Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komunikace na pracovišti Kapitola 2"

Transkript

1 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu. Poradí, jak zvládnout vztahy a situace pfii obchodním styku, jak dosáhnout vhodného vystupování, pomû- Ïe s osobní reprezentací. Samozfiejmostí by mûla b t také pomoc pfii realizaci dan ch doporuãení. Vyplatí se poïadovat osobní doprovod pfii nákupech, asistenci u kadefiníka a doporuãení, smluvení dal ích odborníkû v oblastech souvisejících s osobním stylem. VizáÏista vzdûlávací agentury by mûl b t vybírán podle dosaïen ch v sledkû sv ch prací (takzvan book), referencí, individuálního pfiístupu ke kaïdému klientovi, umûní jít s módou. Cena se odvíjí podle nároãnosti provedení líãení a dal ího odborného poradenství. Vzdûlávací agenturu, která by mûla pfiízniv m zpûsobem ovlivnit image zamûstnancû i vedoucích pracovníkû, si obvykle vybírá oddûlení zab vající se fiízením lidsk ch zdrojû (personalista). Pokud v ak má mít takové vzdûlávání nûjak efekt, musí si personalista nejprve jasnû urãit cíl vzdûlávacího kurzu, aè jiï jednotlivého nebo celého programu. UÏ samo vypracování takového projektu podá hodnû informací o kvalitû agentury. Správn image konzultant má b t prûvodcem vnûj ím a vnitfiním já osoby, která ho poïádala o radu. Nikdy pfiitom nesmí zapomenout vyjádfiit její individualitu. I v mantinelech pravidel mûïe zûstat kaïd sám sebou. Informace získané v kurzu mûïe pak absolvent kurzu vyuïít i ve svém volném ãase, kdy i tehdy je vlastnû reprezentantem zamûstnavatele. Investice do takové vzdûlání je na cel Ïivot, a pokud ji umí ãlovûk správnû vyuïít v praxi, mnohonásobnû se vrátí Firemní image Cel Ïivot ãekáme na v jimeãného ãlovûka místo toho, abychom obyãejné lidi okolo sebe zmûnili na v jimeãné. Hans Urs von Balthasar O obchodních v sledcích spoleãnosti nerozhoduje uï dávno pouze kvalita prodávan ch v robkû a sluïeb a jejich cena. V souãasnosti je trh zaplaven nepfiebernou a stále rostoucí nabídkou zboïí i sluïeb. Je velice obtíïné uvést na trh skuteãnou novinku, která spotfiebitele zaujme sama o sobû. Stále dûleïitûj í je lep í a dokonalej í zpûsob nabídky produktû, znaãka 165

