Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 S. Ïaïo, L. Bejèek, A. Platil MÌØENÍ PRÙTOKU A VÝŠKY HLADINY Praha 2005

2 Publikace je urèena pro širokou technickou veøejnost zabývající se mìøením prùtoku, mùže posloužit konstruktérùm strojù a projektantùm, inženýrùm útvarù obchodnì-technických služeb a technickým pracovníkùm výroby. Navíc lze oèekávat, že v publikaci uvedené poznatky poslouží také pøi øešení nestandardních úkolù z oblasti mìøení prùtoku a výšky hladiny, pøinejmenším alespoò jako inspiraèní materiál. Je vhodná také jako uèební pomùcka pro studenty støedních odborných škol a pøíp. i pro studenty vysokých škol technických. Pøedpokládají se základní znalosti støedoškolské matematiky, fyziky a elektrotechniky. Avšak pro získání pøehledných znalostí encyklopedického charakteru lze vystaèit pouze se znalostí elementárních zákonù fyziky a matematiky. Podìkování za podporu této knihy náleží tìmto firmám: S. Ïaïo, L. Bejèek, A. Platil Mìøení prùtoku a výšky hladiny Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk, fotokopie, mikrofilm nebo jiný postup), zadána do informaèního systému nebo pøenášena v jiné formì èi jinými prostøedky. Autoøi a nakladatelství nepøejímají záruku za správnost tištìných materiálù. Pøedkládané informace jsou zveøejnìny bez ohledu na pøípadné patenty tøetích osob. Nároky na odškodnìní na základì zmìn, chyb nebo vynechání jsou zásadnì vylouèeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky použité v této knize jsou majetkem jejich vlastníkù. Uvedením nejsou zpochybnìna z toho vyplývající vlastnická práva. Veškerá práva vyhrazena S. Ïaïo, L. Bejèek, A. Platil, Praha 2005 Nakladatelství BEN technická literatura, Vìšínova 5, Praha 10 S. Ïaïo, L. Bejèek, A. Platil: Mìøení prùtoku a výšky hladiny BEN technická literatura, Praha vydání ISBN X

3 Obsah 1 ÚVOD Od historie k souèasnosti Zamìøení publikace Komu je publikace urèena ZÁKLADNÍ POJMY A DEFINICE Definice Základní termodynamické zákony pro prùtok plynù Druhy proudìní Mezní vrstva Viskozita Podobnostní èísla Reynoldsovo èíslo Nusseltovo èíslo Machovo èíslo Prandtlovo èíslo Rovnice kontinuity Bernoulliho rovnice Poiseuilleùv zákon Pascalùv princip Vlivy tvaru potrubí Rychlostní profil v zahnutých potrubích Redukce prùmìru potrubí Expanze prùmìru potrubí Prùtok v potrubí s odboèkami Prùtok dvoufázové tekutiny a kavitace Dvoufázové tekutiny Kavitace Newtonovské a nenewtonovské tekutiny A OBSAH 3

4 3 ROZDÌLENÍ SENZORÙ PRÙTOKU Úvod Základní metody mìøení prùtoku Požadavky na snímaèe prùtoku a prùtokomìry Výbìr prùtokomìru PRÙØEZOVÉ PRÙTOKOMÌRY Prùtokomìry na principu tlakového rozdílu Prùtokomìry se škrtícími orgány Clony Venturiho trubice Dallova trubice Dýzy V-kužel Škrtící organ typu klínový segment Mikromechanický prùtokomìr se škrtícím orgánem Škrtící orgány pro laminární proudìní Nejistoty a rozsah prùtokomìrù s diferenèními senzory tlaku Význam prùtokomìrù se škrtícími orgány Kolenové prùtokomìry RYCHLOSTNÍ PRÙTOKOMÌRY Pitotova trubice Základní teorie Konstrukce a použití Pitotovy trubice Prandltova trubice Víceotvorové Pitotovy trubice Základní teorie Vliv vibrací a tvar víceotvorových sond Víceotvorové Pitotovy trubice typu Annubar Aplikace Pitotových trubic v letectví S. ÏAÏO, L. BEJÈEK, A. PLATIL: MÌØENÍ PRÙTOKU A VÝŠKY HLADINY A

5 6 PRÙTOKOMÌRY S PROMÌNNÝM PRÙØEZEM (PLOVÁÈKOVÉ PRÙTOKOMÌRY, ROTAMETRY) 6.1 Princip èinnosti Prùtokomìr s promìnným prùøezem jako regulaèní obvod Konstrukce plováèkových prùtokomìrù Pružinový prùtokomìr Prùtokomìr s vychylovanou klapkou Aplikace rotametrù Metrologické vlastnosti rotametrù TURBÍNOVÉ A LOPATKOVÉ SENZORY PRÙTOKU Princip Turbínové prùtokomìry s tangenciálním vtokem (lopatkové radiální prùtokomìry) Zásuvné turbinové prùtokomìry Turbínový prùtokomìr se dvìma protibìžnými rotory Bezložiskové turbínové prùtokomìry Vrtulové (šroubové) prùtokomìry Prùtokomìry s lopatkovými koly Turbínové a lopatkové prùtokomìry s tryskou Turbinové prùtokomìry s obtokem (boèníkem) Mìøicí obvody turbinových a lopatkových prùtokomìrù Provozní vlastnosti turbinových prùtokomìrù Rozsah použití Úèinky viskozity na turbinové prùtokomìry Nevýhody a omezení turbinových prùtokomìrù Metrologické vlastnosti turbínových prùtokomìrù Linearita Reprodukovatelnost Dynamické vlastnosti turbínových prùtokomìrù Závìry a výhledy dalšího vývoje A OBSAH 5

6 8 OBJEMOVÉ PRÙTOKOMÌRY Úvod Oválový prùtokomìr Tìlesový (lalokový, piškotkový) prùtokomìr Prùtokomìry s kyvným diskem Prùtokomìr s obìžným kolem Bubnový prùtokomìr Bubnový plynomìr (mokrý plynomìr) Prùtokomìr s rotujícími lopatkami Šroubové prùtokomìry Prùtokomìr s krouživým pístem Kinematika èinnosti Prùtokomìry s mìøicími èerpadly Prùtokomìry pevných látek Prùtokomìr na momentovém principu Dopravníková váha Kapacitní metoda Detekce pohybu èástic mikrovlnným záøením DEFORMAÈNÍ PRÙTOKOMÌRY Princip Metrologické vlastnosti Použití deformaèních prùtokomìrù ULTRAZVUKOVÉ SENZORY PRÙTOKU Princip a rozdìlení Umístìní mìnièù ultrazvukových prùtokomìrù na potrubí Pøímé ultrazvukové prùtokomìry Princip èinnosti Mìøicí obvody pøímých ultrazvukových prùtokomìrù Prùtokomìry založené na odrazu a lomu vlnìní Vlastnosti prùtokomìrù s pøíložnými mìnièi Zpìtnovazební prùtokomìry Princip èinnosti Zpìtnovazební prùtokomìr se stálou dobou mìøení S. ÏAÏO, L. BEJÈEK, A. PLATIL: MÌØENÍ PRÙTOKU A VÝŠKY HLADINY A

