Prováděcí dokument ROP NUTS 2 SČ Změna minimální hranice celkových způsobilých výdajů projektu z 5 milionů Kč na 3 miliony Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prováděcí dokument ROP NUTS 2 SČ. 3.4 4.2.4 Změna minimální hranice celkových způsobilých výdajů projektu z 5 milionů Kč na 3 miliony Kč"

Transkript

1

2 EVIDENCE ZMĚN Číslo verze Kapitola / Podkapitola Popis změny Změna minimální hranice celkových způsobilých výdajů projektu z 5 milionů Kč na 3 miliony Kč Doplněn indikátor výsledku pro oblast podpory 4.2 (Počet účastníků školení a seminářů) , Upřesnění formulace zaměření oblasti podpory 2.3 a podporovaných aktivit v rámci této oblasti podpory Změna minimální hranice celkových způsobilých výdajů projektu z 5 milionů Kč na 3 miliony Kč Změna minimální hranice celkových způsobilých výdajů projektu z 5 milionů Kč na 1 milion Kč Změna minimální hranice celkových způsobilých výdajů projektu pro projekty zaměřené na dětská hřiště z 2 milionu Kč na Kč Změna minimální hranice celkových způsobilých výdajů projektu pro projekty zaměřené na dětská hřiště z 1 milionu Kč na Kč Verze: 3.4 Platnost od: Stránka 2 z 267

3 Obsah Obsah 1. Úvod Seznam zkratek Definice pojmů Strategie programu Globální strategický cíl ROP NUTS 2 Střední Čechy Specifické cíle ROP NUTS 2 Střední Čechy Základní znaky strategie programu Prioritní osa 1 Doprava Oblast podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura Zaměření podpory Cíle oblasti podpory Podporované aktivity Typ podpory Forma a výše podpory Příjemci podpory Cílové skupiny Územní zaměření podpory Časový plán Způsobilé výdaje Kategorie oblasti intervence Veřejná podpora Indikátory Finanční plán Oblast podpory 1.2 Udrţitelné formy veřejné dopravy Verze: 3.4 Platnost od: Stránka 3 z 267

4 Obsah Zaměření podpory Cíle oblasti podpory Podporované aktivity Forma a výše podpory Typ podpory Příjemci Cílové skupiny Územní zaměření podpory Časový plán Způsobilé výdaje Kategorie oblasti intervence Veřejná podpora Indikátory Finanční plán Prioritní osa 2 Cestovní ruch Oblast podpory 2.1 Podnikatelská infrastruktura a sluţby cestovního ruchu Zaměření podpory Cíle oblasti podpory Podporované aktivity Forma a výše podpory Typ podpory Příjemci podpory Cílové skupiny Územní zaměření podpory Časový plán Způsobilé výdaje Verze: 3.4 Platnost od: Stránka 4 z 267

5 Obsah Kategorie oblasti intervence Veřejná podpora Indikátory Finanční plán Oblast podpory 2.2 Veřejná infrastruktura a sluţby cestovního ruchu Zaměření podpory Cíle oblasti podpory Podporované aktivity Forma a výše podpory Typ podpory Příjemci podpory Cílové skupiny Územní zaměření podpory Časový plán Způsobilé výdaje Kategorie oblasti intervence Veřejná podpora Indikátory Finanční plán Oblast podpory 2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje Zaměření podpory Cíle oblasti podpory Podporované aktivity Forma a výše podpory Typ podpory Verze: 3.4 Platnost od: Stránka 5 z 267

6 Obsah Příjemci podpory Cílové skupiny Územní zaměření podpory Časový plán Způsobilé výdaje Kategorie oblasti intervence Veřejná podpora Indikátory Finanční plán Prioritní osa 3 Integrovaný rozvoj území Oblast podpory 3.1 Rozvoj álních center Zaměření podpory Cíle oblasti podpory Podporované aktivity Forma a výše podpory Typ podpory Příjemci podpory Cílové skupiny Územní zaměření podpory Časový plán Způsobilé výdaje Kategorie oblasti intervence Veřejná podpora Indikátory Finanční plán Oblast podpory 3.2 Rozvoj měst Verze: 3.4 Platnost od: Stránka 6 z 267

7 Obsah Zaměření podpory Cíle oblasti podpory Podporované aktivity Forma a výše podpory Typ podpory Příjemci podpory Cílové skupiny Územní zaměření podpory Časový plán Způsobilé výdaje Kategorie oblasti intervence Veřejná podpora Indikátory Finanční plán Oblast podpory 3.3 Rozvoj venkova Zaměření podpory Cíle oblasti podpory Podporované aktivity Forma a výše podpory Typ podpory Příjemci podpory Cílové skupiny Územní zaměření podpory Časový plán Způsobilé výdaje Kategorie oblasti intervence Verze: 3.4 Platnost od: Stránka 7 z 267

8 Obsah Veřejná podpora Indikátory Finanční plán Prioritní osa 4 Technická pomoc Oblast podpory 4.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu Zaměření podpory Cíle oblasti podpory Podporované aktivity Forma a výše podpory Typ podpory Příjemci podpory Cílové skupiny Územní zaměření podpory Časový plán Způsobilé výdaje Kategorie oblasti intervence Veřejná podpora Indikátory Finanční plán Oblast podpory 4.2 Informovanost a publicita programu Zaměření podpory Cíle oblasti podpory Podporované aktivity Forma a výše podpory Typ podpory Příjemci podpory Verze: 3.4 Platnost od: Stránka 8 z 267

9 Obsah Cílové skupiny Územní zaměření podpory Časový plán Způsobilé výdaje Kategorie oblasti intervence Veřejná podpora Indikátory Finanční plán Oblast podpory 4.3 Zvýšení absorpční kapacity Zaměření podpory Cíle oblasti podpory Podporované aktivity Forma a výše podpory Typ podpory Příjemci podpory Cílové skupiny Územní zaměření podpory Časový plán Způsobilé výdaje Kategorie oblasti intervence Veřejná podpora Indikátory Finanční plán Finanční plán programu Pravidla pro způsobilé výdaje Související právní předpisy Verze: 3.4 Platnost od: Stránka 9 z 267

10 Obsah 8.2 Základní principy způsobilosti výdajů Obecné vymezení způsobilosti výdajů Časová způsobilost výdaje Dokladování výdaje Způsobilost dle umístění projektů Veřejná podpora Kříţové financování Projekty vytvářející příjmy Základní pravidla způsobilosti pro výdajové druhy Nákup pozemků Nákup staveb Nehmotný majetek Nákup pouţitého zařízení Leasing Odpisy Reţijní výdaje Osobní náklady Finanční výdaje, sluţby a poplatky DPH a jiné daně Technická pomoc Veřejná podpora Definice veřejné podpory Veřejná podpora v rámci ROP Horizontální témata Implementační systém programu Subjekty podílející se na implementaci programu Verze: 3.4 Platnost od: Stránka 10 z 267

11 Obsah Řídící orgán Monitorovací výbor (MV) Platební a certifikační orgán (PCO) Auditní orgán Ostatní subjekty podílející se na implementaci programu Systém výběru projektů Systém výběru projektů v oblastech podpory 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.2 a Systém výběru projektů v oblastech podpory 4.1, 4.2 a Systém výběru projektů v oblasti podpory Finanční řízení Finanční toky mezi Evropskou komisí a ČR Financování programu a provádění ex-post plateb příjemcům z rozpočtu RR Kontrolní systém Monitorování Ustavení Monitorovacího výboru Zajištění monitorovacího systému strukturálních fondů pro programové období Systém zpráv Hodnocení programu Cíle hodnocení programu Typy hodnocení Komunikace a publicita programu Komunikační plán Cíle a cílové skupiny informačních a propagačních opatření ROP Informační opatření pro potenciální příjemce, příjemce a veřejnost Verze: 3.4 Platnost od: Stránka 11 z 267

12 Obsah Povinnosti příjemců ve vztahu k informačním a propagačním opatřením ROP 260 Příloha č. 1 Definice malých a středních podniků dle Nařízení Komise (ES) č.364/ Verze: 3.4 Platnost od: Stránka 12 z 267

