CVIČENÍ Z ENVIRONMENTÁLNÍ CHEMIE I

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CVIČENÍ Z ENVIRONMENTÁLNÍ CHEMIE I"

Transkript

1 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVEZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování CVIČENÍ Z ENVIRONMENTÁLNÍ CHEMIE I doc. Mgr. Marek VACH, Ph.D. Ing. Martin HEŘMANOVSKÝ Ing. Petra KUBÍNOVÁ, Ph.D. Praha, prosinec 2010

2 2

3 Obsah 1 Část seminární Acidobazické rovnovováhy Teorie kyselin a zásad Disociace kyselin a zásad Výpočty ph silných protolytů (= silných kyselin a zásad) Výpočty ph slabých protolytů Výpočty ph hydrolyzovatelných solí Výpočty ph tlumivých roztoků Srážecí rovnováhy Komplexotvorné rovnováhy Oxidačně-redukční rovnováhy Část laboratorní Metoda molekulové absorpční spektrometrie Vybraná spektrometrická stanovení základního rozboru vody Stanovení dusičnanů metodou absorpční spektrometrie po reakci se salicylanem sodným Stanovení dusitanů metodou absorpční spektrometrie po reakci s kyselinou sulfanilovou a NED-hydrochloridem Stanovení amonných iontů metodou absorpční spektrometrie po reakci se salicylanem sodným a chlornanovými ionty Stanovení anorganických orthofosforečnanů metodou absorpční spektrometrie po reakci s molybdenanem amonným a kyselinou askorbovou Metoda atomové absorpční spektrometrie Literatura 61 3

4 OBSAH 4

5 1. Část seminární Úvod do výpočtů chemických rovnováh 5

6 1.1 Acidobazické rovnovováhy Teorie kyselin a zásad Arrheniova teorie Arrhenius jako první charakterizoval kyseliny a zásady na základě existence volně pohyblivých iontů přítomných v roztoku. Vyšel z teorie elektrolytické disociace, tzn. rozkladů látek jejich rozpouštěním ve vodě. Podle Arrhenia je tedy kyselinou částice, která je schopna odštěpit vodíkový proton: HA H + + A (1.1) Za bázi pak Arrhenius považuje částici schopnou odštěpit hydroxidový anion: BOH B + + OH (1.2) Velkou nevýhodou této teorie je omezení pouze na látky rozpustné ve vodě a vodné systémy a nebere v úvahu funkci samotného rozpouštědla. Navíc nevysvětluje zásaditý charakter látek, které neobsahují skupinu OH (NH 3. H 2 O). Brönstedova-Lowryho teorie Podle Brönsteda a Lowryho je kyselinou (HA) částice, která působí jako donor protonu a báze (B) jako jeho akceptor: HA + B HB + + A (1.3) HA a A vytváří jeden konjugovaný pár (lišící se o proton) a B a HB + vytváří druhý konjugovaný pár. Největší rozdíl oproti Arrheniově teorii spočívá v tom, že protolytické reakce se musí zúčastnit vždy látka proton uvolňující (HA) a látka proton přijímající (B), tzn. dva protolytické systémy. Akceptorem protonu může být i samotné rozpouštědlo, jehož molekuly solvatují odštěpený proton: HA + H 2 O H 3 O + + A (1.4) Proto je síla kyselin, měřená rozsahem jejich disociace, závislá také na povaze rozpouštědla, respektive na jeho bazicitě (tedy na jeho schopnosti přijímat proton podle rovnice 1.3). Protože bazicita rozpouštědla je funkcí elektronegativity příslušného akceptorového atomu, bude síla kyselin HA klesat s klesající bazicitou rozpouštědla. Z výše uvedených definic jistě musí vyplynout, že každá Arrheniovská kyselina je zároveň Brönstedovská kyselina a každá Arrheniovská báze je zároveň i Brönstedovská báze (opačné tvrzení nemusí být vždy pravdivé, viz amoniak). Určitou nevýhodou Brönstedovy-Lowryho teorie je skutečnost, že se týká pouze protických rozpouštědel. Solvoteorie kyselin a zásad Guttman a Lindquist zobecnili Brönstedovu-Lowryho teorii na základě výkladu acidity a bazicity jak v protických, tak i v aprotických rozpouštědlech. Základním požadavkem této teorie je autoionizace rozpouštědla. Kyseliny (solvokyseliny) jsou potom látky, které při interakci s rozpouštědlem zvyšují koncentraci kationtů produkovaných autoionizací rozpouštědla. Např. roztok hydrogensíranu v kapalném amoniaku (protické rozpouštědlo) se chová jako kyselina: 2 NH 3 NH NH 2... autoionizace 6

7 HSO 4 + NH 3 NH SO2 4 Zásady (solvozásady) jsou látky, které zvyšují koncentraci aniontů produkovaných autoionizací rozpouštědla. Např. oxid sodný v oxidu siřičitém (aprotické rozpouštědlo) se chová jako zásada: 2 SO 2 SO 2+ + SO autoionizace Na 2 O + SO 2 2 Na + + SO 2 3 Lewisova teorie Lewisova teorie je zvláštním případem Brönstedovy-Lowryho teorie, od které se ale liší tím, že vztah mezi kyselinou a bází nevnímá jako přenos protonu, ale jako přenos elektronového páru od donoru na akceptor, při kterém se mezi donorem a akceptorem ustavuje kovalentní vazba. Podle Lewise je kyselinou každá (elektrofilní) částice, která je schopná akceptovat volný elektronový pár a báze (nukleofilní částice) je jeho donorem. Orientací na elektronový systém dosáhla Lewisova teorie naprostého zobecnění. Neomezuje se pouze na částice schopné poskytovat proton, ale zahrnuje jakýkoliv systém složený z dvojice donor-akceptor, bez ohledu na to, jedná-li se o kovy nebo nekovy. Z donor-akceptorového vztahu vyplývá, že Lewisova kyselina musí mít vakantní orbital pro přijetí elektronového páru báze. Proto jako Lewisovy kyseliny vystupují molekuly, atomy nebo ionty s neúplným elektronovým oktetem, nebo částice s energeticky dostupnými vakantními orbitaly d Disociace kyselin a zásad Termínem disociace rozumíme v nejjednodušším pojetí proces rozštěpení určité molekuly na dvě nebo více jednodušších molekul, radikálů, atomů nebo iontů. Dříve se předpokládalo, že k disociaci (štěpení molekul) dochází vlivem elektrického pole. Claussius a Arrhenius později ukázali, že ionty mohou být v roztoku přítomny i bez toho, aniž by jím procházel elektrický proud (zavedení el. proudu do roztoku není příčinou disociace). V zásadě rozeznáváme dva typy mechanismů disociace: termická disociace, elektrolytická disociace. Termická disociace (disociace účinkem zvýšené teploty) nastává, pokud energie dodaná ve formě tepla zvýší kinetickou energii iontů kmitajících kolem rovnovážných poloh tak, že vazebné síly nestačí k jejich udržení v krystalové mřížce. Pak dojde k jejich uvolnění z mřížky. K elektrolytické disociaci (disociaci účinkem polárního rozpouštědla) dochází při interakci mezi rozpuštěnou látkou a molekulami rozpouštědla. Nejprve se molekuly rozpouštědla přiblíží k iontům na povrchu mřížky. Poté dochází k orientaci molekul rozpouštědla částí s opačným nábojem. Nakonec dochází k oslabení vazebných sil mezi ionty a jejich uvolnění do roztoku. Elektrolytickou disociaci (disociaci účinkem polárního rozpouštědla) můžeme dále rozdělit na: disociaci látek s iontovou mřížkou, disociaci látek s kovalentní polární vazbou. 7

8 Disociace patří mezi vratné reakce a proto musí vést k chemické rovnováze mezi disociovanou a nedisociovanou složkou. Tato rovnováha se může vyskytovat jak v soustavách homogenních tak i v heterogenních. Disociační rovnováhy jsou v homogenních soustavách charakterizovány Guldberg Waageovým zákonem. Aplikaci tohoto zákona na disociační rovnováhu mezi disociovanou a nedisociovanou složkou pak nazýváme disociační konstantou. V acidobazických rovnováhách charakterizují disociační konstanty sílu kyselin a zásad. Tyto mohou být definovány jako koncentrační: K c = [H 3O + ] [A ] [HA] resp. termodynamické: (1.5) K T = a H 3 O + a A a HA (1.6) Kde a je aktivita vyjadřující reálný termodynamický stav roztoku kyseliny. Hodnota aktivity je v reálných v roztocích elektrolytů v souvislosti s interakcemi iontů zpravidla nižší oproti koncentraci. Vztah mezi aktivitou a koncentrací je vyčíslen pomocí aktivitního koeficientu γ: a = cγ (1.7) Aktivitní koeficient vyjadřuje v roztocích elektrolytů míru elektrostatických interakcí omezujících pohyblivost iontů a tím snižujících relativní zastoupení nezávisle se pohybujících iontů, jenž mohou být k dispozici pro fyzikálně-chemické interakce. (V ideálním roztoku jsou za nezávisle se pohybující považovány všechny ionty odpovídající jeho koncentraci). V tomto kontextu je aktivitní koeficient závislý na tzv. iontové síle I. I log γ = 0, 509 zi (1.8) I Uvedený vztah je vyvozen z modelu tzv. iontové atmosféry známé jako Debye-Hückelova teorie. Iontová síla je definována: n I = 0, 5 c i zi 2 (1.9) i=1 V rovnicích 1.8 a 1.9 je z i nábojové číslo příslušného iontu. Pro úplnost je třeba připomenout, že uvedené vztahy jsou primárně odvozeny pro molalitu, tj. koncentraci vyjádřenou v mol.kg 1. Relace 1.9 je dobře použitelná pro roztoky elektrolytů do hodnoty iontové síly I 0, 1 mol kg 1. Pro více zředěné roztoky při I 0, 01 mol kg 1 lze výpočet aktivitních koeficientů dále zjednodušit dle vztahu: log γ = 0, 509 z 2 i I (1.10) U zředěných roztoků je rozdíl mezi molalitou a molární koncentrací (standardně vyjádřená v mol.l 1 resp. M) prakticky zanedbatelný a aktivitní koeficienty lze počítat jako molární - dosazením iontové síly vyjádřené častěji užívanou molární koncentrací. Molární aktivitní koeficienty se pak označují symbolem y. Pro termodynamickou disociační konstantu reálného roztoku elektrolytu lze tedy psát: 8 K T = K c y H3 O + y A y HA (1.11)

9 Lze dodat, že pro koncentrované roztoky (I > 0,1 mol.kg 1 ) je vyčíslení aktivitních koeficientů resp. aktivit složitější a uvedené vztahy nelze použít. Naopak pro velmi zředěné roztoky (c = I 0,001 M) je aktivita již blízká koncentraci (aktivitní koeficient γ 1 a není třeba ho tedy vyčíslovat): K T = Kc (1.12) 9

10 1.1.3 Výpočty ph silných protolytů (= silných kyselin a zásad) Výpočty ph vycházejí z rovnovážných vztahů pro látkovou bilanci a elektroneutralitu ve vodném roztoku. Celková koncentrace rozpuštěné kyseliny HA je obecně součtem její nedisociované formy [HA] a disociované formy [A ]: (c HA ) r = [HA] + [A ] (1.13) dále platí podmínka elektroneutrality: [H 3 O + ] = [OH ] + [A ] (1.14) Přítomnost iontů OH souvisí s disociací vody (disoc. konstanta, resp. iontový součin K H2 0 = ). Po sloučení rovnic 1.13 a 1.14 dostaneme: (c HA ) r = [HA] + [H 3 O + ] [OH ] (1.15) Pro silné kyseliny, které jsou prakticky zcela disociované: [HA] = 0, tj.: [H 3 O + ] = (c HA ) r + [OH ] = (c HA ) r + K H 2 0 [H 3 O + ] Takže vychází: (1.16) [H 3 O + ] 2 [H 3 O + ] (c HA ) r K H2 0 = 0 (1.17) Kvadratická rovnice 1.17 se však při výpočtech ph silných kyselin uplatňuje až při velkém zředění (c < M), kdy se teprve začne nezanedbatelně projevovat [OH ] z disociace vody. U roztoků silných kyselin v běžném koncentračním rozmezí lze vycházet jednoduše z rovnosti: [H 3 O + ] = (c HA ) r (1.18) Na druhou stranu je však třeba uvažovat vliv iontové síly, tj. provést výpočet aktivity. Pro výpočet ph silných zásad platí, při uvážení Brönstedovy-Lowryho teorie, že báze přijímá proton: B + H 2 O BH + + OH (1.19) platí zde zcela analogické vztahy (jako u silných kyselin): (c B ) r = [B] + [HB + ] (1.20) [OH ] = [H 3 O + ] + [BH + ] (1.21) (c B ) r = [B] [H 3 O + ] + [OH ] (1.22) [OH ] = (c B ) r + [H 3 O + ] = (c B ) r + K H 2 0 [OH ] (1.23) [OH ] 2 [OH ] (c B ) r K H2 0 = 0 (1.24) Přepočet koncentrace OH iontů na H 3 O + ionty provedeme pomocí iontového součinu vody: [H 3 O + ] = K H 2 0 [OH ] (1.25) Rovnice 1.25 platí pro zředění do (c M). 10

