PLÁN REEDUKACE PRO SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLÁN REEDUKACE PRO SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ"

Transkript

1 PLÁN REEDUKACE PRO SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ DYSLEXIE, DYSGRAFIE, DYSORTOGRAFIE Vytvořeno v rámci realizace projektu: Reedukace specifických vývojových poruch učení a poruch řeči dětí v mikroregionu Olešnicko Vypracovali: Noemi Girglová, Zora Habancová, Hana Petrová, Leona Horáčková, Eva Novotná, Petra Bílková, Drahomíra Bednářová, Hana Petrová

2 Obsah: Popis jednotlivých poruch učení.. 3 Kritérium výběru žáka pro zařazení do plánu reedukace. 4 Cíle reedukace.. 5 Využité metody a formy práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 6 Technika, SW a didaktické pomůcky pro práci v rámci reedukace. 7 Literatura pro práci v rámci reedukace Podrobné plány pro 7 ročníků ZŠ

3 Popis jednotlivých poruch učení Dyslexie specifická vývojová porucha čtení většinou souvisí s nedostatky ve zrakové percepci, v pravolevé a prostorové orientaci, s nedostatky ve schopnosti analyzovat a syntetizovat, v mikromotorice očních pohybů a motorice mluvidel, souvisí také s lateralizací mozkových hemisfér a poruchou koncentrace pozornosti čtení je pomalé, neplynulé, namáhavé, s menším množstvím chyb (tzv. pravohemisférové čtení) nebo naopak rychlé, překotné, se zvýšenou chybovostí (tzv. levohemisférové čtení). Nedodržují intonaci a melodii vět. Často se objevují specifické chyby : záměny tvarově podobných písmen přesmyky slabik vynechávání písmen, slabik, slov přidávání, vkládání písmen, slabik, slov vynechávky diakritických znamének domýšlení koncovek slov problémy s reprodukcí čteného textu nesprávná technika čtení dvojité či tiché čtení Dysortografie specifická vývojová porucha pravopisu vzniká na podkladě poruchy sluchové percepce (vnímání, paměť, rozlišování, sluchová analýza a syntéza) a spolupodílí se nedostatky v koncentraci pozornosti specifické projevy: vynechávání písmen, slabik, slov přidávání písmen, slabik, slov vynechávání nebo nesprávné umístění diakritických znamének přesmykování slabik záměny hlásek zvukově podobných (znělých, neznělých) záměny slabik zvukově podobných (bě,pě,vě,mě,di,ti,ni,dy,ty,ny) nedodržování hranic slov v písmu snížený jazykový cit snížená schopnost automatizace gramatických pravidel Dysgrafie specifická porucha grafického projevu (psaní, rýsování, kreslení) souvisí s deficitem jemné i hrubé motoriky, poruchou motorické koordinace, odlišnostmi v lateralizaci, se špatným držením tužky projevy: psaní je většinou pomalé, písmena na sebe nenavazují plynule, dítě je rychleji unavitelné, nevydrží tempo psaní, v jiných případech je tempo psaní dostatečně rychlé, ale kvalita výsledného písma je špatná (neudrží písmo na lince, směr a sklon písma), problémem je napojování písmen na sebe, písmena nedotahují, nedopisují, nedodržují jejich správný tvar, zaměňují tvarově podobná písmena, mají problém si zapamatovat a vybavovat správné tvary písmen. Objevují se chyby z nedostatku času na napsání úkolu a kontrolu a z přílišného soustředění se na výkon psaní. 3

4 Kritérium výběru žáka pro zařazení do plánu reedukace Hlavním kritériem výběru žáka do plánu reedukace má být potvrzení vydané Pedagogicko psychologickou poradnou a souhlas zákonného zástupce. Žák bývá vybírán na základě diagnostiky, což je komplexní proces, jehož cílem je poznávání, posuzování a hodnocení vzdělávacího procesu a jeho aktérů. Zjišťuje se dosažená úroveň vědomostí, dovedností a návyků, způsoby výchovy a vzdělávání. Kromě úrovně vědomostí, dovedností a návyků se zjišťuje také emocionálně sociální úroveň žáků. Pedagogická diagnostika zahrnuje rovněž identifikaci, charakterizování a hodnocení úrovně vývoje žáka jako výsledku výchovného a vzdělávacího působení. Při diagnostice se sleduje nejen výsledek, ale též sám proces. Pedagog posuzuje negativní i pozitivní momenty ve vývoji dítěte. V každém případě se jedná o dlouhodobý, spirálovitě probíhající proces, který musí brát v úvahu všechny systémy, jež ovlivňují vývoj dítěte. Volíme optimální postupy, měníme podmínky a vlivem změn dochází ke změnám ve vývoji dítěte, které se dostává na vyšší úroveň. 4

5 Cíle reedukace Z pohledu žáka bude cílem pravidelné a dlouhodobé reedukace jeho lepší zapojení do vyučovacího procesu v rámci běžné výuky (při používání různých pomůcek jako tabulky, přehledy, ICT, apod.), začlenění do kolektivu třídy, přičemž se bude vždy vycházet z aktuálního stavu konkrétního dítěte. Bude dosaženo optimální úrovně, na které bude žák schopen pracovat dle svých skutečných schopností a rozumových předpokladů, svým individuálním tempem a bude schopen přebrat zodpovědnost za své vlastní výsledky ve výuce. Žák získá důvěru ve své vlastní schopnosti a bude mít dobrý pocit z dosažených výsledků. Reedukací je také umožněno učiteli beze strachu pracovat s žákem na té úrovni, kterou skutečně potřebuje, zlepší se také jeho práce s žákem v rámci výuky v třídním kolektivu. Lepší poznání žáka umožní učiteli spravedlivěji jej hodnotit za jeho konkrétní dosahované výsledky bez srovnávání se spolužáky (učitel ponechá žákovi v běžných hodinách kompenzační pomůcky, přizpůsobí formu zkoušení jeho schopnostem). Pro pedagoga je přínosné i jeho další vzdělávání a získávání zkušeností v oblasti reedukace SPU. Při nápravě SPU je kladen důraz na spolupráci pedagoga s rodiči žáka, kteří jsou spoluzodpovědní za výsledky práce svého potomka. Od rodičů se očekává zapojení do domácích příprav žáka. Budou upozorněni na nutnost podnětného prostředí, podpory a pochopení v rodině, na potřebu důsledně a systematicky s dítětem pracovat. Bude probíhat pravidelná komunikace a konzultace mezi učitelem a rodiči. Rodiče budou informováni pedagogem o způsobech hodnocení dítěte a o jeho dosažených výsledcích. 5

