Kompletní ŠVP školní družiny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kompletní ŠVP školní družiny"

Transkript

1 školní vzdělávací program RVP - schválený dokument s úpravou z Kompletní ŠVP školní družiny

2 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP Výchovné a vzdělávací strategie školy Začlenění průřezových témat 3 3 Charakteristika školy 5 4 Učební plán 7 5 Učební osnovy Školní klub 15 6 Evaluace vzdělávacího programu 17

3 PLACE HERE RVP - schválený dokument s úpravou z Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Název ŠVP Datum Délka studia v letech: 9 Název RVP vzdělávací program Dosažené vzdělání RVP - schválený dokument s úpravou z RVP - schválený dokument s úpravou z Základní vzdělání Název školy Adresa Pulická ulice 378, 5181 Dobruška IČ REDIZO Kontakty Mgr. Josef Frýda Ředitel Mgr. Václav Hlavsa Telefon www Zřizovatel Adresa Město Dobruška nám. F. L. Věka 11, Dobruška datum, podpis, razítko 2

4 RVP - schválený dokument s úpravou z Charakteristika ŠVP 2 Charakteristika ŠVP Název školy Adresa Pulická ulice 378, 5181 Dobruška Název ŠVP Platnost Dosažené vzdělání Základní vzdělání Název RVP RVP - schválený dokument s úpravou z Délka studia v letech: Výchovné a vzdělávací strategie školy 2.2 Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání Integrace do výuky 1. ročník Člověk a zdraví Seberegulace a sebeorganizace Integrace do výuky 1. ročník Člověk a zdraví Člověk a svět práce Kreativita Integrace do výuky 1. ročník Člověk a svět práce Poznávání lidí Integrace do výuky 1. ročník Člověk a svět práce Komunikace Integrace do výuky 1. ročník Člověk a svět práce Kooperace a kompetice Integrace do výuky 1. ročník Člověk a svět práce Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Integrace do výuky 1. ročník Člověk a zdraví Člověk a svět práce Hodnoty, postoje, praktická etika Integrace do výuky 1. ročník Člověk a svět práce Mezilidské vztahy Integrace do výuky 1. ročník Člověk a zdraví Člověk a svět práce 3

