Výpočty ph silných a slabých protolytů a barevné acidobazické indikátory

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výpočty ph silných a slabých protolytů a barevné acidobazické indikátory"

Transkript

1 Výpočty ph silných a slabých protolytů a barevné acidobazické indikátory Kamil Záruba Text vznikl jako doplňující zdroj pro soutěžící kategorie B (2012/13). Použitá literatura: Volka a kol., Analytická chemie I., skripta VŠCHT, Praha 2000 Volka a kol., Analytická chemie II., skripta VŠCHT, Praha 1997 Fogl, Volka, Analytické tebulky, VŠCHT, Praha 1995 Vláčil a kol. Příklady z instrumentální analýzy, Informatorium, 4. vydání, 1991 Skoog a kol., Fundamentals of Analytical Chemisty, Sounders College Publishing, 7. vydání, ph, autoprotolýza vody, iontový součin vody Mírou kyselosti nebo alkality roztoku je hodnota ph, která je definována jako ph = log a(h 3 O + ) ( 1 ) kde a(h 3 O + ) je aktivita iontů H 3 O +, která se v analytické chemii nahrazuje bezrozměrnou relativní rovnovážnou koncentrací iontů H 3 O +, tedy 1

2 ph = log [H 3 O + ] ( 2 ) Voda patří mezi tzv. vyrovnaná rozpouštědla. Pokud není v roztoku přítomna jiná látka, dochází ve velmi malé míře k disociaci vody na hydroxoniový a hydroxidový ion. Tento děj se nazývá autoprotolýza vody 2 H 2 O H 3 O + + OH a je charakterizován iontovým součinem vody K v K v = [H 3 O + ] [OH ] ( 3 ) Hodnota iontového součinu vody je při 25 C K v = 1, Pro čistou vodu platí [H 3 O + ] = [OH ], proto po dosazení do iontového součinu dostáváme hodnotu ph čisté vody K v = [H 3 O + ] [OH ] = [H 3 O + ] 2 = [H 3 O + ] = ph = log ( ) = 7 Hodnota ph = 7 znamená neutrální roztok, hodnoty ph < 7 znamenají kyselý roztok a hodnoty ph > 7 znamenají alkalický roztok. 2 Látková bilance a podmínka elektroneutrality Látková bilance vychází z vyčíslené (rovnovážné) reakce a vyjadřuje vztah mezi celkovou látkovou koncentrací dané látky a rovnovážnými koncentracemi jejích jednotlivých forem. Platí, že suma látkových koncentrací (množství) všech složek obsahujících určitý atom či skupinu atomů se musí rovnat látkové koncentraci (množství) tohoto atomu či skupiny atomů, které jsme do roztoku vnesli, přičemž musíme brát v úvahu stechiometrii látek. Podle podmínky elektroneutrality nemá roztok navenek žádný náboj. Součet rovnovážných koncentrací kationtů musí být roven součtu rovnovážných koncentrací všech aniontů. Pro exaktní výpočty je třeba do podmínky elektroneutrality zahrnout i autoprotolýzu vody, i když probíhá jen ve velmi malé míře. Příklady: 2.1. Napište látkovou bilanci roztoku silné kyseliny chlorovodíkové 2

3 Ve vodném roztoku dochází k disociaci, kterou lze vyjádřit rovnicí HCl + H 2 O H 3 O + + Cl Protože jde o silnou kyselinu, probíhá reakce zleva doprava. Látkovou bilanci kyseliny chlorovodíkové zapíšeme c(hcl) = [Cl ] 2.2. Napište látkovou bilanci roztoku slabé kyseliny mravenčí Ve vodném roztoku dochází k disociaci, kterou lze vyjádřit rovnicí HCOOH + H 2 O H 3 O + + HCOO Protože disociace je rovnovážný děj, jde o slabou kyselinu, u které disociace (reakce zleva doprava) probíhá pouze částečně. Látkovou bilanci kyseliny mravenčí zapíšeme c(hcooh) = [HCOOH] + [HCOO ] čímž vyjádříme, že pouze část molekul kyseliny mravenčí disociovala na mravenčan Napište látkovou bilanci roztok slabé kyseliny trihydrogenfosforečné Ve vodném roztoku dochází k disociaci trojsytné kyseliny, kterou lze vyjádřit rovnicemi H 3 PO 4 + H 2 O H 3 O + + H 2 PO 4 H 2 PO 4 + H 2 O H 3 O HPO 4 HPO H 2 O H 3 O PO 4 Látkovou bilanci kyseliny trihydrogenfosforečné zapíšeme c(h 3 PO 4 ) = [H 3 PO 4 ] + [H 2 PO 4 ] + [HPO 2 4 ] + [PO 3 4 ] 2.4. Napište podmínku elektroneutrality v roztoku slabé kyseliny trihydrogenfosforečné Disociace trojsytné kyseliny je uvedena v příkladu 3. Podle podmínky elektroneutrality musí platit, že 3

4 [H 3 O + ] = [H 2 PO 4 ] + 2 [HPO 4 2 ] + 3 [PO 4 3 ] Protože hydrogenfosforečnan má náboj (2 ), zvyšuje koncentraci záporného náboje dvakrát. Ze stejného důvodu je rovnovážná koncentrace iontů s nábojem (3 ) násobena třemi. Jestliže bychom v silně zředěném roztoku kyseliny trihydrogenfosforečné kromě její disociace do všech tří stupňů uvažovali i autoprotolýzu vody popsanou rovnovážným dějem 2 H 2 O H 3 O + + OH podmínka elektroneutrality by měla tvar [H 3 O + ] = [H 2 PO 4 ] + 2 [HPO 4 2 ] + 3 [PO 4 3 ] + [OH ] 3 Výpočty ph Jak vyplývá z definice ph, cílem výpočtu je zjistit hodnotu rovnovážné koncentrace iontů H 3 O +. V jednotlivých rovnováhách však vystupují i další částice. Pro zjištění rovnovážných koncentrací jednotlivých částic v roztoku postupujeme v těchto krocích: 1. krok: zápis všech chemických reakcí v roztoku (i rovnovážných), např. disociace, neutralizace 2. krok: zápis (definice) odpovídajících rovnovážných konstant, včetně autoprotolýzy rozpouštědla (vody) 3. krok: zápis všech částic (molekul, iontů) vyskytujících se v roztoku (definuje počet neznámých) 4. krok: zápis látkové bilance (bilancí) 5. krok: zápis podmínky elektroneutrality 6. krok: kontrola, že počet napsaných matematických rovnic (2., 4. a 5. krok) je roven počtu neznámých (3. krok); vlastní řešení Tímto postupem získáme tzv. exaktní řešení. Obtížnost výpočtu je závislá na počtu uvažovaných částic a tedy počtu rovnic. Rovnice třetího a vyšších řádů je třeba řešit vhodným postupem (iteracemi), což je zcela nad rámec tohoto textu. Často lze počet neznámých a tím i počet rovnic snížit aproximacemi vycházející ze zanedbání některých dějů. Při dodržení oblasti platnosti dané aproximace, jsou výsledky výpočtu ph dostatečně správné. Příkladem obvyklé aproximace je zanedbání autoprotolýzy vody, což je možné vždy když koncentrace protolytu (kyseliny nebo zásady) je větší než 10-6 mol/l. Za těchto podmínek je zbytečné při výpočtu koncentrace kyseliny uvažovat přítomnost malého množství iontů OH (z autoprotolýzy vody) a podobně 4

5 při výpočtu ph zásady je zbytečné uvažovat přítomnost malého množství iontů H 3 O + (srovnej obě podmínky elektroneutrality v kapitole 2., příklad 2.4.). 4 ph silné jednosytné kyseliny HA Při zanedbání autoprotolýzu vody (pro c(ha) > 10-6 mol l -1 ) platí 1. disociace: HA + H 2 O H 3 O + + A 2. částice v roztoku: H 3 O + a A 3. látková bilance: c(ha) = [A ] 4. podm. elektroneutrality: [H 3 O + ] = [A ] Řešením soustavy dvou rovnic o dvou neznámých [H 3 O + ] a [A ] dostaneme jednoduchý vztah [H 3 O + ] = c(ha) a odtud po zlogaritmování ph = log c(ha) ( 4 ) Příkladem silných jednosytných kyselin jsou HCl nebo HNO 3. 5 ph silné jednosytné zásady Při zanedbání autoprotolýzu vody (c(boh) > 10-6 mol l -1 ) platí 1. disociace: BOH (+ H 2 O) B + + OH 2. částice v roztoku: B + a OH 3. látková bilance: c(boh) = [B + ] 4. podm. elektroneutrality: [OH ] = [B + ] Řešením soustavy dvou rovnic o dvou neznámých [OH ] a [B + ] dostaneme jednoduchý vztah [OH ] = c(boh) který použitím definice iontového součinu vody (rovnice 3) snadno upravíme na 5

