Kompletní ŠVP školní družiny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kompletní ŠVP školní družiny"

Transkript

1 školní vzdělávací program RVP - schválený dokument s úpravou z Kompletní ŠVP školní družiny

2 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP Výchovné a vzdělávací strategie školy Začlenění průřezových témat 3 3 Charakteristika školy 5 4 Učební plán 7 5 Učební osnovy Školní klub 15 6 Evaluace vzdělávacího programu 17

3 PLACE HERE RVP - schválený dokument s úpravou z Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Název ŠVP Datum Délka studia v letech: 9 Název RVP vzdělávací program Dosažené vzdělání RVP - schválený dokument s úpravou z RVP - schválený dokument s úpravou z Základní vzdělání Název školy Adresa Pulická ulice 378, 5181 Dobruška IČ REDIZO Kontakty Mgr. Josef Frýda Ředitel Mgr. Václav Hlavsa Telefon www Zřizovatel Adresa Město Dobruška nám. F. L. Věka 11, Dobruška datum, podpis, razítko 2

4 RVP - schválený dokument s úpravou z Charakteristika ŠVP 2 Charakteristika ŠVP Název školy Adresa Pulická ulice 378, 5181 Dobruška Název ŠVP Platnost Dosažené vzdělání Základní vzdělání Název RVP RVP - schválený dokument s úpravou z Délka studia v letech: Výchovné a vzdělávací strategie školy 2.2 Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání Integrace do výuky 1. ročník Člověk a zdraví Seberegulace a sebeorganizace Integrace do výuky 1. ročník Člověk a zdraví Člověk a svět práce Kreativita Integrace do výuky 1. ročník Člověk a svět práce Poznávání lidí Integrace do výuky 1. ročník Člověk a svět práce Komunikace Integrace do výuky 1. ročník Člověk a svět práce Kooperace a kompetice Integrace do výuky 1. ročník Člověk a svět práce Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Integrace do výuky 1. ročník Člověk a zdraví Člověk a svět práce Hodnoty, postoje, praktická etika Integrace do výuky 1. ročník Člověk a svět práce Mezilidské vztahy Integrace do výuky 1. ročník Člověk a zdraví Člověk a svět práce 3

