CZ.1.07/1.2.00/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CZ.1.07/1.2.00/08.0113"

Transkript

1 Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: Spolupráce na všech v frontách CZ.1.07/1.2.00/ Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Počáte teční vzdělávání 1.2. Rovné příležitosti dětíd a žáků,, včetnv etně dětí a žáků se speciáln vacími potřebami Příjemce Vyšší odborná škola DAKOL a Středn ední škola DAKOL, o. p. s. Partneři: Pedagogicko psychologická poradna Karviná Středn ední odborné učiliště Velký Újezd, s.r.o. Středn ední odborné učiliště Sedlčany, o.p.s. Realizace: srpen 2009 červenec 2012 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN N EVROPSKÝM SOCIÁLN LNÍM M FONDEM A STÁTN TNÍM M ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

2 Stručný obsah: Projekt je zaměř ěřen na zkvalitnění vzdělávání žáků středn edních škol v Moravskoslezském, Olomouckém m a Středo edočeském m kraji formou navázání vzájemn jemné spolupráce mezi školou, kolou, pedagogy, žáky, jejich rodiči i a odborníky. Tedy opravdová spolupráce na všech v frontách, jejímž cílem je prevence předp edčasných odchodů žáků ze vzdělávání a to prostřednictv ednictvím m zavedení poradensko-asisten asistenčního programu, především m pro žáky se speciáln vacími potřebami, který je bude podporovat k úspěšnému dokončen ení studia. V první fázi projektu se u třít zapojených škol vytvoří školní poradenská pracoviště (ŠPP) a metodiky poradensko-asisten asistenčního programu, v druhé fázi projektu bude činnost ŠPP, včetnv etně poradensko-asisten asistenčního programu, pilotně ověř ěřena. Program bude podpořen také odbornou přípravou pravou pedagogických pracovníků v oblasti práce s dětmi d se speciáln vacími potřebami.

3 Cíle projektu: zkvalitnění vzdělávání žáků SŠ v Moravskoslezském, Olomouckém m a Středo edočeském m kraji formou navázání vzájemn jemné spolupráce mezi školou, pedagogy, žáky, jejich rodiči i a odborníky cílem je prevence předp edčasných odchodů žáků ze vzdělávání a to prostřednictv ednictvím m zavedení poradensko- asistenčního programu, předevp edevším m pro žáky se speciáln vacími potřebami, který je bude podporovat k úspěšnému dokončen ení studia

4 Cílové skupiny: žáci SŠS DAKOL, SOU Velký Újezd a SOU Sedlčany se speciáln vacími potřebami (SVP) a ti žáci, kteří jsou ohroženi předp edčasným odchodem ze vzdělávání pracovníci ci škol a školských zařízen zení SŠ DAKOL, SOU Velký Újezd, SOU Sedlčany

5 Aktivity projektu: 1) Vytvoření školních poradenských pracovišť a příprava poradenskoasistenčního programu (08/ /2010) vytvořen ení třech školních poradenských pracovišť na partnerských SŠS (SŠ DAKOL, SOU Velký Újezd, SOU Sedlčany) zavedení pozic výchovný poradce, kariérový rový poradce, metodik prevence, školní psycholog, romský poradce a profesní poradce vytvořen ení odkazů na webových stránk nkách partnerů,, tzv. internetové poradenství příprava prava služeb poradenské péče e směrem k cílovým c skupinám žáků a rodičů

6 2) Tvorba metodických materiálů poradensko-asisten asistenčního programu (08/ /2010) Manuál ŠPP Tato metodika bude určena pracovníkům ŠPP na středn edních školách a představuje p pilíř poradenské péče e směrem k žákům m se speciáln vacími potřebami. Metodika individuáln lního coachingu Tato metodika bude určena poskytovatelům m následnn sledné asistenční péče, tzv. coachům,, při p i poskytování poradenství žákům, kteří byli identifikováni ni jako ohroženi předp edčasným ukončen ením školní docházky či i další šími handicapy (nevhodné sociáln lní prostřed edí,, poruchy učenu ení,, poruchy chování apod.).