7 Zpìtnovazební prùtokomìr se stálým poètem obìhù impulzu Zpìtnovazební prùtokomìr se stálou vlnovou délkou signálu Dopplerovy prùtokomìry Princip èinnosti Dopplerovy prùtokomìry s jedním mìnièem (pøíložné, bezdotykové) Korelaèní ultrazvukové prùtokomìry Metrologické vlastnosti ultrazvukových prùtokomìrù Smìry vývoje mìøicích obvodù ultrazvukových prùtokomìrù Èíslicové zpracování signálù Diagnostika, identifikace tekutiny, komunikace Výhody ultrazvukových prùtokomìrù Zásady správného provozu ultrazvukových prùtokomìrù INDUKÈNÍ SENZORY PRÙTOKU Elektromagnetický prùtokomìr Princip elektromagnetického prùtokomìru Náhradní obvod indukèního prùtokomìru Magnetoelektrický prùtokomìr Chování reálného indukèního prùtokomìru Vlastnosti elektrod Vliv vlastností proudící tekutiny Vliv magnetického pole Vlastnosti potrubí Instalace prùtokomìru Realizace indukèních prùtokomìrù Rozdìlení indukèních prùtokomìrù Ponorné prùtokomìry Zásuvné prùtokomìry Bodový a plošný prùtokomìr Prùtokomìry pro nezaplnìné potrubí A OBSAH 7

8 11.3 Konstrukce dílù indukèních prùtokomìrù Úvod Vytvoøení magnetického pole Mìøicí trubice Výbìr prùmìru mìøicí trubice magnetického prùtokomìru Mìøicí obvody indukèních prùtokomìrù Úvod Rozbor pøíèin rušení signálu elektrod Mìøicí obvody základní vlastnosti koherentní demodulace Potlaèení støídavého rušení volbou tvaru èasového prùbìhu magnetického pole Úvod Lichobìžnikový prùbìh indukce B Impulzní stejnosmìrné magnetické pole Výkonové impulzní stejnosmìrné buzení Spínané støídavé magnetické pole Buzení magnetického pole exponenciálními impulzy (Ex-Pulse excitation) Impulzní magnetické pole Tvary magnetického pole Úvod Volba hodnoty magnetické indukce B Volba frekvence magnetického pole Prùtokomìry s magnetickým polem na dvou frekvencích Napájení indukèních prùtokomìrù Standardní napájení Dvouvodièové pøipojení indukèního prùtokomìru Zvláštnosti zpracování signálu elektrod Potlaèení souhlasného rušení Kapacitní snímání signálu elektrod Rušení nesprávným uzemnìním Zpracování namìøených údajù (postprocessing) S. ÏAÏO, L. BEJÈEK, A. PLATIL: MÌØENÍ PRÙTOKU A VÝŠKY HLADINY A

9 Komunikace prùtokomìrù s nadøazenými systémy Diagnostické postupy Mìøení pulzujícího prùtoku Závìr HMOTNOSTNÍ PRÙTOKOMÌRY NA PRINCIPU CORIOLISOVY SÍLY Fyzikální princip Coriolisovy síly Základní tvary mìøicích trubic Coriolisových prùtokomìrù Úvod Prùtokomìry se zakøivenou trubicí U trubicí Prùtokomìry s pøímou mìøicí trubicí Pøehled základních tvarù mìøicích trubek Coriolisových prùtokomìrù Úvod Dvojité pøímé paralelní trubice Dvojité souosé pøímé trubice Prùtokomìry s mìøicí trubicí ve tvaru oblouku Mìøicí trubice s deformací v krutu Potlaèení úèinkù vibrace potrubí Coriolisùv prùtokomìr s torzními kmity dvojité trubice tvaru W Ke konstrukci a materiálùm mìøicích trubic Obecné poznatky Mikromechanicky vyrobené Coriolisovy prùtokomìry Pøíložné Coriolisovy prùtokomìry Mìøicí obvody Coriolisových prùtokomìrù Obvody pro vytváøení kmitù Senzory polohy užívané u Coriolisových prùtokomìrù Mìøení èasových intervalù Typický mìøicí obvod pro zakøivené trubice Inteligentní prùtokomìry metody MVD Volba rozmìrù a rozsahu prùtokomìru Coriolisovy prùtokomìry pro látky v plynné a pevné fázi Zvláštnosti pøi aplikaci Coriolisových prùtokomìrù A OBSAH 9

10 Mìøení dvoufázového prùtoku tekutiny Digitální zpìtnovazební oscilátor Metrologické vlastnosti Coriolisových prùtokomìrù Výrobci Coriolisových prùtokomìrù PRÙTOKOMÌRY SE ZNAÈENÍM TEKUTINY (SMÌŠOVACÍ) Úvod Urèení prùtoku z rychlosti šíøení znaèky metoda postupové doby Urèení prùtoku ze zøeïování znaèkovací látky Integraèní metoda Metoda s prùbìžnou injektáží Korelaèní metody mìøení prùtoku Teorie Ultrazvukový korelaèní prùtokomìr Možnosti použití metody, výhody a nevýhody FLUIDIKOVÉ PRÙTOKOMÌRY Základní teorie Èásti fluidikových èidel Èidla prùtoku Provedení fluidikových prùtokomìrù Vírové prùtokomìry Víøivé prùtokomìry Oscilaèní prùtokomìry Instalace, aplikace Výrobci fluidikových prùtokomìrù TEPELNÉ PRÙTOKOMÌRY Úvod Termoanemometry Kalorimetrické Integrované kalorimetrické senzory prùtoku Inteligentní tepelné senzory prùtoku S. ÏAÏO, L. BEJÈEK, A. PLATIL: MÌØENÍ PRÙTOKU A VÝŠKY HLADINY A

11 15.4 Provedení tepelných prùtokomìrù Instalace, aplikace Výrobci tepelných prùtokomìrù ÚVOD K MÌØENÍ HLADINY Proè mìøit hladinu Výbìr senzoru Urèení objemu látky Pøesnost senzoru Další faktory pro výbìr senzoru Prostorové nároky Jiskrová bezpeènost Stupeò krytí IP Odolnost vùèi tlaku Spínací a rozpínací parametry Glosáø nìkterých ménì srozumitelných anglických termínù JEDNODUCHÉ INDIKÁTORY HLADINY Ponorná tyè Prùhledítka a stavoznaky Magnetické stavoznaky Termovizní zobrazování PLOVÁKOVÉ HLADINOMÌRY Pøehled plovákù Plovákové spínaèe Pseudospojité spínaèové Øetìzové a pásové stavoznaky Odporové snímaèe Snímaèe s Hallovou sondou Snímaèe s LVDT Magnetostrikèní hladinomìry A OBSAH 11

