III. RESUSCITAČNÍ PÉČE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "III. RESUSCITAČNÍ PÉČE"

Transkript

1 III. RESUSCITAČNÍ PÉČE III - 1 Naléhavé diagnostické a léčebné postupy 1.1. Kardiopulmonální resuscitace ( KPR) Současné rozdělení vychází z původního schématu kardiopulmonální resuscitace(safar 1968). Poslední standardy postupů kardiopulmonální resuscitace a neodkladné kardiovaskulární péče byly ustanoveny v roce 2000, kdy došlo ke konsenzu organizací a společností zabývajících se problematikou neodkladných stavů ( Guidelines 2000 for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care An International Consensus on Science). Tato doporučení jsou tedy garantovány jak AHA ( American Heart Association ), tak ostatními skupinami ILCOR ( International Liaison Commettee on Resuscitation). Členy ILCOR jsou kromě American Heart Association také Australian Resuscitation Council, European Resuscitation Council, Heart and Stroke Foundation of Canada, InterAmerican Heart Foundation, Zealand Resuscitation Council a Resuscitation Council of Southern Africa). Postup jednotlivých opatření a výkonů v kategorii KPR je označován v anglosaské literatuře zkratkami, které korelují s abecedou. Ty jsou také v našem schématu pro obecnou platnost uváděny a odpovídají počátečním písmenům základního problému řešení v angličtině ( např.a-airway, B-breathing, C-circulation, D-defibrilace,D-diferenciální diagnostika v oblasti rozšířené kardiopulmonální resuscitace atd.) definice, řetězec přežití, dělení KPR na jednotlivé fáze. Kardiopulmonální resuscitace je pouze jedním článkem řetězce přežití resp. záchranného řetězce. Každý jeho článek má svůj nezastupitelný význam a předem určené pořadí. Základními články řetězce přežití jsou : časná aktivace zdravotnické záchranné služby časné zahájení základní kardiopulmonální resuscitace časná defibrilace 110

2 časné zahájení rozšířené neodkladné resuscitace Definice KPR a její základní dělení: KPR je soubor výkonů k neprodlenému obnovení průtoku okysličené krve mozkem u osoby postižené selháním jedné či více základních vitálních funkcí tj. funkcí CNS, oběhu, dýchání a vnitřního prostředí. Rozdělení KPR I.fáze:Základní kardiopulmonální resuscitace ( A, B, C, ev. D) Cílem této fáze je neodkladné zajištění oxigenace. Základní neodkladná resuscitace je poskytována na místě vzniku náhlé život ohrožující příhody. Poskytují ji všichni občané bez jakéhokoliv speciálního vybavení a pomůcek. V souvislostech neodkladné resuscitace jde o poskytnutí první pomoci. Zachránce či zachránci rychle zhodnotí stav vitálních funkcí funkcí CNS, dýchání a oběhu a zahájí kardiopulmonální resuscitaci. II. fáze: Rozšířená kardiopulmonální resuscitace Rozšířená kardiovaskulární podpora Cílem této fáze je stabilizace kardiopulmonální a normalizace kyslíkového transportu. Zpravidla navazuje na základní neodkladnou resuscitaci. Je prováděna lékařem na místě vzniku náhlé, život ohrožující příhody. Představuje odbornou první pomoc. III. fáze: Dlouhodobá resuscitace resuscitační péče Neodkladná péče zaměřená na obnovu mozkových funkcí a zvládnutí orgánových komplikací navozených iniciálním inzultem. Je poskytována na specializovaných lůžkových odděleních resucitačních odděleních, ev. jednotkách oborové intenzivní péče. Zahájení neodkladné resuscitace ( KPR): KPR zahujujeme vždy při podezření na selhání jedné či více základních životních funkcí. KPR nezahajujeme: 111

3 jsou-li u osoby, u které došlo k selhání vitálních funkcí, jisté známky smrti k nimž patří: - posmrtné skvrny namodralé barvy na nejníže uložených částech těla - posmrtná ztuhlost, která se zpravidla objevuje za 2 4 hodiny po smrti. Začíná na svalstvu obličeje a postupuje k dolním končetinám. Je-li příčinou selhání vitálních funkcí způsobeno terminální fází neléčitelného onemocnění. KPR lze ukončit v následujících případech: - dojde- li k úspěšnému obnovení vitálních funkcí. - nevede-li resuscitační úsilí k obnovení základních vitálních funkcí při vyčerpání všech dostupných možností - vyčerpání zachránce či zachránců do té míry, že nemohou již v resuscitačním úsilí pokračovat. Ukončení KPR při jejím neúspěchu je závažným aktem, kterým akceptujeme smrt postiženého. Toto rozhodnutí je výhradně v kompetenci lékaře. Vzhledem k tomu, že v návaznosti na indikaci i ukončení neodkladné resuscitace se setkáváme s fenoménem smrti, uvádíme v následujícím odstavci některé termíny používané v medicínské praxi. Stav bezprostředně ohrožující život je stav, při němž přežití bez poskytnutí neodkladné péče není zaručeno a náhlá smrt je vysoce pravděpodobná. Náhlá smrt ( mors subita) Úmrtí ze zástavy dýchání a oběhu, které vzniká okamžitě nebo do 1 hodiny po začátku příznaků. Klinická smrt Je charakterizována reverzibilním selháním vitálních funkcí. Sociální smrt Jde o stav irreverzibilního poškození mozku u nemocných, kteří zůstavají bez kontaktu s okolím. Tento stav je ztotožňován s tzv.apalickým syndromem. Oběh i dechová aktivita však mohou být bez projevů známek nedostatečnosti. 112

4 Smrt mozku Diagnostika smrti mozku je vázána v České republice legislativně na opakovaný průkaz zástavy mozkové perfúze mozkovou panangiografií( Směrnice č.1/1984 Věst.MZd ČSR. Biologická smrt Vzniká po irreverzibilní zástavě oběhu do 2 hodin a je spojena se smrtí tkání a orgánů. Jde o smrt celého organismu Hodnocení základních životních funkcí a) funkce CNS ( reaktivita pacienta) U každého bezvědomého ( ležící či zhroucená osoba nereagující na hlasité oslovení či důrazný dotek ) je třeba neprodleně zjistit zda dýchá. b) dýchání Zajištění dostatečného dýchání je na prvním místě ve sledu výkonů neodkladné resuscitace. Při úplné neprůchodnosti dýchacích cest a při zachovaném spontánním dýchání neslyšíme ani necítíme proudění vzduchu u úst či nosu postiženého, ale může být zřetelné výrazné dechové úsilí se zapojením pomocných dýchacích svalů. Částečná neprůchodnost dýchacích cest se projevuje typickými zvuky (chrápání, chrčení, bublání). Při zachovalém dýchání je pro další posouzení rozhodující kvalita dýchání. O nedostatečné spontánní ventilaci mluvíme, jestliže: - po uvolnění dýchacích cest přetrvává cyanóza (namodralé zbarvení rtů, sliznic, kůže) - dýchání je povrchní, mělké, hrudník se při něm nezvedá dostatečně nebo vidíme paradoxní pohyb hrudní stěny (část nebo celá polovina hrudníku se při vdechu nezvedá, ale naopak vklesává) - je přítomna změna frekvence dechu, buď ve smyslu snížení jejich počtu pod 10 dechů za minutu (bradypnoe) nebo urychlení dechu nad 35 za minutu (tachypnoe). c) oběh Diagnózu náhlé zástavy oběhu stanovíme při společném výskytu těchto příznaků: - bezvědomí - nejsou přítomny známky efektivního oběhu ( není přítomen jakýkoliv pohyb včetně pohybů dýchacích, mohou však být přítomny dechy 113

