Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta tropického zemědělství Katedra ekonomiky a rozvoje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta tropického zemědělství Katedra ekonomiky a rozvoje"

Transkript

1 Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta tropického zemědělství Katedra ekonomiky a rozvoje Možnosti mikrofinančních institucí posílit finanční systémy a infrastrukturu venkova v České republice Bakalářská práce Praha 2014 Vedoucí bakalářské práce: Dipl. Kfm. Tomáš Hes, Ph.D. Vypracovala: Radka Illéšová

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci na téma Možnosti mikrofinančních institucí posílit finanční systémy a infrastrukturu venkova v České republice vypracovala samostatně a všechny použité literární prameny jsem řádně uvedla v referencích. V Praze dne 25. dubna Radka Illéšová

3 Poděkování Touto cestou bych ráda vyjádřila poděkování Dipl. Kfm. Tomáši Hesovi, Ph.D. za odborné vedení práce, konzultace a za poskytnutí cenných rad. Dále bych chtěla poděkovat doc. Ing. Karlu Srncovi, Ph.D. za ochotu, kterou mi věnoval při konzultacích. Další mé velké poděkování patří osloveným respondentům, kteří vyplnili dotazník. V neposlední řadě chci poděkovat své rodině a blízkým přátelům za jejich podporu při psaní této práce.

4 Abstrakt Mikrofinance jsou považovány za nástroj řešení chudoby jak v rozvojových, tak i ve vyspělých zemích. Cílovou skupinou jsou chudí a sociálně slabší lidé bez přístupu k bankovním službám. Pro tyto občany je mikroúvěr velkou příležitostí, která jim pomáhá vytvořit či podpořit svou podnikatelskou činnost. Bakalářská práce je zaměřena na uplatnění mikrofinancí na území ČR. Pro podrobnější nahlédnutí do problematiky jsou v teoretické části uvedeny principy mikrofinancování, historie, ale i současný stav. Objasňuje, jak probíhá proces poskytnutí zdrojů financí pro chudé. Rovněž ukazuje, jaké přínosy mají mikrofinance pro jejich uživatele a jaký je způsob jejich využití. Praktická část obsahuje dotazníkové šetření, které se zabývá finanční situací vybraných občanů, jejich chováním, zvyky a postoji k financím. V závěru práce jsou shrnuty poznatky a výsledky vlastního výzkumu. Klíčová slova: mikrofinance, mikroúvěr, chudoba, mikrofinanční instituce, podnikání, formální a neformální finanční sektor Abstract Microfinances are considered to be a tool to deal with poverty in developing and developed countries. The target group are poor and underprivileged people with no access to bank services. Microloans are a big opportunity for these people to help them create or support their business. This bachelor thesis is focused on the application of microloans in the Czech republic. For better insight into this topic there are mentioned principles of microloans, history and current state in the theoretical part. It describes the process of providing financial resources for poor people. At the same time it shows the benefits of microloans and their users financial habits. Practical part includes a questionare that deals with financial situations, behaviors and financial habits of selected people. In the last part there are all results and knowledge that I got from my own research. Key words: Microfinances, Microloan, poverty, microfinancial situation, business, formal and informal financial sector

5 Obsah 1. ÚVOD Cíle práce Metodika Historie Mikrofinancování Definice mikrofinancí Principy mikrofinancování Služby v oblasti mikrofinancování Charakteristika mikroúvěru Mikropojištění Mikrospoření Finanční převody Proces poskytnutí mikroúvěru Poskytování mikroúvěru postup Mikrofinanční instituce Úspěšné mikrofinanční instituce Banky vs. MFI Srovnání formálního a neformálního finančního sektoru Mikrofinanční klientela Postavení žen v mikrofinancích Zdroje financí pro podnikání Mikrofinance jako možnost investování Udržitelnost mikrokrofinancí Současnost mikrofinancí Mikrofinance v EU Mikrofinance v ČR Organizace zabývající se mikrofinancováním v České republice Microfinance, a.s MyELEN.com JIC Fond Nadační fond Microfinance Vlastní práce Dotazníkové šetření... 26

6 8.2 Popis vzorku a sběr dat Diskuze Závěr Zdroje Monografie, články Internetové zdroje Události Příloha Dotazník... I

7 Seznam tabulek Tabulka 1: Proces poskytnutí mikroúvěru [Svitáková, 2011]... 8 Tabulka 2: Chování, zvyky a postoje respondenta k financím [Vlastní zpracování] Seznam grafů Graf 6.1: Věkové kategorie dotázaných [Vlastní zpracování] Graf 6.2: Pohlaví dotázaných [Vlastní zpracování] Graf 6.3: Rodinný stav dotázaných [Vlastní zpracování] Graf 6.4: Dosažené vzdělání dotázaných [Vlastní zpracování] Graf 6.5: Typ pracovního poměru dotázaných [Vlastní zpracování] Graf 6.6: Kategorie převažující činnosti [Vlastní zpracování] Graf 6.7: Počet členů v domácnosti dotázaných [Vlastní zpracování] Graf 6.8: Rodinný vztah dotázaného [Vlastní zpracování] Graf 6.9: Typ bydlení dotázaných [Vlastní zpracování] Graf 6.10: Kraj, pod který spadá bydliště dotázaného [Vlastní zpracování] Graf 6.11: Velikost obce/města, kde dotázaný žije [Vlastní zpracování] Graf 6.12: Hrubé měsíční příjmy celé domácnosti [Vlastní zpracování] Graf 6.13: Typ věřitele v případě půjčky [Vlastní zpracování] Graf 6.14: Účel půjčky dotázaného [Vlastní zpracování]... 37

8 Seznam zkratek ACCION ASCRA CGAP ČR DPČ DPP EU GLS Bank JIC Kč MF MFI myelen NFMF OSN OSVČ ROSCA SEWA USA USD Americans for Community Co-operation in Other Nations Accumulating Savings and Credit Association Consultative Group to Assist the Poor Česká republika Dohoda o Pracovní Činnosti Dohoda o Provedení Práce Evropská unie Gemeinschaftsbank für Leihen und Schenken Bank Jihomoravské Inovační Centrum Koruna česká Mikrofinance Mikrofinanční instituce My Electronic Loan Exchange Network Nadační Fond Mirofinance Organizace Spojených Národů Osoba Samostatně Výdělečně Činná a Rotating Savings and Credit Association Self-Employed Women's Association of India United States of America United States Dollar

9 1. ÚVOD Mikrofinance jsou proslulé v mnoha rozvojových zemích a jsou používány jako nástroj na zmírnění chudoby a zvýšení ekonomického zabezpečení obyvatel. Poskytují finanční služby chudým lidem způsobem, který je pro ně nejpřijatelnější. Mikrofinance jsou úspěšné nejen v rozvojových, ale i ve vyspělých zemích. Kromě poskytování úvěru, spoření či pojištění, nabízejí také možnost investorům vkládat své nevyužívané finance do podnikatelské činnosti pro sociálně slabší, kteří se tím ekonomicky osamostatní. V České republice tento finanční systém není ještě poměrně znám. Na základě internetového průzkumu bylo zjištěno, že někteří občané žijící především ve městech a na vesnicích, kde není pracovní příležitost a možnost podnikání, se nachází na hranici chudoby. Faktorů, které chudobu způsobují je celá řada. Za hlavní příčiny lze označit nemoc a nevzdělanost, které dále vedou k nezaměstnanosti. Možnost výdělku je omezena a lidé musí spoléhat na stát, který za ně uhradí náklady na výchovu dětí a někdy i na běžné živobytí. Existují zde subjekty, které se mikrofinancováním zabývají. Jde především o internetový portál myelen.com, který zprostředkovává českým investorům možnost investovat své prostředky do podnikání klientům MFI v rozvojových zemích. Splácení půjček je na lepší úrovni. Důvodem, proč mikrofinance našly své místo je, že jsou udržitelné. Klienti MFI jsou ochotni zaplatit úroky ze kterých MFI uhradí veškeré výdaje, které nastanou s poskytnutým mikroúvěrem. Prvotním cílem jak v zemích třetího světa, tak i v zemích evropských je poskytnout finanční služby lidem, kteří by jej u klasických bankovních institucí nedosáhli

10 2. Cíle práce Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit uplatnění mikrofinančních institucí na území České republiky. Aby tento cíl byl splněn, bude prozkoumána situace potenciálních klientů, kteří využijí služby MFI. K tomu vedou následující kroky: popsat mikrofinanční situaci v České republice, šířit a zpracovat dotazníkové šetření, provést rozbor a zhodnotit výsledky. Práce je soustředěna především na selekci obyvatel v různých zařízeních a společnostech. Formou dotazníkového šetření mezi vybranými obyvateli byla zjišťována finanční a sociální situace občanů, kteří by využili úvěrový systém MFI. Tento úvěrový systém závisí na vyspělosti státu a je ovlivňován řadou faktorů, jako jsou sociální a ekonomické podmínky života, mentalita obyvatelstva, politický systém a jiné. 3. Metodika Bakalářská práce obsahuje teoretickou a praktickou část. V první části je práce psaná formou literární rešerše, kde byly čerpány poznatky z odborné literatury a internetových zdrojů jako jsou mikrofinanční portály myelen, NFMF, Grameen Bank a jiné. Tyto portály přispěly k získání obsáhlých informací týkajících se daného tématu. Charakterizují současnou situaci mikrofinancí jak ve světě, tak i v ČR. Poskytují informace o základních principech mikrofinancí, informace o procesu poskytnutí mikroúvěru až po udržitelnost mikrofinancí. Dále byly využity online databáze dostupné přes Českou zemědělskou univerzitu Web of Science a SCOPUS. Tyto databáze poskytly vědecké články, které se zabývají hlubší problematikou mikrofinancí. Získáním těchto poznatků byl vytvořen teoretický základ jako podklad pro vypracování praktické části. Literární zdroje byly jak v anglickém, tak i v českém jazyce, protože téma mikrofinance není v ČR tak známé a některé zdroje nejsou přeloženy. Ve druhé části byla zvolena metoda dotazníkového šetření. Dotazník byl vypracován Dominikou Charvátovou studentkou pátého ročníku České zemědělské univerzity v Praze - fakulty provozně ekonomické, která dotazník sestavila pro svou diplomovou práci k definování klíčového klienta mikrofinancí v České republice. Pro tento - 2 -

11 výzkum byl dotazník použit k získání primárních dat a pro zjištění uplatnění mikrofinancí v ČR. Dotazníky byly rozesílány především v podobě ové komunikace, ale i v písemné podobě konkrétním malopodnikatelům či osobám jednotlivých organizací. Dotazování probíhalo v několika kolech během 3,5 měsíců. Shrnuté poznatky a výsledky šetření budou interpretovány v závěru bakalářské práce

