ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Habartov, Komenského 312, Habartov Č.j.: 4/2015/FKSP Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁSADY ČERPÁNÍ FKSP 25/2015/FKSP Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: Směrnice nabývá účinnosti ode dne: Mgr. Květa Svatošová, ředitelka školy Mgr. Květa Svatošová, ředitelka školy Tato směrnice je zpracována ve smyslu vyhlášky MF č. 114/2002 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, o fondu kulturních a sociálních potřeb. Úvodní ustanovení 1. Fond kulturních a sociálních potřeb (dále jen FKSP) je určen k zabezpečování kulturních, sociálních a dalších potřeb stanovených vyhláškou MF. 2. FKSP je určen zaměstnancům v pracovním poměru vzniklým pracovní smlouvou nebo jmenováním. Za zaměstnance se považují ženy na mateřské dovolené do tří let věku dítěte, pokud trvá jejich pracovní poměr k zaměstnavateli. 3. Příspěvek je určen dětem zaměstnance - do skončení povinné školní docházky a poté do dosažení 26 let, jestliže se soustavně připravují na budoucí povolání. 4. Příspěvek nemůže být poskytnut osobám, které pro organizaci konají práci na základě dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti. 5. O používání a hospodaření s prostředky FKSP sestavuje organizace na kalendářní rok rozpočet. 6. Prostředky FKSP jsou uloženy na zvláštním účtu u Komerční banky Sokolov. Účet spravuje ekonom školy. Stránka 1

2 7. Převody základního přídělu z běžného účtu na účet FKSP se uskutečňují čtvrtletně a to vždy na začátku čtvrtletí. Základní příděl činí ročně 1% z objemu mzdových prostředků vyplacených v roce. Příjmem fondů mohou být také peněžní a jiné dary. 8. Výdaje na vrub FKSP lze uskutečňovat jen do výše prostředků tohoto fondu, uložených na zvláštním účtu u KB. 9. Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok. Postup při provádění výdajů a úhrad z FKSP 1. Zásadně nesmí být provedena úhrada z FKSP, pokud nebyla předem písemně schválena ředitelkou školy. 2. Schválení podle bodu 1. se provede na tiskopisu Povolení čerpání z FKSP (příloha č.1). Úhrada spoluúčasti bude zaměstnancem hrazena na základě vystavení Příkazu k úhradě (příloha č. 2). 3. Nemůže být vystavena objednávka, která má být uhrazena z FKSP, bez předchozího projednání s ředitelkou školy. 1 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců Z fondu lze hradit nákup vitamínových prostředků pro zaměstnance, nákup vánočních kolekcí pro zaměstnance. 2 Rekreace 1. Při rekreaci musí být faktura vystavena na zaměstnavatele a doručena nejpozději 10 dní před její splatností. Faktura musí být vystavena na plnou cenu poukazu. Zaměstnanec uhradí v hotovosti rozdíl mezi celkovou cenou poukazu a poskytnutým příspěvkem na základě tiskopisu Příkaz k úhradě. 2. Storno poplatky zaviněné propadnutím poukazu a jinou škodu způsobenou neuskutečněním rekreace či nenastoupením na rekreaci hradí žadatel v plné výši, žadatel je rovněž povinen vrátit v těchto případech zaměstnavateli příspěvek v plné výši. 3. Příspěvek na rekreaci pro zaměstnance a pro děti zaměstnanců: a) Dětská rekreace Příspěvek na dětskou rekreaci je stanoven ve výši 50% ceny rekreace do výše Kč za rok. Příspěvek se poskytuje pouze na rekreační ozdravné pobyty, letní dětské tábory, sportovní soustředění tzn. výhradně pobyty v dětském kolektivu a je určen nezaopatřeným dětem a studentům připravujícím se na budoucí povolání. Příspěvky nemohou přesáhnout rozpočtovanou částku. Stránka 2

