OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005"

Transkript

1 Obec Bystřice Obecně závazná vyhláška č. 5/2005 kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2002, kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu obce Bystřice Zastupitelstvo obce Bystřice schválilo na svém 32 řádném zasedání, konaném dne podle ustanovení 29 odst. 2 a 3 zákona č.50/76 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. b) a i) zákona o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: Článek 1 Změny Vyhláška č. 5/2005, o regulativech územního rozvoje, kterou se vyhlašuje závazná část změny č. 3 územního plánu obce Bystřice, mění obecně závaznou vyhlášku č. 4/2002 takto: 1. v části I, čl. 1se ruší znění článku včetně názvu a nahrazuje se novým zněním: Účel regulativů a rozsah platnosti (1) Regulativy vymezují závaznou část územního plánu obce Bystřice (dříve sídelního útvaru obce Bystřice) včetně jeho změn č. 1, 2 a 3. (2) Regulativy stanovují funkční uspořádání území a podmínky jeho zastavitelnosti (3) Regulativy stanovují veřejně prospěšné stavby, pro které lze stavby, pozemky a práva k nim vyvlastnit (4) Regulativy platí pro území obce Bystřice, které je vymezeno katastrálním územím Bystřice nad Olší 2. v části I, čl. 2 se ruší poznámka pod čarou 3. v části I, čl. 2 se za odstavec 3 doplňuje následující text: (4) Doplňkové stavby (garáže, hospodářské budovy apod.) nesmí architektonicky a pohledově narušovat dominantní postavení stavby hlavní. (5) Drobné účelové stavby jsou stavby se zastavěnou plochou menší než 25 m 2 včetně verand, vstupů a podsklepených teras. Smějí mít jedno nadzemní podlaží a podkroví, obestavěný prostor nad upraveným terénem nesmí překročit 110 m 3. (6) Seníky budované v neurbanizovaných zónách jsou stavby s minimální velikostí zastavěné plochy 90 m 2, s poměrem stran v půdorysu od 3 : 2 do 2 : 1, nepodsklepené, max. výška stavby nad terénem po hřeben střechy je 8 m, max. s 1 nadzemním podlažím a podkrovím. (7) Včelíny jsou max. dvouprostorové stavby s povinným úlovým prostorem o max. šířce 2,5 m, prosvětlený okny o max. rozměrech výška 0,5 m, šířka 1,0 m, opatřenými jednoduchým sklem, na spodní straně s výkluzovou štěrbinou pro únik včel, manipulační místnost může být o podlahové ploše nejvíce 12 m 2, provedení stavby - nepodsklepená, na patkách nebo sloupcích, max. 1 nadzemní podlaží, max. výška stavby nad terénem včetně střechy 4 m. (8) Přístřešky pro volný chov skotu, ovcí, koz a jiných užitkových zvířat chovaných pastvinářským způsobem jsou pouze jednoprostorové, neuzamykatelné stavby obdélníkového půdorysu, opatřené obvodovými stěnami max. ze 3 stran (jedna strana zůstane nezastavěna, trvale otevřená), nosná konstrukce dřevěná nebo ocelová. (9) Trvalé oplocení v neurbanizovaných zónách může být pouze pastvinářské, tj. tvořené dřevěnými sloupky umístěnými nejméně 2 m od sebe, pole plotu mohou být tvořena pouze dřevěnými vodorovnými latěmi nebo trámky. 4. V části I, článku 3 se ruší znění odstavce 2 a nahrazuje se novým zněním: (2) Všechny části územního plánu, které nejsou uvedeny v částech II., III., IV. a V. a v přílohách č. 1 a 2 těchto regulativů a uvedené v části VI. a VII. těchto regulativů, jsou směrné. 1

2 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/ V části I, článku 4 se ruší znění odstavce 1 a nahrazuje se novým zněním: (1) Nedílnou součástí těchto regulativů je textová, tabulková a grafická část Územního plánu obce Bystřice a Změn č. 1, 2 a 3 Územního plánu obce Bystřice. 6. V části II, článku 6 se ruší znění odstavce 7 a nahrazuje se novým zněním: (7) Dosavadní způsob využití jednotlivých funkčních zón, který neodpovídá vymezenému funkčnímu využití dle územního plánu, je možný, pokud nenarušuje veřejné zájmy nad přípustnou míru a nejsou-li zde dány důvody pro opatření dle stavebního zákona. 7. V části II, článku 6 se ruší poznámka pod čarou. 8. V části II se ruší znění článku 7 a nahrazuje se novým zněním: b) Regulace uspořádání území (1) Maximální počet podlaží bytových domů se stanoví v souladu s platnými předpisy a s ohledem na okolní zástavbu a zachování charakteristických pohledů na dominanty obce. (2) Nové stavby a změny staveb budou architektonicky a urbanisticky přizpůsobeny okolní kvalitní zástavbě. (3) Ozdobné keře, stromy a živé ploty nesmí být vysazovány blíže než 1 m od přilehlého okraje vozidlové komunikace. (4) Žumpa pro odpadní vody musí být umístěna v technickém dosahu pro fekální vůz nebo cisternu, nejdále však 8 m od místa možného přistavení. 9. V části II, článku 8 se ruší znění odstavce 2 a nahrazuje se novým zněním: (2) Při řízení výstavby na řešeném území je nutno respektovat ustanovení zákonných opatření na ochranu: - staveb silničních - zákon o pozemních komunikacích, - staveb železničních - zákon o drahách, - staveb pro vodní hospodářství - zákon o vodách (vodní zákon), - staveb v energetických odvětvích - energetický zákon, - staveb telekomunikačních - zákon o telekomunikacích. 10. V části II, článku 8 se ruší poznámka pod čarou. 11. V části III, článku 10 se ruší znění odstavce 1 a nahrazuje se novým zněním: (1) Zásady urbanistické koncepce, funkční členění území do jednotlivých funkčních zón, zásady regulace, zásady řešení dopravy a technického vybavení a vymezení veřejně prospěšných staveb jsou stanoveny dle schválené urbanistické koncepce, vyjádřené v hlavních výkresech územního plánu, kterými jsou : B 1 Hlavní výkres B 1.a Komplexní urbanistický návrh B 1.b Regulace funkčního využití B 2. Doprava B 3. Technické vybavení B 3.a Zásobování vodou B 3.b Energetika, spoje B 4. Veřejně prospěšné stavby v rozsahu dále specifikovaném. 12. V části III, článku 11 se ruší znění odstavce 3 a nahrazuje se novým zněním: (3) zrušen 13. V části III, článku 11 se ruší znění odstavce 8 a nahrazuje se novým zněním: (8) zrušen 14. V části III, článku 11 se ruší znění odstavce 11 a nahrazuje se novým zněním: (11) zrušen 2

3 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/ V části III, článku 14, oddíle a) se ruší znění odstavců 2, 3 a 4 nahrazuje se novým zněním: (2) Nové areály zemědělské výroby mohou být realizovány v zónách zemědělské půdy (zóny NP, NLP) za podmínky, že vypočtené OP nezasáhne stávající, ani navržené objekty hygienické ochrany. (3) Při chovu hospodářských zvířat dodržovat zásady stanovené příslušným hygienickými a veterinárními předpisy, nesmí docházet k obtěžování okolní zástavby zápachem, hlukem, prachem a kontaminaci povrchových a podzemních vod apod. V případě porušení těchto zásad a vyššího počtu hospodářských zvířat je chovatel povinen, na základě požadavku stavebního úřadu požádat o vyhlášení pásma hygienické ochrany, které vypočítá projektant, a vyhlašuje místní stavební úřad. Vypočtené OP nesmí překročit OP navržená v územním plánu, případná nová OP nesmí zasáhnout stávající ani navržené objekty hygienické ochrany. (4) Vodní tok a studny musí být chráněny před znečištěním podle zákona o vodách a ČSN (Umístění chovu, nepropustné jímky, hnojiště). 16. V části III, článku 14 se ruší poznámka pod čarou. 17. V části III, článku 18 se ruší znění odstavce 1 a nahrazuje se novým zněním: (1) Kromě budování nových zemědělských farem nebo usedlostí zde nepřipouštět žádnou výstavbu. Nové areály zemědělské výroby mohou být realizovány v zónách zemědělské půdy (NP) při dodržení podmínek ochrany přírody a za splnění podmínky, že vypočtené OP nezasáhne stávající ani navržené objekty hygienické ochrany. 18. V části III, článku 19 se ruší znění odstavce 1 a nahrazuje se novým zněním: (1) Zabezpečit územní koridor pro výstavbu nové rychlostní trasy silnice I/11 v šířkové kategorii S 22,5/100-M podle zpracované studie Dopravoprojektu Ostrava z r a 1993 a technické studie silnice I/11 Hrádek průtah (SUDOP Brno s.r.o., 06/2003). 19. V části III, článku 19 se za odstavec 18 doplňuje další odstavec se zněním: (19) Na silničních křižovatkách a křižovatkách silnic a MK budou uvolněna rozhledová pole (podle platného znění zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a ČSN ). V rozhledových polích se pak nesmějí zřizovat a provozovat jakékoliv objekty, vysazovat stromy nebo vysoké keře a pěstovat takové kultury, které by svým vzrůstem rušily rozhled potřebný pro bezpečnost silničního provozu. 20. V části III, článku 21 se ruší znění odstavce 6 a nahrazuje se novým zněním: (6) Respektovat ochranná pásma energetických zařízení ve smyslu Energetického zákona. 21. V části III, článku 22 se ruší znění odstavce 2 a nahrazuje se novým zněním: (2) Respektovat ochranné pásmo podzemních telekomunikačních vedení ve smyslu 92 zákona o telekomunikacích. 22. V části III, článku 22 se ruší poznámka pod čarou. 23. V části IV, článku 23 se ruší znění odstavce 1 a nahrazuje se novým zněním: (1) Budou respektována ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny a jeho prováděcí vyhlášky. 24. V části IV, článku 23 se ruší znění odstavce 3 a nahrazuje se novým zněním: (3) Významné krajinné prvky musí být chráněny před poškozováním a ničením. Nesmí dojít k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce a nesmí být narušena jejich obnova. 25. V části IV, článku 23 se ruší znění odstavce 5 a nahrazuje se novým zněním: (5) Rozhodnutí o umístění stavby a o využití území ve vzdálenosti do 50 m od kraje lesních pozemků lze vydat, v souladu se zákonem o lesích. V případě výstavby v tomto území musí být stavby umístěny co nejdále od porostních stěn lesa. Vlastníci nemovitostí nebo investoři staveb a zařízení jsou povinni provést na svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterými jsou nebo budou jejich pozemky, stavby a za řízení zabezpečeny před škodami. 26. V části IV, článku 23 se ruší znění odstavce 8 a nahrazuje se novým zněním: (8) zrušen 3

