Obsah: Exact e-synergy: Efektivita díky spolupráci...2. Exact e-synergy: Standardní e-business řešení...4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: Exact e-synergy: Efektivita díky spolupráci...2. Exact e-synergy: Standardní e-business řešení...4"

Transkript

1 Synergy-stribro-i :28 Stránka 1 Efektivnější spolupráce: Kdykoli, kdekoli Efektivnější spolupráce: Zvýšení efektivity a redukce nákladů Obsah: Podpora spolupráce díky sdílení informací - tohle Vám umožní aplikace e-synergy. S aplikací e-synergy jsou veškeré Vaše informace, dokumenty a ERP transakce ukládány centrálně v jedné digitální databázi. Tato technologie plně využívající výhod Internetu Vám zajistí naprostou nezávislost na čase a místě. Efektivnější spolupráce: Integrace veškerých činností Aplikace e-synergy sjednocuje a integruje informace ze všech oddělení organizace do jedné velké multifunkční databáze. Informace jsou prezentovány uživatelsky přívětivým způsobem všem, kteří dané informace potřebují. Efektivnější spolupráce: Řešení pro každý aspekt Vašeho podnikání Integrovaný design aplikace e-synergy poskytuje zázemí celé organizaci, ale současně aplikace rovněž poskytuje samostatná řešení pro každý aspekt provozu společnosti od nákupu kancelářských potřeb až po plánování úkolů, které vyžadují specialisty z jiných poboček organizace. Lidé doma, či na služebních cestách mohou pracovat stejně efektivně jako by seděli za svými stoly v kanceláři. Dodavatelé, zákazníci a potenciální zákazníci mají přístup k jim určeným informacím, takže Vám nemusí volat, faxovat ani mailovat své otázky, což výrazně odlehčí Vaší infrastruktuře. Výsledek: prudce zvýšená efektivita a produktivita práce a radikální redukce nákladů. Efektivnější spolupráce: Zvýšení výkonu Aplikace e-synergy zcela změní způsob fungování celé firmy. Naprosto změní způsob, jakým lidé používají informace. Zvýší výkon všech zaměstnanců, od dělníků, přes pracovníky skladu až po nejvyšší management společnosti. Kontaktujte nás: Pokud je činnost Vaší organizace na informacích závislá, je Vaše seznámení s produktem e-synergy nezbytné. Zašlete nám svůj web request z našich mezinárodních stránek ( nebo kontaktujte zaměstnance české pobočky prostřednictvím lokálních českých stránek ( a my Vás seznámíme s dalšími zásadními informacemi. Například s informací, že při nákupu této aplikace je předpokládaný návrat investic kratší než jeden rok, nebo s informací, že aplikace e-synergy celkově změní způsob Vaší práce a způsob práce Vašich zaměstnanců. Stručně řečeno, předvedeme Vám produkt e-synergy. Pochopitelně, pokud právě nejste připojeni k Internetu, ještě pořád používáme i telefon: Exact e-synergy: Efektivita díky spolupráci Exact e-synergy: Standardní e-business řešení e-synergy pro Internet a Intranet; Portál: Nový název pro vstup e-documents: Pro řízení informací a znalostí e-crm: Zákazník na prvním místě e-logistics: Pro řízení katalogů, produktů a cen e-project: Pro vždy dostupné informace o projektech e-hrm: Pro řízení lidských zdrojů e-financials: On-line přehled výkonnosti podniku e-procurement: Pro řízení požadavků e-synergy: Systémové požadavky a bezpečnost e.org-organizace pro úspěch v e -Světě (Booz-Allen & Hamilton)

2 Synergy-stribro-i :28 Stránka 2 Exact e-synergy: Efektivita díky spolupráci S. 2 Nová fiada e-business produktû - aplikace e-synergy spoleãnosti Exact Software je vyjímeãn m fie ením umoïàujícím vyu- Ïívání v ech v hod Internetu. Nasazení Internetu ve Va í spoleãnosti Vám umoïní mnohem více neï jen publikování bro- Ïury na Va ich WWW stránkách, nebo pouïívání Va í souãasné ERP aplikace v internetovém prohlíïeãi. Díky Internetu mûïe b t v e propojeno a pfiipojeno: poãítaãe, dokumenty, zákazníci, produkty, zamûstnanci a mnoho dal ích subjektû, záleïitostí, informací a technick ch vymoïeností. Aplikace e- Synergy se o to v e postará. MÛÏete ji pouïít kdekoliv a kdykoliv. Na e e-business fie ení není jen pouh m jiï existujícím softwarov m produktem spou tûn m v prohlíïeãi. Nabízí podstatné roz ífiení Va ich souãasn ch podnikatelsk ch aplikací. V dobû nové ekonomiky otevírá dvefie ke skuteãn m v hodám Internetu. Aplikace e-synergy funguje jako front-office, integrovan s Va ím stávajícím ERP fie ením*, back-officem. 3. Velké organizace do 1000 zamûstnancû: Aplikace e-synergy mûïe b t implementována jako skuteãné ERP softwarové fie ení, ve kterém jsou v echny podnikatelské procesy integrovány do jediného systému, umoï- Àujícího aktivní pfiístup nejen vlastních zamûstnancû, ale také zákazníkû, distributorû, dodavatelû, atd. 4. Velké korporace s více neï 1000 zamûstnanci: Ve kerá funkãnost sady modulû e-synergy mûïe b t plnû vyuïita ve velk ch organizacích s poboãkami na mnoha místech svûta: centrální fiízení informací v rámci celé organizace, integrace jednotliv ch poboãek, zákazníkû a partnerû se sídlem kdekoli na svûtû prostfiednictvím modulû e-crm a e-procurement, centrální správy poloïek a katalogû poloïek, efektivního fiízení lidsk ch zdrojû a finanãních anal z. Cílové trhy Z hlediska na í e-business fiady produktû Exact e-synergy rozeznává spoleãnost Exact Software ãtyfii cílové trhy. Aplikace e-synergy je urãená v ech tûmto typûm spoleãností. Aplikaci e-synergy lze nastavit a pfiizpûsobit tak, aby pfiesnû odpovídala potfiebám a charakteristikám spoleãností dle jejich velikosti. Sada modulû Exact e-synergy nabízí: 1. Mal m organizacím s 1 aï 10 zamûstnanci: Snadn pfiístup do svûta Internetu; tyto podniky se mohou rychle otevfiít svûtu a roz ífiit tak své prodejní a servisní oblasti a aktivity. V této fázi uï mají moïnost v voje k plnû integrovanému systému nadosah. 2. Stfiednû velké organizace do 100 zamûstnancû: Integraci oblastí front- a back-office; jejich zákazníci dostanou moïnost se aktivnû úãastnit obchodního procesu. Je moïné plnû vyuïít v ech v hod efektivního fiízení vztahû se zákazníky. *ERP fie ení Enterprise Resource Planning system, aplikace pro plánování zdrojû v podnicích, Informaãní systém.

3 Synergy-stribro-i :28 Stránka 3

4 Synergy-stribro-i :28 Stránka 4 Exact e-synergy: Standardní e-business řešení S. 4 Kompletní sada modulû e-synergy sestává ze sedmi modulû, z nichï kaïd obsahuje nûkolik souãástí. Jejich kombinace vytváfií plnû integrované fie ení na bázi Internetu, které Vám umoïní zmûnit Va i firmu na vysoce moderní 'e'-business organizaci. e-documents: Pomocí tohoto modulu mûïete fiídit a spravovat v echny informace, dokumenty, soubory a (existující) transakce centrálnû v jedné databázi. Modul e-documents je základem pro elektronické uchovávání dat Va í spoleãnosti. e-crm: Centralizujte pfiístup k informacím o zákaznících, které se rozprostírají pfies v echny ãásti Va eho ERP fie ení. ZaãleÀte podrobné informace o Va ich zákaznících do oblastí sluïeb, prodeje, produktû a financí Va í spoleãnosti, tímto zpûsobem budete mít pfiesn celkov pfiehled o Va ich zákaznících. e-logistics: Peãujte o Va e produkty, poloïky, katalogy produktû, spravujte ceny a sdílejte tyto informace uvnitfi Va í vnitfiní sítû (Intranet) i pfies Internet. e-project: Pomocí tohoto modulu mûïete fiídit ve keré Va e aktivity t kající se projektû a sledovat produktivitu a v konnost Va í organizace v echny informace jsou pfiehlednû zobrazeny v tabulkách (maticích). e-hrm: Kromû nabídky obvykl ch vlastností HRM systémû, modul e-hrm umoïàuje i nastavení a údrïbu rolí (pracovních zafiazení) a úrovní zabezpeãení pro cel systém (rûzná pfiístupová práva pro rûzná pracovní zafiazení zamûstnancû). Modul e-hrm proto tvofií základ pro fiízení podnikov ch procesû. e-financials: Zautomatizujte sbûr Va ich dat na úrovni transakcí pomocí Intranetu a Internetu. Provádûjte on-line anal zy v konnosti Va í spoleãnosti od úrovnû konsolidace aï po úroveà jednotliv ch transakcí pomocí pouhého jednoho kliknutí my i. e-procurement: Mimo nabídky standardních funkcí pro fiízení Ïádostí a poïadavkû zadan ch do systému modul e-procurement spoleãnû s modulem e-hrm Vám zajistí elektronické fiízení v ech Va ich interních a externích obchodních procesû. Integrovaná aplikace e-synergy zv í velmi v raznû efektivitu Va í práce, neboè ve keré informace je nutné do systému vkládat pouze jednou. JestliÏe umíte pouïívat internetov prohlíïeã, umíte pouïívat ná produkt e-synergy! Integrace s již existující back-office aplikací MÛÏete pokraãovat v uïívání dat z Va eho souãasného (Exact Software) ERP fie ení. S pouïitím dat Va eho souãasného ERP fie ení Vám systém e-synergy umoïní plnû vyuïívat v hod e-businessu. Aplikace e-synergy je fie ení zcela na bázi Internetu. Tento software mûïete pouïívat kdekoliv jste, kdykoliv chcete - v ude tam, kde je pfiístup na Internet.