6 Využité metody a formy práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Při práci využíváme metodu individuálního přístupu. Jako východisko využíváme zprávy z komplexního psychologického a speciálněpedagogického vyšetření. Vycházíme z doporučení pro reedukaci. Začínáme na té úrovni, jakou ještě dítě zvládá s jistotou, teprve pak obtížnost zvyšujeme. Pomocí pozitivní motivace dítě podněcujeme k další práci. Aktuální úroveň dosaženou při reedukaci respektujeme i během výuky a při hodnocení. Reedukaci začínáme vždy nácvikem percepčněmotorických funkcí, od konkrétních předmětů k abstraktním obrazcům. Využíváme multisensorický přístup,při kterém je zapojeno co nejvíce smyslů zároveň v kombinaci se slovem,pohybem, rytmizací. 6

7 Technika, SW a didaktické pomůcky pro práci v rámci reedukace Vybavení počítačové učebny pro dyslektiky Položka Popis Počet kusů 1 PC Hal 3000, monitor, WinXp 4 2 Stolní samolepicí Flipcha 1 3 Kovová tabule 1x1,5m 1 4 Logopedické zrcadlo stolní 1 5 Projektor Benq MP r 1 6 Projekční plátno NOBO 1 7 PC HDDGB + SW MS Office 5 8 NTB + SW MS Office 6 9 Monitor Samsung LCD 22" 5 10 Stolek pod PC 6 11 Židle školní 6 Seznam výukových programů Položka Popis 1 SW Matik SW Matik 3 SW Milionář 4 SW Matematika SW Naslouchej a hrej si 6 SW ABC do školy v SW Objevitel 8 SW Gemis (dysedice) 9 SW Slabikář 10 SW Logomalovánky 11 SW Jazyky bez bariér 12 SW Terasoft (nebyl zakoupen v projektu) 7

8 Speciální výukové pomůcky Položka Popis Počet kusů 1 FF-čísla a množiny, tabule 14x21cm 1 2 Geometrické tvary navlékací 1 3 Geometrické tvary vkládací 1 4 FLIP-FLOP deska abeceda+číslice 1 5 Osa milionová 1 6 Osa abeceda+obrázek 1 7 Nástěnná osa Osa 2m, Osa řadová, 10 míst 1 10 Osa Rok/roční období, měsíce, 1 11 Osa Den/včera, dnes, zítra, 1 12 Osa vodorovná 1 13 Osa české a světové dějiny 1 14 Měřidlo výšky dětí 1 15 Mozaika maxi-počty 1 16 Mozaika maxi-abeceda 1 17 Bzučák 1 18 Čtenářské tabulkyii 3 19 Slabiky na pásech papíru 10ks 1 20 ABC - 52 pl. Karet 1 21 Velké tečky a číslice 1 22 Desky s rýhou 1 23 Hezky česky - elektronická hra na baterie 1 24 Domino 1 25 Televizorek - přístroj ke čtení slabik 5 26 Slabiky a magnety Kotouček pro slabikování + 10kusů čtecích tabulek Školička - elektronická hra 1 8

9 Literatura pro práci v rámci reedukace Dyslexie,dysgrafie,dysortografie literatura Z.Michalová, Čítanka pro dyslektiky 1,2 Z.Michalová, Základy čtení 1,2 Š.Portešová, Rozumově nadané děti s dyslexií V.Pokorná, Vývojové poruchy učení v dětství a dospělosti V.Pokorná, Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování O.Zelinková, Poruchy učení D.Jucovičová, M.Žáčková, Reedukace specifických poruch učení u dětí V.Pokorná, Cvičení pro děti se spec. poruchami učení I.Stuchlíková, Zvládání emočních problémů školáků R.Jedlička, Výchovné problémy s žáky J.Slowík, Speciální pedagogika B.Sindelarová, Předcházíme poruchám učení G.Petty, Moderní vyučování O.Zelinková, Pg.diagnostika a individuální vzdělávací program B.Siwek, Jak si poradit s pravopisem J.Jošt, Čtení a dyslexie D.Jucovičová, M.Žáčková,Dysortografie D.Jucovičová, M.Žáčková, Dysgrafie D.Jucovičová, M.Žáčková, Dyslexie P.Svoboda, Cvičení pro rozvoj čtení M.Lipinská, Rozvoj grafomotoriky S.Emmerlingová, Když dětem nejde čtení 1,2,3 9