4 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/ V části IV, článku 23 se ruší poznámka pod čarou. 28. V části IV, článku 24 se ruší znění odstavce 8 a nahrazuje se novým zněním: (8) V souladu se zákonem o odpadech a prováděcím právním předpisem zajišťovat plnění zpracovaného plánu odpadového hospodářství. 29. V části IV, článku 26 se ruší znění odstavce 1 a nahrazuje se novým zněním: (1) Budou dodržována ustanovení daná zákonem o státní památkové péči. 30. V části IV, článku 26 se ruší znění odstavce 4 a nahrazuje se novým zněním: (4) Při změnách staveb objektů původní zástavby je nutno respektovat typické prvky a měřítka tradiční zástavby. 31. V části IV, článku 26 se ruší poznámka pod čarou. 32. V části V, článku 27 se ruší znění odstavce 1 a nahrazuje se novým zněním: (1) Za veřejně prospěšné stavby se dle zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) považují stavby určené pro veřejně prospěšné služby a pro veřejné technické vybavení území podporující jeho rozvoj a ochranu životního prostředí, které vymezí schvalující orgán v závazné části územně plánovací dokumentace (stavby pro zneškodňování odpadů, pro zásobování vodou, odvádění odpadních vod a jejich čištění, pro veřejnou dopravu, veřejné školství, veřejnou správu apod.). 33. V části V, článku 27 se ruší znění odstavce 2 a nahrazuje se novým zněním: (2) Pro tyto stavby lze dle výše zmíněného zákona ve veřejném zájmu vyvlastnit pozemky, stavby a práva k nim nebo vlastnická práva k pozemkům a stavbám omezit. 34. V části V, článku 27 se ruší znění odstavce 3 a nahrazuje se novým zněním: (3) Dle výše zmíněného zákona lze dále vyvlastnit pozemky a práva k nim nebo vlastnická práva k pozemkům a stavbám omezit ve veřejném zájmu pro vytvoření hygienických, bezpečnostních a jiných ochranných pásem a chráněných území a pro zajištění podmínek jejich ochrany, pro provedení asanace nebo asanačních úprav sídelního útvaru dle schválené ÚPD, pro vytvoření podmínek pro nezbytný přístup k pozemku a stavbě, pro vytvoření podmínek pro umístění a provoz zařízení státní pozorovací sítě, kterou se zajišťuje stav životního prostředí. 35. V části V, článku 27 se ruší poznámka pod čarou. 36. V části VII, článku 29 se ruší znění odstavce 1 a nahrazuje se novým zněním: (1) Části řešeného územního plánu, které nejsou uvedeny v části II. až VI. těchto regulativů mají směrný charakter. Doporučujeme však : u stávajících objektů s plochými střechami vybudovat obytné střešní nástavby respektovat - navržený postup výstavby - navržení funkčních ploch v zónách - kapacity a rozmístění základních zařízení občanského vybavení odstraňovat dopravně závadná místa na ostatní silniční síti podle místních možností a v intencích navržených úprav doplnit systém dopravního vybavení sídla další výstavbou chodníků pro pěší, rozptýlených drobných parkovacích ploch apod. inženýrské sítě v nové výstavbě ukládat do společných tras v přidružených prostorech komunikací. 37. V části VII, článku 29 se ruší znění odstavce 2 a nahrazuje se novým zněním: (2) O úpravě směrné části územního plánu rozhoduje příslušný pořizovatel územního plánu dle zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 38. V části VII, článku 29 se ruší poznámka pod čarou. 39. V části VIII, se ruší znění článku 30 a nahrazuje se novým zněním: Článek 30 Uložení dokumentace Územní plán obce Bystřice, včetně Změn č. 1, 2 a 3 Územního plánu obce Bystřice, je uložen na 4

5 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Obecním úřadě v Bystřici, odboru výstavby, na Městském úřadě v Třinci, odboru stavebního řádu a územního plánování a na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje v Ostravě, na odboru územního plánování a stavebního řádu. 40. V příloze Č.1 se ruší celý text a nahrazuje se novým textem, který je obsažen v příloze Č.1 této vyhlášky. 41. V příloze Č.2 se v části tabulky SEZNAM OPATŘENÍ VE VEŘEJNÉM ZÁJMU vypouští text v části tabulky s opatřením Z.2. Článek 2. Účinnost vyhlášky Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem ode dne jejího vyhlášení tj. dne Zástupce starosty obce : Starostka obce : Ladislav Olšar Anna Konderlová 5

6

7 ZÓNA CENTRÁLNÍ (bydlení v integraci s občanským vybavením) C Charakteristika zóny: Zóna zahrnuje plochy bydlení centrální části obce integrace bydlení s občanským vybavením, ve které je soustředěna většina občanské vybavenosti obce (kultura, osvěta, církevní zařízení, zdravotnictví, maloobchod, služby, správa, administrativa apod.) v kombinaci s bydlením. nízkopodlažní obytné objekty (rodinné a bytové domy) do 2 NP s možností využití podkroví případně s integrovaným občanským vybavením v přízemí zařízení občanského vybavení (základní i vyšší občanská vybavenost, obchod, služby, malá ubytovací zařízení, fitcentra, správa, administrativa, výstavní síně a jim podobná zařízení, zařízení veřejného stravování s denním provozem, lékařské ordinace, kanceláře svobodných povolání, řemeslné a opravárenské služby apod. včetně příslušných skladů a pomocných provozů) příslušná zeleň obytná a ochranná včetně hřišť pro denní rekreaci a oddech děti a dospělých bydlících v těchto zónách komunikace vozidlové, cyklistické a pěší včetně ploch pro parkování a odstavování vozidel a garáží pro dopravní obsluhu základní technická vybavenost (inženýrské sítě technického vybavení území, odvodňovací systémy, veřejné osvětlení, nová vedení inženýrských síti mohou být pouze podzemní) řadové obytné domy se dvěma a více nadzemními podlažími s možností využití podkroví garáže pro osobní automobily obyvatel obytných domů a provozovatelů zařízení občanské vybavenosti - u nové výstavby vestavěné v objektech nebo pod terénem zařízení drobné výroby a výrobních služeb nerušící živnostenské provozovny a výrobní aktivity zařízení pro předškolní péči o děti (mateřské škole a jesle), zařízení lékařské péče stavby pro chov drobných zvířat s výjimkou hospodářských zvířat - drůbeže, králíků, kožešinových zvířat (podmínkou přípustnosti je vytvoření odpovídajících chovných a hygienických) veřejná parkoviště sloužící obyvatelům a návštěvníkům obce b) výjimečně - podmínkou přípustnosti je společenská potřebnost a neexistence daného zařízení v zájmovém území klubová a církevní zařízení a dočasná zařízení pro audioprodukci (veřejné koncerty, mluvené projevy) c) ne stavby pro jiné účely než je uvedeno v předchozích odstavcích zejména : rušivé výrobní provozy, výrobní služby a sklady (tzv. černá řemesla - např. stolárny, kovárny, autoopravy, klempírny, zámečnické dílny, svařovny, lakovny, topenářské a instalatérské dílny), udírny, spalovny odstavování nákladních automobilů a autobusů, čerpací stanice PHM stavby pro chov hospodářských zvířat, zelinářská činnost a rostlinná zemědělská výroba, chov nebezpečných zvířat a nedomestikovaných šelem zábavná zařízení, stavby pro obchod, sportovní klubová zařízení rušící občanská vybavenost : zahradní restaurace, zařízení veřejného stravování s nočním provozem, zařízení pro veřejnou produkci hudby a audio produkcí (např. koncerty, veřejné přenosy sportovních utkání), noční kluby (night clubs), sportovní klubová zařízení, reklamní, informační zařízení a tzv. vývěsní štíty, které ruší vzhled kulturně a památkově cenných staveb Poznámka: Realizace staveb doplňkových ke stavbám hlavním je přípustná, pokud nebudou narušovat ráz zástavby zóny Napojení splaškových vod výhradně na veřejnou oddílnou kanalizaci splaškových vod, dešťové vody budou svedeny výhradně do oddělené dešťové kanalizace 1

