Montážní návod střešních systémů GERARD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Montážní návod střešních systémů GERARD"

Transkript

1 Montážní návod střešních systémů GERARD

2 Obsah OBSAH... 2 KAPITOLA 1 - ÚVOD... 3 KAPITOLA 2 - POUŽITÍ STŘEŠNÍHO SYSTÉMU GERARD... 3 KAPITOLA 3 - KONSTRUKCE KROVU... 3 KAPITOLA 4 - LAŤOVÁNÍ... 4 KAPITOLA 5 - DETAILY... 5 HŘEBEN...5 NÁROŽÍ...6 ŠTÍT...6 OKAP...7 ÚŽLABÍ...8 LEMY STĚN...8 KAPITOLA 6 - INSTALACE KRYTINY NA LAŤOVÝ ROŠT... 9 OBECNÁ PRAVIDLA INSTALACE TAŠEK...9 POSTUP INSTALACE TAŠEK U VALBOVÉ STŘECHY INSTALACE TAŠEK NA ÚŽLABÍ INSTALACE TAŠEK U HŘEBENE INSTALACE VENTILAČNÍCH TAŠEK, SANITÁRNÍCH A ANTÉNNÍCH PROSTUPŮ DOKONČOVACÍ SOUPRAVA

3 Kapitola 1 - Úvod Je nezbytné dodržet zásady instalace střešního systému GERARD dané tímto montážním návodem. Jejich nedodržení vede ke ztrátě práv daných Záručními podmínkami. Instalaci střešního systému GERARD mohou provádět pouze proškolené montážní firmy, které jsou držiteli osvědčení o absolvování montážního školení. Jejich seznam je k dispozici u firmy VEKAMAF spol. s r.o. K montáži střešního systému mohou být použity pouze výrobcem doporučené a schválené montážní nástroje. Doporučujeme využívat možnosti bezplatného zapůjčení pákových nůžek a ohýbačky střešních šablon u společnosti VEKAMAF spol. s. r.o. Řezání střešních šablon karboflexovými rozbrušovačkami a podobnými nástroji je zakázáno. V případě nejasností týkajících se použití montážních nástrojů se obraťte na společnost VEKAMAF spol. s r.o. Kapitola 2 - Použití střešního systému GERARD Střešní systém GERARD je určen k instalaci na šikmé střechy. Krytinu není možno instalovat na střechy ploché. Bezpečný sklon šikmé střechy činí 12 v případě profilů GERARD CLASSIC a GERARD HERITAGE, 15 v případě profilů GERARD CORONA SHAKE, GERARD AMBASSADOR SHAKE, GERARD SHINGLE a GERARD ROMAN TILE. Kapitola 3 - Konstrukce krovu Z důvodu menší pracnosti při instalaci střešního systému GERARD a z důvodu úspory materiálu doporučujeme volit délku krokví tak, aby odpovídala celým násobkům krycí šířky střešní šablony (368 mm u všech profilů střešního systému GERARD ). Nebude-li toto doporučení dodrženo, střešní šablony bude nutné na hřebeni střechy zastřihávat. Rozteč krokví lze s ohledem na hmotnost krytiny obecně volit větší než v případě střešních krytin z pálených nebo betonových tašek, avšak s ohledem na sněhovou zátěž a savou sílu větru. Rozteči krokví je třeba následně přizpůsobit rozměry latí. Rozměry střešních latí doporučené výrobcem pro různé rozteče krokví uvádí Tabulka č. 1. Tabulka č. 1: Rozteč krokví a rozměry latí Rozteč krokví (mm) Rozměry latí (mm) do x 40, možné i 30 x 50 (dle sněhové obl.) x x x 75 V případě Vašeho zájmu si od firmy VEKAMAF spol. s r.o. vyžádejte modelový statický výpočet, který porovnává konstrukci krovu sedlové střechy za použití betonové krytiny a krytiny GERARD a který demonstruje možnosti úspor na konstrukci krovu. Dokument obsahující statický výpočet je k dispozici ke stažení i na webové stránce /download/srovnani.htm. 3

4 Kapitola 4 - Laťování Krytina se klade na laťový rošt sestávající z latí a kontralatí (všechny profily systému). Základní rozteč latí činí 368 mm. Je nezbytné, aby rozteč latí byla dodržena. Profil GERARD SHINGLE je možné klást i na bednění. Při použití profilu GERARD SHINGLE na střeše s vysokým předpokládaným zatížením doporučujeme provádět latě o rozteči 185 mm tak, aby střešní šablonu podpíraly i v polovině její krycí šířky. V případech mimořádně vysokého předpokládaného zatížení střechy lze použít i prkna rozměru 150x25mm o rozteči 368 mm. Budou-li na střechu instalovány standardní kulaté okapní žlaby na hácích, pak přibijte první lať na kontralať na samotnou okapní hranu. Druhou lať přibijte nad první lať tak, aby vzdálenost mezi čelními hranami latí činila cca 270 mm. Hrana první řady šablon na okapu pak bude přesahovat přes okapní hranu a voda z této řady šablon bude volně stékat do okapního žlabu. První lať je vhodné na výšku seříznout nebo ohoblovat o cca 3 5 mm, neboť vysunutím hrany první řady střešních šablon přes lať dojde k jejich mírnému nadzvednutí. Pokud se na střechu nemá instalovat odvodňovací systém (horské oblasti a oblasti s vysokým spadem sněhu vůbec), přibijte na konce krokví okapové prkno. Na pohledovou stranu okapového prkna přibijte okapovou lať (viz Obrázek č. 1). První střešní lať se následně bude přibíjet ve vzdálenosti 368 mm od přední hrany okapové latě. Následující latě se přibijí tak, aby vzdálenosti mezi předními hranami latí byly 368 mm. Obrázek č. 1 Má-li se na okapové prkno připevňovat hranatý okapní žlab dle Obrázku č. 2, potom za okapové prkno umístěte pomocnou lať pro upevnění spodní řady tašek. Tato pomocná lať musí být na výšku o 3 5 mm seříznuta či ohoblována. Další střešní lať se bude přibíjet ke krokvím tak, aby vzdálenost mezi přední hranou Obrázek č. 2 okapového prkna a přední hranou první střešní latě byla 330 mm. Následující latě se osadí tak, aby vzdálenosti mezi předními hranami latí byly 368 mm. Před samotným přibíjením latí si nejprve doporučujeme hřebíky označit místa, kam budou latě přibíjeny. Nejprve si na jedné z krokví na štítě vyměřte umístění první střešní latě nad okapem. Do místa, kam bude umístěna spodní hrana této latě, zatlučte značkovací hřebík. Totéž proveďte na druhé straně střechy na krokvi co nejblíže štítu. Mezi těmito hřebíky napněte provázek a zatlučte značkovací hřebíky i do ostatních krokví (viz Obrázek č. 3). Obrázek č. 3 Použitím předem připravené měřící tyče proveďte vyznačení zatlučením dalších hřebíků s rozestupy 368 mm po celé délce krokví. Jako značkovací hřebíky použijte hřebíky, které se později použijí pro přibití latí (viz. Obrázek č. 5). 4