5 Synergy-stribro-i :28 Stránka 5

6 Synergy-stribro-i :28 Stránka 6 e-synergy pro Internet a Intranet S. 6 Informační WWW stránky (fáze 1) Nejstar í Internetové stránky byly pouze velmi jednoduch m zdrojem informací. Ve skuteãnosti tyto stránky slouïily a mnohé dnes je tû slouïí pouze jako medium pro uvefiejnûní propagaãní bro- Ïury firmy. Tento obrázek ilustruje 4 fáze v voje pouïívání Internetu. Marketingové WWW stránky (fáze 2) Dal í fází je zavedení urãité formy dialogu, nebo interakce, mezi náv tûvníkem stránek a spoleãností, která se tûmito stránkami prezentuje. V této fázi mûïe náv tûvník zanechat své jméno pro zaslání broïurky (po tou), nebo zprostfiedkování schûzky ( em). Interaktivní WWW stránky (fáze 3) V této dal í fázi se interakce mezi náv tûvníky a WWW stránkami zdokonaluje a propracovává. Na stránky jsou zaãlenûny dal í ãásti spoleãnosti, jako napfiíklad administrativa prodeje a skladov ch zásob. Integrované WWW stránky (fáze 4) Následující, neboli finální fáze pfiedstavuje kompletní integraci; jsou integrována nejen data spoleãnosti, ale také data náv tûvníka. UÏivatelé, ktefií nejsou pfiímo pfiipojeni na interní síè, mají pfiístup k Va im interním" informacím pfies Internet. Zamûstnanci se pomocí sv ch pfiístupov ch práv mohou pfiipojit k centrální databázi a Intranetu odkudkoli a kdykoli. Externím uïivatelûm, jako jsou zákazníci, distributofii a dodavatelé, mûïete rovnûï pfiidûlit heslo pro pfiístup k pfiíslu n m informacím na Internetu. Pomocí takzvan ch portálû mohou jednodu e pfiistupovat k relevantním údajûm. Aplikace e-synergy byla vyvinuta tak, aby naplnila ve keré podnikové potfieby ve v ech zde zmiàovan ch fázích. Portály: Vstup do integrovaných WWW stránek S aplikací e-synergy mûïete vytvofiit portál pro libovolnou cílovou skupinu a neïádoucím náv tûvníkûm mûïete zabránit v pfiístupu pomocí pfiístupov ch hesel. Po pfiihlá- ení do pfiíslu ného portálu mají náv tûvníci pfiístup ke specifick m informacím, nebo mohou do Va í databáze informace pfiidat. Va i zamûstnanci mohou informace vkládat do systému po dobu své sluïební cesty, zákazníci mohou vkládat své stíïnosti a obchodní partnefii mohou kontrolovat Va e skladové zásoby. Aplikace e-synergy poskytuje sv m uïivatelûm nejvy í míru pohodlí! A s portály pfiístupn mi 24 hodin 7 dní v t dnu zaznamenáte v znamn pokles Va ich nákladû na telefon. Nav tivte virtuální spoleãnost vyrábûjící jízdní kola Deltabike.com, kde si mûïete vyzkou et on-line uïívání (nejen) distributorského portálu (Reseller portal). Virtuální spoleãnost Deltabike úzce spolupracuje se sv mi distributory s cílem poskytovat kvalitní sluïby spoleãn m zákazníkûm. Proto mají distributofii spoleãnosti Deltabike pfiístup k omezené ãásti databáze spol. Deltabike. Distributofii mohou elektronicky komunikovat se zamûstnanci spoleãnosti Deltabike, prohlíïet si údaje o zákaznících, získávat informace o produktu, a brzo budou mít moïnost zadávat on-line objednávky a sledovat, jak jsou jimi vloïené objednávky vyfiizovány.

7 Synergy-stribro-i :28 Stránka 7

8 Synergy-stribro-i :28 Stránka 8 e-documents: Pro řízení informací a znalostí S. 8 Modul e-documents umoïàující fiízení informací a znalostí je základní souãástí fie ení e-synergy spoleãnosti Exact Software. UmoÏÀuje sv m uïivatelûm kompletní zpracovávání, odesílání, uchovávání a vytváfiení dokumentû a sdílení informací ze kteréhokoli místa a v kteroukoli dobu. Ve keré dokumenty je moïné vyhledat a zobrazit pomocí internetového prohlíïeãe. Ïury, skenované dokumenty, informace o produktech, manuály, animace. MÛÏete fiídit pfiístup k tûmto dokumentûm pomocí k nim pfiipojené úrovnû pfiístupu (bezpeãnosti). To znamená, Ïe informace mûïete sdílet v rámci spoleãnosti a také externû dle Va eho uváïení. S tímto systémem fiízení dokumentû mûïe b t zjednodu ena interní i externí komunikace. Pro rûzné skupiny uïivatelû je moïné tvofiit vlastní internetové stránky, stejnû tak jako budovat Intranet a portály. Kombinace uïivatelské pfiívûtivosti a flexibility ãiní tento produkt vhodn m pro v echny typy organizací, pro spoleãnosti velké i malé. Modul e-documents slouží mnoha účelům: Správa, tvorba a ukládání v ech druhû dokumentû Sdílení informací Tvorba odkazû na zákazníky, produkty, zamûstnance a jiné dokumenty Vedení elektronické informaãní tabule a diskusních skupin Tvorba a údrïba WWW stránek Správa, tvorba a ukládání všech druhů dokumentů S modulem e-documents mûïete vytváfiet jak koliv typ dokumentu, kter je pak digitálnû uloïen v centrální databázi. Zde si mûïete prohlédnout nûkolik typû uchovávan ch dokumentû: (informaãní letáky) dopisy a jiná po ta, prezentace PowerPoint, zprávy a anal zy, oznámení, smlouvy a plány, bro- Jak si jistû dokáïete pfiedstavit, poãet dokumentû v systému mûïe narûstat velmi rychle. Aby bylo moïné je co nejsnadnûji a nejrychleji najít, je souãástí modulu v konn vyhledávaã. Sdílení informací Obrovská v hoda modulu e-documents spoãívá v tom, Ïe mûïete informace sdílet s k mkoliv si pfiejete, internû nebo i externû. Informace zadáváte pouze jednou. Od nynûj ka uï nepotfiebujete kvanta kopií, ãi rûzn ch upraven ch verzí dokumentû bloudících na harddiscích osobních poãítaãû a notebookû jednotliv ch zamûstnancû. Nyní má kaïd pfiístup k aktuální verzi pfiíslu n ch dokumentû. Tím se zv í efektivita spolupráce mezi Va imi zamûstnanci a s Va imi cílov mi trhy a tak se celkovû prohloubí efektivita a akceschopnost Va í spoleãnosti.

9 Synergy-stribro-i :28 Stránka 9

10 Synergy-stribro-i :28 Stránka 10 e-documents S. 10 Tvorba odkazů na zákazníky, produkty, zaměstnance a jiné dokumenty Vysok v kon na í produktové fiady e-synergy spoãívá v integraci zjevnû samostatn ch entit, jako je administrativa, zákazníci, produkty, lidské zdroje a informace. V modulu e-documents mûïete vytváfiet odkazy jedním kliknutím my i, mezi napfi. informaãním dokumentem o produktu a sloïkou zákazníka (v modulu e-crm). Pomocí zákaznického portálu (Customer portal) mají zákazníci pfiístup ke v em relevantním údajûm: fakturám, technick m informacím, zprávách o servisních zásazích, atd. dokumenty, na Va e produkty a sluïby, na Va e záznamy o zákaznících a na jiné, externí WWW stránky. Prostfiednictvím jen nûkolika málo nastavení se mûïete rozhodnout, jak by Va e WWW stránky mûly vypadat a jaké dokumenty by tam mûly b t umístûny. MÛÏete dokonce vytvofiit více neï jedny WWW stránky, coï znamená, Ïe kaïdá cílová skupina má pfiístup k vlastním relevantním stránkám. Pro tvorbu Va ich vlastních WWW stránek nemusíte b t zrovna zku- en mi internetov mi inïen ry, protoïe modul e-documents obsahuje ve keré funkce, které potfiebujete k rychlé a snadné tvorbû libovoln ch stránek. e-documents - VLASTNOSTI: Vedení elektronické informační tabule a diskusních skupin Pfiedstavte si, Ïe chcete oznámit, Ïe se koná porada vedení. V e, co musíte udûlat, je vytvofiit dokument a umístit jej do pfiíslu né ãásti, nebo na interní WWW stránky. Na rozdíl od u, kter je komunikací jednoho ãlovûka s jedním, ãi mnoha lidmi, je u modulu e-documents stimulována komunikace v ech se v emi, ãímï se zlep uje prûhlednost organizace a umoïàuje optimální pfiísun interních informací. Navíc, kaïd mûïe odpovûdût na uvefiejnûné dokumenty a odpovûdût na uvefiejnûné odpovûdi, ãímï se prohlubuje spolupráce a sdílení znalostí. Tvorba, ukládání a publikování dokumentû Funkce pro vkládání odpovûdí na dokumenty Pfiehled dokumentû a souvisejících odpovûdí Tvorba a údrïba WWW stránek Odkazy v dokumentech na v echny druhy relevantních údajû Hromadná korespondence Tvorba ablon Roz ífiené moïnosti vyhledávání Jednoduché pfiehledy zpráv a statistik Individuální uïivatelské nastavení obrazovek modulu e-documents Podpora certifikace ISO 9000 Budování a údržba WWW stránek Tvorba WWW stránek pomocí modulu e-documents sestává z publikování dokumentû, které obsahují odkazy: na jiné

