Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Dalibor Biolek Øešíme elektronické obvody pøíruèka pro naprosté zaèáteèníky aneb kniha o jejich analýze Praha 2004

2 Dalibor Biolek ØEŠÍME ELEKTRONICKÉ OBVODY aneb kniha o jejich analýze Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk, fotokopie, mikrofilm nebo jiný postup), zadána do informaèního systému nebo pøenášena v jiné formì èi jinými prostøedky. Autor a nakladatelství nepøejímají záruku za správnost tištìných materiálù. Pøedkládané informace jsou zveøejnìny bez ohledu na pøípadné patenty tøetích osob. Nároky na odškodnìní na základì zmìn, chyb nebo vynechání jsou zásadnì vylouèeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky použité v této knize jsou majetkem jejich vlastníkù. Uvedením nejsou zpochybnìna z toho vyplývající vlastnická práva. Veškerá práva vyhrazena Dalibor Biolek, Brno 2003 Nakladatelství BEN technická literatura, Vìšínova 5, Praha 10 Dalibor Biolek: Øešíme elektronické obvody aneb kniha o jejich analýze BEN technická literatura, Praha vydání ISBN X

3 Obsah MÍSTO ÚVODU ANALÝZA ELEKTRICKÝCH OBVODÙ Modelování, analýza, simulace Metody analýzy heuristické a algoritmické Metody analýzy podle charakteru modelu Nejèastìjší cíle a postupy analýzy METODY ANALÝZY LINEÁRNÍCH OBVODÙ Pøehled heuristických a algoritmických metod Heuristické metody Algoritmické metody Pøíklady na heuristické postupy Øešení stejnosmìrných pomìrù v pasivních odporových obvodech Výpoèty napìtí a proudù u obvodù v harmonickém ustáleném stavu Øešení støídavých pomìrù v linearizovaných obvodech Øešení pøechodných dìjù v jednoduchých setrvaèných obvodech Analýza odporových obvodù s operaèními zesilovaèi VFA Analýza setrvaèných obvodù s operaèními zesilovaèi VFA Analýza obvodù se zesilovaèi OTA Analýza obvodù s proudovými konvejory (CCII) a s proudovými operaèními zesilovaèi (CFA) A ANALÝZA ELEKTRICKÝCH OBVODÙ 3

4 2.3Maticové algoritmické metody se zamìøením na MMUN Klasická metoda uzlových napìtí (MUN) PODSTATA METODY ILUSTRATIVNÍ PØÍKLAD PRAVIDLA PRO SESTAVOVÁNÍ ROVNIC VODIVOSTNÍ MATICE SE SKLÁDÁ Z MATIC DÍLÈÍCH PRVKÙ MATICOVÝ LINEARIZOVANÝ MODEL TRANZISTORU A MUN SOUVISLOST MATICOVÉHO POPISU SE ZJEDNODUŠENÝM MODELOVÁNÍM TRANZISTORU PØÍKLADY NA ANALÝZU LINEARIZOVANÝCH OBVODÙ S TRANZISTORY ANALÝZA OBVODÙ SE ZESILOVAÈI OTA ZPÙSOB VÝPOÈTU OBVODOVÝCH FUNKCÍ Z ADMITANÈNÍ MATICE Modifikovaná metoda uzlových napìtí (MMUN) METODA RAZÍTEK METODA ZAKÁZANÉHO ØÁDKU METODA U/I PODROBNÌJI O ANALÝZE OBVODÙ S PROUDOVÝMI KONVEJORY CCII ANALÝZA OBVODÙ S MAGNETICKÝMI VAZBAMI Závìreèná shrnutí a doporuèení Grafové algoritmické metody se zamìøením na M-C grafy Klasické M-C grafy s vlastními neorientovanými smyèkami SESTAVENÍ M-C GRAFU VYHODNOCENÍ M-C GRAFU ZOBECNÌNÝM MASONOVÝM PRAVIDLEM ÚPLNÝ A ZKRÁCENÝ M-C GRAF ILUSTRATIVNÍ PØÍKLADY Modifikované M-C grafy pro obvody s OZ a dalšími aktivními prvky MODIFIKACE NA PRINCIPU METODY RAZÍTEK M-C GRAFY MODIFIKOVANÉ NA PRINCIPU METODY ZAKÁZANÉHO ØÁDKU M-C GRAFY MODIFIKOVANÉ NA PRINCIPU METODY U/I DALIBOR BIOLEK: ØEŠÍME ELEKTRONICKÉ OBVODY A

5 2.4.3 Shrnutí a doporuèení Maticové nebo grafové metody? METODY ANALÝZY NELINEÁRNÍCH OBVODÙ Pøehled metod Pøíklady øešení jednoduchých obvodù Zjednodušování stejnosmìrných charakteristik Metoda zatìžovací pøímky (køivky) Numerické øešení nelineárních rovnic RUÈNÍ ØEŠENÍ ALGORITMICKÝ POSTUP PØI POÈÍTAÈOVÉ SIMULACI Analýza po èástech lineárních odporových obvodù s operaèními zesilovaèi Pøibližná analýza obvodù s diodami a tranzistory Shrnutí a doporuèení POÈÍTAÈOVÁ ANALÝZA A SIMULACE Úvod Symbolické, semisymbolické a numerické výsledky analýzy lineárních obvodù Symbolické, semisymbolické a numerické algoritmy analýzy lineárních obvodù Struktura simulaèního programu, založeného na symbolických algoritmech (SNAP) Základy práce s programy pro (nejen symbolickou) analýzu obvodù Úvod První praktické kroky k poèítaèové simulaci v programu SNAP A ANALÝZA ELEKTRICKÝCH OBVODÙ 5

6 LEKCE 1 RYCHLÉ SEZNÁMENÍ SE ZÁKLADNÍMI MOŽNOSTMI PROGRAMU; SOUBOR DEMRC.CIR LEKCE 2 REZONANÈNÍ OBVOD RLC JAKO PÁSMOVÁ PROPUST, SOUBOR DEMRLC1.CIR LEKCE 3 OPERAÈNÍ ZESILOVAÈ ZAPOJENÝ JAKO SLEDOVAÈ NAPÌTÍ JEDNOPÓLOVÝ MODEL, SOUBOR DEMOPA1.CIR Tvorba vlastního zadání MÙJ PRVNÍ OBVOD VE SNAPU OBVOD SE SOUÈÁSTKAMI, KTERÉ JSOU POPSÁNY NÌKOLIKA PARAMETRY OBVOD S NÌKOLIKA SOUÈÁSTKAMI STEJNÉHO TYPU VAZBY MEZI PARAMETRY RÙZNÝCH SOUÈÁSTEK Princip tvorby modelù prvkù SNAPu na základì modifikované metody uzlových napìtí Shrnutí a zobecnìní Struktura simulaèního programu, založeného na numerických algoritmech (MicroCap) Základy práce s programy pro numerickou analýzu obvodù Úvod První praktické kroky v programu MicroCap LEKCE 1 TOULKY SCHEMATICKÝM EDITOREM LEKCE 2 ANALÝZA TRANSIENT LEKCE 3 ANALÝZA DC LEKCE 4 ANALÝZA AC Tvorba vlastního zadání MÙJ PRVNÍ OBVOD V MICROCAPU PRÁCE S MODELY SPICE ZAÈLEÒOVÁNÍ MODELÙ PRVKÙ DO VSTUPNÍCH SOUBORÙ PRÁCE S PØÍKAZEM.DEFINE A S FORMULA TEXTEM Analýza pomocí numerického simulátoru Typy analýz, analyzaèní módy a režimy Co je dobré vìdìt pøed zahájením vlastní analýzy DALIBOR BIOLEK: ØEŠÍME ELEKTRONICKÉ OBVODY A