13 Obsah Seznam schémat Schéma 1: Implementační struktura programu Seznam tabulek Tabulka 1: Výše podpory z rozpočtu RR u projektů nezakládajících veřejnou podporu Tabulka 2: Výše podpory z rozpočtu RR u projektů zakládajících veřejnou podporu a spadajících do reţimu blokové výjimky podle nařízení Komise (ES) č. 1628/ Tabulka 3: Indikátory Oblast podpory Tabulka 4: Finanční plán Oblast podpory Tabulka 5: Výše podpory z rozpočtu RR u projektů nezakládajících veřejnou podporu Tabulka 6: Výše podpory z rozpočtu RR u projektů zakládajících veřejnou podporu a spadajících do reţimu blokové výjimky podle nařízení Komise (ES) č. 1628/ Tabulka 7: Indikátory Oblast podpory Tabulka 8: Finanční plán Oblast podpory Tabulka 9: Výše podpory z rozpočtu RR u projektů nezakládajících veřejnou podporu Tabulka 10: Výše podpory z rozpočtu RR u projektů zakládajících veřejnou podporu a spadajících do reţimu blokové výjimky podle nařízení Komise (ES) č. 1628/ Tabulka 11: Indikátory Oblast podpory Tabulka 12: Finanční plán Oblast podpory Tabulka 13: Výše podpory z rozpočtu RR u projektů nezakládajících veřejnou podporu Tabulka 14: Výše podpory z rozpočtu RR u projektů zakládajících veřejnou podporu a spadajících do reţimu blokové výjimky podle nařízení Komise (ES) č. 1628/ Tabulka 15: Indikátory Oblast podpory Tabulka 16: Finanční plán Oblast podpory Tabulka 17: Výše podpory z rozpočtu RR u projektů nezakládajících veřejnou podporu Tabulka 18: Výše podpory z rozpočtu RR u projektů v reţimu de minimis Tabulka 19: Indikátory Oblast podpory Tabulka 20: Finanční plán Oblast podpory Tabulka 21: Výše podpory z rozpočtu RR u projektů nezakládajících veřejnou podporu Tabulka 22: Výše podpory z rozpočtu RR u projektů zakládajících veřejnou podporu a spadajících do reţimu blokové výjimky podle nařízení Komise (ES) č. 1628/ Tabulka 23: Výše podpory z rozpočtu RR u projektů v reţimu de minimis Tabulka 24: Indikátory Oblast podpory Tabulka 25: Finanční plán Oblast podpory Tabulka 26: Výše podpory z rozpočtu RR u projektů nezakládajících veřejnou podporu Tabulka 27: Výše podpory z rozpočtu RR u projektů zakládajících veřejnou podporu a spadajících do reţimu blokové výjimky podle nařízení Komise (ES) č. 1628/ Tabulka 28: Výše podpory z rozpočtu RR u projektů v reţimu de minimis Tabulka 29: Indikátory Oblast podpory Tabulka 30: Finanční plán Oblast podpory Tabulka 31: Výše podpory z rozpočtu RR u projektů nezakládajících veřejnou podporu Tabulka 32: Výše podpory z rozpočtu RR u projektů zakládajících veřejnou podporu a spadajících do reţimu blokové výjimky podle nařízení Komise (ES) č. 1628/ Tabulka 33: Výše podpory z rozpočtu RR u projektů v reţimu de minimis Tabulka 34: Indikátory Oblast podpory Tabulka 35: Finanční plán Oblast podpory Tabulka 36: Výše podpory z rozpočtu RR Tabulka 37: Indikátory Oblast podpory Tabulka 38: Finanční plán Oblast podpory Tabulka 39: Výše podpory z rozpočtu RR Tabulka 40: Indikátory Oblast podpory Verze: 3.4 Platnost od: Stránka 13 z 267

14 Obsah Tabulka 41: Finanční plán Oblast podpory Tabulka 42: Výše podpory z rozpočtu RR Tabulka 43: Indikátory Oblast podpory Tabulka 44: Finanční plán Oblast podpory Tabulka 45: Stanovený finanční plán pro ROP NUTS 2 Střední Čechy Verze: 3.4 Platnost od: Stránka 14 z 267

15 Kapitola 1 Úvod 1. Úvod Předkládaný Prováděcí dokument k Regionálnímu operačnímu programu NUTS 2 Střední Čechy navazuje a podrobněji rozpracovává Regionální operační program NUTS 2 Střední Čechy (dále ROP NUTS 2 Střední Čechy). Operační program (programový dokument) byl předloţen ke schválení Evropské komisi, Prováděcí dokument není předkládán a projednáván s Evropskou komisí. V programovém období je intenzivněji uplatňován strategický přístup a decentralizace řízení intervencí, coţ mj. znamená, ţe odpovědnost za realizaci těchto programů připadá ve větší míře na členský stát. Z tohoto důvodu jsou i operační programy podrobně rozpracovány pouze do úrovně prioritních os. Úkolem Prováděcího dokumentu je do detailu rozvést operační úroveň priorit - oblasti podpory. Oblasti podpory slouţí jako nástroje pro dosaţení cílů programu a ve vztahu k příjemcům mají povahu realizačních programů (nejniţší úroveň operačního programu). Prováděcí dokument detailně popisuje oblasti podpory, a to zejména z hlediska věcného zaměření, formy podpory a její výše, cílových skupin, veřejné podpory a způsobilých výdajů. Prováděcí dokument dále obsahuje podrobný finanční rámec programu (jak na úrovni prioritních os, tak na úrovni oblastí podpory), základní pravidla pro způsobilé výdaje a rámcovou analýzu programu ve vztahu k veřejné podpoře. Prováděcí dokument také podrobněji rozvádí implementaci programu, vč. vymezení úloh subjektů, které jsou do implementace zapojeny. V souladu s článkem 10 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro ální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudrţnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 (dále jen obecného nařízení ) probíhala příprava ROP na bázi partnerské spolupráce. Cílem bylo zapojit všechny klíčové aktéry různých profesních skupin či struktur álních a místních samospráv. Za tímto účelem byla vytvořena Řídící skupina ROP NUTS 2 Střední Čechy, která sledovala a řídila zpracování celého programu a schvalovala jednotlivé výstupy. Byli v ní zastoupeni reprezentanti kraje, měst a obcí. Výstupy programu byly rovněţ prezentovány zástupcům obcí, dobrovolných svazků obcí, podnikatelské a neziskové sféry, kteří mohli prezentovat své připomínky k analytické i návrhové části programu. V rámci konzultačního procesu byli osloveni zástupci cca 40 měst a obcí, 70 dobrovolných svazků obcí a zástupci cca 170 neziskových organizací. Konzultační proces byl také podpořen v rámci projektu Posílení kapacity místních a álních orgánů při plánování a realizaci programů podpořeného z opatření 3.3 Společného álního operačního programu (SROP), do kterého bylo zapojeno 25 partnerů kraje. Zaměření intervencí bylo rovněţ diskutováno s reprezentanty resortů, které jsou řídícím orgánem tématických operačních programů tak, aby se eliminovaly potenciální překryvy těchto programů s álními operačními programy. Při jednání s resorty byla pozice jednotlivých ů soudrţnosti koordinována prostřednictvím Asociace krajů ČR. Taktéţ Prováděcí dokument byl připravován ve spolupráci Řídícího orgánu ROP NUTS 2 Střední Čechy se zástupci významných aktérů álního rozvoje. Tito se měli moţnost Verze: 3.4 Platnost od: Stránka 15 z 267

16 Kapitola 1 Úvod k přípravě Prováděcího dokumentu vyslovit v rámci pracovních skupin k jednotlivým oblastem podpory. Prováděcí dokument je rovněţ prezentován zástupcům obcí, dobrovolných svazků obcí, podnikatelské a neziskové sféry v rámci veřejného připomínkového řízení. Prováděcí dokument ROP NUTS 2 Střední Čechy byl vypracován v souladu s Metodickým podkladem Ministerstva pro místní rozvoj pro zpracování prioritních os operačních programů pro období do úrovně oblastí podpory. Verze: 3.4 Platnost od: Stránka 16 z 267

17 Kapitola 1 Úvod 1.1 Seznam zkratek AO CF ČNB CR CZK ČR DSO EAFRD EK ERDF ES ESF EU EUR FS HK ICT IS IP KN KoP MF MK MMR MPSV MSC2007 MSP MŠMT Auditní orgán Fond soudrţnosti Česká národní banka Cestovní ruch Česká koruna Česká republika Dobrovolný svazek obcí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (European Agricultural Fund for Rural Development) Evropská komise Evropský fond álního rozvoje Evropská společenství Evropský sociální fond Evropská unie Euro Fond soudrţnosti Hospodářská komora Informační a komunikační technologie Informační systém(y) Individuální projekt Katastr nemovitostí Komunikační plán Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Monitorovací systém strukturálních fondů (centrální úroveň) Malé a střední podniky Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Verze: 3.4 Platnost od: Stránka 17 z 267

18 Kapitola 1 Úvod MV NOK NNO NPR Monitorovací výbor Národní orgán pro koordinaci Nestátní neziskové(á) organizace Národní Lisabonský program (Národní program reforem) NSRR Národní strategický referenční rámec České republiky OP PCO ROP RR ŘO SF Operační program Platební a certifikační orgán Regionální operační program u soudrţnosti Střední Čechy Regionální rada u soudrţnosti Střední Čechy Řídící orgán Strukturální fondy SOZS Strategické obecné zásady Společenství SHR TP VaV VVI VŠ ZSPO Strategie hospodářského růstu Technická pomoc Výzkum a vývoj Veřejné výzkumné instituce Vysoká škola Zájmová sdruţení právnických osob Nařízení Rady (EHS) č. 1107/70 - Nařízení Rady (EHS) č. 1107/70 ze dne 4. června 1970 o poskytování podpor dopravě po ţeleznici, silnici a vnitrozemských vodních cestách Nařízení Komise (ES) č. 1628/ Nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006 o pouţití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní ální investiční podporu Nařízení o ERDF č. 1080/2006 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5.července 2006 o Evropském fondu pro ální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999 Obecné nařízení Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro ální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudrţnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 Prováděcí nařízení - Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro ální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudrţnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro ální rozvoj. Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. Verze: 3.4 Platnost od: Stránka 18 z 267

19 Kapitola 1 Úvod prosince 2006 o pouţití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis Občanský zákoník zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník Verze: 3.4 Platnost od: Stránka 19 z 267

