PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY. Počítačová podpora výuky matematiky, soustavy rovnic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY. Počítačová podpora výuky matematiky, soustavy rovnic"

Transkript

1 PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Počítačová podpora výuky matematiky, soustavy rovnic 2010 Jiří Kučera

2 Anotace Pomocí vytvořené aplikace lze interaktivně demonstrovat výpočet soustav lineárních rovnic pomocí čtyř metod řešení (sčítací metodou, dosazovací metodou, Gaussovou eliminační metodou a pomocí Cramerova pravidla). Demonstrace výpočtu probíhá po jednotlivých krocích, které jsou přehledně popsány. Zobrazené soustavy lze vytisknout a vzhled aplikace měnit různým nastavením barev.

3 Děkuji Mgr. Tomáši Kührovi za věcné rady a připomínky k zpracování této bakalářské práce.

4 Obsah 1. Úvod 6 2. Uživatelská dokumentace Spuštění Ovládání programu Zadání soustavy a metody Demonstrace výpočtu Další funkce programu Programátorská dokumentace Použité technologie a nástroje Jazyk C# Prostředí.NET Rozdělení programu dle tříd Manager.cs Rovnice.cs SoustavaRov.cs Algoritmus.cs Secteni.cs Dosazeni.cs Gauss.cs Cramer.cs Fraction.cs Závěr 23 Reference 24 D. Obsah přiloženého CD 25 4

5 Seznam obrázků 1. Úvodní spuštění aplikace Zadání soustavy a metody Okno pro uložení soustavy Okno pro otevření soustavy Chybně zadaná hodnota Demonstrace výpočtu Ovládání demonstrace Menu a ikony toolstripu Tisk zobrazených soustav Náhled tisku Vzhled tištěné stránky Nastavení barev Microsoft Visual Studio

6 1. Úvod Cílem této bakalářské práce je vytvoření výukové aplikace, která pomůže uživateli v lepším pochopení a způsobech řešení soustav lineárních rovnic. Soustava lineárních rovnic je více lineárních rovnic, které mají být splněny současně. Lineární rovnice je rovnice, ve které se neznámé vyskytují pouze v první mocnině. Řešit soustavu rovnic znamená najít taková reálná čísla, která po dosazení za neznámé v rovnicích splňují všechny rovnice současně. Takové řešení může existovat pro danou soustavu jediné, ale také může být takových řešení více nebo nebýt žádné. Vyřešit soustavu lineárních rovnic je jednou z nejčastějších úloh v matematice. Přímé metody, které jsou v této aplikaci pro výpočet soustav použity, dávají v konečném počtu kroků přesné řešení za předpokladu, že během výpočtu nedochází k zaokrouhlování. Aplikace proto umožňuje zobrazovat reálná čísla, u kterých by došlo během výpočtu k zaokrouhlení, ve tvaru zlomku. V aplikaci byla snaha o dodržení zásad tvorby výukových programů podle knihy [3]. Požadavky na aplikaci: umožnit demonstraci metod řešení soustav lineárních rovnic (sčítací, dosazovací, Gaussova eliminační, Cramerovo pravidlo) jednotlivé kroky algoritmu přehledně popsat a graficky znázornit umožnit uživateli zadat libovolnou soustavu rovnic (s omezením rozsahu vstupu podle vybrané metody řešení) zadané soustavy rovnic libovolně ukládat a načítat stručný popis demonstrovaných metod řešení, přehlednou nápovědu uživatelská dokumentace programátorská dokumentace 6

7 2. Uživatelská dokumentace Tato část se zabývá ovládáním programu. Popisuje spuštění programu s následným zadáním požadované soustavy rovnic, výběrem příslušné metody a vlastním výpočtem Spuštění Činnost programu zahájíme spuštěním souboru Soulinrov.exe ze složky bin. Program není třeba instalovat, pouze spustit z pevného disku počítače nebo libovolného záznamového média. Pro běh aplikace je vyžadován operační systém Microsoft Windows XP nebo vyšší spolu s běhovým prostředím.net Framework 3.5 nebo vyšším Ovládání programu Po spuštění se zobrazí okno pro zadání soustavy a metody, viz obr. 1. Uživatel může zahájit výpočet vyplněním tohoto okna a stiskem tlačítka OK. Při zavření okna (křížkem vpravo nahoře) může uživatel zobrazit nápovědu, načíst soustavu ze souboru, opět zobrazit okno pro zadání soustavy nebo program ukončit. Obrázek 1. Úvodní spuštění aplikace. 7