10 Podrobné plány pro 7 ročníků ZŠ Podrobný plán pro 3. ročník asistent SVPU Noemi Girglová Září 1) REEDUKACE DYSLEXIE Postřehování slabik Porozumění čtenému textu přiřazování slov, popř. celých vět k obrázkům Slabikování obloučková metoda, používání dyslektického okénka, čtení prvních písmen či slabik ve slově, orientace v krátkém textu Rozlišování dlouhých a krátkých samohlásek v textu (využití bzučáku) Znázorňování délky slabik graficky 2)REEDUKACE SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ Procvičování naslouchání - poznávání předmětů podle zvuku, určování délky tónů hudebních nástrojů, reprodukce části textu Rozlišování měkkých a tvrdých slabik Krátké a dlouhé slabiky Sluchová paměť- zapamatování přečtených hlásek, slabik, slov, číslic Sluchová analýza a syntéza určování počtu slov ve větě 3)ZRAKOVÁ DIFERENCIACE Stejné a jiné tvary 4)REEDUKACE DYSGRAFIE Rozvíjení jemné a hrubé motoriky, správné držení psacího náčiní, uvolňovací cviky 5)REEDUKACE DYSORTOGRAFIE rozlišování dlouhých a krátkých samohlásek, rozlišování slabik di-dy,ti- ty,ni-ny, rozlišení sykavek (sczščž), psaní u,ú,ů ve slovech, vyjmenovaná slova (SW: ABC do školy Zrakové rozlišování) (SW: Naslouchej a hrej si - Dlouhá a krátká slabika) (SW: Objevitel Zrakové vnímání) (SW. Matik procvičování mluvnického učiva) POMŮCKY: Postřehovací slabiky, bzučák, pracovní listy, fólie, dyslektické okénko, karty se slovy a písmeny, obrázky, molitanové a dřevěné kostky, hra vyjmenovaná slova, pexeso, hudební nástroje, stavebnice s dlouhými a krátkými prvky, tužky a pastelky s měkkou tuhou, křídy, balící papíry, voskové pastely, předkreslené vzory na obtahování tzv. jednotažky, říkanky k uvolňovacím cvikům Říjen 1. REEDUKACE DYSLEXIE Postřehování slabik Porozumění čtenému textu Čtení - plynulé slabikování - použití dyslektického okénka, čtení textu a práce s ním, čtení celých slov a vět a pochopení významu, správná intonace při čtení 10

11 2)REEDUKACE SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ Sluchová diferenciace délky samohlásky (viz. V. Pokorná s. 12) Procvičování naslouchání - grafické znázorňování délky tónu Rozlišování měkkých a tvrdých slabik Krátké a dlouhé slabiky Sluchová paměť- rozvíjení vět přidávání slov podle smyslu, reprodukce části textu Sluchová diferenciace rozlišování slabik, určování jsou li stejné či ne Sluchová analýza a syntéza poznávání dané hlásky ve slově na začátku, na konci, uprostřed 3)ZRAKOVÁ DIFERENCIACE Rozlišování pozadí a figury 4)REEDUKACE DYSGRAFIE Rozvíjení jemné a hrubé motoriky, správné držení psacího náčiní, uvolňovací cviky 5)REEDUKACE DYSORTOGRAFIE rozlišování dlouhých a krátkých samohlásek, rozlišování slabik di-dy,ti- ty,ni-ny, rozlišení sykavek (sczščž), psaní u,ú,ů ve slovech, vyjmenovaná slova (SW: ABC do školy Zrakové rozlišování) (SW: Naslouchej a hrej si - Dlouhá a krátká slabika) (SW: Objevitel Zrakové vnímání) (SW. Matik procvičování mluvnického učiva) POMŮCKY: Postřehovací slabiky, bzučák, pracovní listy, fólie, dyslektické okénko, karty se slovy a písmeny, obrázky, molitanové a dřevěné kostky, hra vyjmenovaná slova, pexeso, hudební nástroje, stavebnice s dlouhými a krátkými prvky, tužky a pastelky s měkkou tuhou, křídy, balící papíry, voskové pastely, předkreslené vzory na obtahování tzv. jednotažky, říkanky k uvolňovacím cvikům Listopad 1) REEDUKACE DYSLEXIE Postřehování slabik Porozumění čtenému textu zakrývání celých slov ve větě (Na obloze svítí) Čtení párové čtení, orientace v textu, vyhledávání slov v textu 2)REEDUKACE SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ Procvičování naslouchání - grafické znázornění délky slov Sluchová paměť-zapamatování melodie (určení melodie stejná jiná), reprodukce části textu Sluchová diferenciace určování hlásky, kterou si dvě slova liší (nos kos) Sluchová analýza a syntéza určování pořadí slov ve větě (sněžilo venku ráno), dělení slov na slabiky (říkadla a deklamace říkadel), vyhledávání slov obsahující danou hlásku na začátku, na konci a uprostřed, rozklad slov na hlásky Rozlišování měkkých a tvrdých slabik Krátké a dlouhé slabiky 3)ZRAKOVÁ DIFERENCIACE Rozlišování inverzních obrazců (otáčení obrázků vpravo, vlevo, označení směru) 11

