Možnosti podpory cestovního ruchu ze strukturáln v letech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Možnosti podpory cestovního ruchu ze strukturáln v letech 2007-2013"

Transkript

1 Možnosti podpory cestovního ruchu ze strukturáln lních fondů EU v letech PERSPEKTIVY LÁZEŇSTVÍ 10. Konference SLM ve dnech října 2007

2 Návrh Koncepce státn tní politiky CR Cíle zpracování Koncepce Logická harmonizace koncepčníčinnosti v oblasti CR s programovým obdobím Evropské unie. Vytvořen ení strategického materiálu, který bude účinným nástrojem rozvoje cestovního ruchu v ČR R v programovacím m období EU a bude dostatečně reflektovat význam cestovního ruchu pro národnn rodní hospodářstv ství ČR.

3 Návrh Koncepce státn tní politiky CR Strategická část Strategická vize Koncepce: Destinace Česká republika jednička v srdci Evropy Globáln lní cíl l Koncepce: Posláním m politiky cestovního ruchu je zvýšen ení ekonomické výkonnosti cestovního ruchu využit itím m a další ším rozvojem dostupného potenciálu a tím t docílen lení zvýšen ení konkurenceschopnosti celého odvětv tví cestovního ruchu na národní i regionáln lní úrovni,, při p i respektování zájmů ochrany přírody a krajiny a další ších složek životního prostřed edí.

4 Návrh Koncepce státn tní politiky CR Priorita 1: Konkurenceschopnost národnn rodních a regionáln lních produktů CR Opatřen ení 1.1: : Tvorba nosných národnn rodních a nadnárodn rodních produktů CR Aktivita: Tvorba produktů lázeňského cestovního ruchu a wellness pobytů Opatřen ení 1.2: : Tvorba specifických regionáln lních produktů cestovního ruch Aktivita: Zdravotní cestovní ruch Priorita 2: Rozšiřov ování a zkvalitňov ování infrastruktury a služeb CR Opatřen ení 2.1: Rekonstrukce a výstavba kvalitní základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu Priority Koncepce Aktivita: Modernizace lázel zeňské infrastruktury a doprovodných služeb v nich Opatřen ení 2.2: : Rekonstrukce kulturně-historických památek a zachování přírodních lokalit využívaných vaných pro cestovní ruch s akcentem jejich sekundárn rního využit ití Opatřen ení 2.3: Zkvalitňov ování služeb cestovního ruchu Opatřen ení 2.4: : Vytvářen ení a realizace šetrných forem cestovního ruchu

5 Návrh Koncepce státn tní politiky CR Priority Koncepce Priorita 3: Marketing cestovního ruchu a rozvoj lidských zdrojů Opatřen ení 3.1: : Marketing (propagace) cestovního ruchu na mezinárodn rodní, národní a regionáln lní úrovni Opatřen ení 3.2: Zkvalitnění statistiky a informací o cestovním m ruchu Opatřen ení 3.3: 3: Zkvalitňov ování vzdělávání a přípravy p pravy lidských zdrojů v cestovním m ruchu, podpora výzkumu, vývoje a inovací v cestovním ruchu Priorita 4: Budování a vytvářen ení organizační struktury CR Opatřen ení 4.1: Zakládání a činnosti organizací cestovního ruchu na regionáln lní a oblastní úrovni Opatřen ení 4.2: Činnost turistických informačních center Opatřen ení 4.3: Spolupráce mezi veřejným ejným a podnikatelským sektorem, neziskovými organizacemi a profesními a zájmovými z sdružen eními v cestovním m ruchu Opatřen ení 4.4: 4: Krizový management a zkvalitnění fungování správn vních orgánů v oblasti CR v ČR

6 Návrh Koncepce státn tní politiky CR Implementace Koncepce Tématické operační programy Program rozvoje venkova IOP Koncepce ROPy Rozpočty resortů Bude probíhat koordinace aktivit mezi IOP a ROPy. Princip koordinace mezi státem tem a kraji bude uplatněn n i v oblasti propagace CR Součást stí implementace Koncepce je návrh vymezení činností některých subjektů působících ch v cestovním m ruchu MMR, kraj, organizace cestovního ruchu.

7 Integrovaný operační program (IOP) Cíle IOP a prioritní osy Globální cíl IOP Modernizace a zefektivněníčinnosti a procesů v oblasti veřejné správy a navazujících veřejných služeb a územního rozvoje, jako předpokladu pro vytvoření moderní občanské společnosti a zvýšení konkurenceschopnosti regionů a ČR jako celku. Specifický cíl 1 Zvýšení efektivity a zkvalitnění procesů a zlepšení dostupnosti služeb veřejné správy na národní a regionální úrovni aplikací moderních ICT Specifický cíl 2 Modernizace a systémová přeměna vybraných veřejných služeb s cílem nastartování procesu celkové transformace veřejných služeb jako základního předpokladu pro zajištění konkurenceschopnosti regionů Specifický cíl 3 Lepší využití potenciálu území prostřednictvím národních, systémových intervencí v oblasti CR, kultury, bydlení a rozvoje systémů územních politik Prioritní osy v rámci r IOP: Prioritní osa 1a, 1b Modernizace veřejn ejné správy (MV) Prioritní osa 2 Zavádění ICT v územní veřejn ejné správě (MV) Prioritní osa 3 Zvýšen ení kvality a dostupnosti veřejných ejných služeb (MPSV, MZd) Prioritní osa 4a, 4b Národní podpora rozvoje cestovního ruchu (MMR) Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje (MMR) Prioritní osa 6 Technická pomoc