8 Zadání soustavy a metody Před spuštěním samotné demonstrace výpočtu je třeba nejprve zadat soustavu a následně vybrat metodu pro její výpočet v okně Zadání soustavy a metody, viz obr. 2. Pole Soustava obsahuje položky: Obrázek 2. Zadání soustavy a metody. Počet rovnic a neznámých Zde máme možnost zadat rozměry soustavy změnou hodnot polí Rovnice a Neznámé. Jejich změnou se přidá nebo odebere řádek či sloupec soustavy. Minimální rozsah soustavy je 2 rovnice o 2 neznámých, maximální rozsah soustavy je 4 rovnice o 4 neznámých. Hodnoty soustavy Zadání hodnot soustavy provádíme nastavením znaménka hodnoty (levým tlačítkem myši nebo pomocí šipek klávesnice) a vlastním zadáním hodnoty (pomocí klávesnice). V tomto poli lze zadat číslice od 0-9 a desetinná čísla pomocí, nebo. v příslušném poli. Žádné jiné hodnoty v těchto polích 8

9 nejsou povoleny. K přechodu mezi jednotlivými poli soustavy po jednotlivých řádcích lze použít klávesu Tab. Tlačítka Otevřít a Uložit Pro otevření a uložení soustavy použijeme tato tlačítka. Tlačítkem Uložit můžeme uložit zadanou soustavu rovnic do souboru Xml, pomocí formuláře pro uložení, na pevný disk počítače či libovolné záznamové médium, viz obr. 3. Tlačítkem Otevřít načteme soustavu rovnic ze souboru Xml, pomocí formuláře pro otevření, zpětným nahráním hodnot do pole Soustava, viz obr. 4. Obrázek 3. Okno pro uložení soustavy. 9

10 Obrázek 4. Okno pro otevření soustavy. Pole Metoda obsahuje položky: Výběr metody řešení K výpočtu zadané soustavy rovnic lze vybrat jednu ze čtyř metod řešení. Výběr lze provést kliknutím levého tlačítka myši na příslušnou metodu nebo pomocí šipek klávesnice. Při zvolení metody se zkontroluje rozměr soustavy. Pokud danou metodou nelze soustavu spočítat, je uživatel na tuto skutečnost upozorněn a je mu nabídnuta jiná metoda, kterou soustavu spočítat lze. Pomocí sčítací a dosazovací metody je možné počítat soustavy 2 rovnic o 2 neznámých, pomocí Cramerova pravidla soustavy 2 rovnic o 2 neznámých a také 3 rovnic o 3 neznámých. Úlohy v tomto rozsahu se běžně používají pro vysvětlení algoritmů řešení soustav i pro jejich procvičování. Popis metody řešení Při zvolení metody výpočtu se v tomto poli zobrazí základní popis zvolené metody a některé pojmy, které jsou při výpočtu použity. Na ně si uživatel může myší kliknout a tím, pokud je aktuálně připojen k internetu, o každém pojmu zobrazit článek. Ještě před samotným výpočtem si tedy uživatel 10

11 může doplnit potřebné znalosti. Popis dále obsahuje nejčastější použití metody, kterým je limitován rozsah vstupu použitý v programu pro konkrétní metodu. Pomůže tedy uživateli s výběrem metody pro výpočet soustavy. Stiskem tlačítka OK dojde ke kontrole zadaných hodnot ve všech polích soustavy. Pokud není nějaká hodnota zadaná správně, příslušné pole zčervená a aplikace nás na tuto skutečnost upozorní příslušným hlášením, viz obr. 5. Při zadání nulových hodnot v celém řádku či sloupci soustavy nás aplikace opět upozorní a nabídne řešení. Je-li vše v pořádku, přejde program již k samotné demonstraci výpočtu soustavy rovnic dle zvolené metody řešení, viz obr. 6. Obrázek 5. Chybně zadaná hodnota. 11

12 Demonstrace výpočtu Správným zadáním soustavy a výběrem metody přejdeme k samotné demonstraci výpočtu, viz obr. 6. V levé části okna se pod sebe zobrazují jednotlivé soustavy. Na některých řádcích je vpravo za / pomocná informace o probíhajícím kroku výpočtu. V pravé části okna je pak slovní popis principu výpočtu použité metody řešení a právě probíhajícího kroku výpočtu. Mezi hlavní ovládací prvky demonstrace patří: Obrázek 6. Demonstrace výpočtu. Nový krok Postup výpočtu soustavy rovnic se skládá z konečného počtu kroků. Stiskem tohoto tlačítka se spočítá vždy nový krok výpočtu a do levé části okna Demonstrace výpočtu se přidá upravená soustava odpovídající provedenému kroku. V pravé části okna Demonstrace výpočtu je pak slovní popis aktuálního kroku, který často obsahuje konkrétní hodnoty pro libovolně zadanou soustavu. Toto tlačítko se nachází ve spodní části okna Demonstrace výpočtu, viz obr. 7. Další možnost je pomocí klávesy Enter, stiskem ikony toolstripu nebo pomocí menu, viz obr. 8. Tlačítka k ovládání demonstrace Tato 4 tlačítka slouží k ovládání průběhu demonstrace, viz obr. 7. Zleva 12