20 Kapitola 1 Úvod 1.2 Definice pojmů Absorpční kapacita míra efektivního vyuţití objemu finančních prostředků, které byly alokovány na program. Auditní orgán ústřední orgán státní správy zodpovědný za zajištění provádění auditů za účelem ověření účinného fungování řídícího a kontrolního systému programu a za vykonávání činností v souladu s čl.62 obecného nařízení a čl. 62 nařízení Rady (ES) č. 1198/2006. Tuto funkci plní pověřený útvar Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu Ministerstva financí. Certifikace vynaložených výdajů - potvrzení správnosti údajů předloţených řídícími orgány Platebnímu a certifikačnímu orgánu a potvrzení, ţe výdaje zahrnuté ve výkazu výdajů byly vynaloţeny v souladu s předpisy ES a národními předpisy. Cílové skupiny skupiny osob nebo organizací, na které je daná oblast podpory zaměřena nebo kteří jsou příjemci pomoci v rámci dané oblasti podpory. Doplňkové aktivity projektu aktivity projektu, které lze podpořit pouze za předpokladu, ţe nepředstavují hlavní předmět projektu a jsou pouze doprovodnými aktivitami k hlavním aktivitám (hlavnímu předmětu) projektu. Finanční rámec oblasti podpory indikativní alokace veřejných zdrojů v rámci jedné oblasti podpory. Jedná se o rozdělení zdrojů mezi prostředky ze strukturálních fondů (ERDF) a národní veřejné zdroje. Finanční útvar útvar, který provádí platby příjemcům z rozpočtu Regionální rady odpovídající podílu národního financování a podílu určeného na financování výdajů z rozpočtu EU (ERDF). V případě ROP NUTS 2 Střední Čechy plní tuto funkci odbor Finanční útvar, Úřadu Regionální rady u soudrţnosti Střední Čechy. Křížové financování - financování, které umoţňuje doplňkovým způsobem financovat aktivity projektu spadající do oblasti pomoci Evropského sociálního fondu (ESF) v rámci programu, který je spolufinancován z Evropského fondu pro ální rozvoj (ERDF), pokud jsou takové aktivity nezbytné pro uspokojivé provádění projektu a přímo s ním souvisí. Malý podnik - definice malého podniku je uvedena v doporučení Komise ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních podniků (Úřední věstník EU L 124 ze dne , str. 36), výňatek z tohoto doporučení je uveden v Příloze I nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 70/2001, pokud jde o rozšíření jeho oblastí působností tak, aby zahrnovalo podporu pro výzkum a vývoj. Za malý podnik se povaţuje podnik, který splňuje následující kritéria: - zaměstnává méně neţ 50 zaměstnanců, - jeho roční obrat nebo bilanční suma jeho roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR. Při stanovení počtu zaměstnanců a výpočtu ročního obratu nebo bilanční sumy rozvahy je nutné zohlednit údaje partnerských nebo propojených podniků (existují-li) a to způsobem, který stanoví výše uvedené právní předpisy ES. Verze: 3.4 Platnost od: Stránka 20 z 267

21 Kapitola 1 Úvod Minimální hranice celkových způsobilých výdajů - minimální výše celkových plánovaných způsobilých výdajů projektu. Projekty s niţšími způsobilými výdaji nebudou způsobilé k financování z rozpočtu EU (ERDF) a z národních veřejných zdrojů. Hranice je stanovena v rámci kaţdé oblasti podpory odlišně. Monitorování sběr, třídění, agregování, ukládání informací a následné vyhodnocování průběhu programu a projektů realizovaných v rámci programu oproti plánu. Monitorovací systém informační systém slouţící k monitorování implementace programů spolufinancovaných z prostředků rozpočtu EU (SF). Nejvyšší úrovní monitorovacího systému je jeho centrální úroveň (MSC2007). Monitorovací výbor orgán zřízený členským státem po dohodě s řídícím orgánem příslušného operačního programu, který je zodpovědný za monitorování pokroku dosaţeného při realizaci prioritních os a cílů stanovených v programu. Operace operace je v souladu s článkem 2 obecného nařízení definována jako projekt nebo skupina projektů, které byly vybrány Řídicím orgánem ROP NUTS 2 Střední Čechy nebo z jeho pověření v souladu s kritérii stanovenými Monitorovacím výborem, které provádí jeden nebo více příjemců a které umoţňují dosaţení cílů prioritní osy, k níţ se vztahují. Operační program dokument předloţený členským státem a přijatý EK, který stanoví strategii rozvoje s uceleným souborem prioritních os, jeţ má být prováděna s podporou některého ze strukturálních fondů. Platební a certifikační orgán ústřední orgán státní správy zodpovědný za celkové finanční řízení prostředků poskytnutých České republice ze strukturálních fondů. Tuto funkci vykonává odbor Národní fond Ministerstva financí ČR pověřený správou prostředků strukturálních fondů a ověřováním výkazů výdajů a ţádostí o platby před jejich odesláním Evropské komisi. Projekt časově ohraničená cílená činnost prováděná příjemcem podpory za účelem dosaţení poţadovaného výsledku v rámci programu. Jedná se o konkrétní akce realizované příjemcem podpory a spolufinancované z prostředků EU (ERDF) a z národních veřejných zdrojů. Prioritní osa jedna z priorit strategie v operačním programu skládající se ze skupiny operací, které spolu vzájemně souvisejí a mají konkrétní měřitelné cíle. Příjemce podpory subjekt realizující projekt spolufinancovaný ze strukturálních fondů (ERDF), který na základě Smlouvy o poskytnutí dotace ţádá řídicí orgán (Regionální rada u soudrţnosti Střední Čechy) o prostředky a přijímá prostředky z rozpočtu Regionální rady u soudrţnosti Střední Čechy. Předseda Regionální rady statutární orgán Regionální rady. Regionální rada u soudržnosti Střední Čechy Řídicí orgán ROP NUTS 2 Střední Čechy, zodpovědný za realizaci ROP Region soudržnosti soudrţnosti je zřízen pro potřeby spojené s koordinací a realizací hospodářské a sociální soudrţnosti, spočívající zejména ve vyuţití finančních prostředků z předstupních a strukturálních fondů ES, územní vymezení je totoţné s územními Verze: 3.4 Platnost od: Stránka 21 z 267

22 Kapitola 1 Úvod statistickými jednotkami NUTS 2. Regiony s povolenou podporou y soudrţnosti na území ČR zařazené pod cíl Konvergence (všechny y, jejichţ HDP měřený paritou kupní síly na jednoho obyvatele je niţší neţ 75 % průměru HDP na jednoho obyvatele EU-25). Pro období spadají pod cíl Konvergence všechny y ČR s výjimkou hl.m. Prahy. Konkrétně se jedná o následující y: Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Střední Morava a Moravskoslezsko. Řídicí orgán vládou pověřený ústřední orgán státní správy či zákonem určená právnická osoba na úrovni u soudrţnosti (NUTS 2) zodpovědný za řízení, koordinaci a implementaci programu. Řídicím orgánem ROP NUTS 2 Střední Čechy je Regionální rada u soudrţnosti Střední Čechy. Střední podnik definice středního podniku je uvedena v doporučení Komise ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních podniků (Úřední věstník EU L 124 ze dne , str. 36), výňatek z tohoto doporučení je uveden v Příloze I nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 70/2001, pokud jde o rozšíření jeho oblastí působností tak, aby zahrnovalo podporu pro výzkum a vývoj. Za střední podnik se povaţuje podnik, který splňuje následující kritéria: - zaměstnává méně neţ 250 zaměstnanců, - jeho roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo bilanční suma jeho roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR. Při stanovení počtu zaměstnanců a výpočtu ročního obratu nebo bilanční sumy rozvahy je nutné zohlednit údaje partnerských nebo propojených podniků (existují-li) a to způsobem, který stanoví výše uvedené právní předpisy ES. Úřad Regionální rady u soudržnosti Střední Čechy výkonný orgán Regionální rady u soudrţnosti Střední Čechy, který zabezpečuje úkoly spojené s funkcí ŘO ROP NUTS 2 Střední Čechy. Velký podnik podnik, který nesplňuje definici malého a středního podniku tak jak je uvedena v doporučení Komise ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních podniků (Úřední věstník EU L 124 ze dne , str.36), výňatek z tohoto doporučení je uveden v Příloze I nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 70/2001, pokud jde o rozšíření jeho oblastí působností tak, aby zahrnovalo podporu pro výzkum a vývoj. Veřejnoprávní subjekt jakýkoli subjekt, který: a) je zaloţený nebo zřízený za zvláštním účelem uspokojování potřeb obecného zájmu, který nemá průmyslovou nebo obchodní povahu, b) má právní subjektivitu a c) je financován převáţně státem, álními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty; nebo je těmito orgány řízen; nebo je v jeho správním, řídícím nebo dozorčím orgánu více neţ polovina členů jmenována státem, álními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty. Podmínky uvedené pod písmeny a) a c) musí být splněny současně (kumulativně). Výbor Regionální rady u soudržnosti Střední Čechy orgán Regionální rady u soudrţnosti Střední Čechy zodpovědný za řízení a provádění ROP NUTS 2 Střední Verze: 3.4 Platnost od: Stránka 22 z 267

23 Kapitola 1 Úvod Čechy, jehoţ členové jsou voleni z členů zastupitelstva Středočeského kraje. Způsobilé výdaje výdaje vynaloţené v rámci projektu na stanovený účel a v rámci období stanoveného ve Smlouvě o poskytnutí dotace, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy ES a ČR, s Pravidly způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze SF s FS na programové období a s pravidly ROP NUTS 2 Střední Čechy pro způsobilé výdaje. Verze: 3.4 Platnost od: Stránka 23 z 267

