Zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb Oblastní ředitelství Ústí nad Labem pro r. 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb Oblastní ředitelství Ústí nad Labem pro r. 2013"

Transkript

1 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Oblastní ředitelství Ústí nad Labem Železničářská 1386/ Ústí nad Labem Zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb Oblastní ředitelství Ústí nad Labem pro r Kapitola I. Úvodní ustanovení 1.1 Prostředky Fondu kulturních a sociálních potřeb se používají v souladu se Zásadami pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb státní organizace Správa železniční dopravní cesty pro rok 2013 č.j /2012-PERS a vsouladu se Zásadami hospodaření s centralizovanými prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb státní organizace Správa železniční dopravní cesty pro r č.j /2012- PERS a jsou upraveny v souladu s ustanovením 16 vyhlášky MF č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, dle kterého se tvorba a použití FKSP u státních podniků řídí vyhláškou č. 310/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Odborové organizace dle 225 Zákoníku práce spolurozhodují se zaměstnavatelem o stanovení přídělu do FKSP a jeho čerpání. Na poskytování příspěvků a jiných plnění z fondu není právní nárok. O tvorbě a používání fondu se sestavuje rozpočet. Při používání fondu se postupuje v souladu se schváleným rozpočtem a těmito Zásadami. Zdanění poskytnutých příspěvků z FKSP upravuje 6 zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu. Výdaje z fondu lze uskutečňovat jen do výše volných prostředků fondu. Využívání FKSP není vázáno na členství v odborové organizaci. Z FKSP lze přispívat pouze na činnosti a akce organizované nebo spoluorganizované zaměstnavatelem. Veškerá plnění z fondu, s výjimkou sociálních výpomocí, sociálních půjček a darů, jsou zaměstnancům poskytovány nepeněžní formou. Účetní doklad musí být vystaven na zaměstnavatele, dále musí obsahovat místo rekreace/zájezdu, termín a seznam účastníků. Zaměstnanec dodá spolu s daňovým dokladem žádost o poskytnutí příspěvku z FKSP příloha č. 5. Na základě odsouhlasené žádosti o příspěvek, zaměstnanec uhradí cenu zájezdu na účet FKSP SŽDC, s.o. sníženou o výši příspěvku (s přiděleným variabilním symbolem- dodá personální odd.). Z FKSP nelze hradit investice. Kapitola II. Tvorba fondu 2.1 Zálohový příděl fondu pro rok 2013 nebyl dosud stanoven. Do doby přidělení finančních prostředků je vypracován prozatímní rozpočet vycházející z předpokládané částky přídělu FKSP. Na společném jednání s odborovými organizacemi dne byly předloženy zásady pro používání FKSP Oblastního ředitelství Ústí nad Labem v rámci prozatímního rozpočtu FKSP. Po přidělení prostředků bude zpracován konečný rozpočet Ostatním příjmem fondu jsou prostředky nevyčerpané z FKSP k

