Zeptejte se sami. Teď už můžete.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zeptejte se sami. Teď už můžete."

Transkript

1 Zeptejte se sami. Teď už můžete. easyresearch.biz je nová webová sluïba, která vám umoïní jednodu e, rychle a levnû vytváfiet profesionální on-line dotazníky, distribuovat je em nebo umísèovat na webu a automaticky získávat přehledné, profesionálně zpracované výsledky potfiebné pro va e kvalitnûj í rozhodování. Nemusíte být expert na výzkumy, s easyresearch.biz je to tak snadné. Řekli o nás: "Šikovná věc. Dlouho jsem přemejšlel, že bych chtěl v Kaspenu dostávat ze všech lidí hodnocení naší vlastní kreativy. Debatovat o tom, zvyšovat lidem standard toho, co je skvělá práce. Dík za super nástroj! Ať vám to šlape!" Zdeněk Kašpar Managing Partner, KASPEN "Skvělej nápad, intuitivní ovládání a velká porce užitečnosti. easyresearch je nástroj, který nám pomůže zdokonalovat magazíny dle přání čtenářů." Martin Vymětal Project Director, Boomerang Publishing easyresearch.biz

2 jak služba funguje Jednoduše vytvořte dotazník nebo použijte hotový z knihovny žádné výzkumy nevytvářejte! Na e sluïba vám umoïní vytváfiet jednoduché ankety, které budete mít hotové za pár minut, i velmi propracované dotazníky obsahující pfieskakování otázek, filtraci nevhodn ch respondentû, pfiiloïené obrázky ãi jiné soubory. MÛÏete vybírat z kompletní sady druhû otázek, z nûkolika atraktivních stylû dotazníkû. A pfiestoïe je vytváfiení v zkumû s easyresearch.biz tak jednoduché, li jsme je tû dál. Îádné v zkumy vytváfiet nemusíte! Pfiipravili jsme pro vás sadu pfieddefinovan ch v zkumû, které vytvofiil zku en expert. ProhlíÏejte, kopírujte, jednodu e upravujte. Pravidelnû pfiidáváme nové pfieddefinované v zkumy. Rozešlete jej em nebo umístěte na webu SluÏba i dotazníky podporují systémy MS Windows a Mac OS X (Internet Explorer, Firefox a Safari). Získejte automaticky generované atraktivní výsledky profesionální výsledky Jste nedočkaví? Výsledky svého výzkumu můžete prohlížet již v průběhu dotazování. Výsledky můžete třídit i filtrovat, tisknout nebo exportovat do PDF. Atraktivní grafy, které vám služba vytvoří automaticky, můžete ukládat do svého počítače ve formě obrázků, které jednoduše vložíte do svých prezentací Microsoft Power Point. screenshoty z aplikace ukázka vizualizace v sledkû (grafy máte moïnost prohlíïet on-line nebo exportovat do Excelu, PDF nebo PNG) easyresearch.biz s.r.o. Lond nská 18, Praha 2,

3 knihovna předdefinovaných výzkumů dotazování zamûstnancû test spokojenosti zamûstnancû vzájemné hodnocení zamûstnancû v stupní dotazník pro odcházející zamûstnance interní hodnocení agenturních kreativních exekucí hodnocení firemních magazínû nápady na vánoãní dárky pro klienty hodnocení tiskov ch konferencí hodnocení kongresû a spoleãensk ch akcí v zkum trhu test reklamního konceptu test návrhû logotypû test názvû nové sluïby/v robku marketingov v zkum hodnoty znaãky test návrhû obalu hodnocení webov ch stránek pravidelnû pfiidáváme nové v zkumy výhody služby 100% webová sluïba, Ïádné softwarové instalace certifikované zabezpeãení va ich dat protokolem SSL bezplatné upgrady kompletní paleta druhû otázek knihovna expertních pfieddefinovan ch dotazníkû knihovna pfieddefinovan ch otázek moïnost pfieskakování otázek v dotaznících ová a telefonická podpora informace o nov ch responsích kaïd den em export atraktivních grafû pro pouïití v Microsoft PowerPoint pfiehledné uïivatelské prostfiedí, intuitivní ovládání kopírování otázek i cel ch v zkumû bezpeãné uloïení dat, rychl pfiístup *Poãet v zkumû je omezen jen poãtem voln ch responsí, které získáte v rámci licence. vkládání obrázkû a dokumentû do dotazníkû mnoho atraktivních stylû dotazníkû filtrace nevhodn ch respondentû kontrola kvót vzorku respondentû v sledky pfiístupné jiï v prûbûhu dotazování atraktivní vizualizace v sledkû filtrace a tfiídûní v sledkû tisk dotazníkû i v sledkû export dotazníkû do formátu PDF export v sledkû do formátu PDF a MS Excel neomezen poãet v zkumû* on-line uzavfiení smlouvy easyresearch.biz s.r.o. Lond nská 18, Praha 2,