5 atypické, není přítomen kašel ani známky polykání, zdravotník či kdokoliv ze zachránců nezjistí během 15 vteřin puls na krkavici ). Náhlá zástava oběhu není synonymem zástavy srdeční činnosti (např. při fibrilaci komor, ventrikulární tachykardii či bezpulsní elektrické aktivitě, PEA pulsless electrical activity). Efektivitu oběhu hodnotíme dle všeobecných známek přítomnosti účinné cirkulace. Vyhledání pulsu není již doporučováno v postupech zajišťovanými laiky, pro zdravotníky toto doporučení platí. Puls je však pouze jedním z ukazatelů, kterými hodnotíme stav oběhu. Mrtvolný vzhled je pojem, který se pokouší vyjádřit charakteristický vzhled člověka stiženého náhlou zástavou oběhu. Je to pojem syntetický, jednoznačný, v praxi obtížně zaměnitelný. Není totožný s cyanózou, ačkoliv ji nevylučuje. Mydriaza zornic není jistou známkou náhlé zástavy oběhu. Rozvíjí se s určitým zpožděním a u některých postižených či po podání některých léků (např. opiáty) se neobjeví vůbec. Pokud se však mydriaza objevila, je její ústup důkazem obnovení perfuze mozku a účinnosti oživovacího úsilí Základní neodkladná resuscitace ( Basic Life Support BLS) Základní výkony KPR jsou součástí první pomoci. Jsou definovány jako soubor jednoduchých a účelných opatření, která mohou být poskytnuta kdekoli bez speciálního vybavení. Obecně zahrnuje zajištění volných dýchacích cest (A), podporu dýchání (B) a podporu cirkulace (C). V algoritmech sledu výkonů je zahrnuto i přivolání skupiny rychlé zdravotnické pomoci a zajištění časné dostupnosti defibrilátoru. Doporučení, které se týká aktivace záchranného řetězce ( řetězce přežití) jsou přesně zapracována doporučení, kdy aktivace záchranného řetězce je prioritní, probíhá tedy v režimu okamžité výzvy ( call first ) či v režimu rychlé výzvy ( call fast ). Zpravidla je tento postup zvolen v situacích, kde prioritní je zajištění okamžité oxigenace postiženého Uvolnění dýchacích cest Požadavek obnovení dostatečného dýchání je na prvém místě ve sledu výkonů neodkladné resuscitace. Postiženého v bezvědomí ukládáme vždy do horizontální polohy na zádech. Jediným vodítkem při posuzování zachovaného dýchání je zjištění vydechovaného proudu vzduchu z úst nebo nosu postiženého. Nejjednodušším manévrem je mírný záklon hlavy ev. předsunutí dolní čelisti. Nevedou-li oba popsané výkony k úspěšnému obnovení průchodnosti dýchacích cest, je třeba provést dle 114

6 Safara tzv. trojitý hmat, který je kombinací mírného záklonu hlavy, předsunutí dolní čelisti a rozevřených rtů ( obr.iii -1). Předsunutí dolní čelisti bez záklonu hlavy je nejjistějším krokem k uvolnění dýchacích cest u postiženého s podezřením na poranění krční páteře. Jestliže v této fázi dojde ke spontánní úpravě dýchání, zajistíme nemocného tak, aby nedošlo k opětovné obstrukci dýchacích cest, tj. uložíme postiženého do stabilizované polohy. Pokud nedojde ke spontánní obnově dýchání, má zdravotník zjistit, zda v dutině ústní není event. cizí těleso, zvratky, krevní sraženina. Vše musí probíhat dostatečně rychle. Hlavu otočíme na stranu a prstem vyčistíme dutinu ústní. Je nutné dbát na to, abychom nezatlačili cizí těleso hlouběji do dýchacích cest. Laický zachránce může odstranit cizí těleso pouze v případě, že je viditelné. obr. III- 2 Při neúplné obstrukci a pokud je postižený při vědomí, je nejvhodnější se pokusit o vyvolání kašlacího reflexu, jehož efekt je nesrovnatelně vyšší než u všech dalších doporučených postupů. Při neúspěchu použijeme Gordonův manévr ( 3 5 úderů plochou dlaně mezi lopatky postiženého) nebo. Heimlichův manévr ( obr.iii-3). obr.iii.-3 Principem Heimlichova manévru je zvýšení podbráničního tlaku s navozením tlakového gradientu zajišťujícím proudění z plic navenek. K vyloučení poškození nitrobřišních orgánů je nutné provést stlačení v oblasti mezi pupkem a mečovitým výběžkem hrudní kosti. Zachránce při tomto manévru objímá postiženého zezadu a oběma rukama stlačuje jeho nadbřišek proti sobě. Provádí se vsedě nebo u stojícího postiženého opakovaně, maximálně pětkrát. Heimlichův hmat nepoužíváme u dětí mladších jednoho roku a těhotných, stejně tak při podezření na poranění páteře, hrudníku a břicha. Kontraindikací je i extrémní obezita Podpora dýchání Neobjeví-li se spontánní dýchání ani po uvolnění a vyčištění dutiny ústní, je třeba zahájit dýchání umělé. Při základní KPR je umělé dýchání přerušovaným přetlakem, dýchání z plic do plic, jedinou možností účinné umělé plicní ventilace, kterou lze realizovat bez jakýchkoliv pomůcek a přístrojů. Vydechovaný vzduch zachránce zajišťuje insuflaci plic postiženého. Obsah kyslíku ve vydechovaném vzduchu je přibližně 16%, tedy nižší než ve vzduchu 115