2 Kapitola III. Použití prostředků FKSP 3.1 Prostředky FKSP lze použít dle 2 odst. 2 vyhlášky pro: A/ zaměstnance v pracovním poměru se stanovenou týdenní pracovní dobou, zaměstnance dlouhodobě uvolněného pro výkon funkce v příslušné odborové organizaci, který pobírá mzdu ze mzdových prostředků státní organizace Správa železniční dopravní cesty; B/ zaměstnance v pracovním poměru s kratší než stanovenou týdenní pracovní dobou, (do této kategorie nepatří zaměstnanci v dalším pracovním poměru); C/ zaměstnance v mimoevidenčním stavu u zaměstnavatele (např. zaměstnanec na mateřské či rodičovské dovolené atd.); D/ důchodce bývalého zaměstnance, který při prvním odchodu do starobního nebo plného invalidního důchodu pracoval u SŽDC a v době žádosti o poskytnutí příspěvku z FKSP SŽDC pobírá starobní nebo plný invalidní důchod ( 2 odst. 2 vyhlášky); Prostředky FKSP lze dále použít pro rodinné příslušníky zaměstnanců ( 2 vyhlášky), jimiž se pro tyto účely rozumí: manžel (manželka), registrovaný partner (zákon č. 115/2009 Sb.) druh (družka) pro účely těchto zásad se tím rozumí soužití muž a ženy, kteří společně žijí a uhrazují náklady společné domácnosti (je nutné doložit čestné prohlášení o spolužití ve společné domácnosti v délce alespoň 12 měsíců s notářsky či úředně ověřenými podpisy obou partnerů) nezaopatřené dítě dle 11 až 16 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů Za rodinného příslušníka pro účely poskytování příspěvku z FKSP SŽDC nelze považovat vnuky (vnučky) ani pravnuky (pravnučky). Výjimkou je případ, kdy zaměstnanec (důchodce) má vnuka (pravnuka) trvale ve své péči (tzn. péči nahrazující péči rodičů). Žadatel zodpovídá za správnost a pravdivost údajů. 3.2 Používání fondu Příspěvek na náklady na provoz zařízení sloužících kulturnímu a sociálnímu rozvoji a na zájmové činnosti ( 4 vyhlášky): lze poskytnout zaměstnancům dle bodu 3.1 A/B/ Na zlepšení pracovního prostředí a sociálního zázemí na pracovištích zaměstnanců budou poskytnuty podle místních potřeb, po dohodě s příslušným odborovým orgánem a přednosty správ a provozních obvodů. Částky budou rozděleny dle počtu zaměstnanců Příspěvek na stravování ( 6 vyhlášky) Příspěvek na stravování bude poskytován pouze zaměstnancům dle bodu 3.1 A/B/ Příspěvek na závodní stravování se poskytuje ve výši 7,50 Kč na 1 jídlo poskytnuté v průběhu pracovní směny, dle samostatně vydaného Pokynu ředitele Oblastního ředitelství Ústí nad Labem č Příspěvek na rekreaci ( 7 vyhlášky ) lze poskytnout zaměstnancům dle bodu 3.1 A/B/ a jejich rodinným příslušníkům u organizační jednotky Oblastní ředitelství Ústí nad Labem podle následujících podmínek: Příspěvek na dotovanou rekreaci ČD Travel bude poskytován až do výše 5 000,- Kč na zaměstnance a rodinné příslušníky z centrálního FKSP. Příspěvek na pobyt v rekreačních zařízeních, která provozuje OSŽ (viz příloha č.8) na základě předložené žádosti. Příspěvek na rekreaci z prostředků FKSP Oblastního ředitelství je určen pouze zaměstnancům dle bodu - 2 -

3 3.1 A/B ve výši 5000 Kč a jednomu rodinnému příslušníku ve výši 2500 Kč za kalendářní rok, příspěvek však nesmí přesáhnout 500,- Kč na pobytový den. Příspěvek je poskytnut na základě žádosti, kterou zaměstnanec předloží na odd. sociální a PaM. O odsouhlasení žádosti je zaměstnanec vyrozuměn s uvedením dalších pokynů k objednávce rekreace/zájezdu. Jednotlivé žádosti jsou vyřizovány podle pořadí, v jakém byly na odd. sociální a PaM doručeny. Závazná je teprve podepsaná a potvrzená objednávka na řádném formuláři. Zaměstnanec je povinen bezprostředně oznámit osobě zabezpečující agendu rekreací každou změnu proti původně podané a odsouhlasené žádosti o příspěvek / např. změnu účastníků apod./. Po vyčerpání rozpočtovaného limitu bude příspěvek z FKSP zastaven. Agendu rekreací zabezpečuje : Maximální výše možných příspěvků zc-fksp a FKSP OŘ je 5000 Kč. Výklad k poskytování příspěvku z FKSP OJ a C-FKSP na rekreace v roce 2013 je uveden v příloze Příspěvek na tábor dětí a mládeže TDM ( 7 vyhlášky) lze poskytnout zaměstnancům dle bodu 3.1 A/B/C/D/ (do doby ukončení povinné školní docházky dítěte, včetně bezprostředně následujících letních prázdnin) Příspěvek na dětskou rekreaci (zimní a letní tábory dětí a mládeže, sportovní soustředění apod.) činí buď 1 500,- Kč na jedno dítě 2x ročně, nebo 3 000,- Kč jednou ročně bez ohledu na délku pobytu (viz příloha č 6). Na akce a činnosti, které pořádá škola v rámci školní výuky, např. škola v přírodě, lyžařské výcviky atd., nelze z FKSP přispívat. Je třeba přednostně využívat nabídky letních a zimních dětských táborů zajišťovaných zaměstnavatelem přímo, ve spolupráci s ČD Travel, nebo odborovými orgány. Zaměstnanec předloží na odd. soc. a PaM žádost. O odsouhlasení žádosti je zaměstnanec vyrozuměn s uvedením dalších pokynů k objednávce TDM. Jednotlivé žádosti jsou vyřizovány podle pořadí, v jakém byly doručeny. Závazná je teprve podepsaná a potvrzená objednávka na řádném formuláři. Po vyčerpání rozpočtovaného limitu bude příspěvek z FKSP zastaven. Žádosti na příspěvek na TDM vyřizuje: Příspěvky na rekreace, zájezdy (včetně hromadných) a TDM se poskytují jako nepeněžní plnění. Z celkové hodnoty těchto příspěvků za kalendářní rok je od daně osvobozena částka nejvýše Kč (ve smyslu zákona č. 586/1992 sb., o dani z příjmu v platném znění) Dodržení tohoto ustanovení sleduje zaměstnanec (i za příslušné rodinné příslušníky) společně s odd. sociálním a PaM. V případě překročení stanoveného limitu bude částka převyšující limit připočítána zaměstnanci ke zdanitelnému příjmu. Příspěvky z FKSP nelze poskytnout: a) zpětně (po uskutečnění akce); b) pokud byl na akci poskytnut příspěvek od jiného zaměstnavatele z jeho FKSP či sociálního fondu; c) pokud na akci přispívá zdravotní pojišťovna. Rovněž je vyloučen souběh příspěvku z C- FKSP a FKSP OŘ na jednu akci Příspěvek na kulturu a tělovýchovu ( 8 vyhlášky) lze poskytnout zaměstnancům dle bodu 3.1 A/B/C/D/ a jejich rodinným příslušníkům Organizované kulturní a sportovní akce (vstupenky do divadla, koncerty, výstavy, bazén, sauna apod.) do výše 50% nákladů, maximálně do výše 800 Kč na jednotlivou vstupenku/permanentku. Organizovanou kulturní a sportovní činnost - centrálně organizované akce (dětský den, Mikuláš, Den železnice apod.). Výši příspěvku stanoví pro každou akci zaměstnavatel ve spolupráci s odborovými - 3 -

