PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY. Počítačová podpora výuky matematiky, soustavy rovnic

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY. Počítačová podpora výuky matematiky, soustavy rovnic"

Transkript

1 PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Počítačová podpora výuky matematiky, soustavy rovnic 2010 Jiří Kučera

2 Anotace Pomocí vytvořené aplikace lze interaktivně demonstrovat výpočet soustav lineárních rovnic pomocí čtyř metod řešení (sčítací metodou, dosazovací metodou, Gaussovou eliminační metodou a pomocí Cramerova pravidla). Demonstrace výpočtu probíhá po jednotlivých krocích, které jsou přehledně popsány. Zobrazené soustavy lze vytisknout a vzhled aplikace měnit různým nastavením barev.

3 Děkuji Mgr. Tomáši Kührovi za věcné rady a připomínky k zpracování této bakalářské práce.

4 Obsah 1. Úvod 6 2. Uživatelská dokumentace Spuštění Ovládání programu Zadání soustavy a metody Demonstrace výpočtu Další funkce programu Programátorská dokumentace Použité technologie a nástroje Jazyk C# Prostředí.NET Rozdělení programu dle tříd Manager.cs Rovnice.cs SoustavaRov.cs Algoritmus.cs Secteni.cs Dosazeni.cs Gauss.cs Cramer.cs Fraction.cs Závěr 23 Reference 24 D. Obsah přiloženého CD 25 4

5 Seznam obrázků 1. Úvodní spuštění aplikace Zadání soustavy a metody Okno pro uložení soustavy Okno pro otevření soustavy Chybně zadaná hodnota Demonstrace výpočtu Ovládání demonstrace Menu a ikony toolstripu Tisk zobrazených soustav Náhled tisku Vzhled tištěné stránky Nastavení barev Microsoft Visual Studio

6 1. Úvod Cílem této bakalářské práce je vytvoření výukové aplikace, která pomůže uživateli v lepším pochopení a způsobech řešení soustav lineárních rovnic. Soustava lineárních rovnic je více lineárních rovnic, které mají být splněny současně. Lineární rovnice je rovnice, ve které se neznámé vyskytují pouze v první mocnině. Řešit soustavu rovnic znamená najít taková reálná čísla, která po dosazení za neznámé v rovnicích splňují všechny rovnice současně. Takové řešení může existovat pro danou soustavu jediné, ale také může být takových řešení více nebo nebýt žádné. Vyřešit soustavu lineárních rovnic je jednou z nejčastějších úloh v matematice. Přímé metody, které jsou v této aplikaci pro výpočet soustav použity, dávají v konečném počtu kroků přesné řešení za předpokladu, že během výpočtu nedochází k zaokrouhlování. Aplikace proto umožňuje zobrazovat reálná čísla, u kterých by došlo během výpočtu k zaokrouhlení, ve tvaru zlomku. V aplikaci byla snaha o dodržení zásad tvorby výukových programů podle knihy [3]. Požadavky na aplikaci: umožnit demonstraci metod řešení soustav lineárních rovnic (sčítací, dosazovací, Gaussova eliminační, Cramerovo pravidlo) jednotlivé kroky algoritmu přehledně popsat a graficky znázornit umožnit uživateli zadat libovolnou soustavu rovnic (s omezením rozsahu vstupu podle vybrané metody řešení) zadané soustavy rovnic libovolně ukládat a načítat stručný popis demonstrovaných metod řešení, přehlednou nápovědu uživatelská dokumentace programátorská dokumentace 6

7 2. Uživatelská dokumentace Tato část se zabývá ovládáním programu. Popisuje spuštění programu s následným zadáním požadované soustavy rovnic, výběrem příslušné metody a vlastním výpočtem Spuštění Činnost programu zahájíme spuštěním souboru Soulinrov.exe ze složky bin. Program není třeba instalovat, pouze spustit z pevného disku počítače nebo libovolného záznamového média. Pro běh aplikace je vyžadován operační systém Microsoft Windows XP nebo vyšší spolu s běhovým prostředím.net Framework 3.5 nebo vyšším Ovládání programu Po spuštění se zobrazí okno pro zadání soustavy a metody, viz obr. 1. Uživatel může zahájit výpočet vyplněním tohoto okna a stiskem tlačítka OK. Při zavření okna (křížkem vpravo nahoře) může uživatel zobrazit nápovědu, načíst soustavu ze souboru, opět zobrazit okno pro zadání soustavy nebo program ukončit. Obrázek 1. Úvodní spuštění aplikace. 7

8 Zadání soustavy a metody Před spuštěním samotné demonstrace výpočtu je třeba nejprve zadat soustavu a následně vybrat metodu pro její výpočet v okně Zadání soustavy a metody, viz obr. 2. Pole Soustava obsahuje položky: Obrázek 2. Zadání soustavy a metody. Počet rovnic a neznámých Zde máme možnost zadat rozměry soustavy změnou hodnot polí Rovnice a Neznámé. Jejich změnou se přidá nebo odebere řádek či sloupec soustavy. Minimální rozsah soustavy je 2 rovnice o 2 neznámých, maximální rozsah soustavy je 4 rovnice o 4 neznámých. Hodnoty soustavy Zadání hodnot soustavy provádíme nastavením znaménka hodnoty (levým tlačítkem myši nebo pomocí šipek klávesnice) a vlastním zadáním hodnoty (pomocí klávesnice). V tomto poli lze zadat číslice od 0-9 a desetinná čísla pomocí, nebo. v příslušném poli. Žádné jiné hodnoty v těchto polích 8