24 Kapitola č. 2 Strategie programu 2. Strategie programu 2.1 Globální strategický cíl ROP NUTS 2 Střední Čechy Globálním cílem u Střední Čechy k roku 2013 je zvýšení HDP na obyvatele na úroveň minimálně 75 % průměru EU 25 a zajištění vysoké kvality ţivota obyvatel měst i venkova prostřednictvím zvýšení atraktivity u pro bydlení, podnikání, investice a cestovní ruch. 2.2 Specifické cíle ROP NUTS 2 Střední Čechy 1. Zajištění vysoké a udrţitelné mobility obyvatel při současném sniţování negativních dopadů dopravy na ţivotní prostředí; 2. Zvýšení návštěvnosti a délky pobytu návštěvníka a posílení místních příjmů z cestovního ruchu; 3. Zvýšení kvality ţivota ve městech i na venkově a posílení role městských center jako přirozených pólů růstu v u; 4. Zvýšení absorpční kapacity álních a místních aktérů. 2.3 Základní znaky strategie programu Strategie programu se opírá o tzv. prioritní osy, které definují základní tématické zaměření ROP NUTS 2 Střední Čechy. Prioritní osy byly identifikovány na základě výše uvedených specifických cílů a s přihlédnutím k prioritám nadřazených strategických dokumentů EU, ČR a kraje tak, aby s nimi byly prioritní osy ROP v souladu. Konkrétně byly vymezeny tyto prioritní osy: Prioritní osa 1: Doprava Prioritní osa 2: Cestovní ruch Prioritní osa 3: Integrovaný rozvoj území Prioritní osa 4: Technická pomoc Prioritní osy programu tvoří soudrţný celek a ve vztahu k řešení problémů sociálně ekonomického rozvoje u se navzájem doplňují a posilují. Na rozdíl od tématických operačních programů, které jsou zaměřeny na řešení problémů jednotlivých sektorů, je v ROP NUTS 2 Střední Čechy zdůrazněn územně-integrovaný přístup. To znamená, ţe jednotlivé intervence jsou diferencovány podle rozvojových předpokladů jednotlivých typů území. V u Střední Čechy se jedná o dvě základní typologie území městské versus venkovské území a suburbánní (tj. v těsné blízkosti Prahy) versus okrajové území (ve větší vzdálenosti od Prahy). Územně-integrovaný přístup bude uplatňován v oblastech podpory v rámci prioritní osy č. 3 zaměřené na rozvoj městských i venkovských oblastí. Rozvoj a regenerace městských území tvoří těţiště této prioritní osy. Jejich podpora bude realizována nejen prostřednictvím individuálních projektů, ale také prostřednictvím tzv. integrovaných plánů rozvoje městských Verze: 3.4 Platnost od: Stránka 24 z 267

25 Kapitola č. 2 Strategie programu území. Cílem je posílit komplexní přístup k řešení celé řady problémů, které spolu vzájemně souvisejí, a ve výsledku tak zvýšit ţádoucí dopady programu. Podpora v rámci prioritní osy 1 Doprava bude zaměřena především na rozvoj ální dopravní infrastruktury v suburbánním území hl. města Prahy, které čelí mnoha problémům souvisejících s růstem intenzity dopravy mezi hl. městem a jeho zázemím. Významným aspektem podpory v rámci této priority bude snaha o eliminaci negativních dopadů dopravy na ţivotní prostředí. Oblasti podpory vedoucí k posílení rozvoje cestovního ruchu v rámci prioritní osy č. 2 budou zaměřené na podporu komplexních projektů na území s turistickým potenciálem. Vzhledem k rozmístění atraktivit cestovního ruchu se bude jednat zejména o venkovské oblasti a malá a střední města. V álních operačních programech musí být podle poţadavků Evropské komise jednoznačně zřetelný důraz na urbánní dimenzi. V ROP NUTS 2 Střední Čechy se odráţí, jak jiţ bylo naznačeno výše, v prioritní ose č. 3. Podpora rozvoje a regenerace měst bude tvořit hlavní pilíř intervencí v rámci této prioritní osy, coţ je patrné i z podílu prostředků vyčleněných na rozvoj měst a venkova. Rozvoj venkova je v rámci této prioritní osy doplňkovou intervencí, protoţe pro problematiku venkova je určen samostatný Program rozvoje venkova financovaný z EAFRD. Z územního hlediska budou intervence ROP NUTS 2 Střední Čechy především zaměřeny na řešení problémů měst a posílení vazeb mezi městskými centry a jejich venkovským zázemím. Významná část podpory bude směřovat zejména do rozvoje malých a středních měst v okrajovém území (tj. ve větší vzdálenosti od Prahy) s cílem dosáhnout vyváţeného rozvoje celého u soudrţnosti. Rozhodující část intervencí programu je zaměřena na podporu projektů místní nebo ální samosprávy. V rámci programu dojde k výraznému zhodnocení infrastruktury v majetku kraje a obcí a zlepšení kvality celé škály veřejných sluţeb. Podpora podnikatelů v rámci programu je významná pouze ve vazbě na cestovní ruch, příp. revitalizaci území. Malé a střední podnikání bude dále nepřímo podpořeno prostřednictvím posilování absorpční kapacity a následně zvyšováním schopnosti malých a středních firem čerpat podporu z operačního programu Podnikání a inovace. Neziskové organizace budou tvořit relativně silnou skupinu příjemců podpory v oblasti rozvoje cestovního ruchu a veřejných sluţeb. Verze: 3.4 Platnost od: Stránka 25 z 267

26 Kapitola č. 3 Prioritní osa 1 Doprava 3. Prioritní osa 1 Doprava Středočeský kraj má v celorepublikovém měřítku nejvyšší intenzitu dopravy, coţ primárně souvisí s jeho polohou v zázemí hl. města Prahy a s tím spojenou vysokou intenzitou jednak transitní přepravy a jednak vyjíţďky za prací a sluţbami z území kraje do Prahy. V tomto kontextu je globálním cílem v oblasti dopravy zajištění vysoké a udrţitelné mobility obyvatel a sníţení negativních důsledků dopravy na ţivotní prostředí kraje. Hlavními překáţkami k dosaţení globálního cíle jsou nedostatečné nebo nekvalitní napojení sídel na hlavní dopravní tahy vyššího řádu, vysoká intenzita nákladní silniční dopravy a naopak nízký podíl veřejné dopravy na celkových přepravních výkonech v osobní dopravě. Ve veřejné dopravě je navíc preferována ekologicky méně šetrná ální autobusová doprava. Strategie programu je v oblasti dopravy orientována zejména na zvýšení dostupnosti páteřních komunikačních sítí ze středočeských oblastí obslouţených silnicemi II. a III. třídy a zvýšení podílu veřejné dopravy včetně zlepšení podmínek pro cyklistickou přepravu. Pro zvýšení dostupnosti páteřních komunikačních sítí ze středočeských oblastí obslouţených silnicemi II. a III. třídy a zvýšení vzájemné provázanosti mezi jednotlivými středočeskými suby budou nevyhovující úseky álních silnic rekonstruovány a modernizovány. Oblasti podpory budou zaměřeny zejména na zlepšování směrových, resp. výškových parametrů silnic a jejich umístění vzhledem k obcím, terénním překáţkám a okolním ekosystémům, na výstavbu popř. rekonstrukci mostů a na řešení hlukových zátěţí. Budou téţ podpořeny projekty odstraňující místní bodové závady pro zajištění bezpečnosti silničního provozu a zvyšující kapacitu na křiţovatkách silnic II. a III. třídy, které jsou dopravně závadné především v suburbánní zóně Prahy. Pro usnadnění vzniku pracovních míst v u perspektivně vedoucímu k omezení vyjíţďky obyvatelstva středních Čech do Prahy bude v rámci strategie programu podporováno zpřístupnění rozvojových lokalit pro podnikání a zejména projekty napojení průmyslových zón a logistických center na ţelezniční síť, místní silniční a cyklistickou infrastrukturu a napojení na veřejnou dopravu. Pro zvýšení podílu veřejné dopravy na středočeském přepravním trhu bude podporována integrace její nabídky a zvýšení provázanosti mezi jednotlivými druhy veřejné dopravy (ţeleznice, autobusy), zpřístupňování veřejné dopravy všem skupinám cestujících a ekologicky motivovaná obnova vozového parku. Jednotlivé projekty budou zaměřeny především na zvýšení podílu bezbariérových vozidel s nízkými emisemi a plynovým pohonem, zvyšování podílu elektrické trakce na přepravě, výstavbu a modernizaci přestupních terminálů veřejné dopravy. Pro zlepšení podmínek pro cyklistickou dopravu budou ve vhodných oblastech podporována opatření zvyšující bezpečnost a atraktivitu cyklistické dopravy pro pravidelné dojíţdění. Globální cíl prioritní osy 1: Globálním cílem prioritní osy Doprava je zajištění vysoké a udrţitelné mobility obyvatel a sniţování negativních dopadů dopravy na ţivotní prostředí. Verze: 3.4 Platnost od: Stránka 26 z 267