11 Příklady 1. Vypočítejte ph roztoku kyseliny dusičné HNO 3 o koncentraci c = 0, 03 M. V případě silných jednosytných kyselin uvažujeme úplnou disociaci příslušné kyseliny v roztoku. Při vyšších koncentracích kyselin můžeme předpokládat, že koncentrace [H 3 O + ] iontu se bude rovnat analytické koncentraci kyseliny. [H 3 O + ] = (c HNO3 ) r Zároveň je, při vyšších koncentracích nutné uvažovat iontovou sílu roztoku, která výsledné ph rovněž ovlivňuje. A tedy spočítat aktivitu roztoku. (c HNO3 ) r > 0, 001 M Iontová síla roztoku poukazuje na závislost na celkové koncentraci všech iontů v roztoku a na jejich náboji. Je nutné sečíst všechny druhy iontů přítomné v roztoku (c NO + c H3 O +) dosazením do rovnice 1.9: 3 I = 0, 5 ([H 3 O + ] zh 2 3 O + + [NO 3 ] z2 NO ) 3 I = 0, 5 (0, 03 (+1) 2 + 0, 03 ( 1) 2 ) = 0, 03 M Dále pak vypočteme hodnotu aktivitního koeficientu dle vztahu 1.8: 0, 03 log γ H3 O + = 0, = 7, , 03 Nyní už jen dosadíme do vztahu pro výpočet ph: ph = log a H3 O + = log[h 3O + ] γ H3 O + = log[h 3O + ] log γ H3 O + ph = log , = 1, 60 Poznámka: V případě, že bychom vliv iontové síly roztoku zanedbali: ph = log[h 3 O + ] pak ph = log ( ) = 1, 52, a tento výsledek je naprosto odlišný od výše vypočtené hodnoty. Je tedy evidentní, že při zadané hodnotě koncentrace HNO 3 vliv iontové síly zanedbat nelze!! 2. Vypočítejte ph 0,002 M KOH. Silná zásada ve vodném roztoku zcela disociuje. Vzhledem k tomu, že zásada má vysokou koncentraci (c KOH > 0, 001 M), tak je nutné rovněž uvažovat iontovou sílu roztoku, která výsledné ph ovlivňuje. Rovnovážná koncentrace hydroxidových anionů je rovna analytické koncentraci zásady (při nižší koncentraci zásady 11

12 by zdrojem hydroxidových anionů byla nejen zásada, ale i voda podléhající autoprotolýze). [K + ] = [OH ] = (c KOH ) r = 0, 002 M ) I = 0, 5 ([K + ] zk [OH ] zoh 2 ( I = 0, 5 0, 002 (+1) 2 + 0, 002 ( 1) 2) = 0, 002 M 0, 002 log γ OH = 0, = 2, , 002 poh = log a OH = log[oh ] γ OH = log[oh ] log γ OH poh = log , = 2, 72 ph = 14 poh = 11, 28 Poznámka: V případě, že bychom vliv iontové síly roztoku zanedbali: poh = log[oh ] pak poh = log ( ) = 2, 699, a pak je tedy ph = 14 poh = 11, 3, výsledek se příliš neliší. Iontová síla I = 0,002 ovlivňuje vypočítané ph až na druhém desetinném místě. 3. Vypočítejte ph M H 2 SO 4. Vícesytné kyseliny jsou kyseliny, které mohou poskytovat více vodíkových iontů. Disociace těchto vodíkových iontů probíhá postupně (v závislosti na ph), neboť síla kyseliny pro disociaci do jednotlivých stupňů se významně liší. H 2 SO 4 je silná dvojsytná kyselina, která je v roztoku zcela disociovaná do 2. stupně, tzn. je třeba počítat se dvěma vodíkovými kationty. H 2 SO 4 + 2H 2 O 2H 3 O + + SO 2 4 Koncentrace vodíkových kationů bude tedy odpovídat dvojnásobku analytické koncentrace této kyseliny: [H 3 O + ] = 2 (c H2 SO 4 ) r = 10 3 M Protože koncentrace [H 3 O + ] = 0, 001, je nutné vypočítat iontovou sílu: ( ) I = 0, 5 [H 3 O + ] zh 2 3 O + + [SO2 4 ] z2 SO 2 4 ( I = 0, ) = 1, M 12

13 Vypočtenou iontovou sílu dosadíme do rovnice 1.10: 1, log γ H3 O + = 0, = 1, , Výsledná hodnota aktivitního koeficientu je pak γ H3 O + rovnice 1.7 vypočítáme aktivitu: a H3 O + = γ H 3 O + c H 3 O + = 0, = 9, ph pak vypočítáme: ph = log a H3 O + = 3, Vypočítejte ph M HCl. = 0, 957. Dosazením do Kyselina chlorovodíková je silná kyselina, v roztoku je úplně disociovaná. [H 3 O + ] = (c HCl ) r = 10 8 M < M Zadaná koncentrace kyseliny poukazuje na fakt, že koncentrace vzniklých H 3 O + iontů je srovnatelná s koncentrací [H 3 O + ] iontů vzniklých autoprotolýzou (tj. disociací) vody. Toto je při výpočtu nutné zohlednit, a proto je třeba vyjít z kvadratické rovnice 1.17: [H 3 O + ] = (c HCl) r + (c HCl ) 2 r + 4K H2 O 2 [H 3 O + ] = ( ) = 1, Následně můžeme vypočítat ph: ph = log [H 3 O + ] = 6, Vypočítejte ph M NaOH. Hydroxid sodný je silný hydroxid, v roztoku je tedy zcela disociován. [OH ] = (c NaOH ) r = M < M V disociaci hydroxidu o takto malé koncentraci hraje významnou roli i autoprotolýza vody. Koncentrace vznikajících hydroxidových anionů je srovnatelná s koncentrací OH vzniklých autoprotolýzou vody. Je tedy nutno uvažovat rovněž disociační konstantu vody, a proto je třeba vyjít z kvadratické rovnice 1.24: [OH ] = (c NaOH) r + (c NaOH ) 2 r + 4K H2 O 2 13

14 [OH ] = ( ) = 6, Následně můžeme vypočítat poh a ph: poh = log [OH ] = 6, 21 ph = 14 poh = 14 6, 21 = 7, Vypočítejte ph 1,5% HNO 3, ρ 1,5%HNO3 = 1231 kg m 3, molární hmotnost kyseliny dusičné je M r (HNO 3 ) = 63, 02 g mol 1. Nejprve je nutné vypočítat látkovou koncentraci roztoku kyseliny dusičné: c = n V = mw wρ 0, g l 1 = = M r mρ 1 M r 63, 02 g mol 1 = 0, 2930 mol l 1 HNO 3 je silná jednosytná kyselina, proto platí: [H 3 O + ] = (c HNO3 ) r = 0, 2930 M > 0, 001 M proto je nutné vypočítat iontovou sílu, aktivitní koeficient a aktivitu: I = 0, 5 ([H 3 O + ] zh 2 3 O + + [NO 3 ] z2 NO ) 3 I = 0, 5 (0, 2930 (+1) 2 + 0, 2930 ( 1) 2 ) = 0, 2930 M 0, 2930 log γ H3 O + = 0, , 2930 = 0, 1788; γ H 3 O + = 0, 6626 a H3 O + = γ H 3 O + c H 3 O + = 0, 1941 Nakonec můžeme vypočítat ph: ph = log a H3 O + = 0, Vypočítejte ph roztoku kyseliny chloristé HClO 4 o koncentraci c = 0, 05 M, pokud ke 100 ml tohoto roztoku přidáme 5 l vody. Tento příklad je založen na přepočtu látkové koncentrace roztoku kyseliny chloristé (po přídavku vody došlo k jejímu zředění). Nejprve musíme vypočítat novou látkovou koncentraci kyseliny, která vychází z poměru látkových množství: n p HClO 4 = n n HClO 4 c p HClO 4 V p HClO 4 = c n HClO 4 V n HClO 4 kde n p HClO 4 je látkové množství kyseliny chloristé před přídavkem vody, n n HClO 4 je látkové množství kyseliny po přídavku vody a V n HClO 4 je celkový objem (součet objemu původní kyseliny V p HClO 4 a přidané vody). Z rovnice vyjádříme c n HClO 4 : c n HClO 4 = cp HClO 4 V p HClO 4 V n HClO 4 = 0, 05 M 0, 1 l 5, 1 l = 9, M 14

15 Kyselina chloristá je silná jednosytná kyselina, a proto platí: [H 3 O + ] = (c HClO4 ) r = 9, M < 0, 001 M Protože koncentrace [H 3 O + ] iontů je menší než 0,001 M, můžeme tuto koncentraci rovnou logaritmovat: ph = log[h 3 O + ] = 3, Vypočítejte ph roztoku kyseliny chlorovodíkové o objemu 200 ml a koncentraci c = 0, 6 M po přídavku 1, 5 g tuhého NaOH za předpokladu, že se nezmění objem roztoku, M r (NaOH) = 40, 00 g mol 1. Tento příklad je založen na bilanci látkových množství reagující kyseliny a báze. Nejprve je nutné sestavit a vyčíslit chemickou rovnici příslušné reakce: HCl + NaOH NaCl + H 2 O Z rovnice je patrné, že obě látky spolu reagují v poměru 1:1. Nyní musíme vypočítat látková množství reagujících látek: n HCl = c HCl V HCl = 0, 6 M 0, 2 l = 0, 12 mol n NaOH = m NaOH M r = 1, 5 g = 0, 0375 mol 40, 00 g mol 1 Z výsledku je patrné, že n HCl > n NaOH. Tato skutečnost znamená, že výsledný roztok bude kyselý. V dalším kroku je nutné vypočítat koncentraci přebytku kyseliny (tu část kyseliny, která nezreagovala): n p HCl = n HCl n NaOH = 0, 12 mol 0, 0375 mol = 0, 0825 mol c p HCl = np HCl V = 0, 0825 mol 0, 2 l = 0, 4125 M Protože HCl je silná jednosytná kyselina, platí: [H 3 O + ] = (c HCl ) r = c p HCl = 0, 4125 M > 0, 001 M proto je nutné vypočítat iontovou sílu, aktivitní koeficient a aktivitu: I = 0, 5 ([H 3 O + ] z 2 H 3 O + + [Cl ] z 2 Cl ) I = 0, 5 (0, 4125 (+1) 2 + 0, 4125 ( 1) 2 ) = 0, 4125 M 0, 4125 log γ H3 O + = 0, , 4125 = 0, 1991; γ H 3 O + = 0, 6323 a H3 O + = γ H 3 O + c H 3 O + = 0, 2608 Nakonec můžeme vypočítat ph: ph = log a H3 O + = 0, 58 15

