Základní škola a Mateřská škola Radnice, příspěvková organizace Sídliště 591, Radnice IČ : , tel.:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Radnice, příspěvková organizace Sídliště 591, 338 28 Radnice IČ : 73740641, tel.: 371 795 057"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Radnice, příspěvková organizace Sídliště 591, Radnice IČ : , tel.: Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Radnice za školní rok 2012/2013

2 Obsah 1. Základní charakteristika školy Školská rada Vzdělávací programy školy Údaje o organizaci školy Přípravná třída Údaje o zápisu do 1. tříd Údaje o pracovnících školy Výsledky výchovy a vzdělávání Zpráva výchovné poradkyně Další vzdělávání pedagogických pracovníků Výkon státní správy Zapojení do soutěží Vzdělávání žáků se zdravotním postižením Prevence sociálně patologických jevů Výroční zpráva školní družiny za školní rok Školní projekty a akce školy Mimoškolní akce školy Ekonomické ukazatele A. Zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Radnice za období leden prosinec a) Příjmy (leden prosinec 2012) B. Čerpání rozpočtu ZŠ Radnice C. Čerpání rozpočtu MŠ Radnice D. Čerpání rozpočtu ŠJ při ZŠ Radnice Závěrečné zhodnocení Obrazová příloha

3 1. Základní charakteristika školy Název školy, právní forma: Základní škola a Mateřská škola Radnice, příspěvková organizace IČO : IZO : Rozhodnutí MŠMT č.j / ze dne Rozhodnutí KÚ PK č.j. ŠMS/7772/11 ze dne Sídlo školy: Sídliště 591, Radnice Zřizovatel školy: Město Radnice, náměstí K. Šternberka 363 Ředitel školy: Mgr. Věra Valentová Součásti školy: školní družina, školní jídelna Kontakt: tel: , , webové stránky: 2. Školská rada Volby do školské rady proběhly dne 26. dubna Zvolená školská rada pracovala i ve školním roce 2012/2013 v tomto složení: Předseda: paní Tereza Valčíková Členové: Mgr. Ivana Jeřábková Mgr. Jana Loukotová Mgr. Daniela Karlová pan František Blovský pan Ivan Zeman 3. Vzdělávací programy školy ŠVP pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Škola pro všechny Program vytvořil kolektiv učitelů ZŠ Radnice ve školním roce 2012/2013 podle ukončené verze RVP. Platnost od

4 4. Údaje o organizaci školy Ve školním roce 2012/2013 navštěvovalo školu celkem 259 žáků, z toho 16 žáků, u nichž byly speciální vzdělávací potřeby zjištěny na základě speciálně pedagogického nebo psychologického vyšetření školským poradenským zařízením a jsou integrováni v běžných třídách. 5. Přípravná třída Přípravná třída byla na ZŠ a MŠ Radnice zřízena na základě souhlasu Krajského úřadu Plzeňského kraje a funguje od Je určena především pro děti s odkladem školní docházky ze sociálně znevýhodněného prostředí. Cílem přípravné třídy je připravit děti k bezproblémovému začlenění do výchovně-vzdělávacího procesu v 1. třídě a předcházet tak u nich případným neúspěšným začátkům. Do třídy může docházet maximálně 15 dětí, ve školním roce 2012/2013 docházelo do přípravné třídy 10 dětí. Vyučování v přípravné třídě kopíruje vyučovací časy hodin ZŠ. Žáci přípravné třídy mohou navštěvovat školní družinu. Docházka do přípravné třídy je bezplatná. Třída je vybavena hračkami, didaktickými pomůckami, potřebnými k výuce. Při tvorbě prostředí přípravné třídy bylo dbáno na to, aby na děti nepůsobilo stresujícím dojmem, naopak aby jejich přechod z MŠ byl co nejpozvolnější. Do výchovného procesu jsou zařazovány nové alternativní programy tak, aby děti nebyly přetěžovány získaly co nejvíce dovedností, poznatků a měly radost z dobrého výkonu. Velkou výhodou je snížený počet dětí v kolektivu (max. 15 dětí), což umožňuje pracovat s žáky individuálně. Výuka probíhá i interaktivní učebně, tělocvičně a na hřišti. Společně se žáky 1.stupně a dětmi z mateřské školy mohou navštěvovat kulturní akce. Výchovná práce je rozdělena po dnech do jednotlivých okruhů tak, aby se prolínaly náročnější aktivity s méně náročnými jednotlivé okruhy se vzájemně prolínají, navazují na sebe a jsou doplňovány řečovými a grafomotorickými cviky, komunikativními dovednostmi, rozvojem jemné motoriky, rozšiřováním představivosti, logického myšlení, atd. Přípravná třída se nezapočítává do povinné školní docházky, děti se neklasifikují. V pololetí a na konci školního roku žáci obdrží vysvědčení se slovním hodnocením jejich výsledků. Rozvoj činností a okruh znalostí, ke kterým by mělo dítě na konci přípravné třídy dospět: Sebeobsluha Zvládnutí osobní hygieny, samostatné oblékání a obouvání, samostatně jíst a používat nůž a vidličku, udržování pořádku a čistoty kolem sebe. Sociální dovednosti Naučit se jednat s ostatními, znát a používat jména spolužáků a dospělých, navazovat a udržovat přátelství, dokázat požádat o pomoc dospělé a kamarády, 3