11 Synergy-stribro-i :28 Stránka 11

12 Synergy-stribro-i :28 Stránka 12 e-crm: Zákazník na prvním místě S. 12 pfietok ze strane 12 Sledujte vývoj vztahů s Vašimi potenciálními zákazníky MÛÏete sami zaznamenávat informace o Va ich nov ch potenciálních zákaznících, nebo potenciální zákazníci mohou Ïádat o informace pfies Va e Internetové stránky. Od této fáze se informace stávají souãástí pracovního toku (workflow) a mohou b t sledovány pfies modul e-crm. JestliÏe opravdu chcete poskytovat dobré sluïby Va im zákazníkûm, musíte je uãinit souãástí Va eho podnikatelského úsilí. Modul e-crm integruje Va e zákazníky do Va í organizace sluïeb, organizace produktû a do Va í organizace prodeje. Modul e-crm sjednocuje pfiístup k informacím o zákaznících, které jsou rozloïeny na mnoha místech celého Va eho ERP fie ení. Zkratka CRM v angliãtinû znamená ízení zákaznick ch vztahû (Customer Relationship Management) a s tímto fie ením na bázi Internetu mûïete sledovat a fiídit v echny údaje t kající se Va ich zákazníkû, potenciálních zákazníkû a obchodních parterû, stejnû tak jako smluv, komunikace, dokumentû a poïadavkû. Pfies zákaznick portál (Customer portal) mají zákazníci pfiístup ke v em uveden m informacím, aï do úrovnû, jakou pomocí úrovnû pfiístupu u jednotliv ch záznamû urãíte. Pfies distributorsk portál (Reseller portal) mûïe b t povolen pfiístup k informacím o spoleãn ch zákaznících také distributorûm. Sami poznáte, Ïe v kombinaci s ostatními moduly aplikace e-synergy vztahy s Va imi zákazníky zlep íte a prohloubíte. Modul e-crm Vám umožní: Poskytovat podporu obchodníkûm a distributorûm na vzdálen ch místech Sdílet informace o zákaznících Aktuálnû informovat Va e zákazníky pomocí zákaznického portálu Sledovat v voj vztahû s Va imi potenciálními zákazníky Zlep it Va i péãi o dûleïité zákazníky Zobrazovat si zprávy, hlá ení a statistiky Chránit své informace Poskytněte podporu Vašim obchodníkům na vzdálených místech KaÏdá autorizovaná osoba mûïe získávat a aktualizovat v echny údaje o zákaznících pomocí Internetu. Zprávy, nabídky nebo poïadavky mûïete ukládat a zobrazovat i kdyï nejste zrovna v kanceláfii. Podpora Vašich prodejců v terénu KaÏdá autorizovaná osoba mûïe vyhledávat nebo aktualizovat v echny zákaznické informace pfies Internet. Zprávy, nabídky, nebo komunikace mohou b t zaznamenávány nebo vyhledávány, dokonce i kdyï nejste ve své kanceláfii. Sdílení informací o zákaznících Subjekty se stejnou úrovní pfiístupov ch práv mají pfiístup ke stejn m informacím. V echny informace jsou sdíleny mezi jednotliv mi oddûleními, takïe obchodní oddûlení ví, co se dûje v oddûlení zákaznické podpory a naopak, bez ohledu na lokalitu. Poskytujte svým zákazníkům vždy aktuální informace prostřednictvím zákaznického portálu Pfies Internet mají Va i zákazníci moïnost prohlíïet si vlastní údaje, vãetnû záznamû probûhl ch komunikací, dokumentû a finanãních transakcí. Pfiímá komunikace s Va imi zákazníky pomocí elektronického workflow Vám umoïní lépe zpracovávat jejich poïadavky, dokumenty a s nimi spojené finanãní transakce. To posílí partnerství a spolupráci s Va imi zákazníky. Poskytnûte sv m distributorûm pfiidanou hodnotu prostfiednictvím dealerského portálu: poskytnûte jim prospekty, informace o zákaznících, smlouvách, informace o produktech a firemní novinky prostfiednictvím distributorského portálu.

13 Synergy-stribro-i :28 Stránka 13

14 Synergy-stribro-i :28 Stránka 14 e-crm: Zlepšete péči o Vaše důležité zákazníky S. 14 Zlepšete péči o Vaše důležité zákazníky (Account Management) Karta urãitého zákazníka, záznamy souvisejících probûhl ch komunikací, kontaktní osoby zákazníka, úkoly (Task), poïadavky (Request) a finanãní informace t kající se daného zákazníka jsou zobrazeny na jedné obrazovce. Pod oddílem dotazû zákazníka je umístûno workflow poïadavkû, které jasnû indikuje odpovûdnost jednotliv ch pracovníkû a tedy zajistí provedení adekvátního fie ení. MÛÏete úkoly pouze sledovat, nebo mûïete pfiidûlit úkoly a poïadavky nûkomu jinému. RÛzné pfiehledy Vám umoïní po celou dobu sledovat status tûchto Ïádostí. Kromû toho mûïete rovnûï úkol pûvodnû pfiidûlen Vám delegovat nûkomu jinému, pokud máte napfiíklad dovolenou. Přehledy a statistiky Kdo jsou Va i zákazníci? Jak je v kon obchodního nebo servisního oddûlení? Jak je mûj plán prodeje? Jak dlouho trvá odpovûdût na dotazy a Ïádosti na ich zákazníkû? Na v echny tyto otázky a mnohé dal í naleznete odpovûdi v efektivních pfiehledech a statistikách. Chraňte své informace I kdyï má urãitá osoba pfiístup do Va eho systému, neznamená to, Ïe musí mít pfiístup ke v em informacím. Pomocí jednotliv ch rolí a úrovní pfiístupû spojen mi se zákazníky a informacemi mûïete pfiesnû stanovit, ke kter m informacím bude mít zákazník pfiístup. KaÏdá modifikace je protokolována, nikdo nemûïe provádût zmûny anonymnû. E-CRM VLASTNOSTI: Zlaté stránky - seznam telefonních ãísel, korespondenãních a ov ch adres Efektivní funkce pro vyhledávání Jasn pfiehled o jednotliv ch zákaznících ízení informací o zákaznících, kontaktních osobách, správa s nimi souvisejících poïadavkû a úkolû Plánování aktivit spojen ch s jednotliv mi zákazníky Ve keré nabídky, korespondence a zápisy z jednání jsou uloïeny s kartou daného zákazníka Získáte pfiehledn a podrobn obraz podnikové struktury Va ich nejdûleïitûj ích zákazníkû Jasn pfiehled organizaãní struktury u velk ch zákazníkû (large account) Plánování aktivit a ãasu nutného k jejich provedení pomocí plánovaãe Pfiehledy a statistiky Workflow: automatické delegování úkolû Sledování stíïností On-line publikování informací o produktech pro zákazníky Správa karet zákazníkû a zákaznick ch sloïek Finanãní transakce jsou k dispozici on-line Hromadná korespondence

