Základní škola a Mateřská škola Radnice, příspěvková organizace Sídliště 591, Radnice IČ : , tel.:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Radnice, příspěvková organizace Sídliště 591, 338 28 Radnice IČ : 73740641, tel.: 371 795 057"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Radnice, příspěvková organizace Sídliště 591, Radnice IČ : , tel.: Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Radnice za školní rok 2012/2013

2 Obsah 1. Základní charakteristika školy Školská rada Vzdělávací programy školy Údaje o organizaci školy Přípravná třída Údaje o zápisu do 1. tříd Údaje o pracovnících školy Výsledky výchovy a vzdělávání Zpráva výchovné poradkyně Další vzdělávání pedagogických pracovníků Výkon státní správy Zapojení do soutěží Vzdělávání žáků se zdravotním postižením Prevence sociálně patologických jevů Výroční zpráva školní družiny za školní rok Školní projekty a akce školy Mimoškolní akce školy Ekonomické ukazatele A. Zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Radnice za období leden prosinec a) Příjmy (leden prosinec 2012) B. Čerpání rozpočtu ZŠ Radnice C. Čerpání rozpočtu MŠ Radnice D. Čerpání rozpočtu ŠJ při ZŠ Radnice Závěrečné zhodnocení Obrazová příloha

3 1. Základní charakteristika školy Název školy, právní forma: Základní škola a Mateřská škola Radnice, příspěvková organizace IČO : IZO : Rozhodnutí MŠMT č.j / ze dne Rozhodnutí KÚ PK č.j. ŠMS/7772/11 ze dne Sídlo školy: Sídliště 591, Radnice Zřizovatel školy: Město Radnice, náměstí K. Šternberka 363 Ředitel školy: Mgr. Věra Valentová Součásti školy: školní družina, školní jídelna Kontakt: tel: , , webové stránky: 2. Školská rada Volby do školské rady proběhly dne 26. dubna Zvolená školská rada pracovala i ve školním roce 2012/2013 v tomto složení: Předseda: paní Tereza Valčíková Členové: Mgr. Ivana Jeřábková Mgr. Jana Loukotová Mgr. Daniela Karlová pan František Blovský pan Ivan Zeman 3. Vzdělávací programy školy ŠVP pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Škola pro všechny Program vytvořil kolektiv učitelů ZŠ Radnice ve školním roce 2012/2013 podle ukončené verze RVP. Platnost od

4 4. Údaje o organizaci školy Ve školním roce 2012/2013 navštěvovalo školu celkem 259 žáků, z toho 16 žáků, u nichž byly speciální vzdělávací potřeby zjištěny na základě speciálně pedagogického nebo psychologického vyšetření školským poradenským zařízením a jsou integrováni v běžných třídách. 5. Přípravná třída Přípravná třída byla na ZŠ a MŠ Radnice zřízena na základě souhlasu Krajského úřadu Plzeňského kraje a funguje od Je určena především pro děti s odkladem školní docházky ze sociálně znevýhodněného prostředí. Cílem přípravné třídy je připravit děti k bezproblémovému začlenění do výchovně-vzdělávacího procesu v 1. třídě a předcházet tak u nich případným neúspěšným začátkům. Do třídy může docházet maximálně 15 dětí, ve školním roce 2012/2013 docházelo do přípravné třídy 10 dětí. Vyučování v přípravné třídě kopíruje vyučovací časy hodin ZŠ. Žáci přípravné třídy mohou navštěvovat školní družinu. Docházka do přípravné třídy je bezplatná. Třída je vybavena hračkami, didaktickými pomůckami, potřebnými k výuce. Při tvorbě prostředí přípravné třídy bylo dbáno na to, aby na děti nepůsobilo stresujícím dojmem, naopak aby jejich přechod z MŠ byl co nejpozvolnější. Do výchovného procesu jsou zařazovány nové alternativní programy tak, aby děti nebyly přetěžovány získaly co nejvíce dovedností, poznatků a měly radost z dobrého výkonu. Velkou výhodou je snížený počet dětí v kolektivu (max. 15 dětí), což umožňuje pracovat s žáky individuálně. Výuka probíhá i interaktivní učebně, tělocvičně a na hřišti. Společně se žáky 1.stupně a dětmi z mateřské školy mohou navštěvovat kulturní akce. Výchovná práce je rozdělena po dnech do jednotlivých okruhů tak, aby se prolínaly náročnější aktivity s méně náročnými jednotlivé okruhy se vzájemně prolínají, navazují na sebe a jsou doplňovány řečovými a grafomotorickými cviky, komunikativními dovednostmi, rozvojem jemné motoriky, rozšiřováním představivosti, logického myšlení, atd. Přípravná třída se nezapočítává do povinné školní docházky, děti se neklasifikují. V pololetí a na konci školního roku žáci obdrží vysvědčení se slovním hodnocením jejich výsledků. Rozvoj činností a okruh znalostí, ke kterým by mělo dítě na konci přípravné třídy dospět: Sebeobsluha Zvládnutí osobní hygieny, samostatné oblékání a obouvání, samostatně jíst a používat nůž a vidličku, udržování pořádku a čistoty kolem sebe. Sociální dovednosti Naučit se jednat s ostatními, znát a používat jména spolužáků a dospělých, navazovat a udržovat přátelství, dokázat požádat o pomoc dospělé a kamarády, 3