12 19 MECHANICKÉ HLADINOMÌRY Pøeklápìcí spínaè Vztlakové tìleso Spouštìný plovák Lopatkové Vibraèní Membránové spínaèe VÁŽNÍ SYSTÉMY Pøehled vážních systémù Vysoce pøesné systémy Systémy s nízkou pøesností Teplotní expanze nádoby Omezení stranových pohybù Poèet podpìr Další požadavky Volba pracovního rozsahu Instalace Kalibrace zaøízení Elektronická kalibrace Mechanická kalibrace Kalibrace pomocí hydraulického zvedáku Problémy TLAKOVÉ HLADINOMÌRY Pøehled a princip funkce Oddìlovací membrány Mìøení hydrostatického tlaku v atmosférických nádobách Ponorné snímaèe Statické snímaèe Mìøení hydrostatického tlaku v tlakových nádobách Suché pøipojení (dry leg) Mokré pøipojení (wet leg) Pøipojení oddìlovací membránou Zvláštní pøípady S. ÏAÏO, L. BEJÈEK, A. PLATIL: MÌØENÍ PRÙTOKU A VÝŠKY HLADINY A

13 21.5 Kompenzované systémy mìøení HTG Probublávací systém (Bubbler) ELEKTRICKÉ HLADINOMÌRY Potenciometrické Odporové pásky (resistance tape) Vodivostní Kapacitní Kapacitní hladinové spínaèe Spojité kapacitní snímaèe Termální senzory OPTICKÉ HLADINOMÌRY Reflexní Refrakèní Transmisní (absorpèní) Laserové senzory Triangulaèní dálkomìry Mìøení doby letu Kamerové systémy Optické vláknové senzory Refrakèní princip Reflexní princip Transmisní princip ULTRAZVUKOVÉ HLADINOMÌRY Pøehled ultrazvukové technologie Vlastnosti ultrazvuku a ultrazvukových senzorù Ultrazvukové pøevodníky Rychlost šíøení zvuku Hladinové spínaèe Transmisní-absorpèní spínaèe Reflexní spínaèe Spojité mìøení hladiny Princip èinnosti A OBSAH 13

14 Umístìní senzoru Zpracování signálu RADARY Historická perspektiva Fyzika radaru Rychlost šíøení vln Odraz elektromagnetických vln Polarizace Interference Typy radaru FM-CW radar Pulzní radar Pracovní frekvence Pøesnost radaru Rozlišitelnost FMCW radar Pulzní radar Anténa Obecné vlastnosti antén Druhy antén Instalace radaru Kónické antény Tyèové antény Obecné zásady Mìøení sypkých látek Bezpeènost práce Kontaktní radar, TDR, GWR Použití TDR pro mìøení hladiny Porovnání vlastností vlnovodù Metody mìøení hladiny kontaktním radarem Bezkontaktní TDR Mikropøíkonový impulzní radar (MIR) Pøipojení a software S. ÏAÏO, L. BEJÈEK, A. PLATIL: MÌØENÍ PRÙTOKU A VÝŠKY HLADINY A

15 26 RADIAÈNÍ HLADINOMÌRY Pøehled radiaèních hladinomìrù Útlumové hladinomìry Neutronové hladinomìry (neutron back scatter) Mìøení hustotního profilu REJSTØÍK KNIHY NAKLADATELSTVÍ BEN TECHNICKÁ LITERATURA ADRESY PRODEJEN TECHNICKÉ LITERATURY PÁR SLOV O NAKLADATELSTVÍ A OBSAH 15

16 PØEDMLUVA Mìøení prùtoku a výšky hladiny látek patøí do málo poèetné skupiny úkolù mìøicí techniky v nichž chyby, nejistoty a poruchy mìøicího postupu bezprostøednì ovlivòují ekonomické parametry technologického procesu. Je to patrné napø. pøi mìøení hmotnostního prùtoku, kdy nejistoty mìøení vyvolají pøímo vyèíslitelné finanèní ztráty na stranì dodavatele, resp. odbìratele. Negativním dopadùm ztrát, vzniklých nesprávným výbìrem a provozem pøístrojù, lze do znaèné míry zabránit pochopením fyzikální podstaty v pøístroji probíhajících procesù. Uvážíme-li neobyèejnì širokou variabilitu fyzikálních vlastností mìøených látek a okolních podmínek mìøení, vyžaduje hlubší poznání vlastností daného principu pøístroje široké znalosti z oblasti mechaniky, proudìní, fyzikální chemie, materiálového inženýrství, elektrotechniky a elektroniky. Proto tato publikace, vycházející v nakladatelství BEN technická literatura v rámci edice vìnované senzorùm neelektrických velièin, si klade za cíl podrobnìji seznámit technické pracovníky výroby, ale i studenty odborných škol, s principy senzorù pro mìøení prùtoku a výšky hladiny, vèetnì mìøicích obvodù specificky pro tyto úèely vyvinutých. Je snad zbyteèné zdùrazòovat, že z tak rozsáhlého spektra známých principù a konstrukcí byly autory vybrány pouze koncepce reprezentující celou tøídu obdobných senzorù nebo pøedurèené k dalšímu vývoji, napø. realizaci technologií mikromechanických senzorù (MEMS). Správnost výbìru splòujícího tato kritéria autoøi opírají o svou dlouholetou pedagogickou zkušenost ve výuce senzorù na Elektrotechnických fakultách v Praze a Brnì a o prezentace vlastních pøíspìvkù z této oblasti na konferencích Prùtok a Mìøení hladin a v odborné literatuøe (napø. èasopis Automatizace a Automa). Autoøi považují za nutné hned na zaèátku upozornit, že v publikaci nejsou uvedeny metody mìøení prùtoku v otevøených kanálech a rovnìž specifické metody mìøení prùtoku plynù. Z dùvodù omezeného rozsahu publikace je rovnìž vynechána problematika kalibrace a verifikace prùtokomìrù a hladinomìrù. Z obdobných pøíèin nebylo možné do publikace ve vìtší míøe zahrnout rozsáhlý materiál popisující relevantní normy. Vìøíme, že tím není ohrožen hlavní zámìr a charakter publikace. Pokud znalostí uvedené v publikaci pomohou ètenáøi nejen pochopit podstatu funkce ale i vysvìtlit a odstranit artefakty vznikající pøi provozu popisovaných mìøicích zaøízení, budou cíle sledované autory díla, splnìny. Autoøi by na tomto místì rádi podìkovali doc. Ing. Josefu Jenèíkovi, CSc., známému odborníkovi v oblasti mìøení prùtoku, za jeho peèlivou oponenturu a cenné pøipomínky. Dík za pomoc a cenné rady patøí i mnoha kolegùm, pøátelùm a dalším odborníkùm, kteøí pøispìli radou a cennými informacemi. Rozhodnì je nutné jmenovat pana Karla Závìtu a pana Luïka Krause z FZÚ AVÈR, pana Lubomíra Dudu z firmy Krohne a pana Rainera Meyna z Vishay Measurements Group. Dále patøí dík kolegùm z FEL ÈVUT, zejména Pavlu Ripkovi a Janu Vèelákovi za poskytnutí informací a rad. 16 S. ÏAÏO, L. BEJÈEK, A. PLATIL: MÌØENÍ PRÙTOKU A VÝŠKY HLADINY A