16 9. Vypočítejte ph roztoku kyseliny chloristé HClO 4 o koncentraci c = 0, 02 M s obsahem NaClO 4 o koncentraci c = 0, 1 M (sůl ovlivňuje iontovou sílu). Protože HClO 4 je silná jednosytná kyselina, platí: [H 3 O + ] = (c HClO4 ) r = 0, 02 M > 0, 001 M proto je nutné vypočítat iontovou sílu. Protože iontová síla se týká všech iontů přítomných v roztoku, je nutné vzít v úvahu i přítomnou sůl: ( I = 0, 5 [H 3 O + ] zh 2 3 O + + [ClO 4 ] z2 ClO 4 + [Na + ] z 2 Na + + [ClO 4 ] z2 ClO 4 ( I = 0, 5 0, , , , 1 1 1) = 0, 12 M ) Nyní můžeme vypočítat aktivitní koeficient dosazením do rovnice 1.8 a aktivitu dosazením do rovnice 1.7: γ H3 O + = 0, 7397; a H 3 O + = γ H 3 O + c HClO 4 = 0, 0148 Nakonec vypočítáme ph: ph = log a H3 O + = 1, Vypočítejte ph roztoku, který vznikne po smísení 40 ml HCl o koncentraci c = 0, 06 M s 25 ml NaOH o koncentraci c = 0, 02 M (vzniklá sůl ovlivňuje iontovou sílu). Tento příklad je opět založen na bilanci látkových množství reagující kyseliny a báze. Nejprve je nutné sestavit a vyčíslit chemickou rovnici příslušné reakce: HCl + NaOH NaCl + H 2 O Z rovnice je patrné, že obě látky spolu reagují v poměru 1:1. Nyní musíme vypočítat látková množství reagujících látek: n HCl = c HCl V HCl = 0, 06 M 0, 04 l = 2, mol n NaOH = c NaOH V NaOH = 0, 02 M 0, 025 l = mol Z výsledku je patrné, že v přebytku je kyselina chlorovodíková, protože platí: n HCl > n HCl Přebytek kyseliny vypočítáme následujícím způsobem: n p HCl = n HCl n NaOH = 2, mol mol = 0, 0019 mol 16

17 c p HCl = n p HCl V HCl + V NaOH = 0, 0019 mol = 0, 0292 M 0, 04 l + 0, 025 l Protože vzniklá sůl ovlivňuje iontovou sílu, je nutné vypočítat látkovou koncentraci vzniklé soli. Vzniklou sůl vybilancujeme na základě báze (sůl můžeme bilancovat také na základě kyseliny, ale je prakticky jednodušší jí bilancovat na základě reaktantu, který zreagoval všechen... v nasem případě NaOH): n NaCl n NaOH = 1 1 NaCl= n NaOH = mol c NaCl = n NaCl V HCl + V NaOH = mol = 0, 0077 M 0, 04 l + 0, 025 l Protože HCl je silná jednosytná kyselina, platí: [H 3 O + ] = (c HCl ) r = c p HCl = 0, 0292 M > 0, 001 M a proto je nutné vypočítat iontovou sílu, aktivitní koeficient a aktivitu: I = 0, 5 ([H 3 O + ] z 2 H 3 O + + [Cl ] z 2 Cl + [Na+ ] z 2 Na + + [Cl ] z 2 Cl ) I = 0, 5 (0, 0292 (+1) 2 + 0, 0292 ( 1) 2 + 0, 0077 ( 1) 2 + 0, 0077 ( 1) 2 ) I = 0, 0369 M 0, 0369 log γ H3 O + = 0, , 0369 = 0, 0820; γ H 3 O + = 0, 8279 a H3 O + = γ H 3 O +c H 3 O + = 0, 0242 Nakonec můžeme vypočítat ph: ph = log a H3 O + = 1, Jaké ph bude mít roztok, který byl připraven smísením 100 ml 10% H 2 SO 4 (hm. procento) o ρ 10%H2 SO 4 = 1066 kg m 3 a 20 ml 70% H 2 SO 4 (hm. procento) o ρ 70%H2 SO 4 = 1611 kg m 3. Hustota výsledného roztoku je ρ X%H2 SO 4 = 1170, 5 kg m 3 a M r (H 2 SO 4 ) = 98, 072 g mol 1. Při řešení vycházíme z bilanční rovnice ve tvaru: m 1 w 1 + m 2 w 2 = m 3 w 3 a principu zachování hmoty m 1 + m 2 = m 3. Pokud z bilanční rovnice vyjádříme w 3 a nahradíme jednotlivé hmotnosti m pomocí součinu ρv, pak dostaneme rovnici: w 3 = w 1ρ 1 V 1 + w 2 ρ 2 V 2 ρ 1 V 1 + ρ 2 V 2 w 3 = 0, 1 1, 066 g ml ml + 0, 7 1, 611 g ml 1 20 ml 1, 066 g ml ml + 1, 611 g ml 1 20 ml = 0,

18 Následně přepočítáme hmotnostní koncentraci w 3 výsledného roztoku na koncentraci látkovou: c = n V = m 3w 3 M r m 3 ρ 1 3 = w 3ρ 3 M r = 0, , 5 g l 1 98, 072 g mol 1 = 2, 8561 mol l 1 Dále následuje analogický postup jako u příkladu 3. Protože se jedná o silnou dvojsytnou kyselinu, tak platí: [H 3 O + ] = 2 (c H2 SO 4 ) r = 5, 7122 M > 0, 001 M Kvůli výše uvedené podmínce je nutné vypočítat iontovou sílu: ( ) I = 0, 5 [H 3 O + ] zh 2 3 O + + [SO2 4 ] z2 SO 2 4 ( I = 0, 5 5, , ) = 8, 5683 M Nyní můžeme vypočítat hodnotu aktivitního koeficientu podle rovnice 1.10 a dosazením do rovnice 1.7 vypočítat hodnotu aktivity: a H3 O + = γ H 3 O + [H 3O + ] = 0, , 7122 = 2, 3848 Hodnota ph je pak: ph = log a H3 O + = 0, O kolik se změní ph roztoku 10% H 2 SO 4 (hm. procento) o ρ 10%H2 SO 4 = 1066 kg m 3, pokud ke 100 ml této kyseliny přidáme 20 ml 70% H 2 SO 4 (hm. procento) o hustotě ρ 70%H2 SO 4 = 1611 kg m 3. Hustota výsledného roztoku je ρ X%H2 SO 4 = 1170, 5 kg m 3, molární hmotnost kyseliny sírové je M r (H 2 SO 4 ) = 98, 072 g mol 1. V tomto příkladu se řeší diference ph, a proto je nutné vypočítat ph původního roztoku a ph roztoku po přídavku další kyseliny sírové. Z rozdílu těchto hodnot vypočteme ph. Nejprve vypočteme látkovou koncentraci a následně ph původního roztoku (roztoku 10% H 2 SO 4 ): c = wρ 10%H 2 SO 4 M r = 0, g l 1 = 1, 0870 mol l 1 98, 072 g mol 1 Nyní vypočteme koncentraci [H 3 O + ] iontu (H 2 SO 4 je dvojsytná kyselina): [H 3 O + ] = 2 (c H2 SO 4 ) r = 2, 174 M > 0, 001 M Na základě podmínky víme, že musíme vypočítat iontovou sílu: ( ) I = 0, 5 [H 3 O + ] zh 2 3 O + + [SO2 4 ] z2 SO 2 4 ( I = 0, 5 2, , ) = 3, 261 M 18

19 Dále vypočítáme aktivitní koeficient, aktivitu a ph 1 : γ H3 O + = 0, 4703; a H 3 O + = 1, 0225; ph 1 = 9, V dalším kroku musíme vypočítat koncentraci (hmotnostní a následně látkovou) výsledného roztoku H 2 SO 4. Tento výpočet je stejný jako u příkladu 11, proto zde bude uveden až konečný výsledek ph 2 ph 2 = 0, 3775 Výsledná diference ph je tedy: ph = ph 2 ph 1. = 0, Odvoďte disociační konstanty kyseliny sírové do všech stupňů, do kterých může tato kyselina disociovat. Kyselina sírová je silná dvojsytná kyselina, která podléhá disociaci do prvního i druhého stupně: H 2 SO 4 + H 2 O H 3 O + + HSO K HA1 = [H 3O + ] [HSO 1 [H 2 SO 4 ] [H 2 O] HSO H 2 O H 3 O + + SO K HA2 = [H 3O + ] [SO 2 4 ] [HSO 1 4 ] [H 2O] H 2 SO 4 + 2H 2 O 2H 3 O + + SO K HA = [H 3O + ] 2 [SO 2 4 ] [H 2 SO 4 ] [H 2 O] 2 kde K HA1 je disociační konstanta kyseliny sírové disociované do prvního stupně, K HA2 je disociační konstanta kyseliny sírové disociované do druhého stupně) a K HA je celková disociační konstanta. 14. Vypočítejte ph roztoku LiOH o koncentraci c = M. [ph = 12, 40] 15. Vypočítejte ph roztoku hydroxidu barnatého Ba(OH) 2 o koncentraci c = 5, M (silný hydroxid disociovaný do druhého stupně). [ph = 11, 03] 16. Vypočítejte ph 0,15% HCl, ρ 0,15%HCl = 1001 kg m 3, M r (HCl) = 36, 47 g mol 1. [ph = 1, 47] 17. Vypočítejte ph roztoku kyseliny trihydrogenfosforečné H 3 PO 4 o koncentraci c = 0, 05 M, pokud ke 100 ml tohoto roztoku přidáme 5 l vody. [ph = 2, 57] 18. O kolik se změní ph roztoku hydroxidu barnatého o koncentraci c = M, pokud ke 100 ml tohoto roztoku přidáme 700 ml roztoku hydroxidu barnatého o koncentraci c = 0, 6 M. [ ph = 5, 73] 19. Vypočítejte ph roztoku, který vznikne po smísení 50 ml HCl o koncentraci c = 0, 2 M s 50 ml NaOH o koncentraci c = 0, 2 M (vzniklá sůl ovlivňuje iontovou sílu). [ph = 7, 00] 4 ] 19

20 20. Vypočítejte ph roztoku, který vznikne po smísení 50 ml HNO 3 o koncentraci c = 0, 2 M s 60 ml KOH o koncentraci c = 0, 18 M (vzniklá sůl ovlivňuje iontovou sílu). [ph = 11, 74] 21. Vypočítejte ph roztoku, který vznikne po smísení 100 ml HCl o koncentraci c = 0, 01 M se 100 ml NaOH o koncentraci c = 0, 02 M (vzniklá sůl ovlivňuje iontovou sílu). [ph = 11, 65] 22. Vypočítejte ph roztoku, který vznikne po smísení 200 ml kyseliny sírové H 2 SO 4 o koncentraci c = 0, 1 M a 200 ml hydroxidu draselného KOH o koncentraci c = 0, 1 M (vzniklá sůl ovlivňuje iontovou sílu). [pozor na poměr látkových množství (H 2 SO 4 je dvojsytná), ph = 1, 44] 23. Jaké ph bude mít 100 ml 10 % NaOH (hm. procento) o ρ 10%NaOH = 1109 kg m 3 po přídavku 10 g tuhého NaOH. Hustota výsledného roztoku hydroxidu sodného je ρ X%NaOH = 1190, 8 kg m 3, M r (NaOH) = 39, 997 g mol 1. [ph = 14, 36] 24. O kolik se změní ph roztoku 10 % NaOH (hm. procento) o hustotě ρ 10%NaOH = 1109 kg m 3, pokud ke 100 ml tohoto roztoku přidáme 10 g tuhého NaOH. Hustota výsledného roztoku je ρ X%NaOH = 1190, 8 kg m 3, molární hmotnost hydroxidu sodného je M r (NaOH) = 39, 997 g mol 1. [ ph = 0, 24] 25. Odvoďte disociační konstanty kyseliny peroxodisírové do všech stupňů, do kterých může tato kyselina disociovat. [H 2 S 2 O 8, silná dvojsytná kyselina] 26. Odvoďte disociační konstanty hydroxidu barnatého do všech stupňů, do kterých může tento hydroxid disociovat. [Ba(OH) 2, silný hydroxid] 27. Odvoďte disociační konstanty kyseliny trihydrogenfosforečné do všech stupňů, do kterých může tato kyselina disociovat. [H 3 PO 4, silná trojsytná kyselina] 28. Odvoďte disociační konstanty kyseliny trichloroctové do všech stupňů, do kterých může tato kyselina disociovat. [CCl 3 COOH, silná jednosytná kyselina] 20