4 komu můžeme pomoci Bára Account Director Pracuje sedm m rokem v reklamû. Miluje tempo, napûtí, neustálou zmûnu, kaïdou pfiíleïitost zmûnit vnímání stovek tisíc lidí, otfiepané historky svého kreativního fieditele a mojito. Nejrad i ze v eho má ale okamïik, kdy po noci probdûlé s kreativní partou mûïe cestou od klienta zavolat z taxíku textafiovi a fiíct: Máme to. Poslední dobou to ale skfiípe. âasto prezentuje lidem, ktefií nerozhodují, a komentáfie dostává em druh den. Taky ten nov manaïer u klienta je mnohem nároãnûj í. Pár boardû s ilustracemi a fieãnick ohàostroj uï nezabírá. Klient má spousty otázek. VyÏaduje pádné argumenty. easyresearch.biz Báfie umoïní bleskovû ovûfiovat relevanci insightû, zji Èovat objektivní sílu kreativních konceptû, testovat varianty názvû nov ch sluïeb jednodu e, rychle, levnû...a tak teì Bára bude moci kaïdou svou prezentaci doplnit bûhem chvíle nûkolika boardy s nezaujat mi v sledky testû a vymazlen mi grafy, takïe klientovy otázky budou zodpovûzeny je tû dfiív, neï ho Bára vûbec pustí ke slovu. Je tû jedno mojito, Báro? Tomá majitel firmy KdyÏ pfied ãtyfimi lety s bráchou zaãínali, netu il, Ïe se to tak rozjede. Pfied t dnem uï se zase probourávali do sousedního domu. Málo místa zaãínají mít pravidelnû tak dvakrát roãnû. el do toho kvûli pitomci éfovi, no a jasnû, Ïe i kvûli penûzûm. Na fajn bydlení, na cesty kdovíkam a taky na toho dfievûn ho Vauriena pro svou Andulku, jachtafiku nejkrásnûj í. Ufiídit 32 zamûstnancû, to je sousto. Poslední dobou ztrácí kontrolu. S nûkter mi ze sv ch lidí pofiádnû nemluvil uï víc neï mûsíc. Není to jak dfiív. KdyÏ bylo potfieba, podrïeli ho. Dnes? Kdo ví. Chtûl uï najít nûkoho, kdo by se mu o lidi staral, ale ani na to není ãas. Navíc, vûfiili byste nûkomu zvenãí? easyresearch.biz Tomá ovi umoïní získávat jednodu e podklady pro objektivní hodnocení jeho zamûstnancû, mûfiit jejich spokojenost, zji Èovat, co je skuteãnû motivuje jednodu e, rychle, levnû z Tomá e se zítra stane zku en manaïer lidsk ch zdrojû, po letech zas dokáïe dostat ze sv ch lidí víc a moïná, Ïe za pár mûsícû mu i ten vûãnû nabrou en obchoìák pomûïe v nedûli veãer se zákazníkem, pro kterého nakonec bude moct pfiijmout dal ích 7 lidí. Na Orlíku slu nû fouká, nezavolá Andulce, Tome?