27 Kapitola č. 3 Prioritní osa 1 Doprava Specifické cíle prioritní osy 1: Zvýšit dostupnost páteřních komunikačních sítí ze středočeských oblastí obslouţených ţeleznicí, silnicemi II. a III. třídy a infrastrukturou pro cyklodopravu Zvýšit vyuţití veřejné dopravy šetrné k ţivotnímu prostředí a zajistit optimální provázání nabídky veřejné dopravy Zlepšit podmínky pro kaţdodenní pouţívání cyklistické dopravy Oblasti podpory prioritní osy 1: Prioritní osa 1 Doprava je rozdělena do dvou oblastí podpory: 1.1 Regionální dopravní infrastruktura 1.2 Udrţitelné formy veřejné dopravy Verze: 3.4 Platnost od: Stránka 27 z 267

28 Kapitola č. 3 Prioritní osa 1 Doprava 3.1 Oblast podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura Zaměření podpory Podpora v rámci oblasti podpory 1.1 bude zaměřena na zkapacitnění a zkvalitnění dvou typů dopravní infrastruktury: silnic II. a III. třídy a místních komunikací. V případě silnic II. a III. třídy bude podpora zaměřena na rekonstrukci a modernizaci vybraných silnic II. a III. třídy, jeţ vykazují vysokou intenzitu dopravy a zajišťují napojení významných sídelních celků na nadální komunikační siť nebo tangenciální propojení středočeských měst. Podpořeny budou rovněţ aktivity, které povedou ke zvýšení bezpečnosti provozu na silnicích II. a III. třídy a sníţení negativních dopadů provozu na ţivotní prostředí. Podpora místních komunikací je v kontextu celé oblasti podpory doplňková. Podpora bude zaměřena na vybrané projekty výstavby nebo rekonstrukce místních komunikací za účelem zlepšení napojení rozvojových průmyslových areálů na ální silniční síť Cíle oblasti podpory Zvýšit kvalitu a kapacitu silnic II. a III. třídy Zvýšit bezpečnost provozu na silnicích II. a III. třídy Sníţit dopady provozu na silnicích II. a III. třídy na ţivotní prostředí Redukovat dopravní problémy v centrálních částech měst Zlepšit napojení průmyslových areálů na ální silniční síť Podporované aktivity Rekonstrukce, modernizace a v omezené míře výstavba souvislých úseků silnic II. a III. třídy (zajištění dostupnosti center a napojení hlavních silničních tahů na síť TEN-T, zajištění tangenciálního spojení středočeských měst, zkvalitnění silnic souběţných s nadální komunikační sítí, obchvaty). Podporovány budou projekty kraje či organizací zřízených či zaloţených krajem. Odstraňování místních bodových závad (např. úrovňová kříţení), výstavba a rekonstrukce mostů, úprava nebezpečných míst (např. nepřehledné a technicky nevyhovující ţelezniční přejezdy) a dopravně závadných křiţovatek (např. přetíţené křiţovatky v okolí Prahy) na silnicích II. a III. třídy. Podporovány budou projekty kraje či organizací zřízených či zaloţených krajem. Úprava frekventovaných silnic II. a III. třídy v blízkosti sídel s vazbou na sniţování nepříznivých dopadů dopravy na obyvatelstvo (např. protihlukové stěny, protiprašná opatření, apod.). Podporovány budou projekty kraje či organizací zřízených či zaloţených krajem. Realizace opatření sniţujících dopady provozu na silnicích II. a III. třídy na ekosystémy (např. mimoúrovňová kříţení biokoridorů s komunikacemi). Podporovány budou projekty Verze: 3.4 Platnost od: Stránka 28 z 267

29 Kapitola č. 3 Prioritní osa 1 Doprava kraje či organizací zřízených či zaloţených krajem. Zavádění moderních technologií a značení na silnicích II. a III. třídy. Podporovány budou projekty kraje či organizací zřízených či zaloţených krajem. Příslušené technické zařízení nesmí být vyuţito za účelem propagace ekonomických subjektů. Výstavba, rekonstrukce a modernizace místních komunikací (včetně výstavby chodníků a infrastruktury, která je nutná k realizaci komunikace a jejíţ pozdější výstavba by komunikaci narušila) ve vlastnictví obcí v obcích nad 500 obyvatel za účelem zlepšení napojení stávajících rozvojových průmyslových areálů na ální silniční síť. Podporovány budou projekty obcí či organizací zřízených či zaloţených obcemi. Nebudou podporovány komunikace vedoucí pouze k drobným provozovnám Typ podpory Podpora individuálních projektů Forma a výše podpory Podpora je poskytována formou nevratné přímé dotace z rozpočtu Regionální rady u soudrţnosti Střední Čechy (RR), přičemţ podíl ERDF na spolufinancování veřejných způsobilých výdajů je 85 %. Celková výše podpory u projektů zakládajících veřejnou podporu podle článku 87 odst. 1 Smlouvy o zaloţení ES a spadajících do reţimu blokové výjimky podle nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 nesmí překročit maximální míru ální investiční podpory, platnou v době poskytnutí podpory pro soudrţnosti Střední Čechy a uvedenou ve schválené mapě ální podpory pro Českou republiku na období 2007 aţ 2013 (viz Úřední věstník EU C 280/7 z , Rozhodnutí Komise č. 510/2006 Česká republika). V případě u soudrţnosti Střední Čechy je maximální hranice podpory stanovena ve výši 40 % s moţností navýšení o 20 % u malých podniků a o 10 % u středních podniků. 1 Veřejná podpora bude propočítávána k celkovým způsobilým výdajům projektu. Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt zaměřený na komunikace II. a III. třídy je 10 mil. Kč.. Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt zaměřený na místní komunikace je 3 mil. Kč. Maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt není stanovena. ŘO můţe ve výzvě omezit maximální výši dotace na 1 projekt. 1 Viz definice pojmů v Úvodu Prováděcího dokumentu. Verze: 3.4 Platnost od: Stránka 29 z 267

30 Kapitola č. 3 Prioritní osa 1 Doprava Výše podpory ze strukturálních fondů (ERDF) se v případě projektů vytvářejících příjmy vypočítá metodou finanční mezery. Tabulka 1: Výše podpory z rozpočtu RR u projektů nezakládajících veřejnou podporu Typ příjemce Maximální výše podpory z rozpočtu RR % celkových způsobilých výdajů projektu Zdroje příjemce % celkových způsobilých výdajů projektu Kraj, obce, organizace zřizované či zakládané krajem, organizace zřizované či zakládané obcí 92,5 % 7,5 % Tabulka 2: Výše podpory z rozpočtu RR u projektů zakládajících veřejnou podporu a spadajících do režimu blokové výjimky podle nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 Typ příjemce Maximální výše podpory z rozpočtu RR % celkových způsobilých výdajů projektu Zdroje příjemce % celkových způsobilých výdajů projektu Příjemce splňující definici malého podniku Příjemce splňující definici středního podniku 60 % 40 % 50 % 50 % Příjemce splňující definici velkého podniku 40 % 60 % Příjemci podpory kraj, podle zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů obce, podle zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů organizace zřizované a zakládané kraji a obcemi, podle 23 a dalších zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů (u organizací zakládaných kraji či obcemi musí mít jeden nebo více veřejných subjektů většinový majetkový podíl (tj. více neţ 50 %) v organizaci) Verze: 3.4 Platnost od: Stránka 30 z 267

31 Kapitola č. 3 Prioritní osa 1 Doprava Cílové skupiny Obyvatelé u Podnikatelé Územní zaměření podpory - obce nad 500 obyvatel v NUTS 2 Střední Čechy 2 projekty zaměřené na místní komunikace za účelem zlepšení napojení stávajících rozvojových průmyslových areálů na ální silniční síť - celé území NUTS 2 Střední Čechy Časový plán projekty zaměřené na silnice II. a III. třídy Aktivity oblasti podpory budou realizovány v souladu s časovým vymezením programového období (resp. 2015). V případě vyčerpání alokovaných finančních prostředků na oblast podpory bude realizace aktivit ukončena jiţ před tímto termínem Způsobilé výdaje Za způsobilé výdaje jsou povaţovány pouze ty výdaje projektů, které mohou být spolufinancovány ze strukturálních fondů, tj. ty, které jsou v souladu s příslušnými předpisy Evropské unie a České republiky a odpovídají zaměření dané prioritní osy a oblasti podpory Regionálního operačního programu. Způsobilé výdaje musí být zároveň v souladu s Pravidly způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze SF a FS na programové období a s pravidly Regionálního operačního programu pro způsobilé výdaje (viz kapitola č. 8 Pravidla způsobilých výdajů). Pro oblast podpory 1.1 je stanoven rámcově následující výčet způsobilých výdajů: Způsobilé výdaje projektů nezakládajících veřejnou podporu a) Hlavní způsobilé výdaje pořízení pozemků, vč. nákupu pozemku, výdajů na uzavření smlouvy, poplatků za návrh na vklad do KN, poplatků za vyjmutí ze zemědělského půdního fondu a za odnětí pozemků plnění funkcí lesa, znaleckých posudků; celková pořizovací cena pozemku můţe být 2 Projekty zaměřené na místní komunikace v obcích do 500 obyvatel jsou podporovány z EAFRD v rámci Programu rozvoje venkova. Verze: 3.4 Platnost od: Stránka 31 z 267