2 Kapitola 2 MANUÁL KOMUNIKACE PRO MANAŽERY a image spoleãnosti a samozfiejmû také stupeà její známosti. Neustále proto roste nutnost odli it vlastní znaãku. Tato kritéria spoleãnosti z velké ãásti zlep ují nebo zhor ují její pfiedstavitelé a zamûstnanci, na které jsou kladeny stále vût í nároky. Tak jako si vytváfiíme první dojem o urãitém ãlovûku, vytváfiíme si jej jako zákazníci ãi partnefii o firmû, se kterou se chystáme poprvé spolupracovat. ZpÛsobem, jak si podnik zajistí v hodu, která jej odli í od konkurence, je vytvofiení si vlastního jednotného firemního stylu. Jednotn firemní styl je celkov zpûsob komunikace firmy s vefiejností, pfiedstavuje základní souhrn pravidel a aktivit, které ukazují postavení, marketingovou strategii a zpûsob komunikace, kter mi firmy pûsobí na nej ir í vefiejnost, klienty i konkurenci. Není vhodné chápat jednotn firemní styl zjednodu enû jen jako vnûj í vizuální projev, tedy grafick design. Jedná se o zpûsob komunikace firmy, která má svou vizuální, verbální a písemnou sloïku. PÛsobení firemního stylu není omezeno pouze navenek, ale v znamn m zpûsobem ovlivàuje i vnitfiní chod firmy a formuje chování zamûstnancû a jejich vztah k podniku. Cílem firemního stylu je vybudovat jednotnou tváfi spoleãnost, tedy sourod a Ïádoucí obraz podniku a znaãky, a to nejen vûãi zákazníkûm, ale i vûãi dal ím cílov m skupinám. Je v ak také dûleïit proto, Ïe pûsobí na emoce v ech, ktefií ho vnímají. Tím v podstatû ovlivàuje osobitost firmy a její image, která je skuteãn m odrazem pozice firmy tak, jak je vnímána okolním prostfiedím. Tváfi podniku formují a ovlivàují stovky zdánliv ch drobností, poãínaje obleãením a chováním prodejce a konãe tfieba volbou melodie pro zákazníka pfii pfiepojování telefonu. Image firmy je abstraktní pojem, kter lze popsat v tom smyslu, Ïe pfiedstavuje souhrn pfiedstav o organizaci, jeï pfievládají v relevantní ãásti vefiejnosti. eãeno Public relations terminologií mluvíme o Corporate image, která je tvofiena mnoha aspekty vypl vajícími z písemného projevu firmy, vizuálního dojmu, zpûsobu jednání s relevantními ãástmi vefiejnosti vãetnû zamûstnancû. DÛleÏité je vhodnû skloubit komunikaci smûfiující dovnitfi korporace a do vnûj ího prostfiedí. Corporate image si mûïeme rozdûlit do dvou oblastí. První je Corporate design, neboli jednotn vizuální styl, kter lze popsat jako jednotn princip vizuální prezentace firmy. Druhou je Corporate communication zab vající se firemní komunikací Corporate design Základním stavebním kamenem Corporate design je logo spoleãnosti, neboli jeho znaãka. Firemní znaãka je dûleïit m 166

3 prvkem umoïàující identifikaci firmy, jejích v robkû ãi sluïeb. Osobitost znaãky se podílí na prodejnosti firemních produktû. Je to oznaãení schopné grafického znázornûní, tvofiené zejména slovy, písmeny, ãíslicemi, barvou, kresbou nebo tvarem v robku ãi jeho obalu, urãené k rozli ení v robkû nebo sluïeb. Definovaná znaãka v závislosti na zamûfiení firmy sama o sobû image firmy nevytvofií. Musí b t vytvofiena pevná pravidla, jak se bude znaãka pouïívat na jednotliv ch reklamních produktech. K tomu úãelu je vypracován podrobn grafick manuál, kde je stanoveno, jak se bude firemní znaãka pouïívat, od firemních tiskovin, oznaãení provozoven, produktû, reklamních pfiedmûtû, inzerce, propagaãních materiálû, webové prezentace aï po polep firemních vozu. Manuál je pravidlem urãujícím podrobn popis znaãky, barevnost, druh písma firemní znaãky a také její velikost pro jednotlivá pouïití. Pravidla definovaná tímto manuálem zamezí deformaci znaãky a pfiispûjí k její správné identitû. Druh m zpûsobem ochrany je registrace znaãky jako ochranné známky. Ochrannou známkou se znaãka stává tehdy, pokud je zafiazena do rejstfiíku ochrann ch známek Úfiadu prûmyslového vlastnictví Corporate communication Ve kerou svou ãinností komunikuje firma se sv m okolím. Na zákazníka firmy pûsobí v ichni pracovníci firmy, nejenom ti, ktefií s ním pfiichází pfiímo do styku. Je potfieba si uvûdomit, Ïe i pracovníci zázemí firmy vytváfiejí jasnou a zfietelnou image firmy, a tím mohou velice v znamnû ovlivnit její úspûch a uplatnûní na trhu. Pfii vytvofiení jednotné image je i pro novû pfiicházející pracovníky jednodu í a pochopitelnûj í pfiijmout my lenky firmy za své. První dojem je kombinací slibu prodejce a reality pouïívání, podstatnou roli hrají dosavadní zku enosti s podobn m typem nákupû. Jeden nespokojen zákazník se o negativní zku- enost rád podûlí a ovlivní potenciální kupce pfii jejich nákupu. Na doporuãení od známého sly í spousta z nás. Nejen nefungující v robek, ale hlavnû neochota pfii reklamaci v nás zanechá negativní obraz o firmû i znaãce. Její image se z na eho pohledu oslabí. Aby k této situaci nedo lo, mûla by se firemní komunikace opírat o jednotnou strategii. Jde o systematické uspofiádání organizaãní hierarchie a budování interní komunikace podle poïadavkû zákazníka do pracovních t mû apod. Zákazník totiï nevnímá jednotlivé vûci samostatnû, ale vytváfií si obraz celé firmy. 167