9 nejsou povoleny. K přechodu mezi jednotlivými poli soustavy po jednotlivých řádcích lze použít klávesu Tab. Tlačítka Otevřít a Uložit Pro otevření a uložení soustavy použijeme tato tlačítka. Tlačítkem Uložit můžeme uložit zadanou soustavu rovnic do souboru Xml, pomocí formuláře pro uložení, na pevný disk počítače či libovolné záznamové médium, viz obr. 3. Tlačítkem Otevřít načteme soustavu rovnic ze souboru Xml, pomocí formuláře pro otevření, zpětným nahráním hodnot do pole Soustava, viz obr. 4. Obrázek 3. Okno pro uložení soustavy. 9

10 Obrázek 4. Okno pro otevření soustavy. Pole Metoda obsahuje položky: Výběr metody řešení K výpočtu zadané soustavy rovnic lze vybrat jednu ze čtyř metod řešení. Výběr lze provést kliknutím levého tlačítka myši na příslušnou metodu nebo pomocí šipek klávesnice. Při zvolení metody se zkontroluje rozměr soustavy. Pokud danou metodou nelze soustavu spočítat, je uživatel na tuto skutečnost upozorněn a je mu nabídnuta jiná metoda, kterou soustavu spočítat lze. Pomocí sčítací a dosazovací metody je možné počítat soustavy 2 rovnic o 2 neznámých, pomocí Cramerova pravidla soustavy 2 rovnic o 2 neznámých a také 3 rovnic o 3 neznámých. Úlohy v tomto rozsahu se běžně používají pro vysvětlení algoritmů řešení soustav i pro jejich procvičování. Popis metody řešení Při zvolení metody výpočtu se v tomto poli zobrazí základní popis zvolené metody a některé pojmy, které jsou při výpočtu použity. Na ně si uživatel může myší kliknout a tím, pokud je aktuálně připojen k internetu, o každém pojmu zobrazit článek. Ještě před samotným výpočtem si tedy uživatel 10

11 může doplnit potřebné znalosti. Popis dále obsahuje nejčastější použití metody, kterým je limitován rozsah vstupu použitý v programu pro konkrétní metodu. Pomůže tedy uživateli s výběrem metody pro výpočet soustavy. Stiskem tlačítka OK dojde ke kontrole zadaných hodnot ve všech polích soustavy. Pokud není nějaká hodnota zadaná správně, příslušné pole zčervená a aplikace nás na tuto skutečnost upozorní příslušným hlášením, viz obr. 5. Při zadání nulových hodnot v celém řádku či sloupci soustavy nás aplikace opět upozorní a nabídne řešení. Je-li vše v pořádku, přejde program již k samotné demonstraci výpočtu soustavy rovnic dle zvolené metody řešení, viz obr. 6. Obrázek 5. Chybně zadaná hodnota. 11

12 Demonstrace výpočtu Správným zadáním soustavy a výběrem metody přejdeme k samotné demonstraci výpočtu, viz obr. 6. V levé části okna se pod sebe zobrazují jednotlivé soustavy. Na některých řádcích je vpravo za / pomocná informace o probíhajícím kroku výpočtu. V pravé části okna je pak slovní popis principu výpočtu použité metody řešení a právě probíhajícího kroku výpočtu. Mezi hlavní ovládací prvky demonstrace patří: Obrázek 6. Demonstrace výpočtu. Nový krok Postup výpočtu soustavy rovnic se skládá z konečného počtu kroků. Stiskem tohoto tlačítka se spočítá vždy nový krok výpočtu a do levé části okna Demonstrace výpočtu se přidá upravená soustava odpovídající provedenému kroku. V pravé části okna Demonstrace výpočtu je pak slovní popis aktuálního kroku, který často obsahuje konkrétní hodnoty pro libovolně zadanou soustavu. Toto tlačítko se nachází ve spodní části okna Demonstrace výpočtu, viz obr. 7. Další možnost je pomocí klávesy Enter, stiskem ikony toolstripu nebo pomocí menu, viz obr. 8. Tlačítka k ovládání demonstrace Tato 4 tlačítka slouží k ovládání průběhu demonstrace, viz obr. 7. Zleva 12

13 je to tlačítko Přechod na začátek výpočtu - přesune výpočet na začátek demonstrace. Následuje tlačítko Předchozí krok výpočtu - přesune výpočet na předcházející krok demonstrace. Dále tlačítko Následující krok výpočtu - přesune výpočet na následující krok demonstrace. Pokud následující krok demonstrace není ještě vypočítán, má toto tlačítko stejnou funkci, jako tlačítko Nový krok popsané v předchozím odstavci. Poslední tlačítko Přechod na konec výpočtu - dokončí výpočet všech kroků demonstrace (v případě, že nejsou ještě vypočteny) a přesune výpočet na konec demonstrace. Všechna tlačítka jsou součástí toolstripu i menu, viz obr. 8. Zadat soustavu Toto tlačítko otevře okno pro zadání soustavy a metody, viz obr. 7. Jeho nastavení bylo již popsáno v kap Nyní zde můžeme změnit kterékoliv parametry a tlačítkem OK spustit novou demonstraci popisovanou v této kapitole. Toto tlačítko je opět jako ikona toolstripu i součástí menu, viz obr. 8. Obrázek 7. Ovládání demonstrace. Obrázek 8. Menu a ikony toolstripu. Zobrazování hodnot v levé části okna Demonstrace výpočtu je možné přepínat mezi zaokrouhlenými nebo přesnými hodnotami. Zaokrouhlené hodnoty se zobrazí jako desetinné číslo společně se znakem pro zaokrouhlování. Přesné hodnoty se zobrazí jako zlomek v místech, kde by se jinak zobrazila zaokrouhlená hodnota. Této možnosti lze využít k získání přesných výsledků výpočtu pro následné provedení zkoušky. Tato volba je součástí menu. Velikost písma soustavy a textu lze do určitých velikostí měnit. Této možnosti lze s výhodou využít například při zobrazení aplikace na projektoru nebo jiném zobrazovacím zařízení s vysokým rozlišením. Změnu velikostí lze provést pomocí menu. 13