7 atmosferickém. Obsah oxidu uhličitého je naopak vyšší. Aby bylo u postiženého dosaženo alespoň hraniční výměny plynů je třeba, aby byl vydechovaným vzduchem hyperventilován. Technika umělého dýchání z plic do plic Zachránce nejdříve zajistí polohu a průchodnost dýchacích cest. Pak se zhluboka nadechne, svými široce rozevřenými ústy zcela překryje ústa postiženého a usilovně vydechne do jeho úst. Úniku vzduchu z nosu postiženého brání stisknutím nosních křídel mezi palec a ukazovák ruky, která zajišťuje záklon hlavy. Během umělého vdechu pozoruje zachránce pohyb hrudníku postiženého, který je znakem proniknutí vzduchu do plic ( obr.iii.-4 ). obr. III.-4 Jeden řízený dech má trvat u dospělých a dětí starších osmi let 2 vteřiny, tj.vdech i výdech. Po skončení vdechu oddálí zachránce svá ústa od úst postiženého a sleduje vydechovaný proud vzduchu, nejlépe na své tváři. KPR je zahájena dvěma hlubokými pomalými vdechy, po každém vdechu necháme postiženého úplně vydechnout. Výdech je pasivní děj. Po skončení výdechu opakuje zachránce znovu celý postup a udržuje dechovou frekvenci přibližně 12 dechů za minutu. Při dýchání z plic do plic bez přívodu kyslíku je doporučovaný dechový objem(vt) 10 ml/ kgt. hm.( ml). Pokud jde o přístup k dýchacím cestám, lze také užít techniky z úst do nosu postiženého. Jednou rukou zachránce zatlačí na dolní čelist zespodu tak, aby ústa postiženého byla palcem zavřena a dolní čelist předsunuta. Potom provede umělý vdech, při kterém přiloží ústa kolem nosu postiženého. Vzduch nesmí unikat ústy. K usnadnění výdechu otevře pak zachránce ústa postiženého a sleduje výdechový proud vzduchu z jeho úst. U malých dětí je třeba užít způsobu dýchání do nosu a úst, kdy zachránce svými ústy překrývá nos i ústa dítěte a vydechuje současně do nosu a úst. Pomůcky používané při základní KPR: Resuscitační rouška (polyethylenová fólie se zabudovaným jednocestným ventilem, která se vkládá mezi řezáky postiženého). Během výdechu se polyethylenová fólie musí odklopit, aby nebyla překážkou ve výdechu. 116

8 Během umělého dýchání, resp. po prvních dvou úvodních vdeších, zjišťuje zdravotnický zachránce známky oběhu včetně vyhledávání pulsu na velkých tepnách postiženého (a. carotis). Laickým zachráncům není vyhledávání pulsu jako jednoho z parametrů hodnocení přítomnosti oběhu předepsáno. Dojde-li k obnově dýchání s dostatečnými objemy a je-li hmatný puls na a.carotis, udržuje zachránce průchodnost dýchacích cest uložením postiženého do stabilizované polohy na boku. V případě, že laický zachránce z určitých důvodů nemůže zajistit umělé dýchání a nejsou známky přítomnosti efektivní cirkulace, provádí neodkladnou resuscitaci pouze kompresemi hrudníku ( zevní srdeční masáž) dle standardního postupu. Samotná masáž hrudníku je lepší než žádná resuscitace Podpora oběhu Jestliže nejsou přítomny známky oběhu ( bezvědomí, nepřítomnost jakéhokoliv pohybu včetně normálního dýchání, kašlání, polykání a jestliže není puls na velkých tepnách zjistitelný do 15 vteřin) musíme okamžitě zahájit zevní srdeční masáž ( komprese hrudníku) a pokračovat v umělém dýchání. Laičtí zachránci puls nevyhledávají. KPR zahajujeme vždy dvěma pomalými hlubokými dechy ( 2 vteřiny na 1 dech ) a následně připojujeme komprese hrudníku. Zevní srdeční masáž (komprese hrudníku) je nouzovou náhradou normální srdeční činnosti. Snažíme se jí zajistit přísun okysličené krve do životně důležitých orgánů. Srdce je uloženo mezi hrudní kostí a páteří, tato vzdálenost je asi cm. Dojde-li k zástavě dechu, zůstává srdce ve většině případů naplněno krví. Stlačíme-li za těchto okolností dostatečně hrudní kost, přenese se tlak na srdce a velké cévy a krev je vypuzena do oběhu, fáze umělé systoly. Uvolníme-li tlak na hrudní kost, hrudník se vrátí vlastní pružností do původní polohy a srdce se může opět naplnit krví, fáze umělé diastoly. Účinnost hrudních kompresí závisí na hloubce komprese, tj. na množství krve, které se podaří vypudit do krevního oběhu jednou umělou systolou a na frekvenci stlačení, tedy na počtu umělých systol za minutu. Součin obou těchto hodnot určuje výslednou hodnotu minutového srdečního objemu. Dokonale prováděná nepřímá masáž zajistí pouze 30% normálního klidového srdečného objemu. 117

9 Zachránce klečí či stojí po boku postiženého. V dolní polovině hrudní kosti ve střední čáře položí dlaň ruky. Na její hřbet položí svoji druhou ruku, přičemž obě dlaně mohou být mírně překříženy, prsty mohou být natažené nebo pokrčené, ale hrudníku se nedotýkají. Zachránce se naklání nad postiženého, jeho horní končetiny jsou v lokti napjaté a využívá tak své hmotnosti. Rytmicky, kolmo dolů stlačuje hrudní kost. Hloubka stlačení je u dospělých 4 5 cm. Arteriální tlak během hrudní komprese je nejvyšší tehdy, když stlačení zabírá 50% z cyklu komprese dekomprese. Optimální stlačení hrudníku je takové, kdy se docílí hmatného tepu na a.carotis. Tuto kontrolu lze ovšem zajistit jen u postupu se dvěma zachránci (obr.iii.-5). obr.iii.-5 obr.iii. - 6 Prekordiální úder Je úder do prekordia malíkovou stranou sevřené pěsti z výše cm do oblasti poloviny hrudní kosti. Je indikován tam, kde jsme bezprostředně svědky zástavy oběhu. Aplikuje se vždy jediný úder, který může v ještě okysličeném myokardu vyvolat elektrický proud, jenž ukončí fibrilaci nebo obnoví sinusový rytmus ( obr.iii-6). 118

10 KPR prováděná jedním nebo dvěma zachránci má následující postup výkonů : 1. krok rozpoznat bezvědomí 2. krok aktivovat záchranný řetězec 3. krok zajistit dodání defibrilátoru 4. krok zajistit průchodnost dýchacích cest 5. krok rozpoznat bezdeší Pokud zjistíme bezdeší pokračujeme následovně: Jeden zachránce Dva iniciální hluboké vdechy, event. vyčištění dýchacích cest, event. Heimlichův hmat. Nejsou li přítomny známky přítomnosti oběhu zavedeme umělé dýchání frekvencí přibližně 12 dechů za minutu.vždy po dvou vdeších provedeme 15 kompresí hrudníku, frekvencí 100/min. Poměr 2 : 15 Dva zachránci První zachránce udržuje volné dýchací cesty, provádí umělé dýchání. Kontroluje známky přítomnosti účinného oběhu. Druhý zachránce provádí komprese hrudníku frekvencí 100/min. Dojde-li k únavě zachránce provádějícího zevní srdeční masáž, vymění si zachránci pozici v co nejkratší době. Poměr 2 : 15 ( u nemocného, který nemá zajištěny dýchací cesty intubací) Komprese hrudníku nesmí být nikdy přerušeny na dobu delší 5 vteřin. Pokračuje-li v KPR i nadále, je třeba zhruba po 3 5 minutách zkontrolovat, zda nedošlo k obnově pulsu či spontánního dýchání. Pokud je k dispozici defibrilátor, je třeba kontrolovat kvalitu elektrické aktivity touto cestou a ev. se rozhodnout dle nálezu. 119