8 Integrovaný operační program Prioritní osa 4a, 4b Národní podpora cestovního ruchu Oblast intervence 4.1a Globáln lní cíl l priority: program Prioritní osa (PO) 4a, 4b 4.1a Národní podpora cestovního ruchu (Cíl l Konvergence) 4.1b - Národní podpora cestovního ruchu (Cíl RKaZ) VÍCECÍLOVOST Zvýšit využit ití potenciálu území prostřednictv ednictvím m národnn rodních, systémových intervencí v oblasti CR Specifické cíle priority: Podpora tvorby produktů CR na národnn rodní a nadnárodn rodní úrovni Zajištění zvýšen ení kvality poskytovaných služeb CR, jejich jednotnou certifikací a standardizací Zkvalitnění statistik a informací o cestovním m ruchu Zkvalitnění marketingové podpory České republiky jako destinace CR Celková alokace činí 76,73 mil. Euro (2,15 mld. Kč) K Křížové financování z ESF - financování vzdělávac vacích ch aktivit ve výši i 10 % alokace prioritní osy

9 Integrovaný operační program Podporované aktivity PO 4a, 4b Zavedení národního informačního a rezervačního systému: využívání jednotných informačních standardů; využit ití a přenositelnost p informací mezi jednotlivými portály zejména v regionech; napojení na mezinárodn rodní informační systémy cestovního ruchu; racionalizace a aktualizace datových informací. Finanční plán: 12 % z celkové alokace na Prioritní osu 4 = 250 mil. Kč Příjemce podpory Navrhované projekty CzechTourism Projekt národního informačního a rezervačního systému

10 Integrovaný operační program Podporované aktivity PO 4a, 4b Zavádění a informační podpora národnn rodních a mezinárodn rodních standardů ve službách cestovního ruchu: zajištění standardů poskytovaných služeb CR; výstupem bude oficiáln lní státem tem garantovaná klasifikace a certifikace. Finanční plán: 19 % z celkové alokace na Prioritní osu 4 = 400 mil. Kč Příjemce podpory MMR odbor 73 Navrhované projekty Projekt zavádění evropských standardů cestovního ruchu (kvalitativních, terminologických) Projekt klasifikace ostatních ubytovacích zařízení Projekt na systémy řízení kvality Projekt na certifikaci ekologicky šetrných služeb CR Projekt na zavedení standardů turistických informačních center Projekt na zavedení standardu kongresového a incentivního turismu

11 Integrovaný operační program Podporované aktivity PO 4a, 4b Podpora marketingu na národnn rodní úrovni a tvorby zdrojových databází: zabezpečen ení informací o nabídce a využit ití služeb CR; podklady pro rozhodování všech subjektů pro potřeby prezentace ČR; tematická statistická šetření a výzkumy cestovního ruchu; informace pro dopracování Satelitního účtu cestovního ruchu. Finanční plán: 24 % z celkové alokace na Prioritní osu 4 = 500 mil. Kč Příjemce podpory MMR odbor 73; CzechTourism Projekt na sbíraní informací pro Satelitní účet TSA Navrhované projekty Projekt na statistiku nabízených služeb CR Projekt na statistiku kongresového a incentivního turismu Projekt na vytvoření zdrojové databáze CR Projekty zaměřené na analýzy a výzkum trhů pro marketingové účely

12 Integrovaný operační program Podporované aktivity PO 4a, 4b Prezentace a propagace kulturního a přírodnp rodního dědictvd dictví, kulturního průmyslu a služeb s využit itím m pro cestovní ruch na národnn rodní úrovni: podpora ucelené prezentace a propagace národnn rodního kulturně-historick historického ho dědictvd dictví a přírodnp rodního bohatství pro cestovní ruch; prezentace a propagace kulturně historického ho dědictvd dictví a přírodního bohatství se bude realizovat formou projektů, které budou danou oblast řešit komplexně. Finanční plán: 12% z celkové alokace na Prioritní osu 4 = 250 mil. Kč Příjemce podpory Navrhované projekty NNO a zájmová sdružení právnických osob Předpokládá se realizace cca 25 projektů v hodnotě do 10 mil. Kč na 1 projekt omezený 3 lety realizace

13 Integrovaný operační program Podporované aktivity PO 4a, 4b Podpora prezentace ČR R jako destinace cestovního ruchu: zajišťov ování podpory a koordinace marketingových aktivit ČR jako destinace CR na zahraničním m a domácím m trhu; tvorba a systémov mová propagace národnn rodních produktů CR (bohatství historie, aktivní dovolená, české lázeňství, kongresový a incentivní cestovní ruch a zážitkovz itková dovolená); využit ití sítě zahraničních zastoupení CzechTourism, účastí na veletrzích CR a realizace mediáln lní propagace. Finanční plán: 33 % z celkové alokace na Prioritní osu 4 = 700 mil. Kč Příjemce podpory Navrhované projekty CzechTourism Předpokládá se realizace cca 6 7 velkých projektů v hodnotě do 100 mil. Kč zaměřených na systémovou propagaci hlavních produktů cestovního ruchu v ČR

14 Regionáln lní operační programy Regionáln lní operační programy (ROPy) ROPy jsou zpracovávány příslup slušnými regiony soudržnosti NUTS II Řídící orgány: Regionáln lní rady Oblast cestovního ruchu je v různé míře e podporována všemi v Regionáln lními operačními programy Podporované aktivity (obecně) Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR Zlepšov ování kvality a nabídky ubytovacích ch a stravovacích ch zařízen zení Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů CR Podpora vzniku a činnosti Organizací CR a podpora partnerství

15 Regionáln lní operační programy Finanční prostředky na CR Tabulka: Indikativní alokace prostředk edků na CR z fondů EU Priorita ROP NUTS II Fond ROP Střední Čechy % vymezení z rozpočtu ROP 2 Cestovní ruch ERDF ROP Jihozápad 3 Rozvoj cestovního ruchu ERDF ROP Severozápad 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu ERDF ,2 ROP Jihovýchod 2 Rozvoj cestovního ruchu ERDF ROP Severovýchod 3 Cestovní ruch ERDF ROP Moravskoslezsko 2 Podpora prosperity regionu ERDF ROP Střední Morava 3 Cestovní ruch ERDF ,5 Celkem cestovní ruch

