OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005"

Transkript

1 Obec Bystřice Obecně závazná vyhláška č. 5/2005 kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2002, kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu obce Bystřice Zastupitelstvo obce Bystřice schválilo na svém 32 řádném zasedání, konaném dne podle ustanovení 29 odst. 2 a 3 zákona č.50/76 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. b) a i) zákona o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: Článek 1 Změny Vyhláška č. 5/2005, o regulativech územního rozvoje, kterou se vyhlašuje závazná část změny č. 3 územního plánu obce Bystřice, mění obecně závaznou vyhlášku č. 4/2002 takto: 1. v části I, čl. 1se ruší znění článku včetně názvu a nahrazuje se novým zněním: Účel regulativů a rozsah platnosti (1) Regulativy vymezují závaznou část územního plánu obce Bystřice (dříve sídelního útvaru obce Bystřice) včetně jeho změn č. 1, 2 a 3. (2) Regulativy stanovují funkční uspořádání území a podmínky jeho zastavitelnosti (3) Regulativy stanovují veřejně prospěšné stavby, pro které lze stavby, pozemky a práva k nim vyvlastnit (4) Regulativy platí pro území obce Bystřice, které je vymezeno katastrálním územím Bystřice nad Olší 2. v části I, čl. 2 se ruší poznámka pod čarou 3. v části I, čl. 2 se za odstavec 3 doplňuje následující text: (4) Doplňkové stavby (garáže, hospodářské budovy apod.) nesmí architektonicky a pohledově narušovat dominantní postavení stavby hlavní. (5) Drobné účelové stavby jsou stavby se zastavěnou plochou menší než 25 m 2 včetně verand, vstupů a podsklepených teras. Smějí mít jedno nadzemní podlaží a podkroví, obestavěný prostor nad upraveným terénem nesmí překročit 110 m 3. (6) Seníky budované v neurbanizovaných zónách jsou stavby s minimální velikostí zastavěné plochy 90 m 2, s poměrem stran v půdorysu od 3 : 2 do 2 : 1, nepodsklepené, max. výška stavby nad terénem po hřeben střechy je 8 m, max. s 1 nadzemním podlažím a podkrovím. (7) Včelíny jsou max. dvouprostorové stavby s povinným úlovým prostorem o max. šířce 2,5 m, prosvětlený okny o max. rozměrech výška 0,5 m, šířka 1,0 m, opatřenými jednoduchým sklem, na spodní straně s výkluzovou štěrbinou pro únik včel, manipulační místnost může být o podlahové ploše nejvíce 12 m 2, provedení stavby - nepodsklepená, na patkách nebo sloupcích, max. 1 nadzemní podlaží, max. výška stavby nad terénem včetně střechy 4 m. (8) Přístřešky pro volný chov skotu, ovcí, koz a jiných užitkových zvířat chovaných pastvinářským způsobem jsou pouze jednoprostorové, neuzamykatelné stavby obdélníkového půdorysu, opatřené obvodovými stěnami max. ze 3 stran (jedna strana zůstane nezastavěna, trvale otevřená), nosná konstrukce dřevěná nebo ocelová. (9) Trvalé oplocení v neurbanizovaných zónách může být pouze pastvinářské, tj. tvořené dřevěnými sloupky umístěnými nejméně 2 m od sebe, pole plotu mohou být tvořena pouze dřevěnými vodorovnými latěmi nebo trámky. 4. V části I, článku 3 se ruší znění odstavce 2 a nahrazuje se novým zněním: (2) Všechny části územního plánu, které nejsou uvedeny v částech II., III., IV. a V. a v přílohách č. 1 a 2 těchto regulativů a uvedené v části VI. a VII. těchto regulativů, jsou směrné. 1

2 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/ V části I, článku 4 se ruší znění odstavce 1 a nahrazuje se novým zněním: (1) Nedílnou součástí těchto regulativů je textová, tabulková a grafická část Územního plánu obce Bystřice a Změn č. 1, 2 a 3 Územního plánu obce Bystřice. 6. V části II, článku 6 se ruší znění odstavce 7 a nahrazuje se novým zněním: (7) Dosavadní způsob využití jednotlivých funkčních zón, který neodpovídá vymezenému funkčnímu využití dle územního plánu, je možný, pokud nenarušuje veřejné zájmy nad přípustnou míru a nejsou-li zde dány důvody pro opatření dle stavebního zákona. 7. V části II, článku 6 se ruší poznámka pod čarou. 8. V části II se ruší znění článku 7 a nahrazuje se novým zněním: b) Regulace uspořádání území (1) Maximální počet podlaží bytových domů se stanoví v souladu s platnými předpisy a s ohledem na okolní zástavbu a zachování charakteristických pohledů na dominanty obce. (2) Nové stavby a změny staveb budou architektonicky a urbanisticky přizpůsobeny okolní kvalitní zástavbě. (3) Ozdobné keře, stromy a živé ploty nesmí být vysazovány blíže než 1 m od přilehlého okraje vozidlové komunikace. (4) Žumpa pro odpadní vody musí být umístěna v technickém dosahu pro fekální vůz nebo cisternu, nejdále však 8 m od místa možného přistavení. 9. V části II, článku 8 se ruší znění odstavce 2 a nahrazuje se novým zněním: (2) Při řízení výstavby na řešeném území je nutno respektovat ustanovení zákonných opatření na ochranu: - staveb silničních - zákon o pozemních komunikacích, - staveb železničních - zákon o drahách, - staveb pro vodní hospodářství - zákon o vodách (vodní zákon), - staveb v energetických odvětvích - energetický zákon, - staveb telekomunikačních - zákon o telekomunikacích. 10. V části II, článku 8 se ruší poznámka pod čarou. 11. V části III, článku 10 se ruší znění odstavce 1 a nahrazuje se novým zněním: (1) Zásady urbanistické koncepce, funkční členění území do jednotlivých funkčních zón, zásady regulace, zásady řešení dopravy a technického vybavení a vymezení veřejně prospěšných staveb jsou stanoveny dle schválené urbanistické koncepce, vyjádřené v hlavních výkresech územního plánu, kterými jsou : B 1 Hlavní výkres B 1.a Komplexní urbanistický návrh B 1.b Regulace funkčního využití B 2. Doprava B 3. Technické vybavení B 3.a Zásobování vodou B 3.b Energetika, spoje B 4. Veřejně prospěšné stavby v rozsahu dále specifikovaném. 12. V části III, článku 11 se ruší znění odstavce 3 a nahrazuje se novým zněním: (3) zrušen 13. V části III, článku 11 se ruší znění odstavce 8 a nahrazuje se novým zněním: (8) zrušen 14. V části III, článku 11 se ruší znění odstavce 11 a nahrazuje se novým zněním: (11) zrušen 2