13 je to tlačítko Přechod na začátek výpočtu - přesune výpočet na začátek demonstrace. Následuje tlačítko Předchozí krok výpočtu - přesune výpočet na předcházející krok demonstrace. Dále tlačítko Následující krok výpočtu - přesune výpočet na následující krok demonstrace. Pokud následující krok demonstrace není ještě vypočítán, má toto tlačítko stejnou funkci, jako tlačítko Nový krok popsané v předchozím odstavci. Poslední tlačítko Přechod na konec výpočtu - dokončí výpočet všech kroků demonstrace (v případě, že nejsou ještě vypočteny) a přesune výpočet na konec demonstrace. Všechna tlačítka jsou součástí toolstripu i menu, viz obr. 8. Zadat soustavu Toto tlačítko otevře okno pro zadání soustavy a metody, viz obr. 7. Jeho nastavení bylo již popsáno v kap Nyní zde můžeme změnit kterékoliv parametry a tlačítkem OK spustit novou demonstraci popisovanou v této kapitole. Toto tlačítko je opět jako ikona toolstripu i součástí menu, viz obr. 8. Obrázek 7. Ovládání demonstrace. Obrázek 8. Menu a ikony toolstripu. Zobrazování hodnot v levé části okna Demonstrace výpočtu je možné přepínat mezi zaokrouhlenými nebo přesnými hodnotami. Zaokrouhlené hodnoty se zobrazí jako desetinné číslo společně se znakem pro zaokrouhlování. Přesné hodnoty se zobrazí jako zlomek v místech, kde by se jinak zobrazila zaokrouhlená hodnota. Této možnosti lze využít k získání přesných výsledků výpočtu pro následné provedení zkoušky. Tato volba je součástí menu. Velikost písma soustavy a textu lze do určitých velikostí měnit. Této možnosti lze s výhodou využít například při zobrazení aplikace na projektoru nebo jiném zobrazovacím zařízení s vysokým rozlišením. Změnu velikostí lze provést pomocí menu. 13

14 Další funkce programu Pro lepší práci s tímto programem jsou k dispozici některé další funkce, které zlepšují využitelnost aplikace a pro některé osoby (převážně s poruchou barevného vnímání) i přehlednost tohoto programu. Jsou to funkce: Tisk zobrazených soustav Umožní vytisknutí soustav rovnic, které jsou zobrazeny (vypočítány) v levé části okna Demonstrace výpočtu, viz obr. 6. Okno Tisk nabízí možnosti: Vybrat tiskárnu (zobrazeny jsou již nainstalované tiskárny v operačním systému) a její Předvolby (např. tisk v odstínech šedé, kvalita tisku apod.), viz obr. 9. Další možností je Tisk do souboru, Rozsah stránek a Počet kopií. Otevření okna Tisk je možné pomocí ikony toolstripu nebo pomocí menu, viz obr. 8. Obrázek 9. Tisk zobrazených soustav. Náhled tisku Zobrazí vzhled tisknutelných stránek, viz obr. 10. Stránky pro tisk je možné zvětšit pomocí tlačítka Lupa (druhá ikona zleva v menu náhledu) nebo 14

15 všechny společně zobrazit pro lepší představu vzhledu tisknutelných stránek. Následně můžeme zahájit tisk přímo z tohoto okna pomocí tlačítka Tisk (první ikona zleva v menu náhledu) nebo okno zavřít a použít pro tisk postup popsaný v předchozím odstavci. Otevření okna Náhled je možné pomocí ikony toolstripu nebo pomocí menu, viz obr. 8. Obrázek 10. Náhled tisku. Vzhled tištěné stránky Nabízí volby vzhledu a vlastností tištěné stránky, viz obr. 11. Jsou to volby: Papír - Velikost (A4, A5 a mnoho dalších), dále Papír - Zdroj, velmi důležitá volba Orientace (kdy se při větších rozměrech soustavy rovnic na klasickou velikost papíru A4 nemusí celý výpočet vejít) a volba Okraje. Ve volbě Tiskárna lze též nastavit Název tiskárny a její Vlastnosti. Otevření okna Vzhled stránky je opět možné pomocí ikony toolstripu nebo pomocí menu, viz obr