8 ZÓNY BYDLENÍ HROMADNÉHO (v bytových domech - BD) B H Charakteristika zón: Zóny zahrnují plochy vícepodlažních bytových domů včetně ploch příslušné obytné zeleně, garáží pro obyvatele těchto domů, komunikací, základní občanské a technické vybavenosti. bytové domy a domy řadové bytové zástavby (navržené bytové domy do 3 NP s možností využití podkroví, stávající i o vyšším počtu podlaží) příslušná zeleň obytná a ochranná včetně hřišť pro denní rekreaci a oddech děti a dospělých bydlících v bytových domech komunikace vozidlové, cyklistické a pěší včetně ploch pro parkování a odstavování vozidel a garáží pro potřeby obyvatel bytových domů základní občanská a technická vybavenost (inženýrské sítě technického vybavení území, odvodňovací systémy, veřejné osvětlení, vedení inženýrských síti může být pouze podzemní) výstavba garáží pro obyvatele bytových domů u nové výstavby budou garáže vestavěné v objektech nebo pod terénem zařízení drobné výroby a služeb stavby a zařízení občanské vybavenosti (obchod, služby, malá ubytovací zařízení, fitcentra, kanceláře, zařízení veřejného stravování s denním provozem) zařízení pro předškolní péči o děti (mateřské školy a jesle) zařízení lékařské péče nerušící živnostenské provozovny a výrobní aktivity řadové rodinné domy se dvěma nadzemními podlažími s možností využití podkroví stavby pro chov drobných zvířat s výjimkou hospodářských zvířat - drůbeže, králíků, kožešinových zvířat (podmínkou přípustnosti je vytvoření odpovídajících chovných a hygienických podmínek Výjimečně (podmínkou přípustnosti je společenská potřebnost a neexistence daného zařízení v zájmovém území) jednoduché stavby pro administrativu, církevní stavby a stavby klubových zařízení elektrická vedení VN b) ne rodinné domy a řadové rodinné domy s méně než 2 nadzemními podlažími oplocování pozemků (s výjimkou živých plotů), výstavba drobných staveb, zřizování zahrádek rušivé výrobní provozy, výrobní služby a sklady (tzv. černá řemesla - např. stolárny, kovárny, autoopravy, klempírny, zámečnické dílny, svařovny, lakovny, topenářské a instalatérské dílny), udírny, spalovny odstavování nákladních automobilů a autobusů, veřejná parkoviště nesloužící obyvatelům bytových domů), čerpací stanice PHM stavby pro chov hospodářského zvířectva zábavná zařízení, stavby supermarketů a hypermarketů rušící občanská vybavenost : zahradní restaurace, zařízení veřejného stravování s nočním, zařízení pro veřejnou produkci hudby a audio produkcí (např. koncerty, veřejné přenosy sportovních utkání), noční kluby (night clubs), sportovní klubová zařízení, zařízení kinematografie, zařízení veřejného ubytování a účelové ubytovny s kapacitou nad 10 lůžek stavby pro chov hospodářských zvířat, zelinářská činnost a rostlinná zemědělská výroba, chov nebezpečných zvířat a nedomestikovaných šelem v Lokalitě "Křivá" v části obce Na Pasekách v zóně bydlení hromadného (UBH), která je určena výhradně pro výstavbu nájemních bytů, je nepřípustná jakákoliv jiná výstavba. 2

9 ZÓNY BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍHO (v rodinných domech - RD) B I Charakteristika zón: Zóny zahrnují území s nízkopodlažní zástavbou rodinnými domy bez dalších činností (tzv. čisté bydlení) pouze s funkcemi doplňujícími bydlení (zeleň obytná i hospodářská, doplňkové stavby, nezbytná technická vybavenost). rodinné domy doplňkové stavby (oplocení, garáže, hospodářské budovy, skleníky, pergoly, ozdobné zídky, zahradní bazény pro potřeby bydlících v domě) místní komunikace vozidlové, cyklistické, pěší a sjezdy z nich, odstavné plochy pro motorová vozidla bydlících a dopravní obsluhy inženýrské sítě technického vybavení území, odvodňovací systémy, veřejné osvětlení (vedení inženýrských síti může být pouze podzemní s výjimkou elektrických vedení VN) zřizování zahrad, oplocování pozemků, výstavba zahrádkářských chat a drobných účelových staveb na samostatných pozemcích dosud nezastavěných rodinnými domy bytové domy do 2 nadzemních podlaží s možností využití podkroví zařízení drobné výroby a služeb ( např. holičství, krejčovství, opravna obuvi, výroba klíčů aj.) zařízení veřejného stravování s denním provozem zařízení pro předškolní péči o děti (mateřské školy a jesle) zařízení - ordinace - praktických lékařů sportoviště pro denní rekreaci a oddech bydlících v domech, fitcentra stavby pro chov velkých hospodářských zvířat pro osobní potřebu bydlících (koní, skotu, prasat, pštrosů apod. do dvou dobytčích jednotek), nebezpečných a nedomestifikovaných zvířat elektrické vedení VN jednoduché církevní stavby, stavby pro kulturu a pro administrativu b) ne stavby pro jiné účely než pro bydlení s výjimkou staveb uvedených v předchozích odstavcích stavby průmyslové výroby, a skladování, rušivé výrobní provozy, služby a sklady (autoopravy, klempírny, zámečnické dílny, stolárny, svařovny, lakovny, udírny, spalovny apod.), parkoviště veřejná, autobusů a nákladních automobilů, čerpací stanice PHM (kapalných i plynných) zábavná zařízení, zařízení veřejného stravování s nočním provozem, stavby pro obchod, zařízení pro veřejnou produkci hudby a audio produkcí (např. koncerty, veřejné přenosy sportovních utkání), noční kluby (night club), sportovní klubová zařízení, zařízení kinematografie bytové domy o třech a více nadzemních podlažích, zařízení veřejného ubytování a účelové ubytovny s kapacitou nad 10 lůžek stavby pro chov všech hospodářských zvířat pro účely podnikání (nad limity uvedené v předchozích odstavcích), stavby pro podnikání v zemědělské a lesnické výrobě elektrická vedení VVN, VTL a VVTL plynovody 3

10 ZÓNY BYDLENÍ ROZPTÝLENÉHO (v RD a zem. usedlostech rozptýlených v krajině) B R Charakteristika zón: Zóny zahrnují území s rozptýlenou zástavbou tzv. slezského typu malé zemědělské farmy, a rozptýlené rodinné domy kde je umožněna zemědělská výroba včetně chovu hospodářských zvířat, kde je za předpokladu dodržení určitých podmínek (napojení na veřejnou kanalizaci eventuelně výstavba domovní ČOV, napojení na vodovod eventuelně zajištění vlastního zdroje pitné vody, ekologický způsob vytápění) možná výstavba bytů, případně dalších staveb a zařízení jejichž přípustnost je uvedena dále. rodinné domy, zemědělské usedlosti, doplňkové stavby (oplocení, garáže, hospodářské budovy, skleníky, pergoly, ozdobné zídky, zahradní bazény pro potřeby bydlících v domě) místní komunikace vozidlové, cyklistické, pěší a sjezdy z nich, odstavné plochy pro motorová vozidla bydlících a dopravní obsluhy inženýrské sítě technického vybavení území, odvodňovací systémy, veřejné osvětlení (vedení inženýrských síti může být pouze podzemní s výjimkou elektrických vedení VN) zařízení drobné výroby a služeb ( např. holičství, krejčovství, opravna obuvi, výroba klíčů aj.) zařízení veřejného stravování s denním provozem, zařízení pro předškolní péči o děti (mateřské školy a jesle), ordinace praktických lékařů zřizování zahrad, oplocování pozemků, výstavba zahrádkářských chat a drobných účelových staveb na samostatných pozemcích dosud nezastavěných rodinnými domy řadové obytné domy do 2 nadzemních podlaží s podkrovím stavby pro chov velkých hospodářských zvířat pro osobní potřebu bydlících (koní, skotu, prasat, pštrosů apod. do dvou dobytčích jednotek nad tento limit je chovatel povinen prokázat výpočtem, že OP nezasáhne okolní objekty hygienické ochrany), nebezpečných a nedomestifikovaných zvířat elektrické vedení VN jednoduché církevní stavby, stavby pro kulturu a pro administrativu b) ne stavby pro jiné účely než pro bydlení s výjimkou staveb uvedených v předchozích odstavcích stavby průmyslové výroby, a skladování, rušivé výrobní provozy, služby a sklady (autoopravy, klempírny, zámečnické dílny, stolárny, svařovny, lakovny, udírny, spalovny apod.), parkoviště veřejná, autobusů a nákladních automobilů, čerpací stanice PHM (kapalných i plynných) bytové domy o třech a více nadzemních podlažích, zařízení veřejného ubytování a účelové ubytovny s kapacitou nad 10 lůžek stavby pro chov všech hospodářských zvířat pro účely podnikání (nad limity uvedené v předchozích odstavcích), stavby pro podnikání v zemědělské a lesnické výrobě elektrická vedení VVN, VTL a VVTL plynovody Podmínky výstavby: zajištění dopravní obsluhy připojení na veřejný vodovod nebo zajištění vlastního zdroje pitné vody napojení na městskou kanalizační síť, výstavba domovní ČOV nebo žumpy ekologický způsob vytápění (plyn, elektrická energie, dřevní hmota, biomasa apod.) 4