Jiøí Myslík Elektromagnetické pole základy teorie Kniha je vìnována základùm teorie elektromagnetického pole Je zpracována tak, aby posloužila jak studentùm vysokých, tak i støedních škol a všem zájemcùm

Více

Václav Mentlík Pavel Trnka, Magdaléna Trnková Lumír Šašek. Spolehlivostní aspekty elektrotechnologie

Václav Mentlík Pavel Trnka, Magdaléna Trnková Lumír Šašek. Spolehlivostní aspekty elektrotechnologie Václav Mentlík Pavel Trnka, Magdaléna Trnková Lumír Šašek Spolehlivostní aspekty elektrotechnologie Praha 2011 Kniha navazuje na dříve vydané Dielektrické prvky a systémy ISBN 80-7300- 189-6, Praha:BEN

Více

Vít Záhlava NÁVRH A KONSTRUKCE DESEK PLOŠNÝCH SPOJÙ PRINCIPY A PRAVIDLA PRAKTICKÉHO NÁVRHU Praha 2010 Vít Záhlava NÁVRH A KONSTRUKCE DESEK PLOŠNÝCH SPOJÙ PRINCIPY A PRAVIDLA PRAKTICKÉHO NÁVRHU Bez pøedchozího

Více

Ultrazvukový průtokoměr UFM 3030 pro měření průtoku kapalin

Ultrazvukový průtokoměr UFM 3030 pro měření průtoku kapalin 1 Ultrazvukový průtokoměr UFM 3030 pro měření průtoku kapalin Podrobný výklad měřicího principu 31.5.2006 Petr Komp Měření doby průchodu signálu Senzor A Měřicí princip ultrazvukového průtokoměru UFM 3030

Více

Maturitní okruhy Fyzika 2015-2016

Maturitní okruhy Fyzika 2015-2016 Maturitní okruhy Fyzika 2015-2016 Mgr. Ladislav Zemánek 1. Fyzikální veličiny a jejich jednotky. Měření fyzikálních veličin. Zpracování výsledků měření. - fyzikální veličiny a jejich jednotky - mezinárodní

Více

Jan Hájek ZVUKY SE DVÌMA ÈASOVAÈI 555 Praha 2001, AA Praha a BEN technická literatura Jan Hájek ZVUKY SE DVÌMA ÈASOVAÈI 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMATION AND COMPUTER SCIENCE

Více

Jakub Š astný FPGA prakticky Realizace èíslicových systémù pro programovatelná hradlová pole Praha 2010 Tato publikace je vìnována praktickým aspektùm návrhu èíslicových systémù. Spíše, než popisu jazyka

Více

Jiøí Dostál OPERÈNÍ ZESILOVÈE Praha 2005 Kniha je praktickou pøíruèkou pro uživatele operaèních zesilovaèù. Orientaènì probírá konstrukci, dùkladnì se vìnuje obecným zásadám analýzy a syntézy operaèních

Více

Václav Kùs Vliv polovodièových mìnièù na napájecí soustavu Vydáno s finanèní podporou Grantové agentury Èeské republiky, èíslo úkolu GAÈR 102/02/1355 2002 Kniha se zabývá aktuální problematikou vlivu polovodièových

Více

Jiøí Peèek Elektronika v kostce 1999 Kniha poslouží hlavnì tìm, kteøí se snaží najít vysvìtlení základních pojmù z elektroniky, které jsou jim neznámé, snaží se jim porozumìt, pøípadnì poznat jejich souvislosti

Více

8.5.2 Reflexní snímaèe...206 8.5.3 Refrakèní snímaèe...206 8.6 Ultrazvukové hladinomìry...207 8.6.1 Vlastnosti ultrazvuku...207 8.6.

8.5.2 Reflexní snímaèe...206 8.5.3 Refrakèní snímaèe...206 8.6 Ultrazvukové hladinomìry...207 8.6.1 Vlastnosti ultrazvuku...207 8.6. OBSAH Summary... 4 Pøedmluva... 5 ÈÁST I. ÚVOD DO PROBLEMATIKY MÌØENÍ A ØÍZENÍ PROCESÙ, MATEMATICKÉ MODELOVÁNÍ SYSTÉMÙ... 17 1. Úvod do problematiky mìøení a øízení (Karel Kadlec)...19 1.1 Úkoly mìøení

Více

UMÌLÁ INTELIGENCE V MODELOVÁNÍ A ØÍZENÍ Miroslav POKORNÝ Praha 1996, BEN Miroslav Pokorný UMÌLÁ INTELIGENCE V MODELOVÁNÍ A ØÍZENÍ Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást

Více

EVA VOLNÁ MARTIN KOTYRBA MICHAL JANOŠEK VÁCLAV KOCIAN

EVA VOLNÁ MARTIN KOTYRBA MICHAL JANOŠEK VÁCLAV KOCIAN Doc. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD. RNDr. Martin Kotyrba, Ph.D. RNDr. Michal Janošek, Ph.D. Mgr. Václav Kocian UMÌLÁ INTELIGENCE Rozpoznávání vzorù v dynamických datech Praha 2014 Anotace: Cílem knihy je

Více

Senzory průtoku tekutin

Senzory průtoku tekutin Senzory průtoku tekutin Průtok - hmotnostní - objemový - rychlostní Druhy proudění - laminární parabolický rychlostní profil - turbulentní víry Způsoby měření -přímé: dávkovací senzory, čerpadla -nepřímé:

Více

Robert Láníèek ELEKTRONIK obvody souèástky dìje V knize jsou probrány základní elektronické obvody Publikace je doplnìna velkým množstvím obrázkù a øadou názornì øešených pøíkladù Pøi øešení pøíkladù se

Více

Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin

Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin Rychlostní snímače průtoku Rychlostní snímače průtoku vyhodnocují průtok nepřímo měřením střední rychlosti proudu tekutiny v STŘ. Ta závisí vzhledem k rychlostnímu

Více

Vojtìch Bednáø LINUX NA FIREMNÍM PC možnosti. rizika. cena Praha 2007 Vojtìch Bednáø Linux na firemním PC možnosti. rizika. cena Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást

Více

Vladimír Lysenko DETEKTORY PRO BEZDOTYKOVÉ MÌØENÍ TEPLOT Praha 2005 Kniha pojednává o detektorech, principech jejich èinnosti a aplikacích pøi bezdotykovém mìøení teplot. Více je vìnováno kvantovým typùm

Více

Měřicí princip hmotnostních průtokoměrů

Měřicí princip hmotnostních průtokoměrů Měřicí princip hmotnostních průtokoměrů 30.7.2006 Petr Komp 1 Úvod Department once on the title page Co to je hmotnostní průtokoměr? Proč měřit hmotnostní průtok? Měření hmotnostního průtoku s využitím

