Prováděcí dokument ROP NUTS 2 SČ Změna minimální hranice celkových způsobilých výdajů projektu z 5 milionů Kč na 3 miliony Kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prováděcí dokument ROP NUTS 2 SČ. 3.4 4.2.4 Změna minimální hranice celkových způsobilých výdajů projektu z 5 milionů Kč na 3 miliony Kč"

Transkript

1

2 EVIDENCE ZMĚN Číslo verze Kapitola / Podkapitola Popis změny Změna minimální hranice celkových způsobilých výdajů projektu z 5 milionů Kč na 3 miliony Kč Doplněn indikátor výsledku pro oblast podpory 4.2 (Počet účastníků školení a seminářů) , Upřesnění formulace zaměření oblasti podpory 2.3 a podporovaných aktivit v rámci této oblasti podpory Změna minimální hranice celkových způsobilých výdajů projektu z 5 milionů Kč na 3 miliony Kč Změna minimální hranice celkových způsobilých výdajů projektu z 5 milionů Kč na 1 milion Kč Změna minimální hranice celkových způsobilých výdajů projektu pro projekty zaměřené na dětská hřiště z 2 milionu Kč na Kč Změna minimální hranice celkových způsobilých výdajů projektu pro projekty zaměřené na dětská hřiště z 1 milionu Kč na Kč Verze: 3.4 Platnost od: Stránka 2 z 267

3 Obsah Obsah 1. Úvod Seznam zkratek Definice pojmů Strategie programu Globální strategický cíl ROP NUTS 2 Střední Čechy Specifické cíle ROP NUTS 2 Střední Čechy Základní znaky strategie programu Prioritní osa 1 Doprava Oblast podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura Zaměření podpory Cíle oblasti podpory Podporované aktivity Typ podpory Forma a výše podpory Příjemci podpory Cílové skupiny Územní zaměření podpory Časový plán Způsobilé výdaje Kategorie oblasti intervence Veřejná podpora Indikátory Finanční plán Oblast podpory 1.2 Udrţitelné formy veřejné dopravy Verze: 3.4 Platnost od: Stránka 3 z 267

4 Obsah Zaměření podpory Cíle oblasti podpory Podporované aktivity Forma a výše podpory Typ podpory Příjemci Cílové skupiny Územní zaměření podpory Časový plán Způsobilé výdaje Kategorie oblasti intervence Veřejná podpora Indikátory Finanční plán Prioritní osa 2 Cestovní ruch Oblast podpory 2.1 Podnikatelská infrastruktura a sluţby cestovního ruchu Zaměření podpory Cíle oblasti podpory Podporované aktivity Forma a výše podpory Typ podpory Příjemci podpory Cílové skupiny Územní zaměření podpory Časový plán Způsobilé výdaje Verze: 3.4 Platnost od: Stránka 4 z 267

5 Obsah Kategorie oblasti intervence Veřejná podpora Indikátory Finanční plán Oblast podpory 2.2 Veřejná infrastruktura a sluţby cestovního ruchu Zaměření podpory Cíle oblasti podpory Podporované aktivity Forma a výše podpory Typ podpory Příjemci podpory Cílové skupiny Územní zaměření podpory Časový plán Způsobilé výdaje Kategorie oblasti intervence Veřejná podpora Indikátory Finanční plán Oblast podpory 2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje Zaměření podpory Cíle oblasti podpory Podporované aktivity Forma a výše podpory Typ podpory Verze: 3.4 Platnost od: Stránka 5 z 267

6 Obsah Příjemci podpory Cílové skupiny Územní zaměření podpory Časový plán Způsobilé výdaje Kategorie oblasti intervence Veřejná podpora Indikátory Finanční plán Prioritní osa 3 Integrovaný rozvoj území Oblast podpory 3.1 Rozvoj álních center Zaměření podpory Cíle oblasti podpory Podporované aktivity Forma a výše podpory Typ podpory Příjemci podpory Cílové skupiny Územní zaměření podpory Časový plán Způsobilé výdaje Kategorie oblasti intervence Veřejná podpora Indikátory Finanční plán Oblast podpory 3.2 Rozvoj měst Verze: 3.4 Platnost od: Stránka 6 z 267

7 Obsah Zaměření podpory Cíle oblasti podpory Podporované aktivity Forma a výše podpory Typ podpory Příjemci podpory Cílové skupiny Územní zaměření podpory Časový plán Způsobilé výdaje Kategorie oblasti intervence Veřejná podpora Indikátory Finanční plán Oblast podpory 3.3 Rozvoj venkova Zaměření podpory Cíle oblasti podpory Podporované aktivity Forma a výše podpory Typ podpory Příjemci podpory Cílové skupiny Územní zaměření podpory Časový plán Způsobilé výdaje Kategorie oblasti intervence Verze: 3.4 Platnost od: Stránka 7 z 267

8 Obsah Veřejná podpora Indikátory Finanční plán Prioritní osa 4 Technická pomoc Oblast podpory 4.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu Zaměření podpory Cíle oblasti podpory Podporované aktivity Forma a výše podpory Typ podpory Příjemci podpory Cílové skupiny Územní zaměření podpory Časový plán Způsobilé výdaje Kategorie oblasti intervence Veřejná podpora Indikátory Finanční plán Oblast podpory 4.2 Informovanost a publicita programu Zaměření podpory Cíle oblasti podpory Podporované aktivity Forma a výše podpory Typ podpory Příjemci podpory Verze: 3.4 Platnost od: Stránka 8 z 267

9 Obsah Cílové skupiny Územní zaměření podpory Časový plán Způsobilé výdaje Kategorie oblasti intervence Veřejná podpora Indikátory Finanční plán Oblast podpory 4.3 Zvýšení absorpční kapacity Zaměření podpory Cíle oblasti podpory Podporované aktivity Forma a výše podpory Typ podpory Příjemci podpory Cílové skupiny Územní zaměření podpory Časový plán Způsobilé výdaje Kategorie oblasti intervence Veřejná podpora Indikátory Finanční plán Finanční plán programu Pravidla pro způsobilé výdaje Související právní předpisy Verze: 3.4 Platnost od: Stránka 9 z 267

10 Obsah 8.2 Základní principy způsobilosti výdajů Obecné vymezení způsobilosti výdajů Časová způsobilost výdaje Dokladování výdaje Způsobilost dle umístění projektů Veřejná podpora Kříţové financování Projekty vytvářející příjmy Základní pravidla způsobilosti pro výdajové druhy Nákup pozemků Nákup staveb Nehmotný majetek Nákup pouţitého zařízení Leasing Odpisy Reţijní výdaje Osobní náklady Finanční výdaje, sluţby a poplatky DPH a jiné daně Technická pomoc Veřejná podpora Definice veřejné podpory Veřejná podpora v rámci ROP Horizontální témata Implementační systém programu Subjekty podílející se na implementaci programu Verze: 3.4 Platnost od: Stránka 10 z 267

11 Obsah Řídící orgán Monitorovací výbor (MV) Platební a certifikační orgán (PCO) Auditní orgán Ostatní subjekty podílející se na implementaci programu Systém výběru projektů Systém výběru projektů v oblastech podpory 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.2 a Systém výběru projektů v oblastech podpory 4.1, 4.2 a Systém výběru projektů v oblasti podpory Finanční řízení Finanční toky mezi Evropskou komisí a ČR Financování programu a provádění ex-post plateb příjemcům z rozpočtu RR Kontrolní systém Monitorování Ustavení Monitorovacího výboru Zajištění monitorovacího systému strukturálních fondů pro programové období Systém zpráv Hodnocení programu Cíle hodnocení programu Typy hodnocení Komunikace a publicita programu Komunikační plán Cíle a cílové skupiny informačních a propagačních opatření ROP Informační opatření pro potenciální příjemce, příjemce a veřejnost Verze: 3.4 Platnost od: Stránka 11 z 267

12 Obsah Povinnosti příjemců ve vztahu k informačním a propagačním opatřením ROP 260 Příloha č. 1 Definice malých a středních podniků dle Nařízení Komise (ES) č.364/ Verze: 3.4 Platnost od: Stránka 12 z 267