5 Latě rozložte po střeše a opřete je o značkovací hřebíky. Poté zkraťte latě na takovou délku, aby se na vrcholu krokve stýkaly (viz Obrázek č. 4). Držte lať pevně zapřenou o značkovací hřebíky a přibijte ji do všech krokví. Po přibití latí všechny značkovací hřebíky vytáhněte a použijte je pro přibití další latě. Obrázek č. 4 Obrázek č. 5 Kapitola 5 - Detaily Hřeben Obrázek č. 6 Možnosti konstrukčního řešení hřebene jsou variantní. První z nich je zachyceno na Obrázku č. 6. Hřeben je zde tvořen dřevěnými prkny o tloušťce 25 mm. Prkna musí být instalována na hřebeni tak, aby vyčnívala nad krokve o výšku danou součtem výšky střešní latě (případně i kontralatě) a vzdálenosti 50 mm. Toto řešení je vhodné pro instalaci hranatého hřebenáče krycí délky 1900 mm a kulatého hřebenáče krycí délky 370 mm. Ve střední Evropě není toto řešení příliš obvyklé, zejména díky úplné absenci odvětrávané mezery pod krytinou. Řešení na Obrázku č. 7 předpokládá instalaci hranatého hřebenáče krycí délky 1900 mm. Střešní latě jsou na obrázku instalovány přímo na krokve, kontralatě nejsou použity. Řešení na Obrázku č. 8 předpokládá instalaci kulatého hřebenáče krycí délky 368 mm (standardní hřebenáč) nebo 405 mm (ERV hřebenáč), řešení na Obrázku č. 9 předpokládá instalaci trojúhelníkového hřebenáče krycí délky 368 mm. Střešní latě jsou na obrázku instalovány přímo na krokve, kontralatě nejsou použity. Tato řešení představují nepříliš ideální kompromis mezi požadavkem na odvětráním střechy a požadavkem na jednoduchost její montáže. S ohledem na absenci kontralatí totiž zcela chybí větrací mezera pod krytinou, která střechu odvětrává a brání vzniku kondenzátu, resp. odvádí kondenzát mimo vnější plášť budovy. Obrázek č. 7 Obrázek č. 8 Obrázek č. 9 5

6 Obrázek č. 10 Na Obrázku č. 10 je zachyceno doporučené řešení hřebene využívající kulatého hřebenáče krycí délky 368 mm (standardní hřebenáč) nebo 405 mm (ERV hřebenáč), tzv. hřebenové odvětrávání. Toto řešení počítá s instalací pojistné hydroizolační vrstvy pod kontralatě. Mezi pojistnou hydroizolací a střešní krytinou tak vzniká větrací kanál. Větracím kanálem proudí vzduch, který zajišťuje odvětrávání střešního pláště, významným způsobem omezuje tvorbu kondenzátu a přispívá k tepelné pohodě podkroví. Nároží Konstrukce nároží je analogická konstrukci hřebene. Štít Konstrukční řešení štítu za použití štítové lišty zachycuje Obrázek č. 11. Štítovou lištu krycí délky 1900 mm (profily GERARD HERITAGE, GERARD CLASSIC, GERARD SHAKE a GERARD SHINGLE) nebo 1100 mm (profil GERARD ROMAN TILE) doporučujeme instalovat ve výšce 40 mm nad úrovní střešních latí, tj. na výšku běžné střešní latě. Za účelem instalace štítové lišty nejprve na konce střešních latí přibijte tzv. štítovou lať tak, abyste dosáhli žádoucí výšky pro instalaci štítové lišty, tj. 40 mm nad úrovní laťového roštu. Okraje střešních šablon na štítě je třeba zahnout směrem nahoru podél štítové latě tak, aby byly hranou štítové lišty řádně kryty. S ohledem na povětrnostní podmínky v místě stavby Obrázek č. 11 můžete namontovat štítové prkno. Jeho povrchová úprava však na tomto exponovaném místě může utrpět vlivem povětrnostních podmínek. Štít lze řešit i použitím hřebenáčů - tzv. španělská zakončení štítu. Postup instalace je analogický postupu instalace klasické štítové lišty. Konstrukční řešení štítu za použití kulatého hřebenáče krycí délky 370 mm nebo 405 mm zachycuje Obrázek č. 12. Konstrukční řešení štítu za použití trojúhelníkového hřebenáče zachycuje Obrázek č. 13. Obrázek č. 12 Obrázek č. 13 6

7 Okap Konstrukční řešení okapu lze přizpůsobit projektové dokumentaci, zejména pak projektovanému sklonu střechy. Je-li prováděna instalace okapového systému, pak musí mít střešní šablony na okapu takový přesah, aby dešťová voda při daném sklonu střechy do okapového systému skutečně stékala. Řešení okapu lze nicméně přizpůsobit místním zvyklostem a podmínkám na stavbě. V Montážním návodu doporučované alternativy konstrukčního řešení okapu proto lze chápat jako jedny z mnoha možných alternativ, které mohou být v konkrétních podmínkách modifikovány, zejména pokud jde o přesahy střešních tašek na okapu. Obrázek č. 14 Při konstrukci střechy bez okapních žlabů doporučujeme přibít na čela krokví okapové prkno. Na přední stranu tohoto okapového prkna následně přibijte lať tak, aby rozteč mezi předním okrajem této latě a předním okrajem latě předchozí byla 368 mm. Konstrukční řešení okapu bez okapových žlabů zachycuje Obrázek č. 14. Při konstrukci střechy s hranatým okapovým žlabem přibíjeným do okapového prkna doporučujeme na čela krokví nejprve přibít okapové prkno tak, aby vyčnívalo nad krokve do výšky střešní latě. Nad okapové prkno následně přibijte lať seříznutou o 3 5 mm tak, aby se tato lať okapového prkna dotýkala a aby bylo možné střešní šablony do této latě svrchu přibíjet. Obrázek č. 15 Konstrukční řešení okapu s hranatými okapovými žlaby zachycuje Obrázek č. 15. Konstrukční řešení okapu s kulatými okapovými žlaby a okapní lištou zachycuje Obrázek č. 16. Kulaté okapové žlaby lze výhodně kombinovat s okapní lištou dodávanou výrobcem. Pro profily GERARD CLASSIC, GERARD SHAKE a GERARD SHINGLE je dodávána okapní lišta krycí délky 1900 mm. Pro profil GERARD ROMAN TILE je dodávána okapní lišta krycí délky 1100 mm, vyznačující se specifickým průřezem. Obrázek č. 16 7

8 Úžlabí Úžlabí je třeba řešit způsobem zachyceným na Obrázku č. 17 buď pomocí konstrukčního prvku dodávaného výrobcem, nebo pomocí specifického klempířského výrobku (např. eloxovaný hliník, pozinkovaný plech, titanzinek). Úžlabí dodávané výrobcem není sypáno kamennou drtí a má krycí délku buď 2300 mm (použitelné všechny profily), nebo 1100 mm (profil ROMAN TILE). Výrobce doporučuje montovat úžlabní plechy na přesah minimálně 100 mm. Obrázek č. 17 Úžlabí dodávané výrobcem se instaluje společně s laťovým roštem. Úžlabí se instaluje tak, že na krokve se v místě úžlabí provede bednění. To vytvoří pro úžlabní plechy potřebnou oporu. Úžlabí se k úžlabním prknům zásadně nepřibíjí zpravidla se fixují pouze jeho okraje pomocí hřebíků přibitých do úžlabních prken a ohnutých přes okraje úžlabí nebo pomocí plechových svorek. Střešní tašky navazující na úžlabí je třeba ohnout směrem dolů tak, aby směřovaly do úžlabí (viz Obrázek č. 17). Lemy stěn Zvláštní pozornost je třeba věnovat místům, kde se střecha stýká se svislou stěnou střešní nástavby, komíny, vikýřová okna apod. Je důležité podehnout konce všech řad tašek pod výrobcem dodávaný lem zdi. Lem zdi se ke stěně připevňuje vruty do hmoždinek. Horní hrana lemu zdi se utěsňuje vhodným typem pružného tmelu. Při lemování zdi v příčném směru (tašku lemující svislý povrch ohýbáte po její šířce) změřte mezeru mezi poslední celou taškou a svislým povrchem, na který potřebujete navázat, čímž dostanete čáru ohybu tašky lemující svislý povrch. Přidejte 50 mm na čáru střihu. Poté tašku lemující svislý povrch ohněte a zastřihněte již popsaným způsobem. Při lemování zdi v podélném směru (tašku lemující svislý povrch ohýbáte po její délce) postupujte analogicky tašku lemující svislý povrch však ohýbáte a stříháte podélně. Řešení lemu zdi v příčném a podélném směru zachycuje Obrázek č. 18. Ohýbání v příčném směru zachycuje levá část obrázku, ohýbání v podélném směru pravá část obrázku. Obrázek č. 18 V případě potřeby technické pomoci při řešení dalších detailů střech se obraťte na firmu VEKAMAF spol. s r.o. 8