5 RVP - schválený dokument s úpravou z Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat 4

6 Charakteristika školy RVP - schválený dokument s úpravou z Charakteristika školy Název školy Adresa Pulická ulice 378, 5181 Dobruška Název ŠVP Platnost Dosažené vzdělání Základní vzdělání Název RVP RVP - schválený dokument s úpravou z Délka studia v letech: 9 Stručná charakteristika školy Základní škola poskytuje základní vzdělání. Směřuje k naplnění kompetencí stanovených rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Kompetence představují soubory znalostí, dovedností, návyků a postojů, které jsou využitelné v učení i v životě a umožňují žákům efektivně a odpovídajícím způsobem jednat v různých situacích.škola však není jen o sumě znalostí, ale vytváří u žáků také pocit sounáležitosti, kamarádství a měla by vytvářet i pocit uspokojení a radosti. K tomu slouží tradice, které se již léta váží k určitým dnům, tradice, které se dotýkají všech tříd. Ty přinášejí oživení a brání upadnutí do určitého stereotypu. V době předvánoční navštěvuje školu Mikuláš s čerty a andělem - pro první stupeň připravují vždy žáci druhého stupně. Postupně je tato tradice rozšiřována, naši "Mikuláši" navštěvují i místní mateřskou školu. Spolupráce s mateřskou školou je naplňována i pozváním budoucích prvňáčků, pro které připraví program a drobné dárky žáci prvního stupně spolu s učitelkami. Pro rodiče připravujeme předvánoční vystoupení a žáci devátého ročníku se loučí se školou a děkují rodičům na konci školního roku na společném posezení s programem. Velmi úspěšný je tradiční karneval, který škola pořádá v městském kulturním domě pro všechny dobrušské děti - program pomáhají organizovat chlapci a děvčata z vyšších ročníků. Omezené možnosti sportování se škola snaží částečně nahradit tradiční Školní sportovní olympiádou, která se koná za účasti žáků všech ročníků na městském sportovním stadionu. Své výtvarné dovednosti a schopnosti prezentují děti na pravidelných každoročních výstavách v prostorech městského úřadu. Oblíbené jsou i týdenní lyžařské kurzy pro sedmý ročník. Tímto nenásilným způsobem se snažíme ovlivňovat příznivě klima školy, vytvářet v žácích pocit sounáležitosti s "institucí", ve které tráví podstatnou část dětství, ale vypěstovat u nich také pocit zodpovědnosti za mladší spolužáky a určité hrdosti na příslušnost ke škole. Výchovu k ekologickému myšlení podporujeme tradičními sběrovými dny, které organizujeme dvakrát ročně. Jejich výtěžek využívá především Klub přátel školy a školní družina, financujeme z nich odměny pro soutěže, karnevaly, ale také vybavení družiny - např. počítači. Areál školy, materiální vybavení Celý školní areál leží na okraji města a je obklopen převážně rodinnými domky a loukami. Budova základní školy bezprostředně sousedí s gymnáziem, s nímž je propojena spojovací chodbou. To umožňuje bezprostřední přístup do školního stravovacího zařízení, které patří gymnáziu, ale je využíváno i žáky a učiteli ZŠ. K budově školy přiléhá rozsáhlá zahrada a terasa, které mohou žáci využívat jako odpočinkovou zónu během hlavní přestávky a po vyučování je v době příznivého počasí využívána i pro činnost školní družiny, které slouží mobilní zahradní stoly a lavice a dále dřevěné a kovové sportovní sestavy spolu s pískovištěm. Součástí areálu je i velký školní pozemek se skleníkem a dřevěným skladem na nářadí pro výuku pěstitelství. Pro relaxaci o velkých přestávkách, ale i pro odpolední volný čas dětí slouží venkovní hřiště s asfaltovým povrchem, které je upraveno pro sportovní činnost - jako hřiště na basketbal a vybíjenou, a travnaté hřiště pro kopanou. Toto zařízení však patří gymnáziu a je naší školou využíváno s jeho souhlasem. Chybí však atletická dráha a kvalitní doskočiště pro skok daleký a vysoký, což limituje možnosti tělesné výchovy na naší škole spolu s tím, že chybí tělocvična, neboť v nové přístavbě je pouze sál, který je určen především kulturním účelům a vyhovuje pouze gymnastice, aerobiku a podobným pohybovým aktivitám. Žáci z vyšších ročníků musí proto pro hodiny tělesné výchovy využívat tělocvičnu Sokola a sportovní halu SPŠE, které jsou však vzdáleny cca 1 kilometr. K dispozici je 15 učeben, 7 z nich tvoří odborné učebny : chemie, fyziky, dějepisu a zeměpisu, výtvarné výchovy, hudební výchovy, učebna jazyková, učebna informatiky a menší učebna pro jazykovou výuku. Součástí výtvarného ateliéru je keramická dílna, která je vybavena keramickou pecí a hrnčířským kruhem. Pro výuku informatiky a zajištění funkce informačních technologií je škola vybavena cca 35 počítači propojenými v síti, které jsou kromě jedné počítačové učebny se 17 pracovišti, jež slouží především pro výukové programy, umístěny v některých učebnách šest počítačů v učebně jazykové, ve družině a v kabinetech učitelů. 5