4 organizacemi. Akce se může uskutečnit pouze při dodržení podmínky účastí minimálně šesti zaměstnanců dle bodu 3.1 A/B/. na dopravu až do plné úhrady vzniklých nákladů dle dohody zaměstnavatele a příslušné odborové organizace. Příspěvky dle tohoto bodu budou rozděleny na provozní obvody a odborné správy s přihlédnutím k počtu zaměstnanců k datu S plánem čerpání seznámí přednostové správ a provozních obvodů zástupce odborových organizací a do je předloží k odsouhlasení OŘ. Vplánu bude odsouhlasena výše příspěvku FKSP. Pozvánka bude jednoznačně znít na zaměstnavatele ve spolupráci s odborovou organizací. K faktuře bude rovněž přiložena prezenční listina nebo seznam účastníků potvrzený organizátorem. Všechny přiložené dokumenty budou odpovídat názvu příslušné akce. Vyúčtování bude předloženo do jednoho kalendářního měsíce po uskutečnění akce. Akce uskutečněné v prosinci budou vyúčtovány do 10.ledna Výše přidělených prostředků na provozní obvody a správy bude obsažena v příloze č Sociální výpomoci a půjčky ( 9 vyhlášky) V roce 2013 u Oblastního ředitelství Ústí nad Labem budou poskytovány sociální výpomoci a půjčky zaměstnancům dle bodu 3.1 A/B/ popř. jejich nejbližším pozůstalým jen v mimořádně závažných případech a při řešení složitých neočekávaných sociálních situacích do výše Kč. Sociální výpomoci a půjčky lze poskytnout na základě písemné žádosti (viz příloha 2 a 3). Skutečná výše se stanoví individuálně po projednání a odsouhlasení zaměstnavatelem a příslušnou odborovou organizací. O poskytnutí sociální výpomoci či půjčky budou informovány všechny odborové organizace působící v OŘ Ústí nad Labem Úhrada nákladů odborovému orgánu ( 9b vyhlášky) Odborové organizaci lze přispět na úhradu prokazatelných nákladů, které jí vznikají v souvislosti s plněním oprávnění vyplývajících z pracovně právních předpisů. Celková částka bude na jednotlivé odborové organizace rozdělena poměrně podle počtu členů zaměstnanců SŽDC, zastupovaných odborovou organizací. Odborové organizace předkládají žádosti o čerpání volnou formou, em do kanceláře ředitele OŘ. Po odsouhlasení žádosti předkládají daňové doklady a podklady k fakturaci průběžně. Doba splatnosti faktur je 60 dní, od data doručení. Zálohy z fondu na tento účel poskytovat nelze. Agendu pro celé OŘ zabezpečuje : Dary ( 10 vyhlášky) Dary věcné a peněžní lze z FKSP poskytnout jen na základě návrhu zaměstnavatele nebo odborových organizací (viz příloha č. 4) a to: 1. zaměstnanci dle bodu 3.1 A/B/ při příležitosti Životního výročí 50 a 60 let věku Prvního odchodu do starobního nebo plného invalidního důchodu Výše odměny je odstupňována dle odpracovaných let u SŽDC (ČD) Od 3-10 let Kč Od 10 let (včetně) 20 let Kč Od 20 let (včetně) a více Kč 2. Jednotlivci za mimořádnou aktivitu ve prospěch zaměstnavatele při poskytnutí osobní pomoci při požáru, živelní události a při jiných obdobných mimořádných případech do výše 5 000,-Kč. Z FKSP nelze provádět úhradu nákupu poukázek na odběr zboží, dárkových poukazů apod. IV. Závěrečná ustanovení 4.1 Při prokázání neoprávněného čerpání příspěvku z FKSP zaviněného zaměstnancem (dle bodu 3.1 A/B/C/D/ je zaměstnanec povinen vrátit všechny obdržené příspěvky z FKSP, na daný účel, uhradit - 4 -