7 3) Výběr r cílovc lové skupiny (11/ /2010) žák k doporučen do poradensko-asisten asistenčního programu pedagogickým pracovníkem (třídn dní učitel, vyučuj ující pedagog) žák k podstoupí konzultaci s výchovným poradcem a metodikem prevence na příslup slušném ŠPP žák k je doporučen do poslední fáze výběru, která proběhne formou testu, na základz kladě hodnocení je žák k doporučen do poradensko-asisten asistenčního programu, v případp padě žáka 1. ročníku i do tzv. individuáln lního coachingu

8 4) Pilotní ověř ěření ŠPP poradenský program (02/ /2012) V únoru 2010 bude zahájena činnost 3 školních poradenských pracovišť na partnerských školách a bude spuštěno pilotní ověř ěření vytvořen eného poradensko- asistenčního programu Činnosti ŠPP: týmová i individuáln lní poradenská péče e směrem k primárn rní cílové skupině žáků se SVP ze strany výchovného poradce, metodika prevence, kariérov rového poradce a romského poradce spolupráce pracovníků ŠPP s externími odborníky - školním m psychologem profesním poradce při p řešení individuáln lních případp padů spolupráce a poradenství směrem k cílovc lové skupině rodičů žáků se spec. vzd.. potřebami organizace přednp ednášek a seminářů pro žáky a jejich rodiče e na aktuáln lní témata (předn ednášky o možnostech na trhu práce, semináře e ze strany odborníků na problémov mová témata jako jsou závislosti apod.) organizace exkurzí do relevantních podniků (vzhledem k učebnu ebním m oborům) pro žáky s cílem prezentace praxe poradenství směrem k pedagogickým pracovníkům m pracujícím m s cílovou c skupinou žáků v oblasti práce a motivace žáků se spec. vzd.. potřebami internetové poradenství,, které bude realizováno prostřednictv ednictvím m webového formuláře

9 5) Individuáln lní coaching asistenční program (02/ /2012) vybraní žáci prvních ročníků na základz kladě aktivity č.. 3 půjde zejména o žáky, kterým hrozí předčasné opuštění vzdělávac vacího systému, nebo jsou ohroženi jinými handicapy (sociáln lním m prostřed edím, poruchy učenu ení, poruchy chování,, zdravotní znevýhodnění apod.) žáci, kterým bude poskytnuta asistenční péče, získajz skají komplexní podporu zaměř ěřenou na vzdělávání a poradenství,, která povede k jejich integraci 1 coachi bude přiřazeno p max. 6 žáků každému žákovi se bude coach věnovat v 3 hodiny měsíčněm a to po celou dobu jeho studia, tzn. od prvního ročníku aža k závěrez rečné zkoušce v ročníku posledním coach provede svého svěř ěřence přes p vešker kerá úskalí,, která by jej po dobu jeho studia mohla odradit od předp edčasného ukončen ení vzdělání

10 6) Podpůrn rné přípravné programy - asistenční program (08/ /2012) Klíčov ová aktivita zahrnuje 2 podpůrn rné činnosti směrem k cílovc lové skupině žáků: 1. přípravné kurzy Smyslem přípravných p pravných kurzů je vytvořit a zorganizovat formu doučovac ovacích ch kroužků,, kde by se žáci připravili p na důled ležité zkoušky ky a písemnp semné práce a to u předmp edmětů, ve kterých pociťuj ují nedostatky. 2. adaptační víkendy pro žáky před p jejich nástupem do 1. ročníků na SŠS Adaptační víkendy jsou pojaty jako motivační programy pro úspěšné zapojení se do studia na SŠ. S. Tyto adaptační víkendy by jim měli m pomoci se seznámit a zorientovat ještě před začátkem školního roku a to nenásilnou formou volnočasových aktivit.

11 7) Vzdělávání PP a pracovníků škol v oblasti práce s dětmi d se SVP (09/ /2010) Vzdělávání pedagogických pracovníků a pracovníků škol v oblasti práce s dětmi d se speciáln vacími potřebami bude probíhat ve 3 úrovních: 1. školení pracovníků ŠPP - témata školení budou práce s dětmi d se spec. vzd. potřebami, metody identifikace žáků se spec. vzd. potřebami, poradenská péče e směrem k žákům a jejich rodičů čům 2. školení individuáln lního coachingu - témata školení budou individuáln lní asistenční péče, poradenské vedení a motivace žáků k úspěšnému dokončen ení studia, metody identifikace potíží žáků,, metody prohloubení dovedností žáků k dokončen ení studia 3. školení pedagogických pracovníků v oblasti práce s žáky se SVP - témata školení budou metody práce s žáky se spec. vzd.. potřebami, oblast multikulturní výchovy

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

OBSAH. 2 SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK. 3 1. ÚVOD. 4 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 5 3. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 35 4.