6 [H 3 O + ] = K v c(boh) ( 5 ) a odtud po zlogaritmování a dosazení z iontového součinu vody (pk v = 14) dostáváme ph = log K v c(boh) = 14 + log c(boh) ( 6 ) Příkladem silných jednosyných zásad jsou alkalické hydroxidy, např. NaOH nebo KOH. 6 Slabé protolyty Slabé protolyty jsou ve vodném roztoku disociovány jen částečně. V roztoku se vyskytuje disociovaná i nedisociovaná forma, které tvoří konjugovaný pár. B + H 2 O HB + + OH zásada kyselina Příkladem mohou být roztoky kyselin mravenčí, octové, kyanovodíkové, citrónové nebo fosforečné nebo roztoky slabých zásad, např. amoniaku, hydrazinu nebo pyridinu. Slabým protolytem jsou i soli slabých kyselin (např. fosforečnan, mravenčan nebo octan) nebo zásad (např. amonné soli). Rovnováhy charakterizující hydrolýzu slabé kyseliny HA nebo slabé zásady B a odpovídající rovnovážné konstanty lze zapsat jako HA + H 2 O H 3 O + + A + [H3O ][A ] Ka(HA) = ( 7 ) [HA] kde K a je disociační konstanta kyseliny, nebo B + H 2 O HB + + OH + [HB ][OH ] Kb(B) = ( 8 ) [B] kde K b je protonizační konstanta zásady. Hodnoty K a a K b jsou často uváděny jako p K a a p K b, kde p zastupuje funkci záporný dekadický logaritmus. Převod obou vyjádření je následující pk a = log K a resp. pk b = log K b ( 9 ) K a = 10 pka resp. K b = 10 pkb ( 10 ) 6

7 Hodnoty K a a K b jsou tabelovány, ale ne vždy. Vzhledem k jednoduchému přepočtu bývají tabelovány pouze hodnoty K a. Důvodem je uvedený fakt, že v roztoku je přítomen kompletní konjugovaný pár a danou rovnováhu lze formálně zapsat z pohledu kyseliny (HB + ) nebo k ní konjugované zásady (B). Rovnici protonizace zásady B lze proto zapsat i z pohledu k ní konjugované kyseliny HB +, tedy HB + + H 2 O H 3 O + + B a odpovídající disociační konstanta kyseliny HB + je + + [H3O ][B] a (HB ) + K = [HB ] ( 11 ) Tento vztah zcela odpovídá rovnici 7. V tabulkách může být místo protonizační konstanty amoniaku (slabá zásada) uvedena disociační konstanta amoniových iontů NH 4 + (slabá kyselina). Případný přepočet mezi hodnotami K a a K b daného konjugovaného páru se provede podle následujícího vztahu K a K b = K v = ( 12 ) nebo v logaritmickém tvaru pk a + pk b = pk v = 14 O platnosti těchto vztahů se snadno přesvědčíte dosazením z rovnic 8 a 11. Protože slabé protolyty jsou v roztoku disociovány (kyseliny) nebo protonizovány (zásady) pouze částečně, má smyl zavést stupeň disociace. Stupeň disociace (α) je definován jako poměr rovnovážné koncentrace disociované formy k celkové koncentraci kyseliny α = [A ] / c(ha) ( 13 ) Po dosazení podmínky neutrality [H 3 O + ] = [A ] a vztahu mezi ph a [H 3 O + ] (rovnice 2) dostáváme α = [A ] / c(ha) = [H 3 O + ] / c(ha) = 10 ph / c(ha) ( 14 ) Známe-li celkovou koncentraci kyseliny a hodnotu ph roztoku, lze takto spočítat stupeň disociace, tedy poměrnou část molekul kyseliny, které se rozpadly na ionty. Analogicky by byl definován i stupeň protonizace slabé zásady. 7

8 7 ph slabé jednosytné kyseliny HA Při zanedbání autoprotolýzu vody (pro c(ha) > 10-6 mol l -1 ) platí 1. rovnováha: HA + H 2 O H 3 O + + A + [H3O ][A ] Ka(HA) = [HA] 2. částice v roztoku: HA, A, H 3 O + 3. látková bilance: c(ha) = [A ] + [HA] 4. podm. elektroneutrality: [H 3 O + ] = [A ] Řešením uvedených třech rovnic o třech neznámých je kvadratická rovnice [H O ] K (HA) [H O ] + K (HA) c(ha) = a 3 a ( 15 ) a řešení [H 3 O + ] = K (HA) + K (HA) + 4 K (HA) c(ha) 2 a a a 2 ( 16 ) Toto řešení lze použít, jestliže c(ha) > 10-6 mol l -1. Ještě větší zjednodušení je založeno na zanedbání vlivu autoprotolýzy vody a na zanedbání disociace slabé kyseliny. Jde o předpoklad oprávněný, pokud je roztok dostatečně koncentrovaný. Tento předpoklad se projeví v látkové bilanci (3. bod), která nyní bude c(ha) = [HA]. Analýzou výsledků vypočítaných exaktním postupem a pomocí aproximací bychom dospěli k tomu, že platnost této aproximace je dána splněním podmínky c(ha) > 10 K a (HA). Za těchto podmínek dostaneme kvadratickou rovnici [H O ] = K (HA) c(ha) a ( 17 ) jejímž jediným řešením je [H 3 O + ] = K a (HA) c (HA) Zlogaritmováním dostáváme vzorec pro výpočet ph roztoku slabé jednosytné kyseliny použitelný, jestliže c(ha) > 10 K a (HA) ph = 0,5 (pk a (HA) log c(ha)) ( 18 ) 8

9 8 ph slabé jednosytné zásady B Při zanedbání autoprotolýzu vody (c(b) > 10-6 mol l -1 ) platí 1. rovnováhy: B + H 2 O HB + + OH + [HB ][OH ] Kb(B) = [B] 2. částice v roztoku: B, HB +, OH 3. látková bilance: c(b) = [B] + [HB + ] 4. podm. elektroneutrality: [HB + ] = [OH ] Abychom mohli aplikovat zcela stejný postup, jako v případě slabé jednosytné kyseliny, vyjádříme acidobazickou rovnováhu (1. krok) jako disociaci slabé konjugované kyseliny HB + HB + + H 2 O H 3 O + + B + + [H3O ][B] a (HB ) + K = [HB ] a takto definovanou disociační konstantu použijeme při řešení. Připomínáme, že platí rovnice 12. Řešením uvedených třech rovnic o třech neznámých je kvadratická rovnice, jejíž řešení je [H 3 O + ] = K + K + 4 K (HB ) K c(b) 2 + v v a v 2 c(b) ( 19 ) Řešení kvadratické rovnice, kterou získáme zanedbáním vlivu autoprotolýzy vody a protonizace slabé zásady (látková bilance tedy bude c(b) = [B]), je ve tvaru [H 3 O + ] = K + a(hb ) K c(b) v ( 20 ) Zlogaritmováním dostaneme vzorec pro výpočet ph roztoku slabé jednosytné kyseliny použitelný, jestliže c(hb + ) > 10 K a (HB + ) ph = 0,5 (pk v + pk a (HB + ) + log c(b)) ( 21 ) 9 Vícesytná slabá kyselina a slabá zásada Výpočet ph vícesytné slabé kyseliny je principiálně shodný jako pro jednosytnou slabou kyselinu. Každý disociační stupeň je třeba charakterizovat vlastní rovnováhou a disociační konstantou. Například pro dvojsytnou slabou kyselinu H 2 A platí: 9

10 1. rovnováhy: H 2 A + H 2 O H 3 O + + HA + [H3O ][HA ] Ka1(H2A) = [H A] HA - + H 2 O H 3 O + + A [H3O ][A ] Ka2(H2A) = [HA ] 2 H 2 O H 3 O + + OH K v = [H 3 O + ] [OH ] 2. částice v roztoku: H 2 A, HA, A 2, H 3 O + a OH 3. látková bilance: c(h 2 A) = [A 2 ] + [HA ] + [H 2 A] 4. podm. elektroneutrality: [H 3 O + ] = 2[A 2 ] + [HA ] + [OH ] Exaktní řešení dostaneme řešením pěti rovnic o pěti neznámých [H 3 O + ], [A 2 ], [HA ], [H 2 A] a [OH ]. Autoprotolýzu vody lze zanedbat za stejných podmínek, jako dříve (pro c >10 6 mol/l). V praxi se ukazuje, že jestliže K a1 > 1000 K a2, lze vyšší stupně disociace slabé kyseliny zanedbat a považovat kyselinu o obecném vzorci H x A za jednosytnou kyselinu s disociační konstantou K a1 (H x A) a ph počítat vztahem (srovnej s rovnicí 18) ph = 0,5 (pk a1 log c(h x A)) ( 22 ) To platí např. pro výpočet ph roztoku kyseliny trihydrogenfosforečné, jejíž disociační konstanty jsou K a1 = 6, , K a2 = 6, a K a3 = 4, Protože platí, že K a1 > 1000 K a2, můžeme za zjednodušujícího předpokladu zanedbání autoprotolýzy vody a disociace kyseliny (c(h 3 PO 4 ) > 10 K a1 ) vypočítat ph roztoku této kyseliny jako ph = 0,5 (pk a1 log c(h 3 PO 4 )) Analogickým postupem bychom mohli odvodit i vztah pro výpočet ph vícesytné slabé zásady. Například pro dvojsytnou zásadu bychom za výše uvedených podmínek kladených na vzájemný poměr disociačních konstant dostali vztah (srovnej s rovnicí 21) ph = 0,5 (pk v + pk a2 (H 2 B 2+ ) + log c(b)) ( 23 ) 2 10 Sůl slabé jednosytné kyseliny a silné zásady Každá sůl je ve vodném roztoku plně disociována. V případě octanu sodného neexistují ve vodě žádné molekuly CH 3 COONa, ale solvatované ionty CH 3 COO a Na +. Protože octanový aniont je slabým protolytem, dochází v malé míře k jeho hydrolýze 10