21 1.1.4 Výpočty ph slabých protolytů Slabé kyseliny jsou ve vodném prostředí na rozdíl od silných kyselin disociovány pouze částečně, tj. při výpočtech koncentrace vodíkových kationů resp. ph hodnoty je třeba brát tuto míru disociace vyjádřenou rovnovážnou disociační konstantou K HA a K A do úvahy (K A vyjadřuje disociaci báze, neboť aniont kyseliny je podle Brönstedovy teorie konjugovanou bází). K HA = [H 3O + ] [A ] [HA] K A = [OH ] [HA] [A ] (1.26) (1.27) Dále samozřejmě platí rovnice látkové bilance a zachování elektroneutrality 1.13, 1.14, 1.20, 1.21 a z nich plynoucí 1.15 a Tj.: (c HA ) r = [HA] + [H 3 O + ] [OH ] (1.28) (c A ) r = [HA] [H 3 O + ] + [OH ] (1.29) Vyjádřením [HA] a [A ] z rovnic 1.28 a 1.29 a dosazením do rovnice 1.26 získáme vztah pro koncentraci [H 3 O + ] iontů: [H 3 O + ] = K HA (c HA) r [H 3 O + ] + [OH ] (c A ) r + [H 3 O + ] [OH ] (1.30) Ve vodném roztoku kyseliny je (c A ) r = 0, resp. žádná báze není rozpouštěna. Výchozí vztah má tedy podobu: [H 3 O + ] = K HA (c HA) r [H 3 O + ] + [OH ] [H 3 O + ] [OH ] (1.31) Vztah 1.31 obsahující dvě neznámé [H 3 O + ] a [OH ] je samozřejmě nutno dále zjednodušit. Pro roztok kyseliny lze předpokládat, že [OH ] [H 3 O + ], tj. po zanedbání [OH ] obdržíme: [H 3 O + ] = K HA (c HA) r [H 3 O + ] [H 3 O + ] (1.32) a tedy: [H 3 O + ] 2 + [H 3 O + ]K HA (c HA ) r K HA = 0 (1.33) Pokud je míra disociace kyseliny malá a tedy (c HA ) r [H 3 O + ] lze vztah 1.33 dále zjednodušit do podoby: [H 3 O + ] = K HA (c HA ) r (1.34) Koncentrace [H 3 O + ] resp. ph hodnota vyčíslená dle vztahu 1.34 je dostatečně přesná, pokud vychází [H 3 O + ] 0, 05 (c HA ) r. Pro velmi zředěné roztoky, jejichž ph se blíží neutralitě (ph 7) již nelze zanedbat ionty [OH ], na druhou stranu však zjevně platí (c HA ) r [OH ] [H 3 O + ], takže po zanedbání tohoto rozdílu v čitateli 1.31 vychází: [H 3 O + ] = K HA (c HA ) r + [H 3 O + ] [OH ] = K HA (c HA ) r + K H2 O (1.35) 21

22 Vztah 1.35 se uplatňuje, vychází-li z rovnice 1.34 koncentrace [H 3 O + ] iontů přibližně v úrovni [H 3 O + ] Disociace slabých zásad je vyjádřena rovnovážnými konstantantami K B a K BH + (K BH + vyjadřuje disociaci kyseliny, neboť kationt BH + je konjugovanou kyselinou): K B = [BH+ ] [OH ] [B] (1.36) K BH + = [H 3O + ] [B] [BH + ] (1.37) Vztah pro výpočet [OH ] a následně ph slabých zásad obdržíme stejně jako v případě slabých kyselin vyjádřením [B] a [BH + ] z rovnic 1.15, 1.22 a jejich dosazením do rovnice 1.36, ze které vyjádříme koncentraci [OH ] iontů: [OH ] = K B (c B ) r + [H 3 O + ] [OH ] (c BH +) r [H 3 O + ] + [OH ] A dále analogicky jako u slabých kyselin, tj. (c BH +) r = 0: [OH ] = K B (c B) r + [H 3 O + ] [OH ] [OH ] [H 3 O + ] (1.38) (1.39) Pro [OH ] 0, 05 c B ) r a [OH ] > 10 6 je dostatečně přesná nejjednodušší varianta: [OH ] = K B (c B ) r (1.40) V případě, že z rovnice 1.40 vychází [OH ] > 0, 05 (c B ) r a [OH ] > 10 6 uplatňuje se kvadratická rovnice: [OH ] 2 + K B [OH ] K B (c B ) r = 0 (1.41) Pro situace kdy je [OH ] 10 6 se vychází z: [OH ] = K B (c B ) r + [H 3 O + ] [OH ] = K B (c B ) r + K H2 O (1.42) Koncentrace [H 3 O + ] iontů a následně ph hodnota roztoku slabé zásady je samozřejmě vyčíslena pomocí iontového součinu vody: Příklady [H 3 O + ] = K H 2 O [OH ] (1.43) 1. Vypočítejte ph roztoku kyseliny octové o koncentraci c = 0, 06 M, K HA = 10 4,76. Kyselina octová je slabá kyselina, která ve vodě disociuje podle rovnice: CH 3 COOH + H 2 O CH 3 COO + H 3 O + Dle vztahu 1.34 vychází: [H 3 O + ] = K HA (c HA ) r = 10 4,76 0, 06 = 1, Nyní musíme ověřit, zda-li bylo zanedbání úbytku disociací a autoprotolýzy vody oprávněné: 22

23 Úbytek disociací: V případě, že [H 3 O + ] 0, 05 (c HA ) r, tj. slabá kyselina je disociována z méně než 5 %, pak můžeme zanedbat úbytek disociací: 0, 05 (c HA ) r = > 1, Autoprotolýza vody: V případě, že [H 3 O + ] > 10 6, tj. koncentrace kyseliny je dostatečně vysoká a disociační konstantu vody netřeba brát úvahu, neuvažujeme tedy autoprotolýzu vody. Vypočítaná koncentrace vodíkových iontů [H 3 O + ] je dostatečně přesná: [H 3 O + ] = 1, > 10 6 Kritérium pro platnost vztahu 1.34 je splněno, vypočítaná koncentrace [H 3 O + ] je dostatečně přesná. Nyní můžeme vypočítat ph: ph = log H 3 O + = 2, Vypočítejte ph roztoku kyseliny mravenčí o koncentraci c = 0, 02 M, K HA = 10 3,68. Kyselina mravenčí je slabá kyselina, ve vodě disociuje podle rovnice: HCOOH + H 2 O HCOO + H 3 O + Dle vztahu 1.34 vychází: [H 3 O + ] = K HA (c HA ) r = 10 3,68 0, 02 = 2, Nyní musíme ověřit, zda-li bylo zanedbání úbytku disociací a vlivu disociační konstanty vody oprávněné: Autoprotolýza vody: [H 3 O + ] = 2, > 10 6 Podmínka je splněna, vliv disociační konstanty lze zanedbat. Úbytek disociací: 0, 05 (c HA ) r = 10 3 < 2, Kritérium pro platnost vztahu 1.34 není splněno. Je zřejmé, že disociace kyseliny mravenčí proběhla z více než 5 %. Je třeba použít vztah 1.33: [H 3 O + ] = K HA + KHA (c HA) r K HA 2 [H 3 O + ] = 10 3,68 + (10 3,68 ) , ,68 2 = 1, ph = log H 3 O + = log 1, = 2, 71 23

24 3. Vypočítejte ph roztoku fenolu (slabá kyselina) o koncentraci c = 2, M, K HA = 10 9,98. Fenol je velmi slabá kyselina. Ve vodě disociuje podle rovnice: C 6 H 5 OH + H 2 O C 6 H 5 O + H 3 O + Dle vztahu 1.34 vychází: [H 3 O + ] = K HA (c HA ) r = 10 9,98 2, = 1, Pro posouzení přesnosti výsledku je třeba provést kontrolu oprávněnosti zanedbání vlivu disociační konstanty vody a úbytku disociací. Úbytek disociací: 0, 05 (c HA ) r = 1, > 1, Podmínka je splněna, tudíž úbytek disociací můžeme zanedbat. Autoprotolýza vody: [H 3 O + ] = 1, < 10 6 Roztok je prakticky neutrální, pro přesný výpočet je třeba vycházet ze vztahu 1.35: [H 3 O + ] = K HA (c HA ) r + K H2 O [H 3 O + ] = 10 9,98 2, = 1, ph = log H 3 O + = log 1, = 6, Vypočítejte ph roztoku amoniaku (NH 3.H 2 O) o koncentraci c = 0, 015 M, K B = 10 4,76. Amoniak, jakožto slabá zásada, disociuje ve vodném roztoku podle rovnice: NH 3.H 2 O NH OH Dle vztahu 1.40: [OH ] = K B (c B ) r = 10 4,76 0, 015 = 5, Nyní musíme ověřit, zda-li bylo zanedbání úbytku disociací a autoprotolýzy vody oprávněné: Úbytek disociací: 0, 05 (c B ) r = 7, > [OH ] = 5, Podmínka je splněna, úbytek disociací můžeme tedy zanedbat.

25 Autoprotolýza vody: [OH ] = 5, > 10 6 Kritérium pro platnost výpočtu je splněno, lze tedy zanedbat vliv disociační konstanty vody. Vypočítaná koncentrace hydroxidových anionů [OH ] je dostatečně přesná. Nyní z rovnice 1.43 vypočteme koncentraci [H 3 O + ] iontů: [H 3 O + ] = K H 2 O [OH ] 1, = = 1, , V posledním kroku vypočítáme hodnotu ph: ph = log [H 3 O + ] = log 1, = 10, 71 Alternativně můžeme místo ph vypočítat poh a z hodnoty poh získáme ph: poh = log [OH ] = log 5, = 3, 29 ph = 14 poh = 14 3, 29 = 10, Vypočítejte koncentraci roztoku amoniaku, jehož ph = 9, 66, za předpokladu platnosti podmínky: [X] > 10 6 a [X] < 0, 05 c B, K B = 10 4,751. Amoniak je báze, proto platí, že [X] = [OH ]. Nejprve tedy musíme vypočítat koncentraci [OH ] iontů: [OH ] = K H 2 O 10 ph = = 4, ,66 Protože platí podmínka: [OH ] > 10 6 a [OH ] < 0, 05 c B musíme vycházet ze vztahu 1.40: [OH ] = K B (c B ) r (c B ) r = [OH ] 2 K B = (4, ) ,751 = 1, M 6. Vypočítejte ph roztoku obsahujícího 0,03 molu kyseliny mravenčí v 400 ml, K HA = 10 3,68. [ph = 2, 41] 7. Vypočítejte ph roztoku obsahujícího 0,005 molu fenolu v 300 ml, K HA = 10 9,98. [fenol je slabá kyselina, ph = 5, 88] 8. Vypočítejte ph roztoku pyridinu o koncentraci c = 0, 3 M, K B = 10 8,83. [pyridin je slabá zásada, ph = 9, 32] 9. Vypočítejte ph 10 % kyseliny octové, ρ 10%CH3 COOH = 1012 kg m 3, molární hmotnost kyseliny octové je M r (CH 3 COOH) = 60, 052 g mol 1 a její K HA = 10 4,751. [ph = 2, 26] 10. Vypočítejte ph 35 % kyseliny octové, ρ 35%CH3 COOH = 1019 kg m 3, molární hmotnost kyseliny octové je M r (CH 3 COOH) = 60, 052 g mol 1 a její K HA = 10 4,751. [ph = 1, 99] 25