7 RVP - schválený dokument s úpravou z Charakteristika školy Pro digitální prezentaci ve výuce zajistila škola také dva dataprojektory a interaktivní systém e-beam. Internet je připojen bezdrátovým přenosem signálu a je permanentně k dispozici žákům i učitelům. Informačních digitálních prostředků škola využívá i pro informovaní veřejnosti na vlastních webových stránkách. Dále je k dispozici dílna (kovo a dřevo) a školní cvičná kuchyňka. S klesajícím počtem žáků má již celá družina samostatné herny. Nedílnou součástí práce školy je školní studovna koncipovaná postupně jako informační centrum školy. Jsou zde soustředěny všechny knihy a časopisy, je zde přístup pomocí tří počítačů na internet. Inventář knihovny je zpracován v knihovnickém systému na počítači a celé vybavení studovny směřuje k tomu, aby zde každý mohl informaci vyhledat a na místě i zpracovat ( počítač, kopírka, skener). Studovna je dále vybavena mobilní skříní s videopřehrávačem a televizorem. V knihovně je asi 3 knih, CD - ROMů a časopisů. Je postupně připravována jako místo besed, soutěží a žákovské odborné činnosti. Měla by být řízena samostatným pracovníkem na částečný úvazek, který bude podle projektované vize centrum řídit. Občerstvení, hlavně pitný režim, zajišťuje spolu s distribucí dotovaného školního mléka vedoucí vychovatelka školní družiny. Tento systém je doplněný ještě o automat na chlazené nápoje, obložené bagety a sušenky. a školní klub Prostory školní družiny se nacházejí v přízemí budovy školy. Pracuje ve 2 odděleních s dětmi z 1. až 4. ročníku. Pro žáky z 5. až 9. ročníku je zřízen školní klub. je místem pro zájmové vyžití dětí v době mimo vyučování, místem pro regeneraci sil dětí, pro rozvíjení tvořivosti, pro posilování sebevědomí, místem pro radost. V rámci školní družiny mohou děti dle svého zájmu navštěvovat kroužky s esteticko - výtvarným, sportovním a hudebním zaměřením. Využívá další prostory školy, např. tělocvičný sál, počítačovou učebnu, knihovnu, výtvarný ateliér, kuchyňku, chodby.venku má k dispozici terasu se šplhadly, pískovištěm a travnaté sportovní hřiště. Průměrně školní družinu navštěvuje cca 5% žáků školy. Pedagogičtí pracovníci Ve škole pracuje kolem 17 učitelů a 3 vychovatelky školní družiny, v procesu výchovy a vzdělávání jsou dále zapojena osobní asistentka. Výuka na 1. stupni je plně aprobovaná, na druhém stupni je plně využita aprobovanost jednotlivých vyučujících, vzhledem k nižšímu počtu pedagogů nelze pokrýt aprobovaně celou škálu předmětů. V současné době jsou mezi pedagogickými pracovníky čtyři muži. Z hlediska věkového složení převažují pracovníci středního a vyššího věku. Žáci, rodiče Na počátku 9. let měla škola asi 31 žáků, počet tříd se pohyboval kolem 13. Prudký pokles porodnosti a nastalý demografický zlom způsobily, že dnes má škola cca 2 žáků, kteří navštěvují devět tříd. Většina žáků je ze spádového okolí školy, část jich přichází z malotřídní školy v Pohoří, někteří jednotlivci dojíždějí ze vzdálenějších obcí regionu. Škola díky svému vybavení je schopna integrovat i žáky s tělesným postižením (bezbariérový přístup do jednotlivých pater, bezbariérové sociální zařízení). Značná péče je věnována i žákům s výukovými obtížemi, kteří jsou reedukováni na základě individuálních plánů v několika skupinách podle obtíží (dyslexie, dyskalkulie apod.). Vzhledem k tomu škola úzce spolupracuje se speciálním pedagogickým centrem a pedagogicko - psychologickými poradnami. Funkci rodičovského sdružení plní Klub přátel školy, do jehož vedení si volí své zástupce rodiče z jednotlivých tříd. Šíře činnosti tohoto sdružení však zcela závisí na iniciativě a aktivitě rodičů. "Oficiální komunikace" s rodiči probíhá standardně formou třídních schůzek a individuálních konzultačních odpolední (celkem čtyři za školní rok). Po předchozí domluvě s třídním učitelem mohou rodiče kdykoliv navštívit vyučovací hodiny, tato možnost však není v posledním době využívána. Informace mohou rodiče získat i z internetových stránek školy, připravuje se i on-line systém, kde budou rodiče získávat průběžně informace o výkonech (známkách) svých dětí. 6

8 RVP - schválený dokument s úpravou z Učební plán 4 Učební plán Název školy Adresa Pulická ulice 378, 5181 Dobruška Název ŠVP Platnost Dosažené vzdělání Základní vzdělání Název RVP RVP - schválený dokument s úpravou z Délka studia v letech: 9 Učební plán ročníkový 1. stupeň Povinné předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Celkem základní dotace Celkem disponibilní dotace Celkem v ročníku 7