11 CH 3 COO + H 2 O CH 3 COOH + OH Protože rozpuštěním octanu sodného dojde k nárůstu koncentrace iontů OH, jedná se o slabou zásadu a ph tohoto roztoku budeme počítat podle vztahů uvedených pro roztok slabé jednosytné zásady (kapitola 8, rovnice 21). Pro ujasnění uvedeme všechny dílčí kroky řešení, jako v předchozích příkladech: 1. disociace: CH 3 COONa (+H 2 O) CH 3 COO + Na + 2. rovnováhy: CH 3 COO + H 2 O CH 3 COOH + OH [CH3COOH][OH ] Kb(CH3COO ) = [CH COO ] 3 resp. K (CH COOH) = a 3 + [CH3COO ][H3O ] [CH COOH] 3 2 H 2 O H 3 O + + OH K v = [H 3 O + ] [OH ] 2. částice v roztoku: CH 3 COO, Na +, CH 3 COOH, OH a H 3 O + 3. látkové bilance: c(ch 3 COONa) = [CH 3 COO ] + [CH 3 COOH] c(ch 3 COONa) = [Na + ] 4. podm. elektroneutrality: [Na + ] + [H 3 O + ] = [CH 3 COO ] + [OH ] Řešením uvedených pět rovnic o pěti neznámých [Na + ], [CH 3 COO ], [OH ], [CH 3 COOH] a [H 3 O + ] dospějeme ke zcela identickým rovnicím, jako v kapitole o výpočtu ph roztoku slabé jednosytné zásady. Další příklady solí tohoto typu jsou mravenčan draselný, kyanid sodný apod. 11 Sůl slabé jednosytné zásady a silné kyseliny I pro tento případ soli platí, že nejprve dochází k 100% disociaci soli na ionty a poté k hydrolýze iontu odvozeného od slabého protolytu, v tomto případě amonných iontů. 1. disociace: NH 4 Cl NH Cl 2. hydrolýza: NH H 2 O NH 3 + H 3 O + 11

12 Z rovnice hydrolýzy vyplývá, že rozpuštěním chloridu amonného dojde k nárůstu koncentrace iontů H 3 O + a tedy ke zvýšení kyselosti roztoku. ph roztoku chloridu amonného se vypočítá stejně jako ph roztoku slabé jednosytné kyseliny (kapitola 7, rovnice 18). Další příklady solí tohoto typu: dusičnan amonný, pyridinium chlorid apod. 12 Sůl slabé jednosytné zásady a slabé kyseliny amfolyt Komplikovanější situace nastává, jestliže se jedná o sůl dvou slabých protolytů. První krok zůstává stejný kompletní disociace soli na solvatované ionty. Ve druhém kroku však hydrolyzují jak kationt, tak aniont. Pro octan amonný tedy dostáváme 1. disociace: CH 3 COONH 4 NH CH 3 COO 2. hydrolýza: NH H 2 O NH 3 + H 3 O + CH 3 COO + H 2 O CH 3 COOH + OH Rozpuštěním tedy vzrůstá jak kyselost, tak i zásaditost roztoku. Taková sůl se nazývá amfolyt. Hydrolýza kationtu i anionu je charakterizována vlastními disociačními konstantami, v tomto případě K a (NH 4 + ) a K a (CH 3 COOH). Exaktním řešením vycházejícím z látkové bilance a podmínky elektroneutrality c(ch 3 COONH 4 ) = [CH 3 COO ] + [CH 3 COOH] = [NH 4 + ] + [NH 3 ] [NH 4 + ] + [H 3 O + ] = [CH 3 COO ] + [OH ] bychom získali rovnici čtvrtého řádu. Zanedbáním hydrolýzy aniontu i kationtu (pak platí c(ch 3 COONH 4 ) = [CH 3 COO ] = [NH 4 + ]) a zanedbáním autoprotolýzy vody dostaneme pro c(ch 3 COONH 4 ) > 10 K a (CH 3 COOH) jednoduché řešení ve tvaru [H 3 O + + ] = K (NH ) K (CH COOH) ( 24 ) Po zlogaritmování a obecně a 4 a 3 ph = 0,5 (pk a (NH 4 + ) + pk a (CH 3 COOH)) ph = 0,5 (pk a1 + pk a2 ) ( 25 ) 12

13 13 Soli vícesytných slabých protolytů Při výpočtu ph roztoků soli vzniklé úplnou neutralizací vícesytných slabých kyselin silnými zásadami (Na 3 PO 4, Na 2 C 2 O 4, Na 2 CO 3 apod.) uvažujeme po disociaci soli už pouze jen jednostupňovou hydrolýzu aniontu. Např. pro fosforečnan sodný Na 3 PO 4 3 Na + + PO 4 3 PO H 2 O HPO OH Následující hydrolýzu iontu HPO 4 2 zanedbáme (správně bychom měli ověřit, že platí 1000 K a3 (H 3 PO 4 ) < K a2 (H 3 PO 4 )). Z rovnice hydrolýzy je patrné zvýšení zásaditosti roztoku, výpočet ph provedeme postupem uvedeným pro slabou jednosytnou zásadu (kapitola 8, rovnice 21) s tím, že za disociační konstantu dosadíme v tomto případě K a3 (H 3 PO 4 ). Jak naznačuje následující hydrolýza hydrogenuhličitanu (zároveň probíhají oba rovnovážné děje), všechny hydrogensoli jsou amfolyty, a podle toho se také počítá ph jejich vodných roztoků (rovnice 25). HCO 3 + H 2 O CO H 3 O + HCO 3 + H 2 O H 2 CO 3 + OH 14 Pufry Zvláštním případem je roztok, ve kterém je slabá kyselina a k ní konjugovaná zásada přítomna ve srovnatelné koncentraci. Takový roztok se nazývá pufr nebo tlumivý roztok, protože malé přídavky silného protolytu (silné kyseliny nebo zásady) způsobí jen malou změnu ph tohoto roztoku. Pufr připravíme buď smísením slabé kyseliny a její konjugované zásady, nebo částečnou neutralizací slabého protolytu silným protolytem. Např. octanový pufr připravíme smísením kyseliny octové a octanu sodného (draselného), nebo částečnou neutralizací roztoku kyseliny octové roztokem alkalického hydroxidu. Octanový pufr je pufr tvořený slabou kyselinou a její solí se silným hydroxidem. Opačným případem (slabá zásada a její sůl se silnou kyselinou) může být např. používaný amonný pufr tvořený směsí vodného roztoku amoniaku a chloridu amonného. Odvození exaktního vztahu je nad rámec tohoto textu, zde uvádíme jen látkovou bilanci a podmínku elektroneutrality pro směs kyseliny octové a octanu sodného látkové bilance: c(ch 3 COOH) + c(ch 3 COONa) = [CH 3 COOH] + [CH 3 COO ] c(ch 3 COO ) = [Na + ] podm. elektroneutrality: [Na + ] + [H 3 O + ] = [CH 3 COO ] + [OH ] 13