15 Synergy-stribro-i :28 Stránka 15

16 Synergy-stribro-i :28 Stránka 16 e-logistics: Pro řízení katalogů, produktů a cen S. 16 Jedna z nejdûleïitûj ích informací, které byste mûli sdílet s Va imi zákazníky nebo trhy pomocí Internetu, jsou informace o Va ich produktech a sluïbách. Také byste mohli potfiebovat sdílet informace t kající se Va ich interních produktû, jako jsou rûzné poloïky ve vlastnictví firmy, kanceláfiské potfieby a rûzné dodávky a sluïby pro Va í firmu, s Va imi zamûstnanci a dodavateli. Ve keré informace o Va í spoleãnosti jsou nyní dostupné prostfiednictvím Internetu, kter získává údaje o Va ich produktech z administrativní databáze podporující Vá ERP systém. Modul e-logistics peãuje o Vá katalog, poloïky i ceny. UmoÏní Vám publikování Va eho katalogu na Va ich WWW stránkách a spravovat ve keré informace t kající se produktu, jako jsou broïury, manuály, pfiedpisy, návody, prezentace, sluïby, atd. Internû tento modul slouïí jako základ pro správu poïadavkû a fiízení majetku. Modul e-synergy je plnû integrován s ostatními moduly aplikace e-synergy a s aplikací Exact Globe 2000, coï je back-office fie ení. Centrální fiízení v ech Va ich produktû produktov ch fiad a moïnost uïívání stejn ch informací pro interní i externí úãely Vám zajistí optimální efektivitu i soudrïnost a jednotnost údajû. Modul e-logistics Vám umožní: Publikování katalogu na Internetu i Intranetu Redukci chyb díky pfiehlednému a konzistentnímu fiízení cen Zlep ení fiízení Va ich produktû Zlep ení sledování Va ich interních produktû MoÏnost podrobného sledování jednotliv ch poloïek Va eho majetku Sdílení Va í dokumentace o produktech jak se zamûstnanci, tak se zákazníky Integraci fiízení sluïeb s produkty a zákazníky Provádûní rozsáhl ch anal z a reportû Publikujte Váš katalog na Internetu i Intranetu Díky modulu e-logistics mûïete obohatit Va e administrativní záznamy hyperlinky a obrázky. MÛÏete uïívat stejné údaje pro interní i externí informace o produktech. MÛÏete definovat celkovou strukturu produktû pomocí manuálû, moïností obmûn produktû a druhû sluïeb. Redukujte chyby pomocí přehledného a konzistentního řízení cen Modul e-logistics Vám umoïní provádûní centrálních úprav t kajících se cen, dostupnosti produktû, atd. pomocí elektronického workflow. Tyto úpravy jsou poté automaticky roz ífieny pfiíslu n mi operaãními a administrativními systémy pomocí XML. Informace o cenách pro kaïdou zem je moïné umístit na Va ich WWW stránkách. A díky tomu budou ve v ech Vámi vytvofien ch smlouvách pouïity stejné, pfiedem schválené ceny. Program také spravuje kompletní historii cen ceny poïívané v minulosti i ceny plánované pro budoucnost. A díky tomu je moïné pfiipravovat zmûny cen je tû dlouho pfied jejich plánovan m pouïitím.

17 Synergy-stribro-i :28 Stránka 17

18 Synergy-stribro-i :28 Stránka 18 e-logistics: S. 18 Zlepšete řízení Vašich produktů Ke kaïdému produktu mûïete pfiifiadit manaïera produktu. Tento manaïer produktu se bude starat o jednotlivé verze produktu, dokumentaci, ceny, konfigurace produktu, informace na Internetu a informace o produktu specifické pro kaïdou zemi, kde se produkt dodává. Tato osoba je také zodpovûdná za publikování odpovídajících nov ch informací souvisejících s jejím produktem a stará se o vyfiízení servisních poïadavkû. a dodávce se stávají souãástí sloïky zamûstnance. V echen majetek mûïe b t registrován individuálnû - pomocí jedineãného sériového ãísla. Tím se nabízí moïnost pfiipojení individuálních poloïek k zamûstnancûm a získání kompletního pfiehledu o lokalitû jednotliv ch poloïek Va eho cenného majetku a odpovûdnosti za nûj. Sériové ãíslo je jen jednou z mnoha moïností pro vyhledávání jednotliv ch poloïek majetku. Zlepšete sledování interních produktů Aplikace e-synergy je ideálním nástrojem pro fiízení v ech produktû uïívan ch ve Va í spoleãnosti internû. Jednodu e definujete ve keré produkty, které mohou b t objednány Va imi zamûstnanci pomocí pfiidûlení specifikace, definováním pravidel objednávání a urãením, kdo je oprávnûn kter produkt objednat a stanovením seznamu jednotliv ch druhû daného v robku, které je povoleno objednávat. V kombinaci s modulem e-procurement mûïete také fiídit ve keré poïadavky na nákup. Va e nákupní oddûlení nebo dokonce dodavatel mûïe jednodu e monitorovat, kdy je nutná nová dodávka, ãi zda nûkter produkt zpûsobuje nadprûmûrné mnoïství stíïností. Sledujte řízení Vašeho majetku Majetek je souãástí Va eho katalogu produktû. Prostfiednictvím vkládání poïadavkû do systému mohou zamûstnanci objednávat napfiíklad poãítaã nebo auto. Po schválení

19 Synergy-stribro-i :28 Stránka 19

20 Synergy-stribro-i :28 Stránka 20 e-logistics: S. 20 Sdílejte veškerou produktovou dokumentaci s Vašimi zákazníky i zaměstnanci Ve keré informace t kající se produktû, jako napfiíklad poloïky náhradních dílû, manuály, obrázky, technické informace, montáïní instrukce, atd. jsou uloïeny ve stejné databázi a jsou spojeny s produktem pomocí odkazû. Pfies katalog publikovan na Internetu mají Va i zákazníci i potencionální zákazníci k tûmto informacím pfiím pfiístup. Integrujte řízení služeb s produkty a zákazníky PoÏadavek, jako je napfiíklad Ïádost na zdokonalení produktu, zpráva o problému, nebo objednávka sluïby mûïe b t pfiilinkován k zákazníkovi, produktu a (nebo) zamûstnanci. Tyto poïadavky jsou fiízeny prostfiednictvím workflow, coï zajistí, Ïe poïadavek na úpravu Va eho produktu, nebo poskytnutí sluïby Va emu zákazníkovi vyfiídí relevantní osoba. Stejn poïadavek bude také slouïit jako základ pro plánování a statistické v kazy. Rozšířené možnosti analýz a reportingu Modul e-logistics umoïàuje reporting na nûkolika úrovních: úroveà poloïky, geografického rozmístûní, zákazníka, distributora, úroveà prodejní a kontraktaãní. Integrace s ostatními moduly aplikace e-synergy rovnûï umoïàuje anal zu reportû z nûkolika rûzn ch úhlû pohledû v závislosti na Va ich potfiebách. E-LOGISTICS - VLASTNOSTI: V echny zmûny jsou protokolovány Roz ífiené moïnosti vyhledávání Reporting a statistika Integrace s produkty back-office XML exchange Jasné pfiehledy produktû a dostupnosti produktû ízení produktû, informací o produktech a úkolû Plánování aktivit pro kaïd produkt zvlá È Konfigurace produktu Mnoho produktov ch fiad, seznamû produktû pro jednotlivé zemû a ceníkû Centrální fiízení sortimentu produktû On-line publikování informací o produktech pro zákazníky Demoverze, broïury ízení smluv v kombinaci s modulem e-crm Ukládání rûzn ch informacích souvisejících s produktem: manuálû, licenãní politiky ízení workflow, poïadavkû na úpravy a vylep ení produktu Sledování stíïností

21 Synergy-stribro-i :28 Stránka 21

22 Synergy-stribro-i :28 Stránka 22 e-project: Pro vždy dostupné informace o projektech S. 22 Jedna z velmi dûleïit ch vlastností aplikace e-synergy je neustálá (zabezpeãená) dostupnost v ech informací díky pfiipojení na Internet. Pokud pracujete s projekty, nebo jeli metoda Va í práce na projektech zaloïena, potfiebujete aby ve keré údaje byly vïdy ihned k dispozici. Modul e-project tyto poïadavky perfektnû splàuje a to bez závislosti na tom, zda se právû nacházíte ve Va í kanceláfii, u zákazníka, nebo doma. Modul e-project Vám umožní: ídit ve keré zdroje v procesu zapojené Podrobnû sledovat poïadavky s projektem související nabízí modul e-project rozsáhlé moïnosti pro podrobné sledování v ech tûchto poïadavkû a poskytuje Vám vïdy aktuální pfiehled stavu Va ich projektû, poïadavky mûïete fiadit dle zamûstnance, dle zákazníka, nebo dle manaïera projektu. Získávejte nové projekty Získávání nov ch zakázek je velmi dûleïitou souãástí aktivit zdravé spoleãnosti. Speciálnû v servisních a konzultaãních organizacích je získávání nov ch projektû jedním z primárních procesû. Modul e-project umoïàuje fiízení a sledování tohoto procesu v kombinaci s modulem e-crm fie ením pro fiízení vztahû se zákazníky aplikace e-synergy. Získávat nové projekty Sdílet informace t kající se smluv Stanovovat pfiístupová práva pro jednotlivé projekty Řízení všech zdrojů souvisejících s projektem AÈ uï jste konzultaãní firma, ãi stavební spoleãnost, fiízení projektû pro Vás znamená fiízení v ech zdrojû, které jsou s dan m projektem spojeny - od zamûstnancû aï po materiál. Modul e-project Vám umoïní fiídit ve keré Va e projekãní zdroje, protoïe je propojen se v emi ostatními moduly aplikace e-synergy. ízení lidsk ch zdrojû je napfiíklad umoïnûno modulem e-hrm, takïe modul e-project vyuïívá tyto informace pro fiízení Va ich projektû. Sledujte podrobně požadavky související s projekty Pomocí modulu e-procurement mûïete fiídit nejrûznûj í typy poïadavkû t kající se Va í spoleãnosti. Jako manaïer potfiebujete pfiesn pfiehled toho, které poïadavky se t kají jak ch projektû. Díky integraci s modulem e-procurement