4 Kapitola 2 MANUÁL KOMUNIKACE PRO MANAŽERY Jak podpofiíme dobrou komunikací se zákazníkem image firmy? âím rychleji odpovíme na dotazy ãi stíïnosti, tím vût í máme anci zmûnit hodnocení na ich sluïeb k lep ímu. Reklamace vyfiizujme ochotnû, odbornost pracovníkû by mûla b t samozfiejmostí. Nikdy na zákazníka nesvalujme vinu, i kdyby jeho byla. MÛ- Ïeme jej odkázat na obchodní nebo smluvní podmínky, ale s citem. Dejme zákazníkovi najevo, Ïe nám záleïí na nûm, a ne na jeho penûzích, zapûsobí na nûj dárek nebo sleva na pfií tí nákup. Zásadnû dodrïujme v echny termíny, mezi kolegy, zamûstnanci i zákazníky. Pro dobrou image firmy je dûleïitá také komunikace s okolím, které musí cítit, Ïe firma je v tomto smûru otevfiená a nebrání seznámit své okolí se svou ãinností, znát názory i potfieby obyvatel i obcí regionu. K této komunikaci mûïe slouïit fiada rozmanit ch akcí. Úãinn m komunikaãním nástrojem mûïe b t napfiíklad Den otevfien ch dvefií. Na nûj lze pozvat stálé zákazníky, rodinné pfiíslu níky zamûstnancû i ir í okolí. Náv tûvníci tak mají moïnost pfiesvûdãit se, Ïe firma pfied okolím nic neskr vá, Ïe má svoji kulturu, ale také Ïe nabízí zajímavé produkty ãi sluïby. ZároveÀ se nask tá pfiíleïitost v neformálních rozmluvách poznat názory, postfiehy ãi poïadavky jak spoluobãanû, tak zákazníkû. Pfii vytváfiení image urãité firmy je nutné vïdy vycházet z konkrétní situace. KaÏdá firma je jiná, tak jako je jin kaïd ãlovûk. Je tfieba pfiihlíïet k velikosti firmy, její pûsobnosti, oblasti její ãinnosti. Pfii tvorbû image je vhodné pfiipustit také rozdíly mezi celostátní a regionální pûsobností. Regionální pûsobnost s sebou ãasto pfiiná í men í anonymitu a s ní spojenou vût í citlivost vûãi chování firmy. Pak se stává je tû dûleïitûj ím chování zamûstnavatele vûãi zamûstnancûm, pfiístup k zákazníkûm, ale také pofiádek v sídle firmy a jejím okolí, pfiípadné zatûïování okolí napfi. hlukem ãi prachem, vstfiícnost k potfiebám obce ãi regionu. Lidé velmi citlivû vnímají, zda firma v jejich okolí Ïije problémy regionu a bere je za vlastní, nebo zda se k chová pfiezíravû. DÛleÏit se pak jeví napfi. pfiístup k ekologii nebo k potfiebám obce (napfiíklad nezájem o údrïbu místních komunikací). K vytvofiení jednotné image je nezbytné si uvûdomit, Ïe kaïdá maliãkost hraje v této oblasti dûleïitou roli. Zákazník vnímá firmu od prvního dopisu pfies vizitky pracovníkû, firemní auta, firemní prostory. V ímá si prezentace firmy na vefiejnosti a jed- 168