7 ZÁPIS NAPÌTÍ A PROUDÙ VÝZNAM SYMBOLÙ V A I V RÙZNÝCH TYPECH ANALÝZ ZÁPIS ODVOZENÝCH VELIÈIN POMOCÍ VZORCÙ CO MAJÍ VŠECHNY ZÁKLADNÍ ANALÝZY SPOLEÈNÉ Analýza Transient neboli èasová analýza CÍLE ANALÝZY INTELIGENTNÍ OSCILOSKOP STAVOVÉ PROMÌNNÉ A POÈÁTEÈNÍ PODMÍNKY PRO ÈASOVOU ANALÝZU JAK POSTUPUJE SIMULÁTOR PØI ÈASOVÉ ANALÝZE MENU TRANSIENT ANALYSIS LIMITS TYPICKÁ NASTAVENÍ ÈASOVÉ ANALÝZY PØI ØEŠENÍ RÙZNÝCH TYPÙ OBVODÙ KONKRÉTNÍ PØÍKLADY ÈASOVÉ ANALÝZY VYUŽÍVÁNÍ PØÍKAZÙ.IC A.NODESET FOURIEROVA ANALÝZA Analýza AC neboli kmitoètová analýza CÍLE ANALÝZY INTELIGENTNÍ OBVODOVÝ ANALYZÁTOR JAK POSTUPUJE SIMULÁTOR PØI KMITOÈTOVÉ ANALÝZE ATRIBUTY SOUÈÁSTEK PØI KMITOÈTOVÉ ANALÝZE MENU FREQUENCY ANALYSIS LIMITS ZÁSADY PRO PRÁCI S PROMÌNNÝMI U ANALÝZY AC KONKRÉTNÍ PØÍKLADY KMITOÈTOVÉ ANALÝZY ŠUMOVÁ ANALÝZA INVERZNÍ FOURIEROVA TRANSFORMACE Analýza DC neboli stejnosmìrná analýza CÍLE ANALÝZY INTELIGENTNÍ CHARAKTEROGRAF JAK POSTUPUJE SIMULÁTOR PØI STEJNOSMÌRNÉ ANALÝZE ATRIBUTY SOUÈÁSTEK PØI STEJNOSMÌRNÉ ANALÝZE MENU DC ANALYSIS LIMITS PØÍKLADY STEJNOSMÌRNÉ ANALÝZY Rozšiøující typy analýz DYNAMICKÁ STEJNOSMÌRNÁ ANALÝZA ( DYNAMIC DC ) A ANALÝZA ELEKTRICKÝCH OBVODÙ 7

8 PØENOSOVÁ FUNKCE ( TRANSFER FUNCTION ) CITLIVOSTNÍ ANALÝZA ( SENSITIVITY ) Analyzaèní režimy KROKOVÁNÍ ( STEPPING ) TEPLOTNÍ ANALÝZA VYHODNOCOVACÍ ANALÝZA ( PERFORMANCE ANALYSIS ) STATISTICKÁ ANALÝZA ( MONTE CARLO ) OPTIMALIZACE ( OPTIMIZATION ) VEØEJNÉ A PRIVÁTNÍ KNIHOVNY MODELÙ A JEJICH ÚLOHA V ANALYZAÈNÍCH REŽIMECH Další speciální funkce simulátoru MOŽNOSTI DETAILNÍHO SLEDOVÁNÍ PROMÌNNÝCH A TRASOVÁNÍ BÌHEM ANALÝZY DALŠÍ UŽITEÈNÉ FUNKCE Problémy pøi poèítaèové simulaci a jak se s nimi vypoøádat Vybrané problémy pøi simulaci a jejich pøíèiny Problémy s konvergencí vnitøních algoritmù a cesty k jejich øešení GLOBAL SETTINGS (GLOBÁLNÍ NASTAVENÍ SIMULÁTORU) MOŽNÉ PØÍSTUPY K ØEŠENÍ PROBLÉMÙ S KONVERGENCÍ PØÍKLAD ANALÝZY TRANZISTOROVÉHO BISTABILNÍHO KLOPNÉHO OBVODU PØÍKLAD ANALÝZY OBVODU S NESNADNO ZJISTITELNÝM PRACOVNÍM BODEM MÍSTO ZÁVÌRU PØÍLOHY P1 Elektrické obvody a jevy v nich P1.1 Klasifikace elektrických obvodù P1.2 Stavy a jevy v obvodech P1.3 Stavy a dìje podrobnìji P1.4 Malosignálové linearizované modely nelineárních obvodù DALIBOR BIOLEK: ØEŠÍME ELEKTRONICKÉ OBVODY A

9 P1.5 Vybrané charakteristiky obvodù P2 Pøehled nástrojù pro popis jevù v lineárních obvodech P2.1 Charakteristika používaných metod popisu P2.2 Operátorový popis obvodù P2.2.1 METODA OPERÁTOROVÝCH SCHÉMAT P2.2.2 METODA LAPLACEOVY TRANSFORMACE A PØENOSOVÉ FUNKCE P2.2.3 CO VŠECHNO SE DÁ URÈIT Z OPERÁTOROVÉ PØENOSOVÉ FUNKCE P3Vybrané principy a postupy využívané k analýze obvodù P3.1 Zákon, princip, metoda P3.2 Princip superpozice a metoda superpozice P3.3 Princip ekvivalence a jeho konkrétní varianty a aplikace P3.3.1 PRINCIP EKVIVALENCE P3.3.2 PRINCIP KOMPENZACE (SUBSTITUCE) P3.3.3 PRINCIP NÁHRADNÍHO ZDROJE (THÉVENINÙV NORTONÙV TEORÉM) P3.3.4 METODA EKVIVALENCE NAPÌ OVÝCH A PROUDOVÝCH ZDROJÙ P3.3.5 TRANSFIGURACE HVÌZDA TROJÚHELNÍK P4 Pøepoèty dvojbranových parametrù tranzistoru P5 Pøehled vybraných aktivních prvkù P6 Struèný slovník a vybrané vlastnosti Laplaceovy transformace P7 Vyjadøování èísel v programech SNAP a MicroCap P8 Prvky z knihovny programu SNAP P9 Seznam elektronických pøíkladù v instalaci programu SNAP P10 Vybrané prvky programu MicroCap A ANALÝZA ELEKTRICKÝCH OBVODÙ 9

