Spotřebitel a jeho ochrana na trhu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spotřebitel a jeho ochrana na trhu"

Transkript

1 Spotřebitel a jeho ochrana na trhu Proč ochrana spotřebitele? Souvislost mezi jakostí výrobků a služeb Vliv na spokojenost zákaznz kazníka Dopady právn vních norem Minimalizace rizik obchodních transakcí Právn vní normy vztahující se k ochraně spotřebitele 59/1998 Sb. - Zákon o odpovědnosti dnosti za škodu způsobenou vadou výrobku 22/1997 Sb. - Zákon o technických požadavc adavcích ch na výrobky a o změně a doplnění některých zákonz konů 40/1964 Sb. - Občanský zákonz koník 634/1992 Sb. - Zákon o ochraně spotřebitele 513/1991 Sb. - Obchodní zákoník - část 1. 64/1986 Sb. - Zákon o České obchodní inspekci 455/1991 Sb. - Zákon o živnostenském m podnikání (živnostenský zákon) z 321/2001 Sb. - Zákon o některých n podmínk nkách sjednávání spotřebitelsk ebitelského úvěru 140/1961 Sb. - Trestní zákon 526/1990 Sb. - Zákon o cenách ch 110/1997 Sb. - Zákon o potravinách a tabákových výrobcích ch a o změně a doplnění některých souvisejících ch zákonz konů 1

2 Základní práva spotřebitele PRÁVO NA BEZPEČNOST PRÁVO NA USPOKOJENÍ ZÁKLADNÍCH POTŘEB PRÁVO NA INFORMACE PRÁVO NA VÝBĚR PRÁVO BÝT VYSLYŠEN PRÁVO NA NÁHRADUN PRÁVO NA VÝCHOVU SPOTŘEBITELE PRÁVO NA ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘED EDÍ Ochrana spotřebitel v EU 10 základních pravidel Definice spotřebitele Výchozí právn vní normou je zákon z č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném m znění Spotřebitelem je fyzická nebo právnick vnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užíváu služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito t výrobky nebo službami. 2

3 Povinnosti při p i prodeji výrobků a služeb Poctivost prodeje výrobků a poskytování služeb Prodávající je povinen: a) prodávat výrobky ve správné hmotnosti, míře nebo množství a umožnit spotřebiteli překontrolovat si správnost těchto údajů, b) prodávat výrobky a poskytovat služby v předepsané nebo schválené jakosti, pokud je závazně stanovena nebo pokud to vyplývá ze zvláštních předpisů anebo v jakosti jím uváděné; není-li jakost předepsána, schválena nebo uváděna, v jakosti obvyklé, c) prodávat výrobky a poskytovat služby za ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy 6) a ceny při prodeji výrobků nebo poskytování služeb správně účtovat; při konečném účtování prodávaných výrobků a poskytovaných služeb v hotovosti se celková částka zaokrouhluje vždy k nejbližší platné nominální hodnotě zákonných peněz v oběhu. Povinnosti prodávaj vajícího Zákaz diskriminace spotřebitele Zákaz výroby, dovozu, vývozu, nabídky, prodeje a darování výrobků nebezpečných ných svou zaměnitelnost nitelností s potravinami Zákaz nabídky, prodeje a vývozu výrobků nebo zboží určených pro humanitárn rní účely Povinnosti prodávaj vajícího Zákaz klamání spotřebitele a) Nikdo nesmí klamat spotřebitele, zejména uvádět nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepřesné, nejasné, dvojsmyslné nebo přehnané údaje anebo zamlčet údaje o skutečných vlastnostech výrobků nebo služeb či úrovni nákupních podmínek. b) Za klamání spotřebitele se považuje také nabídka nebo prodej výrobků nebo zboží porušujících některá práva duševního vlastnictví, jakož i skladování těchto výrobků nebo zboží za účelem nabídky nebo prodeje. Odpovědnosti za klamání spotřebitele se nelze zprostit poukazem na skutečnost, že potřebné nebo správné údaje neposkytl výrobce, dovozce nebo dodavatel. c) Pojmy "záruka", "zaručený", jakož i všechny další pojmy obdobného obsahu, mohou být používány jen v případech, kdy je současně konkretizován obsah a podmínky záruky. d) Skladováním výrobků nebo zboží porušujících práva k duševnímu vlastnictví se pro účely tohoto zákona rozumí jejich umístění ve skladových prostorách, dopravních prostředcích, kancelářích nebo jiných nebytových prostorách a v prodejních místech včetně stánkového prodeje. 3