12 4) REEDUKACE DYSGRAFIE Rozvíjení jemné a hrubé motoriky, správné držení psacího náčiní, uvolňovací cviky 5) REEDUKACE DYSORTOGRAFIE rozlišování dlouhých a krátkých samohlásek, rozlišování slabik di-dy,ti- ty,ni-ny, rozlišení sykavek (sczščž), psaní u,ú,ů ve slovech, vyjmenovaná slova (SW: ABC do školy Zrakové rozlišování) (SW: Naslouchej a hrej si - Dlouhá a krátká slabika) (SW: Objevitel Zrakové vnímání) (SW. Matik procvičování mluvnického učiva) POMŮCKY: Postřehovací slabiky, bzučák, pracovní listy, fólie, dyslektické okénko, karty se slovy a písmeny, obrázky, molitanové a dřevěné kostky, hra vyjmenovaná slova, pexeso, hudební nástroje, stavebnice s dlouhými a krátkými prvky, tužky a pastelky s měkkou tuhou, křídy, balící papíry, voskové pastely, předkreslené vzory na obtahování tzv. jednotažky, říkanky k uvolňovacím cvikům Prosinec 1) REEDUKACE DYSLEXIE Rozlišování písmen - b,d, ř,ž, m,n upevňování pomocí obrázků, modelování, apod. 2)REEDUKACE SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ Procvičování naslouchání - určování intenzity zvuku Sluchová diferenciace tvoření vět se slovy lišící se jednou hláskou (váza váha), reprodukce textu Sluchová analýza a syntéza vyhledávání slov s danou slabikou (ba babička, baterie,apod.), skládání slov z hlásek v-e-z-e veze Rozlišování měkkých a tvrdých slabik Krátké a dlouhé slabiky 3)ZRAKOVÁ DIFERENCIACE Pravolevá orientace 4) REEDUKACE DYSGRAFIE Rozvíjení jemné a hrubé motoriky, správné držení psacího náčiní, uvolňovací cviky 5) REEDUKACE DYSORTOGRAFIE rozlišování dlouhých a krátkých samohlásek (SW: ABC do školy Zrakové rozlišování) (SW: Naslouchej a hrej si - Dlouhá a krátká slabika) (SW: Objevitel Zrakové vnímání) (SW. Matik procvičování mluvnického učiva) POMŮCKY: Postřehovací slabiky, bzučák, pracovní listy, fólie, dyslektické okénko, karty se slovy a písmeny, obrázky, molitanové a dřevěné kostky, hra vyjmenovaná slova, pexeso, hudební nástroje, stavebnice s dlouhými a krátkými prvky, tužky a pastelky s měkkou tuhou, křídy, balící papíry, voskové pastely, předkreslené vzory na obtahování tzv. jednotažky, říkanky k uvolňovacím cvikům 12

13 Leden 1) REEDUKACE DYSLEXIE Porozumění čtenému textu, práce s textem (počty odstavců a řádků) 2) REEDUKACE SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ Procvičování naslouchání - poznávání písně podle melodie, Sluchová analýza a syntéza analýza první, poslední, prostřední slabiky ve slově, skládání slov ze slabik Rozlišování měkkých a tvrdých slabik Krátké a dlouhé slabiky 3)ZRAKOVÁ DIFERENCIACE Porovnávání obrázků 4) REEDUKACE DYSGRAFIE Rozvíjení jemné a hrubé motoriky, správné držení psacího náčiní, uvolňovací cviky 5) REEDUKACE DYSORTOGRAFIE párové souhlásky (SW: ABC do školy Zrakové rozlišování) (SW: Naslouchej a hrej si - Dlouhá a krátká slabika) (SW: Objevitel Zrakové vnímání) (SW. Matik procvičování mluvnického učiva) POMŮCKY: Postřehovací slabiky, bzučák, pracovní listy, fólie, dyslektické okénko, karty se slovy a písmeny, obrázky, molitanové a dřevěné kostky, hra vyjmenovaná slova, pexeso, hudební nástroje, stavebnice s dlouhými a krátkými prvky, tužky a pastelky s měkkou tuhou, křídy, balící papíry, voskové pastely, předkreslené vzory na obtahování tzv. jednotažky, říkanky k uvolňovacím cvikům Únor 1) REEDUKACE DYSLEXIE Porozumění čtenému textu, práce s textem Čtení vyjmenovaných slov 2) REEDUKACE SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ Procvičování naslouchání - poslech vyprávění, následná reprodukce obsahu slyšeného příběhu Sluchová analýza a syntéza zapisování první, poslední a prostřední slabiky ve slově, tvoření nových slov přidáním,ubráním, změnou hlásky (rada-brada, hlad-had, brok krok) Rozlišování měkkých a tvrdých slabik Krátké a dlouhé slabiky 3)ZRAKOVÁ DIFERENCIACE Nácvik sekvencí, posloupnosti (viz. V.Pokorná, s. 17) 4) REEDUKACE DYSGRAFIE Rozvíjení jemné a hrubé motoriky, správné držení psacího náčiní, uvolňovací cviky 13

14 5) REEDUKACE DYSORTOGRAFIE rozlišování slabik di-dy,ti- ty,ni-ny, vyjmenovaná slova (SW: ABC do školy Zrakové rozlišování) (SW: Naslouchej a hrej si - Dlouhá a krátká slabika) (SW: Objevitel Zrakové vnímání) (SW. Matik procvičování mluvnického učiva) POMŮCKY: Postřehovací slabiky, bzučák, pracovní listy, fólie, dyslektické okénko, karty se slovy a písmeny, obrázky, molitanové a dřevěné kostky, hra vyjmenovaná slova, pexeso, hudební nástroje, stavebnice s dlouhými a krátkými prvky, tužky a pastelky s měkkou tuhou, křídy, balící papíry, voskové pastely, předkreslené vzory na obtahování tzv. jednotažky, říkanky k uvolňovacím cvikům Březen 1) REEDUKACE DYSLEXIE Porozumění čtenému textu, práce s textem Čtení vyjmenovaných slov 2) REEDUKACE DYSORTOGRAFIE Procvičování mluvnického učiva -vyhledávání příbuzných slov REEDUKACE SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ Procvičování naslouchání reprodukce obsahu vět a souvětí, Sluchová analýza a syntéza slovní fotbal (hora raci-cibule, ), tvoření nových slov z pomíchaných písmen ž-v-e-l-a želva Rozlišování měkkých a tvrdých slabik Krátké a dlouhé slabiky 3)ZRAKOVÁ DIFERENCIACE Koncentrace pozornosti, pravolevá orientace v prostoru (Pokorná s. 18) 4) REEDUKACE DYSGRAFIE Rozvíjení jemné a hrubé motoriky, správné držení psacího náčiní, uvolňovací cviky 5) REEDUKACE DYSORTOGRAFIE rozlišení sykavek (sczščž), vyjmenovaná slova (SW: ABC do školy Zrakové rozlišování) (SW: Naslouchej a hrej si - Dlouhá a krátká slabika) (SW: Objevitel Zrakové vnímání) (SW. Matik procvičování mluvnického učiva) POMŮCKY: Postřehovací slabiky, bzučák, pracovní listy, fólie, dyslektické okénko, karty se slovy a písmeny, obrázky, molitanové a dřevěné kostky, hra vyjmenovaná slova, pexeso, hudební nástroje, stavebnice s dlouhými a krátkými prvky, tužky a pastelky s měkkou tuhou, křídy, balící papíry, voskové pastely, předkreslené vzory na obtahování tzv. jednotažky, říkanky k uvolňovacím cvikům 14