10 P10.1 Napájecí a signálové zdroje, zdroje pro transformaci signálù P GENERÁTORY SIGNÁLÙ P OBVODY PRO TRANSFORMACI SIGNÁLÙ P VÝZNAM ATRIBUTÙ ZDROJÙ V RÙZNÝCH TYPECH ANALÝZ P10.2 Pasivní prvky typu R, C a L, obvody s magnetickými vazbami a transformátory P REZISTORY P KAPACITORY P INDUKTORY P TRANSFORMÁTORY P10.3 Polovodièové a aktivní prvky P DIODY P TRANZISTORY P OPERAÈNÍ ZESILOVAÈE P10.4 Jiné prvky P11 Nìkteré konstanty, promìnné a funkce programu MicroCap P11.1 Nìkteré konstanty a systémové promìnné MicroCapu P11.2 Nìkteré funkce MicroCapu LITERATURA A ODKAZY REJSTØÍK DALIBOR BIOLEK: ØEŠÍME ELEKTRONICKÉ OBVODY A

11 MÍSTO ÚVODU Kniha, kterou máte pøed sebou, byla napsána zejména pro ty z vás, kteøí ovládají Ohmùv zákon a Kirchhoffovy zákony, mají základní vìdomosti o elektrických souèástkách a jejich aplikacích, èasto zkoumají dìje v nejrùznìjších analogových obvodech, nebojí se analyzovat problémy s tužkou a papírem ani experimentovat s poèítaèem, a mají dostatek vnitøní motivace k tomu stát se skuteènì znalými uživateli souèasných komerèních simulaèních programù, aniž by byli nuceni studovat stohy obtížnì ètivých a vìtšinou cizojazyèných manuálù. Pokud však nìkterému z uvedených atributù nevyhovujete, nemusí to být na závadu, jak zjistíte letmým pohledem na obsah s názvy jednotlivých kapitol. Na následujících stranách je velké množství informací z oblasti efektivních metod analýzy analogových obvodù. Neménì dùležité než tyto informace je však jejich pojivo, totiž øetìz øešených pøíkladù. Tyto pøíklady vás budou provázet metodami jak ruèní analýzy obvodù, tak i metodami jejich øešení na poèítaèi prostøednictvím simulaèních programù. Jak èíst tuto knihu, aby vám pøinesla co nejvìtší užitek? Døíve než se pokusím o návod, dovolte nìkolik vysvìtlujících údajù. Kniha je sestavena ze tøí èástí v prvních dvou se píše o metodách ruèní analýzy a poèítaèové analýzy, tøetí èást je pøílohová. Pro ty z vás, kteøí se chtìjí skuteènì dobøe nauèit analyzovat elektronické obvody, doporuèuji ètení od zaèátku. To znamená nejprve se uèit øešit jednodušší obvody ruènì, na základì snahy o pochopení jejich fungování, a teprve pak se vìnovat studiu automatizované analýzy na poèítaèi. V této druhé fázi je vhodné stáhnout si z domovské stránky nakladatelství BEN technická literatura instalaèní soubory programù SNAP a MicroCap spolu s elektronickými výukovými pøíklady. Souèasné simulaèní programy vesmìs pracují na základì modifikované metody uzlových napìtí. Proto je této metodì vìnováno hodnì prostoru v úvodních kapitolách o metodách ruèní analýzy, hned po heuristických metodách, kterých využívají zejména ti z nás, kteøí rádi øeší problémy po svém tvùrèím využíváním základních zákonù a principù elektrotechniky. Jsou popsány do podrobností postupy rychlé analýzy obvodù s klasickými i moderními obvodovými prvky (rùzné typy operaèních zesilovaèù vèetnì transimpedanèních a transkonduktanèních, proudové konvejory atd). Metody jsou jednoduchou formou a na množství pøíkladù objasòovány jak v maticovém tvaru, tak i ve formì tzv. grafù signálových tokù. Nìkteré uvedené postupy rychlé analýzy dosud nebyly jinde publikovány. To platí i o ponìkud exotických A ANALÝZA ELEKTRICKÝCH OBVODÙ 11

12 metodách øešení obvodù pomocí grafù signálových tokù. Jejich mistrným zvládnutím lze dosáhnout pozoruhodných efektù, napøíklad okamžitého napsání výsledku analýzy pøímo ze schématu obvodu, tj. bez jakýchkoliv mezivýpoètù. Kapitolou 4 vstoupíte do svìta poèítaèové analýzy a simulace obvodù. Zde se na zhruba 250 stranách seznámíte s abecedou, jejíž zvládnutí vám otevøe cestu k efektivní práci s jakýmkoliv souèasným simulaèním programem z rodiny SPICE. Jestliže se vám podaøí tuto kapitolu doèíst do konce a ètení budete prokládat pokusy na svém poèítaèi, ovìøovat popisované experimenty na demonstraèních souborech a pøemýšlet o výsledcích, které vám budou poskytovat programy SNAP a MicroCap, pak uèiníte mnoho pro to, aby vaše cesta na vrchol byla co nejpoctivìjší. Nejen proto, že platí rovnice: Micro- Cap = SPICE + nìco navíc. Do problematiky poèítaèové simulace budete zasvìcováni postupnì, pøes relativnì jednodušší programy založené na symbolických algoritmech (SNAP) až po numerické simulátory (MicroCap). Program SNAP jsme vytvoøili právì pro studenty, kteøí potøebují rychle zvládnout první krùèky v poèítaèové simulaci obvodù. K zvládání výše zmínìné abecedy by vám mìla hodnì napomoci netradiènì pojatá kapitola 4.5, v níž jsou koncentrovány 3 na sebe navazující lekce poèítaèové simulace v programu SNAP. K umocnìní celkového výukového efektu je tato èást formálnì upravena ponìkud odlišnì od ostatních kapitol (pøevaha grafické informace nad textovou, vynechání èíslování obrázkù atd.). Nechybí zde ani námìty na samostatné experimentování v SNAPu. Máte možnost pokraèovat v øešení sady 123 elektronických pøíkladù, které si mùžete stáhnout na váš poèítaè z Jejich popis je uveden v pøíloze P9. Pokrývají širokou škálu problémù a jsou setøídìny do kategorií Základy elektrotechniky, Zesilovaèe, Oscilátory, Syntetické prvky, Filtry, Vysokofrekvenèní obvody. Tuto úvodní èást však doporuèuji i zkušeným uživatelùm komerèních simulátorù. SNAP totiž poskytuje na rozdíl od simulátorù rodiny SPICE výsledky v tzv. symbolické formì, což vám umožòuje získávat nìkterá øešení, která prostì komerèní simulátory neumí. Navazující kapitoly o numerických simulaèních programech je sice možno studovat nezávisle na pøedchozích èástech, efektivnìjší je ovšem nejprve projít pøedchozími základy. Uvedený skok je možné doporuèit snad jen zkušenìjším uživatelùm nìkterého z komerèních simulátorù. Nauèíte se pohybovat v profesionálním schematickém editoru, seznámíte se se základními pojmy a pravidly, jak pracovat s modely souèástek, s knihovnami, jak správnì používat pøíkazy typu.model a.define atd. Nauèíte se pracovat s nejrùznìjšími typy analýz, v rùzných analyzaèních módech a režimech. V závislosti na vašich 12 DALIBOR BIOLEK: ØEŠÍME ELEKTRONICKÉ OBVODY A