5 přijímat zodpovědnost za své činy, dokázat se orientovat na známých místech i bez dozoru, uznávat autoritu dospělého, projevovat k němu pozitivní vztah, zachovávat běžná pravidla společenského chování (zdravení, poděkování, omluva), naučit se pracovat se skupinou vybranou a libovolnou, dokázat se soustředit a nevyrušovat. Hrubá motorika Dobře chodit po schodech, při chůzi nevrážet do ostatních, běhat, skákat, skákat přes švihadlo, umět zaujmout různé pozice, udržovat rovnováhu, kontrolovat své tělo, zúčastňovat se různých pohybových her, pohybovat se v prostoru podle daných pokynů, udržovat rytmus. Jemná motorika Umět si hrát s drobnými předměty, stavět ze stavebnice, napodobovat psaní, napsat své jméno (tiskace), správný úchop tužky, zvládnutí základních linií (kruhy, čáry, vlnovky ) Oblast jazyka a komunikace Dokázat poslouchat a klást jednoduché otázky, naslouchat celému příběhu během vyprávění, vypravovat o svých zkušenostech a událostech v logické návaznosti, dovede reagovat na pokyny, aktivně se zapojovat do společné konverzace, schopnost komunikovat v různých prostředí a být pochopeno, umět zacházet s knihou, aktivně používat základní slovní zásobu, chápat obsah čteného, umět reprodukovat, memorovat daný text, umět pojmenovat předměty denního použití, umět vyprávět pohádku, dramatizovat ji. Oblast matematických, časových a prostorových představ Vnímat poznávat časové vztahy (začátek, prostředek, konec, první, včera, dnes, zítra, dny v týdnu, roční období ), kvantitativní vztahy (hodně, málo, stejně, plný prázdný ), prostorové vztahy (nahoře, dole, vpravo, vlevo, řazení předmětů dle daných kritérií ), znát geometrické tvary, umět počítat předměty v daném souboru, tvořit konkrétní soubory s daným počtem prvků, používat číselné řady 1 5 pro počítání předmětů. Hudební projev Zazpívat písničku s důrazem na správnou melodii a rytmus, zpívat ve skupině podle pokynů, vytleskávat daný rytmus a umět ho vyjádřit různými pohyby, doprovodit zpívanou píseň jednoduchým hudebním nástrojem, umět naslouchat úryvku hudební skladby, vyjádřit pocity a dojmy, umět zatančit jednoduché tanečky. Výtvarný projev Poznávat barvy, ovládat a používat základní techniky výtvarného projevu, umět vybarvit obrázek, naučit se obkreslovat, vystřihnout základní obrazce, modelovat i malovat podle předlohy i vlastní představy, na obrázcích jsou rozpoznatelné lidé či předměty. Na konci přípravné třídy by měly být děti schopny soustředění asi na 20 minut. 4

6 Počet tříd a žáků k Ročník Počet tříd Počet žáků Přípravná třída ročník ročník ročník ročník ročník 2 34 Celkem 1. stupeň ročník ročník ročník ročník 2 28 Celkem 2. stupeň Školní družinu ve školním roce 2012/2013 navštěvovalo celkem 60 dětí. Školní družinu tvoří 2 oddělení. 6. Údaje o zápisu do 1. tříd Zápis dětí do 1. ročníku proběhl dne Celkem bylo zapsáno 36 dětí, žádostí o odklad školní docházky bylo podáno 10. K základnímu vzdělání bylo přijato 28 dětí. Rozhodnutí o odkladu školní docházky bylo vydáno 9, na doporučení Pedagogicko-psychologické poradny v Rokycanech byla jedna žákyně přijata do 1. třídy. Zároveň byla na Krajský úřad Plzeňského kraje opět zaslána žádost o povolení zřídit na ZŠ a MŠ Radnice přípravnou třídu. Předpokládaný počet žáků této třídy je 11 dětí. 5