11 ZÓNY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ O Charakteristika zón: Zahrnují jednotlivá zařízení mající rozsáhlejší areálové plochy a plochy s kumulací zařízení občanského vybavení mimo centrální zónu obce. zařízení občanského vybavení všeho druhu mající areálové plochy zeleň vyhrazená, veřejná a izolační, hřiště a odpočinkové plochy komunikace vozidlové, cyklistické a pěší včetně ploch pro parkování a odstavování vozidel a garáží pro dopravní obsluhu základní technická vybavenost (inženýrské sítě technického vybavení území, odvodňovací systémy, veřejné osvětlení, vedení inženýrských síti může být pouze podzemní) byty majitelů a správců nerušící živnostenské a výrobní provozy, zařízení údržby stavby pro chov drobných zvířat s výjimkou hospodářských zvířat - drůbeže, králíků, kožešinových zvířat (podmínkou přípustnosti je vytvoření odpovídajících chovných a hygienických podmínek) b) výjimečně - podmínkou přípustnosti je společenská potřebnost a neexistence daného zařízení v zájmovém území dočasná zařízení pro audioprodukci (veřejné koncerty, mluvené projevy) nájemní byty ve vyšších podlažích objektů občanské vybavenosti c) ne stavby pro jiné účely než je uvedeno v předchozích odstavcích zejména : samostatné rodinné a bytové domy s čistě obytnou funkcí rušivé výrobní provozy, výrobní služby a sklady (tzv. černá řemesla - např. stolárny, kovárny, autoopravy, klempírny, zámečnické dílny, svařovny, lakovny, topenářské a instalatérské dílny), udírny, spalovny odstavování nákladních automobilů a autobusů, veřejná parkoviště nesloužící k obsluze zařízení v zónách, čerpací stanice PHM stavby pro chov hospodářských zvířat, zelinářská činnost a rostlinná zemědělská výroba, chov nebezpečných zvířat a nedomestikovaných šelem 5

12 ZÓNY SPORTU A REKREACE R Charakteristika zón: Zóna zahrnuje stávající a navržené sportovně rekreační areály s nezbytnými obslužnými komunikacemi, odstavnými plochami, sociálním zařízením a zelení. V těchto zónách lze zřizovat občanskou vybavenost sloužící návštěvníkům - stravování, společenská zařízení (klubovny), služby pro sport a rekreaci. sportovní areály, stavby pro sportovní vyžití jako stavby hlavní stavby doplňkové sloužící jako, hygienické a zdravotnické zázemí sportovního areálu zeleň rekreační, veřejná, ochranná přístupové komunikace, parkoviště pro návštěvníky sportovních akcí a odstavné plochy stavby pro hygienu návštěvníků areálu a sociální zařízení pro sportovce zařízení pro občerstvení návštěvníků sportovních akcí oplocení bez omezení výšky inženýrské sítě technického vybavení území, odvodňovací systémy veřejného osvětlení, vedení inženýrských síti může být pouze podzemní, vedení inž. sítí je pouze podzemní vedení nezbytná technická vybavenost, zařízení údržby vybavenost sloužící návštěvníkům (stravování, ubytování, společenská a kulturní zařízení, servisní zařízení sportovního vybavení) reklamní zařízení byty pro správce areálu veřejné zařízení pro zdraví a hygienu (masáže, pedikúra, manikúra, sauna, posilovna, solárium apod.) dočasná zařízení pro audioprodukci (veřejné koncerty, mluvené projevy) b) ne stavby a zařízení pro jiné účely než je uvedeno v předchozích odstavcích, zejména : zelinářská činnost a rostlinná zemědělská výroba objekty individuální rekreace objekty pro chov hospodářských zvířat a chov zvířat s výjimkou hlídacích psů pro ostrahu areálu objekty pro výrobu 6

13 ZÓNY VÝROBNÍCH A PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT A Charakteristika zón: Představují je areály největších stávajících a navržených výrobních podniků na území obce a navržené plochy pro další rozvoj výrobních a podnikatelských aktivit stavby pro výrobu, skladování a obchod (provozovny lehkého strojírenství, textilního a dalších oborů lehkého průmyslu, sklady velkoobjemového zboží) bez negativních vlivů na okolí zařízení údržby, garáže pro nákladní automobily nezbytné komunikace, parkovací, odstavné a manipulační plochy a technická vybavenost (stavby technického zázemí činnosti ve stavbách hlavních a likvidaci odpadů z výrobní činnosti) stavby doplňkové sloužící jako, hygienické, stravovací a zdravotnické zázemí zaměstnanců, personálu a klientů stavby pro ostrahu areálu inženýrské sítě technického vybavení území, odvodňovací systémy veřejného osvětlení, vedení inženýrských síti může být pouze podzemní reklamní zařízení stavby pro obchod, zařízení obchodu a služeb, veřejné stravování výrobní služby bydlení majitelů a správců parkování a odstavování osobních automobilů, čerpací stanice PHM zařízení pro zemědělskou výrobu a služby (mimo živočišnou výrobu) b) ne stavby a zařízení sloužící jiným účelům než je uvedeno v předchozích odstavcích, zejména samostatné obytné a rekreační objekty zemědělská živočišná výroba zařízení školství, zdravotnictví, sociální péče Poznámka: Parkování a odstavování vozidel majitelů, zaměstnanců a návštěvníků bude zajištěno v rámci areálů nebo na vlastních plochách mimo obytná území. napojení splaškových vod výhradně na veřejnou oddílnou kanalizaci splaškových vod, dešťové vody budou svedeny výhradně do oddělené dešťové kanalizace, hlučnost na okraji pásma hygienické ochrany výrobního areálu a pokud není stanoveno na hranicích pozemku areálu nesmí přesahovat: ve dne max. 60 db v noci max. 40 db přítomnost škodlivin v ovzduší nesmí na hranicích výrobního areálu přesahovat normové hodnoty stanovené zvláštními předpisy pro zóny určené k bydlení, výrobní zóna vč. příslušenství (např. parkoviště pro zaměstnance) musí být oddělena od ostatního zastavěného území obce (zejména od objektů hygienické ochrany) ochranným pásem vzrostlé trvalé zeleně (jehličnany) o šíři pásu nejméně 5 m. Povinný ochranný pás se nepovažuje za součást pásma hygienické ochrany areálu. 7