9 Kapitola 6 - Instalace krytiny na laťový rošt Obecná pravidla instalace tašek 1. Tašky se instalují v řadách směrem od hřebene k okapu, přičemž se vždy začíná druhou řadou tašek ve směru od hřebene. Jednotlivé řady tašek se začínají na přeskáčku nejprve celou taškou a napodruhé její půlkou tak, aby zámky tašek nebyly nad sebou v jedné řadě (viz Obrázek č. 19). 2. Snažíme se vždy dokončit celé úbočí střechy najednou včetně detailů, nerozpracováváme tedy několik úbočí střechy najednou. 3. Je-li to možné, potom na danou střechu používáme tašky z jedné výrobní série (sérii identifikujeme podle kódu série a data výroby vyznačeného na spodní straně tašky). Obrázek č. 19 Tašky se mohou vzájemně překládat, a to buď pravá přes levou, nebo levá přes pravou. Směr překladu by měl být volen tak, aby bylo překrytí tašek odkloněno od směru převažujících větrů. Tam, kde je to možné, je vhodné položit tašky tak, aby jejich překrytí bylo odvrácené od normálního směru pohledu. Tašky se přitom pokládají v řadách tak, aby do sebe zapadaly (viz Obrázek č. 19). Správná místa pro přibíjení tašek na latě jsou zachycena Obrázek č. 20 na Obrázku č. 20. Tašky se přichycují tak, že se přes čelní lem dvou do sebe zapadajících tašek protluče hřebík do boku latě. Hřebíky umisťujte pokud možno blízko spodní části lemu. Tím je zajištěno dobré upevnění tašky a současně i dostačující průnik hřebíku do latě. Celá šablona se přichycuje celkem na 4 místech. Spodní řada tašek se v závislosti na konstrukčním řešení okapu upevňuje jedním ze způsobů podle Obrázku č. 21 nebo Obrázku č. 22. Upevňujete-li tašku způsobem popsaným na obrázku č. 21, potom je třeba hlavičku hřebíku zakrýt výrobcem dodávaným barevným tmelem a posypat kamennou drtí z dokončovací soupravy. Každou tašku přitom uchyťte rovněž čtyřmi hřebíky pod nejvyšším bodem profilu. Obrázek č. 21 Obrázek č. 22 Osoba, která přibíjí tašky, by měla stát na šabloně, popř. sedět před šablonou, která je instalována, a měla by přibíjet tašky podle Obrázku č. 23. Stát, resp. sedět je možné pouze v místech, kde je střešní šablona podepřena latí. Osoba pokládající tašky by měla být o dvě řady napřed před osobou zatloukající hřebíky. Obrázek č. 23 9

10 Postup instalace tašek u valbové střechy Ve druhé řadě shora položte horní okraj první tašky cca 150 mm od nároží a pokračujte v kladení směrem k druhému nároží tak dlouho, dokud lze použít celou střešní šablonu. Tyto tašky zajistěte přibitím skrze jejich horní lem. Dbejte přitom na vyrovnání žlábkování. Pokračujte instalací dalších řad tašek, přičemž každou další řadu začínejte vždy cca 150 mm od nároží. Dbejte přitom na to, aby do sebe zámky tašek dobře zapadaly. Na nárožích bude třeba tašky ohýbat a stříhat. Předtím, než tašku ohnete, resp. ustřihnete, si vyměřte linie ohybu a linie střihu na každé tašce. Měření provádíme přímo na střeše, ale tašky se ohýbají a stříhají na zemi. Základní míry se měří od posledního žlábku na spodním a horním okraji tašky směrem k nároží, a to podle předního okraje latě (viz Obrázek č. 25). Získané míry si zapište na papír, respektive Obrázek č. 25 si je vyznačte křídou přímo na střešní šablonu. Spojením naměřených vzdáleností získáte linii ohybu. Čáru střihu získáte tak, že k linii ohybu připočítáte výšku nárožního prkna. Vaším cílem by mělo být, aby okraj tašky po ohnutí byl v rovině s nárožním prknem. Podle linie ohybu potom tašku ohnete směrem nahoru, podle linie střihu poté tašku na zemi ustřihnete. Toto pořadí činností (nejdříve ohyb, poté stříhání) je třeba bezpodmínečně dodržet. Pro dokončení dané řady tašek je z důvodu úspory materiálu vhodné použít zbytky tašek, které vznikly po ustřižení tašek na prvním nároží (viz Obrázek č. 26). Obrázek č. 26 Instalace tašek na úžlabí Instalace tašek na úžlabí probíhá analogicky instalaci tašek na valbové střeše u nároží. Tašky je třeba stříhat a ohýbat analogickým způsobem. Jediný rozdíl spočívá v tom, že tašky se ohýbají směrem dolů do úžlabí. Instalace tašek u hřebene Změřte vzdálenost od poslední tašky ke hřebenovému prknu (viz Obrázek č. 27). Přenesením této vzdálenosti na tašku získáte linii ohybu. Přičtete-li k linii ohybu 50 mm, získáte tak linii střihu (viz. Obrázek č. 28). Obrázek č. 27 Obrázek č

11 Tašky se ohýbají na ohýbačce, která je k zapůjčení zdarma u společnosti VEKAMAF spol. s r.o. Vložením tašky do čelistí ohýbačky vyrovnáte v místě ohybu prolisy na tašce. Tašku následně zahněte směrem nahoru. Tašku potom ustřihněte podle vyznačené linie střihu ručními nůžkami nebo pomocí pákových nůžek. Podstatné je, abyste tašku před stříháním nejprve zahnuli bude se Vám pracovat daleko lépe. Instalace ventilačních tašek, sanitárních a anténních prostupů Obrázek č. 29 Instalaci ventilačních tašek, sanitních tašek a instalaci prostupů je třeba provádět podle Obrázku č. 29. Sanitní či ventilační taška se vždy klade mezi dvě střešní šablony. Střešní šablonu nacházející se v řadě nad ventilační taškou je třeba položit přes horní okraj ventilační tašky. Ventilační taška se přibíjí čtyřmi hřebíky stejného typu, jakými se přibíjí klasická střešní taška. Typ komínkové sanitní tašky G musí odpovídat sklonu střechy pro sklony střechy do 30 se používá taška G 15 30, pro sklony střechy od 30 do 45 se používá taška G 45. Dokončovací souprava Dokončovací souprava se skládá z akrylového tmelu a z kamenné drti. Dokončovací souprava se používá k opravě drobných poškození střešních šablon a doplňků, kterým se zpravidla při přibíjení tašek kladivem nelze zcela vyhnout. Dokončovací souprava se rovněž používá ke skrytí hlaviček hřebíků v místech, která jsou vystavena pohledu nebo přímému působení povětrnostních vlivů (štítové lišty, hřebenáče). Dokončovací souprava se nepoužívá ke skrývání hlaviček hřebíků, kterými jsou přibíjeny jednotlivé tašky. Dokončovací souprava se aplikuje následujícím způsobem: 1. Zasažené místo nebo hlavička hřebíku se potře tmelem z dokončovací soupravy, který pro tento účel vytlačíme z tuby, 2. Zatmelené místo se posype kamennou drtí, která se do tmelu pevně zatlačí prstem. 11

STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC 7

STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC 7 STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC 7 Řešení pro šikmé střechy od sklonu 7 Člen MONIER GROUP ZÁSADY PRO NAVRHOVÁNÍ STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BRAMAC 7 Střešní systém Bramac 7 je založen na upravené betonové střešní tašce Bramac

Více

Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin

Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin USKLADNĚNÍ Střešní prosvětlovací panely musí být skladovány tak, aby byly chráněny proti povětrnostním

Více

Obklady podhledů krovů lamelami z PVC montážní návod

Obklady podhledů krovů lamelami z PVC montážní návod Obklady podhledů krovů lamelami z PVC montážní návod Účelem tohoto návodu je popsání základních pravidel a doporučení, které je potřeba dodržovat během montáže střešního podbití z PVC lamel a profilů při

