Kompletní ŠVP školní družiny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kompletní ŠVP školní družiny"

Transkript

1 školní vzdělávací program RVP - schválený dokument s úpravou z Kompletní ŠVP školní družiny

2 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP Výchovné a vzdělávací strategie školy Začlenění průřezových témat 3 3 Charakteristika školy 5 4 Učební plán 7 5 Učební osnovy Školní klub 15 6 Evaluace vzdělávacího programu 17

3 PLACE HERE RVP - schválený dokument s úpravou z Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Název ŠVP Datum Délka studia v letech: 9 Název RVP vzdělávací program Dosažené vzdělání RVP - schválený dokument s úpravou z RVP - schválený dokument s úpravou z Základní vzdělání Název školy Adresa Pulická ulice 378, 5181 Dobruška IČ REDIZO Kontakty Mgr. Josef Frýda Ředitel Mgr. Václav Hlavsa Telefon www Zřizovatel Adresa Město Dobruška nám. F. L. Věka 11, Dobruška datum, podpis, razítko 2

4 RVP - schválený dokument s úpravou z Charakteristika ŠVP 2 Charakteristika ŠVP Název školy Adresa Pulická ulice 378, 5181 Dobruška Název ŠVP Platnost Dosažené vzdělání Základní vzdělání Název RVP RVP - schválený dokument s úpravou z Délka studia v letech: Výchovné a vzdělávací strategie školy 2.2 Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání Integrace do výuky 1. ročník Člověk a zdraví Seberegulace a sebeorganizace Integrace do výuky 1. ročník Člověk a zdraví Člověk a svět práce Kreativita Integrace do výuky 1. ročník Člověk a svět práce Poznávání lidí Integrace do výuky 1. ročník Člověk a svět práce Komunikace Integrace do výuky 1. ročník Člověk a svět práce Kooperace a kompetice Integrace do výuky 1. ročník Člověk a svět práce Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Integrace do výuky 1. ročník Člověk a zdraví Člověk a svět práce Hodnoty, postoje, praktická etika Integrace do výuky 1. ročník Člověk a svět práce Mezilidské vztahy Integrace do výuky 1. ročník Člověk a zdraví Člověk a svět práce 3