14 Další funkce programu Pro lepší práci s tímto programem jsou k dispozici některé další funkce, které zlepšují využitelnost aplikace a pro některé osoby (převážně s poruchou barevného vnímání) i přehlednost tohoto programu. Jsou to funkce: Tisk zobrazených soustav Umožní vytisknutí soustav rovnic, které jsou zobrazeny (vypočítány) v levé části okna Demonstrace výpočtu, viz obr. 6. Okno Tisk nabízí možnosti: Vybrat tiskárnu (zobrazeny jsou již nainstalované tiskárny v operačním systému) a její Předvolby (např. tisk v odstínech šedé, kvalita tisku apod.), viz obr. 9. Další možností je Tisk do souboru, Rozsah stránek a Počet kopií. Otevření okna Tisk je možné pomocí ikony toolstripu nebo pomocí menu, viz obr. 8. Obrázek 9. Tisk zobrazených soustav. Náhled tisku Zobrazí vzhled tisknutelných stránek, viz obr. 10. Stránky pro tisk je možné zvětšit pomocí tlačítka Lupa (druhá ikona zleva v menu náhledu) nebo 14

15 všechny společně zobrazit pro lepší představu vzhledu tisknutelných stránek. Následně můžeme zahájit tisk přímo z tohoto okna pomocí tlačítka Tisk (první ikona zleva v menu náhledu) nebo okno zavřít a použít pro tisk postup popsaný v předchozím odstavci. Otevření okna Náhled je možné pomocí ikony toolstripu nebo pomocí menu, viz obr. 8. Obrázek 10. Náhled tisku. Vzhled tištěné stránky Nabízí volby vzhledu a vlastností tištěné stránky, viz obr. 11. Jsou to volby: Papír - Velikost (A4, A5 a mnoho dalších), dále Papír - Zdroj, velmi důležitá volba Orientace (kdy se při větších rozměrech soustavy rovnic na klasickou velikost papíru A4 nemusí celý výpočet vejít) a volba Okraje. Ve volbě Tiskárna lze též nastavit Název tiskárny a její Vlastnosti. Otevření okna Vzhled stránky je opět možné pomocí ikony toolstripu nebo pomocí menu, viz obr

16 Obrázek 11. Vzhled tištěné stránky. Nastavení barev Pro lepší přehlednost, ale i pro zpříjemnění práce s tímto programem, je k dispozici možnost nastavení barev u jednotlivých částí okna Demonstrace výpočtu. Patří mezi ně: Barva soustavy Jde o barvu jednotlivých soustav rovnic. V základním nastavení je tato barva tmavě modrá. Barva doplňku Je barva pomocné informace u některých řádků jednotlivých soustav. V základním nastavení je tato barva červená. Barva kroku soustavy Jedná se o podbarvení hodnot aktuální soustavy rovnic probíhajícího kroku výpočtu. V základním nastavení je tato barva světle modrá. Barva textu Je barva slovního popisu principu výpočtu a kroku výpočtu zvolené metody řešení. V základním nastavení je tato barva černá. 16

17 Barva pozadí Jde o barvu pozadí celého okna Demonstrace výpočtu. V základním nastavení je tato barva bílá. Výchozí nastavení Je základní volba barev nastavená od tvůrce aplikace. Okno pro výběr barvy je na obr. 12. Vyvolání této nabídky pro aktuální barvu je možné pomocí menu. Obrázek 12. Nastavení barev. V menu je také velmi užitečná volba pro uložení nastavených barev. Pokud změníme nastavení barev a chceme mít při novém spuštění aplikace zachováno toto nové nastavení, abychom nemuseli barvy znovu nastavovat, stačí použít tuto volbu a aplikace si nové nastavení barev uloží. Toto uložení nastavených barev lze opět změnit novým výběrem barev a následným uložením v menu volbou Uložit nastavení barev. 17

18 3. Programátorská dokumentace V této části je popsáno programování aplikace, vývojové prostředí a volba programovacího jazyka. Následuje popis hlavního rozdělení dle vrstev a některých důležitých tříd Použité technologie a nástroje Program je vytvořen ve vývojovém prostředí Microsoft Visual Studio 2008, viz obr. 13. Programovacím jazykem je C# spolu s operačním prostředím.net Framework 3.5. Obrázek 13. Microsoft Visual Studio Jazyk C# Je programovací jazyk navržený od začátku pro práci v prostředí.net. Tento jazyk umožňuje využití všech výhod vývojářského prostředí a lepší pochopení základů objektově orientovaného programování. Syntakticky je jazyk C# velmi podobný jak jazyku C++, tak jazyku Java, a to do té míry, že mnoho klíčových slov je naprosto stejných. Návrh tohoto jazyka je však s moderními vývojářskými 18