15 Duben 1) REEDUKACE DYSLEXIE Porozumění čtenému textu, práce s textem Čtení vyjmenovaných slov 2)REEDUKACE SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ Procvičování naslouchání - reprodukce části textu Sluchová analýza a syntéza skládání slov ze slabik po-le-tí-me,,poletíme Rozlišování měkkých a tvrdých slabik Krátké a dlouhé slabiky 3)ZRAKOVÁ DIFERENCIACE Figury a pozadí 4) REEDUKACE DYSGRAFIE Rozvíjení jemné a hrubé motoriky, správné držení psacího náčiní, uvolňovací cviky 5) REEDUKACE DYSORTOGRAFIE psaní u,ú,ů ve slovech, vyjmenovaná slova (SW: ABC do školy Zrakové rozlišování) (SW: Naslouchej a hrej si - Dlouhá a krátká slabika) (SW: Objevitel Zrakové vnímání) (SW. Matik procvičování mluvnického učiva) POMŮCKY: Postřehovací slabiky, bzučák, pracovní listy, fólie, dyslektické okénko, karty se slovy a písmeny, obrázky, molitanové a dřevěné kostky, hra vyjmenovaná slova, pexeso, hudební nástroje, stavebnice s dlouhými a krátkými prvky, tužky a pastelky s měkkou tuhou, křídy, balící papíry, voskové pastely, předkreslené vzory na obtahování tzv. jednotažky, říkanky k uvolňovacím cvikům Květen 1) REEDUKACE DYSLEXIE Porozumění čtenému textu, práce s textem Čtení vyjmenovaných slov 2) REEDUKACE SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ Procvičování naslouchání reprodukce textu přečteného textu Sluchová analýza a syntéza tvoření nových slov záměnou slabik (lepí píle) Rozlišování měkkých a tvrdých slabik Krátké a dlouhé slabiky 3)ZRAKOVÁ DIFERENCIACE Tvary stejné a jiné 4) REEDUKACE DYSGRAFIE Rozvíjení jemné a hrubé motoriky, správné držení psacího náčiní, uvolňovací cviky 5) REEDUKACE DYSORTOGRAFIE 15

16 vyjmenovaná slova (SW: ABC do školy Zrakové rozlišování) (SW: Naslouchej a hrej si - Dlouhá a krátká slabika) (SW: Objevitel Zrakové vnímání) (SW. Matik procvičování mluvnického učiva) POMŮCKY: Postřehovací slabiky, bzučák, pracovní listy, fólie, dyslektické okénko, karty se slovy a písmeny, obrázky, molitanové a dřevěné kostky, hra vyjmenovaná slova, pexeso, hudební nástroje, stavebnice s dlouhými a krátkými prvky, tužky a pastelky s měkkou tuhou, křídy, balící papíry, voskové pastely, předkreslené vzory na obtahování tzv. jednotažky, říkanky k uvolňovacím cvikům Červen 1) REEDUKACE DYSLEXIE Porozumění čtenému textu, práce s textem Čtení vyjmenovaných slov 2) REEDUKACE SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ Procvičování naslouchání - reprodukce vyprávěného textu Sluchová analýza a syntéza - tvoření slov z přeházených slabik ( lenoko koleno) Rozlišování měkkých a tvrdých slabik Krátké a dlouhé slabiky 3)ZRAKOVÁ DIFERENCIACE Nahoře, dole, vlevo, vpravo Figury na pozadí 4) REEDUKACE DYSGRAFIE Rozvíjení jemné a hrubé motoriky, správné držení psacího náčiní, uvolňovací cviky 5) REEDUKACE DYSORTOGRAFIE rozlišování dlouhých a krátkých samohlásek, rozlišování slabik di-dy,ti- ty,ni-ny, rozlišení sykavek (sczščž), psaní u,ú,ů ve slovech, vyjmenovaná slova (SW: ABC do školy Zrakové rozlišování) (SW: Naslouchej a hrej si - Dlouhá a krátká slabika) (SW: Objevitel Zrakové vnímání) (SW. Matik procvičování mluvnického učiva) POMŮCKY: Postřehovací slabiky, bzučák, pracovní listy, fólie, dyslektické okénko, karty se slovy a písmeny, obrázky, molitanové a dřevěné kostky, hra vyjmenovaná slova, pexeso, hudební nástroje, stavebnice s dlouhými a krátkými prvky, tužky a pastelky s měkkou tuhou, křídy, balící papíry, voskové pastely, předkreslené vzory na obtahování tzv. jednotažky, říkanky k uvolňovacím cvikům 16