11 1.1.4 Rozšířená kardiopulmonální resuscitace (KPR) (Advanced Life Support ALS, Advanced Cardiovascular support ACLS, Emergency Cardiovascular Care - ECC) Rozšířená KPR zahrnuje postupy, jejichž cílem je stabilizace kardiopulmonální a normalizace kyslíkového transportu. Obecně zahrnuje kontrolu a doplnění fáze I. tj. A, B, C s pomůckami, defibrilací pokud je indikována, dále potom podání léků a tekutin, diferenciální diagnostiku včetně EKG. Sled výkonů je uveden na obr.iii. -7. Universální algoritmus rozšířené KPR (ILCOR). obr.iii. -7. Universální algoritmus rozšířené KPR (ILCOR). Sled výkonů ve srovnání se základní neodkladnou resuscitací ( ABCD) je v pořadí : A,B,B,B,C,C,C, D. Podrobný algoriitmus ECC je na dalším obrázku (obr.iii 8). obr.iii 8 Všeobecný algoritums ECC ( Emergency Cardiovasculat Care) Zajištění volných dýchacích cest s pomůckami Odsátí z hypofaryngu Pro rozšířenou KPR je nezbytné, aby byla k dispozici výkonná odsávačka s redukčním ventilem umožňujícím nastavení potřebného podtlaku. Musí být vybavena tuhou, nekolabující trubicí dostatečného průsvitu a polotuhými faryngeálními nástavci. K dispozici by měla být sada sterilních odsávacích katetrů. Při odsávání z trachey, tj. z endotracheální nebo tracheostomické kanyly, by měla být mezi odsávací trubicí a zdrojem podtlaku umístěna spojka tvaru T s ramenem otevřeným atmosferickému tlaku. Tato je mnohdy standardní součástí odsávacích katetrů. Tloušťka odsávacího katetru by neměla být větší než polovina průměru tracheální rourky. Tuto zásadu je třeba přísně dodržovat při postupech resuscitace dětí nižších věkových kategorií. Pomůcky k zajištění průchodnosti dýchacích cest 120

12 Ústní a nosní vzduchovody by měly být dle možnosti použity k snadnějšímu udržování průchodnosti horních dýchacích cest u neintubovaného pacienta. Z ústních vzduchovodů ( obr.č. III. -9 ) jsou nejpoužívanější vzduchovody Guedelovy. obr.č.iii. - 9 obr.č.iii. - 1 Jsou to ploché plastikové trubice, které svým zahnutím modelují zakřivení hřbetu a kořene jazyka. V části, která je uložena mezi zuby, mají protiskusovou vložku. Vzduchovod se zavádí po manuálním otevření úst konvexitou k jazyku podél tvrdého patra co nejdále, pak je otočen o 180º konvexitou k tvrdému patru do definitivní polohy. Nosní vzduchovody( obr.iii-10) jsou poloobloukovitě zahnuté trubice na zevním konci opatřené terčem, na distálním konci potom šikmým úkosem. Stěny mají slabší než dříve uvedené a jsou vyráběny v několika velikostech. Před zavedením je nutno potřít vzduchovod kluznou pastou nebo gelem. Nesmí se zavádět násilně a rigidně. Odpor je nutno překonat rotací vzduchovodu a ne tlakem. Mohou způsobit nepříjemnou epistaxi, obtíže mohou být u dětí s adenoidními vegetacemi. Zavedený vzduchovod odděluje kořen jazyka od zadní stěny hltanu. Musí mít přiměřenou velikost a zavádíme jej pouze u bezvědomých.. Nesprávně zavedený vzduchovod může být překážkou při dýchání, může vyvolat zvracení nebo být příčinou laryngospasmu. S-tubus nebo T-tubus mají určité nevýhody při použití, především obtížné utěsnění u úst a nosu při vdechu, pomáhají však překonat estetické zábrany a udržují volné dýchací cesty a rozevřené čelisti. Alternativní invazivní vzduchovody se do dýchacích cest zavádějí naslepo. Patří mezi ně laryngeální maska, vzduchovod s jícnovým obturátorem, vzduchovod s esofagogastrickou trubicí, faryngotracheální vzduchovod a biluminální esofagotracheální trubice. Obr. III- 11 Intubace rovnou a zahnutou lžící laryngoskopu Tracheální intubace je výkon, který izoluje dýchací cesty, zajišťuje jejich průchodnost, snižuje riziko aspirace, dovoluje odsávání z dýchacích cest, zmenšuje mrtvý prostor, zajišťuje přísun vysokých koncentrací kyslíku, umožňuje podání některých léků a v neposlední řadě zajišťuje zvolenou hodnotu dechového objemu. (obr.iii-11, A: laryngoskopie s rovnou lžící, B: laryngoskopie se zahnutou lžící). 121

13 Tracheální intubace vyhrazena pouze zdravotníkům, kteří mají s tímto postupem zkušenosti. Minimální zkušenost, která by měla postačovat k použití metody je 6 12 intubací ročně. Tracheální intubace a zajištění dýchacích cest endotracheální rourkou zůstává optimální pomůckou k zajištění náležité ventilace a ochrany dýchacích cest během KPR. Maximální doba, po kterou je během intubace přerušeno umělé dýchání, by neměla překročit 30 vteřin. Mezi jednotlivými pokusy o intubaci je nutné zajistit dostatečnou ventilaci a okysličení postiženého. Při zajištění dýchacích cest intubací je poměr kompresí hrudníku k dechům 5:1 ( dva zachránci). obr. III Sellickův hmat by měl být prováděn při endotracheální intubaci k prevenci regurgitace žaludečního obsahu. Spočívá v tlaku na prstenčitou chrupavku, bilaterálně od střední čáry, s použitím ukazováčku a palce ( obr.iii-12). V průběhu KPR dospělých provádíme výhradně intubaci orotracheální, při resuscitaci děti v nemocničních podmínkách je možné již primárně volit intubaci nazotracheální cestou. V neodkladných situacích, kdy nelze uvolnit obstrukci dýchacích cest výše popsanými metodami nebo je-li ventilace maskou a vakem nemožná a intubace neproveditelná, jsou nezbytné další kroky. Mezi ně patří: koniopunkce, koniotomie, zavedení transtracheálního katetru. Urgentní tracheotomie nepatří do postupů KPR. Při koniotomii se protíná lig. cricothyroideum příčným řezem mezi chrupavkou štítnou a prstencovou a zavede se tracheální rourka menšího průměru. V současné době jsou k dispozici sety k urgentnímu použití s kompletním vybavením pro zavedení katetru využívající metodiky zavaděče s dilatátory. ( obr.iii-13). obr. III B: Podpora dýchání s pomůckami 122