5 zaváděcí ceny ,- * 500 voln ch responsí/rok ,- * voln ch responsí/rok ,- * voln ch responsí/rok ,- * voln ch responsí/rok * V echny ceny jsou uvedeny v Kã, bez DPH. Responsí je mínûn jeden pfiijat vyplnûn dotazník od va eho respondenta. Koupíte-li si tedy licenci s voln mi responsemi, v rámci této licence budete moci pfiijmout vyplnûn ch dotazníkû od va ich respondentû. SluÏba easyresearch.biz momentálnû nenabízí vlastní panel respondentû. Ceny jsou platné k datu doplňkové služby personalizace dotazníkû na zakázku 790,-/hodina kolení v rozsahu 2 hodin (bez dopravy) 1.400,-/osoba tvorba dotazníkû na zakázku 1.400,-/hodina 1-3 samostatné úãty 2.900,-/účet 4-9 samostatn ch úãtû 2.400,-/účet 10 a více samostatn ch úãtû 2.200,-/účet V echny ceny jsou uvedeny v Kã, bez DPH. Ceny jsou platné k datu Objednávejte elektronicky na nebo na čísle: easyresearch.biz s.r.o. A Lond nská 18 Praha E T

6 F.A.Q. otázky a odpovědi Co mi můžete nabídnout? Bofiení va ich nejistot! Nejste si jisti? Tak se zeptejte. S easyresearch.biz je to tak snadné. Co služba umí? easyresearch.biz vám umoïní jednodu e, rychle a levnû vytváfiet profesionální on-line dotazníky, distribuovat je em nebo umísèovat na webu a automaticky získávat pfiehledné, atraktivní, profesionálnû zpracované v sledky potfiebné pro va e kvalitnûj í rozhodování. Komu je služba určena? SluÏbu jsme vytvofiili pro v echny, kdo potfiebují provádût akãní v zkumy. Jste v marketingu, reklamû, consultingu, financích, HR nebo PR? Buìte si, kde chcete, vyuïití pro easyresearch.biz jistû najdete. Nemám čas ani chuť vytvářet vlastní dotazníky, vytvoříte je pro mě? Nestíháte? Knihovna pfieddefinovan ch v zkumû nabízí spoustu hotov ch dotazníkû, které staãí zbûïnû upravit tak, aby vám stoprocentnû vyhovovaly, a bûhem nûkolika málo minut máte v zkum pfiipraven ke spu tûní. První vyplnûné dotazníky pak mûïete mít tfieba uï za hodinu. Kolik výzkumů mohu v rámci licence uskutečnit? Kolik budete chtít. Roãní licence není omezená poãtem v zkumû. Poãet v zkumû je omezen jen poãtem voln ch Co potřebuji, abych mohl/a službu začít používat? Musím něco instalovat? Potfiebujete pouze poãítaã pfiipojen k síti internet a webov prohlíïeã. SluÏba je 100% webová, nevyïaduje Ïádné softwarové instalace. Odpadají vám tak starosti s instalací a upgrady. Nové verze sluïby umísèujeme pfiímo na ná server, a tak v ichni na i zákaznící mají k dispozici nejnovûj í verze sluïby automaticky. Které www prohlížeče služba podporuje? SluÏbu mûïete pouïívat v následujících webov ch prohlíïeãích: Microsoft Internet Explorer 6 Service Pack 1 a vy í nebo Firefox v a vy í. SluÏba funguje s minimálními omezeními také na prohlíïeãi Safari v. 1.3 a vy í. Nejsem expert na výzkumy, je služba určena i mně? Rozhodnû ano. PfiestoÏe je vytváfiení v zkumû s easyresearch.biz tak snadné, li jsme je tû dál. Îádné v zkumy vytváfiet nemusíte! Pfiipravili jsme pro vás sadu pfieddefinovan ch v zkumû, které vytvofiil zku en sociolog. ProhlíÏejte, kopírujte, jednodu e upravujte. Pravidelnû pfiidáváme nové pfieddefinované v zkumy. Jsem expert na výzkumy, uspokojí služba mé nároky? Pokud vás uspokojí následující v ãet roz ífien ch moïností na í sluïby, pak jistû ano: moïnost pfieskakování otázek