Volfartická ul., Žandov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Volfartická ul., Žandov"

Transkript

1 APIS Nový Bor, spol. s r.o. Nábřežní Nový Bor IČO tel , Název akce: Plynofikace BD č.p. 313, 314, 315 Volfartická ul., Žandov Stupeň: Oddíl: Profese: Zak. číslo: DSP Technika prostředí staveb Zařízení pro vytápění staveb A-2014/001 Seznam dok.: Technická zpráva, výpis materiálu Výkresy: T-1 ÚT - Půdorys zdroje tepla 1:20 T-2 ÚT - Schéma zapojení zdroje tepla 1:20 výšk. T-3 ÚT - Komín 1:50 Paré Místo stavby: Žandov p.p.č. 86, 486/1, 524, 539 k.ú. Žandov Investor: Společenství vlastníků domu č.p. 313, 314, 315, ul. Volfartická, Žandov Volfartická Žandov Nový Bor, listopad 2014 Vypracoval: Ing. Petr Beneš

2 ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB APIS Nový Bor 1. Úvod Projekt řeší návrh zařízení pro vytápění staveb na akci Plynofikace BD č.p. 313, 314, 315 Volfartická ul., Žandov. V rámci této profese byl vypracován nového zdroje tepla na zemní plyn jako náhrada napojení na CZT. Projektová dokumentace byla vypracována pro potřeby stavebního řízení s podrobnostmi realizační dokumentace. 2. Projekční podklady dostupná dokumentace objektu (stavební, ÚT) konzultace s investorem prohlídka místa stavby ČSN a předpisy: ČSN Výkresy ústředního vytápění ČSN EN Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu ČSN Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž ČSN Tepelné soustavy v budovách Příprava teplé vody Navrhování a projektování ČSN Tepelné soustavy - Zabezpečovací zařízení ČSN Navrhování větracích a klimatizačních zařízení ČSN Tepelná ochrana budov. Část 1-4 ČSN Komíny a kouřovody Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv ČSN EN Tepelné soustavy v budovách Navrhování teplovodních tepelných soustav ČSN EN ISO Tepelné chování budov Výpočet potřeby energie na vytápění ČSN EN ISO Tepelné chování budov - Měrné tepelné toky prostupem tepla a větráním - Výpočtová metoda ČSN EN ISO Tepelné chování budov Přenos tepla zeminou Výpočtové metody zákon 406/2000 Sb. o hospodaření s energií ve znění změny 318/2012 Sb.+ prováděcí vyhlášky č. 150/2001, 193 a 194/2007 Sb. vyhl. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov NV 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci projekční podklady dodavatelů zařízení 3. Výpočtová část 3.1 Energetické bilance Potřeba tepla pro vytápění a větrání byla stanovena orientačním výpočtem podle ČSN EN pro venkovní výpočtovou oblast -15 C. Výpočet je přiložen k technické zprávě. potřeba tepla na vytápění 82,3 kw potřeba tepla na ohřev TV 80,0 kw výpočtová roční spotřeba tepla: teplovodní otopná soustava kwh (641,3 GJ) ohřev TV kwh (180,9 GJ) - 2 -

3 výpočtová roční spotřeba paliva: zemní plyn m 3 /rok ZP APIS Nový Bor 3.2 Stanovení výkonu zdroje tepla OPZ bude sloužit pouze výrobě tepla pro teplovodní otopnou soustavu a ohřevu TV. požadovaný tepelný výkon pro vytápění 82,3 kw požadovaný výkon pro ohřev TV 80,0 kw potřebný výkon OPZ dle ČSN (odst. A.3) 82,3 kw Podle požadovaného tepelného výkonu a po zvážení současnosti odběrů byly pro OPZ zvoleny 2 plynové kondenzační kotle Geminox THRs 10-50C o výkonu 49,0 kw (pro topnou vodu 75/60 C), celkem 98 kw => zdroj zařazen jako odběrné plynové zařízení 3.3 Podklady pro návrh otopné soustavy topná voda větve ÚT 80/60 C uvažované parametry větví - byty 3540 kg/hod odhad 40,0 kpa - ohřev TV 3240 kg/hod 43,4 kpa 3.4 Zabezpečovací zařízení dle ČSN Ochrana proti překročení nejvyššího pracovního přetlaku Otopná soustava je navržena jako uzavřená. Pojistným zařízením uzavřené otopné soustavy budou pojišťovací ventily, které jsou součástí kotlů. Tlakoměr bude umístěn na expanzním potrubí, s vyznačením všechny tlakových úrovní: Přehled přetlaků v otopné soustavě vztažených k manometrické rovině (1 m nad podlahou) nejvyšší dovolený přetlak 300 kpa nejvyšší provozní přetlak 225 kpa nejnižší provozní přetlak 100 kpa nejnižší dovolený přetlak 85 kpa Expanzní zařízení Zařízení bude tvořeno expanzní nádobou s membránou o konstrukčním přetlaku 6 bar. Návrh expanzní nádoby vychází z předpokládaného objemu topné vody v otopné soustavě. Po dokončení rekonstrukce bude objem ověřen výpočtem a expanzní objem bude případně doplněn. Vodní objem otopné soustavy V = 1100 l Expanzní objem V e = 33 l Potřebný objem expanzní nádoby: V exp = 1,3x1100x0,026x( )/( ) = 75,0 l => zvoleno 100 l Průměr expansního potrubí d v = ,6 x Φ p 0,5 = ,6 x (98) = 16 mm => expanzní potrubí 1 (28 mm) Ochrana proti nadměrné teplotě Ochrana proti nadměrné teplotě je zajištěna havarijními termostaty kotlů, které při teplotě 110 C odstaví kotel a je indikován havarijní stav Ochrana proti nedostatku vody Zajištěna regulačním systémem kotelny

4 3.5 Ohřev TV APIS Nový Bor Celoročně topnou vodou v nepřímo ohřívaném zásobníku. Návrh nepřímo ohřívaného zásobníku byl proveden pomocí výkonového čísla N (DIN 4708). Odběru bytového domu odpovídá N = 8,7. Opravný koeficient pro zásobník při topné vodě 65 C a teplé vodě 45 C - 0,6. Navržený zásobník AE HR 400 (N = 16) má výkonové číslo po korekci N = 9, Větrání zdroje tepla Větrání této kategorie zdroje není předepsáno. Přívod spalovacího vzduchu je řešen samostatným potrubím z venkovního prostoru přímo do kotlů (spotřebiče C ). 3.7 Odvod spalin Spalinová cesta je navržena v souladu s ČSN EN jako společný přetlakový fasádní komín se společným kouřovodem. Výpočet spalinové cesty je přiložen k technické zprávě projektu ke stavebnímu povolení. 4. Technické řešení Bytový dům č.p je napojen potrubím topné a teplé vody s cirkulací k centrální kotelně pro 4 BD Volfartická v Žandově. Kotelna je přistavěna k severnímu štítu BD č.p Z kotelny vychází společná větev ÚT a TV pro sousední bytové domy č.p a Potrubí procházejí suterénem obou domů a odbočují z nich jednotlivé stoupačky. Do BD č.p potrubí ústí v sušárně v 1.PP č.p Přípojka pitné vody.je společná pro odběr studené vody v BD č.p a a k ohřevu teplé vody všech bytových domů, připojených k centrální kotelně. Nový stav zachová centrální měření odběru pro BD č.p a Studená voda bude rozpočítána podle bytových vodoměrů. Teplá voda bude rovněž měřena bytovými vodoměry, před zásobníkovým ohřívačem TV bude osazen kontrolní vodoměr. Stejné řešení se předpokládá i u zdroje tepla sousedního domu. Projekt neřeší způsob odpojení od CZT, ten bude určen současným dodavatelem tepla. Práce na přerušení stávajících páteřních rozvodech topné a teplé vody a cirkulace musí být koordinovány s úpravami otopné soustavy a rozvodů ZTI v sousedním objektu č.p Zdroj tepla teplovodní otopné soustavy na zemní plyn (odběrné plynové zařízení) Novým zdrojem tepla pro bytový dům bude odběrné plynové zařízení, sestávající ze dvou kotlů, o celkovém výkonu 98 kw. Ve stávající prádelně v 1.PP budou umístěny 2 závěsné kondenzační kotle Geminox THRs 10-50C o výkonu 49 kw. Kotle jsou uzavřenými spotřebiči C a jsou vybaveny patentovaným nerezovým hořákem s modulací výkonu % pro vstupní přetlak plynu 2 kpa. Místnosti umístění kotlů nebude plynovou kotelnou 3. kategorie podle ČSN Prostor nebude samostatným požárním úsekem. Oběh topné vody kotlem bude zajištěn vestavěným oběhovým čerpadlem. Kotle budou napojeny do kotlového okruhu DN 50, ukončeného hydraulickou výhybkou ETL HVDT-1B. Pojistným zařízením kotlů budou pojistné ventily kotlů o otevíracím přetlaku 300 kpa. Expanzním zařízením bude 1 expanzní nádoba s membránou Reflex NG 80/6, připojená ke sběrnému potrubí kotlového okruhu přes servisní uzávěr DN 25. Rozvody ÚT v kotelně budou provedeny z ocelových svařovaných trubek, opatřených minerální tepelnou izolací s Al fólií v tloušťkách podle 194/2007 Sb