32 Kapitola č. 3 Prioritní osa 1 Doprava započtena maximálně do výše 10 % celkových způsobilých výdajů na projekt pořízení staveb formou nákupu, vč. nákupu staveb, výdajů na uzavření smlouvy, poplatků za návrh na vklad do KN, znaleckých posudků pořízení staveb formou výstavby, vč. výdajů na projektovou dokumentaci (maximálně do 5% celkových způsobilých výdajů na pořízení stavby formou výstavby), průzkum staveniště, výdaje na autorský a stavební dozor a další odbornou práci při realizaci smlouvy, přípravu staveniště a stavební práce, náklady na povolení stavby a zápis do KN pořízení samostatných movitých věcí pořízení materiálu a zásob sluţby - výdaje na publicitu dle podmínek ROP - výdaje na účetní audit (pokud to vyţadují pravidla programu) finanční výdaje a poplatky bankovní poplatky za zřízení a vedení zvláštního účtu a za finanční transakce na tomto účtu b) Vedlejší způsobilé výdaje Celkové vedlejší způsobilé výdaje jsou způsobilé maximálně do výše 20 % celkových způsobilých výdajů projektu. osobní náklady a cestovní náhrady - hrubé mzdy či platy zaměstnanců pracujících na přípravě a řízení projektu, vč. zákonných odvodů - cestovní náhrady zaměstnanců pracujících na přípravě a řízení projektu sluţby - výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství - výdaje spojené se zajištěním výběrového řízení dle pravidel ROP - výdaje na účetnictví vztahující se k projektu - výdaje na odborné a znalecké posudky, na studie související s přípravou ţádosti a jejích příloh c) DPH Plátce DPH Pro osoby, které jsou plátci daně z přidané hodnoty (osobami registrovanými k DPH), je daň z přidané hodnoty způsobilým výdajem v případě, ţe nemají nárok na od DPH u daného přijatého plnění podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Neplátce DPH Verze: 3.4 Platnost od: Stránka 32 z 267

33 Kapitola č. 3 Prioritní osa 1 Doprava Pro osoby neregistrované k DPH je daň z přidané hodnoty způsobilým výdajem, neboť tyto osoby si nemohou nárokovat od daně z přidané hodnoty na vstupu. Daň z přidané hodnoty je způsobilá pouze tehdy, pokud se vztahuje k plněním, která jsou sama povaţována za způsobilá. Způsobilé výdaje u projektů zakládajících veřejnou podporu a spadajících do reţimu blokové výjimky podle nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 pořízení pozemků - nákup pozemku; celková pořizovací cena pozemku můţe být započtena maximálně do výše 10 % celkových způsobilých výdajů na projekt pořízení staveb formou nákupu - nákup staveb pořízení staveb formou výstavby - stavební práce pořízení samostatných movitých věcí výdaje na publicitu projektu dle podmínek ROP DPH Plátce DPH Pro osoby, které jsou plátci daně z přidané hodnoty (osobami registrovanými k DPH), je daň z přidané hodnoty způsobilým výdajem v případě, ţe nemají nárok na od DPH u daného přijatého plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Neplátce DPH Pro osoby neregistrované k DPH je daň z přidané hodnoty způsobilým výdajem, neboť tyto osoby si nemohou nárokovat od daně z přidané hodnoty na vstupu. Daň z přidané hodnoty je způsobilá pouze tehdy, pokud se vztahuje k plněním, která jsou sama povaţována za způsobilá Kategorie oblasti intervence Kód Prioritní téma 23 Regionální/místní komunikace Veřejná podpora U projektů zakládajících veřejnou podporu podle článku 87 odst. 1 Smlouvy o zaloţení ES bude aplikován reţim blokové výjimky podle Nařízení Komise (ES) č. 1628/2006. Veřejná podpora bude udělena těmto projektům pouze splňují-li podmínky tohoto nařízení. Podporu udělenou těmto projektům není nutné notifikovat, jsou-li splněny podmínky tohoto nařízení. Verze: 3.4 Platnost od: Stránka 33 z 267

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE 2007-2013

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE 2007-2013 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE 2007-2013 SEZNAM ZMĚN Kapitola č. Název dokumentu Změny v textu oproti verzi předcházející 1-x. Odstavec/formulace/slovo/tabulka/graf..

Více

Analýza vazeb mezi operačními programy

Analýza vazeb mezi operačními programy Analýza vazeb mezi operačními programy na období 2007 2013 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM STŘEDNÍ ČECHY Národní orgán pro koordinaci Odbor řízení a koordinace NSRR Verze 2.0 Datum 1. srpna 2008 MINISTERSTVO

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 9 ze dne 4. června 2008 k Výroční zprávě o realizaci Operačního programu Praha

Více

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Tento projekt je financován z finančních prostředků Evropské unie RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Externí expert Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2011. březen 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2011. březen 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA Operačního programu Technická pomoc za rok 2011 březen 2012 Výroční zpráva Operačního programu Technická pomoc za rok 2011 OBSAH 1 IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 18. LEDNU 2012

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 18. LEDNU 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 18. LEDNU 2012 LEDEN 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Integrovaný operační program

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Integrovaný operační program VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Integrovaný operační program Určeno pro 13. zasedání Monitorovacího výboru IOP dne 3. 6. 2014 OBSAH MANAŢERSKÉ SHRNUTÍ... 4 1 IDENTIFIKACE PROGRAMU... 6 1.1 Cíle IOP... 6 1.2

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze k 3. 12. 2009 M I NISTERSTVO ŽIVOTNÍ HO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOT NÍ HO PROSTŘEDÍ FOND SOUDRŽNOSTI / EVROPSKÝ

Více

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ FINANCÍ Z FONDŮ EU PRO ZŠ BOHDALICE A OBEC BOHDALICE

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ FINANCÍ Z FONDŮ EU PRO ZŠ BOHDALICE A OBEC BOHDALICE Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně MOŽNOSTI ČERPÁNÍ FINANCÍ Z FONDŮ EU PRO ZŠ BOHDALICE A OBEC BOHDALICE (Bakalářská práce) Autor: Jana Šoupalová Vedoucí

Více

Obsah Přílohy... 3 SEZNAM ZKRATEK... 4 Manaţerské shrnutí Výroční zprávy... 6 1 Identifikace operačního programu... 16

Obsah Přílohy... 3 SEZNAM ZKRATEK... 4 Manaţerské shrnutí Výroční zprávy... 6 1 Identifikace operačního programu... 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI ROP STŘEDNÍ MORAVA 2012 1 Obsah Přílohy... 3 SEZNAM ZKRATEK... 4 Manaţerské shrnutí Výroční zprávy... 6 1 Identifikace operačního programu... 16 1.1 Popis a stručná charakteristika

Více

Příručka pro žadatele a příjemce ROP SV

Příručka pro žadatele a příjemce ROP SV Příručka pro žadatele a příjemce ROP SV Účinnost od: 30. 3. 2012 Verze: 16.0 ~ 1 ~ Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou publikace, která má být pomocníkem k Vašemu úspěchu při čerpání finančních prostředků

Více

Výroční zpráva Operačního programu Podnikání a inovace za rok 2014

Výroční zpráva Operačního programu Podnikání a inovace za rok 2014 Výroční zpráva Operačního programu Podnikání a inovace za rok 214 Zpracoval: Sekce fondů EU Ministerstvo průmyslu a obchodu Česká republika Květen 215 Obsah Manažerské shrnutí Výroční zprávy o provádění

Více

Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2010

Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI ROP STŘEDNÍ MORAVA 2010 1 Obsah SEZNAM ZKRATEK... 3 Manaţerské shrnutí Výroční zprávy... 5 1 Identifikace operačního programu... 15 1.1 Popis a stručná charakteristika programu...

Více

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 12. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 12. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 12. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ZA OBDOBÍ OD 1. ŘÍJNA 211 DO 31. B ŘEZN A 212 REGIONÁLNÍ RADA REGI O NU SOUDR

Více

Analýza pokroku realizace ROP SČ

Analýza pokroku realizace ROP SČ Analýza pokroku realizace ROP SČ K 31. 12. 2008 Interní evaluace leden únor 2009 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Hlavní zjištění a závěry... 4 3. Doporučení... 7 4. Harmonogram a použitá metodika... 9

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV k 20. září 2010

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV k 20. září 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV k 20. září 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 11015 Praha 1 E-mail:

Více

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM. (stav k 10. 02. 2009)

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM. (stav k 10. 02. 2009) Bod č. 2 Tisk č.: 023-MV-09 P02 Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 10/2008-02/2009 Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM za období 10/2008-02/2009 (stav k 10.

