE SPRÁVNOU VÝŽIVOU

ZPRAVODAJ ZHUBNĚTE DO PLAVEK SE SPRÁVNOU VÝŽIVOU DUBEN 2014 NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ ZHUBNĚTE DO PLAVEK SE SPRÁVNOU VÝŽIVOU Několik jednoduchých změn ve vašem stravování dnes vám pomůže vypadat a cítit se perfektně, až přijde léto. Je to takhle: bezpečná a

Více

Andělika lékařská kořen

Andělika lékařská kořen Andělika lékařská kořen Andělika bývá v Číně používána za bylinu gynekologického významu, používanou při bolestivé menstruci a při problémech v přechodu ženy. Dále bývá používána Uklidnění a posílení nervové

Více

POPIS PRODUKTU: tématická dárková sada tří až čtyř balíčků koření, kořenících směsí či marinád v papírové taštičce nebo dárkové kazetě

POPIS PRODUKTU: tématická dárková sada tří až čtyř balíčků koření, kořenících směsí či marinád v papírové taštičce nebo dárkové kazetě POPIS PRODUKTU: tématická dárková sada tří až čtyř balíčků koření, kořenících směsí či marinád v papírové taštičce nebo dárkové kazetě VÁNOČNÍ ZDOBENÍ Norimberský perník ( 50 g ) Složení: Směs koření (koriandr,

Více

Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye

Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye EcoStone, před vulkanická hornina, je základní mateřskou stavební složkou všech zemin na světě. Skládá se z drtě hornin vybraných vědeckými pracovníky z oboru geologie.

Více

Produktové školení 2 OBILNINY. PRO-BIO, obchodní společnost s.r.o

Produktové školení 2 OBILNINY. PRO-BIO, obchodní společnost s.r.o Produktové školení 2 OBILNINY 1. Úvod Stěžejní význam pro na naši firmu Od počátku svého vzniku zaměření na obilniny (hlavně alternativní) pan Hutař dovezl do ČR první špaldu Největší výběr bio mouk v

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Registrační č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. Seminární práce. Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. Seminární práce. Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Seminární práce Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2 Renata Chalabalová učitelství pro 1. stupeň KS, UČO 174439 Naše zdraví Předmět :přírodověda

Více

Diabetes mellitus a stravování

Diabetes mellitus a stravování Diabetes mellitus a stravování Složení stravy Výživová hodnota (nutriční jakost) Energetická hodnota (výtěžnost) 1. Vitaminy 2. Minerální látky 3. Voda 1. Sacharidy 2. Bílkoviny 3. Tuky Rozdíly v diabetické

Více

Kompek spol. s r.o., J. Hory 671, 272 64 Kladno SOUHRNNÁ SPECIFIKACE VÝROBKŮ PEKÁRNA

Kompek spol. s r.o., J. Hory 671, 272 64 Kladno SOUHRNNÁ SPECIFIKACE VÝROBKŮ PEKÁRNA Kompek spol. s r.o., J. Hory 671, 272 64 Kladno SOUHRNNÁ SPECIFIKACE VÝROBKŮ PEKÁRNA PLATNOST OD: 20.11.2013 Výrobky neobsahují suroviny z GMO (geneticky modifikovaných organismů), suroviny nebyly ošetřeny

Více

SORTIMENT SUCHÝCH VÝROBKŮ

SORTIMENT SUCHÝCH VÝROBKŮ SORTIMENT SUCHÝCH VÝROBKŮ ZELENINA MALÉ BALENÍ HRÁŠEK VELMI JEMNÝ (12x425g) KUKUŘICE GOLD (12x425g) MRKEV KOLEČKA (12x425g) ŘEPA KOSTKY (12x425g) ZELENINA MALÉ BALENÍ SALÁTY A POMAZÁNKY ČERVENÉ FAZOLE

Více

Přírodní látky pracovní list

Přírodní látky pracovní list Přírodní látky pracovní list VY_52_INOVACE_199 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9 Přírodní látky pracovní list 1)Doplňte křížovku Tajenkou je název skupiny přírodních

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Výživa odpovídající potřebám organismu co do kvality i kvantity Primární prevence řady chorob Vychází z vědeckých poznatků

Více

V této části jsou žáci seznámeni s druhy, významem a složením mléka

V této části jsou žáci seznámeni s druhy, významem a složením mléka Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Střední odborná škola Luhačovice CZ.107/1.5.00/34.0370

Více

Chcete se cítit. lehčeji? Zeptejte se mě jak.