7 7. Údaje o pracovnících školy Ve školním roce 2012/2013 nedošlo ke změnám ve vedení školy. Ve funkci ředitelky ZŠ a MŠ pokračovala stávající Mgr. Věra Valentová, její zástupkyní byla i nadále Mgr. Ivana Jeřábková. Vedení školy: Ředitelka Zástupkyně ředitelky školy VP a metod. prevence Metodik ICT Mgr. Věra Valentová Mgr. Ivana Jeřábková Mgr. Jana Šplíchalová Mgr. Pavel Souček Třídní učitelé: Přípravná třída Bc. Šárka Součková 1.A Mgr. Michaela Šůchová 2.A Marcela Vokounová 3.A Mgr. Jitka Střelečková 4.A Mgr. Jana Loukotová 5.A Mgr. Kateřina Levová 5.B Mgr. Vladimíra Cozlová 6.A Mgr. Naďa Brůjová 7.A Mgr. Jana Šplíchalová/ Mgr. Martina Nesterenková 7.B Mgr. Zuzana Kusá 8.A Mgr. Helena Ottová 9.A Mgr. Pavel Souček 9.B Bc. Petra Sobczaková Netřídní učitelé: René Keller Mgr. Jana Šplíchalová Na konci školního roku ukončili pracovní poměr tito pedagogové: René Keller (odchod do starobního důchodu). Na mateřskou dovolenou odešla Mgr. Milena Raková, Michaela Krocová (asistentka pedagoga) a Petra Nováková (účetní a vychovatelka ŠD). S Miroslavou Hatajovou, asistentkou pedagoga, byl ukončen pracovní poměr z důvodu nadbytečnosti (žák Jaroslav Bobek se odstěhoval s rodiči mimo území ČR). Asistenti pedagoga: Miroslava Hatajová Michaela Krocová Markéta Rothová 6

8 Vychovatelky školní družiny: Markéta Laubrová Petra Nováková Provozní zaměstnanci školy: Hlavní účetní: Mzdová účetní Vedoucí školní jídelny Školník: Uklízečky Kuchařky Petra Nováková Zdeňka Ratajová Zdeňka Ratajová Roman Machek Martina Auterská Jana Benešová Marcela Ernatová Miroslava Holnová Vlasta Boušová Vladislava Blechová 7

9 8. Výsledky výchovy a vzdělávání Ve školním roce 2012/13 jsme pokračovali v realizaci kurikulární reformy. Vzdělávání probíhalo poprvé v celém rozsahu ve všech ročnících podle vlastního školního vzdělávacího programu. Hlavním cílem pro celou školu je systematické zvyšování kvality vzdělávání v součinnosti s podporou zdraví jako všeobecně uznávané hodnoty tak, aby byla škola přitažlivá pro žáky, jejich zákonné zástupce i samotné zaměstnance. Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Opakuje Omluvené hodiny (Ø na Neomluvené hodiny (Ø na počet % počet % počet % počet % žáka) žáka) , ,11 2 7, , ,30 1 3, , ,30 2 8, , , , , A , , , B , , , , , , A , ,22 1 5, , B , , , , ,33 2 6, ,33 0,23 9.A , , , B , , ,78 0,14 Celkem , ,4 5 2,0 0 66,63 0,19 8

10 Stávající statistické výstupy jsou kontinuální s výsledky minulých let. Přestože průměrný počet omluvené absence se již několik let nenavyšuje, považuji stávající omluvenou absenci na 2.stupni za překážku k dosahování kvalitnějších vzdělávacích výsledků mnoha žáků. Nicméně se nám zatím nedaří tímto oslovit část rodičovské veřejnosti, aby mnohem obezřetněji vážila nutnost absence žáků (rodinné dovolené, ostatní rodinné záležitosti, nepozornost rodičů při omlouvání absence). 9

11 Počet udělených kázeňských opatření a snížených známek z chování je ve srovnání s trendem posledních let o něco vyšší, je využíván operativně a směřuje k nápravě nežádoucího chování a jednání. Za velmi pozitivní považuji počet udělených pochval. 9. Zpráva výchovné poradkyně Odchody žáků na střední školy žákyně žákyně žákyně žákyně žák žák žákyně žákyně žákyně žákyně žákyně žákyně žákyně žákyně žákyně žák žák žák žák žák žák žák žákyně žákyně žákyně žákyně žákyně žák žákyně SŠ, SOU, OU, SOŠ, G SOŠ Profesora Švejcara Plzeňveřejnosprávní služby- pokles oproti předchozím rokům SŠ Jeřabinová Rokycany-kuchař, číšník SŠ Plasy-Agropodnikání SZŠ Plzeň-Laboratorní asistent SŠ Jeřabinová Rokycany-Obráběč kovů SŠ Jeřabinová-Automechanik SOŠ Ochrany osob a majetku Plzeň SPgŠ Beroun-Předškolní a mimoškolní výchova SOŠ Rokycany Ekonomické lyceum SOŠ Rokycany Ekonomické lyceum SŠ Plzeň-Hotelnictví a cestovní ruch SOŠ Rokycany Ekonomické lyceum Obchodní akademie Plzeň Obchodní akademie Plzeň SOŠ Obchodu, užit.umění a designu Plzeň-Cestovní ruch SOU stavební Plzeň- Tesař SPŠE Plzeň-Elektrotechnik SOUE Plzeň-Elektrotechnik silnoproudá zařízení SPŠ dopravní Plzeň-Autotronik SPŠ dopravní Plzeň-Autotronik SPŠ stavební Plzeň-Inženýrské stavby SOU Plzeň-Zedník SŠ Volyně-Cukrář SPgŠ Beroun-Předškolní a mimoškolní výchova OU-Vejprnická Plzeň-Stravovací a ubytovací služby Gymnázium Rokycany Gymnázium Luďka Pika Plzeň SŠ Jeřabinová Rokycany-kuchař, číšník Přihlášku si nepodala 10