Jan Hájek ZVUKY SE DVÌMA ÈASOVAÈI 555 Praha 2001, AA Praha a BEN technická literatura Jan Hájek ZVUKY SE DVÌMA ÈASOVAÈI 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována

Více

Alexandr Krejèiøík Zdenìk Burian SIMULUJ! Simulace vlastností analogových elektronických obvodù s diskrétními souèástkami Praha 2001 Alexandr Krejèiøík, Zdenìk Burian SIMULUJ! Simulace vlastností analogových

Více

Robert Láníèek ELEKTRONIK obvody souèástky dìje V knize jsou probrány základní elektronické obvody Publikace je doplnìna velkým množstvím obrázkù a øadou názornì øešených pøíkladù Pøi øešení pøíkladù se

Více

Modelování a počítačová simulace

Modelování a počítačová simulace Prof. Ing. Dalibor Biolek, CSc. Modelování a počítačová simulace Počítačová cvičení Vysoké učení technické v Brně 2011 Tento učební text byl vypracován v rámci projektu Evropského sociálního fondu č. CZ.1.07/2.2.00/07.0391

Více

Jaroslav Doleèek MODERNÍ UÈEBNICE ELEKTRONIKY Kmitoètové filtry, generátory signálù a pøevodníky dat 6. díl Praha 2009 Recenzenti: Doc. Ing. Josef Vedral, CSc. Doc. Ing. Jiøí Hozman, Ph.D. Jaroslav Doleèek

Více

Vít Záhlava NÁVRH A KONSTRUKCE DESEK PLOŠNÝCH SPOJÙ PRINCIPY A PRAVIDLA PRAKTICKÉHO NÁVRHU Praha 2010 Vít Záhlava NÁVRH A KONSTRUKCE DESEK PLOŠNÝCH SPOJÙ PRINCIPY A PRAVIDLA PRAKTICKÉHO NÁVRHU Bez pøedchozího

Více

UMÌLÁ INTELIGENCE V MODELOVÁNÍ A ØÍZENÍ Miroslav POKORNÝ Praha 1996, BEN Miroslav Pokorný UMÌLÁ INTELIGENCE V MODELOVÁNÍ A ØÍZENÍ Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást

Více

Počítačové experimenty s podporou SPICE

Počítačové experimenty s podporou SPICE Abstrakt Počítačové experimenty s podporou SPICE ing. Zdeněk Biolek, Ph.D. SPŠE Rožnov p.r., Školní 1610, 756 61 Rožnov p.r. biolek@spseroznov.cz Příspěvek popisuje některé zkušenosti s výukou elektrotechnických

Více

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí Laboratorní úloha KLS Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí (Multisim) (úloha pro seznámení s prostředím MULTISIM.0) Popis úlohy: Cílem úlohy je potvrdit často opomíjený, byť

Více

Nezávislý zdroj napětí

Nezávislý zdroj napětí Nezávislý zdroj napětí Ideální zdroj: Udržuje na svých svorkách napětí s daným časovým průběhem Je schopen dodat libovolný proud, i nekonečně velký, tak, aby v závislosti na zátěži zachoval na svých svorkách

Více

Jan Humlhans NAVRHNÌTE SI Inteligentní nabíjeèky s obvody MAXIM pro øízení nabíjení akumulátorù NiCd, NiMH a Li-Ion Praha 2000 Jan Humlhans Inteligentní nabíjeèky s obvody MAXIM pro øízení nabíjení akumulátorù

Více

lexandr Krejèiøík Spínané zdroje s èasovaèem 555 Praha 1999 lexandr Krejèiøík Spínané zdroje s èasovaèem 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra elektrotechniky a informatiky Obor Počítačové systémy. Návrh laboratorního přípravku aktivního

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra elektrotechniky a informatiky Obor Počítačové systémy. Návrh laboratorního přípravku aktivního VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra elektrotechniky a informatiky Obor Počítačové systémy Návrh laboratorního přípravku aktivního filtru bakalářská práce Autor: Miloš Bělíček Vedoucí práce: Ing.

Více

Jiøí Dostál OPERÈNÍ ZESILOVÈE Praha 2005 Kniha je praktickou pøíruèkou pro uživatele operaèních zesilovaèù. Orientaènì probírá konstrukci, dùkladnì se vìnuje obecným zásadám analýzy a syntézy operaèních

Více

Jaroslav Belza OPERAÈNÍ ZESILOVAÈE pro obyèejné smrtelníky Praha 2004 Tato praktická pøíruèka o operaèních zesilovaèích má sloužit nejen pro amatérskou, ale i pro poloprofesionální praxi, nebo shrnuje

Více

MODERNÍ RADIOTECHNIKA Josef Dobeš Václav Žalud MODERNÍ RADIOTECHNIKA Praha 2006 Doc. Ing. Josef Dobeš, CSc. obhájil dizertaèní práci v oboru mikroelektronika na ÈVUT v Praze v roce 1986. V letech 1986

Více

Laboratorní měření 1. Seznam použitých přístrojů. Popis měřicího přípravku

Laboratorní měření 1. Seznam použitých přístrojů. Popis měřicího přípravku Laboratorní měření 1 Seznam použitých přístrojů 1. Generátor funkcí 2. Analogový osciloskop 3. Měřící přípravek na RL ČVUT FEL, katedra Teorie obvodů Popis měřicího přípravku Přípravek umožňuje jednoduchá

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Jiøí Myslík Elektromagnetické pole základy teorie Kniha je vìnována základùm teorie elektromagnetického pole Je zpracována tak, aby posloužila jak studentùm vysokých, tak i støedních škol a všem zájemcùm

Více

4 DIELEKTRICKÉ OBVODY ZÁKLADNÍ POJMY DIELEKTRICKÝCH OBVODŮ Základní veličiny a zákony Sériový a paralelní

4 DIELEKTRICKÉ OBVODY ZÁKLADNÍ POJMY DIELEKTRICKÝCH OBVODŮ Základní veličiny a zákony Sériový a paralelní Bohumil Brtník TEORETICKÁ ELEKTROTECHNIKA Praha 2017 Bohumil Brtník Teoretická elektrotechnika Recenzovali: David Matoušek, Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice Miroslav Stehlík,

Více

Robert Láníèek SIMULÈNÍ PROGRMY pro elektroniku Praha 2002 Robert Láníèek SIMULÈNÍ PROGRMY PRO ELEKTRONIKU Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Jiøí Peèek Elektronika v kostce 1999 Kniha poslouží hlavnì tìm, kteøí se snaží najít vysvìtlení základních pojmù z elektroniky, které jsou jim neznámé, snaží se jim porozumìt, pøípadnì poznat jejich souvislosti