5 4.2 Otopná soustava APIS Nový Bor K HVDT bude připojen kombinovaný rozdělovač a sběrač ETL RS UNI 2. Z něho budou vycházet 2 větve topná a pro ohřev TV. Předpokládaný pracovní teplotní spád je uvažován 80/60 C, skutečný bude určen pro nastavení topné křivky během první topné sezóny. Topná větev bude vybavena trojcestným směšovacím ventilem Siemens s elektropohonem a oběhovým čerpadlem DAB EVOPLUS 80/180 XM, větev TV pouze oběhovým čerpadlem DAB EVOPLUS 80/180 XM. Pro nastavení požadovaného průtoku bude na zpátečce každé větve osazen kohout Topball. Orientační nastavení jednotlivých prvků jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci, doregulování bude provedeno podle skutečných parametrů otopné soustavy. Topná větev bude v technické místnosti napojena na stávající rozvod topné vody DN 50. Pro ohřev teplé vody bude v technické místnosti instalován nepřímo ohřívaný zásobník AE HR 400. Teplá voda bude celoročně ohřívána topnou vodou. Rozvod potrubí bude proveden z ocelových závitových trubek spojovaných svařováním. Rozvod bude uchycen ke stavebním konstrukcím typovými úchyty, např. Müpro. Rozvod ÚT bude opatřen tepelnou izolací z min. vláken s Al. fólií (např. PIPO ALS), v tloušťkách v souladu s vyhl. 193/2007 Sb. (viz výpis materiálu). 4.3 Stavební úpravy Zdroj bude umístěn ve stávající prádelně. Místnost nebude sloužit jinému účelu, jen jako místnost zdroje tepla. Stávající ždímačka v místě umístění zásobníku TV bude demontována, podlaha vyspravena a vyrovnána. Namáčecí vany budou vybourány, ale pro instalaci zdroje to není podmínkou. Pro odvod spalin DN 160 a přívod spalovacího vzduchu 2 x DN 80 budou vybourány otvory v obvodové stěně podle výkresové dokumentace. Místnost bude po provedení stavebních úprav nově vymalována. Přívody spalovacího vzduchu budou na fasádě opatřeny plastovými protidešťovými žaluziemi DN Odvod spalin Odvod spalin od kotlů nad střechu objektu bude řešen v souladu s ČSN EN Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 2: Společné komíny. Pro sdružený kouřovod bude použita plastová systémová sada Brilon 160/110, doplněná prvky dle výkresu a upravená podle skutečné instalace kotlů.. Výfuky kotlů s nuceným odtahem spalin DN 80 budou zredukovány na DN 110 a zaústěny do společného kouřovodu DN 160. Podle sdělení fy Brilon nebudou použity zpětné klapky v kouřovodech, neboť při zvolených průměrech systému nemůže dojít k přepadu spalin mezi spotřebiči. Kouřovod bude vyveden na fasádu a jako třísložkový přetlakový komín s pevným ochranným opláštěním z nerezového plechu a vnitřní tepelnou izolací bude vyveden min. 0,5 m nad atiku domu. Průměry kouřovodů a komína byly stanoveny výpočtem, přiloženým k technické zprávě. V adaptérech kotlů budou umístěny prvky pro měření emisí. Umístění revizních otvorů vyplývá z prvků navržené sady a komínového systému. 4.5 Zdravotně technické instalace Z ležaté části společného kouřovodu a z kotlů budou přes sifony provedeny odvody vzniklého kondenzátu do ležatého páteřního odpadního potrubí. Plastové potrubí HT D 32 (DN 25), vedené u podlahy 1.NP, bude pod rozdělovačem a sběračem ukončeno nad stávající podlahovou vpustí. Mírně kyselý kondenzát příznivě pomůže k částečné neutralizaci zásaditých splaškových vod. Nový zásobník teplé vody bude napojen na rozvod pitné vody novým přívodem PPr D 40 z místa, kde je stávající potrubí stejné dimenze D 40. Před zásobníkem bude osazena pojistná sestava dle ČSN Výfukové potrubí pojistného ventilu bude vyvedeno ke stávající podlahové vpusti. Do pojistné sestavy bude zařazena přes T-kus a armaturu Flowjet 3/4 expanzní nádoba s membránou Refix DD 25/10. Výstupy teplé - 5 -

6 APIS Nový Bor vody PPr D 40 a cirkulace PPr D 25 ze zásobníku budou přepojeny na stávající výstupy těchto médií za přípojkou CZT. Cirkulace teplé vody bude zajištěna cirkulačním čerpadlem DAB Evotron 50/150 SAN. Napouštění otopné soustavy bude umožněno novým potrubím D25 s uzávěrem a zpětnou klapkou, odbočeným z páteřního řadu D40 před zásobníkem TV. 5. Měření a regulace Provoz zdroje tepla a vlastního vytápění bude řízen regulačním systémem Siemens, který je součástí kotlů (LMS14) a který bude doplněn patřičnými moduly dle projektu elektro. Systém řídí chod kaskády kotlů s modulačním chodem hořáků kotlů a plynulou regulací otáček kotlových oběhových čerpadel. Dále bude řídit chod jednotlivých topných větví a ohřevu TV. 6. Požadavky na profese Elektro a regulace regulace vytápění včetně zapojení havarijních stavů Zdravotní technika, kanalizace odvod kondenzátu z kotlů - přívod pitné vody pro doplňování OS - napojení zásobníku teplé vody Stavba prostup pro odvod spalin a přívody spalovacího vzduchu 7. Ochrana proti hluku a vibracím Z důvodu zabránění přenosů vibrací od zařízení jsou předpokládána následující antivibrační opatření: zařízení, která jsou zdrojem nežádoucích vibrací a otřesů jsou uložena na kovových či pryžových izolátorech chvění v prostupech stavebních konstrukcí bude potrubí od stavební konstrukce pružně odděleno (např. pružným materiálem) potrubí budou na závěsech od stavební konstrukce pružně odděleny 8. Protipožární opatření Protipožární opatření budou navržena samostatnou složkou projektové dokumentace. 9. Způsob ochrany životního prostředí Z hlediska vlivu stavby a jejího dopadu je možno rozdělit dopady na následující body: hluk od provozu technických zařízení. Nepříznivé vlivy hluku a vibrací budou eliminovány návrhem vhodných technických prvků, umístěním zařízení, nesplňující přípustné hodnoty, mimo pobytové zóny zaměstnanců a návštěvníků. Instalované kondenzační kotle modulují svůj výkon v rozmezí % a vyznačují se nízkým obsahem NO x a CO ve spalinách, takže vyhovují nejpřísnějším nárokům na ochranu životního prostředí. 10. Bezpečnost práce, přejímací řízení 10.1 Bezpečnost práce Při výstavbě budou dodržovány opatření k dodržení BOZP v souladu s příslušnými paragrafy zejména následujících předpisů: zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky - 6 -

7 zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztahů APIS Nový Bor NV 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 10.2 Přejímací řízení Součástí přejímacího řízení jsou příslušné zkoušky a revize, a to předepsané a dohodnuté. Mezi zkoušky předepsané patří zkouška těsnosti a zkoušky provozní a výchozí revize elektrických, plynových a tlakových zařízení (viz příslušné části projektové dokumentace). Účelem těchto zkoušek a revizí je posoudit a zajistit bezpečnost zařízení a jsou předepsány zvláštními předpisy, příp. nařízeny stavebním úřadem. Zkoušky dohodnuté prokazují řádné vykonání díla a jeho technické parametry. Závěrem této činnosti je komplexní odzkoušení, které má za úkol prokázat funkčnost celého zařízení a skutečnost, že zařízení může přejít do trvalého, event. zkušebního provozu. Neopomenutelným aspektem přejímacího řízení je dokladová certifikace použitých výrobků, prohlášení o shodě, prokázání rozhodnutí o jejich schválení ve smyslu stavebního zákona, jeho prováděcí vyhlášky a zákona o zkušebnictví Zkoušky zařízení ÚT ve smyslu ČSN Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být každé zařízení řádně propláchnuto. Při proplachu musí být demontovány veškeré části, u kterých by mohly shromážděné nečistoty vést k jejich poškození. Proplach se provádí při 24-hodinovém provozu oběhových čerpadel. Na všech k tomu určených místech (zejména vypouštění z R+S) je nutno pravidelně odkalovat až do úplně čistého stavu. Po proplachu je nutné osadit všechny demontované části a zařízení napustit upravenou vodou podle ČSN nebo ČSN Vyčištění a propláchnutí soustavy je součástí montáže a o jeho provedení má být proveden zápis Zkouška těsnosti Zkouška těsnosti se provádí před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedením nátěrů a izolací. Teplovodní soustava se zkouší vodou na nejvyšší dovolený přetlak, určený v projektu pro danou část zařízení. Soustava se naplní vodou, řádně odvzdušní a celé zařízení (všechny spoje, otopná tělesa, armatury atd.) se prohlédne, přičemž se nesmějí projevovat viditelné netěsnosti. Soustava zůstane napuštěná nejméně 6 hodin, po kterých se provede nová prohlídka. Výsledek zkoušky se považuje za úspěšný, neobjeví-li se při této prohlídce netěsnosti a nebo neprojeví-li se znatelný pokles hladiny v expansní nádobě. Zdroje tepla, výměníky a ohřívače zkouší výrobce a podmínky zkoušky uvádí v průvodní dokumentaci výrobku. Po skončení montáže ústředního vytápění v celém objektu se provede ještě tlaková zkouška těsnosti, při které se odzkoušejí všechny v předcházejících zkouškách neodzkoušené části zařízení. Zkušební přetlak se volí pro ocelová potrubí 0,9 MPa, pro jiná potrubí jej určí dodavatel potrubí. Zkoušky se provádějí za účasti zástupce investora a musí být potvrzeny protokolem o zkoušce Provozní zkoušky - dilatační Dilatační zkouška se provádí před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedením tepelných izolací. Při této zkoušce se teplonosná látka ohřeje na nejvyšší pracovní teplotu a pak se nechá vychladnout na teplotu okolního vzduchu. Poté se tento postup ještě jednou opakuje. Zjistí-li se pak po podrobné prohlídce netěsnosti - 7 -