5 RVP - schválený dokument s úpravou z Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat 4

6 Charakteristika školy RVP - schválený dokument s úpravou z Charakteristika školy Název školy Adresa Pulická ulice 378, 5181 Dobruška Název ŠVP Platnost Dosažené vzdělání Základní vzdělání Název RVP RVP - schválený dokument s úpravou z Délka studia v letech: 9 Stručná charakteristika školy Základní škola poskytuje základní vzdělání. Směřuje k naplnění kompetencí stanovených rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Kompetence představují soubory znalostí, dovedností, návyků a postojů, které jsou využitelné v učení i v životě a umožňují žákům efektivně a odpovídajícím způsobem jednat v různých situacích.škola však není jen o sumě znalostí, ale vytváří u žáků také pocit sounáležitosti, kamarádství a měla by vytvářet i pocit uspokojení a radosti. K tomu slouží tradice, které se již léta váží k určitým dnům, tradice, které se dotýkají všech tříd. Ty přinášejí oživení a brání upadnutí do určitého stereotypu. V době předvánoční navštěvuje školu Mikuláš s čerty a andělem - pro první stupeň připravují vždy žáci druhého stupně. Postupně je tato tradice rozšiřována, naši "Mikuláši" navštěvují i místní mateřskou školu. Spolupráce s mateřskou školou je naplňována i pozváním budoucích prvňáčků, pro které připraví program a drobné dárky žáci prvního stupně spolu s učitelkami. Pro rodiče připravujeme předvánoční vystoupení a žáci devátého ročníku se loučí se školou a děkují rodičům na konci školního roku na společném posezení s programem. Velmi úspěšný je tradiční karneval, který škola pořádá v městském kulturním domě pro všechny dobrušské děti - program pomáhají organizovat chlapci a děvčata z vyšších ročníků. Omezené možnosti sportování se škola snaží částečně nahradit tradiční Školní sportovní olympiádou, která se koná za účasti žáků všech ročníků na městském sportovním stadionu. Své výtvarné dovednosti a schopnosti prezentují děti na pravidelných každoročních výstavách v prostorech městského úřadu. Oblíbené jsou i týdenní lyžařské kurzy pro sedmý ročník. Tímto nenásilným způsobem se snažíme ovlivňovat příznivě klima školy, vytvářet v žácích pocit sounáležitosti s "institucí", ve které tráví podstatnou část dětství, ale vypěstovat u nich také pocit zodpovědnosti za mladší spolužáky a určité hrdosti na příslušnost ke škole. Výchovu k ekologickému myšlení podporujeme tradičními sběrovými dny, které organizujeme dvakrát ročně. Jejich výtěžek využívá především Klub přátel školy a školní družina, financujeme z nich odměny pro soutěže, karnevaly, ale také vybavení družiny - např. počítači. Areál školy, materiální vybavení Celý školní areál leží na okraji města a je obklopen převážně rodinnými domky a loukami. Budova základní školy bezprostředně sousedí s gymnáziem, s nímž je propojena spojovací chodbou. To umožňuje bezprostřední přístup do školního stravovacího zařízení, které patří gymnáziu, ale je využíváno i žáky a učiteli ZŠ. K budově školy přiléhá rozsáhlá zahrada a terasa, které mohou žáci využívat jako odpočinkovou zónu během hlavní přestávky a po vyučování je v době příznivého počasí využívána i pro činnost školní družiny, které slouží mobilní zahradní stoly a lavice a dále dřevěné a kovové sportovní sestavy spolu s pískovištěm. Součástí areálu je i velký školní pozemek se skleníkem a dřevěným skladem na nářadí pro výuku pěstitelství. Pro relaxaci o velkých přestávkách, ale i pro odpolední volný čas dětí slouží venkovní hřiště s asfaltovým povrchem, které je upraveno pro sportovní činnost - jako hřiště na basketbal a vybíjenou, a travnaté hřiště pro kopanou. Toto zařízení však patří gymnáziu a je naší školou využíváno s jeho souhlasem. Chybí však atletická dráha a kvalitní doskočiště pro skok daleký a vysoký, což limituje možnosti tělesné výchovy na naší škole spolu s tím, že chybí tělocvična, neboť v nové přístavbě je pouze sál, který je určen především kulturním účelům a vyhovuje pouze gymnastice, aerobiku a podobným pohybovým aktivitám. Žáci z vyšších ročníků musí proto pro hodiny tělesné výchovy využívat tělocvičnu Sokola a sportovní halu SPŠE, které jsou však vzdáleny cca 1 kilometr. K dispozici je 15 učeben, 7 z nich tvoří odborné učebny : chemie, fyziky, dějepisu a zeměpisu, výtvarné výchovy, hudební výchovy, učebna jazyková, učebna informatiky a menší učebna pro jazykovou výuku. Součástí výtvarného ateliéru je keramická dílna, která je vybavena keramickou pecí a hrnčířským kruhem. Pro výuku informatiky a zajištění funkce informačních technologií je škola vybavena cca 35 počítači propojenými v síti, které jsou kromě jedné počítačové učebny se 17 pracovišti, jež slouží především pro výukové programy, umístěny v některých učebnách šest počítačů v učebně jazykové, ve družině a v kabinetech učitelů. 5