5 přijímat zodpovědnost za své činy, dokázat se orientovat na známých místech i bez dozoru, uznávat autoritu dospělého, projevovat k němu pozitivní vztah, zachovávat běžná pravidla společenského chování (zdravení, poděkování, omluva), naučit se pracovat se skupinou vybranou a libovolnou, dokázat se soustředit a nevyrušovat. Hrubá motorika Dobře chodit po schodech, při chůzi nevrážet do ostatních, běhat, skákat, skákat přes švihadlo, umět zaujmout různé pozice, udržovat rovnováhu, kontrolovat své tělo, zúčastňovat se různých pohybových her, pohybovat se v prostoru podle daných pokynů, udržovat rytmus. Jemná motorika Umět si hrát s drobnými předměty, stavět ze stavebnice, napodobovat psaní, napsat své jméno (tiskace), správný úchop tužky, zvládnutí základních linií (kruhy, čáry, vlnovky ) Oblast jazyka a komunikace Dokázat poslouchat a klást jednoduché otázky, naslouchat celému příběhu během vyprávění, vypravovat o svých zkušenostech a událostech v logické návaznosti, dovede reagovat na pokyny, aktivně se zapojovat do společné konverzace, schopnost komunikovat v různých prostředí a být pochopeno, umět zacházet s knihou, aktivně používat základní slovní zásobu, chápat obsah čteného, umět reprodukovat, memorovat daný text, umět pojmenovat předměty denního použití, umět vyprávět pohádku, dramatizovat ji. Oblast matematických, časových a prostorových představ Vnímat poznávat časové vztahy (začátek, prostředek, konec, první, včera, dnes, zítra, dny v týdnu, roční období ), kvantitativní vztahy (hodně, málo, stejně, plný prázdný ), prostorové vztahy (nahoře, dole, vpravo, vlevo, řazení předmětů dle daných kritérií ), znát geometrické tvary, umět počítat předměty v daném souboru, tvořit konkrétní soubory s daným počtem prvků, používat číselné řady 1 5 pro počítání předmětů. Hudební projev Zazpívat písničku s důrazem na správnou melodii a rytmus, zpívat ve skupině podle pokynů, vytleskávat daný rytmus a umět ho vyjádřit různými pohyby, doprovodit zpívanou píseň jednoduchým hudebním nástrojem, umět naslouchat úryvku hudební skladby, vyjádřit pocity a dojmy, umět zatančit jednoduché tanečky. Výtvarný projev Poznávat barvy, ovládat a používat základní techniky výtvarného projevu, umět vybarvit obrázek, naučit se obkreslovat, vystřihnout základní obrazce, modelovat i malovat podle předlohy i vlastní představy, na obrázcích jsou rozpoznatelné lidé či předměty. Na konci přípravné třídy by měly být děti schopny soustředění asi na 20 minut. 4

6 Počet tříd a žáků k Ročník Počet tříd Počet žáků Přípravná třída ročník ročník ročník ročník ročník 2 34 Celkem 1. stupeň ročník ročník ročník ročník 2 28 Celkem 2. stupeň Školní družinu ve školním roce 2012/2013 navštěvovalo celkem 60 dětí. Školní družinu tvoří 2 oddělení. 6. Údaje o zápisu do 1. tříd Zápis dětí do 1. ročníku proběhl dne Celkem bylo zapsáno 36 dětí, žádostí o odklad školní docházky bylo podáno 10. K základnímu vzdělání bylo přijato 28 dětí. Rozhodnutí o odkladu školní docházky bylo vydáno 9, na doporučení Pedagogicko-psychologické poradny v Rokycanech byla jedna žákyně přijata do 1. třídy. Zároveň byla na Krajský úřad Plzeňského kraje opět zaslána žádost o povolení zřídit na ZŠ a MŠ Radnice přípravnou třídu. Předpokládaný počet žáků této třídy je 11 dětí. 5