19 nástroji sladěn mnohem více než v případě obou zmiňovaných protějšků. Mezi klíčové vlastnosti jazyka C# patří: Plná podpora tříd a objektově orientovaného programování, včetně dědění rozhraní a implementace, virtuálních funkcí a přetěžování operátorů, konzistentní a dobře definovaná množina základních typů, vestavěná podpora automatického generování dokumentace XML, automatické čištění dynamicky přidělované paměti, možnost označení tříd nebo metod uživatelsky definovanými atributy, úplný přístup k základní knihovně tříd prostředí.net a stejně snadný přístup k rozhraní Windows API, ukazatele a bezprostřední přístup k paměti na vyžádání, podpora vlastností a událostí jako v jazyku Visual Basic, možnost překladu kódu do aplikace nebo do knihovny komponent prostředí.net, možnost užití pro tvorbu dynamických webových stránek založených na technologii ASP.NET. Tato charakteristika je podle knihy [4] Prostředí.NET Prostředí.NET je zaprvé knihovna, která je stejně rozsáhlá a kompletní jako rozhraní Windows API. Můžeme ji používat k volání stejných funkcí, které dříve poskytoval samotný operační systém Windows: Zobrazení dialogů, ověření uživatelských pověření, volání základních služeb operačního systému, tvorba vláken apod. Kromě toho můžeme tuto knihovnu využívat i v novějších oblastech, jako je přístup k databázím, připojení k Internetu nebo zprostředkování webových služeb. Prostředí.NET nabízí zadruhé operační prostředí (.NET runtime), v němž jsou programy spouštěny. Při spuštění kódu založeného na platformě.net to 19

20 bude právě operační prostředí.net, které kód spustí. Zajistí rovněž správu spuštěných vláken, podpůrných služeb a v pravém slova smyslu prvotní prostředí, s nímž se kód setká. Prostředí.NET je vrstvou vloženou mezi operační systém Windows a další aplikace, která poskytuje moderní, objektově orientované a snadno použitelné pracovní prostředí pro vývoj a spuštění kódu. Tento popis je z knihy [4] Rozdělení programu dle tříd Z hlediska vrstev je program rozdělen na logickou a prezentační vrstvu. Prezentační vrstvu tvoří 2 formuláře, které zajišťují interakci mezi uživatelem a aplikací. Logickou vrstvu tvoří několik tříd. Některé z nich si nyní popíšeme Manager.cs Je třída, která především zajišťuje komunikaci mezi logickou a prezentační vrstvou. Tato třída je důležitá z hlediska rozšiřitelnosti programu. Jako příklad můžeme uvést potřebu změny prezentační vrstvy. Pokud bychom chtěli program používat jako webovou aplikaci, stačí změnit prezentační vrstvu a logická vrstva zůstává zachována beze změn. Veškerá komunikace probíhá přes třídu Manager.cs a stačí tedy upravit komunikaci mezi touto třídou a nově vzniklou prezentační vrstvou Rovnice.cs Představuje jeden řádek v dané soustavě rovnic. Je to základní prvek pro soustavu rovnic, který je složen z čísel. Třída umožňuje přidávání a odebírání prvků z dané rovnice. Každá rovnice obsahuje: Prvky Jsou to celá nebo desetinná čísla. Pozici Číselná hodnota určující pořadí v dané soustavě rovnic. Pomocný text Text popisující danou rovnici SoustavaRov.cs Tato třída představuje soustavu rovnic. Skládá se z jednotlivých řádků (rovnic), které představuje třída Rovnice.cs. Umožňuje přidávat nebo odebírat jednotlivé řádky soustavy rovnic a také přidávat či mazat pomocná data, která jsou součástí každé soustavy. Každá soustava rovnic obsahuje: 20

21 Prvky Což jsou jednotlivé řádky (rovnice) popsané v kap Pomocná data Číselné hodnoty sloužící jako doplňující informace k demonstraci výpočtu. Text Text zobrazený v kroku výpočtu Algoritmus.cs Základní třída pro ostatní algoritmy (metody výpočtu). Obsahuje společné metody (funkce), které jsou následně použitelné pro všechny třídy, které jsou z třídy Algoritmus.cs zděděné. Tyto třídy zajišťují algoritmy pro konkrétní metody výpočtu. Jsou to třídy: Secteni.cs Sčítací (adiční) metoda. Dosazeni.cs Dosazovací (substituční) metoda. Gauss.cs Gaussova eliminační metoda. Cramer.cs Cramerovo pravidlo Secteni.cs Tvoří algoritmus pro Sčítací metodu [6]. Skládá se z jednotlivých kroků, které jsou postupně počítány, dokud se algoritmus nedobere ke konečným výsledkům Dosazeni.cs Zajišťuje algoritmus pro Dosazovací metodu [6]. Algoritmus se opět skládá z jednotlivých kroků, které postupně tvoří celý výpočet Gauss.cs Tato třída implementuje algoritmus pro Gaussovu eliminační metodu popsaný v knize [2]. Celý algoritmus tvoří jednotlivé kroky výpočtu Cramer.cs Obsahuje algoritmus pro výpočet pomocí Cramerova pravidla [1]. I tento algoritmus se skládá z jednotlivých kroků tvořících celý výpočet. 21