5 RVP - schválený dokument s úpravou z Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat 4

6 Charakteristika školy RVP - schválený dokument s úpravou z Charakteristika školy Název školy Adresa Pulická ulice 378, 5181 Dobruška Název ŠVP Platnost Dosažené vzdělání Základní vzdělání Název RVP RVP - schválený dokument s úpravou z Délka studia v letech: 9 Stručná charakteristika školy Základní škola poskytuje základní vzdělání. Směřuje k naplnění kompetencí stanovených rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Kompetence představují soubory znalostí, dovedností, návyků a postojů, které jsou využitelné v učení i v životě a umožňují žákům efektivně a odpovídajícím způsobem jednat v různých situacích.škola však není jen o sumě znalostí, ale vytváří u žáků také pocit sounáležitosti, kamarádství a měla by vytvářet i pocit uspokojení a radosti. K tomu slouží tradice, které se již léta váží k určitým dnům, tradice, které se dotýkají všech tříd. Ty přinášejí oživení a brání upadnutí do určitého stereotypu. V době předvánoční navštěvuje školu Mikuláš s čerty a andělem - pro první stupeň připravují vždy žáci druhého stupně. Postupně je tato tradice rozšiřována, naši "Mikuláši" navštěvují i místní mateřskou školu. Spolupráce s mateřskou školou je naplňována i pozváním budoucích prvňáčků, pro které připraví program a drobné dárky žáci prvního stupně spolu s učitelkami. Pro rodiče připravujeme předvánoční vystoupení a žáci devátého ročníku se loučí se školou a děkují rodičům na konci školního roku na společném posezení s programem. Velmi úspěšný je tradiční karneval, který škola pořádá v městském kulturním domě pro všechny dobrušské děti - program pomáhají organizovat chlapci a děvčata z vyšších ročníků. Omezené možnosti sportování se škola snaží částečně nahradit tradiční Školní sportovní olympiádou, která se koná za účasti žáků všech ročníků na městském sportovním stadionu. Své výtvarné dovednosti a schopnosti prezentují děti na pravidelných každoročních výstavách v prostorech městského úřadu. Oblíbené jsou i týdenní lyžařské kurzy pro sedmý ročník. Tímto nenásilným způsobem se snažíme ovlivňovat příznivě klima školy, vytvářet v žácích pocit sounáležitosti s "institucí", ve které tráví podstatnou část dětství, ale vypěstovat u nich také pocit zodpovědnosti za mladší spolužáky a určité hrdosti na příslušnost ke škole. Výchovu k ekologickému myšlení podporujeme tradičními sběrovými dny, které organizujeme dvakrát ročně. Jejich výtěžek využívá především Klub přátel školy a školní družina, financujeme z nich odměny pro soutěže, karnevaly, ale také vybavení družiny - např. počítači. Areál školy, materiální vybavení Celý školní areál leží na okraji města a je obklopen převážně rodinnými domky a loukami. Budova základní školy bezprostředně sousedí s gymnáziem, s nímž je propojena spojovací chodbou. To umožňuje bezprostřední přístup do školního stravovacího zařízení, které patří gymnáziu, ale je využíváno i žáky a učiteli ZŠ. K budově školy přiléhá rozsáhlá zahrada a terasa, které mohou žáci využívat jako odpočinkovou zónu během hlavní přestávky a po vyučování je v době příznivého počasí využívána i pro činnost školní družiny, které slouží mobilní zahradní stoly a lavice a dále dřevěné a kovové sportovní sestavy spolu s pískovištěm. Součástí areálu je i velký školní pozemek se skleníkem a dřevěným skladem na nářadí pro výuku pěstitelství. Pro relaxaci o velkých přestávkách, ale i pro odpolední volný čas dětí slouží venkovní hřiště s asfaltovým povrchem, které je upraveno pro sportovní činnost - jako hřiště na basketbal a vybíjenou, a travnaté hřiště pro kopanou. Toto zařízení však patří gymnáziu a je naší školou využíváno s jeho souhlasem. Chybí však atletická dráha a kvalitní doskočiště pro skok daleký a vysoký, což limituje možnosti tělesné výchovy na naší škole spolu s tím, že chybí tělocvična, neboť v nové přístavbě je pouze sál, který je určen především kulturním účelům a vyhovuje pouze gymnastice, aerobiku a podobným pohybovým aktivitám. Žáci z vyšších ročníků musí proto pro hodiny tělesné výchovy využívat tělocvičnu Sokola a sportovní halu SPŠE, které jsou však vzdáleny cca 1 kilometr. K dispozici je 15 učeben, 7 z nich tvoří odborné učebny : chemie, fyziky, dějepisu a zeměpisu, výtvarné výchovy, hudební výchovy, učebna jazyková, učebna informatiky a menší učebna pro jazykovou výuku. Součástí výtvarného ateliéru je keramická dílna, která je vybavena keramickou pecí a hrnčířským kruhem. Pro výuku informatiky a zajištění funkce informačních technologií je škola vybavena cca 35 počítači propojenými v síti, které jsou kromě jedné počítačové učebny se 17 pracovišti, jež slouží především pro výukové programy, umístěny v některých učebnách šest počítačů v učebně jazykové, ve družině a v kabinetech učitelů. 5