7 7. Údaje o pracovnících školy Ve školním roce 2012/2013 nedošlo ke změnám ve vedení školy. Ve funkci ředitelky ZŠ a MŠ pokračovala stávající Mgr. Věra Valentová, její zástupkyní byla i nadále Mgr. Ivana Jeřábková. Vedení školy: Ředitelka Zástupkyně ředitelky školy VP a metod. prevence Metodik ICT Mgr. Věra Valentová Mgr. Ivana Jeřábková Mgr. Jana Šplíchalová Mgr. Pavel Souček Třídní učitelé: Přípravná třída Bc. Šárka Součková 1.A Mgr. Michaela Šůchová 2.A Marcela Vokounová 3.A Mgr. Jitka Střelečková 4.A Mgr. Jana Loukotová 5.A Mgr. Kateřina Levová 5.B Mgr. Vladimíra Cozlová 6.A Mgr. Naďa Brůjová 7.A Mgr. Jana Šplíchalová/ Mgr. Martina Nesterenková 7.B Mgr. Zuzana Kusá 8.A Mgr. Helena Ottová 9.A Mgr. Pavel Souček 9.B Bc. Petra Sobczaková Netřídní učitelé: René Keller Mgr. Jana Šplíchalová Na konci školního roku ukončili pracovní poměr tito pedagogové: René Keller (odchod do starobního důchodu). Na mateřskou dovolenou odešla Mgr. Milena Raková, Michaela Krocová (asistentka pedagoga) a Petra Nováková (účetní a vychovatelka ŠD). S Miroslavou Hatajovou, asistentkou pedagoga, byl ukončen pracovní poměr z důvodu nadbytečnosti (žák Jaroslav Bobek se odstěhoval s rodiči mimo území ČR). Asistenti pedagoga: Miroslava Hatajová Michaela Krocová Markéta Rothová 6

8 Vychovatelky školní družiny: Markéta Laubrová Petra Nováková Provozní zaměstnanci školy: Hlavní účetní: Mzdová účetní Vedoucí školní jídelny Školník: Uklízečky Kuchařky Petra Nováková Zdeňka Ratajová Zdeňka Ratajová Roman Machek Martina Auterská Jana Benešová Marcela Ernatová Miroslava Holnová Vlasta Boušová Vladislava Blechová 7

9 8. Výsledky výchovy a vzdělávání Ve školním roce 2012/13 jsme pokračovali v realizaci kurikulární reformy. Vzdělávání probíhalo poprvé v celém rozsahu ve všech ročnících podle vlastního školního vzdělávacího programu. Hlavním cílem pro celou školu je systematické zvyšování kvality vzdělávání v součinnosti s podporou zdraví jako všeobecně uznávané hodnoty tak, aby byla škola přitažlivá pro žáky, jejich zákonné zástupce i samotné zaměstnance. Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Opakuje Omluvené hodiny (Ø na Neomluvené hodiny (Ø na počet % počet % počet % počet % žáka) žáka) , ,11 2 7, , ,30 1 3, , ,30 2 8, , , , , A , , , B , , , , , , A , ,22 1 5, , B , , , , ,33 2 6, ,33 0,23 9.A , , , B , , ,78 0,14 Celkem , ,4 5 2,0 0 66,63 0,19 8

10 Stávající statistické výstupy jsou kontinuální s výsledky minulých let. Přestože průměrný počet omluvené absence se již několik let nenavyšuje, považuji stávající omluvenou absenci na 2.stupni za překážku k dosahování kvalitnějších vzdělávacích výsledků mnoha žáků. Nicméně se nám zatím nedaří tímto oslovit část rodičovské veřejnosti, aby mnohem obezřetněji vážila nutnost absence žáků (rodinné dovolené, ostatní rodinné záležitosti, nepozornost rodičů při omlouvání absence). 9

11 Počet udělených kázeňských opatření a snížených známek z chování je ve srovnání s trendem posledních let o něco vyšší, je využíván operativně a směřuje k nápravě nežádoucího chování a jednání. Za velmi pozitivní považuji počet udělených pochval. 9. Zpráva výchovné poradkyně Odchody žáků na střední školy žákyně žákyně žákyně žákyně žák žák žákyně žákyně žákyně žákyně žákyně žákyně žákyně žákyně žákyně žák žák žák žák žák žák žák žákyně žákyně žákyně žákyně žákyně žák žákyně SŠ, SOU, OU, SOŠ, G SOŠ Profesora Švejcara Plzeňveřejnosprávní služby- pokles oproti předchozím rokům SŠ Jeřabinová Rokycany-kuchař, číšník SŠ Plasy-Agropodnikání SZŠ Plzeň-Laboratorní asistent SŠ Jeřabinová Rokycany-Obráběč kovů SŠ Jeřabinová-Automechanik SOŠ Ochrany osob a majetku Plzeň SPgŠ Beroun-Předškolní a mimoškolní výchova SOŠ Rokycany Ekonomické lyceum SOŠ Rokycany Ekonomické lyceum SŠ Plzeň-Hotelnictví a cestovní ruch SOŠ Rokycany Ekonomické lyceum Obchodní akademie Plzeň Obchodní akademie Plzeň SOŠ Obchodu, užit.umění a designu Plzeň-Cestovní ruch SOU stavební Plzeň- Tesař SPŠE Plzeň-Elektrotechnik SOUE Plzeň-Elektrotechnik silnoproudá zařízení SPŠ dopravní Plzeň-Autotronik SPŠ dopravní Plzeň-Autotronik SPŠ stavební Plzeň-Inženýrské stavby SOU Plzeň-Zedník SŠ Volyně-Cukrář SPgŠ Beroun-Předškolní a mimoškolní výchova OU-Vejprnická Plzeň-Stravovací a ubytovací služby Gymnázium Rokycany Gymnázium Luďka Pika Plzeň SŠ Jeřabinová Rokycany-kuchař, číšník Přihlášku si nepodala 10