7 RVP - schválený dokument s úpravou z Charakteristika školy Pro digitální prezentaci ve výuce zajistila škola také dva dataprojektory a interaktivní systém e-beam. Internet je připojen bezdrátovým přenosem signálu a je permanentně k dispozici žákům i učitelům. Informačních digitálních prostředků škola využívá i pro informovaní veřejnosti na vlastních webových stránkách. Dále je k dispozici dílna (kovo a dřevo) a školní cvičná kuchyňka. S klesajícím počtem žáků má již celá družina samostatné herny. Nedílnou součástí práce školy je školní studovna koncipovaná postupně jako informační centrum školy. Jsou zde soustředěny všechny knihy a časopisy, je zde přístup pomocí tří počítačů na internet. Inventář knihovny je zpracován v knihovnickém systému na počítači a celé vybavení studovny směřuje k tomu, aby zde každý mohl informaci vyhledat a na místě i zpracovat ( počítač, kopírka, skener). Studovna je dále vybavena mobilní skříní s videopřehrávačem a televizorem. V knihovně je asi 3 knih, CD - ROMů a časopisů. Je postupně připravována jako místo besed, soutěží a žákovské odborné činnosti. Měla by být řízena samostatným pracovníkem na částečný úvazek, který bude podle projektované vize centrum řídit. Občerstvení, hlavně pitný režim, zajišťuje spolu s distribucí dotovaného školního mléka vedoucí vychovatelka školní družiny. Tento systém je doplněný ještě o automat na chlazené nápoje, obložené bagety a sušenky. a školní klub Prostory školní družiny se nacházejí v přízemí budovy školy. Pracuje ve 2 odděleních s dětmi z 1. až 4. ročníku. Pro žáky z 5. až 9. ročníku je zřízen školní klub. je místem pro zájmové vyžití dětí v době mimo vyučování, místem pro regeneraci sil dětí, pro rozvíjení tvořivosti, pro posilování sebevědomí, místem pro radost. V rámci školní družiny mohou děti dle svého zájmu navštěvovat kroužky s esteticko - výtvarným, sportovním a hudebním zaměřením. Využívá další prostory školy, např. tělocvičný sál, počítačovou učebnu, knihovnu, výtvarný ateliér, kuchyňku, chodby.venku má k dispozici terasu se šplhadly, pískovištěm a travnaté sportovní hřiště. Průměrně školní družinu navštěvuje cca 5% žáků školy. Pedagogičtí pracovníci Ve škole pracuje kolem 17 učitelů a 3 vychovatelky školní družiny, v procesu výchovy a vzdělávání jsou dále zapojena osobní asistentka. Výuka na 1. stupni je plně aprobovaná, na druhém stupni je plně využita aprobovanost jednotlivých vyučujících, vzhledem k nižšímu počtu pedagogů nelze pokrýt aprobovaně celou škálu předmětů. V současné době jsou mezi pedagogickými pracovníky čtyři muži. Z hlediska věkového složení převažují pracovníci středního a vyššího věku. Žáci, rodiče Na počátku 9. let měla škola asi 31 žáků, počet tříd se pohyboval kolem 13. Prudký pokles porodnosti a nastalý demografický zlom způsobily, že dnes má škola cca 2 žáků, kteří navštěvují devět tříd. Většina žáků je ze spádového okolí školy, část jich přichází z malotřídní školy v Pohoří, někteří jednotlivci dojíždějí ze vzdálenějších obcí regionu. Škola díky svému vybavení je schopna integrovat i žáky s tělesným postižením (bezbariérový přístup do jednotlivých pater, bezbariérové sociální zařízení). Značná péče je věnována i žákům s výukovými obtížemi, kteří jsou reedukováni na základě individuálních plánů v několika skupinách podle obtíží (dyslexie, dyskalkulie apod.). Vzhledem k tomu škola úzce spolupracuje se speciálním pedagogickým centrem a pedagogicko - psychologickými poradnami. Funkci rodičovského sdružení plní Klub přátel školy, do jehož vedení si volí své zástupce rodiče z jednotlivých tříd. Šíře činnosti tohoto sdružení však zcela závisí na iniciativě a aktivitě rodičů. "Oficiální komunikace" s rodiči probíhá standardně formou třídních schůzek a individuálních konzultačních odpolední (celkem čtyři za školní rok). Po předchozí domluvě s třídním učitelem mohou rodiče kdykoliv navštívit vyučovací hodiny, tato možnost však není v posledním době využívána. Informace mohou rodiče získat i z internetových stránek školy, připravuje se i on-line systém, kde budou rodiče získávat průběžně informace o výkonech (známkách) svých dětí. 6

8 RVP - schválený dokument s úpravou z Učební plán 4 Učební plán Název školy Adresa Pulická ulice 378, 5181 Dobruška Název ŠVP Platnost Dosažené vzdělání Základní vzdělání Název RVP RVP - schválený dokument s úpravou z Délka studia v letech: 9 Učební plán ročníkový 1. stupeň Povinné předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Celkem základní dotace Celkem disponibilní dotace Celkem v ročníku 7