Více

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ Charakteristika a použití Příhradový regál SUPERBUILD je určen pro zakládání všech druhů palet, přepravek a beden všech rozměrů a pro ukládání kusového, volně

Více

Konstrukce D E T A I L Y 4/2012

Konstrukce D E T A I L Y 4/2012 D E T A I L Y 4/2012 Obsah 1 SOKL/UKOTVENÍ STĚNY 1.1 soklu u fasády se zadním odvětráváním 2 NAPOJENÍ OKEN 2.1 Montáž pomocí montážní pěny 2.2 Montáž pomocí komprimované pásky 2.3 Montáž pomocí multifunkční

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD DELTA DESIGN PLECHOVÉ KAZETY, LAMELY A TRAPÉZY

MONTÁŽNÍ NÁVOD DELTA DESIGN PLECHOVÉ KAZETY, LAMELY A TRAPÉZY MONTÁŽNÍ NÁVOD DELTA DESIGN PLECHOVÉ KAZETY, LAMELY A TRAPÉZY VŠEOBECNĚ PRACOVNÍ POSTUP 1. Projektová dokumentace zpracovává se na základě dokumentace skutečného provedení stavby - dodá investor, nebo

Více

ASFALTOVÉ STŘEŠNÍ ŠINDELE MONTÁŽNÍ NÁVOD

ASFALTOVÉ STŘEŠNÍ ŠINDELE MONTÁŽNÍ NÁVOD ASFALTOVÉ STŘEŠNÍ ŠINDELE MONTÁŽNÍ NÁVOD 01/2011 1. PODKLAD. Na dřevěné bednění namontovat okapové a okrajové plechy. Rovnoběžně s okapem přibít podkladový pás FEL X MULTI (variantně REL X SC, R 60 SR

Více

Montážní návod. SEVi 160/SEVi 160 PLUS větrací systém. (Inteligentní systém větrání se zpětným ziskem tepla)

Montážní návod. SEVi 160/SEVi 160 PLUS větrací systém. (Inteligentní systém větrání se zpětným ziskem tepla) Montážní návod SEVi 160/SEVi 160 PLUS větrací systém (Inteligentní systém větrání se zpětným ziskem tepla) Distribuce pro Českou Republiku a Slovensko: SEVentilation.cz Jan Filip Pod Nádražím 111, 331

Více

Manipulace a montáž. Balení, přeprava, vykládka a skladování na stavbě 9.1 Manipulace na stavbě a montáž 9.2 Montáž panelů 9.2

Manipulace a montáž. Balení, přeprava, vykládka a skladování na stavbě 9.1 Manipulace na stavbě a montáž 9.2 Montáž panelů 9.2 Manipulace a montáž 9. Balení, přeprava, vykládka a skladování na stavbě 9. Manipulace na stavbě a montáž 9.2 Montáž panelů 9.2 Upozornění: Přestože všechny informace poskytnuté v této publikaci jsou podle

Více

Dveřní závora. Obj. č.: 109 58 24

Dveřní závora. Obj. č.: 109 58 24 Dveřní závora Obj. č.: 109 58 24 Rozsah dodávky (viz obr. 1) Položka Popis 1 1 Dveřní závora PR 2600 2 1 Kryt tělesa zámku 3 2 Koncovka krytu 4 2 sady Plastové podložky 5 2 Uzavírací kryt 6 2 Krytka uzavíracího

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD PROJEKTOVÉ PODKLADY STROPNÍ PROFIL GLORIASUN

MONTÁŽNÍ NÁVOD PROJEKTOVÉ PODKLADY STROPNÍ PROFIL GLORIASUN MONTÁŽNÍ NÁVOD PROJEKTOVÉ PODKLADY STROPNÍ PROFIL GLORIASUN BALNEO GLORIA PLUS s.r.o. Matjuchinova 700 Praha 5 Zbraslav info@gloria.cz www.gloria.cz, www.stropnitopeni.cz tel.257921671 MONTÁŽNÍ A PROJEKČNÍ

Více

Symmetry. 3,05 m a 3,66 m NÁVODY K MONTÁŽI. Nízkoúdržbové kompozitní zábradlí. fiberondecking.com. Výrobce

Symmetry. 3,05 m a 3,66 m NÁVODY K MONTÁŽI. Nízkoúdržbové kompozitní zábradlí. fiberondecking.com. Výrobce Symmetry Nízkoúdržbové kompozitní zábradlí 3,05 m a 3,66 m NÁVODY K MONTÁŽI Výrobce fiberondecking.com Symmetry Návod k montáži zábradlí 3,05 m a 3,66 m Rovné Potřebné nářadí a materiál: Horní profil zábradlí

Více

BODOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK

BODOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK BODOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK Návod k montáži bodových střešních světlíků DEKLIGHT ACG Plocha, na kterou se instaluje manžeta, přechodový profil nebo křídlo světlíku, musí být zcela rovná, suchá, bez mastnot

Více

DELTA Svratka s.r.o. Montážní návod. Domeček na bazénové technologie s pultovou střechou

DELTA Svratka s.r.o. Montážní návod. Domeček na bazénové technologie s pultovou střechou Montážní návod Domeček na bazénové technologie s pultovou střechou DELTA Svratka s.r.o. Partyzánská, 592 02 Svratka IČ: 0 50 6, DIČ: CZ 0 50 6 tel.: +20 566 662 2, tel/fax: +20 566 662 55 e-mail: info@deltasvratka.cz

Více

Balancéry Tecna typ 9354 9359

Balancéry Tecna typ 9354 9359 Balancéry Tecna typ 9354 9359 Návod k obsluze a údržbě Typ Nosnost Délka Váha Váha lanka balancéru s obalem 9354 4 7 2000 5 5,8 9355 7 10 2000 5,5 6,3 9356 10 14 2000 5,5 6,3 9357 14 18 2000 6,5 7,3 9358

Více

Konečnou cenovou nabídku, včetně konečných slev získáte u obchodních partnerů společnosti TONDACH,

Konečnou cenovou nabídku, včetně konečných slev získáte u obchodních partnerů společnosti TONDACH, Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral pálenou střešní krytinu TONDACH. Na základě Vámi zaslaných podkladů jsme pro Vás připravili detailní rozpis materiálu na dodávku střešní krytiny dle Vámi

Více

POKLÁDKA "Snadno a Rychle"

POKLÁDKA Snadno a Rychle .d. 07 07.0 Cembrit CZ, a.s., POKLÁDKA "Snadno a Rychle" Maloplošná st ešní krytina - Anglický a Dánský obdélník Sklon st echy - Klimatická oblast Tabulka p esah krytiny p esah krytiny A () / rozte latí

Více

DELTA Svratka s.r.o. Montážní návod. Domeček na bazénové technologie se sedlovou střechou

DELTA Svratka s.r.o. Montážní návod. Domeček na bazénové technologie se sedlovou střechou Montážní návod Domeček na bazénové technologie se sedlovou střechou DELTA Svratka s.r.o. Partyzánská, 0 Svratka IČ: 0 0, DIČ: CZ 0 0 tel.: +0, tel/fax: +0 e-mail: info@deltasvratka.cz http://www.deltasvratka.cz/

Více

Vedení odtahu spalin pro plynový závěsný kotel ZS/ZW 18/24-2 DH AE

Vedení odtahu spalin pro plynový závěsný kotel ZS/ZW 18/24-2 DH AE Vedení odtahu spalin pro plynový závěsný kotel ZS/ZW 18/24-2 DH AE 6 720 608 552 CZ (2007.01) JS Seznam Seznam 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů 3 1.1 Bezpečnostní pokyny 3 1.2 Použité symboly

Více

RUUKKI OKAPOVÝ SYSTÉM KATALOG PRODUKTŮ A MONTÁŽNÍ NÁVOD

RUUKKI OKAPOVÝ SYSTÉM KATALOG PRODUKTŮ A MONTÁŽNÍ NÁVOD www.ruukki.cz RUUKKI OKAPOVÝ SYSTÉM KATAOG PROUKTŮ A MONTÁŽNÍ NÁVO Okapové systémy Ruukki Okapové systémy nejsou jen o odvádění vodních či sněhových srážek ze střechy budovy, ale jsou také estetickým doplňkem,

Více

let Střešní vlnité a trapézové tabule Montážní pokyny

let Střešní vlnité a trapézové tabule Montážní pokyny Počasí se mění, Weckman zůstává let Střešní vlnité a trapézové tabule Montážní pokyny 3/2014 Konstrukční řešení v tomto montážním návodu nabízí možný postup, který se při rekonstrukci objektu může lišit.