12 Výsledky přijímacího řízení Z devátých ročníků vycházelo celkem 25 žáků, z tohoto počtu si podalo přihlášku ke studiu na střední odborné škole 15 žáků, 2 žákyně byly přijaty na státní gymnázium, 2 žákyně složily úspěšně přijímací zkoušky na střední pedagogickou školu, 7 žáků si vybralo střední odborné učiliště, 1 žákyně pokračuje na odborném učilišti. Z osmé třídy vystupoval 1 žák, který se rozhodl pokračovat na SOU a 1 žákyně ze sedmé třídy si přihlášku k dalšímu studiu nepodala ( i když tak slíbila učinit na základě závěrů z případové konference na MěÚ v Rokycanech-odbor sociální a zdravotní). Přehled akcí: Den otevřených dveří na SŠ Jeřabinová v Rokycanech Žáci si ve skupinách prohlédli všechny provozy jednotlivých oborů a měli možnost si vyzkoušet některé z pracovních postupů. Nejvíce je zaujala ukázka přípravy jídel spojená s ochutnávkou) Schůzka pro rodiče vycházejících žáků Zprávy VP a TU. Paní učitelky přítomné rodiče: seznámily s hodnocením žáku z hlediska zájmu a prospěchu v jednotlivých vyučovacích předmětech; upozornily je na zvýšené riziko školní neúspěšnosti v případě nevhodné volby střední školy či učiliště a doporučily zodpovědně zvážit výběr další vzdělávací cesty žáků; podaly informace o termínech a podmínkách přijímacího řízení; poskytly rodičům informace o činnosti školských a poradenských zařízení v regionu; nabídly pomoc žákům a jejich rodičům v konkrétních případech; informovaly je o plánované skupinové návštěvě v Informačním poradenském středisku ÚP v Plzni dne matku žákyně Martiny Zábranské individuálně seznámily s vhodnou volbou integrující vzdělávací cesty. Hrozí neúspěšnost, šikana, záškoláctví. Upozornily rodiče na výskyt sociálně-patologických jevů. Poté následovaly příspěvky zástupců SOŠ a SOU: Každý z jednotlivých zástupců podal v krátkosti zprávu o možnostech studia na jejich škole, seznámil rodiče s podmínkami přijetí, a pokud byl zájem, odpověděl na dotazy. Podmínky přijetí ke studiu na střední škole či učilišti: 11

13 Žáci smí podávat 2 přihlášky ke studiu. NEPÍŠE se výstupní hodnocení (i když některé SŠ ho stále vyžadují). Zápisový lístek se musí doručit na vybranou SŠ do deseti pracovních dnů. V předchozích letech to bylo 5 dní. Žáci mají k dispozici jeden ZL, pokud si ho ztratí, nemají nárok na vydání náhradního Návštěva Informačního poradenského střediska ÚP v Plzni pedagogický dozor vykonávaly Petra Sobczaková a Jana Šplíchalová. Žáci absolvovali motivační test studijních a profesních předpokladů. Žákyně z devátých tříd Aneta Pflegerová, Karolína Fajmonová, Linda Rybová, Tereza Kermesová a Nikola Kirschová pracují v peer programu. 8.1 a B - Čím budu, kam pudu a A Všichni vystupující žáci si zkusili vyplnit přihlášku ke studiu nanečisto. Žáci sedmých tříd Vím, co chci - dojížděli do Rokycan.- příprava na peer program - z důvodu nedostatečných finančních prostředků ze strany PPP Rokycany. Naše škola se zaměřuje každoročně na výuku žáků se SPU/ speciální porucha učení/ a SPCH/ speciální porucha chování /. Já, jako speciální pedagog-etoped a zároveň i výchovný poradce a metodik prevence řeším speciálně pedagogické problémy, reedukaci a kompenzaci vývojových poruch učení a v neposlední řadě se věnuji prevenci výchovných jevů. Jestliže má žák pocit úspěchu ve škole, zvýší se i jeho snaha po lepších výsledcích a zmenší se tak následně problémy v chování. Je třeba vždy úzce spolupracovat s rodiči dětí. Dále je třeba často konzultovat problémy dětí s třídními učiteli, neboť oni nejčastěji sami nejdříve rozpoznají výukový nebo výchovný problém. V průběhu školního roku sama, i ve spolupráci s PPP Rokycany, pravidelně sledujeme výchovně vzdělávací pokroky žáků se SPU a SPCH, při hodinách ANP se věnuji těmto žákům individuálně. Na pedagogických radách zaznamenávám i problémy žáků z přípravné třídy, vzájemně si s paní učitelkou těchto žáčků hospitujeme a předáváme si cenné informace. Často mě i sami žáci navštěvují, aby se svěřili s menšími či závažnějšími problémy, ale rádi se pochlubí i svými úspěchy. Jedním z cílů mojí práce je navázání nekonfliktních a úzkých vztahů s dětmi, jejich rodiči a učiteli-kolegy-to proto, aby měli osobu, ke které se mohou s důvěrou obrátit a která má zájem na řešení všech jejich nastalých situací. Z výše uvedených důvodů je nezbytným předpokladem každého výchovného poradce úzká spolupráce s vedením školy a se všemi ostatními subjekty zabývajícími se školskou problematikou PPP, SPC, SVP, odbory sociální a zdravotní, neziskové organizace apod. 12