Více

Senzory průtoku tekutin

Senzory průtoku tekutin Senzory průtoku tekutin Průtok - hmotnostní - objemový - rychlostní Druhy proudění - laminární parabolický rychlostní profil - turbulentní víry Způsoby měření -přímé: dávkovací senzory, čerpadla -nepřímé:

Více

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření rychlosti a rychlosti proudění

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření rychlosti a rychlosti proudění Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření rychlosti a rychlosti proudění Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k principu měření rychlosti a rychlosti

Více

Obecné principy měření průtoků. General principles of a flow measurement. Roman Šarata

Obecné principy měření průtoků. General principles of a flow measurement. Roman Šarata Obecné principy měření průtoků General principles of a flow measurement Roman Šarata Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT V teoretické části se práce zabývá nastudováním základních principů měření průtoku

Více

MODERNÍ RADIOTECHNIKA Josef Dobeš Václav Žalud MODERNÍ RADIOTECHNIKA Praha 2006 Doc. Ing. Josef Dobeš, CSc. obhájil dizertaèní práci v oboru mikroelektronika na ÈVUT v Praze v roce 1986. V letech 1986

Více

MaR. zpravodaj. Obsah. www.jsp.cz. JSP Měření a regulace. Měříme průtok: software OrCal 1.1... 2. škrticí orgány clony a dýzy... 3

MaR. zpravodaj. Obsah. www.jsp.cz. JSP Měření a regulace. Měříme průtok: software OrCal 1.1... 2. škrticí orgány clony a dýzy... 3 JSP Měření a regulace Obsah Měříme průtok: software OrCal 1.1... 2 škrticí orgány clony a dýzy... 3 Představujeme: nedestruktivní testování materiálů NT sondy... 4 oporučujeme: osvědčené produkty z JSP

Více

Měření a regulace průtoku vody v chladicím

Měření a regulace průtoku vody v chladicím Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Společná laboratoř optiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Měření a regulace průtoku vody v chladicím okruhu měřicí cely Vypracoval: Lukáš Dokoupil Studijní program:

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem je zprostředkovat základní fyzikální poznatky potřebné v odborném i dalším vzdělání a praktickém životě a také naučit žáky

Více

Plán výuky - fyzika tříletá

Plán výuky - fyzika tříletá Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/02.0024 Plán výuky - fyzika tříletá Tomáš Nečas Gymnázium, třída Kapitána Jaroše 14, Brno

Více

OSMILETÉ GYMNÁZIUM BUĎÁNKA, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2010/11)

OSMILETÉ GYMNÁZIUM BUĎÁNKA, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2010/11) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 20/11) (UČEBNÍ MATERIÁLY Prima Macháček M., Rojko M. a kol. kolem nás 1, Scientia Motivace ke studiu fyziky Motivace ke studiu fyziky 4 Vlastnosti látek Rozlišení kapalin a plynů, odlišnosti

Více

Jan Humlhans NAVRHNÌTE SI Inteligentní nabíjeèky s obvody MAXIM pro øízení nabíjení akumulátorù NiCd, NiMH a Li-Ion Praha 2000 Jan Humlhans Inteligentní nabíjeèky s obvody MAXIM pro øízení nabíjení akumulátorù

Více

Elektřina a magnetismus UF/01100. Základy elektřiny a magnetismu UF/PA112

Elektřina a magnetismus UF/01100. Základy elektřiny a magnetismu UF/PA112 Elektřina a magnetismus UF/01100 Rozsah: 4/2 Forma výuky: přednáška Zakončení: zkouška Kreditů: 9 Dop. ročník: 1 Dop. semestr: letní Základy elektřiny a magnetismu UF/PA112 Rozsah: 3/2 Forma výuky: přednáška

Více

Vírový průtokoměr Optiswirl 4070 C Měřicí princip Petr Komp,

Vírový průtokoměr Optiswirl 4070 C Měřicí princip Petr Komp, Vírový průtokoměr Optiswirl 4070 C Měřicí princip Petr Komp, 17.10. 2009 1 Úvod Víry vznikají při obtékání těles Kurilské ostrovy v oceánu 2 Vlajka ve větru 3 Schéma vírové stezky 4 Vysvětlení mechanismu

Více

Jaroslav Vlach Lampárna aneb Co to zkusit s elektronkami? Praha 2004 Jaroslav Vlach Lampárna aneb Co to zkusit s elektronkami? Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást

Více

Pavel Šír RADIOAMATÉRSKÉ KONSTRUKCE PRO MIKROVLNNÁ PÁSMA Praha 2001 Pavel Šír, OK1AIY RADIOAMATÉRSKÉ KONSTRUKCE PRO MIKROVLNNÁ PÁSMA Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

laboratorní řád, bezpečnost práce metody fyzikálního měření, chyby měření hustota tělesa

laboratorní řád, bezpečnost práce metody fyzikálního měření, chyby měření hustota tělesa Vyučovací předmět Fyzika Týdenní hodinová dotace 2 hodiny Ročník 1. Roční hodinová dotace 72 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy používá s porozuměním učivem zavedené fyzikální

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. x m. Ne čas!

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. x m. Ne čas! MECHANICKÉ VLNĚNÍ I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í uveďte rozdíly mezi mechanickým a elektromagnetickým vlněním zdroj mechanického vlnění musí. a to musí být přenášeno vhodným prostředím,

Více

1 SYSTÉMY INTEGROVANÉ AUTOMATIZACE... 9 2 ÚVOD CENTRÁLNÍ JEDNOTKY... 13 3 TECHNICKÉ PROSTŘEDKY VELKÝCH POČÍTAČŮ... 14

1 SYSTÉMY INTEGROVANÉ AUTOMATIZACE... 9 2 ÚVOD CENTRÁLNÍ JEDNOTKY... 13 3 TECHNICKÉ PROSTŘEDKY VELKÝCH POČÍTAČŮ... 14 Obsah 1 SYSTÉMY INTEGROVANÉ AUTOMATIZACE... 9 2 ÚVOD CENTRÁLNÍ JEDNOTKY... 13 3 TECHNICKÉ PROSTŘEDKY VELKÝCH POČÍTAČŮ... 14 3.1 KONSTRUKCE FC... 15 3.2 PROCESORY PRO FC... 17 3.3 DATOVÁ ÚLOŽIŠTĚ... 18

Více

Jaroslav Doleèek MODERNÍ UÈEBNICE ELEKTRONIKY Kmitoètové filtry, generátory signálù a pøevodníky dat 6. díl Praha 2009 Recenzenti: Doc. Ing. Josef Vedral, CSc. Doc. Ing. Jiøí Hozman, Ph.D. Jaroslav Doleèek

Více

Teorie měření a regulace

Teorie měření a regulace Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace měření průtoku 17.SPEC-t.4 ZS 2015/2016 2015 - Ing. Václav Rada, CSc. Další pokračování o principech měření Průtok je určen střední

Více

POÈÍTAÈOVÁ ROZHRANÍ pøenos dat a øídicí systémy Jaroslav Vlach Viktorie Vlachová Praha 2000 Kniha seznamuje srozumitelnou formou se základními technickými a programovými prostøedky øídicích systémù a probírá

Více

Zdenìk Faktor Transformátory a cívky 1999 Pøestože transformátory a tlumivky byly v nejmodernìjších elektronických zaøízeních do znaèné míry nahrazeny jinými obvodovými prvky, zastávají dosud nezastupitelnou

Více

lexandr Krejèiøík NVRHNÌTE SI Moderní spínané zdroje programem Micropower SwitcherCD Praha 1999 lexandr Krejèiøík Moderní spínané zdroje Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Magneticko-indukční průtokoměr

Magneticko-indukční průtokoměr 03/98 Magneticko-indukční průtokoměr... bezkontaktní měření průtoku kapalin s elektrickou vodivostí od 0,05 µs/cm Technické údaje CAPAFLUX IFM 5080 K-CAP 3.1D71EA2 039811 6.1D49D9 069111 CAPAFLUX ukazuje

Více

Profil spoleènosti AURA a.s.