12 4. Historie Mikrofinancování Pojem mikrofinancování není novinkou. Řada lidí, která spořila a vzájemně úvěrovala, existovala mnoho let po celém světě. Několik větších a formálnějších spořících a úvěrových institucí se v Evropě začalo objevovat od poloviny 19. století. Z velké části se organizovaly kolem venkovských a městských nemajetných klientů. Počátky mikrofinančního sektoru byly rozvinuty Friedrichem Wilhelmem Raiffeisenem, jehož organizace vznikla i v České republice pod názvem Raiffeisenbank. Úvěrová družstva se od roku 1870 rozšířila z oblasti malých německých států do ostatních zemí Evropy, Severní Ameriky a nakonec do rozvojových zemí. Počátkem 19. století se začaly objevovat různé typy modelů v Latinské Americe a Asii. Například indonézská People s Credit Bank se stala největším mikrofinančním systémem v Indonesii s více než pobočkami (Hes, 2012). Záměrem těchto venkovských finančních zásahů byla modernizace zemědělského sektoru, zvýšení komercializace venkovského sektoru prostřednictvím mobilizace, snižování útisku zadlužených a zvýšení investic prostřednictvím úvěru. V průběhu let se tyto organizace staly neefektivní a někdy zneužívající. Pokusy o získání zemědělského úvěru podporované státem však nebyly úspěšné. Masivním únikem kapitálu kvůli zvýhodněným úrokovým sazbám utrpěly zemědělské rozvojové banky. Potíž byla v efektivitě. Finanční prostředky, které se často nedostaly k chudým lidem, končí v rukou již zavedených zemědělců (Global envision, 2006). Význačným a důležitým rokem pro rozvoj mikrofinancování je rok Tento rok založil Muhammad Yunus v Bangladéši banku jménem Grameen Bank (vesnická banka), s cílem bojovat proti chudobě. Yunus vycházel z myšlenky, že každý má nárok získat půjčku a pomoci si z chudoby. Banka poskytuje malé půjčky po celé zemi pro chudé obyvatelstvo. Její úspěch inspiroval podobné projekty ve více než 40 zemích po celém světě (Yunus, 1999). V roce 2006 Nobelovu cenu za mír získal Grameen Bank of Bangladesh a jeho zakladatel Muhammad Yunus za podporu ekonomického a sociálního rozvoje znevýhodněných oblastí. Yunus pro Nobelovu nadaci sdělil: Chudoba je umělý výtvor. Nepatří do lidské civilizace a my to můžeme změnit. Stačí, když změníme politiku a instituce. Lidé se neprosí o charitu, ta není řešením. Mohou sami změnit své životy, když se jim dostane správné institucionální podpory. Půjčovat peníze není nic zvláštního, my je však půjčujeme chudým - těm, kterým nikdo půjčit nechce (Bayulgen, 2008)

13 5. Definice mikrofinancí Mikrofinanční sektor poskytuje finanční služby, jako jsou půjčky, pojištění, spoření a školení pro lidi žijící v chudobě a bez přístupu k základním službám, které jsou pro ně v tradiční formě často nedostupné. Mikrofinancování je druh finančního zprostředkování v podobě drobných transakcí mezi věřiteli a dlužníky. Jsou to malé půjčky poskytované na krátké období, obvykle 4 6 měsíců. V rozvojových zemích jde hlavně o obyvatele žijící za méně než 1 USD za den. Více než 90 % mikropodnikatelů má blokovaný přístup k finančním službám, protože nemohou poskytnout zajištění požadované bankami. Pro tyto podnikatele může být mikroúvěr a další finanční služby velkou příležitostí, která jim umožní rozšířit své podnikání a zdokonalit jejich životní úroveň (Felder, 2004; Torre & Vento, 2006). V oblastech střední Ameriky, jihovýchodní Asie a Afriky žije největší procento obyvatel s nejnižším příjmem (1 005 USD nebo méně). Za to v EU dominuje obyvatelstvo s vysokým příjmem ( USD a více) nebo s větším středním příjmem ( USD) (World Bank, 2011). Z tohoto důvodu musela EU pro poskytování mikrofinancování použít jiná kritéria, než jsou pro rozvojové země. V EU jde především o finanční produkty malé hodnoty pro obyvatele s nejvyšší nezaměstnaností určené pro drobné podnikání (European commission, 2013). Jedná se o skupinu lidi, která má zdravotní postižení a to ji omezuje v určité činnosti. Dále se jedná o etnické menšiny žijící v České republice. V první řadě jde o osoby bez přístupu k základním podmínkám a jsou jakkoliv znevýhodněné ve vstupu na úvěrový trh. Hlavním záměrem jak v rozvojových zemích, tak i v EU je poskytnout finanční produkty obyvatelům, kteří by jej u tradičních bank nedosáhli. Kvůli rozdílné životní úrovni se mikrofinancování v EU nedá srovnávat s mikrofinancováním v nejchudších zemích světa. 5.1 Principy mikrofinancování Jedná se o podnikatelské, nikdy o spotřební úvěry. Dlužník má motivaci splácet. Pokud úvěr nesplatí, další by již nedostal. Funguje při něm princip kolektivního ručení. Za splácení dluhu ručí úvěrová skupina, která si do čela zvolí svého zástupce. Vedoucí skupiny vybírá splátky, jedná s bankou a udržuje disciplínu. Úvěrář dohlíží nad úvěrovými - 5 -

14 skupinami. Bydlí v takové vzdálenosti od úvěrových skupin, aby bylo možné k nim bez potíží dojet. Dlužnící jsou povinni dodržovat přísnou disciplínu. To například zahrnuje pravidelné schůzky úvěrové skupiny, dozor ze strany úvěráře, pokuty za pozdní příchody na schůzky. Úvěry jsou poskytované v cyklech. Nejprve je možné půjčit si menší částky, později vyšší. U úspěšných klientů může výše úvěru vyšplhat ze stovek dolarů až na stovky tisíc dolarů. Mikrofinance budují sítě a příspívají k výměně informací. Jedním z důvodů popularity mikrofinancí je prvek budování společensko-ekonomických struktur, které poskytují alternativu k často špatně fungujícím státním či komerčním institucím (Hes, 2012). 5.2 Služby v oblasti mikrofinancování Mikrofinanční sektor má čtyři hlavní finanční služby, které pomáhají lidem využívat finanční prostředky. Mezi finanční služby řadíme mikroúvěry, mikropojištění, mikrospoření a finanční převody Charakteristika mikroúvěru Mikroúvěr je způsob půjčky, která má malou hodnotu a je určena skupinám lidí, kteří nemají přístup k finančním službám nebo žijí v chudobě (především v zemích třetího světa). Tito lidé nesplňují kritéria pro získání klasických úvěrů poskytovaných bankami z důvodu sociální situace, nejisté návratnosti investic a také proto, že žádají příliš malou částku k vypůjčení. Mikropůjčka se považuje jako úvěr na podporu a především na rozvoj podnikatelské činnosti (Grameen bank, 1998; Hamad, 2010) Mikropojištění Koncept mikropojištění vysvětlujeme jako ochranu lidí s nízkými příjmy proti určitým rizikům výměnou za pravidelné placení pojistného. Výše pojistného závisí na tom, o jaké riziko se jedná a jaké náklady na ochranu před nebezpečím potřebuje (Churchill, 2006). Mikropojištění funguje na stejném principu jako tradiční pojištění, až na nějaké výjimky, jako např.: Transakce jsou malé a mají nižší pojistné

15 Skupinu lidí tvoří osoby s nízkými příjmy. Poskytované produkty jsou jednodušší. Mnohdy nabízí jen jeden typ pojištění. Větší flexibilita (tzn., že tok příjmu u klientů je často nepravidelný, tím mikropojištění umožňuje platby, které mohou být uskutečnitelné v nepravidelných částkách a v nepravidelném čase). Proces je rychlejší a méně komplikovaný, zahrnuje méně dokumentace. Tím jsou požadavky vyřešeny rychleji než tradiční pojistné, které je zahrnuto přísnějším posuzováním. Upisování je snadnější (méně podmínek), převážně se jedná o malé částky. Mikropojištění se zaměřuje na velikou škálu zákazníků a především na jejich nízké příjmy. V první řadě se jedná o osoby, které žijí zhruba mezi 1 4 $ na den (Allen & Overy, 2012) Mikrospoření Mikrospoření pracuje na podobném principu jako běžný spořící účet, jen je orientováno na menší peněžní částky. Uživatelé si ukládají malé částky a neplatí za služby poskytované určitým útvarem. Jsou většinou nabízeny v rozvojových zemích, jako prostředek pro spoření na vzdělání, zdraví nebo jiné investice. Osoby, které vkládají finanční prostředky do těchto plánů, jsou dobře připraveny a lépe se vypořádají s nepředvídatelnými náklady, které by je obvykle poškodily (Hannig, 1999) Finanční převody Klienti mikrofinančních institucí mohou provádět převody finančních prostředků, které jim ulehčí a zrychlí nakupování či placení v hotovosti. Nebudou mít potřebu cestovat na dlouhé vzdálenosti a předat peníze. To vše přináší častá rizika

16 5.3 Proces poskytnutí mikroúvěru V oblasti mikrofinancování rozlišujeme dvě hlavní formy poskytující mikrofinanční služby. Jedná se o vesnické banky (Village Banks) a o solidární skupiny (Solidarity Groups). Tabulka 1: Proces poskytnutí mikroúvěru [Svitáková, 2011] Vesnické banky Struktura členů, půjčka na 16-ti týdenní cykly, půjčují se částky přibližně od 100 USD. Podmínkou je pravidelný příjem Credit Officer nezkoumá konkrétní obchodní projekty. Po 2 úspěšných cyklech půjčuje svým členům z vlastních úspor. Záruky Vzájemné ručení za dluhy druhých musí být smluvně dané. Povinné spoření asi 2-5% úvěru. Kolektivní úvěrová smlouva Směnka podepsaná prezidentkou skupiny Splátky 1 x týdně, možnost předčasně splatit jistinu, zrychlený vstup do dalšího cyklu. Solidární skupiny 4 8 členů, půjčka na 16-ti týdenní cykly až na 1 rok, částky se půjčují od 500 USD. Credit Officer zkoumá jednolivé obchodní plány. Od určité částky úvěr podléhá schválení vedení MFI. Smluvně dané vzájemné ručení za dluhy druhých Hmotná záruka v min. hodnotě dvojnásobku částky úvěru. Každý týden, 1 x měsíčně povinné setkávání skupiny, možnost dříve splatit jistinu

