Předmět: Konverzace v cizím jazyce. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Volitelné předměty. Charakteristika volitelného předmětu 2.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předmět: Konverzace v cizím jazyce. Výchovně vzdělávací strategie předmětu. 5.10 Volitelné předměty. Charakteristika volitelného předmětu 2."

Transkript

1 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v cizím jazyce Charakteristika volitelného předmětu 2. stupeň Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce doplňuje a rozvíjí první cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje se v rozsahu 1 hodiny týdně v 8. a 9. ročníku a realizuje se ve třídě nebo v jazykové učebně. Učit se živý jazyk znamená osvojit si ho aktivně, tedy komunikovat: vyměňovat si informace, zvažovat možnosti, dozvídat se. Komunikace umožňuje žákovi, aby byl sám aktivním středem výuky, aby mluvil sám o sobě a o druhých. Jednotlivá témata zpracovávají běžné komunikační situace, např. jak představit sebe a svoji rodinu, hovořit o tom, co umím, mám /nemám rád, o denních povinnostech a zálibách, atd. Žáci pracují převážně ve dvojicích, což jim umožňuje procvičovat angličtinu v situaci pro ně příznivé, beze strachu z mluvení před celou třídou. Práce ve dvojicích zvyšuje motivaci tím, že dovoluje žákům vyměňovat si názory a navzájem si pomáhat. Žáci aktivně používají již osvojenou slovní zásobu spojenou s tematickými okruhy, které se probírají. Konverzace zahrnuje především dvě jazykové dovednosti: mluvení a poslech. Při nacvičování poslechu je vhodné pomoci žákům předvídat obsah textu, který budou poslouchat, diskuzí o jeho názvu, tématu, klást otázky k obrázkům, které text doprovázejí, a upozornit na nejobtížnější výrazy v textu. Umožnit jim vyslechnout celý text bez přestávek a nechat je odhadnout význam slov, kterým nerozumějí. Mluvení nabízí celou řadu činností; jedna z nejúčinnějších je komunikativní cvičení založené na získávání chybějících informací; dále hry, mini-rozhovory, atd. Cílem tohoto volitelného předmětu je spojit praktickou slovní zásobu, osvojené gramatické jevy a za pomoci poslechových dovedností vše uplatnit v komunikaci. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Kompetence k učení žák využívá stávající slovní zásobu k vyjádření se žák se učí odhadnout obsah myšlenky, chybí-li slovní zásoba žák je veden k mírnému rozšíření slovní zásoby potřebné ke komunikaci žák rozvíjí poslechové dovednosti žák je podněcován k výstižnému ústnímu projevu učitel uplatňuje metodu brainstormingu učitel vede žáky k tvůrčímu myšlení učitel postupně obohacuje žákům slovní zásobu pomocí poslechových textů a her 1

2 učitel používá poslechový materiál přiměřený jazykovým dovednostem žáků učitel klade jasné otázky a trvá na srozumitelné odpovědi Kompetence komunikativní žák rozvíjí řečové dovednosti díky párovým aktivitám žák procvičuje umění zformulovat nejzákladnější myšlenky v anglickém jazyce žák rozvíjí komunikativní dovednosti pomocí různých aktivit ( pracovní listy, soutěže, hry ) žák rozumí jednoduchému sdělení v anglickém jazyce žák naslouchá svým vrstevníků, snaží se porozumět promluvě a reagovat na ni učitel připravuje žáky na zvládnutí komunikace mezi lidmi učitel zařazuje a procvičuje se žáky jednoduché rozhovory na dané téma učitel využívá doplňkový materiál k procvičování učitel zadává žákům pokyny v anglickém jazyce učitel směřuje žáky k autokorekci chyb Kompetence k řešení problémů žák se učí používat a upevňovat již osvojené fráze a gramatické struktury při vytváření vlastních projevů ( zejména ústních ) žák je veden ke spolupráci s ostatními žák je veden k přemýšlení a rozvoji všech smyslů pomocí hravých komunikačních činností týkajících se situací souvisejících s životem v rodině, škole a dalšími probíranými tématy učitel soustavným opakováním fixuje základní učivo učitel podporuje týmovou spolupráci pomocí her a soutěží učitel se snaží hravou formou pozitivně motivovat Kompetence sociální a personální žák respektuje zásady spolupráce ve dvojicích žák má prostor k individuálnímu projevu žák sebe i ostatní aktivně zapojuje do výuky učitel klade důraz na organizaci práce ve dvojicích a vzájemnou pomoc mezi žáky učitel předkládá žákům mluvní témata, ve kterých se mohou realizovat učitel usiluje o zpětnou vazbu během komunikace 2

3 Kompetence občanské žák si rozšiřuje kulturní rozhled díky vhodnému výběru námětů slyšených textů učitel vybírá poslechové texty, které žáky zaujmou a doplní jejich všeobecný přehled Kompetence pracovní žák na základě porozumění slyšenému textu odpoví na zadané otázky a následně vytvoří krátký rozhovor na dané téma, např. Můj denní režim, Co děláš ve svém volném čase?, atd. žák na konci každého tematického celku sestaví srozumitelnou ústní výpověď na dané téma žák používá dvojjazyčný slovník učitel učí žáky zpracovat získané informace učitel se zaměřuje na aktivní dovednosti, které hodnotí učitel vede žáky k samostatnosti 3