23 Synergy-stribro-i :28 Stránka 23

24 Synergy-stribro-i :28 Stránka 24 e-project S. 24 Sdílení informací týkajících se smluv Projekt je zahájen smlouvou, ãi dohodou se zákazníkem. Smlouva nemusí b t podepsána nutnû nejvy ím pfiedstavitelem zákazníkovy spoleãnosti. V modulu e-project jsou v echny pfiíslu né informace o smlouvû zobrazeny pfiíslu - n m osobám a stranám v projektu zúãastnûn m. Ve keré dokumenty uloïené v aplikaci e-synergy (modul e-documents) je moïné sdílet a propojovat pomocí hyperlinkû vloïen ch v souvisejících dokumentech, jako je napfiíklad nabídka, potvrzení nabídky, nebo dokonce vyhodnocení projektu. Stanovení přístupových práv pro jednotlivé projekty KaÏd projekt mûïete charakterizovat pomocí specifikace osob, které jsou do projektu zahrnuty. Pfiístup k informacím o projektu je moïné omezit, napfiíklad aby byly viditelné pouze zamûstnancûm spoleãnosti. Tyto takzvané interní projekty jsou viditelné pouze zamûstnancûm organizace s odpovídající úrovní pfiístupov ch práv (modul e-hrm), ale pouze tûm z nich, ktefií jsou k danému projektu pfiímo pfiilinkováni. E-PROJECT: VLASTNOSTI Tvorba v ech typû projektû Plánovaní aktivit pro kaïd projekt zvlá È Jasn pfiehled Va ich projektû MoÏnost pfiilinkování souvisejících informací k projektûm ízení projektû prostfiednictvím workflow UÏivatelské nastavení roz ífieného vyhledávání Stanovení pfiístupov ch práv Odhad nákladû a v nosû Tvorba reportû a statistik

25 Synergy-stribro-i :28 Stránka 25

26 Synergy-stribro-i :28 Stránka 26 e-hrm: Pro řízení lidských zdrojů S. 26 Kromû nabídky tradiãních funkcí pro fiízení lidsk ch zdrojû, modul e-hrm umoïàuje pfiístup do systému e-synergy v em Va im zamûstnancûm prostfiednictvím Internetu. Struktura pfiístupov ch hesel zaloïená na pfiidûlování rolí, umoïàuje v em zamûstnancûm, obchodním partnerûm, distributorûm a zákazníkûm podílet se elektronicky na Va ich podnikov ch a podnikatelsk ch aktivitách. Lidé nyní mohou pracovat bez stresu a tûïkostí jak uvnitfi kanceláfie, tak i kdekoli mimo ní. Modul e-hrm produktové fiady e-synergy je plnû integrován s ostatními moduly aplikace e-synergy. Proto nyní mohou Va i zamûstnanci sledovat a fiídit ve keré produkty, zákazníky a dokumenty, které jsou pfiilinkovány k jejich kartû v systému. Řízení systémů a informací S modulem e-hrm mûïete vytváfiet a mazat jednotlivé Windows NT uïivatelské úãty. Pomocí vkládání data zahájení pracovního pomûru a ukonãení pracovního pomûru Va ich zamûstnancû aplikace e-synergy vytvofií/vymaïe jejich uïivatelsk úãet ve Windows NT. Jednotliv m zamûstnancûm mûïete udûlit pfiístup k urãit m informacím, nebo povolení provádût specifické ãinnosti v systému pomocí pfiidûlování rûzn ch typû rolí a úrovní pfiístupov ch práv. Ve keré provedené zmûny jsou systémem zaznamenávány, takïe nikdo nemûïe provádût jakékoli úpravy anonymnû. Modul e-hrm Vám umožní ídit podnikové systémy a informace UÏívat telefonní seznam a ov seznam Vytváfiet reporty a statistiky ídit a delegovat úkoly on-line Plánovat zdroje ídit workflow, absence a náklady Podrobnû sledovat schémata doplàkov ch mezd Mít podrobn pfiehled uchazeãû o zamûstnání UÏívat funkci pro hromadnou korespondenci ídit jednotlivé poloïky majetku Podrobnû sledovat individuální finanãní transakce Propojení na mzdy

27 Synergy-stribro-i :28 Stránka 27

28 Synergy-stribro-i :28 Stránka 28 e-hrm S. 28 Telefonní a ový seznam Hledáte kolegu se speciálními dovednostmi? Naleznete jej snadno a kontaktovat jej/ji mûïete okamïitû pomocí hyperlinku s pfiíslu nou ovou adresou, kter Vás ihned pfiepne do Va í aplikace pro odesílání zpráv, ãi pomocí (mobilního) telefonního ãísla uvedeného v jeho/její kartû. KaÏd zamûstnanec má oprávnûní aktualizovat informace na své zamûstnanecké kartû. Tvorba reportů statistik Produkt e-hrm nabízí mnoho moïností pro vytváfiení sestav (reportû) a statistik k monitorování stavu a dynamiky Va í organizace. Organizaãní schémata, vûkové sloïení zamûstnancû, pfiíliv a odliv pracovníkû, statistiky absencí, v sledky hodnocení zamûstnancû, statistiky pracovních skupin a mnoho dal ích jin ch sestav Vám zajistí lep í a hlub í vnitfiní pfiehled Va eho nejcennûj ího majetku". On-line management a delegování úkolů Mûjte pfiehled o stavu a workflow úkolû a poïadavkû vlo- Ïen ch do systému Va imi zamûstnanci. RovnûÏ mûïete svou roli a poïadavky a úkoly vloïené na a pro Vás delegovat nûkomu jinému. ManaÏefii jsou oprávnûni sledovat workflow úkolû a poïadavkû sv ch podfiízen ch. Plánování zdrojů Své dokumenty mûïete do systému vkládat s mnoha úrovnûmi pfiístupu to závisí na úrovní bezpeãnosti, kterou pfiíslu nému dokumentu pfiidûlíte. Reporty a statistiky Pomocí workflow poïadavkû (request) mûïete v modulu e-procurement zaznamenávat a plánovat ãas sobû a sv m kolegûm. Plánovací tabulky pro jednotlivé osoby, ãi pro celá oddûlení jsou grafick mi pfiehledy v ech naplánovan ch aktivit (hodin) do systému vloïen ch (absencí, ãinností mimo kanceláfi, konzultací, kolení, atd.), stejnû tak jako dostupnosti jednotliv ch zamûstnancû (jejich ãasu, kter dosud není rezervován). Plánovaãe jsou rovnûï propojeny s pracovními plány jednotliv ch osob i cel ch oddûlení.

29 Synergy-stribro-i :28 Stránka 29

30 Synergy-stribro-i :28 Stránka 30 e-hrm S. 30 Řízení workflow, absencí a výdajů Kromû poïadavkû na absence (dovolenou) a v daje mûïe uïivatel definovat mnoho rûzn ch typû Ïádostí. KaÏd poïadavek mûïe b t schválen, ãi zamítnut. Sledování schémat doplňkových mezd Napfiíklad mûïete vést registraci práv na odkup akcií, které byly pfiidûleny Va im zamûstnancûm, nebo sledovat ve keré otevfiené poloïky. Přehled žadatelů o zaměstnání Nové Ïadatele mûïete do systému vkládat Vy, nebo se mohou Ïadatelé sami hlásit pfies Va e Internetové stránky. Odsud jsou informace ukládány a mohou b t sledovány pfies modul e-hrm. Máte volitelnou moïnost automatického vytváfiení Ïádostí na pfiijetí nového zamûstnance pro zpracování Ïádosti Va ím HR oddûlením jako HTML dokument prostfiednictvím u, nebo je moïné v sledek exportovat do Excelu a napfiíklad program Word mûïete pouïít pro hromadnou korespondenci. Hromadná korespondence Pomocí uïivatelsky definovateln ch ablon v modulu e-documents je moïné vytváfiet hromadnou korespondenci pro napfiíklad v echny zamûstnance a rovnûï tyto dokumenty i odeslat na pfiíslu né adresy. Řízení položek majetku PoÏadavky a poloïky jsou pfiilinkovány ke kartû zamûstnance. Zamûstnanci mohou sami zaïádat o nákup urãit ch poloïek, tyto poïadavky schvaluje jejich nadfiízen. Speciální sestava pro evidenci majetku (asset report) poskytuje pfiehled v ech poloïek majetku, které jsou v uïívání a poloïek voln ch" které je moïné pfiidûlit jinému zamûstnanci. Přehled individuálních finančních transakcí Ve keré finanãní transakce, které se t kají zamûstnancû, se stávají souãástí osobní karty pfiíslu ného zamûstnance. Tyto transakce jsou automaticky pfiilinkovány k zamûstnancûm na základû jejich dodavatelského ãísla v administrativû systému Exact Globe 2000, ale je moïné je rovnûï pfiipojit ruãnû v modulu e-financials. Propojení na mzdy Je moïné definovat specifické sloïky mezd a tato data sdílet pomocí XML se mzdov m back-office fie ením spoleãnosti. E-HRM: VLASTNOSTI KaÏdá modifikace je protokolována Telefonní a ov seznam MoÏnost vyhledání kolegy Zamûstnanci mohou aktualizovat své osobní údaje ízení Va ich zákazníkû, komunikace, kontaktû a úkolû ízení produktû pfies modul e-logistics ízení produktû pfies modul e-documents Odpracované hodiny jsou zaznamenány a integrovány do plánovaãe Reporty a statistiky Delegace odpovûdnosti a on-line management Pracovní skupiny a sdílení informací, fiízení znalostí, dovedností Plánování zdrojû ízení workflow, absencí a v dajû Plánování doplàkov ch mezd Sledování ÏadatelÛ o zamûstnání Správa majetku Finanãní transakce Propojení na mzdov systém