9 RVP - schválený dokument s úpravou z Učební plán 2. stupeň Povinné předměty 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Školní klub Celkem základní dotace Celkem disponibilní dotace Celkem v ročníku 8

10 RVP - schválený dokument s úpravou z Učební plán Celkový učební plán Celková dotace Disponibilní dotace 9

11 RVP - schválený dokument s úpravou z Učební osnovy 5 Učební osnovy Název školy Adresa Název ŠVP Platnost Pulická ulice 378, 5181 Dobruška Dosažené vzdělání Základní vzdělání Název RVP RVP - schválený dokument s úpravou z Délka studia v letech: Charakteristika oblasti Hodinová dotace v jednotlivých odděleních není fixně stanovena, neboť se každým rokem přizpůsobuje počtu zapsaných dětí a vyučovacímu rozvrhu školy! - důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vých.- vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí - pomáhá dětem překonávat jejich handicapy - má důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů - rozvíjí důležité osobní a sociální kompetence Náš program usiluje o vytváření zdravé osobnosti, odolné vůči negativním vlivům, která bude znát svou cenu, najde své místo ve zdravé sociální skupině. Náším cílem je připravit jedince pro život ve stávající společnosti a prostřednictvím volnočasových aktivit ho vybavit žádoucími vědomostmi, dovednostmi, ale také postoji ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Charakteristika předmětu Činnost a výchovné působení vychovatelek v jednotlivých odděleních vychází z požadavků pedagogiky volného času / ovlivňování volného času, nabídka alternativních aktivit, nabídka pomůcek, her /.Podstatný je požadavek dobrovolnosti. aktivity, požadavek seberealizace, zajímavosti a zájmovosti, pestrosti a přitažlivosti. Výchovné programy se zaměřují na tyto základní oblasti: VÝCHOVA KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU - výchova k odpovědnosti za svou osobu - výchova k odpovědnosti za své zdraví - výchova ke správným stravovacím návykům, pitný režim - dodržování osobní hygieny - posilování tělesné zdatnosti - rozvíjení citové stránky osobnosti, citové vazby POSILOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ/ člověk ve společnosti/ - kultivace slovního i mimoslovního projevu - rozvíjení slovní zásoby - schopnost vyjádřit se 1

12 RVP - schválený dokument s úpravou z Učební osnovy schopnost naslouchat - uplatnění se v kolektivu - kulturní život ODPOVĚDNOST ZA SVÉ CHOVÁNÍ - řešení různých situací - pěstování potřebných a žádoucích vědomostí, dovedností a postojů - důvěryhodnost, pravdomluvnost a morální kvality - posilování schopnosti objektivně hodnotit své jednání a přijímat důsledky svého chování OVLÁDÁNÍ NEGATIVNÍCH CITOVÝCH REAKCÍ - vypořádat se se stresem - řešení životních situací - vyrovnávání se s nedostatky a neúspěchy POZNÁNÍ SEBE SAMÉHO A UPLATNĚNÍ SE VE SKUPINĚ/ člověk jako jedinec/ - kladným hodnocením zvyšovat seběvědomí - posilování pozitivního myšlení - objektivní hodnocení činnosti každého člena - vytváření vlastní bezpečné sociální skupiny - temperament, postoje, hodnoty FORMOVÁNÍ ŽIVOTNÍCH POSTOJŮ - vytváření společensky žádoucích hodnot - úcta, porozumění, tolerance - schopnost a ochota pomoci - vytvoření vlastního sebevědomí - posilování schopnosti nepodléhat negativním vlivům - podobnost a odlišnost lidí - rozdíly v prožívání, v myšlení a v jednání 1. ročník týdně, P 1. Člověk a zdraví Očekávané výstupy žák: Chápe význam zdraví a umí předcházet úrazům - upevňuje si hygienické návyky - dodržuje pravidla společenského chování - dodržuje a respektuje pravidla her - uvědomuje si význam sportu pro upevnění zdraví - prakticky používá pravidla bezpečnosti v dopravě jako chodec nebo cyklista Učivo - míčové hry - závodivé hry - běh s překážkami - jízda zručnosti na koloběžce, kole - kolektivní hry ( kopaná, vybíjená, přehazovaná,florbal) - základy košíkové - přecházení vozovky - určování dopravních značek - orientace v dopravní situaci v okolí školy (autobusová zastávka) - přecházení nebezpečné křižovatky - turistické značky a mapy - jízda na saních, pekáčích - správné stravování, životospráva (soutěž Košík plný rozumu) - stolování - nácvik a dodržování správných hygienických návyků Komentář - za příznivého počasí venku na hřišti a na terase ( volná činnost dětí, organizované sportovní činnosti) - v zimním období zasněžený "Čančarák" 11