5 zaměstnavateli vzniklé náklady a v daném kalendářním roce mu již nelze poskytnout žádný příspěvek z FKSP. 4.2 Případné výjimky pro poskytnutí příspěvku z FKSP lze řešit ve spolupráci zaměstnavatele s odborovou organizací na základě žádosti zaměstnance. 4.3 Tyto Zásady včetně formulářů a příloh jsou sjednány v dohodě zaměstnavatele a odborové organizace a jsou účinné od V Ústí nad Labem dne: 2013 Za Oblastní ředitelství Ústí nad Labem Ing. Josef Kalivoda, ředitel Za výbor OSŽ OŘ SŽDC Ústí nad Labem předseda Pavel Franěk místopředseda Daniel Linc ZO SOSaD Ústí n. Labem předseda Jan Kadečka ZO SOSaD Rybniště předseda Radek Knespl.... ZO SOSaD Děčín předseda Lubomír Michalec. ZO SOSaD Sokolov předseda Milan Kliment ZO SOSaD Cheb předseda Jiří Skopový MS UŽZ Cheb Libor Matička ZO FVČ Lovosice předseda Petr Běhal DUO Robert Koutný Přílohy: číslo 1: Návrh rozpočtu FKSP pro rok 2013 číslo 2: Žádost o sociální výpomoc, sociální půjčku z prostředků FKSP číslo 3: Smlouva o poskytnutí sociální půjčky a uznání dluhu číslo 4: Oznámení o poskytnutí věcného (peněžního) daru číslo 5: Žádost o poskytnutí příspěvku na rekreaci (zájezd) číslo 6: Žádost o poskytnutí příspěvku na TDM číslo 7: Rozdělení prostředků na kulturu a tělovýchovu na provozní obvody a odborné správy číslo 8: Příspěvek na rekreaci v zařízeních provozovaných OSŽ číslo 9: Výklad k poskytování příspěvku z FKSP OŘ a C-FKSP - 5 -

Zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb státní organizace Správa železniční dopravní cesty pro rok 2014

Zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb státní organizace Správa železniční dopravní cesty pro rok 2014 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb státní organizace Správa železniční dopravní cesty

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb státní organizace Správa železniční dopravní cesty

Více

státní organizace Správa železniční dopravní cesty pro rok 2015 č. j. 52 182/2014-O10

státní organizace Správa železniční dopravní cesty pro rok 2015 č. j. 52 182/2014-O10 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Zásady hospodaření s CENTRALIZOVANÝMI PROSTŘEDKY FKSP státní organizace Správa železniční dopravní cesty pro rok 2015

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE SOCIÁLNÍM FONDEM. (č.j. 58 634/201

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE SOCIÁLNÍM FONDEM. (č.j. 58 634/201 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE SOCIÁLNÍM FONDEM Českých drah, a.s. na rok 2015 (č.j. 58 634/201 /2014-O10 ) Článek 1 Základní ustanovení 1.1 České dráhy, a. s. (dále jen ČD, a. s.) tvoří jeden Sociální fond Českých

Více

Zásady hospodaření se sociálním fondem ČD Cargo, a.s.