Profil spoleènosti AURA a.s. Profil spoleènosti AURA a.s. Profil AURA a.s. Spoleènost AURA a. s. byla založena v roce 1995. Vznikla spojením hned nìkolika renomovaných firem, pùsobících øadu let na poli prùmyslové diagnostiky a elektroniky.

Více

6. Elektromagnetické záření

6. Elektromagnetické záření 6. Elektromagnetické záření - zápis výkladu - 34. až 35. hodina - A) Elektromagnetické vlny a záření (učebnice strana 86-95) Kde všude se s nimi setkáváme? Zapneme-li rozhlasový nebo televizní přijímač

Více

1 VZNIK, VÝVOJ A DEFINICE MECHATRONIKY

1 VZNIK, VÝVOJ A DEFINICE MECHATRONIKY 1 VZNIK, VÝVOJ A DEFINICE MECHATRONIKY 1.1 VÝVOJ MECHATRONIKY Ve vývoji mechatroniky lze vysledovat tři období: 1. etapa polovina 70. let, Japonsko, založení nového oboru shrnuje poznatky z mechaniky,

Více

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 6. Měření rychlostí proudění

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 6. Měření rychlostí proudění FSI VUT v Brně, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 6. Měření rychlostí proudění OSNOVA 6. KAPITOLY Úvod do měření rychlosti

Více

MĚŘICÍ A LINEARIZAČNÍ ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA PRO PRŮTOKOMĚRY

MĚŘICÍ A LINEARIZAČNÍ ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA PRO PRŮTOKOMĚRY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION

Více

Mechanika tekutin. Hydrostatika Hydrodynamika

Mechanika tekutin. Hydrostatika Hydrodynamika Mechanika tekutin Hydrostatika Hydrodynamika Hydrostatika Kapalinu považujeme za kontinuum, můžeme využít předchozí úvahy Studujeme kapalinu, která je v klidu hydrostatika Objem kapaliny bude v klidu,

Více

SNÍMAČE. - čidla, senzory snímají měří skutečnou hodnotu regulované veličiny (dávají informace o stavu technického zařízení).

SNÍMAČE. - čidla, senzory snímají měří skutečnou hodnotu regulované veličiny (dávají informace o stavu technického zařízení). SNÍMAČE - čidla, senzory snímají měří skutečnou hodnotu regulované veličiny (dávají informace o stavu technického zařízení). Rozdělení snímačů přímé- snímaná veličina je i na výstupu snímače nepřímé -

Více

S Gotz a R Mende MÌØENÍ, ØÍZENÍ A REGULACE S DELPHI Praha 2004 S GOTZ, R MENDE MÌØENÍ, ØÍZENÍ A REGULACE S DELPHI Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo

Více

Diagnostické ultrazvukové přístroje. Lékařské přístroje a zařízení, UZS TUL Jakub David kubadavid@gmail.com

Diagnostické ultrazvukové přístroje. Lékařské přístroje a zařízení, UZS TUL Jakub David kubadavid@gmail.com Diagnostické ultrazvukové přístroje Lékařské přístroje a zařízení, UZS TUL Jakub David kubadavid@gmail.com Ultrazvukové diagnostické přístroje 1. Ultrazvuková diagnostika v medicíně 2. Fyzikální princip

Více

Teoretické otázky z hydromechaniky

Teoretické otázky z hydromechaniky Teoretické otázky z hydromechaniky 1. Napište vztah pro modul pružnosti kapaliny (+ popis jednotlivých členů a 2. Napište vztah pro Newtonův vztah pro tečné napětí (+ popis jednotlivých členů a 3. Jaká

Více

Snímače průtoku kapalin - objemové

Snímače průtoku kapalin - objemové Snímače průtoku kapalin - objemové Objemové snímače průtoku rotační plynoměry Dávkovací průtokoměry pracuje na principu plnění a vyprazdňování komor definovaného objemu tak, aby průtok tekutiny snímačem

Více

2. DOPRAVA KAPALIN. h v. h s. Obr. 2.1 Doprava kapalin čerpadlem h S sací výška čerpadla, h V výtlačná výška čerpadla 2.1 HYDROSTATICKÁ ČERPADLA

2. DOPRAVA KAPALIN. h v. h s. Obr. 2.1 Doprava kapalin čerpadlem h S sací výška čerpadla, h V výtlačná výška čerpadla 2.1 HYDROSTATICKÁ ČERPADLA 2. DOPRAVA KAPALIN Zařízení pro dopravu kapalin dodávají tekutinám energii pro transport kapaliny, pro hrazení ztrát způsobených jejich viskozitou (vnitřním třením), překonání výškových rozdílů, umožnění

Více

snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů

snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů MĚŘENÍ SÍLY snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů a) Měřiče s trvalou deformací měřicích členů Jsou málo přesné Proto se používají především pro orientační měření tvářecích sil,

Více

V následující tabulce jsou uvedeny jednotky pro objemový a hmotnostní průtok.

V následující tabulce jsou uvedeny jednotky pro objemový a hmotnostní průtok. 8. Měření růtoků V následující tabulce jsou uvedeny jednotky ro objemový a hmotnostní růtok. Základní vztahy ro stacionární růtok Q M V t S w M V QV ρ ρ S w ρ t t kde V [ m 3 ] - objem t ( s ] - čas, S

Více

TEST PRO VÝUKU č. UT 1/1 Všeobecná část QC

TEST PRO VÝUKU č. UT 1/1 Všeobecná část QC TEST PRO VÝUKU č. UT 1/1 Všeobecná část QC Otázky - fyzikální základy 1. 25 milionů kmitů za sekundu se dá také vyjádřit jako 25 khz. 2500 khz. 25 MHz. 25000 Hz. 2. Zvukové vlny, jejichž frekvence je nad

Více

EMKOMETER INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚR EMKO E. řešení pro Vaše měření. Emkometer,s.r.o., Na Žižkově 1245. tel/fax: 569 721 622, tel: 569 720 539, 569 721 549