4 8. ročník Vazby, přesahy, mezipř. Žák se představí a sdělí o sobě základní informace. Greetings, Personal Informations Pozdravy kdy a jak zdravit Hra na postavy slavné páry Pas Abeceda Hello. What s your name? How old are you? Nice to meet you. Where do you live? What s your address OV, Čj,D -sebepoznání a sebepojetí Žák popíše nejbližší členy rodiny a používá adekvátní přídavná jména. Families Describing people Moje rodina- členové Popis rodiny a další údaje o rodině Popis sebe a kamaráda Popis osoby I ve got... He/She has got... Who s this? Is this your...? Adjectives Ov OSV : sociální rozvoj - poznávání lidí Žák pojmenuje místnosti v domě a pomocí předložek navrhne rozmístění nábytku ve svém pokoji. My house/flat/furniture Místnosti a nábytek plánek Hledání rozdílů podle obrázku Popis vybrané místnosti Předložky místa Where is it? Prepositions (in, on, at, under, In front of, between, behind, opposite, on the left/right, ) There is / there are How many have you got? What colour is? Žák použije danou sl. zásobu k vyjádření základních faktů o Vánocích. Christmas Father Christmas story (popis obrázků ) Christmas time ( Christmas tree, Father Christmas sack, carols ) Christmas vocabulary What would you like? We wish you Hv Výchova k myšlení v evrops. a glob. souvisl. -Evropa a svět nás zajímá 4

5 8. ročník Vazby, přesahy, mezipř. Žák popíše denní zvyklosti a povinnosti. Daily routines Household duties Můj den ( denní režim ) Den mého kamaráda ( dotazník ) Domácí práce What do you do every day? When do you? What time do you? Who makes ( the bed)? How often do you. Rv,Hv -seberegulace a sebeorg. Žák informuje o svých zálibách a sestaví jednoduchý rozhovor. Free time/ Abilities Zájmy ( sport, hud. nástroje ) Volný čas What do you do in your free time? Do you like...? I can / I can t I love it / hate it -seberegulace a sebeorg. Žák ilustruje zvíře dle vlastního výběru a poskytne o něm informace. Animals / Pets Zvířata známá, neznámá, domácí, divoká Popis zvířete Oblíbené zvíře I can see What can animals do? Have you got a/an? I love/hate/don t like Looks like Animal body parts Př OSV : sociální rozvoj -komunikace Žák pojmenuje části těla a reaguje na povely učitele. Body/A body rhyme Příkazy pohybové aktivity Popis těla Kreslící diktát Hra ( Simon says ) Body parts He/she has got a His/Her.is/are Verbs ( put, touch, clap, stamp, shake,bend,..) This is / These are Tv, Hv -sebepoznání a sebepojetí 5

6 8. ročník Vazby, přesahy, mezipř. Žák popíše směr cesty a použije předložky místa. Žák se v průběhu opakování zapojí do jednoduché konverzace a dbá na správnou výslovnost. Town Ve městě ( směry ) Obchody Stavíme město Předložky místa Shrnutí všech tématických okruhů Where s the? Prepositions How do I get to the? Is there a? Buildings/Shops Z 6

7 9. ročník Vazby, přesahy, mezipředmětové Žák používá vhodné pozdravy, vyžádá osobní informace a odpoví na otázky týkající se osobních informací. Žák popíše aktuální počasí, zeptá se na počasí, reprodukuje předpověď počasí. Greetings, Personal Informations Weather Seasons Pozdravy kdy a jak zdravit Podávání osobních informací Popis počasí Počasí typické pro jednotlivá roč. období Předpověď počasí Katastrofy Hello. What s your name? How old are you? Nice to meet you. Where do you live? What s your address What s the weather like today? What s the weather forecast? Občanská výchova Český jazyk Zeměpis Pracovní činnosti volba povolání Hudební výchova Matematika Výživa a potraviny -sebepoznání a sebepojetí Výchova k myšlení v evrops. a glob. souvisl. -Evropa a svět nás zajímá - Objevujeme Evropu a svět OSV : sociální rozvoj -komunikace Žák krátce definuje jednotlivá povolání, vlastními slovy srovná výhody a nevýhody některých povolání. Vysvětlí, čím by chtěl být a svou volbu zdůvodní. Jobs Popis a definice jednotlivých povolání Výhody a nevýhody Čím bych chtěl být To BE vazba going to What s your job? What do you do? What would you like to do? I think I will... I don t think I will... Future - will Mediální výchova: - fungování a vliv médiíí na společnost Žák popíše obrázky přiměřenou slovní zásobou, pokusí se srovnat české a britské Vánoce. Christmas Father Christmas story (popis obrázků ) Christmas time ( Christmas tree, Father Christmas, carols ) Srovnání Vánoc u nás a ve Velké Británii Christmas vocabulary What would you like? We wish you 7