17 5.3.1 Poskytování mikroúvěru postup Jako u každé půjčky se nejprve sepíše smlouva, ve které jsou uvedena jména všech členů úrokové skupiny, objem úvěrové částky a splátkový kalendář. Hlavní podmínkou získání úvěru je vlastnit nemovitost nebo prokázat existenci pevné provozovny. Ta je signálem solidnosti obchodníka, který při podvodu obtížněji opouští své bydliště, protože prodej nemovitosti má pomalý průběh. Půjčky jsou poskytovány v cyklech. Před prvním cyklem jsou tři povinné schůzky s klientem, kde se sepíše seznam členů, osobní data, popíše se fungování celého mechanismu, dále se v každé skupině odhlasuje vedení. Na základě smlouvy právní osoba sepíše závaznou žádost o úvěr. Poté se ukládají povinné úspory na účet MFI. V prvním cyklu se zkoumá, jak jsou klienti schopni splácet půjčku a snaží se je vyškolit v platební morálce a dalších důležitých pravidlech jako jsou například povinné schůzky. Tento cyklus není dosti výdělečný kvůli vyšším nákladům za časté osobní návštěvy klientů, tvorbě dokumentace či výběru místních Credit Officeru, jenž posilují vztahy se zástupci komunit. Jestliže v prvním cyklu vše v pořádku proběhne, žadatelé se dostanou do dalšího cyklu. Ve druhém cyklu může MFI poskytnout vyšší úvěry a výhodnější podmínky, protože proces funguje plynule. Zástupce MFI jen lehce dohlíží na skupiny a frekvence návštěv se snižuje. Klienti se tak starají o svou činnost sami. Ve třetím cyklu běží celý proces lokálně a bez působení vnějšího dozoru. Jak již bylo uvedeno v kapitole 5.1, délka jednoho cyklu je obvykle krátká. U dlouhodobých zákazníků lze půjčovat na delší dobu. Klienti svou půjčku splácí po týdnech, první splátka se splatí hned další týden po poskytnutí úvěru. Toto opatření je sice nákladově náročně, ale jde o udržování disciplíny. Stálým klientům je umožněno individuální splácení úvěru (Svitáková et al., 2011). 5.4 Mikrofinanční instituce Mikrofinanční instituce poskytují finanční služby pro chudé lidi. Opatřují si finanční prostředky např. od fondů, které poskytují jednotlivcům a místním skupinám. MFI mají za úkol také kontrolovat a dohlížet na klienty mikrofinancí. Jsou zodpovědní za dohled a správný výběr zákazníků. Dále MFI poskytují služby klientům jako např. vzdělávání, zdravotní pojištění a další (Roberts, 2012). Typy finančních institucí: úvěrová družstva, - 9 -

18 neformální poskytovatelé mikroúvěru, vesnické banky, rotační úvěrová společnost, ASCRA a ROSCA organizace, úvěrová skupina se společným ručením a mikrobanky. Tyto instituce poskytují mikrofinanční produkty a služby pro nízkopříjmové klienty. Neformální poskytovatelé mikroúvěru Jedná se především o obchodníky, kteří poskytují finanční služby ve svém volném čase a mimo svou pracovní dobu. Finanční služby nepředstavují zaměstnání na hlavní pracovní poměr. Svým klientům účtují vysoké úrokové sazby, aby měli co největší zisk. Dobu půjčky si stanovují většinou na tři měsíce. Vzhledem k vysokým úrokům neposkytují úvěry těm nejchudším. Finanční služby jsou přístupné většinou jen domácnostem, které mohou ručit svými majetky, pozemky nebo třetí osobou. Úvěrová družstva Úvěrová družstva jsou kontrolována a vlastněna svými členy, fungují podle demokratických pravidel a poskytují finanční služby ve prospěch svých členů. Jsou zaměřena na zisk a registrována podle zákona o družstvech nebo patří do zvláštní kategorie o bankách. Hlavním cílem je schopnost obsloužit velký počet spořících. Vesnické banky Vesnické banky mají většinou členů. Jedná se o místní organizaci, která je podporovaná mezinárodními nevládními společnostmi. Příslušníci těchto institucí mají velkou svobodu v rozhodování. Rozhodují především o výši úroků. Hlavní předností těchto institucí je zmírnění chudoby. Ve srovnání s úvěrovým družstvem mají jednodušší strukturu a administrativu. Jde o malé organizace, které se zaměřují především na ženy v odlehlých venkovských oblastech. Dozor nad těmito bankami mají místní dobrovolníci, a proto zaměstnanci těchto organizací vykazují vyšší produktivitu a jsou schopni opatřit více klientů než jiné instituce. Rotační úvěrová společnost Je několik druhů rotačních úvěrových společností. Jsou to zejména rotační úvěrové a spořící asociace, spořící asociace, rotační spořící asociace, které se nacházejí v afrických zemích pod názvem susu a dále úvěrové asociace. Prvotním záměrem těchto asociací je nashromáždit úspory, které pak poskytují žadatelům půjčku. Tento proces se opakuje do té

19 doby, než poslední člen dostane nashromážděnou částku. Jedná se o velice rizikový druh finančních služeb. Úvěrová skupina se společným ručením (Grameen Bank, SEWA) Tyto úvěrové skupiny poskytují skupinové půjčky. Hlavním záměrem je poskytovat služby chudým lidem a tím dosáhnout finanční soběstačnost. Mikrobanky Jde o formální instituce, které jsou reprezentovány řadou jiných institucí. Vlastníky jsou jak právnické, tak i fyzické osoby. Cílem těchto institucí je podpořit chudé jednotlivce či malé podniky. Dalším záměrem je dosažení finanční udržitelnosti. Poskytují vysoké úvěry, jejich vliv na zmírnění chudoby je nepřímý (tzn., že bohatší klienti si půjčí finanční prostředky od mikrobank a tím vytvoří nová pracovní místa). Zaměřují se pouze na drobné podnikatele (Svitáková et al, 2011). ASCRA a ROSCA organizace Tyto organizace se většinou nacházejí v Africe a Asii. Velikou výhodou těchto organizací je, že náklady na založení byly poskytnuty členy (dělníci, malí farmáři a další). V těchto organizacích se spojují klady neformálních systémů (přizpůsobivost, služby chudším klientům) s klady formálních systémů - minimalizace rizika (Bouman, 1995) Úspěšné mikrofinanční instituce SEWA Bank registrovaná v roce 1972 v Indii, jedná se o odborovou organizaci v Gujaratu. Poskytuje finanční služby chudým lidem a v současné době má cca klientů (SEWA, 2009). Grameen Bank (Bangladéš) je banka založená v roce 1983 Muhammadem Yunnusem. V současné době má okolo 4 milionů klientů (Giridharadas & Bradsher, 2006)

20 ACCION International, založena v roce 1961 v Latinské Americe z řad studentů. Jedná se o jednu z nejznámějších mikrofinančních organizací (Accion, 2013). Bank Rakyat Indonesia, tato instituce byla založena v roce 1968 v Indonésii a v současné době má 324 poboček, které svým zákazníkům poskytují finanční služby (Richard et al., 2001). BancoSol, mikrofinanční instituce, která se nachází v Bolívii. Tato instituce financovala více než 1,5 milionu mikropodnikatelských projektů a v současné době má okolo klientů (BancoSol, 2014). 5.5 Banky vs. MFI Finanční sektor dělíme na formální mikrofinanční instituce, což jsou tradiční finanční instituce (banky) a neformální mikrofinanční instituce, do kterých řadíme drobné finanční služby Srovnání formálního a neformálního finančního sektoru 1. Formální finanční sektor se zaměřuje na větší a bohatší klientelu, která splňuje podmínky těchto institucí pro získání úvěru. Neformální finanční sektor nabízí spořící a úvěrové služby pro drobné podnikatele a domácnosti s nízkými příjmy. 2. Postupy neformálního finančního sektoru jsou jednoduché, jasné a pro obyvatele jsou především srozumitelné. Kdežto postupy formálního finančního sektoru jsou pro drobné podnikatele a obyvatele venkovských oblastí často komplikované a nesrozumitelné, nejsou schopny pochopit administrativní procedury a nemají základy finančního plánování. 3. Neformální finanční sektor umožňuje venkovským obyvatelům a rodinám s nízkými příjmy žijících ve městech využívat úspory

21 Formální finanční sektor neumožňuje využívat úspory nebo malé vklady. Komerční banky by mohly pomoci k využití úspor, kdyby měly odpovídající síť poboček a zavedly relevantní postupy. Je to však velice nákladné spravovat malé částky. 4. Neformální finanční sektor se časově přizpůsobí svým členům. Formální finanční sektor nebere ohled na své členy, banky mají otevřeno v době, kdy farmáři pracují na svých polích. 5. Uchazeči MFI mají jednodušší přístup k úvěrům bez nesmyslných administrativních procedur a nemusí být ani gramotní. Uchazeči bank musí být gramotní, protože jsou povinni podstoupit složitý proces zažádání o úvěr a musí být o nich vedena dokumentace. 6. V neformálním finančním sektoru jsou požadavky za ručení přizpůsobeny podmínkám uchazečů. Podmínky pro dosažení úvěru závisí na pravidelných příspěvcích uchazeče do úvěrových a spořících asociací nebo na důkladných informacích o velikosti farmy. Ve formálním finančním sektoru jsou požadavky přizpůsobeny poměrům relativně bohatých obyvatel měst. Formální instituce vyžadují, aby měl uchazeč peníze nebo spořící účet uložený v komerční bance nebo nemovitosti, kterou lze zastavit. 7. Úrokové sazby u neformální finanční instituce jsou vysoké díky malým půjčkám a vkladům spolu s osobními návštěvami u zákazníků a vzdělávacími schůzkami. U formálních institucí jsou úrokové sazby nízké. 8. Informace jsou v neformálním finančním sektoru snadno přístupné. Pravidelné schůze mají za úkol šířit informace. Formální finanční sektor neposkytuje širokou škálu informací. Banky nejsou v kontaktu s obyvateli venkovských oblastí. 9. V neformálním finančním sektoru je úročení vkladů vyšší než ve formálním sektoru, tím ale obyvatele venkovských oblastí motivuje ke spoření

22 Některé formální instituce nenabízejí žádné spořící služby nebo poskytují nízké úrokové sazby, čímž odradí mnoho potenciálních zákazníků. 10. MFI si účtují konkurenceschopné úrokové sazby. Ačkoliv jsou tyto sazby docela vysoké, odradí tak nedostatek dostupných finančních zdrojů. Formální finanční sektor si účtuje velice nízké úrokové sazby, které jsou ovšem vyšší než nízké úročení z vložených úspor. 11. I když jsou informace v neformálním finančním sektoru snadno dostupné, některé neformální skupiny se většinou ani nedozví o nových zemědělských metodách, které by mohly zvýšit svou produkci a životní úroveň. Formální instituce by však mohly být v kontaktu s klienty venkovských oblastí, kdyby však spolupracovaly s vládními úřady. Bohužel kontakt s venkovskou klientelou prostřednictvím vládních úřadu nevyhledávají a finanční služby neposkytují (Svitáková et al, 2011). 5.6 Mikrofinanční klientela Klienti mikrofinančního sektoru jsou obyvatelé s nízkými příjmy, kteří mají své vlastní podnikání a nemají přístup k formálním institucím. Jde především o podnikatele, kteří provozují svou činnost např. v domácnostech. Vlastní malé firmy zaměřené na maloobchodní prodejny. Poskytují širokou škálu všech druhů služeb. Přesné údaje o chudobě klientů neznáme, ale většina žije na hranici chudoby. Finanční služby nejsou vhodné pro každého, proto MFI mají stabilní přístup k penězům, ale jen v případě, že jsou klienti schopni dodržovat splátkový kalendář. Velkou část klientely mikrofinančních institucí tvoří ženy. Je to především z důvodu, že ženy jsou spolehlivější než muži. Pro mikrofinanční instituce jsou perspektivnějšími klienty. Žadatelé mikrofinancí však nejsou zcela nemajetní lidé, protože ti jsou ekonomicky nevýhodní pro MFI, nedosahují zisk, kterým by spláceli půjčku. Uchazeči o půjčku můžeme rozdělit do tří skupin dle stupně chudoby. 1. Zranitelní klienti, kteří patří do skupiny nejchudších. Jedná se především o klienty z řad dělníků, rolníků, maloobchodníků, prodavačů atd. Většinou půjčku využívají