26 11. Vypočítejte poh 90 % kyseliny octové, ρ 90%CH3 COOH = 1065 kg m 3, molární hmotnost kyseliny octové je M r (CH 3 COOH) = 60, 052 g mol 1 a její K HA = 10 4,751. [poh = 12, 23] 12. Jaké ph bude mít roztok amoniaku o koncentraci c = M, pokud ke 100 ml tohoto roztoku přidáme 200 ml vody, K B = 10 4,751. [ph = 9, 66] 13. Jaké ph bude mít roztok fenolu o koncentraci c = 2 M, pokud ke 100 ml tohoto roztoku přidáme 10 l roztoku fenolu o koncentraci c = 0, 001 M, K B = 10 9,89. [ph = 5, 79] 14. Jaké ph bude mít roztok o-chloranilinu (slabá báze) o koncentraci c = 0, 05 M, pokud ke 150 ml tohoto roztoku přidáme 1500 ml roztoku o-chloranilinu o koncentraci c = M, K B = 10 9,89. [ph = 7, 89] 15. Vypočítejte hmotnostní procento (%) kyseliny octové, jejíž ph = 1, 76, při splnění podmínky: [X] > 10 6 a [X] < 0, 05 c HA, ρ X%CH3 COOH = 1082 kg m 3, M r (CH 3 COOH) = 60, 052 g mol 1 a K HA = 10 4,751. [94,47 %] 16. O kolik se změní ph roztoku amoniaku, pokud ke 100 ml roztoku o koncentraci c = M přidáme 200 ml vody, K B = 10 4,751. [ ph. = 0, 27] 17. Jaké ph bude mít roztok, který byl připraven smísením 100 ml 80% CH 3 COOH (hm. procento) o ρ 80%CH3 COOH = 1068 kg m 3 a 100 ml 10% CH 3 COOH (hm. procento) o ρ 10%H2 SO 4 = 1012 kg m 3. Hustota výsledného roztoku kyseliny octové je ρ X%CH3 COOH = 1049, 7 kg m 3, M r (CH 3 COOH) = 60, 052 g mol 1, K HA = 10 4,76. [ph = 1, 93] 18. O kolik se změní ph roztoku 80% kyseliny octové CH 3 COOH (hm. procento) o hustotě ρ 80%H2 SO 4 = 1068 kg m 3, pokud ke 100 ml této kyseliny přidáme 100 ml 10% CH 3 COOH (hm. procento) o hustotě ρ 10%H2 SO 4 = 1012 kg m 3. Hustota výsledného roztoku kyseliny octové je ρ X%CH3 COOH = 1049, 7 kg m 3, molární hmotnost kyseliny octové je M r (CH 3 COOH) = 60, 052 g mol 1 a K HA = 10 4,76. [ ph =. 0, 12] 19. Odvoďte disociační konstanty kyseliny ethandiové do všech stupňů, do kterých může tato kyselina disociovat. [kyselina ethandiová je dvojsytná slabá kyselina, (COOH) 2 ] 20. Odvoďte disociační konstanty kyseliny trihydrogenborité do všech stupňů, do kterých může tato kyselina disociovat. [kyselina trihydrogenboritá je trojsytná slabá kyselina, H 3 BO 3 ] 21. Odvoďte disociační konstanty hydroxidu hlinitého do všech stupňů, do kterých může tento hydroxid disociovat. [hydroxid hlinitý je slabý hydroxid, Al(OH) 3 ] 26

27 1.1.5 Výpočty ph hydrolyzovatelných solí Soli silných kyselin a slabých zásad nebo naopak slabých kyselin a silných zásad reagují s vodou, což je označováno jako hydrolýza. Důsledkem tohoto procesu je posun ph hodnoty jejich roztoku do kyselé resp. zásadité oblasti. Podstatou je skutečnost, že kation reprezentující v soli - např. NH 4 Cl slabou zásadu se ve vodném roztoku chová dle disociační konstanty pro danou bázi (NH 3.H 2 O), tj. část iontů reaguje s molekulami vody za vzniku amoniaku a hydroxoniových kationů. NH H 2O NH 3 + H 3 O + Kation NH + 4 je tzv. konjugovanou kyselinou k NH 3. Druhý iont soli (Cl ) je jako anion silné kyseliny zcela disociován nemá tendenci s vodou reagovat, tj. ph vodného roztoku NH 4 Cl soli slabé zásady a silné kyseliny je posunuto do kyselé oblasti. Pro úplnost lze dodat, že zmíněný konjugovaný pár NH NH 3 je příkladem specifickým, neboť nedisociovaný NH 4 OH reálně neexistuje v roztoku se za podmínek, kdy by tento hydroxid teoreticky přecházel do nedisociované formy, vyskytují pouze samostatné molekuly NH 3 a H 2 O. Pro hydroxidy tvořené kationem kovu (obecně M + ) má pak příslušný konjugovaný pár samozřejmě podobu: M + - M(OH) n. Hodnota ph roztoků hydrolyzovatelných solí je tedy závislá na disociačních konstantách, pro výpočty [H 3 O + ] tedy principielně platí vztahy odvozené pro slabé protolyty. Situace je oproti výpočtu ph slabé kyseliny (kdy se dosazuje disociační konstanta této kyseliny) rozdílná v tom, že pro sůl slabé zásady a silné kyseliny (tj. sůl mající kyselou reakci) máme k dispozici disociační konstantu slabého hydroxidu. Mírou kyselosti této soli je dle naznačené reakce právě nedisociovaný podíl daného hydroxidu. Tomuto podílu odpovídající K HA, tj. disociační konstanta charakterizující kyselost roztoku je ve vodných roztocích dána zlomkem: K HA = K H 2 O K B (1.44) Vztah 1.44 lze jednoduše vyvodit sloučením 1.26 a 1.27 (nebo 1.36 a 1.37). Pro výpočet koncentrace vodíkových kationů a ph solí silných kyselin a slabých zásad jsou k dispozici vztahy, které jsou odvozeny na základě rovnic 1.33, 1.34, 1.35 a 1.44: [H 3 O + K H2 O ] = (c HA ) r (1.45) K B [H 3 O + ] 2 + [H 3 O + ] KH 2 O K B [H 3 O + ] = (c HA ) r KH 2 O K B = 0 (1.46) K H2 O K B (c HA ) r + K H2 O (1.47) Kritéria platnosti vztahů 1.45, 1.46, 1.47 jsou zcela shodná s údaji v předchozí kapitole. (c HA ) r zde reprezentuje látkovou koncentraci kationu konjugované kyseliny NH + 4 pro soli jednosytných kyselin shodnou s jejich koncentrací. Pro případ hydrolyzovatelné soli silné zásady a slabé kyseliny platí zcela obdobné principy. Např. octanový anion tj. konjugovaná báze kyseliny octové v roztoku zčásti reaguje s molekulou vody: CH 3 COO + H 2 O CH 3 COOH + OH 27

28 Vodný roztok octanu sodného tedy má ph posunuto do alkalické oblasti. Pro výpočet OH a následně ph solí silných zásad a slabých kyselin jsou k dispozici vztahy, které jsou odvozeny na základě 1.40, 1.41, 1.42 a 1.44: [OH K H2 O ] = (c B ) r (1.48) K HA Příklady [OH ] 2 + [OH ] KH 2 O K HA [OH ] = (c B ) r KH 2 O K HA = 0 (1.49) K H2 O K HA (c B ) r + K H2 O (1.50) 1. Vypočítejte ph roztoku chloridu amonného NH 4 Cl o koncentraci c = 0, 01 M, K B = 10 4,76. Chlorid amonný je sůl, která vzniká neutralizací silné kyseliny HCl slabou zásadou NH 3.H 2 O. Ve vodě plně disociuje podle rovnice: NH 4 Cl NH Cl Amonné kationy jsou pak hydrolyzovány podle rovnice: NH H 2O NH 3 + H 3 O + Nejprve použijeme vztah 1.45, kde je zanedbána autoprotolýza vody a rovněž úbytek hydrolýzou: [H 3 O + ] = K H2 O 1 10 (c HA ) r = 14 0, 01 = 2, K B 10 4,76 Nyní je třeba ověřit, zda-li bylo zanedbání oprávněné: Úbytek hydrolýzou: 0, 05 (c HA ) r = > 2, Podmínka je splněna, úbytek hydrolýzou tedy opravdu můžeme zanedbat. Autoprotolýza vody: [H 3 O + ] = 2, > 10 6 Kritérium splněno, vypočtená koncentrace vodíkových kationů [H 3 O + ] je dostatečně přesná. ph = log [H 3 O + ] = log 2, = 5, 62 Poznámka: Kritérium 0, 05 (c HA ) r > [H 3 O + ] je při výpočtech ph hydrolyzovatelných solí splněno ve většině případů. 28

29 2. Vypočítejte ph roztoku mravenčanu sodného HCOONa o koncentraci c = 2, M, K HA = 10 3,75. Mravenčan sodný je sůl vzniklá neutralizací slabé kyseliny HCOOH silnou zásadou NaOH. Ve vodě plně disociuje podle rovnice: HCOONa Na + + HCOO Mravenčanové ionty jsou hydrolyzovány podle rovnice: HCOO + H 2 O HCOOH + OH Pro výpočet nejprve použijeme vztah 1.48, kde je zanedbána jednak autoprotolýza vody a jednak úbytek hydrolýzou: [OH ] = K H2 O 1 10 (c B ) r = 14 K HA 10 3,75 2, = 1, Nyní je třeba ověřit, zda-li bylo zanedbání oprávněné: Úbytek hydrolýzou: 0, 05 (c HA ) r = 1, > 1, Podmínka je splněna, úbytek hydrolýzou tedy opravdu můžeme zanedbat. Autoprotolýza vody: [OH ] = 1, < 10 6 Podmínka splněna není, je tedy nutné použít vztah 1.50, ve kterém je zohledněna disociační konstanta vody: [OH K H2 O ] = (c B ) r + K H2 O K HA [OH ] = ,75 2, = 1, V následujícím kroku vypočítáme koncentraci [H 3 O + ] iontů a ph: [H 3 O + ] = K H 2 O [OH ] = = 6, , ph = log [H 3 O + ] = log 6, = 7, Vypočítejte ph roztoku, který byl připraven smísením 200 ml kyseliny octové o koncentraci c = 0, 25 M a 200 ml hydroxidu sodného o koncentraci c = 0, 25 M, K HA = 10 4,75. 29

30 Tento příklad vychází z bilance látkových množství reagující kyseliny a báze podle rovnice: CH 3 COOH + NaOH CH 3 COONa + H 2 O Z rovnice je patrné, že obě látky spolu reagují v poměru 1:1. Nyní musíme vypočítat látková množství reagujících látek: n CH3 COOH = c CH3 COOH V CH3 COOH = 0, 25 M 0, 2 l = 0, 05 mol n NaOH = c NaOH V NaOH = 0, 25 M 0, 2 l = 0, 05 mol Z výsledků je patrné, že látková množství reaujících látek jsou stejná (n CH3 COOH = n NaOH ), a proto je ve výsledném roztoku přítomna pouze sůl slabé kyseliny a silné báze - octan sodný - jejíž koncentraci musíme vypočítat: n CH3 COOH = n NaOH = n CH3 COONa = 0, 05 mol c CH3 COONa = n CH3 COONa V CH3 COOH + V NaOH = 0, 05 mol = 0, 125 M 0, 2 l + 0, 2 l Vzniklý octan sodný ve vodě plně disociuje podle rovnice: CH 3 COONa Na + + CH 3 COO Octanové ionty jsou hydrolyzovány podle rovnice: CH 3 COO + H 2 O CH 3 COOH + OH Pro výpočet nejprve použijeme vztah 1.48, kde je zanedbána jednak autoprotolýza vody a jednak úbytek hydrolýzou: [OH ] = K H2 O 1 10 (c B ) r = 14 0, 125 = 2, K HA 10 3,75 Nyní je třeba ověřit, zda-li bylo zanedbání oprávněné: Úbytek hydrolýzou: 0, 05 (c HA ) r = 0, 0156 > 2, Podmínka je splněna, úbytek hydrolýzou tedy opravdu můžeme zanedbat. Autoprotolýza vody: [OH ] = 2, > 10 6 Podmínka je také splněna. V následujícím kroku vypočítáme koncentraci [H 3 O + ] iontů a ph: [H 3 O + ] = K H 2 O [OH ] = = 3, , ph = log [H 3 O + ] = log 1, = 8, 42 30