14 Všichni žáci zařazeni do integrace mají svůj IVP, doplněný psychologickým, či případně speciálně pedagogických vyšetřením s doporučeními na práci. Do budoucna bychom i nadále chtěli pokračovat v péči o děti se SPU a SPCH, a taktéž se zaměřit na prevenci poruch chování a to především na první známky šikany u dětí, jenž se u nás zatím sice vyskytuje zřídka, ale z různých signálů, které nám dává celková situace ve společnosti, můžeme očekávat její nárůst. Pro děti z MŠ jsme připravili na jaře tzv. Předškoláčka. Budoucí žáčci měli možnost si ohmatat školní prostředí, mohli se seznámit s výukou pomocí počítačů a interaktivní dotykové tabule. Jako výchovná poradkyně jsem i v letošním školním roce řešila společně s rodiči a vedením školy jak výchovné, tak i prospěchové potíže žáků. Výchovné problémy se týkaly hlavně žáků osmé třídy, k jejichž řešení bylo nezbytné přizvat odborníky z řad PPP Rokycany a SPC Plzeň. Výsledky naší spolupráce byly úspěšné a posléze i ohodnoceny jako vysoce profesionální ze strany ČŠI Plzeň, na kterou se obrátili někteří nespokojení rodiče. Nejčastějšími tématy u ostatních provinilců byly nedostatky v přípravě na vyučování, zhoršení prospěchu, nevhodné chování při vyučování, přepisování známek v žákovské knížce, pozdní omlouvání, neomluvené hodiny a vysoká absence žáků. Stěžejní prací výchovného poradce na druhém stupni je v poradenství pro volbu povolání. Rodiče žáků byli informování prostřednictvím listopadové třídní schůzky a na následných konzultacích o pravidlech podávání přihlášek na střední školy. Byly jim také rozdány přihlášky na střední školu a zápisové lístky. Rodiče některých žáků při rozhodování o dalším studiu svého dítěte využili možnosti osobní konzultace s výchovnou poradkyní. Žáci i jejich rodiče byli informováni o různých typech škol pomocí letáků a informačních brožur, které si mohli vypůjčit. Mnozí využili Dnů otevřených dveří na volených školách, návštěvy zástupců jednotlivých SŠ, SOŠ a SOU při listopadové TS pro rodiče vycházejících žáků, žáci 9. ročníku se v prosinci na ÚP v Plzni dozvěděli nové informace o práci Informačního a poradenského střediska pro volbu a změnu povolání, o vybraných povoláních, o požadavcích pro studium určitých oborů a možnostech jejich uplatnění na trhu práce a mnozí si na počítači vypracovali diagnostický dotazník oblasti zájmů a předpokladů klienta, který jim napomohl při volbě vhodné oblasti povolání. Zde se seznámili i s nabídkami jednotlivých středních škol a proběhly tady i tzv.profitesty, tj. testy profesní orientace žáků. Tyto testy, určené pro žáky 9. ročníků, kteří projevili zájem, jim zadala, vyhodnotila a následné schůzky s dítětem a jeho zákonným zástupcem vedla zástupkyně zmíněného úřadu. V letošním školním roce byl zřetelný zodpovědný přístup při výběru SŠ, všichni žáci byli přijati na vybraný typ střední školy již v 1. kole. Důležitosti volby správné profese byla v 8. a 9. ročnících věnována jedna hodina týdně formou předmětu Volba povolání v rámci vyučovací oblasti Člověk a svět práce. 13