14 ZÓNY VÝROBNÍ V Charakteristika zón: Představují je areály největších stávajících průmyslových podniků na území obce a navržené plochy pro další rozvoj průmyslové výroby a čistě výrobních podnikatelských aktivit stavby pro výrobu, skladování a velkoobchod (provozovny lehkého strojírenství, textilního a dalších oborů lehkého průmyslu, sklady velkoobjemového zboží) bez negativních vlivů na okolí zařízení údržby, garáže pro nákladní automobily nezbytné komunikace, parkovací, odstavné a manipulační plochy a technická vybavenost (stavby technického zázemí činnosti ve stavbách hlavních a likvidaci odpadů z výrobní činnosti) stavby doplňkové sloužící jako, hygienické, stravovací a zdravotnické zázemí zaměstnanců, personálu a klientů stavby pro ostrahu areálu inženýrské sítě technického vybavení území, odvodňovací systémy veřejného osvětlení, vedení inženýrských síti může být pouze podzemní reklamní zařízení stavby pro obchod, zařízení obchodu a služeb, veřejné stravování výrobní služby parkování a odstavování osobních automobilů, čerpací stanice PHM zařízení pro zemědělskou výrobu a služby (mimo živočišnou výrobu) b) ne stavby a zařízení sloužící jiným účelům než je uvedeno v předchozích odstavcích, zejména obytné a rekreační objekty zemědělská živočišná výroba zařízení školství, zdravotnictví, sociální péče Poznámka: Parkování a odstavování vozidel majitelů, zaměstnanců a návštěvníků bude zajištěno v rámci areálů nebo na vlastních plochách mimo obytná území. napojení splaškových vod výhradně na veřejnou oddílnou kanalizaci splaškových vod, dešťové vody budou svedeny výhradně do oddělené dešťové kanalizace, hlučnost na okraji pásma hygienické ochrany výrobního areálu a pokud není stanoveno na hranicích pozemku areálu nesmí přesahovat: ve dne max. 60 db v noci max. 40 db přítomnost škodlivin v ovzduší nesmí na hranicích výrobního areálu přesahovat normové hodnoty stanovené zvláštními předpisy pro zóny určené k bydlení, výrobní zóna vč. příslušenství (např. parkoviště pro zaměstnance) musí být oddělena od ostatního území s objekty hygienické ochrany ochranným pásem vzrostlé trvalé zeleně (jehličnany) o šíři pásu nejméně 5 m. Povinný ochranný pás se nepovažuje za součást pásma hygienické ochrany areálu. 8

15 ZÓNA ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY P Charakteristika zón: Zahrnuje stávající územně stabilizovaný areál zemědělské výroby. Kapacita objektů živočišné výroby musí být taková, aby vypočtené OP nepřesahovalo maximální hranici OP vymezenou v ÚPN (hranice OP byla stanovena podle stávajících kapacit objektů živočišné výroby) a nezasahovalo přiléhající plochy obytné zástavby a další objekty hygienické ochrany. Kolem zóny budou vysázeny pásy izolační zeleně. areály zemědělské výroby zařízení zemědělské výroby a služeb sklady zemědělských produktů a potřeb objekty pro uskladňování zemědělské techniky nezbytné komunikace a technické vybavení, manipulační plochy ochranná a izolační zeleň oplocování pozemků, výstavba drobných a dočasných staveb sociální zařízení pro zaměstnance drobná průmyslová výroba, výrobní služby, řemeslná výroba v rámci zemědělských areálů b) ne stavby bydlení a dalších objektů hygienické ochrany Poznámka : Parkování a odstavování vozidel majitelů, zaměstnanců a návštěvníků bude zajištěno v rámci areálů. Kromě případné dostavby pomocných provozů a úprav objektů u stávajících zemědělských areálů zde není navržena další výstavba) limitujícím prvkem budou hranice maximálních OP vymezená v ÚPN a z toho odvezené kapacity živočišné výroby. 9

16 ZÓNY DOPRAVY D Charakteristika zón : Vymezují dopravní koridory a areály železniční trať a nádraží, probíhající zastavěným územím, plochy garáží a další dopravní plochy včetně příslušné ochranné zeleně. železniční trať (včetně drážního tělesa a železniční stanice) silniční koridory (včetně ploch mimoúrovňových křížení a ochranné zeleně) stavby sloužících dopravě stavby sloužící pro ochranu obyvatel proti hluku z pozemní dopravy ochranná zeleň nezbytná technická zařízení a zařízení pro údržbu sady a zahrady, zahrádkové osady komunikace sloužící k zajištění přístupu k pozemkům stavby sloužící cestující veřejnosti a motoristům (občerstvení, sociální zařízení, služby pro motoristy a pod.) pěší a cyklistické stezky vymezené v tomto ÚPN účelové stavby pro dopravu včetně oplocení b) ne jakákoliv nová výstavba mimo stavby uvedené v bodě a) Poznámka: budou respektována příslušná ochranná pásma dopravní a zařízení technického vybavení stavby v dopravních silničních a železničních koridorech budou mít max. 2 NP s možností využití podkroví stavby a způsob jejich zastřešení budou přizpůsobeny okolní kvalitní zástavbě 10

17 ÚZEMÍ NEURBANIZOVANÉ N ZÓNY ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY P Charakteristika zón : Zóny představují ucelené, souvislé plochy zemědělské (zejména orné) půdy, převážně intenzívně zemědělsky využívané, s produkčním významem. Nelze zde realizovat žádnou novou výstavbu nesouvisející se zemědělskou výrobou, kromě nezbytných liniových vedení (komunikace, sítě technické infrastruktury), prvků ÚSES vymezených tímto ÚPN. zemědělská rostlinná výroba stavby melioračních odvodňovacích systémů stavby zavlažovacích systémů komunikace sloužící k zajištění přístupu k pozemkům prvky systému ekologické stability zemědělské stavby, jejichž odstup musí být takový, aby nenarušovaly obytné zóny pěší a cyklistické stezky vymezené v tomto ÚPN stavby pro jímání, úpravu, akumulaci a rozvody vody, kanalizaci a čištění odpadních vod vymezené v ÚPN stavby kulturní (kapličky, kříže, Boží muka) vázané na konkrétní místa b) ne změny kultur na zahrady, oplocování pozemků, výstavba drobných objektů jakákoliv nová výstavba mimo stavby uvedené v bodě a) Poznámka: Případně realizovaná nová zařízení živočišné výroby nebo jiné zemědělské výroby, navrhovat v rámci zón orné půdy v takových kapacitách a vzdálenostech od obytných zón, aby je negativně neovlivňovala (každá aktivita bude posuzována individuálně); dodržovat zásady stanovené příslušnými hygienickými a veterinárními předpisy, v případě vyššího počtu hospodářských zvířat musí být vyhlášeno pásmo hygienické ochrany, které navrhuje projektant a vyhlašuje místní stavební úřad; Trvalá polní hnojiště mohou být umístěna minimálně 500 m od obytné zástavby, 100 m od toků, 10 m od souvislé zeleně, na zpevněné ploše s jímkou. Dočasné polní hnojiště (maximálně 6 měsíců) musí být upraveno tak, aby nedocházelo k roztékání močůvky do okolí, umístěno minimálně 50 m od obytné zástavby. 11

18 ÚZEMÍ NEURBANIZOVANÉ N ZÓNY LUK A PASTVIN LP Charakteristika zón : Zóny zahrnují plochy zemědělské půdy s převahou trvalých trávních porostů - zemědělské půdy kultur louky a pastviny, s drobnými výměrami orné půdy a vzrostlé zeleně, převážně extenzívně využívané. Nelze zde realizovat žádnou novou výstavbu nesouvisející se zemědělskou výrobou, kromě nezbytných liniových vedení (komunikace, sítě technické infrastruktury), prvků ÚSES vymezených tímto ÚPN. stavby nezbytné pro zemědělství, jejichž odstup musí být takový, aby nenarušovaly obytné zóny stavby melioračních odvodňovacích systémů stavby zavlažovacích systémů komunikace sloužící k zajištění přístupu k pozemkům stavby kulturní (kapličky, kříže, Boží muka) vázané na konkrétní místa prvky systému ekologické stability pěší a cyklistické stezky vymezené v tomto ÚPNSÚ stavby pro jímání, úpravu, akumulaci a rozvody vody, kanalizaci a čištění odpadních vod vymezené v ÚPN seníky, včelíny zemědělské stavby a stavby pro lesnickou výrobu na pozemcích určených k plnění funkce lesa oplocování pastvin elektrickým ohradníkem nebo dřevěným pastvinářským oplocením bydlení majitelů a správců zemědělských farem b) ne oplocování pozemků, výstavba drobných objektů mimo zemědělských areálů a stávajících zahrad a sadů jakákoliv nová výstavba mimo stavby uvedené v bodě a) Poznámka: Případně realizovaná nová zařízení živočišné výroby nebo jiné zemědělské výroby, navrhovat v rámci zón zemědělské půdy v takových kapacitách a vzdálenostech od obytných zón, aby je negativně neovlivňovala (každá aktivita bude posuzována individuálně); Při zvýšeném zájmu o soukromý chov hospodářských zvířat na území obce dodržovat zásady stanovené příslušnými hygienickými a veterinárními předpisy, v případě vyššího počtu hospodářských zvířat musí být vyhlášeno pásmo hygienické ochrany, které navrhuje projektant a vyhlašuje místní stavební úřad; Trvalá polní hnojiště mohou být umístěna minimálně 500 m od obytné zástavby, 100 m od toků, 10 m od souvislé zeleně, na zpevněné ploše s jímkou. Dočasné polní hnojiště (maximálně 3 měsíce) musí být upraveno tak, aby nedocházelo k roztékání močůvky do okolí, umístěno minimálně 50 m od obytné zástavby pro stavby realizované v rámci zón luk a pastvin (seníky, včelíny, přístřešky pro volný chov hospodářských zvířat a oplocení platí regulativy obsažené v části II., článku 7. regulativů. 12