22 Fraction.cs Představuje strukturu zlomku. Zajišťuje vypisování zlomků, krácení zlomků, veškeré operace se zlomky (násobení, dělení, sčítání, odčítání), porovnávání zlomků (rovná se, nerovná se, větší, menší). Pomocí zlomků probíhají všechny výpočty, aby jednotlivé mezivýsledky byly přesné a nedocházelo k zaokrouhlování hodnot během výpočtu. Každý zlomek obsahuje: Čitatel Číselná hodnota představující čitatel zlomku. Jmenovatel Číselná hodnota představující jmenovatel zlomku. 22

23 Závěr Výsledkem této bakalářské práce je aplikace, která umožňuje uživateli naučit se, nebo si připomenout, různé metody výpočtu soustav lineárních rovnic a na praktických příkladech si vyzkoušet výpočet i vlastně zadaných soustav rovnic. Tyto soustavy je možné uložit do souborů a následně načítat a upravovat podle vlastních potřeb. V samotné demonstraci si může uživatel po jednotlivých krocích soustavu vypočítat. Program umožňuje tisk soustav a různé nastavení barev dle vlastní volby. Jako rozšíření aplikace se nabízí možnost pro testování získaných znalostí uživatele např. v podobě testových otázek. Program lze dále rozšiřovat o další metody výpočtu soustav lineárních rovnic. Jistě zajímavá by byla např. grafická metoda. Změnou prezentační vrstvy by se program mohl použít jako webová aplikace. 23

24 Reference [1] Krutský F.: Algebra I. Vydavatelství UP, Olomouc, [2] Rektorys K. a kol.: Přehled užité matematiky. Prometheus, Praha, [3] Jandová L.: Počítačová výuka: zásady tvorby výukových programů. Západočeská univerzita, Plzeň, [4] Robinson S., Allen K. S., Cornes O., Glynn J., Greenvoss Z., Harvey B., Nagel Ch., Skinner M., Watson K.: C# Programujeme profesionálně. Computer Press, Brno, [5] Míka S.: Numerické metody, lineární algebra. Západočeská univerzita, Plzeň, [6] Charvát J., Zhouf J., Boček L.: Matematika pro gymnázia: rovnice a nerovnice. Prometheus, Praha,

25 D. Obsah přiloženého CD Součástí této práce je CD. Jeho obsahem jsou tři adresáře a jeden soubor. Adresář bin obsahuje spouštěcí soubor aplikace, soubor nápovědy a adresář s uloženými soustavami. Adresář doc obsahuje dokumentaci této práce a zdrojové kódy dokumentace. Adresář src obsahuje zdrojové kódy programu. Soubor readme.txt obsahuje popis spuštění aplikace. 25

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Svolávací systém Uživatelský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo

Více

FORMÁTOVÁNÍ 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 2 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Představenstvo, kontrolní komise, vedení. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Cornelius Scipio s.r.o.

Představenstvo, kontrolní komise, vedení. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Cornelius Scipio s.r.o. SBD Vítkovice Elektronická hlášení závad Scénář postupu práce Představenstvo, kontrolní komise, vedení Autor: Cornelius Scipio s.r.o. Obsah: 1. Úvod... 3 2. Postup práce s touto webovou aplikací... 4 2.1.

Více

Univerzální prohlížeč naměřených hodnot

Univerzální prohlížeč naměřených hodnot Návod na používání autorizovaného software Univerzální prohlížeč naměřených hodnot V Ústí nad Labem 14. 8. 2009 Vytvořil: doc. Ing., Ph.D. 1 z 10 Obsah 1Úvod...3 2Instalace...3 3Spuštění programu...3 3.1Popis

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Instalace programu ProVIS

Instalace programu ProVIS Instalace programu ProVIS Tento program umožňuje instalovat program ProVIS. Umožňuje vybrat, kam se bude instalovat, a jednotlivé součásti instalace. Instalace probíhá v několika krocích. Každý krok má

Více

Nápověda aplikace Patron-Pro

Nápověda aplikace Patron-Pro Nápověda aplikace Patron-Pro 1. Popis aplikace Aplikace Patron-Pro slouží k zobrazení souboru zálohy mobilní aplikace Patron-Pro se záznamy o povolených kartách. Dále umožňuje tyto záznamy editovat, vytvářet

Více

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker.

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. TÉMA: Vytváření a úprava maker Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. Zadání: Otevřete databázi Makra.accdb. 1. Vytvořte makro Objednávky,

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Domácí hosté Program pro řízení kuželkových soutěží

Domácí hosté Program pro řízení kuželkových soutěží Domácí hosté Program pro řízení kuželkových soutěží Spouštěni Program je možné spustit pomocí souboru kuzelky.exe který je uložen v hlavním adresáři programu, tzn. C:\kuzelky nebo jej spustíme pomoci ikony

Více

VZORCE A VÝPOČTY. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý

VZORCE A VÝPOČTY. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý Autor: Mgr. Dana Kaprálová VZORCE A VÝPOČTY Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu.