13 Obsah Seznam schémat Schéma 1: Implementační struktura programu Seznam tabulek Tabulka 1: Výše podpory z rozpočtu RR u projektů nezakládajících veřejnou podporu Tabulka 2: Výše podpory z rozpočtu RR u projektů zakládajících veřejnou podporu a spadajících do reţimu blokové výjimky podle nařízení Komise (ES) č. 1628/ Tabulka 3: Indikátory Oblast podpory Tabulka 4: Finanční plán Oblast podpory Tabulka 5: Výše podpory z rozpočtu RR u projektů nezakládajících veřejnou podporu Tabulka 6: Výše podpory z rozpočtu RR u projektů zakládajících veřejnou podporu a spadajících do reţimu blokové výjimky podle nařízení Komise (ES) č. 1628/ Tabulka 7: Indikátory Oblast podpory Tabulka 8: Finanční plán Oblast podpory Tabulka 9: Výše podpory z rozpočtu RR u projektů nezakládajících veřejnou podporu Tabulka 10: Výše podpory z rozpočtu RR u projektů zakládajících veřejnou podporu a spadajících do reţimu blokové výjimky podle nařízení Komise (ES) č. 1628/ Tabulka 11: Indikátory Oblast podpory Tabulka 12: Finanční plán Oblast podpory Tabulka 13: Výše podpory z rozpočtu RR u projektů nezakládajících veřejnou podporu Tabulka 14: Výše podpory z rozpočtu RR u projektů zakládajících veřejnou podporu a spadajících do reţimu blokové výjimky podle nařízení Komise (ES) č. 1628/ Tabulka 15: Indikátory Oblast podpory Tabulka 16: Finanční plán Oblast podpory Tabulka 17: Výše podpory z rozpočtu RR u projektů nezakládajících veřejnou podporu Tabulka 18: Výše podpory z rozpočtu RR u projektů v reţimu de minimis Tabulka 19: Indikátory Oblast podpory Tabulka 20: Finanční plán Oblast podpory Tabulka 21: Výše podpory z rozpočtu RR u projektů nezakládajících veřejnou podporu Tabulka 22: Výše podpory z rozpočtu RR u projektů zakládajících veřejnou podporu a spadajících do reţimu blokové výjimky podle nařízení Komise (ES) č. 1628/ Tabulka 23: Výše podpory z rozpočtu RR u projektů v reţimu de minimis Tabulka 24: Indikátory Oblast podpory Tabulka 25: Finanční plán Oblast podpory Tabulka 26: Výše podpory z rozpočtu RR u projektů nezakládajících veřejnou podporu Tabulka 27: Výše podpory z rozpočtu RR u projektů zakládajících veřejnou podporu a spadajících do reţimu blokové výjimky podle nařízení Komise (ES) č. 1628/ Tabulka 28: Výše podpory z rozpočtu RR u projektů v reţimu de minimis Tabulka 29: Indikátory Oblast podpory Tabulka 30: Finanční plán Oblast podpory Tabulka 31: Výše podpory z rozpočtu RR u projektů nezakládajících veřejnou podporu Tabulka 32: Výše podpory z rozpočtu RR u projektů zakládajících veřejnou podporu a spadajících do reţimu blokové výjimky podle nařízení Komise (ES) č. 1628/ Tabulka 33: Výše podpory z rozpočtu RR u projektů v reţimu de minimis Tabulka 34: Indikátory Oblast podpory Tabulka 35: Finanční plán Oblast podpory Tabulka 36: Výše podpory z rozpočtu RR Tabulka 37: Indikátory Oblast podpory Tabulka 38: Finanční plán Oblast podpory Tabulka 39: Výše podpory z rozpočtu RR Tabulka 40: Indikátory Oblast podpory Verze: 3.4 Platnost od: Stránka 13 z 267

14 Obsah Tabulka 41: Finanční plán Oblast podpory Tabulka 42: Výše podpory z rozpočtu RR Tabulka 43: Indikátory Oblast podpory Tabulka 44: Finanční plán Oblast podpory Tabulka 45: Stanovený finanční plán pro ROP NUTS 2 Střední Čechy Verze: 3.4 Platnost od: Stránka 14 z 267

15 Kapitola 1 Úvod 1. Úvod Předkládaný Prováděcí dokument k Regionálnímu operačnímu programu NUTS 2 Střední Čechy navazuje a podrobněji rozpracovává Regionální operační program NUTS 2 Střední Čechy (dále ROP NUTS 2 Střední Čechy). Operační program (programový dokument) byl předloţen ke schválení Evropské komisi, Prováděcí dokument není předkládán a projednáván s Evropskou komisí. V programovém období je intenzivněji uplatňován strategický přístup a decentralizace řízení intervencí, coţ mj. znamená, ţe odpovědnost za realizaci těchto programů připadá ve větší míře na členský stát. Z tohoto důvodu jsou i operační programy podrobně rozpracovány pouze do úrovně prioritních os. Úkolem Prováděcího dokumentu je do detailu rozvést operační úroveň priorit - oblasti podpory. Oblasti podpory slouţí jako nástroje pro dosaţení cílů programu a ve vztahu k příjemcům mají povahu realizačních programů (nejniţší úroveň operačního programu). Prováděcí dokument detailně popisuje oblasti podpory, a to zejména z hlediska věcného zaměření, formy podpory a její výše, cílových skupin, veřejné podpory a způsobilých výdajů. Prováděcí dokument dále obsahuje podrobný finanční rámec programu (jak na úrovni prioritních os, tak na úrovni oblastí podpory), základní pravidla pro způsobilé výdaje a rámcovou analýzu programu ve vztahu k veřejné podpoře. Prováděcí dokument také podrobněji rozvádí implementaci programu, vč. vymezení úloh subjektů, které jsou do implementace zapojeny. V souladu s článkem 10 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro ální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudrţnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 (dále jen obecného nařízení ) probíhala příprava ROP na bázi partnerské spolupráce. Cílem bylo zapojit všechny klíčové aktéry různých profesních skupin či struktur álních a místních samospráv. Za tímto účelem byla vytvořena Řídící skupina ROP NUTS 2 Střední Čechy, která sledovala a řídila zpracování celého programu a schvalovala jednotlivé výstupy. Byli v ní zastoupeni reprezentanti kraje, měst a obcí. Výstupy programu byly rovněţ prezentovány zástupcům obcí, dobrovolných svazků obcí, podnikatelské a neziskové sféry, kteří mohli prezentovat své připomínky k analytické i návrhové části programu. V rámci konzultačního procesu byli osloveni zástupci cca 40 měst a obcí, 70 dobrovolných svazků obcí a zástupci cca 170 neziskových organizací. Konzultační proces byl také podpořen v rámci projektu Posílení kapacity místních a álních orgánů při plánování a realizaci programů podpořeného z opatření 3.3 Společného álního operačního programu (SROP), do kterého bylo zapojeno 25 partnerů kraje. Zaměření intervencí bylo rovněţ diskutováno s reprezentanty resortů, které jsou řídícím orgánem tématických operačních programů tak, aby se eliminovaly potenciální překryvy těchto programů s álními operačními programy. Při jednání s resorty byla pozice jednotlivých ů soudrţnosti koordinována prostřednictvím Asociace krajů ČR. Taktéţ Prováděcí dokument byl připravován ve spolupráci Řídícího orgánu ROP NUTS 2 Střední Čechy se zástupci významných aktérů álního rozvoje. Tito se měli moţnost Verze: 3.4 Platnost od: Stránka 15 z 267

16 Kapitola 1 Úvod k přípravě Prováděcího dokumentu vyslovit v rámci pracovních skupin k jednotlivým oblastem podpory. Prováděcí dokument je rovněţ prezentován zástupcům obcí, dobrovolných svazků obcí, podnikatelské a neziskové sféry v rámci veřejného připomínkového řízení. Prováděcí dokument ROP NUTS 2 Střední Čechy byl vypracován v souladu s Metodickým podkladem Ministerstva pro místní rozvoj pro zpracování prioritních os operačních programů pro období do úrovně oblastí podpory. Verze: 3.4 Platnost od: Stránka 16 z 267