14 Oxigenoterapie Při KPR je nezbytné co nejdříve zajistit přívod kyslíku v nejvyšší možné koncentraci (Fi O 2 1, 0 = 100% O 2 ). Optimálním opatřením je umělá plicní ventilace čistým kyslíkem. V případě, že postižený dostatečně spontánně dýchá, zajistíme co nejvyšší podíl kyslíku ve vdechované směsi plynů. Pomůckou pro tento účel jsou obličejové masky pro kyslíkovou léčbu. U spontánně dýchajícího je nutno průběžně kontrolovat dýchání a v případě nutnosti zajistit umělou plicní ventilaci. Vybavení pro ventilaci Dobře těsnící maska ( obriii-14) může být účinnou a jednoduchou pomůckou jak pro dýchání z úst, tak pro dýchání s vakem. Masky by měly být vyrobeny z průhledného materiálu, aby bylo možno zjistit případnou regurgitaci. Měly by po nasazení na obličej dobře těsnit, musí být dostupné ve dvou velikostech pro dospělé a případnými velikostmi pro děti a kojence. Maska musí mít standardní spojku, aby ji bylo možné napojit na samorozpínací křísící poloautomat, vak pro neodkladnou resuscitaci obriii-14 obriii-15 Samorozpínací vak s ventilem proti zpětnému vdechování je jednou ze základních pomůcek používaných při KPR. Při stisknutí samorozpínacího vaku se ve vaku vytvoří přetlak a proud plynů je směřován systémem chlopní obsažených ve ventilu proti zpětnému vdechování do dýchacích cest postiženého. K nim je dýchací přístroj připojen obličejovou maskou nebo tracheální rourkou. Při uvolnění stisku zaujme vak opět svůj původní tvar, přičemž se plní vzduchem nebo z rezervoaru kyslíku. Objem samorozpínacího vaku má být roven minimálně dvojnásobku dechového objemu postiženého. Dechová frekvence a doba trvání dechového cyklu jsou stejné jako při dýchání z plic do plic. Při použití kyslíku ( FiO2 vyšší než 0, 4) trvá dech 1, 5-2 vteřiny a dechové objemy jsou na úrovni 6-7 ml/ kg, při ventilaci vzduchem je délka trvání dechu prodlouženo na vteřiny dvě při objemu 10 ml/ kg. Jakmile je to možné, přivádíme do ručního dýchacího přístroje kyslík v množství rovnajícímu se nejméně minutovému dechovému objemu postiženého (6 7 litrů u dospělého). Tím dosáhneme vyšší inspirované frakce kyslíku. S výhodou lze využít kyslíkového rezervoaru event. ventilu k udržení endexspiračního přetlaku ( tzv. PEEP 123

15 ventilu). Samorozpínací křísící vaky jsou k dispozici běžně ve třech velikostech - pro dospělé, pro větší děti, kojence a novorozence, ( obr.iii-15). Automatické přenosné ventilátory mají ve srovnání s ostatními způsoby ventilace řadu výhod. U intubovaných pacientů se může zachránce věnovat dalším neodkladným výkonům, u neintubovaných pacientů má obě ruce volné pro udržování průchodnosti dýchacích cest. Jelikož automatické přenosné ventilátory poháněné stlačeným plynem ( kyslíkem), musí být vždy dostupný samorozpínací vak pro případ vyčerpání zdroje plynu. Automatické, transportní ventilátory by měly zajišťovat konstantní dechové objemy a frekvenci. Při řešení neodkladných situací jsou vždy výhodou jednoduché přístroje. Zpravidla se nastavuje dechový objem a počet dechů za minutu či minutová ventilace a počet dechů. Přístroj by měl být vybaven monitorací přetlaku v systému v průběhu dechového cyklu a pojistným přetlakovým ventilem. Volba frakce kyslíku by měla umožnovat ventilaci jak čistým kyslíkem, tak směsí plynů s nižší koncentrací kyslíku ( např. 50 procent). Neinvazivní monitorování oxigenace je zajišťováno pulsním oximetrem. Je doporučováno jak v přednemocniční, tak v nemocniční péči. Může včas upozornit na poruchu respirace a rozvíjející se hypoxemii. Současně informuje o kvalitě a frekvenci pulsu. Pulsní oxymetrie nepřináší hodnotné informace nebo je nepoužitelná v případě, kdy neexistuje patřičná periferní perfúze. Věrohodné zjištění odpovídajících hodnot saturace je závislé na dobrém pulsativním průtoku krve. Detekce výdechové hodnoty CO 2 kapnometrie je akceptovanou a doporučovanou metodou monitorování během rozšířené KPR. Hodnota CO 2 v exspirované směsi plynů je jedinečným způsobem určení adekvátní úrovně hyperventilace, upozorní také na chybné zavedení endotracheální rourky či její dislokaci, na selhání či obnovení oběhu C: Podpora cirkulace s pomůckami Mechanickou pomůckou pro komprese hrudníku je metoda aktivní komprese a dekomprese ( např. Cardio pump fy Ambu) lze docílit zlepšení žilního návratu k srdci aktivní dekompresí. Invazivní postupy resuscitace krevního oběhu 124

16 Přímá srdeční masáž je technika, která může být ve vybraných situacích použita při KPR k obnovení oběhu krve. Torakotomie je indikována u pacientů s penetrujícím poraněním hrudníku, u nichž dojde k zástavě srdce. Další klinické situace, při nichž přichází torakotomie při náhlé zástavě oběhu v úvahu jsou: - těžká deformita hrudníku, která znemožňuje běžnou KPR - rozdrcení hrudníku a jeho nestabilita - srdeční tamponáda - zástava oběhu na operačním sále u torakotomovaného pacienta C: Zajištění nitrožilní linky a farmakoterapie při KPR Při náhlé zástavě dýchání nebo oběhu není žádný lék účinný bez umělé ventilace plic a zevní masáže srdeční. Proto základní KPR, zabezpečení řádné průchodnosti dýchacích cest, srdeční masáž, event. v indikovaných případech defibrilace, jsou na prvním místě ve sledu výkonů. Jakmile jsou tato opatření zahájena, je možno se věnovat zajištění přístupu do oběhu a podávání léků. Zajištění nitrožilního přístupu. Optimální je zavedení periferní žilní linky na horní končetině plastikovou kanylou s dostatečným vnitřním průsvitem. Pokud se během resuscitace používá periferního žilního přístupu, měla by být intravenozní léčiva podána rychle jako bolus s následným proplachem 20 ml vhodného roztoku. Při kanylaci centrální žíly je nutno přerušit komprese hrudníku. Tento přístup současně přináší větší riziko vzniku komplikací, které lze v dané situaci obtížně diagnostikovat a zvládnout. I přes nesporné výhody, především rychlejší transport léčiva na místo jeho účinku a snazší zavedení při špatném periferním prokrvení, není kanylace centrální žíly běhen KPR doporučována. Pokud se rozhodneme pro punkci centrální žíly při neodkladné situaci, volíme punkci žíly femorální. Intrakardiální punkce může vést k závažným komplikacím ( pneumothorax, poranění koronárních tepen).. Není doporučovaným postupem. Alternativní přístupy do oběhu 125