13 RVP - schválený dokument s úpravou z Učební osnovy ročník - využití tělocvičny při nepříznivém počasí Průřezová témata OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání Seberegulace a sebeorganizace Mezilidské vztahy Řešení problémů a rozhodovací dovednosti přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: Metody Postupy Formy práce Spontánní činnosti Pravidelné činnosti Příprava na vyučování Zájmový útvar - florbal Moderní gymnastika Zájmový útvar sportovní - atletika, pohybové a míčové hry 2. Umění a kultura Očekávané výstupy žák: Esteticky vnímá a cítí okolní svět - používá fantazii a představivost při vlastní estetické tvorbě - zaujímá kladný postoj k hudbě a jeví o ni zájem - rozvíjí svůj smysl pro rytmus - rozvíjí správnou výslovnost, vyjadřovací schopnosti a dýchání - cvičí si a rozšiřuje paměťové schopnosti - snaží se vnímat a pochopit svým způsobem umělecké dílo - rozlišuje svět reality a fantazie Učivo - malba, kresba, stříhání - modelování, koláže, muchláže, kašírování, skládání - výtvarné soutěže - ilustrace dětské knihy - návštěva školní knihovny - poslech hudby (různé hudební žánry) - hra na Orffovy nástroje, zobcovou flétnu - zpěv lidových a populárních písní - rozpočitadla, jazykolamy, hádanky - veršované pohádky, dramatizace - hra na tělo - malované písničky - četba na pokračování - prohlížení a četba časopisů - taneční kroky, hry, improvizace na hudbu - příprava na besídky pro MŠ a rodiče (hra na flétny, gymnstická vystoupení) Komentář - činnost bývá zaměřena na lid. tradice a svátky (posvícení, adventní čas, Vánoce, Velikonoce, Masopust, Karnevalové období, Den matek, Den dětí) Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: Metody Postupy Formy práce Spontánní činnosti Pravidelné činnosti Zájmový útvar - keramika Zájmový útvar - hra na zobcovou flétnu 12

14 RVP - schválený dokument s úpravou z Učební osnovy ročník 3. Člověk a svět práce Očekávané výstupy žák: Pracuje různými pracovními technikami - správným způsobem užívá nástroje, techniku a vybavení - pracuje s různými materiály - využívá své fantazie a představivosti - dodržuje zásady hygieny - udržuje pořádek - zvládá sebeobslužné činnosti - uvědomuje si odpovědnost za své zdraví Učivo - práce s papírem ( skládanky, vystřihovánky) - práce s textilem ( šití,střihání), vlnou, vyšívacími bavlnkami - práce s přírodninami - práce s modelínou, keramickou hlínou - práce s různými materiály ( korálky, plasty, nylonové nitě, korek, krabičky...) - aranžování a vazba suchých rostlin - tvořivé hry se stavebnicemi (dřevěné kostky, SEVA, SEKO, LEGO, VARIANT,...) - účast na sběrových akcích (sběr starého papíru, PET víček, sběr pomerančové kůry) - péče o rostliny ( sázení, zalévání, kypření,...) - úklidové práce na terase a zahradě - podílení se na výzdobě družiny a školních prostor - hry na pískovišti Komentář - činnost vázána na roční období, výrobky určené k jednotlivým svátkům ( např. Vánoce, Velikonoce...), pro různé oslavy a oslavence - typy výrobků jsou ovlivněny novými výtvarnými materiály, technikami - tuto činnost více zařazujeme v zimním období a v období, kdy nemůžeme chodit ven Průřezová témata OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Seberegulace a sebeorganizace Kreativita Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace Kooperace a kompetice Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: Metody Postupy Formy práce Spontánní činnosti Pravidelné činnosti Zájmový útvar - keramika 4. Člověk a jeho svět Očekávané výstupy žák: Uplatňuje se ve skupině - pěstuje pěkné vztahy v kolektivu - slušně se chová k dospělým, na veřejnosti - přijímá důsledky svého chování - řeší vztahové situace přiměřeným způsobem ( umění empatie ) - zapojí se do spolupráce, přijímá promisy - pozitivně myslí, zaujímá kladné postoje - respektuje požadavky na ochranu životního prostředí - smysluplně využívá volný čas - respektuje tradice a hodnoty národní kultury i ostatních národů - zvládá sebeobslužné činnosti - vyhodnotí a řeší krizové situace Učivo - scénky zaměřené na běžné každodenní situace - hra na kouzelná slovíčka - tematické rozhovory trávení volného času, vztahy v rodině, mezi dětmi, pomoc starším) - dramatizace a scénky( chování při nebezpečí, poskytnutí první pomoci) - zdravotnická soutěž - branné hry v terénu - testy a kvizy k příslušné tematice - lidové tradice a zvyky po celý rok - práce ve skupinách s atlasy a encyklopediemi, internetem ( živočichové, rostliny, města,země, chráněná území,...) - vycházky (orientace v místě bydliště, poznávání přírody) - hry ( pexeso,kvarteta), hry s hračkami - společenské hry - luštění osmisměrek, rébusů, přesmyček, doplňovaček... - blahopřání dětem k svátku a narozeninám - nácvik a dodržování hygienických návyků - Dětský den - přání ke Dni matek Komentář - využití činnosti k utužení kolektivu, kladným vztahům mezi dětmi, - zařazovat formou her a soutěží Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 13