12 Výsledky přijímacího řízení Z devátých ročníků vycházelo celkem 25 žáků, z tohoto počtu si podalo přihlášku ke studiu na střední odborné škole 15 žáků, 2 žákyně byly přijaty na státní gymnázium, 2 žákyně složily úspěšně přijímací zkoušky na střední pedagogickou školu, 7 žáků si vybralo střední odborné učiliště, 1 žákyně pokračuje na odborném učilišti. Z osmé třídy vystupoval 1 žák, který se rozhodl pokračovat na SOU a 1 žákyně ze sedmé třídy si přihlášku k dalšímu studiu nepodala ( i když tak slíbila učinit na základě závěrů z případové konference na MěÚ v Rokycanech-odbor sociální a zdravotní). Přehled akcí: Den otevřených dveří na SŠ Jeřabinová v Rokycanech Žáci si ve skupinách prohlédli všechny provozy jednotlivých oborů a měli možnost si vyzkoušet některé z pracovních postupů. Nejvíce je zaujala ukázka přípravy jídel spojená s ochutnávkou) Schůzka pro rodiče vycházejících žáků Zprávy VP a TU. Paní učitelky přítomné rodiče: seznámily s hodnocením žáku z hlediska zájmu a prospěchu v jednotlivých vyučovacích předmětech; upozornily je na zvýšené riziko školní neúspěšnosti v případě nevhodné volby střední školy či učiliště a doporučily zodpovědně zvážit výběr další vzdělávací cesty žáků; podaly informace o termínech a podmínkách přijímacího řízení; poskytly rodičům informace o činnosti školských a poradenských zařízení v regionu; nabídly pomoc žákům a jejich rodičům v konkrétních případech; informovaly je o plánované skupinové návštěvě v Informačním poradenském středisku ÚP v Plzni dne matku žákyně Martiny Zábranské individuálně seznámily s vhodnou volbou integrující vzdělávací cesty. Hrozí neúspěšnost, šikana, záškoláctví. Upozornily rodiče na výskyt sociálně-patologických jevů. Poté následovaly příspěvky zástupců SOŠ a SOU: Každý z jednotlivých zástupců podal v krátkosti zprávu o možnostech studia na jejich škole, seznámil rodiče s podmínkami přijetí, a pokud byl zájem, odpověděl na dotazy. Podmínky přijetí ke studiu na střední škole či učilišti: 11

13 Žáci smí podávat 2 přihlášky ke studiu. NEPÍŠE se výstupní hodnocení (i když některé SŠ ho stále vyžadují). Zápisový lístek se musí doručit na vybranou SŠ do deseti pracovních dnů. V předchozích letech to bylo 5 dní. Žáci mají k dispozici jeden ZL, pokud si ho ztratí, nemají nárok na vydání náhradního Návštěva Informačního poradenského střediska ÚP v Plzni pedagogický dozor vykonávaly Petra Sobczaková a Jana Šplíchalová. Žáci absolvovali motivační test studijních a profesních předpokladů. Žákyně z devátých tříd Aneta Pflegerová, Karolína Fajmonová, Linda Rybová, Tereza Kermesová a Nikola Kirschová pracují v peer programu. 8.1 a B - Čím budu, kam pudu a A Všichni vystupující žáci si zkusili vyplnit přihlášku ke studiu nanečisto. Žáci sedmých tříd Vím, co chci - dojížděli do Rokycan.- příprava na peer program - z důvodu nedostatečných finančních prostředků ze strany PPP Rokycany. Naše škola se zaměřuje každoročně na výuku žáků se SPU/ speciální porucha učení/ a SPCH/ speciální porucha chování /. Já, jako speciální pedagog-etoped a zároveň i výchovný poradce a metodik prevence řeším speciálně pedagogické problémy, reedukaci a kompenzaci vývojových poruch učení a v neposlední řadě se věnuji prevenci výchovných jevů. Jestliže má žák pocit úspěchu ve škole, zvýší se i jeho snaha po lepších výsledcích a zmenší se tak následně problémy v chování. Je třeba vždy úzce spolupracovat s rodiči dětí. Dále je třeba často konzultovat problémy dětí s třídními učiteli, neboť oni nejčastěji sami nejdříve rozpoznají výukový nebo výchovný problém. V průběhu školního roku sama, i ve spolupráci s PPP Rokycany, pravidelně sledujeme výchovně vzdělávací pokroky žáků se SPU a SPCH, při hodinách ANP se věnuji těmto žákům individuálně. Na pedagogických radách zaznamenávám i problémy žáků z přípravné třídy, vzájemně si s paní učitelkou těchto žáčků hospitujeme a předáváme si cenné informace. Často mě i sami žáci navštěvují, aby se svěřili s menšími či závažnějšími problémy, ale rádi se pochlubí i svými úspěchy. Jedním z cílů mojí práce je navázání nekonfliktních a úzkých vztahů s dětmi, jejich rodiči a učiteli-kolegy-to proto, aby měli osobu, ke které se mohou s důvěrou obrátit a která má zájem na řešení všech jejich nastalých situací. Z výše uvedených důvodů je nezbytným předpokladem každého výchovného poradce úzká spolupráce s vedením školy a se všemi ostatními subjekty zabývajícími se školskou problematikou PPP, SPC, SVP, odbory sociální a zdravotní, neziskové organizace apod. 12