17 Intratracheální aplikaci farmak je možno použít pouze v případě, že se nepodařilo včas zajistit žilní přístup. Endotracheálně je možno podat. adrenalin, trimekain, atropin, naloxon, a to v množství 2 x až 2, 5x větším než je doporučené nitrožilní dávkování a naředěné aqua pro injectione do objemu ml. Absorbce velkým povrchem zajišťuje, že se účinek rychlostí přibližuje podání nitrožilnímu. Intraoseální či intramedulární přístup představuje rychlou, bezpečnou a vhodnou cestu pro podávání léků, krystaloidů, koloidů a krve během resuscitace nejen u dospělých pacientů, ale především u batolat a malých dětí. Užívá se jehla určená přímo pro kostní vstup nebo Jashidiho jehla pro punkci kostní dřeně. Jehla je zavedena do kostní dřeňové dutiny na tibii, event.spina iliaca anterior superior. Zajišťuje vstup do nekolabujícího dřeňového žilního plexu ( obr.iii-16). obr.iii 16 Farmakoterapie při rozšířené neodkladné resuscitaci. Podání čistého kyslíku, pokud je to technicky možné, je jedna z nejdůležitějších podmínek postupů neodkladné resuscitace a to bez ohledu na její příčinu u pacientům s podezřením na hypoxemii. V postupech rozšířené neodkladné resuscitace se v počátečních algoritmech uplatňují dva léky : adrenalin a vazopresin. 126

18 Adrenalin je doporučován v dávce 1 mg v intervalu 3 5 minut. Po každé aplikaci do periferie je třeba propláchnout žilní systém 20 ml fyziologického roztoku. Alternativně je možné adrenalin podávat i v kontinuální infuzi tak, aby pacient dostal ve 3-5 minutovém intervalu doporučenou dávku 1 mg. Vazopresin Vazopresin při vysokém dávkování účinkuje jako nonadrenergní periferní vazokonstriktor přímou stimulací V 1 receptorů hladké svaloviny. Jeho zařazení do algoritmu je založeno na zjištění, že jeho endogenní hladiny jsou ve skupině pacientů přeživších ventrikulární fibrilaci či ventikulární tachykardii vyšší, než ve skupině, kde KPR byla neúspěšná. Tato skutečnost vedla k závěru, že exogenní přívod vazopresinu může zlepšit výsledky KPR. Při krátkodobé ventrikulární fibrilaci vazopresin zlepšuje koronární průtok, zlepšuje dodávku kyslíku do mozku a zpomaluje rychlost ventrikulární fibrilace. Vazopresin vyvolává vazodilataci v kosterním svalstvu a zvyšuje spotřebu kyslíku myokardem. Souhrně lze v současné době říci, že vazopresin je alternativním lékem adrenalinu při ventrikulární fibrilaci/ ventrikulární tachykardii refrakterní k defibrilaci. Tam, kde odpověď na adrenalin není dostatečná, je možné podat jednu dávku vazopresinu( 40 jednotek ) a nelze ji již opakovat (poločas vazopresinu je 20 minut). Ostatní famakoterapie je vyčleněna do kategorií speciálních indikací během KPR : kalcium, bikarbonát, magnesium, z antiarytmik při ventrikulární fibrilaci či bezpulsní ventrikulární tachykardii amiadoron a lidocain. Kalcium Prospektivní i retrospektivní studie neprokázaly příznivý efekt podání kalcia při neodkladné resuscitaci. Při hyperkalemii, hypokalcemii nebo při projevech toxicity blokátorů kalciových kanálů by podání kalcia mohlo být provděpodobně užitečné. Pokud je to potřebné, je doporučována dávka 5 8 ml 10% kalcium glukonátu v desetiminutových intervalech. Obecně lze však říci, že ke standarní medikaci neodkladné resuscitace kalcium již nepatří. Bikarbonát sodný Laboratorní i klinické údaje podporují následující závěry: Bikarbonát nezlepšuje podmínky pro úspěšnou defibrilaci, může nepříznivě ovlivnit koronární perfuzi a navodit nepříznivou extracelulární alkalozu, hyperosmolalitu a 127

19 hypernatremii, navyšuje produkci oxidu uhličitého s následným zhoršením metabolické intracelulární acidozy a inaktivovat simultánně podávané katecholaminy. Dále nebylo prokázáno, že nízké hodnoty ph v krvi ovlivňují nepříznivě podmínky pro úspěšnou defibrilaci a schopnost obnovy spontánního oběhu či krátkodobé přežití. Neprokázalo se také, že adrenergní odpověď by měla být nepříznivě ovlivněna tkáňovou acidózou. V některých kontkrétních situacích však lze podání bikarbonátu připustit. Tam, kde byla před zástavou oběhu přítomna acidóza, hyperkalemie či předávkování fenobarbitalem, může být podání bikarbonátu přínosné. S podáním bikarbonátu je možné souhlasit až po použití všech doporučených postupů defibrilaci, zevní srdeční masáže, intubaci, ventilaci a vazopresorické léčby. Pokud se již pro podání bikarbonátu rozhodneme, je vhodná iniciální dávka 1 mmol/ kg, další by měla být titrována dle výsledků acidobazické rovnováhy. Dle současných poznatků je nejvhodnějším způsobem kontroly acidobazické rovnováhy umělá plicní ventilace a obnova tkáňové perfúze, nejprve kompresemi hrudníku ( zevní srdeční masáží) a později již obnovenou spontánní cirkulací. Amiadoron je doporučován v případě rekurentní fibrilace po úspěšné defibrilaci, po neúspěšných defibrilačních pokusech u ventrikulární fibrilace či bezpulsní ventrikulární tachykardie. Lékem druhé volby je lidokain. Amiadoron a prokainamid: vhodnější než lidokain a adenosin pro počáteční léčbu hemodynamicky stabilní tachykardie s širokým QRS komplexy, zvláště potom u pacientů s postižením funkce myokardu. Amiadoron a sotalol: pro léčbu stabilní monomorfní i polymorfní ventrikulární tachykardie. Bretylium již není doporučováno k léčbě ventrikulární fibrilace. Lidocain : nebyl doporučen jako lék k rutinní profylaxi ventrikulárních arytmií při infarktu myokardu osob starších osmi let. Nadále je přijatelným lékem pro terapii ventrikulární fibrilace a ventrikulární tachykardie. Magnesium je doporučováno pouze k léčbě známých stavů s prokázanou hypomagnesemií a vybraných arytmií ( torsades de pointes). Atropin může být prospěšný při při léčbě srdeční zástavy a v případě pomalé bezpuslní elektrické aktivity v dávce 1 mg ( pod 60 /min).. Další indikací atropinu je i relativní bradykardie. 128