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu. Úvodní příručka Microsoft Word 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Příkazy tady umístěné

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému 43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní

Více

Windows 10 (5. třída)

Windows 10 (5. třída) Windows 10 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na Pracovní ploše ikona Student 17 (se jménem přihlášeného uživatele) ikona Tento počítač

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

PhD. Milan Klement, Ph.D. Použití systému studijní agendy STAG

PhD. Milan Klement, Ph.D. Použití systému studijní agendy STAG Příručka pro použití systému studijní agendy STAG na PdF UP Určeno pro koordinátory STAGu kateder Část 3: Zapisování známek do STAGu a generování zkušebních katalogů Vypracoval: PhDr. Milan Klement, Ph.D.

Více

Vypracoval: Jiří Němeček, produktový manažer KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432 CZ 280 94 Kolín a IV. Konfigurátor KNS

Vypracoval: Jiří Němeček, produktový manažer KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432 CZ 280 94 Kolín a IV. Konfigurátor KNS Konfigurátor KNS Cílem programu je poskytnout zákazníkovi větší komfort při práci s výrobky firmy KOPOS. Program pracuje s výrobky produktového portfolia kabelových nosných systémů. Je velmi intuitivní,

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

IBRIDGE 1.0 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

IBRIDGE 1.0 UŽIVATELSKÝ MANUÁL IBRIDGE 1.0 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Jaromír Křížek OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 INSTALACE... 4 2.1 SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 5 2.2 SPUŠTĚNÍ IBRIDGE 1.0... 5 3 HLAVNÍ MENU... 6 3.1 MENU FILE... 6 3.2 MENU SETTINGS... 6

Více

Průvodce aplikací GTS Webový portál pro správce

Průvodce aplikací GTS Webový portál pro správce Průvodce aplikací GTS Webový portál pro správce www.centrex.gts.cz Strana 1 z 14 Obsah 1 Přihlášení do portálu Centrex... 3 2 Hlavní stránka aplikace základní popis... 3 3 Použití interaktivní nápovědy...

Více

Úprava naměřených stavů

Úprava naměřených stavů Návod na používání autorizovaného software Úprava naměřených stavů V Ústí nad Labem 8. 10. 2010 Vytvořil: doc. Ing., Ph.D. Návod pro úpravu stavů_v1 1 z 9 8.10.2010 Obsah 1Úvod...3 2Instalace...4 3Spuštění

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

J2 sklad a cenovky. Ovládání programu. Program spustíte pomocí ikony J2 sklad na ploše počítače.

J2 sklad a cenovky. Ovládání programu. Program spustíte pomocí ikony J2 sklad na ploše počítače. J2 sklad a cenovky Program spustíte pomocí ikony J2 sklad na ploše počítače. Objeví se ovládací menu programu. První krok je přihlášení. Klikněte na žlutý klíč a zadejte heslo a klikněte na tlačítko OK.

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

Demoprojekt Damocles 2404

Demoprojekt Damocles 2404 Vizualizační a řídicí systém kategorie SCADA/HMI Demoprojekt Damocles 2404 (časově omezený demoprojekt pro zařízení Damocles 2404 společnosti HW group s.r.o.) Verze systému: 3.7.1.9 Poslední revize dokumentu:

Více

SBD -Vítkovice. Elektronická hlášení závad

SBD -Vítkovice. Elektronická hlášení závad SBD Vítkovice Elektronická hlášení závad Scénář postupu práce Technici SBD -Vítkovice Autor: Cornelius Scipio s.r.o. Obsah: 1. Úvod... 3 2. Postup práce s touto webovou aplikací... 4 2.1. Spuštění a přihlášení

Více

Uživatelský manuál. A4000 Download

Uživatelský manuál. A4000 Download Uživatelský manuál Aplikace: Jednoduchý program pro přenášení dat z přístrojů řady A4000 Export měřených dat do souboru Zobrazení grafů naměřených dat Tisk grafů naměřených dat Vlastnosti: Hardwarové požadavky:

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

Postup pro zpracování kontrolního hlášení

Postup pro zpracování kontrolního hlášení Postup pro zpracování kontrolního hlášení 1. Zadávání dokladů Doklady se zadávají běžným způsobem tak jako dosud, výběrem sazby DPH (s číslem řádku přiznání) v položce dokladu se zároveň pro položku automaticky

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka Univerzální rezervační systém Uživatelská příručka Obsah I. Instalace... 3 II. První spuštění aplikace... 4 III. Hlavní okno aplikace... 5 IV. Nastavení aplikace... 6 1. Přidání místností... 6 2. Uživatelské

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Rizikové procesy. 1. Spuštění modulu Rizikové procesy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Rizikové procesy

Rizikové procesy. 1. Spuštění modulu Rizikové procesy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Rizikové procesy Rizikové procesy Modul slouží k evidenci rizik a zpracovávání mapy rizik za jednotlivé součásti a VUT. Přístupová práva k tomuto modulu mohou získat manažeři rizik a výbor pro řízení rizik. 1. Spuštění

Více

Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ

Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ Uživatelská příručka Aktualizováno: 10. 8. 2017 Obsah Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ... 1 Obsah... 2 1 Přehled změn v tomto dokumentu...

Více

Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010

Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010 Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010 Inovace a modernizace studijních oborů FSpS Vránová Hana 11.7.2012 OBSAH Srovnání pracovního prostředí Word 2003 a

Více

Sociomap Viewer Uživatelský manuál. Verze 3

Sociomap Viewer Uživatelský manuál. Verze 3 Sociomap Viewer Verze 3 1 OBSAH: Sociomap Viewer Základní popis... 3 Panel nástrojů Vieweru...... 4 Nástroje... 4 Bílé pozadí:... 4 Pohled shora po spuštění:... 4 Zobrazit panely:... 5 Klávesové zkratky:...