15 RVP - schválený dokument s úpravou z Učební osnovy Školní klub 1. ročník Metody Postupy Formy práce Spontánní činnosti Pravidelné činnosti Příprava na vyučování 2. ročník týdně, P 3. ročník týdně, P 4. ročník týdně, P Školní klub 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Charakteristika předmětu Činnost a výchovné působení vychovatelek v jednotlivých odděleních vychází z požadavků pedagogiky volného času (ovlivňování volného času, nabídka alternativních aktivit, nabídka pomůcek, her).podstatný je požadavek dobrovolnosti. aktivity, požadavek seberealizace, zajímavosti a zájmovosti, pestrosti a přitažlivosti. Děti tráví čas před odpoledním vyučováním zejména spontánními činnostmi, činnost žáků 5. a 6. ročníku je zaměřena obdobně jako ve školní družině. Výchovné programy se zaměřují na tyto základní oblasti: VÝCHOVA KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU - výchova k odpovědnosti za svou osobu - výchova k odpovědnosti za své zdraví - výchova ke správným stravovacím návykům, pitný režim - dodržování osobní hygieny - posilování tělesné zdatnosti - rozvíjení citové stránky osobnosti, citové vazby POSILOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ/ člověk ve společnosti/ - kultivace slovního i mimoslovního projevu - rozvíjení slovní zásoby - schopnost vyjádřit se - schopnost naslouchat - uplatnění se v kolektivu - kulturní život 14

16 RVP - schválený dokument s úpravou z Učební osnovy Školní klub ODPOVĚDNOST ZA SVÉ CHOVÁNÍ - řešení různých situací - pěstování potřebných a žádoucích vědomostí, dovedností a postojů - důvěryhodnost, pravdomluvnost a morální kvality - posilování schopnosti objektivně hodnotit své jednání a přijímat důsledky svého chování OVLÁDÁNÍ NEGATIVNÍCH CITOVÝCH REAKCÍ - vypořádat se se stresem - řešení životních situací - vyrovnávání se s nedostatky a neúspěchy POZNÁNÍ SEBE SAMÉHO A UPLATNĚNÍ SE VE SKUPINĚ/ člověk jako jedinec/ - kladným hodnocením zvyšovat seběvědomí - posilování pozitivního myšlení - objektivní hodnocení činnosti každého člena - vytváření vlastní bezpečné sociální skupiny - temperament, postoje, hodnoty FORMOVÁNÍ ŽIVOTNÍCH POSTOJŮ - vytváření společensky žádoucích hodnot - úcta, porozumění, tolerance - schopnost a ochota pomoci - vytvoření vlastního sebevědomí - posilování schopnosti nepodléhat negativním vlivům - podobnost a odlišnost lidí - rozdíly v prožívání, v myšlení a v jednání - vytváření základů právního vědomí - prevence sociálně patologických jevů - drogy, alkohol, kouření - virtuální drogy - šikanování, vandalismus, násilné chování - rasismus 6. ročník týdně, P 1. Člověk a zdraví Očekávané výstupy žák: Chápe význam zdraví a umí předcházet úrazům - upevňuje si hygienické návyky - dodržuje a respektuje pravidla her - uvědomuje si význam sportu pro upevnění zdraví Učivo turnaj ve stolním tenisu turnaj v bowlingu turnaj v kulečníku turnaj ve fotbálku Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: Metody Postupy Formy práce 15