4 Informační povinnosti Prodávaj vající je povinen řádně informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků nebo charakteru poskytovaných služeb, o způsobu použit ití a údržby výrobku a o nebezpečí,, které vyplývá z jeho nesprávn vného použit ití nebo údržby, jakož i o riziku souvisejícím m s poskytovanou službou. Jestliže e je to potřebn ebné s ohledem na povahu výrobku, způsob a dobu jeho užívání, u, je prodávaj vající povinen zajistit, aby tyto informace byly obsaženy v přilop iloženém písemném m návodu n a aby byly srozumitelné. Další informační povinnosti Prodávaj vající musí zajistit, aby jím j m prodávan vané výrobky byly přímo p viditelně a srozumitelně označeny: a) názvem výrobku, označen ením m výrobce nebo dovozce, popřípad padě dodavatele, údaji o hmotnosti nebo množstv ství nebo velikosti, popřípad padě rozměru, ru, další šími údaji potřebnými dle povahy výrobku k jeho identifikaci, popřípad padě užití, b) b) téžt údaji o složen ení materiálu, jde-li o textilní výrobky, s výjimkou těch t výrobků, které podle zvláš áštního předpisu p povinnosti označov ování nepodléhaj hají, c) c) téžt údajem o datu minimáln lní trvanlivosti, jde-li o potravinářsk ské výrobky, popřípad padě údajem o datu použitelnosti, jde-li o potravinářsk ské výrobky podléhaj hající rychlé zkáze, ze, ve smyslu zvláš áštního zákona, z d) d) téžt údaji o materiálech použitých v jejích hlavních částech, jde-li o obuv, s výjimkou těch t výrobků,, které podle prováděcího právn vního předpisu p označov ování nepodléhaj hají. Je-li třeba, t aby při p i užíváníu věci byla zachována zvláš áštní pravidla, zejména řídí-li se užívání návodem, je prodávaj vající povinen spotřebitele s nimi seznámit, ledaže e jde o pravidla obecně známá. Nelze-li li prodávan vané výrobky označit přímo, p musí je prodávaj vající viditelně a srozumitelně označit údaji uvedenými v odstavci 1 jiným vhodným způsobem. Není-li možné nebo účelné prodávan vané výrobky vzhledem k jejich povaze takto označit, je prodávaj vající povinen tyto údaje na požádání spotřebitele nebo orgánů,, které provádějí dozor nad dodržov ováním m ustanovení tohoto zákona, z pravdivě sdělit, popřípad padě doložit. Spotřebitelsk ebitelské organizace Spotřebitelsk ebitelské organizace představujp edstavují jednu z možnost ností,, kam se spotřebitel v nesnázích můžm ůže obrátit s žádostí o radu či i o pomoc. Náplní těchto organizací je: poradenské služby (telefonicky, on-line), pořádání informačních a vzdělávac vacích ch kampaní, vydávání časopisů, spolupráce s médii, m testování výrobku a služeb, zastoupení v orgánech podílej lejících ch se na tvorbě norem a politických rozhodování, právn vní zastupování spotřebitel ebitelů apod. 4

5 Spotřebitelský poradní výbor Je vrcholný orgán n nezávisl vislého spotřebitelsk ebitelského hnutí pro dialog mezi vládou ČR R a občanskými spotřebitelskými organizacemi zastupujícími zájmy z občan anů při řešení spotřebitelsk ebitelské problematiky a ochrany spotřebitel ebitelů v České republice. Občansk anské spotřebitelsk ebitelské organizace v ČR Občanské sdružení spotřebitelů TEST Centrum spotřebitelsko-podnikatelských vztahů a ochrany spotřebitele Středisko ochrany spotřebitele Nymburk Spotřebitelský poradenský a informační servis Sdružení ochrany spotřebitelů a pacientů Hradec Králové Sdružení českých spotřebitelů Sdružení obrany spotřebitelů České republiky Spotřebitelsk ebitelské organizace v EU BEUC (Le Bureau Européen des Unions de Consommateurs) ) je největší a nejvýznamnější ším m svazem evropských spotřebitel ebitelů. ANEC (European Association for the Co-ordination ordination of Consumer Represenation in Standardisation Evropská asociace pro koordinaci zastoupení spotřebitel ebitelů při normalizaci) je svým zaměř ěřením m spotřebitelskou organizací trochu jiného druhu než je BEUC. ANEC byl založen v roce 1995 vyčlen leněním z BEUC se záměrem z soustředit pozornost na spotřebitelskou účast v normalizaci v evropském m měřm ěřítku. Vzhledem k tomu, že e technická normalizace je velice významná z hlediska ochrany spotřebitele a především m bezpečnosti výrobků,, koordinuje v nín ANEC zastoupení spotřebitel ebitelů a zastupuje spotřebitele v evropských normalizačních orgánech CEN a CENELEC. ECOSA European Consumer Safety Association (Evropská asociace ochrany spotřebitel ebitelů) Organizace mapuje možnosti nebezpečných ných úrazů v různých situacích ch (dětsk tská hřiště,, domov, apod.) a u různých r sociáln lních skupin a následnn sledně vytváří aktivity ke zvýšen ení bezpečnosti. 5