8 9. ročník Vazby, přesahy, mezipředmětové Žák umí pojmenovat druhy potravin. Food and Drink Potraviny, nápoje, kategorie ovoce, zelenina, maso,... Co mám/nemám rád What do you like? What do you usually have for breakfast/ lunch/ dinner? Užití příslovcí (sometimes, usually, never,...) Have you ever eaten...? Present perfect Žák obměňuje rozhovory v restauraci. At the restaurant Objednání jídla Konverzace s obsluhou Would you like...? Can /could I have...? Vazba going to Žák vyjmenuje druhy obchodů, vytvoří krátké definice. Žák reprodukuje rozhory s tématikou nakupování. Shops, Shopping Druhy obchodů Nakupování Zkoušení zboží Možnosti placení Can I have...? Can I try it on? It s too big/ small/ expesive... I ll take it. Can I pay cash /by card? Žák popíše oblečení, navrhne nejvhodnější oblečení v závislosti na počasí, vysvětlí, co nejraději nosí. Clothes Druhy oblečení Oblečení podle počasí, roč. Období Co nejčastěji nosím Frázová slovesa put on, take off, try on Slovesa get dressed, wear 8

9 9. ročník Žák srovná výhody a nevýhody jednotlivých dopravních prostředků. Vysvětlí, která místa by chtěl navštívit a proč. Žák jinak formuluje rozhovory, kterými objednává ubytování. Žák během opakování tvoří krátké rozhovory, dbá na správnou výslovnost. Travelling, places Dopravní prostředky (výhody, nevýhody) Místa, která bych chtěl navštívit a proč Druhy ubytování, objednání ubytování Shrnutí všech tématických okruhů Frázová slovesa get on /off, get in /out of, I would like to visit... Would you like a single or return ticket? Would you like a single /double/ twin room? Vyjádření bud. času Vazby, přesahy, mezipředmětové 9

Předmět: Anglický jazyk

Předmět: Anglický jazyk 5.1.2 Obor: Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika předmětu anglický jazyk 2. stupeň Vyučovací předmět anglický jazyk patří spolu s českým jazykem a literaturou a dalším cizím jazykem do vzdělávací

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP

Více

5.1.2. Anglický jazyk pro 1. stupeň

5.1.2. Anglický jazyk pro 1. stupeň 5.1.2. Anglický jazyk pro 1. stupeň Charakteristika: Citace z RVP: Přispívá k chápání a objevování zkušeností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / AJ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / AJ I. název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK (AJ) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vzdělávací obsah vycházející ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk má týdenní časovou dotaci 3 hodiny

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Anglický jazyk nabízí žákům možnost učit se jednomu z nejdůležitějších komunikačních nástrojů celého světa. Pomáhá dětem

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. a 2. ročníku - 1

Více

Předmět: Anglický jazyk

Předmět: Anglický jazyk 5.1.2 Obor: Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika předmětu anglický jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk, se realizuje v předmětu anglický jazyk a

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková Vyučovací předmět Anglický jazyk na 1. stupni je zařazen již od 1. ročníku.

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk.

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 3 Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více

Anglický jazyk nižší gymnázium

Anglický jazyk nižší gymnázium Anglický jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Anglický jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk ZV. Cílem vzdělávání v anglickém jazyce v této etapě je dosažení

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník Charakteristika předmětu ANGLICKÝ JAZYK 3. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, poskytuje žákům jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě. Proniká

Více

5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk

5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk 5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk 5.2.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Cizí jazyk Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským

Více

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně Příloha č.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností, poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola otevřená všem č.j.

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola otevřená všem č.j. Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola otevřená všem č.j. 293/11 Škola: Základní škola a mateřská škola, Praha - Nebušice Ředitelka

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, HAVÍŘOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Dodatek č. 1 platný od 1. září 2013

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, HAVÍŘOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Dodatek č. 1 platný od 1. září 2013

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY U PROSTĚJOVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV SE ZMĚNAMI PLATNÝMI OD 1.9.2013 Projednán na pedagogické radě dne 26.8.2013

Více

2. Anglický jazyk 32

2. Anglický jazyk 32 2. Anglický jazyk 32 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Více

Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1

Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1 Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Dnes jsme moudřejší než včera Škola: Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Ředitelka školy: Mgr. Jaroslava

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR CIZÍ JAZYK VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ANGLICKÝ JAZYK

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR CIZÍ JAZYK VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ANGLICKÝ JAZYK 5.1. 5.1.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR CIZÍ JAZYK VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK: Vyučovací předmět vychází ze vzdělávacího

Více

5.1.2. Anglický jazyk pro 2. stupeň

5.1.2. Anglický jazyk pro 2. stupeň 5.1.2. Anglický jazyk pro 2. stupeň Charakteristika: Citace z RVP: Přispívá k chápání a objevování zkušeností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Konkrétním cílem výuky anglického jazyka je poskytnout žákům nástroj

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009 Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009 název školy REDIZO 600116042 IČ 709 95 346 adresa školy Šardice 521, 69613 ředitel Základní

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 0 0 99 99 99 Učební texty: Hello, kids!, Start

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více