14 Všichni žáci zařazeni do integrace mají svůj IVP, doplněný psychologickým, či případně speciálně pedagogických vyšetřením s doporučeními na práci. Do budoucna bychom i nadále chtěli pokračovat v péči o děti se SPU a SPCH, a taktéž se zaměřit na prevenci poruch chování a to především na první známky šikany u dětí, jenž se u nás zatím sice vyskytuje zřídka, ale z různých signálů, které nám dává celková situace ve společnosti, můžeme očekávat její nárůst. Pro děti z MŠ jsme připravili na jaře tzv. Předškoláčka. Budoucí žáčci měli možnost si ohmatat školní prostředí, mohli se seznámit s výukou pomocí počítačů a interaktivní dotykové tabule. Jako výchovná poradkyně jsem i v letošním školním roce řešila společně s rodiči a vedením školy jak výchovné, tak i prospěchové potíže žáků. Výchovné problémy se týkaly hlavně žáků osmé třídy, k jejichž řešení bylo nezbytné přizvat odborníky z řad PPP Rokycany a SPC Plzeň. Výsledky naší spolupráce byly úspěšné a posléze i ohodnoceny jako vysoce profesionální ze strany ČŠI Plzeň, na kterou se obrátili někteří nespokojení rodiče. Nejčastějšími tématy u ostatních provinilců byly nedostatky v přípravě na vyučování, zhoršení prospěchu, nevhodné chování při vyučování, přepisování známek v žákovské knížce, pozdní omlouvání, neomluvené hodiny a vysoká absence žáků. Stěžejní prací výchovného poradce na druhém stupni je v poradenství pro volbu povolání. Rodiče žáků byli informování prostřednictvím listopadové třídní schůzky a na následných konzultacích o pravidlech podávání přihlášek na střední školy. Byly jim také rozdány přihlášky na střední školu a zápisové lístky. Rodiče některých žáků při rozhodování o dalším studiu svého dítěte využili možnosti osobní konzultace s výchovnou poradkyní. Žáci i jejich rodiče byli informováni o různých typech škol pomocí letáků a informačních brožur, které si mohli vypůjčit. Mnozí využili Dnů otevřených dveří na volených školách, návštěvy zástupců jednotlivých SŠ, SOŠ a SOU při listopadové TS pro rodiče vycházejících žáků, žáci 9. ročníku se v prosinci na ÚP v Plzni dozvěděli nové informace o práci Informačního a poradenského střediska pro volbu a změnu povolání, o vybraných povoláních, o požadavcích pro studium určitých oborů a možnostech jejich uplatnění na trhu práce a mnozí si na počítači vypracovali diagnostický dotazník oblasti zájmů a předpokladů klienta, který jim napomohl při volbě vhodné oblasti povolání. Zde se seznámili i s nabídkami jednotlivých středních škol a proběhly tady i tzv.profitesty, tj. testy profesní orientace žáků. Tyto testy, určené pro žáky 9. ročníků, kteří projevili zájem, jim zadala, vyhodnotila a následné schůzky s dítětem a jeho zákonným zástupcem vedla zástupkyně zmíněného úřadu. V letošním školním roce byl zřetelný zodpovědný přístup při výběru SŠ, všichni žáci byli přijati na vybraný typ střední školy již v 1. kole. Důležitosti volby správné profese byla v 8. a 9. ročnících věnována jedna hodina týdně formou předmětu Volba povolání v rámci vyučovací oblasti Člověk a svět práce. 13