23 na pokrytí základních životních potřeb a mikropodnikatelskou činnost, což je například pěstování a sklizeň zemědělských výrobků. Tato skupina klientů nemůže poskytnout ručení, proto většina z nich používá neformální finanční služby, které pokryjí jejich základní potřeby. To ale není běžným cílem mikrofinancování. 2. Méně zranitelní spadají do skupiny žadatelů, kteří se nacházejí nad hranicí chudoby. Jsou to zejména bohatší rolníci nebo vlastníci malých statků, obchodníci či vlastníci malých podniků, dále administrativní a úřední pracovníci. Tito žadatelé mohou ručit svými pozemky či nemovitostmi. Avšak je pro ně zcela nemožné získat půjčku u komerčních bank z důvodu negramotnosti některých žadatelů nebo z důvodu geografické vzdálenosti. 3. Do této skupiny patří majetnější klienti, nacházející se spíše ve městech. Tito uchazeči pracují především v zemědělství. Ve vlastnictví mají jak pozemky, tak i nemovitosti, kterými ručí. I tito klienti se ztěžka dostávají k běžným půjčkám a finančním službám, které poskytuje komerční sektor. Vedou si formální účetnictví, které je potřeba do mikrobank (Svitáková et al, 2011). 5.7 Postavení žen v mikrofinancích Podle OSN tvoří právě ženy 70 % nejchudších obyvatel na světě. Mají malou pravomoc, čelí diskriminaci ve vzdělání i na trhu práce, jsou oběťmi násilí. V zemích třetího světa, je rozdílné postavení stále hluboce zakořeněno. Ženy jsou celkově znevýhodněni i v oblasti finančních služeb. Především ony se řadí mezi klienty mikrofinancí. V roce 2009 bylo 16,4 mil. žen, které žijí pod hranicí chudoby (Rozvojovka, 2012). Ženy jsou mnohem zodpovědnější v mikrofinančních aktivitách, věnují se vzdělávání a aktivně se začleňují do skupin. Pro udržitelnost programu jsou ženy vzácnými klientkami MFI. U žen je míra návratnosti často vyšší než u mužů a ve svých podnikatelských záměrech si vedou mnohdy lépe. Jsou ochotny pravidelně docházet na schůzky a pilně splácet své úvěry. Tím snižují riziko neúspěchu a podporují udržitelnost MFI (Svitáková et al, 2011)

24 5.8 Zdroje financí pro podnikání Pro začínajícího podnikatele jsou finance tou nejdůležitější složkou. Jsou i tací podnikatelé, kteří svou živnost financují ze svých úspor, ale těch je příliš málo. Většina živnostníků si bere tradiční podnikatelský úvěr, při kterém musí bance prokázat reálnost podnikatelského záměru. Převážná část podnikatelů nemá nárok na tradiční úvěr, a proto je zde pár alternativ pro případ, že se chce klient klasické půjčce vyhnout. Leasing je často využíván především pro drobnější podnikatele na financování investic do firemních automobilů. Podnikatelé jej využívají nejčastěji. Většina si na leasing pořizují další zařízení jako například stroje, které ke svému podnikání využívá. Leasing má několik výhod i nevýhod ve srovnání s klasickým úvěrem. U leasingu je motorové vozidlo, které splácí podnikatel, v majetku leasingové společnosti do doby jeho splacení. Naopak při užití úvěru se ihned po zaplacení přesouvá do majetku podnikatele (Benda et al., 2006). Faktoring jde o prodej pohledávek, které vznikly podnikateli při obchodním styku (tzn. prodej zboží či služeb), faktoringové společnosti (faktorovi). Prodejem pohledávky získá peníze a tím přechází riziko na faktoringovou společnost (Revenda et al., 2005). Kontokorent jedná se o bankovní službu, která je vázaná k běžnému účtu a dovoluje klientovi čerpat peněžní prostředky až do mínusu. Úroky mínusové částky bývají většinou okolo 15 % (Revenda et al., 2005). Kreditní karta je postavena na podobném principu jako kontokorent. Výhodou kreditních karet oproti kontokorentu je, že banky nabízejí bezúročné období v délce dnů a do té doby musí peníze vrátit zpět na účet. Neúčelová hypotéka funguje podobným způsobem jako klasická hypotéka, při které se ručí nemovitostí, ale účel použití nemusí být na nemovitost, ale například na podnikání (Syrový, 2005)

25 Převážná část podnikatelů si tento způsob půjčky nemůže dovolit, protože je dostupná jen těm klientům, kteří jsou pro banky méně rizikoví. Jestliže nesplní podmínky, které po nich banka vyžaduje, nepůjčí podnikateli finanční prostředky. Většina obyvatel v rozvojových zemích, nedostane úvěr u klasické banky, protože jsou např. negramotní, nemajetní a nemají žádnou finanční historii. Tito klienti si půjčují finance u místních lichvářů nebo využijí služby mikrofinančních institucí. I MFI si vybírá komu finanční prostředky půjčí a na jaký druh podnikání. Další metodu na pořízení finančních prostředků na rozjezd podnikání nabízí Nadace pro sociální podnikatele z Velké Británie, která nabízí finance i mimo země třetího světa. Jsou dvě varianty, které pomáhají začínajícím podnikatelům ve Velké Británii. 1) Pre-start či pilotní projekt V tomto programu si mohou budoucí podnikatelé zažádat o úvěr do na rozjezd svého byznysu. Dále jsou podnikatelům nabídnuty poradenské služby a mentor, který jim poskytne veškeré informace a rady do začátku. Výhodou však je, že si žadatelé ponechávají svou dosavadní práci. Nemusí riskovat, protože nepřijdou o svůj stálý příjem a finance jim zůstanou. I při svém zaměstnání mohou realizovat svůj nový podnik a nabrat potřebné zkušenosti. Mezi žadatele se většinou řadí ženy po mateřské dovolené nebo občané, kteří zabezpečují svou rodinu. 2) Start-up Dalším krokem je startovací projekt. Podnikatelé si můžou zažádat o půjčku do na začátek svého podnikání. Záměrem tohoto projektu je prudký růst podniku. Podnikatelé už nemají své původní zaměstnání a věnují se jen své dosavadní činnosti. Finanční prostředky jsou zprostředkovány nadací ne přímo od investora k podnikateli. Převážnou část zaujímají muži. Hlavním důvodem je především vyšší riziko, které ženy nejsou schopny podstoupit 3) Angel investment Další způsob získání úvěru je možnost využití andělského investora. Tento způsob se využívá především ve Velké Británii. Půjčky se točí okolo Záleží jen na investorovi, zda si vybere a podpoří podnikatelský plán. Pro jeho rozhodování je velice

26 důležité, zda projekt vyplní mezeru na trhu a jaké uplatnění bude mít. Dále se zajímá o osobní sympatie a důvěru podnikatele (Konference EOED, 2013). 5.9 Mikrofinance jako možnost investování Tato kapitola bude zaměřena na rozbor důvodu investora, který vkládá své finanční prostředky na půjčky lidem, kteří nemají dostatek peněz. Hlavním a důležitým faktorem je především důvěra a osobní sympatie k podnikateli a v jeho podnikatelský plán. Mezi investorem a žadatelem o úvěr musí panovat vzájemná ochota a vůle se podřídit tomu druhému ve prospěch svého podnikání, protože to je hlavní důvod proč spolupracují. Dalším rozhodujícím důvodem pro investory je výnosnost. Záleží hlavně na výši úrokové sazby, která je stanovena podle regionu poskytovaných mikroúvěru. Výše úrokové sazby závisí na konkurenci jiných MFI, které úvěry pro klienta zlevňují. Především je důležité, jak daná MFI hospodaří a jak finanční prostředky rozděluje mezi investora, úrokovou část a operační náklady. Investor může uplatnit nárok na úrokový výnos nebo se může vzdát výnosu a spokojit se s jistinou. Podstatným faktorem je likvidita. Doba splatnosti mikroúvěru je většinou do 12 měsíců a to splacením jistiny a úroku ve dvanácti splátkách nebo se čtvrtletními splátkami do jednoho roku. Také se stává, že dlužník splatí jistinu s poměrnou částí úroku před termínem splatnosti. Avšak investor většinou nemůže požádat o splacení úvěru předčasně. V tomto ohledu likvidity se mikrofinance přirovnávají k terminovaným vkladům. S další okolností, se kterou se investor setká je riziko, což pro něj představuje nenávratnost investic. Každý investor se snaží vyrovnat své výnosy i rizika na optimální úrovni. Mikrofinance jsou celkově brány za rizikové investování, avšak se proti riziku dá bránit výběrem vhodné MFI. Většina MFI jsou bohužel regulované, to znamená, že neposkytují garanci návratnosti vloženého kapitálu tak, jak je investor zvyklý na českém trhu. Jestliže se MFI nebudou řídit podle smlouvy a plnit závazky, investor má právo vymáhat své nároky u soudu, to však představuje časovou ztrátu a zvýšené náklady. Před rozhodnutím o investici je však nutné si prostudovat danou problematiku opravdu dopodrobna (Gregorová, 2011)

27 V České republice si můžeme vybrat z několika možností, kam peníze vložit. Přímo vložit finanční prostředky MFI Nákup akcií MFI (jen když MFI emitují akcie na burzu, kde je velmi omezený přístup a pro investora je to velice nákladné). Poskytnutí úvěru MFI prostřednictvím fondu kolektivního investování. Obdržet členství v mikrofinančních úvěrových družstvech (obtížná dosažitelnost) Tyto prostředky jsou především vhodné pro bonitní investory, kteří mají zkušenosti s investicemi. Tato práce je zaměřena na méně majetkové skupiny lidí. Investorem se může stát každá osoba, která má dostatek financí, které nevyužije pro svou ani jinou potřebu, a tak je může vkládat do půjčky. Investor si nejprve vybere projekt, na který má dostatečný kapitál a který chce financovat. Tento postup probíhá na internetu, kde jsou i potřebné informace. Dále se mohou obě strany setkat osobně, aby se ve svém rozhodnutí ujistily. Důležitá je vzájemná důvěra a osobní sympatie. Následujícím krokem je uzavření smlouvy a převod domluvených finančních prostředků na účet podnikatele, který bude pravidelně splácet svůj úvěr investorovi. Sjednání takové investiční podpory nabízí internetový portál myelen.com. Investorům ulehčí hledání vhodných podnikatelských projektů a podnikatelům dává prostor pro prezentování svých úmyslů (Charvátová, 2014) Udržitelnost mikrokrofinancí Velkým problémem mikrofinancí je fakt, kde na jedné straně stojí množství obsloužených klientů a udržitelnost poskytovaných služeb a na straně druhé pokus o nejlevnější schémata pro chudé. Mikroúvěry jsou díky vysokým nákladům na personál velice drahé, proto se jejich poskytovatelé musejí spoléhat na stát nebo na mezinárodní dárce, kteří jim nabídnou finanční podporu. Tím jsou jejich plány do budoucna značně omezené, zavazuje je politický systém a skutečnost, že znemožňují růst MFI, kdy nejsou schopny poskytnout půjčku pro co největší počet zájemců. Protože je veliký zájem o dražší úvěr, zvyšují MFI úrokovou míru a pokrývají jimi náklady na fungování. Převážná část neziskových nevládních organizací přešla do systému ziskových akciových společností. Vzniká