6 Závěr Sebevědomý spotřebitel se zajímá o informace, které mu pomáhaj hají vyhýbat se rizikům. Podle zkušenost eností spotřebitelských poraden Sdružen ení obrany spotřebitel ebitelů České republiky (SOS) mají čeští spotřebitel ebitelé nejvíce problémů i nadále zejména: s obuví; spotřebi ebiči, i, tj. zejména mobilními mi telefony, TV, videorekordéry, ry, videokamerami, roboty, počíta tači, monitory apod.; početn etná jsou také podání na textil, oděvy a kožed edělné výrobky;- dále také na automobily, zejména ojeté, či i na jejich příslup slušenství; ojedinělé nejsou ani problémy s nábytkem, n nádobn dobím, hračkami, sportovními potřebami, šperky; spotřebitelský problém m však v hrozí i při p i nákupu n dětskd tského kočárku, deštn tníku či i brýlí aj.; samostatnou kapitolou jsou dotazy vznesené v souvislosti se spotřebitelskými problémy se zbožím m zakoupeným v bazarech, kdy jde vesměs s o reklamaci použit ité věci. 6

Úplné znění zákona. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele

Úplné znění zákona. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele Úplné znění zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění zákona č. 217/1993 Sb., zákona č. 40/1995 Sb., zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 64/2000

Více

RUKOVĚŤ SPOTŘEBITELE. Svazek I

RUKOVĚŤ SPOTŘEBITELE. Svazek I RUKOVĚŤ SPOTŘEBITELE Svazek I září 2003 Ing. Karel Novák, Ing. Libor Dupal Praha, zář í 2003 SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ / CZECH CONSUMERS ASSOCIATION Budějovická 73, 140 00 Praha 4 tel/fax: 261262280/261262268,

Více

ČOI. Česká obchodní inspekce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

ČOI. Česká obchodní inspekce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ČOI Česká obchodní inspekce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Praha 2012 2 Úvodní slovo ústředního ředitele České obchodní inspekce Při hodnocení uplynulého roku musím konstatovat, že byl velmi náročný. Úkoly, které

Více

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění Všeobecné obchodní podmínky společnosti OFFICE ASSISTANCE s.r.o. Se sídlem Veselská 686, 199 00 Praha 9 IČ: 48110205, DIČ: CZ48110205 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád Podmínkou nákupu v internetovém obchodě BLAŽEK PRAHA je akceptace těchto Obchodních podmínek a reklamačního řádu Internetového obchodu BLAŽEK PRAHA ( Internetový obchod

Více

Značky a informace na obuvi a textilu

Značky a informace na obuvi a textilu průvodce Značky a spotřebitele informace na Podepsat obuvi a textilu můžeš, přečíst mus 1 1 SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ PRŮVODCE SPOTŘEBITELE Značky a informace na obuvi a textilu Miroslava Dostálová

Více

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Následující přehled není úplným výčtem povinností podnikatele plynoucích z živnostenského zákona. Pro potřeby rychlého přehledu a základní orientace

Více

Právo a majetek, ochrana spotřebitele. www.pravodoskol.cz. Spravedlnost je pevná a trvalá vůle přiznávat každému, co mu právem náleží.

Právo a majetek, ochrana spotřebitele. www.pravodoskol.cz. Spravedlnost je pevná a trvalá vůle přiznávat každému, co mu právem náleží. www.pravodoskol.cz Právo a majetek, ochrana spotřebitele Spravedlnost je pevná a trvalá vůle přiznávat každému, co mu právem náleží. (Domitius Ulpianus) Tato brožura vznikla během realizace projektu Vytvoření

Více

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy I. ÚVOD...VIII II. OBECNĚ K OCHRANĚ SPOTŘEBITELE A JEJÍ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ...VIII III. ÚPRAVA OCHRANY

Více

Začínáte? řezník. pekař. řezník. zelinář masér. Obchod. holič. účetní. kuchař. instalatér prodejce. zedník. lektorka. kosmetička. sevírka.