Více

Obsah. Zelinka: UI v problémech globální optimalizace BEN technická literatura 3

Obsah. Zelinka: UI v problémech globální optimalizace BEN technická literatura 3 UMÌLÁ INTELIGENCE V PROBLÉMECH GLOBÁLNÍ OPTIMALIZACE Ivan Zelinka Praha 2002 Tato publikace vznikla za podpory grantù MŠM 26500014, GAÈR 102/00/0526 a GAÈR 102/02/0204 Kniha seznamuje ètenáøe se dvìma

Více

Publikace prezentuje nìkteré poznatky z obsáhlé oblasti analogových soustav, které v poslední dobì prodìlávají rozvoj. Z toho dùvodu ani nemùže podat

Publikace prezentuje nìkteré poznatky z obsáhlé oblasti analogových soustav, které v poslední dobì prodìlávají rozvoj. Z toho dùvodu ani nemùže podat Bohumil BRTNÍK ANALOGOVÉ SOUSTAVY Praha 2013 Publikace prezentuje nìkteré poznatky z obsáhlé oblasti analogových soustav, které v poslední dobì prodìlávají rozvoj. Z toho dùvodu ani nemùže podat úplný

Více

VÝUKA OBECNÝCH METOD ANALÝZY LINEÁRNÍCH OBVODŮ

VÝUKA OBECNÝCH METOD ANALÝZY LINEÁRNÍCH OBVODŮ VÝKA OBECNÝCH METOD ANALÝZ LNEÁRNÍCH OBVODŮ Dalibor Biolek, Katedra elektrotechniky a elektroniky, VA Brno ÚVOD Obecné metody analýzy elektronických obvodů prodělaly dlouhé období svého vývoje. Katalyzátorem

Více

lexandr Krejèiøík NVRHNÌTE SI Moderní spínané zdroje programem Micropower SwitcherCD Praha 1999 lexandr Krejèiøík Moderní spínané zdroje Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

elektronických obvodů

elektronických obvodů Dalibor Biolek, 23 1/26 Poč ítač ová podpora řešení Osnova: elektronických obvodů Dalibor Biolek VA Brno, K31, Kounicova 65, PS 13 612 Brno http://www.vabo.cz/stranky/biolek email: dalibor.biolek@vabo.cz

Více

Jakub Š astný FPGA prakticky Realizace èíslicových systémù pro programovatelná hradlová pole Praha 2010 Tato publikace je vìnována praktickým aspektùm návrhu èíslicových systémù. Spíše, než popisu jazyka

Více

Kmitočtová analýza (AC Analysis) = analýza kmitočtových závislostí obvodových veličin v harmonickém ustáleném stavu (HUS) při první iteraci ano

Kmitočtová analýza (AC Analysis) = analýza kmitočtových závislostí obvodových veličin v harmonickém ustáleném stavu (HUS) při první iteraci ano Kmitočtová analýza (AC Analysis) = analýza kmitočtových závislostí obvodových veličin v harmonickém ustáleném stavu (HUS) - napodobování činnosti inteligentního obvodového analyzátoru. Další příbuzné analýzy:

Více

Přednáška v rámci PhD. Studia

Přednáška v rámci PhD. Studia OBVODY SE SPÍNANÝMI KAPACITORY (Switched Capacitor Networks) Přednáška v rámci PhD. Studia Doc. Ing. Lubomír Brančík, CSc. UREL FEKT VUT v Brně ÚVOD DO PROBLEMATIKY Důsledek pokroku ve vývoji (miniaturizaci)

Více

Příspěvek k počítačové simulaci elektronických obvodů

Příspěvek k počítačové simulaci elektronických obvodů Školská fyzika 2012/3 Experiment ve výuce fyziky Příspěvek k počítačové simulaci elektronických obvodů Petr Michalík 1, Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Článek uvádí na příkladech některá

Více

Jan Hájek ÈASOVAÈ 555 PRAKTICKÁ ZAPOJENÍ S JEDNÍM ÈASOVAÈEM AA Praha a BEN technická literatura Jan Hájek ÈASOVAÈ 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována

Více

S Gotz a R Mende MÌØENÍ, ØÍZENÍ A REGULACE S DELPHI Praha 2004 S GOTZ, R MENDE MÌØENÍ, ØÍZENÍ A REGULACE S DELPHI Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo

Více

AC analýza filtrů se spínanými kapacitory v Spice

AC analýza filtrů se spínanými kapacitory v Spice AC analýza filtrů se spínanými kapacitory v Spice Dalibor BIOLEK 1, Viera BIOLKOVÁ 2, Zdeněk KOLKA 3 Abstract. The inability of direct small-signal AC analysis of switched-capacitor (SC) and switched-current

Více

Václav Kùs Vliv polovodièových mìnièù na napájecí soustavu Vydáno s finanèní podporou Grantové agentury Èeské republiky, èíslo úkolu GAÈR 102/02/1355 2002 Kniha se zabývá aktuální problematikou vlivu polovodièových

Více

Elektronické obvody analýza a simulace

Elektronické obvody analýza a simulace Elektronické obvody analýza a simulace Jiří Hospodka katedra Teorie obvodů, 804/B3 ČVUT FEL 4. října 2006 Jiří Hospodka (ČVUT FEL) Elektronické obvody analýza a simulace 4. října 2006 1 / 7 Charakteristika

Více

POČÍTAČOVÉ SIMULACE V ELEKTROTECHNICE: ORCADPSPICE VERSUS PROGRAMY TYPU SPICE-LIKE A SPICE-COMPATIBLE

POČÍTAČOVÉ SIMULACE V ELEKTROTECHNICE: ORCADPSPICE VERSUS PROGRAMY TYPU SPICE-LIKE A SPICE-COMPATIBLE POČÍTAČOVÉ SIMULACE V ELEKTROTECHNICE: ORCADPSPICE VERSUS PROGRAMY TYPU SPICE-LIKE A SPICE-COMPATIBLE Dalibor Biolek Katedra elektrotechniky, Univerzita obrany Brno, Kounicova 65, 612 00 Brno, dalibor.biolek@unob.cz

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

EVA VOLNÁ MARTIN KOTYRBA MICHAL JANOŠEK VÁCLAV KOCIAN

EVA VOLNÁ MARTIN KOTYRBA MICHAL JANOŠEK VÁCLAV KOCIAN Doc. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD. RNDr. Martin Kotyrba, Ph.D. RNDr. Michal Janošek, Ph.D. Mgr. Václav Kocian UMÌLÁ INTELIGENCE Rozpoznávání vzorù v dynamických datech Praha 2014 Anotace: Cílem knihy je

Více

Vladimír Lysenko DETEKTORY PRO BEZDOTYKOVÉ MÌØENÍ TEPLOT Praha 2005 Kniha pojednává o detektorech, principech jejich èinnosti a aplikacích pøi bezdotykovém mìøení teplot. Více je vìnováno kvantovým typùm