v dotaznících, filtrace nevhodn ch respondentû, kontrola kvót vzorku respondentû, filtrace a tfiídûní v sledkû, export v sledkû do formátû MS Excel atd. Jak jsou zabezpečena moje data? Bezpeãí dat na ich zákazníkû patfií mezi nejvy í priority. Vá uïivatelsk úãet je chránûn heslem. Data pfiená ená mezi na ím serverem a va ím poãítaãem jsou ifrována protokolem SSL (RC4 128 bit). Certifikát byl vydán certifikaãní autoritou Thawte. Server je umístûn za firewallem a jeho funkce jsou nepfietrïitû monitorovány. Samozfiejmostí je protipoïární plynov systém a bezpeãnostní sluïba 24/7. Ani to vás neuklidnilo? V tom pfiípadû vám mûïeme nabídnout instalaci sluïby pfiímo na vá server v rámci va í vnitropodnikové sítû. Mohu do svých dotazníků vkládat obrázky, MP3 soubory nebo jiné dokumenty? Samozfiejmû. Testujte tiskové i TV reklamy, designy webov ch stránek, nové obaly, co vás napadne. Vkládejte do dotazníkû obrázky (JPEG, GIF), dokumenty (MS Word, Excel, PowerPoint), odkazy na soubory umístûné kdekoliv v síti internet (tfieba MP3 nebo MPEG), odkazy na webové stránky. Jak mohu výsledky výzkumů použít ve svých prezentacích? SluÏba vám automaticky vygeneruje velmi atraktivní grafy. Ty pak mûïete snadno vkládat do sv ch prezentací MS PowerPoint. V sledky mûïete také exportovat do formátu MS Excel nebo PDF. Jak rychle získám výsledky svého výzkumu? Díky absolutnímu vyuïití nejnovûj ích informaãních technologií a minimalizaci lidské práce mûïete mít v sledky k dispozici tfieba jiï bûhem jednoho dne. ZáleÏí jen na vás, do jak nároãného v zkumu se pustíte, komu po lete webov odkaz na svûj dotazník a jak motivujete respondenty, aby jej vyplnili. V kaïdém pfiípadû ale mûïete v voj v sledkû svého v zkumu sledovat prûbûïnû, zatímco pfiib vají nové response. Jak složité je zrealizovat vlastní výzkum? Je to snadné. Nejdfiíve se podíváte do knihovny pfieddefinovan ch v zkumû a zjistíte, zda jsme jiï pro vás v zkum, kter hodláte uskuteãnit, nepfiipravili. Pokud ano, jednodu e si jej zkopírujete do seznamu sv ch v zkumû, upravíte a spustíte. Bûhem pár minut tak mûïete mít dotazník hotov. Vlastní dotazník si vytvofiíte velmi snadno (záleïí jen na poãtu otázek). Po vloïení základních informací o v zkumu jiï mûïete pfiidávat a upravovat jednotlivé otázky. AÏ pfiípravu dotazníku dokonãíte, spustíte jej a získáte webov odkaz (adresu uloïení dotazníku v síti internet), kter roze lete respondentûm, jeï chcete do v zkumu pozvat (nebo odkaz umístíte na webu). Od tohoto okamïiku mûïete sledovat pfiib vající odpovûdi respondentû. Co když narazím při používání služby na problém? Ve keré funkce sluïby jsou pfiehlednû popsány v on-line nápovûdû. UÏivatelskou pfiíruãku si mûïete stáhnout na na ich stránkách. JestliÏe v nápovûdû nenaleznete odpovûì na svou otázku, rádi vám pomûïeme. V em licencovan m zákazníkûm je k dispozici bezplatná ová i telefonická podpora. V naši firmě bude pravděpodobně službu využívat více lidí, jak je to s diskrétností dat jednotlivých uživatelů? KaÏd z uïivatelû v rámci jedné firmy mûïe získat vlastní uïivatelsk úãet a tak si nebudete navzájem "koukat" do sv ch v zkumû. Tyto dodateãné uïivatelské úãty nabízíme za velmi v hodné ceny. easyresearch.biz s.r.o. Lond nská 18, Praha 2,

COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH

COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH Zdenûk Molnár, Jindfiich Stfielka Úvod Top management firem v ech velikostí se bûhem posledních dvou dekád pot ká se zmûnou paradigmatu v pfiístupu

Více

Aral klub. Kdo by se staral, kdyï vafií Aral. Truckefii mají vyhráno. Nové ãerpací stanice v Hodonínû a Mladé Boleslavi

Aral klub. Kdo by se staral, kdyï vafií Aral. Truckefii mají vyhráno. Nové ãerpací stanice v Hodonínû a Mladé Boleslavi 4 / 2 0 0 0 Zpravodaj firmy A R A L â R pro partnery, spolupracovníky a pfiátele Aral klub Kdo by se staral, kdyï vafií Aral Truckefii mají vyhráno Nové ãerpací stanice v Hodonínû a Mladé Boleslavi e d

Více

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH 2005-2006 VáÏení ãtenáfii, cílem na eho informaãního zpravodaje je upozoràovat na novinky v oblasti CAx/PLM technologií a vyzdvihovat efektivní postupy uïívání

Více

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Magazín spoleãnosti INEKON SYSTEMS 1/2012 Navigátor V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Opravdov gigant BNS zefektivàuje konsolidaci dat ve spoleãnosti AGROFERT HOLDING,

Více

03/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA

03/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA 03/2003 KLUB zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA OBSAH 03 aktualita 03 mix 04 reportáï Jak se rodí nová image Aral shopû 06

Více

12/2011 č. 1230 ročník 114

12/2011 č. 1230 ročník 114 12/2011 č. 1230 ročník 114 Editorial Co jsem se doãetl o adventní nedûli Je druhá adventní nedûle. Jedu koupit vánoãní stromeãek k na emu Lidlu. Jedin, kter se mi líbí, pfiimûfienû vzrostl a soumûrn, stojí

Více

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû VáÏení ãtenáfii, poslední bulletin v tomto roce k Vám pfiichází jako obvykle v období pfiípravy na zkou ky. Informace potfiebné pro Va i pfiípravu

Více

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G.

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G. Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE Národní konference Pilot G Zku enosti Inspirace 20. 11. 2006 OBSAH ÚVODEM... 2 PILOT G/GP V DATECH... 3 PILOTNÍ KOLY SE P EDSTAVUJÍ... 6 GYMNÁZIUM

Více

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113 TYPOGRAFIA 12/2010 č.1219 ročník 113 1 Obsah Contents 2 Miroslav Doãkal Zpracování polygrafick ch odpadû podle firmy Reo Processing of printing waste according Reo 4 Ondfiej Sedláãek Zelen marketing Green

Více

Praktick rádce zadavatele tisku

Praktick rádce zadavatele tisku Praktick rádce zadavatele tisku Komunikace s dodavateli Moderní trendy zadávání zakázek Kontrolní nátisk V bûr tiskové technologie Papíry pro polygrafii Knihafiské zpracování Povrchová úprava tiskovin

Více

S 001~ 2002. Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty

S 001~ 2002. Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty S 001~ 2002 Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty 02 XX Sirius kompletní řešení pro práci s dokumenty a daty Sirius je modulární systém urãen pro budování komplexních aplikací v oblastech,

Více

Notebook Acer TravelMate série 230/280

Notebook Acer TravelMate série 230/280 Notebook Acer TravelMate série 230/280 Uživatelská příručka Notebook Acer TravelMate série 230/280 Návod k obsluze Copyright 2002. Acer Incorporated. V echna práva vyhrazena. UÏivatelská pfiíruãka k notebooku

Více

keramik L A S S E L S B E R G E R, A. S. N E P R O D E J N É

keramik L A S S E L S B E R G E R, A. S. N E P R O D E J N É keramik L A S S E L S B E R G E R M A G A Z Í N P R O Z Á K A Z N Í K Y S P O L E Č N O S T I L A S S E L S B E R G E R, A. S. 2 2 0 0 7 N E P R O D E J N É editorial Obsah editorial 2 ze (života) společnosti

Více

Praktický rádce. Nosiče reklamy. 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA

Praktický rádce. Nosiče reklamy. 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA Praktický rádce Nosiče reklamy 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA Praktick rádce Nosiče reklamy VáÏení pfiátelé, Praktick rádce Nosiãe reklamy Vydavatel:

Více

Nepofiádek v obci. Důležité upozornění

Nepofiádek v obci. Důležité upozornění Důležité upozornění Nepofiádek v obci Na Ïádost pracovníkû pfiezletick ch technick ch sluïeb dûraznû upozoràujeme, Ïe tito pracovníci nejsou v Ïádném pfiípadû povinni uklízet vá nepofiádek, kter odkládáte

Více

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 01-19_gh0409:Sestava 1 1.8.2009 11:54 Stránka 1 EDITORIAL I GASTRO & HOTEL 1 ãervenec srpen 2009 Redakce: Pfiístavní 24 170 00 Praha 7 T+ F: +420 296 837 232 W: www.gastroahotel.cz Vydavatel: Ing. Martin

Více

Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEOstr.

Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEOstr. Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEO str.10 editorial Milí čtenáři, vážení zaměstnanci! Máme za

Více

příručka pro energeticky úspornou domácnost

příručka pro energeticky úspornou domácnost S e n e r g i í H L AVN Í M Eˇ S TO PR A HA e f e k t i v n ě Karel Srdečný Publikaci zpracoval EkoWATT Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie Švábky 2 180 00 Praha 8 www.ekowatt.cz info@ekowatt.cz

Více

Aktuální informace z městské části na www.praha4.cz

Aktuální informace z městské části na www.praha4.cz MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XX KVĚTEN 2010 MČ PRAHA 4 BRANÍK, HODKOVIČKY, KAČEROV, KRČ, LHOTKA, MICHLE, NOVODVORSKÁ, NUSLE, PANKRÁC, PODOLÍ, SPOŘILOV, ZÁBĚHLICE Konečně jaro! ANKETA O čistotě

Více

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE LSP-40L Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE DÛleÏité informace Obsah DÛleÏité informace Gratulujeme Vám, Ïe jste

Více

Brno-stfied opraví mûstské domy

Brno-stfied opraví mûstské domy červen 2008 Brno-stfied opraví mûstské domy S probíhajícím jarem se probouzí nejen pfiíroda, ale i centrum Brna; lidé mífií za nákupy, nûktefií dávají pfiednost klidn m procházkám, pfiib vá turistû, restauraãních

Více

Hodnoty a etika v sociální práci

Hodnoty a etika v sociální práci Obálka 04/2004 23.11.2004 14:38 Stránka 1 SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI SP4/2004 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Redakãní rada: Mgr.

Více

KSâM si tentokrát pohor ila, letos ji volilo o 83 lidí ménû. rok 2002 rok 2006

KSâM si tentokrát pohor ila, letos ji volilo o 83 lidí ménû. rok 2002 rok 2006 279 krásnolipsk pûlmûsíãník 3,50 Kã 13. ãervna 2006 Dal í ãíslo Vik fie vyjde v úter 27. ãervna Volby v Krásné Lípû vyhrála ODS Leto ní volby do Poslanecké snûmovny âr, které se v na em mûstû, stejnû jako

Více

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller V E V JEDNOM... Xcomfort JE VA ÍM VÍTÁ VÁS CHYTR DÒM Systém inteligentní elektrické instalace Xcomfort firmy SLUÎEBNÍKEM Moeller, kter fiídí ãinnost Va eho

Více

duben 2010 ročník 8. číslo 30

duben 2010 ročník 8. číslo 30 Vestnik kovari 30.qxd:Vestnik kovari 20 prac 6.5.2010 22:56 Stránka 1 duben 2010 ročník 8. číslo 30 Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů podkovářů Čech, Moravy a Slezska Zaměřeno na vzdělávání

Více

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 drupa 2012 Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 Editorial jarní Ano, je jaro, ale my pracujeme. Tisk a média mají Ïnû. ProtoÏe na jafie se toho dûje a tiskne velmi mnoho: po dlouhé zimû se probudily aktivity

Více

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád.

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád. âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika VERLAG DASHÖFER Nakladatelství odborné literatury SVĚT JEDNATELE âasopis, kter má spád. vyšlo

Více

Úvodní přehled ITIL V3

Úvodní přehled ITIL V3 Překlad publikace zabezpečil The IT Service Management Forum Úvodní přehled ITIL V3 Stručný přehled IT INFRASTRUCTURE LIBRARY IT Infrastructure Library Úvodní pfiehled ITIL V3 Verze 1.0 Autofii: Alison

Více

Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word

Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word Zpráva obsahuje fiadu v rokû respondentû na téma korupãního chování. Jde o citace, které

Více

Horník. Díky za nároãnou práci a vynikající v sledky. Sváteãní recepty star ch havífiû. strana 8 NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E

Horník. Díky za nároãnou práci a vynikající v sledky. Sváteãní recepty star ch havífiû. strana 8 NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 51-52 Sváteãní recepty star ch havífiû strana 8 Díky za nároãnou práci a vynikající v sledky VáÏení kolegové, letos jsem s Vámi

Více