17 Kapitola 1 Úvod 1.1 Seznam zkratek AO CF ČNB CR CZK ČR DSO EAFRD EK ERDF ES ESF EU EUR FS HK ICT IS IP KN KoP MF MK MMR MPSV MSC2007 MSP MŠMT Auditní orgán Fond soudrţnosti Česká národní banka Cestovní ruch Česká koruna Česká republika Dobrovolný svazek obcí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (European Agricultural Fund for Rural Development) Evropská komise Evropský fond álního rozvoje Evropská společenství Evropský sociální fond Evropská unie Euro Fond soudrţnosti Hospodářská komora Informační a komunikační technologie Informační systém(y) Individuální projekt Katastr nemovitostí Komunikační plán Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Monitorovací systém strukturálních fondů (centrální úroveň) Malé a střední podniky Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Verze: 3.4 Platnost od: Stránka 17 z 267

18 Kapitola 1 Úvod MV NOK NNO NPR Monitorovací výbor Národní orgán pro koordinaci Nestátní neziskové(á) organizace Národní Lisabonský program (Národní program reforem) NSRR Národní strategický referenční rámec České republiky OP PCO ROP RR ŘO SF Operační program Platební a certifikační orgán Regionální operační program u soudrţnosti Střední Čechy Regionální rada u soudrţnosti Střední Čechy Řídící orgán Strukturální fondy SOZS Strategické obecné zásady Společenství SHR TP VaV VVI VŠ ZSPO Strategie hospodářského růstu Technická pomoc Výzkum a vývoj Veřejné výzkumné instituce Vysoká škola Zájmová sdruţení právnických osob Nařízení Rady (EHS) č. 1107/70 - Nařízení Rady (EHS) č. 1107/70 ze dne 4. června 1970 o poskytování podpor dopravě po ţeleznici, silnici a vnitrozemských vodních cestách Nařízení Komise (ES) č. 1628/ Nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006 o pouţití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní ální investiční podporu Nařízení o ERDF č. 1080/2006 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5.července 2006 o Evropském fondu pro ální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999 Obecné nařízení Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro ální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudrţnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 Prováděcí nařízení - Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro ální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudrţnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro ální rozvoj. Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. Verze: 3.4 Platnost od: Stránka 18 z 267

19 Kapitola 1 Úvod prosince 2006 o pouţití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis Občanský zákoník zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník Verze: 3.4 Platnost od: Stránka 19 z 267

20 Kapitola 1 Úvod 1.2 Definice pojmů Absorpční kapacita míra efektivního vyuţití objemu finančních prostředků, které byly alokovány na program. Auditní orgán ústřední orgán státní správy zodpovědný za zajištění provádění auditů za účelem ověření účinného fungování řídícího a kontrolního systému programu a za vykonávání činností v souladu s čl.62 obecného nařízení a čl. 62 nařízení Rady (ES) č. 1198/2006. Tuto funkci plní pověřený útvar Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu Ministerstva financí. Certifikace vynaložených výdajů - potvrzení správnosti údajů předloţených řídícími orgány Platebnímu a certifikačnímu orgánu a potvrzení, ţe výdaje zahrnuté ve výkazu výdajů byly vynaloţeny v souladu s předpisy ES a národními předpisy. Cílové skupiny skupiny osob nebo organizací, na které je daná oblast podpory zaměřena nebo kteří jsou příjemci pomoci v rámci dané oblasti podpory. Doplňkové aktivity projektu aktivity projektu, které lze podpořit pouze za předpokladu, ţe nepředstavují hlavní předmět projektu a jsou pouze doprovodnými aktivitami k hlavním aktivitám (hlavnímu předmětu) projektu. Finanční rámec oblasti podpory indikativní alokace veřejných zdrojů v rámci jedné oblasti podpory. Jedná se o rozdělení zdrojů mezi prostředky ze strukturálních fondů (ERDF) a národní veřejné zdroje. Finanční útvar útvar, který provádí platby příjemcům z rozpočtu Regionální rady odpovídající podílu národního financování a podílu určeného na financování výdajů z rozpočtu EU (ERDF). V případě ROP NUTS 2 Střední Čechy plní tuto funkci odbor Finanční útvar, Úřadu Regionální rady u soudrţnosti Střední Čechy. Křížové financování - financování, které umoţňuje doplňkovým způsobem financovat aktivity projektu spadající do oblasti pomoci Evropského sociálního fondu (ESF) v rámci programu, který je spolufinancován z Evropského fondu pro ální rozvoj (ERDF), pokud jsou takové aktivity nezbytné pro uspokojivé provádění projektu a přímo s ním souvisí. Malý podnik - definice malého podniku je uvedena v doporučení Komise ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních podniků (Úřední věstník EU L 124 ze dne , str. 36), výňatek z tohoto doporučení je uveden v Příloze I nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 70/2001, pokud jde o rozšíření jeho oblastí působností tak, aby zahrnovalo podporu pro výzkum a vývoj. Za malý podnik se povaţuje podnik, který splňuje následující kritéria: - zaměstnává méně neţ 50 zaměstnanců, - jeho roční obrat nebo bilanční suma jeho roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR. Při stanovení počtu zaměstnanců a výpočtu ročního obratu nebo bilanční sumy rozvahy je nutné zohlednit údaje partnerských nebo propojených podniků (existují-li) a to způsobem, který stanoví výše uvedené právní předpisy ES. Verze: 3.4 Platnost od: Stránka 20 z 267

21 Kapitola 1 Úvod Minimální hranice celkových způsobilých výdajů - minimální výše celkových plánovaných způsobilých výdajů projektu. Projekty s niţšími způsobilými výdaji nebudou způsobilé k financování z rozpočtu EU (ERDF) a z národních veřejných zdrojů. Hranice je stanovena v rámci kaţdé oblasti podpory odlišně. Monitorování sběr, třídění, agregování, ukládání informací a následné vyhodnocování průběhu programu a projektů realizovaných v rámci programu oproti plánu. Monitorovací systém informační systém slouţící k monitorování implementace programů spolufinancovaných z prostředků rozpočtu EU (SF). Nejvyšší úrovní monitorovacího systému je jeho centrální úroveň (MSC2007). Monitorovací výbor orgán zřízený členským státem po dohodě s řídícím orgánem příslušného operačního programu, který je zodpovědný za monitorování pokroku dosaţeného při realizaci prioritních os a cílů stanovených v programu. Operace operace je v souladu s článkem 2 obecného nařízení definována jako projekt nebo skupina projektů, které byly vybrány Řídicím orgánem ROP NUTS 2 Střední Čechy nebo z jeho pověření v souladu s kritérii stanovenými Monitorovacím výborem, které provádí jeden nebo více příjemců a které umoţňují dosaţení cílů prioritní osy, k níţ se vztahují. Operační program dokument předloţený členským státem a přijatý EK, který stanoví strategii rozvoje s uceleným souborem prioritních os, jeţ má být prováděna s podporou některého ze strukturálních fondů. Platební a certifikační orgán ústřední orgán státní správy zodpovědný za celkové finanční řízení prostředků poskytnutých České republice ze strukturálních fondů. Tuto funkci vykonává odbor Národní fond Ministerstva financí ČR pověřený správou prostředků strukturálních fondů a ověřováním výkazů výdajů a ţádostí o platby před jejich odesláním Evropské komisi. Projekt časově ohraničená cílená činnost prováděná příjemcem podpory za účelem dosaţení poţadovaného výsledku v rámci programu. Jedná se o konkrétní akce realizované příjemcem podpory a spolufinancované z prostředků EU (ERDF) a z národních veřejných zdrojů. Prioritní osa jedna z priorit strategie v operačním programu skládající se ze skupiny operací, které spolu vzájemně souvisejí a mají konkrétní měřitelné cíle. Příjemce podpory subjekt realizující projekt spolufinancovaný ze strukturálních fondů (ERDF), který na základě Smlouvy o poskytnutí dotace ţádá řídicí orgán (Regionální rada u soudrţnosti Střední Čechy) o prostředky a přijímá prostředky z rozpočtu Regionální rady u soudrţnosti Střední Čechy. Předseda Regionální rady statutární orgán Regionální rady. Regionální rada u soudržnosti Střední Čechy Řídicí orgán ROP NUTS 2 Střední Čechy, zodpovědný za realizaci ROP Region soudržnosti soudrţnosti je zřízen pro potřeby spojené s koordinací a realizací hospodářské a sociální soudrţnosti, spočívající zejména ve vyuţití finančních prostředků z předstupních a strukturálních fondů ES, územní vymezení je totoţné s územními Verze: 3.4 Platnost od: Stránka 21 z 267