16 Obrázek 11. Vzhled tištěné stránky. Nastavení barev Pro lepší přehlednost, ale i pro zpříjemnění práce s tímto programem, je k dispozici možnost nastavení barev u jednotlivých částí okna Demonstrace výpočtu. Patří mezi ně: Barva soustavy Jde o barvu jednotlivých soustav rovnic. V základním nastavení je tato barva tmavě modrá. Barva doplňku Je barva pomocné informace u některých řádků jednotlivých soustav. V základním nastavení je tato barva červená. Barva kroku soustavy Jedná se o podbarvení hodnot aktuální soustavy rovnic probíhajícího kroku výpočtu. V základním nastavení je tato barva světle modrá. Barva textu Je barva slovního popisu principu výpočtu a kroku výpočtu zvolené metody řešení. V základním nastavení je tato barva černá. 16

17 Barva pozadí Jde o barvu pozadí celého okna Demonstrace výpočtu. V základním nastavení je tato barva bílá. Výchozí nastavení Je základní volba barev nastavená od tvůrce aplikace. Okno pro výběr barvy je na obr. 12. Vyvolání této nabídky pro aktuální barvu je možné pomocí menu. Obrázek 12. Nastavení barev. V menu je také velmi užitečná volba pro uložení nastavených barev. Pokud změníme nastavení barev a chceme mít při novém spuštění aplikace zachováno toto nové nastavení, abychom nemuseli barvy znovu nastavovat, stačí použít tuto volbu a aplikace si nové nastavení barev uloží. Toto uložení nastavených barev lze opět změnit novým výběrem barev a následným uložením v menu volbou Uložit nastavení barev. 17

18 3. Programátorská dokumentace V této části je popsáno programování aplikace, vývojové prostředí a volba programovacího jazyka. Následuje popis hlavního rozdělení dle vrstev a některých důležitých tříd Použité technologie a nástroje Program je vytvořen ve vývojovém prostředí Microsoft Visual Studio 2008, viz obr. 13. Programovacím jazykem je C# spolu s operačním prostředím.net Framework 3.5. Obrázek 13. Microsoft Visual Studio Jazyk C# Je programovací jazyk navržený od začátku pro práci v prostředí.net. Tento jazyk umožňuje využití všech výhod vývojářského prostředí a lepší pochopení základů objektově orientovaného programování. Syntakticky je jazyk C# velmi podobný jak jazyku C++, tak jazyku Java, a to do té míry, že mnoho klíčových slov je naprosto stejných. Návrh tohoto jazyka je však s moderními vývojářskými 18

19 nástroji sladěn mnohem více než v případě obou zmiňovaných protějšků. Mezi klíčové vlastnosti jazyka C# patří: Plná podpora tříd a objektově orientovaného programování, včetně dědění rozhraní a implementace, virtuálních funkcí a přetěžování operátorů, konzistentní a dobře definovaná množina základních typů, vestavěná podpora automatického generování dokumentace XML, automatické čištění dynamicky přidělované paměti, možnost označení tříd nebo metod uživatelsky definovanými atributy, úplný přístup k základní knihovně tříd prostředí.net a stejně snadný přístup k rozhraní Windows API, ukazatele a bezprostřední přístup k paměti na vyžádání, podpora vlastností a událostí jako v jazyku Visual Basic, možnost překladu kódu do aplikace nebo do knihovny komponent prostředí.net, možnost užití pro tvorbu dynamických webových stránek založených na technologii ASP.NET. Tato charakteristika je podle knihy [4] Prostředí.NET Prostředí.NET je zaprvé knihovna, která je stejně rozsáhlá a kompletní jako rozhraní Windows API. Můžeme ji používat k volání stejných funkcí, které dříve poskytoval samotný operační systém Windows: Zobrazení dialogů, ověření uživatelských pověření, volání základních služeb operačního systému, tvorba vláken apod. Kromě toho můžeme tuto knihovnu využívat i v novějších oblastech, jako je přístup k databázím, připojení k Internetu nebo zprostředkování webových služeb. Prostředí.NET nabízí zadruhé operační prostředí (.NET runtime), v němž jsou programy spouštěny. Při spuštění kódu založeného na platformě.net to 19