8 APIS Nový Bor zařízení, popř. jiné závady, je nutno zkoušku po provedení opravy opakovat. Tuto zkoušku je možné provést v každé roční době. Výsledek zkoušky se zapíše do stavebního deníku nebo se provede samostatný zápis. Zkouška se provádí za účasti zástupce investora. Možnost upuštění od této zkoušky musí být dohodnuta mezi dodavatelem a odběratelem za předpokladu splnění podmínek daných zkouškou těsnosti a topnou zkouškou. - topné Topné zkoušky se provádějí za účelem zjištění funkce, nastavení a seřízení zařízení. Kontroluje se zejména: 1 správná funkce armatur 2 rovnoměrné ohřívání topných těles 3 dosažení technických předpokladů projektu (teploty, tlaků, rozdílů teplot, rozdílů tlaků...) 4 správná funkce regulačních a měřících zařízení 5 správná funkce zabezpečovacích zařízení, havarijních opatření a poruchových signalizací 6 zda instalované zařízení svým výkonem kryje projektované potřeby tepla 7 nejvyšší výkon zdrojů tepla 8 výkon zdroje tepla při přípravě teplé užitkové vody při maximálním odběru vody podle projektu (odběr vody sledovat alespoň vodoměrem na přívodu studené vody do ohřívačů) 9 dosažení projektované účinnosti a ověření emisních limitů Zařízení ÚT lze považovat za způsobilé pro spolehlivý, hospodárný a bezpečný provoz a topnou zkoušku za úspěšnou, jestliže: 1 zařízení splňuje požadavky ČSN zařízení splňuje požadavky ČSN výkon otopných těles zajistí výpočtovou vnitřní teplotu 4 soustava je seřízena podle projektové dokumentace a odchylka vnitřní teploty při nepřerušovaném vytápění není vyšší než 1,5 ok od projektované 5 v průběhu topné zkoušky byla ověřena funkce automatické regulace, jejíž spolehlivost a regulační schopnost byla ověřena předtím samostatnou zkouškou při simulování všech možných provozních stavů, především havarijních a těch, které nastávají v přechodných měsících při vyšších venkovních teplotách. O průběhu této samostatné zkoušky se sepíše rovněž protokol. V protokolu se musí uvést hodnoty, na které je regulace, signalizace a zejména havarijní zabezpečení nastaveno. Topná zkouška u zařízení s výkonem menším než 100 kw trvá 24 hodin bez delších provozních přestávek (zpravidla do 60 minut celkem) a v jejím průběhu se dodržují normální provozní podmínky zkoušeného zařízení. Topnou zkoušku je možné provádět pouze v průběhu otopného období v dokončené etapě stavby po odstranění všech stavebních nedostatků. Pokud se zařízení předává mimo topné období, provede se topná zkouška až v otopném období v termínu podle dohody mezi investorem, provozovatelem a dodavatelem. Součástí topné zkoušky je seřízení soustavy, projeví-li se tato potřeba v průběhu topné zkoušky. Během topné zkoušky se zaškolí obsluha zařízení, o čem se provede záznam. Topné zkoušky se provádějí za účasti zástupce investora, uživatele, dodavatele a projektanta. Po ukončení topné zkoušky se její výsledek zhodnotí a zapíše do protokolu. Zjistí-li se během topné zkoušky závady, je nutno topnou zkoušku po jejich odstranění opakovat. Nový Bor, listopad 2014 Vypracoval: Ing. Petr Beneš - 8 -

9 Tepelné ztráty TV v PROTECH spol. s r.o Ing.Petr Beneš - Nový Bor Datum tisku: Zakázka: bd žandov 313_5 Archiv: A-2014/001 Výpočet budov Stavba: BD Žandov Místo: Volfartická p.313, 314, 315, Žandov Zadavatel: SV domu č.p. 313, 314, 315 Zpracovatel: Ing. Petr Beneš Zakázka: bd žandov 313_5 Archiv: A-2014/001 Projektant: Ing. Petr Beneš - projektové práce Datum: Telefon: Tento dokument obsahuje všechny zadané úseky t e = -15 C t ib = 19,2 C n 50 = 2,0 systém rozměrů: E - vnější podl. č.m. účel úsek t i n p V np V n50 V mech f RH C m 3.h -1 m 3.h -1 m 3.h -1 ÚSEK Schodiště N 10 0,5 15,4 2,5 0, Schodiště N 10 0,5 15,4 2,5 0, Schodiště N 10 0,5 15,4 2,5 0, Schodiště N 12 0,5 15,4 2,5 0, Schodiště N 12 0,5 15,4 2,5 0, Schodiště N 12 0,5 15,4 2,5 0, Schodiště N 9 0,5 15,4 2,5 0, Schodiště N 9 0,5 15,4 2,5 0, Schodiště N 9 0,5 15,4 2,5 0,0 0 ÚSEK Byty 1NP ,5 479,3 115,0 0, Byty 2NP ,5 479,3 115,0 0, Byty 3NP ,5 479,3 115,0 0,0 0 č.m. úsek V mi A pi H Tm H Vm Φ Tm Φ Vm Φ RHm Φ HLm Q cm Q z m 3 m 2 W/K W/K W W W W W W ÚSEK N 30,8 11, N 30,8 11, N 30,8 11, N 30,8 11, N 30,8 11, N 30,8 11, N 30,8 11, N 30,8 11, N 30,8 11, Σ úsek N 277,3 105, ÚSEK ,7 365, ,7 365, ,7 365, Σ úsek , , Σ budovy 3 153, , Legenda V np - hygienická výměna vzduchu V n50 - výměna vzduchu pláštěm budovy Ing. Petr Beneš - projektové práce Tel.: / 18

10 Tepelné ztráty TV v PROTECH spol. s r.o Ing.Petr Beneš - Nový Bor Datum tisku: Zakázka: bd žandov 313_5 Archiv: A-2014/001 frh Φ Tm Φ Vm - zátopový součinitel - tepelná ztráta místnosti prostupem tepla - tepelná ztráta místnosti větráním Φ RHm - tepelný výkon místnosti pro vyrovnání účinků přerušovaného vytápění Φ HLm - celkový návrhový tepelný výkon místnosti Q cm = Φ HLm + Q z Ing. Petr Beneš - projektové práce Tel.: / 18

11 Tepelné ztráty TV v PROTECH spol. s r.o Ing.Petr Beneš - Nový Bor Datum tisku: Zakázka: bd žandov 313_5 Archiv: A-2014/001 Potřeba energie a paliva Stavba: BD Žandov Místo: Volfartická p.313, 314, 315, Žandov Zadavatel: SV domu č.p. 313, 314, 315 Zpracovatel: Ing. Petr Beneš Zakázka: bd žandov 313_5 Archiv: A-2014/001 Projektant: Ing. Petr Beneš - projektové práce Datum: Telefon: Do výpočtu jsou zahrnuty všechny úseky Tepelná ztráta Q = W Výpočtová venkovní teplota t e = -15 C Průměrná vnitřní teplota t is = 19,0 C Počet topných dnů d = 249 Střední teplota venkovního vzduchu t es = 4,7 C Vliv nesoučasnosti výpočtových hodnot f 1 = 0,85 Vliv režimu vytápění f 2 = 0,95 Vliv zvýšení vnitřní teploty f 3 = 1,07 Vliv regulace f 4 = 1,00 Palivo Zemní plyn Výhřevnost H = 35,8 MJ/m 3 Účinnost systému η = 90,0 % Rozložení potřeby energie E v a paliva B v měsíc počet dnů t es E v E v E v B v C kwh GJ % m 3 kwh GJ ,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 2,5 495, ,0 17, , ,6 8, , ,9 62, , ,0 13, , ,9 93, , ,6 16, , ,5 119, , ,8 18, , ,9 132, , ,2 15, , ,0 109, , ,3 13, , ,6 95, , ,7 8, , ,8 59, , ,2 3,2 628, ,4 22, ,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,3 100, , ,1 712,6 E v - potřeba energie B v - potřeba paliva a energie na vstupu Ing. Petr Beneš - projektové práce Tel.: / 18

12 Tepelné ztráty TV v PROTECH spol. s r.o Ing.Petr Beneš - Nový Bor Datum tisku: Zakázka: bd žandov 313_5 Archiv: A-2014/001 Potřeba energie a paliva na ohřev TV podle ČSN :2006 Stavba: BD Žandov Místo: Volfartická p.313, 314, 315, Žandov Zadavatel: SV domu č.p. 313, 314, 315 Zpracovatel: Ing. Petr Beneš Zakázka: bd žandov 313_5 Archiv: A-2014/001 Projektant: Ing. Petr Beneš - projektové práce Datum: Telefon: Výpočet potřeby tepla - úsek TUV 1 popis jednotka energie/jednotka počet jednotek počet dnů energie celkem [kwh] Komplexní činnost potřeba na osobu 4, ,00 Umývání potřeba na osobu 0, ,00 Úklid potřeba na 100 m 2 0,00 0, ,00 Vaření a mytí potřeba na 1 jídlo 0, ,00 Jiná potřeba 0, ,00 Množství ohřáté vody 0.00 dm 3 T 0.0 K 365 0,00 Součet ,00 Z jiných zdrojů bude dodáno 0,00 Základ pro výpočet paliva ,00 Palivo Výhřevnost Účinnost systému Zemní plyn H = 35.8 MJ/m 3 η = 90 % Rozložení potřeby energie E TUV a paliva B TUV měsíc % E TUV E TUV B TUV kwh GJ m 3 kwh GJ 7 8, ,2 15,1 467, ,2 16,7 8 8, ,2 15,1 467, ,2 16,7 9 8, ,2 15,1 467, ,2 16,7 10 8, ,2 15,1 467, ,2 16,7 11 8, ,2 15,1 467, ,2 16,7 12 8, ,2 15,1 467, ,2 16,7 1 8, ,2 15,1 467, ,2 16,7 2 8, ,2 15,1 467, ,2 16,7 3 8, ,2 15,1 467, ,2 16,7 4 8, ,2 15,1 467, ,2 16,7 5 8, ,2 15,1 467, ,2 16,7 6 8, ,2 15,1 467, ,2 16,7 100, ,0 180, , ,2 200,9 Ing. Petr Beneš - projektové práce Tel.: / 18