3 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/ V části III, článku 14, oddíle a) se ruší znění odstavců 2, 3 a 4 nahrazuje se novým zněním: (2) Nové areály zemědělské výroby mohou být realizovány v zónách zemědělské půdy (zóny NP, NLP) za podmínky, že vypočtené OP nezasáhne stávající, ani navržené objekty hygienické ochrany. (3) Při chovu hospodářských zvířat dodržovat zásady stanovené příslušným hygienickými a veterinárními předpisy, nesmí docházet k obtěžování okolní zástavby zápachem, hlukem, prachem a kontaminaci povrchových a podzemních vod apod. V případě porušení těchto zásad a vyššího počtu hospodářských zvířat je chovatel povinen, na základě požadavku stavebního úřadu požádat o vyhlášení pásma hygienické ochrany, které vypočítá projektant, a vyhlašuje místní stavební úřad. Vypočtené OP nesmí překročit OP navržená v územním plánu, případná nová OP nesmí zasáhnout stávající ani navržené objekty hygienické ochrany. (4) Vodní tok a studny musí být chráněny před znečištěním podle zákona o vodách a ČSN (Umístění chovu, nepropustné jímky, hnojiště). 16. V části III, článku 14 se ruší poznámka pod čarou. 17. V části III, článku 18 se ruší znění odstavce 1 a nahrazuje se novým zněním: (1) Kromě budování nových zemědělských farem nebo usedlostí zde nepřipouštět žádnou výstavbu. Nové areály zemědělské výroby mohou být realizovány v zónách zemědělské půdy (NP) při dodržení podmínek ochrany přírody a za splnění podmínky, že vypočtené OP nezasáhne stávající ani navržené objekty hygienické ochrany. 18. V části III, článku 19 se ruší znění odstavce 1 a nahrazuje se novým zněním: (1) Zabezpečit územní koridor pro výstavbu nové rychlostní trasy silnice I/11 v šířkové kategorii S 22,5/100-M podle zpracované studie Dopravoprojektu Ostrava z r a 1993 a technické studie silnice I/11 Hrádek průtah (SUDOP Brno s.r.o., 06/2003). 19. V části III, článku 19 se za odstavec 18 doplňuje další odstavec se zněním: (19) Na silničních křižovatkách a křižovatkách silnic a MK budou uvolněna rozhledová pole (podle platného znění zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a ČSN ). V rozhledových polích se pak nesmějí zřizovat a provozovat jakékoliv objekty, vysazovat stromy nebo vysoké keře a pěstovat takové kultury, které by svým vzrůstem rušily rozhled potřebný pro bezpečnost silničního provozu. 20. V části III, článku 21 se ruší znění odstavce 6 a nahrazuje se novým zněním: (6) Respektovat ochranná pásma energetických zařízení ve smyslu Energetického zákona. 21. V části III, článku 22 se ruší znění odstavce 2 a nahrazuje se novým zněním: (2) Respektovat ochranné pásmo podzemních telekomunikačních vedení ve smyslu 92 zákona o telekomunikacích. 22. V části III, článku 22 se ruší poznámka pod čarou. 23. V části IV, článku 23 se ruší znění odstavce 1 a nahrazuje se novým zněním: (1) Budou respektována ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny a jeho prováděcí vyhlášky. 24. V části IV, článku 23 se ruší znění odstavce 3 a nahrazuje se novým zněním: (3) Významné krajinné prvky musí být chráněny před poškozováním a ničením. Nesmí dojít k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce a nesmí být narušena jejich obnova. 25. V části IV, článku 23 se ruší znění odstavce 5 a nahrazuje se novým zněním: (5) Rozhodnutí o umístění stavby a o využití území ve vzdálenosti do 50 m od kraje lesních pozemků lze vydat, v souladu se zákonem o lesích. V případě výstavby v tomto území musí být stavby umístěny co nejdále od porostních stěn lesa. Vlastníci nemovitostí nebo investoři staveb a zařízení jsou povinni provést na svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterými jsou nebo budou jejich pozemky, stavby a za řízení zabezpečeny před škodami. 26. V části IV, článku 23 se ruší znění odstavce 8 a nahrazuje se novým zněním: (8) zrušen 3

4 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/ V části IV, článku 23 se ruší poznámka pod čarou. 28. V části IV, článku 24 se ruší znění odstavce 8 a nahrazuje se novým zněním: (8) V souladu se zákonem o odpadech a prováděcím právním předpisem zajišťovat plnění zpracovaného plánu odpadového hospodářství. 29. V části IV, článku 26 se ruší znění odstavce 1 a nahrazuje se novým zněním: (1) Budou dodržována ustanovení daná zákonem o státní památkové péči. 30. V části IV, článku 26 se ruší znění odstavce 4 a nahrazuje se novým zněním: (4) Při změnách staveb objektů původní zástavby je nutno respektovat typické prvky a měřítka tradiční zástavby. 31. V části IV, článku 26 se ruší poznámka pod čarou. 32. V části V, článku 27 se ruší znění odstavce 1 a nahrazuje se novým zněním: (1) Za veřejně prospěšné stavby se dle zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) považují stavby určené pro veřejně prospěšné služby a pro veřejné technické vybavení území podporující jeho rozvoj a ochranu životního prostředí, které vymezí schvalující orgán v závazné části územně plánovací dokumentace (stavby pro zneškodňování odpadů, pro zásobování vodou, odvádění odpadních vod a jejich čištění, pro veřejnou dopravu, veřejné školství, veřejnou správu apod.). 33. V části V, článku 27 se ruší znění odstavce 2 a nahrazuje se novým zněním: (2) Pro tyto stavby lze dle výše zmíněného zákona ve veřejném zájmu vyvlastnit pozemky, stavby a práva k nim nebo vlastnická práva k pozemkům a stavbám omezit. 34. V části V, článku 27 se ruší znění odstavce 3 a nahrazuje se novým zněním: (3) Dle výše zmíněného zákona lze dále vyvlastnit pozemky a práva k nim nebo vlastnická práva k pozemkům a stavbám omezit ve veřejném zájmu pro vytvoření hygienických, bezpečnostních a jiných ochranných pásem a chráněných území a pro zajištění podmínek jejich ochrany, pro provedení asanace nebo asanačních úprav sídelního útvaru dle schválené ÚPD, pro vytvoření podmínek pro nezbytný přístup k pozemku a stavbě, pro vytvoření podmínek pro umístění a provoz zařízení státní pozorovací sítě, kterou se zajišťuje stav životního prostředí. 35. V části V, článku 27 se ruší poznámka pod čarou. 36. V části VII, článku 29 se ruší znění odstavce 1 a nahrazuje se novým zněním: (1) Části řešeného územního plánu, které nejsou uvedeny v části II. až VI. těchto regulativů mají směrný charakter. Doporučujeme však : u stávajících objektů s plochými střechami vybudovat obytné střešní nástavby respektovat - navržený postup výstavby - navržení funkčních ploch v zónách - kapacity a rozmístění základních zařízení občanského vybavení odstraňovat dopravně závadná místa na ostatní silniční síti podle místních možností a v intencích navržených úprav doplnit systém dopravního vybavení sídla další výstavbou chodníků pro pěší, rozptýlených drobných parkovacích ploch apod. inženýrské sítě v nové výstavbě ukládat do společných tras v přidružených prostorech komunikací. 37. V části VII, článku 29 se ruší znění odstavce 2 a nahrazuje se novým zněním: (2) O úpravě směrné části územního plánu rozhoduje příslušný pořizovatel územního plánu dle zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 38. V části VII, článku 29 se ruší poznámka pod čarou. 39. V části VIII, se ruší znění článku 30 a nahrazuje se novým zněním: Článek 30 Uložení dokumentace Územní plán obce Bystřice, včetně Změn č. 1, 2 a 3 Územního plánu obce Bystřice, je uložen na 4

5 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Obecním úřadě v Bystřici, odboru výstavby, na Městském úřadě v Třinci, odboru stavebního řádu a územního plánování a na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje v Ostravě, na odboru územního plánování a stavebního řádu. 40. V příloze Č.1 se ruší celý text a nahrazuje se novým textem, který je obsažen v příloze Č.1 této vyhlášky. 41. V příloze Č.2 se v části tabulky SEZNAM OPATŘENÍ VE VEŘEJNÉM ZÁJMU vypouští text v části tabulky s opatřením Z.2. Článek 2. Účinnost vyhlášky Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem ode dne jejího vyhlášení tj. dne Zástupce starosty obce : Starostka obce : Ladislav Olšar Anna Konderlová 5