19 ÚZEMÍ NEURBANIZOVANÉ N ZÓNY ZELENĚ Z Charakteristika zón: Zahrnují pozemky určené k plnění funkcí lesa, kde je nutno zachovat přírodní prostředí hospodářskou, ekologicko stabilizační a rekreační funkci a souvislejší plochy další vzrostlé krajinné zeleně, včetně vymezených prvků ÚSES. lesní porosty, vzrostlá krajinná zeleň polní a lesní cesty, cyklistické stezky vymezené v ÚPN stavby kulturní (kapličky, kříže, Boží muka) vázané na konkrétní místa nezbytné liniové stavby technické vybavenosti vymezené v ÚPN nezbytné stavby pro lesní a vodní hospodářství, myslivost b) ne jakákoliv nová výstavba mimo stavby uvedené v bodě a) včetně oplocování pozemků a výstavby drobných objektů mimo zařízení sloužících lesnické pěstební činnosti a myslivosti (oplocenky, krmelce apod.) Poznámka: Na pozemcích zahrnutých do ÚSES a pro VKP se zakazuje měnit kultury s vyšším stupněm ekologické stability na kultury s nižším stupněm stability. Dále je na těchto pozemcích zakázáno provádět pozemkové úpravy, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a vodních nádrží, těžit nerosty a měnit dochovanou původní druhovou skladbu lesních porostů. Při realizaci liniových staveb musí být její trasa zvolena nejkratším průsečíkem těchto dvou ploch. 13

č. 1/2006 o závazné části územního plánu obce Albrechtice

č. 1/2006 o závazné části územního plánu obce Albrechtice OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ALBRECHTICE č. 1/2006 o závazné části územního plánu obce Albrechtice Zastupitelstvo obce Albrechtice se usneslo vydat na základě ustanovení 84 odst. 2) písm. b) zákona č.

Více

ÚP Jezkovice čistopis. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Září 2010

ÚP Jezkovice čistopis. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Září 2010 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní

Více

Opatření obecné povahy č. 1/2009

Opatření obecné povahy č. 1/2009 Opatření obecné povahy č. 1/2009 Strana 1 (celkem 24) Opatření obecné povahy č. 1/2009 Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Vimperk Zastupitelstvo města Vimperk příslušné podle 6 odst. 5 písm. c)

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BOCANOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BOCANOVICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BOCANOVICE PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č. 1, ZMĚNĚ Č. 2 A ZMĚNĚ Č. 3 PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BOCANOVICE VE ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY OBCE BOCANOVICE O REGULATIVECH ÚZEMNÍHO ROZVOJE

Více

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury Změna č.1 územního plánu K Ř Í D L Ů V K Y Brno, únor 2009 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava --------------------------------------------------------------------

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- KONCEPT ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DLOUHÁ BRTNICE Regulativy územního

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST Obecně závazná vyhláška č. 2/2006 kterou se mění Obecně závazná vyhláška města Most č. 5/2002, o závazných částech Územního plánu města Most ve znění pozdějších předpisů 1 Zastupitelstvo

Více

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 1) Řešeným územím Územního plánu Budišovice je správní území obce Budišovice, které je tvořeno katastrálním územím Budišovice. Celková rozloha řešeného území je 702 ha. 2)

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN. 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN. 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot Obsah textové části: TEXTOVÁ ČÁST... 2 ÚZEMNÍ PLÁN... 2 1. Vymezení zastavěného území... 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných

Více

část první úvodní ustanovení

část první úvodní ustanovení OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 5/2002 o závazných částech novely územního plánu sídelního útvaru Strakonice a veřejně prospěšných stavbách Zastupitelstvo města Strakonic schválilo dne 18.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HOSTOMICE (k.ú. Hostomice, Bezdědice, Radouš) Návrh územního plánu III. Závazná část územního plánu Příloha č. 1 Regulativy územního rozvoje Příloha č. 2 Veřejně prospěšné stavby Pořizovatel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI 1 ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚP DEŠTNÁ VYDAL ČÍSLO JEDNACÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DEŠTNÁ VÚP 34684/09/Pb Razítka DATUM VYDÁNÍ ÚP DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL: OBEC TULEŠICE Tulešice 18, 671 73 Tulešice POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV Odbor výstavby a územního plánování, nám. Klášterní 125,

Více

Obec Březina vydává vyhlášku č. 07 o závazných částech územního plánu obce Březina

Obec Březina vydává vyhlášku č. 07 o závazných částech územního plánu obce Březina Obec Březina vydává vyhlášku č. 07 o závazných částech územního plánu obce Březina Zastupitelstvo obce Březina na základě schváleného územního plánu obce Březina vyhlašuje dle ustanovení 84 odst. 2 písm.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ke společnému jednání 03/2014 Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Tuhaň, Tuhaň 56 277 32 Byšice Městský úřad Mělník Odbor výstavby a rozvoje Náměstí Míru 1 276

Více

k obecně závazné vyhlášce města Modřice č. 19/1995, o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru Modřice

k obecně závazné vyhlášce města Modřice č. 19/1995, o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru Modřice Dodatek č. 4 k OZV města Modřice č. 19/1995 Strana 1 (celkem 5) DODATEK Č. 4 k obecně závazné vyhlášce města Modřice č. 19/1995, o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru Modřice Zastupitelstvo

Více

Obec Tuřany. č. 4 / 2004. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. Čl. l. Čl. 2. Rozsah platnosti. Čl. 3. Vymezení základních pojmů

Obec Tuřany. č. 4 / 2004. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. Čl. l. Čl. 2. Rozsah platnosti. Čl. 3. Vymezení základních pojmů Obec Tuřany O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 4 / 2004 O ZÁVAZNÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TUŘANY Zastupitelstvo obce Tuřany usnesením č. 48 / 04 ze dne 18.10.2004 schválilo v souladu s 84,

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DIVÁKY TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN DIVÁKY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Miloslav SOHR, Ph.D., Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN DIVÁKY TEXTOVÁ ČÁST Spolufinancováno Jihomoravským krajem Pořizovatel ÚPD: Městský úřad Hustopeče Odbor regionálního rozvoje Objednatel

Více

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš PROSINEC 2010 POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem adresa: Městský úřad Roudnice

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC OBJEDNATEL: OBEC STRUŽINEC POŘIZOVATEL: MĚÚ SEMILY, OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: URBANISTICKÉ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA 1 ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Datum: listopad 2014 Paré číslo: 1 Správní orgán Obec Borová Lada, 384 92 Borová Lada 38 o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce nabytí účinnosti

Více

OBECNE ZA V AZNA VYHLASKA OBCE RUDNA

OBECNE ZA V AZNA VYHLASKA OBCE RUDNA v,, '"', OBECNE ZA V AZNA VYHLASKA OBCE RUDNA č. 1I1998 O ZÁVAZNÝCH ČÁSTECH ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU OBCE RUDNÁ SE ZAPRACOVANÝMI 1. A 2. ZMĚNAMI A DOPLŇKY Obecní zastupitelstvo obce Rudná se usneslo

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

P O L E Ň ÚZEMNÍ PLÁN

P O L E Ň ÚZEMNÍ PLÁN OBEC O L E Ň KRAJ LZEŇSKÝ OKRES KLATOVY ÚZEMNÍ LÁN A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC OLEŇ, O L E Ň č.47, 339 01 OLEŇ OŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚ, NÁM. MÍRU č.62, 339 01 K L A T O V Y ZRACOVATEL : ARCHITEKTONICKÉ

Více

Návrh změny č. 1 ÚP Vráto

Návrh změny č. 1 ÚP Vráto Návrh změny č. 1 ÚP Vráto Návrh pro společné jednání Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Vráto Záznam o účinnosti Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: jméno a příjmení:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU FRYČOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická

Více

ÚP Krásensko návrh. Studio Region, Zelná 13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Leden 2010

ÚP Krásensko návrh. Studio Region, Zelná 13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Leden 2010 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní

Více

Textová část Změny č.1 Územního plánu Markvartovice

Textová část Změny č.1 Územního plánu Markvartovice Textová část Změny č.1 Územního plánu Markvartovice A. Vymezení zastavěného území B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY Správní orgán, který územní plán vydal: Určený zastupitel: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Střílky

Více

OBEC ŠTÍTARY V Y H L Á Š K A. č. 4/ 2004. o závazných částech územního plánu obce Štítary

OBEC ŠTÍTARY V Y H L Á Š K A. č. 4/ 2004. o závazných částech územního plánu obce Štítary OBEC ŠTÍTARY V Y H L Á Š K A č. 4/ 2004 o závazných částech územního plánu obce Štítary Zastupitelstvo obce Štítary, vydává dle 84 odst. 2. písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění platných

Více

2.Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

2.Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 1. Vymezení zastavěného území Řešeným územím územního plánu Žampach je katastrální území Žampach s kódem 794 465 a výměrou 556 ha. Vedle vlastního Žampachu patří do řešeného území místní část Hlavná. V