16 Regionáln lní operační programy Koneční příjemci Kraje Obce Organizace a obchodní společnosti zřizovanz izované a zakládan dané kraji a obcemi Dobrovolné svazky obcí Občansk anská sdružen ení (podle zákona z č.. 83/1990 Sb.) Obecně prospěšné společnosti (podle zákona z č. 248/1995 Sb.) Církevní právnick vnické osoby Podnikající fyzické a právnick vnické osoby Nepodnikající fyzické a právnick vnické osoby Profesní organizace

17 Regionáln lní operační programy ROP NUTS II Severozápad Kraje: Karlovarský kraj, Ústecký kraj Prioritní osa 4 Udržitelný cestovní ruch Zaměř ěření na lázel zeňství Oblast podpory 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR Modernizace a úpravy lázeňské infrastruktury pro zlepšen ení standardu a kvality služeb pro tradiční i moderní formy lázel zeňství (wellness), realizace bezbariérových rových přístupp stupů a další ších úprav pro zdravotně postižen ené návštěvníky Oblast podpory 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů CR Příprava nových, zkvalitňov ování a rozšiřov ování existujících ch produktů CR s regionáln lním m dopadem (např.. wellness) Podpora marketingu a propagace CR (např.. v oblasti lázeňství a welllness)

18 Regionáln lní operační programy ROP NUTS II Jihozápad Kraje: Jihočeský kraj, Plzeňský kraj Prioritní osa 3 Rozvoj cestovního ruchu Zaměř ěření na lázel zeňství Oblast podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury CR Výstavba a modernizace zařízen zení (stavebních objektů včetně vybavení) ) určených pro lázeňské a ozdravné pobyty (wellness) Výstavba a modernizace infrastruktury související s lázeňským a wellness provozem Úprava prostranství a pěšíp ších zón z n ve vnitřních územích lázeňských míst

19 Regionáln lní operační programy ROP NUTS II Jihovýchod Kraje: Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina Prioritní osa 3 Rozvoj cestovního ruchu Zaměř ěření na lázel zeňství Oblast podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch ( EUR) Podporované aktivity budou zaměř ěřeny předevp edevším m na výstavbu či modernizaci infrastruktury spojené s rozvojem perspektivních forem cestovního ruchu a nosných tematických produktů CR v regionu. Potřebn ebné investice pak zahrnují především m modernizaci ubytovacích ch zařízen zení,, výstavbu či i modernizaci další infrastruktury (např.. kongresových a konferenčních center, lázeňství,, sportovně rekreačních zařízen zení vč.. infrastruktury pro rekreační plavbu aj.), rekonstrukci a obnovu kulturních památek s následným zpřístupn stupněním m veřejnosti ejnosti a využit itím m pro potřeby cestovního ruchu.

20 Regionáln lní operační programy ROP NUTS II Moravskoslezsko Kraje: Moravskoslezský kraj Prioritní osa 2 Podpora prosperity regionu Zaměř ěření na lázel zeňství Oblast podpory 2.2 Rozvoj cestovního ruchu Podpora výstavby či i obnovy vybavenosti v oblasti sportu, rekreace a lázeňství sloužící pro turisty a cestovní ruch, včetnv etně zpřístupn stupnění pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

21 Regionáln lní operační programy ROP NUTS II Středn ední Morava Kraje: Olomoucký kraj, Zlínský kraj Prioritní osa 3 Cestovní ruch Zaměř ěření na lázel zeňství Oblast podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu (pouze vybraná území s vysokou koncentrací infrastruktury a služeb CR) Oblast podpory 3.2 Veřejn ejná infrastruktura a služby Rozvoj a obnova infrastruktury pro aktivní a kulturně-pozn poznávací formy cestovního ruchu, lázeňství a výstavnictví včetně návazné infrastruktury (infrastruktura pro lázel zeňství: : rozší šíření stávaj vající nebo vybudování nové lázeňské infrastruktury - lázeňské objekty a kolonády, rozší šíření sítě vycházkových tras, služby a vyžit ití kulturní,, sportovní,, rekreační, relaxační,, wellness služby, atd.) Oblast podpory 3.3 Podnikatelská infrastruktura a služby Stavební úpravy a modernizace lázeňského objektu včetně návazné infrastruktury - jedná se předevp edevším m o modernizaci, stavební úpravy a rozšiřov ování stávaj vající infrastruktury, případnp padně je možná i výstavba nové infrastruktury (infrastruktura pro lázel zeňství: : lázel zeňské objekty a kolonády, služby a vyžit ití kulturní,, sportovní,rekrea,rekreační,, relaxační,, wellness služby atd.)

22 Další mo Ministerstvo pro místn možnosti financování CR ze SF Tématické operační programy OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Řídící orgán n MŠMTM MT (počáte teční vzdělávání,, terciárn rní vzdělávání,, další vzdělávání,, lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, systémový rámec r celoživotn ivotního učenu ení) OP Výzkum, vývoj a inovace Řídící orgán n MŠMTM MT (podpora rozvoje vědy v a výzkumu prostřednictv ednictvím m VŠ, V, výzkumných institucí a jejich spolupráce se soukromým sektorem) OP Lidské zdroje a zaměstnanost Řídící orgán n MPSV (vytvářen ení a zavádění moderních podnikových systémů řízení a rozvoje lidských zdrojů,, rozvoj, prohlubování a rozšiřov ování znalostí a dovedností zaměstnanc stnanců,, vytvářen ení modulových programů umožň žňujících ch postupný profesní růst, stimulace spolupráce zaměstnavatel stnavatelů a vzdělávac vacích ch organizací,, rozvoj sítís a partnerství zaměstnavatel stnavatelů za účelem zajištění vzdělávání zaměstnanc stnanců,, sdílen lení příkladů dobré praxe v oblasti rozvoje lidských zdrojů)

23 Další mo Ministerstvo pro místn možnosti financování CR ze SF OP PřeshraniP eshraniční spolupráce OP PřeshraniP eshraniční spolupráce ČR Bavorsko: Prioritní osa 1: Hospodářský ský rozvoj, lidské zdroje a sítěs Oblast podpory: Cestovní ruch, volný čas a rekreace Podpora přeshraniční spolupráce v oblastech cestovního ruchu, volného času a rekreace (např. spolupráce v oblasti kuturní,, přírodnp rodní a zdravotní turistiky (včetn( etně spolupráce láznl zní a lázel zeňských místm st), informační a komunikační technologie), jakož i spolupráci s ostatními hospodářskými skými sektory a odvětv tvími;