Více

Přednáška v rámci PhD. Studia

Přednáška v rámci PhD. Studia OBVODY SE SPÍNANÝMI KAPACITORY (Switched Capacitor Networks) Přednáška v rámci PhD. Studia L. Brančík UREL FEKT VUT v Brně ÚVOD DO PROBLEMATIKY Důsledek pokroku ve vývoji (miniaturizaci) analogových integrovaných

Více

OCHRANA VOJENSKÝCH OBJEKTŮ PROTI ÚČINKŮM VÝKONOVÝCH ELEKTROMAGNETICKÝCH POLÍ, SIMULACE EMC FILTRŮ

OCHRANA VOJENSKÝCH OBJEKTŮ PROTI ÚČINKŮM VÝKONOVÝCH ELEKTROMAGNETICKÝCH POLÍ, SIMULACE EMC FILTRŮ OCHRANA VOJENSKÝCH OBJEKTŮ PROTI ÚČINKŮM VÝKONOVÝCH ELEKTROMAGNETICKÝCH POLÍ, SIMULACE EMC FILTRŮ Anotace: Ing. Zbyněk Plch VOP-026 Šternberk s.p., divize VTÚPV Vyškov Zkušebna elektrické bezpečnosti a

Více

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí (Multisim) (úloha pro seznámení s prostředím MULISIM) Popis úlohy: Cílem úlohy je potvrdit často opomíjený, byť

Více

Jaroslav Vlach Lampárna aneb Co to zkusit s elektronkami? Praha 2004 Jaroslav Vlach Lampárna aneb Co to zkusit s elektronkami? Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást

Více

Tel-30 Nabíjení kapacitoru konstantním proudem [V(C1), I(C1)] Start: Transient Tranzientní analýza ukazuje, jaké napětí vytvoří proud 5mA za 4ms na ka

Tel-30 Nabíjení kapacitoru konstantním proudem [V(C1), I(C1)] Start: Transient Tranzientní analýza ukazuje, jaké napětí vytvoří proud 5mA za 4ms na ka Tel-10 Suma proudů v uzlu (1. Kirchhofův zákon) Posuvným ovladačem ohmické hodnoty rezistoru se mění proud v uzlu, suma platí pro každou hodnotu rezistoru. Tel-20 Suma napětí podél smyčky (2. Kirchhofův

Více

Vysoká škola polytechnická Jihlava. Katedra elektrotechniky a informatiky. Tematické okruhy pro státní závěrečné zkoušky oboru. Počítačové systémy

Vysoká škola polytechnická Jihlava. Katedra elektrotechniky a informatiky. Tematické okruhy pro státní závěrečné zkoušky oboru. Počítačové systémy Vysoká škola polytechnická Jihlava Katedra elektrotechniky a informatiky Tematické okruhy pro státní závěrečné zkoušky oboru Počítačové systémy Tyto okruhy jsou platné pro studenty, kteří započali studium

Více

Václav Mentlík Pavel Trnka, Magdaléna Trnková Lumír Šašek. Spolehlivostní aspekty elektrotechnologie

Václav Mentlík Pavel Trnka, Magdaléna Trnková Lumír Šašek. Spolehlivostní aspekty elektrotechnologie Václav Mentlík Pavel Trnka, Magdaléna Trnková Lumír Šašek Spolehlivostní aspekty elektrotechnologie Praha 2011 Kniha navazuje na dříve vydané Dielektrické prvky a systémy ISBN 80-7300- 189-6, Praha:BEN

Více

Elektřina a magnetismus UF/01100. Základy elektřiny a magnetismu UF/PA112

Elektřina a magnetismus UF/01100. Základy elektřiny a magnetismu UF/PA112 Elektřina a magnetismus UF/01100 Rozsah: 4/2 Forma výuky: přednáška Zakončení: zkouška Kreditů: 9 Dop. ročník: 1 Dop. semestr: letní Základy elektřiny a magnetismu UF/PA112 Rozsah: 3/2 Forma výuky: přednáška

Více

Modelování a simulace elektronických systémů

Modelování a simulace elektronických systémů Modelování a simulace elektronických systémů Elektronické systémy Řídicí obvody, obvody pro úpravu signálu, polovodičové měniče, elektromotory Modelování a simulace Obvodových veličin OrCAD/PSPICE Chování

Více

červená LED 1 10k LED 2

červená LED 1 10k LED 2 Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vývojové práce v elektrických pohonech

Vývojové práce v elektrických pohonech Vývojové práce v elektrických pohonech Pavel Komárek ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická, K 31 Katedra elektrických pohonů a trakce Technická, 166 7 Praha 6-Dejvice Konference MATLAB 001 Abstrakt Při

Více

Fakulta elektrotechnická

Fakulta elektrotechnická České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2005 Dalibor Barri ii České vysoké učení technické v Praze Technická 2 - Dejvice, 166 27 Fakulta elektrotechnická Katedra

Více

Kirchhoffovy zákony. Kirchhoffovy zákony

Kirchhoffovy zákony. Kirchhoffovy zákony Kirchhoffovy zákony 1. Kirchhoffův zákon zákon o zachování elektrických nábojů uzel, větev obvodu... Algebraický součet všech proudů v uzlu se rovná nule Kirchhoffovy zákony 2. Kirchhoffův zákon zákon

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

teplota součástky T_REL_LOCAL T_ABS T_MEASURED globální teplota T_MEASURED

teplota součástky T_REL_LOCAL T_ABS T_MEASURED globální teplota T_MEASURED Analyzační režimy: - krokování (Stepping) - teplotní analýza (Thermal Analysis) - vyhodnocovací analýza (Performance Analysis) - statistická analýza (Monte Carlo, Worst Case) Teplotní analýza Druhy simulačních

Více

Základy elektrotechniky (ZELE)

Základy elektrotechniky (ZELE) Základy elektrotechniky (ZELE) Studijní program Technologie pro obranu a bezpečnost, 3 leté Bc. studium (civ). Výuka v 1. a 2. semestru, dotace celkem 72h (24+48). V obou semestrech zkouška, zápočet zrušen.

Více

Zdenìk Faktor Transformátory a cívky 1999 Pøestože transformátory a tlumivky byly v nejmodernìjších elektronických zaøízeních do znaèné míry nahrazeny jinými obvodovými prvky, zastávají dosud nezastupitelnou

Více

Montér slaboproudých zařízení (26-020-H)

Montér slaboproudých zařízení (26-020-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Montér slaboproudých zařízení (26-020-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Vojtìch Bednáø LINUX NA FIREMNÍM PC možnosti. rizika. cena Praha 2007 Vojtìch Bednáø Linux na firemním PC možnosti. rizika. cena Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást

Více

Pavel Šír RADIOAMATÉRSKÉ KONSTRUKCE PRO MIKROVLNNÁ PÁSMA Praha 2001 Pavel Šír, OK1AIY RADIOAMATÉRSKÉ KONSTRUKCE PRO MIKROVLNNÁ PÁSMA Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Bc. David Pietschmann.

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Bc. David Pietschmann. VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

M R 8 P % 8 P5 8 P& & %

M R 8 P % 8 P5 8 P& & % ážení zákazníci dovolujeme si ás upozornit že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva tzv. copyright. To znamená že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího (aby ètenáø

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE... 3 POČÍTAČOVÉ NAVRHOVÁNÍ (ECAD)... 4 ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA I... 5 ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA II...