Více

I.A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ SUCHÁ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ I.A. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1

I.A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ SUCHÁ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ I.A. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ I.A. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 1 NÁZEV ZAKÁZKY: ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ OBJEDNATEL: OBEC HORNÍ SUCHÁ POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA, ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE PROJEKTANT: ATELIÉR

Více

BĚLÁ POD BEZDĚZEM. Vyhláška č. 14 /2001 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Bělá pod Bezdězem

BĚLÁ POD BEZDĚZEM. Vyhláška č. 14 /2001 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Bělá pod Bezdězem BĚLÁ POD BEZDĚZEM Vyhláška č. 14 /2001 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Bělá pod Bezdězem Datum vydání: 11. dubna 2001 1 Vyhláška č. 14 / 2001 Města Bělá pod Bezdězem ze dne 11.dubna

Více

Textová část. Územní studie: Podskalí - 1 (plochy ST53, ST 54, ST 55 a ST 56) Místo: k.ú. Strakonice

Textová část. Územní studie: Podskalí - 1 (plochy ST53, ST 54, ST 55 a ST 56) Místo: k.ú. Strakonice Textová část Územní studie: Podskalí - 1 (plochy ST53, ST 54, ST 55 a ST 56) Místo: k.ú. Strakonice Vypracoval: ing. arch. Luděk Kamiš; Nová 60, České Budějovice 370 01 Datum: 01.2013 OBSAH ÚZEMNÍ STUDIE:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VEJPRNICE

ÚZEMNÍ PLÁN VEJPRNICE Ing. arch. Václav Mastný, nám T. G. Masaryka 9, 301 00 PLZEŇ ÚZEMNÍ PLÁN VEJPRNICE ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU č.1 - NÁVRH dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ MORAVA

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ MORAVA ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ MORAVA Právní stav po vydání Změny č. 6 Závazná část Územního plánu obce Dolní Morava, který byl schválen Zastupitelstvem obce Dolní Morava dne 8. 2. 2001, změněného Změnou č. 1

Více

Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice

Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 2 ÚPSÚ obsahuje změnu závazné části ÚPSÚ Semechnice Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Semechnice Městský úřad Dobruška Ing. arch. Karel Novotný

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2006

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2006 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2006 O VYHLÁŠENÍ ZÁVAZNÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUDGEŘOVICE ZMĚNA Č. 2 Zastupitelstvo obce Ludgeřovice se na svém 18. zasedání dne 1.3.2006 usnesení č. 5.3 usneslo na základě

Více

S-projekt plus,a.s. projektová a inženýrská činnost tř.tomáše Bati 508, 762 73 Zlín tel. 577594111, fax: 577212055 e-mail: atelier.b@s-projekt.

S-projekt plus,a.s. projektová a inženýrská činnost tř.tomáše Bati 508, 762 73 Zlín tel. 577594111, fax: 577212055 e-mail: atelier.b@s-projekt. 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Uherský Brod Odbor rozvoje města, Odd. územního plánování MĚSTO UHERSKÝ BROD URČENÝ ZASTUPITEL: Ing. Jan Hrdý - místostarosta města ZPRACOVATEL: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř.

Více

Územní plán BÍLÝ ÚJEZD

Územní plán BÍLÝ ÚJEZD Územní plán BÍLÝ ÚJEZD katastrální území : u Dobrušky, Hroška, Masty A. TEXTOVÁ ČÁST ARCHTEAM, Weyrova 3, 547 01 Náchod Vedoucí projektant : Ing.arch. Milan Rak, Ph.D. Vypracoval : Ing.arch. Iveta Raková

Více

b) koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot

b) koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot Město Javorník Č.J.: MEJV/791/2013 Datum 18.3.2013 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo města Javorník, příslušné podle 6 odstavce 5 písm. c) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Územní plán města Kralupy nad Vltavou

Územní plán města Kralupy nad Vltavou Územní plán města Kralupy nad Vltavou - Definice pojmů - Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití - Podmínky prostorového uspořádání - Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách

Více

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část Územní plán LAŽANY I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE LAŽANY číslo jednací:... datum vydání:... datum nabytí

Více

poznámka: aaaaaaaaaaa text beze změny aaaaaaaaaaa..doplněno změnou č.4 aaaaaaaaaaa.vypuštěno změnou č.4 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1

poznámka: aaaaaaaaaaa text beze změny aaaaaaaaaaa..doplněno změnou č.4 aaaaaaaaaaa.vypuštěno změnou č.4 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 ZÁVAZNÁ ČÁST územního plánu obce Jesenice příloha odůvodnění změny č.4 ke společnému jednání poznámka: aaaaaaaaaaa text beze změny aaaaaaaaaaa..doplněno změnou č.4 aaaaaaaaaaa.vypuštěno změnou č.4 ČÁST

Více

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI právní stav ÚPSÚ Slavětín nad Metují

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI právní stav ÚPSÚ Slavětín nad Metují ZÁZNAM O ÚČINNOSTI právní stav ÚPSÚ Slavětín nad Metují Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Met. Pořadové číslo poslední změny: 2 Datum vydání: 8. dubna 2008 Datum nabytí účinnosti poslední

Více

OBEC KOSOŘICE, okres Mladá Boleslav

OBEC KOSOŘICE, okres Mladá Boleslav OBEC KOSOŘICE, okres Mladá Boleslav OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č 3/2006 O ZÁVAZNÝCH ČÁSTECH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOSOŘICE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV Datum: únor 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Fáze zpracování:

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV Datum: duben 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

I. Textová část změny č. 1 ÚPO

I. Textová část změny č. 1 ÚPO I. Textová část změny č. 1 Popis, obsah změny č. 1 Sousedovice Územní plán obce Sousedovice byl schválen 7. 2. 2005. Formální obsah změny č. 1: I.1.a) vymezení zastavěného území I.1.b) koncepce rozvoje

Více

OBEC PĚČÍN. Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN PĚČÍN

OBEC PĚČÍN. Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN PĚČÍN OBEC PĚČÍN Číslo opatření obecné povahy: 1/08 Dne: 23.07.2008 Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN PĚČÍN Zastupitelstvo obce, příslušné podle 6 odst. 5) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ MEZIŘÍČÍ

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ MEZIŘÍČÍ URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ MEZIŘÍČÍ NÁVRH zakázkové číslo: 24-38

Více

OBEC PRUŠÁNKY. v y d á v á

OBEC PRUŠÁNKY. v y d á v á OBEC PRUŠÁNKY Opatření obecné povahy č. 1/2012 Zastupitelstvo obce Prušánky, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném

Více

PROJEKT BYL PODPOŘEN DOTACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

PROJEKT BYL PODPOŘEN DOTACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ÚZEMNÍ PLÁN PLAVEČ TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST září 2012 PROJEKT BYL PODPOŘEN DOTACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 1 Schvalující správní orgán: Datum nabytí účinnosti územního plánu: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

ÚZEMNÍ PLÁN po změně č.1 KLOBOUKY U BRNA. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST. Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje

ÚZEMNÍ PLÁN po změně č.1 KLOBOUKY U BRNA. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST. Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje ÚZEMNÍ PLÁN po změně č.1 KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Město Klobouky u Projektant: AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova

Více

ÚZEMNÍ PLÁN GREŠLOVÉ MÝTO

ÚZEMNÍ PLÁN GREŠLOVÉ MÝTO OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE GREŠLOVÉ MÝTO ÚZEMNÍ PLÁN GREŠLOVÉ MÝTO září 2014 1 Schvalující správní orgán: Datum nabytí účinnosti územního plánu: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Zastupitelstvo obce Grešlové Mýto Pořizovatel:

Více

změna RP Vyšný v lokalitě Staré Vyšný Odůvodnění:

změna RP Vyšný v lokalitě Staré Vyšný Odůvodnění: OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI Odůvodnění: a) Vymezení řešené plochy 2 b) Podrobné podmínky pro vymezení a využití pozemků 2-3 c) Podrobné podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury

Více

v y d á v á c) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

v y d á v á c) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH Návrh opatření obecné povahy č. 1/2010 Dne... zastupitelstvo obce Velké Albrechtice jako věcně a místně příslušný správní orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

KRATONOHY II.A. Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice ETAPA

KRATONOHY II.A. Atelier AURUM s.r.o., Pardubice ETAPA ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍLOHA ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KRATONOHY ZMĚNA č.1 ÚPO KRATOHONY II.A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ETAPA UPRAVENÝ NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU PO VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ Atelier "AURUM"

Více

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (k. ú. Brníčko u Zábřeha,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU JESENNÝ V PRÁVNÍM STAVU PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Zastupitelstvo obce Jesenný, jako příslušný správní orgán, vydalo Změnu č. 1 Územního plánu Jesenný dne : 3.12.2015 usnesením