Více

TECHNOLOGICKY POSTUP PLETTAC SL70, MJ UNI 70/100

TECHNOLOGICKY POSTUP PLETTAC SL70, MJ UNI 70/100 TECHNOLOGICKY POSTUP PLETTAC SL70, MJ UNI 70/100 1 ÚVOD Tento návod pro montáž, použití a demontáž rámového systémového lešení PLETTAC SL70 a MJ UNI 70/100 je nutno prostudovat před prvním použitím lešení

Více

Stropní topení a chlazení KLIMASAN MONTÁŽNÍ NÁVOD KLIMATOP CZ. Osvobození 958/16 412 01 Litoměřice www.klimatop.cz info@klimatop.cz +420 773 580 231

Stropní topení a chlazení KLIMASAN MONTÁŽNÍ NÁVOD KLIMATOP CZ. Osvobození 958/16 412 01 Litoměřice www.klimatop.cz info@klimatop.cz +420 773 580 231 Stropní topení a chlazení KLIMASAN MONTÁŽNÍ NÁVOD KLIMATOP CZ Osvobození 958/16 412 01 Litoměřice www.klimatop.cz info@klimatop.cz +420 773 580 231 Instalace stropního systému vytápění/chlazení KLIMASAN

Více

OBKLADOVÁ FASÁDNÍ DESKA

OBKLADOVÁ FASÁDNÍ DESKA Tyto betonové obkladní fasádní desky jsou určeny k vytváření předsazených odvětrávaných fasád občanských a bytových budov zejména montované a skeletové konstrukce. Kotvení obkladových fasádních desek je

Více

Šikmá střecha. Lépe izolováno - Izolační systémy z PUR/PIR-tvrzené pro celoplošnou izolaci na krokve. puren. gmbh. PURe technology!

Šikmá střecha. Lépe izolováno - Izolační systémy z PUR/PIR-tvrzené pro celoplošnou izolaci na krokve. puren. gmbh. PURe technology! Šikmá střecha Lépe izolováno - Izolační systémy z PUR/PIR-tvrzené pěny pro celoplošnou izolaci na krokve puren gmbh PURe technology! 1 detailní plánování obsah Téma Novostavba a stávající stavba strana

Více

www.palis.cz www.palis.eu PALISgym ČIKITA

www.palis.cz www.palis.eu PALISgym ČIKITA PALISgym ČIKITA NÁVOD K MONTÁŽI sestavy PALISgym typ Čikita Rozbalte stavebnici a zkontrolujte její úplnost. Stavebnice PALISgym typ Čikita obsahuje tyto komponenty: Věž se střechou 4 ks sloupek 90 x 90

Více

Montážní návod LC 45... S-15-02

Montážní návod LC 45... S-15-02 Montážní návod LC 45... S-15-02 2 Při čtení přihlížejte k vyobrazení na posledních stranách. Důležitá upozornění Starý odsavač není bezcenným odpadem. Jeho likvidací, příznivou k životnímu prostředí, můžete

Více

AluGrid - montážní návod. Úchyt modulů. Podpěra modulů dolní. Spojitý nosník. Podkladová guma

AluGrid - montážní návod. Úchyt modulů. Podpěra modulů dolní. Spojitý nosník. Podkladová guma AluGrid Montážní návod Úchyt modulů Windsafe (větrojistný plech) Upevňovací klip Podpěra modulů dolní Spojitý nosník Potřebné nářadí Měřicí pásmo Kleště AluGrid Nůž (pro podkladovou gumu) Šroubovák s nástavcem

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ČÍSLO

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ČÍSLO ZODP. PROJEKTANT: Ing. V. Kubeš MĚŘÍTKO: VYPRACOVAL: Jiří Jůzko DATUM: BŘEZEN 2012 STUPEŇ: POČET A4: 8 NÁZEV AKCE: OPRAVA STŘECHY A KROVUKULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ "ČESKÝ DŮM"NOVÉ HRADY, ČESKÁ UL. Č.P. 79 INVESTOR:

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

UNIFORM. Podlahové lišty. Technická příručka. Systém podlahových lišt / ztraceného bednění. Verze: CZ 12/2015

UNIFORM. Podlahové lišty. Technická příručka. Systém podlahových lišt / ztraceného bednění. Verze: CZ 12/2015 Podlahové lišty Systém podlahových lišt / ztraceného bednění Verze: CZ 12/2015 Technická příručka Podlahové lišty Systém podlahových lišt / ztraceného bednění Výhody systému Univerzální modulový bednící

Více

Falcovaná krytina ELEGANT Montážní návod

Falcovaná krytina ELEGANT Montážní návod www.balex.eu Falcovaná krytina ELEGANT Montážní návod Hradec Králové Vážní 1097 500 03 Hradec Králové tel.: +420 495 543 267 fax: +420 495 482 683 Základní informace o výrobku Plzeň Zahradní 173/2 (areál

Více

Technická zpráva SO-05 Zastřešené jeviště - stavební část

Technická zpráva SO-05 Zastřešené jeviště - stavební část Technická zpráva SO-05 Zastřešené jeviště - stavební část Upozornění V souladu se zákonem č. 137 / 2006 Sb. v platném znění, 44, odst. 11, jsou výjimečně některé výrobky, konstrukční prvky, zařízení a

Více

Systém sněhových zábran střešních krytin SATJAM montážní návod

Systém sněhových zábran střešních krytin SATJAM montážní návod Systém sněhových zábran střešních krytin SATJAM montážní návod www.satjam.cz OBSAH I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ................................................... 2 II. NÁVRH SYSTÉMU U OKAPNÍ HRANY (krytiny

Více

Integrace kolektorů TS

Integrace kolektorů TS Integrace kolektorů TS do šikmé střechy Návod na montáž /3 OBSAH. Použití...3... 2. Popis...3 3. Montáž.....7 A. Postup montáže dvouřadé integrace...7. Odkrytí potřebné plochy střešní krytiny...7 2. Určení

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v Kamenickém Šenově, ulice Huťská čp. 954-955

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v Kamenickém Šenově, ulice Huťská čp. 954-955 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v Kamenickém Šenově, ulice Huťská čp. 954-955 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSDKR 1/90 S

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSDKR 1/90 S 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSDKR 1/90 S ver.

Více

6300 9976 05/2000 CZ Pro odbornou firmu. Montážní návod. Regulační přístroj Logamatic 41xx. Před montáží pečlivě přečíst

6300 9976 05/2000 CZ Pro odbornou firmu. Montážní návod. Regulační přístroj Logamatic 41xx. Před montáží pečlivě přečíst 6300 9976 05/2000 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Regulační přístroj Logamatic 41xx Před montáží pečlivě přečíst Předmluva Důležité všeobecné pokyny k použití Přístroj instalujte a používejte pouze

Více

Základy sálavého vytápění (2162063) 6. Stropní vytápění. 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč

Základy sálavého vytápění (2162063) 6. Stropní vytápění. 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Základy sálavého vytápění (2162063) 6. Stropní vytápění 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Obsah přednášek ZSV 1. Obecný úvod o sdílení tepla 2. Tepelná pohoda 3. Velkoplošné vodní sálavé vytápění 3.1 Zabudované

Více

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky KLADENÍ VEDENÍ 1. Hlavní zásady pro stavbu vedení 2. Způsoby kladení vedení Ostrava, prosinec 2003 Ing. Ctirad Koudelka,

Více

TOPDEK. montážní návod - 1 -

TOPDEK. montážní návod - 1 - TOPDEK montážní návod - 1 - - 2 - Obsah 1 ÚVOD...5 2 CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU TOPDEK...6 2.1 Popis...6 2.2 Navrhování...6 2.3 Materiály a výrobky v systému TOPDEK...6 3 NÁŘADÍ A NÁSTROJE...8 4 MONTÁŽ ŠIKMÉ