22 Kapitola 1 Úvod statistickými jednotkami NUTS 2. Regiony s povolenou podporou y soudrţnosti na území ČR zařazené pod cíl Konvergence (všechny y, jejichţ HDP měřený paritou kupní síly na jednoho obyvatele je niţší neţ 75 % průměru HDP na jednoho obyvatele EU-25). Pro období spadají pod cíl Konvergence všechny y ČR s výjimkou hl.m. Prahy. Konkrétně se jedná o následující y: Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Střední Morava a Moravskoslezsko. Řídicí orgán vládou pověřený ústřední orgán státní správy či zákonem určená právnická osoba na úrovni u soudrţnosti (NUTS 2) zodpovědný za řízení, koordinaci a implementaci programu. Řídicím orgánem ROP NUTS 2 Střední Čechy je Regionální rada u soudrţnosti Střední Čechy. Střední podnik definice středního podniku je uvedena v doporučení Komise ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních podniků (Úřední věstník EU L 124 ze dne , str. 36), výňatek z tohoto doporučení je uveden v Příloze I nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 70/2001, pokud jde o rozšíření jeho oblastí působností tak, aby zahrnovalo podporu pro výzkum a vývoj. Za střední podnik se povaţuje podnik, který splňuje následující kritéria: - zaměstnává méně neţ 250 zaměstnanců, - jeho roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo bilanční suma jeho roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR. Při stanovení počtu zaměstnanců a výpočtu ročního obratu nebo bilanční sumy rozvahy je nutné zohlednit údaje partnerských nebo propojených podniků (existují-li) a to způsobem, který stanoví výše uvedené právní předpisy ES. Úřad Regionální rady u soudržnosti Střední Čechy výkonný orgán Regionální rady u soudrţnosti Střední Čechy, který zabezpečuje úkoly spojené s funkcí ŘO ROP NUTS 2 Střední Čechy. Velký podnik podnik, který nesplňuje definici malého a středního podniku tak jak je uvedena v doporučení Komise ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních podniků (Úřední věstník EU L 124 ze dne , str.36), výňatek z tohoto doporučení je uveden v Příloze I nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 70/2001, pokud jde o rozšíření jeho oblastí působností tak, aby zahrnovalo podporu pro výzkum a vývoj. Veřejnoprávní subjekt jakýkoli subjekt, který: a) je zaloţený nebo zřízený za zvláštním účelem uspokojování potřeb obecného zájmu, který nemá průmyslovou nebo obchodní povahu, b) má právní subjektivitu a c) je financován převáţně státem, álními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty; nebo je těmito orgány řízen; nebo je v jeho správním, řídícím nebo dozorčím orgánu více neţ polovina členů jmenována státem, álními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty. Podmínky uvedené pod písmeny a) a c) musí být splněny současně (kumulativně). Výbor Regionální rady u soudržnosti Střední Čechy orgán Regionální rady u soudrţnosti Střední Čechy zodpovědný za řízení a provádění ROP NUTS 2 Střední Verze: 3.4 Platnost od: Stránka 22 z 267

23 Kapitola 1 Úvod Čechy, jehoţ členové jsou voleni z členů zastupitelstva Středočeského kraje. Způsobilé výdaje výdaje vynaloţené v rámci projektu na stanovený účel a v rámci období stanoveného ve Smlouvě o poskytnutí dotace, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy ES a ČR, s Pravidly způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze SF s FS na programové období a s pravidly ROP NUTS 2 Střední Čechy pro způsobilé výdaje. Verze: 3.4 Platnost od: Stránka 23 z 267

24 Kapitola č. 2 Strategie programu 2. Strategie programu 2.1 Globální strategický cíl ROP NUTS 2 Střední Čechy Globálním cílem u Střední Čechy k roku 2013 je zvýšení HDP na obyvatele na úroveň minimálně 75 % průměru EU 25 a zajištění vysoké kvality ţivota obyvatel měst i venkova prostřednictvím zvýšení atraktivity u pro bydlení, podnikání, investice a cestovní ruch. 2.2 Specifické cíle ROP NUTS 2 Střední Čechy 1. Zajištění vysoké a udrţitelné mobility obyvatel při současném sniţování negativních dopadů dopravy na ţivotní prostředí; 2. Zvýšení návštěvnosti a délky pobytu návštěvníka a posílení místních příjmů z cestovního ruchu; 3. Zvýšení kvality ţivota ve městech i na venkově a posílení role městských center jako přirozených pólů růstu v u; 4. Zvýšení absorpční kapacity álních a místních aktérů. 2.3 Základní znaky strategie programu Strategie programu se opírá o tzv. prioritní osy, které definují základní tématické zaměření ROP NUTS 2 Střední Čechy. Prioritní osy byly identifikovány na základě výše uvedených specifických cílů a s přihlédnutím k prioritám nadřazených strategických dokumentů EU, ČR a kraje tak, aby s nimi byly prioritní osy ROP v souladu. Konkrétně byly vymezeny tyto prioritní osy: Prioritní osa 1: Doprava Prioritní osa 2: Cestovní ruch Prioritní osa 3: Integrovaný rozvoj území Prioritní osa 4: Technická pomoc Prioritní osy programu tvoří soudrţný celek a ve vztahu k řešení problémů sociálně ekonomického rozvoje u se navzájem doplňují a posilují. Na rozdíl od tématických operačních programů, které jsou zaměřeny na řešení problémů jednotlivých sektorů, je v ROP NUTS 2 Střední Čechy zdůrazněn územně-integrovaný přístup. To znamená, ţe jednotlivé intervence jsou diferencovány podle rozvojových předpokladů jednotlivých typů území. V u Střední Čechy se jedná o dvě základní typologie území městské versus venkovské území a suburbánní (tj. v těsné blízkosti Prahy) versus okrajové území (ve větší vzdálenosti od Prahy). Územně-integrovaný přístup bude uplatňován v oblastech podpory v rámci prioritní osy č. 3 zaměřené na rozvoj městských i venkovských oblastí. Rozvoj a regenerace městských území tvoří těţiště této prioritní osy. Jejich podpora bude realizována nejen prostřednictvím individuálních projektů, ale také prostřednictvím tzv. integrovaných plánů rozvoje městských Verze: 3.4 Platnost od: Stránka 24 z 267