28 tak velké množství soukromých mikrofinančních společností. Část MFI však zůstává nezisková a dotována. Neziskové a dotované mikroúvěry jsou většinou poskytovány za % ročně. Ceny půjček však závisí na lokalitě. Tento vývoj způsobuje zvýšený počet zájemců o mikroúvěry, nicméně v některých regionech jsou mikrofinanční služby pro určitou skupinu lidí nevýhodné a méně bezpečné. Vytrácí se jejich původní sociálně prospěšný rozměr. Z několika faktorů se to prokázalo jako velmi nebezpečné. Prvním faktorem je užívání úvěru pro svou spotřebu a ne k investování. Druhým faktorem je touha po zisku, který vede podnikatele k nabízení úvěru i těm, kteří nemají příjem a žijí pod hranicí chudoby. U těchto lidí je pravděpodobně, že půjčku nebudou schopni splatit. Třetím problémem je negramotnost klientů. Sjednocením těchto tří faktorů dochází k nabírání dalších půjček na splacení těch původních (Yunus, 2009) Současnost mikrofinancí V současné době si mikrofinance ve světě našly své místo na trhu. Mají již 70 MFI, které se o své zákazníky starají jak v Asii, Jižní Americe, tak i v Evropě. Mikrofinance jsou v dnešní době důvěryhodné a to díky reálným číslům. Úspěšnost splacení mikroúvěru je na daleko lepší úrovni než u studentských půjček. Jak uvádí Grameen Foundation, tak míra splacení MF se točí od 95% do 98%. Tato organizace pomáhá lidem bojovat s chudobou. Byla založena v roce 1997 (Grameen Foundation, 2013). Argumentem je, že MF našly své místo a tím jsou i udržitelné, dokážou se tzv. uživit. Zákazníci MFI ochotně zaplatí vysokou úrokovou míru, která uhradí i veškeré výdaje související s poskytnutým mikroúvěrem. Internetový finanční zpravodaj CGAP zveřejnil článek Richarda Rosenberga, ze kterého vyplývá, že mikrofinance dokážou být z velké míry udržitelné a nezávislé na příspěvcích od sponzorů či státu. Dále ve svém článku píše, že v roce 2006 z 1300 MFI mělo kladný výnos z aktiv 565 institucí (Rosenberg, 2008). Mikrofinance si našly své místo nejen v rozvojových zemích, ale i v zemích, které se považují za vyspělé. Mikrofinanční služby využijí osoby, které chtějí začít podnikat a postavit se na vlastní nohy, ale jejich finanční situace je natolik obtížná, že nejsou schopny dostat úvěr u klasické banky. Proto mohou využít projekty start-up, pre-starty

29 či bussines angel. Tyto projekty jsou používané k podpoření začínajících podnikatelů. Tento způsob se osvědčil především ve Velké Británii, ale také i v dalších evropských státech, kde pomohl v boji proti nezaměstnanosti (Charvátová, 2014). Aktuálním tématem je ekonomická krize, která by mohla ovlivnit mikrofinanční trh. Krize vznikla zhroucením trhu se subprime úvěry. Tyto úvěry vzniky v USA deregulací daňové reformy a hypotečního úvěru pro lidi méně bonitní. Byly zatíženy vyšší úrokovou mírou než klasický úvěr, aby pokryly riziko nesplácení půjčky. Zároveň byly výhodné jak pro věřitele, tak i pro dlužníky do doby, kdy banky maximalizovaly zisk, tím zanedbávaly a zneužívaly dlužnické úroky. Vše vedlo k vyústění ekonomické krize (MicroCapital, 2008). V roce 2010 ekonomická krize propukla až do Indie, která je matkou mikrofinancí, kde většina dlužníků odmítá splácet své úvěry a indické banky se obávají velkých ztrát, protože poskytly až 80% svých prostředků MFI. Tyto nedobytné pohledávky dosahovaly až do 4 miliard dolarů (Tesař, 2010). Podle Muhammada Yunuse by ekonomická krize neměla mít vliv ve vyspělých státech. Většina MFI se vyskytují na lokálním trhu, který je od světové ekonomické situace ovlivněn jen zřídka. Nemělo by dojít ke změnám v pravidelném splácení úvěru (The Economist, 2009). Ekonomická krize neměla takový negativní vliv, jak se většina obávala. Ale po příhodě v indickém státě Andra Pradesh roku 2010, byla důvěra klientů velice otřesena. Spousta zákazníků MFI nedokázala splácet své půjčky a dostala se do tzv. dluhové pasti. Kvůli takové bezvýchodné situace se rozhodlo 70 klientu spáchat sebevraždu. K takovým okolnostem je vedlo několik faktorů: vysoké úrokové sazby, zadluženost u více MFI, krátké splátkové období, přecenění schopnosti splácet dluh nebo, že příbuzní zemřelého dostanou pojistné z životního pojištění (Charvátová, 2014). 6. Mikrofinance v EU Pojem Mikrofinance je monitorován v mnoha evropských zemích. Mikrofinance v EU pracují na jiném principu než v rozvojových zemích. Jejich struktura je jiná, nefungují na způsob svépomocných skupin, ale většinou se jedná o velké fondy, které podporují ministerstva ze státních rozpočtů a z Evropského sociálního fondu. Avšak cíl je stejný

30 Jde o podporu začínajících podnikatelů, kteří nemají přístup k tradičnímu finančnímu sektoru (Srnec et al., 2011). Nyní je v Německu padesát dva mikrofinančních institucí, to je více jak pět tisíc mikrofinančních půjček. Falk Zientz z GLS Bank, který zavedl Mikrokreditfonds Deutschland uvedl: Cílem je nastavit síť mikrofinančních institucí napříč Německem pro distribuci mikropůjček začínajícím podnikatelům a mikropodnikům a do roku 2015 udělit patnáct tisíc mikropůjček. Jochen Bloss z Deutsches Mikrofinanz institut doplnil, že German Microloan fund, který začal v lednu 2010 a byl určen k pomoci pro začínající mikro-podnikatele, má objem 100 milionu EUR (60 milionů pochází z Evropského sociálního fondu a 40 milionů ze státního rozpočtu). Německé mikropůjčky fungují na stejném principu jako ty v rozvojových zemích, kdy v první etapě je výše půjčky do 2000 EUR a až po splacení této částky může být udělena půjčka vyšší (Kritikos et al., 2009). I další vyspělé evropské země se zajímají o mikropůjčky, ačkoliv jejich zdroje financí se velice liší. V Belgii se od roku 2002 mikrofinancuje z Fonds de Participation a mikropůjčky jsou poskytovány do EUR na 4% úrok. V Litvě byly mikrofinance zahájeny ve spolupráci Ministerstva práce a sociální bezpečnosti s Ministerstvem financí a fond 15 milionu EUR, který je poskytnut z Evropského sociálního fondu, jenž vede státní společnost INVEGA. Veškeré informace k jednotlivým zemím nalezneme na stránkách Evropské mikrofinanční platformy, která uvádí informace o mikrofinancování v Itálii, Maďarsku, Švédsku, Francii, Bulharsku, Portugalsku, Španělsku, Estonsku a dalších zemích. Např. úrokové sazby se v Evropě pohybují od dvou procent (Finsko) do dvaadvaceti procent (Velká Británie). Z průzkumu vyplývá, že mikrofinanční programy jsou podporovány začínajícím podnikům (78%), dosavadním podnikům (62%) a menším podnikům do pěti zaměstnanců (55%). Dále mezi nejčastější evropské zákazníky patří lidé vyřazení z tradičních bank (47%), ženy (44%), městské obyvatelstvo (38%), venkovské obyvatelstvo (32 %), etnické skupiny (41%) a (29%) mladí lidé (Svitáková et al, 2011)

31 7. Mikrofinance v ČR Mikrofinancování se v České republice vyskytuje od druhé poloviny devatenáctého století. Hlavním představitelem úvěrového družstva kampeličky byl František Cyril Kampelík ( ). Úvěrová družstva poskytují především menší úvěry, tedy i mikrofinanční služby. Klienti a družstevníci patří do střední vrstvy, nebývají chudí. V rozvojových zemích je tomu obvykle jinak. Instituce svou činností přispěly k akumulaci kapitálu na českém venkově. Ani v dnešní době ve vyspělých zemích Evropy není samozřejmostí získat úvěr u tradiční banky pro rozvoj své podnikatelské činnosti. I v České republice je mnoho žadatelů, kteří jsou pro banky rizikoví a půjčky bez ručení nemohou u formálního finančního sektoru získat. Jednou z možností je zpřístupnit mikrofinancování poskytnuté z Evropského sociálního fondu z důvodu rostoucí nezaměstnanosti, kterou způsobuje ekonomická a hospodářská krize, jež pronikla v roce 2008 (Srnec et al., 2011). Pan Radek Macha z Regionálního poradenského a informačního centra v Nymburku uvedl, že ani v České republice nezačínali na zelené louce a nevidí tedy důvod sahat do historie až k výše uvedenému Kampelíkovi. Od roku 2002 začal v České republice pilotní mikrofinanční projekt pro klienty mikrofinančního sektoru Program START, který pracoval s několika českými zákazníky. Program spravovala Agentura pro rozvoj podnikání, jejíž finance byly poskytnuty z Ministerstva průmyslu a obchodu. Obsahem byly především měsíční vzdělávací kurzy, které vedly k vypracování podnikatelského business plánu a půjčky byly stanoveny do výše půl milionu korun (na osobu) až jednoho a půl milionu korun (více osob) na 4 roky s nízkým úrokem nebo bezúročně. Program START ukončil svou činnost v roce 2005 a to z několika důvodů. Hlavním a nejzávažnějším důvodem bylo přílišné otevření vzdělávacího kurzu. Vzdělání a kvalita podnikatelského business plánu se rozvíjelo mezi více poskytovatelů a někteří z nich nezajištovali kvalitu podnikatelských záměrů a volbu vhodných klientů. To vše vedlo k celkovému poklesu v platební morálce zákazníků, kteří přestali splácet své půjčky. Mikrofinancování jako investiční koncept je rozvíjeno akciovou společností Microfinance, která se nachází na webových stránkách myelen.com. Na těchto stránkách nabízí českým investorům vkládat finanční prostředky do klientů mikrofinančních institucí v Mexiku (nejsou však určeny jako podpora pro klienty v České republice)