9 RVP - schválený dokument s úpravou z Učební plán 2. stupeň Povinné předměty 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Školní klub Celkem základní dotace Celkem disponibilní dotace Celkem v ročníku 8

10 RVP - schválený dokument s úpravou z Učební plán Celkový učební plán Celková dotace Disponibilní dotace 9

11 RVP - schválený dokument s úpravou z Učební osnovy 5 Učební osnovy Název školy Adresa Název ŠVP Platnost Pulická ulice 378, 5181 Dobruška Dosažené vzdělání Základní vzdělání Název RVP RVP - schválený dokument s úpravou z Délka studia v letech: Charakteristika oblasti Hodinová dotace v jednotlivých odděleních není fixně stanovena, neboť se každým rokem přizpůsobuje počtu zapsaných dětí a vyučovacímu rozvrhu školy! - důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vých.- vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí - pomáhá dětem překonávat jejich handicapy - má důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů - rozvíjí důležité osobní a sociální kompetence Náš program usiluje o vytváření zdravé osobnosti, odolné vůči negativním vlivům, která bude znát svou cenu, najde své místo ve zdravé sociální skupině. Náším cílem je připravit jedince pro život ve stávající společnosti a prostřednictvím volnočasových aktivit ho vybavit žádoucími vědomostmi, dovednostmi, ale také postoji ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Charakteristika předmětu Činnost a výchovné působení vychovatelek v jednotlivých odděleních vychází z požadavků pedagogiky volného času / ovlivňování volného času, nabídka alternativních aktivit, nabídka pomůcek, her /.Podstatný je požadavek dobrovolnosti. aktivity, požadavek seberealizace, zajímavosti a zájmovosti, pestrosti a přitažlivosti. Výchovné programy se zaměřují na tyto základní oblasti: VÝCHOVA KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU - výchova k odpovědnosti za svou osobu - výchova k odpovědnosti za své zdraví - výchova ke správným stravovacím návykům, pitný režim - dodržování osobní hygieny - posilování tělesné zdatnosti - rozvíjení citové stránky osobnosti, citové vazby POSILOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ/ člověk ve společnosti/ - kultivace slovního i mimoslovního projevu - rozvíjení slovní zásoby - schopnost vyjádřit se 1

12 RVP - schválený dokument s úpravou z Učební osnovy schopnost naslouchat - uplatnění se v kolektivu - kulturní život ODPOVĚDNOST ZA SVÉ CHOVÁNÍ - řešení různých situací - pěstování potřebných a žádoucích vědomostí, dovedností a postojů - důvěryhodnost, pravdomluvnost a morální kvality - posilování schopnosti objektivně hodnotit své jednání a přijímat důsledky svého chování OVLÁDÁNÍ NEGATIVNÍCH CITOVÝCH REAKCÍ - vypořádat se se stresem - řešení životních situací - vyrovnávání se s nedostatky a neúspěchy POZNÁNÍ SEBE SAMÉHO A UPLATNĚNÍ SE VE SKUPINĚ/ člověk jako jedinec/ - kladným hodnocením zvyšovat seběvědomí - posilování pozitivního myšlení - objektivní hodnocení činnosti každého člena - vytváření vlastní bezpečné sociální skupiny - temperament, postoje, hodnoty FORMOVÁNÍ ŽIVOTNÍCH POSTOJŮ - vytváření společensky žádoucích hodnot - úcta, porozumění, tolerance - schopnost a ochota pomoci - vytvoření vlastního sebevědomí - posilování schopnosti nepodléhat negativním vlivům - podobnost a odlišnost lidí - rozdíly v prožívání, v myšlení a v jednání 1. ročník týdně, P 1. Člověk a zdraví Očekávané výstupy žák: Chápe význam zdraví a umí předcházet úrazům - upevňuje si hygienické návyky - dodržuje pravidla společenského chování - dodržuje a respektuje pravidla her - uvědomuje si význam sportu pro upevnění zdraví - prakticky používá pravidla bezpečnosti v dopravě jako chodec nebo cyklista Učivo - míčové hry - závodivé hry - běh s překážkami - jízda zručnosti na koloběžce, kole - kolektivní hry ( kopaná, vybíjená, přehazovaná,florbal) - základy košíkové - přecházení vozovky - určování dopravních značek - orientace v dopravní situaci v okolí školy (autobusová zastávka) - přecházení nebezpečné křižovatky - turistické značky a mapy - jízda na saních, pekáčích - správné stravování, životospráva (soutěž Košík plný rozumu) - stolování - nácvik a dodržování správných hygienických návyků Komentář - za příznivého počasí venku na hřišti a na terase ( volná činnost dětí, organizované sportovní činnosti) - v zimním období zasněžený "Čančarák" 11