14 Za předpokladu dostatečné koncentrace kyseliny i k ní konjugované zásady, tedy [H 3 O + ] << c(ha) a [OH ] << c(a ) platí také c(ha) = [HA] a c(a ) = [A ] Z definice disociační konstanty slabé kyseliny (rovnice 7) si vyjádříme [H 3 O + ] a do tohoto vztahu dosadíme uvedené předpoklady. Dostáváme [H 3 O + ] = K a c(ha) (HA) c(a ) ( 26 ) Po dosazení do definice ph (rovnice 2) dostáváme tzv. Henderson-Hasselbalchovu rovnici pro přibližný výpočet hodnoty ph pufru ve tvaru ph = pk a (HA) log c(ha) c(a ) ( 27 ) Např. hodnota ph octanového pufru se spočítá vztahem ph = pk a (CH 3 COOH) log 3 c(ch COOH) c(ch COO ) 3 V případě vícesytných kyselin je možné neutralizací získat pufry o různém ph. Jestliže zpoloviny zneutralizujeme kyselinu fosforečnou, získáme pufr tvořený směsí H 3 PO 4 a H 2 PO 4, jehož ph by se počítalo dosazením pk a1 do rovnice 27. Jestliže ke kyselině fosforečné přidáme 1,5 násobek látkového množství hydroxidu získáme pufr tvořený směsi H 2 PO 4 a HPO 4 2 (podívejte se na příklad 14.6.). Slabou kyselinou je v tomto případě ion H 2 PO 4, konjugovanou zásadou ion HPO 4 2. Jejich rovnováhu popisuje druhá disociační konstanta kyseliny trihydrogenfosforečné, tudíž se do rovnice 27 dosadí pk a2 (podívejte se na příklad 14.7.). Poslední třetí typ pufru by byla směs iontů HPO 4 2 a PO Acidobazické indikátory, funkční oblast indikátoru Jako vizuální indikátory se používají zředěné roztoky slabých protolytů, jejichž disociovaná a nedisociovaná forma se liší barvou a jejichž pk a odpovídá (+/ 1) hodnotě ph v bodě ekvivalence. Roztok takové látky mění barvu v oblasti ph = pk a, neboť při ph < pk a převažuje kyselá forma (HA) a 14

15 při ph > pk a převažuje zásaditá forma (A ). K titrovanému roztoku se vždy přidává jen velmi malé množství indikátoru (řádově jde o jednotlivé kapky k desítkám mililitrů titrovaného roztoku). Příklady takových látek mohou být methyloranž, bromkresolová zeleň nebo fenolftalein. Vrátíme-li se k fenolftaleinu, jehož disociační konstanta je K a = 10-8,9, dochází při zvyšování ph k barevnému přechodu s bezbarvé na fialovou v rozmezí ph 8,0 9,8. HO OH O O HOOC OH ph = 8-9,8 OOC bezbarvá forma fialová forma 16 Souhrn aproximativních vztahů silná jednosytná kyselina silná jednosytná zásada slabá jednosytná kyselina HA slabá vícesytná kyselina H n A ph = log c(ha) ph = 14 + log c(boh) ph = 0,5 (pk a (HA) log c(ha)) ph = 0,5 (pk a1 (H n A) log c(h n A)) kyseliny šťavelová, trihydrogenfosforečná, citronová slabá jednosytná zásada A ph = 0,5 (14 + pk a (HA) + log c(a )) sůl silné kyseliny a slabého hydroxidu sůl slabé kyseliny a silného hydroxidu amfolyt (sůl slabé kyseliny a slabého hydroxidu, hydrogensůl) slabá jednosytná kyselina HA slabá jednosytná zásada A ph = 0,5 (pk a1 (H 2 A) + pk a2 (H 2 A)) (jako slabá kyselina) např. NH 4 Cl např. CH 3 COONa, HCOOK 15

16 pufr ph = pk a (HA) log c(ha) c(a ) pk a = log K a pk v = log K v = log ( ) = 14 (25 C) 17 Příklady Při výpočtech použijte nejjednodušší vztahy (zanedbejte autoprotolýzu vody i disociaci slabých protolytů) Vypočítejte ph roztoku kyseliny šťavelové o koncentraci 0,01 mol/l. K a1 = 5, , K a2 = 5, Vypočítejte ph roztoku šťavelanu sodného o koncentraci 0,2 mol/l Vypočítejte ph roztoku hydrogenšťavelanu sodného o koncentraci 0,1 mol/l Jaký typ protolytu vznikne při neutralizaci kyseliny trihydrogenfosforečné do prvního, druhého a třetího stupně? Vypočítejte ph roztoku při neutralizaci 10 ml H 3 PO 4 o koncentraci 0,1 mol/l roztokem NaOH o koncentraci 0,1 mol/l do prvního stupně. Disociační konstanty: K a1 = 6, , K a2 = 6, , K a3 = 4, K roztoku kyseliny trihydrogenfosforečné byl přidán silný hydroxid. Změřená hodnota ph byla 3,00. Vypočítejte koncentrace částic H 3 PO 4 a H 2 PO 4, jestliže víte, že původní koncentrace kyseliny byla 0,1 mol/l. Disociační konstanty jsou v zadání příkladu Vypočítejte hmotnost kyseliny trihydrogenfosforečné ve 250 ml odměrné baňce, která byla před titrací zneutralizována na ph = 3,00, jestliže k 50 ml tohoto roztoku bylo na indikátor fenolftalein přidáno 10,5 ml NaOH o koncentraci 0,1000 mol/l. Funkční oblast fenolftaleinu je 8,0 9,8 a disociační konstanty kyseliny trihydrogenfosforečné jsou v zadání příkladu Příklady řešení Kyselina šťavelová je dvojsytná slabá kyselina. Zanedbáme-li disociaci do druhého stupně, lze její ph počítat vztahem pro jednosytnou slabou kyselinu s disociační konstantou K a1 (rovnice 22) ph = 0,5 (pk a1 (H 2 A) log c(h 2 A)) = 0,5 ( log(5, ) log 0,01) = 1, Šťavelan sodný je slabá zásada, neboť po disociaci vznikají hydrolýzou (reakcí s vodou) šťavelanu hydroxidové ionty 16

17 Na 2 C 2 O 4 2Na + + C 2 O 4 2 C 2 O H 2 O HC 2 O 4 + OH Při zanedbání další protonizace hydrogenšťavelanu na kys. šťavelovou, lze ph roztoku šťavelanu počítat jako ph slabé jednosytné zásady s disociační konstantou konjugované kyseliny K a2 (H 2 C 2 O 4 ) (rovnice 23) ph = 0,5 (pk v + pk a2 (H 2 C 2 O 4 ) + log c(c 2 O 4 2 )) = 0,5 (14 log(5, ) + log 0,2) = 8, Hydrogenšťavelan je amfolyt (jako všechny hydrogensoli). ph se vypočítá dle rovnice 25 ph = 0,5 (pk a1 + pk a2 ) = 0,5 ( log(5, ) log(5, )) = 2, Neutralizací H 3 PO 4 do prvního stupně vzniká H 2 PO 4. Hydrogensůl se v roztoku chová jako amfolyt a do rovnice 25 by se pro výpočet ph dosadily první a druhá disociační konstanta k. trihydrogenfosforečné, protože právě v nich se počítá s rovnovážnou koncentrací iontu H 2 PO 4. Neutralizací do druhého stupně vzniká HPO 4 2. Opět se jedná o hydrogensůl tedy amfolyt. Do rovnice 25 by se pro výpočet ph dosadily druhá a třetí disociační konstanta k. trihydrogenfosforečné, protože právě v nich se počítá s rovnovážnou koncentrací iontu HPO 4 2. Při neutralizaci do třetího stupně je produktem fosforečnanový anion PO 4 3, který se v roztoku chová jako slabá zásada. Hodnota ph by se spočítala pomocí rovnice 23, kam se dosadí hodnota pk a3 a aktuální koncentrace iontů PO 4 3 (počáteční látkové množství H 3 PO 4 dělené celkovým objemem roztoku (počáteční objem plus přidaný hydroxid)) Produkt neutralizace je dihydrogenfosforečnan. Jak je uvedeno v příkladu pro výpočet ph použijeme rovnici 25 ph = 0,5 (pk a1 + pk a2 ) = 0,5 ( log(6, ) log(6, )) = 4, V příkladu jsme vypočítali, že pro úplné neutralizaci do prvního stupně, je ph roztoku 4,68. Protože zadaná hodnota ph = 3,00 je nižší, je jasné, že neutralizace do prvního proběhla pouze částečně, a v roztoku se kromě vzniklého dihydrogenfosforečnanu nachází i nezneutralizovaná kyselina. Směs slabého protolytu a jeho soli s protolytem silným (neutralizace silným hydroxidem) se chová jako pufr a ph se počítá dle rovnice 27 ph = pk a1 (H 3 A) log c(ha) 3 c(ha ) 2 Hledaný poměr c(h 3 A) / c(h 2 A ) je c(ha) 3 c(ha ) = 10(pKa1 ph) = 10 ( log(0,00692) 3,00) = 0, Protože platí látková bilance c 0 (H 3 PO 4 ) = c(h 3 PO 4 ) + c(h 2 PO 4 ) = 0,1 mol/l 17