5 notliv ch pracovníkû, a to nejenom v pracovní oblasti. Pracovník, jenï na vefiejnosti nelichotivû hodnotí svého zamûstnavatele, nevytváfií dobr obraz ani o sobû ani o firmû. Stojí zato podpofiit loajalitu k firmû, pocit sounáleïitosti a soudruïnosti. Firma by mûla podporovat své zamûstnance, neboè jejich úroveà zpûtnû podpofií úroveà celé firmy. Použitá a doporučená literatura: BùLOHLÁVEK, Fr. Desatero manaïera. 2. vyd. Brno: Computer Press, s. ISBN BùLOHLÁVKOVÁ, V. 33základních rad jak úspû nû prezentovat. 1. vyd. Brno: Computer Press, s. ISBN KHELEROVÁ, V. Komunikaãní a obchodní dovednosti manaïera. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN K IVOHLAV, J. Jak si navzájem lépe porozumíme. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Svoboda, s MIKULÁ TÍK, M. Komunikaãní dovednosti v praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, s. ISBN NÖLLKE, C. Umûní prezentace Jak pfiesvûdãivû, srozumitelnû a pûsobivû prezentovat. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN PLA AVA, I. PrÛvodce mezilidskou komunikací. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, s. ISBN POKORN, Jifií. Manuál tvofiivé komunikace. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s. ISBN X. SEDLÁâEK, I. SEDLÁâEK, T. Jak se chovat ve spoleãnosti: Pro moderní dámu ãi gentlemana. 1. vyd. Praha: Computer Press, s. ISBN SEDLÁâEK, I. SEDLÁâEK, T. Jak se chovat ve spoleãnosti: Slavnostní pfiíleïitosti, události, svátky. 1. vyd. Praha: Computer Press, s. ISBN SMEJKAL, V. Abeceda spoleãenského chování. 2. vyd. Praha: Horizont, s KOR OVÁ, E. a kol. Abeceda asistentky a sekretáfiky. 1. vyd. Brno: Computer Press, s. ISBN TùPANÍIK, J. Umûní jednat s lidmi Cesta k úspûchu. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN PAâKOVÁ, A. Moderní rétorika. Praha: Grada Publishing, s. ISBN ULE, O. Zvládáte své manaïerské role?. 1. vyd. Praha: Computer Press, s. ISBN VYBÍRAL, Z. Psychologie lidské komunikace. 1. vyd. Praha: Portál, s. ISBN

Praktický rádce. Nosiče reklamy. 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA

Praktický rádce. Nosiče reklamy. 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA Praktický rádce Nosiče reklamy 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA Praktick rádce Nosiče reklamy VáÏení pfiátelé, Praktick rádce Nosiãe reklamy Vydavatel:

Více

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Information Management PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Václav epa Vefiejná správa, e-government a procesní fiízení Bûhem témûfi 20 let existence tohoto pfiístupu a zpûsobu my lení, se tzv. business

Více

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû VáÏení ãtenáfii, poslední bulletin v tomto roce k Vám pfiichází jako obvykle v období pfiípravy na zkou ky. Informace potfiebné pro Va i pfiípravu

Více

Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings. Partneři: UČTE SE S NÁMI!

Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings. Partneři: UČTE SE S NÁMI! 1 Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings Partneři: UČTE SE S NÁMI! OBSAH O nás... str. 2 Bonusový systém... str. 3 Tipy pro klienty... str. 4 Termínový kalendář... str. 5 Kurzy HR

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU R4 16 Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Projekt byl podporován Evropskou komisí z rozpoãtu 5. rámcového programu EU pro v zkum a v voj Projektoví partneři

Více

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G.

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G. Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE Národní konference Pilot G Zku enosti Inspirace 20. 11. 2006 OBSAH ÚVODEM... 2 PILOT G/GP V DATECH... 3 PILOTNÍ KOLY SE P EDSTAVUJÍ... 6 GYMNÁZIUM

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

Pfiedmluva k ãeskému vydání.

Pfiedmluva k ãeskému vydání. Pfiedmluva k ãeskému vydání. Mezinárodní smûrnice pro HIV/AIDS a lidská práva jsou mezinárodním dokumentem, kter zavazuje vlády a mezinárodní organizace k propagaci, ochranû a naplàování lidsk ch práv

Více

Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word

Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word Zpráva obsahuje fiadu v rokû respondentû na téma korupãního chování. Jde o citace, které

Více

Budoucnost evropského prûmyslu tisku je v na ich rukou

Budoucnost evropského prûmyslu tisku je v na ich rukou Editorial Tak opût naskoãily jedniãky, dnes je 1.11. roku 2011 a zvlá tû leto ní listopadové datum s jednou jedenáctkou navíc vyz vá typografy a textové maniaky k ãíslicov m hrám, které tfieba v sousedním

Více

COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH

COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH Zdenûk Molnár, Jindfiich Stfielka Úvod Top management firem v ech velikostí se bûhem posledních dvou dekád pot ká se zmûnou paradigmatu v pfiístupu

Více

FAKTORY OVLIV UJÍCÍ KUPNÍ CHOVÁNÍ SPOT EBITELÒ A JEJICH V ZNAM PRO PODNIKY

FAKTORY OVLIV UJÍCÍ KUPNÍ CHOVÁNÍ SPOT EBITELÒ A JEJICH V ZNAM PRO PODNIKY FAKTORY OVLIV UJÍCÍ KUPNÍ CHOVÁNÍ SPOT EBITELÒ A JEJICH V ZNAM PRO PODNIKY Josef Novotn, Pavel Duspiva Úvod Faktory, které ovlivàují kupní chování spotfiebitelû, jsou pro podniky velice v znamné, protoïe

Více

Hodnoty a etika v sociální práci

Hodnoty a etika v sociální práci Obálka 04/2004 23.11.2004 14:38 Stránka 1 SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI SP4/2004 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Redakãní rada: Mgr.

Více

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Magazín spoleãnosti INEKON SYSTEMS 1/2012 Navigátor V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Opravdov gigant BNS zefektivàuje konsolidaci dat ve spoleãnosti AGROFERT HOLDING,

Více

Úvodní přehled ITIL V3

Úvodní přehled ITIL V3 Překlad publikace zabezpečil The IT Service Management Forum Úvodní přehled ITIL V3 Stručný přehled IT INFRASTRUCTURE LIBRARY IT Infrastructure Library Úvodní pfiehled ITIL V3 Verze 1.0 Autofii: Alison

Více

Asociace inovaãního podnikání âr. Pavel vejda a kolektiv. INOVAâNÍ PODNIKÁNÍ

Asociace inovaãního podnikání âr. Pavel vejda a kolektiv. INOVAâNÍ PODNIKÁNÍ Asociace inovaãního podnikání âr Pavel vejda a kolektiv INOVAâNÍ PODNIKÁNÍ Praha 2007 KOLEKTIV AUTORÒ: Doc. Ing. Igor Babiã, CSc. Prof. Ing. Jifií Dvofiák, DrSc. Doc. Ing. Jan Hefiman, CSc. Ing. Miroslav

Více

03/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA

03/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA 03/2003 KLUB zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA OBSAH 03 aktualita 03 mix 04 reportáï Jak se rodí nová image Aral shopû 06