3 b) Rekreace zaměstnance: Příspěvek na zájezdy a rekreace tuzemské i zahraniční je určen zaměstnancům a jejich dětem, pouze do ukončení povinné školní docházky nebo studentům zaměstnance, kteří se soustavně připravují na budoucí povolání. Příspěvek Zaměstnanci na plný úvazek: Zaměstnanci na částečný úvazek: Dítě: 50% nejvíce však 6 000,- Kč procentuálně dle úvazku 50% nejvíce však 2 000,- Kč Příspěvek je možné čerpat na rekreační pobyty. Příspěvky nemohou přesáhnout rozpočtovanou částku. Příspěvek na rekreaci bude čerpán podle pracovního úvazku. V případě většího zájmu o čerpání příspěvku na dovolenou bude upřednostněn zaměstnanec, který příspěvek na dovolenou ještě nevyužil. Zaměstnancům organizace může být poskytnut příspěvek na zimní nebo letní rekreaci pouze jedenkrát ročně. 3 Kulturní a sportovní akce Z fondu je možné čerpat na : - vstupenky na kulturní, tělovýchovné a sportovní akce - náklady na kulturní, tělovýchovné a sportovní akce pořádané školou - sportovní akce permanentky a vstupenky (plavecký bazén, sauna) - dle zájmu zaměstnanců zakoupit abonentky do městských divadel za účelem širšího využití (střídavě) - občerstvení na kulturní akce pořádané školou 4 Dary Podle 14 vyhl. 114/2002 Sb. budou poskytovány zaměstnancům peněžní odměny následovně 1. Dary při pracovních výročích Za dobu 30 let práce 4 000,- Kč Za dobu 35 let a více 4 000,- Kč Vznik nároku na odměnu musí doložit zaměstnanec ředitelce školy potvrzením o délce zaměstnání. Nárok vzniká pouze v roce, kdy k výročí došlo. Odpracované roky si hlídá zaměstnanec sám. Stránka 3

4 2. Dary při životních výročích Ve věku 50 let Ve věku 55 let Ve věku 60 let a více Při odchodu do důchodu 3 000,- Kč 4 000,- Kč 4 000,- Kč 5 000,- Kč Odchodem do důchodu se považuje důchod starobní nebo plně invalidní. Při souběhu pracovního a životního výročí zaměstnance, budou poskytnuty oba dary. Uvedené dary se vyplácejí společně s platem a podléhají dani z příjmu. Dary budou peněžité a budou vypláceny v příslušném výplatním období. 3. Dary za mimořádnou aktivitu Při udělení medaile Českým červeným křížem za dárcovství krve náleží zaměstnanci odměna ve výši - Bronzová medaile 1 000,- Kč - Stříbrná medaile 2 000,- Kč - Zlatá medaile 3 000,- Kč Celková výše odměn a darů je omezena 15% plánovaného základního přídělu. Správce fondu neodpovídá za sledování životních výročí zaměstnance. Návrh na poskytnutí daru podává zaměstnanec. Společná a závěrečná ustanovení 1. Převody finančních prostředků včetně závěrečného vyúčtování provádí ekonom školy. 2. O tvorbě, čerpání a odůvodněných přesunech mezi jednotlivými položkami v rámci schváleného rozpočtu rozhoduje ředitelka školy. 3. Ředitelka školy sestavuje rozpočet na kalendářní rok a stanovuje zásady pro používán fondu. 4. Prostředky se ukládají na samostatný účet. Výdaje lze uskutečnit jenom do výše prostředků na účtu. 5. Na plnění z fondu není právní nárok. Správce fondu si vyhrazuje s ohledem na postupné naplňování příjmové části rozpočtu stanovit termín plnění při schválení žádosti. 6. Z fondu se přispívá pouze na akce organizované nebo spoluorganizované školou.prostředky z fondu jsou rozpočtovými prostředky. Tvoří se povinně. Stránka 4

5 7. Prostředky nevyčerpané v jednom roce se převádějí do roku následujícího. Prostředky z fondu nelze převádět do jiných fondů zaměstnavatele. 8. Kromě peněžitých darů budou všechny uplatněné požitky schválené dle zásad tohoto pokynu zaměstnavateli výhradně fakturovány. 9. V zásadách hospodaření a čerpání s prostředky FKSP zaměstnaců ZŠP, ZŠS a ZUŠ Habartov lze provádět změny v jejich rozsahu formou dodatků v souvislosti s novými zákonnými předpisy. 10. Zásady nabývají účinnosti Mgr. Květa Svatošová ředitelka školy Stránka 5

6 Příloha č. 1 Povolení k čerpání z FKSP V souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb. o FKSP, schváleným rozpočtem na rok 2014 a schválenými zásadami o používání prostředků FKSP bylo povoleno čerpání fondu na účel: Příspěvek na. pro zaměstnance školy ve výši.. Kč. Za věcnou správnost: Mgr. Květa Svatošová Ředitelka školy V Habartově dne Stránka 6

7 Příloha č. 2 Příkaz k úhradě na účet FKSP V souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb. o FKSP, schváleným rozpočtem na rok 2014 a schválenými zásadami o používání prostředků FKSP bylo povoleno čerpání fondu na účel: Příspěvek na. pro zaměstnance školy Jméno a příjmení Celková cena za poukaz Příspěvek z FKSP % Úhrada na účet FKSP Kč Celková výše úhrady na účet č / Kč do Za věcnou správnost: Mgr. Květa Svatošová Ředitelka školy Stránka 7