15 10. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo i v tomto školním roce poměrně rozsáhlé, a to i přesto, že došlo k citelnému snižování finančních prostředků ONIV, ze kterých škola toto vzdělávání hradí. Vzdělávání se řídilo plánem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. V jeho rámci se pedagogové vzdělávali napříč ročníky i předměty. Všechny hodnotící nástroje dokumentují nutnost dalšího vzdělávání učitelů. Každá takto nově získaná dovednost je ověřována učiteli v praxi a přispívá ke zkvalitnění vzdělávání žáků. Název Pořádající Počet účastníků Školení PO a BOZP všichni zaměstnanci Činnost ŠD KCVJŠ 1 Správná řeč předpoklad úspěšného KCVJŠ 1 školáka Češtinské hrátky KCVJŠ 1 Když jednooký vede slepého KCVJŠ 2 Podpora matematické gramotnosti ve KCVJŠ 1 výuce na 1. st. ZŠ Práce s hlasem KCVJŠ 1 E-learning tvorba a metodologie ZČU Plzeň 1 Zápis, klasifikace a tisk vysvědčení SŠ Mladá Boleslav 1 Enviromentální konference ZOO a BZ Města 1 Plzně Projekty 1. Třída učím rád Zřetel Brno 1 Zábavná forma výuky AJ NIDV 1 Conference for Primery teachers OUP 2 Image pedagog. pracovníka KCVJŠ 1 Zábavné formy slovná zásoby NIDV 1 Naši nebo cizí Institut Terezínská 1 iniciativa Novely právních předpisů k TGM Rokycany 1 Využití IT Smart Board KCVJŠ 1 Činnost školní družiny KCVJŠ 1 Geosvět KCVJŠ 1 Ekoateliér Barevné motivy KCVJŠ 1 Povinné změny v ŠVP od NIDV 1 Školení ŘŠ a ŠMP ŠO Rokycany 2 Mimořádné události ve škole a jejich řešení dopravní výchova NIDV 1 14

16 11. Výkon státní správy Výčet rozhodnutí ředitelky školy podle 3 odst. 2 zákona č.564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí. Název Počet Odvolání přijetí k základnímu vzdělání podle odklad povinné školní docházky 9 0 přeřazení mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku dle 17 odst přestup žáka dle povolení vzdělávání dle individuálního vzdělávacího programu dle prominutí úplaty za poskytování školských služeb Zapojení do soutěží Školní rok 2012/2013 přinesl radnické škole mnohé úspěchy ve sportovních soutěžích. Žáci ročníků korunovali své snažení v hodinách tělesné výchovy v okresních a krajských kolech. Celkem se v rámci okresu umístili 20 krát mezi prvními třemi. 1. místa: atletický čtyřboj (chlapci i dívky 8. a 9. třídy), atletický trojboj (chlapci i dívky 5. třídy), vybíjená (dívky 4. třída a 5. třídy), florbal (dívky 8. a 9. třída), sálová kopaná (chlapci 8. a 9. třída), celkem tedy 7 prvenství 2. místa: McDonald Cup (hoši 4. třída a 5. třídy), Pohár rozhlasu (chlapci i dívky 8. a 9. třída), streethockey (hoši 6. a 7. třída), celkem 4 druhá místa 3. místa: házená (hoši i dívky 8. a 9. třída), florbal (hoši 8. a 9. třída, hoši 6. a 7. třída, hoši 5. třídy), horská kola, přespolní běh (obě Eliška Machková), malá kopaná (hoši 6. a 7. třída), vybíjená (hoši 4. třída a 5. třídy) celkem 9 třetích míst Krajských kol se zúčastnili hoši z 9. tříd v atletickém čtyřboji, obě družstva ve vybíjené (děvčata skončila na 3. místě) a stejnou medaili vybojovaly i dívky z 8. a 9. tříd na florbale. Učitelé Petra Sobczaková, Kateřina Levová a Pavel Souček děkují svým svěřencům za vzornou reprezentaci naší školy. Navíc žačky a žáci naší školy z 1. stupně v celkovém hodnocení všech škol ze všech soutěží nakonec o jediný bod díky závěrečným dvěma prvenstvím při atletickém trojboji předstihli sportovní školu ZŠ Jižní předměstí a po 7 letechi tak získali Pohár ředitele OR AŠSK Rokycany. 15