Více

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC MORAŠICE DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP MORAŠICE 2 Zastupitelstvo obce

Více

obsah zadání regulačního plánu :

obsah zadání regulačního plánu : obsah zadání regulačního plánu : obsah zadání regulačního plánu :..1 vymezení řešeného území..1 vymezení řešeného území..2 požadavky na vymezení pozemků a jejich využití..2 požadavky na vymezení pozemků

Více

Územní studie "Pod Akátovou alejí" Jistebník

Územní studie Pod Akátovou alejí Jistebník Územní studie "Pod Akátovou alejí" Jistebník Obsah kompletního elaborátu: Textová a tabulková část Grafická část 01. HLAVNÍ VÝKRES - KOORDINACE 1:2000 A2 02. DOPRAVA 1:1000 A1 03. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1:1000

Více

PASOHLÁVKY VYHLÁŠKA. č.../2002. o závazných částech změny č.1 územního plánu sídelního útvaru

PASOHLÁVKY VYHLÁŠKA. č.../2002. o závazných částech změny č.1 územního plánu sídelního útvaru VYHLÁŠKA č..../2002 o závazných částech změny č.1 územního plánu sídelního útvaru PASOHLÁVKY - Zastupitelstvo obce Pasohlávky na základě schválené změny č.1 územního plánu sídelního útvaru (ÚPN SÚ) Pasohlávky

Více

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav ÚZEMNÍ PLÁN KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Město Klobouky u Projektant: AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ÚJEZD Návrh územního plánu Závazná část územního plánu (Regulativy územního rozvoje) Pořizovatel: Obec Újezd starosta: Alena Frühaufová Zpracovatel: Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o. Projektant:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Digitální zpracování: Obec Údrnice Městský úřad Jičín Ing. arch. Karel Novotný Brožíkova 1684 500 12 Hradec Králové IČO: 44385803

Více

KRUMVÍŘ okr. Břeclav

KRUMVÍŘ okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUMVÍŘ okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Krumvíř AR projekt s.r.o.,

Více

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o., 602 00 Brno, Příkop 8 e-mail: navratil@usbrno.cz tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895 fax: +420 545 175

Více

DRNHOLEC. okr. Břeclav ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č. 6 I.A TEXTOVÁ ČÁST. Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí

DRNHOLEC. okr. Břeclav ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č. 6 I.A TEXTOVÁ ČÁST. Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí DRNHOLEC okr. Břeclav ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č. 6 I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel : Objednatel: Projektant: Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí Městys Drnholec AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova

Více

Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech

Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Textová část úprava duben 2010 Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Pořizovatel: Zpracovatel: Městský úřad Rokycany Projektové

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava --------------------------------------------------------------------

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN OSOVÉ VYHOTOVENÍ PRÁVNÍHO STAVU PO ZMĚNĚ Č.1

Více

Územní plán CHODOV. projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013. A. Textová část

Územní plán CHODOV. projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013. A. Textová část Územní plán CHODOV projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013 A. Textová část 1 Název: Územní plán Chodov Obec: Chodov IČ: 00872059 Určený zastupitel: starosta obce pan Karel Čížek Obecný úřad:

Více

JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC

JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC OBEC JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC 675 44 Lesonice ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- č.usnesení: 14/27/05 V Jakubově 29.01.2014

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍ PLÁN VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a

Více

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 1) Řešeným územím Územního plánu Lučina je správní území obce Lučina, které je tvořeno k. ú. Lučina a k. ú Kocurovice. Celková rozloha řešeného území je 744 ha. 2) Zastavěné

Více

OBSAH CELÉ DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 4

OBSAH CELÉ DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 4 OBSAH CELÉ DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 4 I. Změna č. 4 Územního plánu obce Větřkovice...1-3 A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST 4-10 B. GRAFICKÁ ČÁST.. 11 1. HLAVNÍ VÝKRES - KOMPLEXNÍ NÁVRH 1 : 5000... 12 2. DOPRAVNÍ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ. změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ. změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH září 2014 O B E C TĚCHOBUZ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015 Zastupitelstvo obce Těchobuz, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST

LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST Označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Lhota u Kamenných Žehrovic Číslo jednací: Datum nabytí účinnosti: Jméno a příjmení, funkce a podpis

Více

Obecně závazná vyhláška Města Opočna č. 8/2004 o schválení Změny I. Územního plánu sídelního útvaru Opočno

Obecně závazná vyhláška Města Opočna č. 8/2004 o schválení Změny I. Územního plánu sídelního útvaru Opočno Obecně závazná vyhláška Města Opočna č. 8/2004 o schválení Změny I. Územního plánu sídelního útvaru Opočno Zastupitelstvo Města Opočna vydává dne 5.5.2004 podle 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. o územním

Více

Ú Z E M N Í P L Á N M O K R O U Š E. Návrh pro společné jednání

Ú Z E M N Í P L Á N M O K R O U Š E. Návrh pro společné jednání Pořizovatel: MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ odbor stavebně správní Ú Z E M N Í P L Á N M O K R O U Š E Návrh pro společné jednání Zpracovatel: Ing.,aut.Arch. Pavel Valtr, ČKA č. 00186 - UrbioProjekt Plzeň, ateliér

Více

Změna č. 1 územního plánu obce Sedlec vydaná Zastupitelstvem obce Sedlec formou

Změna č. 1 územního plánu obce Sedlec vydaná Zastupitelstvem obce Sedlec formou Změna č. 1 územního plánu obce Sedlec vydaná Zastupitelstvem obce Sedlec formou OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Projektant: Projektový ateliér AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav Daněk Husova 4, České Budějovice Pořizovatel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI Obec Újezd pod Troskami Újezd pod Troskami č.p. 29 512 63 Rovensko pod Troskami Projektant: ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI REGIO, projektový ateliér s.r.o. Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY

ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY OBJEDNATEL: OBEC HRADČANY DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP HRADČANY 2 Zastupitelstvo obce

Více

ÚZEMNÍ STUDIE. základní údaje: obsah: A. TEXTOVÁ ČÁST B. FOTODOKUMENTACE C. GRAFICKÁ ČÁST. 1.Průvodní zpráva 2.Souhrnná technická zpráva

ÚZEMNÍ STUDIE. základní údaje: obsah: A. TEXTOVÁ ČÁST B. FOTODOKUMENTACE C. GRAFICKÁ ČÁST. 1.Průvodní zpráva 2.Souhrnná technická zpráva ÚZEMNÍ STUDIE základní údaje: AKCE: Územní studie MÍSTO: Šakvice, (lokalita Za Výhonem ) OKRES: Břeclav POŘIZOVATEL: Obec Šakvice PROJEKTANT: Ing. arch. Simona Kodýtková, U Hájku 668, Vranovice 691 25

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAŠLOVICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAŠLOVICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAŠLOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Krašlovice Záznam o účinnosti Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno a příjmení:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ I. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 PARÉ Č. 1 28.06.2013 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE

ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK ZPRACOVATEL: ING. ARCH. MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD SVITAVY OBJEDNATEL: OBEC JAVORNÍK DATUM: 09/2011 NÁVRH ÚP JAVORNÍK 2 Zastupitelstvo obce

Více

R E G U L A Č N Í P L Á N Y

R E G U L A Č N Í P L Á N Y O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y R E G U L A Č N Í P L Á N Y TŘEBOŇ Z A S T A V I T E L N Á P L O C H A B M 3 Z A S T A V I T E L N Á P L O C H A O S 5 (VŠE V K.Ú. TŘEBOŇ) POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD

Více

OBYTNÁ LOKALITA OVČÍRNA VÝČAPY

OBYTNÁ LOKALITA OVČÍRNA VÝČAPY 1 Investor : Obec Výčapy OBYTNÁ LOKALITA OVČÍRNA VÝČAPY ÚZEMNÍ STUDIE DISprojekt s.r.o., Havlíčkovo nábř. 37, Třebíč, IČO 60715227, DIČ CZ 60715227 Ing.arch. M. Grygar, M. Kheková 04/2010 tel/fax 561 204

Více

ARCHITEKTURA URBANISMUS

ARCHITEKTURA URBANISMUS ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS Zpracovatel: Atelier AURUM s.r.o. Pardubice ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS Zodpovědný projektant: Ing. arch. Ivana Petrů, A 00966 Vypracoval: Ing. arch. Ivana Petrů Ing.

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892.

URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892. Akce : R O S I C E ZMĚNA č.i ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU Pořizovatel :

Více

Plochy technického vybavení

Plochy technického vybavení Plochy technického vybavení ( 1 ) Plochy technického vybavení jsou plochy k umisťování staveb a zařízení, které slouží pro zřízení a provozování zásobovacích sítí (ČOV, regulační stanice plynu, objekty

Více

Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu Sázavka

Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu Sázavka Z M Ě N A Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U S Á Z A V K A : 00P Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu Sázavka text A1 Výkres základního členění území - okolí obce 1:5000 A2 Výkres

Více

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce,

Více