6

7 ZÓNA CENTRÁLNÍ (bydlení v integraci s občanským vybavením) C Charakteristika zóny: Zóna zahrnuje plochy bydlení centrální části obce integrace bydlení s občanským vybavením, ve které je soustředěna většina občanské vybavenosti obce (kultura, osvěta, církevní zařízení, zdravotnictví, maloobchod, služby, správa, administrativa apod.) v kombinaci s bydlením. nízkopodlažní obytné objekty (rodinné a bytové domy) do 2 NP s možností využití podkroví případně s integrovaným občanským vybavením v přízemí zařízení občanského vybavení (základní i vyšší občanská vybavenost, obchod, služby, malá ubytovací zařízení, fitcentra, správa, administrativa, výstavní síně a jim podobná zařízení, zařízení veřejného stravování s denním provozem, lékařské ordinace, kanceláře svobodných povolání, řemeslné a opravárenské služby apod. včetně příslušných skladů a pomocných provozů) příslušná zeleň obytná a ochranná včetně hřišť pro denní rekreaci a oddech děti a dospělých bydlících v těchto zónách komunikace vozidlové, cyklistické a pěší včetně ploch pro parkování a odstavování vozidel a garáží pro dopravní obsluhu základní technická vybavenost (inženýrské sítě technického vybavení území, odvodňovací systémy, veřejné osvětlení, nová vedení inženýrských síti mohou být pouze podzemní) řadové obytné domy se dvěma a více nadzemními podlažími s možností využití podkroví garáže pro osobní automobily obyvatel obytných domů a provozovatelů zařízení občanské vybavenosti - u nové výstavby vestavěné v objektech nebo pod terénem zařízení drobné výroby a výrobních služeb nerušící živnostenské provozovny a výrobní aktivity zařízení pro předškolní péči o děti (mateřské škole a jesle), zařízení lékařské péče stavby pro chov drobných zvířat s výjimkou hospodářských zvířat - drůbeže, králíků, kožešinových zvířat (podmínkou přípustnosti je vytvoření odpovídajících chovných a hygienických) veřejná parkoviště sloužící obyvatelům a návštěvníkům obce b) výjimečně - podmínkou přípustnosti je společenská potřebnost a neexistence daného zařízení v zájmovém území klubová a církevní zařízení a dočasná zařízení pro audioprodukci (veřejné koncerty, mluvené projevy) c) ne stavby pro jiné účely než je uvedeno v předchozích odstavcích zejména : rušivé výrobní provozy, výrobní služby a sklady (tzv. černá řemesla - např. stolárny, kovárny, autoopravy, klempírny, zámečnické dílny, svařovny, lakovny, topenářské a instalatérské dílny), udírny, spalovny odstavování nákladních automobilů a autobusů, čerpací stanice PHM stavby pro chov hospodářských zvířat, zelinářská činnost a rostlinná zemědělská výroba, chov nebezpečných zvířat a nedomestikovaných šelem zábavná zařízení, stavby pro obchod, sportovní klubová zařízení rušící občanská vybavenost : zahradní restaurace, zařízení veřejného stravování s nočním provozem, zařízení pro veřejnou produkci hudby a audio produkcí (např. koncerty, veřejné přenosy sportovních utkání), noční kluby (night clubs), sportovní klubová zařízení, reklamní, informační zařízení a tzv. vývěsní štíty, které ruší vzhled kulturně a památkově cenných staveb Poznámka: Realizace staveb doplňkových ke stavbám hlavním je přípustná, pokud nebudou narušovat ráz zástavby zóny Napojení splaškových vod výhradně na veřejnou oddílnou kanalizaci splaškových vod, dešťové vody budou svedeny výhradně do oddělené dešťové kanalizace 1

8 ZÓNY BYDLENÍ HROMADNÉHO (v bytových domech - BD) B H Charakteristika zón: Zóny zahrnují plochy vícepodlažních bytových domů včetně ploch příslušné obytné zeleně, garáží pro obyvatele těchto domů, komunikací, základní občanské a technické vybavenosti. bytové domy a domy řadové bytové zástavby (navržené bytové domy do 3 NP s možností využití podkroví, stávající i o vyšším počtu podlaží) příslušná zeleň obytná a ochranná včetně hřišť pro denní rekreaci a oddech děti a dospělých bydlících v bytových domech komunikace vozidlové, cyklistické a pěší včetně ploch pro parkování a odstavování vozidel a garáží pro potřeby obyvatel bytových domů základní občanská a technická vybavenost (inženýrské sítě technického vybavení území, odvodňovací systémy, veřejné osvětlení, vedení inženýrských síti může být pouze podzemní) výstavba garáží pro obyvatele bytových domů u nové výstavby budou garáže vestavěné v objektech nebo pod terénem zařízení drobné výroby a služeb stavby a zařízení občanské vybavenosti (obchod, služby, malá ubytovací zařízení, fitcentra, kanceláře, zařízení veřejného stravování s denním provozem) zařízení pro předškolní péči o děti (mateřské školy a jesle) zařízení lékařské péče nerušící živnostenské provozovny a výrobní aktivity řadové rodinné domy se dvěma nadzemními podlažími s možností využití podkroví stavby pro chov drobných zvířat s výjimkou hospodářských zvířat - drůbeže, králíků, kožešinových zvířat (podmínkou přípustnosti je vytvoření odpovídajících chovných a hygienických podmínek Výjimečně (podmínkou přípustnosti je společenská potřebnost a neexistence daného zařízení v zájmovém území) jednoduché stavby pro administrativu, církevní stavby a stavby klubových zařízení elektrická vedení VN b) ne rodinné domy a řadové rodinné domy s méně než 2 nadzemními podlažími oplocování pozemků (s výjimkou živých plotů), výstavba drobných staveb, zřizování zahrádek rušivé výrobní provozy, výrobní služby a sklady (tzv. černá řemesla - např. stolárny, kovárny, autoopravy, klempírny, zámečnické dílny, svařovny, lakovny, topenářské a instalatérské dílny), udírny, spalovny odstavování nákladních automobilů a autobusů, veřejná parkoviště nesloužící obyvatelům bytových domů), čerpací stanice PHM stavby pro chov hospodářského zvířectva zábavná zařízení, stavby supermarketů a hypermarketů rušící občanská vybavenost : zahradní restaurace, zařízení veřejného stravování s nočním, zařízení pro veřejnou produkci hudby a audio produkcí (např. koncerty, veřejné přenosy sportovních utkání), noční kluby (night clubs), sportovní klubová zařízení, zařízení kinematografie, zařízení veřejného ubytování a účelové ubytovny s kapacitou nad 10 lůžek stavby pro chov hospodářských zvířat, zelinářská činnost a rostlinná zemědělská výroba, chov nebezpečných zvířat a nedomestikovaných šelem v Lokalitě "Křivá" v části obce Na Pasekách v zóně bydlení hromadného (UBH), která je určena výhradně pro výstavbu nájemních bytů, je nepřípustná jakákoliv jiná výstavba. 2