7 RVP - schválený dokument s úpravou z Charakteristika školy Pro digitální prezentaci ve výuce zajistila škola také dva dataprojektory a interaktivní systém e-beam. Internet je připojen bezdrátovým přenosem signálu a je permanentně k dispozici žákům i učitelům. Informačních digitálních prostředků škola využívá i pro informovaní veřejnosti na vlastních webových stránkách. Dále je k dispozici dílna (kovo a dřevo) a školní cvičná kuchyňka. S klesajícím počtem žáků má již celá družina samostatné herny. Nedílnou součástí práce školy je školní studovna koncipovaná postupně jako informační centrum školy. Jsou zde soustředěny všechny knihy a časopisy, je zde přístup pomocí tří počítačů na internet. Inventář knihovny je zpracován v knihovnickém systému na počítači a celé vybavení studovny směřuje k tomu, aby zde každý mohl informaci vyhledat a na místě i zpracovat ( počítač, kopírka, skener). Studovna je dále vybavena mobilní skříní s videopřehrávačem a televizorem. V knihovně je asi 3 knih, CD - ROMů a časopisů. Je postupně připravována jako místo besed, soutěží a žákovské odborné činnosti. Měla by být řízena samostatným pracovníkem na částečný úvazek, který bude podle projektované vize centrum řídit. Občerstvení, hlavně pitný režim, zajišťuje spolu s distribucí dotovaného školního mléka vedoucí vychovatelka školní družiny. Tento systém je doplněný ještě o automat na chlazené nápoje, obložené bagety a sušenky. a školní klub Prostory školní družiny se nacházejí v přízemí budovy školy. Pracuje ve 2 odděleních s dětmi z 1. až 4. ročníku. Pro žáky z 5. až 9. ročníku je zřízen školní klub. je místem pro zájmové vyžití dětí v době mimo vyučování, místem pro regeneraci sil dětí, pro rozvíjení tvořivosti, pro posilování sebevědomí, místem pro radost. V rámci školní družiny mohou děti dle svého zájmu navštěvovat kroužky s esteticko - výtvarným, sportovním a hudebním zaměřením. Využívá další prostory školy, např. tělocvičný sál, počítačovou učebnu, knihovnu, výtvarný ateliér, kuchyňku, chodby.venku má k dispozici terasu se šplhadly, pískovištěm a travnaté sportovní hřiště. Průměrně školní družinu navštěvuje cca 5% žáků školy. Pedagogičtí pracovníci Ve škole pracuje kolem 17 učitelů a 3 vychovatelky školní družiny, v procesu výchovy a vzdělávání jsou dále zapojena osobní asistentka. Výuka na 1. stupni je plně aprobovaná, na druhém stupni je plně využita aprobovanost jednotlivých vyučujících, vzhledem k nižšímu počtu pedagogů nelze pokrýt aprobovaně celou škálu předmětů. V současné době jsou mezi pedagogickými pracovníky čtyři muži. Z hlediska věkového složení převažují pracovníci středního a vyššího věku. Žáci, rodiče Na počátku 9. let měla škola asi 31 žáků, počet tříd se pohyboval kolem 13. Prudký pokles porodnosti a nastalý demografický zlom způsobily, že dnes má škola cca 2 žáků, kteří navštěvují devět tříd. Většina žáků je ze spádového okolí školy, část jich přichází z malotřídní školy v Pohoří, někteří jednotlivci dojíždějí ze vzdálenějších obcí regionu. Škola díky svému vybavení je schopna integrovat i žáky s tělesným postižením (bezbariérový přístup do jednotlivých pater, bezbariérové sociální zařízení). Značná péče je věnována i žákům s výukovými obtížemi, kteří jsou reedukováni na základě individuálních plánů v několika skupinách podle obtíží (dyslexie, dyskalkulie apod.). Vzhledem k tomu škola úzce spolupracuje se speciálním pedagogickým centrem a pedagogicko - psychologickými poradnami. Funkci rodičovského sdružení plní Klub přátel školy, do jehož vedení si volí své zástupce rodiče z jednotlivých tříd. Šíře činnosti tohoto sdružení však zcela závisí na iniciativě a aktivitě rodičů. "Oficiální komunikace" s rodiči probíhá standardně formou třídních schůzek a individuálních konzultačních odpolední (celkem čtyři za školní rok). Po předchozí domluvě s třídním učitelem mohou rodiče kdykoliv navštívit vyučovací hodiny, tato možnost však není v posledním době využívána. Informace mohou rodiče získat i z internetových stránek školy, připravuje se i on-line systém, kde budou rodiče získávat průběžně informace o výkonech (známkách) svých dětí. 6