18 kde c 0 (H 3 PO 4 ) je počáteční koncentrace H 3 PO 4, lze řešením dvou rovnic o dvou neznámých získat hledané řešení c(h 3 PO 4 ) = 0,1445 c(h 2 PO 4 ) c(h 3 PO 4 ) + c(h 2 PO 4 ) = 0,1 mol/l c(h 3 PO 4 ) = 0,1445 c(h 2 PO 4 ) = 0,1445 (0,1 c(h 3 PO 4 )) = 0, ,1445 c(h 3 PO 4 ) c(h 3 PO 4 ) = 0,01445 / 1,1445 = 0,0126 mol/l c(h 2 PO 4 ) = 0,1 c(h 3 PO 4 ) = 0,1 0,0126 = 0,0874 mol/l Výchozí roztok o ph = 3,00 je tvořen směsí H 3 PO 4 a H 2 PO 4, jak bylo vypočítáno v příkladu Tento roztok byl neutralizován hydroxidem na fenolftalein. Kdybychom spočítali ph v bodě ekvivalence při neutralizaci kyseliny trihydrogenfosforečné do druhého stupně (viz řešení příkladu 14.4), vyšla by nám hodnota 9,8, která leží ve funkční oblasti indikátoru. Výchozí směs H 3 PO 4 a H 2 PO 4 tedy zneutralizujeme na HPO 4 2, což vyjádříme látkovou bilancí n(naoh) = n(h 2 PO 4 ) + 2 n(h 3 PO 4 ) neboť na neutralizaci 1 mol H 2 PO 4 na HPO 4 2 potřebujeme 1 mol NaOH a na neutralizaci 1 mol H 3 PO 4 na HPO 4 2 potřebujeme 2 moly NaOH. Pro řešení využijeme ještě rovnici 27, protože výchozí roztok se chová jako pufr. V této rovnici nyní jen nahradíme poměr látkových koncentrací poměrem molárních množství (oba ionty jsou ve stejném roztoku, proto objem, na který vztahujeme látkové množství kyseliny v čitateli a látkové množství konjugované zásady ve jmenovateli, je stejný) ph = pk a (HA) log c(ha) c(a ) = pk a (HA) log n(ha) n(a ) Pro zadané hodnoty ph = 3,00 a pk a1 jsme v příkladu 14.6 vypočítali c(hpo ) n(hpo ) = = 10 (pka1 ph) = 10 ( log(0,00692) 3,00) = 0,1445 c(h PO ) (H PO ) n 2 4 Spolu s uvedenou látkovou bilancí řešíme dvě rovnice o dvou neznámých n(naoh) = 0,1000 0,0105 = 1, = n(h 2 PO 4 ) + 2 n(h 3 PO 4 ) 0,1445 n(h 2 PO 4 ) = n(h 3 PO 4 ) 18

19 , = n(h 2 PO 4 ) + 2 0,1445 n(h 2 PO 4 ) n(h 2 PO 4 ) = 1, / 1,289 = 8, mol n(h 3 PO 4 ) = 0,1445 n(h 2 PO 4 ) = 0,1445 8, = 1, mol V titrovaném objemu (50 ml) bylo původně n 0 (H 3 PO 4 ) = (8,15+1,18) 10-4 mol = 9, mol Tomu odpovídá hmotnost ve 250 ml (M = 97,9952 g/mol) m = n 0 M V roztok /V pipeta = 9, , / 50 = 0,457 g 19

2. PROTOLYTICKÉ REAKCE

2. PROTOLYTICKÉ REAKCE 2. PROTOLYTICKÉ REAKCE Protolytické reakce představují všechny reakce spojené s výměnou protonů a jsou označovány jako reakce acidobazické. Teorie Arrheniova (1884): kyseliny disociují ve vodě na vodíkový

Více

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY Klíčová slova: relativní atomová hmotnost (A r ), relativní molekulová hmotnost (M r ), Avogadrova konstanta (N A ), látkové množství (n, mol), molární hmotnost (M, g/mol),

Více

Jana Fauknerová Matějčková

Jana Fauknerová Matějčková Jana Fauknerová Matějčková převody jednotek výpočet ph ph vodných roztoků ph silných kyselin a zásad ph slabých kyselin a zásad, disociační konstanta, pk ph pufrů koncentace 1000mg př. g/dl mg/l = = *10000

Více

Chemické výpočty II. Vladimíra Kvasnicová

Chemické výpočty II. Vladimíra Kvasnicová Chemické výpočty II Vladimíra Kvasnicová Převod jednotek pmol/l nmol/l µmol/l mmol/l mol/l 10-12 10-9 10-6 10-3 mol/l µg mg g 10-6 10-3 g µl ml dl L 10-6 10-3 10-1 L Cvičení 12) cholesterol (MW=386,7g/mol):

Více

REAKCE: 1) ACIDOBAZICKÉ Acidum = kyselina Baze = zásada. Využití: V analytické kvantitativní chemii v odměrné analýze

REAKCE: 1) ACIDOBAZICKÉ Acidum = kyselina Baze = zásada. Využití: V analytické kvantitativní chemii v odměrné analýze KYSELINY A ZÁSADY 1 REAKCE: 1) ACIDOBAZICKÉ Acidum = kyselina Baze = zásada Využití: V analytické kvantitativní chemii v odměrné analýze A) ALKALIMETRIE = odměrný roztok je zásada B) ACIDIMETRIE = odměrný

Více

11. Chemické reakce v roztocích

11. Chemické reakce v roztocích Roztok - simila similimbus solventur Typy reakcí elektrolytů Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti roztok - simila similimbus solventur rozpouštědla (nečistoty vůči rozpuštěným

Více

DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY. Zuzana Špalková. Věra Vyskočilová

DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY. Zuzana Špalková. Věra Vyskočilová DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY Zuzana Špalková Věra Vyskočilová BRNO 2014 Doplňkový studijní materiál zaměřený na Chemické výpočty byl vytvořen v rámci projektu Interní vzdělávací agentury

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Teorie kyselin a zásad Arheniova teorie Kyseliny jsou látky schopné ve vodném prostředí odštěpovat iont H +I. Zásady jsou látky schopné ve

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Výpočty ph roztoků kyselin a zásad ph silných jednosytných kyselin a zásad. Pro výpočty se uvažuje, že silné kyseliny a zásady jsou úplně disociovány.

Více

CVIČENÍ Z ENVIRONMENTÁLNÍ CHEMIE I

CVIČENÍ Z ENVIRONMENTÁLNÍ CHEMIE I ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVEZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování CVIČENÍ Z ENVIRONMENTÁLNÍ CHEMIE I doc. Mgr. Marek VACH, Ph.D. Ing. Martin HEŘMANOVSKÝ

Více

Acidobazické rovnováhy

Acidobazické rovnováhy Aidobaziké rovnováhy při aidobazikýh rovnováháh (proteolytikýh) - přenos vodíkového kationtu mezi ionty (molekulami) zúčastněnými v rovnováze kyselina donor protonů zásada akeptor protonů YSELINA + zásada

Více

CHEMIE. Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph. Mgr. Lenka Horutová. Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.

CHEMIE. Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph. Mgr. Lenka Horutová. Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03. www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph Lektor: Mgr. Lenka Horutová Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie: Pro snadnější výpočet

Více

Výpočty koncentrací. objemová % (objemový zlomek) krvi m. Vsložky. celku. Objemy nejsou aditivní!!!

Výpočty koncentrací. objemová % (objemový zlomek) krvi m. Vsložky. celku. Objemy nejsou aditivní!!! Výpočty koncentrací objemová % (objemový zlomek) Vsložky % obj. = 100 V celku Objemy nejsou aditivní!!! Příklad: Kolik ethanolu je v 700 ml vodky (40 % obj.)? Kolik promile ethanolu v krvi bude mít muž

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Protolytické děje VY_32_INOVACE_18_15. Mgr. Věra Grimmerová. grimmerova@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Protolytické děje VY_32_INOVACE_18_15. Mgr. Věra Grimmerová. grimmerova@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL.

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. Látkové množství Značka: n Jednotka: mol Definice: Jeden mol je množina, která má stejný počet prvků, jako je atomů ve 12 g nuklidu

Více

Teorie kyselin a zásad poznámky 5.A GVN

Teorie kyselin a zásad poznámky 5.A GVN Teorie kyselin a zásad poznámky 5A GVN 13 června 2007 Arrheniova teorie platná pouze pro vodní roztoky kyseliny jsou látky schopné ve vodném roztoku odštěpit vodíkový kation H + HCl H + + Cl - CH 3 COOH

Více

Acidobazické reakce. 1. Arrheniova teorie. 2. Neutralizace

Acidobazické reakce. 1. Arrheniova teorie. 2. Neutralizace Acidobazické reakce 1. Arrheniova teorie Kyseliny látky schopné ve vodných roztocích odštěpit H + např: HCl H + + Cl -, obecně HB H + + B - Zásady látky schopné ve vodných roztocích poskytovat OH - např.