9 ZÓNY BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍHO (v rodinných domech - RD) B I Charakteristika zón: Zóny zahrnují území s nízkopodlažní zástavbou rodinnými domy bez dalších činností (tzv. čisté bydlení) pouze s funkcemi doplňujícími bydlení (zeleň obytná i hospodářská, doplňkové stavby, nezbytná technická vybavenost). rodinné domy doplňkové stavby (oplocení, garáže, hospodářské budovy, skleníky, pergoly, ozdobné zídky, zahradní bazény pro potřeby bydlících v domě) místní komunikace vozidlové, cyklistické, pěší a sjezdy z nich, odstavné plochy pro motorová vozidla bydlících a dopravní obsluhy inženýrské sítě technického vybavení území, odvodňovací systémy, veřejné osvětlení (vedení inženýrských síti může být pouze podzemní s výjimkou elektrických vedení VN) zřizování zahrad, oplocování pozemků, výstavba zahrádkářských chat a drobných účelových staveb na samostatných pozemcích dosud nezastavěných rodinnými domy bytové domy do 2 nadzemních podlaží s možností využití podkroví zařízení drobné výroby a služeb ( např. holičství, krejčovství, opravna obuvi, výroba klíčů aj.) zařízení veřejného stravování s denním provozem zařízení pro předškolní péči o děti (mateřské školy a jesle) zařízení - ordinace - praktických lékařů sportoviště pro denní rekreaci a oddech bydlících v domech, fitcentra stavby pro chov velkých hospodářských zvířat pro osobní potřebu bydlících (koní, skotu, prasat, pštrosů apod. do dvou dobytčích jednotek), nebezpečných a nedomestifikovaných zvířat elektrické vedení VN jednoduché církevní stavby, stavby pro kulturu a pro administrativu b) ne stavby pro jiné účely než pro bydlení s výjimkou staveb uvedených v předchozích odstavcích stavby průmyslové výroby, a skladování, rušivé výrobní provozy, služby a sklady (autoopravy, klempírny, zámečnické dílny, stolárny, svařovny, lakovny, udírny, spalovny apod.), parkoviště veřejná, autobusů a nákladních automobilů, čerpací stanice PHM (kapalných i plynných) zábavná zařízení, zařízení veřejného stravování s nočním provozem, stavby pro obchod, zařízení pro veřejnou produkci hudby a audio produkcí (např. koncerty, veřejné přenosy sportovních utkání), noční kluby (night club), sportovní klubová zařízení, zařízení kinematografie bytové domy o třech a více nadzemních podlažích, zařízení veřejného ubytování a účelové ubytovny s kapacitou nad 10 lůžek stavby pro chov všech hospodářských zvířat pro účely podnikání (nad limity uvedené v předchozích odstavcích), stavby pro podnikání v zemědělské a lesnické výrobě elektrická vedení VVN, VTL a VVTL plynovody 3

10 ZÓNY BYDLENÍ ROZPTÝLENÉHO (v RD a zem. usedlostech rozptýlených v krajině) B R Charakteristika zón: Zóny zahrnují území s rozptýlenou zástavbou tzv. slezského typu malé zemědělské farmy, a rozptýlené rodinné domy kde je umožněna zemědělská výroba včetně chovu hospodářských zvířat, kde je za předpokladu dodržení určitých podmínek (napojení na veřejnou kanalizaci eventuelně výstavba domovní ČOV, napojení na vodovod eventuelně zajištění vlastního zdroje pitné vody, ekologický způsob vytápění) možná výstavba bytů, případně dalších staveb a zařízení jejichž přípustnost je uvedena dále. rodinné domy, zemědělské usedlosti, doplňkové stavby (oplocení, garáže, hospodářské budovy, skleníky, pergoly, ozdobné zídky, zahradní bazény pro potřeby bydlících v domě) místní komunikace vozidlové, cyklistické, pěší a sjezdy z nich, odstavné plochy pro motorová vozidla bydlících a dopravní obsluhy inženýrské sítě technického vybavení území, odvodňovací systémy, veřejné osvětlení (vedení inženýrských síti může být pouze podzemní s výjimkou elektrických vedení VN) zařízení drobné výroby a služeb ( např. holičství, krejčovství, opravna obuvi, výroba klíčů aj.) zařízení veřejného stravování s denním provozem, zařízení pro předškolní péči o děti (mateřské školy a jesle), ordinace praktických lékařů zřizování zahrad, oplocování pozemků, výstavba zahrádkářských chat a drobných účelových staveb na samostatných pozemcích dosud nezastavěných rodinnými domy řadové obytné domy do 2 nadzemních podlaží s podkrovím stavby pro chov velkých hospodářských zvířat pro osobní potřebu bydlících (koní, skotu, prasat, pštrosů apod. do dvou dobytčích jednotek nad tento limit je chovatel povinen prokázat výpočtem, že OP nezasáhne okolní objekty hygienické ochrany), nebezpečných a nedomestifikovaných zvířat elektrické vedení VN jednoduché církevní stavby, stavby pro kulturu a pro administrativu b) ne stavby pro jiné účely než pro bydlení s výjimkou staveb uvedených v předchozích odstavcích stavby průmyslové výroby, a skladování, rušivé výrobní provozy, služby a sklady (autoopravy, klempírny, zámečnické dílny, stolárny, svařovny, lakovny, udírny, spalovny apod.), parkoviště veřejná, autobusů a nákladních automobilů, čerpací stanice PHM (kapalných i plynných) bytové domy o třech a více nadzemních podlažích, zařízení veřejného ubytování a účelové ubytovny s kapacitou nad 10 lůžek stavby pro chov všech hospodářských zvířat pro účely podnikání (nad limity uvedené v předchozích odstavcích), stavby pro podnikání v zemědělské a lesnické výrobě elektrická vedení VVN, VTL a VVTL plynovody Podmínky výstavby: zajištění dopravní obsluhy připojení na veřejný vodovod nebo zajištění vlastního zdroje pitné vody napojení na městskou kanalizační síť, výstavba domovní ČOV nebo žumpy ekologický způsob vytápění (plyn, elektrická energie, dřevní hmota, biomasa apod.) 4

11 ZÓNY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ O Charakteristika zón: Zahrnují jednotlivá zařízení mající rozsáhlejší areálové plochy a plochy s kumulací zařízení občanského vybavení mimo centrální zónu obce. zařízení občanského vybavení všeho druhu mající areálové plochy zeleň vyhrazená, veřejná a izolační, hřiště a odpočinkové plochy komunikace vozidlové, cyklistické a pěší včetně ploch pro parkování a odstavování vozidel a garáží pro dopravní obsluhu základní technická vybavenost (inženýrské sítě technického vybavení území, odvodňovací systémy, veřejné osvětlení, vedení inženýrských síti může být pouze podzemní) byty majitelů a správců nerušící živnostenské a výrobní provozy, zařízení údržby stavby pro chov drobných zvířat s výjimkou hospodářských zvířat - drůbeže, králíků, kožešinových zvířat (podmínkou přípustnosti je vytvoření odpovídajících chovných a hygienických podmínek) b) výjimečně - podmínkou přípustnosti je společenská potřebnost a neexistence daného zařízení v zájmovém území dočasná zařízení pro audioprodukci (veřejné koncerty, mluvené projevy) nájemní byty ve vyšších podlažích objektů občanské vybavenosti c) ne stavby pro jiné účely než je uvedeno v předchozích odstavcích zejména : samostatné rodinné a bytové domy s čistě obytnou funkcí rušivé výrobní provozy, výrobní služby a sklady (tzv. černá řemesla - např. stolárny, kovárny, autoopravy, klempírny, zámečnické dílny, svařovny, lakovny, topenářské a instalatérské dílny), udírny, spalovny odstavování nákladních automobilů a autobusů, veřejná parkoviště nesloužící k obsluze zařízení v zónách, čerpací stanice PHM stavby pro chov hospodářských zvířat, zelinářská činnost a rostlinná zemědělská výroba, chov nebezpečných zvířat a nedomestikovaných šelem 5