17 Podrobný plán pro 4. ročník asistent SVPU Zora Habancová Září DL.Práce se slabikami postřehování, čtení Skládání slov ze slabik,rozvoj zrakové paměti DO.Rozlišování krátkých a dlouhých slabik DG.Rozvíjení motoriky cvičení pohybové paměti DL:Záměny písmen b,d,p,a,e,m,n Rozvoj zrakové percepce Říjen DO.Rozlišování tvrdých a měkkých slabik, di,ti,ni,dy,ty,ny Procvičování délky samohlásky DG.Správné držení psacího náčiní, uvolňovací cviky Listopad DL.Odstraňování dvojího čtení Rozvoj zrakové paměti,rozlišování reverzních figur DO.Rozlišování sykavek Procvičování délky samohlásky. tvrdých, měkkých slabik Osvojování mluvnického učiva- vyjmenovaná slova DG.Uvolňovací cviky Prosinec DL.Odstraňování ulpívání na slabikách, přerývané slabikování Cvičení očních pohybů při čtení DO.Vynechávání, přesmykování,přidávání písmen, slabik Osvojování mluvnického učiva vyjmenovaná slova, slovní druhy DG. Uvolňovací cviky DL.Čítanka pro dyslektiky 1 ( Tobiáš) str Leden DO.Osvojování učiva - koncovky podstatných jmen rodu středního Hranice slov v písmu Sluchová analýza a syntéza DG. Uvolňovací cviky 17

18 DL.Čítanka pro dyslektiky str Únor DO.Osvojování učiva, koncovky podstatných jmen rodu ženského DG. Uvolňovací cviky DL.Čítanka pro dyslektiky str Březen DO. Osvojování učiva, koncovky podstatných jmen rodu mužského DG. Uvolňovací cviky DL:Čítanka pro dyslektiky str Duben DO.Osvojování mluvnického učiva slovesa DG. Uvolňovací cviky DL.Čítanka pro dyslektiky str Květen DO. Osvojování mluvnického učiva shoda přísudku s podmětem DG. Uvolňovací cviky DL.Čítanka pro dyslektiky str Červen DO. Docvičování učiva 4. ročníku DG. Uvolňovací cviky 18

19 Podrobný plán pro 5. ročník asistent SVPU a Hana Petrová Dysortografie- opakování učiva z 8.r. PC - Český jazyk 4 - prav. Cvičení září Dyslexie - jazyk národní a mateřský PC - internet čtení s porozuměním PC - Český jazyk II - čárka ve větě Dysortografie - uvolňovací cviky ruky, pěst, prsty, nácvik spojů ve slovech Dysortografie - pravopis. cvičení obojet. PC - Internet říjen souhl,vyjmenovaná slova PC - Český jazyk 5 - prac. Listy Dyslexie - druhy věr podle melodie, PC - Český jazyk II, věty, druhy správné pořadí slov Dysortografie - velikost písma, tisk. a ps. ČJ II - slovní druhy, prac. listy Dysortografie - pravopis -bě,-pě,-mě,-vě PC - Český jazyk 5 - pracovní listy listopad slovotvorný základ, kořen slova PC - Český jazyk II - druhy slov Dyslexie - křížovky, osmisměrky, PC - Internet návaznost na přečtené texty Dysgrafie - přepis textu z T do P ČJ II - jazykové rozbory Dysgrafie - pravopis u, ú, ů, vzory podst. j. PC - Český jazyk 5 - TERASOFT prosinec a psaní,-i,-y PC - Český jazyk II - jazyk. rozbory Dyslexie - rytmus a rým v poezii, PC - Internet čtení s porozuměním Dysgrafie - přepis osnovy z přečt. textu ČJ TERASOFT Dysortografie - příprava pol. kontrol.p. PC - Český jazyk I - TERASOFT leden příd.j., podst.j. x příd. j. psané e -ě, po b, p m, v Dyslexie - orientace v jazyk. příručkách PC - Český jazyk 5, prac. Listy synonymaxantonyma, tvorba textu literatura podle osnovy Dysgrafie - uvolňovací cviky, velikost p. ČJ - 5, prac. listy LV Dysortografie - psaní velkých a malých p., PC - Internet - literatura v kostce únor tabulka, procvič., všestran. jazyk. r. PC Český jazyk 5 - TERASOFT Dyslexie - spisovatel, ilustrátor, překladatel, tvoření komixu Dysgrafie - tvar a úklon pís., přepis chyb.t ČJ - PČ - internet, literatura v kostce Dysortografie - zájmena a jejich druhy PC - Český jazyk 5( TERASOFT) březen zájmena já, s sebou, sebou PC - Český jazyk II jaz.rozbory Dyslexie - referát z vlastní četby, zákl. PC - Internet požadavky k rozboru knihy Dysgrafie - přepis z tisk. podoby do psací dodržování tvaru a velikost.p. ČJ II - jazyk. Rozbory Dysortografie - přístavek, samost. vět. č. PC - Internet duben Dyslexie - řečnická cvičení (limit.č.) PC - Český jazyk II - VJR soutěž v krátkých textech PC - MS EXCEL 2010 Dysgrafie - graf. znázornění slov, komix PC - Český jazyk II- čárka v souvětí PC ČJ II, čáraka v souvětí 19

20 Dysortografie - souvětí, složitá souvětí PC - Český jazyk 5 ( TERASOFT) květen informativní práce PC - Český jazyk II - jazyk. rozbory Dyslexie - druhy rytmu a rýmu, soutěž TERASOFT složte text básně ( rozstříhaná) PC - MS Word 2010 Dysgrafie - plynulost pohybů při psaní, pěst, dlaň, prsty PC - celostát. Zkoušky žáků 9.tř. Dysortografie - souhr. opak. příprava KP PC Český jazyk 5 ( TERASOFT ) červen Dyslexie - dopor. kvalit. literatury PC Český jazyk II - jazyk. rozbory pro př. období, ukázky Dysgrafie - rozloučení se ZŠ, proslov PC - internet, pomoc při práci, když si nevíš rady, orientace 20