25 Kapitola č. 2 Strategie programu území. Cílem je posílit komplexní přístup k řešení celé řady problémů, které spolu vzájemně souvisejí, a ve výsledku tak zvýšit ţádoucí dopady programu. Podpora v rámci prioritní osy 1 Doprava bude zaměřena především na rozvoj ální dopravní infrastruktury v suburbánním území hl. města Prahy, které čelí mnoha problémům souvisejících s růstem intenzity dopravy mezi hl. městem a jeho zázemím. Významným aspektem podpory v rámci této priority bude snaha o eliminaci negativních dopadů dopravy na ţivotní prostředí. Oblasti podpory vedoucí k posílení rozvoje cestovního ruchu v rámci prioritní osy č. 2 budou zaměřené na podporu komplexních projektů na území s turistickým potenciálem. Vzhledem k rozmístění atraktivit cestovního ruchu se bude jednat zejména o venkovské oblasti a malá a střední města. V álních operačních programech musí být podle poţadavků Evropské komise jednoznačně zřetelný důraz na urbánní dimenzi. V ROP NUTS 2 Střední Čechy se odráţí, jak jiţ bylo naznačeno výše, v prioritní ose č. 3. Podpora rozvoje a regenerace měst bude tvořit hlavní pilíř intervencí v rámci této prioritní osy, coţ je patrné i z podílu prostředků vyčleněných na rozvoj měst a venkova. Rozvoj venkova je v rámci této prioritní osy doplňkovou intervencí, protoţe pro problematiku venkova je určen samostatný Program rozvoje venkova financovaný z EAFRD. Z územního hlediska budou intervence ROP NUTS 2 Střední Čechy především zaměřeny na řešení problémů měst a posílení vazeb mezi městskými centry a jejich venkovským zázemím. Významná část podpory bude směřovat zejména do rozvoje malých a středních měst v okrajovém území (tj. ve větší vzdálenosti od Prahy) s cílem dosáhnout vyváţeného rozvoje celého u soudrţnosti. Rozhodující část intervencí programu je zaměřena na podporu projektů místní nebo ální samosprávy. V rámci programu dojde k výraznému zhodnocení infrastruktury v majetku kraje a obcí a zlepšení kvality celé škály veřejných sluţeb. Podpora podnikatelů v rámci programu je významná pouze ve vazbě na cestovní ruch, příp. revitalizaci území. Malé a střední podnikání bude dále nepřímo podpořeno prostřednictvím posilování absorpční kapacity a následně zvyšováním schopnosti malých a středních firem čerpat podporu z operačního programu Podnikání a inovace. Neziskové organizace budou tvořit relativně silnou skupinu příjemců podpory v oblasti rozvoje cestovního ruchu a veřejných sluţeb. Verze: 3.4 Platnost od: Stránka 25 z 267

26 Kapitola č. 3 Prioritní osa 1 Doprava 3. Prioritní osa 1 Doprava Středočeský kraj má v celorepublikovém měřítku nejvyšší intenzitu dopravy, coţ primárně souvisí s jeho polohou v zázemí hl. města Prahy a s tím spojenou vysokou intenzitou jednak transitní přepravy a jednak vyjíţďky za prací a sluţbami z území kraje do Prahy. V tomto kontextu je globálním cílem v oblasti dopravy zajištění vysoké a udrţitelné mobility obyvatel a sníţení negativních důsledků dopravy na ţivotní prostředí kraje. Hlavními překáţkami k dosaţení globálního cíle jsou nedostatečné nebo nekvalitní napojení sídel na hlavní dopravní tahy vyššího řádu, vysoká intenzita nákladní silniční dopravy a naopak nízký podíl veřejné dopravy na celkových přepravních výkonech v osobní dopravě. Ve veřejné dopravě je navíc preferována ekologicky méně šetrná ální autobusová doprava. Strategie programu je v oblasti dopravy orientována zejména na zvýšení dostupnosti páteřních komunikačních sítí ze středočeských oblastí obslouţených silnicemi II. a III. třídy a zvýšení podílu veřejné dopravy včetně zlepšení podmínek pro cyklistickou přepravu. Pro zvýšení dostupnosti páteřních komunikačních sítí ze středočeských oblastí obslouţených silnicemi II. a III. třídy a zvýšení vzájemné provázanosti mezi jednotlivými středočeskými suby budou nevyhovující úseky álních silnic rekonstruovány a modernizovány. Oblasti podpory budou zaměřeny zejména na zlepšování směrových, resp. výškových parametrů silnic a jejich umístění vzhledem k obcím, terénním překáţkám a okolním ekosystémům, na výstavbu popř. rekonstrukci mostů a na řešení hlukových zátěţí. Budou téţ podpořeny projekty odstraňující místní bodové závady pro zajištění bezpečnosti silničního provozu a zvyšující kapacitu na křiţovatkách silnic II. a III. třídy, které jsou dopravně závadné především v suburbánní zóně Prahy. Pro usnadnění vzniku pracovních míst v u perspektivně vedoucímu k omezení vyjíţďky obyvatelstva středních Čech do Prahy bude v rámci strategie programu podporováno zpřístupnění rozvojových lokalit pro podnikání a zejména projekty napojení průmyslových zón a logistických center na ţelezniční síť, místní silniční a cyklistickou infrastrukturu a napojení na veřejnou dopravu. Pro zvýšení podílu veřejné dopravy na středočeském přepravním trhu bude podporována integrace její nabídky a zvýšení provázanosti mezi jednotlivými druhy veřejné dopravy (ţeleznice, autobusy), zpřístupňování veřejné dopravy všem skupinám cestujících a ekologicky motivovaná obnova vozového parku. Jednotlivé projekty budou zaměřeny především na zvýšení podílu bezbariérových vozidel s nízkými emisemi a plynovým pohonem, zvyšování podílu elektrické trakce na přepravě, výstavbu a modernizaci přestupních terminálů veřejné dopravy. Pro zlepšení podmínek pro cyklistickou dopravu budou ve vhodných oblastech podporována opatření zvyšující bezpečnost a atraktivitu cyklistické dopravy pro pravidelné dojíţdění. Globální cíl prioritní osy 1: Globálním cílem prioritní osy Doprava je zajištění vysoké a udrţitelné mobility obyvatel a sniţování negativních dopadů dopravy na ţivotní prostředí. Verze: 3.4 Platnost od: Stránka 26 z 267

27 Kapitola č. 3 Prioritní osa 1 Doprava Specifické cíle prioritní osy 1: Zvýšit dostupnost páteřních komunikačních sítí ze středočeských oblastí obslouţených ţeleznicí, silnicemi II. a III. třídy a infrastrukturou pro cyklodopravu Zvýšit vyuţití veřejné dopravy šetrné k ţivotnímu prostředí a zajistit optimální provázání nabídky veřejné dopravy Zlepšit podmínky pro kaţdodenní pouţívání cyklistické dopravy Oblasti podpory prioritní osy 1: Prioritní osa 1 Doprava je rozdělena do dvou oblastí podpory: 1.1 Regionální dopravní infrastruktura 1.2 Udrţitelné formy veřejné dopravy Verze: 3.4 Platnost od: Stránka 27 z 267

28 Kapitola č. 3 Prioritní osa 1 Doprava 3.1 Oblast podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura Zaměření podpory Podpora v rámci oblasti podpory 1.1 bude zaměřena na zkapacitnění a zkvalitnění dvou typů dopravní infrastruktury: silnic II. a III. třídy a místních komunikací. V případě silnic II. a III. třídy bude podpora zaměřena na rekonstrukci a modernizaci vybraných silnic II. a III. třídy, jeţ vykazují vysokou intenzitu dopravy a zajišťují napojení významných sídelních celků na nadální komunikační siť nebo tangenciální propojení středočeských měst. Podpořeny budou rovněţ aktivity, které povedou ke zvýšení bezpečnosti provozu na silnicích II. a III. třídy a sníţení negativních dopadů provozu na ţivotní prostředí. Podpora místních komunikací je v kontextu celé oblasti podpory doplňková. Podpora bude zaměřena na vybrané projekty výstavby nebo rekonstrukce místních komunikací za účelem zlepšení napojení rozvojových průmyslových areálů na ální silniční síť Cíle oblasti podpory Zvýšit kvalitu a kapacitu silnic II. a III. třídy Zvýšit bezpečnost provozu na silnicích II. a III. třídy Sníţit dopady provozu na silnicích II. a III. třídy na ţivotní prostředí Redukovat dopravní problémy v centrálních částech měst Zlepšit napojení průmyslových areálů na ální silniční síť Podporované aktivity Rekonstrukce, modernizace a v omezené míře výstavba souvislých úseků silnic II. a III. třídy (zajištění dostupnosti center a napojení hlavních silničních tahů na síť TEN-T, zajištění tangenciálního spojení středočeských měst, zkvalitnění silnic souběţných s nadální komunikační sítí, obchvaty). Podporovány budou projekty kraje či organizací zřízených či zaloţených krajem. Odstraňování místních bodových závad (např. úrovňová kříţení), výstavba a rekonstrukce mostů, úprava nebezpečných míst (např. nepřehledné a technicky nevyhovující ţelezniční přejezdy) a dopravně závadných křiţovatek (např. přetíţené křiţovatky v okolí Prahy) na silnicích II. a III. třídy. Podporovány budou projekty kraje či organizací zřízených či zaloţených krajem. Úprava frekventovaných silnic II. a III. třídy v blízkosti sídel s vazbou na sniţování nepříznivých dopadů dopravy na obyvatelstvo (např. protihlukové stěny, protiprašná opatření, apod.). Podporovány budou projekty kraje či organizací zřízených či zaloţených krajem. Realizace opatření sniţujících dopady provozu na silnicích II. a III. třídy na ekosystémy (např. mimoúrovňová kříţení biokoridorů s komunikacemi). Podporovány budou projekty Verze: 3.4 Platnost od: Stránka 28 z 267