12 ZÓNY SPORTU A REKREACE R Charakteristika zón: Zóna zahrnuje stávající a navržené sportovně rekreační areály s nezbytnými obslužnými komunikacemi, odstavnými plochami, sociálním zařízením a zelení. V těchto zónách lze zřizovat občanskou vybavenost sloužící návštěvníkům - stravování, společenská zařízení (klubovny), služby pro sport a rekreaci. sportovní areály, stavby pro sportovní vyžití jako stavby hlavní stavby doplňkové sloužící jako, hygienické a zdravotnické zázemí sportovního areálu zeleň rekreační, veřejná, ochranná přístupové komunikace, parkoviště pro návštěvníky sportovních akcí a odstavné plochy stavby pro hygienu návštěvníků areálu a sociální zařízení pro sportovce zařízení pro občerstvení návštěvníků sportovních akcí oplocení bez omezení výšky inženýrské sítě technického vybavení území, odvodňovací systémy veřejného osvětlení, vedení inženýrských síti může být pouze podzemní, vedení inž. sítí je pouze podzemní vedení nezbytná technická vybavenost, zařízení údržby vybavenost sloužící návštěvníkům (stravování, ubytování, společenská a kulturní zařízení, servisní zařízení sportovního vybavení) reklamní zařízení byty pro správce areálu veřejné zařízení pro zdraví a hygienu (masáže, pedikúra, manikúra, sauna, posilovna, solárium apod.) dočasná zařízení pro audioprodukci (veřejné koncerty, mluvené projevy) b) ne stavby a zařízení pro jiné účely než je uvedeno v předchozích odstavcích, zejména : zelinářská činnost a rostlinná zemědělská výroba objekty individuální rekreace objekty pro chov hospodářských zvířat a chov zvířat s výjimkou hlídacích psů pro ostrahu areálu objekty pro výrobu 6

13 ZÓNY VÝROBNÍCH A PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT A Charakteristika zón: Představují je areály největších stávajících a navržených výrobních podniků na území obce a navržené plochy pro další rozvoj výrobních a podnikatelských aktivit stavby pro výrobu, skladování a obchod (provozovny lehkého strojírenství, textilního a dalších oborů lehkého průmyslu, sklady velkoobjemového zboží) bez negativních vlivů na okolí zařízení údržby, garáže pro nákladní automobily nezbytné komunikace, parkovací, odstavné a manipulační plochy a technická vybavenost (stavby technického zázemí činnosti ve stavbách hlavních a likvidaci odpadů z výrobní činnosti) stavby doplňkové sloužící jako, hygienické, stravovací a zdravotnické zázemí zaměstnanců, personálu a klientů stavby pro ostrahu areálu inženýrské sítě technického vybavení území, odvodňovací systémy veřejného osvětlení, vedení inženýrských síti může být pouze podzemní reklamní zařízení stavby pro obchod, zařízení obchodu a služeb, veřejné stravování výrobní služby bydlení majitelů a správců parkování a odstavování osobních automobilů, čerpací stanice PHM zařízení pro zemědělskou výrobu a služby (mimo živočišnou výrobu) b) ne stavby a zařízení sloužící jiným účelům než je uvedeno v předchozích odstavcích, zejména samostatné obytné a rekreační objekty zemědělská živočišná výroba zařízení školství, zdravotnictví, sociální péče Poznámka: Parkování a odstavování vozidel majitelů, zaměstnanců a návštěvníků bude zajištěno v rámci areálů nebo na vlastních plochách mimo obytná území. napojení splaškových vod výhradně na veřejnou oddílnou kanalizaci splaškových vod, dešťové vody budou svedeny výhradně do oddělené dešťové kanalizace, hlučnost na okraji pásma hygienické ochrany výrobního areálu a pokud není stanoveno na hranicích pozemku areálu nesmí přesahovat: ve dne max. 60 db v noci max. 40 db přítomnost škodlivin v ovzduší nesmí na hranicích výrobního areálu přesahovat normové hodnoty stanovené zvláštními předpisy pro zóny určené k bydlení, výrobní zóna vč. příslušenství (např. parkoviště pro zaměstnance) musí být oddělena od ostatního zastavěného území obce (zejména od objektů hygienické ochrany) ochranným pásem vzrostlé trvalé zeleně (jehličnany) o šíři pásu nejméně 5 m. Povinný ochranný pás se nepovažuje za součást pásma hygienické ochrany areálu. 7

14 ZÓNY VÝROBNÍ V Charakteristika zón: Představují je areály největších stávajících průmyslových podniků na území obce a navržené plochy pro další rozvoj průmyslové výroby a čistě výrobních podnikatelských aktivit stavby pro výrobu, skladování a velkoobchod (provozovny lehkého strojírenství, textilního a dalších oborů lehkého průmyslu, sklady velkoobjemového zboží) bez negativních vlivů na okolí zařízení údržby, garáže pro nákladní automobily nezbytné komunikace, parkovací, odstavné a manipulační plochy a technická vybavenost (stavby technického zázemí činnosti ve stavbách hlavních a likvidaci odpadů z výrobní činnosti) stavby doplňkové sloužící jako, hygienické, stravovací a zdravotnické zázemí zaměstnanců, personálu a klientů stavby pro ostrahu areálu inženýrské sítě technického vybavení území, odvodňovací systémy veřejného osvětlení, vedení inženýrských síti může být pouze podzemní reklamní zařízení stavby pro obchod, zařízení obchodu a služeb, veřejné stravování výrobní služby parkování a odstavování osobních automobilů, čerpací stanice PHM zařízení pro zemědělskou výrobu a služby (mimo živočišnou výrobu) b) ne stavby a zařízení sloužící jiným účelům než je uvedeno v předchozích odstavcích, zejména obytné a rekreační objekty zemědělská živočišná výroba zařízení školství, zdravotnictví, sociální péče Poznámka: Parkování a odstavování vozidel majitelů, zaměstnanců a návštěvníků bude zajištěno v rámci areálů nebo na vlastních plochách mimo obytná území. napojení splaškových vod výhradně na veřejnou oddílnou kanalizaci splaškových vod, dešťové vody budou svedeny výhradně do oddělené dešťové kanalizace, hlučnost na okraji pásma hygienické ochrany výrobního areálu a pokud není stanoveno na hranicích pozemku areálu nesmí přesahovat: ve dne max. 60 db v noci max. 40 db přítomnost škodlivin v ovzduší nesmí na hranicích výrobního areálu přesahovat normové hodnoty stanovené zvláštními předpisy pro zóny určené k bydlení, výrobní zóna vč. příslušenství (např. parkoviště pro zaměstnance) musí být oddělena od ostatního území s objekty hygienické ochrany ochranným pásem vzrostlé trvalé zeleně (jehličnany) o šíři pásu nejméně 5 m. Povinný ochranný pás se nepovažuje za součást pásma hygienické ochrany areálu. 8

15 ZÓNA ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY P Charakteristika zón: Zahrnuje stávající územně stabilizovaný areál zemědělské výroby. Kapacita objektů živočišné výroby musí být taková, aby vypočtené OP nepřesahovalo maximální hranici OP vymezenou v ÚPN (hranice OP byla stanovena podle stávajících kapacit objektů živočišné výroby) a nezasahovalo přiléhající plochy obytné zástavby a další objekty hygienické ochrany. Kolem zóny budou vysázeny pásy izolační zeleně. areály zemědělské výroby zařízení zemědělské výroby a služeb sklady zemědělských produktů a potřeb objekty pro uskladňování zemědělské techniky nezbytné komunikace a technické vybavení, manipulační plochy ochranná a izolační zeleň oplocování pozemků, výstavba drobných a dočasných staveb sociální zařízení pro zaměstnance drobná průmyslová výroba, výrobní služby, řemeslná výroba v rámci zemědělských areálů b) ne stavby bydlení a dalších objektů hygienické ochrany Poznámka : Parkování a odstavování vozidel majitelů, zaměstnanců a návštěvníků bude zajištěno v rámci areálů. Kromě případné dostavby pomocných provozů a úprav objektů u stávajících zemědělských areálů zde není navržena další výstavba) limitujícím prvkem budou hranice maximálních OP vymezená v ÚPN a z toho odvezené kapacity živočišné výroby. 9