8 RVP - schválený dokument s úpravou z Učební plán 4 Učební plán Název školy Adresa Pulická ulice 378, 5181 Dobruška Název ŠVP Platnost Dosažené vzdělání Základní vzdělání Název RVP RVP - schválený dokument s úpravou z Délka studia v letech: 9 Učební plán ročníkový 1. stupeň Povinné předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Celkem základní dotace Celkem disponibilní dotace Celkem v ročníku 7

9 RVP - schválený dokument s úpravou z Učební plán 2. stupeň Povinné předměty 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Školní klub Celkem základní dotace Celkem disponibilní dotace Celkem v ročníku 8

10 RVP - schválený dokument s úpravou z Učební plán Celkový učební plán Celková dotace Disponibilní dotace 9

11 RVP - schválený dokument s úpravou z Učební osnovy 5 Učební osnovy Název školy Adresa Název ŠVP Platnost Pulická ulice 378, 5181 Dobruška Dosažené vzdělání Základní vzdělání Název RVP RVP - schválený dokument s úpravou z Délka studia v letech: Charakteristika oblasti Hodinová dotace v jednotlivých odděleních není fixně stanovena, neboť se každým rokem přizpůsobuje počtu zapsaných dětí a vyučovacímu rozvrhu školy! - důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vých.- vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí - pomáhá dětem překonávat jejich handicapy - má důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů - rozvíjí důležité osobní a sociální kompetence Náš program usiluje o vytváření zdravé osobnosti, odolné vůči negativním vlivům, která bude znát svou cenu, najde své místo ve zdravé sociální skupině. Náším cílem je připravit jedince pro život ve stávající společnosti a prostřednictvím volnočasových aktivit ho vybavit žádoucími vědomostmi, dovednostmi, ale také postoji ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Charakteristika předmětu Činnost a výchovné působení vychovatelek v jednotlivých odděleních vychází z požadavků pedagogiky volného času / ovlivňování volného času, nabídka alternativních aktivit, nabídka pomůcek, her /.Podstatný je požadavek dobrovolnosti. aktivity, požadavek seberealizace, zajímavosti a zájmovosti, pestrosti a přitažlivosti. Výchovné programy se zaměřují na tyto základní oblasti: VÝCHOVA KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU - výchova k odpovědnosti za svou osobu - výchova k odpovědnosti za své zdraví - výchova ke správným stravovacím návykům, pitný režim - dodržování osobní hygieny - posilování tělesné zdatnosti - rozvíjení citové stránky osobnosti, citové vazby POSILOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ/ člověk ve společnosti/ - kultivace slovního i mimoslovního projevu - rozvíjení slovní zásoby - schopnost vyjádřit se 1

12 RVP - schválený dokument s úpravou z Učební osnovy schopnost naslouchat - uplatnění se v kolektivu - kulturní život ODPOVĚDNOST ZA SVÉ CHOVÁNÍ - řešení různých situací - pěstování potřebných a žádoucích vědomostí, dovedností a postojů - důvěryhodnost, pravdomluvnost a morální kvality - posilování schopnosti objektivně hodnotit své jednání a přijímat důsledky svého chování OVLÁDÁNÍ NEGATIVNÍCH CITOVÝCH REAKCÍ - vypořádat se se stresem - řešení životních situací - vyrovnávání se s nedostatky a neúspěchy POZNÁNÍ SEBE SAMÉHO A UPLATNĚNÍ SE VE SKUPINĚ/ člověk jako jedinec/ - kladným hodnocením zvyšovat seběvědomí - posilování pozitivního myšlení - objektivní hodnocení činnosti každého člena - vytváření vlastní bezpečné sociální skupiny - temperament, postoje, hodnoty FORMOVÁNÍ ŽIVOTNÍCH POSTOJŮ - vytváření společensky žádoucích hodnot - úcta, porozumění, tolerance - schopnost a ochota pomoci - vytvoření vlastního sebevědomí - posilování schopnosti nepodléhat negativním vlivům - podobnost a odlišnost lidí - rozdíly v prožívání, v myšlení a v jednání 1. ročník týdně, P 1. Člověk a zdraví Očekávané výstupy žák: Chápe význam zdraví a umí předcházet úrazům - upevňuje si hygienické návyky - dodržuje pravidla společenského chování - dodržuje a respektuje pravidla her - uvědomuje si význam sportu pro upevnění zdraví - prakticky používá pravidla bezpečnosti v dopravě jako chodec nebo cyklista Učivo - míčové hry - závodivé hry - běh s překážkami - jízda zručnosti na koloběžce, kole - kolektivní hry ( kopaná, vybíjená, přehazovaná,florbal) - základy košíkové - přecházení vozovky - určování dopravních značek - orientace v dopravní situaci v okolí školy (autobusová zastávka) - přecházení nebezpečné křižovatky - turistické značky a mapy - jízda na saních, pekáčích - správné stravování, životospráva (soutěž Košík plný rozumu) - stolování - nácvik a dodržování správných hygienických návyků Komentář - za příznivého počasí venku na hřišti a na terase ( volná činnost dětí, organizované sportovní činnosti) - v zimním období zasněžený "Čančarák" 11