Více

1. Úvodní poznámky 2. Výrobky 3. Montážní návod 4. Detaily 5. Systémová záruka 6. Nejčastější dotazy. Stav k 12. 2. 2015-1 -

1. Úvodní poznámky 2. Výrobky 3. Montážní návod 4. Detaily 5. Systémová záruka 6. Nejčastější dotazy. Stav k 12. 2. 2015-1 - Pravidla pro montáž střešního systému Bramac 7 Obsah 1. Úvodní poznámky 2. Výrobky 3. Montážní návod 4. Detaily 5. Systémová záruka 6. Nejčastější dotazy Stav k 12. 2. 2015-1 - 1. Úvodní poznámky Střešní

Více

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze HBG 60 ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 POPIS Odsavač par lze instalovat ve filtrační nebo odtahové verzi. Filtrační verze (obr. 1) odsavač odsává vzduch z kuchyně nasycený párami a zápachy, čistí

Více

Reakce na oheò A2 = s1, d0 dle EN 13501-1 Objemová hmotnost 1,75 g/cm3 dle EN 492

Reakce na oheò A2 = s1, d0 dle EN 13501-1 Objemová hmotnost 1,75 g/cm3 dle EN 492 MONTÁŽNÍ NÁVOD OBSAH Základní parametry...4 Skladba střech...6 Příslušenství, základní montážní instrukce...8 Šablona 40x40cm (francouzské krytí)...9-15 Obdélník 30x60cm (dvojité krytí)...16-21 Čtverec

Více

Tepelné ztráty v potrubí se sníží až o 80 %.

Tepelné ztráty v potrubí se sníží až o 80 %. Několik rad pro montáž Rady pro montáž izolace Několik rad pro montáž tepelně izolačních trubek TUBEX Předpokladem dobré a účinné funkce tepelně izolačních trubek z lehčeného polyetylénu je správně zvolená

Více

VÁŠ DOPIS ZN.: PŘIJATO DNE:

VÁŠ DOPIS ZN.: PŘIJATO DNE: ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH RAŠÍNOVO NÁBŘEŢÍ 390/42, 128 00 PRAHA 2 - NOVÉ MĚSTO ÚSTŘEDÍ A ÚP V HL. M. PRAZE ODBOR REALIZACE MAJETKU 35146/A/2011-REMR VÁŠ DOPIS ZN.: PŘIJATO DNE: NAŠE

Více

ASFALTOVÉ ŠINDELY Owens Corning. Montážní návod. 3-tabulové šindely SUPREME AR

ASFALTOVÉ ŠINDELY Owens Corning. Montážní návod. 3-tabulové šindely SUPREME AR ASFALTOVÉ ŠINDELY Owens Corning Montážní návod 3-tabulové šindely SUPREME AR Návod k instalaci 3-tabulové šindely Owens Corning Tyto šindely jsou určeny pro nové i rekonstruované střešní pláště. Připevňují

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSDKR 1/120 S

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSDKR 1/120 S 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSDKR 1/120 S

Více

F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Objekt sportovního zařízení v areálu TJ ČSAD Havířov SO 02 NÁHRADNÍ ŠATNY A UMYVÁRNY F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. Objednatel: Projektant: Statutární město Havířov ul.

Více

Sada 1 Klempířská technologie

Sada 1 Klempířská technologie S t ř e d n í š k o l a s t a v e b n í J i h l a v a Sada 1 Klempířská technologie 07. Test Klempíř 2.ročník test v systému MOODLE téma- Klempířské prvky okapních žlabů a svodů okapní vody Digitální učební

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA pro provedení stavby sanace střešního pláště, konstrukce krovu II. ETAPA severozápadní křídlo MINORITSKÉHO KLÁŠTERA, Přemyslovců č. 6, Znojmo. Vypracoval: Ing. Aleš Čeleda AC-projekt

Více

POHOŘELICE - POLNÍ III. ETAPA ZMĚNA č.2 (12/2010)

POHOŘELICE - POLNÍ III. ETAPA ZMĚNA č.2 (12/2010) ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY PRO RODINNÉ DOMY POHOŘELICE - POLNÍ III. ETAPA ZMĚNA č.2 (12/2010) PRŮVODNÍ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REGULATIVY GRAFICKÁ ČÁST Pořizovatel: Zpracovatel: Městský úřad Pohořelice

Více

POKYNY K INSTALACI R E C Y C L I N G T E C H N O L O G Y OBECNÁ DOPORUČENÍ K INSTALACI

POKYNY K INSTALACI R E C Y C L I N G T E C H N O L O G Y OBECNÁ DOPORUČENÍ K INSTALACI POKYNY K INSTALACI OBECNÁ DOPORUČENÍ K INSTALACI 1. Pečlivě si prostudujte pokyny k přípravě výrobku a podkladové vrstvy, záruku a další prohlášení před zahájením instalace. 2. Povrch, na který budete

Více

Návod k montáži. Rockfon Eclipse

Návod k montáži. Rockfon Eclipse Návod k montáži Rockfon Eclipse Rockfon Eclipse OBECNÉ INFORMACE Popis systému: Rockfon Eclipse bezrámový stropní ostrůvek, který je k dispozici v mnoha tvarech a velikostech. Podhledové prvky ve tvaru

Více

RAYSTAT-CONTROL-10. Regulační termostat

RAYSTAT-CONTROL-10. Regulační termostat RAYSTAT-CONTROL-10 Regulační termostat 1 RAYSTAT-CONTROL-10 Obsah 2 Popis a technické údaje 5 Funkční popis 6 Displej 7 Popis instalace 7 Provozní popis 9 Zkoušky, uvedení do provozu a údržba 11 Schémata

Více

K272V.cz. Firewin systémy 07/2016. K272V.cz Vzduchotechnické potrubí pro odvod tepla a kouře z desek Knauf VERMIBOARD

K272V.cz. Firewin systémy 07/2016. K272V.cz Vzduchotechnické potrubí pro odvod tepla a kouře z desek Knauf VERMIBOARD K272V.cz Firewin systémy 07/2016 K272V.cz Vzduchotechnické potrubí z desek Knauf VERMIBOARD Vzduchotechnické potrubí Požární odolnost Tloušťka desek Vermiboard Světlý průřez Hmotnost desky Hmotnost potrubí

Více

ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY TO - 20

ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY TO - 20 Provozně montážní předpisy ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY TO - 20 Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz

Více

Redukční tlakový ventil typ 2357-1/6 Přepouštěcí ventil typ 2357-2/7

Redukční tlakový ventil typ 2357-1/6 Přepouštěcí ventil typ 2357-2/7 Redukční tlakový ventil typ 2357-1/6 Přepouštěcí ventil typ 2357-2/7 Redukční ventil typ 2357-1 Přepouštěcí ventil typ 2357-2 Redukční ventil typ 2357-6 Obrázek 1 tlakový regulátor typ 2357 Návod k montáži

Více

STANDARD DÍL 5 IZOLACE POTRUBNÍCH TRAS A NÁDRŽÍ

STANDARD DÍL 5 IZOLACE POTRUBNÍCH TRAS A NÁDRŽÍ Mondi Štětí a.s. STANDARD DÍL 5 IZOLACE POTRUBNÍCH TRAS A NÁDRŽÍ Mondi Štětí a.s. STANDARD 5 Strana: 1/48 STANDARD DÍL 5 IZOLACE POTRUBNÍCH TRAS A NÁDRŽÍ PROVÁDĚNÍ, PODMÍNKY, KVALITA, PŘEDPISY, NORMY,

Více

Strojní součásti, konstrukční prvky a spoje

Strojní součásti, konstrukční prvky a spoje Strojní součásti, konstrukční prvky a spoje Šroubové spoje Šrouby jsou nejčastěji používané strojní součástí a neexistuje snad stroj, kde by se nevyskytovaly. Mimo šroubů jsou u některých šroubových spojů