17 V oblasti znalostních soutěží nebyly úspěchy tak výrazné, přesto i zde zasluhují někteří žáci uznání. V dalším školním roce bychom se chtěli ještě více zaměřit na vědomostní soutěže zde mají učitelé v přípravě a motivaci žáků ještě rezervy. Kromě výkonů je potěšitelné také to, že při soutěžích, na představeních, výletech i exkurzích se v tomto roce podařilo částečně zlepšit chování našich žáků. 13. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením Typ postižení Počet žáků Mentální postižení 7 Souběžně postižení s více vadami 2 Vývojové poruchy učení 11 Vývojové poruchy chování 1 Autismus 1 Všichni žáci jsou vzděláváni podle individuálních vzdělávacích plánů a jsou integrováni v běžných třídách, kde je jim věnována zvýšená péče. Někteří žáci dochází na hodiny ANP 14. Prevence sociálně patologických jevů Působení školy v rámci prevence sociálně patologických jevů lze rozdělit do dvou oblastí: 1. Primární specifická prevence: práce s tématem drogy, jejímž cílem je odradit od prvního užití drogy nebo alespoň odložit první kontakt s drogou. Žáci mají možnost vidět důsledky působení drog na videokazetách, DVD a dokumentárních filmech, což je motivuje k zamyšlení a pozitivním reakcím Převážná většina žáků drogy odsuzuje a nemá s nimi žádné zkušenosti Dodržujeme tradice školy při organizování zábavných, kulturních a sportovních akcí Škola má dobré fungující vztahy s mimoškolními institucemi, které řeší patologické jevy 2. Primární nespecifická prevence: zde se snažíme pracovat na principu jiných zajímavých podnětů dětem. Mezi nejúspěšnější formy primární prevence patří tzv. peer programy (programy vrstevníků), které škola zabezpečuje ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou Rokycany. Velice důležitým prvkem těchto programů je to, že cílová populace se s nositeli 16

18 preventivního programu, kteří jsou jí blízcí, ztotožní a díky tomu nabyté dovednosti a postoje snadněji uplatní v běžném životě. Od března 2012 probíhaly ve třídách v rámci primární prevence tyto programy organizované pod záštitou PPP Rokycany: Třída plná pohody 1. třída Čím budu, kam pudu 8. třída 6.třída peer program Odlišnosti vztahy mezi lidmi 7. třída 6. třída peer program Právní odpovědnost 9. třída 6.třída peer program Během školních výletů byly realizovány tzv. zážitkové programy. 15. Výroční zpráva školní družiny za školní rok V loňském školním roce 2012/2013 byli účastníci školní družiny motivováni celoroční hrou pod názvem Hrajeme si se skřítky. Účastníky doprovázeli celý školní rok dva skřítci Všímálek a Šikulinka, kteří měli pro děti připraveny různé úkoly. Za splněné úkoly získávaly děti bodíky, které si zapisovaly do Kouzelné kytičky. Na konci školního roku byli účastníci odměněni ručně ušitým skřítkem. Ve školní družině byla dvě oddělení po 30 dětech a žácích. Letos poprvé navštěvovaly školní družinu děti z přípravné třídy. Oddělení vedla vychovatelka Markéta Laubrová a Petra Nováková, která v polovině května odešla na mateřskou dovolenou. Do konce školního roku zastupovali za Petru Novákovou učitelé z prvního stupně a ti pokračovali v plnění ŠVP a tematických plánů. Naše školní družina nabízela účastníkům ZŠ a MŠ Radnice zájmové vzdělávání formou pravidelné, příležitostné a spontánní činnosti. Každý měsíc jsme vyrobili několik krásných výrobků z různých materiálů, pokusili jsme se také o výtvarné ztvárnění návrhu na hrneček k příležitosti Den Radnic. Pozorovali jsme radnický rybník a jeho faunu a flóru. Nejvíce nás zaujala ropucha obecná, o které jsme pomocí informací z encyklopedie a internetu vytvořili knihu. Zajímavá byla také sportovní olympiáda. Žáci skákali v pytli, házeli do dálky šiškou, běhali v sedmimílových botách a skákali přes lano. Několikrát jsme navštívili místní knihovnu. Velmi zajímavá byla beseda k příležitosti Týden knihoven Čti, žij zdravě! Další návštěva se týkala ilustrátorky Heleny Zmatlíkové a nejvíce se dětem líbilo malovat ilustraci oblíbené knihy křídami na chodník. 17

19 Hasiči nám předvedli ukázky první pomoci a vyproštění raněných z nabouraných vozidel. 16. Školní projekty a akce školy V tomto školním roce škola pokračovala v projektu MŠMT Peníze do škol. Výše dotace činila Kč. Získané finanční prostředky byly již z části využity zejména na nákup nové výpočetní techniky a vybavení učeben interaktivními tabulemi. V tomto projektu realizuje škola prostřednictvím šablon zejména následující aktivity: individualizaci ve výuce v anglickém jazyce a chemii formou členění tříd na méně početné skupiny a vytváření vzdělávacích materiálů a jejich aplikace ve výuce. tvorba digitálních učebních materiálů jednotlivými pedagogy ověřování sestavených materiálů v určených třídách I nadále škola pokračuje v projektu Zelená zahrada a v projektu Rozumíme penězům. Finanční vzdělávání se na naší škole ověřuje v předmětech matematika, informatika, zeměpis, výchova ke zdraví, člověk a svět práce, občanská výchova a formou celoškolních projektů. Společnýma očima je název zrcadlového projektu Základní školy v Radnicích a Gymnázia ve Zwieselu. Nová spolupráce byla dne zpečetěna podpisem ředitelů obou škol. Ředitelka Základní školy a Mateřské školy v Radnicích Věra Valentová společně s ředitelem Gymnázia ve Zwieselu Heribertem Strunzem podepsali spolupráci mezi školami. Průkopníkem vzájemné spolupráce se staly fotografické kroužky na těchto školách. Děti tak čeká nejen společné fotografování a výměna prací, ale i zdokonalování se v jazyce německém na české straně a v jazyce českém na straně německé. Gymnázium ve Zwieselu je jednou z mála škol, kde se věnují také výuce českého jazyka. Na gymnáziu studují i české děti, které své studium ukončí řádnou maturitní zkouškou. Setkání se konalo i za přítomnosti starostů obou měst, kteří se také dohodli na rozvíjení spolupráce. Chtěli bychom dát prostor dalším zájmovým klubům, jako je třeba divadlo, které má v Radnicích dlouholetou tradici, řekl starosta Radnic Jan Altman. Franz Xaver Steininger, starosta města Zwieselu, by rád viděl možnost poměřit si síly třeba ve sportovním klání. Všichni přítomní však měli jedno velké přání, aby spolupráce škol a měst trvala co nejdéle. V červnu navštívili přátelé ze Zwieselu naši školu. Žáci první a přípravné třídy pod vedením p. uč. Michaely Šůchové a Šárky Součkové 18