24 Další mo Ministerstvo pro místn možnosti financování CR ze SF OP PřeshraniP eshraniční spolupráce OP PřeshraniP eshraniční spolupráce ČR Polsko: Prioritní osa 1: Zlepšen ení podmínek pro rozvoj podnikatelského prostřed edí a cestovního ruchu Oblast podpory:podpora rozvoje cestovního ruchu Ochrana a obnova kulturního a přírodnp rodního bohatství, řemeslných tradic, ochrana a obnova památek včetnv etně sakráln lních staveb, opevnění, historických urbanistických a technických komplexů,, kulturních objektů, rázu kulturní krajiny, rozvoj cyklistických tras a stezek,hippostezek hippostezek, turistických a lyžařských stezek a tras, další doprovodné infrastruktury CR a zlepšen ení vybavenosti pro volnočasov asové aktivity Podpora rozvoje služeb cestovního ruchu (např.. výstavba a vybavení vhodných objektů pro poskytování služeb v cestovním m ruchu, zřizovz izování a činnost turistických informačních center, činnost organizací CR, tvorba nových produktů cestovního ruchu a jejich propagace, propagace přírodních hodnot a kulturního dědictvd dictví včetně možnosti propagace mimo podporované území,, zavádění a využívání ICT v CR, podpora destinačního management

25 Další mo Ministerstvo pro místn možnosti financování CR ze SF OP PřeshraniP eshraniční spolupráce OP PřeshraniP eshraniční spolupráce ČR Rakousko: Prioritní osa 1: Socioekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer know-how Oblast podpory: Cestovní ruch, kultura a hospodářské aktivity v oblasti volného času Zvýšen ení kvality služeb souvisejících ch s cestovním m ruchem a rozvoj stávaj vajících ch turistických nabídek Přilákat nové turisty z oblastí vně příhraničního ho regionu Lépe využívat vat stávaj vající potenciál l pro hospodářskou skou aktivaci regionu Vytvořit udržiteln itelné příležitosti pro cestovní ruch Posilovat spolupráci v oblasti přeshraniční turistiky a vytvořit síťs nabídek služeb v přeshraničním cestovním m ruchu Posílit konkurenceschopnost a zvýšit kapacity v oblasti nabídky cestovního ruchu souladu s ekologickými a sociáln lními omezeními mi Zlepšit kvalitu přeshraniční infrastruktury v oblasti cestovního ruchu Udržiteln itelné formy a produkty cestovního ruchu, kultury a volného času

26 Další mo Ministerstvo pro místn možnosti financování CR ze SF OP PřeshraniP eshraniční spolupráce OP PřeshraniP eshraniční spolupráce ČR Sasko: Prioritní osa 2: Rozvoj hospodářstv ství a cestovního ruchu Oblast podpory: Kooperace a rozvoj přeshraničních struktur v cestovním m ruchu Z hlediska prevence zdraví budou ve spojení s demografickým vývojem využity rovněž potenciály, vyplývající z rozvoje lázeňství v dotačním území. Rámcovými body zde jsou propojení zařízen zení,, společný marketing nabídek a společné investiční projekty.

27 Další mo Ministerstvo pro místn možnosti financování CR ze SF OP PřeshraniP eshraniční spolupráce OP PřeshraniP eshraniční spolupráce ČR Slovensko: Prioritná os I Podpora sociokultúrneho a hospodárskeho rozvoja cezhraničného ho regiónu a spolupráce Investície do cezhraničnej nej infraštrukt truktúryry turizmu, zvyšovanie kvality turistických služieb a rozvoj ich spoločného marketingu; Organizovanie spoločných cezhraničných ných podujatí v oblasti turizmu a kultúry, výmeny poznatkov; Podpora vytvárania spoločných produktov kultúry, turizmu a tradičných remesiel.

28 Programové financování v oblasti CR Program rozvoje venkova Ministerstvo zemědělstv lství Priorita 3.1 Upozornění: Operační programy jsou nyní posuzovány EK ještě mohou doznat na základz kladě připomínek EK změn. Kde hledat potřebn ebné informace: Programový dokument Prováděcí dokument Výzva k předklp edkládání projektů fondy.cz

29 PhDr. Blažena KřížovK ová ředitelka odboru mmr.cz Ing. Daniela Zachystalová vedoucí oddělen lení mmr.cz Odbor cestovního ruchu Staroměstsk stské nám Praha 1 Pracoviště: Na PříkopP kopě 3 mmr.cz

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ FINANCÍ Z FONDŮ EU PRO ZŠ BOHDALICE A OBEC BOHDALICE

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ FINANCÍ Z FONDŮ EU PRO ZŠ BOHDALICE A OBEC BOHDALICE Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně MOŽNOSTI ČERPÁNÍ FINANCÍ Z FONDŮ EU PRO ZŠ BOHDALICE A OBEC BOHDALICE (Bakalářská práce) Autor: Jana Šoupalová Vedoucí

Více

Fondy EU; Integrovaný operační program

Fondy EU; Integrovaný operační program Fondy EU; Integrovaný operační program Praha, 13. 11. 2007 Konference Národní sítě Zdravých měst ČR Ing. Milan Půček, MBA, PhD., MMR ČR e-mail: milan.pucek@mmr.cz 1 O čem budu mluvit: 1. Efektivní, kvalitní

Více

Analýza vazeb mezi operačními programy

Analýza vazeb mezi operačními programy Analýza vazeb mezi operačními programy na období 2007 2013 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM STŘEDNÍ ČECHY Národní orgán pro koordinaci Odbor řízení a koordinace NSRR Verze 2.0 Datum 1. srpna 2008 MINISTERSTVO