13 RVP - schválený dokument s úpravou z Učební osnovy ročník - využití tělocvičny při nepříznivém počasí Průřezová témata OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání Seberegulace a sebeorganizace Mezilidské vztahy Řešení problémů a rozhodovací dovednosti přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: Metody Postupy Formy práce Spontánní činnosti Pravidelné činnosti Příprava na vyučování Zájmový útvar - florbal Moderní gymnastika Zájmový útvar sportovní - atletika, pohybové a míčové hry 2. Umění a kultura Očekávané výstupy žák: Esteticky vnímá a cítí okolní svět - používá fantazii a představivost při vlastní estetické tvorbě - zaujímá kladný postoj k hudbě a jeví o ni zájem - rozvíjí svůj smysl pro rytmus - rozvíjí správnou výslovnost, vyjadřovací schopnosti a dýchání - cvičí si a rozšiřuje paměťové schopnosti - snaží se vnímat a pochopit svým způsobem umělecké dílo - rozlišuje svět reality a fantazie Učivo - malba, kresba, stříhání - modelování, koláže, muchláže, kašírování, skládání - výtvarné soutěže - ilustrace dětské knihy - návštěva školní knihovny - poslech hudby (různé hudební žánry) - hra na Orffovy nástroje, zobcovou flétnu - zpěv lidových a populárních písní - rozpočitadla, jazykolamy, hádanky - veršované pohádky, dramatizace - hra na tělo - malované písničky - četba na pokračování - prohlížení a četba časopisů - taneční kroky, hry, improvizace na hudbu - příprava na besídky pro MŠ a rodiče (hra na flétny, gymnstická vystoupení) Komentář - činnost bývá zaměřena na lid. tradice a svátky (posvícení, adventní čas, Vánoce, Velikonoce, Masopust, Karnevalové období, Den matek, Den dětí) Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: Metody Postupy Formy práce Spontánní činnosti Pravidelné činnosti Zájmový útvar - keramika Zájmový útvar - hra na zobcovou flétnu 12