13 Tepelně technický návrh komína Komín v PROTECH spol. s r.o Ing.Petr Beneš - Nový Bor Datum tisku: Souhrnné údaje Stavba: BD Volfartická Místo: Žandov Zadavatel: SV domu č.p. 313, 314, 315 Zpracovatel: Ing. Petr Beneš Zakázka: ZANDOV 313_5 PLNY VYKON.KMN Archiv: A-2014/001 Projektant: Ing. Petr Beneš - projektové práce Datum: Telefon: Číslo komína: 1 Poznámka k zakázce: fasádní třísložkový komín - výpočet pro plný výkon Lokalita: Česká Lípa Nadmořská výška: z L 276,00 m 2 Instalované spotřebiče Výkon spotřebičů paliv připojených na komín Q 97,4 kw Počet připojených spotřebičů 2 ks 3 Výpočtové podmínky Výpočtový výkon Q 97,4 kw Podíl na instalovaném výkonu 100 % Počet spotřebičů v provozu 2 ks Součinitel bezpečnosti pro proudění spalin S E 1,50 - Součinitel teplotní nestability S H 0,50 - Výpočtová venkovní teplota t L 15,0 C Výpočtový atmosférický tlak p a Pa Hodnocení teploty vnitřního povrchu v ústí komínu Teplota t iob pro výkon 97,4 kw (100 %) Kontrolní výpočet pro snížený výkon spotřebičů byl proveden v následujícím oddíle. -15,00 pro teplotu t e C 39,21 C vyhovuje pro teplotu t uo -15,00 C 39,21 C vyhovuje Tlakové poměry v sopouchu Číslo Výška Přívod Tah v sopouchu Přetlak ve spalinovém hrdle spotřebiče komínu vzduchu požadovaný účinný požadovaný zadaný m pb (Pa) pze (Pa) pz (Pa) p (Pa) p sh (Pa) K1 10,30 15,1 27,6-30,3 57,8 100,00 vyhovuje K2 10,30 17,4 29,7-30,3 59,9 100,00 vyhovuje V komínu je přetlak. Konstrukce kotlů i komínu musí vyhovovat tomuto provoznímu stavu. Ing. Petr Beneš - projektové práce Tel.: / 18

14 Tepelně technický návrh komína Komín v PROTECH spol. s r.o Ing.Petr Beneš - Nový Bor Datum tisku: Tepelně technický výpočet spalinové cesty podle ČSN EN Stavba: BD Volfartická Místo: Žandov Zadavatel: SV domu č.p. 313, 314, 315 Zpracovatel: Ing. Petr Beneš Zakázka: ZANDOV 313_5 PLNY VYKON.KMN Archiv: A-2014/001 Projektant: Ing. Petr Beneš - projektové práce Datum: Telefon: Číslo komína: 1 Popis: fasádní třísložkový komín - výpočet pro plný výkon Lokalita: Česká Lípa Nadmořská výška: z L = 276,00 m Teplota vzduchu v kotelně 15,0 C Relativní vlhkost vzduchu: ϕ = 60,00 % 4.1 Seznam spotřebičů paliv připojených na komín Číslo Obchodní Prov. Výkon η Palivo H p Spalinové hrdlo značení d nutný kw % MJ m -3 mm tah (Pa) K1 THRi 10-50C C83 48,7 97,10 zemní plyn 34, ,00 K2 THRi 10-50C C83 48,7 97,10 zemní plyn 34, , Údaje o spalinách pro atmosférický tlak Pa Číslo Spotřeba CO 2 Přebytek Hmotnostni Hustota Teplota spotřebiče paliva vzduchu tok m 3 h-1 % kg h -1 kg m -3 C K1 5,21 9,50 1,240 80,179 0,925 67,00 K2 5,21 9,50 1,240 80,207 0,925 67, Seznam úseků spalinové cesty Číslo Typ Číslo d h a b r L H Z R t o D h úseku úseku spot. mm mm mm mm m m m 2 K W-1 C mm 1 kouřovod K ,10 1,00 0,30 5,16 0,00 10, kouřovod K ,10 1,00 0,30 2,37 0,00 10, kouřovod ,10 0,80 0,00-0,14 0,00 10, kouřovod ,10 0,80 0,00 1,29 0,00 10, komín ,50 10,80 10,30 2,26 0,65-15, Vypočítané hodnoty pro ustálený hmotnostní průtok Číslo Číslo m w ρ t m t iob tr p u p H Kondenzace úseku spotřebiče kg s -1 m s -1 kg m -3 C C C Pa 1 K1 0,022 2,76 0, ,3 41,2 47,8 9,85 0,58 ANO 2 K2 0,022 2,76 0, ,3 41,2 47,8 12,86 0,58 ANO 11 0,022 1,28 0, ,7 31,4 48,1 3,25 0,00 ANO 12 0,045 2,55 0, ,4 38,0 48,1 5,02 0,00 ANO 52 0,045 2,29 0, ,0 39,2 48,5 41,71 16,48 ANO Ing. Petr Beneš - projektové práce Tel.: / 18

15 Tepelně technický návrh komína Komín v PROTECH spol. s r.o Ing.Petr Beneš - Nový Bor Datum tisku: Hodnocení výsledků výpočtu Stavba: BD Volfartická Místo: Žandov Zadavatel: SV domu č.p. 313, 314, 315 Zpracovatel: Ing. Petr Beneš Zakázka: ZANDOV 313_5 PLNY VYKON.KMN Archiv: A-2014/001 Projektant: Ing. Petr Beneš - projektové práce Datum: Telefon: Hodnocení výsledků výpočtu pro 100% připojeného výkonu. Zvýrazněné komínové úseky budou provozovány v přetlaku. Ventilátory jednotlivých kotlů by měly být seřízeny tak, aby tlakový rozdíl jednotlivých kotlů vykazoval minimálně hodnotu uvedenou ve sloupci Ventilátor a tiskovém protokolu. Rychlost proudění splodin Úseky s nulovým údajem Nejmenší 1,28 m/s - délky 0 Největší 2,76 m/s - výkonu kotlů 0 Stav kotlů - místních odporů 2 V úloze zadány 2 Na kouřovod připojeny 2 Instalovaný výkon 97,40 kw Výpočtový výkon 97,40 kw Výpočet hodnoty tiob Pro teplotu lokality t e -15,00 C Vnitřní povrch ústí komínu t iob 39,21 C Kondenzace spalin ANO Pro teplotu okolí posledního úseku komínu t uo C Vnitřní povrch ústí komínu t iob C Kondenzace spalin Ing. Petr Beneš - projektové práce Tel.: / 18

16 Tepelně technický návrh komína Komín v PROTECH spol. s r.o Ing.Petr Beneš - Nový Bor Datum tisku: Souhrnné údaje Stavba: BD Volfartická Místo: Žandov Zadavatel: SV domu č.p. 313, 314, 315 Zpracovatel: Ing. Petr Beneš Zakázka: zandov 313_5 castecny vykon.kmn Archiv: A-2014/001 Projektant: Ing. Petr Beneš - projektové práce Datum: Telefon: Číslo komína: 1 Poznámka k zakázce: fasádní třísložkový komín - výpočet pro snížený výkon Lokalita: Česká Lípa Nadmořská výška: z L 276,00 m 2 Instalované spotřebiče Výkon spotřebičů paliv připojených na komín Q 97,4 kw Počet připojených spotřebičů 2 ks 3 Výpočtové podmínky Výpočtový výkon Q 12,7 kw Podíl na instalovaném výkonu 13 % Počet spotřebičů v provozu 2 ks Součinitel bezpečnosti pro proudění spalin S E 1,50 - Součinitel teplotní nestability S H 0,50 - Výpočtová venkovní teplota t L 15,0 C Výpočtový atmosférický tlak p a Pa Hodnocení teploty vnitřního povrchu v ústí komínu Teplota t iob pro výkon 12,7 kw (13 %) pro teplotu t e -15,00 C 1,26 C vyhovuje pro teplotu t uo -15,00 C 1,26 C vyhovuje Teplota t iob pro výkon 12,7 kw (13 %) pro teplotu t e -15,00 C 1,26 C vyhovuje pro teplotu t uo 0,00 C 0,00 C vyhovuje Tlakové poměry v sopouchu Číslo Výška Přívod Tah v sopouchu Přetlak ve spalinovém hrdle spotřebiče komínu vzduchu požadovaný účinný požadovaný zadaný m pb (Pa) pze (Pa) pz (Pa) p (Pa) p sh (Pa) K1 10,30 0,3 0,0-18,0 18,0 100,00 vyhovuje K2 10,30 0,3 0,0-18,0 18,0 100,00 vyhovuje V komínu je přetlak. Konstrukce kotlů i komínu musí vyhovovat tomuto provoznímu stavu. Ing. Petr Beneš - projektové práce Tel.: / 18

17 Tepelně technický návrh komína Komín v PROTECH spol. s r.o Ing.Petr Beneš - Nový Bor Datum tisku: Tepelně technický výpočet spalinové cesty podle ČSN EN Stavba: BD Volfartická Místo: Žandov Zadavatel: SV domu č.p. 313, 314, 315 Zpracovatel: Ing. Petr Beneš Zakázka: zandov 313_5 castecny vykon.kmn Archiv: A-2014/001 Projektant: Ing. Petr Beneš - projektové práce Datum: Telefon: Číslo komína: 1 Popis: fasádní třísložkový komín - výpočet pro snížený výkon Lokalita: Česká Lípa Nadmořská výška: z L = 276,00 m Teplota vzduchu v kotelně 15,0 C Relativní vlhkost vzduchu: ϕ = 60,00 % 4.1 Seznam spotřebičů paliv připojených na komín Číslo Obchodní Prov. Výkon η Palivo H p Spalinové hrdlo značení d nutný kw % MJ m -3 mm tah (Pa) K1 THRi 10-50C C83 48,7 97,10 zemní plyn 34, ,00 K2 THRi 10-50C C83 48,7 97,10 zemní plyn 34, , Údaje o spalinách pro atmosférický tlak Pa Číslo Spotřeba CO 2 Přebytek Hmotnostni Hustota Teplota spotřebiče paliva vzduchu tok m 3 h-1 % kg h -1 kg m -3 C K1 5,21 9,50 1,240 80,179 0,925 67,00 K2 5,21 9,50 1,240 80,207 0,925 67, Seznam úseků spalinové cesty Číslo Typ Číslo d h a b r L H Z R t o D h úseku úseku spot. mm mm mm mm m m m 2 K W-1 C mm 1 kouřovod K ,10 1,00 0,30 5,16 0,00 10, kouřovod K ,10 1,00 0,30 2,37 0,00 10, kouřovod ,10 0,80 0,00-0,14 0,00 10, kouřovod ,10 0,80 0,00 1,29 0,00 10, komín ,50 10,80 10,30 2,26 0,65-15, Vypočítané hodnoty pro ustálený hmotnostní průtok Číslo Číslo m w ρ t m t iob tr p u p H Kondenzace úseku spotřebiče kg s -1 m s -1 kg m -3 C C C Pa 1 K1 0,003 0,35 0, ,6 21,0 48,0 0,18 0,55 ANO 2 K2 0,003 0,35 0, ,6 21,0 48,0 0,22 0,55 ANO 11 0,003 0,16 0, ,3 18,6 48,8 0,05 0,00 ANO 12 0,006 0,32 0, ,7 18,8 48,9 0,08 0,00 ANO 52 0,006 0,27 1, ,3 1,3 50,3 25,29 7,37 ANO Ing. Petr Beneš - projektové práce Tel.: / 18