Více

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství)

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství) VZOROVÉ PŘÍKLADY Z CHEMIE A DOPORUČENÁ LITERATURA pro přípravu k přijímací zkoušce studijnímu oboru Nanotechnologie na VŠB TU Ostrava Doporučená literatura z chemie: Prakticky jakákoliv celostátní učebnice

Více

CHEMIE Pracovní list č.3 žákovská verze Téma: Acidobazická titrace Mgr. Lenka Horutová Student a konkurenceschopnost

CHEMIE Pracovní list č.3 žákovská verze Téma: Acidobazická titrace Mgr. Lenka Horutová Student a konkurenceschopnost www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č.3 žákovská verze Téma: Acidobazická titrace Lektor: Projekt: Reg. číslo: Mgr. Lenka Horutová Student a konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie: Základem

Více

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Princip Jde o klasickou metodu kvantitativní chemické analýzy. Uhličitan vedle hydroxidu se stanoví ve dvou alikvotních podílech zásobního

Více

3 Acidobazické reakce

3 Acidobazické reakce 3 Acidobazické reakce Brønstedova teorie 1. Uveďte explicitní definice podle Brønstedovy teorie. Kyselina je... Báze je... Konjugovaný pár je... 2. Doplňte tabulku a pojmenujte všechny sloučeniny. Kyselina

Více

Kurz 1 Úvod k biochemickému praktiku

Kurz 1 Úvod k biochemickému praktiku Kurz 1 Úvod k biochemickému praktiku Pavla Balínová http://vyuka.lf3.cuni.cz/ Důležité informace Kroužkový asistent: RNDr. Pavla Balínová e-mailová adresa: pavla.balinova@lf3.cuni.cz místnost: 410 studijní

Více

Soli. ph roztoků solí - hydrolýza

Soli. ph roztoků solí - hydrolýza Soli Soli jsou iontové sloučeniny vzniklé neutralizační reakcí. Např. NaCl je sůl vzniklá reakcí kyseliny HCl a zásady NaOH. Př.: Napište neutralizační reakce jejichž produktem jsou CH 3 COONa, NaCN, NH

Více

Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Protolytické reakce

Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Protolytické reakce Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Protolytické reakce Acidobazické (Acidum = kyselina, Baze = zásada) Jedná se o reakce kyselin a zásad. Při této reakci vždy kyselina zásadě předá proton H +. Obrázek

Více

OBECNÁ CHEMIE František Zachoval CHEMICKÉ ROVNOVÁHY 1. Rovnovážný stav, rovnovážná konstanta a její odvození Dlouhou dobu se chemici domnívali, že jakákoliv chem.

Více

Potenciometrické stanovení disociační konstanty

Potenciometrické stanovení disociační konstanty Potenciometrické stanovení disociační konstanty TEORIE Elektrolytická disociace kyseliny HA ve vodě vede k ustavení disociační rovnováhy: HA + H 2O A - + H 3O +, kterou lze charakterizovat disociační konstantou

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 19 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013. Ročník: osmý

Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013. Ročník: osmý ph Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Anorganické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní vlastností

Více

10 Acidobazické reakce

10 Acidobazické reakce 10 cidobazické reakce cidobazické reakce probíhají v roztocích mezi kyselinami a zásadami a dochází při nich k výměně protonu. Pojem kyseliny a zásady Podle teorie Brønsteda a Lowryho jsou kyseliny látky,

Více

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ)

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) Úloha 1 Ic), IIa), IIId), IVb) za každé správné přiřazení po 1 bodu; celkem Úloha 2 8 bodů 1. Sodík reaguje s vodou za vzniku hydroxidu sodného a dalšího produktu.

Více

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku.

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. Koncentrace roztoků Hmotnostní zlomek w Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. w= m A m s m s...hmotnost celého roztoku, m A... hmotnost rozpuštěné látky Hmotnost roztoku

Více

NEUTRALIZAČNÍ ODMĚRNÁ ANALÝZA (TITRACE)

NEUTRALIZAČNÍ ODMĚRNÁ ANALÝZA (TITRACE) NEUTRALIZAČNÍ ODMĚRNÁ ANALÝZA (TITRACE) Cíle a princip: Stanovit TITR (přesnou koncentraci) odměrného roztoku kyseliny nebo zásady pomocí známé přesné koncentrace již stanoveného odměrného roztoku. Podstatou

Více

Stanovení celkové kyselosti nápojů potenciometrickou titrací

Stanovení celkové kyselosti nápojů potenciometrickou titrací Stanovení celkové kyselosti nápojů potenciometrickou titrací Princip metody U acidobazických titrací se využívají dva druhy indikace bodu ekvivalence - vizuální a instrumentální. K vizuální indikaci bodu

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 10. 9. 2013 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: III/2 - Inovace

Více

TEORETICKÁ ČÁST (60 BODŮ)

TEORETICKÁ ČÁST (60 BODŮ) Řešení školního kola Ch kat. B 2012/2013 TERETICKÁ ČÁST (60 BDŮ) ARGAICKÁ CHEMIE 30 BDŮ Úloha 1 Teorie kyselin a zásad 13 bodů 1. Arrheniova teorie: kyselinou je látka odštěpující proton, zásadou je látka

Více

KARBOXYLOVÉ KYSELINY

KARBOXYLOVÉ KYSELINY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 28 KARBOXYLOVÉ KYSELINY PRINCIP Karboxylové kyseliny jsou látky, které ve své molekule obsahují jednu nebo více karboxylových skupin. Odvozují se od nich dva typy derivátů, substituční

Více

Chemické výpočty. = 1,66057. 10-27 kg

Chemické výpočty. = 1,66057. 10-27 kg 1. Relativní atomová hmotnost Chemické výpočty Hmotnost atomů je velice malá, řádově 10-27 kg, a proto by bylo značně nepraktické vyjadřovat ji v kg, či v jednontkách odvozených. Užitečnější je zvolit

Více

53. ročník 2016/2017

53. ročník 2016/2017 Ústřední komise Chemické olympiády 53. ročník 2016/2017 OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI časová náročnost: 90 minut Úloha 1 Yamadův univerzální indikátor 30 bodů Úkoly: 1. Doplněná Tabulka

Více

VY_32_INOVACE_06A_07 Teorie kyselina zásad ANOTACE

VY_32_INOVACE_06A_07 Teorie kyselina zásad ANOTACE ŠKOLA: AUTOR: NÁZEV: TEMA: ČÍSLO PROJEKTU: Gymnázium Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Mgr. Monika ŠLÉGLOVÁ VY_32_INOVACE_06A_07 Teorie kyselina zásad NEKOVY CZ.1.07/1.5.00/34.0816 DATUM

Více

Předpokládáme ideální chování, neuvažujeme autoprotolýzu vody ve smyslu nutnosti číselného řešení simultánních rovnováh. CH3COO

Předpokládáme ideální chování, neuvažujeme autoprotolýzu vody ve smyslu nutnosti číselného řešení simultánních rovnováh. CH3COO Pufr ze slabé kyseliny a její soli se silnou zásaou např CHCOOH + CHCOONa Násleujíí rozbor bue vyházet z počátečního stavu, ky konentrae obou látek jsou srovnatelné (největší pufrační kapaita je pro ekvimolární

Více

Neutralizační (acidobazické) titrace

Neutralizační (acidobazické) titrace Neutralizační (acidobazické) titrace Neutralizační titrace jsou založeny na reakci mezi kyselinou a zásadou. V podstatě se vždy jedná o reakci iontů H + s ionty OH - podle schematu: H + + OH - H O V průběhu

Více

2. Je částice A kyselinou ve smyslu Brönstedovy teorie? Ve smyslu Lewisovy teorie? Odpověď zdůvodněte. Je A částicí elektrofilní nebo nukleofilní?

2. Je částice A kyselinou ve smyslu Brönstedovy teorie? Ve smyslu Lewisovy teorie? Odpověď zdůvodněte. Je A částicí elektrofilní nebo nukleofilní? Anorganická chemie Úloha 1: (3,5bodu) Smísením konc. kyseliny dusičné a konc. kyseliny sírové získáváme tzv. nitrační směs, která se užívá k zavádění -NO 2 skupiny do molekul organických látek. 1. Napište

Více

Autor: Tomáš Galbička www.nasprtej.cz Téma: Roztoky Ročník: 2.