20 bude právě operační prostředí.net, které kód spustí. Zajistí rovněž správu spuštěných vláken, podpůrných služeb a v pravém slova smyslu prvotní prostředí, s nímž se kód setká. Prostředí.NET je vrstvou vloženou mezi operační systém Windows a další aplikace, která poskytuje moderní, objektově orientované a snadno použitelné pracovní prostředí pro vývoj a spuštění kódu. Tento popis je z knihy [4] Rozdělení programu dle tříd Z hlediska vrstev je program rozdělen na logickou a prezentační vrstvu. Prezentační vrstvu tvoří 2 formuláře, které zajišťují interakci mezi uživatelem a aplikací. Logickou vrstvu tvoří několik tříd. Některé z nich si nyní popíšeme Manager.cs Je třída, která především zajišťuje komunikaci mezi logickou a prezentační vrstvou. Tato třída je důležitá z hlediska rozšiřitelnosti programu. Jako příklad můžeme uvést potřebu změny prezentační vrstvy. Pokud bychom chtěli program používat jako webovou aplikaci, stačí změnit prezentační vrstvu a logická vrstva zůstává zachována beze změn. Veškerá komunikace probíhá přes třídu Manager.cs a stačí tedy upravit komunikaci mezi touto třídou a nově vzniklou prezentační vrstvou Rovnice.cs Představuje jeden řádek v dané soustavě rovnic. Je to základní prvek pro soustavu rovnic, který je složen z čísel. Třída umožňuje přidávání a odebírání prvků z dané rovnice. Každá rovnice obsahuje: Prvky Jsou to celá nebo desetinná čísla. Pozici Číselná hodnota určující pořadí v dané soustavě rovnic. Pomocný text Text popisující danou rovnici SoustavaRov.cs Tato třída představuje soustavu rovnic. Skládá se z jednotlivých řádků (rovnic), které představuje třída Rovnice.cs. Umožňuje přidávat nebo odebírat jednotlivé řádky soustavy rovnic a také přidávat či mazat pomocná data, která jsou součástí každé soustavy. Každá soustava rovnic obsahuje: 20

21 Prvky Což jsou jednotlivé řádky (rovnice) popsané v kap Pomocná data Číselné hodnoty sloužící jako doplňující informace k demonstraci výpočtu. Text Text zobrazený v kroku výpočtu Algoritmus.cs Základní třída pro ostatní algoritmy (metody výpočtu). Obsahuje společné metody (funkce), které jsou následně použitelné pro všechny třídy, které jsou z třídy Algoritmus.cs zděděné. Tyto třídy zajišťují algoritmy pro konkrétní metody výpočtu. Jsou to třídy: Secteni.cs Sčítací (adiční) metoda. Dosazeni.cs Dosazovací (substituční) metoda. Gauss.cs Gaussova eliminační metoda. Cramer.cs Cramerovo pravidlo Secteni.cs Tvoří algoritmus pro Sčítací metodu [6]. Skládá se z jednotlivých kroků, které jsou postupně počítány, dokud se algoritmus nedobere ke konečným výsledkům Dosazeni.cs Zajišťuje algoritmus pro Dosazovací metodu [6]. Algoritmus se opět skládá z jednotlivých kroků, které postupně tvoří celý výpočet Gauss.cs Tato třída implementuje algoritmus pro Gaussovu eliminační metodu popsaný v knize [2]. Celý algoritmus tvoří jednotlivé kroky výpočtu Cramer.cs Obsahuje algoritmus pro výpočet pomocí Cramerova pravidla [1]. I tento algoritmus se skládá z jednotlivých kroků tvořících celý výpočet. 21

22 Fraction.cs Představuje strukturu zlomku. Zajišťuje vypisování zlomků, krácení zlomků, veškeré operace se zlomky (násobení, dělení, sčítání, odčítání), porovnávání zlomků (rovná se, nerovná se, větší, menší). Pomocí zlomků probíhají všechny výpočty, aby jednotlivé mezivýsledky byly přesné a nedocházelo k zaokrouhlování hodnot během výpočtu. Každý zlomek obsahuje: Čitatel Číselná hodnota představující čitatel zlomku. Jmenovatel Číselná hodnota představující jmenovatel zlomku. 22

23 Závěr Výsledkem této bakalářské práce je aplikace, která umožňuje uživateli naučit se, nebo si připomenout, různé metody výpočtu soustav lineárních rovnic a na praktických příkladech si vyzkoušet výpočet i vlastně zadaných soustav rovnic. Tyto soustavy je možné uložit do souborů a následně načítat a upravovat podle vlastních potřeb. V samotné demonstraci si může uživatel po jednotlivých krocích soustavu vypočítat. Program umožňuje tisk soustav a různé nastavení barev dle vlastní volby. Jako rozšíření aplikace se nabízí možnost pro testování získaných znalostí uživatele např. v podobě testových otázek. Program lze dále rozšiřovat o další metody výpočtu soustav lineárních rovnic. Jistě zajímavá by byla např. grafická metoda. Změnou prezentační vrstvy by se program mohl použít jako webová aplikace. 23

24 Reference [1] Krutský F.: Algebra I. Vydavatelství UP, Olomouc, [2] Rektorys K. a kol.: Přehled užité matematiky. Prometheus, Praha, [3] Jandová L.: Počítačová výuka: zásady tvorby výukových programů. Západočeská univerzita, Plzeň, [4] Robinson S., Allen K. S., Cornes O., Glynn J., Greenvoss Z., Harvey B., Nagel Ch., Skinner M., Watson K.: C# Programujeme profesionálně. Computer Press, Brno, [5] Míka S.: Numerické metody, lineární algebra. Západočeská univerzita, Plzeň, [6] Charvát J., Zhouf J., Boček L.: Matematika pro gymnázia: rovnice a nerovnice. Prometheus, Praha,