Více

Dotační příležitosti v oblasti CESTOVNÍHO RUCHU

Dotační příležitosti v oblasti CESTOVNÍHO RUCHU Dotační příležitosti v oblasti CESTOVNÍHO RUCHU Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Resumé dotačních příležitostí Program

Více

EVROPSKÉ FONDY 2015-2020. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR

EVROPSKÉ FONDY 2015-2020. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR EVROPSKÉ FONDY 2015-2020 Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR Dotační podpora EU v ČR Alokace programového období 2014 2020 je v souladu s rozpočtovým rámcem Evropské unie pro toto sedmileté období. Pro Českou

Více

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Tento projekt je financován z finančních prostředků Evropské unie RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Externí expert Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Politika hospodářské a sociální soudržnosti

Politika hospodářské a sociální soudržnosti Politika hospodářské a sociální soudržnosti Podstat politiky HSS -NUTS -Operační programy Strukturální fondy -Financování projektů Zdroje: www.strukturalni-fondy.cz www.mmr.cz Strukturální politika = politika

Více

1. Úvod... 2. 2. Hlavní rozvojové dokumenty města... 2 2.1 Územní plán města Příbora... 2. 3. Povodňový plán města... 3

1. Úvod... 2. 2. Hlavní rozvojové dokumenty města... 2 2.1 Územní plán města Příbora... 2. 3. Povodňový plán města... 3 Strategický plán rozvoje města Příbora Část 2 analytická část 1. Úvod... 2 2. Hlavní rozvojové dokumenty města... 2 2.1 Územní plán města Příbora... 2 3. Povodňový plán města... 3 4. Místní program zlepšení

Více

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 Příprava na programovací období 2014 2020

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 Příprava na programovací období 2014 2020 Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 Příprava na programovací období 2014 2020 Silné stránky Jihomoravského kraje silná infrastruktura pro výzkum, vývoj a inovace v kraji (vysoké školy, veřejné

Více

Úvod od problematiky Strukturálních fondů Evropské unie (s důrazem na problematiku ESF) Mgr. Pavel Veselý

Úvod od problematiky Strukturálních fondů Evropské unie (s důrazem na problematiku ESF) Mgr. Pavel Veselý Úvod od problematiky Strukturálních fondů Evropské unie (s důrazem na problematiku ESF) Mgr. Pavel Veselý 1 Proč jsou vůbec nějaké fondy EU? Evropská politika hospodářské a sociální soudržnosti (tzv. kohezní

Více

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod 7 let ROP JV 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Závěrečné výzvy programového období 2007 2013 Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2

Více

Evropské strukturální a investiční fondy v České republice v období 2014-2020. Evoluce oproti období 2007 2013

Evropské strukturální a investiční fondy v České republice v období 2014-2020. Evoluce oproti období 2007 2013 Evropské strukturální a investiční fondy v České republice v období 2014-2020. Evoluce oproti období 2007 2013 Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Ví se o SF? Evropa 2014-2020 Europe 2014-2020

Více

NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý

NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý dotační program OP Zaměstnanost - Budování kapacit nestátních

Více

Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU 2014+ Sociální podnikání a sociální ekonomika

Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU 2014+ Sociální podnikání a sociální ekonomika Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU 2014+ Dodatek č. 1 Sociální podnikání a sociální ekonomika Finální zpráva 27. srpna 2012 1 Obsah: 1. ÚVOD - ZDŮVODNĚNÍ A CÍLE STUDIE... 3 2. IDENTIFIKACE

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

DOTACE EU 2014+ PRO VZDĚLÁVÁNÍ

DOTACE EU 2014+ PRO VZDĚLÁVÁNÍ DOTACE EU 2014+ PRO VZDĚLÁVÁNÍ 30. DUBNA 2014 PROGRAMY PRO OBDOBÍ 2014+ EFRR + ESF + FS EZFRV Cíl: Investice pro růst a zaměstnanost Cíl: Evropská územní spolupráce Program rozvoje venkova OP Podnikání

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. Bakalářská práce. Pavla Sosnová

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. Bakalářská práce. Pavla Sosnová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Bakalářská práce Pavla Sosnová 2008 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Katedra managementu

Více

FIND-APPLY-GET DOTACE NEWSLETTER ZAMĚŘENÝ NA DOTACE

FIND-APPLY-GET DOTACE NEWSLETTER ZAMĚŘENÝ NA DOTACE 2011 FIND-APPLY-GET DOTACE NEWSLETTER ZAMĚŘENÝ NA DOTACE Č. 4/2011 Všechna práva vyhrazena. Tento dokument ani jeho jednotlivé části nesmí být bez písemného souhlasu uvedených subjektů reprodukovány, uchovávány

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu. Č.j.: 15450/2008-72. Metodický pokyn

Příloha č. 2 k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu. Č.j.: 15450/2008-72. Metodický pokyn Č.j.: 15450/2008-72 Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města (na základě Usnesení vlády ČR ze dne 13. srpna

Více

Prováděcí dokument ROP NUTS 2 SČ. 3.4 4.2.4 Změna minimální hranice celkových způsobilých výdajů projektu z 5 milionů Kč na 3 miliony Kč

Prováděcí dokument ROP NUTS 2 SČ. 3.4 4.2.4 Změna minimální hranice celkových způsobilých výdajů projektu z 5 milionů Kč na 3 miliony Kč EVIDENCE ZMĚN Číslo verze Kapitola / Podkapitola Popis změny 3.4 4.2.4 Změna minimální hranice celkových způsobilých výdajů projektu z 5 milionů Kč na 3 miliony Kč 3.4 6.2.13 Doplněn indikátor výsledku

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

MVČR - Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP

MVČR - Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP MVČR - Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost - Podpora sociálního podnikání IROP - Deinstitucionalizace

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 18. LEDNU 2012

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 18. LEDNU 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 18. LEDNU 2012 LEDEN 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

I. Priorita Podnikání a zaměstnanost A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti

I. Priorita Podnikání a zaměstnanost A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti Program e Královéhradeckého kraje 2008-2010 Priority a specifické cíle PRK Opatření PRK Odbor krajského úřadu I. Priorita Podnikání a A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální

Více

Strukturální EU fondy 2007-2013

Strukturální EU fondy 2007-2013 Strukturální EU fondy 2007-2013 Andrea Kožuchov uchová 31.10.2007 Equica Poradenská společnost Specializace na projektové a procesní řízení EPMS Equilibrium Project Management Solutions Vlastní metodika

Více

Možnosti získávání prostředků na vědu, výzkum a vzdělávání ze Strukturálních fondů EU MUDr. Jiří SPILKA Dr. FAUST s.r.o. STRUKTURÁLNÍ FONDY EU Strukturální fondy jsou určeny pro dotační politiku EU v jednotlivých

Více

Vnější podpora spolupráce

Vnější podpora spolupráce Vnější podpora spolupráce Ing. Martina Manová ředitelka Ústavu projektových činností Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/09.0009 Tento projekt je spolufinancován

Více

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (ROP) MORAVSKOSLEZSKO TÉMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA REGION MORAVSKOSLEZSKO

Více

Evropské miliardy v letech 2014-2020

Evropské miliardy v letech 2014-2020 Evropské miliardy v letech 2014-2020 Hana Gavlasová a Daniel Konczyna Datum: Místo: 10. 6. 2010 Klimkovice Obsah 1. Krátce o novém programovém období 2. Kam bude mířit podpora pro města a obce? 3. Jak

Více

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu 4.10.2012 PRAHA Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu Osnova prezentace Co se podařilo zrealizovat v oblasti podpory

Více

Hospitality&Tourism Summit 2007

Hospitality&Tourism Summit 2007 Hospitality&Tourism Summit 2007 Datum: Místo: Prezentuje: 30. 10. 2007 Brno Dan Foltýnek Obsah prezentace 1. Regionální operační program Moravskoslezsko (ROP) Oblast podpory 2.2. Rozvoj cestovního ruchu

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ČERPÁNÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ, FONDU SOUDRŽNOSTI A NÁRODNÍCH ZDROJŮ ZÁŘÍ 2008 Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

EVROPSKÉ FONDY 2015-2020. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR

EVROPSKÉ FONDY 2015-2020. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR EVROPSKÉ FONDY 2015-2020 Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR Dotační podpora EU v ČR Alokace programového období 2014 2020 je v souladu s rozpočtovým rámcem Evropské unie pro toto sedmileté období. Pro Českou

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ v souladu s Regionálním operačním programem NUTS II Jihozápad, týkající se Prioritní osy 3 Rozvoj cestovního ruchu, Oblast

Více

1. Analýza očekávaných efektů realizace

1. Analýza očekávaných efektů realizace 1 OBSAH 1. Analýza očekávaných efektů realizace... 3 1.1. Vymezení území... 3 1.2. Rozbor očekávaných efektů, synergické vazby... 4 1.3. Systém finálního zhodnocení realizace KIPR... 8 1.4. Indikátory

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV k 20. září 2010

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV k 20. září 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV k 20. září 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 11015 Praha 1 E-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Integrovaný operační program

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Integrovaný operační program VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Integrovaný operační program Určeno pro 13. zasedání Monitorovacího výboru IOP dne 3. 6. 2014 OBSAH MANAŢERSKÉ SHRNUTÍ... 4 1 IDENTIFIKACE PROGRAMU... 6 1.1 Cíle IOP... 6 1.2

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 31. 8. 2011 Jihočeská hospodářská komora Husova 9, 370 01 České Budějovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úřadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o.

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Regionální operační program NUTS II Severovýchod Regionální operační program NUTS II Severovýchod Řízení projektů financovaných z fondů Evropské unie Hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou, 25.11.2010 ROP Severovýchod Víceletý rozvojový programový dokument,

Více

Připravená opatření k podpoře cestovního ruchu MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Výbor pro veřejnou správu 6. března 2014 a regionální rozvoj

Připravená opatření k podpoře cestovního ruchu MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Výbor pro veřejnou správu 6. března 2014 a regionální rozvoj Připravená opatření k podpoře cestovního ruchu MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Výbor pro veřejnou správu 6. března 2014 a regionální rozvoj Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR 2014-2020 Nová

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program Evropské územní spolupráce RAKOUSKO ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Brno 4.12.2014 Obsah prezentace kohezní politika EU

Více

Podpora cestovního ruchu v letech : Klíčovým zdrojem jsou regionální operační programy, peníze jsou ale i jinde

Podpora cestovního ruchu v letech : Klíčovým zdrojem jsou regionální operační programy, peníze jsou ale i jinde Podpora cestovního ruchu v letech 2007 2013: Klíčovým zdrojem jsou regionální operační programy, peníze jsou ale i jinde Tisková zpráva č. 36/2007 (psáno pro Dotační věstník) Cestovní ruch představuje

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

III. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky III. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Prováděcí dokument ke Koncepci státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2007 2013 Praha, červen 2008 1. Obsah 1. Obsah...2 2. Úvod...3

Více

Sociální inkluze v programech strukturálních fondů EU v ČR

Sociální inkluze v programech strukturálních fondů EU v ČR Sociální inkluze v programech strukturálních fondů EU v ČR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI Daniel Braun 27. 5. 2013 Sociální inkluze zkušenosti a výhled na období 2014+ Sociáln

Více

Regionální operační program Jihovýchod 2007 2013 Cestovní ruch stav čerpání k únoru 2010

Regionální operační program Jihovýchod 2007 2013 Cestovní ruch stav čerpání k únoru 2010 Regionální operační program Jihovýchod 2007 2013 Cestovní ruch stav čerpání k únoru 2010 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti Prioritní osy ROP Jihovýchod Prioritní

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Relevantní strategické dokumenty na krajské, regionální a lokální úrovni nejsou v rozporu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU FINANCOVANÝ POMOCI FONDŮ EU

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU FINANCOVANÝ POMOCI FONDŮ EU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF ECONOMICS ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU FINANCOVANÝ POMOCI FONDŮ