Autor: Tomáš Galbička www.nasprtej.cz Téma: Roztoky Ročník: 2. Roztoky směsi dvou a více látek jsou homogenní (= nepoznáte jednotlivé částečky roztoku - částice jsou menší než 10-9 m) nejčastěji se rozpouští pevná látka v kapalné látce jedna složka = rozpouštědlo

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Příprava roztoků a měření ph autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

STANOVENÍ CHLORIDŮ. Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra

STANOVENÍ CHLORIDŮ. Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra STANOVENÍ CHLORIDŮ Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra Cíl práce Stanovte titr odměrného standardního roztoku dusičnanu stříbrného titrací 5 ml standardního srovnávacího roztoku chloridu

Více

ACIDOBAZICKÉ - ph,, disociační konstanty neutralizační titrace úprava prostředí v kvalitativní analýze úprava prostředí u kvantitativních metod

ACIDOBAZICKÉ - ph,, disociační konstanty neutralizační titrace úprava prostředí v kvalitativní analýze úprava prostředí u kvantitativních metod Analyticky významné rovnováhy v roztocích ACIDOBAZICKÉ - ph,, disociační konstanty neutralizační titrace úprava prostředí v kvalitativní analýze úprava prostředí u kvantitativních metod kapalinová chromatografie

Více

ELEKTROCHEMIE. - studuje soustavy, které obsahují elektricky nabité částice.

ELEKTROCHEMIE. - studuje soustavy, které obsahují elektricky nabité částice. ELEKTROCHEMIE - studuje soustavy, které obsahují elektricky nabité částice. ZÁKLADNÍ POJMY Vodiče látky, které vedou elektrický proud. Vodiče I. třídy přenos elektrického náboje je zprostředkován volně

Více

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně Přípravný kurz k přijímacím zkouškám Obecná a anorganická chemie RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně část III. - 23. 3. 2013 Hmotnostní koncentrace udává se jako

Více

Sbírka příkladů z teoretických základů analytické chemie Tomáš Křížek Karel Nesměrák

Sbírka příkladů z teoretických základů analytické chemie Tomáš Křížek Karel Nesměrák UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Katedra analytické chemie Sbírka příkladů z teoretických základů analytické chemie Tomáš Křížek Karel Nesměrák Praha 2016 1 Protolytické rovnováhy 1.1 Vypočítejte

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 50. ročník 2013/2014. OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 50. ročník 2013/2014. OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 50. ročník 2013/2014 OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Informace pro hodnotitele Ve výpočtových úlohách jsou uvedeny dílčí výpočty

Více

VI. Disociace a iontové rovnováhy

VI. Disociace a iontové rovnováhy VI. Disociace a iontové 1 VI. Disociace a iontové 6.1 Základní pojmy 6.2 Disociace 6.3 Elektrolyty 6.3.1 Iontová rovnováha elektrolytů 6.3.2 Roztoky ideální a reálné 6.4 Teorie kyselin a zásad 6.4.1 Arrhenius

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 42. ročník. KRAJSKÉ KOLO Kategorie D. SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut

Ústřední komise Chemické olympiády. 42. ročník. KRAJSKÉ KOLO Kategorie D. SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut Ústřední komise Chemické olympiády 42. ročník 2005 2006 KRAJSKÉ KOLO Kategorie D SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í CHEMICKÉ REAKCE

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í CHEMICKÉ REAKCE Chemické reakce = proces, během kterého se výchozí sloučeniny mění na nové, reaktanty se přeměňují na... Vazby reaktantů...a nové vazby... Klasifikace reakcí: 1. Podle reakčního tepla endotermické teplo

Více

Chemické výpočty I. Vladimíra Kvasnicová

Chemické výpočty I. Vladimíra Kvasnicová Chemické výpočty I Vladimíra Kvasnicová 1) Vyjadřování koncentrace molarita procentuální koncentrace převod jednotek 2) Osmotický tlak, osmolarita Základní pojmy koncentrace = množství rozpuštěné látky

Více

Měření ph nápojů a roztoků

Měření ph nápojů a roztoků Měření ph nápojů a roztoků vzorová úloha (ZŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Kyselý nebo zásaditý roztok? Proč je ocet považován za kyselý roztok? Ocet obsahuje nadbytek (oxoniových kationtů).

Více

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti

Více

ŘEŠENÍ KONTROLNÍHO TESTU ŠKOLNÍHO KOLA

ŘEŠENÍ KONTROLNÍHO TESTU ŠKOLNÍHO KOLA Ústřední komise Chemické olympiády 49. ročník 2012/2013 ŠKOLNÍ KOLO kategorie B ŘEŠENÍ KONTROLNÍHO TESTU ŠKOLNÍHO KOLA KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (60 BODŮ) ANORGANICKÁ CHEMIE 30 BODŮ Úloha 1 Titrační

Více

ACIDOBAZICKÉ - ph, disociační konstanty neutralizační titrace úprava prostředí v kvalitativní analýze úprava prostředí u kvantitativních metod

ACIDOBAZICKÉ - ph, disociační konstanty neutralizační titrace úprava prostředí v kvalitativní analýze úprava prostředí u kvantitativních metod Analyticky významné rovnováhy v roztocích ACIDOBAZICKÉ - ph, disociační konstanty neutralizační titrace úprava prostředí v kvalitativní analýze úprava prostředí u kvantitativních metod kapalinová chromatografie

Více

Dynamická podstata chemické rovnováhy

Dynamická podstata chemické rovnováhy Dynamická podstata chemické rovnováhy Ve směsi reaktantů a produktů probíhá chemická reakce dokud není dosaženo rovnovážného stavu. Chemická rovnováha má dynamický charakter protože produkty stále vznikají

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan. Chemie anorganická analytická chemie kvantitativní. Datum tvorby

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan. Chemie anorganická analytická chemie kvantitativní. Datum tvorby Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Autor Tematická oblast Ročník Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie anorganická analytická chemie kvantitativní 2. ročník Datum tvorby

Více

Měření ph nápojů a roztoků

Měření ph nápojů a roztoků Měření ph nápojů a roztoků vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Kyselý nebo zásaditý roztok? Proč je ocet považován za kyselý roztok? Ocet obsahuje nadbytek (oxoniových kationtů).

Více

Dovednosti/Schopnosti. - orientuje se v ČL, který vychází z Evropského lékopisu;

Dovednosti/Schopnosti. - orientuje se v ČL, který vychází z Evropského lékopisu; Jednotka učení 4a: Stanovení obsahu Ibuprofenu 1. diferencování pracovního úkolu Handlungswissen Charakteristika pracovní činnosti Pracovní postup 2. HINTERFRAGEN 3. PŘIŘAZENÍ... Sachwissen Charakteristika

Více

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 1. ÚVOD DO STUDIA CHEMIE 1) Co studuje chemie? 2) Rozděl chemii na tři důležité obory. DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 2. NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN 1) Pojmenuj: BaO, N 2 0, P 4 O 10, H 2 SO 4, HMnO 4,

Více

N A = 6,023 10 23 mol -1

N A = 6,023 10 23 mol -1 Pro vyjadřování množství látky se v chemii zavádí veličina látkové množství. Značí se n, jednotkou je 1 mol. Látkové množství je jednou ze základních veličin soustavy SI. Jeden mol je takové množství látky,

Více

Stanovení silných kyselin potenciometrickou titrací

Stanovení silných kyselin potenciometrickou titrací Úloha č. Stanovení silných kyselin potenciometrickou titrací Princip Potenciometrické titrace jsou jednou z nejrozšířenějších elektrochemických metod kvantitativního stanovení látek. V potenciometrické

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovních listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

1. Příloha 1 Návod úlohy pro Pokročilé praktikum z biochemie I

1. Příloha 1 Návod úlohy pro Pokročilé praktikum z biochemie I 1. Příloha 1 Návod úlohy pro Pokročilé praktikum z biochemie I Vazba bromfenolové modři na sérový albumin Princip úlohy Albumin má unikátní vlastnost vázat menší molekuly mnoha typů. Díky struktuře, tvořené

Více

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY Látkové množství - vyjadřování množství: jablka pivo chleba uhlí - (téměř každá míra má svojí jednotku) v chemii existuje univerzální veličina pro vyjádření množství látky LÁTKOVÉ

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. Ročník: 1.

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. Ročník: 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název a adresa školy: Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Číslo projektu:

Více

chemie Měření ph elektrolytů, hydrolýza solí Cíle Podrobnější rozbor cílů Zařazení do výuky Časová náročnost Zadání úlohy Návaznost experimentů

chemie Měření ph elektrolytů, hydrolýza solí Cíle Podrobnější rozbor cílů Zařazení do výuky Časová náročnost Zadání úlohy Návaznost experimentů Měření ph elektrolytů, hydrolýza solí pracovní návod s metodickým komentářem pro učitele připravil M. Škavrada chemie 07 úloha číslo Cíle Cílem tohoto laboratorního cvičení je měření ph silných a slabých

Více

Chemie - 5. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP.