31 Synergy-stribro-i :28 Stránka 31

32 Synergy-stribro-i :28 Stránka 32 e-financials: On-line přehled výkonnosti podniku S. 32 Díky modulu e-financials je moïné vytváfiet on-line pfiehled v konnosti spoleãnosti. Modul e-financials poskytuje spoleãnostem stfiední velikosti a jejich oddûlením podrobn finanãní pfiehled v ech aktivit. Modul e-financials Vám zajistí: Kombinaci lokální kontroly s centrálním fiízením Podrobn pfiehled v konnosti spoleãnosti Porovnatelná ãísla, na kter ch mûïete stavût své odhady Pfiehled lokálních aktivit prostfiednictvím centrální informace Pfiehled mnohonásobn ch rozpoãtû Finanãní reporting Kombinace lokální kontroly s centrálním řízením Modul e-financials umoïàuje nejrûznûj ím podnikatelsk m entitám kombinovat lokální kontrolu s centrálním fiízením. Produkt e-financials vytváfií a konsoliduje data z jednotliv ch lokálních administrativ pro úãely podrobné anal zy a reportingu. Díky modulu e-financials mohou b t data shromaïìována na úrovni transakcí automaticky - pomocí Internetu jako komunikaãní pátefie. Toto je moïné provádût prostfiednictvím replikace nebo importu, nebo pomocí zápisu dat na dálku (remote data entry). Finanãní v kon Va í organizace mûïete analyzovat na úrovni geografick ch segmentû, organizaãních útvarû i oblastí podnikání. Nejen management, ale také i dal í autorizované osoby mohou data pouïívat pro informaãní úãely a reporting. Velkou v hodou je skuteãnost, Ïe se management mûïe opírat o stejná data, jako ostatní autorizovaní zamûstnanci; jednotlivé úãetní systémy jsou díky e-synergy slouãeny. Podrobný přehled výkonnosti společnosti V chozím interfacem modulu e-financials je organizaãní schéma. Jako uïivatelé si mûïete sami zvolit dva klíãové indikátory, které budou na tomto schématu zobrazeny. KaÏd blok pfiedstavující urãitou entitu zobrazuje dvû hodnoty. První hodnota zobrazuje skuteãné hodnoty zvoleného období. Druhá hodnota mûïe b t buì odpovídající období z minulosti, nebo rozpoãet nastaven pro období souãasné. Tato druhá hodnota mûïe b t také pouïita pro zobrazení napfiíklad relativního pfiíspûvku kaïdé z entit do celkové skupiny. Detailnûj í informace jsou k dispozici prostfiednictvím tzv. hyperlinkû, staãí kliknout na pfiíslu nou entitu, divizi, nebo celou skupinu a objeví se menu pro navigaci do informací související s pfiíslu nou entitou. Popis obr: Organizaãní schéma v souãasné dobû umoïàuje ãtyfii rûzné uïivatelsky definovatelné pohledy; napfiíklad podle skupiny, podle svûtadílu, podle trhu, nebo podle matefiské spoleãnosti.

33 Synergy-stribro-i :28 Stránka 33

34 Synergy-stribro-i :28 Stránka 34 e-financials S. 34 Porovnatelná čísla, na kterých můžete stavět své odhady Hlá ení na základû konsolidovan ch údajû nemûïe b t vypracováno, pokud nejsou stanoveny urãité spoleãné dimenze. Modul e-financials automaticky pfiidává centrálnû definované dimenze k datûm importovan m z individuálních entit. Pfievede rûzné ãástky v lokální mûnû, pouïívané kaïdou individuální entitou, do mûny, která je centrálnû definovaná jako mûna pro reporting; spojí také lokálnû uïívanou úãetní osnovu hlavní knihy s centrální osnovou úãtû hlavní úãetní knihy. Tím je zaji Èován maximální moïn stupeà flexibility: jednotlivé entity si mohou vytvofiit vlastní úãetní systém podle sv ch podnikatelsk ch potfieb a lokálních poïadavkû a centrální administrace mûïe definovat strukturu, která se nejlépe hodí pro reporting a anal zy v rámci celé organizace. Vhled do lokálních aktivit prostřednictvím centrální informace V echny transakce jsou replikovány nebo importovány prostfiednictvím Internetu z jednotliv ch provozních jednotek na úrovni transakcí do centrální databáze SQL, kdykoliv je lokálnû transakce generována. Souãasnû v ak mûïete zadávat transakce on-line. Díky této detailní úrovni umoïàuje modul e-financials organizacím provrtat se" z libovolnû vysoké úrovnû anal zy k naprost m detailûm individuální transakce jednotlivé entity. Organizace tím získávají vyjímeãnou moïnost vhledu do svého vlastního podnikání. Mohou provádût takové anal zy, které nikdy v minulosti nebylo moïné provádût a to bez zatûïování vlastních provozních útvarû dal ími povinnostmi podrobného reportingu. Přehled mnohonásobných rozpočtů MÛÏete souãasnû pracovat s rûzn mi, ale vzájemnû souvisejícími rozpoãty. Pfied finalizací rozpoãtu mûïete nastavit workflow schvalovacího procesu. Podle pfiedmûtu podnikání, ve kterém spoleãnost pûsobí, mohou b t do systému zadány rûzné scénáfie, napfiíklad jeden s nabytím nebo zbavením se urãitého prvku a druh bez takovéto úvahy. Akciové spoleãnosti mohou napfiíklad pfievést analytické finanãní v hledy na plnûní spoleãnosti na rozpoãty tak, aby bylo moïno lépe sledovat skuteãn v kon spoleãnosti versus oãekávané plnûní. Finanční reporting Od v sledovky aï po úroveà transakcí mohou b t v kazy generovány pfiímo, nebo pfies elektronickou po tu. Modul e-financials obsahuje standardní v kazy, jako napfiíklad konsolidované rozvahy a jednotlivé karty hlavní knihy úãtû, stejnû tak jako v kazy kategorií nákladû podle období, nebo pro jednotlivé divize. MoÏnost procházení aï na nejpodrobnûj í úroveà informací Vám umoïní vidût v kazy s pûvodními transakcemi. V takov chto reportech jsou integrována srovnání s vícenásobn mi verzemi rozpoãtû a údaji za minul rok. MÛÏete definovat také své vlastní parametry, jako napfiíklad náklady na zamûstnance, procentní marïi, atd. V echny reporty Vám budou poskytnuty v uïivatelsky pfiívûtivém formátu tabulek Excelu, elektronickou po tou nebo on-line pfies Internet. E-FINANCIALS: VLASTNOSTI V echny provedené zmûny jsou protokolovány Finanãní konsolidace Rozpoãtování Nástroje pro anal zy Finanãní informace jsou aktualizovány prostfiednictvím Internetu Kombinace lokální kontroly s centrálním fiízením Podrobn pfiehled v konnosti spoleãnosti Porovnatelná ãísla, na kter ch mûïete stavût své odhady Vhled do lokálních aktivit prostfiednictvím centrální informace Pfiehled mnohonásobn ch rozpoãtû

35 Synergy-stribro-i :28 Stránka 35

36 Synergy-stribro-i :28 Stránka 36 e-procurement: Pro řízení požadavků S. 36 S modulem e-procurement mûïete u etfiit podstatnou ãást nákladû díky elektronickému fiízení poïadavkû na nákup poloïek pro fiízení kanceláfie a jednotliv ch poloïek majetku. Modul e-procurement Vám také umoïní udûlat dal í krok: fiídit ve keré Va e interní a externí podnikové procesy elektronicky. Modul e-procurement Vám pomáhá zlepšit efektivitu prostřednictvím: Zmen ení provozní zátûïe plynoucí z vyfiizování poïadavkû Redukce poãtu chyb Lep ího pfiehledu v ech poïadavkû (kde, kdo, proã a kdy) kter typ poïadavkû je nejãastûji do systému vkládán; ktefií zamûstnanci vyfiizují vût inu poïadavkû; ãas potfiebn ke zpracování poïadavku a jeho kompletaci v rámci workflow; atd. Navíc je poïadavek vïdy vztaïen k 'poïadujícímu' a 'schvalujícímu'. Schvalující osoba najde poïadavek ve svém workflow a poïadující osoba je prûbûïnû informována o stavu vyfiizování poïadavku. Pro kaïd krok ve workflow mûïe existovat jiná schvalující osoba, ãímï se stírají hranice mezi oddûleními a obory. Napfiíklad, zamûstnanec zadá poïadavek na organizování marketingové aktivity, kter má b t nejprve schválen marketingov m fieditelem, pak moïná i odpovûdn m finanãním útvarem a pfiedán do úãetního útvaru. Tento proces mûïe b t po celou dobu monitorován, aï do jeho ukonãení. Toho, Ïe poïadavky jsou vïdy v souladu se strategií a postupy ve Va í firmû Definování vlastních poïadavkû a workflow k podpofie ãinnosti Va í organizace Zmenšení provozní zátěže plynoucí z vyřizování požadavků S modulem e-procurement se zbavíte poïadavkû na papírech, které jsou pfiedávány z ruky do ruky a vyïadují znaãn objem ruãního zpracovávání; s modulem e Procurement existují pouze Ïádosti v elektronické formû a ty putují pfies pfiedem definované workflow, které je nastaveno tak, aby bylo co nejkrat í a mûïe b t pfiesnû pfiizpûsobeno, aby odpovídalo pfiáním a potfiebám Va í organizace. Lepší přehled všech požadavků (kde, kdo, proč a kdy) Modul e-procurement poskytuje také moïnost uïivatelsky upraven ch pfiehledû a hlá ení. Z tûchto hlá ení je jasné, POPIS obr: Roz ífiené moïnosti vyhledávání Vám umoïní stále sledovat stav v ech poïadavkû ve Va í spoleãnosti.