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ČERPÁNÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ, FONDU SOUDRŽNOSTI A NÁRODNÍCH ZDROJŮ ZÁŘÍ 2008 Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Úvodní slovo... 4 Manažerské shrnutí... 6 1 Identifikace operačního programu... 9 1.1 Stručná charakteristika Regionálního operačního programu Jihovýchod... 9 1.1.1 Prioritní

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Program podpory ICT a sdílené služby Obsah 1 Identifikace programu... 3 2 Základní

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 1.1 Integrovaný plán rozvoje města Chomutov (Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí) 17. března 2010 Regionální operační

Více

Prováděcí dokument. Verze 1.6

Prováděcí dokument. Verze 1.6 Prováděcí dokument Verze 1.6 Verze 1.6 Prováděcího dokumentu Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 29. 4. 2008, je účinná pro výzvy vyhlašované po tomto datu. Pro probíhající

Více

Možnosti podpory cestovního ruchu ze strukturáln v letech 2007-2013

Možnosti podpory cestovního ruchu ze strukturáln v letech 2007-2013 Možnosti podpory cestovního ruchu ze strukturáln lních fondů EU v letech 2007-2013 2013 PERSPEKTIVY LÁZEŇSTVÍ 10. Konference SLM ve dnech 4. 5. října 2007 Návrh Koncepce státn tní politiky CR Cíle zpracování

Více

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (ROP) MORAVSKOSLEZSKO TÉMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA REGION MORAVSKOSLEZSKO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Obsah

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŢNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 2011 Obsah Seznam pouţitých zkratek... 4 MANAŢERSKÉ SHRNUTÍ... 7 1. IDENTIFIKACE...10 1.1 Stručná charakteristika

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 1.1 Integrovaný plán rozvoje města Chomutov (Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí) 16. prosince 2009 R e g io n á

Více

PROVÁDĚCÍ DOKUMENT Regionální operační program regionu soudrţnosti Střední Morava

PROVÁDĚCÍ DOKUMENT Regionální operační program regionu soudrţnosti Střední Morava PROVÁDĚCÍ DOKUMENT Regionální operační program regionu soudrţnosti Střední Morava Verze P A R T N E R P R O V Á Š R O Z V O J Obsah Prováděcí dokument ROP Střední Morava, verze 1. SEZNAM ZKRATEK... 4 2.

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

GRANTOVÁ SCHÉMATA IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI PRO 4. KOLO VÝZVY

GRANTOVÁ SCHÉMATA IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI PRO 4. KOLO VÝZVY GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP POKYNY PRO ŽADATELE EVROPSKÁ UNIE POKYNY PRO ŽADATELE PRO GRANTOVÁ SCHÉMATA IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI PRO 4. KOLO VÝZVY Moravskoslezský kraj 28.6.2006

Více

Metodika monitorování

Metodika monitorování Metodika monitorování programů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti pro programové období 2007-2013 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR verze 2.8 k 1. prosinci 2012 Gestor: Datum: 1. 12. 2012 Ministerstvo

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod. Vaše nápady, náš kapitál

Regionální operační program NUTS II Severovýchod. Vaše nápady, náš kapitál Regionální operační program NUTS II Severovýchod Vaše nápady, náš kapitál Vážení čtenáři, představuji Vám skvělou příležitost pro náš region - Regionální operační program NUTS II Severovýchod, pomocí něhož

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.02 Účinnost od 2. 5. 2014 Počet stran: 77 Počet příloh: 5 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu. Č.j.: 15450/2008-72. Metodický pokyn

Příloha č. 2 k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu. Č.j.: 15450/2008-72. Metodický pokyn Č.j.: 15450/2008-72 Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města (na základě Usnesení vlády ČR ze dne 13. srpna

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT Verze 310.0 Schválený na 861. zasedání Výboru Regionální rady, dne 521. 51. 2014 Tato verze Prováděcího dokumentu

Více

Operační program přeshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013. 29.2.2008, Liberec

Operační program přeshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013. 29.2.2008, Liberec Operační program přeshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013 Podmínky zejména pro české partnery 29.2.2008, Liberec Obsah Pojmy, zkratky Všeobecné cíle programu, vhodnost žadatele, dotační

Více

Nastavení společné řeči

Nastavení společné řeči Stránka 1 z 8 Evropa 2020 Nastavení společné řeči Evropa 2020 je desetiletá strategie EU, jejímž cílem je dosáhnout nového růstu. Nejedná se však pouze o překonání současné krize, která postihuje řadu

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.02 Účinnost od 2.5.2014 Počet stran: 74 Počet příloh: 8 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

Čerpání prostředků z fondů EU za programové období 2007-2013 Petr Hovorka a Jan Kůs. Ministerstvo financí České republiky

Čerpání prostředků z fondů EU za programové období 2007-2013 Petr Hovorka a Jan Kůs. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý

NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý dotační program OP Zaměstnanost - Budování kapacit nestátních

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 31. 8. 2011 Jihočeská hospodářská komora Husova 9, 370 01 České Budějovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úřadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o.

Více

Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy. (dle dokumentů operačních programů verze listopad 2013)

Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy. (dle dokumentů operačních programů verze listopad 2013) Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy (dle dokumentů operačních programů verze listopad 2013) 1 Metodický úvod pro stanovení vazeb Východiska Součástí

Více

Úvod od problematiky Strukturálních fondů Evropské unie (s důrazem na problematiku ESF) Mgr. Pavel Veselý

Úvod od problematiky Strukturálních fondů Evropské unie (s důrazem na problematiku ESF) Mgr. Pavel Veselý Úvod od problematiky Strukturálních fondů Evropské unie (s důrazem na problematiku ESF) Mgr. Pavel Veselý 1 Proč jsou vůbec nějaké fondy EU? Evropská politika hospodářské a sociální soudržnosti (tzv. kohezní

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PRAHA JAKO ŽADATEL A PŘÍJEMCE ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PRAHA JAKO ŽADATEL A PŘÍJEMCE ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PRAHA JAKO ŽADATEL A PŘÍJEMCE ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ ZÁŘÍ 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PRO GRANTOVÁ SCHÉMATA, IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

POKYNY PRO ŽADATELE PRO GRANTOVÁ SCHÉMATA, IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI POKYNY PRO ŽADATELE PRO GRANTOVÁ SCHÉMATA, IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI PRO 2. KOLO VÝZVY Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 29.4. 2005 Zpracovatel:

Více

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Datum: Místo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Finanční prostředky

Více

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA SPOLUFINANCOVANÁ ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ ÚNOR 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR

Více

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA Návrh mechanismů podpory projektů ze zásobníku KIPR IImpllementtačníí sttrukttura KIIPR Implementační dokument KIPR je nedílnou součástí dokumentu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OPERAČNÍHO PROGRAMU TECHNICKÁ POMOC

VÝROČNÍ ZPRÁVA OPERAČNÍHO PROGRAMU TECHNICKÁ POMOC VÝROČNÍ ZPRÁVA OPERAČNÍHO PROGRAMU TECHNICKÁ POMOC ZA ROK 2013 březen 2014 Určeno pro 13. zasedání Monitorovacího výboru OPTP dne 5. 6. 2014 v Praze OBSAH 1 IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO PROGRAMU... 9 1.1 Charakteristika

Více

JEDNOTNÝ KOMUNIKAČNÍ STYL 2006

JEDNOTNÝ KOMUNIKAČNÍ STYL 2006 GRANTOVÉ SCHÉMA JEDNOTNÝ KOMUNIKAČNÍ STYL 2006 PŘÍLOHA C K POKYNŮM PRO ŽADATELE PRO 4. KOLO VÝZVY POČET STRAN PŘÍLOHY: 13 1 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O GRANTOVÉM SCHÉMATU...4 2.1 Číslo grantového

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PŘÍPRAVU ŘÍDICÍ DOKUMENTACE PROGRAMŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PŘÍPRAVU ŘÍDICÍ DOKUMENTACE PROGRAMŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PŘÍPRAVU ŘÍDICÍ DOKUMENTACE PROGRAMŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Více

ALTERNATIVY FINANČNÍCH ZDROJŮ EU PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY V REGIONU

ALTERNATIVY FINANČNÍCH ZDROJŮ EU PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY V REGIONU ALTERNATIVY FINANČNÍCH ZDROJŮ EU PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY V REGIONU Halina Starzyczná, Pavlína Pellešová, Beata Blechová Univerzitní nám. 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Email: starzyczna@opf.slu.cz,

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost (podle čl. 4, ost. 7 Jednacího řádu Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK procedurou

Více

1. Úvod... 2. 2. Hlavní rozvojové dokumenty města... 2 2.1 Územní plán města Příbora... 2. 3. Povodňový plán města... 3

1. Úvod... 2. 2. Hlavní rozvojové dokumenty města... 2 2.1 Územní plán města Příbora... 2. 3. Povodňový plán města... 3 Strategický plán rozvoje města Příbora Část 2 analytická část 1. Úvod... 2 2. Hlavní rozvojové dokumenty města... 2 2.1 Územní plán města Příbora... 2 3. Povodňový plán města... 3 4. Místní program zlepšení

Více

Implementační uspořádání

Implementační uspořádání Implementační uspořádání Řídicím orgánem ROP JV je na základě zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, stanovena Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod.

Více

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 16. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 16. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 16. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU Z A OBDOBÍ OD 1. ŘÍJN A 2013 DO 31. BŘ EZN A 2014 REGION ÁLNÍ R AD A REGI O

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2014. Rozjednaný stav

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2014. Rozjednaný stav Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2014 Rozjednaný stav OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek

Více

Podkladová studie pro 2014+ - analýza podpory podnikání ve vazbě s výzkumem, vývojem a inovacemi, vzděláváním, ŽP a rozvojem venkova 11. 4.