20 Další uvedená farmaka patří do oblasti fáze po neodkladné resuscitaci. Noradrenalin Je doporučován v kontinuální infuzi pacientům s refrakterním šokovým stavem. Zvláště tam, kde lze předpokládat či kde je prokázána nízká systémová vaskulární rezistence. V algoritmu prvních kroků rozšířené neodkladné resuscitace uváděn není. Dopamin v dávce od 2 do 4 ug/kg/min není již doporučován pro léčbu akutního oligurického renálního selhání. Může občas navodit zvýšení diurézy. Navýšení výdeje moči nevede ke zvýšení glomerulání filtrace. Je indikován v období po neodkladné resuscitaci v případech, kdy přetrvává symptomatická bradykardie. V kombinaci s ostatními inokostriktory a inodilatátory patří do kategorie léků k optimalizaci systémové perfuze. Dobutamin a inhibitory fosfodiesterázy III ( PDE III inhibitory) amrinon a milrinon se využívají k optimalizaci srdeční kontraktility. Všechny uvedené látky jsou indikované k léčbě těžkých forem systolického srdečního selhání. Pokud dobutamin není efektivní, je možné v dalším kroku použít PDE III inhibitory.. Nitroglycerin Indikace k intravenoznímu podání vzniká pří hypertenzních krizích a při kongestivním srdečním selhání v souvislosti s infarktem myokardu. Nitráty jsou kontraindikovány u tzv. preaload dependentních pacientů s infarktem pravé komory. Nitroglycerin je třeba podávat v podmínkách hemodynamického monitorování. Nízké dávky ( ug/min) vyvolávají venodilataci, dávky vyšší ( ug/ kg/min ) vedou i k dilataci arteriol. Nitropusid sodný Jeho indikací je periferní vazodilatace při hypertenzních příhodách a těžkém srdečním selhávání. Před zavedením terapie je třeba optimalizovat cirkulující objem se zaměřením na prevenci hypovolemie. Tlak v zaklínění by měl být titrován na optimálních hladinách od 15 do 18 torr. Furosemid Může být užitečný v léčbě plicního edému, kde přímý venodilatační efekt vzniká do 5 minut, efekt diuretický se objevuje později. Intravenozní podávání tekutin expanze objemu cirkulující krve má klíčový význam u pacientů s akutní ztrátou krve (např. hemoragický šok při traumatu, krvácení do GIT apod.). Expanze objemu lze dosáhnout pomocí roztoku krystaloidů, koloidů, ev. roztoků hypertonických. 129

Kardiopulmonální resuscitace v postupech

Kardiopulmonální resuscitace v postupech Kardiopulmonální resuscitace v postupech PhDr. Sabina Psennerová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ. 1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 7.3 ČÍSLO OBLASTI PODPORY:

Více

Vývoj vybraných resuscitačních postupů v přednemocniční péči

Vývoj vybraných resuscitačních postupů v přednemocniční péči Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Vývoj vybraných resuscitačních postupů v přednemocniční péči Diplomovaný zdravotnický

Více

PRVNÍ POMOC A ÚVOD DO CESTOVNÍ A HORSKÉ MEDICÍNY MICHAL PLINTOVIČ ANTONÍN BAŘINKA

PRVNÍ POMOC A ÚVOD DO CESTOVNÍ A HORSKÉ MEDICÍNY MICHAL PLINTOVIČ ANTONÍN BAŘINKA PRVNÍ POMOC A ÚVOD DO CESTOVNÍ A HORSKÉ MEDICÍNY MICHAL PLINTOVIČ ANTONÍN BAŘINKA 2007 1 I. PRVNÍ POMOC PRVNÍ POMOC... 1 A... 1 ÚVOD DO CESTOVNÍ A HORSKÉ MEDICÍNY... 1 MICHAL PLINTOVIČ... 1 ANTONÍN BAŘINKA...

Více

Kpt. MUDr. Martin ŽÁK Plk. MUDr. Radovan MATOUŠEK, Ph.D.

Kpt. MUDr. Martin ŽÁK Plk. MUDr. Radovan MATOUŠEK, Ph.D. Učební texty F a k u l t y v o j e n s k é h o z d r a v o t n i c t v í U n i v e r z i t y o b r a n y v H r a d c i K r á l o v é Kpt. MUDr. Martin ŽÁK Plk. MUDr. Radovan MATOUŠEK, Ph.D. PRVNÍ POMOC

Více

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ První pomoc Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Mgr. Viktor Brebera

Více

Standardy první pomoci

Standardy první pomoci Standardy první pomoci Autorský kolektiv: Vedoucí Členové MUDr. Pavel SRNSKÝ MUDr. Juljo HASÍK MUDr. František PICEK MUDr. Josef ŠTOREK Ing. Pavel ŠTAJER, CSc. Odborní recenzenti: Česká pediatrická společnost

Více

První pomoc u dětí. MUDr. Pavel Srnský

První pomoc u dětí. MUDr. Pavel Srnský První pomoc u dětí MUDr. Pavel Srnský Obsah l. Úvod 9 2. První pomoc při život ohrožujících stavech 11 První pomoc při krvácení 12 První pomoc při šoku 16 První pomoc při bezvědomí 17 Kardiopulmonální

Více

SOUHRN PŘEDNÁŠEK KE KURZU

SOUHRN PŘEDNÁŠEK KE KURZU INSTITUT POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof SOUHRN PŘEDNÁŠEK KE KURZU LÉKAŘSKÁ PRVNÍ POMOC Praha 2011 Obsah: NÁHLÉ PŘÍHODY U DĚTÍ... 3 doc. MUDr.

Více

NEBOJTE SE PRVNÍ POMOCI. MUDr. Juljo Hasík

NEBOJTE SE PRVNÍ POMOCI. MUDr. Juljo Hasík NEBOJTE SE PRVNÍ POMOCI MUDr. Juljo Hasík Vážení přátelé, každý z nás se jistě zamyslel, když vidí v televizi záběry z různých neštěstí a havárií, zda by byl schopen při takové příležitosti nějak pomoci.