37 Synergy-stribro-i :28 Stránka 37

38 Synergy-stribro-i :28 Stránka 38 e-procurement S. 38 Požadavky vždy v souladu s Vaší strategií a postupy Vzhledem k elektronické formû v ech poïadavkû je jednoduché oznaãit a pfiipojit postupy a instrukce k libovolnému danému poïadavku. Nyní máte jistotu, Ïe v echny poïadavky jsou zadávány a schvalovány v souladu s politikou spoleãnosti a/nebo stanoven mi postupy, ãímï se prohlubuje jednotn a efektivní zpûsob vyfiizování poïadavkû. Definujte vlastní požadavky a workflow k podpoře činnosti Vaší organizace ProtoÏe kaïdá organizace je jiná, modul e-procurement nabízí moïnost definování preferovan ch druhû poïadavkû a workflow, tak aby pfiesnû vyhovovaly potfiebám Va í spoleãnosti. Modul e-procurement mûïete proto pouïívat také pro pfiípravu na certifikaci ISO 9000 a splnûní poïadavkû této normy.

39 Synergy-stribro-i :28 Stránka 39

40 Synergy-stribro-i :28 Stránka 40 e-synergy: Systémové požadavky a bezpečnost S. 40 Systémové požadavky Aplikace e-synergy byla vyvinuta pomocí standardní technologie spol. Microsoft a byla vytvofiena pro platformu spoleãností Microsoft vyvinutou. Toto umoïàuje maximalizaci v ech v hod, které tato platforma nabízí. To, aby mohla b t aplikace e-synergy co nejefektivnûji uïívána, urãuje poïadavky na server, na kterém toto fie ení a databáze bûïí. Pfiístup na aplikaci e-synergy je moïn z vût iny dnes dostupn ch klientsk ch stanic za podmínek, Ïe je na nich nainstalována souãasná verze internetového exploreru. Server: OS: Windows 2000 Service Pack 1 (nebo novûj í) Web server: Internet Information Server 5.0 (Souãást Windows 2000) Databázov server: Microsoft SQL Server 2000 Klient: OS: Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows NT4 (SP 6), Windows 2000 Internetov prohlíïeã: Internet Explorer 5.01

41 Synergy-stribro-i :28 Stránka 41

42 Synergy-stribro-i :28 Stránka 42 e.org-změny v organizacích pro úspěch v e -Světě S. 42 Aby uspûli v tomto novém prostfiedí, mnozí prûmysloví lídfii budou nuceni pfietvofiit ve keré aspekty jejich modelu podnikání od sluïeb zákazníkûm aï po fiízení dodavatelského fietûzce. Budou nuceni analyzovat, jak jsou v echny ãlánky jejich podnikání organizovány a motivovány. Zamûfiíme se na zpûsob, jak m spoleãnosti strukturují své aktivity a operace, sdílejí znalosti a inspirují své zamûstnance na tomto novém Internet vyuïívajícím konkurenãním trhu. e.org - tento organizaãní model vede v dne ním e"-svûtû spoleãnosti samy k vytváfiení flexibilních a efektivních teamû, spojování se do aliancí a zv enému potírání konkurence. Jedná se o nelineární, koherentní, sítí propojené spoleãnosti, které nejsou ani centralizovány ani decentralizovány. Jejich dynamiãnost, flexibilita a otevfienost formují základy pro to, aby se z tûchto spoleãností mohla stát e.org. Tato transformace na e.org zahrnuje sedm dimenzí: Organizační struktura Pfiíchod nového digitálního trhu signalizuje ústup byrokratick ch, hierarchick ch struktur a vznik e-podniku. Koherence Silné vazební síly, v znam fiízení koherence umoïní flexibilnûj í konfiguraci lidí, procesû a systémû. Znalosti Znalosti jsou stále cennûj ím a odli ujícím majetkem, kter rovnûï bude brzo zaznamenáván jako jedna z poloïek do rozvahy spoleãnosti. Aliance Aliance umoïàují spoleãnostem roz ifiovat jejich globální dosah, zvy ovat jejich vlastní moc a pfiemostit strategické mezery v surovû konkurenãním e"-svûtû. Kontrola V minulosti tradiãní struktura shora-dolû internû zamûfiené vlády a kontroly dnes ustupuje více rozloïenému modelu, kter spojuje jak interní, tak externí fiízení. Zdroj: Booz-Allen & Hamilton Řízení Star model kde byl v konn fieditel spoleãnosti brán jako hvûzda" jiï není relevantní; v e.org je kaïd vedoucím. Lidé & firemní kultura Nyní, kdy dot.coms" jsou zdrojem moïností a podnikatelsk ch pfiíleïitostí, spoleãnosti musí zevrubnû pfiehodnotit jejich základní pfiístup k fiízení lidsk ch zdrojû, tak aby pfiijímaly a zamûstnávaly odborníky s moderními a aktuálními znalostmi, které dne ní doba vyïaduje.

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

S 001~ 2002. Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty

S 001~ 2002. Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty S 001~ 2002 Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty 02 XX Sirius kompletní řešení pro práci s dokumenty a daty Sirius je modulární systém urãen pro budování komplexních aplikací v oblastech,

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

SKF Condition Monitoring. Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM

SKF Condition Monitoring. Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM SKF Condition Monitoring Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM Systém Multilog s programem PRISM 4 for Windows On-Line TM PROâ ON-LINE (P ÍMOSP AÎNÉ) MONITOROVÁNÍ? AÏ dosud nebylo snadné

Více

Zeptejte se sami. Teď už můžete.

Zeptejte se sami. Teď už můžete. Zeptejte se sami. Teď už můžete. easyresearch.biz je nová webová sluïba, která vám umoïní jednodu e, rychle a levnû vytváfiet profesionální on-line dotazníky, distribuovat je e-mailem nebo umísèovat na

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

Linux na PC. Linux na PC

Linux na PC. Linux na PC Linux na PC Na dalších stránkách jsou popsány kurzy z oblasti operačního systému Linux (RedHat Distribution). Kurzy jsou určeny uživatelům, administrátorům i programátorům tohoto stále populárnějšího operačního

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

Produktové portfolio IBM Lotus software

Produktové portfolio IBM Lotus software Produktové portfolio IBM Lotus software Technologie pro snadnou komunikaci, t movou spolupráci a sdílení informací Obsah: Pfiehled produktû 3 Produkty pro spolupráci 4 Roz ifiující produkty pro spolupráci

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Pro jednoduchou centralizovanou správu tiskáren a multifunkčních systémů ŘÍZENÍ PROVOZU SNADNÁ METODA PRO SPRÁVU VAŠICH TISKÁREN A MULTIFUNKČNÍCH SYSTÉMŮ Udržet

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje:

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje: Úvod Existuje celá fiada uïivatelû mobilních radiostanic. KaÏd má své specifické potfieby, poïadavky a pracuje v rûzn ch podmínkách. Spoleãnost Motorola dodává kompletní fie ení a nabízí irok v bûr mikrofonû,

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Úvodní přehled ITIL V3

Úvodní přehled ITIL V3 Překlad publikace zabezpečil The IT Service Management Forum Úvodní přehled ITIL V3 Stručný přehled IT INFRASTRUCTURE LIBRARY IT Infrastructure Library Úvodní pfiehled ITIL V3 Verze 1.0 Autofii: Alison

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Spolupráce s přidanou hodnotou pro silovou a datovou technickou infrastrukturu EGS systémy instalaãních

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

administrativní systém, samostatný a přesný

administrativní systém, samostatný a přesný Moje Inteligentní Administrativa je centrální on-line evidence klientů, obchodníků, produkce, provizí, pojistných událostí, má unikátní poštovní komunikátor a CRM systém Software MIA je určen pro pojišťovací

Více

Porovnání pracovní stanice HP Workstation s fie ením white box

Porovnání pracovní stanice HP Workstation s fie ením white box Porovnání pracovní stanice HP Workstation s fie ením white box Obsah Struãné srovnání, v hody a nev hody............................ 2 Pracovní stanice HP versus fie ení white box......................