29 Kapitola č. 3 Prioritní osa 1 Doprava kraje či organizací zřízených či zaloţených krajem. Zavádění moderních technologií a značení na silnicích II. a III. třídy. Podporovány budou projekty kraje či organizací zřízených či zaloţených krajem. Příslušené technické zařízení nesmí být vyuţito za účelem propagace ekonomických subjektů. Výstavba, rekonstrukce a modernizace místních komunikací (včetně výstavby chodníků a infrastruktury, která je nutná k realizaci komunikace a jejíţ pozdější výstavba by komunikaci narušila) ve vlastnictví obcí v obcích nad 500 obyvatel za účelem zlepšení napojení stávajících rozvojových průmyslových areálů na ální silniční síť. Podporovány budou projekty obcí či organizací zřízených či zaloţených obcemi. Nebudou podporovány komunikace vedoucí pouze k drobným provozovnám Typ podpory Podpora individuálních projektů Forma a výše podpory Podpora je poskytována formou nevratné přímé dotace z rozpočtu Regionální rady u soudrţnosti Střední Čechy (RR), přičemţ podíl ERDF na spolufinancování veřejných způsobilých výdajů je 85 %. Celková výše podpory u projektů zakládajících veřejnou podporu podle článku 87 odst. 1 Smlouvy o zaloţení ES a spadajících do reţimu blokové výjimky podle nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 nesmí překročit maximální míru ální investiční podpory, platnou v době poskytnutí podpory pro soudrţnosti Střední Čechy a uvedenou ve schválené mapě ální podpory pro Českou republiku na období 2007 aţ 2013 (viz Úřední věstník EU C 280/7 z , Rozhodnutí Komise č. 510/2006 Česká republika). V případě u soudrţnosti Střední Čechy je maximální hranice podpory stanovena ve výši 40 % s moţností navýšení o 20 % u malých podniků a o 10 % u středních podniků. 1 Veřejná podpora bude propočítávána k celkovým způsobilým výdajům projektu. Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt zaměřený na komunikace II. a III. třídy je 10 mil. Kč.. Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt zaměřený na místní komunikace je 3 mil. Kč. Maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt není stanovena. ŘO můţe ve výzvě omezit maximální výši dotace na 1 projekt. 1 Viz definice pojmů v Úvodu Prováděcího dokumentu. Verze: 3.4 Platnost od: Stránka 29 z 267

30 Kapitola č. 3 Prioritní osa 1 Doprava Výše podpory ze strukturálních fondů (ERDF) se v případě projektů vytvářejících příjmy vypočítá metodou finanční mezery. Tabulka 1: Výše podpory z rozpočtu RR u projektů nezakládajících veřejnou podporu Typ příjemce Maximální výše podpory z rozpočtu RR % celkových způsobilých výdajů projektu Zdroje příjemce % celkových způsobilých výdajů projektu Kraj, obce, organizace zřizované či zakládané krajem, organizace zřizované či zakládané obcí 92,5 % 7,5 % Tabulka 2: Výše podpory z rozpočtu RR u projektů zakládajících veřejnou podporu a spadajících do režimu blokové výjimky podle nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 Typ příjemce Maximální výše podpory z rozpočtu RR % celkových způsobilých výdajů projektu Zdroje příjemce % celkových způsobilých výdajů projektu Příjemce splňující definici malého podniku Příjemce splňující definici středního podniku 60 % 40 % 50 % 50 % Příjemce splňující definici velkého podniku 40 % 60 % Příjemci podpory kraj, podle zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů obce, podle zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů organizace zřizované a zakládané kraji a obcemi, podle 23 a dalších zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů (u organizací zakládaných kraji či obcemi musí mít jeden nebo více veřejných subjektů většinový majetkový podíl (tj. více neţ 50 %) v organizaci) Verze: 3.4 Platnost od: Stránka 30 z 267

31 Kapitola č. 3 Prioritní osa 1 Doprava Cílové skupiny Obyvatelé u Podnikatelé Územní zaměření podpory - obce nad 500 obyvatel v NUTS 2 Střední Čechy 2 projekty zaměřené na místní komunikace za účelem zlepšení napojení stávajících rozvojových průmyslových areálů na ální silniční síť - celé území NUTS 2 Střední Čechy Časový plán projekty zaměřené na silnice II. a III. třídy Aktivity oblasti podpory budou realizovány v souladu s časovým vymezením programového období (resp. 2015). V případě vyčerpání alokovaných finančních prostředků na oblast podpory bude realizace aktivit ukončena jiţ před tímto termínem Způsobilé výdaje Za způsobilé výdaje jsou povaţovány pouze ty výdaje projektů, které mohou být spolufinancovány ze strukturálních fondů, tj. ty, které jsou v souladu s příslušnými předpisy Evropské unie a České republiky a odpovídají zaměření dané prioritní osy a oblasti podpory Regionálního operačního programu. Způsobilé výdaje musí být zároveň v souladu s Pravidly způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze SF a FS na programové období a s pravidly Regionálního operačního programu pro způsobilé výdaje (viz kapitola č. 8 Pravidla způsobilých výdajů). Pro oblast podpory 1.1 je stanoven rámcově následující výčet způsobilých výdajů: Způsobilé výdaje projektů nezakládajících veřejnou podporu a) Hlavní způsobilé výdaje pořízení pozemků, vč. nákupu pozemku, výdajů na uzavření smlouvy, poplatků za návrh na vklad do KN, poplatků za vyjmutí ze zemědělského půdního fondu a za odnětí pozemků plnění funkcí lesa, znaleckých posudků; celková pořizovací cena pozemku můţe být 2 Projekty zaměřené na místní komunikace v obcích do 500 obyvatel jsou podporovány z EAFRD v rámci Programu rozvoje venkova. Verze: 3.4 Platnost od: Stránka 31 z 267

32 Kapitola č. 3 Prioritní osa 1 Doprava započtena maximálně do výše 10 % celkových způsobilých výdajů na projekt pořízení staveb formou nákupu, vč. nákupu staveb, výdajů na uzavření smlouvy, poplatků za návrh na vklad do KN, znaleckých posudků pořízení staveb formou výstavby, vč. výdajů na projektovou dokumentaci (maximálně do 5% celkových způsobilých výdajů na pořízení stavby formou výstavby), průzkum staveniště, výdaje na autorský a stavební dozor a další odbornou práci při realizaci smlouvy, přípravu staveniště a stavební práce, náklady na povolení stavby a zápis do KN pořízení samostatných movitých věcí pořízení materiálu a zásob sluţby - výdaje na publicitu dle podmínek ROP - výdaje na účetní audit (pokud to vyţadují pravidla programu) finanční výdaje a poplatky bankovní poplatky za zřízení a vedení zvláštního účtu a za finanční transakce na tomto účtu b) Vedlejší způsobilé výdaje Celkové vedlejší způsobilé výdaje jsou způsobilé maximálně do výše 20 % celkových způsobilých výdajů projektu. osobní náklady a cestovní náhrady - hrubé mzdy či platy zaměstnanců pracujících na přípravě a řízení projektu, vč. zákonných odvodů - cestovní náhrady zaměstnanců pracujících na přípravě a řízení projektu sluţby - výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství - výdaje spojené se zajištěním výběrového řízení dle pravidel ROP - výdaje na účetnictví vztahující se k projektu - výdaje na odborné a znalecké posudky, na studie související s přípravou ţádosti a jejích příloh c) DPH Plátce DPH Pro osoby, které jsou plátci daně z přidané hodnoty (osobami registrovanými k DPH), je daň z přidané hodnoty způsobilým výdajem v případě, ţe nemají nárok na od DPH u daného přijatého plnění podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Neplátce DPH Verze: 3.4 Platnost od: Stránka 32 z 267