32 V České republice se o mikrofinancování stará Nadační fond Microfinance na vzdělávacích seminářích, které realizuje na středních a vysokých školách (Svitáková et al, 2011). 7.1 Organizace zabývající se mikrofinancováním v České republice Zde jsou vypsány subjekty, které se mikrofinancováním zabývají, nebo poskytují služby jim velmi podobné Microfinance, a.s. Společnost Microfinance, a.s. vznikla v roce Hlavním záměrem bylo představit evropské a české společnosti mikrofinancování a vytvořit portál, který by zprostředkoval investování do rozvojových zemí MyELEN.com MyElen.com (My Electronic Loan Exchange Network) je mikrofinanční internetový portál, který uvedla v roce 2007 skupina podnikatelů. Tento portál zprostředkovává investice, což znamená, že vybírá finance od investorů a poté je vloží na účet MFI v místě působnosti. Nabízí tak alternativní formu investice pro všechny evropské investory. Přes tento portál lze investovat do rozvoje podnikání především v Mexiku, ale i v Bolívii, Brazílii atd. MyELEN.com nabízí několik možností investování Poskytnutí úvěru přímo MFI Mikrofinanční instituce zapůjčené finance dále distribuuje mezi místní obyvatele, kteří mají zájem začít podnikat nebo svou podnikatelskou činnost rozvíjet. Poskytnutí úvěru farmářům bez prostředníků MyELEN.com spolupracuje s neziskovými organizacemi, kteří sledují farmáře v místech, kam by se finance měly přesunout. Na doporučení neziskové organizace jsou prostřednictvím portálu myelen.com peníze vloženy přímo do konkrétního farmáře

33 Financování social business projekt Tento projekt podporuje trvale udržitelné projekty, které mají značný vliv na rozvoj komunit v zemích třetího světa, ale i v ČR (Barcal, 2014). Každá investice přináší určitá rizika. Dlouholetá zkušenost týmu MyELEN.com se snaží rizika minimalizovat. Nicméně existují rizika, kterým se nedá zabránit přírodní katastrofa, obchodní rizika, krach MFI. Investoři své finance neriskují zbytečně, každá investice přináší i časté výhody. Jsou to především zajímavé úroky, které se pohybují okolo 10 %. Dále trvale udržitelné investice, které podporují chudé obyvatelstvo, podílení se na rozvoji místních komunit a kvalitní prostředek k propagaci investora JIC Fond Zřizovatelem JIC Fondu je Jihomoravské inovační centrum (JIC). Primárním záměrem fondu je podpora malých a středních podniků, eventuálně začínajících inovativních technologických organizací. Dále JIC spolufinancuje programy v Jihomoravském regionu. Mikroúvěr musí být účelová půjčka. Příjemcem mikroúvěru musí být podnikatelský subjekt, který vykonává podnikatelskou činnost. JIC definuje mikroúvěr jako střednědobý úvěr stanoven ve výši Kč Kč se splatností 3 roky a s možností předčasného splacení či odkladu o 12 měsíců. Úroková míra je určena na 3 % (Barcal, 2014) Nadační fond Microfinance Nadační fond Mikrofinance založila v roce 2007 společnost Microfinance, a.s. Hlavním cílem je šířit informace v oblasti mikrofinancování v ČR a pomoci chudým obyvatelům v rozvojových zemích při získání mikroúvěru. Hlavní činností nadačního fondu je pořádání seminářů pro širokou veřejnost a spravovat internetový portál (NFMF, 2012)

34 8. Vlastní práce 8.1 Dotazníkové šetření V rámci vlastního výzkumu bylo provedeno dotazníkové šetření na vybraném vzorku populace. Jak již bylo uvedeno v metodické části, dotazník byl sestaven Dominikou Charvátovou, studentkou 5. ročníku České zemědělské univerzity v Praze - fakulty Provozně ekonomické, která píše diplomovou práci na téma mikrofinance. Dotazník byl využit pro získání primárních dat, které byly v této práci zahrnuty. Je čistě anonymní, kvůli citlivým údajům, na které respondenti odpovídali. Dotazník má delší koncept a klade důraz na srozumitelnost otázek. Skládá se z 16 uzavřených otázek, kde v poslední části byly otázky tvořeny číselnými škálami od 1 7. V dotazníku se objevují základní segmentační otázky týkající se věku, pohlaví či vzdělání, které slouží ke zjištění primárních informací o respondentovi. Tyto otázky jsou zařazeny na začátek dotazníku podle sociologických předpisů o vytváření dotazníkového šetření. Hlavním důvodem je neodradit dotazovaného hned na začátku komplikovanou či osobní otázkou. Dále je dotazník zaměřen na finanční situaci respondenta. Přechází se tak k osobnějším údajům a podrobnějším informacím týkající se finančních možností. Poslední otázka zahrnuje 12 výroků, které souvisejí s finančním chováním dotazovaného. Podle výrokové logiky respondent odpovídá vybráním z možností úplně souhlasí až po úplně nesouhlasí. 8.2 Popis vzorku a sběr dat Standardní výběrový soubor má 100 respondentů, ale pro tuto práci bylo ochotno vyplnit dotazník 69 respondentů. Důvodem této skutečnosti je, že trh v České republice je relativně malý a mikrofinance v něm tvoří pouze malou část. Mikrofinance nejsou podporovány ČR, ve srovnání s jinými evropskými státy. Proto je 69 respondentů dostačujícím vzorkem pro praktickou část této práce. Jak již bylo psáno v metodické části, dotazníky byly rozesílány především v podobě ové komunikace, ale i v písemné podobě konkrétním malopodnikatelům či osobám jednotlivých organizací. Dotazování probíhalo v několika kolech během 3,5 měsíců. Zde je seznam organizací či společností, které spolupracovaly na vyplnění dotazníků a jeho šíření mezi své členy

35 JIC Jihomoravské investiční centrum Regionální hospodářská komora MZE Rozvoj venkova P3 Planet, People, Profit, o.p.s. Pro Bio; Ženy s.r.o. HUB Inspirativní pracovní prostor Praha Centrum podpory podnikání Praha o.p.s. Farmářské trhy Psychiatrická nemocnice Bohnice 1. Jaký je Váš věk? Jak již bylo uváděno výše v práci, tak dotazníkového šetření se zúčastnilo 69 respondentů. Věk dotazovaných má velké rozpětí. Jak ukazuje graf, největší zastoupení má věková kategorie let, což je celých 49 %. Dále je nejvýraznější věková skupina let, která tvoří 22 % celého vzorku. Početnou skupinu 13 % jsou respondenti ve věku let. A menší část tvoří 9 % dotazovaných ve věku let a 7 % respondentů ve věku let. Respondenti byli rozčleněni do věkových kategorií 17 let a méně, let, let, let, let, let, 71 let a více. Skupina 17 let a méně či 71 let a více nejsou zde uvedeny, protože je do svých odpovědí nikdo nezařadil Graf 8.1: Věkové kategorie dotázaných [Vlastní zpracování]

36 2. Jaké je Vaše pohlaví? Na grafu číslo dvě je patrné, že jsou více zastoupeny ženy a to v 70 %, kdežto mužů je jen 30 %. Je však jasné, že nejen ve světě jsou mikrofinance zaměřeny spíše na ženy, ale je tomu tak i České republice. 30% 70% Muž Žena Graf 8.2: Pohlaví dotázaných [Vlastní zpracování] + 3. Jaký je Váš rodinný stav? V grafu číslo 3 lze vidět, že nejvíce respondentů jsou svobodní a bezdětní lidé. Jejich počet je 33 z celého počtu 69, což je celých 48 %. Další nejsilnější skupinou jsou ženatí či vdaní respondenti s dětmi celkem 20 dotazovaných. Tento předpoklad se shoduje s otázkou věku dotazovaného. Z toho lze vyvodit, že větší zastupitelnost mají mladší a středně starší respondenti, kteří většinou nemají založenou rodinu, a kteří se nebojí vkládat vyšší rizika do podnikání. Odpovědi Ovdovělý/á s dítětem/dětmi, Ovdovělý/á bez dítěte/dětí a Rozvedený/á s dítětem/dětmi mimo mou péči nebyly zodpovězeny a tudíž jsou z tabulky vyloučeny

37 Jiné Rozvedený/á bez dětí Rozvedený/á s dítětem/dětmi v péči Svobodný/á bezdětný/á Svobodný/á s dětmi Ženatý/Vdaná bezdětný/á Ženatý/Vdaná s dětmi Graf 8.3: Rodinný stav dotázaných [Vlastní zpracování] 4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání Celých 58 % respondentů má vysokoškolské vzdělání. Další významnou skupinou jsou respondenti, kteří mají středoškolské vzdělání ukončené maturitou, těchto respondentů je 35 %. S menším zastoupením odpovídali lidé, kteří absolvovali vyšší odbornou školu a lidé se základním vzděláním. Lze usuzovat, že v České republice by měli zájem o mikrofinanční služby lidé, kteří mají středoškolské a vysokoškolské vzdělání, než klienti nižšího vzdělání. V ČR však neplatí, že klienti mikrofinančního sektoru pocházejí z nejchudších sociálních tříd, jako je tomu v rozvojových zemích. Musíme brát na vědomí, že Česká republika je součástí Evropy, kde jsou jiné vzdělávací standardy oproti např. Africe či Jižní Americe. Odpověď Střední bez maturity není zobrazena, protože nebyla zodpovězena

38 Střední s maturitou Základní Vyšší odborné Vysokoškolské Graf 8.4: Dosažené vzdělání dotázaných [Vlastní zpracování] 5. Pracujete v úvazku? V ČR je značný počet pracovních úvazků, proto je v dotazníku velké množství možností, na které lidé odpovídali. Je zde několik skupin, které vyčnívají. Největší kategorii zaujímají respondenti, kteří pracují na plný úvazek. Těchto respondentů je celkem 33, což je 48%. Druhou podstatnou kategorii zaujímají osoby samostatně výdělečně činné (14 %), kteří mají více času na vlastní podnikání ve srovnání s plným úvazkem. Na dalším místě jsou lidé pracující na DPČ (12 %), což jsou převážně studenti. 9 % dotazovaných si z velkého počtu možností nevybralo konkrétní odpověď a zaškrtli Jiné. Ostatních 17 % respondentů zvolilo odpověď Částečný úvazek, Státní podpora, DPP a Poloviční úvazek 4% 9% 4% 12% 6% Částečný úvazek DPČ DPP 48% 14% OSVČ Státní podpora Plný úvazek 3% Poloviční úvazek Jiné Graf 8.5: Typ pracovního poměru dotázaných [Vlastní zpracování]

39 6. Do jaké kategorie spadá Vaše převažující činnost? V grafu číslo 6 je patrné, že největší podíl odpovědí je v kategorii zaměstnanec s 22 respondenty (32 %). V další nejpočetnější sekci se umístil zaměstnanec odborná práce, kde respondenti zaujímali 22 %. Stejně jako z předchozí otázky je převažující činnost Podnikatel, tu uvedlo 15 % respondentů. Tento údaj je pro výzkum velice důležitý, protože mikrofinanční sektor poskytuje pouze podnikatelské úvěry. Zbylých 31 % dotazovaných vybralo kategorie Brigádník, Student, V domácnosti/ na mateřské/ v důchodu, Zaměstnanec - neodborná práce, Zaměstnanec odborná práce, Zaměstnanec úřednická práce a Živnostník Brigádník Podnikatel Student/ka V domácnosti/ na mateřské/ v důchodu Zaměstnanec Zaměstnanec - neodborná práce Zaměstnanec - odborná práce Zaměstnanec - úřednická práce Živnostník Graf 8.6: Kategorie převažující činnosti [Vlastní zpracování] 7. Kolik členů má Vaše domácnost, ve které současně žijete? Tato otázka je ovlivněna sociologickými a demografickými podmínkami daného teritoria, ve kterém se výzkum realizoval. Je známo, že většina obyvatel České republiky se drží trendu jednoho až dvou dětí. Z grafu vyplývá, že největší část zaujímají samostatně žijící a bezdětné páry (39 %) mladšího a středního věku. Tento předpoklad koresponduje s otázkou Jaký je Váš rodinný stav a Jaký je Váš věk, kde tyto možnosti byly nejčastěji zodpovězeny. Druhá výraznější kategorie je skupina 3 členů (28 %). Předpokladem této skupiny je rodina s jedním dítětem. 17 % zaujímá čtyřčlenná rodina a s 15 % samostatně žijící osoba. Zbylé 1 % tvoří pětičlenná rodina. Možnost 6 a více členů nebyla zaznamenána