Více

Databázové servery pro nejvy í nároky

Databázové servery pro nejvy í nároky Databázové servery pro nejvy í nároky a pro zpracování jak chkoliv typû dat 1 Vítejte! Vítáme Vás ve svûtû databázov ch fie ení a software pro zpracování obsahu spoleãnosti IBM, která jako nikdo jin ví,

Více

Data v péči. storage. Fenomén iscsi. Nestandardní. Zálohování. úrovně RAID NENECHTE SI UJÍT

Data v péči. storage. Fenomén iscsi. Nestandardní. Zálohování. úrovně RAID NENECHTE SI UJÍT Data v péči ČÍSLO 6 KVĚTEN 2007 MHM COMPUTER S. R. O. Fenomén iscsi Nestandardní úrovně RAID TEPLICE PRAHA PARDUBICE PLZEŇ OSTRAVA BRNO ČESKÉ BUDĚJOVICE Zálohování storage NENECHTE SI UJÍT podrobnosti

Více

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE E-ŘEŠENÍ E-řešení je společným názvem pro skupinu internetových nadstaveb. V systému Soft-4-Sale poskytují podporu e-řešením, která Vám pomohou s prodejem a propagací zboží a služeb na internetu. Systém

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Moje Cisco Nejčastější dotazy

Moje Cisco Nejčastější dotazy 1. Co je Moje Cisco? Moje Cisco umožňuje mobilní, přizpůsobitelné zobrazení vašich oblíbených informací na webu Cisco.com. 2. Jak otevřít stránku Moje Cisco? Moje Cisco lze otevřít dvěma způsoby: Rozbalovací

Více

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant QAD CRM Vladimír Bartoš konzultant Integrace QAD CRM QAD EA Artikly Adresy Nabídky Prodejní objednávky Instalovaná báze Servisní volání Servisní kontrakty Servisní nabídky Nabídky volání Měny Uživatelé

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL Obsah úvod......... 2 Schéma corporate identity - corporate design......... 3 MANUÁL ZNAâKY Definice barevnosti.......... 4 Základní konfigurace znaãky.......... 5 Geometrická konfigurace znaãky..........

Více

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Případová studie O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita Aplikace O2 Univerzita jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Aplikace O2 Univerzita Vzdělávání je pro naši firmu jedním ze základních pilířů, bez

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

Nápověda pro systém eintranet.net

Nápověda pro systém eintranet.net www.eintranet.net Nápověda pro systém eintranet.net Obsah 1. Základní informace o eintranet.net... 2 2. Příručka pro správce aplikace eintranet.net... 2 2.1 Registrace do aplikace... 2 2.2 Přihlášení do

Více

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services DATASHEET Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services Získejte klíčový náhled do zdraví vaší adresářové služby a maximalizujte výkonnost vašich IT zařízení

Více

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû Modulární technika pro každého

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

Zkušenosti s Office XP

Zkušenosti s Office XP Představujeme Office XP Professional Výhodná nabídka Sada Microsoft Office XP Professional Special Edition, která bude distribuována jen po omezenou dobu, obsahuje kromû v ech aplikací Office XP Professional

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha

Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha Cyklus semináfiû veden ch odborníky z praxe Projektov management pro profesionály VyuÏijte zku enosti z vedení projektû provûfiené praxí! 3. 4. listopad 2004, hotel Crowne Plaza Praha Plánování a fiízení

Více

Software pro vyhodnocení dat z tachografu. jednoduchý Snadné používání Jednoduché čtení údajů tachografu Smysluplné a jasné grafické znázornění

Software pro vyhodnocení dat z tachografu. jednoduchý Snadné používání Jednoduché čtení údajů tachografu Smysluplné a jasné grafické znázornění 2.0 Software pro vyhodnocení dat z tachografu jednoduchý Snadné používání Jednoduché čtení údajů tachografu Smysluplné a jasné grafické znázornění v souladu se zákony Splňuje zákonné požadavky Přesný seznam

Více

GINIS na KrÚ Středočeského kraje

GINIS na KrÚ Středočeského kraje 9.4.2014 GINIS na KrÚ Středočeského kraje Informační systém GINIS na Krajském úřadu Středočeského kraje GINIS na KrÚ Středočeského kraje, Václav Pávek, www.gordic.cz GORDIC Specialista v oblasti veřejné

Více

AristoTelos Systém pro optimalizaci a řízení lidských zdrojů

AristoTelos Systém pro optimalizaci a řízení lidských zdrojů AristoTelos Systém pro optimalizaci a řízení lidských zdrojů AristoTelos The Workforce Management System Workforce management systém AristoTelos AristoTelos je softwarové řešení pro optimalizaci a řízení

Více

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jedním z řešení bezpečného vzdáleného přístupu mobilních uživatelů k firemnímu informačnímu systému je použití technologie

Více

ON-LINE INFORMACE O TISKOVÉM SYSTÉMU

ON-LINE INFORMACE O TISKOVÉM SYSTÉMU ON-LINE INFORMACE O TISKOVÉM SYSTÉMU OD CHVÍLE, CO MÁM DETAILNÍ PŘEHLED O SVÉM TISKOVÉM SYSTÉMU, MÁM ČISTOU HLAVU jako součást efektivního tiskového systému Konica Minolta Konica Minolta je inovativní

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ KOMPLETNù Z JEDNÉ RUKY Déle jak deset let je na trhu osvûdãená roletová schránka ROKA THERM. Né vïdy je moïnost vyhovût pfiání a zakomponovat pfiekladové schránky do

Více

Dobrý den. Jmenuji se David Pertl. Můžete mě kontaktovat: Telefonicky: 777 166 889 E-mailem: pertldav@fit.cvut.cz Skype: david.

Dobrý den. Jmenuji se David Pertl. Můžete mě kontaktovat: Telefonicky: 777 166 889 E-mailem: pertldav@fit.cvut.cz Skype: david. Dobrý den. Jmenuji se David Pertl. Můžete mě kontaktovat: Telefonicky: 777 166 889 E-mailem: pertldav@fit.cvut.cz Skype: david.pertl Microsoft Dynamics CRM Online Přihlašovací údaje Otevřete si stránku

Více

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s.

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. Něco málo historie Terminálové sítě PC sítě Sálové počítače centrální zpracování dat Počet uživatelů podnikového IS v

Více

CRM v Microsoft Office Outlook

CRM v Microsoft Office Outlook CRM v Microsoft Office Outlook Také nová verze Microsoft Dynamics CRM spoléhá na to, že uživatelé při výkonu svých standardních úkolů budou již v podstatě vyplňovat vstupní data CRM systému. Obchodníci

Více

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah ÚČETNÍ TIP dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe VERLAG DASHÖFER Praha 25. února 2009 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury 4/2009 Aktuální informace Urãení sazby danû pfii sbûru,

Více

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád.

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád. âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika VERLAG DASHÖFER Nakladatelství odborné literatury SVĚT JEDNATELE âasopis, kter má spád. vyšlo

Více

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Information Management PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Václav epa Vefiejná správa, e-government a procesní fiízení Bûhem témûfi 20 let existence tohoto pfiístupu a zpûsobu my lení, se tzv. business

Více

Unified Communications. Customer Contact. Cisco Unified Contact Center Enterprise. Hlavní výhody. Způsoby nasazení

Unified Communications. Customer Contact. Cisco Unified Contact Center Enterprise. Hlavní výhody. Způsoby nasazení Unified Communications Customer Contact Cisco Unified Contact Center Enterprise Cisco Unified Contact Center Enterprise přináší ucelené řešení poskytující inteligentní směrování a obsloužení hovorů. Jedná

Více

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft Tomáš Kantůrek IT Evangelist, Microsoft Správa a zabezpečení PC kdekoliv Jednoduchá webová konzole pro správu Správa mobilních pracovníků To nejlepší z Windows Windows7 Enterprise a další nástroje Cena

Více

CRM. Integrujte Vaše aplikace Google do modulů Zoho: Mail, Calendar, Adwords, Analytics, Contacts...

CRM. Integrujte Vaše aplikace Google do modulů Zoho: Mail, Calendar, Adwords, Analytics, Contacts... Přehled modulů Zoho CRM Modul Zoho CRM Vám nabízí kompletní řešení v oblasti řízení vztahů se zákazníky s funkcemi, které lze individuálně přizpůsobit Vašim procesům. Každé pole lze kromě toho libovolně

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

UÏivatelská pfiíruãka pro kapesní poãítaã Acer n30

UÏivatelská pfiíruãka pro kapesní poãítaã Acer n30 Handheld Acer n30 UÏivatelská pfiíruãka pro kapesní poãítaã Acer n30 AUTORSKÁ PRÁVA Copyright 2004 Acer Inc. nebo pfiidruïené spoleãnosti V echna práva vyhrazena Vyti tûno v âeské republice UÏivatelská

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

Software pro analýzu energetických dat W1000

Software pro analýzu energetických dat W1000 Software pro analýzu energetických dat W1000 Data pro snadný život vašich zákazníků Manage energy better Mít správné informace ve správný čas je základem úspěchu každého snažení, tedy i řízení spotřeby

Více

KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ

KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ PRO VAŠI FIRMU VOLBA / NEZÁVISLOST / ŠIRŠÍ MOŽNOSTI PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Jsme distributor s přidanou hodnotou působící v oboru informačních a komunikačních

Více