31 4. Vypočítejte ph roztoku dusičnanu amonného NH 4 NO 3 o koncentraci c = 1, M, K B = 10 4,76. [ph = 6, 07] 5. Vypočítejte ph roztoku mléčnanu sodného, který vznikne rozpuštěním 3,3621 g této soli ve 300 ml vody, M r (CH 3 CHOHCOONa) = 112, 07 g mol 1 a K HA = 10 3,86. [ph = 8, 43] 6. Vypočítejte ph roztoku octanu sodného, který vznikne rozpuštěním 20 g této soli ve 250 ml vody, M r (CH 3 COONa) = 82, 034 g mol 1 a K HA = 10 4,75. [ph = 9, 39] 7. Vypočítejte ph roztoku dusičnanu amonného, který vznikne rozpuštěním 2 g této soli v 500 ml vody, M r (NH 4 NO 3 ) = 80, 043 g mol 1 a K B = 10 4,751. [ph = 5, 28] 8. Vypočítejte ph roztoku, který byl připraven smísením 100 ml kyseliny sírové o koncentraci c = 0, 1 M a 200 ml vodného roztoku amoniaku o koncentraci c = 0, 1 M, K HA = 10 4,76. [ph = 5, 36] 9. Kolik gramů octanu sodného musíme přidat do 500 ml vody, aby ph = 8, 72, molární hmotnost octanu sodného je M r = 82, 034 g mol 1 a K HA = 10 4,75. Při výpočtu je splněna podmínka: [X] > 10 6 a [X] < 0, 05 c s. [m = 2, 00 g] 10. Kolik gramů dusičnanu amonného musíme přidat do 500 ml vody, aby ph = 5, 08, molární hmotnost dusičnanu amonného je M r = 80, 043 g mol 1 a K B = 10 4,751. Při výpočtu je splněna podmínka: [X] > 10 6 a [X] < 0, 05 c s. [m = 4, 91 g] 11. Jaké ph bude mít roztok dusičnanu amonného NH 4 NO 3, pokud ve 250 ml tohoto roztoku o koncentraci c = 0, 001 M rozpustíme 10 g tuhého NH 4 NO 3, molární hmotnost dusičnanu amonného je M r (NH 4 NO 3 ) = 80, 043 g mol 1 a K B = 10 4,751. [ph = 4, 77] 12. Jaké ph bude mít roztok vínanu draselného, který byl připraven rozpuštěním 5 g vínanu draselného ve 250 ml vody, pokud bylo následně z tohoto roztoku odpařeno 70 ml vody, M r = 226, 268 g mol 1 a K HA = 10 4,34. [ph = 8, 71] 13. O kolik se změní ph roztoku dusičnanu amonného NH 4 NO 3 o koncentraci c = 0, 001 M, pokud ve 250 ml tohoto roztoku rozpustíme 10 g tuhého NH 4 NO 3, molární hmotnost dusičnanu amonného je M r (NH 4 NO 3 ) = 80, 043 g mol 1 a K B = 10 4,751. [ ph = 1, 35] 14. O kolik se změní ph roztoku vínanu draselného, který byl připraven rozpuštěním 5 g vínanu draselného ve 250 ml vody, pokud bylo z tohoto roztoku následně odpařeno 70 ml vody, M r = 226, 268 g mol 1 a K HA = 10 4,34. [ ph = 0, 07] 31

32 1.1.6 Výpočty ph tlumivých roztoků Tlumivé roztoky obsahují konjugovaný pár reprezentovaný zpravidla slabou kyselinou a solí této kyseliny se silnou zásadou nebo slabou zásadou a její solí se silnou kyselinou. V této souvislosti jsou tyto roztoky do jisté míry schopny stabilizovat ph na určité hodnotě, resp. tlumit jeho výkyvy po přidání menšího množství silných kyselin nebo zásad. Výpočet koncentrace vodíkových kationů a následně ph tlumivých roztoků vychází stejně jako v předchozích případech z látkové bilance a principu zachování elektroneutrality, tj. z rovnice 1.30: [H 3 O + ] = K HA (c HA) r [H 3 O + ] + [OH ] (c A ) r + [H 3 O + ] [OH ] Uvedený vztah lze zjednodušit do podoby využitelné k praktickým výpočtům, pokud pro tlumivé roztoky, jejichž ph < 7 platí: [OH ] 0, 05 [H 3 O + ] 0, 05 (c HA ) r [OH ] 0, 05 (c A ) r a pro tlumivé roztoky, jejichž ph > 7 platí: [H 3 O + ] 0, 05 [OH ] 0, 05 (c BH +) r [OH ] 0, 05 (c B ) r Tj. na pravé straně daného vztahu 1.30 lze zcela zanedbat [H 3 O + ] a [OH ]. Výsledná rovnice - Henderson Hasselbachova - je tedy pro kyselé tlumivé roztoky ve tvaru: [H 3 O + ] = K HA (c HA) r (c A ) r (1.51) kde (c HA ) r odpovídá látkové koncentraci kyseliny a (c A ) r odpovídá látkové koncentraci její soli (tedy konjugované bázi). Pro bazické tlumivé roztoky je Henderson Hasselbachova rovnice ve tvaru: [H 3 O + ] = K H 2 O K B (c BH +) r (c B ) r (1.52) kde (c BH +) r odpovídá látkové koncentraci soli (konjugované kyseliny) a (c B ) r odpovídá látkové koncentraci báze. Pokud je v zadání příkladu při výpočtu ph bazického pufru uvedena místo hodnoty K B hodnota K BH +, rovnice 1.52 se redukuje na formu: Příklady 32 [H 3 O + ] = K BH + (c BH +) r (c B ) r (1.53) 1. Vypočítejte ph 500 ml tlumivého roztoku s obsahem 27 g NH 4 Cl jehož molární hmotnost je M r (NH 4 Cl) = 53, 50 g mol 1 a 175 ml 25 % (m/m) amoniaku NH 3 o molární hmotnosti (M r (NH 3 ) = 17, 03 g mol 1, ρ 25%NH3 = 907 kg m 3, K BH + = 10 9,24.

33 Nejprve vypočítáme koncentrace báze a soli v tlumivém roztoku: c NH4 Cl = m NH4 Cl M r (NH 4 Cl) V celk = 27 g 53, 50 g mol 1 = 1, 01 M 0, 5 l c NH3 = w ρ 25%NH 3 V NH3 M r (NH 3 ) V celk = 0, g l 1 0, 175 l 17, 03 g mol 1 0, 5 l = 4, 66 M V dalším kroku dosadíme vypočtené látkové koncentrace do rovnice 1.53 (v zadání příkladu je uvedena hodnota K BH +): [H 3 O + ] = K BH + (c BH +) r (c B ) r = K BH + cnh 4 Cl c NH3 [H 3 O + ] = 10 9,24 1, 01 M = 1, , 66 M ph = log [H 3 O + ] = log 1, = 9, Vypočítejte ph tlumivého roztoku, jenž vznikl smícháním 164 ml CH 3 COOH o koncentraci c = 0, 5 M a 36 ml CH 3 COONa o koncentraci c = 0, 2 M (K HA = 10 4,76 ). Nejprve vypočítáme koncentrace kyseliny a soli v tlumivém roztoku: c CH3 COOH = c CH 3 COOH V CH3 COOH V CH3 COOH + V CH3 COONa c CH3 COONa = c CH 3 COONa V CH3 COONa V CH3 COOH + V CH3 COONa = = 0, 5 M 0, 164 l = 0, 41 M 0, 164 l + 0, 036 l 0, 2 M 0, 036 l = 0, 036 M 0, 164 l + 0, 036 l Dále můžeme vypočítat koncentraci [H 3 O + ] iontů dosazením do rovnice 1.51 a ph: [H 3 O + ] = K HA (c HA) r (c A ) r = K HA cch 3 COOH c CH3 COONa [H 3 O + ] = 10 4,76 0, 41 M = 1, , 036 M ph = log [H 3 O + ] = log 1, = 3, Vypočítejte ph tlumivého roztoku, jenž vznikl smícháním 28 ml HCOOH o koncentraci c = 0, 1 M a 20 ml NaOH o koncentraci c = 0, 1 M (K HA = 10 3,75 ). Tento příklad je založen na bilanci látkových množství reagující kyseliny a báze podle rovnice: HCOOH + NaOH HCOONa + H 2 O 33

2. PROTOLYTICKÉ REAKCE

2. PROTOLYTICKÉ REAKCE 2. PROTOLYTICKÉ REAKCE Protolytické reakce představují všechny reakce spojené s výměnou protonů a jsou označovány jako reakce acidobazické. Teorie Arrheniova (1884): kyseliny disociují ve vodě na vodíkový

Více

Acidobazické reakce. 1. Arrheniova teorie. 2. Neutralizace

Acidobazické reakce. 1. Arrheniova teorie. 2. Neutralizace Acidobazické reakce 1. Arrheniova teorie Kyseliny látky schopné ve vodných roztocích odštěpit H + např: HCl H + + Cl -, obecně HB H + + B - Zásady látky schopné ve vodných roztocích poskytovat OH - např.

Více

VI. Disociace a iontové rovnováhy

VI. Disociace a iontové rovnováhy VI. Disociace a iontové 1 VI. Disociace a iontové 6.1 Základní pojmy 6.2 Disociace 6.3 Elektrolyty 6.3.1 Iontová rovnováha elektrolytů 6.3.2 Roztoky ideální a reálné 6.4 Teorie kyselin a zásad 6.4.1 Arrhenius

Více

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství)

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství) VZOROVÉ PŘÍKLADY Z CHEMIE A DOPORUČENÁ LITERATURA pro přípravu k přijímací zkoušce studijnímu oboru Nanotechnologie na VŠB TU Ostrava Doporučená literatura z chemie: Prakticky jakákoliv celostátní učebnice

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL.

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. Látkové množství Značka: n Jednotka: mol Definice: Jeden mol je množina, která má stejný počet prvků, jako je atomů ve 12 g nuklidu

Více

OBECNÁ CHEMIE František Zachoval CHEMICKÉ ROVNOVÁHY 1. Rovnovážný stav, rovnovážná konstanta a její odvození Dlouhou dobu se chemici domnívali, že jakákoliv chem.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Protolytické děje VY_32_INOVACE_18_15. Mgr. Věra Grimmerová. grimmerova@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Protolytické děje VY_32_INOVACE_18_15. Mgr. Věra Grimmerová. grimmerova@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Výpočty ph roztoků kyselin a zásad ph silných jednosytných kyselin a zásad. Pro výpočty se uvažuje, že silné kyseliny a zásady jsou úplně disociovány.

Více

11. Chemické reakce v roztocích

11. Chemické reakce v roztocích Roztok - simila similimbus solventur Typy reakcí elektrolytů Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti roztok - simila similimbus solventur rozpouštědla (nečistoty vůči rozpuštěným

Více

DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY. Zuzana Špalková. Věra Vyskočilová

DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY. Zuzana Špalková. Věra Vyskočilová DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY Zuzana Špalková Věra Vyskočilová BRNO 2014 Doplňkový studijní materiál zaměřený na Chemické výpočty byl vytvořen v rámci projektu Interní vzdělávací agentury

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í CHEMICKÉ REAKCE

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í CHEMICKÉ REAKCE Chemické reakce = proces, během kterého se výchozí sloučeniny mění na nové, reaktanty se přeměňují na... Vazby reaktantů...a nové vazby... Klasifikace reakcí: 1. Podle reakčního tepla endotermické teplo

Více

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 1. ÚVOD DO STUDIA CHEMIE 1) Co studuje chemie? 2) Rozděl chemii na tři důležité obory. DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 2. NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN 1) Pojmenuj: BaO, N 2 0, P 4 O 10, H 2 SO 4, HMnO 4,

Více

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku.

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. Koncentrace roztoků Hmotnostní zlomek w Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. w= m A m s m s...hmotnost celého roztoku, m A... hmotnost rozpuštěné látky Hmotnost roztoku

Více

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně Přípravný kurz k přijímacím zkouškám Obecná a anorganická chemie RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně část III. - 23. 3. 2013 Hmotnostní koncentrace udává se jako

Více

CHEMIE. Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph. Mgr. Lenka Horutová. Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.

CHEMIE. Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph. Mgr. Lenka Horutová. Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03. www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph Lektor: Mgr. Lenka Horutová Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie: Pro snadnější výpočet

Více

Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic

Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic Příklady počítejte podle postupu, který vám lépe vyhovuje (vždy je více cest k výsledku, přes poměry, přes výpočty hmotností apod. V učebnici v kapitole

Více

Autor: Tomáš Galbička www.nasprtej.cz Téma: Roztoky Ročník: 2.