33 Kapitola č. 3 Prioritní osa 1 Doprava Pro osoby neregistrované k DPH je daň z přidané hodnoty způsobilým výdajem, neboť tyto osoby si nemohou nárokovat od daně z přidané hodnoty na vstupu. Daň z přidané hodnoty je způsobilá pouze tehdy, pokud se vztahuje k plněním, která jsou sama povaţována za způsobilá. Způsobilé výdaje u projektů zakládajících veřejnou podporu a spadajících do reţimu blokové výjimky podle nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 pořízení pozemků - nákup pozemku; celková pořizovací cena pozemku můţe být započtena maximálně do výše 10 % celkových způsobilých výdajů na projekt pořízení staveb formou nákupu - nákup staveb pořízení staveb formou výstavby - stavební práce pořízení samostatných movitých věcí výdaje na publicitu projektu dle podmínek ROP DPH Plátce DPH Pro osoby, které jsou plátci daně z přidané hodnoty (osobami registrovanými k DPH), je daň z přidané hodnoty způsobilým výdajem v případě, ţe nemají nárok na od DPH u daného přijatého plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Neplátce DPH Pro osoby neregistrované k DPH je daň z přidané hodnoty způsobilým výdajem, neboť tyto osoby si nemohou nárokovat od daně z přidané hodnoty na vstupu. Daň z přidané hodnoty je způsobilá pouze tehdy, pokud se vztahuje k plněním, která jsou sama povaţována za způsobilá Kategorie oblasti intervence Kód Prioritní téma 23 Regionální/místní komunikace Veřejná podpora U projektů zakládajících veřejnou podporu podle článku 87 odst. 1 Smlouvy o zaloţení ES bude aplikován reţim blokové výjimky podle Nařízení Komise (ES) č. 1628/2006. Veřejná podpora bude udělena těmto projektům pouze splňují-li podmínky tohoto nařízení. Podporu udělenou těmto projektům není nutné notifikovat, jsou-li splněny podmínky tohoto nařízení. Verze: 3.4 Platnost od: Stránka 33 z 267

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Datum: Místo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Finanční prostředky

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Politika HSS EU 2007-13 3 nové cíle: Konvergence Regionální konkurenceschopnost

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Strukturální EU fondy 2007-2013

Strukturální EU fondy 2007-2013 Strukturální EU fondy 2007-2013 Andrea Kožuchov uchová 31.10.2007 Equica Poradenská společnost Specializace na projektové a procesní řízení EPMS Equilibrium Project Management Solutions Vlastní metodika

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Mgr. Michal Ulrich 10. 4. 2014 Operační program Doprava 2014-2020 základní charakteristiky Operační program Doprava 2014-2020 (OPD 2) navazuje na Operační program Doprava

Více

Manažerské shrnutí... 4. 1 Identifikace operačního programu... 7. 1.1 Stručná charakteristika Regionálního operačního programu Jihovýchod...

Manažerské shrnutí... 4. 1 Identifikace operačního programu... 7. 1.1 Stručná charakteristika Regionálního operačního programu Jihovýchod... Výroční zpráva za rok 2010 OBSAH Manažerské shrnutí... 4 1 Identifikace operačního programu... 7 1.1 Stručná charakteristika Regionálního operačního programu Jihovýchod... 7 1.1.1 Prioritní osa 1 Dostupnost

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 ÚNOR 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 19. DUBNU 2011

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 19. DUBNU 2011 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 19. DUBNU 2011 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 11015 Praha 1

Více

Výroční zpráva Operačního programu Podnikání a inovace za rok 2010

Výroční zpráva Operačního programu Podnikání a inovace za rok 2010 Výroční zpráva Operačního programu Podnikání a inovace za rok 2010 Zpracoval: Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Ministerstvo průmyslu a obchodu Česká republika Květen 2011 Obsah Manaţerské shrnutí Výroční

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Brno, duben 2012 OBSAH Manažerské shrnutí... 4 1 Identifikace operačního programu... 10 1.1 Stručná charakteristika Regionálního operačního programu Jihovýchod... 11 1.1.1 Prioritní

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech ÚV ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 1.2 10. 6. 2009 Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Podporováno z Evropského fondu pro regionální

Více

Kraje ČR a čerpání ze zdrojů EU

Kraje ČR a čerpání ze zdrojů EU Kraje ČR a čerpání ze zdrojů EU Kongresovécentrum Praha 8. prosince 2005 Obsah Programovéobdobí 2004-2006 Příprava programů Implementace programů Příprava projektů krajů Podpora ostatních subjektů Programovéobdobí

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013

Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 Verze 3.0 k 16. 6. revize č. 3 ke dni 15. 1. 2010 OBSAH 1 PRIORITNÍ OSA DOSTUPNOST CENTER... 5 1.1 OBLAST PODPORY MODERNIZACE

Více

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ČERPÁNÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ, FONDU SOUDRŽNOSTI A NÁRODNÍCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 2013 AKTUALITA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA KONKURENCESCHOPNOST. pro zasedání Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK dne 25. 3.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA KONKURENCESCHOPNOST. pro zasedání Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK dne 25. 3. VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA KONKURENCESCHOPNOST ZA ROK 2014 pro zasedání Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK dne 25. 3. 2015 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura bude jiná, přidány nové podporovatelné oblasti

Více

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ČERPÁNÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ, FONDU SOUDRŽNOSTI A NÁRODNÍCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 TÉMA

Více

Zastoupení Libereckého kraje v Bruselu a prosazování regionálních zájmů

Zastoupení Libereckého kraje v Bruselu a prosazování regionálních zájmů Zastoupení Libereckého kraje v Bruselu a prosazování regionálních zájmů Pavel Branda Vedoucí zastoupení Av. d Auderghem 84, B-1040 Brussels, Tel.: +32 2 732 3215, Mob.: +420 739 541 631 E-mail: pavel.branda@liberec-region.cz,

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje od 14. května 2008 výzvu k podávání žádostí o podporu na období 2007 2010 v rámci Operačního programu Technická pomoc (dále jen OPTP ) Prioritní osy Číslo výzvy

Více

Dotační možnosti obcí

Dotační možnosti obcí Dotační možnosti obcí MMR státní rozpočet IROP Ing. Josef Vlk, CSc. březen 2015 DMO Podpora obcím Dotační tituly - státní rozpočet Komunitně vedený místní rozvoj - CLLD Integrovaný regionální operační

Více

II. setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina. Hotel V-Sport, 15. 11. 2007

II. setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina. Hotel V-Sport, 15. 11. 2007 JJ Mois Année Nové nástroje KB pro financování municipáln lních projektů II. setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina Hotel V-Sport, 15. 11. 2007 Mgr. Jan Hanuš KB EU POINT Promotion Center Komerční

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

Evropské fondy 2014 2020

Evropské fondy 2014 2020 Evropské fondy 2014 2020 Ing. Karla Šlechtová ministryně pro místní rozvoj 172. Žofínské fórum 25. listopadu 2014, Praha Aktuální stav a rizika v programovém období 2007 2013 Souhrnný stav čerpání ze SF

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády

Více

Výroční zpráva Operačního programu Podnikání a inovace za rok 2009

Výroční zpráva Operačního programu Podnikání a inovace za rok 2009 Výroční zpráva Operačního programu Podnikání a inovace za rok 2009 Zpracoval: Sekce strukturálních fondů Ministerstvo průmyslu a obchodu Česká republika Květen 2010 Obsah Manažerské shrnutí Výroční zprávy

Více

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ČERPÁNÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ, FONDU SOUDRŽNOSTI A NÁRODNÍCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 2013 AKTUALITA