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Studijní informační systém KOS ikos přístup pro referenty

Studijní informační systém KOS ikos přístup pro referenty Studijní informační systém KOS ikos přístup pro referenty Pro práci se studijním informačním systémem AMU se používají dvě různé aplikace, které však pracují se společnými daty. Studenti a učitelé pracují

Více

Návod k ovládání aplikace

Návod k ovládání aplikace Návod k ovládání aplikace Tento návod se zabývá ovládáním aplikace PDF Annotation 1, která je založena na aplikaci AVP PDF Viewer a umožňuje nejen PDF dokumenty prohlížet, ale také do těchto dokumentů

Více

Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID

Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID Nastavení Nastavuje se volbou funkce SYSTÉMOVÉ FUNKCE/KONFIGURACE/WIN KONFIGURACE (spustí se tlačítkem )/LOKÁLNÍ PARAMETRY/ZÁLOŽKA PRODEJ. V této tabulce lze zapnout

Více

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE , VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE Návod lze analogicky použít i pro ostatní podání na Českou daňovou správu (DPH, výpis z evidence 92, souhrnné hlášení, ). 1) Postavte se do firmy roku,

Více

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player.

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Generel cyklodopravy Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Logo, název Panel nástrojů Odkazy Vrstvy

Více

Software602 FormApps Server

Software602 FormApps Server Software602 FormApps Server Instalace pluginů pro elektronické formuláře Aktualizováno: 13. 1. 2017 Software602 a.s. Hornokrčská 15 140 00 Praha 4 tel: 222 011 602 web: www.602.cz e-mail: info@602.cz ID

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více

Manuál pro mobilní aplikaci. Patron-Pro

Manuál pro mobilní aplikaci. Patron-Pro Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro 1 Obsah 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Popis...3 Slovník pojmů...3 Ovládání aplikace...3 Volby v aplikaci...3 4.1. Menu...3 4.2. Zpět na seznam karet...4 Úvodní obrazovka...4

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

Vizualizace a evidence výroby a prostojů

Vizualizace a evidence výroby a prostojů Vizualizace a evidence výroby a prostojů v1.00 Aplikace informuje o aktuálním počtu a historii vyrobených kusů jednotlivých výrobků jednotlivých linek, eviduje prostoje a pracovníky kteří linku obsluhovali

Více

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah 1. Všeobecný přehled... 2 2. Základní navigační tlačítka... 2 3. Uživatelské nastavení... 3 3.1. Nastavení seznamu... 3 3.1.1. Nastavení zobrazovaných sloupců... 3 3.1.2. Nastavení

Více

Program pro tvorbu technických výpočtů. VIKLAN - Výpočty. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu. Ing.

Program pro tvorbu technických výpočtů. VIKLAN - Výpočty. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu. Ing. Program pro tvorbu technických výpočtů VIKLAN - Výpočty Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Ing. Josef Spilka VIKLAN - Výpočty Verse 1.10.5.1 Copyright 2010 Ing. Josef Spilka.

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

8 Makra Příklad 4 Excel 2007

8 Makra Příklad 4 Excel 2007 TÉMA: Úprava maker rozhodování, příkaz If..Then..Else Sekretářka společnosti Naše zahrada potřebuje upravit makra vytvořená pomocí záznamu tak, aby vyhovovala jejím požadavkům. Pro úpravy využije Editor

Více

Pokyny pro obsluhu programu. EZZ01 File reader 1.3

Pokyny pro obsluhu programu. EZZ01 File reader 1.3 www. první-saz.cz Pokyny pro obsluhu programu EZZ01 File reader 1.3 příloha k TP SaZ 3/01 1. Instalace programu EZZ01 File reader 1.3 do počítače Program EZZ01 File reader 1.2 pracuje s operačními systémy

Více

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Pro úspěšné připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 je nutné připojovat se ze stanice s Windows XP SP3, Windows Vista SP1 nebo Windows 7. Žádná VPN není potřeba,

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler

Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler Obsah Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler Obsah... 1 Úvod... 2 Práce s elektronickým formulářem... 2 Instalace programu... 2 Popis prostředí programu 602XML Filler...

Více

Pravidla a plánování

Pravidla a plánování Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 7. května 2013

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

WINDOWS 7 ZÁKLADY. Na konci roku 2012 přišly na trh nové Windows 8, které revolučně mění ovládání a jsou orientovány především na dotykové ovládání.

WINDOWS 7 ZÁKLADY. Na konci roku 2012 přišly na trh nové Windows 8, které revolučně mění ovládání a jsou orientovány především na dotykové ovládání. WINDOWS 7 ZÁKLADY Microsoft Windows 7 je grafický operační systém a celá rodina operačních systémů Windows je nejrozšířenější operační systém používaný v domácnostech na světě. Jeho předchůdci byli Windows

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 2.00 Uživatelská dokumentace programu Úvod Uživatel si může vybrat z 16 různých čárových kódů. Mimo jiné to jsou EAN8, EAN13, Code128, 2z5 a další. Rastr štítků se vybírá nastavením

Více

Konvertor diakritiky 3. Instalace

Konvertor diakritiky 3. Instalace OBSAH Popis... 2 Ovládání aplikace... 3 Odstranění diakritických znamének... 4 Operace s textem... 4 Nastavení aplikace... 4 Písmo... 4 Jazyk... 4 Přidání dalšího jazyka do aplikace... 5 Znaky... 5 Instalace