Autor: Tomáš Galbička www.nasprtej.cz Téma: Roztoky Ročník: 2. Roztoky směsi dvou a více látek jsou homogenní (= nepoznáte jednotlivé částečky roztoku - částice jsou menší než 10-9 m) nejčastěji se rozpouští pevná látka v kapalné látce jedna složka = rozpouštědlo

Více

Iontové reakce. Iontové reakce. Protolytické reakce. Teorie kyselin a zásad. Kyseliny dle Brønstedovy. nstedovy-lowryho teorie. Sytnost (proticita(

Iontové reakce. Iontové reakce. Protolytické reakce. Teorie kyselin a zásad. Kyseliny dle Brønstedovy. nstedovy-lowryho teorie. Sytnost (proticita( Iontové reakce Iontové reakce Reakce v roztocích elektrolytů Protolytické (acidobazické) reakce reaktanty si vyměňují Redoxní (oxidačně redukční) reakce reaktanty si vyměňují e Srážecí reakce ionty tvoří

Více

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ)

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) Úloha 1 Ic), IIa), IIId), IVb) za každé správné přiřazení po 1 bodu; celkem Úloha 2 8 bodů 1. Sodík reaguje s vodou za vzniku hydroxidu sodného a dalšího produktu.

Více

Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Protolytické reakce

Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Protolytické reakce Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Protolytické reakce Acidobazické (Acidum = kyselina, Baze = zásada) Jedná se o reakce kyselin a zásad. Při této reakci vždy kyselina zásadě předá proton H +. Obrázek

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovních listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

Otázka: Vodík. Předmět: Chemie. Přidal(a): Anonym. Základní charakteristika

Otázka: Vodík. Předmět: Chemie. Přidal(a): Anonym. Základní charakteristika Otázka: Vodík Předmět: Chemie Přidal(a): Anonym Základní charakteristika Mezinárodní název: hydrogenium První člen periodické soustavy prvků Tvoří základ veškeré živé hmoty Izotopy vodíku Lehký vodík (protium)

Více

Chemie paliva a maziva cvičení, pracovní sešit, (II. část).

Chemie paliva a maziva cvičení, pracovní sešit, (II. část). Chemie paliva a maziva cvičení, pracovní sešit, (II. část). Ing. Eliška Glovinová Ph.D. Tato publikace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Byla vydána

Více

N A = 6,023 10 23 mol -1

N A = 6,023 10 23 mol -1 Pro vyjadřování množství látky se v chemii zavádí veličina látkové množství. Značí se n, jednotkou je 1 mol. Látkové množství je jednou ze základních veličin soustavy SI. Jeden mol je takové množství látky,

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Roztoky výpočty koncentrací autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1 A. Výpočty z chemických rovnic 1 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Výpočty z chemických rovnic a. Výpočty hmotností reaktantů a produktů b. Výpočty objemů reaktantů a produktů c. Reakce látek o různých koncentracích

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Obecná chemie Chemie Mgr. Soňa Krampolová 01 - Látkové množství, molární hmotnost VY_32_INOVACE_01.pdf

Více

Ing. Jana Vápeníková: Látkové množství, chemické reakce, chemické rovnice

Ing. Jana Vápeníková: Látkové množství, chemické reakce, chemické rovnice Látkové množství Symbol: n veličina, která udává velikost chemické látky pomocí počtu základních elementárních částic, které látku tvoří (atomy, ionty, molekuly základní jednotkou: 1 mol 1 mol kterékoliv

Více

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Chemie Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VÝPOČTY Z CHEMICKÝCH ROVNIC VY_32_INOVACE_03_3_18_CH Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VÝPOČTY Z CHEMICKÝCH

Více

Chemické výpočty. = 1,66057. 10-27 kg

Chemické výpočty. = 1,66057. 10-27 kg 1. Relativní atomová hmotnost Chemické výpočty Hmotnost atomů je velice malá, řádově 10-27 kg, a proto by bylo značně nepraktické vyjadřovat ji v kg, či v jednontkách odvozených. Užitečnější je zvolit

Více

Při průchodu proudu iontovými vodiči dochází k transportním, tedy nerovnovážným jevům. vodivost elektrolytů elektrolytický převod I I U

Při průchodu proudu iontovými vodiči dochází k transportním, tedy nerovnovážným jevům. vodivost elektrolytů elektrolytický převod I I U TNSPOTNÍ JEVY V OZTOCÍCH ELETOLYTŮ Při průchodu proudu iontovými vodiči dochází k transportním, tedy nerovnovážným jevům. vodivost elektrolytů elektrolytický převod Ohmův zákon: VODIVOST ELETOLYTŮ U I

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. Ročník: 1.

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. Ročník: 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název a adresa školy: Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Číslo projektu:

Více

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ ALEŠ KAJZAR BRNO 2015 Obsah 1 Hmotnostní zlomek 1 1.1 Řešené příklady......................... 1 1.2 Příklady k procvičení...................... 6 2 Objemový zlomek 8 2.1

Více

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní.

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní. Sebrané úlohy ze základních chemických výpočtů Tento soubor byl sestaven pro potřeby studentů prvního ročníku chemie a příbuzných předmětů a nebyl nikterak revidován. Prosím omluvte případné chyby, překlepy

Více

CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK

CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK Význam stechiometrických koeficientů 2 H 2 (g) + O 2 (g) 2 H 2 O(l) Počet reagujících částic 2 molekuly vodíku reagují s 1 molekulou kyslíku za vzniku

Více

Do této skupiny patří dusík, fosfor, arsen, antimon a bismut. Společnou vlastností těchto prvků je pět valenčních elektronů v orbitalech ns a np:

Do této skupiny patří dusík, fosfor, arsen, antimon a bismut. Společnou vlastností těchto prvků je pět valenčních elektronů v orbitalech ns a np: PRVKY PÁTÉ SKUPINY Do této skupiny patří dusík, fosfor, arsen, antimon a bismut. Společnou vlastností těchto prvků je pět valenčních elektronů v orbitalech ns a np: Obecná konfigurace: ns np Nejvyšší kladné

Více

Neutralizace prezentace

Neutralizace prezentace Neutralizace prezentace VY_52_INOVACE_207 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8,9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Z daných

Více

SADA VY_32_INOVACE_CH2

SADA VY_32_INOVACE_CH2 SADA VY_32_INOVACE_CH2 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Zbyňkem Pyšem. Kontakt na tvůrce těchto DUM: pys@szesro.cz Výpočet empirického vzorce Název vzdělávacího

Více

Kappa - výpočty z chemie 12/10/12

Kappa - výpočty z chemie 12/10/12 Kappa - výpočty z chemie 12/10/12 Všechny příklady lze konzultovat. Ideální je na konzultaci pondělí, ale i další dny, pokud přinesete vlastní postupy a další (i jednodušší) příklady. HMOTNOSTNÍ VZTAHY

Více

ELEKTROCHEMIE ROVNOVÁHY V ROZTOCÍCH ELEKTROLYTŮ

ELEKTROCHEMIE ROVNOVÁHY V ROZTOCÍCH ELEKTROLYTŮ ELEKTROCHEMIE Elektrochemie se zabývá jak rovnováhami, tak ději v homogenních i heterogenních soustavách, v nichž některé částice nesou elektrický náboj. ROVNOVÁHY V ROZTOCÍCH ELEKTROLYTŮ Elektrolyty jsou

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Křížové pravidlo Používá se pro výpočet poměru hmotnostních dílů dvou výchozích roztoků jejichž smícháním vznikne nový roztok. K výpočtu musí

Více

Názvosloví anorganických sloučenin

Názvosloví anorganických sloučenin Chemické názvosloví Chemické prvky jsou látky složené z atomů o stejném protonovém čísle (počet protonů v jádře atomu. Každému prvku přísluší určitý mezinárodní název a od něho odvozený symbol (značka).

Více

Energie v chemických reakcích

Energie v chemických reakcích Energie v chemických reakcích Energetická bilance reakce CH 4 + Cl 2 = CH 3 Cl + HCl rozštěpení vazeb vznik nových vazeb V chemických reakcích dochází ke změně vazeb mezi atomy. Vazebná energie uvolnění

Více

Hydrochemie Oxid uhličitý a jeho iontové formy, ph, NK

Hydrochemie Oxid uhličitý a jeho iontové formy, ph, NK 1 Oxid uhličitý - CO 2 původ: atmosférický - neznečištěný vzduch 0,03 obj. % CO 2 biogenní aerobní a anaerobní rozklad OL hlubinný magma, termický rozklad uhličitanových minerálů, rozklad uhličitanových

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

CHEMICKÉ VÝPOČ TY S LOGIKOU II

CHEMICKÉ VÝPOČ TY S LOGIKOU II OSTRAVSKÁ UNIVERZITA [ TADY KLEPNĚ TE A NAPIŠTE NÁZEV FAKULTY] FAKULTA CHEMICKÉ VÝPOČ TY S LOGIKOU II TOMÁŠ HUDEC OSTRAVA 2003 Na této stránce mohou být základní tirážní údaje o publikaci. 1 OBSAH PŘ EDMĚ

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy: VY_číslo šablony_inovace_číslo přílohy Autor Datum vytvoření vzdělávacího

Více

VYPRACOVAT NEJPOZDĚJI DO 16. 12. 2015

VYPRACOVAT NEJPOZDĚJI DO 16. 12. 2015 Máte před sebou pracovní list. Téma : CHEMICKÝ DĚJ Jestliže ho zpracujete, máte možnost získat známku, která má nejvyšší hodnotu v elektronické žákovské knížce. Ovšem je nezbytné splnit následující podmínky:

Více

STUPNĚ ph NEUTRALIZACE PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

STUPNĚ ph NEUTRALIZACE PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST STUPNĚ ph NEUTRALIZACE PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST MĚŘÍME STUPEŇ KYSELOSTI STUPNICE ph SLOUŽÍ K URČOVÁNÍ STUPNĚ KYSELOSTI NEBO ZÁSADITOSTI HODNOCENÍ JE

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Příprava roztoků a měření ph autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Ročník VIII. Chemie. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VIII. Chemie. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Úvod IX. -ukázka chem.skla přírodní věda, poznat chemické sklo a pomůcky, zásady bezpečné práce-práce s dostupnými a běžně používanými látkami, hodnocení jejich rizikovosti, posoudí bezpečnost vybraných

Více

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Princip Jde o klasickou metodu kvantitativní chemické analýzy. Uhličitan vedle hydroxidu se stanoví ve dvou alikvotních podílech zásobního

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Hydrolýza solí autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo projektu:

Více

Potenciometrické stanovení disociační konstanty

Potenciometrické stanovení disociační konstanty Potenciometrické stanovení disociační konstanty TEORIE Elektrolytická disociace kyseliny HA ve vodě vede k ustavení disociační rovnováhy: HA + H 2O A - + H 3O +, kterou lze charakterizovat disociační konstantou

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 21.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 21.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 21.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

Relativní atomová hmotnost

Relativní atomová hmotnost Relativní atomová hmotnost 1. Jak se značí relativní atomová hmotnost? 2. Jaké jsou jednotky Ar? 3. Zpaměti urči a) Ar(N) b) Ar (C) 4. Bez kalkulačky urči, kolika atomy kyslíku bychom vyvážili jeden atom

Více

Disperzní soustavy a jejich vlastnosti

Disperzní soustavy a jejich vlastnosti Disperzní soustavy a jejich vlastnosti Disperzní soustavy Dispergované ástice Disperzní prost edí Typy disperzních soustav Disperzní prost edí Tuhé Disperg. ástice Tuhé Kapalné Plynné Název soustavy Slitiny,

Více

ŘEŠENÍ KONTROLNÍHO TESTU ŠKOLNÍHO KOLA

ŘEŠENÍ KONTROLNÍHO TESTU ŠKOLNÍHO KOLA Ústřední komise Chemické olympiády 49. ročník 2012/2013 ŠKOLNÍ KOLO kategorie B ŘEŠENÍ KONTROLNÍHO TESTU ŠKOLNÍHO KOLA KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (60 BODŮ) ANORGANICKÁ CHEMIE 30 BODŮ Úloha 1 Titrační

Více

Obecná chemie, anorganická chemie

Obecná chemie, anorganická chemie Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Obecná chemie, anorganická chemie Tercie 2 hodiny týdně Školní tabule, interaktivní tabule, tyčinkové a kalotové modely molekul, zpětný projektor,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 31 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/3.0

Více

Řešené příklady z Teoretických základů analytické chemie

Řešené příklady z Teoretických základů analytické chemie Řešené příklady z Teoretických základů analytické chemie Obsah 1 Intro 3 2 Protolytické rovnováhy 5 2.1 Výpočet ph silné kyseliny................................ 5 2.2 Výpočet ph slabé kyseliny pomocí

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-20 Téma: Test obecná chemie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Test obecná chemie Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník TEST Otázka 1 OsO 4 je

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VÝPOČET HMOTNOSTI REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI

Více

Předpokládáme ideální chování, neuvažujeme autoprotolýzu vody ve smyslu nutnosti číselného řešení simultánních rovnováh. CH3COO

Předpokládáme ideální chování, neuvažujeme autoprotolýzu vody ve smyslu nutnosti číselného řešení simultánních rovnováh. CH3COO Pufr ze slabé kyseliny a její soli se silnou zásaou např CHCOOH + CHCOONa Násleujíí rozbor bue vyházet z počátečního stavu, ky konentrae obou látek jsou srovnatelné (největší pufrační kapaita je pro ekvimolární

Více

Chelatometrie. Stanovení tvrdosti vody

Chelatometrie. Stanovení tvrdosti vody Chelatometrie Stanovení tvrdosti vody CHELATOMETRIE Cheláty (vnitřně komplexní sloučeniny; řecky chelé = klepeto) jsou komplexní sloučeniny, kde centrální ion je členem jednoho nebo více vznikajících kruhů.