13 RVP - schválený dokument s úpravou z Učební osnovy ročník - využití tělocvičny při nepříznivém počasí Průřezová témata OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání Seberegulace a sebeorganizace Mezilidské vztahy Řešení problémů a rozhodovací dovednosti přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: Metody Postupy Formy práce Spontánní činnosti Pravidelné činnosti Příprava na vyučování Zájmový útvar - florbal Moderní gymnastika Zájmový útvar sportovní - atletika, pohybové a míčové hry 2. Umění a kultura Očekávané výstupy žák: Esteticky vnímá a cítí okolní svět - používá fantazii a představivost při vlastní estetické tvorbě - zaujímá kladný postoj k hudbě a jeví o ni zájem - rozvíjí svůj smysl pro rytmus - rozvíjí správnou výslovnost, vyjadřovací schopnosti a dýchání - cvičí si a rozšiřuje paměťové schopnosti - snaží se vnímat a pochopit svým způsobem umělecké dílo - rozlišuje svět reality a fantazie Učivo - malba, kresba, stříhání - modelování, koláže, muchláže, kašírování, skládání - výtvarné soutěže - ilustrace dětské knihy - návštěva školní knihovny - poslech hudby (různé hudební žánry) - hra na Orffovy nástroje, zobcovou flétnu - zpěv lidových a populárních písní - rozpočitadla, jazykolamy, hádanky - veršované pohádky, dramatizace - hra na tělo - malované písničky - četba na pokračování - prohlížení a četba časopisů - taneční kroky, hry, improvizace na hudbu - příprava na besídky pro MŠ a rodiče (hra na flétny, gymnstická vystoupení) Komentář - činnost bývá zaměřena na lid. tradice a svátky (posvícení, adventní čas, Vánoce, Velikonoce, Masopust, Karnevalové období, Den matek, Den dětí) Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: Metody Postupy Formy práce Spontánní činnosti Pravidelné činnosti Zájmový útvar - keramika Zájmový útvar - hra na zobcovou flétnu 12