17 RVP - schválený dokument s úpravou z Učební osnovy Školní klub 6. ročník 2. Umění a kultura Očekávané výstupy žák: Esteticky vnímá a cítí okolní svět - zaujímá kladný postoj k hudbě a jeví o ní zájem - rozvíjí správnou výslovnost, vyjadřovací schopnosti a dýchání - cvičí si a rozšiřuje paměťové schopnosti Učivo celoroční vědomostní soutěž O korunu krále Václava Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: Metody Postupy Formy práce 3. Člověk a jeho svět Očekávané výstupy žák: Uplatňuje se ve skupině - pěstuje přátelské vztahy v kolektivu - slušně se chová k dospělým - ve škole i na veřejnosti - uvědomuje si a přijímá důsledky svého chování - smysluplně využívá volný čas Učivo vědomostní soutěž O korunu krále Václava Dětský maškarní karneval Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: Metody Postupy Formy práce 4. Člověk a svět práce Očekávané výstupy žák: Pracuje různými technikami - správným způsobem užívá nástroje, techniku a vybavení - zvládá sebeobslužné činnosti - uvědomuje si odpovědnost za své zdraví - pracuje s různými materiály - udržuje pořádek - využívá své fantazie a představivosti Učivo výroba přání pro maminky výroba drobných dárků pro děti z MŠ pomoc při úpravě hřiště Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: Metody Postupy Formy práce 16

18 Evaluace vzdělávacího programu RVP - schválený dokument s úpravou z Evaluace vzdělávacího programu Název školy Adresa Pulická ulice 378, 5181 Dobruška Název ŠVP Platnost Dosažené vzdělání Základní vzdělání Název RVP RVP - schválený dokument s úpravou z Délka studia v letech: 9 17

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD při ZŠ a MŠ Plavsko 1 Osnova: I. Identifikační údaje II. Charakteristika školní družiny III. Konkrétní cíle ŠVP IV. Délka a časový plán vzdělávání ve školní družině V. Formy

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, příspěvková organizace ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU 2. verze Platnost dokumentu: od 1. 9. 2010 Zpracovali: Schválila: Jan Mecner, Ivana Wiesnerová vychovatelé

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016 ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne 30. 8. 2016 č. j. ZSHost/36 /2016 Obsah 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu 1. 2. Předkladatel základní údaje 1. 3. Zřizovatel školy 1. 4. Platnost

Více

ŠVP pro školní družinu, součást ŠVP Základní školy Brantice

ŠVP pro školní družinu, součást ŠVP Základní školy Brantice Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, příspěvková organizace ŠVP pro školní družinu, součást ŠVP Základní školy Brantice 2. verze Platnost dokumentu: od 1. 9. 2010 Zpracovali: Schválila:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání školní družiny ZŠ J. Vohradského Šluknov Schváleno školskou radou dne

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání školní družiny ZŠ J. Vohradského Šluknov Schváleno školskou radou dne Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání školní družiny ZŠ J. Vohradského Šluknov Schváleno školskou radou dne 30. 8. 2017 2. verze Razítko: Mgr. Renata Sochorová, řed. školy Obsah ŠVP pro školní

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní a mateřská škola Tršice, okres Olomouc, příspěvková organizace Adresa školy: Tršice 183, 783 57 Tršice Ředitelka školy:

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II S úpravami k 1. 9. 2016 V Příbrami

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINA - důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Tělesná výchova - Kvarta