Více

Prostředky EU a projekty cestovního ruchu v roce 2006

Prostředky EU a projekty cestovního ruchu v roce 2006 Centrum pro regionální rozvoj ČR Prostředky EU a projekty cestovního ruchu v roce 2006 RNDr. Ivo Ryšlavý Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 tel.: +420 221 580 201 fax: +420 221 580 284 e-mail: crr@crr.cz CRR

Více

Památky, cestovní ruch a dotace. Zhodnocení a možnosti stávajícího programovacího období, výhled do nadcházejících let

Památky, cestovní ruch a dotace. Zhodnocení a možnosti stávajícího programovacího období, výhled do nadcházejících let Památky, cestovní ruch a dotace Zhodnocení a možnosti stávajícího programovacího období, výhled do nadcházejících let Památky, cestovní ruch a dotace Osnova: Památky jako cíl dotačních příležitostí Bližší

Více

IPRM klíčem k naplnění strategie rozvoje města Chomutov

IPRM klíčem k naplnění strategie rozvoje města Chomutov IPRM 2007-2013 IPRM klíčem k naplnění strategie rozvoje města Chomutov Mgr. Miloslav Hýsek v Chomutově hlavní projektový manažer IPRM 30. 4. 2008 společnost ROPRO a.s. Obsah prezentace Jaké možnosti má

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra Ministerstvo průmyslu a obchodu 13.

Více

Rozvoj venkovských oblastí na Vysočině. Magdaléna Svatoňová

Rozvoj venkovských oblastí na Vysočině. Magdaléna Svatoňová Rozvoj venkovských oblastí na Vysočině Jak podpořit rozvoj regionu? Vše začalo schválením programu rozvoje kraje Nově založené regiony si do vínku vetkly starost o rozvoj svého území. Program rozvoje kraje

Více

Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy. (dle dokumentů operačních programů verze listopad 2013)

Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy. (dle dokumentů operačních programů verze listopad 2013) Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy (dle dokumentů operačních programů verze listopad 2013) 1 Metodický úvod pro stanovení vazeb Východiska Součástí

Více

Výhled. Nové programovací období SF

Výhled. Nové programovací období SF Výhled Nové programovací období SF 2007 2013 Obsah prezentace Cíle podpory Pravidla podpory Národní rozvojový plán Národní strategický referenční rámec Operační programy Harmonogram příprav Cíle podpory

Více

Operační program přeshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013. 29.2.2008, Liberec

Operační program přeshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013. 29.2.2008, Liberec Operační program přeshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013 Podmínky zejména pro české partnery 29.2.2008, Liberec Obsah Pojmy, zkratky Všeobecné cíle programu, vhodnost žadatele, dotační

Více

Seminář Evropské dotace pro obce

Seminář Evropské dotace pro obce Seminář Evropské dotace pro obce Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013 1. března 2011 Pardubice Zaměření programu OPPS ČR-PR je jedním z operačních programů

Více

Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod

Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod ( dle pracovní verze ROP JV č. 6 a Prováděcího dokumentu 1) VelkéMeziříčí, 26. září 2006 Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2010 Jihočeská hospodářská komora Husova 9, 370 01 České Budějovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úřadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o.

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech ÚV ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky

Více

STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA TURNOVA ČÁST 2 NÁVRH STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA TURNOVA ČÁST 2 NÁVRH STRATEGIE STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA TURNOVA ČÁST 2 NÁVRH STRATEGIE Objednatel: Město Turnov Zhotovitel: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., Liberec Hlavní řešitel zakázky: RNDr. Zdeněk Kadlas Spolupráce:

Více

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU.

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. Hrabánková M. Jihočeská Univerzita Strukturální fondy v ČR Celkový rozpočet 2004-2006 - 1,45 mld. EUR Fondy: ERDF, ESF, EAGGF, FIFG 5

Více

OP Výzkum a vývoj pro inovace

OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita Karlova 23.10. 2007 MF certifikační orgán MMR koordinátor Evropská komise Konvergence (Cíl 1) OP ŽP (MŽP)

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod. Červen 2008 - Pardubice

Regionální operační program NUTS II Severovýchod. Červen 2008 - Pardubice Regionální operační program NUTS II Severovýchod Červen 2008 - Pardubice Regionální operační program NUTS II Severovýchod Globální cíl ROP NUTS II Severovýchod Zvýšení kvality fyzického prostředí regionu,

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, výzkumu, vývoje, inovací a investičních pobídek

Více

Regionální operační programy (7 programů) 17,23%

Regionální operační programy (7 programů) 17,23% Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod 2007 2013 Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti Operační programy pro období 2007-2013 Evropská územní spolupráce

Více

Informace pro pracoviště AV ČR

Informace pro pracoviště AV ČR Národní 3, 117 20 Praha 1 Informace pro pracoviště AV ČR o možnosti financování vývoje a výzkumu realizovaného v Praze ze strukturálních fondů Zpracoval: Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014 2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014 2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014 2020 Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Ing. Petr Chuděj Ostrava 11. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010 Výstupy evaluace Programu rozvoje KHK 2008 2010 Analytická část Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 PŘÍLOHA 4 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů

Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Výroční konference ROP Severozápad 21. září 2010, Litoměřice Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 Programové období 2004 2006 Rozdělení prostředků na rozvoj

Více

Vyrovnávání hospodářské a sociální úrovně regionů v době krize Ing. Daniel Braun, M.A. 1. náměstek ministra pro místní rozvoj

Vyrovnávání hospodářské a sociální úrovně regionů v době krize Ing. Daniel Braun, M.A. 1. náměstek ministra pro místní rozvoj Vyrovnávání hospodářské a sociální úrovně regionů v době krize Ing. Daniel Braun, M.A. 1. náměstek ministra pro místní rozvoj 19. března 2012 Hodnocení regionů ČR v době krize Hodnocení regionů ČR v době

Více

2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ

2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ 2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Tab. 1 - OTEVŘENÉ VÝZVY V OP DOPRAVA Řídící orgán OP Doprava harmonogram naleznete na http://www.opd.cz/cz/informace-pro-zadatele Tab. 2 - OTEVŘENÉ VÝZVY