Více

NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY K PUBLICITĚ PROJEKTŮ OP LZZ

NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY K PUBLICITĚ PROJEKTŮ OP LZZ NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY K PUBLICITĚ PROJEKTŮ OP LZZ A) Povinnost příjemců zajišťovat publicitu projektů 1. Z čeho vyplývá povinnost příjemců podpory dodržovat vizuální identitu ESF/OP LZZ a zajišťovat

Více

Montážní návod. ,,Domek B1 (21mm) 1301 CPD 0730 11. BPP s.r.o. Cesta ku Smrečine 5 974 01 Banská Bystrica Slovenská republika ETA-11/0289

Montážní návod. ,,Domek B1 (21mm) 1301 CPD 0730 11. BPP s.r.o. Cesta ku Smrečine 5 974 01 Banská Bystrica Slovenská republika ETA-11/0289 Montážní návod,,domek B1 (21mm) 1301 CPD 0730 11 BPP s.r.o. Cesta ku Smrečine 5 974 01 Banská Bystrica Slovenská republika ETA-11/0289 Důležité informace a upozornění Vážený zákazníku, zakoupil jste si

Více

Nástupiště TISCHER a SUDOP

Nástupiště TISCHER a SUDOP MONTÁŢNÍ NÁVOD pro dodávky a montáž stavebních dílců, vyráběných společností ŽPSV a.s. zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B. 744, den zápisu 29. 4. 1992. Nástupiště

Více

Pravidla pro požární útok ze Směrnic hry Plamen, platných od 1.9.2004. Požární útok

Pravidla pro požární útok ze Směrnic hry Plamen, platných od 1.9.2004. Požární útok Požární útok V požárním útoku soutěží 7 členů (starší), 5 členů (mladší). Organizátoři kol rozhodnou o případném použití jednotné motorové stříkačky a provádění z jedné nebo ze dvou základen. Do hodnocení

Více

SKLÁDACÍ SKLADOVACÍ KONTEJNER KOVOBEL

SKLÁDACÍ SKLADOVACÍ KONTEJNER KOVOBEL SKLÁDACÍ SKLADOVACÍ KONTEJNER KOVOBEL VÝŠKA 2600 mm NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽÍVÁNÍ A KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ KOVOBEL, výrobní družstvo Telefon: +420 379 724 441 Cihlářská 503 Fax : +420 379 722 552 344 01

Více

TECHNICKO-PROVOZNÍ DOKUMENTACE

TECHNICKO-PROVOZNÍ DOKUMENTACE TECHNICKO-PROVOZNÍ DOKUMENTACE Klapky pro odvod kouře, ventilační klapky, klapky s obojí funkcí, světlíky a výlezy MCR PROLIGHT typu C, E, NG MCR PROLIGHT typ C MCR PROLIGHT typ E MCR PROLIGHT typ NG KLAPKA

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. G. Technické normy a technická hlediska provozu

OSOBNÍ DOPRAVA. G. Technické normy a technická hlediska provozu OSOBNÍ DOPRAVA G. Technické normy a technická hlediska provozu 1. Druhy silničních vozidel stanovuje: a) zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích b) zákon č. 361/2000

Více

Balancéry TECNA typ 9346-9350

Balancéry TECNA typ 9346-9350 Balancéry TECNA typ 9346-9350 Návod k obsluze a údržbě Typ Nosnost Délka Váha lanka balancéru 9346 2 4 kg 2500 mm 3 9347 4 6 kg 2500 mm 3,3 9348 6 8 kg 2500 mm 3,6 9349 8 10 kg 2500 mm 3,8 9350 10-14 kg

Více

Návod k obezdění pro krbové vložky

Návod k obezdění pro krbové vložky Návod k obezdění pro krbové vložky Za pomoci tohoto podrobného návodu k obezdění si můžete zhotovit kvalitní teplovzdušný krb s extrémně vysokým výkonem a dlouhou tepelnou setrvačností za minimální cenu.

Více

Technická zpráva ke konstrukční části:

Technická zpráva ke konstrukční části: Technická zpráva ke konstrukční části: ČOV Skalka: Popis navrženého konstrukčního systému: Objekt ČOV je dvoupodlažní. Nadzemní část je provedena jako tradiční zděná stavba, kterou lze charakterizovat

Více

Střešním odvodňovacím systémem se

Střešním odvodňovacím systémem se PB MATERIÁL Okapový systém Satjam Niagara obsahuje veškeré komponenty nutné pro sestavení dokonale fungujícího odvodnění střešního pláště. SATJAM Trasa pro srážkovou vodu Kompletní stavebnicový systém

Více

ČTYŘHRANNÉ VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ

ČTYŘHRANNÉ VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ KATALOGOVÝ LIST ČTYŘHRANNÉ VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ KM 0059/05a Z POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 1,25 mm Vydání: 8/07 PRO ODVOD TEPLA A KOUŘE Strana: 1 Stran: 7 Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného

Více

BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK. BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK. BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY Datum: Počet stran: Strana: TPNM 01/01 10.1.2011 8 1 Tato průvodní dokumentace obsahuje technické podmínky, které stanovují údaje o výrobku,

Více

MONTÁŽNÍ INSTRUKCE PRO SYSTÉM TEFOND

MONTÁŽNÍ INSTRUKCE PRO SYSTÉM TEFOND MONTÁŽNÍ INSTRUKCE PRO SYSTÉM TEFOND Základem systému TEFOND je profilovaná nopová fólie z vysokohustotního polyetylenu HDPE. Dle způsobu použití a umístění ve stavební konstrukci se používají následující

Více

FK dřevěné lišty spol. s r.o. Bojanovice 79 671 53 Jevišovice

FK dřevěné lišty spol. s r.o. Bojanovice 79 671 53 Jevišovice Ošetřování, opracování, montáž a technické vlastnosti výrobku Stepwood je nová designová deska od firmy FK dřevěné lišty. Jednotlivé dřevěné lamely z vysoce kvalitního masivního dřeva jsou seskládány tak,

Více

Technická zpráva. 1. Všeobecné údaje. 2. Základní údaje charakterizující stavbu. 3. Stavebně technické řešení. 3.1 Zemní práce. 3.2 Svislé konstrukce

Technická zpráva. 1. Všeobecné údaje. 2. Základní údaje charakterizující stavbu. 3. Stavebně technické řešení. 3.1 Zemní práce. 3.2 Svislé konstrukce Příloha č. 2 Technická zpráva 1. Všeobecné údaje Název stavby: Dřevostavba pro rekreační účely Místo stavby: Teplá, Máchova, č. parcely 2 358/1 a 2 358/3 Vypracoval: Tadeáš Domin Kontroloval: Ing. Martin

Více

Modelové řady visacích zámků Mul-T-Lock

Modelové řady visacích zámků Mul-T-Lock Úvod Visací zámky Mul-T-Lock jsou určeny pro použití při zabezpečení budov a objektů. K použití v místech se zvýšenými požadavky na odolnost proti násilnému překonání jsou určeny zámky s chráněným třmenem.

Více

NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO MECHANICKÝ KLÍN

NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO MECHANICKÝ KLÍN BRANO a.s., 747 41 Hradec nad Moravicí Česká republika tel.:+420/ 553 632 316, 553 632 303 http://www.brano.eu; zz-info@brano.eu; info@brano.eu NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO

Více

Sombra stropní modul. Montážní návod

Sombra stropní modul. Montážní návod Sombra stropní modul de Montážní návod Bezpečnostní pokyny Montáž, zapojení, uvedení do provozu a opravy smí provádět pouze odborník, který také může určit vhodné upevnění a odtah odsavače par. Upevnění

Více

Pánský salón. Má salón, čas a nikdo ho nezastaví. Originál. Zkonstruování simulátoru běhu v lese. 2. Buben pro běh lesem 3.