18 Tepelně technický návrh komína Komín v PROTECH spol. s r.o Ing.Petr Beneš - Nový Bor Datum tisku: Hodnocení výsledků výpočtu Stavba: BD Volfartická Místo: Žandov Zadavatel: SV domu č.p. 313, 314, 315 Zpracovatel: Ing. Petr Beneš Zakázka: zandov 313_5 castecny vykon.kmn Archiv: A-2014/001 Projektant: Ing. Petr Beneš - projektové práce Datum: Telefon: Hodnocení výsledků výpočtu pro 13% připojeného výkonu. Zvýrazněné komínové úseky budou provozovány v přetlaku. Ventilátory jednotlivých kotlů by měly být seřízeny tak, aby tlakový rozdíl jednotlivých kotlů vykazoval minimálně hodnotu uvedenou ve sloupci Ventilátor a tiskovém protokolu. Rychlost proudění splodin Úseky s nulovým údajem Nejmenší 0,16 m/s - délky 0 Největší 0,35 m/s - výkonu kotlů 0 Stav kotlů - místních odporů 2 V úloze zadány 2 Na kouřovod připojeny 2 Instalovaný výkon 97,40 kw Výpočtový výkon 12,66 kw Výpočet hodnoty tiob Pro teplotu lokality t e -15,00 C Vnitřní povrch ústí komínu t iob 1,26 C Kondenzace spalin ANO Pro teplotu okolí posledního úseku komínu t uo C Vnitřní povrch ústí komínu t iob C Kondenzace spalin Ing. Petr Beneš - projektové práce Tel.: / 18

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Zodpovědný projektant: Ing. Luboš Knor Vypracoval: Ing. Daniela Kreisingerová Stupeň dokumentace:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ D.1.4.d.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ Akce: PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č. 49, JAROMĚŘ Objekt: Část: Vypracoval: Archívní číslo: Jaroměř Kavárna Vytápění Ing. Jiří Hájek P13P138 Datum:

Více

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě Hlavní 824, Zubří. Místo stavby: ul. Hlavní 824 Zubří

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě Hlavní 824, Zubří. Místo stavby: ul. Hlavní 824 Zubří 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Název zakázky: Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě Hlavní 824, Zubří Místo stavby: ul. Hlavní 824 Zubří Investor: Projektant: Vypracoval: Zodpov. proj.: Stupeň: Město Zubří

Více

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Stupeň dokumentace: Dokumentace pro Výběr Zhotovitele

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE REKONSTRUKCE BYTU NA HUTÍCH STUPEŇ DSP TECHNICKÁ ZPRÁVA-VYTÁPĚNÍ OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 1 3. VÝCHOZÍ PODKLADY... 2 4. VÝPOČTOVÉ HODNOTY KLIMATICKÝCH POMĚRŮ... 2 5. TEPELNÁ BILANCE...

Více

15 2227 D.1.4.1.1.1. K Papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ VÁCLAV ŽENÍŠEK VÁCLAV ŽENÍŠEK DPS

15 2227 D.1.4.1.1.1. K Papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ VÁCLAV ŽENÍŠEK VÁCLAV ŽENÍŠEK DPS K Papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) AKCE/PROJECT OIP ÚSTÍ NAD LABEM - REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE INVESTOR/DEVELOPER ČR STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE KOLÁŘSKÁ 451/13, 746 01 OPAVA MÍSTO STAVBY/LOCATION

Více

T:257810072,736771783 Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

T:257810072,736771783 Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba : STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU Č.P. 139 Místo stavby : st.p.č. 189, k.ú. Kralupy nad Vltavou Stupeň projektu : DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ( DPS ) Vypracoval : PARÉ Č. Ing.Vladimír

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ Obsah: 1.0 Koncepce zásobení teplem 2.0 Systém vytápění 3.0 Tepelné ztráty 4.0 Zdroj tepla 5.0 Pojistné zařízení 6.0 Topné okruhy 7.0 Rozvod potrubí 8.0 Topná plocha 9.0 Doplňování

Více

Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Stupeň dokumentace: Dokumentace pro Výběr Zhotovitele (DVZ) v rozsahu Dokumentace

Více

Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. ÚVOD... 3 3. PODKLADY... 3 4. STÁVAJÍCÍ STAV... 3

Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. ÚVOD... 3 3. PODKLADY... 3 4. STÁVAJÍCÍ STAV... 3 Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. ÚVOD... 3 3. PODKLADY... 3 4. STÁVAJÍCÍ STAV... 3 5. TECHNICKÉ PARAMETRY... 3 5.1 KOTLOVÝ OKRUH... 3 5.2 SEKUNDÁRNÍ OTOPNÁ VODA (ÚT)... 4 5.3 PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY...

Více

F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB OPRAVA KOTELNY V OBJEKTU MŠ Střelecká 1067/14, Jablonec nad Nisou Investor : Stupeň : Statutární město Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 19 467

Více

ATELIER PŘÍPEŘ D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB. RODINNÝ DŮM na p.p.č. 379/3, k.ú. Kvítkov u Modlan. Název akce : Číslo zakázky : 105/2015

ATELIER PŘÍPEŘ D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB. RODINNÝ DŮM na p.p.č. 379/3, k.ú. Kvítkov u Modlan. Název akce : Číslo zakázky : 105/2015 ATELIER PŘÍPEŘ Drážďanská 23 - Děčín Název akce : RODINNÝ DŮM na p.p.č. 379/3, k.ú. Kvítkov u Modlan Číslo zakázky : 105/2015 Stavebník : František Vorel Drahkov č.p.27, 405 01 Modlany Místo : Kvítkov

Více

D1.4d DSP. D1.4d T 1 2 3 4 DOKUMENTACE PRO. tel.: 731 131 313 email: sprynar@drupol.cz. FACT s.r.o. 147 00 Praha 4

D1.4d DSP. D1.4d T 1 2 3 4 DOKUMENTACE PRO. tel.: 731 131 313 email: sprynar@drupol.cz. FACT s.r.o. 147 00 Praha 4 ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB OBSAH: T 1 2 3 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ - OBJEKT A - 1.NP VYTÁPĚNÍ - OBJEKT B - 1.NP VYTÁPĚNÍ - OBJEKT B2-1.NP VYTÁPĚNÍ - OBJEKT B2-2.NP VÝŠKOVÉ OSAZENÍ: ČÍSLO PARÉ: ±0,000=xxx,xx

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A :

T E C H N I C K Á Z P R Á V A : Základní škola Partyzánská ZAŘÍZENÍ VYTÁPĚNÍ Investor: Město Česká Lípa, nám. TGM 1, 470 36 Česká Lípa Číslo zakázky: 17/2013 /DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY/ ********************************************************

Více

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva:

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva: TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektové dokumentaci zařízení pro vytápění staveb Projekt: OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD- Rekonstrukce operačních sálů ortopedie Investor: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 Stupeň

Více

Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město (Praha2),

Více

WARMNIS spol. s r.o. - Ovocná 157/2, 460 06 LIBEREC 6 Firma je zapsána v Obchodním rejstříku u KS Ústí nad Labem dne 2.10.91, odd.

WARMNIS spol. s r.o. - Ovocná 157/2, 460 06 LIBEREC 6 Firma je zapsána v Obchodním rejstříku u KS Ústí nad Labem dne 2.10.91, odd. WARMNIS WARMNIS spol. s r.o. - Ovocná 157/2, 460 06 LIBEREC 6 Firma je zapsána v Obchodním rejstříku u KS Ústí nad Labem dne 2.10.91, odd. C, vložka 983 Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková

Více

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov ŠKOLA. PŘÍLOHA 4 protokol průkazu energetické náročnosti budovy

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov ŠKOLA. PŘÍLOHA 4 protokol průkazu energetické náročnosti budovy Příloha č. 4 k vyhlášce č. xxx/26 Sb. Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy a) Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): ZŠ Dušejov, č.p. 8, 88 Účel budovy: základní

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice. Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice. Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú. Ostravice Okres : Frýdek - Místek Zhotovitel : C.E.I.S. CZ s.r.o. Masarykovy

Více

Technická specifikace - oprava rozvaděčů ÚT

Technická specifikace - oprava rozvaděčů ÚT Příloha č. 2 k č.j.: VS 18/004/001/2014-20/LOG/500 Technická specifikace - oprava rozvaděčů ÚT Stávající stav Vytápění a rozdělení objektu Funkčně je objekt rozdělen na tři části označené A, B a C. Objekt

Více

1811/19 TECHNICKÁ ZPRÁVA

1811/19 TECHNICKÁ ZPRÁVA Novostavba rodinného domu v Dobřichovicích TECHNICKÁ ZPRÁVA F.3.01. Vytápění V Praze, červenec 2011 1 Ing. Vladimír Cvejn 1. Identifikační údaje Název akce: Novostavba rodinného domu v Dobřichovicích,

Více

Geminox THRs NÁVOD K INSTALACI. Kondenzační kotel. www.geminox.cz www.geminox.sk. NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže. multiprotec

Geminox THRs NÁVOD K INSTALACI. Kondenzační kotel. www.geminox.cz www.geminox.sk. NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže. multiprotec multiprotec - OCHRANA TOPNÉHO SYSTÉMU PŘED KOROZÍ Kondenzační kotel Geminox THRs NÁVOD K INSTALACI 0 9. TO. TO D 9 9 0 0 ) Kondenzační kotel THRs ) Přívod plynu ) Uzávěr plynu ) Radiátorový topný systém

Více

Sled operací bude zanesen v harmonogramu odsouhlaseném s objednatelem před zahájením prací.