25 D. Obsah přiloženého CD Součástí této práce je CD. Jeho obsahem jsou tři adresáře a jeden soubor. Adresář bin obsahuje spouštěcí soubor aplikace, soubor nápovědy a adresář s uloženými soustavami. Adresář doc obsahuje dokumentaci této práce a zdrojové kódy dokumentace. Adresář src obsahuje zdrojové kódy programu. Soubor readme.txt obsahuje popis spuštění aplikace. 25

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Svolávací systém Uživatelský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 2.00 Uživatelská dokumentace programu Úvod Uživatel si může vybrat z 16 různých čárových kódů. Mimo jiné to jsou EAN8, EAN13, Code128, 2z5 a další. Rastr štítků se vybírá nastavením

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu "Okna"

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu Okna 8. OKNA Obsah 8. OKNA 73 OBSAH 73 8.1 UKLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 76 8.2 NAČÍTÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 77 8.3 VLASTNOSTI OKEN 77 8.3.1 VLASTNOSTI ZÁLOŽKOVÉHO OKNA 78 8.4 VOLBA OKNA 78 8.5 ZRUŠENÍ OKNA 79

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace je vyzkoušen na počítači, který má aplikovánu Aktualizaci Service Pack2 a má zapnuty všechny

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

VZORCE A VÝPOČTY. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý

VZORCE A VÝPOČTY. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý Autor: Mgr. Dana Kaprálová VZORCE A VÝPOČTY Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému 43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní

Více

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM Operační systém OPERAČNÍ SYSTÉM Masarykova MŠ a ZŠ Operační systém - zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem organizuje přístup a využívání zdrojů počítače ( čas procesoru, přístup k datům na discích,

Více

Průvodce při vyplňování elektronických formulářů pomocí aplikace 602XML Filler

Průvodce při vyplňování elektronických formulářů pomocí aplikace 602XML Filler Obsah Průvodce při vyplňování elektronických formulářů pomocí aplikace 602XML Filler Obsah... 1 Úvod... 2 Práce s elektronickým formulářem... 2 Instalace programu... 2 Popis prostředí programu 602XML Filler...

Více

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE , VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE Návod lze analogicky použít i pro ostatní podání na Českou daňovou správu (DPH, výpis z evidence 92, souhrnné hlášení, ). 1) Postavte se do firmy roku,

Více

Vypracoval: Jiří Němeček, produktový manažer KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432 CZ 280 94 Kolín a IV. Konfigurátor KNS

Vypracoval: Jiří Němeček, produktový manažer KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432 CZ 280 94 Kolín a IV. Konfigurátor KNS Konfigurátor KNS Cílem programu je poskytnout zákazníkovi větší komfort při práci s výrobky firmy KOPOS. Program pracuje s výrobky produktového portfolia kabelových nosných systémů. Je velmi intuitivní,

Více

Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler

Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler Obsah Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler Obsah...1 Úvod...2 Práce s elektronickým formulářem...2 Instalace programu...2 Popis prostředí programu 602XML Filler...3 Nástrojová

Více

APS T&A.WEB. Rozšiřující programový modul pro identifikační systémy APS. Instalační a uživatelská příručka

APS T&A.WEB. Rozšiřující programový modul pro identifikační systémy APS. Instalační a uživatelská příručka APS T&A.WEB Rozšiřující programový modul pro identifikační systémy APS Instalační a uživatelská příručka 2004 2014,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha, Česká republika, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

DIMTEL - dimenzování otopných těles v teplovodních soustavách

DIMTEL - dimenzování otopných těles v teplovodních soustavách Dimenzování těles Dialogové okno Dimenzování těles lze otevřít z programu TZ (tepelné ztráty), z programu DIMOS_W a také z programu DIMTEL. Při spuštění z programu TZ jsou nadimenzovaná tělesa uložena

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

Demoprojekt Damocles 2404

Demoprojekt Damocles 2404 Vizualizační a řídicí systém kategorie SCADA/HMI Demoprojekt Damocles 2404 (časově omezený demoprojekt pro zařízení Damocles 2404 společnosti HW group s.r.o.) Verze systému: 3.7.1.9 Poslední revize dokumentu:

Více

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o.