Více

REGIONÁLNÍ POLITIKA Ing. Zuzana Trhlínová 1

REGIONÁLNÍ POLITIKA Ing. Zuzana Trhlínová 1 VŠFS PRAHA, KLADNO REGIONÁLNÍ POLITIKA V ČR 28.2.2009 Ing. Zuzana Trhlínová 1 Regionální politika EU 2000-20062006 Cíl posílení ekonomické a sociální soudržnosti a snížení rozdílů mezi regiony Nástroje

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Příprava Ústeckého kraje na nové programovací období Kohezní politiky EU

Příprava Ústeckého kraje na nové programovací období Kohezní politiky EU Příprava Ústeckého kraje na nové programovací období Kohezní politiky EU Východiska KP EU 2014+ Strategie EU 2020 - Priority Inteligentní růst - rozvoj hospodářství založeného na znalostech a inovacích

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Rozvoj cestovního ruchu v regionu místní akční skupiny Český Západ Místní partnerství, o.s. Tourism Development in the Region of the Local

Více

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 ke

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Úvodní slovo... 4 Manažerské shrnutí... 6 1 Identifikace operačního programu... 9 1.1 Stručná charakteristika Regionálního operačního programu Jihovýchod... 9 1.1.1 Prioritní

Více

AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ING. MARIE SVOBODOVÁ Strana 1 JAK NA TO? DEFINUJTE REÁLNOU POTŘEBU OBCE. NAJDĚTE VHODNÝ OPERAČNÍ PROGRAM - POMOC MAS, (ORP), AGENTUR. ZPRACUJTE ZÁMĚRU

Více

Strategie NRP a systém operačních programů v ČR pro období

Strategie NRP a systém operačních programů v ČR pro období Strategie NRP a systém operačních programů v ČR pro období 2007-2013 Doc. RNDr. René Wokoun, CSc. Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze Systém dokumentů politiky soudržnosti v ČR v období

Více

NOVÉ PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2007-2013

NOVÉ PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2007-2013 NOVÉ PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2007-2013 Česká republika se řadí mezi chudší státy Evropské unie a v období 2007-2013 může ke zlepšení životní úrovně svých obyvatel čerpat z fondů EU přibližně 26,7 miliard. Fondy

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČR CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU

NÁRODNÍ STRATEGIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČR CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU NÁRODNÍ STRATEGIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČR ING. JAROSLAV MARTINEK CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU PRIORITY PRIORITA 1: ROZVOJ CYKLISTIKY JAKO ROVNOCENNÉHO PROSTŘEDKU DOPRAVNÍ

Více

Využívání fondů EU - příprava na programovací období 2007-2013

Využívání fondů EU - příprava na programovací období 2007-2013 Využívání fondů EU - příprava na programovací období 2007-2013 Mgr. Ivana Krůželová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Využívání fondů EU v období 2004-2006 Alokace 2004 Alokace 2004-2006 Stav k 1.11.2006

Více

Překračujeme hranice nové programové období česko-polské spolupráce

Překračujeme hranice nové programové období česko-polské spolupráce Překračujeme hranice nové programové období česko-polské spolupráce INTERREG IIIA CZ-PL Liberec 16. listopadu 2006 Rekapitulace výsledků negociačních jednání členských států pro období 2007-13 Zvýšení

Více

JEDNOTNÝ KOMUNIKAČNÍ STYL 2006

JEDNOTNÝ KOMUNIKAČNÍ STYL 2006 GRANTOVÉ SCHÉMA JEDNOTNÝ KOMUNIKAČNÍ STYL 2006 PŘÍLOHA C K POKYNŮM PRO ŽADATELE PRO 4. KOLO VÝZVY POČET STRAN PŘÍLOHY: 13 1 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O GRANTOVÉM SCHÉMATU...4 2.1 Číslo grantového

Více

Rozvojové priority regionů ČR z pohledu budoucí kohezní politiky

Rozvojové priority regionů ČR z pohledu budoucí kohezní politiky Speciální analýzy prosinec 2010 ozvojové priority regionů Č z pohledu budoucí kohezní politiky Petr Zahradník EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Poláčkova 1976/2 140 00 Praha 4 tel.: +420 261 073 308 fax:

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 A NEZISKOVÝ SEKTOR. Ing. Michal Rozkopal

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 A NEZISKOVÝ SEKTOR. Ing. Michal Rozkopal PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 A NEZISKOVÝ SEKTOR Ing. Michal Rozkopal Program rozvoje Jihočeského kraje 2014-2020 Vize PRK 2014 2020: Jihočeský kraj bude atraktivním regionem posilujícím

Více

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA Návrh mechanismů podpory projektů ze zásobníku KIPR IImpllementtačníí sttrukttura KIIPR Implementační dokument KIPR je nedílnou součástí dokumentu

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2004 -. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje

Více

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 1 OPPS Česká republika Polská republika 2007-2013 CÍL PROGRAMU 2 OPPS Česká republika Polská republika 2007-2013 Globální

Více

Společně dáváme smysl. Možnosti NNO v IROP. Jaromír Hron Člen Monitorovacího výboru IROP Předseda ANNO JMK Brno 25.11.2015

Společně dáváme smysl. Možnosti NNO v IROP. Jaromír Hron Člen Monitorovacího výboru IROP Předseda ANNO JMK Brno 25.11.2015 Společně dáváme smysl Možnosti NNO v IROP Jaromír Hron Člen Monitorovacího výboru IROP Předseda ANNO JMK Brno 25.11.2015 Základní informace Integrovaný regionální operační program Nástupce ROPů Prostředky

Více

Evropská územní spolupráce. Programy přeshraniční spolupráce 2014-2020

Evropská územní spolupráce. Programy přeshraniční spolupráce 2014-2020 Evropská územní spolupráce Programy přeshraniční spolupráce 2014-2020 Financování společenských funkcí lesů, možnosti podpory EVVO z národních a evropských zdrojů 24. 6. 2015, Mazurova chalupa, Hoděšovice

Více