Zásady hospodaření se sociálním fondem ČD Cargo, a.s. Zásady hospodaření se sociálním fondem ČD Cargo, a.s. Typ interní normy základní interní norma Označení ORz-33-A-2015 Nahrazuje ORz-30-A-2013, PERs-20-2008 Změna č. 0000 Datum vydání Navrhovatel Zpracovatel

Více

ŘÁDY ŠKOLY. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov. část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ. Vypracoval: Schválil:

ŘÁDY ŠKOLY. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov. část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ. Vypracoval: Schválil: Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ Vypracoval: Schválil: Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Miroslava Lónová Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Miroslava

Více

Zásady pro čerpání Fondu kulturních a sociálních potřeb ve Fakultní nemocnici Plzeň podle vyhlášky o FKSP č. 114/2002 Sb.

Zásady pro čerpání Fondu kulturních a sociálních potřeb ve Fakultní nemocnici Plzeň podle vyhlášky o FKSP č. 114/2002 Sb. Příloha č. 1 Zásady pro čerpání Fondu kulturních a sociálních potřeb ve Fakultní nemocnici Plzeň podle vyhlášky o FKSP č. 114/2002 Sb. v platném znění Obsah I. Zásady pro poskytování příspěvků na provoz

Více

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy

Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy Zdroje fondu tvoří: 1. Zdroje fondu a) základní příděl na vrub nákladů AsÚ ve výši 2% z ročního

Více

Studijní opora. Název předmětu: Financování a ekonomické řízení. Téma: Mimorozpočtové prostředky zásady, realizace.

Studijní opora. Název předmětu: Financování a ekonomické řízení. Téma: Mimorozpočtové prostředky zásady, realizace. Studijní opora Název předmětu: Financování a ekonomické řízení Téma: Mimorozpočtové prostředky zásady, realizace Vzdělávací cíl: Cílem tohoto tématu je teoreticky vymezit a popsat mimorozpočtové prostředky

Více

ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB VE FN PLZEŇ PODLE VYHLÁŠKY O FKSP č. 114/2002 Sb.

ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB VE FN PLZEŇ PODLE VYHLÁŠKY O FKSP č. 114/2002 Sb. 1 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB VE FN PLZEŇ PODLE VYHLÁŠKY O FKSP č. 114/2002 Sb. Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok ( 3 odst. 5 vyhl. 114/2002 Sb.)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Habartov, Komenského 312, Habartov Č.j.: 4/2015/FKSP Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁSADY ČERPÁNÍ FKSP 25/2015/FKSP

Více

Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok.

Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok. 20. Směrnice o fondu kulturních a sociálních potřeb Článek 1 Úvod Tato směrnice upravuje výši tvorby fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen fond ), další příjmy a hospodaření s fondem v Jihočeské

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2011

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2011 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2011 Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu, organizační složka státu se sídlem Na Františku 32, 110 15 Praha 1, zastoupená ministrem průmyslu a obchodu Ing. Martinem

Více

Kolektivní smlouva. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1. Kolektivní smlouva

Kolektivní smlouva. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1. Kolektivní smlouva Strana 1 / 15 na rok 2013 Strana 2 / 15 uzavřená mezi: Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou, Studentská 1, 591 01 Žďár nad Sázavou zastoupenou zástupcem ředitelem Ing. Jaroslavem Kletečkou

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010 Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu, organizační složka státu se sídlem Na Františku 32, 110 15 Praha 1, zastoupená ministrem průmyslu a obchodu Ing. Vladimírem

Více

Kolektivní smlouva pro rok 2010

Kolektivní smlouva pro rok 2010 Kolektivní smlouva pro rok 2010 1. Fakultní nemocnice Plzeň zastoupená ředitelkou Ing. Jaroslavou Kunovou (dále jen zaměstnavatel) a 2. Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče

Více

DOKUMENTY ODBOROVÉHO SDRUŢENÍ ŢELEZNIČÁŘŮ. Zásady hospodaření pro OSŢ zaměřené na jednoduché účetnictví