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o. verze 0.1 Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012 VARIANT plus s.r.o. strana 1 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 2. Hlavní okno aplikace... 4 2.1. Menu

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera První certifikační autorita, a.s. Verze 8.15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Požadavky na software... 3 3. Instalace kořenového certifikátu

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEview

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEview UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REVIZEview Copyright ILLKO, s.r.o., 2007 Windows je zapsaná ochranná známka společnosti Microsoft. Všechny ostatní zmíněné ochranné známky a autorská práva jsou vlastnictvím svých

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

Tabulkový kalkulátor

Tabulkový kalkulátor 1.1.1 GRAF Vhodným doplněním textů a tabulek jsou grafy. Graf je v podstatě obrázek graficky zobrazující hodnoty údajů z tabulky. Je vhodným objektem pro porovnávání údajů a jejich analýzu. Graf můžeme

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

Dotace na podporu sociální práce

Dotace na podporu sociální práce Dotace na podporu sociální práce Uživatelská příručka Verze 1.1 15. 6. 2015 Copyright 2015 OKsystem a.s. OBSAH 1 SPOLEČNÉ PRVKY VŠECH FORMULÁŘŮ... 3 2 SPUŠTĚNÍ APLIKACE... 5 3 MENU APLIKACE... 6 4 POSTUP

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

Návod k softwaru. Získání licence. vojtech.vesely@catania.cz www.catania.cz

Návod k softwaru. Získání licence. vojtech.vesely@catania.cz www.catania.cz Získání licence Ze stránky si ze sekce Software stáhněte Aplikaci k získání licence. Tuto aplikaci není třeba instalovat, stačí rozbalit zazipovaný soubor. Za cenu 300,- Kč bez DPH má uživatel nárok na

Více

Cornelius Scipio s.r.o. Scénáře. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Předseda samosprávy. Autor: Cornelius Scipio s.r.o.

Cornelius Scipio s.r.o. Scénáře. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Předseda samosprávy. Autor: Cornelius Scipio s.r.o. SBD Vítkovice Elektronická hlášení závad Scénář postupu práce Předseda samosprávy Autor: Cornelius Scipio s.r.o. Obsah: 1. Úvod... 3 2. Postup práce s touto webovou aplikací... 4 2.1. Spuštění a přihlášení

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více

Word 2007 pro začátečníky

Word 2007 pro začátečníky Word 2007 pro začátečníky 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Volby do Senátu Parlamentu ČR - 2014 Pořízení dat okrskovými volebními komisemi

Volby do Senátu Parlamentu ČR - 2014 Pořízení dat okrskovými volebními komisemi Volby do Senátu Parlamentu ČR - 2014 Pořízení dat okrskovými volebními komisemi Praha, 20. září 2014 Obsah: 1 Informace o aplikaci... 1 1.1 Obecné informace... 1 1.2 Technická specifikace... 2 2 Tisk a

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG)

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) I. Instalace TV DIGITAL OnGuide Pokud máte aplikaci TVCenter 6 nainstalovanou z originálního CD, vložte tento disk do mechaniky Vašeho PC a počkejte

Více

ISWIN X. Evidence osob a aktuálního stavu insolvenčního rejstříku na PC. Princip

ISWIN X. Evidence osob a aktuálního stavu insolvenčního rejstříku na PC. Princip ISWIN X Evidence osob a aktuálního stavu insolvenčního rejstříku na PC Princip Součástí aplikace je databáze, která obsahuje aktuální stav insolvenčního rejstříku, tj. insolvenční věci, osoby dlužníků,

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Textový dokument... Popis prostředí... Tvorba dokumentu a jeho základní formátování... Vložení a úprava obrázku... Vložení a úprava tabulky... Vložení

Více

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah:

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační 1. a 2. Ing. Andrea a komunikační (podle oboru srpen 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Tabulkový procesor Excel Tabulkový procesor

Více

Microsoft Access. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky. Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení

Microsoft Access. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky. Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Microsoft Access Databáze je seskupení většího množství údajů, které mají určitou logiku a lze je určitým způsobem vyhodnocovat, zpracovávat a analyzovat Access je jedním z programů určených pro zpracování

Více

POTŘEBA A PRODUKCE ENERGIÍ V ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBĚ V ČR V KRIZOVÉ SITUACI. Specializovaná mapa. Návod k používání programu

POTŘEBA A PRODUKCE ENERGIÍ V ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBĚ V ČR V KRIZOVÉ SITUACI. Specializovaná mapa. Návod k používání programu VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v.v.i. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA v PRAZE POTŘEBA A PRODUKCE ENERGIÍ V ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBĚ V ČR V KRIZOVÉ SITUACI Specializovaná mapa Návod k používání programu Projekt

Více

Poskytnuto výrobcem softwaru pro potřeby Nakladatelství Radek Runštuk R plus NÁVOD K OBSLUZE