Tělesná výchova - Kvarta - Kvarta Tělesná výchova Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Příloha č. 1 ŠVP Čechtice, verze 2.1 Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Úvod Školní družina (ŠD) je součástí Základní školy Čechtice, okr. Benešov a je zřízena dle Školského zákona. Řídí se zejména

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede y k získání základních

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava na cvičení Žák: použije vhodné oblečení a obuv 1 ZV Základní vzdělávání Správné dýchání a držení těla správně dýchá správně drží tělo OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Základní škola a Mateřská škola Dubné Dubné 35, Dubné. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola a Mateřská škola Dubné Dubné 35, Dubné. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a Mateřská škola Dubné Dubné 35, 373 84 Dubné Školní vzdělávací program pro školní družinu Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika a funkce školní družiny 3. Charakteristika ŠVP

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Pracovní místo Žák: připraví si pracovní místo udržuje čistotu pracovního místa - příprava pracovního místa - čistota a pořádek pracovního místa - zásady bezpečné

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících.

Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících. Příloha MPP č. 2 Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících. 1. ročník ŘÍJEN LEDEN ÚNOR Hygienické návyky o přestávce, sebeobsluha,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek Školní vzdělávací program pro školní družinu 1. Identifikační údaje Název školy: Základní škola T. G. Masaryka Adresa: T. G. Masaryka 396, 517 24 Borohrádek Ředitelka:

Více

Školní družiny Základní školy Morkovice

Školní družiny Základní školy Morkovice Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Školní vzdělávací program Školní družiny Základní školy Morkovice 1. verze srpen 2013 Základní škola Morkovice,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Školního klubu Základní školy Morkovice

Školního klubu Základní školy Morkovice Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Školní vzdělávací program Školního klubu Základní školy Morkovice 1. verze srpen 2013 Základní škola Morkovice,

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Základní škola a Mateřská škola Střelice je právním subjektem zřízeným Obcí Střelice. Zahrnuje tyto součásti: Základní škola ulice

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova 1. období 3. ročník

Člověk a zdraví Tělesná výchova 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Člověk a zdraví Tělesná výchova 1. období 3. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP Příloha ŠVP - 1 Obecná charakteristika ŠD Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600 Snahou školní družiny je hodnotně zaměstnat děti v době mimo vyučování, prohlubovat

Více

Předmět: Sportovní hry

Předmět: Sportovní hry Předmět: Sportovní hry Charakteristika volitelného předmětu sportovní hry 2. stupeň Předmět Sportovní hry realizuje část vzdělávacího oboru Tělesná výchova zařazeného do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Pojem environmenální vzdělávání vychází z anglického termínu environmental education ( environment znamená životní prostředí, education

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole ve Tvrdonicích Kostická 98, Tvrdonice 691 53 Školní vzdělávací program pro školní družinu ŠKOLA DO NEPOHODY 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

Základní škola Votice, Pražská 235

Základní škola Votice, Pražská 235 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO ZAŘÍZENÍ ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Votice, Pražská 235 Předkladatel: Základní škola Votice, okres Benešov Kontakt: zsvotice@centrum.cz www.zsvotice.cz

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede

Více

5.8.7. Školní projekty

5.8.7. Školní projekty 5.8.7. Školní projekty Školní projekty jsou připravovány napříč pedagogickým sborem a do výuky zařazovány během školního roku. Reflektují na aktuální otázky, potřeby a problémy, které si vyžadují řešení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY 8. 3 Sportovní hry Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají v rámci nabídky volitelných předmětů

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny MOTTO: Nejlepší investicí do dětí je čas, který jim věnujeme Projednáno v PR dne: 16. 3. 2016 Schválil: Ing. Jaroslav Kindl Platnost: od 16. 3. 2016 Č.j.: 225/2016

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Seznámení žáků s vnitřním řádem ŠK a bezpečnosti při jednotlivých činnostech ve ŠK. Žáci tráví svůj volný čas dle svého výběru. Herna: kulečník stolní

Více

Předmět: Řemeslná činnost

Předmět: Řemeslná činnost Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Nepovinné předměty Předmět: Řemeslná činnost Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Obsah: 1. Charakteristika školní družiny při Základní škole, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace 2. Materiální a technické podmínky pro

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více