14 RVP - schválený dokument s úpravou z Učební osnovy ročník 3. Člověk a svět práce Očekávané výstupy žák: Pracuje různými pracovními technikami - správným způsobem užívá nástroje, techniku a vybavení - pracuje s různými materiály - využívá své fantazie a představivosti - dodržuje zásady hygieny - udržuje pořádek - zvládá sebeobslužné činnosti - uvědomuje si odpovědnost za své zdraví Učivo - práce s papírem ( skládanky, vystřihovánky) - práce s textilem ( šití,střihání), vlnou, vyšívacími bavlnkami - práce s přírodninami - práce s modelínou, keramickou hlínou - práce s různými materiály ( korálky, plasty, nylonové nitě, korek, krabičky...) - aranžování a vazba suchých rostlin - tvořivé hry se stavebnicemi (dřevěné kostky, SEVA, SEKO, LEGO, VARIANT,...) - účast na sběrových akcích (sběr starého papíru, PET víček, sběr pomerančové kůry) - péče o rostliny ( sázení, zalévání, kypření,...) - úklidové práce na terase a zahradě - podílení se na výzdobě družiny a školních prostor - hry na pískovišti Komentář - činnost vázána na roční období, výrobky určené k jednotlivým svátkům ( např. Vánoce, Velikonoce...), pro různé oslavy a oslavence - typy výrobků jsou ovlivněny novými výtvarnými materiály, technikami - tuto činnost více zařazujeme v zimním období a v období, kdy nemůžeme chodit ven Průřezová témata OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Seberegulace a sebeorganizace Kreativita Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace Kooperace a kompetice Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: Metody Postupy Formy práce Spontánní činnosti Pravidelné činnosti Zájmový útvar - keramika 4. Člověk a jeho svět Očekávané výstupy žák: Uplatňuje se ve skupině - pěstuje pěkné vztahy v kolektivu - slušně se chová k dospělým, na veřejnosti - přijímá důsledky svého chování - řeší vztahové situace přiměřeným způsobem ( umění empatie ) - zapojí se do spolupráce, přijímá promisy - pozitivně myslí, zaujímá kladné postoje - respektuje požadavky na ochranu životního prostředí - smysluplně využívá volný čas - respektuje tradice a hodnoty národní kultury i ostatních národů - zvládá sebeobslužné činnosti - vyhodnotí a řeší krizové situace Učivo - scénky zaměřené na běžné každodenní situace - hra na kouzelná slovíčka - tematické rozhovory trávení volného času, vztahy v rodině, mezi dětmi, pomoc starším) - dramatizace a scénky( chování při nebezpečí, poskytnutí první pomoci) - zdravotnická soutěž - branné hry v terénu - testy a kvizy k příslušné tematice - lidové tradice a zvyky po celý rok - práce ve skupinách s atlasy a encyklopediemi, internetem ( živočichové, rostliny, města,země, chráněná území,...) - vycházky (orientace v místě bydliště, poznávání přírody) - hry ( pexeso,kvarteta), hry s hračkami - společenské hry - luštění osmisměrek, rébusů, přesmyček, doplňovaček... - blahopřání dětem k svátku a narozeninám - nácvik a dodržování hygienických návyků - Dětský den - přání ke Dni matek Komentář - využití činnosti k utužení kolektivu, kladným vztahům mezi dětmi, - zařazovat formou her a soutěží Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 13

15 RVP - schválený dokument s úpravou z Učební osnovy Školní klub 1. ročník Metody Postupy Formy práce Spontánní činnosti Pravidelné činnosti Příprava na vyučování 2. ročník týdně, P 3. ročník týdně, P 4. ročník týdně, P Školní klub 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Charakteristika předmětu Činnost a výchovné působení vychovatelek v jednotlivých odděleních vychází z požadavků pedagogiky volného času (ovlivňování volného času, nabídka alternativních aktivit, nabídka pomůcek, her).podstatný je požadavek dobrovolnosti. aktivity, požadavek seberealizace, zajímavosti a zájmovosti, pestrosti a přitažlivosti. Děti tráví čas před odpoledním vyučováním zejména spontánními činnostmi, činnost žáků 5. a 6. ročníku je zaměřena obdobně jako ve školní družině. Výchovné programy se zaměřují na tyto základní oblasti: VÝCHOVA KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU - výchova k odpovědnosti za svou osobu - výchova k odpovědnosti za své zdraví - výchova ke správným stravovacím návykům, pitný režim - dodržování osobní hygieny - posilování tělesné zdatnosti - rozvíjení citové stránky osobnosti, citové vazby POSILOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ/ člověk ve společnosti/ - kultivace slovního i mimoslovního projevu - rozvíjení slovní zásoby - schopnost vyjádřit se - schopnost naslouchat - uplatnění se v kolektivu - kulturní život 14