Pánský salón. Má salón, čas a nikdo ho nezastaví. Originál. Zkonstruování simulátoru běhu v lese. 2. Buben pro běh lesem 3. Pánský salón Má salón, čas a nikdo ho nezastaví. Originál Zkonstruování simulátoru běhu v lese. Buben pro běh lesem. Fotoroleta. Agregát vydávající vůni. Podstavec. Podstavec Stěnový prvek (překližka,

Více

www.paulin.cz Pokyny pro údržbu a užívání ETICS Paulín Thermokappa 2000 a Thermokappa 3000

www.paulin.cz Pokyny pro údržbu a užívání ETICS Paulín Thermokappa 2000 a Thermokappa 3000 Pokyny pro údržbu a užívání ETICS Paulín Thermokappa 2000 a Thermokappa 3000 1 POKYNY PRO ÚDRŽBU A UŽÍVÁNÍ 3 1.1 Úvodní ustanovení 3 1.2 Základní pravidla pro kontrolu a údržbu 3 1.3 Opatření pro údržbu

Více

TECHNICKÝ MANUÁL SCREENOVÉ ROLETY

TECHNICKÝ MANUÁL SCREENOVÉ ROLETY TECHNICKÝ MANUÁL SCREENOVÉ ROLETY Obsah Screenové rolety Označení výrobku CE 3 SCREEN ZIP 4 Základní specifikace produktu 5 Vyměření a montáž 7 SCREEN GW 13 Základní specifikace produktu 14 Vyměření a

Více

Lepší dřevo pro Vaši terasu. Návod k montáži a pokyny pro údržbu

Lepší dřevo pro Vaši terasu. Návod k montáži a pokyny pro údržbu Lepší dřevo pro Vaši terasu Návod k montáži a pokyny pro údržbu Open-Air sezóna začíná! Gratulujeme! S podlahovými profily biwood jste získali vysoce kvalitní výrobek z inovativního materiálu WPC. Teď

Více

SKLÁDANÉ OPĚRNÉ STĚNY

SKLÁDANÉ OPĚRNÉ STĚNY Široký sortiment betonových prvků pro vnější architekturu nabízí také prvky, z nichž lze buď suchou montáží anebo kombinací suché montáže a monolitického betonu zhotovit opěrné stěny. Opěrná stěna je velmi

Více

Návod pro montáž, obsluhu a údržbu. EK6 Uzemňovač 12 KV / 25 kv

Návod pro montáž, obsluhu a údržbu. EK6 Uzemňovač 12 KV / 25 kv Návod pro montáž, obsluhu a údržbu EK6 Uzemňovač 12 KV / kv Vaše bezpečnost na prvním místě - vždy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku našeho návodu na montáž, obsluhu a údržbu: Instalujte spínací

Více

Děti si s výrobkem nesmí hrát. Každá plánovaná údržba a čištění, které má být prováděno uživatelem, nesmí být prováděny dětmi bez dozoru.

Děti si s výrobkem nesmí hrát. Každá plánovaná údržba a čištění, které má být prováděno uživatelem, nesmí být prováděny dětmi bez dozoru. Výrobek nesmí být používán dětmi a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem zkušené osoby nebo nebyli poučeni

Více

Dveře plné ocelové falcované/ s polodrážkou s požární odolností EW 30 DP1

Dveře plné ocelové falcované/ s polodrážkou s požární odolností EW 30 DP1 OBSAH : Úvod, kontakty 1. Charakteristika a použití 2. Standardní rozměry 3. Popis standardního provedení 4. Technické parametry 5. Nadstandardní provedení za příplatek 6. Stavební příprava 7. Záruční

Více

OSAZENÍ BAZÉNOVÉ NÁDRŽE

OSAZENÍ BAZÉNOVÉ NÁDRŽE OSAZENÍ BAZÉNOVÉ NÁDRŽE Pro betonové bazény 92 Skimmery 15 l pro betonové bazény 93 Skimmery 17,5 l pro betonové bazény 95 Příslušenství skimmerů pro betonové bazény 97 Skimmery z nerezové oceli pro betonové

Více

Sada 2 Dřevěné a ocelové konstrukce

Sada 2 Dřevěné a ocelové konstrukce S třední škola stavební Jihlava Sada 2 Dřevěné a ocelové konstrukce 03. Tesařské spoje Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona:

Více

Terminály chránění, monitorování a ovládání RE_ 5. Instalační manuál

Terminály chránění, monitorování a ovládání RE_ 5. Instalační manuál Terminály chránění, monitorování a ovládání RE_ 5 2 1MRS755684 Terminály chránění, monitorování a ovládání RE_ 5 Vydáno: 22.10.1997 Revize: CZ_D/28.05.2010 Stav: Aktualizováno; Tento dokument je přeložen

Více

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích Změny 1 vyhláška č. 294/2015 Sb. Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a která s účinností od 1. ledna 2016 nahradí vyhlášku č. 30/2001 Sb. Umístění svislých

Více

A.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

A.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Adresa Stavba Místo stavby Charakter stavby : Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. : T. G. Masaryka 7/33a, Svitavy BYTOVÝ DŮM Milady Horákové 494/52, Svitavy : RESOCIALIZAČNÍ BYTY : St. pl. 454/1,

Více

D.1.1. Dokumentace stavebních objektů. Technická zpráva. Dokumentace pro realizaci stavby

D.1.1. Dokumentace stavebních objektů. Technická zpráva. Dokumentace pro realizaci stavby D.1.1. Dokumentace stavebních objektů ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTRECHNIKY A BLESKOSVODŮ Technická zpráva Silnoproudá elektrotechnika Bleskosvody Bezpečnost a ochrana zdraví Příloha č.1: Analíza řízení rizika

Více

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60 Obsah Strana 1. Úvod... 2 2. Účel použití transformátoru... 3 3. Bezpečnostní předpisy... 4 4. Součásti transformátoru... 5 Přední

Více

StŘECHY. Tepelné, zvukové a protipožární izolace. www.rockwool.cz

StŘECHY. Tepelné, zvukové a protipožární izolace. www.rockwool.cz ŠIKMÉ StŘECHY Tepelné, zvukové a protipožární izolace www.rockwool.cz Přednosti kamenné vlny ROCKWOOL Udrží teplo Tlumí hluk Zateplete kamennou vlnou a užívejte si! Až do konce života máte postaráno o

Více

Vedení odtahu spalin pro plynový závěsný kotel ZS 12-1 AE

Vedení odtahu spalin pro plynový závěsný kotel ZS 12-1 AE Vedení odtahu spalin pro plynový závěsný kotel ZS 12-1 AE 6 720 607 485 CZ (05.04) Obsah Obsah strana Bezpečnostní pokyny Bezpečnostní pokyny 2 Použité symboly 2 1 Použití 3 1.1 Všeobecné informace 3 1.2

Více

Spacial. Objevte novou generaci rozváděčů: Spacial SF systém řadových skříní Spacial SM samostatně stojící skříň. univerzálnost čas efektivita služby

Spacial. Objevte novou generaci rozváděčů: Spacial SF systém řadových skříní Spacial SM samostatně stojící skříň. univerzálnost čas efektivita služby Spacial Objevte novou generaci rozváděčů: Spacial SF systém řadových skříní Spacial SM samostatně stojící skříň univerzálnost čas efektivita služby Specifikace rozváděčových skříní > www.schneider-electric.cz

Více

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD, oddělení silničního hospodářství nám. Svobody 32/3, 678 24 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 67801 Blansko Město Blansko, nám. Svobody

Více

ZAHRADNÍ DŘEVĚNÉ DOMKY

ZAHRADNÍ DŘEVĚNÉ DOMKY ZAHRADNÍ DŘEVĚNÉ DOMKY Jak správně vybrat dřevěný domek? "Klasický dřevěný zahradní domek zajistí souznění Vaší zahrady s přírodou." www.lanitplast.cz 1.3.2016 1 Jak správně vybrat dřevěný domek Zahradní

Více

Schöck Tronsole typ Z

Schöck Tronsole typ Z Schöck Tronsole typ Schöck Tronsole typ Schöck Tronsole typ Slouží k přerušení akustických mostů mezi schodišťovou stěnou a podestou. Podesta může být provedena jako monolit nebo jako plně prefabrikovaný

Více