Sled operací bude zanesen v harmonogramu odsouhlaseném s objednatelem před zahájením prací. TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Rekonstrukce kotelny -výměna plynových kotlů 1. Předmět plnění Předmětem této zakázky je rekonstrukce stávající technicky dožité technologie plynové kotelny, instalované

Více

Technické a cenové řešení výstavby a provozu nového zdroje tepla (plynové kotelny) pro dům Barunčina 1853/40, Praha 12 aktualizace původní nabídky.

Technické a cenové řešení výstavby a provozu nového zdroje tepla (plynové kotelny) pro dům Barunčina 1853/40, Praha 12 aktualizace původní nabídky. Technické a cenové řešení výstavby a provozu nového zdroje tepla (plynové kotelny) pro dům Barunčina 1853/40, Praha 12 aktualizace původní nabídky. Vypracováno pro: Bytové družstvo Barunčina 1849 1853

Více

Vytápění BT01 TZB II cvičení

Vytápění BT01 TZB II cvičení CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Vytápění BT01 TZB II cvičení Cvičení 6: Návrh zdroje tepla pro RD Zadání V

Více

SEZNAM PŘÍLOH. D.1.5.1. Seznam příloh a technická zpráva 8 A4. D.1.5.2. Půdorys stávající kotelny 1:50 2 A4

SEZNAM PŘÍLOH. D.1.5.1. Seznam příloh a technická zpráva 8 A4. D.1.5.2. Půdorys stávající kotelny 1:50 2 A4 SEZNAM PŘÍLOH D.1.5.1. Seznam příloh a technická zpráva 8 A4 D.1.5.2. Půdorys stávající kotelny 1:50 2 A4 D.1.5.3. Půdorys nového objektu 1.NP 1:50 6 A4 D.1.5.4. Půdorys nového objektu 2.NP 1:50 8 A4 D.1.5.5.

Více

SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH

SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH MODERNIZACE KE ZKVALITNĚNÍ VÝUKY V ZŠ A MŠ VE VELKÉ LOSENICI - STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 A. Úvodní údaje 1. Označení stavby a pozemku Název stavby:

Více

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov RODINNÝ DŮM. PŘÍLOHA 4 protokol průkazu energetické náročnosti budovy

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov RODINNÝ DŮM. PŘÍLOHA 4 protokol průkazu energetické náročnosti budovy Příloha č. 4 k vyhlášce č. xxx/26 Sb. Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy a) Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Rodinný dům Účel budovy: Rodinný dům Kód

Více

D.1.4 300 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ D.1.4A)301 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.4 300 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ D.1.4A)301 TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: Revitalizace bytového domu na ul. Horní č.p. 1111-1112 Rekonstrukce otopného systému ísto stavby: Horní č.p. 1111, 1112, 742 21 opřivnice PROJEČNÍ ANCELÁŘ Investor: ěsto opřivnice, Štefánikova

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ PROVÁDĚCÍ PROJEKT ZDROJ TEPLA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ PROVÁDĚCÍ PROJEKT ZDROJ TEPLA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ - PROVÁDĚCÍ PROJEKT ZDROJ TEPLA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA (OBEC OKROUHLO) Obsah Obsah...2 1 Úvod...3 2 Výchozí podklady...3 3 Tepelně technické

Více

REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE čp.45 PEČ

REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE čp.45 PEČ JIŘÍ ČERNÝ projektová činnost ve výstavbě IČO: 168 12 964 Antonínská 15/II, 380 01 Dačice, tel. 731 55 66 08 REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE čp.45 PEČ na par.č.st. 43/1 k.ú. Peč, okr.jindřichův Hradec

Více

ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU MĚŘÍN STAVEBNÍ ÚPRAVY F 300 ROZVODY ZP F301 TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU MĚŘÍN STAVEBNÍ ÚPRAVY F 300 ROZVODY ZP F301 TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH DOKUMENTACE: 1. Technická zpráva F 301 2. Specifikace materiálu F 302 3. Dispozice rozvodů ZP 1.NP F 303 4. Dispozice rozvodů ZP 2.NP F 304 5. ŘEZ B B F 305 6. ŘEZ C C F 306 7. Řez D D F 307 8. Axonometrie

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. JIŘÍ POKORNÝ PROJEKCE PT Beethovenova 12/234 400 01 Ústí nad Labem IČO : 650 75 200 DIČ : CZ510820017 ČKAIT 0401617

TECHNICKÁ ZPRÁVA. JIŘÍ POKORNÝ PROJEKCE PT Beethovenova 12/234 400 01 Ústí nad Labem IČO : 650 75 200 DIČ : CZ510820017 ČKAIT 0401617 JIŘÍ POKORNÝ PROJEKCE PT Beethovenova 12/234 400 01 Ústí nad Labem IČO : 650 75 200 DIČ : CZ510820017 ČKAIT 0401617 tel: +420 777 832 853 e-mail: pokorny@projekce-pt.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: REKONSTRUKCE

Více

VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ...

VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ... OBSAH: 1. ÚVOD... 1 1.1. ZÁKLADNÍ INFORMACE:... 1 1.2. PŘEDMĚT PROJEKTU:... 1 1.3. PODKLADY:... 1 2. VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ... 1 3. TECHNICKÉ PARAMETRY SPRINKLEROVÉ SÍTĚ... 2 3.1. NÁVRH ZATŘÍDĚNÍ CHRÁNĚNÝCH

Více

Solární kondenzační centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF

Solární kondenzační centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF Solární centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF teplo pro všechny OVLÁDACÍ PRVKY KOTLE 1 multifunkční LCD displej 2 tlačítko ON/OFF 3 otočný volič TEPLOTY TOPENÍ + MENU 4 MODE volba

Více

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF teplo pro všechny Koncentrický výfuk spalin Kondenzační výměník z nerezové oceli v ISOtermickém provedení (záruka 5 let) Nízkoemisní

Více

D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA

D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, ČR-ÚZSVM, Příkop 11 List č.1 D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: VZDUCHOTECHNIKA 1.0 VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah řešení 1.2 Podklady 1.3 Vstupní zadávací údaje 1.4

Více

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOLA 200. hlubokoteplotní kotel na olej/plyn 18 až 63 kw. Pokyny pro uložení:

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOLA 200. hlubokoteplotní kotel na olej/plyn 18 až 63 kw. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOLA 200 hlubokoteplotní kotel na olej/plyn 18 až 63 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 1 VITOLA 200 Typ VB2A, 18 až 63 kw Hlubokoteplotní

Více

DSP. D1.4e 1.10 1.11 1.05 1.06 1.09. 1.04 Legenda : 1.08 AKCE: 1.07 1.03. 1.01 1.02 email: kuba.cedik@gmail.com telefon: 721 963 288

DSP. D1.4e 1.10 1.11 1.05 1.06 1.09. 1.04 Legenda : 1.08 AKCE: 1.07 1.03. 1.01 1.02 email: kuba.cedik@gmail.com telefon: 721 963 288 1.05 1.06 1.09 1.10 1.11 1.04 Legenda : LEGENDA : Příslušenství sahara Monzun : Příslušenství infrazářič Helios : VÝŠKOVÉ OSAZENÍ: ČÍSLO PARÉ: 1.07 1.08 ±0,000=xxx,xx m.n.m Bpv. AKCE: REKONSTRUKCE VÝROBNÍHO

Více

Jako zdroj chladu budou navrženy dvě vzduchem chlazené jednotky, každá o chladícím výkonu min. 20 kw při venkovní teplotě +35 C

Jako zdroj chladu budou navrženy dvě vzduchem chlazené jednotky, každá o chladícím výkonu min. 20 kw při venkovní teplotě +35 C Technická specifikace pro vysoce přesné chladící zařízení datového centra založené na technologii vodou chlazených mezirackových jednotek s možností budoucího zapojení prvku volného chlazení do chladícího

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: BYTOVÝ DŮM NA p.č. 2660/1, 2660/5. 2660/13, k.ú. ČESKÉ

Více

THRi NÁVOD K INSTALACI. www.geminox.cz NEZAPOMEŇTE. Vyplňte datum montáže (prodeje) spotřebiče do záručního listu. Bionibal (nepřítomnost v systému

THRi NÁVOD K INSTALACI. www.geminox.cz NEZAPOMEŇTE. Vyplňte datum montáže (prodeje) spotřebiče do záručního listu. Bionibal (nepřítomnost v systému THRi NÁVOD K INSTALACI 0 8 0 5 8 6 9 7 7 6 5 9 NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže (prodeje) spotřebiče do záručního listu. Bionibal (nepřítomnost v systému ÚT má za následek zánik záruky). Aplikaci zaznamenejte

Více

ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY STÁVAJÍCÍ STAV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KANALIZACE BILANCE POTŘEBY VODY

ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY STÁVAJÍCÍ STAV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KANALIZACE BILANCE POTŘEBY VODY ÚVOD Předmětem projektové dokumentace pro stavební povolení Zřízení nebytové jednotky v 2.NP v objektu kulturního domu v Dobrovízi, Dobrovíz č.p. 170 je návrh vnitřní kanalizace, vnitřního vodovodu a vnitřního

Více

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ: ING. PETR KYCELT

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ: ING. PETR KYCELT PROJEKČNÍ KANCELÁŘ: ING. PETR KYCELT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA A ROZVODY PLYNU, ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV 53 5 CHLUMEC N. C., VRCHLICKÉHO 85/IV, tel. 495 485 567, email: petr.kycelt@seznam.cz OBSAH:.