EMKOMETER INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚR EMKO E. řešení pro Vaše měření. Emkometer,s.r.o., Na Žižkově 1245. tel/fax: 569 721 622, tel: 569 720 539, 569 721 549 INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚR EMKO E INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚR EMKO E Indukční průtokoměr EMKO E se skládá ze senzoru a převodníku. Celý systém měří objemový průtok zjišťováním rychlosti proudění vodivé kapaliny, která

Více

Dalibor Biolek Øešíme elektronické obvody pøíruèka pro naprosté zaèáteèníky aneb kniha o jejich analýze Praha 2004 Dalibor Biolek ØEŠÍME ELEKTRONICKÉ OBVODY aneb kniha o jejich analýze Bez pøedchozího

Více

Učební osnova předmětu stavba a provoz strojů

Učební osnova předmětu stavba a provoz strojů Učební osnova předmětu stavba a provoz strojů Obor vzdělání: 23 41 M/01 Strojírenství Délka a forma studia: 4 roky, denní Celkový počet hodin za studium: 13 Platnost od: 1.9.2009 Pojetí vyučovacího předmětu

Více

Prezentace přístroje IMPACT. Kavitace poslední generace. PLAN SORES. Departamento de Formación

Prezentace přístroje IMPACT. Kavitace poslední generace. PLAN SORES. Departamento de Formación Prezentace přístroje IMPACT Kavitace poslední generace 5. IMPACT Technická charakteristika Přístroj pro ošetření kavitací s využitím frekvence 40 KHz a elektroporací s výstupní frekvencí 2,5 KHz a modulační

Více

Pokud uvažujeme v dynamice tekutin nestlačitelné proudění, lze si vystačit pouze s rovnicí kontinuity a hybnostními rovnicemi. Pokud je ale uvažováno

Pokud uvažujeme v dynamice tekutin nestlačitelné proudění, lze si vystačit pouze s rovnicí kontinuity a hybnostními rovnicemi. Pokud je ale uvažováno Stlačitelnost je schopnost látek zmenšovat svůj objem při zvyšování tlaku, přičemž hmotnost sledované látky se nezmění. To znamená, že se mění hustota dané látky. Stlačitelnost lze také charakterizovat

Více

Měření a řízení chemických, potravinářských a biotechnologických procesů

Měření a řízení chemických, potravinářských a biotechnologických procesů 26. mezinárodní veletrh AMPER 2018 FÓRUM AUTOMATIZACE 2018 Prezentace nové monografie Měření a řízení chemických, potravinářských a biotechnologických procesů Editoři: K. Kadlec, M. Kmínek, P. Kadlec Monografie

Více

Technologie vstøikování termoplastù se všemi svými modifikacemi má mezi zpracovatelskými plastikáøskými technologiemi zásadní význam. Pøi použití technologie vstøikování se z pøíslušného granulátu pøipraví

Více

Zefektivnění akumulace energie a zajištění stability rozvodné sítě rozšířením provozního pásma přečerpávacích vodních elektráren

Zefektivnění akumulace energie a zajištění stability rozvodné sítě rozšířením provozního pásma přečerpávacích vodních elektráren Výzkumná zpráva TH01020982-2015V007 Zefektivnění akumulace energie a zajištění stability rozvodné sítě rozšířením provozního pásma přečerpávacích vodních elektráren Autoři: M. Kotek, D. Jašíková, V. Kopecký,

Více

Jaroslav Belza OPERAÈNÍ ZESILOVAÈE pro obyèejné smrtelníky Praha 2004 Tato praktická pøíruèka o operaèních zesilovaèích má sloužit nejen pro amatérskou, ale i pro poloprofesionální praxi, nebo shrnuje

Více

27.11.2013, Brno Připravil: Tomáš Vítěz Petr Trávníček. Proudění tekutin. Principy měření průtoku

27.11.2013, Brno Připravil: Tomáš Vítěz Petr Trávníček. Proudění tekutin. Principy měření průtoku 7.11.013, Brno Připravil: Tomáš Vítěz Petr Trávníček Mechanika tekutin Proudění tekutin Ztráty při proudění tekutin ti Principy měření průtoku strana Rovnice kontinuity Při ustáleném proudění ideální kapaliny

Více

Jan Hájek ÈASOVAÈ 555 PRAKTICKÁ ZAPOJENÍ S JEDNÍM ÈASOVAÈEM AA Praha a BEN technická literatura Jan Hájek ÈASOVAÈ 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Využití vodní energie Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc.

Využití vodní energie Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. Využití vodní energie Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. Historie využití vodní energie Starověk čerpání vody do závlahových kanálů pomocí vodního kola. 6. století vodní kola ve Francii 1027 mlýnský náhon vytesaný

Více

4 DIELEKTRICKÉ OBVODY ZÁKLADNÍ POJMY DIELEKTRICKÝCH OBVODŮ Základní veličiny a zákony Sériový a paralelní

4 DIELEKTRICKÉ OBVODY ZÁKLADNÍ POJMY DIELEKTRICKÝCH OBVODŮ Základní veličiny a zákony Sériový a paralelní Bohumil Brtník TEORETICKÁ ELEKTROTECHNIKA Praha 2017 Bohumil Brtník Teoretická elektrotechnika Recenzovali: David Matoušek, Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice Miroslav Stehlík,

Více

Učební texty Diagnostika snímače 6.

Učební texty Diagnostika snímače 6. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Praxe 4. ročník Fleišman Luděk 23.3.2013 Název zpracovaného celku: Učební texty Diagnostika snímače 6. Měřič množství vzduchu měřící náporový tlak LMM Měřič množství vzduchu

Více

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Základní charakteristika a demonstrování základních principů měření veličin

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Základní charakteristika a demonstrování základních principů měření veličin Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Základní charakteristika a demonstrování základních principů měření veličin Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Základní charakteristika a

Více

Obsah: 0. Modul 1 MECHANIKA 10

Obsah: 0. Modul 1 MECHANIKA 10 Obsah: 0 Informace o projektu 5 Úvod 6 Pokyny ke studiu 7 Literatura 9 Modul 1 MECHANIKA 10 1.1 Úvodní pojmy 10 1.1.1. Soustava fyzikálních veličin s jednotek 11 1.1.2. Skalární a vektorové fyzikální veličiny

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018

Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: FYZIKA

Více

REGULOVANÉ PŘEPLŇOVÁNÍ VOZIDLOVÝCH MOTORŮ

REGULOVANÉ PŘEPLŇOVÁNÍ VOZIDLOVÝCH MOTORŮ REGULOVANÉ PŘEPLŇOVÁNÍ VOZIDLOVÝCH MOTORŮ Doc.Ing. Karel Hofmann, CSc -Ústav dopravní techniky FSI-VUT v Brně 2000 ÚVOD Současnost je dobou prudkého rozvoje elektronické regulace spalovacího motoru a tím

Více

Venkovní detektory poplachových systémů

Venkovní detektory poplachových systémů Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Issue: 2012 14 2 Venkovní detektory poplachových systémů Outdoor detectors for alarm systems Karel Burda, Ondřej Lutera burda@feec.vutbr.cz, xluter00@stud.feec.vutbr.cz