OBSAH. 2 SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK. 3 1. ÚVOD. 4 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 5 3. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 35 4. INFORMACE O PLNĚNÍ USNESENÍ VLÁDY TÝKAJÍCÍCH SE INTEGRACE ROMSKÉ MENŠINY A AKTIVNÍHO POSTUPU STÁTNÍ SPRÁVY PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ OPATŘENÍ PŘIJATÝCH SOUVISEJÍCÍMI USNESENÍMI VLÁDY KE DNI 31. PROSINCE 2012 II.

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Postupy a doporučení jejího rozvoje Gabriela Mikulková, Kateřina Šrahůlková (eds.) a kol. METODICKÁ ZPRÁVA Č. 7 RAMPS-VIP III, Rozvoj a metodická

Více

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2010/2011 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Název projektu: Podpora žáků základních škol Prahy 14, CZ.2.17/3.1.00/36325, Operační program Praha Adaptabilita. Projekt

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje.

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje. Modelový projekt 10 Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu pro oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami globálních

Více

Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů.

Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů. Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů. V Česku je kariérové poradenství poměrně mladou disciplínou. Zpočátku navázalo na poradenství v oblasti vzdělávání a volby povolání realizované

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610 Minimální preventivní program ve školním roce 2013/2014 Garanti programu: Mgr. Miroslava

Více

Společná řešení pro lepší učení. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/46.0006

Společná řešení pro lepší učení. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/46.0006 Společná řešení pro lepší učení Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/46.0006 Obsah prezentace 1. Základní informace o projektu 2. Příjemce projektu 3. Cíle projektu 4. Cílové skupiny 5. Klíčové aktivity

Více

Možnosti financování volnočasových aktivit dětí a mládeže prostřednictvím MŠMT (tuzemské a zahraniční zdroje)

Možnosti financování volnočasových aktivit dětí a mládeže prostřednictvím MŠMT (tuzemské a zahraniční zdroje) Možnosti financování volnočasových aktivit dětíd a mláde deže prostřednictv ednictvím m MŠMT M MT (tuzemské a zahraniční zdroje) Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel. 257193111 www.msmt.cz Problematikou práce

Více

VÝSTUPY PROJEKTU ŠKOLA PRO ŽIVOT CZ.1.07/1.1.07/11.0100

VÝSTUPY PROJEKTU ŠKOLA PRO ŽIVOT CZ.1.07/1.1.07/11.0100 VÝSTUPY PROJEKTU ŠKOLA PRO ŽIVOT CZ.1.07/1.1.07/11.0100 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: 1.Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zprostředkující

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM (Špp) Základní škola a Mateřská škola Lázně Kynžvart, K Rybníku 346, 354 91 Lázně Kynžvart, příspěvková organizace Zpracovalo: Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Plzeň Vejprnická

Více

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Zuzana Freibergová Národní informační středisko pro poradenství V České republice vedle sebe působí v oblasti vzdělávání

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

Základní informace o projektu

Základní informace o projektu Základní informace o projektu Název projektu: Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji Příjemce projektu: Olomoucký kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0009 Financování

Více

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO Vazba na specifický cíl Strategie: Cílová hodnota: Mapování stávajících systémů komercializace výsledků VaV činnosti a jejich následná optimalizace A1 Podpora transferu a komercializace výsledků VaV činnosti

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

Vize a strategie NÚOV 2008

Vize a strategie NÚOV 2008 Vize a strategie NÚOV 2008 Časový horizont Vize: 2013 Strategie: 2011 Verze 23/6/2008 Vize popisuje role, postavení, oblasti zájmu NÚOV a také globální cíle v těchto oblastech v delším časovém horizontu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov tel.: 587 571 044, 777 033 930 IČO 709 28 622 skola@zsstepanov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek 3 4 Obsah Úvod.....................................................

Více