8 V Habartově, dne Zásady hospodaření s prostředky FKSP jsem četl/a a souhlasím: Jméno a příjmení Podpis Mgr. Květa Svatošová Mgr. Lenka Hroncová Leona Macháčková Pavlína Žáčková Marie Demeterová Michaela Chattová Petra Krčková Jana Aubrechtová Petra Dudášová Mgr.Veronika Čejtejová Jiří Janata Jan Štěpánek Ludmila Janatová Radka Králová Renata Stibůrková DiS. Olga Janatová Ivo Haitinger Barbora Slejšková MD Stránka 8

9 Stránka 9

ŘÁDY ŠKOLY. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov. část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ. Vypracoval: Schválil:

ŘÁDY ŠKOLY. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov. část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ. Vypracoval: Schválil: Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ Vypracoval: Schválil: Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Miroslava Lónová Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Miroslava

Více

Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy

Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy Zdroje fondu tvoří: 1. Zdroje fondu a) základní příděl na vrub nákladů AsÚ ve výši 2% z ročního

Více

Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok.

Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok. 20. Směrnice o fondu kulturních a sociálních potřeb Článek 1 Úvod Tato směrnice upravuje výši tvorby fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen fond ), další příjmy a hospodaření s fondem v Jihočeské

Více

Zásady hospodaření se sociálním fondem ČD Cargo, a.s.

Zásady hospodaření se sociálním fondem ČD Cargo, a.s. Zásady hospodaření se sociálním fondem ČD Cargo, a.s. Typ interní normy základní interní norma Označení ORz-33-A-2015 Nahrazuje ORz-30-A-2013, PERs-20-2008 Změna č. 0000 Datum vydání Navrhovatel Zpracovatel

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb státní organizace Správa železniční dopravní cesty

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE SOCIÁLNÍM FONDEM. (č.j. 58 634/201

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE SOCIÁLNÍM FONDEM. (č.j. 58 634/201 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE SOCIÁLNÍM FONDEM Českých drah, a.s. na rok 2015 (č.j. 58 634/201 /2014-O10 ) Článek 1 Základní ustanovení 1.1 České dráhy, a. s. (dále jen ČD, a. s.) tvoří jeden Sociální fond Českých

Více

státní organizace Správa železniční dopravní cesty pro rok 2015 č. j. 52 182/2014-O10

státní organizace Správa železniční dopravní cesty pro rok 2015 č. j. 52 182/2014-O10 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Zásady hospodaření s CENTRALIZOVANÝMI PROSTŘEDKY FKSP státní organizace Správa železniční dopravní cesty pro rok 2015

Více

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

Studijní opora. Název předmětu: Financování a ekonomické řízení. Téma: Mimorozpočtové prostředky zásady, realizace.

Studijní opora. Název předmětu: Financování a ekonomické řízení. Téma: Mimorozpočtové prostředky zásady, realizace. Studijní opora Název předmětu: Financování a ekonomické řízení Téma: Mimorozpočtové prostředky zásady, realizace Vzdělávací cíl: Cílem tohoto tématu je teoreticky vymezit a popsat mimorozpočtové prostředky

Více

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Hospodaření Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. (dále jen VVI ) se řídí 21 30 zákona č. 341/2005

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Mimorozpočtové prostředky zásady, realizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Zásady pro čerpání Fondu kulturních a sociálních potřeb ve Fakultní nemocnici Plzeň podle vyhlášky o FKSP č. 114/2002 Sb.

Zásady pro čerpání Fondu kulturních a sociálních potřeb ve Fakultní nemocnici Plzeň podle vyhlášky o FKSP č. 114/2002 Sb. Příloha č. 1 Zásady pro čerpání Fondu kulturních a sociálních potřeb ve Fakultní nemocnici Plzeň podle vyhlášky o FKSP č. 114/2002 Sb. v platném znění Obsah I. Zásady pro poskytování příspěvků na provoz

Více

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi:

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi: Kolektivní smlouva uzavřená mezi: Gymnáziem, Střední odbornou školou a Vyšší odbornou školou Ledeč nad Sázavou zastoupenou ředitelkou školy Mgr. Ivanou Vitiskovou (dále jen zaměstnavatel ) a základní organizací

Více

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Čl. 1 Předmět a rozsah úpravy Tyto zásady upravují tvorbu Sociálního fondu obce Dětmarovice, dále jeho používání a hospodaření s ním po schválení

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2011

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2011 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2011 Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu, organizační složka státu se sídlem Na Františku 32, 110 15 Praha 1, zastoupená ministrem průmyslu a obchodu Ing. Martinem

Více

Kolektivní smlouva. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1. Kolektivní smlouva

Kolektivní smlouva. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1. Kolektivní smlouva Strana 1 / 15 na rok 2013 Strana 2 / 15 uzavřená mezi: Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou, Studentská 1, 591 01 Žďár nad Sázavou zastoupenou zástupcem ředitelem Ing. Jaroslavem Kletečkou

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010 Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu, organizační složka státu se sídlem Na Františku 32, 110 15 Praha 1, zastoupená ministrem průmyslu a obchodu Ing. Vladimírem

Více

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Příloha č. 3 Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu I. Zmocňovací ustanovení Sociální fond je účelový peněžní fond, který město Hranice zřizuje dle 5 zákona č.