Více

Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 4. 10. 2012 do 6. 3. 2013)

Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 4. 10. 2012 do 6. 3. 2013) MV 15 06 pril 1 Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 4. 10. 2012 do 6. 3. 2013) Brno, březen 2013 Zpráva o realizaci ROP Jihovýchod 1. 2. Obsah Pokrok v realizaci

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Jan Landa Ústí nad Labem 24.4.2008 Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) SZIF je akreditovanou platební agenturou - zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

III. setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Hotel Jezerka, Seč, 4. 12. 2007

III. setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Hotel Jezerka, Seč, 4. 12. 2007 JJ Mois Année Nové nástroje KB pro financování municipáln lních projektů III. setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje Hotel Jezerka, Seč, 4. 12. 2007 Ing. Květoslava Botková vedoucí KB EU POINT

Více

Míra spolufinancování způsobilých výdajů projektů u jednotlivých aktivit specifických cílů IROP podle typu příjemce

Míra spolufinancování způsobilých výdajů projektů u jednotlivých aktivit specifických cílů IROP podle typu příjemce Míra spolufinancování způsobilých výdajů projektů u jednotlivých aktivit specifických cílů IROP podle typu příjemce Finanční prostředky Evropského fondu regionálního rozvoje (dále EFRR ) se podílejí na

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Legislativa a podmínky zemědělského podnikání Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Informace o seminářích Projekt je realizován v rámci Programu rozvoje venkova Financován z Evropského

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Strategické plánování v kontextu regionální politiky 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR Mgr. Josef Miškovský,

Více

Regionální rada RS Severozápad

Regionální rada RS Severozápad ROP Severozápad 2007-13 Regionální rada RS Severozápad RR je řídícím orgánem Regionálního operačního programu Postavení a působnost RR upravuje: 16 zák. č. 248/2000 Sb., o podpoře ř regionálního rozvoje,

Více

Popis struktury a fungování fondů EU v ČR 2007-13 Politika soudržnosti 2014-20

Popis struktury a fungování fondů EU v ČR 2007-13 Politika soudržnosti 2014-20 Popis struktury a fungování fondů EU v ČR 2007-13 Politika soudržnosti 2014-20 12. 1. 2012 Popis struktury a fungování fondů EU v ČR 2007-13 Politika soudržnosti 2014-20 Obsah 1 Co je

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013

Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 Verze 3.0 k 16. 6. 2008 revize č. 5 ke dni 10. 2. 2012 OBSAH 1 PRIORITNÍ OSA DOSTUPNOST CENTER... 5 1.1 OBLAST PODPORY

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM Bod č. 2 Tisk č.: 023-MV-09 P02 Zpráva o realizaci ROP Střední Morava Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM za období 02/2009-04/2009 (stav k 15. 04. 2009) 1 Obsah Zpráva

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR BŘEZEN 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1

Více

SILNICE, CYKLOSTEZKY A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST

SILNICE, CYKLOSTEZKY A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST SILNICE, CYKLOSTEZKY A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST Délka silnic II. a III. třídy splňující kritéria 16,88 % z celku INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM SC navazuje na podporu z oblasti intervence 3.4 IOP (Sluţby

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech ÚV ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program Evropské územní spolupráce RAKOUSKO ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Brno 4.12.2014 Obsah prezentace kohezní politika EU

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007-2013 s účinností od 20. 4. 2015 Obsah:

Více

Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika 2014 2020

Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika 2014 2020 Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika 2014 2020 Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Ostrava 11. 12. 2014 Programy Evropské územní spolupráce Cíl 2: Evropská

Více

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP)

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) ORIENTAČNÍ FINANČNÍ RÁMEC REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ A JEDNOTNÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRO OBDOBÍ 2004 2006 (Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) Počínaje rokem vstupu

Více

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007-2013 s účinností od 1. 4. 2014 Obsah:

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20 Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚZEMNÍ DIMENZE Koncentrace (zacílení) prostředků programů ESI fondů do specifických

Více

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ČERPÁNÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ, FONDU SOUDRŽNOSTI A NÁRODNÍCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 2013 PROSINEC

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Strukturální politika EU

Strukturální politika EU Strukturální politika EU Vědomé zásahy regulativní povahy do autonomního fungování tržních sil Cíl: Dosáhnout strukturálních změn, které by trh sám vytvořil buď příliš pozdě nebo vůbec Zabránit takovému

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Metodický pokyn č. 74

Metodický pokyn č. 74 Aktualizace výzev č. 72, 73, 91b a 92b Řídicí orgán ROP NUTS 2 Střední Čechy vydává na základě svých kompetencí a v souladu s Operačním manuálem pro ROP NUTS 2 Střední Čechy Metodický pokyn č. 74, kterým

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze Mgr. Karel Hošek Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Krajský kulatý stůl zaměstnanosti, Olomouc 2. 12. 2013 Obsah prezentace 1. Současný stav přípravy

Více

Oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb

Oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb Oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb Oblast podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí 16.2.2009 Struktura semináře Obecné informace o programu

Více

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno Seminář Podpora a propagace oblasti podpory 4.2 odstraňování starých ekologických zátěţí OPŢP Operační program Ţivotní prostředí Ing. Jan Kříţ ředitel odboru fondů EU Ministerstvo ţivotního prostředí 17.

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007 JJ Mois Année Nové nástroje KB pro financování municipáln lních projektů III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje Hotel Praha, 11. 12. 2007 Ing. Květoslava Botková vedoucí KB EU POINT

Více

Projektovéřízení zásady úspěšných projektů

Projektovéřízení zásady úspěšných projektů Divize Rozvoj regionů Projektovéřízení zásady úspěšných projektů Pardubice, 23.6.2008 OHGS s.r.o., Divize Rozvoj regionů - management pro obce, města a svazky obcí (stálý servis pro 11 mikroregionů Pardubického

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Metodický pokyn pro projekty zakládající veřejnou podporu

Metodický pokyn pro projekty zakládající veřejnou podporu Metodický pokyn pro projekty zakládající veřejnou podporu Verze 2.0 platná ke dni 19. 5. 2014, účinná ke dni 19. 5. 2014 Vydání č. 2.0 Platné od/účinná od 19. 5. 2014/ 19. 5. 2014 Zpracoval: Zrevidoval:

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 2.2 25. listopadu 2008 Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Podporováno z Evropského fondu pro regionální

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

Vývoj vztahu MAS vůči Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK)

Vývoj vztahu MAS vůči Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK) Vývoj vztahu MAS vůči Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK) JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA ředitel odboru koordinace SF 3. března 2015 Zkušenosti MPO s operačními

Více

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ. First International Company s.r.o.

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ. First International Company s.r.o. CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ First International Company s.r.o. DOHODA O PARTNERSTVÍ ČR S EK 23,9 mld EUR pro rozvoj krajů, měst, obcí, podniků, škol, venkova a obyvatel v České republice v

Více

PŘEDMLUVA... 5 1 SEZNAM ZKRATEK... 7 2 SEZNAM TABULEK... 9 3 ÚVOD... 13 4 SOCIOEKONOMICKÁ ANALÝZA REGIONU... 23

PŘEDMLUVA... 5 1 SEZNAM ZKRATEK... 7 2 SEZNAM TABULEK... 9 3 ÚVOD... 13 4 SOCIOEKONOMICKÁ ANALÝZA REGIONU... 23 PŘEDMLUVA... 5 1 SEZNAM ZKRATEK... 7 2 SEZNAM TABULEK... 9 3 ÚVOD... 13 3.1 Cíl Konvergence... 13 3.2 Způsobilost pro čerpání... 13 3.3 Partnerství pro program... 13 3.4 Výchozí dokumenty a legislativa...

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

OPERAČNÍ PROGRAMY NA SLOVENSKU

OPERAČNÍ PROGRAMY NA SLOVENSKU OPERAČNÍ PROGRAMY NA SLOVENSKU Slovensko má 11 operačních programů pro období 2007 13 Vláda Slovenské republiky schválila na mimořádném zasedání 8. října 2006 jedenáct operačních programů, jejichž prostřednictvím

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více