Více

STANDARDY PRVNÍ POMOCI

STANDARDY PRVNÍ POMOCI I STANDARDY PRVNÍ POMOCI KOLEKTIV AUTORŮ STANDARDY PRVNÍ POMOCI Standardy první pomoci vydal Český červený kříž v roce 2002 jako závaznou metodickou pomůcku pro výuku první pomoci laiků na území ČR po

Více

zásady předlékařské první pomoci

zásady předlékařské první pomoci zásady předlékařské první pomoci PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf Uk p raha (cz.1.07/1.3.00/19.0002)

Více

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. POLYTRAUMA V AKUTNÍ PÉČI. Diplomovaný zdravotnický záchranář

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. POLYTRAUMA V AKUTNÍ PÉČI. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. POLYTRAUMA V AKUTNÍ PÉČI Diplomovaný zdravotnický záchranář Vedoucí práce: MUDr. et RNDr. Petr Wagner Vypracoval: Slavomír Kocúrko Čelákovice

Více

ZAJIŠTĚNÍ DÝCHACÍCH CEST JAKO AKUTNÍ A JAKO PLÁNOVANÝ VÝKON

ZAJIŠTĚNÍ DÝCHACÍCH CEST JAKO AKUTNÍ A JAKO PLÁNOVANÝ VÝKON ZAJIŠTĚNÍ DÝCHACÍCH CEST JAKO AKUTNÍ A JAKO PLÁNOVANÝ VÝKON K základním životním funkcím člověka patří dýchání. Při zástavě dýchání dochází z nedostatku kyslíku v krvi do několika minut k zástavě srdeční

Více

První pomoc. Krvácení

První pomoc. Krvácení První pomoc Krvácení Rozdělení Ošetření Tlakové body Vlásečnicové - krev prosakuje po kapkách, zastaví se většinou sama, Žilní - vzniká při porušení větších žil, krev tmavé barvy teče proudem, sama se

Více

SZZ - Urgentní medicína

SZZ - Urgentní medicína SZZ - Urgentní medicína aneb Hledejme uspokojení ve faktu, že většina našich pacientů přežije bez ohledu na to, co s nimi uděláme. Luděk Gronych Obsah 1. Postižený v přednemocniční péči...3 2. Zajištění

Více

Manuál Automatická Externí Defibrilace (2005)

Manuál Automatická Externí Defibrilace (2005) Manuál Automatická Externí Defibrilace (2005) Verze dle nové ERC Guidelines 2005 Ing. Ivo Skopal, instruktor BLS / AED Předmluva Vážení přátelé Dostává se nám do ruky první komplexní příručka zahrnující

Více

Výuka první pomoci. příručka pro pedagogy SZŠ. Kolektiv autorů: MUDr. Jana Kubalová, MUDr. Barbora Zuchová, Mgr. Vlasta Vařeková, Ing. Radek Turín.

Výuka první pomoci. příručka pro pedagogy SZŠ. Kolektiv autorů: MUDr. Jana Kubalová, MUDr. Barbora Zuchová, Mgr. Vlasta Vařeková, Ing. Radek Turín. Výuka první pomoci příručka pro pedagogy SZŠ Kolektiv autorů: MUDr. Jana Kubalová, MUDr. Barbora Zuchová, Mgr. Vlasta Vařeková, Ing. Radek Turín. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 2015 Fakultní nemocnice

Více

SOUHRN PŘEDNÁŠEK KE KURZU

SOUHRN PŘEDNÁŠEK KE KURZU INSTITUT POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof SOUHRN PŘEDNÁŠEK KE KURZU LÉKAŘSKÁ PRVNÍ POMOC Praha 2011 Obsah: NÁHLÉ PŘÍHODY U DĚTÍ... 3 doc. MUDr.

Více

5 Oblast zdravovědy 5.1 Zdravotník

5 Oblast zdravovědy 5.1 Zdravotník 5 Oblast zdravovědy Aktivity v rámci výchovy ve volném čase jsou spojeny velmi často s aktivním pohybem, sportem a tělesnou námahou. Kromě nesporného přínosu pro zdraví dětí a mládeže, představují tyto

Více

Neodkladná resuscitace a základy první pomoci

Neodkladná resuscitace a základy první pomoci Neodkladná resuscitace a základy první pomoci (určeno pro Centrum Regeneračního Vzdělávání Michal Dusil) vypracoval : Marek Hylebrant -zdravotnický záchranář Neodkladná resuscitace soubor na sebe navazujících

Více

PROJEKT První pomoc => šance pro život

PROJEKT První pomoc => šance pro život PROJEKT První pomoc => šance pro život Obsah TISKOVÁ ZPRÁVA... 1 1. ZAHÁJENÍ PROJEKTU... 2 1.1 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM... 3 1.2 VYŠETŘENÍ RANĚNÉHO, FYZIOLOGICKÉ FUNKCE... 6 1.2.1 VYŠETŘENÍ RANĚNÉHO...

Více

Pomůcka OCHRANA A CHOVÁNÍ ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ. Příloha číslo 18 a Počet listů 2. Zdravotnická první pomoc Život zachraňující úkony

Pomůcka OCHRANA A CHOVÁNÍ ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ. Příloha číslo 18 a Počet listů 2. Zdravotnická první pomoc Život zachraňující úkony Pomůcka OCHRANA A CHOVÁNÍ ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ Příloha číslo 18 a Počet listů 2 Zdravotnická první pomoc Život zachraňující úkony BEZVĚDOMÍ Projev poruchy činnosti centrální nervové soustavy.

Více

Akutní medicína vypracované otázky pro zkoušku ve FTN v Krči

Akutní medicína vypracované otázky pro zkoušku ve FTN v Krči Akutní medicína vypracované otázky pro zkoušku ve FTN v Krči 1A Intenzivní medicína Lékařský obor pojednávající o nemocných s akutními život ohrožujícími stavy (kriticky nemocnými), diagnostikou, sledování

Více

Naléhavé situace v pediatrii

Naléhavé situace v pediatrii Naléhavé situace v pediatrii Naléhavé situace v pediatrii 3 NALÉHAVÉ SITUACE V PEDIATRII Naléhavé situace v pediatrii První vydání 2007 Copyright NESTLÉ Česko Vydal SOLEN PRINT, s.r.o., pro NESTLÉ Česko,

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2015 Anna Ratmanová Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Znalosti a dovednosti osob zajišťujících zdravotnické dozory na

Více

Úvod... 4. 1. Přivolání PP, Integrovaný záchranný systém... 5 1.1 Fyziologické funkce, vyšetření postiženého... 10

Úvod... 4. 1. Přivolání PP, Integrovaný záchranný systém... 5 1.1 Fyziologické funkce, vyšetření postiženého... 10 OBSAH Úvod... 4 1. Přivolání PP, Integrovaný záchranný systém... 5 1.1 Fyziologické funkce, vyšetření postiženého... 10 2. Resuscitace dospělého a dítěte... 13 2.1 Náhlá zástava dechu a krevního oběhu

Více

PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY. Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo.

PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY. Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. Tato publikace je vydávána jako součást projektu Vzdělávání pedagogů v

Více

Novinky v první pomoci

Novinky v první pomoci 2011 Novinky v první pomoci Druh dokumentu: Číslo dokumentu: SMĚRNICE 001 Vydání číslo: Účinnost vydání od: Změna číslo: Účinnost změny od: Počet stran: 2011 III 1. 1. 2011 26 zpracoval kolektiv OS ČČK

Více

Explosivní zranění a záchranná služba

Explosivní zranění a záchranná služba Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Explosivní zranění a záchranná služba Vedoucí práce: MUDr. Jan Štorek, PhD. Vypracoval: Jan Diviš Srpen 2011 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Více