16 RVP - schválený dokument s úpravou z Učební osnovy Školní klub ODPOVĚDNOST ZA SVÉ CHOVÁNÍ - řešení různých situací - pěstování potřebných a žádoucích vědomostí, dovedností a postojů - důvěryhodnost, pravdomluvnost a morální kvality - posilování schopnosti objektivně hodnotit své jednání a přijímat důsledky svého chování OVLÁDÁNÍ NEGATIVNÍCH CITOVÝCH REAKCÍ - vypořádat se se stresem - řešení životních situací - vyrovnávání se s nedostatky a neúspěchy POZNÁNÍ SEBE SAMÉHO A UPLATNĚNÍ SE VE SKUPINĚ/ člověk jako jedinec/ - kladným hodnocením zvyšovat seběvědomí - posilování pozitivního myšlení - objektivní hodnocení činnosti každého člena - vytváření vlastní bezpečné sociální skupiny - temperament, postoje, hodnoty FORMOVÁNÍ ŽIVOTNÍCH POSTOJŮ - vytváření společensky žádoucích hodnot - úcta, porozumění, tolerance - schopnost a ochota pomoci - vytvoření vlastního sebevědomí - posilování schopnosti nepodléhat negativním vlivům - podobnost a odlišnost lidí - rozdíly v prožívání, v myšlení a v jednání - vytváření základů právního vědomí - prevence sociálně patologických jevů - drogy, alkohol, kouření - virtuální drogy - šikanování, vandalismus, násilné chování - rasismus 6. ročník týdně, P 1. Člověk a zdraví Očekávané výstupy žák: Chápe význam zdraví a umí předcházet úrazům - upevňuje si hygienické návyky - dodržuje a respektuje pravidla her - uvědomuje si význam sportu pro upevnění zdraví Učivo turnaj ve stolním tenisu turnaj v bowlingu turnaj v kulečníku turnaj ve fotbálku Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: Metody Postupy Formy práce 15

17 RVP - schválený dokument s úpravou z Učební osnovy Školní klub 6. ročník 2. Umění a kultura Očekávané výstupy žák: Esteticky vnímá a cítí okolní svět - zaujímá kladný postoj k hudbě a jeví o ní zájem - rozvíjí správnou výslovnost, vyjadřovací schopnosti a dýchání - cvičí si a rozšiřuje paměťové schopnosti Učivo celoroční vědomostní soutěž O korunu krále Václava Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: Metody Postupy Formy práce 3. Člověk a jeho svět Očekávané výstupy žák: Uplatňuje se ve skupině - pěstuje přátelské vztahy v kolektivu - slušně se chová k dospělým - ve škole i na veřejnosti - uvědomuje si a přijímá důsledky svého chování - smysluplně využívá volný čas Učivo vědomostní soutěž O korunu krále Václava Dětský maškarní karneval Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: Metody Postupy Formy práce 4. Člověk a svět práce Očekávané výstupy žák: Pracuje různými technikami - správným způsobem užívá nástroje, techniku a vybavení - zvládá sebeobslužné činnosti - uvědomuje si odpovědnost za své zdraví - pracuje s různými materiály - udržuje pořádek - využívá své fantazie a představivosti Učivo výroba přání pro maminky výroba drobných dárků pro děti z MŠ pomoc při úpravě hřiště Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: Metody Postupy Formy práce 16

18 Evaluace vzdělávacího programu RVP - schválený dokument s úpravou z Evaluace vzdělávacího programu Název školy Adresa Pulická ulice 378, 5181 Dobruška Název ŠVP Platnost Dosažené vzdělání Základní vzdělání Název RVP RVP - schválený dokument s úpravou z Délka studia v letech: 9 17

ŠVP pro školní družinu, součást ŠVP Základní školy Brantice

ŠVP pro školní družinu, součást ŠVP Základní školy Brantice Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, příspěvková organizace ŠVP pro školní družinu, součást ŠVP Základní školy Brantice 2. verze Platnost dokumentu: od 1. 9. 2010 Zpracovali: Schválila:

Více

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Příloha č. 1 ŠVP Čechtice, verze 3.2 Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Obsah PŘÍLOHA Č. 1 ŠVP ČECHTICE, VERZE 3.1 PŘEDKLADATEL... 4 Zřizovatel školy... 4 Úvod... 5 Charakteristika školní družiny...