16 ZÓNY DOPRAVY D Charakteristika zón : Vymezují dopravní koridory a areály železniční trať a nádraží, probíhající zastavěným územím, plochy garáží a další dopravní plochy včetně příslušné ochranné zeleně. železniční trať (včetně drážního tělesa a železniční stanice) silniční koridory (včetně ploch mimoúrovňových křížení a ochranné zeleně) stavby sloužících dopravě stavby sloužící pro ochranu obyvatel proti hluku z pozemní dopravy ochranná zeleň nezbytná technická zařízení a zařízení pro údržbu sady a zahrady, zahrádkové osady komunikace sloužící k zajištění přístupu k pozemkům stavby sloužící cestující veřejnosti a motoristům (občerstvení, sociální zařízení, služby pro motoristy a pod.) pěší a cyklistické stezky vymezené v tomto ÚPN účelové stavby pro dopravu včetně oplocení b) ne jakákoliv nová výstavba mimo stavby uvedené v bodě a) Poznámka: budou respektována příslušná ochranná pásma dopravní a zařízení technického vybavení stavby v dopravních silničních a železničních koridorech budou mít max. 2 NP s možností využití podkroví stavby a způsob jejich zastřešení budou přizpůsobeny okolní kvalitní zástavbě 10

17 ÚZEMÍ NEURBANIZOVANÉ N ZÓNY ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY P Charakteristika zón : Zóny představují ucelené, souvislé plochy zemědělské (zejména orné) půdy, převážně intenzívně zemědělsky využívané, s produkčním významem. Nelze zde realizovat žádnou novou výstavbu nesouvisející se zemědělskou výrobou, kromě nezbytných liniových vedení (komunikace, sítě technické infrastruktury), prvků ÚSES vymezených tímto ÚPN. zemědělská rostlinná výroba stavby melioračních odvodňovacích systémů stavby zavlažovacích systémů komunikace sloužící k zajištění přístupu k pozemkům prvky systému ekologické stability zemědělské stavby, jejichž odstup musí být takový, aby nenarušovaly obytné zóny pěší a cyklistické stezky vymezené v tomto ÚPN stavby pro jímání, úpravu, akumulaci a rozvody vody, kanalizaci a čištění odpadních vod vymezené v ÚPN stavby kulturní (kapličky, kříže, Boží muka) vázané na konkrétní místa b) ne změny kultur na zahrady, oplocování pozemků, výstavba drobných objektů jakákoliv nová výstavba mimo stavby uvedené v bodě a) Poznámka: Případně realizovaná nová zařízení živočišné výroby nebo jiné zemědělské výroby, navrhovat v rámci zón orné půdy v takových kapacitách a vzdálenostech od obytných zón, aby je negativně neovlivňovala (každá aktivita bude posuzována individuálně); dodržovat zásady stanovené příslušnými hygienickými a veterinárními předpisy, v případě vyššího počtu hospodářských zvířat musí být vyhlášeno pásmo hygienické ochrany, které navrhuje projektant a vyhlašuje místní stavební úřad; Trvalá polní hnojiště mohou být umístěna minimálně 500 m od obytné zástavby, 100 m od toků, 10 m od souvislé zeleně, na zpevněné ploše s jímkou. Dočasné polní hnojiště (maximálně 6 měsíců) musí být upraveno tak, aby nedocházelo k roztékání močůvky do okolí, umístěno minimálně 50 m od obytné zástavby. 11

18 ÚZEMÍ NEURBANIZOVANÉ N ZÓNY LUK A PASTVIN LP Charakteristika zón : Zóny zahrnují plochy zemědělské půdy s převahou trvalých trávních porostů - zemědělské půdy kultur louky a pastviny, s drobnými výměrami orné půdy a vzrostlé zeleně, převážně extenzívně využívané. Nelze zde realizovat žádnou novou výstavbu nesouvisející se zemědělskou výrobou, kromě nezbytných liniových vedení (komunikace, sítě technické infrastruktury), prvků ÚSES vymezených tímto ÚPN. stavby nezbytné pro zemědělství, jejichž odstup musí být takový, aby nenarušovaly obytné zóny stavby melioračních odvodňovacích systémů stavby zavlažovacích systémů komunikace sloužící k zajištění přístupu k pozemkům stavby kulturní (kapličky, kříže, Boží muka) vázané na konkrétní místa prvky systému ekologické stability pěší a cyklistické stezky vymezené v tomto ÚPNSÚ stavby pro jímání, úpravu, akumulaci a rozvody vody, kanalizaci a čištění odpadních vod vymezené v ÚPN seníky, včelíny zemědělské stavby a stavby pro lesnickou výrobu na pozemcích určených k plnění funkce lesa oplocování pastvin elektrickým ohradníkem nebo dřevěným pastvinářským oplocením bydlení majitelů a správců zemědělských farem b) ne oplocování pozemků, výstavba drobných objektů mimo zemědělských areálů a stávajících zahrad a sadů jakákoliv nová výstavba mimo stavby uvedené v bodě a) Poznámka: Případně realizovaná nová zařízení živočišné výroby nebo jiné zemědělské výroby, navrhovat v rámci zón zemědělské půdy v takových kapacitách a vzdálenostech od obytných zón, aby je negativně neovlivňovala (každá aktivita bude posuzována individuálně); Při zvýšeném zájmu o soukromý chov hospodářských zvířat na území obce dodržovat zásady stanovené příslušnými hygienickými a veterinárními předpisy, v případě vyššího počtu hospodářských zvířat musí být vyhlášeno pásmo hygienické ochrany, které navrhuje projektant a vyhlašuje místní stavební úřad; Trvalá polní hnojiště mohou být umístěna minimálně 500 m od obytné zástavby, 100 m od toků, 10 m od souvislé zeleně, na zpevněné ploše s jímkou. Dočasné polní hnojiště (maximálně 3 měsíce) musí být upraveno tak, aby nedocházelo k roztékání močůvky do okolí, umístěno minimálně 50 m od obytné zástavby pro stavby realizované v rámci zón luk a pastvin (seníky, včelíny, přístřešky pro volný chov hospodářských zvířat a oplocení platí regulativy obsažené v části II., článku 7. regulativů. 12

19 ÚZEMÍ NEURBANIZOVANÉ N ZÓNY ZELENĚ Z Charakteristika zón: Zahrnují pozemky určené k plnění funkcí lesa, kde je nutno zachovat přírodní prostředí hospodářskou, ekologicko stabilizační a rekreační funkci a souvislejší plochy další vzrostlé krajinné zeleně, včetně vymezených prvků ÚSES. lesní porosty, vzrostlá krajinná zeleň polní a lesní cesty, cyklistické stezky vymezené v ÚPN stavby kulturní (kapličky, kříže, Boží muka) vázané na konkrétní místa nezbytné liniové stavby technické vybavenosti vymezené v ÚPN nezbytné stavby pro lesní a vodní hospodářství, myslivost b) ne jakákoliv nová výstavba mimo stavby uvedené v bodě a) včetně oplocování pozemků a výstavby drobných objektů mimo zařízení sloužících lesnické pěstební činnosti a myslivosti (oplocenky, krmelce apod.) Poznámka: Na pozemcích zahrnutých do ÚSES a pro VKP se zakazuje měnit kultury s vyšším stupněm ekologické stability na kultury s nižším stupněm stability. Dále je na těchto pozemcích zakázáno provádět pozemkové úpravy, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a vodních nádrží, těžit nerosty a měnit dochovanou původní druhovou skladbu lesních porostů. Při realizaci liniových staveb musí být její trasa zvolena nejkratším průsečíkem těchto dvou ploch. 13

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu) Atelier GNS s.r.o. Krátká 1778/9, Znojmo 66902, IČ:27750531, DIČ: CZ27750531 navrkal@ateliergns.com, www.ateliergns.com ÚZEMNÍ STUDIE MORAVSKÉ BUDĚJOVICE Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany.