21 Podrobný plán pro 5. ročník asistent SVPU Leona Horáčková Rámcový měsíční plán výuky v kroužku pro žáky se specifickými vývojovými poruchami učení Ročník 5. Září DL: Práce se slabikami postřehování, čtení Skládání slov ze slabik Rozvoj zrakové paměti Učebnice Dyslexie : příprava na čtení - motivační rozhovor, aktivizace slovní zásoby vyprávění na téma související s obsahem textu čtení vybraných slov z textu, čtení celých vět čtení slov se zpřeházenými či vynechanými písmeny, slabikami čtení obtížných slov smyslová cvičení zaměřená na rozvoj zrakového a sluchového vnímání práce s textem - spočítat odstavce, řádky vyhledat a přečíst obtížná slova, nejdelší apod. přečíst slovo začínající, první poslední písmeno, slovo např, třetím řádku naučit ze zpaměti větu čtení textu čtení ve dvou střídavé čtení vět s učitelem hromadné čtení DO: Rozlišování krátkých a dlouhých slabik, procvičování i/y uvnitř slova předříkávání slov, přehrávání bzučákem, hud. nástroji přehrávání rytmické struktury, vyhledávání odpovídajících slov pravopisná cvičení doplňování do textu podtrhávání v textu grafické znázorňování DG:Rozvíjení motoriky cvičení pohybové paměti Říjen DL: Záměny písmen b,d,p,a,e,m,n vyvození písmen, např. obtahování tvarů na tabuli, ohmatávání makety práce s textem vyškrtávání, vybarvování rozdílnými pastelkami čtení slabik a slov obsahující jedno se zaměňovaných písmen,pak čtení slov se dvěma zaměňovanými písmeny čtení slov a slabik s cílem upevnit znalost písmen zapojení co nejvíce smyslů rozvoj zrakové percepce, práce s učebnicí Dyslexie rozvoj zrakové diferenciace, analýzu a syntézu, zrakovou paměť cvičení očních pohybů při čtení DO: Rozlišování tvrdých a měkkých slabik di,ti,ni,dy,ty,ny předříkávání dvojice slabik, opakování ohmatávání tvrdé či měkké kostky vyhledávání slov s danou slabikou, určování slabik ve slovech rozlišování slov, které se liší tvrdostí slabik Procvičování délky samohlásky předříkávání slov, přehrávání bzučákem, hud. nástroji přehrávání rytmické struktury, vyhledávání odpovídajících slov pravopisná cvičení 21

22 doplňování do textu podtrhávání v textu grafické znázorňování Psaní i,y v koncovkách podstatných jmen znalost gramatických pravidel a následné procvičování DG: Správné držení psacího náčiní, uvolňovací cviky Listopad DL:Odstraňóvání dvojího čtení plynulé slabikování pod dohledem učitele čtení s okénkem párové čtení Rozvoj zrakové paměti tzv. kimova hra kreslení sledovaných předmětů, psaní písmen Rozlišování reverzních figur vyhledávání předmětů, písmen na pozadí, určení dvou písmen DO: Rozlišování sykavek ve slabikách, ve slovech vyhledávání slov se sykavkami rozlišování sykavek, které mění význam slova DG: Uvolňovací cviky Prosinec DL:Odstraňování ulpívání na slabikách, přerývané slabikování přečíst slovo začínající, první poslední písmeno, slovo např, třetím řádku naučit ze zpaměti větu čtení textu čtení ve dvou střídavé čtení vět s učitelem hromadné čtení Cvičení očních pohybů při čtení, Čítanka pro dyslektiky DO:Vynechávání, přesmykování, přidávání písmen, slabik písemná, ústní analýza slov tvoření slov ze zpřeházených písmen podtrhávání správně napsaných slov Osvojování mluvnického učiva vyjmenovaná slova, slovní druhy, psaní předpon a předložek s,z DG: Uvolňovací cviky Leden DL. Čítanka pro dyslektiky příprava na čtení - motivační rozhovor, aktivizace slovní zásoby vyprávění na téma související s obsahem textu čtení vybraných slov z textu, čtení celých vět čtení slov se zpřeházenými či vynechanými písmeny, slabikami čtení obtížných slov smyslová cvičení zaměřená na rozvoj zrakového a sluchového vnímání práce s textem - spočítat odstavce, řádky vyhledat a přečíst obtížná slova, nejdelší apod. přečíst slovo začínající, první poslední písmeno, slovo např, třetím řádku naučit ze zpaměti větu 22

Diagnostika a reedukace dyslexie, dysgrafie a dysortografie jako specifických poruch učení

Diagnostika a reedukace dyslexie, dysgrafie a dysortografie jako specifických poruch učení Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Diagnostika a reedukace dyslexie, dysgrafie a dysortografie jako specifických poruch učení Vedoucí práce: PaedDr. Jana Černá Vypracovala:

Více

Specifické poruchy učení a chování

Specifické poruchy učení a chování Specifické poruchy učení a chování PaedDr. Drahomíra Jucovičová Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Shody a rozdíly. Grafomotorikap saní. Švancarová. Grafomotorika. PhDr.Michalová. Grafomotorika zrakové vnímání. Zrakové vnímání. PhDr.