15 10. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo i v tomto školním roce poměrně rozsáhlé, a to i přesto, že došlo k citelnému snižování finančních prostředků ONIV, ze kterých škola toto vzdělávání hradí. Vzdělávání se řídilo plánem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. V jeho rámci se pedagogové vzdělávali napříč ročníky i předměty. Všechny hodnotící nástroje dokumentují nutnost dalšího vzdělávání učitelů. Každá takto nově získaná dovednost je ověřována učiteli v praxi a přispívá ke zkvalitnění vzdělávání žáků. Název Pořádající Počet účastníků Školení PO a BOZP všichni zaměstnanci Činnost ŠD KCVJŠ 1 Správná řeč předpoklad úspěšného KCVJŠ 1 školáka Češtinské hrátky KCVJŠ 1 Když jednooký vede slepého KCVJŠ 2 Podpora matematické gramotnosti ve KCVJŠ 1 výuce na 1. st. ZŠ Práce s hlasem KCVJŠ 1 E-learning tvorba a metodologie ZČU Plzeň 1 Zápis, klasifikace a tisk vysvědčení SŠ Mladá Boleslav 1 Enviromentální konference ZOO a BZ Města 1 Plzně Projekty 1. Třída učím rád Zřetel Brno 1 Zábavná forma výuky AJ NIDV 1 Conference for Primery teachers OUP 2 Image pedagog. pracovníka KCVJŠ 1 Zábavné formy slovná zásoby NIDV 1 Naši nebo cizí Institut Terezínská 1 iniciativa Novely právních předpisů k TGM Rokycany 1 Využití IT Smart Board KCVJŠ 1 Činnost školní družiny KCVJŠ 1 Geosvět KCVJŠ 1 Ekoateliér Barevné motivy KCVJŠ 1 Povinné změny v ŠVP od NIDV 1 Školení ŘŠ a ŠMP ŠO Rokycany 2 Mimořádné události ve škole a jejich řešení dopravní výchova NIDV 1 14

16 11. Výkon státní správy Výčet rozhodnutí ředitelky školy podle 3 odst. 2 zákona č.564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí. Název Počet Odvolání přijetí k základnímu vzdělání podle odklad povinné školní docházky 9 0 přeřazení mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku dle 17 odst přestup žáka dle povolení vzdělávání dle individuálního vzdělávacího programu dle prominutí úplaty za poskytování školských služeb Zapojení do soutěží Školní rok 2012/2013 přinesl radnické škole mnohé úspěchy ve sportovních soutěžích. Žáci ročníků korunovali své snažení v hodinách tělesné výchovy v okresních a krajských kolech. Celkem se v rámci okresu umístili 20 krát mezi prvními třemi. 1. místa: atletický čtyřboj (chlapci i dívky 8. a 9. třídy), atletický trojboj (chlapci i dívky 5. třídy), vybíjená (dívky 4. třída a 5. třídy), florbal (dívky 8. a 9. třída), sálová kopaná (chlapci 8. a 9. třída), celkem tedy 7 prvenství 2. místa: McDonald Cup (hoši 4. třída a 5. třídy), Pohár rozhlasu (chlapci i dívky 8. a 9. třída), streethockey (hoši 6. a 7. třída), celkem 4 druhá místa 3. místa: házená (hoši i dívky 8. a 9. třída), florbal (hoši 8. a 9. třída, hoši 6. a 7. třída, hoši 5. třídy), horská kola, přespolní běh (obě Eliška Machková), malá kopaná (hoši 6. a 7. třída), vybíjená (hoši 4. třída a 5. třídy) celkem 9 třetích míst Krajských kol se zúčastnili hoši z 9. tříd v atletickém čtyřboji, obě družstva ve vybíjené (děvčata skončila na 3. místě) a stejnou medaili vybojovaly i dívky z 8. a 9. tříd na florbale. Učitelé Petra Sobczaková, Kateřina Levová a Pavel Souček děkují svým svěřencům za vzornou reprezentaci naší školy. Navíc žačky a žáci naší školy z 1. stupně v celkovém hodnocení všech škol ze všech soutěží nakonec o jediný bod díky závěrečným dvěma prvenstvím při atletickém trojboji předstihli sportovní školu ZŠ Jižní předměstí a po 7 letechi tak získali Pohár ředitele OR AŠSK Rokycany. 15

17 V oblasti znalostních soutěží nebyly úspěchy tak výrazné, přesto i zde zasluhují někteří žáci uznání. V dalším školním roce bychom se chtěli ještě více zaměřit na vědomostní soutěže zde mají učitelé v přípravě a motivaci žáků ještě rezervy. Kromě výkonů je potěšitelné také to, že při soutěžích, na představeních, výletech i exkurzích se v tomto roce podařilo částečně zlepšit chování našich žáků. 13. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením Typ postižení Počet žáků Mentální postižení 7 Souběžně postižení s více vadami 2 Vývojové poruchy učení 11 Vývojové poruchy chování 1 Autismus 1 Všichni žáci jsou vzděláváni podle individuálních vzdělávacích plánů a jsou integrováni v běžných třídách, kde je jim věnována zvýšená péče. Někteří žáci dochází na hodiny ANP 14. Prevence sociálně patologických jevů Působení školy v rámci prevence sociálně patologických jevů lze rozdělit do dvou oblastí: 1. Primární specifická prevence: práce s tématem drogy, jejímž cílem je odradit od prvního užití drogy nebo alespoň odložit první kontakt s drogou. Žáci mají možnost vidět důsledky působení drog na videokazetách, DVD a dokumentárních filmech, což je motivuje k zamyšlení a pozitivním reakcím Převážná většina žáků drogy odsuzuje a nemá s nimi žádné zkušenosti Dodržujeme tradice školy při organizování zábavných, kulturních a sportovních akcí Škola má dobré fungující vztahy s mimoškolními institucemi, které řeší patologické jevy 2. Primární nespecifická prevence: zde se snažíme pracovat na principu jiných zajímavých podnětů dětem. Mezi nejúspěšnější formy primární prevence patří tzv. peer programy (programy vrstevníků), které škola zabezpečuje ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou Rokycany. Velice důležitým prvkem těchto programů je to, že cílová populace se s nositeli 16