Více

Snımace objemoveho toku. Ucebnı text VOS a SPS Kutna Hora

Snımace objemoveho toku. Ucebnı text VOS a SPS Kutna Hora Snımace objemoveho toku Ucebnı text VOS a SPS Kutna Hora Za kladnıpojmy Definice objemoveq v nebo hmotnostnıq m mnoz stvıkapaliny nebo plynu protekledany m pru rezem za jednotku casu Objemovy pru tok:

Více

8. TLAKOMĚRY. Úkol měření. Popis přípravků a přístrojů

8. TLAKOMĚRY. Úkol měření. Popis přípravků a přístrojů Úkol měření 8. TLAKOMĚRY 1. Ověřte funkci diferenčního kapacitního tlakoměru pro měření malých tlakových rozdílů. 2. Změřte závislost obou kapacit na tlakovém rozdílu.. Údaje porovnejte s průmyslovým diferenčním

Více

4 Vibrodiagnostika elektrických strojů

4 Vibrodiagnostika elektrických strojů 4 Vibrodiagnostika elektrických strojů Cíle úlohy: Cílem úlohy je seznámit se s technologií měření vibrací u točivých elektrických strojů a vyhodnocováním diagnostiky jejích provozu. 4.1 Zadání Pomocí

Více

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření otáček a úhlové rychlosti

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření otáček a úhlové rychlosti Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření otáček a úhlové rychlosti Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k principu měření otáček a úhlové rychlosti

Více

Ing Vlastislav Tùma VZ údržba a opravy Praha 1999, BEN VZ údržba a opravy VZ 2101 VZ 21011 VZ 2102 VZ 2103 VZ 2104 VZ 21043 VZ 21044i VZ 2105 VZ 21053 VZ 2106 VZ 21063 VZ 2107 VZ 21073i VZ 2121 VZ 21217

Více

lexandr Krejèiøík Spínané zdroje s èasovaèem 555 Praha 1999 lexandr Krejèiøík Spínané zdroje s èasovaèem 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/7 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Technologie mechanik strojů a zařízení Školní rok: 2012 2013 1. Měřidla a měření o význam

Více

České vysoké učení technické v Praze. Bakalářská práce

České vysoké učení technické v Praze. Bakalářská práce České vysoké učení technické v Praze fakulta elektrotechnická katedra mikroelektroniky Bakalářská práce Řízení PCB motoru Autor: Aleš Janeček Vedoucí práce: Lubor Jirásek Ing., CSc. 2014 České vysoké učení

Více

Ultrazvuk Principy, základy techniky Petr Nádeníček1, Martin Sedlář2 1 Radiologická klinika, FN Brno 2 Biofyzikální ústav, LF MU Brno Čejkovice 2011

Ultrazvuk Principy, základy techniky Petr Nádeníček1, Martin Sedlář2 1 Radiologická klinika, FN Brno 2 Biofyzikální ústav, LF MU Brno Čejkovice 2011 Ultrazvuk Principy, základy techniky Petr Nádeníček 1, Martin Sedlář 2 1 Radiologická klinika, FN Brno 2 Biofyzikální ústav, LF MU Brno zdroj UZ vlnění piezoelektrický efekt rozkmitání měniče pomocí vysokofrekvenčního

Více

Vážení zákazníci dovolujeme si Vás upozornit že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva tzv. copyright. To znamená že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího (aby

Více

Daniel Tokar tokardan@fel.cvut.cz

Daniel Tokar tokardan@fel.cvut.cz České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra fyziky A6M02FPT Fyzika pro terapii Fyzikální principy, využití v medicíně a terapii Daniel Tokar tokardan@fel.cvut.cz Obsah O čem bude

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace shodných znaků jednotlivých zařízení (výrobní stroj, manipulátor, robot, ostatní zařízení) Autor:

Více

Témata semestrálních prací:

Témata semestrálních prací: Témata semestrálních prací: 1. Balistická raketa v gravitačním poli Země zadal Jiří Novák Popište pohyb balistické rakety vystřelené ze zemského povrchu v gravitačním poli Země. Sestavte model této situace

Více

Název: Měření rychlosti zvuku různými metodami

Název: Měření rychlosti zvuku různými metodami Název: Měření rychlosti zvuku různými metodami Autor: Doc. RNDr. Milan Rojko, CSc. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: fyzika, biologie Ročník: 4.

Více

Alexandr Krejèiøík Zdenìk Burian SIMULUJ! Simulace vlastností analogových elektronických obvodù s diskrétními souèástkami Praha 2001 Alexandr Krejèiøík, Zdenìk Burian SIMULUJ! Simulace vlastností analogových

Více

NESTANDARDNÍ TECHNOLOGIE HAŠENÍ POŽÁRŮ

NESTANDARDNÍ TECHNOLOGIE HAŠENÍ POŽÁRŮ NESTANDARDNÍ TECHNOLOGIE HAŠENÍ POŽÁRŮ Miroslav Janíček, Jan Zelinka Anotace: V článku je předložen a vysvětlen princip nestandardního provedení hašení požárů pomocí rázových vln vyvolaných výbuchem nálože

Více

Nedestruktivní defektoskopie

Nedestruktivní defektoskopie Nedestruktivní defektoskopie Technologie údržeb a oprav strojů Obsah Vizuální prohlídky Kapilární metody Magnetické práškové metody Ultrazvukové metody Radiodefektoskopické metody Infračervené metody Optická

Více

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K. Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

6 NÁVRH A EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ ELEKTROMAGNETICKÉHO AKTUÁTORU. František MACH

6 NÁVRH A EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ ELEKTROMAGNETICKÉHO AKTUÁTORU. František MACH 1. Úvod do řešené problematiky 6 NÁVRH A EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ ELEKTROMAGNETICKÉHO AKTUÁTORU František MACH ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta elektrotechnická Katedra teoretické elektrotechniky Aktuátor,

Více

Pomůcka pro demonstraci dynamických účinků proudu kapaliny

Pomůcka pro demonstraci dynamických účinků proudu kapaliny Pomůcka pro demonstraci dynamických účinků proudu kapaliny Energie proudící vody je lidmi využívána již několik tisíciletí. Základní otázkou vždy bylo, kolik energie lze z daného zdroje využít. Úkolem

Více

Programy dvou školení na téma PREDIKTIVNÍ ÚDRŽBA

Programy dvou školení na téma PREDIKTIVNÍ ÚDRŽBA CMMS s.r.o. je certifikovaným školícím pracovištěm ASOCIÁCIE TECHNICKÝCH DIAGNOSTIKOV SR pro vibrační diagnostiku, vyvažování rotorů a zosování soustavy rotačních strojů podle směrnice COP-01-08. Programy

Více

VÝUKA FYZIKY NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VUT V BRNĚ. Pavel Koktavý

VÝUKA FYZIKY NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VUT V BRNĚ. Pavel Koktavý VÝUKA FYZIKY NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VUT V BRNĚ Pavel Koktavý Ústav fyziky Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně Představení FEKT

Více