Shody a rozdíly. Grafomotorikap saní. Švancarová. Grafomotorika. PhDr.Michalová. Grafomotorika zrakové vnímání. Zrakové vnímání. PhDr. Čtení, psaní, malování Pracovní listy jsou určeny běžné populaci žáků 1. tříd, ale vyhovují i dětem pomalejším, s nerovnoměrným vývojem psychických funkcí, s riziky specifických vývojových poruch učení

Více

Český jazyk a literatura. Cvičení z českého jazyka

Český jazyk a literatura. Cvičení z českého jazyka 5.3. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Cvičení

Více

Specifické vývojové poruchy školních dovedností

Specifické vývojové poruchy školních dovedností Metodická příručka Specifické vývojové poruchy školních dovedností 2. základní a mateřská škola Beroun, příspěvková organizace Zpracoval: Bc. Monika Černá Název projektu: Vznik školního poradenského pracoviště

Více

Učební osnovy. Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Učební osnovy. Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Učební osnovy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Český jazyk je vyučován ve všech ročnících

Více

PROGRAM MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT PRO ZÁJMOVÉ KROUŽKY ICT

PROGRAM MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT PRO ZÁJMOVÉ KROUŽKY ICT PROGRAM MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT PRO ZÁJMOVÉ KROUŽKY ICT Vytvořeno v rámci realizace projektu: Rozšíření znalostí a posílení kompetencí v oblasti cizích jazyků a ICT v mikroregionu Olešnicko Vypracovali: Mgr.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Tel.:377922312, e-mail:zsmestotouskov@seznam.cz, www.skola.touskov.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní školy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Š K O L A - D Í L N A L I D S K O S T I

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Š K O L A - D Í L N A L I D S K O S T I Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Š K O L A - D Í L N A L I D S K O S T I Základní škola a mateřská škola Blatnice pod Svatým Antonínkem ŠKOLA - DÍLNA LIDSKOSTI Základní škola a mateřská

Více

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti zrakové,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JENEČ ŠKOLNÍÍ VZDĚLÁVACÍÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍÍ VZDĚLÁVÁNÍÍ SVOBODNÁ ŠKOLA Neučíme se pro školu, ale pro život. Seneca Lucius Annaeus 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 3-2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...-

Více

6. Učební osnovy jednotlivých předmětů

6. Učební osnovy jednotlivých předmětů 6. Učební osnovy jednotlivých předmětů 6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Českého jazyka 1.stupeň Vzdělávací obsah oboru Český jazyk a literatura má na 1.stupni komplexní charakter. Je rozdělen do

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 297 330 297 231 231 Učební texty: 1 1. období

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Mírová, Mimoň Speciální třídy, Letná 236, 471 24 Mimoň Školní vzdělávací program ŠVP ZV Škola s vyhlídkou Zpracováno podle přílohy RVP ZV-LMP č. j. 150/2007 OBSAH 1 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hamry Hamry 12, Brno - Maloměřice OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM PŘÍLOHA č.1 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM PO- STIŽENÍM OBSAH 1. Úvod... 2 2. Učební plán ŠVP pro žáky s lehkým

Více

Osobní počítač pomocník učitele i rodiče

Osobní počítač pomocník učitele i rodiče Osobní počítač pomocník učitele i rodiče (Využití počítače při reedukaci a kompenzaci poruch učení z pohledu speciálního pedagoga) Uvedení do problému V každé třídě se sejdou různé osobnosti a individuality;

Více

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura 5. Jazyk a jazyková komunikace 5.1. Český jazyk a literatura 5.1.1. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVÝ ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVÝ ŽIVOT č.j. 2012/2/int Základní škola Mořina ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVÝ ŽIVOT VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1 Obsah Obsah... 2 Identifikační údaje školy... 3 Charakteristika školy... 4 Charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4. Učební osnovy 4.1. Jazyk a jazyková komunikace Obsah se realizuje ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk. 4.1.1. Český jazyk A) Charakteristika vzdělávací oblasti

Více

Metodika pro pedagogy. Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. PhDr. Kateřina Fořtová

Metodika pro pedagogy. Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. PhDr. Kateřina Fořtová Metodika pro pedagogy Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami PhDr. Kateřina Fořtová 2013 1 Tato metodika vznikla za podpory projektu: Nastavení funkčního modelu integrace dětí se SVP

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JILEMNICE, J. HARRACHA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JILEMNICE, J. HARRACHA UČEBNÍ OSNOVY pro ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Devět šťastných let ZÁKLADNÍ ŠKOLA JILEMNICE, J. HARRACHA 97 Učební osnovy pro 1. stupeň Rozdělení podle předmětů: 1. Český jazyk 1. ročník (6) 2. ročník (9)

Více

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ První aktualizace čj.: 123/13 2. Charakteristika školy 2. Úplnost a velikost

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ OBČANA V RÁMCI REALIZACE PROJEKTU PODPORA MONTESSORI PEDAGOGIKY NA ZŠ PASTVINY

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ OBČANA V RÁMCI REALIZACE PROJEKTU PODPORA MONTESSORI PEDAGOGIKY NA ZŠ PASTVINY Projekt EVVO ÚVOD K POJETÍ MODULU ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ OBČANA V RÁMCI REALIZACE PROJEKTU PODPORA MONTESSORI PEDAGOGIKY NA ZŠ PASTVINY Kolegyně, kolegové, na následujících stránkách máte

Více

9. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK, KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE, ZÁKLADY RUSKÉHO JAZYKA

9. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK, KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE, ZÁKLADY RUSKÉHO JAZYKA 9. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK, KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE, ZÁKLADY RUSKÉHO JAZYKA 1 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK Časová dotace na 1. stupni v jednotlivých ročnících 1. ročník 8 hodin; 2. ročník 8 hodin; 3. ročník 8 hodin; 4. ročník 8 hodin; 5. ročník 8 hodin. V 1. ročníku ZŠ

Více

Školní vzdělávací program ZŠ Brigádníků, 3. verze, č. j. 198/2013 platný od 1.9.2013

Školní vzdělávací program ZŠ Brigádníků, 3. verze, č. j. 198/2013 platný od 1.9.2013 Školní vzdělávací program ZŠ Brigádníků, 3. verze, č. j. 198/2013 platný od 1.9.2013 ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 Brigádníků 14/510 Praha 10 Strašnice www.zsbrigadniku.cz Školní vzdělávací program ZŠ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více