40 28% 17% 1% 15% 39% 1 člen 2 členi 3 členi 4 členi 5 členů Graf 8.7: Počet členů v domácnosti dotázaných [Vlastní zpracování] 8. S kým v současné době žijete? Dotazovaní nejčastěji odpovídali, že v současné době žijí s manželkou či manželem (29 %). O něco méně respondentů uvedlo, že žije s partnerkou či partnerem. Těchto dotazovaných respondentů bylo 26 %. Celých 15 % dotazovaných odpovědělo, že žijí sami. Respondentů žijících s partnerkou a dětmi bylo 13 %. Odpovědi typu žiji sám či s kamarády uvedlo dohromady 13 % respondentů. Možnosti jiné uvedli 3 respondenti, tedy 4 % Sám/a S rodiči S S partnerem/kou partnerem/kou a dětmi S manželem/kou S kamarády/ spolubydlícími Jiné Graf 8.8: Rodinný vztah dotázaného [Vlastní zpracování]

41 9. Kde v současné době bydlíte? V této otázce bylo zahrnuto velké množství odpovědí, které se rozprostřely v relativně nízkém počtu. Proto byly některé otázky sloučeny dohromady, jako vlastní byt a vlastní dům, pronájem bytu a pronájem domu či domě rodičů a bytě rodičů. Nejvíce respondentů uvedlo, že bydlí ve vlastním bytě či domě, což je dohromady 49 %. Další významná skupina dotazovaných, celkem 36 %, uvedla, že bydlí v pronajatém domě či bytě. Celých 12 % respondentů odpovědělo, že bydlí v domě či bytě rodičů a 3 % dotazovaných vybralo možnost jiné. Můžeme usoudit, že procentuálně se odpovědi na vlastnictví domu či bytu neliší od pronajatého domu či bytu. Z grafu lze vidět největší zastoupení u možnosti pronajatém bytě, což znamená, že klientem mikrofinancí by mohla být osoba, která bydlí jak ve vlastní nemovitosti, tak i v pronajaté. 5% 3% 33% 7% 29% 20% Ve vlatním bytě Ve vlatním domě V pronajatém domě V pronajatém bytě V domě rodičů V bytě rodičů Jiné 3% Graf 8.9: Typ bydlení dotázaných [Vlastní zpracování] 10. V jakém regionu žijete? Další otázka směřovala na zjištění regionu obyvatel. Výsledky jsou však zkresleny výběrovým zasíláním dotazníků do konkrétních organizací a společností po celé České republice. Dotazníky byly rozesílány hlavně do regionu Praha a Středočeský kraj, což se velice projevilo i ve výzkumu. I když se dotazníky šířily po celé České republice, nebylo možné zjistit odpovědi ze všech krajů. Proto v grafu chybí kraj Pardubický, Liberecký a Karlovarský. Nejvíce respondentů bylo z Prahy, a to 55 %. S menším zastoupením bylo 19 % respondentů z Plzně a 10 % dotazovaných z Jihomoravského kraje

42 Zbylých 16 % dotazovaných pocházelo z Vysočiny, Jihočeského, Královehradeckého, Olomouckého, Ústeckého a Zlínského kraje. 1% 1% 3% 2% 19% 10% 2% 4% 3% Jihočeský Jihomoravský Královéhradecký Olomoucký Plzeňský Praha Středočeský 55% Ústecký Vysočina Zlínský Graf 8.10: Kraj, pod který spadá bydliště dotázaného [Vlastní zpracování] 11. Kolik obyvatel má obec/město, kde žijete? Z předchozí otázky V jakém regionu žijete? vyplývá, že největší zastoupení mají respondenti žijící v Praze a Středočeském kraji. Výsledky těchto krajů se tedy pohybují okolo 66 %, tedy nad 100 tisíc obyvatel. Všechny skupiny byly vyplněny alespoň jedním respondentem. To znamená, že většina malopodnikatelů se nachází jak ve velkoměstech, tak i v malých obcích či na vesnicích. 11% 9% 66% 14% Do nad Graf 8.11: Velikost obce/města, kde dotázaný žije [Vlastní zpracování]

43 12. Jak vysoké jsou měsíční hrubé příjmy ve Vaší domácnosti celkem? Tato otázka je zaměřena na celkové příjmy v domácnosti, musí se tedy brát v potaz, že jde o více členů. Dá se předpokládat, že v rodině, jsou dva příjmy (partner/ka či manžel/ka). Nejspíše budou přispívat do své domácnosti většími společnými příjmy než respondenti samostatně žijící. Nejvyšší výdělek nad 40 tisíc bude mít nejspíš domácnost, ve které žijí dvě výdělečně činné osoby. Příjem tisíc může odpovídat příjmu samostatně žijící osoby. Kategorie tisíc vede k předpokladu, že do své domácnosti bude přispívat jedinec, který je dobře finančně zabezpečen, nebo se může opět jednat o dvě osoby, které přispívají do své domácnosti. Z otázky shora uvedené V jakém regionu žijete? je patrné, že nejvíce občanů se nachází v hlavním městě ČR, kde je více pracovních příležitostí, než v menších městech či na vesnicích Do Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč a více Graf 8.12: Hrubé měsíční příjmy celé domácnosti [Vlastní zpracování] 13. V případě potřeby si peníze půjčujete od koho? Co se týká otázky na půjčování peněz je zřejmé, že kvůli citlivým údajům si respondenti mohli uměle upravit (vylepšit) svůj profil, a tak neodpovídali zcela pravdivě. Vzhledem k této skutečnosti má největší zastoupení odpověď nepůjčuji si a to celých 45 %. Dalším argumentem může být, že se Češi snaží co nejméně zadlužit. 30 % respondentů odpovědělo, že si půjčují od rodiny a přátel. Tento údaj je pro dotazník důležitý, protože tito lidé by mohli využít služby mikrofinančních institucí. Další výraznější kategorií jsou bankovní půjčky, kde se umístilo celých 22 % respondentů. Důvodem může být, že klienti věří spíše bankovní instituci než soukromým investorům, kteří byli zastoupeni dvěma hlasy

44 Banka Rodiny a kamarádů Privátních věřitelů Nepůjčují si Graf 8.13: Typ věřitele v případě půjčky [Vlastní zpracování] 14. Na co si finance nejčastěji půjčujete? Z grafu lze vidět, že 42 % respondentů zaškrtla možnost jiné. Dá se konstatovat, že škála možností je však značná a i přes velký počet kategorií byla tato odpověď nejvíce zastoupena. Možnost nepůjčuji si nezvolil nikdo z dotazovaných, což neodpovídá předchozí otázce Peníze si v případě potřeby půjčuji od? kdy 45 % dotazovaných odpovědělo, že si nepůjčují. Je tedy patrné, že se respondenti snaží vylepšit svůj profil. Menší zastoupení měla odpověď soukromá investice, tu tvoří 12 % respondentů a 11 % dotazovaných zaujímá možnost podnikání. Tato skutečnost je pro nás velice významná, stejně jako možnost podnikatelská investice, která byla zastoupena 9 % respondentů, protože mikrofinanční služby jsou určeny na podnikatelské úvěry a ne na spotřební úvěry, kde tyto výsledky na půjčování financí pro spotřebu byly nízké. Dále se v grafu nezobrazila možnost léčebné výlohy, což zahrnuje kvalitní zdravotní pojištění v České republice. Jen 6 % dotazovaných vybralo možnost pokrytí výpadku příjmů. Tato skutečnost je problémem pro banky, kdy ve většině případů těmto klientům nemohou finanční prostředky půjčit. Mikrofinance by pro tyto klienty mohly zastoupit banky. Dále 9 % respondentů odpovědělo, že by si finance půjčili na fungování domácnosti a zbylá 4 % dotazovaných by investovala do studia

45 42% 11% 6% 7% Podnikání Pokrytí výpadku příjmů Spotřebu (nákup) 12% Soukromou investici Podnikatelskou investici 9% 4% 9% Studia Fungování domácnosti Jiné Graf 8.14: Účel půjčky dotázaného [Vlastní zpracování] 15. Jaká je podnikatelská oblast Vašeho zájmu či v jaké již podnikáte? Opět se tu pro respondenty nejvíce vyskytuje možnost jiné služby na 72 %, což znamená, že jsou mikrofinance v oblasti služeb velice potřebné a žádané. Bohužel nelze zjistit určitý druh služeb, na který by se respondent zaměřil. Na druhé silnější kategorii se umístila možnost s 10 % farmaření prodej produktů. Dále by se 8 % dotazovaných zajímalo o práci s dětmi. Po čtyřech procentech byly zastoupeny odpovědi prodej potravin a služby - kosmetické. Jen jeden respondent odpověděl na výrobu či prodej zboží. Možnost výroba potravin není v grafu znázorněna, protože nebyla vybrána Výroba zboží Prodeje zboží Farmaření-prodej produktů Prodej potravin Službykosmetické Služby-práce s dětmi Služby jiné Graf č. 1 Podnikatelská oblast zájmu dotázaného [Vlastní zpracování]

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Financování projektů řešených metodou EPC European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři. Tento

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

MIKROFINANCE NÁSTROJ ŘEŠENÍ CHUDOBY

MIKROFINANCE NÁSTROJ ŘEŠENÍ CHUDOBY MIKROFINANCE NÁSTROJ ŘEŠENÍ CHUDOBY Tomáš Hes Červenec 2012 Miliony lidí z rozvojových zemí světa žijí v chudobě a bez přístupu k základním službám. Existuje mnoho nástrojů a programů, které se snaží zmírňovat

Více

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet Zaměstnání V dnešní době se bez bankovního účtu téměř neobejdete. Zvláště pak v případě, že pracujete a zaměstnavatel vám nevyplácí váš výdělek v hotovosti. Peníze jsou na bankovním účtu bezpečně uložené

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO155

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru.

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru. : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám!