TECHNICKÁ DOKUMENTACE... 3 POČÍTAČOVÉ NAVRHOVÁNÍ (ECAD)... 4 ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA I... 5 ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA II... 0 Obsah TECHNICKÁ DOKUMENTACE... 3 POČÍTAČOVÉ NAVRHOVÁNÍ (ECAD)... 4 ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA I.... 5 ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA II.... 6 ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA III.... 7 ELEKTROTECHNIKA

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učebního materiálu předmět, tematický celek ročník CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_INOVACE_ZIL_VEL_123_20

Více

Navrhování elektronických obvodů počítačem Počítačové modelování, analýza a simulace

Navrhování elektronických obvodů počítačem Počítačové modelování, analýza a simulace FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ Vojenská akademie v Brně Navrhování elektronických obvodů počítačem Počítačové modelování, analýza a simulace Prof. Ing. Dalibor Biolek, CSc. Brno únor 2004 Navrhování obvodů

Více

Virtuální instrumentace v experimentech jaderné fyziky - Vzorové úlohy

Virtuální instrumentace v experimentech jaderné fyziky - Vzorové úlohy Jiří Pechoušek, Milan Vůjtek Virtuální instrumentace v experimentech jaderné fyziky - Vzorové úlohy V tomto dokumentu jsou uvedeny základy úloh probíraných v předmětu KEF/VIJF. KATEDRA EXPERIMENTÁLNÍ FYZIKY

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

UTILIZATION OF THE SNAP 2.6 PROGRAM IN SELECTED ELECTRICAL COURSES VYUŽITÍ PROGRAMU SNAP 2.6 VE VYBRANÝCH ELEKTROTECHNICKÝCH PŘEDMĚTECH

UTILIZATION OF THE SNAP 2.6 PROGRAM IN SELECTED ELECTRICAL COURSES VYUŽITÍ PROGRAMU SNAP 2.6 VE VYBRANÝCH ELEKTROTECHNICKÝCH PŘEDMĚTECH UTILIZATION OF THE SNAP.6 PROGRAM IN SELECTED ELECTRICAL COURSES VYUŽITÍ PROGRAMU SNAP.6 VE VYBRANÝCH ELEKTROTECHNICKÝCH PŘEDMĚTECH Dalibor Biolek*), Zdeněk Kolka**) *) K30 VA Brno, Kounicova 65, PS 3,

Více

SPM SPECTRUM NOVÁ UNIKÁTNÍ METODA PRO DIAGNOSTIKU LOŽISEK

SPM SPECTRUM NOVÁ UNIKÁTNÍ METODA PRO DIAGNOSTIKU LOŽISEK SPM SPECTRUM NOVÁ UNIKÁTNÍ METODA PRO DIAGNOSTIKU LOŽISEK V této části prezentujeme výsledky použití metody SPM Spectrum (Shock Pulse Method Metoda rázových pulsů) jako metody pro monitorování stavu valivých

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela analýza obvodů metodou orientovaných grafů

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela analýza obvodů metodou orientovaných grafů Jiří Petržela analýza obvodů metodou orientovaných grafů podstata metod spočívá ve vjádření rovnic popisujících řešený obvod pomocí orientovaných grafů uzl grafu odpovídají závislým a nezávislým veličinám,

Více

PŘELAĎOVÁNÍ AKTIVNÍCH FILTRŮ POMOCÍ NAPĚŤOVĚ ŘÍZENÝCH ZESILOVAČŮ

PŘELAĎOVÁNÍ AKTIVNÍCH FILTRŮ POMOCÍ NAPĚŤOVĚ ŘÍZENÝCH ZESILOVAČŮ PŘELAĎOVÁNÍ AKTIVNÍCH FILTRŮ POMOCÍ NAPĚŤOVĚ ŘÍZENÝCH ZESILOVAČŮ Tuning Active Filters by Voltage Controlled Amplifiers Vladimír Axman *, Petr Macura ** Abstrakt Ve speciálních případech potřebujeme laditelné

Více

CESTA DOMÙ ~ Kryonovo podobenství ~ Pøíbìh Michaela Thomase a Sedmi andìlù Kryon Kniha 5 Translation from the English language edition: The Journey Home Copyright 1997 Lee Carroll All Rights Reserved Czech

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky. Regulace jednofázového napěťového střídače

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky. Regulace jednofázového napěťového střídače ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Regulace jednofázového napěťového střídače vedoucí práce: Ing. Vojtěch Blahník,

Více

S. Ïaïo, L. Bejèek, A. Platil MÌØENÍ PRÙTOKU A VÝŠKY HLADINY Praha 2005 Publikace je urèena pro širokou technickou veøejnost zabývající se mìøením prùtoku, mùže posloužit konstruktérùm strojù a projektantùm,

Více

Siegfried Wirsum Abeceda nf techniky Wirsum, Siegfried: NF-Praxis Grundlagen, moderne Bauelemente, nachbausichere Schaltungen (Franzis-Praxisbuch) ISBN 3-7723-5162-X 1989 Franzis-Verlag GmbH, München Sämtliche

Více

SPÍNAČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ 3. PŘEPÍNAČE

SPÍNAČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ 3. PŘEPÍNAČE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada ELEKTROINSTALACE, DUM č. 03

Více

elektrické filtry Jiří Petržela filtry se syntetickými bloky

elektrické filtry Jiří Petržela filtry se syntetickými bloky Jiří Petržela nevýhoda induktorů, LCR filtry na nízkých kmitočtech kvalita technologická náročnost výroby a rozměry cena nevýhoda syntetických ekvivalentů cívek nárůst aktivních prvků ve filtru kmitočtová

Více

Jazyk matematiky. 2.1. Matematická logika. 2.2. Množinové operace. 2.3. Zobrazení. 2.4. Rozšířená číslená osa

Jazyk matematiky. 2.1. Matematická logika. 2.2. Množinové operace. 2.3. Zobrazení. 2.4. Rozšířená číslená osa 2. Jazyk matematiky 2.1. Matematická logika 2.2. Množinové operace 2.3. Zobrazení 2.4. Rozšířená číslená osa 1 2.1 Matematická logika 2.1.1 Výrokový počet logická operace zapisujeme čteme česky negace

Více

POÈÍTAÈOVÁ ROZHRANÍ pøenos dat a øídicí systémy Jaroslav Vlach Viktorie Vlachová Praha 2000 Kniha seznamuje srozumitelnou formou se základními technickými a programovými prostøedky øídicích systémù a probírá

Více

Laboratorní úloha č. 1 Základní elektrická měření

Laboratorní úloha č. 1 Základní elektrická měření Laboratorní úloha č. 1 Základní elektrická měření Úkoly měření: 1. Zvládnutí obsluhy klasických multimetrů. 2. Jednoduchá elektrická měření měření napětí, proudu, odporu. 3. Měření volt-ampérových charakteristik

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Excel Vladimír Bříza Podrobný průvodce 2007 Excel 2007 podrobný průvodce Vladimír Bříza Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako

Více

Technologie vstøikování termoplastù se všemi svými modifikacemi má mezi zpracovatelskými plastikáøskými technologiemi zásadní význam. Pøi použití technologie vstøikování se z pøíslušného granulátu pøipraví

Více

Ing Vlastislav Tùma VZ údržba a opravy Praha 1999, BEN VZ údržba a opravy VZ 2101 VZ 21011 VZ 2102 VZ 2103 VZ 2104 VZ 21043 VZ 21044i VZ 2105 VZ 21053 VZ 2106 VZ 21063 VZ 2107 VZ 21073i VZ 2121 VZ 21217

Více

Matice se v některých publikacích uvádějí v hranatých závorkách, v jiných v kulatých závorkách. My se budeme držet zápisu s kulatými závorkami.