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Pojmy Metody a formy Poznámky

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Pojmy Metody a formy Poznámky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Obecná chemie, anorganická chemie 2. ročník a sexta 2 hodiny týdně Školní tabule, interaktivní tabule, tyčinkové a kalotové modely molekul, zpětný

Více

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B)

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) Hmotnostní jednotka: Atomová relativní hmotnost: Molekulová relativní hmotnost: Molární hmotnost: Hmotnost u = 1,66057.10-27 kg X) Ar(X) = m u Y) Mr(Y) = m u Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) m M(Y) = ; [g/mol] n M(Y)

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Vzdělávání pro konkurenceschopnost EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.3349

Více

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9.

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9. Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9. Školní rok 0/03, 03/04 Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup) Počet hodin pro kapitolu Úvod

Více

Soli. ph roztoků solí - hydrolýza

Soli. ph roztoků solí - hydrolýza Soli Soli jsou iontové sloučeniny vzniklé neutralizační reakcí. Např. NaCl je sůl vzniklá reakcí kyseliny HCl a zásady NaOH. Př.: Napište neutralizační reakce jejichž produktem jsou CH 3 COONa, NaCN, NH

Více

chemie Měření ph elektrolytů, hydrolýza solí Cíle Podrobnější rozbor cílů Zařazení do výuky Časová náročnost Zadání úlohy Návaznost experimentů

chemie Měření ph elektrolytů, hydrolýza solí Cíle Podrobnější rozbor cílů Zařazení do výuky Časová náročnost Zadání úlohy Návaznost experimentů Měření ph elektrolytů, hydrolýza solí pracovní návod s metodickým komentářem pro učitele připravil M. Škavrada chemie 07 úloha číslo Cíle Cílem tohoto laboratorního cvičení je měření ph silných a slabých

Více

Obecná a anorganická chemie

Obecná a anorganická chemie Učební osnova předmětu Obecná a anorganická chemie Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích

Více

Fyzikální chemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie denní. Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Fyzikální chemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie denní. Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Fyzikální chemie Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: Forma vzdělávání: Celkový počet vyučovacích hodin za studium: Analytická chemie Chemická technologie Ochrana životního

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Číslo projektu. Druh učebního materiálu prezentace Pravidla pro tvorbu vzorců a názvů kyselin a solí

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Číslo projektu. Druh učebního materiálu prezentace Pravidla pro tvorbu vzorců a názvů kyselin a solí Název školy Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Autor RNDr. Miroslava Pospíšilíková Název šablony III/2 Název DUMu 10.3 Názvosloví kyselin a solí Tematická

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST AMEDEO AVOGADRO AVOGADROVA KONSTANTA 2 N 2 MOLY ATOMŮ DUSÍKU 2 ATOMY DUSÍKU

Více

Repetitorium chemie XI.

Repetitorium chemie XI. Repetitorium chemie XI. Užitečné rovnováhy v roztocích elektrolytů: znovu o ph, co jsou pufry, rozpustnost, omezeně rozpustné soli, a tklivá historie o rozpůlení dcery hostinské (2014) Dissociace ve vodných

Více

Chemická vazba Něco málo opakování Něco málo opakování Co je to atom? Něco málo opakování Co je to atom? Atom je nejmenší částice hmoty, chemicky dále nedělitelná. Skládá se z atomového jádra obsahujícího

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 2 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název materiálu: Opakovací test

Více

Chemie - 5. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP.

Chemie - 5. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP. očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 5. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.2., 2.1., 2.2., 2.4., 3.3. 1. Přeměny chemických soustav chemická

Více

Kyselost a zásaditost vodných roztoků

Kyselost a zásaditost vodných roztoků Kyselost a zásaditost vodných roztoků Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je. Mgr. Vlastimil Vaněk. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z

Více

Úloha 3-15 Protisměrné reakce, relaxační kinetika... 5. Úloha 3-18 Protisměrné reakce, relaxační kinetika... 6

Úloha 3-15 Protisměrné reakce, relaxační kinetika... 5. Úloha 3-18 Protisměrné reakce, relaxační kinetika... 6 3. SIMULTÁNNÍ REAKCE Úloha 3-1 Protisměrné reakce oboustranně prvého řádu, výpočet přeměny... 2 Úloha 3-2 Protisměrné reakce oboustranně prvého řádu, výpočet času... 2 Úloha 3-3 Protisměrné reakce oboustranně

Více

Oxidační číslo je rovno náboji, který by atom získal po p idělení všech vazebných elektronových párů atomům s větší elektronegativitou.

Oxidační číslo je rovno náboji, který by atom získal po p idělení všech vazebných elektronových párů atomům s větší elektronegativitou. NÁZVOSLOVÍ Oxidační číslo je rovno náboji, který by atom získal po p idělení všech vazebných elektronových párů atomům s větší elektronegativitou. -II +III -II +I O N O H Oxidační čísla se značí ímskými

Více

1) PROCENTOVÁ KONCENTRACE HMOTNOSTNÍ PROCENTO (w = m(s) /m(roztoku))

1) PROCENTOVÁ KONCENTRACE HMOTNOSTNÍ PROCENTO (w = m(s) /m(roztoku)) OBSAH: 1) PROCENTOVÁ KONCENTRACE HMOTNOSTNÍ PROCENTO (w = m(s) /m(roztoku)) 2) ŘEDĚNÍ ROZTOKŮ ( m 1 w 1 + m 2 w 2 = (m 1 + m 2 ) w ) 3) MOLÁRNÍ KONCENTRACE (c = n/v) 12 příkladů řešených + 12příkladů s

Více

1. Jeden elementární záporný náboj 1,602.10-19 C nese částice: a) neutron b) elektron c) proton d) foton

1. Jeden elementární záporný náboj 1,602.10-19 C nese částice: a) neutron b) elektron c) proton d) foton varianta A řešení (správné odpovědi jsou podtrženy) 1. Jeden elementární záporný náboj 1,602.10-19 C nese částice: a) neutron b) elektron c) proton d) foton 2. Sodný kation Na + vznikne, jestliže atom

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Skupinové reakce aniontů autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Spektrofotometrické stanovení fosforečnanů ve vodách

Spektrofotometrické stanovení fosforečnanů ve vodách Spektrofotometrické stanovení fosforečnanů ve vodách Úkol: Spektrofotometricky stanovte obsah fosforečnanů ve vodě Chemikálie: 0,07165 g dihydrogenfosforečnan draselný KH 2 PO 4 75 ml kyselina sírová H

Více

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ)

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Válka mezi živly 7 bodů 1. Doplňte text: Sloučeniny obsahující kation draslíku (draselný) zbarvují plamen fialově. Dusičnan tohoto kationtu má vzorec KNO 3 a chemický

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA CHEMIE Využití senzoru na měření ph k inovaci laboratorních úloh z fyzikální chemie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Marie Hagarová Chemie se zaměřením na vzdělávání

Více

16.5.2010 Halogeny 1

16.5.2010 Halogeny 1 16.5.010 Halogeny 1 16.5.010 Halogeny Prvky VII.A skupiny: F, Cl, Br, I,(At) Obecnávalenčníkonfigurace:ns np 5 Pro plné zaplnění valenční vrstvy potřebují 1 e - - nejčastější sloučeniny s oxidačním číslem

Více

KYSELINY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 27. 3. 2013. Ročník: osmý

KYSELINY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 27. 3. 2013. Ročník: osmý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková KYSELINY Datum (období) tvorby: 27. 3. 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Anorganické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí se základními anorganickými

Více

Karboxylové kyseliny a jejich funkční deriváty

Karboxylové kyseliny a jejich funkční deriváty Karboxylové kyseliny a jejich funkční deriváty Úvod Karboxylové kyseliny jsou nejdůležitější organické kyseliny. Jejich funkční skupina je karboxylová skupina a tento název je složen ze slov karbonyl a

Více

anorganických sloučenin Iontové rovnice MUDr.Jan Pláteník, PhD Stavba hmoty: Atom Molekula Ion Sloučenina

anorganických sloučenin Iontové rovnice MUDr.Jan Pláteník, PhD Stavba hmoty: Atom Molekula Ion Sloučenina Opakování názvosloví anorganických sloučenin Iontové rovnice MUDr.Jan Pláteník, PhD Stavba hmoty: Atom Molekula Ion Sloučenina Směs (dispersní soustava) 1 Atom Nejmenšíčástice prvku, která vykazuje jeho

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY II SLOŽENÍ ROZTOKŮ. Složení roztoků udává vzájemný poměr rozpuštěné látky a rozpouštědla v roztoku. Vyjadřuje se:

CHEMICKÉ VÝPOČTY II SLOŽENÍ ROZTOKŮ. Složení roztoků udává vzájemný poměr rozpuštěné látky a rozpouštědla v roztoku. Vyjadřuje se: CEMICKÉ VÝPOČTY II SLOŽENÍ ROZTOKŮ Teorie Složení roztoků udává vzájený poěr rozpuštěné látky a rozpouštědla v roztoku. Vyjadřuje se: MOTNOSTNÍM ZLOMKEM B vyjadřuje poěr hotnosti rozpuštěné látky k hotnosti

Více

ZLOMEK MOLÁRNÍ ZLOMEK MOLÁLNÍ KONCENTRACE

ZLOMEK MOLÁRNÍ ZLOMEK MOLÁLNÍ KONCENTRACE Složení roztoku KONCENTRACE ROZTOKU Koncentrace je veličina, která číselně charakterizuje složení směsi. Způsoby vyjádření: - MOLÁRNÍ KONCENTRACE (molarita) - HMOTNOSTNÍ ZLOMEK - MOLÁRNÍ ZLOMEK - MOLÁLNÍ

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH19

DUM VY_52_INOVACE_12CH19 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH19 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Fe 3+ Fe 3+ Fe 3+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ 2) Vyber správné o rtuti:

Více

Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013. Ročník: osmý

Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013. Ročník: osmý ph Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Anorganické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní vlastností

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Bilan a ce c zák á l k ad a ní pojm j y m aplikace zákonů o zachování čehokoli 10.10.2008 3

Bilan a ce c zák á l k ad a ní pojm j y m aplikace zákonů o zachování čehokoli 10.10.2008 3 Výpočtový seminář z Procesního inženýrství podzim 2008 Bilance Materiálové a látkové 10.10.2008 1 Tématické okruhy bilance - základní pojmy bilanční schéma způsoby vyjadřování koncentrací a přepočtové

Více