Chemie - 5. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP. očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 5. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.2., 2.1., 2.2., 2.4., 3.3. 1. Přeměny chemických soustav chemická

Více

Laboratorní cvičení z lékařské chemie III

Laboratorní cvičení z lékařské chemie III Laboratorní cvičení z lékařské chemie III 1. ročník, všeobecné lékařství Ústav lékařské chemie a biochemie Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova Jméno: Potvrzení o účasti na praktikách Studijní

Více

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ ALEŠ KAJZAR BRNO 2015 Obsah 1 Hmotnostní zlomek 1 1.1 Řešené příklady......................... 1 1.2 Příklady k procvičení...................... 6 2 Objemový zlomek 8 2.1

Více

Chelatometrie. Stanovení tvrdosti vody

Chelatometrie. Stanovení tvrdosti vody Chelatometrie Stanovení tvrdosti vody CHELATOMETRIE Cheláty (vnitřně komplexní sloučeniny; řecky chelé = klepeto) jsou komplexní sloučeniny, kde centrální ion je členem jednoho nebo více vznikajících kruhů.

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan. Chemie obecná síla kyselin a zásad. Datum tvorby 11.12.2013

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan. Chemie obecná síla kyselin a zásad. Datum tvorby 11.12.2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Autor Tematická oblast Ročník Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie obecná síla kyselin a zásad 1. ročník Datum tvorby 11.12.2013

Více

Obecná a anorganická chemie. Zásady a jejich neutralizace, amoniak

Obecná a anorganická chemie. Zásady a jejich neutralizace, amoniak Šablona č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Člověk a příroda Chemie Obecná a anorganická chemie Téma Zásady a jejich neutralizace, amoniak Ročník 9. Anotace Aktivita slouží

Více

ČÁST 1: POTENCIOMETRICKÉ STANOVENÍ ph VE VODÁCH

ČÁST 1: POTENCIOMETRICKÉ STANOVENÍ ph VE VODÁCH ČÁST 1: Pracovní úkol 1. Stanovte ph ve vzorku pitné, povrchové, destilované a minerální (mořské) vody. 2. V závěru rovněž proveďte diskusi (komentář) k naměřeným hodnotám tří rozdílných vzorků vody. 3.

Více

Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty

Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ PRO PROJEKT PŘÍRODNÍ VĚDY AKTIVNĚ A INTERAKTIVNĚ CZ.1.07/1.1.24/01.0040 Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty Mgr. Jana Žůrková, 2013, 20 stran Obsah 1. Veličiny

Více

Ch - Složení roztoků a výpočty koncentrací

Ch - Složení roztoků a výpočty koncentrací Ch - Složení roztoků a výpočty koncentrací Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento dokument

Více

SADA VY_32_INOVACE_CH2

SADA VY_32_INOVACE_CH2 SADA VY_32_INOVACE_CH2 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Zbyňkem Pyšem. Kontakt na tvůrce těchto DUM: pys@szesro.cz Výpočet empirického vzorce Název vzdělávacího

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Seminář chemie (SCH) Náplň: Obecná chemie, anorganická chemie, chemické výpočty, základy analytické chemie Třída: 3. ročník a septima Počet hodin: 2 hodiny týdně Pomůcky: Vybavení odborné učebny,

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 21.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 21.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 21.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

Triviální Voda (H 2 O) Amoniak Soda. Systematické. Většina názvů se skládá ze 2 slov Výjimka: např. chlorovodík např. jodid draselný (KI)

Triviální Voda (H 2 O) Amoniak Soda. Systematické. Většina názvů se skládá ze 2 slov Výjimka: např. chlorovodík např. jodid draselný (KI) Názvosloví anorganických sloučenin České názvosloví je jednoznačné Názvosloví anorganických sloučenin Triviální Voda (H 2 O) Amoniak Soda Systematické Většina názvů se skládá ze 2 slov Výjimka: např. chlorovodík

Více

Výpočty z chemických rovnic 1

Výpočty z chemických rovnic 1 Výpočty z chemických rovnic 1 Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Výpočty hmotností a objemů Chemické rovnice

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Cesta brigádníků 693, 278 01 Kralupy nad Vltavou Česká republika www.sosasoukralupy.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Cesta brigádníků 693, 278 01 Kralupy nad Vltavou Česká republika www.sosasoukralupy. Laboratorní zpráva Název práce: Stanovení ibuprofenu Jednotky učení Dvojklikem na políčko označte LU Unit Title 1 Separation and Mixing Substances 2 Material Constants Determining Properties of Materials

Více

Odměrná analýza, srážecí titrace

Odměrná analýza, srážecí titrace Odměrná analýza, srážecí titrace precipitační titrace = absolutní metoda založená na měření objemu odměrné stanovení, při němž vznikají málo rozpustné sloučeniny (sraženiny) nebo málo disociované sloučeniny

Více

Hydrochemie koncentrace a ředění (výpočty)

Hydrochemie koncentrace a ředění (výpočty) 1 Složení roztoků zlomek koncentrace hmotnostní objemový desetinné číslo nebo % molární hmotnostní hmotnost vztažená k obejmu molární látkové množství vztažené k objemu 2 pro molární koncentraci se používá

Více

Praktické ukázky analytických metod ve vinařství

Praktické ukázky analytických metod ve vinařství Praktické ukázky analytických metod ve vinařství Ing. Mojmír Baroň Stanovení v moštu Stanovení ph a veškerých titrovatelných kyselin Stanovení ph Princip: Hodnota ph je záporný dekadický logaritmus aktivity

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Číslo projektu. Druh učebního materiálu prezentace Pravidla pro tvorbu vzorců a názvů kyselin a solí

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Číslo projektu. Druh učebního materiálu prezentace Pravidla pro tvorbu vzorců a názvů kyselin a solí Název školy Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Autor RNDr. Miroslava Pospíšilíková Název šablony III/2 Název DUMu 10.3 Názvosloví kyselin a solí Tematická

Více

Automatická potenciometrická titrace Klinická a toxikologická analýza Chemie životního prostředí Geologické obory

Automatická potenciometrická titrace Klinická a toxikologická analýza Chemie životního prostředí Geologické obory Automatická potenciometrická titrace Klinická a toxikologická analýza Chemie životního prostředí Geologické obory Titrace je spolehlivý a celkem nenáročný postup, jak zjistit koncentraci analytu, její

Více

Elektrolyty. Disociace termická disociace (pomocí zvýšené teploty) elektrolytická disociace (pomocí polárního rozpouštědla)

Elektrolyty. Disociace termická disociace (pomocí zvýšené teploty) elektrolytická disociace (pomocí polárního rozpouštědla) Elektrolyty Elektrolyty látky, které při rozpouštění nebo tavení disociují (štěpí se) na elektricky nabité částice (ionty) jejich roztoky a taveniny jsou elektricky vodivé kyseliny, hydroxidy, soli Ionty

Více

1 Základní chemické výpočty. Koncentrace roztoků

1 Základní chemické výpočty. Koncentrace roztoků 1 Záklní chemické výpočty. Koncentrace roztoků Množství látky (Doplňte tabulku) Veličina Symbol Jednotka SI Jednotky v biochemii Veličina se zjišťuje Počet částic N výpočtem Látkové množství n.. Hmotnost

Více

VÝPO C TY. Tomáš Kuc era & Karel Kotaška

VÝPO C TY. Tomáš Kuc era & Karel Kotaška ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPO C TY I Tomáš Kuc era & Karel Kotaška tomas.kucera@lfmotol.cuni.cz Ústav lékar ské chemie a klinické biochemie 2. lékar ská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice

Více

Stanovení koncentrace složky v roztoku vodivostním měřením

Stanovení koncentrace složky v roztoku vodivostním měřením Laboratorní úloha B/2 Stanovení koncentrace složky v roztoku vodivostním měřením Úkol: A. Stanovte vodivostním měřením koncentraci HCl v dodaném vzorku roztoku. Zjistěte vodivostním měřením body konduktometrické

Více

Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 4.

Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 4. Vyučovací předmět - Chemie Vzdělávací obor - Člověk a příroda Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 4. ročník - seminář

Více

Hydrochemie koncentrace a ředění (výpočty)

Hydrochemie koncentrace a ředění (výpočty) 1 Složení roztoků zlomek koncentrace hmotnostní objemový desetinné číslo nebo % molární hmotnostní hmotnost vztažená k objemu molární látkové množství vztažené k objemu 2 pro molární koncentraci se používá

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy: VY_číslo šablony_inovace_číslo přílohy Autor Datum vytvoření vzdělávacího

Více

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B)

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) Hmotnostní jednotka: Atomová relativní hmotnost: Molekulová relativní hmotnost: Molární hmotnost: Hmotnost u = 1,66057.10-27 kg X) Ar(X) = m u Y) Mr(Y) = m u Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) m M(Y) = ; [g/mol] n M(Y)

Více

Reakce kyselin a zásad

Reakce kyselin a zásad seminář 6. 1. 2011 Chemie Reakce kyselin a zásad Známe několik teorií, které charakterizují definují kyseliny a zásady. Nejstarší je Arrheniova teorie, která je platná pro vodné prostředí, podle které

Více