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! rozpočtovým a příspěvkovým organizacím družstvům Jaké jsou hlavní výhody zpětného leasingu? Leasingové Leasing je služba,

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II. II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2

Více

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ Kořená Kateřina ABSTRAKT Článek je zaměřen na oblast finančního poradenství, a to na finanční plánování domácností. Cílem článku je obecně charakterizovat základní principy

Více

Liquidity management in a small or medium enterprise

Liquidity management in a small or medium enterprise Liquidity management in a small or medium enterprise Řízení likvidity v malém a středním podniku Dana Kubíčková, Marcela Vančatová 1 Abstract Liquidity management in a small or medium enterprise is in

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

Kdo si na co půjčuje? aneb profil dnešního českého dlužníka

Kdo si na co půjčuje? aneb profil dnešního českého dlužníka Kdo si na co půjčuje? aneb profil dnešního českého dlužníka 25. května 200 Jana Zíková, Key Account Manager pro finanční sektor Factum Invenio, s.r.o. Obsah Postoje veřejnosti k půjčkám a úvěrům Sjednané

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY Ing. Lukáš Kučera Členění finančních produktů Úvěrové finanční produkty Vkladové finanční produkty Životní pojištění Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Více

II. Externí zdroje financování krátkodobé

II. Externí zdroje financování krátkodobé II. Externí zdroje financování krátkodobé Krátkodobé externí zdroje I) Z hlediska zdrojů: jedná se o finanční zdroje splatné do 1 roku II) Z hlediska objektu financování: Jedná se o financování OM: Vybavení

Více

6.1 Modely financování péče o zdraví

6.1 Modely financování péče o zdraví 6.1 Modely financování péče o zdraví Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik základních modelů financování péče o zdraví, které se liší jak způsobem výběru prostředků, řízení rizika, nákupem a poskytováním

Více

FORMY CIZÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PODNIKU

FORMY CIZÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PODNIKU Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_13 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku

Více

Obsah přednášky. Východiska a pozadí fungování islámských bank Jednotlivé techniky používané v IB Platební styk Poskytování úvěrů Závěr

Obsah přednášky. Východiska a pozadí fungování islámských bank Jednotlivé techniky používané v IB Platební styk Poskytování úvěrů Závěr Blanka Křížová Obsah přednášky Východiska a pozadí fungování islámských bank Jednotlivé techniky používané v IB Platební styk Poskytování úvěrů Závěr Islámské bankovnictví: východiska šaria = svatý zákon

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

cností Miroslav Singer

cností Miroslav Singer Zadluženost domácnost cností v ČR R podle poznatků ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Česká národní banka Euro setkání Život na dluh Corinthia Towers hotel, 25. května 27 Hlavní témata Spotřeba domácností:

Více

Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD)

Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD) Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD) Na otázky odpověděl: [...] Otázka č. 1): Považujete za vhodné, aby byly informační povinnosti věřitele vůči dlužníkovi

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Více než polovina Čechů nezná rozdíl mezi kreditní a debetní kartou

Více než polovina Čechů nezná rozdíl mezi kreditní a debetní kartou Více než polovina Čechů nezná rozdíl mezi kreditní a debetní kartou Přestože považuje téměř absolutní většina veřejnosti za handicap neznalost v oblasti finančnictví a bankovnictví, necelé dvě třetiny

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_113 Úvěrový proces Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 12/2012

Více

Inostart. program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Program Inostart

Inostart. program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Program Inostart Inostart program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji Rámec programu Inostart Program byl připraven na základě Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ - banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu Evropská centrální banka Spravuje euro (jednotnou měnu EU) a udržuje cenovou stabilitu v

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra obchodu a financí

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra obchodu a financí Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra obchodu a financí Diplomová práce Mikrofinance - definování klíčového klienta v ČR Microfinance - defining the key client in Czech

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/214 VYDÁNO DNE 17.2. 214 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Mírně nadpoloviční většina dotázaných občanů je z hlediska úspor a půjček v plusu, téměř třetina má bilanci

Více

Téma: Jednoduché úročení

Téma: Jednoduché úročení Téma: Jednoduché úročení 1. Půjčili jste 10 000 Kč. Za 5 měsíců Vám vrátili 11 000 Kč. Jaká byla výnosnost této půjčky (při jaké úrokové sazbě jste ji poskytli)? [24 % p. a.] 2. Za kolik dnů vzroste vklad

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/13 VYDÁNO DNE 13.2. 13 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Téměř polovina dotázaných občanů (46 ) je z hlediska úspor a půjček v plusu, třetina (34 ) má bilanci vyrovnanou

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Finanční nástroje alternativní forma financování městského rozvoje z prostředků EU. Daniel Foltýnek, PPF Financial Consulting

Finanční nástroje alternativní forma financování městského rozvoje z prostředků EU. Daniel Foltýnek, PPF Financial Consulting Finanční nástroje alternativní forma financování městského rozvoje z prostředků EU Daniel Foltýnek, PPF Financial Consulting 4J neboli iniciativy Evropské komise Evropská komise připravila v rámci přípravy

Více

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Raiffeisenbank a.s. produkty a služby pro podnikatele a firmy Ing. Ondřej Raba Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Program Představení banky a finanční skupiny Raiffeisen. Produkty a služby pro podnikatele

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován odborníky

Více

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s.

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s. Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení V české republice nyní působí celkem 5 stavebních spořitelen a všechny tyto spořitelny jsou sdruženy v Asociaci českých

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Zvýhodněné úvěry v OPPK Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha

Zvýhodněné úvěry v OPPK Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ www.pwc.com Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha Seminář pro příjemce z OPPK 24. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Program 13.30 13.45 Registrace účastníků

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

Chytrá karta České spořitelny

Chytrá karta České spořitelny Chytrá karta České spořitelny Martin Techman, ředitel úseku rozvoje obchodu ČS Tomáš Reytt, manažer projektu Chytrá karta ČS 11. srpna 2008 Obsah Volně nastavitelné produkty Trh kreditních karet v ČR Chytrá

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Finanční řízení pro nefinančníky Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Banka Vystupuje jako hlavní finanční zprostředkovatel, jehož hlavní činností je zprostředkování pohybu finančních prostředků mezi jednotlivými

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 ČERVNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY Češi podepisují nevýhodné smlouvy, nečtou je a nerozumí pojmům PRAHA, 23. června

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Aktivní operace - úvěry III/2 VY_32_INOVACE_27 2 Název školy Registrační číslo projektu

Více

Struktura prezentace:

Struktura prezentace: Financování krajů Struktura prezentace: Krátké seznámení s územním uspořádáním České republiky Systém financování územní veřejné správy se zaměřením na financování krajů Hospodaření rozpočtů územních samosprávných

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 1. Výrobní faktory a jejich řízení podnikem... 2 2. Členění financování... 2 3. Směnka... 4 4. Hotovostní a bezhotovostní platební styk... 6 5. Finanční analýza její význam a úlohy...

Více

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Česká exportní banka Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy)

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován

Více

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013 HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 27. 2. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Finanční produkty 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

Jak si vybudovat finanční historii a finanční gramotnost

Jak si vybudovat finanční historii a finanční gramotnost Jak si vybudovat finanční historii a finanční gramotnost Konference: Finanční gramotnost v praxi Konferenční centrum City Na Strži 1702/65, Praha 4 Agenda Registry klientských informací Úvod Jak registry

Více

Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika

Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika Nabídka je platná na příštích 12 měsíců, tj. od 1.12.2010 do 30.11.2011 22.12.2010 Co Vám můžeme

Více

Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011

Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011 Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011 Státní fond rozvoje bydlení Zřízen zákonem č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení Účelem fondu je podporovat rozvoj bydlení v České republice v souladu s

Více

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi?

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Výsledky nejrozsáhlejšího průzkumu generace Y Financial Times a Telefónica Praha, 20. června 2013 Metodologie Region / Země Severní Amerika Latinská Amerika Západní

Více

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů.

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů. Alternativní způsoby financování infrastrukturálních projektů Martin Hanzlík 21.9.2011 Ing. Martin Hanzlík, LL.M. Působí na kapitálovém trhu od roku 1994. V letech 2002 2009 výkonný ředitel Unie investičních

Více

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010 OBSAH: 1. Vkladové produkty v české měně sporožirové účty běžné účty investiční účet Šikovné spoření České spořitelny, Šikovné spoření České spořitelny Plus vkladové účty nový vkladový účet Perfektní vklad

Více

Spotřebitelské úvěry nabírají na obrátkách

Spotřebitelské úvěry nabírají na obrátkách Page 1 of 3 Spotřebitelské úvěry nabírají na obrátkách BANKOVNICTVI.IHNED.CZ 20. 3. 2003 00:00 V posledních měsících dochází k nárůstu objemu úvěrů v ekonomice. Rozhodující podíl na tomto nárůstu mají

Více

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku.

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Externí financování Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Využití externího kapitálu je možné za předpokladu, že náklady na pořízení externího kapitálu jsou nižší,

Více

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Financování investičních záměrů Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Investiční poradenství je standardním produktem finanční skupiny Erste Bank Největší

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

Konference Jak správně finančně vzdělávat dospělé 2011

Konference Jak správně finančně vzdělávat dospělé 2011 Konference Jak správně finančně vzdělávat dospělé 2011 V současnosti existuje množství projektů, o kterých není mezi občany dostatečné povědomí. Jejich dopad je v řadě případů relativně malý v porovnání

Více

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 fiskální politika daň konvertibilita měny inflace index spotřebitelských cen druhy inflace deflace stagflace HDP HNP druhy nezaměstnanosti DPH spotřební koš statků a služeb

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I. I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

FINANČNÍ DOTACE PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ FINANCIAL SUBSIDIES FOR ORGANIC FARMING. Michaela Antoušková, Zuzana Křístková

FINANČNÍ DOTACE PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ FINANCIAL SUBSIDIES FOR ORGANIC FARMING. Michaela Antoušková, Zuzana Křístková FINANČNÍ DOTACE PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ FINANCIAL SUBSIDIES FOR ORGANIC FARMING Michaela Antoušková, Zuzana Křístková Anotace: Tento příspěvek se zabývá možnostmi získání finanční podpory pro ekologické

Více

Výsledky průzkumu č. 29 AMSP ČR

Výsledky průzkumu č. 29 AMSP ČR 29. Výsledky průzkumu č. 29 AMSP ČR Čerpání EU dotací AMSP ČR ve spolupráci s Komerční bankou zorganizovala výzkum zaměřený na čerpání EU dotací mezi malými a středními podniky a municipalitami. Tento

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

Dopady hospodářské krize na finanční dostupnost bydlení analýza a možné nástroje státu

Dopady hospodářské krize na finanční dostupnost bydlení analýza a možné nástroje státu Dopady hospodářské krize na finanční dostupnost bydlení analýza a možné nástroje státu Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz http://seb.soc.cas.cz Oddělení socioekonomie bydlení Struktura prezentace Představení

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

Výchova k občanství - 8. ročník

Výchova k občanství - 8. ročník výstupy okruh učivo žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat 3V1 - žák rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví a způsoby jejich

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková

Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková Příloha č. 12 Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková Kurz je určen nejen lidem, kteří se ocitli v tzv. dluhové pasti, mají

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Ztrácíte přehled o svých dluzích?

Ztrácíte přehled o svých dluzích? Ztrácíte přehled o svých dluzích? Záznam o každém úvěru Pořízení kreditní karty Přečerpání běžného účtu Leasing Pojišťovny Telekomunikační Energetické spol. SMS Osobně Poštou 1 Záznamy se liší podle společnosti,

Více