Podkladová studie pro 2014+ - analýza podpory podnikání ve vazbě s výzkumem, vývojem a inovacemi, vzděláváním, ŽP a rozvojem venkova 11. 4. Podkladová studie pro 2014+ - analýza podpory podnikání ve vazbě s výzkumem, vývojem a inovacemi, vzděláváním, ŽP a rozvojem venkova 11. 4. 2012 OBSAH 1. Postup realizace zakázky 2. Dosavadní výstupy zakázky

Více

Informace pro pracoviště AV ČR

Informace pro pracoviště AV ČR Národní 3, 117 20 Praha 1 Informace pro pracoviště AV ČR o možnosti financování vývoje a výzkumu realizovaného v Praze ze strukturálních fondů Zpracoval: Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, výzkumu, vývoje, inovací a investičních pobídek

Více

vyhlášení výzvy: 29. června 2009 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy

vyhlášení výzvy: 29. června 2009 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy oblast podpory: vyhlášení výzvy: 29. června 2009 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy příjem žádostí: od 29. června do 30. září 2009 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zajistit zlepšení dopravní

Více

Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Prioritní osa 1 Reg. infrastruktura a dostupnost

Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Prioritní osa 1 Reg. infrastruktura a dostupnost Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko Prioritní osa 1 Reg. infrastruktura a dostupnost Obsah Představení Regionální rady Schéma prioritní osy 1 Alokace 2008-13 v prioritní ose

Více

Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU 2014+ Sociální podnikání a sociální ekonomika

Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU 2014+ Sociální podnikání a sociální ekonomika Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU 2014+ Dodatek č. 1 Sociální podnikání a sociální ekonomika Finální zpráva 27. srpna 2012 1 Obsah: 1. ÚVOD - ZDŮVODNĚNÍ A CÍLE STUDIE... 3 2. IDENTIFIKACE

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. 20. května 2008 ENVI Brno

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. 20. května 2008 ENVI Brno OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 20. května 2008 ENVI Brno Operační program životní prostředí obecně Operační program Životní prostředí (OP ŽP) schválen Evropskou komisí dne 19.12.2007 OP ŽP navazuje

Více

1 Programové období EU 2014-2020

1 Programové období EU 2014-2020 2. NEWSLETTER PROFESNÍ KOMORY SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ_listopad 2013 Prostřednictvím 2. newsletteru Profesní komory sociálních pracovníků (dále PKSP) bychom Vás rádi informovali o nadcházejícím programovém

Více

Příprava MPO na budoucí programovací období

Příprava MPO na budoucí programovací období Příprava MPO na budoucí programovací období Ing. Petr Očko, Ph.D. Ředitel sekce fondů EU, MPO Příprava na programovací období 2014+ Na konci listopadu 2012 vláda schválila vymezení 8 operačních programů

Více

Rozvoj venkovských oblastí na Vysočině. Magdaléna Svatoňová

Rozvoj venkovských oblastí na Vysočině. Magdaléna Svatoňová Rozvoj venkovských oblastí na Vysočině Jak podpořit rozvoj regionu? Vše začalo schválením programu rozvoje kraje Nově založené regiony si do vínku vetkly starost o rozvoj svého území. Program rozvoje kraje

Více

Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy

Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy Příloha č. 1 Synergie, komplementarity a mechanismy mezi IROP a ostatními operačními programy (dle dokumentů operačních programů ve verzích z listopadu 2013 a výsledků jednání uskutečněných do 27. 2. 2014)

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.03 Účinnost od 15. 5. 2015 Počet stran: 79 Počet příloh: 5 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU.

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. Hrabánková M. Jihočeská Univerzita Strukturální fondy v ČR Celkový rozpočet 2004-2006 - 1,45 mld. EUR Fondy: ERDF, ESF, EAGGF, FIFG 5

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2004 -. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Regionální operační program NUTS II Severovýchod Regionální operační program NUTS II Severovýchod Řízení projektů financovaných z fondů Evropské unie Hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou, 25.11.2010 ROP Severovýchod Víceletý rozvojový programový dokument,

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PRO OBLAST INTERVENCE 5.2: V PROBLÉMOVÝCH SÍDLIŠTÍCH kontinuální výzva datum vyhlášení: 22. května 2009 OBSAH: PRO OBLAST INTERVENCE 5.2:... 1... 1 1. Úvod... 5 2. Seznam

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod. Červen 2008 - Pardubice

Regionální operační program NUTS II Severovýchod. Červen 2008 - Pardubice Regionální operační program NUTS II Severovýchod Červen 2008 - Pardubice Regionální operační program NUTS II Severovýchod Globální cíl ROP NUTS II Severovýchod Zvýšení kvality fyzického prostředí regionu,

Více

EVROPSKÉ FONDY 2015-2020. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR

EVROPSKÉ FONDY 2015-2020. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR EVROPSKÉ FONDY 2015-2020 Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR Dotační podpora EU v ČR Alokace programového období 2014 2020 je v souladu s rozpočtovým rámcem Evropské unie pro toto sedmileté období. Pro Českou

Více

Grantová schémata / dotační tituly IROP

Grantová schémata / dotační tituly IROP Konference Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti" Téma příspěvku: Grantová schémata / dotační tituly IROP 20. listopadu 2015, Multifunkční centrum zámek Lednice Integrovaný regionální

Více

Příprava Ústeckého kraje na nové programovací období Kohezní politiky EU

Příprava Ústeckého kraje na nové programovací období Kohezní politiky EU Příprava Ústeckého kraje na nové programovací období Kohezní politiky EU Východiska KP EU 2014+ Strategie EU 2020 - Priority Inteligentní růst - rozvoj hospodářství založeného na znalostech a inovacích

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Identifikace výzvy Program Rozvoj Prioritní osa 2 Číslo výzvy

Více

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 17. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 17. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 17. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU Z A OBDOBÍ OD 1. DUBN A 2014 DO 30. Z ÁŘ Í 2014 REGION ÁLNÍ R AD A REGIONU SOUDRŽN

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Bc. Iva Trnková

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Bc. Iva Trnková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Investiční potřeby NUTS Severovýchod Bc. Iva Trnková Diplomová práce 2011 OBSAH ÚVOD... 9 1 REGIONÁLNÍ POLITIKA... 10 1.1 Strukturální fondy jako nástroje

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2010 Jihočeská hospodářská komora Husova 9, 370 01 České Budějovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úřadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o.

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PRO OBLAST INTERVENCE 5.2: V PROBLÉMOVÝCH SÍDLIŠTÍCH 7. kontinuální výzva datum vyhlášení: 22. května 2009 Vydání 10, platnost od 6. června 2014 OBSAH: 1. Úvod... 4 2.

Více

Seminář Evropské dotace pro obce

Seminář Evropské dotace pro obce Seminář Evropské dotace pro obce Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013 1. března 2011 Pardubice Zaměření programu OPPS ČR-PR je jedním z operačních programů

Více

Analýza absorpční kapacity Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Analýza absorpční kapacity Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Analýza absorpční kapacity Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Analýza dalších potřeb regionu na základě dopadu realizovaných projektů Závěrečná evaluační zpráva Zpracovatel: Regionální

Více

Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje města

Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje města 1 Obsah (verze prosinec2012) 1 Úvod... 4 2 Analýza současné ekonomické a sociální situace města a SWOT analýza... 5 2.1 Vyhodnocení existujících strategických a plánovacích dokumentů a jejich provázání

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Formulace projektu ucházejícího se o podporu z fondů EU Formulation of the Project Applying for a Support from the EU Funds Klára Malhausová

Více

2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ

2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ 2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Tab. 1 - OTEVŘENÉ VÝZVY V OP DOPRAVA Řídící orgán OP Doprava harmonogram naleznete na http://www.opd.cz/cz/informace-pro-zadatele Tab. 2 - OTEVŘENÉ VÝZVY

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Identifikace výzvy Program Rozvoj Prioritní osa 2 Číslo výzvy

Více

Příloha č. 8 PPŽP Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV

Příloha č. 8 PPŽP Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV Příloha č. 8 PPŽP Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV Účinnost: 31. 1. 2011 Verze č. 13.0 ~ 1 ~ OBSAH 1. Obecná pravidla způsobilosti výdajů... 2 1.1. Vymezení základních pojmů... 3 2. Dokladování způsobilých

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: MSMT-40833/2013 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních

Více

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 54 V21 IPRM Atraktivní Olomouc 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudrţnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální

Více

Výzva I programu podpory POTENCIÁL

Výzva I programu podpory POTENCIÁL MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Výzva I programu podpory POTENCIÁL Název programu podpory Prioritní osa operačního

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y -09 P01 V 16 V 223 1.0 4 V 16 V 223 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální

Více

Finanční nástroje podpory VaV I. Mgr. Pavla Tresterová

Finanční nástroje podpory VaV I. Mgr. Pavla Tresterová Finanční nástroje podpory VaV I. Mgr. Pavla Tresterová 1 Základní témata Terminologie Fondy EU Co je moţné z fondů EU financovat Operační programy (OP) přehled: Tematické OP Regionální OP OP Praha Evropská

Více

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 Příprava na programovací období 2014 2020

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 Příprava na programovací období 2014 2020 Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 Příprava na programovací období 2014 2020 Silné stránky Jihomoravského kraje silná infrastruktura pro výzkum, vývoj a inovace v kraji (vysoké školy, veřejné

Více

Zpráva o realizaci Evaluačního plánu ROP NUTS II Jihozápad na rok 2013

Zpráva o realizaci Evaluačního plánu ROP NUTS II Jihozápad na rok 2013 Evaluačního plánu ROP NUTS II Jihozápad na rok 2013 Verze 1.0 ke dni 1. 1. 2014 Obsah Seznam zkratek... 3 1. Úvod... 4 2. Evaluační aktivity... 5 2.1 Zprávy o realizaci ROP NUTS II Jihozápad a Výroční

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ v souladu s Regionálním operačním programem NUTS II Jihozápad, týkající se Prioritní osy 3 Rozvoj cestovního ruchu, Oblast

Více