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při Základní škole Přerov, Velká Dlážka 5

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při Základní škole Přerov, Velká Dlážka 5 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při Základní škole Přerov, Velká Dlážka 5 zpracovaný podle 5 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. Platnost od 1. 9. 2007... ředitel školy Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky Školní družina Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ pro život Obsah 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Předkladatel: Školní družina, Základní škola a Mateřská škola, L.Kuby 48, 370 07 České Budějovice, čestný statut,,fakultní základní škola Vedoucí vychovatelka:

Více

Školní vzdělávací program. Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky

Školní vzdělávací program. Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky Školní vzdělávací program Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika ŠD... 4 3. Charakteristika ŠVP školní družiny... 4 4. Předpokládané výstupy konkrétních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Havířov Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ OBSAH ŠVP 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 6 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j.: 12/2013 Jar verze 20013/2014 (platnost od 1. 9. 2013) Obsah: 1. Identifikační

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ DRUŽINA Obsah: 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školní družiny... 4 2.1. Budova ŠD a vybavení... 4 2.2. Provoz školní družiny... 4

Více

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str.

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str. Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 2. 1. Úplnost a velikost školy str. 3 2. 2. Materiální, prostorové, technické a hygienické vybavení školy str. 3 2. 2. 1. Materiální,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Název školy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Adresa

Více

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2 Obsah 1 Identifikační údaje školy... 1 2 Charakteristika školy... 2 2.1 Velikost a úplnost školy... 2 2.2 Vybavení školy... 2 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.4 Charakteristika žáků... 6

Více

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 235/2012 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ŠKOLNÍ DRUŽINU HROU ZA POZNÁNÍM Aktuální znění

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní družina

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní družina Základní škola a Mateřská škola, Šanov, okres Znojmo, příspěvková organizace, Šanov, Komenského 241, 671 68 Hrabětice, okres Znojmo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní družina Účinnost od 1. 9. 2013 č. j.:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Odpovídá RVP ZV č.j. 31 504/2004-22 ve znění pozdějších úprav 1 Poznámka: Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ

MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ Školní družina při Základní škole, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ výchovně vzdělávací program školní družiny Mgr. Pavel Černý ředitel školy Věra Hodermarská

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

Podpis ředitele: Razítko školy:

Podpis ředitele: Razítko školy: 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola jako zahrada Školní vzdělávací program je zpracován podle přílohy RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro školní družinu Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro školní družinu Měcholupy 1. září 2011 Obsah 1. Identifikační údaje...1 1.1 Název vzdělávacího programu...1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VESELÍ NAD LUŽNICÍ, BLATSKÉ SÍDLIŠTĚ 23 OBSAH: ŠKOLA PRO ŽIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT

Více

Od hraní k vědění. Základní škola Hradec Králové, M. Horákové 258. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( ŠVP ZV )

Od hraní k vědění. Základní škola Hradec Králové, M. Horákové 258. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( ŠVP ZV ) Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( ŠVP ZV ) Základní škola Hradec Králové, M. Horákové 258 Od hraní k vědění Nikdo se moudrým nerodí, ale stává se jím. Seneca Obsah: 1. Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program Základní škola praktická

Školní vzdělávací program Základní škola praktická Základní škola praktická a základní škola speciální, Krušnohorská 304, Ostrov Školní vzdělávací program Základní škola praktická Aktualizované údaje pro školní rok 2013/2014 Obsah: I. Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Platnost od 1.9. 2014 1 Obsah: 1. Charakteristika ŠD 2. Konkrétní cíle vzdělávání 3. Formy a obsah vzdělávání 4. Výchovné programy 5. Tematické okruhy a časový

Více

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Svobodná základní škola, o. p. s., Jablonec nad Nisou SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, O.P.S., JABLONEC NAD NISOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Identifikační údaje údaje o škole název školy: Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace adresa školy: Masarykova 178, Vranovice 691 25

Více

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program RVP 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá zpracovaný podle: Forma studia: Denní forma studia

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Krok k rozumu, štěstí a vzdělání. 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více