Matice se v některých publikacích uvádějí v hranatých závorkách, v jiných v kulatých závorkách. My se budeme držet zápisu s kulatými závorkami. Maticové operace Definice Skalár Představme si nějakou množinu, jejíž prvky lze sčítat a násobit. Pěkným vzorem jsou čísla, která už známe od mala. Prvky takové množiny nazýváme skaláry. Matice Matice

Více

Pavel Dědourek. 28. dubna 2006

Pavel Dědourek. 28. dubna 2006 Laboratorní úloha z předmětu 14EVA Měření na automobilovém alternátoru Pavel Dědourek 28. dubna 2006 Pavel Dědourek, Michal Červenka, Tomáš Kraus Ptáček, Ladislav Žilík 1 Úkol měření Ověřit vlastnosti

Více

Zlepšení vlastností usměrňovače s kapacitní zátěží z hlediska EMC

Zlepšení vlastností usměrňovače s kapacitní zátěží z hlediska EMC Vladimír Kudyn Zlepšení vlastností usměrňovače s kapacitní zátěží z hlediska EMC Klíčová slova: usměrňovač, DPF, THD, přídavná tlumivka, kapacitní zátěž, spektrum harmonických složek. 1. Úvod Pro správnou

Více

Předmluva 9 Obsah knihy 9 Typografické konvence 10 Informace o autorovi 10 Poděkování 10

Předmluva 9 Obsah knihy 9 Typografické konvence 10 Informace o autorovi 10 Poděkování 10 Obsah Předmluva 9 Obsah knihy 9 Typografické konvence 10 Informace o autorovi 10 Poděkování 10 KAPITOLA 1 Úvod 11 Dostupná rozšíření Matlabu 13 Alternativa zdarma GNU Octave 13 KAPITOLA 2 Popis prostředí

Více

Konfigurace řídicího systému technikou Hardware In The Loop

Konfigurace řídicího systému technikou Hardware In The Loop 1 Portál pre odborné publikovanie ISSN 1338-0087 Konfigurace řídicího systému technikou Hardware In The Loop Szymeczek Michal Elektrotechnika, Študentské práce 20.10.2010 Bakalářská práce se zabývá konfigurací

Více

Rozšiřující analýzy = analýzy rozšiřující možnosti základních analýz DC, TRANSIENT, AC

Rozšiřující analýzy = analýzy rozšiřující možnosti základních analýz DC, TRANSIENT, AC Rozšiřující analýzy = analýzy rozšiřující možnosti základních analýz DC, TRANSIENT, AC.DC.TRAN.AC.TF... Transfer Function.SENS... Sensitivity.FOUR... Fourier Analysis.NOISE... Noise Analysis přenosová

Více

ČVUT FEL. Obrázek 1 schéma zapojení měřícího přípravku. Obrázek 2 realizace přípravku

ČVUT FEL. Obrázek 1 schéma zapojení měřícího přípravku. Obrázek 2 realizace přípravku Laboratorní měření 2 Seznam použitých přístrojů 1. Laboratorní zdroj stejnosměrného napětí Vývojové laboratoře Poděbrady 2. Generátor funkcí Instek GFG-8210 3. Číslicový multimetr Agilent, 34401A 4. Digitální

Více

Pavel Valášek, Roman Loskot Polovodièové pamìti Kniha známých autorù pokrývá celou oblast polovodièových pamìtí soudobých mikropoèítaèù a mikrokontrolérù Seznamuje se základními architekturami pamìtí,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAVTELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OD TELECOMMUNICATIONS

Více

elektrické filtry Jiří Petržela aktivní filtry

elektrické filtry Jiří Petržela aktivní filtry Jiří Petržela postup při návrhu filtru nové struktury analýza daného obvodu programem Snap získání symbolického tvaru přenosové funkce srovnání koeficientů přenosové funkce s přenosem obecného bikvadu

Více

Napájecí zdroje a stabilizátory ss nap?tí

Napájecí zdroje a stabilizátory ss nap?tí Napájecí zdroje a stabilizátory ss nap?tí 1. Zadání A. Na soustav? sí?ový transformátor - m?stkový usm?r?ova? - filtr prove?te tato m??ení: a) pomocí dvoukanálového osciloskopu zobrazte sou?asn??asový

Více

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE)

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE) Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE) Studijní program Vojenské technologie, 5ti-leté Mgr. studium (voj). Výuka v 1. a 2. semestru, dotace na semestr 24-12-12 (Př-Cv-Lab). Rozpis výuky

Více

8. Operaèní zesilovaèe

8. Operaèní zesilovaèe zl_e_new.qxd.4.005 0:34 StrÆnka 80 80 Elektronika souèástky a obvody, principy a pøíklady 8. Operaèní zesilovaèe Operaèní zesilovaèe jsou dnes nejvíce rozšíøenou skupinou analogových obvodù. Jedná se o

Více

ABSTRAKT: ABSTRACT: KLÍČOVÁ SLOVA: KLÍČOVÁ SLOVA ANGLICKY:

ABSTRAKT: ABSTRACT: KLÍČOVÁ SLOVA: KLÍČOVÁ SLOVA ANGLICKY: 1 ABSTRAKT: Práce se zabývá možnostmi realizace proudových zrcadel s větším zesílením. Po uvedení do problematiky proudových zrcadel s proudovým přenosem jedna, se budou řešit možnosti dosáhnutí většího

Více

Vážeí zákazíci dovolujeme si Vás upozorit že a tuto ukázku kihy se vztahují autorská práva tzv. copyright. To zameá že ukázka má sloužit výhradì pro osobí potøebu poteciálího kupujícího (aby èteáø vidìl

Více

Obsah DÍL 2 KAPITOLA 6. 6 Automatická regulace 9. 6.1 Základní terminologie historické souvislosti 12

Obsah DÍL 2 KAPITOLA 6. 6 Automatická regulace 9. 6.1 Základní terminologie historické souvislosti 12 Obsah DÍL 2 KAPITOLA 6 6 Automatická regulace 9 6.1 Základní terminologie historické souvislosti 12 6.2 Dynamický systém, nástroje a metody jeho analýzy 18 6.2.1 Popis dynamického systému 19 6.2.2 Simulace

Více