Chcete se cítit. lehčeji? Zeptejte se mě jak. Chcete se cítit lehčeji? Zeptejte se mě jak. Chcete se cítit lehčeji? Zeptejte se mě jak. Tesco Light Choices zahrnuje řadu výrobků se sníženým obsahem výživových hodnot. Například na našich Tesco Light

Více

sleva Platnost od pondělí 3. 9. do neděle 16. 9. 2012 www.billa.cz 20% Jogurt ovocný 200 g, více druhů Jablko Gala 600 g, Itálie 100 g = 8,95 Kč

sleva Platnost od pondělí 3. 9. do neděle 16. 9. 2012 www.billa.cz 20% Jogurt ovocný 200 g, více druhů Jablko Gala 600 g, Itálie 100 g = 8,95 Kč Platnost od pondělí 3. 9. do neděle 16. 9. 2012 www.billa.cz Na všechny výrobky z tohoto letáku 20% Jogurt ovocný 200 g, více druhů 17 90 100 g = 8,95 Kč Jablko Gala 600 g, Itálie 56 90 100 g = 9,48 Kč

Více

Kuřecí lázeňský salám. 48 hodin. Kuřecí prsní šunka. Výrobce: Masokombinát Plzeň s.r.o. A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.

Kuřecí lázeňský salám. 48 hodin. Kuřecí prsní šunka. Výrobce: Masokombinát Plzeň s.r.o. A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf. A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to Podnikatelská remove the watermark 1094/15, 301 00, Plzeň KÓD NÁZEV VÝROBKU SLOŽENÍ, druh výrobku/skupina, alergologické informace, obsah tuku, soli,

Více

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E Exkluzivní složení založené na spojení starověkých čínských poznatků a moderní technologie Proč jsou mastné kyseliny důležité? mastné kyseliny patří do

Více

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETA KJ B T S d. č. 0s ČAJOVÁ-SONDOVÁ - hrazena enterální klinickou výživou (Nutrison, NutrilaC, atd.) Indikace: u pacientů, kteří nemohou přijímat stravu per os.

Více

Jednotlivá patra pyramidy výživy pro děti

Jednotlivá patra pyramidy výživy pro děti Díl 4. Jednotlivá patra pyramidy výživy pro děti Abychom mohli pyramidu výživy pro děti správně používat, podrobněji se seznámíme s jednotlivými jejími patry. Základna pyramidy Základnu pyramidy tvoří

Více

Romská kuchařka. Perkelt

Romská kuchařka. Perkelt Romská kuchařka Soupis receptů na klasické romské pokrmy, které se připravovaly v rámci akce Dny romské kuchyně dne 30. 9. 2009 v Romském kulturním a společenském centru v Karviné za finanční spoluúčasti

Více

RAUT. (minimální počet 20 osob) Menu č. 1

RAUT. (minimální počet 20 osob) Menu č. 1 RAUT (minimální počet 20 osob) Menu č. 1 Cena: 290,- Kč/osoba 0,2 l Sekt Bohemia (Brut, Demi) s jahodou Marinované papriky Chlebíček s česnekovo-sýrovou pomazánkou a ořechy Listový závin se šunkou a sýrem

Více

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor Složení potravy Bílkoviny 15% denní dávky = 1-1,5 g/24 hod. Význam - obnova a tvorba vlastních bílkovin - obranyschopnost organizmu Jsou nenahraditelné nelze je vytvořit z cukrů ani tuků. Plnohodnotné

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 12.11.2013

Více