DOKUMENTY ODBOROVÉHO SDRUŢENÍ ŢELEZNIČÁŘŮ. Zásady hospodaření pro OSŢ zaměřené na jednoduché účetnictví DOKUMENTY ODBOROVÉHO SDRUŢENÍ ŢELEZNIČÁŘŮ 6 Zásady hospodaření pro OSŢ zaměřené na jednoduché účetnictví ZÁSADY HOSPODAŘENÍ PRO ZO OSŢ ZAMĚŘENÉ NA JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ (metodika) Schválená Ústředím OSŢ

Více

Kolektivní smlouva pro rok 2005

Kolektivní smlouva pro rok 2005 1 Kolektivní smlouva pro rok 2005 1. Fakultní nemocnice v Plzni zastoupená ředitelkou ing. Jaroslavou Kunovou (dále jen zaměstnavatel) a 2. Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální

Více

PŘÍLOHA. Přílohy. ke vzorové. kolektivní. smlouvě ROZPOČET FKSP PRO ROK 2008

PŘÍLOHA. Přílohy. ke vzorové. kolektivní. smlouvě ROZPOČET FKSP PRO ROK 2008 34 7. LISTOPADU 2007 Přílohy ke vzorové kolektivní smlouvě Příloha č. 1 ROZPOČET FKSP PRO ROK 2008 (v souladu s 3 odst. 1 vyhlášky MF č. 114/2002 Sb., v platném znění) 1. Příjmy zůstatek na účtu k 1. 1.

Více

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi:

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi: Kolektivní smlouva uzavřená mezi: Gymnáziem, Střední odbornou školou a Vyšší odbornou školou Ledeč nad Sázavou zastoupenou ředitelkou školy Mgr. Ivanou Vitiskovou (dále jen zaměstnavatel ) a základní organizací

Více

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi Gymnáziem, Brno, Slovanské náměstí 7, zastoupeném ředitelem PhDr. Josefem Filoušem na straně jedné

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi Gymnáziem, Brno, Slovanské náměstí 7, zastoupeném ředitelem PhDr. Josefem Filoušem na straně jedné Kolektivní smlouva uzavřená mezi Gymnáziem, Brno, Slovanské náměstí 7, zastoupeném ředitelem PhDr. Josefem Filoušem na straně jedné a ZO ČMOS PŠ při škole zastoupená předsedkyní RNDr. Hanou Gorodeckou

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Odborové sdružení železničářů Svaz Odborářů Služeb a Dopravy Aliance drážního provozu Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Demokratická

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013. Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013. Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor finanční Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová

Více

výbor České pošty, s. p. Podniková kolektivní smlouva České pošty, s.p. na rok 2006-2010 ve znění I. - VII. dodatku

výbor České pošty, s. p. Podniková kolektivní smlouva České pošty, s.p. na rok 2006-2010 ve znění I. - VII. dodatku Česká pošta, s. p. Podnikový koordinační odborový výbor České pošty, s. p. Podniková kolektivní smlouva České pošty, s.p. na rok 2006-2010 Podniková kolektivní smlouva České pošty, s. p. na rok 2006-2010

Více

Kolektivní smlouva 1

Kolektivní smlouva 1 Kolektivní smlouva 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi: ZŠ Opava, Edvarda Beneše 2 - příspěvková organizace zastoupena ředitelem školy Mgr. Pavlem Dominikem a ZO ČMOS pracovníků školství při ZŠ Opava, Edvarda

Více

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2011

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2011 ČD Cargo, a.s. Odborové sdruţení ţelezničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie ţelezničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace ţelezničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz odborářů sluţeb

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2006

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2006 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2006 uzavřená mezi: Střední průmyslovou školou Bruntál,příspěvkovou organizací, Kavalcova1,zastoupenou ředitelem školy Ing.Petrem Černým (dále jen zaměstnavatelem) a Základní

Více

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2014

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2014 ČD Cargo, a.s. Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz odborářů služeb

Více

DDM a ZpDVPP Vila Doris Šumperk 17. listopadu 2, Šumperk 787 01 tel.: 0649-21 42 12,13,14 fax: 0649 214214 e-mail: vila@doris.cz

DDM a ZpDVPP Vila Doris Šumperk 17. listopadu 2, Šumperk 787 01 tel.: 0649-21 42 12,13,14 fax: 0649 214214 e-mail: vila@doris.cz DDM a ZpDVPP Vila Doris Šumperk 17. listopadu 2, Šumperk 787 01 tel.: 0649-21 42 12,13,14 fax: 0649 214214 e-mail: vila@doris.cz Strana 1 (celkem 5) http://www.doris.cz SMĚR ICE k nakládání s prostředky

Více