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. FUNKČNÍ REGULACE - PLOCHY BYDLENÍ - NÍZKOPODLAŽNÍ Slouží pro bydlení ve spojení s užitkovým využitím zahrad

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR. OBEC ŘÍČKY V ORL. HOR. Číslo: 4/06 Dne: 6.9.2006 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR. o schválení Změny č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Říčky v Orlických horách a vyhlášení

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Obec Jenišovice. Část první Úvodní ustanovení. Článek 1 Účel vyhlášky. Článek 2 Rozsah platnosti

Obec Jenišovice. Část první Úvodní ustanovení. Článek 1 Účel vyhlášky. Článek 2 Rozsah platnosti OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE Obec Jenišovice Obecně závazná vyhláška č. 1/05 ze dne 1.12.2005 o Změně č. 2 závazné části Územního plánu sídelního útvaru Jenišovice Zastupitelstvo obce Jenišovice se na

Více

PLOCHY BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH BH

PLOCHY BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH BH tab. č. 1 PLOCHY BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH BH Plochy jsou určeny pro bydlení ve vícepodlažních bytových domech, včetně občanského vybavení, sportovních zařízení, veřejných prostranství a veřejně přístupné

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

Obecně závazná vyhláška Města Přeštice č. 3/2005

Obecně závazná vyhláška Města Přeštice č. 3/2005 Obecně závazná vyhláška Města Přeštice č. 3/2005 o závazných částech Změny č.4 územního plánu sídelního útvaru Přeštice Zastupitelstvo Města Přeštice schválilo dne 30.6.2005 pod bodem usnesení B/ 10.1.

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ SV

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ SV tab. č. 1 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ SV Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, příp. i s hospodářským zázemím, dále pro rodinnou rekreaci, pro občanské vybavení, pro drobnou

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA MĚSTO CHRASTAVA VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA Pořizovatel: Městský úřad Chrastava Odbor výstavby a územní správy Nám.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOSTĚNICE

ÚZEMNÍ PLÁN KOSTĚNICE Územní plán Kostěnice ÚZEMNÍ PLÁN KOSTĚNICE únor 2014 A-PROJEKT Pardubice s.r.o., Ing. arch. Petr Kopecký, 2014 1 Územní plán Kostěnice Obec Kostěnice č.usn.:... v Kostěnicích dne... Územní plán Kostěnice

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST

B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 ÚPN SÚ HVOZDEC - ZMĚNA č.i A ZMĚNA č.ia

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 1 602 00 Brno, Příkop 8 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.2 Stupeň: NÁVRH PŘÍLOHA

Více

3.3.21 OBCHODNĚ PRŮMYSLOVÉ PLOCHY (OPP)

3.3.21 OBCHODNĚ PRŮMYSLOVÉ PLOCHY (OPP) 3.3.21 OBCHODNĚ PRŮMYSLOVÉ PLOCHY (OPP) 3.3.21 OBCHODNĚ PRŮMYSLOVÉ PLOCHY (OPP) 1. Obchodně průmyslové plochy jsou polyfunkční území pracovních aktivit a vybavenosti určené pro umístění průmyslových staveb

Více

Obec ZÁRYBY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A. obce ZÁRYBY č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část Změny č. 1 územního plánu obce Záryby

Obec ZÁRYBY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A. obce ZÁRYBY č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část Změny č. 1 územního plánu obce Záryby Obec ZÁRYBY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A obce ZÁRYBY č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část Změny č. 1 územního plánu obce Záryby Zastupitelstvo obce Záryby se na svém zasedání dne 29.6.2006

Více

M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U

M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U O B J E D N A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U - H O R N Í R O K Y T N I C E 1 9 7 5 1 2 4 4 R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L TENET,

Více

Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec

Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec. Územní plán obce Vestec právní stav po vydání Změny č.1 - aktualizace Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Objednatel: obec Vestec Září 2014 Právní stav Územního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

příloha č. 1 opatření obecné povahy

příloha č. 1 opatření obecné povahy příloha č. 1 opatření obecné povahy návrh změny č. 1 územního plánu obce Stojčín textová část vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Stojčín datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 1.1.101 POŽADAVKY NA UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 1.1.101 POŽADAVKY NA UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 1.1.101 POŽADAVKY

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia C. ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický atelier Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 OBSAH: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S U C H O V R Š I C E A. T E X T O V Á Č Á S T Ú Z E M N Í H O P L Á N U T E N E T, SPOL. S R. O., ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR, HORSKÁ 64, T R U T N O V Obsah textové části územního plánu

Více

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH I. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU PŘÍCHOVICE SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBJEDNATEL : OBEC PŘÍCHOVICE, P Ř Í C H O V I C E č.37, 334 01 PŘEŠTICE

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Nymburk Datum: Červen 2008 2 I. Textová část změny územního plánu str.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU POPICE

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU POPICE P O P I C E ÚZEMNÍ PLÁN- VÝROKOVÁ Č ÁST /Změna č.2/ Objednavatel: Obec Popice, Hlavní 62, 691 27 Popice, Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, Dukelské náměstí 2/2, 693 01 Odbor regionálního rozvoje Zpracovatel:

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva Souhrnná technická zpráva Akce: Investor: Vypracoval: Rekonstrukce střechy ZŠ J.Vohradského Šluknov Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov IČ 00261688 TO-DA, Tomáš Hrabáň Teplická 387/108, 405 02 Děčín

Více

MĚSTO STŘÍBRO. VYHLÁŠKA č. 3/2007 O závazných částech územního plánu města

MĚSTO STŘÍBRO. VYHLÁŠKA č. 3/2007 O závazných částech územního plánu města MĚSTO STŘÍBRO VYHLÁŠKA č. 3/2007 O závazných částech územního plánu města Zastupitelstvo města Stříbra vydalo na svém 7. zasedání dne 19.4.2007 v souladu s ustanovením 10 písm. a) a 84 odst. 2 písm. h)

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 ID datové schránky: 24ebrt5 č.j.: OVÚP/4432/13/Kr vyřizuje: Eva Krčmářová tel.:

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

Obecně závazná vyhláška obce Bohuňovice č. 2/02

Obecně závazná vyhláška obce Bohuňovice č. 2/02 Obecně závazná vyhláška obce Bohuňovice č. 2/02 O VYHLÁŠENÍ ZÁVAZNÝCH ČÁSTÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU BOHUŇOVICE Zastupitelstvo obce Bohuňovice schvaluje dle ustanovení 29 odst. 3 zákona č. 50/1976

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 21972444 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚPN SÚ)

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 21972444 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚPN SÚ) Základní údaje o obci Název obce Velké Němčice Typ městys Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 21972444 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚPN SÚ) 103,0 ha Počet obyvatel (dle SLBD

Více

Územní plánování a investiční příležitosti v Jihočeském kraji

Územní plánování a investiční příležitosti v Jihočeském kraji Územní plánování a investiční příležitosti v Jihočeském kraji Prezentace v rámci akce Investiční záměry vjihočeském kraji Diskusní setkání časopisu Stavební fórum Čtvrtek 17. 4. 2008 Grand Hotel Zvon,

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 1 602 00 Brno, Příkop 8 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.2 Stupeň: NÁVRH PŘÍLOHA

Více

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA Obec Dolní Bečva Zlínský kraj, 756 55 Dolní Bečva č.p. 340 Tel., fax: 571 647 168 E-mail: obec@dolnibecva.cz Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupítelstvo obce Dolní Bečva Datum

Více

Územní plán PETROVICE u Moravského Krumlova I. TEXTOVÁ ČÁST

Územní plán PETROVICE u Moravského Krumlova I. TEXTOVÁ ČÁST Územní plán PETROVICE u Moravského Krumlova I. TEXTOVÁ ČÁST vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE PETROVICE U MORAVSKÉHO KRUMLOVA číslo jednací:...