18 preventivního programu, kteří jsou jí blízcí, ztotožní a díky tomu nabyté dovednosti a postoje snadněji uplatní v běžném životě. Od března 2012 probíhaly ve třídách v rámci primární prevence tyto programy organizované pod záštitou PPP Rokycany: Třída plná pohody 1. třída Čím budu, kam pudu 8. třída 6.třída peer program Odlišnosti vztahy mezi lidmi 7. třída 6. třída peer program Právní odpovědnost 9. třída 6.třída peer program Během školních výletů byly realizovány tzv. zážitkové programy. 15. Výroční zpráva školní družiny za školní rok V loňském školním roce 2012/2013 byli účastníci školní družiny motivováni celoroční hrou pod názvem Hrajeme si se skřítky. Účastníky doprovázeli celý školní rok dva skřítci Všímálek a Šikulinka, kteří měli pro děti připraveny různé úkoly. Za splněné úkoly získávaly děti bodíky, které si zapisovaly do Kouzelné kytičky. Na konci školního roku byli účastníci odměněni ručně ušitým skřítkem. Ve školní družině byla dvě oddělení po 30 dětech a žácích. Letos poprvé navštěvovaly školní družinu děti z přípravné třídy. Oddělení vedla vychovatelka Markéta Laubrová a Petra Nováková, která v polovině května odešla na mateřskou dovolenou. Do konce školního roku zastupovali za Petru Novákovou učitelé z prvního stupně a ti pokračovali v plnění ŠVP a tematických plánů. Naše školní družina nabízela účastníkům ZŠ a MŠ Radnice zájmové vzdělávání formou pravidelné, příležitostné a spontánní činnosti. Každý měsíc jsme vyrobili několik krásných výrobků z různých materiálů, pokusili jsme se také o výtvarné ztvárnění návrhu na hrneček k příležitosti Den Radnic. Pozorovali jsme radnický rybník a jeho faunu a flóru. Nejvíce nás zaujala ropucha obecná, o které jsme pomocí informací z encyklopedie a internetu vytvořili knihu. Zajímavá byla také sportovní olympiáda. Žáci skákali v pytli, házeli do dálky šiškou, běhali v sedmimílových botách a skákali přes lano. Několikrát jsme navštívili místní knihovnu. Velmi zajímavá byla beseda k příležitosti Týden knihoven Čti, žij zdravě! Další návštěva se týkala ilustrátorky Heleny Zmatlíkové a nejvíce se dětem líbilo malovat ilustraci oblíbené knihy křídami na chodník. 17

19 Hasiči nám předvedli ukázky první pomoci a vyproštění raněných z nabouraných vozidel. 16. Školní projekty a akce školy V tomto školním roce škola pokračovala v projektu MŠMT Peníze do škol. Výše dotace činila Kč. Získané finanční prostředky byly již z části využity zejména na nákup nové výpočetní techniky a vybavení učeben interaktivními tabulemi. V tomto projektu realizuje škola prostřednictvím šablon zejména následující aktivity: individualizaci ve výuce v anglickém jazyce a chemii formou členění tříd na méně početné skupiny a vytváření vzdělávacích materiálů a jejich aplikace ve výuce. tvorba digitálních učebních materiálů jednotlivými pedagogy ověřování sestavených materiálů v určených třídách I nadále škola pokračuje v projektu Zelená zahrada a v projektu Rozumíme penězům. Finanční vzdělávání se na naší škole ověřuje v předmětech matematika, informatika, zeměpis, výchova ke zdraví, člověk a svět práce, občanská výchova a formou celoškolních projektů. Společnýma očima je název zrcadlového projektu Základní školy v Radnicích a Gymnázia ve Zwieselu. Nová spolupráce byla dne zpečetěna podpisem ředitelů obou škol. Ředitelka Základní školy a Mateřské školy v Radnicích Věra Valentová společně s ředitelem Gymnázia ve Zwieselu Heribertem Strunzem podepsali spolupráci mezi školami. Průkopníkem vzájemné spolupráce se staly fotografické kroužky na těchto školách. Děti tak čeká nejen společné fotografování a výměna prací, ale i zdokonalování se v jazyce německém na české straně a v jazyce českém na straně německé. Gymnázium ve Zwieselu je jednou z mála škol, kde se věnují také výuce českého jazyka. Na gymnáziu studují i české děti, které své studium ukončí řádnou maturitní zkouškou. Setkání se konalo i za přítomnosti starostů obou měst, kteří se také dohodli na rozvíjení spolupráce. Chtěli bychom dát prostor dalším zájmovým klubům, jako je třeba divadlo, které má v Radnicích dlouholetou tradici, řekl starosta Radnic Jan Altman. Franz Xaver Steininger, starosta města Zwieselu, by rád viděl možnost poměřit si síly třeba ve sportovním klání. Všichni přítomní však měli jedno velké přání, aby spolupráce škol a měst trvala co nejdéle. V červnu navštívili přátelé ze Zwieselu naši školu. Žáci první a přípravné třídy pod vedením p. uč. Michaely Šůchové a Šárky Součkové 18