Začínáte? řezník. pekař. řezník. zelinář masér. Obchod. holič. účetní. kuchař. instalatér prodejce. zedník. lektorka. kosmetička. sevírka. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz sevírka Obchod holič knihkupec účetní lektorka zedník zelinář masér řezník barman pekař instalatér prodejce

Více

č. 123/2000 Sb. strana 1/32 ZÁKON ze dne 15. dubna 2000 o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů

č. 123/2000 Sb. strana 1/32 ZÁKON ze dne 15. dubna 2000 o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů č. 123/2000 Sb. strana 1/32 ZÁKON ze dne 15. dubna 2000 o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 130/2003 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 130/2003 Sb. (část) Změna:

Více

Obchodní podmínky SEDCO

Obchodní podmínky SEDCO Obchodní podmínky SEDCO Kontaktní údaje prodávajícího Název: SEDCO s.r.o. Sídlo/bydliště: Průmyslová 5, 796 01 Prostějov IČO: 262 29 374 č.j.: MŽU/2237/00/Ko Telefon: 582 360 422; Fax: 582 360 404 Email:

Více

Všeobecné obchodní podmínky e-shop STOCKIST

Všeobecné obchodní podmínky e-shop STOCKIST Všeobecné obchodní podmínky e-shop STOCKIST Všeobecné obchodní podmínky společnosti ACTIVA spol. s r.o. Se sídlem: Praha 9, Letňany, Veselská 686, PSČ 199 00 IČ: 48111198, DIČ: CZ48111198, společnost zapsaná

Více

Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení. 2. Cena předmětu plnění. 3.

Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení. 2. Cena předmětu plnění. 3. Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Rasguard.cz s.r.o. se sídlem Poděbradská 7, Karlovy Vary, 360 01, identifikační číslo: 03590356 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod

Více

Standard ČBA č. 19 Kodex chování mezi bankami a klienty

Standard ČBA č. 19 Kodex chování mezi bankami a klienty Standardy bankovních aktivit Standard ČBA č. 19 Kodex chování mezi bankami a klienty Datum vydání: 2005 Aktualizace: 7/2007, 4/2010 OBSAH Preambule 3 Část 1: Úvod 4 Část 2: Práva klientů ve vztahu k bankám

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014 Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014 pro zhotovení díla, resp. dodávky služeb (nákup) 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky

Více

JUDr. Jan Krč, Mgr. Markéta Rylková, Mgr. Petr Tichý. Přednáška týkající se základních právních úprav v oboru oční optik - optometrista

JUDr. Jan Krč, Mgr. Markéta Rylková, Mgr. Petr Tichý. Přednáška týkající se základních právních úprav v oboru oční optik - optometrista SPOLEČNÁ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ BARTOŇ & SUCHÁ se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Záhřebská 33/577, PSČ 120 00 tel.: 257217315, 257219503, fax: 257219 386, e-mail: sekretariat@akbartonsucha.cz JUDr. Miroslav Bartoň,

Více

PŘÍLOHA Č. 7 Návrh smlouvy o dodávce informačního systému

PŘÍLOHA Č. 7 Návrh smlouvy o dodávce informačního systému ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Vývoj, implementace, provozování a podpora Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci

Více

I. Vymezení základních pojmů

I. Vymezení základních pojmů OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1. 1. 2014 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.kuracke-potreby.cz (www.kurackepotreby.cz) uskutečněném po 1. 1. 2014. Podmínky blíže vymezují a

Více

Všeobecné obchodní podmínky. Josefa Novotného

Všeobecné obchodní podmínky. Josefa Novotného Všeobecné obchodní podmínky Josefa Novotného Místo podnikání: Jirkovská 5047, 430 04, Chomutov Identifikační číslo: 74212362 zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Chomutova pro

Více

54/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na zdravotnické prostředky

54/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na zdravotnické prostředky 54/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na zdravotnické prostředky Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

Èeská obchodní inspekce VÝROÈNÍ ZPRÁVA

Èeská obchodní inspekce VÝROÈNÍ ZPRÁVA Èeská obchodní inspekce VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2013 Praha Praha 2014 2014 Úvodní slovo ústředního ředitele České obchodní inspekce Hodnotit činnost správního orgánu za jeden rok je velmi nesnadný úkol, a to zejména

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží pomocí prostředků komunikace na dálku, zejména prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sofe.sk Prodávající: Marek Maršál Sídlo:

Více

I. VNITROSTÁTNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1

I. VNITROSTÁTNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1 I. VNITROSTÁTNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1 OBCHODNĚPRÁVNÍ VZTAHY A PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY 1. Co vyjadřuje pojem způsobilost k právním jednáním nebo též způsobilost k právním úkonům? a) způsobilost k odpovědnosti

Více

Prodávající je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00038189.

Prodávající je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00038189. Obchodní podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") obchodní společnosti se sídlem DOMATECH.CZ s.r.o. Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1 - Nové Město, identifikační

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy Obchodní podmínky Společnost Intersport ČR s.r.o. se sídlem Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ 140 62, IČO: 256 70 816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59835

Více

Obchodní podmínky www.solarcontrols.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SOLAR controls s.r.o.

Obchodní podmínky www.solarcontrols.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SOLAR controls s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SOLAR controls s.r.o. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost 1. ledna 2014 a ruší se platnost všech předchozích

Více