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VESTEC vydávající správní orgán datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby podpis: Zastupitelstvo Obce Vestec starosta Miroslav

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

zdravotnictví sociální pé maloobchod ubytování stravování nevýrobní služby výrobní a opravárenské služby správa a administrativa církev v

zdravotnictví sociální pé maloobchod ubytování stravování nevýrobní služby výrobní a opravárenské služby správa a administrativa církev v PROBLÉMY, ZÁMĚRY¹ A NÁMĚTY² K ŘEŠENÍ V ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LIBŠTÁT ¹ - záměry obce, velkých investorů, podnikatelů a soukromých vlastníků ² - náměty kohokoliv BYDLENÍ Záměry na vymezení nových ploch,

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 24. 02. 2012, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 24. 02. 2012, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 24. 02. 2012, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

č. účel patro m 2 148 administrativa 1NP 36,98 150 administrativa 1NP 33,53

č. účel patro m 2 148 administrativa 1NP 36,98 150 administrativa 1NP 33,53 č. účel patro m 2 148 administrativa 1NP 36,98 150 administrativa 1NP 33,53 1.50 1.48 2.21 č. účel patro m 2 221 administrativa 2NP 23,14 222 administrativa 2NP 17,89 223 administrativa 2NP 49,00 224 administrativa

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1 JESENNÝ pořizovatel projektant Městský úřad Semily obvodní stavební úřad oddělení územního plánování jako úřad územního plánování Ing.arch. M. Štěpánek, ARCH SERVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 kooperace

Více

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN TEXTOVÁ ČÁST SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍK A TABULKY S VYHODNOCENÍM SITUACE V CELÉM SPRÁVNÍM ÚZEMÍ ORP ZLÍN 2012

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 ZEMĚDĚLSKÁ PRVOVÝROBA Dotace na stavby a technologie pro rostlinnou a živočišnou výrobu (sila, výrobní linky, skladovací prostory,

Více

Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem

Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem 117 Příloha č. 19 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem Základní ceny za m 2 podlahové plochy v budovách typu J a K KRAJ/ (OBEC)

Více

OBEC PETROV. O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 1/2010 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U. svým usnesením č. 709 ze dne 1.4.

OBEC PETROV. O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 1/2010 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U. svým usnesením č. 709 ze dne 1.4. OBEC PETROV O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 1/2010 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U Změna č. 1 územního plánu obce Petrov Zastupitelstvo obce Petrov, příslušné podle 6 odst. 5 písm.

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz Rodinne domy Lahost Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

Orientační cenové ukazatele pro základní typy stavebních objektů

Orientační cenové ukazatele pro základní typy stavebních objektů Orientační cenové ukazatele pro základní typy stavebních objektů Cenové ukazatele jsou vztaženy na účelovou měrnou jednotku (m3 obestavěného prostoru, m2 komunikace a plochy, bm liniové stavby) Stavební

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Tento návrh zadání je zpracován v rozsahu stanoveném přílohou č. 6 projednán v souladu s ust. 47 odst. 2 stavebního zákona.

Tento návrh zadání je zpracován v rozsahu stanoveném přílohou č. 6 projednán v souladu s ust. 47 odst. 2 stavebního zákona. Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Těšetice pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 518/200/2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 518/200/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 518/200/2010 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 13, na pozemku č. parc. 1500 vč. příslušenství a pozemků č. parc. 1500, č. parc. 1501, č. parc. 1607/1, k.ú. Proseč nad Nisou, obec Jablonec

Více

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné Informace k vyplňování Fiche pole 32. Kritéria pro monitoring a hodnocení stvená MAS Tato kritéria pro monitoring a hodnocení ve Fichi si stvuje sama MAS a slouží MAS pro kontrolu plnění cílů a evaluaci

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Modelový odhad velikosti potenciálních vlivů na ZPF a PUPFL a pravděpodobnosti (rizika) jejich vzniku pro hodnocení variant

Modelový odhad velikosti potenciálních vlivů na ZPF a PUPFL a pravděpodobnosti (rizika) jejich vzniku pro hodnocení variant Modelový odhad velikosti potenciálních vlivů na ZPF a a pravděpodobnosti (rizika) jejich vzniku pro hodnocení variant D1. Vlivy na zemědělský půdní fond (ZPF) D2. Vlivy na pozemky určené k plnění funkcí

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ (STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE) Místo stavby: Stavebník: 1. máje 11, 709

Více

Ú Z E M N Í P L Á N Š U M A V S K É H O Š T I C E

Ú Z E M N Í P L Á N Š U M A V S K É H O Š T I C E Ú Z E M N Í P L Á N Š U M A V S K É H O Š T I C E Katastrální území: Šumavské Hoštice (764 205) Kosmo (764 175) Vojslavice (794 678) Pořizovatel: Městský úřad Vimperk, odbor výstavby a územního plánování

Více

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Odůvodnění zpracované pořizovatelem Výsledek přezkoumání Změn č. 4 územního plánu obce Dobrá podle - 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

Opatření obecné povahy č. 2/2015

Opatření obecné povahy č. 2/2015 Opatření obecné povahy č. 2/2015 ÚZEMNÍ PLÁN VIMPERK Správní orgán Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk O vydání rozhodlo zastupitelstvo města dne 29.06.2015 usnesení č.. nabytí účinnosti dne..07.

Více

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva A. Úvodní údaje B. Průvodní zpráva C. Souhrnná technická zpráva A. Úvodní údaje Stavba: Využití areálu Technických služeb Nová Bystřice Pozemek: 406/19, k. ú. Nová Bystřice Stavebník: Město Nová Bystřice,

Více

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona)

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) Odůvodnění zpracované pořizovatelem 1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) a) Vyhodnocení souladu

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

Územního plánu Vrutice

Územního plánu Vrutice N Á V R H Z A D Á N Í Územního plánu Vrutice Pořizovatel: Městský úřad Litoměřice - odbor územního rozvoje - úřad územního plánování ve spolupráci s určeným zastupitelem Obce Vrutice Leden 2013 Úřad územního

Více

Územní plán VRBICE I. TEXTOVÁ ČÁST

Územní plán VRBICE I. TEXTOVÁ ČÁST Zastupitelstvo obce Vrbice příslušné podle 6 odst.5 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu( stavební zákon), za použití 43 odst.4, a 55 odst.2 stavebního zákona, 13 a přílohy

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru K O S T I C E. okr. Břeclav LISTOPAD 2007

NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru K O S T I C E. okr. Břeclav LISTOPAD 2007 NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru K O S T I C E okr. Břeclav LISTOPAD 2007 Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Objednavatel: obec Kostice

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STOLANY II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN STOLANY II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN STOLANY II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST Ing.arch.Milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04, Sezemice Listopad 2008 1 Obsah: A. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN LAVIČKY NÁVRH

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN LAVIČKY NÁVRH URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN LAVIČKY NÁVRH Datum: prosinec 2014 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky:

Více