Více

DOKUMENTY ODBOROVÉHO SDRUŢENÍ ŢELEZNIČÁŘŮ. Zásady hospodaření pro OSŢ zaměřené na jednoduché účetnictví

DOKUMENTY ODBOROVÉHO SDRUŢENÍ ŢELEZNIČÁŘŮ. Zásady hospodaření pro OSŢ zaměřené na jednoduché účetnictví DOKUMENTY ODBOROVÉHO SDRUŢENÍ ŢELEZNIČÁŘŮ 6 Zásady hospodaření pro OSŢ zaměřené na jednoduché účetnictví ZÁSADY HOSPODAŘENÍ PRO ZO OSŢ ZAMĚŘENÉ NA JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ (metodika) Schválená Ústředím OSŢ

Více

Zásady pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a školských organizací zřizovaných statutárním městem České Budějovice

Zásady pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a školských organizací zřizovaných statutárním městem České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Zásady pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a školských organizací zřizovaných statutárním městem České schválené usnesením Rady města České č.

Více

Směrnice číslo 4/2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PRO ROK 2015

Směrnice číslo 4/2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PRO ROK 2015 Směrnice číslo 4/2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PRO ROK 2015 Zpracoval: Ing. Naděžda Knězková, MBA, ekonomická náměstkyně Dne: 20. února 2015 Schválil za ZZS JmK: Ing. Milan Klusák, MBA, ředitel Dne: 10. dubna

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015 Smluvní strany: Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331, 532 02 Pardubice v zastoupení ředitelkou Mgr. Bc. Alenou Krabcovou (dále jen zaměstnavatel ) a odborové organizace:

Více

POST ANALÝZA DANĚ Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OKRUHY

POST ANALÝZA DANĚ Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OKRUHY POST ANALÝZA DANĚ Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OKRUHY Libuše Čekanová Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav ekonomiky a managementu Key words: Servant, employer, employee motivation, tax preferences,

Více

PŘÍLOHA. Přílohy. ke vzorové. kolektivní. smlouvě ROZPOČET FKSP PRO ROK 2008

PŘÍLOHA. Přílohy. ke vzorové. kolektivní. smlouvě ROZPOČET FKSP PRO ROK 2008 34 7. LISTOPADU 2007 Přílohy ke vzorové kolektivní smlouvě Příloha č. 1 ROZPOČET FKSP PRO ROK 2008 (v souladu s 3 odst. 1 vyhlášky MF č. 114/2002 Sb., v platném znění) 1. Příjmy zůstatek na účtu k 1. 1.

Více

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi Gymnáziem, Brno, Slovanské náměstí 7, zastoupeném ředitelem PhDr. Josefem Filoušem na straně jedné

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi Gymnáziem, Brno, Slovanské náměstí 7, zastoupeném ředitelem PhDr. Josefem Filoušem na straně jedné Kolektivní smlouva uzavřená mezi Gymnáziem, Brno, Slovanské náměstí 7, zastoupeném ředitelem PhDr. Josefem Filoušem na straně jedné a ZO ČMOS PŠ při škole zastoupená předsedkyní RNDr. Hanou Gorodeckou

Více

Studijní materiál - Manažer či pedagog?

Studijní materiál - Manažer či pedagog? Studijní materiál - Manažer či pedagog? Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/04.0008 MODUL III Financování školy PaedDr. Zdeněk Souček, 2012, 40 stran Materiál je publikován pod licencí Creative

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Účetní a daňové dopady zaměstnaneckých benefitů ve vybrané organizaci Accounting and tax implications of employee benefits on a selected

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2006

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2006 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2006 uzavřená mezi: Střední průmyslovou školou Bruntál,příspěvkovou organizací, Kavalcova1,zastoupenou ředitelem školy Ing.Petrem Černým (dále jen zaměstnavatelem) a Základní

Více

Pravidla tvorby a užití sociálního fondu

Pravidla tvorby a užití sociálního fondu B3-08/4-SR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE REKTORA UP (SR) B3-08/4-SR Pravidla tvorby a užití sociálního fondu na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Rektor UP vydává směrnici o

Více