Více

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF teplo pro všechny Koncentrický výfuk spalin Kondenzační výměník z nerezové oceli v ISOtermickém provedení (záruka 5 let) Nízkoemisní

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

OSVĚDČENÉ POSTUPY Z PRAXE PLYNOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA GAHP-A (VZDUCH/VODA)

OSVĚDČENÉ POSTUPY Z PRAXE PLYNOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA GAHP-A (VZDUCH/VODA) OSVĚDČENÉ POSTUPY Z PRAXE PLYNOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA GAHP-A (VZDUCH/VODA) GAHP-A HT S1 TEPELNÁ ČERPADLA ROBUR GAHP-A Plynové tepelné čerpadlo vzduch/voda pro ohřev teplé vody až na 65 C pro vnitřní a venkovní

Více

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I Příloha č. 1 - Technická specifikace pro výběrové řízení na dodavatele opatření pro Snížení energetické náročnosti firmy Koyo Bearings Česká Republika s.r.o. ČÁST Č. 1 Výměna chladícího zařízení technologie

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník nebo společenství

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. Budovy občanské vybavenosti ul. Ráčkova čp. 1734, 1735, 1737 Petřvald Dům s pečovatelskou službou 3 budovy

ENERGETICKÝ AUDIT. Budovy občanské vybavenosti ul. Ráčkova čp. 1734, 1735, 1737 Petřvald Dům s pečovatelskou službou 3 budovy Kontaktní adresa SKAREA s.r.o. Poděbradova 2738/16 702 00 Ostrava Moravská Ostrava tel.: +420/596 927 122 www.skarea.cz e-mail: skarea@skarea.cz IČ: 25882015 DIČ: CZ25882015 Firma vedena u KS v Ostravě.

Více

Český Krumlov. Seznam příloh: P-01. P-02 Schéma zapojení P-03 Popis prací a dodávek. MARS s.r.o. 604101504 MARS. MARS s.r.o MARS

Český Krumlov. Seznam příloh: P-01. P-02 Schéma zapojení P-03 Popis prací a dodávek. MARS s.r.o. 604101504 MARS. MARS s.r.o MARS s.r.o. PLAVECKÝ BAZÉN,, Český Krumlov SOLÁRNÍ OHŘEV BAZÉNOVÉ VODY Dokumentace pro provedení stavby (DPS) Číslo zakázky: 15002 s.r.o s.r.o. IČO: 43223419 DIČ: CZ43223419 Mobil: 604101 504 E-mail: průkazy

Více

Vytápění bytové jednotky v 1.N.P., Lesní 532, Rychnov u Jablonce nad Nisou 468 02. Technická zpráva

Vytápění bytové jednotky v 1.N.P., Lesní 532, Rychnov u Jablonce nad Nisou 468 02. Technická zpráva Technická zpráva Předmětem projektu je návrh vytápění rekonstruované bytové jednotky v 1.N.P. v ulici Lesní 532, Rychnov u Jablonce nad Nisou 468 02 Zpracovatel projektové dokumentace : TH-Projekt s.r.o.,

Více

Cetetherm Maxi S - sek

Cetetherm Maxi S - sek Cetetherm Maxi S - sek Tlakově závislá kompaktní předávací stanice Naše firma působí v oboru přípravy teplé vody a vytápění od roku 1923. U systému Cetetherm Maxi S - sek je využito našich mnohaletých

Více

ZEM NÁVOD K INSTALACI. www.geminox.cz NEZAPOMEŇTE

ZEM NÁVOD K INSTALACI. www.geminox.cz NEZAPOMEŇTE 20 0 40 60 C 80 100 120 ZEM NÁVOD K INSTALACI 1 4 10 5 13 3 11 12 15 13 6 14 13 7 9 8 NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže (prodeje) spotřebiče do záručního listu Nepoužívejte směšovací rozdělovač pro podlahové

Více

DAKON DAMAT PYRO G. Použití kotle. Rozměry kotlů. litinový kotel na dřevoplyn

DAKON DAMAT PYRO G. Použití kotle. Rozměry kotlů. litinový kotel na dřevoplyn Použití kotle Stacionární kotel DAKON DAMAT PYRO G je zplyňovací teplovodní kotel na dřevo určený k vytápění a přípravě TUV v rodinných domech, provozovnách a obdobných objektech. Otopný systém může být

Více

ZEM NÁVOD K INSTALACI

ZEM NÁVOD K INSTALACI 40 20 0 60 C 80 100 120 ZEM NÁVOD K INSTALACI 1 4 10 5 13 3 11 12 15 13 6 14 13 7 9 8 2 1. kotel ZEM 2. zásobník TV 3. topný systém 4. výstup ÚT 5. zpátečka ÚT 6. pojišťovací ventil se zpětnou klapkou

Více

ENERGETICKÝ POSUDEK zpracovaný dle vyhl.480/2012 Sb. PRO ÚČELY ŽÁDOSTI O PODPORU SFŽP V PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

ENERGETICKÝ POSUDEK zpracovaný dle vyhl.480/2012 Sb. PRO ÚČELY ŽÁDOSTI O PODPORU SFŽP V PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM ENERGETICKÝ POSUDEK zpracovaný dle vyhl.480/2012 Sb. PRO ÚČELY ŽÁDOSTI O PODPORU SFŽP V PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 1. Titulní list Název předmětu EP: Zateplení RD na p.p.č. 6/1 v k.ú. Jindřišská, okr.

Více

Návod k použití a montáži

Návod k použití a montáži KOTEL-SPORÁK NA TUHÁ PALIVA Návod k použití a montáži Dovozce PechaSan spol.s r.o. Písecká 1115 386 01 Strakonice tel. 383 411 511 fax 383 411 512 www.pechasan.cz TEMY PLUS KOTEL- SPORÁK NA TUHÁ PALIVA

Více

3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2

3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2 3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2 Nerezové zásobníky teplé vody (TUV) řady UB-2 Návod k montáži a použití s kotli Immergas NEREZOVÉ ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY (TUV) - řada UB-2 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU

Více

Snížení energetické náročnosti objektů Základní školy Pelechovská v Železném Brodě. Souhrnná technická zpráva

Snížení energetické náročnosti objektů Základní školy Pelechovská v Železném Brodě. Souhrnná technická zpráva Vypracoval: Ing. Bohuslava Švejdová Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Trávnice 902, 511 01 Turnov Vedoucí projektu: Ing. Petr Schlesinger Odp. projektant: Ing. Petr Schlesinger Investor: Město Železný

Více

VNITŘNÍ VODOVOD ROZVODY, MATERIÁLY, VÝPOČET

VNITŘNÍ VODOVOD ROZVODY, MATERIÁLY, VÝPOČET VNITŘNÍ VODOVOD ROZVODY, MATERIÁLY, VÝPOČET Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických zařízení budov - TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 1 Vnitřní vodovod systém, zajišťující dopravu pitné vody k jednotlivým

Více

A1. Technický popis záměru

A1. Technický popis záměru A1. Technický popis záměru Název zakázky: Objednatel: Plynofikace a teplofikace domu č.p.84, ul. 28.října, Klimkovice Město Klimkovice Lidická 1 742 83 Klimkovice Projektant: VAE THERM, spol. s r. o. pobočka

Více

Společný předpis. Podmínky pro připojení na soustavu centralizovaného zásobování teplem pro město Štětí

Společný předpis. Podmínky pro připojení na soustavu centralizovaného zásobování teplem pro město Štětí Společný předpis Podmínky pro připojení na soustavu centralizovaného zásobování teplem pro město Štětí 2015 Obsah 1. Dodavatel tepla 2. Účel připojovacích podmínek (PP) 3. Pojmy a zkratky 4. Popis soustavy

Více

Stavební úpravy části objektu, p.č.st. 184/1, k.ú. Kolín Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín D.1.4.

Stavební úpravy části objektu, p.č.st. 184/1, k.ú. Kolín Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín D.1.4. D.1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA D.1.4.1-01 D.1.4.1-02 D.1.4.1-03 TECHNICKÁ ZPRÁVA KANALIZACE VODOVOD D.1.4.1-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTECHNIKA OBSAH: A. VODOVOD A0. Všeobecně A1. Úvod A2. Množství potřeby pitné

Více

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3 OBSAH: 1. ZADÁNÍ PROJEKTU... 2 2. PODKLADY... 2 2.1. Výkresová dokumentace... 2 2.2. Průzkum... 2 3. TEPELNÉ ZTRÁTY A POTŘEBA TEPLA... 2 3.3. Klimatické poměry... 2 3.4. Vnitřní výpočtové teploty:... 2

Více

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval:

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval: SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTORA. DATUM PODPIS INVESTOR Kubrova 31 ARCHITEKT ATELIER SAEM, s.r.o. Na Mlejnku 6/1012, 147 00 Praha 4 t: +420 223 001 670 info@saem.cz www.saem.cz ENERGIS

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 1 Úvodní

Více

1. Úvod. 2. Legislativní požadavky

1. Úvod. 2. Legislativní požadavky 1. Úvod Předmětem projektové dokumentace stavby, části D.1.4.f je vybudování nového přívodu plynu pro kotelnu III. kategorie pro vytápění a ohřev teplé vody v objektu bytových domů v ul. V Závětří 385/8

Více

Stacionární litinový kotel pro přetlakové hořáky GN 1. Návod k montáži a obsluze

Stacionární litinový kotel pro přetlakové hořáky GN 1. Návod k montáži a obsluze Stacionární litinový kotel pro přetlakové hořáky Návod k montáži a obsluze Zástupce firmy FERROLI ENBRA s.r.o. Vážení zákazníci, děkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit stacionární litinový plynový

Více

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka a montáž výměníkové stanice tepla objektu C3-4 na akci Obytný soubor Štěrboholy/Dolní Měcholupy, Praha 15

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka a montáž výměníkové stanice tepla objektu C3-4 na akci Obytný soubor Štěrboholy/Dolní Měcholupy, Praha 15 Příloha č. 1 zadávací dokumentace TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka a montáž výměníkové stanice tepla objektu C3-4 na akci Obytný soubor Štěrboholy/Dolní Měcholupy, Praha 15 Předmětem výběrového

Více

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby)

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) List číslo : 1 Ing. Miroslav Sekanina Zakázkové číslo: S-07 /2013 projekční a inženýrská kancelář Soukenická 2156, Uherský Brod Počet listů: 9 PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) F. DOKUMENTACE

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2 Nové závěsné kondenzační kotle VU 466/4-5 a 656/4-5 ecotec plus se odlišují od předchozích VU 466-7 ecotec hydraulickým zapojením. Původní kotel VU 466-7 ecotec byl kompletně připraven pro napojení nepřímotopného

Více

Technická zpráva - vytápění

Technická zpráva - vytápění INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Pluhař Martin Ing., CSc. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Třeboc 83, 270 54 parc. č. 103 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Třeboc 83, 270 54 parc. č. 103 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Třeboc 83, 270 54 parc. č. 103 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Lukáš Kubín, Žerotínova 1144/40, Praha 3, 130 00 Energetický auditor: ING. PETR SUCHÁNEK,

Více

DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy

DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy REGULÁTOR CP 7 RD display provozních stavů kabelové propojení slaboproudé otočný ovladač vestavěné

Více

Závěsné plynové kotle s průtokovým ohřevem TV

Závěsné plynové kotle s průtokovým ohřevem TV PANTHER 24 (28) KTV elektronické zapalování plynu, s nuceným odtahem spalin turbo, výkon 9,5 24 kw a 11 27,5 kw, deskový výměník pro ohřev TV, digitální ovládání 1.2.0. PANTHER 24 KOV elektronické zapalování

Více

Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku.

Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku. 1 Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku. Podkladem pro zpracování PD byly stavební výkresy a konzultace se zodpovědným projektantem a zástupci investora.

Více

D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: Část: Vypracoval: Kontroloval: Archívní číslo: NOVÁ PASÁŽ A PŘÍSTAVBA SO 10 VZT - Kavárna a WC D.1.4.c Zařízení vzduchotechniky Radoslav Šultes Ing. Jiří Hájek P13P023

Více

Provádění odpadů kondenzátu z kondenzačních kotlů do kanalizace

Provádění odpadů kondenzátu z kondenzačních kotlů do kanalizace Provádění odpadů kondenzátu z kondenzačních kotlů do kanalizace Úvodem V našem odborném tisku nebylo nikdy publikováno jakým způsobem se řeší odvod kondenzátu z kondenzačních kotlů a současně i z jejich

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba : Stavební úpravy RD, Ráječko, nám. 9. května 150. D.1.4.1 Zdravotnmě technické instalace. Projektový stupeň :

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba : Stavební úpravy RD, Ráječko, nám. 9. května 150. D.1.4.1 Zdravotnmě technické instalace. Projektový stupeň : Volfova 8 612 00 Brno tel.: +420 530 505 835 e-mail:info@ateliertzb.cz Stavba : Stavební úpravy RD, Ráječko, nám. 9. května 150 Investor : manželé Kazdovi Objekt : D.1.4.1 Zdravotnmě technické instalace

Více

Zpráva o energetickém auditu Zdravotní středisko, Rohle

Zpráva o energetickém auditu Zdravotní středisko, Rohle Zpráva o energetickém auditu Zdravotní středisko, Rohle Snížení energetické náročnosti objektu zdravotního střediska v obci Rohle Vypracováno podle 9 zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií, ve znění

Více

THS TH, s.r.o. Tepelná technika Teplo-Hospodárnost 2-2/THS-1

THS TH, s.r.o. Tepelná technika Teplo-Hospodárnost 2-2/THS-1 THS TH, s.r.o. Tepelná technika Teplo-Hospodárnost 2-2/THS-1 Automatický parní středotlaký kotel THS na plynná a kapalná paliva v 15 výkonových typech jako standardní výrobek. Palivo Zemní plyn, svítiplyn,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 03 Trubní rozvody

TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 03 Trubní rozvody TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 03 Trubní rozvody OBSAH 1. Všeobecně 1.1 Podklady 2. Technické údaje 3. Technické řešení 3.1 Dusík 6.0 v m.č. 7.07- osazení redukční stanice, rozvod 0,6 MPa 3.2 Kyslík v m.č. 7.06-

Více

Projektová dokumentace pro oblast podporyinstalace solárně termických panelů pro ohřev teplé vody

Projektová dokumentace pro oblast podporyinstalace solárně termických panelů pro ohřev teplé vody Projektová dokumentace pro oblast podporyinstalace solárně termických panelů pro ohřev teplé vody 1. Technická zpráva: Datum : 11/.2013 autorizovaný inženýr č.1003613 Údaje o stavbě: Název stavby: Dům

Více

PROJEKČNÍ PODKLADY - LITINOVÉ KOTLE VIADRUS S VÝKONEM OD 8 KW DO 750 KW NA ZEMNÍ PLYN A TOEL

PROJEKČNÍ PODKLADY - LITINOVÉ KOTLE VIADRUS S VÝKONEM OD 8 KW DO 750 KW NA ZEMNÍ PLYN A TOEL PROJEKČNÍ PODKLADY - LITINOVÉ KOTLE VIADRUS S VÝKONEM OD 8 KW DO 750 KW NA ZEMNÍ PLYN A TOEL 1 ÚVOD 4 2 SPOLEČNÉ POŽADAVKY NA INSTALACI A PROVOZ 5 2.1 Paliva a hořáky, kotelny 5 2.1.1 Kotelna 5 2.1.2 Rozšíření

Více

Krycí list rozpočtu. Rozpočtové náklady v A B C. 0,00 Zařízení staveniště. Ostatní materiál Přesun hmot a sutí 0,00 0,00

Krycí list rozpočtu. Rozpočtové náklady v A B C. 0,00 Zařízení staveniště. Ostatní materiál Přesun hmot a sutí 0,00 0,00 Název stavby: Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Novoť - rekonštrukcia kotolně Krycí list rozpočtu Objednatel: Druh stavby: OÚ a KD Novot Projektant: IČ/DIČ: Lokalita: Novot, č.p.

Více

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB PROJEKT DPS Doplnění ohřevu teplé vody v kotelně v objektu Kulturního domu ve Vítkově. Vítkov, Dělnická ul. č.p. 746, parc.č. 1787, 1788/3, kat.úz. Vítkov D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.b ZDRAVOTNĚ

Více

Stacionární kotle. VK atmovit VK atmovit exclusiv

Stacionární kotle. VK atmovit VK atmovit exclusiv Stacionární kotle VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmovit Stacionární litinové kotle, ekvitermní regulace, zásobníkové ohřívače a další příslušenství nabízí mnoho způsobů komplexního řešení topných systémů

Více

3.6 Připojení kotle k rozvodu plynu

3.6 Připojení kotle k rozvodu plynu 3.5.3 Expanzní nádoba Kotle řady CLN a TCLN jsou standardně vybaveny integrovanou expanzní nádobou topného systému o objemu 8 l (23 kw). Uvedené objemy expanzních nádob jsou ve většině případů dostačující

Více

Logano GE434 - Ecostream

Logano GE434 - Ecostream nízkoteplotní kotel podle DIN EN 656 s technologií Thermostream bezpečný provoz bez směšovacího čerpadla a bez omezení minimální teploty kotlové vody 10 velikostí kotle se jmenovitým výkonem od 150 do

Více

Podíl dodané energie připadající na [%]: Větrání 0,6 06.04.2020. Jméno a příjmení : Ing. Jan Chvojka. Osvědčení č. : 0440

Podíl dodané energie připadající na [%]: Větrání 0,6 06.04.2020. Jméno a příjmení : Ing. Jan Chvojka. Osvědčení č. : 0440 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: novostavba rodinného domu Adresa budovy: bytová zástavba Nová Cihelna Celková podlahová plocha A c : 158.3 m 2

Více

D.1.4.b VYTÁPĚNÍ CHOTĚBOŘ, SMETANOVA 745, PARC. Č. 1389, K.Ú. CHOTĚBOŘ MĚSTO CHOTĚBOŘ, TRČKŮ Z LÍPY 69, CHOTĚBOŘ

D.1.4.b VYTÁPĚNÍ CHOTĚBOŘ, SMETANOVA 745, PARC. Č. 1389, K.Ú. CHOTĚBOŘ MĚSTO CHOTĚBOŘ, TRČKŮ Z LÍPY 69, CHOTĚBOŘ D.1.4.b VYTÁPĚNÍ Přílohy: D.1.4.b1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Tepelné ztráty D.1.4.b2 VYTÁPĚNÍ - Půdorys 1.NP 1:50 D.1.4.b3 VYTÁPĚNÍ - Půdorys 2.NP 1:50 D.1.4.b4 VYTÁPĚNÍ - Půdorys 3.NP 1:50 NÁZEV STAVBY MÍSTO STAVBY

Více

ADAPTACE OBJEKTU PRODEJNY NA OBECNÍ DŮM V SÁDKU U POLIČKY INVESTOR: OBEC SÁDEK, SÁDEK 116, 572 01 POLIČKA TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci pro stavební povolení D - ZTI Polička, srpen 2006 z.č. 00306 Vypracoval:

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 10 VUW 236/3-5, VU 126/3-5, VU 186/3-5, VU 246/3-5 a VU 376/3-5 ecotec plus 01-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 10 VUW 236/3-5, VU 126/3-5, VU 186/3-5, VU 246/3-5 a VU 376/3-5 ecotec plus 01-Z2 Závěsné kotle Kondenzační kotle Verze: 10 VUW 236/3-5, VU 126/3-5, VU 186/3-5, VU 246/3-5 a VU 376/3-5 ecotec plus 01-Z2 Závěsné kondenzační kotle ecotec plus se výrazně odlišují od předchozí řady ecotec.

Více

Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7. Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice

Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7. Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7 Archivní číslo: 14-067/400.2 Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice Investor: Místo stavby: Obec Křenovice, Školní 535,

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY 5 KANALIZACE VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 6 VODOVOD SITUACE 7 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA 8 VODOVODNÍ

Více

PROTHERM XXX XXX X. Zásobníky TV. Zásobníky TV. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV):

PROTHERM XXX XXX X. Zásobníky TV. Zásobníky TV. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): Zásobníky TV Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): PROTHERM XXX XXX X provedení: B třída izolace zásobníku M hořčíková anoda E elektrický dohřev Z závěsný zásobník (design závěsných

Více

D. Dokumentace stavebního objektu

D. Dokumentace stavebního objektu Ing. Věra Kadlečková AZ PROJEKT - V projektová a inženýrská kancelář Plynárenská 830 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadleckova@azproject.cz Stavebník : Stavba : OBEC BÝCHORY, BÝCHORY č.p. 57,

Více

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: části soustav

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: části soustav Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: části soustav Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1209_části_soustav_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové

Více