20 přivítali delegaci z Německa pohybovým vystoupením a sklidili od našich přátel velký potlesk. S kulturní vložkou přispěchali také naši Soptíci pod vedením učitelek z mateřské školy. Součástí vzdělávacího procesu jsou také projekty, které podporují spolupráci pedagogů, motivují žáky a činí vyučování zajímavější. Byly připravovány různé formy projektů jednopředmětové, třídní, ročníkové i celoškolní. Z vydařených akcí je třeba jmenovat například: Čertí školičku Čerti a čertice ve školních lavicích??? Letáček na dveřích radnické školy POZOR, DNES ČERTÍ ŠKOLA!, upozorňoval, že sem mají vstup povolený všichni v čertovském oblečení. A opravdu, ve středu ráno se to všude hemžilo malými čerty i rozpustilými čerticemi. I paní učitelky zvolily náležité oblečení a nachystaly si pro své čertovské třídy pekelné úkoly. Na všechny čertíky čekala zapeklitá čeština. S Kleofášem, Štístkem a Modrovousem řešili celou matematickou pohádku. V tělocvičně prolézali peklem, trefovali se do pekelného kotle a vozili se po pekelné klouzačce. Za všechny splněné úkoly byli odměněni jak jinak - čertovskými penězi. Na závěr se všichni vydováděli při pekelném diskotékovém reji. Pletení adventních věnců, Velikonoce svátky jara, Minulost hrou, Noc s Andersenem, Předškoláček, Halloween na 1. stupni Přelomový týden z měsíce října na listopad je pro děti každoročně znamením podzimních prázdnin, pro rodiče a prarodiče vzpomínkou na zesnulé... to u nás v ČR. Jak je tomu ale v anglicky mluvících zemích? Poslední říjnová noc se zde slaví svátek všech svatých HALLOWEEN. Byty a domy jsou vyzdobené svítícími dýněmi a strašidelnými motivy, děti se převlékají do kostýmů a chodí od domu k domu na koledu s pořekadlem TRICK OR TREAT. Hodiny anglického jazyka na 1. stupni se tedy odehrávaly celý týden v tomto duchu. Děti se pomocí počítačové prezentace dozvěděly podrobnosti o tomto svátku, rozšiřovaly si slovní zásobu o nové výrazy, vypracovávaly pracovní listy, učily se postup při přípravě svítící dýně Jack o -lantern, soutěžily a hrály halloweenské hry. Všichni jsme se dost nasmáli při soutěži družstev, kdy si děti musely posílat jablka sevřená bradou bez pomoci rukou. Protože jablka byla neposedná a často padala, měly děti pak sice zdravou, avšak trochu natlučenou svačinku. Největší úspěch však sklidila hra Apple Bobbing, kde úkolem bylo lovit z vaničky naplněné vodou typické ovoce pro Halloween - JABLKA. A to pouze ústy, bez pomoci rukou. Během celého školního roku probíhala mezitřídní soutěž ve sběru papíru a plastových víček, kterou organizovala školní žákovská samospráva ve spolupráci s vedením školy. Velmi vydařená byla také beseda o právním vědomí dospívajících 19

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v přímé návaznosti na vyhlášku MŠMT

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník 790

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Stonařov, příspěvková organizace IČO 75020840, 567319321 http://www.zsstonarov.cz Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Ve Stonařově 1. 8. 2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Stonařov

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, okres Tábor

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, okres Tábor ZÁKLADNÍ ŠKOLA Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, okres Tábor OSNOVA: 1.... Základní údaje o škole 2.... Učební plány 3....Rámcový popis personálního zabezpečení 4.... Údaje o přijímacím řízení a

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje celkem

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7 Č.j.: 112 /2014/RE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy 1. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Základní škola Luštěnice, okres Mladá Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2012/2013 zpracovala Mgr. Miluše Hůlková č.j.: ZŠ/101/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 25. základní škola. Chválenická 17, 326 00 Plzeň příspěvková organizace. Školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 25. základní škola. Chválenická 17, 326 00 Plzeň příspěvková organizace. Školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25. základní škola Chválenická 17, 326 00 Plzeň příspěvková organizace Školní rok 2011/2012 Pedagogická rada schválila Výroční zprávu o činnosti 25. ZŠ ve školním roce 2011/2012 dne 25.

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace PSČ 58821 Tel.:567218146 e mail: zs.vberanov@ji.cz Informace o základní škole TELEFONY: 567218146 ředitel

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova 798 14 Olšany u Prostějova č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Výroční zpráva

Více