Více

Modul IRZ návod k použití

Modul IRZ návod k použití Modul IRZ návod k použití Verze: 2 Datum: 26. 2. 2016 Tento dokument představuje stručný návod na použití modulu IRZ v programu EVI 8. Modul IRZ je určen na evidenci odpadů pro IRZ provozovny a hlášení

Více

Tabulkový kalkulátor

Tabulkový kalkulátor 1.1.1 GRAF Vhodným doplněním textů a tabulek jsou grafy. Graf je v podstatě obrázek graficky zobrazující hodnoty údajů z tabulky. Je vhodným objektem pro porovnávání údajů a jejich analýzu. Graf můžeme

Více

02. HODINA. 2.1 Typy souborů a objektů. 2.2 Ovládací prvky Label a TextBox

02. HODINA. 2.1 Typy souborů a objektů. 2.2 Ovládací prvky Label a TextBox 02. HODINA Obsah: 1. Typy souborů a objektů 2. Ovládací prvky Label a TextBox 3. Základní příkazy a vlastnosti ovládacích prvků 4. Práce s objekty (ovládací prvky a jejich vlastnosti) 2.1 Typy souborů

Více

Základy práce na PC. Ing. Jan Roubíček

Základy práce na PC. Ing. Jan Roubíček Základy práce na PC Ing. Jan Roubíček Operační systém Windows VY_32_INOVACE_10_1_01_AP Operační systém Základní prostředí pro práci na počítači Spouštíme z něj další programy (aplikace) kancelářské aplikace

Více

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu "Okna"

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu Okna 8. OKNA Obsah 8. OKNA 73 OBSAH 73 8.1 UKLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 76 8.2 NAČÍTÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 77 8.3 VLASTNOSTI OKEN 77 8.3.1 VLASTNOSTI ZÁLOŽKOVÉHO OKNA 78 8.4 VOLBA OKNA 78 8.5 ZRUŠENÍ OKNA 79

Více

Manuál k ovládání aplikace INFOwin.

Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Základní práce s formuláři je ve všech modulech totožná. Vybereme tedy například formulář Pokladní kniha korunová na kterém si funkce ukážeme. Po zápisech se lze pohybovat

Více

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1 MS PowerPoint 2007 1 MS POWERPOINT Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Návod k prezentačnímu mapovému portálu Obsah: 1. Úvod... 3 2. Obecná část mapového portálu...

Více

Škola internetu pro třetí generaci

Škola internetu pro třetí generaci Příručka pro kurzy v rámci projektu Internet pro třetí generaci společnosti Venkovský prostor o.p.s. Škola internetu pro třetí generaci 2. Operační systém Jan Tandler Březen 2005 Tato příručka je studijní

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Operační systém a textový editor,

Více

PROGRAMOVÁNÍ PRO MS WINDOWS 1

PROGRAMOVÁNÍ PRO MS WINDOWS 1 Jazyk C# je moderní jazyk z rodiny jazyků podporovaných aplikačním prostředím.net. Cílem předmětu je seznámit posluchače s tímto objektovým jazykem, a s programováním aplikací pro MS Windows. V průběhu

Více

Dotykova obrazovka v programu TRIFID

Dotykova obrazovka v programu TRIFID Dotykova obrazovka v programu TRIFID V současném provedení je ve fázi testování, předpokládá se tedy její spouštění z hlavní nabídky programu TRIFID. K nastavení a spuštění je tedy nutné mít připojenou

Více

AC FORM FILLER. aplikace pro podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku. Verze 1.0

AC FORM FILLER. aplikace pro podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku. Verze 1.0 aplikace pro podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku Verze 1.0 2013 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Návod ke službě IPTV

Návod ke službě IPTV Návod ke službě IPTV Služba 4NET.TV vám prostřednictvím technologie IPTV zprostředkuje jedinečný zážitek ze sledování televizních pořadů ve vaší domácnosti. Díky připojení k internetu můžete využívat služby

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_49_IVT_MSOFFICE_05_Word

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_49_IVT_MSOFFICE_05_Word Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_49_IVT_MSOFFICE_05_Word Ing. Pavel BOHANES

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

František Hudek. březen ročník. Informační a komunikační technologie OS WINDOWS Hlavní panel

František Hudek. březen ročník. Informační a komunikační technologie OS WINDOWS Hlavní panel VY_32_INOVACE_FH05_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek březen 2013

Více

Instalace SW VIS z internetu - Nová instalace. Spuštění instalačního programu. Podrobný popis nové instalace SW VIS

Instalace SW VIS z internetu - Nová instalace. Spuštění instalačního programu. Podrobný popis nové instalace SW VIS Instalace SW VIS z internetu - Nová instalace Novou instalací SW VIS rozumíme instalaci do adresáře, která doposud neobsahuje žádnou starší instalaci programu VIS. V naprosté většině případů se jedná o

Více

Návod ke službě IPTV

Návod ke službě IPTV Návod ke službě IPTV Služba Dragon TV vám prostřednictvím technologie IPTV zprostředkuje jedinečný zážitek ze sledování televizních pořadů ve vaší domácnosti. Díky připojení k internetu můžete využívat

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Úvod. Program ZK KASA EET. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK KASA EET. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK KASA EET verze 1.00 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více