Více

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001 strana 3 PODÍLOVÉ FONDY Pfiílohu pfiipravila Ochrana investorû se zvy uje Investice do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) jsou pro obãany z dlouhodobého hlediska jednou z nejefektivnûj ích forem zhodnocování

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA Projekt MOÎNOST VOLBY I. fáze ZPRÁVA O STÁVAJÍCÍM STAVU PORODNICKÉ PÉâE V âeské REPUBLICE 2004 Zpracovala Mgr. Ilona Mrzílková Susová, vedoucí projektu Dále spolupracovali PhDr. Eva Labusová, popisná ãást

Více

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 drupa 2012 Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 Editorial jarní Ano, je jaro, ale my pracujeme. Tisk a média mají Ïnû. ProtoÏe na jafie se toho dûje a tiskne velmi mnoho: po dlouhé zimû se probudily aktivity

Více

ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr

ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr bulletin 11 akademick ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr Preparát izolovaného perfundovaného srdce laboratorního potkana pro v zkum odolnosti k nedostatku kyslíku. (O centru v zkumu chorob

Více

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti Z OBSAHU: Rozpoãet skonãil s pfiebytkem str. 4 Nájemné ve mûstû vzroste maximálnû o 4 procenta str. 5 Co ovlivní samospráva? str. 7 Karolina vãera, dnes a zítra str. 8 9 Státní milion pro Ostravu str.

Více

Praktick rádce zadavatele tisku

Praktick rádce zadavatele tisku Praktick rádce zadavatele tisku Komunikace s dodavateli Moderní trendy zadávání zakázek Kontrolní nátisk V bûr tiskové technologie Papíry pro polygrafii Knihafiské zpracování Povrchová úprava tiskovin

Více

ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ

ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ Jan Neuman Rozvoj metodických dovedností pro pořádání prožitkových kurzů v přírodě, seminář 26. 28.10. 2011 ve středisku DDM Praha ve Lhotce

Více

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113 TYPOGRAFIA 12/2010 č.1219 ročník 113 1 Obsah Contents 2 Miroslav Doãkal Zpracování polygrafick ch odpadû podle firmy Reo Processing of printing waste according Reo 4 Ondfiej Sedláãek Zelen marketing Green

Více

keramik L A S S E L S B E R G E R, A. S. N E P R O D E J N É

keramik L A S S E L S B E R G E R, A. S. N E P R O D E J N É keramik L A S S E L S B E R G E R M A G A Z Í N P R O Z Á K A Z N Í K Y S P O L E Č N O S T I L A S S E L S B E R G E R, A. S. 2 2 0 0 7 N E P R O D E J N É editorial Obsah editorial 2 ze (života) společnosti

Více

ZÁKLADNÍ (DLOUHODOB ) PROGRAM âssd. Otevfienost nov m v zvám, vûrnost tradici

ZÁKLADNÍ (DLOUHODOB ) PROGRAM âssd. Otevfienost nov m v zvám, vûrnost tradici ZÁKLADNÍ (DLOUHODOB ) PROGRAM âssd Otevfienost nov m v zvám, vûrnost tradici Schváleno XXXI. sjezdem âssd, Praha, 28. 30. 3. 2003 Obsah: 1. Kdo jsme a kam smûfiujeme...3 1.1. Historické kofieny a zásady

Více

SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP21/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Redakãní rada: Mgr. Martin Bednáfi, Ph.D. PaedDr. Oldfiich Chytil Ph.D. doc. PhDr. Oldfiich Matou ek, CSc. doc. PhDr.

Více

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA 01_2007.qxd 21.12.2006 15:58 Str. 2 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROâNÍK 9 LEDEN 2007 VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA Téma mûsíce PRAHA 2 PO VOLBÁCH Informace SOCIÁLNÍ DÁVKY Kultura Kdo bude v pfií tích

Více