20 přivítali delegaci z Německa pohybovým vystoupením a sklidili od našich přátel velký potlesk. S kulturní vložkou přispěchali také naši Soptíci pod vedením učitelek z mateřské školy. Součástí vzdělávacího procesu jsou také projekty, které podporují spolupráci pedagogů, motivují žáky a činí vyučování zajímavější. Byly připravovány různé formy projektů jednopředmětové, třídní, ročníkové i celoškolní. Z vydařených akcí je třeba jmenovat například: Čertí školičku Čerti a čertice ve školních lavicích??? Letáček na dveřích radnické školy POZOR, DNES ČERTÍ ŠKOLA!, upozorňoval, že sem mají vstup povolený všichni v čertovském oblečení. A opravdu, ve středu ráno se to všude hemžilo malými čerty i rozpustilými čerticemi. I paní učitelky zvolily náležité oblečení a nachystaly si pro své čertovské třídy pekelné úkoly. Na všechny čertíky čekala zapeklitá čeština. S Kleofášem, Štístkem a Modrovousem řešili celou matematickou pohádku. V tělocvičně prolézali peklem, trefovali se do pekelného kotle a vozili se po pekelné klouzačce. Za všechny splněné úkoly byli odměněni jak jinak - čertovskými penězi. Na závěr se všichni vydováděli při pekelném diskotékovém reji. Pletení adventních věnců, Velikonoce svátky jara, Minulost hrou, Noc s Andersenem, Předškoláček, Halloween na 1. stupni Přelomový týden z měsíce října na listopad je pro děti každoročně znamením podzimních prázdnin, pro rodiče a prarodiče vzpomínkou na zesnulé... to u nás v ČR. Jak je tomu ale v anglicky mluvících zemích? Poslední říjnová noc se zde slaví svátek všech svatých HALLOWEEN. Byty a domy jsou vyzdobené svítícími dýněmi a strašidelnými motivy, děti se převlékají do kostýmů a chodí od domu k domu na koledu s pořekadlem TRICK OR TREAT. Hodiny anglického jazyka na 1. stupni se tedy odehrávaly celý týden v tomto duchu. Děti se pomocí počítačové prezentace dozvěděly podrobnosti o tomto svátku, rozšiřovaly si slovní zásobu o nové výrazy, vypracovávaly pracovní listy, učily se postup při přípravě svítící dýně Jack o -lantern, soutěžily a hrály halloweenské hry. Všichni jsme se dost nasmáli při soutěži družstev, kdy si děti musely posílat jablka sevřená bradou bez pomoci rukou. Protože jablka byla neposedná a často padala, měly děti pak sice zdravou, avšak trochu natlučenou svačinku. Největší úspěch však sklidila hra Apple Bobbing, kde úkolem bylo lovit z vaničky naplněné vodou typické ovoce pro Halloween - JABLKA. A to pouze ústy, bez pomoci rukou. Během celého školního roku probíhala mezitřídní soutěž ve sběru papíru a plastových víček, kterou organizovala školní žákovská samospráva ve spolupráci s vedením školy. Velmi vydařená byla také beseda o právním vědomí dospívajících 19

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2012/2013 Září příprava dokumentace přijatých pro školní rok 2012/13 na SOU skupinová šetření

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální školy, Šumperk, Hanácká 3. Hanácká 3, Šumperk. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální školy, Šumperk, Hanácká 3. Hanácká 3, Šumperk. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Speciální školy, Šumperk, Hanácká 3 Hanácká 3, 787 01 Šumperk Identifikátor školy: 600 027 121 Termín konání inspekce: 10. listopad 2003 Čj.:

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více