Poskytnuto výrobcem softwaru pro potřeby Nakladatelství Radek Runštuk R plus NÁVOD K OBSLUZE Recepturní systém Saturnin RPT www.satarnin-sw.cz Poskytnuto výrobcem softwaru pro potřeby Nakladatelství Radek Runštuk R plus NÁVOD K OBSLUZE OBSAH: 1 Určení recepturního systému SATURNIN - RTP... 2 2

Více

CBR Test dimenzač ní čh parametrů vozovek

CBR Test dimenzač ní čh parametrů vozovek CBR Test dimenzač ní čh parametrů vozovek Verze: 1.0.0.6 (14. 5. 2012) (c) Copyright 2012. VIKTORIN Computers Tento program podléhá autorským zákonům. Všechna práva vyhrazena! Vývoj aplikace: Jiří Viktorin

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

GoClever Map 2.5 manuál

GoClever Map 2.5 manuál GoClever Map 2.5 manuál Obsah 1. Na dotyku záleží... 4 2. Navádění k lokaci... 5 3. Navigační okno... 7 3.1. Změna nastavení systému navigačního okna... 7 4. Hlavní vlastnosti GoClever Map 2.5... 8 5.

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Android Elizabeth. Verze: 1.1

Android Elizabeth. Verze: 1.1 Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.1 Naposledy upraveno: 15. února 2013 Aleš Razým Historie verzí Verze Datum Popis 1.0 7.1.2013 Původní verze pro OS Android

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

Uživatelská příručka helpdeskové aplikace OfficeMan

Uživatelská příručka helpdeskové aplikace OfficeMan Uživatelská příručka helpdeskové aplikace OfficeMan Verze: 1.0 Účinnost od: 1. 12. 2012 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Obsah 1 Uživatelská příručka helpdeskové aplikace

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Operační systém a textový editor,

Více

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapový portál Mapa Česka, který je dostupný na internetové adrese www.mapa-ceska.cz, byl vytvořen v roce 2014 v rámci bakalářské práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity

Více

Dokumentace k produktu IceWarp Notifikační nástroj

Dokumentace k produktu IceWarp Notifikační nástroj Dokumentace k produktu IceWarp Notifikační nástroj Notifikační nástroj umožňuje propojit pracovní stanicí s aplikací IceWarp Web klient. Kromě funkcí pro upozorňování na nové události je pomocí ní možné

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

WinZápočet 8.4. Uživatelská příručka. Program pro zápočet let odborné praxe. 2015 Petr Janda

WinZápočet 8.4. Uživatelská příručka. Program pro zápočet let odborné praxe. 2015 Petr Janda WinZápočet 8.4 Program pro zápočet let odborné praxe Uživatelská příručka 05 Petr Janda Obsah. Popis programu strana.. Úvod strana.. Základní vlastnosti programu strana. Instalace programu strana 4.. Instalace

Více

Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze)

Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze) Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze) Proces instalace probíhá automaticky. V jednotlivých krocích se instalují všechny aktuálně potřebné programy. To se liší podle operačního systému

Více

GeoGebra Prostředí programu

GeoGebra Prostředí programu GeoGebra Prostředí programu Po instalaci a spuštění programu uvidí uživatel jediné škálovatelné okno hlavní okno programu. Podle toho, zda otevíráte okno ve standardní konfiguraci (obr. 1) nebo v konfiguraci

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Dříve než začnete. converter 1.3

Dříve než začnete. converter 1.3 Dříve než začnete converter 1.3 Obsah Dříve než začnete... 1 Obsah... 2 Požadavky na počítač... 3 Harware... 3 Operační systém... 3 Instalace... 4 Kompletní instalace... 4 Update, upgrade... 4 Co je converter...

Více

Návod k použití programu Business Plan

Návod k použití programu Business Plan Návod k použití programu Business Plan Osnova Po spuštění programu... 3 Otevření existujícího projektu... 4 Prostředí programu... 5 Váš obchodní plán... 6 Náhled a tisk... 6 Uložení... 6 Vážený uživateli,

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Matematika 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu

Více

Uživatelské prostředí MS Office 2007

Uživatelské prostředí MS Office 2007 Uživatelské prostředí MS Office 2007 Obsah kapitoly Poznámka Studijní cíle Doba potřebná ke studiu Pojmy k zapamatování Úvod V této kapitole se naučíte pracovat s novým uživatelským prostředím MS Office

Více

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2 Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky Verze 1.2 2 Obsah 1. Úvod.. 3 1.1. Základní informace 3 1.2. Spuštění kalkulačky. 3 1.3. Přehled možných úprav 4 2. Sestavení technické změny.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití

Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití Proč Excel? Práce s Excelem obnáší množství operací s tabulkami a jejich obsahem. Jejich jednotlivé buňky jsou uspořádány do sloupců

Více

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 20.5.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 20.5.2014 2 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Modul Zásoby IQ sestavy a jejich

Více