14 RVP - schválený dokument s úpravou z Učební osnovy ročník 3. Člověk a svět práce Očekávané výstupy žák: Pracuje různými pracovními technikami - správným způsobem užívá nástroje, techniku a vybavení - pracuje s různými materiály - využívá své fantazie a představivosti - dodržuje zásady hygieny - udržuje pořádek - zvládá sebeobslužné činnosti - uvědomuje si odpovědnost za své zdraví Učivo - práce s papírem ( skládanky, vystřihovánky) - práce s textilem ( šití,střihání), vlnou, vyšívacími bavlnkami - práce s přírodninami - práce s modelínou, keramickou hlínou - práce s různými materiály ( korálky, plasty, nylonové nitě, korek, krabičky...) - aranžování a vazba suchých rostlin - tvořivé hry se stavebnicemi (dřevěné kostky, SEVA, SEKO, LEGO, VARIANT,...) - účast na sběrových akcích (sběr starého papíru, PET víček, sběr pomerančové kůry) - péče o rostliny ( sázení, zalévání, kypření,...) - úklidové práce na terase a zahradě - podílení se na výzdobě družiny a školních prostor - hry na pískovišti Komentář - činnost vázána na roční období, výrobky určené k jednotlivým svátkům ( např. Vánoce, Velikonoce...), pro různé oslavy a oslavence - typy výrobků jsou ovlivněny novými výtvarnými materiály, technikami - tuto činnost více zařazujeme v zimním období a v období, kdy nemůžeme chodit ven Průřezová témata OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Seberegulace a sebeorganizace Kreativita Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace Kooperace a kompetice Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: Metody Postupy Formy práce Spontánní činnosti Pravidelné činnosti Zájmový útvar - keramika 4. Člověk a jeho svět Očekávané výstupy žák: Uplatňuje se ve skupině - pěstuje pěkné vztahy v kolektivu - slušně se chová k dospělým, na veřejnosti - přijímá důsledky svého chování - řeší vztahové situace přiměřeným způsobem ( umění empatie ) - zapojí se do spolupráce, přijímá promisy - pozitivně myslí, zaujímá kladné postoje - respektuje požadavky na ochranu životního prostředí - smysluplně využívá volný čas - respektuje tradice a hodnoty národní kultury i ostatních národů - zvládá sebeobslužné činnosti - vyhodnotí a řeší krizové situace Učivo - scénky zaměřené na běžné každodenní situace - hra na kouzelná slovíčka - tematické rozhovory trávení volného času, vztahy v rodině, mezi dětmi, pomoc starším) - dramatizace a scénky( chování při nebezpečí, poskytnutí první pomoci) - zdravotnická soutěž - branné hry v terénu - testy a kvizy k příslušné tematice - lidové tradice a zvyky po celý rok - práce ve skupinách s atlasy a encyklopediemi, internetem ( živočichové, rostliny, města,země, chráněná území,...) - vycházky (orientace v místě bydliště, poznávání přírody) - hry ( pexeso,kvarteta), hry s hračkami - společenské hry - luštění osmisměrek, rébusů, přesmyček, doplňovaček... - blahopřání dětem k svátku a narozeninám - nácvik a dodržování hygienických návyků - Dětský den - přání ke Dni matek Komentář - využití činnosti k utužení kolektivu, kladným vztahům mezi dětmi, - zařazovat formou her a soutěží Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 13

15 RVP - schválený dokument s úpravou z Učební osnovy Školní klub 1. ročník Metody Postupy Formy práce Spontánní činnosti Pravidelné činnosti Příprava na vyučování 2. ročník týdně, P 3. ročník týdně, P 4. ročník týdně, P Školní klub 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Charakteristika předmětu Činnost a výchovné působení vychovatelek v jednotlivých odděleních vychází z požadavků pedagogiky volného času (ovlivňování volného času, nabídka alternativních aktivit, nabídka pomůcek, her).podstatný je požadavek dobrovolnosti. aktivity, požadavek seberealizace, zajímavosti a zájmovosti, pestrosti a přitažlivosti. Děti tráví čas před odpoledním vyučováním zejména spontánními činnostmi, činnost žáků 5. a 6. ročníku je zaměřena obdobně jako ve školní družině. Výchovné programy se zaměřují na tyto základní oblasti: VÝCHOVA KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU - výchova k odpovědnosti za svou osobu - výchova k odpovědnosti za své zdraví - výchova ke správným stravovacím návykům, pitný režim - dodržování osobní hygieny - posilování tělesné zdatnosti - rozvíjení citové stránky osobnosti, citové vazby POSILOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ/ člověk ve společnosti/ - kultivace slovního i mimoslovního projevu - rozvíjení slovní zásoby - schopnost vyjádřit se - schopnost naslouchat - uplatnění se v kolektivu - kulturní život 14

16 RVP - schválený dokument s úpravou z Učební osnovy Školní klub ODPOVĚDNOST ZA SVÉ CHOVÁNÍ - řešení různých situací - pěstování potřebných a žádoucích vědomostí, dovedností a postojů - důvěryhodnost, pravdomluvnost a morální kvality - posilování schopnosti objektivně hodnotit své jednání a přijímat důsledky svého chování OVLÁDÁNÍ NEGATIVNÍCH CITOVÝCH REAKCÍ - vypořádat se se stresem - řešení životních situací - vyrovnávání se s nedostatky a neúspěchy POZNÁNÍ SEBE SAMÉHO A UPLATNĚNÍ SE VE SKUPINĚ/ člověk jako jedinec/ - kladným hodnocením zvyšovat seběvědomí - posilování pozitivního myšlení - objektivní hodnocení činnosti každého člena - vytváření vlastní bezpečné sociální skupiny - temperament, postoje, hodnoty FORMOVÁNÍ ŽIVOTNÍCH POSTOJŮ - vytváření společensky žádoucích hodnot - úcta, porozumění, tolerance - schopnost a ochota pomoci - vytvoření vlastního sebevědomí - posilování schopnosti nepodléhat negativním vlivům - podobnost a odlišnost lidí - rozdíly v prožívání, v myšlení a v jednání - vytváření základů právního vědomí - prevence sociálně patologických jevů - drogy, alkohol, kouření - virtuální drogy - šikanování, vandalismus, násilné chování - rasismus 6. ročník týdně, P 1. Člověk a zdraví Očekávané výstupy žák: Chápe význam zdraví a umí předcházet úrazům - upevňuje si hygienické návyky - dodržuje a respektuje pravidla her - uvědomuje si význam sportu pro upevnění zdraví Učivo turnaj ve stolním tenisu turnaj v bowlingu turnaj v kulečníku turnaj ve fotbálku Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: Metody Postupy Formy práce 15

17 RVP - schválený dokument s úpravou z Učební osnovy Školní klub 6. ročník 2. Umění a kultura Očekávané výstupy žák: Esteticky vnímá a cítí okolní svět - zaujímá kladný postoj k hudbě a jeví o ní zájem - rozvíjí správnou výslovnost, vyjadřovací schopnosti a dýchání - cvičí si a rozšiřuje paměťové schopnosti Učivo celoroční vědomostní soutěž O korunu krále Václava Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: Metody Postupy Formy práce 3. Člověk a jeho svět Očekávané výstupy žák: Uplatňuje se ve skupině - pěstuje přátelské vztahy v kolektivu - slušně se chová k dospělým - ve škole i na veřejnosti - uvědomuje si a přijímá důsledky svého chování - smysluplně využívá volný čas Učivo vědomostní soutěž O korunu krále Václava Dětský maškarní karneval Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: Metody Postupy Formy práce 4. Člověk a svět práce Očekávané výstupy žák: Pracuje různými technikami - správným způsobem užívá nástroje, techniku a vybavení - zvládá sebeobslužné činnosti - uvědomuje si odpovědnost za své zdraví - pracuje s různými materiály - udržuje pořádek - využívá své fantazie a představivosti Učivo výroba přání pro maminky výroba drobných dárků pro děti z MŠ pomoc při úpravě hřiště Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: Metody Postupy Formy práce 16

18 Evaluace vzdělávacího programu RVP - schválený dokument s úpravou z Evaluace vzdělávacího programu Název školy Adresa Pulická ulice 378, 5181 Dobruška Název ŠVP Platnost Dosažené vzdělání Základní vzdělání Název RVP RVP - schválený dokument s úpravou z Délka studia v letech: 9 17

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

ŠVP pro školní družinu, součást ŠVP Základní školy Brantice

ŠVP pro školní družinu, součást ŠVP Základní školy Brantice Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, příspěvková organizace ŠVP pro školní družinu, součást ŠVP Základní školy Brantice 2. verze Platnost dokumentu: od 1. 9. 2010 Zpracovali: Schválila:

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní a mateřská škola Tršice, okres Olomouc, příspěvková organizace Adresa školy: Tršice 183, 783 57 Tršice Ředitelka školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINA - důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Příloha č. 1 ŠVP Čechtice, verze 2.1 Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Úvod Školní družina (ŠD) je součástí Základní školy Čechtice, okr. Benešov a je zřízena dle Školského zákona. Řídí se zejména

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava na cvičení Žák: použije vhodné oblečení a obuv 1 ZV Základní vzdělávání Správné dýchání a držení těla správně dýchá správně drží tělo OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících.

Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících. Příloha MPP č. 2 Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících. 1. ročník ŘÍJEN LEDEN ÚNOR Hygienické návyky o přestávce, sebeobsluha,

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek Školní vzdělávací program pro školní družinu 1. Identifikační údaje Název školy: Základní škola T. G. Masaryka Adresa: T. G. Masaryka 396, 517 24 Borohrádek Ředitelka:

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a mateřské škole, Předměřice nad Labem, okres Hradce Králové

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a mateřské škole, Předměřice nad Labem, okres Hradce Králové Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a mateřské škole, Předměřice nad Labem, okres Hradce Králové Charakteristika školy a školní družiny Od 1. ledna 2003 je základní škola právním

Více

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Základní škola a Mateřská škola Střelice je právním subjektem zřízeným Obcí Střelice. Zahrnuje tyto součásti: Základní škola ulice

Více

Předmět: Řemeslná činnost

Předmět: Řemeslná činnost Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Nepovinné předměty Předmět: Řemeslná činnost Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

Předmět: Sportovní hry

Předmět: Sportovní hry Předmět: Sportovní hry Charakteristika volitelného předmětu sportovní hry 2. stupeň Předmět Sportovní hry realizuje část vzdělávacího oboru Tělesná výchova zařazeného do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

5.8.7. Školní projekty

5.8.7. Školní projekty 5.8.7. Školní projekty Školní projekty jsou připravovány napříč pedagogickým sborem a do výuky zařazovány během školního roku. Reflektují na aktuální otázky, potřeby a problémy, které si vyžadují řešení

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY 8. 3 Sportovní hry Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají v rámci nabídky volitelných předmětů

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP Příloha ŠVP - 1 Obecná charakteristika ŠD Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600 Snahou školní družiny je hodnotně zaměstnat děti v době mimo vyučování, prohlubovat

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole ve Tvrdonicích Kostická 98, Tvrdonice 691 53 Školní vzdělávací program pro školní družinu ŠKOLA DO NEPOHODY 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny MOTTO: Nejlepší investicí do dětí je čas, který jim věnujeme Projednáno v PR dne: 16. 3. 2016 Schválil: Ing. Jaroslav Kindl Platnost: od 16. 3. 2016 Č.j.: 225/2016

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je tvořen z tematických okruhů Rozmanitost

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Předmět Pracovní činnosti vytváří příležitosti pro vytvoření

Více

Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013

Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013 Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013 Celoroční projekty - Safari/celoroční hra časopisu Pastelka/ - Recyklohraní - Les ve škole, škola v lese - Dopravní výchova/1. a 2. ročník/ ZÁŘÍ ŘÍJEN - seznámení

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA. Volitelný předmět

Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA. Volitelný předmět 3. Učební osnovy volitelných předmětů Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA Volitelný předmět Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Organizační vymezení předmětu: Sportovní

Více

Učební osnova vyučovacího předmětu Tělesná výchova. Pojetí vyučovacího předmětu

Učební osnova vyučovacího předmětu Tělesná výchova. Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova vyučovacího předmětu Tělesná výchova Obor vzdělání: 24-41-M/01 Strojírenství 26-41-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Celkový počet týdenních hodin za studium:

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Seznámení žáků s vnitřním řádem ŠK a bezpečnosti při jednotlivých činnostech ve ŠK. Žáci tráví svůj volný čas dle svého výběru. Herna: kulečník stolní

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu ŠD 3. Charakteristika ŠD 4. Personální podmínky 5. Podmínky vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 6. - PRACOVNÍ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Člověk a svět práce - Pracovní výchova 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace MOTTO: PLNÉ ÚLY, SPOUSTA HER, DO DRUŽINY ZAVÍTEJ! IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o

Více

V. 9 Člověk a svět práce

V. 9 Člověk a svět práce 1/5 V. 9 Člověk a svět práce V.9.I 1. stupeň V.9.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Člověk a svět práce se vyučuje v 1. až 5. ročníku po jedné hodině týdně. Žáci

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV. Naše škola

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV. Naše škola Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV Naše škola 1. Identifikační údaje Údaje o škole: Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková název školy organizace REDIZO Číslo jednací

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Základní postupy, prostředky a materiály Žák: seznámí se se základními výtvarnými postupy, materiály, nástroji a barvami volí si a využívá prostředky k výtvarnému

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Základní škola a mateřská škola Březůvky

Základní škola a mateřská škola Březůvky Základní škola a mateřská škola Březůvky Školní 125, 763 45 Březůvky VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ A MŠ BŘEZŮVKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 MOTTO : Kdo si hraje nezlobí ukaž mi jak, abych to

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66. 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66. 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu 3. Charakteristika ŠD 4. Personální podmínky 5. Podmínky vzdělávání ve

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Více